Betänkande - A8-0337/2017Betänkande
A8-0337/2017

BETÄNKANDE om utnämning av Pietro Russo till ledamot av revisionsrätten

26.10.2017 - (C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Indrek Tarand

Förfarande : 2017/0813(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0337/2017
Ingivna texter :
A8-0337/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Pietro Russo till ledamot av revisionsrätten

(C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0329/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0337/2017),

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 19 oktober 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Pietro Russo till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

BILAGA 1: PIETRO RUSSOS MERITFÖRTECKNING

Utbildning

 

 

1977

Kvalificerad att utöva advokatyrket

 

1975

Universitetsexamen i juridik från universitetet i Catania (110/110 väl godkänd)

 

1970

Studentexamen med klassisk-humanistisk inriktning (bästa möjliga resultat)

Anställningar

Från den 1 mars 2012

 

Italiens ledamot av Europeiska revisionsrätten: ledamot av avdelning IV – ansvarig för ”Inkomster, forskning och inre politik, EU‑institutioner och EU-organ” – rapporterande ledamot för EU‑byråer och därefter intäkter. Från 2016 ledamot av avdelning V – ansvarig för finansiering och förvaltning av unionen – rapporterande ledamot för EU: administrativa utgifter. Ingick i den delegation från Europeiska revisionsrätten som gjorde ett officiellt besök till det polska högre revisionsorganet i Warszawa 2015, som bl.a. inbegrep möten med republikens president och parlamentets talman.

2009–2012

Italiens medlem i Natos internationella revisionskommitté (IBAN).

Från 2006 till utstationering:

 

Domare utsedd att utföra inspektioner vid det italienska institutet för germanistik i Rom.

2004–2009

Avdelad ledamot, och från 2006 heltidsledamot av den gemensamma enheten, i dess revisionsfunktion:

 

–  Allmän och särskild föredragande inför parlamentet: offentlig upphandling, ministeriet för produktiv verksamhet och kommunikation, ministeriet för ekonomisk utveckling och justitieministeriet.

 

 

Ledamot av den gemensamma enheten i egenskap av rådgivare:

 

–  Föredragande för republikens presidents lagförslag om reglering av administration och redovisning vid försvarsorgan.

 

2003

Tjänstgjorde vid det italienska revisionsorganets centralenhet för statliga förvaltningar (föredragande för olika särskilda rapporter, bl.a. om verksamheten vid försvarsministeriet och ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik).

 

Från 2003: Biträdande undersökningsdomare med ansvar för revisionen av det italienska nationella institutet för statistik (Istat) enligt artikel 12 i lag nr 259/1958.

1993–2003

Kanslichef hos Europeiska revisionsrättens italienska ledamot, med uppgifter avseende kontrollen av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och gemenskapsstöd till utvecklingsländer (genomförd genom Europeiska utvecklingsfonden).

1991–1992

Nationell expert vid Europeiska revisionsrätten vid enheten med ansvar för kontroll av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

1985

Undersökningsdomare vid revisionsrätten med tjänstgöring vid åklagarmyndigheten vid Palermos revisionsrätt (med uppgifter som biträdande allmän åklagare) som Referendario (biträdande undersökningsdomare), Primo Referendario (högre domare, 1987) (med uppgifter som vice allmän åklagare), Consigliere (chefsrådman, 1989) och Presidente di sezione (avdelningens ordförande, 2014).

1977–1985

Tjänst som ordinarie domare vid distriktsdomstolen i Verona och domstolen för Verona och Catania (som domare (pretore) och domare).

Befattningar på nationell nivå

–  Medlem av kommittén för utvärdering av investeringar, planeringsstöd och miljöåtgärder vid miljöministeriet.

–  Medlem av den interministeriella prövningsnämnden för ansökningar om ersättning och stöd i samband med förluster som italienska medborgare lidit utanför landet gränser.

  Expert hos den italienske högkommissarien för förebyggande och bekämpning av korruption och andra former av brott inom offentlig förvaltning.

–  Rådgivare till ordföranden för utskottet för EU-politik vid republiken Italiens senat.

–  Ledamot av den vetenskapliga kommittén vid regionen Siciliens ständiga observationsgrupp för övervakning av organiserad brottslighet (OPCO).

Befattningar på internationell nivå

–  Från 1996 till 2012 ledamot av överklagandenämnden för gemenskapens växtsortsmyndighet i Angers.

–  Nationell expert i Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco).

–  Från 2005 till 2008 Italiens ledamot (vald till ordförande den 30 juni 2006) av revisorskollegiet för Athenamekanismen för finansiering av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens militära utgifter).

–  Från 2008 till 2011 Italiens ledamot (vald till ordförande den 30 juni 2010) av revisionskommittén vids Europeiska försvarsbyrån (EDA).

Akademisk och vetenskaplig verksamhet

–  1989: Medlem, i egenskap av Cultore della materia (ämnesexpert), i examensnämnden vid fakulteten för ekonomi och handel vid Palermos universitet.

–  1991: Forskning i komparativ miljörätt vid centrumet för europeisk lag och politik vid Bremens universitet, på inbjudan av professor G. Winter.

–  1992: Föreläsning med titeln La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria vid statsvetenskapliga fakulteten vid Catanias universitet som en del av kursen om La Politica della Comunità Europea.

–  Från 1995 medlem av Association d’Etudes et Recherches pénales européennes i Luxemburg.

–  1996: Gästföreläsare vid statsvetenskapliga fakulteten vid Catanias universitet, föreläsningsserie om La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell’Unione Europea.

–  1997 (september): Talare vid ett internationellt seminarium om La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR som hölls i Buenos Aires, på inbjudan av Argentinas nationella revisionsorgan.

–  Talare vid ett seminarium om La protection pénale des intérêts financiers de l’Union européenne, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

–  1999 (november) och 2000 (januari/februari och maj): föredrag om EU-medel och regler för strukturfonder, revision i unionsrätten och rättsmedel i EU-systemet, för kurser i unionsrätt som anordnades av ordförandeskapet vid den italienska revisionsrätten, som en del av Action Robert Schuman, i Rom och Milano.

–  Talare vid Symposium on European Cooperation in Justice and in the Judiciary, Pisa, 2000.

–  2000: Föredrag om L’esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea på konferensen om Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo, organiserad av den italienska revisionsrättens centralenhet för regionen Sicilien, som hölls i Palermo.

–  2000: Föreläsningsserie om revisionsverksamheten vid Europeiska revisionsrätten som en del av en kurs på initiativ av den italienska revisionsrättens centralenhet för regionen Sicilien inom ramen för projektet PASS för utbildning av statliga tjänstemän, som finansierades av EU (Palermo).

–  2002: Föredrag om La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi på en konferens om La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, som hölls vid den italienska revisionsrättens huvudkontor.

–  2002: Föredrag: Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali vid ett seminarium om Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali i Bryssel vid representationskontoret för regionerna Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana och Umbrien.

–  2004 och 2005: Föreläsningar om förvaltning av EU-budgeten och den Europeiska revisionsrättens arbete, som en del av magisternivån i Europastudier vid Alcide de Gasperi-institutet för Europastudier i Rom.

–  2006: Föredrag om La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo vid den italienska revisionsrättens huvudkontor i Rom, på inbjudan av domarnas sammanslutning.

–  Maj 2013: Talare vid en konferens om Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio – il ruolo della Corte dei Conti vid LUISS-universitetet i Rom.

–  Juni 2013: Talare vid den italienska revisionsrättens konferens om Controlli congiunti (Rom).

–  December 2013: representant för Europeiska revisionsrätten vid den 23:e konferensen för OLACEFS (organisationen för latinamerikanska och karibiska högre revisionsorgan) i Santiago de Chile, med ett föredrag om El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

–  Juni 2014: Framläggning av en rapport om Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi vid det internationella seminariet Hercule II i Rom.

–  30 september 2014: Representant för Europeiska revisionsrätten vid ett seminarium om La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell’erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell’azione delle Istituzioni superiori di controllo som anordnades av den italienska revisionsrätten.

–  1 oktober 2014: Utfrågning inför utskott XIV i den italienska deputeradekammaren om forskning om genomförandet av och effektiviteten när det gäller EU:s politik i Italien.

–  23 februari 2016: Rapport om La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo som en del av ett seminarium organiserat av statsvetenskapliga institutionen vid Catanias universitet.

–  24 juni 2016: Rapport om La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo inom ramen för ett möte med senatens tjänstemän om revisionen av EU-medel och revisionsprioriteringar för 2016.

–  7 juli 2017: Inledande föreläsning vid Pegaso online-universitet (Neapel): La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali

PUBLIKATIONER

Författare till en monografi om allmän företagsteori (Rom 1990, utgiven av SIPI Il Sole 24 Ore).

Författare av åtskilliga fallstudier som publicerats i juridiska tidskrifter (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 och 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Bidrag till åtskilliga tidskrifter:

  Giustizia Civile, författare till flera artiklar om civil-, handels- och civilprocessrätt (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Om revision av offentliga finanser:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi i Rivista della Corte dei Conti (nr 5/2002) och i samband med debatten vid konferensen La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, som organiserades av den italienska revisionsrätten.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie, i tidskriften Administration – Revue de l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’ntérieur, mars 2002.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale, i Rivista della Corte dei Conti, nr 4/2004.

Om EU-frågor

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune i Rivista della Corte dei Conti, nr 2/1994.

  La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processualeIl Foro Amministrativo, nr 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitarioGiustizia Civile, nr 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects i The European Union Review, nr 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti i Italia Oggi, den 18 juli 2002.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual i Legal Today.com (onlinetidskrift på spanska), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, utgiven av Simone, 2012: Författare till kommentaren om de artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) som handlar om Europeiska revisionsrätten.

BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV PIETRO RUSSOS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD

Under mitt yrkesverksamma liv har jag alltid strävat efter att på bästa sätt utnyttja min juridiska bakgrund i revisionsarbetet. Under min första tid som ledamot kunde jag därför falla tillbaka på min erfarenhet som domare och allmän åklagare, tidigare åtaganden för Italiens högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten samt som ledamot i flera revisionskommittér i internationella organisationer.

Efter utnämningen i mars 2012 tjänstgjorde jag vid revisionsrättens avdelning IV, marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi, fram till juni 2016. Inledningsvis ansvarade jag för de särskilda årsrapporter som ger Europaparlamentet och rådet en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet för EU-byråerna. I detta arbete har jag alltid fokuserat på förvaltningsaspekten och i synnerhet dess resultat, genom att koppla resultaten av finansiell revision och regelefterlevnadsrevision till hur de tillämpas inom förvaltningen.

Därefter blev jag rapporterande ledamot för kapitlet ”Intäkter” i årsrapporten.

Sedan revisionsrättens omstrukturering i juni 2016 tjänstgör jag som föredragande ledamot för det kapitel av årsrapporten som rör unionens administrativa utgifter.

Under mandattiden var jag föredragande ledamot för de särskilda rapporterna nr 3/2014, Lärdomar som dragits av Europeiska kommissionens utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (budgetkontrollutskottets föredragande Monika Hohlmeier), och nr 7/2016, Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i världen (budgetkontrollutskottets föredragande Ryszard Czarnecki). Båda rapporterna välkomnades och fick ett positivt mottagande av Europaparlamentet. Jag är vidare föredragande ledamot för en revisionsuppgift om EU-tullar som för närvarande håller på att avslutas och ska läggas fram innan årsskiftet. Revisionsuppgiften inbegriper en granskning av kommissionens åtgärd på Europaparlamentets begäran i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 om att samla in tillförlitliga uppgifter om tull- och mervärdesskattegapet i medlemsstaterna och var sjätte månad rapportera till parlamentet i denna fråga. Under den närmaste framtiden är jag utsedd till föredragande ledamot för en uppgift på rådets begäran om genomförandet av personalnedskärningar på 5 procent, samt en granskning av genomförandet av tjänsteföreskrifterna, som snart kommer att läggas fram.

Utöver detta var jag föredragande ledamot för revisionsrättens yttrande nr 7/2014 över systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och nr 2/2017 över förslaget till ändring av budgetförordningen för Europaskolornas budget. Jag behandlade även revisionsrättens observationer om delegerade akter som tillämpas i den nya budgetförordningen angående decentraliserade byråer och organ för offentlig-privata partnerskap, som skickades till kommissionen i juli 2013.

Under min tid som ledamot har revisionsrätten fortsatt att öka sin lyhördhet och känslighet för frågor som rör bedrägeri och korruption, intressekonflikter och transparens. Detta har lett till en fokusering på riskindikatorer för bedrägeri och korruption, såsom godtyckliga beslut och bristande krav på transparens, vid förvaltningen av offentliga medel. Jag är starkt engagerad i detta och stöder beslutet att gå vidare, dvs. att introducera standardiserade revisionsfrågor i detta ämne och ägna det ett särskilt kapitel i årsrapporten.

I juli 2015 utsåg revisionsrätten mig till ledamot av etikutskottet. Detta utskott behandlar alla frågor av etisk natur som anses vara relevanta för revisionsrättens normer och anseende, inbegripet en bedömning av dess ledamöters bisysslor. Jag var utskottets ordförande från oktober 2016 till mandatperiodens slut i juli 2017.

För att främja det goda förhållandet mellan revisionsrätten och det italienska parlamentet och det högre revisionsorganet har jag alltid varit ytterst engagerad i representativ verksamhet. Framför allt genom att varje år lägga fram årsrapporten för det italienska parlamentet, efterfrågestyrd rapportering om förvaltningen av EU:s strukturfonder och ad-hoc-information om revisionsrättens verksamhet för berörda fackutskott. Vidare genom aktivt deltagande och föreläsningar om revisionsrättens roll i förhindrandet och bekämpningen av bedrägerier vid seminarier om HERCULE-programmen som organiseras av Italiens högre revisionsorgan. Senast möjliggjorde jag ett samarbetsavtal mellan revisionsrätten och Pisas universitet om att ömsesidigt utbyta sakkunskap och underlätta gemensam forskning och kunskap om revision för att skapa förbindelser mellan medborgarna och EU:s institutioner.

Under mitt mandat vid revisionsrätten har jag ständigt arbetat och bidragit för att göra resultaten av våra revisioner än mer effektiva, transparenta och tillförlitliga för alla intressenter – framför allt Europaparlamentet. Med denna ambition välkomnade och anslöt jag mig till de förändringar som genomfördes, nämligen revisionsrättens nya uppgiftsbaserade organisation.

Det skulle vara en ära för mig att arbeta för revisionsrätten under en andra mandatperiod och att bibehålla ett givande förhållande med Europaparlamentet, särskilt budgetkontrollutskottet, samt alla andra intressenter såsom nationella parlament och revisionsorgan. Jag har en stark strävan att tillvarata all min samlade erfarenhet från min första mandatperiod och använda den till att fortsatt förbättra revisionsarbetet och uppnå användbara revisionsresultat för alla intressenter. Mitt mål är att på så sätt koppla samman min verksamhet som föredragande ledamot för både årsrapporten och särskilda rapporter, som i den pågående uppgiften med genomförandet av personalnedskärningarna på 5 procent. Jag anser att det nuvarande ramverket är särskilt gynnsamt i detta avseende, då det tar hänsyn till såväl revisionsrättens nya produktportfölj som de ändrade bestämmelserna för tidpunkten för de särskilda rapporter som föreskrivs i artikel 163 i budgetförordningen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Italiens kandidat

Referensnummer

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Framläggande för parlamentet

21.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Antagande

19.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Ingivande

26.10.2017