Postup : 2017/0816(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0341/2017

Předložené texty :

A8-0341/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0434

ZPRÁVA     
PDF 485kWORD 59k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

o návrhu na jmenování Bettiny Jakobsenové členkou Účetního dvora

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Bettiny JakobsenOVÉ
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Bettiny JakobsenOVÉ NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Bettiny Jakobsenové členkou Účetního dvora

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0332/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0341/2017),

A. vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhované kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Bettinu Jakobsenovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Bettiny JakobsenOVÉ

VZDĚLÁNÍ

Magisterský titul v oboru veřejné správy, Kodaňská univerzita a Vysoká škola obchodní v Kodani, 2012

Kurz v oboru veřejného managementu (KIOL), 2004–2005

Univerzitní titul v oboru práva, Kodaňská univerzita, 1990

Maturitní zkouška se zaměřením na moderní jazyky, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

ZAMĚSTNÁNÍ

Dánská členka Evropského účetního dvora v období od 1. září 2015 do 28. února 2018

Asistentka nejvyššího auditora, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska, od 17. května 2005

Ředitelka, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska, od 1. června 2002

Auditorka, Mezinárodní rada auditorů NATO, ústřední sídlo NATO v Bruselu, Belgie, 1997–2002

Zvláštní poradkyně, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska, 1996

Vedoucí odboru, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska, 1. května 1990

 

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

2015 – 2018

 

Dánská členka Evropského účetního dvora v období od 1. září 2015 do 28. února 2018.

 

 

Od září 2015 do května 2016 jsem byla členkou senátu I Evropského účetního dvora (Udržitelné využívání přírodních zdrojů). Poté jsem byla na vlastní žádost přeřazena do senátu III (Vnější činnost, bezpečnost a spravedlnost).

 

 

Během tohoto období jsem byla členkou odpovědnou za vypracování šesti zvláštních zpráv:

 

1.  Zvláštní zpráva č. 6/2016: Programy eradikace, tlumení a sledování, které mají bránit šíření nákaz zvířat.

2.  Zvláštní zpráva č. 18/2016: Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv.

3.  Zvláštní zpráva č. 30/2016: Účinnost podpory EU určené pro prioritní odvětví v Hondurasu.

4.  Zvláštní zpráva č. 34/2016: Boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU ke zlepšení využívání zdrojů v potravinovém řetězci.

5.  Připravovaná zvláštní zpráva o podpoře EU pro boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii (zpráva má být zveřejněna dne 20. června 2017).

6.  Připravovaná zvláštní zpráva o svěřenském fondu EU „Bêkou“ ve Středoafrické republice (zpráva má být zveřejněna v září/říjnu 2017).

 

 

Vnitřní strategické úkoly v rámci Účetního dvora:

 

Členka pracovní skupiny odpovědné za reorganizaci Účetního dvora. Jedním z mých úkolů byla modernizace struktury senátu tak, aby lépe odrážela priority Účetního dvora a podporovala flexibilnější stanovování priorit, plánování a plnění úkolů souvisejících s auditem.

 

Od začátku června 2016 jsem souběžně se svými povinnostmi v senátu III jednou ze tří členů výboru pro řízení kvality auditu Účetního dvora. V této funkci odpovídám za zajištění kvality zvláštních zpráv o udržitelném využívání přírodních zdrojů a zvláštních zpráv o regulaci trhu a ekonomice hospodářské soutěže.

 

V současné době předsedám skupině, která v září 2017 pořádá seminář členů o strategickém rozvoji Účetního dvora. Seminář se zaměří na různé aspekty týkající se výkonnosti.

