Процедура : 2017/0816(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0341/2017

Внесени текстове :

A8-0341/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0434

ДОКЛАД     
PDF 644kWORD 56k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

относно предложението за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Бетина Якобсен
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Бетина Якобсен НА ОПИТА Ѝ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ Ѝ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0332/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0341/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид факта, че на своето заседание на 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Бетина Якобсен

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърска степен по публично управление (MPG), Университета в Копенхаген и Copenhagen Business School (CBS), 2012 г.

KIOL – курс по публично управление, 2004 – 2005 г.

Завършено висше юридическо образование, Университета в Копенхаген, 1990 г.

Квалификация за прием в университет – специалност по съвременни езици, Espergærde Amtsgymnasium, 1982 г.

 

ЗАЕТОСТ

Датския член на Европейската сметна палата за периода от 1 септември 2015 г. до 28 февруари 2018 г.

Помощник главен одитор, Националната сметна палата на Дания, от 17 май 2005 г.

Директор, Националната сметна палата на Дания, от 1 юни 2002 г.

Одитор, Международния съвет на одиторите на НАТО, централата на НАТО, Брюксел, Белгия, 1997 – 2002 г.

Специален съветник, Националната сметна палата на Дания, 1996 г.

Ръководител на сектор, Националната сметна палата на Дания, 1 май 1990 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2015 – 2018 г.

 

Датския член на Европейската сметна палата за периода от 1 септември 2015 г. до 28 февруари 2018 г.

 

 

От септември 2015 г. до май 2016 г. бях член на Одитен състав I на Сметната палата (Устойчиво използване на природните ресурси); След това, по мое искане, се преместих в Одитен състав III (Външни действия, сигурност и правосъдие).

 

 

През този период бях членът на Палатата, отговарящ за шест специални доклада:

 

1.  Специален доклад № 6/2016: Програми за ликвидиране, контрол и мониторинг с цел предотвратяване на болестите по животните.

2.  Специален доклад № 18/2016: Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива.

3.  Специален доклад № 30/2016: Ефективност на подкрепата от ЕС на приоритетни сектори в Хондурас.

4.  Специален доклад № 34/2016: Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни.

5.  Предстоящ специален доклад относно подкрепата от ЕС за борбата с трафика на хора в Южна и Югоизточна Азия (доклад, който предстои да бъде публикуван на 20 юни 2017 г.).

6.  Предстоящ специален доклад относно доверителния фонд „Беку“ в Централноафриканската република (който се очаква да бъде публикуван през септември/октомври 2017 г.).

 

 

Вътрешни стратегически задачи в Сметната палата:

 

Член на работна група, отговаряща за реорганизацията на Сметната палата. Задачите включваха актуализиране на структурата на одитните състави, за да отразяват по-добре приоритетите на Сметната палата и да се подкрепи по-гъвкаво определяне на приоритетите, планиране и изпълнение на одитните задачи.

 

От началото на юни 2016 г., успоредно с моите задължения в Одитен състав III, съм един от тримата членове на Комитета на Сметната палата за контрол на качеството на одита. Изпълнявайки тази длъжност, отговарям за качеството на специалните доклади относно устойчивото използване на природните ресурси и специалните доклади относно регулирането на пазара и икономиката на конкуренцията.

 

Понастоящем съм председател на работна група, която организира през септември 2017 г. семинар на членовете на Сметната палата относно стратегическото развитие на Сметната палата. Семинарът ще се съсредоточи върху различни аспекти, свързани с ефективността.

 

 

2013 – 2015 г.

 

Помощник главен одитор в Националната сметна палата на Дания. Извършване на одити в Министерството на заетостта, Министерството на децата, равенството между половете, интеграцията и социалните въпроси, Министерството на икономическите въпроси и вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на църковните въпроси и Министерството на културата. Финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението на шест министерства, централни държавни плащания към общините и одити на изпълнението в регионите. Управление на четирима директори и около 50 служители. Член на управленския екип на Националната сметна палата на Дания.

 

Като помощник главен одитор отговарях, наред с другото, за различни доклади, свързани с гражданите, до Комитета по публичните сметки, обхващащи например: приюти за жени, мерките, предприети с цел подпомагане на бездомните, време за обработка на случаите в държавните административни органи, неточни плащания на социални осигуровки, мерки за интеграция, надзор на психичното здраве на работното място и средства за научни изследвания в болниците.

 

Като помощник главен одитор отговарях за изготвянето на доклади до Комитета по публичните сметки относно одита на държавните отчети за 2013 и 2014 г.

 

 

2010 – 2013 г.

