Pranešimas - A8-0337/2017Pranešimas
A8-0337/2017

  PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Pietro Russo Audito Rūmų nariu

  26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Indrek Tarand

  Procedūra : 2017/0813(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0337/2017
  Pateikti tekstai :
  A8-0337/2017
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl siūlymo skirti Pietro Russo Audito Rūmų nariu

  (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

  (Konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0329/2017),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0337/2017),

  A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

  B.  kadangi per 2017 m. spalio 19 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

  1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Pietro Russo Audito Rūmų nariu;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

  1 PRIEDAS. Pietro Russo GYVENIMO APRAŠYMAS

  Išsilavinimas

   

   

  1977

  Licencija dirbti teisininko darbą

   

  1975

  Katanijos universiteto teisės mokslų diplomas (110/110 su pagyrimu)

   

  1970

  Klasikinės pakraipos brandos atestatas (visi pažymiai)

  Darbo patirtis

  Nuo 2012 m. kovo 1 d.

   

  Italijai atstovaujantis Europos Audito Rūmų narys: IV kolegijos „Įplaukos, moksliniai tyrimai ir vidaus politika bei ES institucijos ir organai“ narys, pranešėjas, atsakingas už ES agentūras ir atitinkamai už įplaukas. Nuo 2016 m. – IV kolegijos „Sąjungos finansavimas ir administravimas“ narys, pranešėjas atsakingas už ES administracines išlaidas. Europos Audito Rūmų delegacijos, 2015 m. oficialaus vizito vykusios į Aukščiausiąją audito instituciją Varšuvoje (Lenkija), įskaitant, inter alia, posėdžius su Lenkijos Respublikos prezidentu ir Lenkijos Seimo pirmininku, narys.

   

  2009–2012

  Italijai atstovaujantis NATO Tarptautinės auditorių tarybos (IBAN) narys.

   

  Nuo 2006 m. Komandiruotas pareigūnas:

   

  teisėjas, įpareigotas atlikti patikrinimus Italijos germanistikos studijų institute Romoje.

  2004–2009

  Komandiruotasis auditorius ir nuo 2006 m. tikrasis Jungtinių skyrių narys auditorius:

   

  –  Bendrasis ir specialusis pranešimo Parlamentui pranešėjas: viešieji pirkimai, Gamybinės veiklos ir ryšių ministerija, Ekonominės plėtros ministerija ir Teisingumo ministerija.

   

   

  Jungtinių skyrių narys patarėjas:

   

  –  Respublikos prezidento dekreto dėl reglamento dėl gynybos organų administravimo ir apskaitos projekto pranešėjas.

   

  2003

  Tarnyba Italijos audito rūmų centriniame viešojo administravimo valdymo skyriuje (įvairių specialiųjų ataskaitų dėl, inter alia, Gynybos ministerijos ir Darbo ir socialinės politikos ministerijos, pranešėjas).

   

   

  Nuo 2003 m.: Pareigūno, paskirto pagal įstatymo Nr. 259/1958 12 straipsnį ir atsakingo už Nacionalinio Italijos statistikos instituto (ISTAT) auditą, pavaduotojas.

   

  1993–2003

  Italijai atstovaujančio Europos Audito Rūmų nario biuro vadovas, atsakingas už Regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Bendrijos pagalbos besivystančioms šalims (įgyvendinamą per Europos plėtros fondą) auditą.

   

  1991–1992

  Nacionalinis ekspertas Europos Audito Rūmų biure, atsakingame už Europos regioninės plėtros fondo auditą.

   

  1985

  Teisėjas Audito rūmuose, tarnaujantis Palermo audito rūmų prokuratūros biure (prokuroro pavaduotojo pareigos) kaip Referendario (jaunesnysis teisėjas), Primo Referendario (aukštesnysis teisėjas, 1987 m.) (prokuroro padėjėjo pareigos), Consigliere (vyresnysis teisėjas, 1989 m.) ir Presidente di sezione (teismo pirmininkas, 2014 m.).

   

  1977–1985

  Teisėjas Veronos apylinkės teisme ir Veronos ir Katanijos teisme (kaip teismo pareigūnas (pretore) ir teisėjas).

  Nacionalinio lygmens pareigos

  –  Aplinkos ministerijos Investicijų ir aplinkosaugos priemonių planavimo bei valdymo priemonių paramos vertinimo komiteto narys.

  –  Tarpministerinio komiteto, atsakingo už Italijos piliečių, užsienyje patyrusių nuostolių, prašymų dėl kompensacijų ir indėlių nagrinėjimą, narys.

    Vyriausiojo komisaro, atsakingo už kovą su korupcija ir kitais neteisėtais veiksmais viešojo administravimo sektoriuje ir jų prevenciją, konsultantas.

  –  Respublikos Senato Europos Sąjungos politikos komiteto pirmininko patarėjas.

  –  Nuolatinės organizuoto nusikalstamumo observatorijos (OPCO) mokslinio komiteto narys.

  Tarptautinio lygmens pareigos

  –  Nuo 1996 m. iki 2012 m. Bendrijos augalų veislių tarnybos (Anžė, Prancūzija) apeliacinės tarybos narys.

  –  GRECO (valstybių prieš korupciją grupė) nacionalinis ekspertas Europos Taryboje.

  –  Nuo 2005 m. iki 2008 m. Italijai atstovaujantis Europos Sąjungos karinių operacijų bendrųjų finansavimo mechanizmo (Athena) auditorių kolegijos narys (nuo 2006 m. birželio 30 d. – išrinktasis pirmininkas).

  –  Nuo 2008 m. iki 2011 m. Italijai atstovaujantis Europos gynybos agentūros (EGA) auditorių kolegijos narys (nuo 2010 m. birželio 30 d. – išrinktasis pirmininkas).

  Akademinė ir mokslinė veikla

  –  1989 m. Palermo universiteto Ekonomikos ir prekybos fakulteto pramonės teisės egzaminų komisijos narys, einantis Cultore della materia (dalyko eksperto) pareigas.

  –  1991 m. Lyginamosios aplinkos teisės tyrimai Brėmeno universiteto Europos teisės ir politikos centre profesoriaus G. Winter kvietimu.

  –  1992 m. Paskaitos pavadinimu „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria“ Katanijos universiteto Politikos mokslų fakultete kaip dalis paskaitų kurso „La Politica della Comunità Europea“.

  –  Nuo 1995 m. Liuksemburgo asociacijos „Association d'Etudes et Recherches pénales européennes“ narys.

  –  1996 m. Vizituojantis dėstytojas Katanijos universiteto Politikos mokslų fakultete; paskaitų ciklas „La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea“.

  –  1997 m. (rugsėjo mėn.). Pranešėjas tarptautiniame seminare „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR“, vykusiame Buenos Airėse, Argentinos Generalinio audito biuro kvietimu.

  –  Pranešėjas seminare „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne“, Instituto europeo de España, San Sebastianas, 1997 m.

  –  1999 m. (lapkričio mėn.) ir 2000 m. (Sausio, vasario ir gegužės mėn.). Pranešimai ES finansavimo ir struktūrinių fondų taisyklių, audito ES teisėje ir teisių gynybos priemonių pagal ES sistemą tema per Tarybai pirmininkavusios Italijos Audito rūmų organizuotus ES teisės kursus kaip „Action Robert Schuman“ dalį, surengtus Romoje ir Milane.

  –  Pranešėjas simpoziume „Europos bendradarbiavimas teisingumo ir teisminėje srityse“, Piza, 2000 m.

  –  2000 m. Pranešimas „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea“ konferencijoje „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo“, kurią Palerme organizavo Italijos audito rūmų Sicilijos regiono skyrius.

  –  2000 m. Paskaitų apie Europos Audito Rūmų audito veiklą serija kaip dalis kursų, kuriuos organizavo Italijos Audito Rūmų Sicilijos regiono audito skyrius pagal ES lėšomis finansuojamą valstybės tarnautojų mokymų projektą „PASS“ (Palermas).

  –  2002 m. Pranešimas „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ konferencijoje „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“, surengtą Italijos audito rūmų centrinėje būstinėje.

  –  2002 m. Pranešimas „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali“ seminare „Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali“, surengtame Briuselyje, Abrucų, Lacijaus, Markės, Toskanos ir Umbrijos regionų atstovybėje.

  –  2004 m. ir 2005 m. Paskaitos apie ES biudžeto valdymą ir Europos Audito Rūmų darbą, sudariusios dalį Europos studijų magistro programos Romos Alcide de Gasperi Europos studijų institute.

  –  2006 m. Pranešimas „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo“ Italijos auditorių teismo centrinėje būstinėje Teismo teisėjų asociacijos kvietimu.

  –  2013 m. gegužės mėn. Pranešėjas konferencijoje „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti“, surengtoje Romos LUISS universitete.

  –  2013 m. birželio mėn. Pranešėjas Italijos Audito Rūmų konferencijoje „Controlli congiunti“ (Roma).

  –  2013 m. gruodžio mėn. Europos Audito Rūmų atstovas 23-joje OLACEFS (Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos) konferencijoje, surengtoje Santjage (Čilė). Pranešimas „El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE“.

  –  2014 m. birželio mėn. Pranešimo „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi“ pristatymas tarptautiniame seminare „Hercule II“ Romoje.

  –  2014 m. rugsėjo 30 d. Europos Audito Rūmų atstovas seminare „La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo“, kurį surengė Italijos audito rūmai.

  –  2014 m. spalio 1 d. Klausymas Italijos Deputatų Rūmų XIV komitete dėl Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo ir efektyvumo Italijoje tyrimo.

  –  2016 m. vasario 23 d. Pranešimas „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ seminare, kurį organizavo Katanijos universiteto Politikos ir socialinių mokslų fakultetas.

  –  2016 m. birželio 24 d. Pranešimas „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ posėdyje su Senato pareigūnais dėl ES fondų audito ir 2016 m. audito prioritetų.

  –  2017 m. liepos 7 d. Paskaita „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali“ Pegaso internetiniame universitete (Neapolis).

  PASKELBTI LEIDINIAI

  Monografijos apie bendrąją verslo teoriją autorius („Il Sole 24 Ore“, leidykla SIPI, Roma 1990 m.).

  Daugelio bylų aprašų, paskelbtų teisiniuose žurnaluose, autorius (Giustizia civile, 1981 m.; Giurisprudenza di merito, 1984 m. ir 1986 m.; Rivista delle Aziende di credito, 1985 m.).

  Straipsniai įvairiuose žurnaluose:

    Giustizia Civile, kelių straipsnių apie civilinę, komercinę ir civilinių procedūrų teisę (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 m.).

  Viešųjų finansų audito tema:

    La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, Rivista della Corte dei Conti (Nr. 5/2002) ir Italijos audito rūmų surengtos konferencijos „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“ medžiagoje.

    Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie“, Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, 2002 m. kovo mėn.

    Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale“, Rivista della Corte dei Conti, Nr. 4/2004.

  ES reikalų tema:

    La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune“, Rivista della Corte dei Conti, Nr. 2/1994.

    La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale“, Il Foro Amministrativo, Nr. 6/1994.

    Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario“, Giustizia Civile, Nr. 2/1995.

    The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects“, The European Union Review, Nr. 2/1997.

    Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti“, Italia Oggi, 2002 m. liepos 18 d.

    El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual“, Legal Today.com (interneto žurnalas ispanų kalba), 2008 m.

    Codice operativo del TUE e del TFUE“, leidykla Simone, 2012 m.: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnių, susijusių su Europos Audito Rūmais, komentarų autorius.

  2 PRIEDAS. Pietro Russo PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

  Per savo profesinį gyvenimą visuomet stengiausi naudodamas geriausius metodus savo teisines žinias taikyti audito darbui. Todėl, kai pirmąjį kartą buvau paskirtas Audito Rūmų nariu, galėjau pasikliauti savo kaip teisėjo ir prokuroro patirtimi, įgyta prieš pradedant darbą Italijos aukščiausioje audito institucijoje, Europos Audito Rūmuose ir keliose tarptautinių organizacijų audito valdybose.

  Po to, kai buvau paskirtas 2012 m., dirbau Audito Rūmų IV kolegijoje „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika“ iki 2016 m. birželio mėn. Iš pradžių buvau atsakingas už specialiąsias metines ataskaitas ir Parlamentui ir Tarybai teikiau ES agentūrų metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimus; Šiame darbe visuomet daugiausia dėmesio skyriau valdymo aspektui, visų pirma jo efektyvumui, siekdamas finansinio ir atitikties audito rezultatus susieti su valdymo praktika.

  Vėliau tapau pranešėju, atsakingu už metinės ataskaitos skyrių „Įplaukos“.

  Nuo 2016 m., po Audito rūmų restruktūrizacijos dirbu V kolegijoje „Sąjungos finansavimas ir administravimas“ pranešėju, atsakingu už metinės ataskaitos skyrių, kuriame apžvelgiamos Sąjungos administracinės išlaidos.

  Per savo kadenciją buvau pranešėjas dėl specialiosios ataskaitos Nr. 3/2014 „Europos Komisijos vykdyto antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) kūrimo pamokos“ (CONT komiteto pranešėja Monika Hohlmeier) ir Nr. 7/2016 „Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų, esančių visame pasaulyje, valdymas“ (CONT komiteto pranešėjas Ryszard Czarnecki). Europos Parlamentas abi ataskaitas įvertino palankiai ir priėmė teigiamai. Taip pat esu pranešėjas dėl ES muitinių audito, kuris šiuo metu baigiamas ir bus paskelbtas metų gale. Jame pateikiama nuomonė dėl Komisijos veiksmų po Parlamento prašymo, pateikto per 2011 m. biudžeto patvirtinimo procedūrą, surinkti patikimų duomenų apie muitų ir PVM nepriemoką valstybėse ir kas šešis mėnesius apie juos pranešti Parlamentui. Mano darbas artimiausius metu: esu paskirtas pranešėju dėl Tarybos pavestos užduoties dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc. ir dėl Tarnybos nuostatų įgyvendinimo audito, kuris bus neužilgo pradėtas.

  Taip pat buvau pranešėjas dėl Audito Rūmų nuomonės Nr. 7/2014 dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos ir Nr. 2/2017 dėl pasiūlymo dalies pakeisti Europos mokyklų biudžetui taikomą finansinį reglamentą. Taip pat prisidėjau dėl Audito rūmų pastabų dėl deleguotųjų aktų, priimtų taikant naująjį Finansinį reglamentą, dėl decentralizuotų agentūrų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, kurios buvo nusiųstos Komisijai 2013 m. liepos mėn.

  Mano tarnybos metu Audito Rūmai toliau didino savo supratimą ir jautrumą sukčiavimo ir korupcijos, interesų konflikto ir skaidrumo klausimais. Dėl to buvo sutelktas dėmesys į galimą sukčiavimą ir korupciją viešųjų lėšų valdyme, pvz., savavališkus sprendimus ir skaidrumo kriterijų trūkumą. Esu visapusiškai įsipareigojęs plėtoti šią sritį ir pritariu pasiūlymui daryti pažangą, t. y., nustatyti standartizuotus audito klausimus šia tema ir metinės ataskaitos specialų skyrių.

  2015 m. liepos mėn. Audito Rūmų kolegija mane paskyrė Etikos komiteto nariu. Šiame komitete aptariami visi su etika susiję klausimai, kurie jo manymu yra susiję su Europos Audito Rūmų standartais ir reputacija, taip pat vertinama Audito Rūmų narių išorės veikla. Šiam komitetui vadovavau nuo 2006 m. spalio mėn. iki kadencijos pabaigos 2017 m. liepos mėn.

  Siekdamas skatinti gerus dabartinius Audito Rūmų ir Italijos parlamento ir Aukščiausiosios audito institucijos santykius, visuomet labai aktyviai dalyvavau reprezentacinėje veikloje. Ši veikla visų pirma apėmė kasmetinį metinės ataskaitos pristatymą Italijos Parlamentui, ataskaitų apie ES struktūrinių fondų valdymą teikimą gavus prašymą, ir ad-hoc informacijos apie Audito Rūmų veiklą teikimą susijusiems techniniams komitetams. Taip pat ji apėmė aktyvų dalyvavimą ir paskaitų apie Audito Rūmų vaidmenį sukčiavimo prevencijos srityje skaitymą ir dalyvavimą seminaruose dėl programų „Hercule“, kuriuos rengė Italijos aukščiausioji audito institucija. Naujausias mano veiklos rezultatas – tarpininkavau sudarant Audito Rūmų ir Pizos universiteto bendradarbiavimo susitarimą dėl tarpusavio keitimosi ekspertinėmis žiniomis, palengvinantį bendrus audito tyrimus ir žinių kaupimą, kuriais stiprinami piliečių ryšiai su ES institucijomis.

  Per savo kadenciją Audito Rūmuose visuomet dirbau ir prisidėjau siekdamas audito rezultatus padaryti dar efektyvesnius, skaidresnius ir patikimesnius visiems suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma Europos Parlamentui. To siekdamas pritariau ir įgyvendinau atitinkamus pokyčius, visų pirma naująją užduotimis grįstą Audito Rūmų organizavimą.

  Man būtų didelė garbė dirbti antrą kadenciją Audito Rūmuose, išsaugant vaisingus santykius su Europos Parlamentu ir ypač CONT komitetu, taip pat su visais kitais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., nacionaliniais parlamentais ir aukščiausiomis audito institucijomis. Tvirtai trokštu pasinaudoti per pirmąją kadencija sukaupta patirtimi, kuri man leistų toliau gerinti audito darbą ir teikti naudingus audito rezultatus visiems suinteresuotiesiems subjektams. Tai darydamas siekiu susieti savo darbo kaip pranešėjo dėl metinės ataskaitos ir dėl specialiųjų ataskaitų elementus, kaip šiuo metu darau vykdydamas savo užduotį dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc. Manau, kad tam dabartinė sistema yra ypač palanki, atsižvelgiant į naują Audito Rūmų produktų portfelį ir iš dalies pakeistas taisykles dėl specialiųjų ataskaitų pateikimo terminų, kaip nustatyta Finansinio reglamento 163 straipsnyje.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Italijos kandidatas

  Nuorodos

  11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  21.9.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CONT

  5.10.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Indrek Tarand

  2.10.2017

   

   

   

  Priėmimo data

  19.10.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

  Pateikimo data

  26.10.2017