 

 

2013 – 2015

 

Asistentka nejvyššího auditora, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska, od 17. května 2005. Audity ministerstva práce, ministerstva mládeže, rovnosti žen a mužů, integrace a sociálních věcí, ministerstva hospodářství a vnitra, ministerstva zdravotnictví, ministerstva církevních záležitostí a ministerstva kultury. Finanční audit a audity shody a výkonnosti šesti ministerstev, audity zpětných plateb vlády obcím a výkonnostní audity regionů. Vedení čtyř ředitelů a přibližně padesáti zaměstnanců. Členka vedení Nejvyššího kontrolního úřadu Dánska.

 

Jako asistentka nejvyššího auditora jsem byla mj. odpovědná za vypracovávání různých zpráv týkajících občanských záležitostí pro výbor pro veřejné finance. Mezi tématy těchto zpráv byly například: azylové domy pro ženy, opatření na pomoc osobám bez domova, lhůty pro vyřizování záležitostí ve státních správních orgánech, nesprávné výplaty sociálních dávek, integrační opatření, dohlížení na duševní zdraví na pracovišti a zdroje pro výzkum v nemocnicích.

 

Ve funkci asistentky nejvyššího auditora jsem také odpovídala za vypracovávání zpráv o auditech účtů státního rozpočtu za roky 2013 a 2014 pro parlamentní výbor pro veřejné finance.

 

 

2010 – 2013

 

Asistentka nejvyššího auditora, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska. Byla jsem pověřena připravováním komplexních šetření prováděných na ministerstvu obchodu a hospodářského růstu, ministerstvu práce, ministerstvu zemědělství, rybolovu a potravin, ministerstvu pro bydlení, města a záležitosti venkova, ministerstvu integrace a sociálních věcí, ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu dopravy, ministerstvu pro klima, energetiku a stavebnictví a ministerstvu životního prostředí a prováděním auditů výkonnosti v pěti národních regionech. Vedení čtyř ředitelů a přibližně čtyřiceti zaměstnanců. Členka vedení Nejvyššího kontrolního úřadu Dánska.

 

2005 – 2009

 

 

Asistentka nejvyššího auditora, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska. Odpovědnost za finanční audit a audit shody v úřadu předsedy vlády, na ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu financí, ministerstvu hospodářství a obchodu, ministerstvu vědy, techniky a inovací, ministerstvu dopravy, ministerstvu pro klima, energetiku a stavebnictví a za celostátní audity plateb prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem Dánska. Vedení čtyř nebo pěti ředitelů a přibližně 55 zaměstnanců. Členka vedení Nejvyššího kontrolního úřadu Dánska.

 

2002 – 2005

 

 

Ve funkci ředitelky oddělení C3 Nejvyššího kontrolního úřadu Dánska jsem měla na starosti finanční audit a audit shody na ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu dopravy a energetiky, ministerstvu hospodářství a obchodu a v polovině oblastí spadajících pod ministerstvo vědy. Byla jsem přímo odpovědná za 17 zaměstnanců.

 

1997 – 2002

 

 

Auditorka v Mezinárodní radě auditorů NATO, Brusel. Na této pozici jsem byla po 27 letech první občankou Dánska a první ženou, která kdy pracovala jako auditorka pro NATO. Moje práce zahrnovala finanční a výkonnostní audit a audit shody jednotlivých organizací a projektů NATO. V rámci této funkce jsem také prováděla audity programů pro infrastrukturu v rámci NSIP (program NATO pro investice do bezpečnosti), což s sebou neslo i četné pracovní cesty do všech členských států NATO. Dobrá znalost mezinárodních auditorských a účetních standardů a angličtiny a francouzštiny jako pracovních jazyků.

 

1990 – 1997

 

 

Vedoucí oddělení, Nejvyšší kontrolní úřad Dánska. Finanční a výkonnostní audit a audit shody na ministerstvu školství, ministerstvu vědy, ministerstvu kultury a v institucích Severské rady. Účast v severské spolupráci mezi národními kontrolními úřady.

 

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

2014 – 2015: Evropská investiční banka (EIB) mne jmenovala členkou výboru pro audit Evropského investičního fondu (EIF) v Lucemburku. EIF financuje malé a střední podniky v Evropě prostřednictvím záruk a rizikového kapitálu. Úkolem výboru pro audit je mj. ověřovat, zda jsou činnosti fondu vhodně organizovány a řádně kontrolovány. Audit probíhá v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

 

 

Květen 2013: Hlavní řečnice na konferenci Světové banky a Africké rozvojové banky v Abú Dhabí o vývoji správy veřejných financí v arabských zemích.

 

 

2012 – 2015: Nejvyšší auditor mne jmenoval předsedkyní výboru pro odborné standardy (PSC) Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), který vypracovává standardy pro audit veřejných prostředků platné pro národní kontrolní úřady po celém světě.

 

 

2011 – 2015: Ministr hospodářství a obchodu mne jmenoval dánskou členkou výboru pro audit Evropské investiční banky (EIB) v Lucemburku. EIB je bankou Evropské unie. Výbor pro audit vykonává správní funkci a mezi jeho úkoly patří mj. ověřování, zda činnosti EIB jsou prováděny transparentně a řádně, že má banka odpovídající řízení rizik a nezbytné vnitřní kontroly a že její činnost je v souladu s osvědčenými bankovními postupy. Audit je prováděn v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

 

 

2008 – 2011: Ministerstvo zahraničních věcí mne jmenovalo dánskou členkou a předsedkyní nově ustaveného výboru pro audit Rady Evropy ve Štrasburku, organizace, mezi jejíž instituce patří i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. K mým úkolům patřilo poskytování poradenství Radě Evropy a jejímu generálnímu tajemníkovi v oblasti auditorských záležitostí, zajišťování účinného a řádného řízení a finanční správy a usnadnění koordinace mezi interním a externím auditem v Radě Evropy. Audit byl prováděn v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

 

 

2007 – 2012: Místopředsedkyně výboru pro odborné standardy (PSC). Jménem nejvyššího auditora jsem předsedala výročním schůzím řídícího výboru PSC v Bahrajnu (2007), Brazílii (2009), Kodani (2010), na Novém Zélandu (2011), ve Stockholmu (2012), Pekingu (2013) a Bahrajnu (2014). Mezi mé úkoly patřilo předsednictví schůzí s 50–60 mezinárodními delegáty, stanovení strategie PSC a vytváření a vypracovávání mezinárodních standardů, norem a zásad auditů ve veřejném sektoru.

 

 

2007: Konferenciérka semináře Světové banky ve Washingtonu o procesu přechodu rozvojových zemí, který byl zaměřen na transparentnost v účetnictví a řádnou správu veřejných prostředků.

 

 

2006: Konferenciérka světového kongresu IFAC v roce 2006. IFAC (Mezinárodní federace účetních) je celosvětové sdružení soukromých auditorů. Prezentace se zaměřovala na práci organizace INTOSAI v oblasti standardů pro audit veřejných financí.

 

DALŠÍ ZKUŠENOSTI

2014 – 2015: Předsedkyně společné pracovní skupiny FSR – Dánští auditoři a Národní kontrolní úřad Dánska pověřené vypracováním společných pokynů pro řízení a audit státních podpor a standardní postup schvalování grantů na projekty.

 

 

2009 a 2011: Zorganizovala jsem a moderovala dvě národní konference o auditu veřejných prostředků, které v roce 2009 pořádal dánský Národní kontrolní úřad. Konference konaná v roce 2011 byla zaměřena na význam auditů ve veřejném sektoru a jejím cílem bylo objasnit, v jaké míře může auditní činnost dále podporovat rozvoj a inovace v tomto sektoru.

 

 

2008 – 2010: Členka Dánské rady pro účetnictví, k jejímž úkolům patří jednat jako poradní článek pro Ministerstvo financí v otázkách týkajících se rozvoje národních účetních standardů.