 

Помощник главен одитор в Националната сметна палата на Дания. Отговарях за изготвянето на големи проучвания, извършени в Министерството на стопанската дейност и растежа, Министерството на заетостта, Министерството на храните, земеделието и рибарството, Министерството на жилищното настаняване, градските и селските въпроси, Министерството на социалните въпроси и интеграцията, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Министерството по въпросите на климата, енергетиката и сградния фонд и Министерството на околната среда, както и извършване на одити на изпълнението в петте национални региона. Управление на четирима директори и около 40 служители. Член на управленския екип на Националната сметна палата на Дания.

 

2005 – 2009 г.

 

 

Помощник главен одитор в Националната сметна палата на Дания. Отговарях за финансовите одити и одитите на съответствието на кабинета на министър-председателя, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и стопанските въпроси, Министерството на науката, технологиите и иновациите, Министерството на транспорта и Министерството по въпросите на климата, енергетиката и сградния фонд, както и национални одити на заплащането, извършени от Националната сметна палата на Дания. Управление на четирима или петима директори и около 55 служители. Член на управленския екип на Националната сметна палата на Дания.

 

2002 – 2005 г.

 

 

Като директор на отдел C3 на Националната сметна палата на Дания отговарях за финансовите одити и одитите на съответствието на Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и енергетиката и Министерството на икономиката и стопанските въпроси, както и на половината от Министерството на науката. Отговарях пряко за 17 служители.

 

1997 – 2002 г.

 

 

Одитор в Международния съвет на одиторите на НАТО, Брюксел. Аз бях първият датски гражданин от 27 години насам, заемащ тази длъжност, и първата жена, която работи като одитор в НАТО. Работата включваше финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението на различните организации и проекти на НАТО. Тя включваше също така одити, проведени по отношение на инфраструктурните програми на НАТО за инвестиции за сигурност (NSIP), което включваше многобройни пътувания във всички държави – членки на НАТО. Добро познаване на международните одитни и счетоводни стандарти и използване на английски и френски език като работни езици.

 

1990 – 1997 г.

 

 

Ръководител на сектор, Националната сметна палата на Дания. Финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението за Министерството на образованието, Министерството на науката, Министерството на културата и за институциите на Северния съвет. Участие в скандинавското сътрудничество между националните сметни палати.

 

ДРУГ МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

2014 – 2015 г.: Назначена от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за член на Одитния комитет на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в Люксембург. ЕИФ финансира малките и средните предприятия в Европа чрез гаранции и рисков капитал. Одитният комитет отговаря, наред с другото, за извършването на проверки във връзка с това дали дейностите на фонда са организирани по подходящ начин и са надлежно одитирани. Одитът се извършва в съответствие с международните одиторски стандарти.

 

 

Май 2013 г.: Основен оратор на Конференцията на Световната банка и на Африканската банка за развитие в Абу Даби относно развитието на управлението на публичните финанси в арабския регион.

 

 

2012 – 2015 г.: Определена от главния одитор за председател на Комитета по професионалните стандарти (КПС) на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), който изготвя публични одитни стандарти, приложими за националните одитни служби в целия свят.

 

 

2011 – 2015 г.: Назначена от министъра на икономиката и стопанските въпроси за член от Дания на Одитния комитет на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Люксембург. ЕИБ е банката на Европейския съюз. Одитният комитет изпълнява управленска функция и отговаря, наред с другото, за това да се удостовери, че дейностите на ЕИБ се извършват по прозрачен и редовен начин, че банката разполага с адекватно управление на риска и с необходимите вътрешни проверки, както и че спазва най-добрите банкови практики. Одитът се извършва в съответствие с международните одиторски стандарти.

 

 

2008 – 2011 г.: Назначена от Министерство на външните работи за член от Дания и председател на новосъздадения одитен комитет на Съвета на Европа в Страсбург – организация, чиято компетентност включва Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Отговорностите включваха консултиране на Съвета на Европа и на генералния секретар относно свързаните с одита въпроси, гарантиране на ефективно и правилно управление и финансово управление и улесняване на координацията между вътрешните и външните одити в Съвета на Европа. Одитът се извършваше в съответствие с международни одиторски стандарти.

 

 

2007 – 2012 г.: Заместник-председател на КПС. От името на главния одитор председателствах годишните срещи на Управителния комитет на КПС в Бахрейн (2007 г.), Бразилия (2009 г.), Копенхаген (2010 г.), Нова Зеландия (2011 г.), Стокхолм (2012 г.), Пекин (2013 г.) и Бахрейн (2014 г.). Задачите ми включваха да изпълнявам функциите на председател на заседания, в които участваха 50 – 60 международни делегати, да определям стратегията и развитието на КПС и да разработвам международни стандарти, норми и принципи за одит в публичния сектор.

 

 

2007 г.: Водещ на преходния семинар на Световната банка във Вашингтон за развиващите се страни, чийто акцент беше поставен върху прозрачността в счетоводната отчетност и доброто управление на публичните средства.

 

 

2006 г.: Водещ на световния конгрес на Международната федерация на счетоводителите (МФС) през 2006 г. в Истанбул. Международната федерация на счетоводителите (МФС) е световната асоциация на частните одитори. Акцентът на представянето беше поставен върху работата на ИНТОСАЙ във връзка с публичните одитни стандарти.

 

ДРУГ ОПИТ

2014 – 2015 г.: През този период председателствах съвместна работна група на „Преглед на финансовата стабилност“ – одитори от Дания, и на Националната сметна палата на Дания, на която беше възложено изготвянето на общи насоки за управлението и одита на държавните субсидии и стандартна процедура на одобрение за безвъзмездна финансова помощ за проекти.

 

 

2009 и 2011 г.: Организирах и бях домакин на две национални конференции по въпросите на публичния одит, проведени от Националната сметна палата на Дания през 2009 г. и 2011 г. Конференцията през 2011 г. беше организирана около темата за стойността на одита в публичния сектор и имаше за цел да покаже нагледно как одитът може да подпомага и занапред развитието и иновациите в този сектор.

 

 

2008 – 2010 г.: Член на Счетоводния съвет на Дания, сред чиито задачи е да действа като форум за обсъждане на Министерството на финансите по въпроси, отнасящи се до разработването на национални счетоводни стандарти.

 

Дългогодишен опит като управляващ наставник в програмата за наставничество на Djøf.

 

Свободно владеене на английски език, добри познания по френски език на работно ниво, основни познания по немски език.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Бетина Якобсен НА ОПИТА Ѝ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ Ѝ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

По време на мандата ми като член на Сметната палата в продължение на две години отговарях за шест публикувани специални доклада:

1.  № 6/2016 г.: Програми за ликвидиране, контрол и мониторинг с цел предотвратяване на болестите по животните.

2.  № 18/2016 г.: Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива.

3.  № 30/2016 г.: Ефективност на подкрепата от ЕС на приоритетни сектори в Хондурас.

4.  № 34/2016 г. Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни.

5.  № 9/2017 г.: Подкрепа от ЕС за борбата с трафика на хора в Южна и Югоизточна Азия.

6.  № 11/2017 г.: Доверителният фонд „Беку“ на Европейския съюз за Централноафриканската република – обещаващо начало въпреки някои недостатъци.

Освен това участвах активно в работата на Сметната палата като:

  член на работна група, отговаряща за реорганизацията на Сметната палата. Работата включваше актуализиране на структурата на одитните състави, за да отразяват по-добре приоритетите на Сметната палата и да се гарантира повече гъвкавост при планирането и изпълнението на одитните задачи.

  член на Комитета на Сметната палата за контрол на качеството на одита, който отговаря за осигуряването на качеството и съгласуваността на нашите специални доклади.

  председател на работна група, която организира през септември 2017 г. годишния семинар на членовете на Сметната палата относно стратегическото развитие на Сметната палата, който се съсредоточи върху различни аспекти, свързани с одита на изпълнението.

  член на редица работни групи за набиране на ръководители, довели до избора на девет главни ръководители, шест от които са жени. Палатата има много талантлив екип от служители и аз твърдо се застъпвам за подобряването на баланса между половете в рамките му.

Добре функциониращият одит в публичния сектор е от решаващо значение за осигуряването на отчетност и прозрачност пред гражданите. Моите цели за един бъдещ мандат ще бъдат да продължа да използвам своя повече от 25-годишен опит в областта на одита в публичния сектор за насърчаване и извършване на одити, които могат да окажат положително въздействие върху живота на гражданите.

Ще продължа да насърчавам подобрения в механизмите за управление и одит. В този контекст считам, че е от съществено значение да имаме тясно и конструктивно сътрудничество със заинтересованите от работата на Палатата страни, като например Парламента и, в частност, комисията по бюджетен контрол, които са важни партньори, когато става въпрос да бъде запазен адекватен мандат за одит на всички фондове на ЕС.

Като член на Комитета за контрол на качеството на одита допринасям за навременното изготвяне на важни специални доклади, на чиято точност могат да разчитат нашите адресати. Моята цел ще бъде да продължа да повишавам качеството и въздействието на нашите специални доклади.

По време на един бъдещ мандат ще се съсредоточа върху областите външна дейност, сигурност и правосъдие, в които понастоящем извършвам одити. Според мен Палатата би могла да играе по-значима роля в тези области, не само от гледна точка на осигуряването на увереност и независими оценки на политиките и средствата за нашите политически партньори, но и като допринася за сигурността и доверието на гражданите на ЕС. Моята цел ще бъде да гарантирам, че Палатата се занимава с всички рискове за ЕС и неговите граждани, когато определяме приоритетите за нашите одити и планираме одитите и че притежаваме техническия капацитет за тази цел.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат DK

Позовавания

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Дата на сезиране

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

26.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

31.10.2017

Правна информация - Политика за поверителност