SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Pietra Russo na członka Trybunału Obrachunkowego

26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Indrek Tarand

Procedura : 2017/0813(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0337/2017
Teksty złożone :
A8-0337/2017
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Pietra Russo na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0329/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0337/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Pietra Russo na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Pietro Russo

Edukacja

 

 

1977

Otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata

 

1975

Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie prawa na Uniwersytecie w Katanii(wynik 110/110 z wyróżnieniem)

 

 

1970

Egzamin maturalny z przedmiotów klasycznych (maksymalne noty)

Zatrudnienie

Od dnia 1 marca 2012 r.

 

Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego reprezentujący Włochy: członek Izby IV – zajmującej się obszarami dochodów, badań naukowych i polityk wewnętrznych oraz instytucji i organów UE– członek sprawozdawca w zakresie agencji UE, a następnie dochodów. Od 2016 r. członek Izby V – zajmującej się obszarami finansowania Unii i administracji – członek sprawozdawca w zakresie wydatków administracyjnych UE. Uczestnik delegacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, która w 2015 r. złożyła oficjalną wizytę w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie i obejmowała m.in. spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałkiem Sejmu.

 

2009–2012

Członek Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN) reprezentujący Włochy.

 

Od 2006 r. do momentu oddelegowania:

 

Sędzia wyznaczony do prowadzenia kontroli we Włoskim Instytucie Studiów Germanistycznych w Rzymie.

2004–2009

Członek oddelegowany, a od 2006 r. – członek w pełnym wymiarze czasowym, izb połączonych w ramach funkcji kontrolnej:

 

-   Sprawozdawca generalny i sprawozdawca specjalny w związku ze sprawozdaniem przedstawianym Parlamentowi w odniesieniu do następujących dziedzin: działalność związana z udzielaniem zamówień publicznych oraz działania Ministerstwa ds. Działalności Produkcyjnej i Komunikacji, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Członek izb połączonych w charakterze doradczym:

 

-   Sprawozdawca w związku z projektem dekretu Prezydenta Republiki Włoskiej – rozporządzenie dotyczące administracji i księgowości organów obrony.

 

2003

Służba w centralnym wydziale ds. kontroli zarządzania w organach administracji publicznej przy włoskim Trybunale Obrachunkowym (sprawozdawca odpowiedzialny za poszczególne sprawozdania specjalne dotyczące m.in. działań Ministerstwa Obrony oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

 

 

od 2003 r.: Zastępca sędziego odpowiedzialny za sprawowanie kontroli, zgodnie z art. 12 ustawy nr 259/1958, we włoskim urzędzie statystycznym (ISTAT).

 

1993–2003

Szef gabinetu włoskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pełniący zadania kontrolne w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz pomocy wspólnotowej na rzecz państw rozwijających się (realizowanej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju).

 

1991–1992

Ekspert krajowy w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, w biurze zajmującym się kontrolą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1985

Sędzia Trybunału Obrachunkowego pełniący służbę w Prokuraturze Trybunału Obrachunkowego w Palermo (pełniący obowiązki zastępcy prokuratora) jako Referendario (sędzia niższej rangi), Primo Referendario (sędzia wyższej rangi, 1987 r.) (pełniący obowiązki wiceprokuratora), Consigliere (sędzia wysokiej rangi, 1989) i Presidente di sezione (prezes izby, 2014 r.).

 

1977–1985

Służba na stanowisku sędziego sądu powszechnego w sądzie okręgowym w Weronie i sądzie w Weronie i Katanii (jako pretore i jako sędzia).

Stanowiska zajmowane na szczeblu krajowym

-  Członek Komisji ds. Oceny Inwestycji i Wsparcia w zakresie Planowania Działań Środowiskowych i Zarządzania nimi, działającej przy Ministerstwie Środowiska.

-  Członek Komisji Międzyministerialnej rozpatrującej wnioski o wypłatę rekompensat i składek w związku ze stratami poniesionymi przez obywateli za granicą.

-  Ekspert Wysokiego Komisarza ds. Walki z Korupcją i Innymi Formami Przestępczości w Administracji Publicznej oraz Działań Zapobiegawczych

-  Doradca Przewodniczącego Komisji ds. Strategii Unii Europejskiej działającej przy Senacie Republiki Włoskiej.

-  Członek Komitetu Naukowego Stałego Centrum Monitorowania Przestępczości Zorganizowanej (OPCO)

Stanowiska zajmowane na szczeblu międzynarodowym

-  W latach 1996–2012 – członek Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, z siedzibą w Angers.

-  Ekspert krajowy w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy.

-  W latach 2005–2008 – członek reprezentujący Włochy (wybrany na przewodniczącego od dnia 30 czerwca 2006 r.) Kolegium Audytorów ds. Mechanizmu Finansowania Operacji Wojskowych Unii Europejskiej (ATHENA).

-  W latach 2008–2011 – członek reprezentujący Włochy (wybrany na przewodniczącego od dnia 30 czerwca 2010 r.) Kolegium Audytorów Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Działalność akademicka i naukowa

-  1989: członek rady egzaminacyjnej w dziedzinie prawa pracy na Wydziale Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w Palermo, pełniący funkcję eksperta (Cultore della materia).

-  1991: prace badawcze w zakresie komparatystyki prawniczej w dziedzinie ochrony środowiska w Ośrodku Prawa i Strategii Europejskich na Uniwersytecie w Bremie, na zaproszenie prof. G. Wintera.

-  1992: wykład pt. La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Katanii w ramach przedmiotu studiów La Politica della Comunità Europea.

-  Od 1995 r. członek luksemburskiego stowarzyszenia Association d'Etudes et Recherches pénales européennes.

-  1996: gościnny wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Katanii; cykl wykładów La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea.

-  1997 (wrzesień): prelegent na międzynarodowym seminarium zatytułowanym La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR zorganizowanym w Buenos Aires, na zaproszenie Generalnego Urzędu Kontroli w Argentynie.

-  prelegent podczas seminarium zatytułowanego La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997 r.

-  1999 (listopad) i 2000 (styczeń/luty i maj): prelekcje na temat finansowania ze środków UE, przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, zagadnienia audytu w prawie Unii oraz środków ochrony prawnej w systemie unijnym na potrzeby kursów organizowanych przez Radę Prezesa włoskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach projektu „Robert Schuman”, które odbyły się w Rzymie i w Mediolanie.

-  Prelegent na sympozjum na temat współpracy europejskiej w dziedzinie sądownictwa, Piza, 2000 r.

-  2000: prelekcja pt. L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea na konferencji Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo w Palermo, zorganizowanej przez Wydział Kontroli Regionu Sycylii we włoskim Trybunale Obrachunkowym.

-  2000: cykl wykładów na temat działalności kontrolnej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach kursu zorganizowanego przez Wydział Kontroli Regionu Sycylii we włoskim Trybunale Obrachunkowym w kontekście finansowanego przez UE projektu PASS na rzecz szkolenia urzędników publicznych (Palermo).

-  2002: prelekcja pt. La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi na konferencji La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, zorganizowanej w centrali włoskiego Trybunału Obrachunkowego.

-  2002: prelekcja pt. Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali w ramach seminarium Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali zorganizowanego w przedstawicielstwie regionów Abruzja, Lacjum, Marche, Toskania i Umbria w Brukseli.

-  2004 i 2005: wykłady na temat zarządzania budżetem UE oraz prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach programu studiów europejskich (studia magisterskie) w Instytucie Studiów Europejskich „Alcide De Gasperi” w Rzymie.

-  2006: prelekcja pt. La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo w centrali włoskiego Trybunału Obrachunkowego w Rzymie, na zaproszenie Stowarzyszenia Sędziów Trybunału.

-  maj 2013 r.: prelegent na konferencji Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio – il ruolo della Corte dei Conti zorganizowanej na Uniwersytecie LUISS w Rzymie.

-  czerwiec 2013 r.: prelegent na konferencji włoskiego Trybunału Obrachunkowego pt. Controlli congiunti (Rzym).

-  grudzień 2013 r.: przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na 23. konferencji OLACEFS (Organizacja Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów Nadrzędne Instytucje Audytu) w Santiago de Chile, z prelekcją pt. El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control – Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

-  czerwiec 2014 r.: prezentacja sprawozdania pt. Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi na międzynarodowym seminarium „Herkules II” w Rzymie.

-  30 września 2014 r.: przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na seminarium pt. La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo zorganizowanym przez włoski Trybunał Obrachunkowy.

-  1 października 2014 r.: wysłuchanie przez XIV Komisję włoskiej Izby Deputowanych w sprawie prowadzenia badania w zakresie wdrażania i skuteczności strategii Unii Europejskiej we Włoszech.

-  23 lutego 2016 r.: sprawozdanie pt. La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo w ramach seminarium zorganizowanego przez Departament Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu w Katanii.

-  24 czerwca 2016 r.: sprawozdanie pt. La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo w kontekście spotkania z przedstawicielami Senatu poświęconego kontroli środków UE i priorytetów kontroli na 2016 r.

-  7 lipca 2017 r.: główny wykład na Uniwersytecie Wirtualnym Pegaso (Neapol): La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali.

PUBLIKACJE

Autor monografii na temat ogólnej teorii przedsiębiorstwa (Rzym 1990, wyd. SIPI Il Sole 24 ore)

Autor licznych komentarzy do wyroków publikowanych w czasopismach prawniczych (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 i 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Współpraca z licznymi czasopismami:

  Giustizia Civile, autor szeregu artykułów z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa proceduralnego w sprawach cywilnych (w latach 1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988 i 1990).

Kontrola finansów publicznych:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi w Rivista della Corte dei Conti (nr 5/2002) w wynikach konferencji La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive zorganizowanej przez włoski Trybunał Obrachunkowy.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie, w czasopiśmie Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, marzec 2002.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale, w Rivista della Corte dei Conti, nr 4/2004.

Zagadnienia związane z UE:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comuneRivista della Corte dei Conti, nr 2/1994.

  La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale w Il Foro Amministrativo, nr 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitarioGiustizia Civile, nr 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects w The European Union Review, nr 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei contiItalia Oggi, 18 lipca 2002 r.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual w Legal Today.com (czasopismo internetowe w j. hiszpańskim), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, wyd. Simone, 2012: autor komentarzy na temat artykułów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczących Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Pietra Russo ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

W moim życiu zawodowym zawsze dążyłem do tego, by w pracach kontrolnych jak najlepiej wykorzystać moje doświadczenie prawnicze. Z tego względu, gdy po raz pierwszy zostałem mianowany na członka Trybunału, mogłem polegać na doświadczeniach zdobytych podczas sprawowania funkcji sędziego i prokuratora, wcześniejszej służby we włoskim Trybunale Obrachunkowym oraz w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, a także członkostwa w szeregu komisji obrachunkowych organizacji międzynarodowych.

Po tym, jak w marcu 2012 r. objąłem stanowisko członka Trybunału, do czerwca 2016 r. pełniłem służbę w Izbie IV „Regulacja rynków i konkurencyjna gospodarka”. Początkowo byłem odpowiedzialny za specjalne sprawozdania roczne, w których Trybunał Obrachunkowy przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw w odniesieniu do agencji UE. W toku tych prac zawsze kładłem nacisk na aspekt zarządzania, a w szczególności na uzyskiwane w tym zakresie rezultaty, mając na celu powiązanie wyników kontroli finansowych i kontroli zgodności ze sposobem sprawowania zarządzania.

Następnie objąłem funkcję członka sprawozdawcy odpowiedzialnego za rozdział sprawozdania rocznego zatytułowany „Dochody”.

Od czerwca 2016 r. w związku ze zmianą struktury Trybunału pełnię służbę w Izbie V „Finansowanie Unii i administracja” w charakterze członka sprawozdawcy odpowiedzialnego za rozdział sprawozdania rocznego „Administracja” poświęcony wydatkom administracyjnym Unii.

Podczas mojej kadencji sprawowałem funkcję członka sprawozdawcy w odniesieniu do sprawozdań specjalnych nr 3/2014 pt. „Wnioski z prac Komisji Europejskiej nad systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji” (sprawozdawczyni CONT – Monika Hohlmeier) i nr 7/2016 pt. „Zarządzanie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych należącymi do niej budynkami na całym świecie” (sprawozdawca CONT – Ryszard Czarnecki). Oba sprawozdania spotkały się pozytywnym przyjęciem ze strony Parlamentu Europejskiego. Ponadto sprawuję obowiązki członka sprawozdawcy w ramach zadania kontrolnego dotyczącego unijnych organów celnych. Zadanie to jest obecnie w fazie końcowej, a związane z nim sprawozdanie ma zostać opublikowane do końca bieżącego roku. W sprawozdaniu przedstawione zostaną poglądy na temat działań podjętych przez Komisję na wniosek Parlamentu sformułowany w kontekście procedury udzielania absolutorium za 2011 r. Wniosek ten dotyczył gromadzenia wiarygodnych danych na temat luki w należnościach celnych i w podatku VAT w państwach członkowskich oraz przedkładania Parlamentowi co sześć miesięcy sprawozdań na ten temat. W najbliższej przyszłości będę pełnić funkcję członka sprawozdawcy w ramach realizowanego na wniosek Rady zadania dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5 % oraz w ramach nadchodzącej kontroli wdrożenia regulaminu pracowniczego.

Obowiązki członka sprawozdawcy sprawowałem również w odniesieniu do opinii Trybunału nr 7/2014 w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich oraz opinii nr 2/2017 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu Szkół Europejskich. Byłem także zaangażowany w prace nad dokumentem przesłanym Komisji w lipcu 2013 r. zawierającym uwagi Trybunału na temat aktów delegowanych przyjętych w związku ze stosowaniem nowego rozporządzenia finansowego i dotyczących agencji zdecentralizowanych i organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne.

Podczas mojej kadencji Trybunał nieustannie dążył do tego, by utrzymywać na jak najwyższym poziomie świadomość występowania nadużyć finansowych, korupcji, konfliktów interesów i braku przejrzystości oraz by zachować jak największą wrażliwość na te kwestie. W rezultacie w odniesieniu do zarządzania środkami publicznymi położył on nacisk na wskaźniki ryzyka dotyczące wystąpienia potencjalnych przypadków nadużyć finansowych i korupcji, takich jak podejmowanie arbitralnych decyzji i brak kryteriów przejrzystości. Jestem w pełni zaangażowany w działania w tym zakresie i popieram poszerzenie powyższej propozycji, tj. wprowadzenie odnośnych, ustandaryzowanych pytań kontrolnych oraz wprowadzenie stosownego rozdziału w sprawozdaniu rocznym.

W lipcu 2015 r. kolegium członków Trybunału wyznaczyło mnie na członka Komisji ds. Etyki, na forum której omawiane są wszelkie zagadnienia o charakterze etycznym uważane za istotne z perspektywy norm i reputacji Trybunału, łącznie z oceną podejmowania działalności dodatkowej przez członków tej instytucji. Od października 2016 r. do końca mojej kadencji, która upłynęła w lipcu 2017 r., stałem na czele tej komisji.

Mając na celu pogłębianie dobrych relacji między Trybunałem a włoskim Parlamentem i włoskim Trybunałem Obrachunkowym, zawsze silnie angażowałem się w działalność przedstawicielską, przede wszystkim za pośrednictwem dorocznej prezentacji sprawozdania rocznego przed Parlamentem włoskim, sprawozdawczości na temat zarządzania funduszami strukturalnymi UE w odpowiedzi na konkretne wnioski oraz przedstawiania właściwym komisjom technicznym informacji na temat działalności Trybunału w trybie ad hoc. Ponadto reprezentowałem Trybunał, biorąc aktywny udział w seminariach na temat programów „Herkules” organizowanych przez włoski Trybunał Obrachunkowy, prowadząc w ich trakcie wykłady na temat roli Trybunału w zapobieganiu nadużyciom finansowym oraz odbywając powiązanie spotkania. W ostatnim czasie przyczyniłem się do zawarcia porozumienia między Trybunałem a Uniwersytetem w Pizie w sprawie wzajemnej wymiany wiedzy fachowej, co ułatwi prowadzenie wspólnych badań i dzielenie się wiedzą na temat kontroli, a tym samym pozwoli obywatelom na nawiązanie kontaktu z instytucjami UE.

W działaniach podejmowanych podczas mojej kadencji w Trybunale zawsze przyświecał mi cel zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom, a przede wszystkim Parlamentowi Europejskiemu, w jeszcze większym stopniu przydatnych, przejrzystych i wiarygodnych wyników kontroli. Przez wzgląd na ten cel z zadowoleniem przyjąłem zmiany w Trybunale, polegające na przejściu na pracę w trybie zadaniowym, i dostosowałem się do nich.

Byłbym zaszczycony, gdybym mógł pełnić służbę w Trybunale przez drugą kadencję, podtrzymując owocne relacje z Parlamentem Europejskim, a w szczególności z komisją CONT, jak również ze wszystkimi innymi zainteresowanymi podmiotami, takimi jak parlamenty narodowe i najwyższe organy kontroli. Pragnę wykorzystać doświadczenia zgromadzone podczas mojej pierwszej kadencji, by w dalszym ciągu przyczyniać się do usprawniania prac kontrolnych i zapewniania wszystkim zainteresowanym podmiotom użytecznych wyników kontroli. W tym celu zamierzam powiązać elementy mojej działalności w charakterze członka sprawozdawcy w odniesieniu do zarówno sprawozdania rocznego, jak i sprawozdań specjalnych, tak jak ma to obecnie miejsce w ramach zadania dotyczącego redukcji zatrudnienia o 5 %. Jestem zdania, że obecne ramy sprzyjają realizacji tego zamiaru, biorąc pod uwagę portfel nowych produktów kontroli ustanowionych przez Trybunał oraz zmienione przepisy dotyczące harmonogramu opracowywania sprawozdań specjalnych, jak określono w art. 163 rozporządzenia finansowego.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat IT

Odsyłacze

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

19.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Data złożenia

26.10.2017