 

Mám dlouholetou praxi jako mentorka managementu v mentorských programech Dánského svazu právníků a ekonomů (Djøf).

 

Hovořím plynně anglicky, mám dobrou znalost francouzštiny na pracovní úrovni a obstojnou úroveň němčiny.


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Bettiny JakobsenOVÉ NA DOTAZNÍK

Během svého dvouletého působení v roli členky jsem byla odpovědná za šest zveřejněných zvláštních zpráv:

1.  Zpráva č. 6/2016: Programy eradikace, tlumení a sledování, které mají bránit šíření nákaz zvířat.

2.  Zpráva č. 18/2016: Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv.

3.  Zpráva č. 30/2016: Účinnost podpory EU určené pro prioritní odvětví v Hondurasu.

4.  Zpráva č. 34/2016: Boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU ke zlepšení využívání zdrojů v potravinovém řetězci.

5.  Zpráva č. 9/2017: Podpora EU pro boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii.

6.  Zpráva č. 11/2017: Svěřenský fond EU „Bêkou“ pro Středoafrickou republiku: navzdory určitým nedostatkům nadějný začátek.

Mimoto aktivně přispívám k práci Účetního dvora jako:

  členka pracovní skupiny odpovědné za reorganizaci Účetního dvora. Tato práce zahrnovala modernizaci struktury senátu tak, aby lépe odrážela priority Účetního dvora a zajistila větší flexibilitu při plánování a plnění úkolů souvisejících s auditem;

  členka výboru pro řízení kvality auditu Účetního dvora, který odpovídá za zajištění kvality a konzistentnosti našich zvláštních zpráv;

  předsedkyně pracovní skupiny, která v září 2017 uspořádala každoroční seminář pro členy věnovaný strategickému rozvoji Účetního dvora a zaměřený na různé aspekty auditů výkonnosti;

  členka několika výběrových komisí pro manažery, jejichž výsledkem je výběr devíti hlavních manažerů, z nichž je šest žen. Účetní dvůr má velmi nadaný tým zaměstnanců a já jsem horlivou zastánkyní zlepšení genderové rovnováhy.

Dobře fungující audit veřejného sektoru má klíčový význam pro zajištění odpovědnosti a transparentnosti vůči občanům. Mezi mými cíli v rámci budoucího mandátu by bylo nadále využívat svých více než 25letých zkušeností s auditem veřejného sektoru k prosazování a provádění auditu, který by mohl mít pozitivní vliv na životy občanů.

Budu nadále podporovat zlepšování správních i auditních opatření. V této souvislosti považuji za zásadně důležité udržovat úzkou a konstruktivní spolupráci s partnery Účetního dvora, jako je Parlament, a zejména Výbor pro rozpočtovou kontrolu, kteří jsou významnými spolupracovníky, pokud jde o zachování odpovídajícího mandátu k provádění auditu všech finančních prostředků EU.

Jako členka výboru pro řízení kvality auditu přispívám k vypracovávání relevantních, včasných a solidních zvláštních zpráv, na něž se mohou naši partneři spolehnout. Mým cílem by bylo nadále zvyšovat kvalitu a dosah našich zvláštních zpráv.

V rámci budoucího mandátu bych se soustředila na vnější činnost, bezpečnost a spravedlnost, což jsou oblasti, v nichž provádím audit nyní. Domnívám se, že Účetní dvůr by v těchto oblastech mohl sehrát významnější roli, nejen pokud jde o poskytování ujištění a nezávislého hodnocení politik a fondů pro naše politické aktéry, ale i o přispívání k bezpečnosti a důvěře občanů EU. Mým cílem by bylo zajistit, aby se Účetní dvůr při stanovování priorit a plánování našich auditů zabýval veškerými riziky, která EU a jejím občanům hrozí, a abychom k tomu měli technické kapacity.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – dánský kandidát

Referenční údaje

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

26.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum předložení

31.10.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí