Ziņojums - A8-0337/2017Ziņojums
A8-0337/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli

26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Indrek Tarand

Procedūra : 2017/0813(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0337/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0337/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0329/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0337/2017),

A.   tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 19. oktobra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.

1.  PIELIKUMS. Pietro Russo DZĪVES APRAKSTS

Izglītība

 

 

1977

Tiesības strādāt jurista profesijā.

 

1975

Katānijas universitātes diploms tiesību zinātnēs(110/110 ar izcilību).

 

 

1970

Atestāts par vidējo izglītību ar specializāciju klasiskajos priekšmetos (maksimālās atzīmes).

Nodarbinātība

Kopš 2012. gada 1. marta

 

Eiropas Revīzijas palātas loceklis, pārstāvot Itāliju: IV apakšpalātas „Ieņēmumi, pētniecība un iekšpolitika un ES iestādes un struktūras“ loceklis; referējošais loceklis ES aģentūru un — vēlāk — ieņēmumu jautājumos. Kopš 2016. gada V apakšpalātas „Savienības finansēšana un pārvaldība“ loceklis; referējošais loceklis ES administratīvo izdevumu jautājumos. Dalība Eiropas Revīzijas palātas delegācijā, kas 2015. gadā oficiālā vizītē apmeklēja Polijas augstāko revīzijas iestādi Varšavā, tostarp sanāksmēs ar Republikas prezidentu un parlamenta priekšsēdētāju.

 

2009-2012

NATO Starptautiskās revidentu padomes (IBAN) loceklis, pārstāvot Itāliju.

 

Kopš 2006. gada līdz pārcelšanai citā amatā:

 

Tiesnesis, kas pilnvarots veikt pārbaudes Itālijas Ģermānistikas pētniecības institūtā Romā.

2004-2009

Norīkotais loceklis un kopš 2006. gada pilna laika loceklis apvienotajās nodaļās, īstenojot revīzijas pilnvaras:

 

-   galvenais un īpašais referents parlamentam paredzēto ziņojumu sagatavošanai — publiskā iepirkuma darbības, Ražošanas darbības un komunikāciju ministrija, Ekonomikas attīstības ministrija un Tieslietu ministrija.

 

 

Loceklis apvienotajās nodaļās, īstenojot padomnieka pilnvaras:

 

-   referents Republikas prezidenta dekrēta projektam par administrēšanas un uzskaites noteikumiem, ko piemēro aizsardzības nozares struktūrās.

 

2003

Darbs Itālijas Revīzijas palātas Centrālajā valsts pārvaldes revīzijas pārvaldības nodaļā (referents, kas atbildīgs par dažādiem īpašajiem ziņojumiem, cita starpā attiecībā uz Aizsardzības ministrijas un Darba un sociālās politikas ministrijas darbu).

 

 

Kopš 2003. gada: tiesneša vietnieks, atbildīgais par Itālijas Valsts statistikas institūta (ISTAT) revīziju saskaņā ar Likuma Nr. 259/1958 12. pantu.

 

1993-2003

Eiropas Revīzijas palātas Itālijas locekļa personīgā biroja vadītājs; revīzijas pienākumi saistībā ar Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu un jaunattīstības valstīm sniegto Kopienas atbalstu (ko īsteno ar Eiropas Attīstības fondu).

 

1991-1992

Valsts eksperts, kurš norīkots darbā Eiropas Revīzijas palātā, darbojoties birojā, kas atbild par Eiropas Reģionālās attīstības fonda revīziju.

 

1985

Revīzijas palātas tiesnesis, kas Palermo Revīzijas palātas prokuratūrā (prokurora vietnieka pienākumi) darbojās kā Referendario (juridiskais sekretārs), Primo Referendario (augstāka ranga tiesnesis, 1987) (prokurora vietnieka pienākumi), Consigliere (vecākais tiesnesis, 1989) and Presidente di sezione (kameras priekšsēdētājs, 2014).

 

1977-1985

Pirmās instances tiesas tiesnesis Veronas rajona tiesā un Veronas un Katānijas tiesā (pirmās instances tiesnesis (pretore) un tiesnesis).

Valsts līmenī ieņemtie amati

-  Vides ministrijas Ieguldījumu, plānošanas atbalsta un vides pasākumu vadības novērtēšanas komitejas loceklis.

-  Loceklis Ministriju sadarbības komitejā, kas atbild par pieteikumu izskatīšanu kompensācijām un iemaksām saistībā ar zaudējumiem, kas Itālijas pilsoņiem radušies ārzemēs.

-  Eksperts, kas strādāja pie augstā komisāra korupcijas un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanai un novēršanai civildienestā.

-  Republikas Senāta Eiropas Savienības politikas komitejas priekšsēdētāja padomnieks.

-  Organizētās noziedzības pastāvīgā uzraudzības centra (OPCO) Zinātniskās komitejas loceklis.

Starptautiskā līmenī ieņemtie amati

-  No 1996. gada līdz 2012. gadam — Anžērā esošā Kopienas Augu šķirņu biroja Apelācijas padomes loceklis.

-  Valsts eksperts Eiropas Padomes GRECO (Valstu grupa korupcijas izskaušanai).

-  No 2005. gada līdz 2008. gadam, pārstāvot Itāliju, bijis Eiropas Savienības militāro operāciju finansēšanas mehānisma “Athena” Revidentu kolēģijas loceklis (2006. gada 30. jūnijā ievēlēts par tā priekšsēdētāju).

-  No 2008. gada līdz 2011. gadam, pārstāvot Itāliju, bijis Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) Revidentu padomes loceklis (2010. gada 30. jūnijā ievēlēts par tās priekšsēdētāju).

Akadēmiskā un zinātniskā darbība

-  1989: Rūpniecisko tiesību eksaminācijas padomes loceklis (jomas eksperts) Palermo Universitātes Ekonomikas un tirdzniecības fakultātē.

-  1991: Salīdzinošo vides tiesību pētījumi Brēmenes universitātes Eiropas tiesību un politikas centrā (pēc prof. G. Winter uzaicinājuma).

-  1992: Lekcija La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria Katānijas universitātes Politisko zinātņu fakultātē kursa La Politica della Comunità Europea ietvaros.

-  Kopš 1995. gada Luksemburgas Association d'Etudes et Recherches pénales européennes loceklis.

-  1996: Vieslektors Katānijas Universitātes Politisko zinātņu fakultātē. Lekciju cikls La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea.

-  1997. gads (septembris): Pēc Argentīnas galvenās revīzijas iestādes uzaicinājuma uzstāšanās starptautiskā seminārā La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR, kas notika Buenosairesā.

-  Uzstāšanās seminārā La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne, Spānijas Eiropas institūts, Sansevastjana, 1997.

-  1999. gads (novembris) un 2000. gads (janvāris/februāris un maijs): Lekcijas par ES finansējumu un struktūrfondu noteikumiem, revīziju ES tiesību aktos un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saistībā ar ES sistēmu Itālijas Revīzijas palātas prezidentūras padomes organizētajos kursos par ES tiesību aktiem Robēra Šūmana projekta ietvaros, kuri notika Romā un Milānā.

-  Lektors simpozijā par Eiropas sadarbību tieslietu un tiesu iestāžu jomā, Piza, 2000.

-  2000: Lekcija par tēmu L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea konferencē Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo, kuru organizēja Itālijas Revīzijas palātas Sicīlijas reģiona nodaļas un kura notika Palermo.

-  2000: Virkne lekciju par Eiropas Revīzijas palātas revīzijas darbībām saistībā ar kursu, kas tika organizēts pēc Itālijas Revīzijas palātas Sicīlijas reģiona nodaļu iniciatīvas saistībā ar ES finansētu projektu PASS amatpersonu apmācībai (Palermo).

-  2002: Lekcija par tēmu La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi konferencē La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, kura notika Itālijas Revīzijas palātas centrālajā birojā.

-  2002: Lekcija Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali seminārā par tēmu Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali, kas notika Abruco, Lacio, Markes, Toskānas un Umbrijas reģionu pārstāvniecības birojā Briselē.

-  2004. un 2005. gads: Lekcijas par ES budžeta pārvaldību un Eiropas Revīzijas palātas darbu saistībā ar studijām maģistra grāda iegūšanai Eiropas studijās Romas Eiropas studiju Alcide de Gasperi institūtā.

-  2006: Lekcija par tēmu La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo Itālijas Revīzijas palātas centrālajā birojā Romā pēc Revīzijas palātas tiesnešu asociācijas uzaicinājuma.

-  2013. gada maijs: Lektors konferencē par tēmu Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti, kas notika Romas LUISS universitātē.

-  2013. gada jūnijs: Lektors Itālijas Revīzijas palātas konferencē par tēmu Controlli congiunti (Roma).

-  2013. gada decembris: Eiropas Revīzijas palātas pārstāvis OLACEFS (Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu augstāko revīzijas iestāžu) 23. konferencē Santjago, Čīlē, uzstājoties ar lekciju par tēmu El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

-  2014. gada jūnijs: Iepazīstināšana ar ziņojumu Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi starptautiskajā seminārā Hercule II, kas notika Romā.

-  2014. gada 30. septembris: Eiropas Revīzijas palātas pārstāvis seminārā La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo, kuru rīkoja Itālijas Revīzijas palāta.

-  2014. gada 1. oktobris: Uzklausīšana, ko rīkoja Itālijas Deputātu palātas XIV komiteja par pētījuma veikšanu saistībā ar Eiropas Savienības politikas īstenošanu un efektivitāti Itālijā.

-  2016. gada 23. februāris: Ziņojums La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo Katānijas universitātes Politisko un sociālo zinātņu katedras organizētā seminārā.

-  2016. gada 24. jūnijs: Ziņojums La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo ar Senāta amatpersonām organizētā sanāksmē par ES finansējuma revīziju un 2016. gada revīzijas prioritātēm.

-  2017. gada 7. jūlijs: Galvenā lekcija Pegaso tiešsaistes universitātē (Neapole) par tēmu La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali.

PUBLIKĀCIJAS

Autors monogrāfijai par vispārējo uzņēmējdarbības teoriju (Roma, 1990, SIPI Il Sole 24 Ore publikācija).

Daudzu tiesvedības lietu komentāru autors, kas publicēti juridiskajos izdevumos (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 un 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Publikācijas vairākos izdevumos:

  Giustizia Civile, vairāku civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa tiesību rakstu autors (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Par publisko finanšu revīziju:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi izdevumā Rivista della Corte dei Conti (Nr. 5/2002) un Itālijas Revīzijas palātas organizētās konferences La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive ziņojumā.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie izdevumā Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, 2002. gada marts.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale izdevumā Rivista della Corte dei Conti, Nr. 4/2004.

Par ES jautājumiem:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune izdevumā Rivista della Corte dei Conti, Nr. 2/1994.

  La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale izdevumā Il Foro Amministrativo, Nr. 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario izdevumā Giustizia Civile, Nr. 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects izdevumā The European Union Review, Nr. 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti izdevumā Italia Oggi, 2002. gada 18. jūlijs.

  Raksts El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual, kas publicēts Legal Today.com (tiešsaistes izdevums spāņu valodā), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, kas publicēts Simone, 2012. Komentāru autors rakstiem par Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātu.

2. PIELIKUMS. Pietro Russo SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM

Savā profesionālajā darbībā esmu allaž centies revīzijas darbā piemērot savu juridisko pieredzi, izmantojot vislabākās metodes. Tādēļ, kad mani pirmo reizi iecēla locekļa amatā, es varēju izmantot savu pieredzi, ko tiesneša un prokurora amatā ieguvu pirms darba uzsākšanas Itālijas augstākajā revīzijas iestādē un Eiropas Revīzijas palātā, kā arī pieredzi, kas gūta, piedaloties vairākās starptautisku organizāciju revīzijas padomēs.

Pēc manas iecelšanas amatā 2012. gada martā līdz 2016. gada jūnijam es strādāju Revīzijas palātas IV apakšpalātā (Tirgu regulējums un konkurētspējīga ekonomika). Sākotnēji es biju atbildīgs par īpašajiem gada ziņojumiem, kas Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz deklarāciju par ES aģentūru gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šajā darbā esmu vienmēr pievērsis uzmanību pārvaldības aspektam un jo īpaši tās sniegumam, cenšoties finanšu un atbilstības revīziju rezultātus sasaistīt ar piemērošanu pārvaldības jomā.

Pēc tam es kļuvu par referējošo locekli gada pārskata nodaļai “Ieņēmumi”.

Kopš 2016. gada jūnija pēc Revīzijas palātas pārstrukturēšanas es esmu V apakšpalātas “Savienības finansēšana un pārvaldība” referējošais loceklis, kas atbildīgs par gada pārskata nodaļu saistībā ar Savienības administratīvajiem izdevumiem.

Savu pilnvaru laikā es biju referējošais loceklis Īpašajam ziņojumam Nr. 03/2014 “Saistībā ar Eiropas Komisijas izstrādāto otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II) gūtās atziņas” (CONT referente Monika Hohlmeier) un Nr. 07/2016 “Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē” (CONT referents Ryszard Czarnecki). Abus ziņojumus atbalstīja un atzinīgi novērtēja Eiropas Parlaments. Turklāt esmu referējošais loceklis revīzijas uzdevumā par ES muitu, kas pašlaik ir noslēguma posmā un kura rezultāts tiks publicēts līdz gada beigām, ietverot viedokli par Komisijas darbību saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanā izvirzīto Parlamenta pieprasījumu vākt uzticamus datus par muitu un PVN atšķirībām dalībvalstīs un ik pēc sešiem mēnešiem ziņot Parlamentam par šo jautājumu. Tuvākajā nākotnē man uzticēts referējošā locekļa pienākums uzdevumā, kuru Padome pieprasījusi veikt saistībā ar darbinieku skaita samazināšana par 5 %, un revīzija, kura drīz tiks uzsākta saistībā ar Civildienesta noteikumu īstenošanu.

Turklāt es biju referējošais loceklis Revīzijas palātas atzinumam Nr. 7/2014 par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu un Nr. 2/2107 attiecībā uz grozījumu priekšlikumu Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas skolu budžetam. Papildus strādāju saistībā ar Revīzijas palātas apsvērumiem par deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, piemērojot jauno Finanšu regulu attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām un publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kuri 2013. gada jūlijā tika nosūtīti Komisijai.

Kopš manas iecelšanas Revīzijas palāta nepārtraukti ir palielinājusi savu informētību un izpratni par jautājumiem, kas skar krāpšanu, korupciju, interešu konfliktus un pārredzamību. Tā rezultātā uzmanība tika pievērsta iespējamu krāpšanas un korupcijas gadījumu riska rādītājiem, piemēram, patvaļīgiem lēmumiem un pārredzamības kritēriju trūkumam, publisko finanšu pārvaldībā. Esmu pilnībā pievērsies šai jomai un atbalstu priekšlikumu turpināt darbu, piem., ieviešot standartizētus revīzijas jautājumus par šo tēmu un īpašu nodaļu gada pārskatā.

2015. gada jūlijā Revīzijas palātas kolēģija mani iecēla par locekli Ētikas komitejā, kura apspriež visus ar ētiku saistītos jautājumus, ko tā uzskata par būtiskiem attiecībā uz ERP standartiem un reputāciju, tostarp tās locekļu darbībām ārpus Revīzijas palātas, un no 2016. gada oktobra līdz pilnvaru termiņa beigām 2017. gada jūlijā es vadīju šo komiteju.

Lai veicinātu pašreizējo labo sadarbību starp Revīzijas palātu un Itālijas parlamentu un augstāko revīzijas iestādi, es vienmēr esmu apņēmies izcili īstenot pārstāvības darbības. Turklāt minēto esmu veicis, ik gadu iepazīstinot Itālijas parlamentu ar gada pārskatu, pēc pieprasījuma ziņojot par ES struktūrfondu pārvaldību un sniedzot attiecīgajām tehniskajām komitejām ad hoc informāciju par Revīzijas palātas darbībām. Papildus esmu aktīvi piedalījies un lasījis lekcijas par Revīzijas palātas lomu krāpšanas novēršanā un apmeklējis seminārus par HERCULE programmām, kurus organizēja Itālijas augstākā revīzijas iestāde. Pavisam nesen es veicināju Revīzijas palātas un Pizas universitātes sadarbības nolīgumu par savstarpēju zinātības apmaiņu, kopējas pētniecības un zināšanu revīzijas jomā veicināšanu, cenšoties veidot saziņu starp pilsoņiem un ES iestādēm.

Savu pilnvaru laikā Revīzijas palātā esmu vienmēr strādājis un veicinājis to, lai mūsu revīziju rezultāti kļūtu vēl efektīvāki, pārredzamāki un uzticamāki visām ieinteresētajām personām, galvenokārt Eiropas Parlamentam. Saistībā ar šo mērķi es atzinīgi novērtēju un atbalstīju ieviestās pārmaiņas, proti, jauno uz uzdevumiem balstīto Revīzijas palātas struktūru.

Es būtu pagodināts kalpot Revīzijas palātai vēl vienu pilnvaru laiku, saglabājot rezultatīvas attiecības ar Eiropas Parlamentu un jo īpaši CONT komiteju, kā arī ar visām citām ieinteresētajām personām, piemēram, valstu parlamentiem un augstākajām revīzijas iestādēm. Esmu stingri apņēmies izmantot pieredzi, ko esmu ieguvis pirmajā pilnvaru termiņā un kas man sniedz iespēju arī turpmāk uzlabot revīzijas darbu un sniegt visām ieinteresētajām personām lietderīgus revīzijas rezultātus. Šajā darbā mans mērķis ir sasaistīt elementus, kas ietilpst manos referējošā locekļa pienākumos gan saistībā ar gada pārskatiem, gan īpašajiem ziņojumiem, kā tas notiek pašlaik saistībā ar pašreizējo uzdevumu, kas paredz darbinieku skaita samazināšanu par 5 %. Uzskatu, ka šajā sakarībā pašreizējā sistēma ir īpaši labvēlīga, ņemot vērā jauno Revīzijas palātas revīzijas produktu klāstu un grozītos noteikumus par īpašo ziņojumu grafiku, kā paredzēts Finanšu regulas 163. pantā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Itālijas kandidāts

Atsauces

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

26.10.2017