Postup : 2017/0813(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0337/2017

Predkladané texty :

A8-0337/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0431

SPRÁVA     
PDF 566kWORD 56k
26.10.2017
PE 610.910v02-00 A8-0337/2017

o návrhu na vymenovanie Pietra Russa za člena Dvora audítorov

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Pietra Russa
 PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ Pietra Russa VO FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Pietra Russa za člena Dvora audítorov

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0329/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0337/2017),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 19. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Pietra Russa za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Pietra Russa

Vzdelanie

 

 

1977

kvalifikácia na výkon práva

 

1975

ukončené štúdium práva na univerzite v Catanii s vyznamenaním (známka 110/110)

 

1970

maturita z humanitných predmetov (plný počet bodov)

Zamestnanie

od 1. marca 2012

 

Člen Európskeho dvora audítorov zastupujúci Taliansko: člen komory IV so zodpovednosťou za príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány EÚ – člen zodpovedný za správy o agentúrach EÚ a následne o príjmoch. Od roku 2016 člen komory V so zodpovednosťou za financovanie a správu Únie – člen zodpovedný za správy o administratívnych výdavkoch EÚ. Člen delegácie Európskeho dvora audítorov, ktorá sa v roku 2015 zúčastnila na oficiálnej návšteve poľského Najvyššieho kontrolného úradu, ktorej súčasťou boli okrem iného rokovania s prezidentom republiky a predsedom parlamentu.

 

2009-2012

Člen medzinárodného kolégia audítorov NATO (IBAN) zastupujúci Taliansko.

 

od roku 2006 do vyslania:

 

Sudca poverený vykonávaním inšpekcií v Talianskom inštitúte germanistických štúdii v Ríme.

2004-2009

Dočasne pridelený a od roku 2006 plnoprávny člen spojených senátov pre oblasti auditu:

 

-   všeobecný a osobitný spravodajca pre predkladanie správ parlamentu: činnosti spojené s verejným obstarávaním, ministerstvo výrobných činností a komunikácií, ministerstvo pre hospodársky rozvoj a ministerstvo spravodlivosti.

 

 

Člen spojených senátov v poradnej funkcii:

 

-   spravodajca pre návrh prezidentského dekrétu týkajúceho sa predpisov v oblasti administratívy a účtovníctva pre orgány ministerstva.

 

2003

Člen ústrednej sekcie talianskeho Dvora audítorov pre audit riadenia verejnej správy (spravodajca pre rôzne osobitné správy týkajúce sa napríklad činností ministerstva obrany a ministerstva práce a sociálnej politiky).

 

 

od roku 2003: Zástupca súdneho úradníka zodpovedný za audit v Národnom štatistickom úrade Talianska (ISTAT) podľa článku 12 zákona č. 259/1958.

 

1993-2003

Vedúci kabinetu talianskeho člena Európskeho dvora audítorov s povinnosťami v oblasti auditu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a pomoci Spoločenstva rozvojovým krajinám (prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu).

 

1991-1992

Národný expert pri Európskom dvore audítorov v kabinete poverenom výkonom auditu v Európskom fonde regionálneho rozvoja.

 

1985

Sudca na Dvore audítorov pôsobiaci v kancelárii prokurátora na Dvore audítorov v Palerme (vykonávanie úloh zástupcu generálneho prokurátora) ako Referendario (pomocný sudca), Primo Referendario (vyšší sudca, 1987) (vykonávanie úloh zástupcu generálneho prokurátora), Consigliere (najvyšší sudca, 1989) a Presidente di sezione (predseda komory, 2014).

 

1977-1985

sudca na okresnom súde vo Verone, na súde vo Verone a v Catanii (súdny úradník (pretore) a sudca).

Funkcie na vnútroštátnej úrovni

-  člen výboru pre posudzovanie investícií a podporu plánovania a riadenia environmentálnych opatrení pri ministerstve pre životné prostredie.

-  člen medziministerského výboru zodpovedného za posudzovanie žiadostí o kompenzácie a príspevky v súvislosti so stratami, ktoré vznikli občanom Talianska v zahraničí.

-  odborný poradca vysokého komisára pre zamedzovanie a predchádzanie korupcii a ďalším formám trestnej činnosti vo verejnej správe.

-  poradca predsedu výboru pre politiky Európskej únie talianskeho senátu.

-  člen vedeckého výboru stáleho monitorovacieho centra pre organizovanú trestnú činnosť (OPCO).

Funkcie na medzinárodnej úrovni

-  od 1996 do 2012 člen odvolacej rady Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín v Angers.

-  expert zastupujúci Taliansko v GRECO (Skupine štátov proti korupcii) pri Rade Európy.

-  od 2005 do 2008 člen kolégia audítorov mechanizmu Athena na financovanie vojenských operácií Európskej únie zastupujúci Taliansko (od 30. 6. 2006 volený predseda).

-  od 2008 do 2011 člen kolégia audítorov Európskej obrannej agentúry (EDA) zastupujúci Taliansko (od 30. júna 2010 volený predseda).

Akademická a vedecká činnosť

-  1989: člen skúšobnej komisie pre priemyselné právo na fakulte hospodárstva a obchodu univerzity v Palerme (funkcia Cultore della materia (odborník v konkrétnej oblasti)).

-  1991: výskum v oblasti komparatívneho environmentálneho práva v Centre európskeho práva a politiky na univerzite v Brémach (na pozvanie profesora G. Wintera.

-  1992: prednáška La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria na fakulte politických vied univerzity v Catanii ako súčasť vyučovacieho predmetu La Politica della Comunità Europea.

-  od roku 1995 člen luxemburského združenia Association d'Etudes et Recherches pénales européennes.

-  1996: hosťujúci profesor na fakulte politických vied univerzity v Catanii; séria prednášok La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea.

-  1997 (september): prednášajúci na medzinárodnom seminári La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR v Buenos Aires na pozvanie hlavného audítorského úradu Argentíny.

-  prednášajúci na seminári La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

-  1999 (november) a 2000 (január/február a máj): rokovania o pravidlách financovania EÚ a pravidlách pre štrukturálne fondy, o auditoch podľa práva Únie a opravných prostriedkoch podľa systému EÚ v súvislosti s kurzami v oblasti práva Únie organizovanými predsedníckou radou Dvora audítorov Talianska ako súčasť iniciatívy Action Robert Schuman, ktoré sa konali v Ríme a Miláne.

-  prednášajúci na sympóziu o európskej spolupráci v oblasti spravodlivosti a súdnictva, Pisa 2000.

-  2000: prednáška L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea na konferencii Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo, ktorú v Palerme zorganizovala sekcia Dvora audítorov Talianska pre región Sicília.

-  2000: séria prednášok na tému audítorských činností Európskeho dvora audítorov ako súčasť kurzu zorganizovaného na podnet sekcie Dvora audítorov Talianska pre región Sicília v rámci projektu PASS financovaného EÚ a zameraného na vzdelávanie verejných činiteľov (Palermo).

-  2002: Prednáška La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:raffronti comparativi

na konferencii La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, ktorá sa konala v ústredí Dvora audítorov Talianska.

-  2002: Prednáška: Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali na seminári Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali, ktorý sa konal v Bruseli v kancelárii zastúpenia regiónov Abruzzo, Lazio, Marche, Toskánsko a Umbria.

-  2004 až 2005: prednášky o riadení rozpočtu EÚ a činnosti Európskeho dvora audítorov v rámci magisterského štúdia európskych štúdií na Inštitúte európskych štúdií Alcide de Gasperiho v Ríme.

-  2006: Prednáška La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo v ústredí Dvora audítorov Talianska v Ríme na pozvanie Združenia sudcov dvora.

-  máj 2013: prednášajúci na konferencii Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio – il ruolo della Corte dei Conti, ktorá sa konala na univerzite LUISS v Ríme.

-  jún 2013: Prednášajúci na konferencii Dvora audítorov Talianska Controlli congiunti (Rím).

-  december 2013: zástupca Európskeho dvora audítorov na 23. konferencii Organizácie najvyšších kontrolných úradov štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (OLACEFS) v Santiagu de Chile, kde vystúpil s prednáškou El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control – Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

-  jún 2014: prezentácia správy Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi na medzinárodnom seminári Hercule II v Ríme.

-  30. september 2014: zástupca Európskeho dvora audítorov na seminári La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi sa tutela dell’’erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo, ktorý sa konal na Dvore audítorov Talianska.

-  1. október 2014: vypočutie pred výborom XIV talianskej poslaneckej snemovne o výskume vykonávania a účinnosti politík Európskej únie v Taliansku.

-  23. február 2016: správa La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo ako súčasť seminára, ktorý usporiadala katedra politických a sociálnych vied na univerzite v Catanii.

-  24. jún 2016: správa La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo prednesená v rámci stretnutia s predstaviteľmi senátu na tému auditov finančných prostriedkov EÚ a priorít pre audity v roku 2016.

-  7. júl 2017: hlavná prednáška La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali prednesená na online univerzite Pegaso (Neapol)

PUBLIKÁCIE

Autor monografie o všeobecnej teórii podnikania (vydavateľ: SIPI Il Sole 24 Ore, Rím, 1990).

Autor viacerých komentárov k súdnym prípadom zverejnených v právnických periodikách (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 a 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Prispievateľ do viacerých periodík:

  Giustizia Civile, autor viacerých článkov o občianskom, obchodnom a občianskom procesnom práve (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

O auditoch verejných financií:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi v Rivista della Corte dei Conti (č. 5/2002) a v zborníku z konferencie La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, ktorá sa konala na Dvore audítorov Talianska.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie v periodiku Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, marec 2002.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale v periodiku Rivista della Corte dei Conti, č. 4/2004.

O záležitostiach EÚ:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune v periodiku Rivista della Corte dei Conti, č. 2/1994.

  La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale v periodiku Il Foro Amministrativo, č. 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario v periodiku Giustizia Civile, č. 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects v periodiku The European Union Review, č. 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti' v periodiku Italia Oggi, 18. júla 2002.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual v periodiku Legal Today.com (online časopis v španielčine), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, vydavateľ: Simone, 2012: autor komentára k článkom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) týkajúcim sa Európskeho dvora audítorov.


PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ Pietra Russa VO FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT

V priebehu svojho profesionálneho života som sa pri práci audítora vždy snažil čo najlepšie uplatňovať svoje právnické znalosti a skúsenosti. Preto som pri svojom prvom menovaní za člena Európskeho dvora audítorov mohol vychádzať zo skúsenosti nadobudnutých pri práci sudcu a prokurátora, zo svojho predchádzajúceho pôsobenia na Najvyššom kontrolnom úrade Talianska a z členstva vo viacerých kontrolných komisiách medzinárodných organizácií.

Po svojom vymenovaní v marci 2012 som až do júna 2016 pôsobil v komore IV Dvora audítorov (regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo). Na začiatku som mal na starosti osobitné výročné správy v súvislosti s agentúrami EÚ, ktorými sa Európskemu parlamentu a Rade poskytuje vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. V tejto práci som sa vždy zameriaval na aspekt riadenia a najmä na jeho výsledky a usiloval som sa nájsť súvislosť medzi výsledkami finančného auditu a auditu zhody a riadením.

Neskôr som sa stal spravodajcom pre kapitolu „príjmy“ výročnej správy.

V nadväznosti na reštrukturalizáciu Dvora audítorov som od júna 2016 členom komory V (financovanie a správa Únie) ako spravodajca pre kapitolu výročnej správy týkajúcu sa administratívnych výdavkov Únie.

Počas svojho funkčného obdobia som bol spravodajcom pre osobitné správy č. 3/2014 –Skúsenosti, ktoré získala Európska komisia pri vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (spravodajkyňa výboru CONT Monika Hohlmeier) a 7/2016 – Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete (spravodajca výboru CONT Ryszard Czarnecki). Obe správy privítal a pozitívne prijal Európsky parlament. Okrem toho som spravodajcom pre audítorskú úlohu týkajúcu sa colných orgánov EÚ, ktorá sa práve dokončuje a bude zverejnená do konca roku. Jej súčasťou je pohľad na opatrenie Komisie prijaté v nadväznosti na žiadosť Parlamentu pri udelení absolutória za rok 2011, ktoré pozostáva zo zhromažďovania spoľahlivých údajov o výpadkoch príjmov z ciel a DPH v členských štátoch a informovania Parlamentu o tejto záležitosti v pravidelných šesťmesačných intervaloch. V blízkej budúcnosti budem spravodajcom pre úlohu, ktorú si vyžiadala Rada, ktorá sa týka sa zníženia stavu zamestnancov o 5 %, ako aj pre audit, ktorý sa má čoskoro začať a týka sa vykonávania služobného poriadku.

Okrem toho som bol spravodajcom pre stanovisko č. 7/2014 k systému vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev a stanovisko č. 2/2017 k návrhu na zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na rozpočet európskych škôl. Pracoval som tiež na pripomienkach Dvora audítorov k delegovaným aktom prijatým v súvislosti s novým nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týkali decentralizovaných agentúr a orgánov verejno-súkromných partnerstiev, ktoré boli v júli 2013 zaslané Komisii.

V období svojho menovania sa na Dvore audítorov naďalej zvyšovala informovanosť o probléme podvodov a korupcie, konfliktu záujmov a transparentnosti a prehlbovala sa vnímavosť voči týmto otázkam. V dôsledku toho sa v oblasti správy verejných financií začal klásť dôraz na ukazovatele rizika prípadných podvodov a korupcie, napríklad na svojvoľné rozhodovanie a chýbajúce kritériá transparentnosti V tejto oblasti sa mimoriadne angažujem a som za to, aby sa tento proces ešte viac prehĺbil a zaviedli sa napríklad štandardizované audítorské otázky na túto tému a osobitná kapitola výročnej správy.

V júli 2015 som bol kolégiom Dvora audítorov menovaný za člena etického výboru, ktorý prerokúva akékoľvek záležitosti etického charakteru, ktoré považuje za relevantné z hľadiska noriem a dobrého mena Dvora audítorov, vrátane posudzovania externých činností svojich členov. Od októbra 2016 do konca funkčného obdobia v júli 2017 som bol predsedom tohto výboru.

S cieľom prehlbovať pretrvávajúce dobré vzťahy medzi Dvorom audítorov a talianskym parlamentom a najvyšším kontrolným úradom som sa vždy mimoriadne usiloval o vykonávanie reprezentačných činností, a to predovšetkým každoročnou prezentáciou výročnej správy v talianskom parlamente a predkladaním správ o riadení štrukturálnych fondov EÚ a ad hoc informácií o činnostiach Dvora audítorov príslušným technickým výborom, rovnako ako aktívnou činnosťou a prednášaním o úlohe Dvora audítorov pri predchádzaní podvodom a účasťou na seminároch o programoch HERCULE organizovaných talianskym najvyšším kontrolným úradom. Naposledy som sprostredkoval dohodu o spolupráci medzi Dvorom audítorov a univerzitou v Pise o vzájomnej výmene odborných znalostí, spoločnom výskume a poznatkoch o auditoch, ktorej cieľom je spojiť občanov s inštitúciami EÚ.

Počas svojho pôsobenia na Dvore audítorov som sa vždy usiloval o to a prispieval som k tomu, aby výsledky našich auditov boli pre všetky zainteresované strany, a predovšetkým pre Európsky parlament, ešte účinnejšie, transparentnejšie a spoľahlivejšie. V súvislosti s týmto úsilím som uvítal a podporil prijaté zmeny, konkrétne zavedenie organizácie Dvora audítorov založenej na úlohách.

Bolo by mi cťou, ak by som mohol na Dvore audítorov pôsobiť aj v druhom funkčnom období a naďalej rozvíjať plodný vzťah s Európskym parlamentom, najmä s výborom CONT, ako aj s ostatnými zainteresovanými stranami, napríklad národnými parlamentmi a najvyššími kontrolnými úradmi. Veľmi rád by som využil skúsenosti získané počas svojho prvého funkčného obdobia, ktoré by mi umožnili naďalej zlepšovať svoju audítorskú činnosť a prinášať všetkým zainteresovaným stranám užitočné výsledky. Pritom by som rád prepojil svoje činnosti spravodajcu pre výročnú správu a osobitné správy, ako je to v súčasnosti v prípade úlohy na tému zníženia stavu zamestnancov o 5 %. Podľa môjho názoru je súčasný rámec z tohto hľadiska obzvlášť priaznivý so zreteľom na nové portfólio produktov auditu Dvora audítorov a upravené pravidlá týkajúce sa harmonogramu osobitných správ podľa článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – taliansky kandidát

Referenčné čísla

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

26.10.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia