Διαδικασία : 2017/0816(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0341/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0341/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0434

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 636kWORD 57k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Bettina Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Bettina Jakobsen
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Bettina Jakobsen ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Bettina Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0332/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0341/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Bettina Jakobsen μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Bettina Jakobsen

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master) στη Δημόσια Διακυβέρνηση (MPG), Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και Copenhagen Business School (CBS), 2012

KIOL – σειρά μαθημάτων στη δημόσια διοίκηση, 2004-2005

Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 1990

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο – ειδίκευση στις σύγχρονες γλώσσες, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους της Δανίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, από την 17η Μαΐου 2005

Διευθύντρια, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, από την 1η Ιουνίου 2002

Ελεγκτής, Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ, Αρχηγείο του ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1997-2002

Ειδική σύμβουλος, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, 1996

Τμηματάρχης, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, 1990

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

2015/2018

 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους της Δανίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Μαΐου 2016, υπήρξα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα I (αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων)· Στη συνέχεια μετατέθηκα με δική μου αίτηση στο Τμήμα III (εξωτερική δράση, ασφάλεια και δικαιοσύνη).

 

 

Κατά την περίοδο αυτή, ήμουν αρμόδια για έξι ειδικές εκθέσεις:

 

1.  Ειδική έκθεση αριθ. 6/2016: «Προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης για την περιστολή των νόσων των ζώων»

2.  Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016: «Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων»

3.  Ειδική έκθεση αριθ. 30/2016: Η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα

4.  Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016: Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

5.  Προσεχής ειδική έκθεση σχετικά με την υποστήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία (δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2017).

6.  Προσεχής ειδική έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ «Békou» Καταπιστευματικό Ταμείο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (αναμένεται να δημοσιευθεί κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2017).

 

 

Καθήκοντα εσωτερικής στρατηγικής στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

 

Μέλος της ομάδας εργασίας για την αναδιοργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση της δομής του οργάνου, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα οι προτεραιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να στηριχθεί μια πιο ευέλικτη ιεράρχηση, σχεδιασμός και εφαρμογή των ελεγκτικών καθηκόντων.

 

Από τις αρχές του Ιουνίου 2016, παράλληλα με τα καθήκοντά μου στο τμήμα ΙΙΙ, υπήρξα ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής ελέγχου της ποιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπό την ιδιότητα αυτή είμαι υπεύθυνη για την διασφάλιση της ποιότητας των ειδικών εκθέσεων σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και τις ειδικές εκθέσεις σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και του ανταγωνισμού της οικονομίας.

 

Επί του παρόντος, είμαι πρόεδρος ομάδας εργασίας που διοργανώνει σεμινάριο μελών τον Σεπτέμβριο του 2017 σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές που συνδέονται με τις επιδόσεις.

 

 

2013 – 2015

 

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας. Έλεγχοι στο Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Παιδικής Ηλικίας, Ισότητας των Φύλων, Ενσωμάτωσης και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας το Υπουργείο Εκκλησιαστικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης σε έξι υπουργεία, επιστροφές κονδυλίων από την κεντρική διοίκηση στους Δήμους και έλεγχοι απόδοσης των περιφερειών. Εποπτεία τεσσάρων διευθυντών και περίπου 50 μελών προσωπικού. Μέλος της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

 

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για διάφορες εκθέσεις σχετικά με τους πολίτες προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών που κάλυπταν, για παράδειγμα: καταφύγια γυναικών, μέτρα που λαμβάνονται για να βοηθηθούν οι άστεγοι, χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων σε κρατικούς διοικητικούς φορείς, λανθασμένες πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, μέτρα ενσωμάτωσης, εποπτεία της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας και ερευνητικοί πόροι στα νοσοκομεία

 

Ως βοηθός Γενικός Ελεγκτής είχα την ευθύνη σύνταξης εκθέσεων προς την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών σε σχέση με τον έλεγχο των κρατικών λογαριασμών του 2013 και του 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας. Αρμόδια για την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επισκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας, το Υπουργείο Στέγης, Αστικών Υποθέσεων και Υποθέσεων της Υπαίθρου, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Κατασκευών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και ελέγχους απόδοσης στις πέντε εθνικές περιφέρειες. Εποπτεία τεσσάρων διευθυντών και περίπου 40 μελών προσωπικού. Μέλος της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

 

2005 – 2009

 

 

Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας. Αρμόδια για τους οικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Κατασκευών, καθώς και ελέγχους απόδοσης στις πέντε εθνικές περιφέρειες. Εποπτεία τεσσάρων ή πέντε διευθυντών και περίπου 55 μελών προσωπικού. Μέλος της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας.

 

2002 – 2005

 

 

Ως διευθύντρια της Μονάδας Γ 3 στην Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας, είχα την ευθύνη για τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων, καθώς και του Υπουργείου Επιστημών κατά το ήμισυ. Ήμουν άμεσα υπεύθυνη για 17 μέλη του προσωπικού.

 

1997 – 2002

 

 

Ελεγκτής στο Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες. Ήμουν η πρώτη υπήκοος Δανίας σε τέτοια θέση τα τελευταία 27 έτη και η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε ποτέ σε θέση ελεγκτή στο ΝΑΤΟ. Στις εργασίες περιλαμβανόταν οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης των διαφόρων οργανισμών και έργων του ΝΑΤΟ. Περιλαμβανόταν επίσης έλεγχοι στα προγράμματα υποδομών NSIP του ΝΑΤΟ, που απαιτούσαν διαρκείς μετακινήσεις προς όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και χρήση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας ως γλωσσών εργασίας.

 

1990 – 1997

 

 

Προϊστάμενη Τμήματος της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας. Οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και απόδοσης στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Επιστημών και τα όργανα του Αρκτικού Συμβουλίου. Συμμετοχή στην Αρκτική συνεργασία μεταξύ εθνικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

 

ΛΟΙΠΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΙΡΑ

2014 – 2015: Διορίστηκα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο Λουξεμβούργο. Το ΕΤΕ χρηματοδοτεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη με εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η ελεγκτική επιτροπή είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, να επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες του Ταμείου είναι οργανωμένες κατάλληλα και ελέγχονται επαρκώς. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

 

 

Μάιος 2013: Βασική ομιλήτρια στη Διάσκεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Αφρικανικής Τράπεζας Αναπτύξεως, στο Αμπού Ντάμπι, σχετικά με την ανάπτυξη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στις αραβικές χώρες.

 

 

2012 – 2015: Ορίστηκα από τον Γενικό Ελεγκτή ως Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI (ΕΠΑ), το οποίο καταρτίζει δημόσια ελεγκτικά πρότυπα που ισχύουν για τις εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

 

 

2011 – 2015: Διορίστηκα από τον Υπουργό Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων ως μέλος, εκ μέρους της Δανίας, της ελεγκτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο Λουξεμβούργο. Η ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεγκτική επιτροπή εκτελεί καθήκοντα διακυβέρνησης και είναι μεταξύ άλλων αρμόδια να επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται με διαφανή και ορθό τρόπο, ότι η τράπεζα έχει κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και τους απαιτούμενους εσωτερικούς ελέγχους, καθώς και ότι συμμορφώνεται προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

 

 

2008 – 2011: Ορίστηκα από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων ως μέλος εκ μέρους της Δανίας και πρόεδρος της νεοσυσταθείσας ελεγκτικής επιτροπής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, οργανισμός του οποίου η αρμοδιότητα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Οι αρμοδιότητές της περιλάμβαναν την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Γενικό Γραμματέα για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ορθής διαχείρισης και δημοσιονομικής διακυβέρνησης και τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

 

 

2007 – 2012: Αντιπρόεδρος της ΕΠΑ. Εξ ονόματος του Γενικού Ελεγκτή, προήδρευσα στις ετήσιες συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής της ΕΠΑ στο Μπαχρέιν (2007), τη Βραζιλία (2009), την Κοπεγχάγη (2010), τη Νέα Ζηλανδία (2011), τη Στοκχόλμη (2012), το Πεκίνο (2013) και το Μπαχρέιν (2014). Τα καθήκοντά μου περιλάμβαναν την προεδρία των συνεδριάσεων με συμμετοχή 50-60 εκπροσώπων χωρών, τον καθορισμό στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας της ΕΠΑ και την ανάπτυξη διεθνών προτύπων, κανόνων και αρχών για τον λογιστικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα.

 

 

2007: Παρουσιάστρια στο μεταβατικό σεμινάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ουάσιγκτον, που επικεντρωνόταν στη διαφάνεια των λογιστικών και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

 

 

2006: Παρουσιάστρια στο Παγκόσμιο Συνέδριο IFAC το 2006 στην Κωνσταντινούπολη. Η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών), είναι η παγκόσμια ένωση ιδιωτικών ελεγκτών. Παρουσίαση του έργου του INTOSAI σχετικά με δημόσια ελεγκτικά πρότυπα.

 

ΛΟΙΠΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2014 – 2015: Προήδρευσα της κοινής ομάδας εργασίας της FSR (δανικό γραφείο ελεγκτών) και της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δανίας, που είχε επιφορτιστεί με την κατάρτιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και μια τυποποιημένη διαδικασία έγκρισης για την επιχορήγηση έργων.

 

 

2009 και 2011: Διοργάνωσα και φιλοξένησα τις δύο εθνικές διασκέψεις περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Δανίας το 2009 και το 2011: Η διάσκεψη του 2011 επικεντρώθηκε στην αξία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα και είχε ως στόχο να φανεί ο τρόπος με τον οποίο οι έλεγχοι μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα αυτόν.

 

 

2008 – 2010: Μέλος του Δανικού Συμβουλίου Λογιστικής, ένα από τα καθήκοντα του οποίου είναι να λειτουργεί ως φορέας μετάδοσης ιδεών προς το Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των εθνικών λογιστικών προτύπων.

 

Μακρόχρονη πείρα ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα καθοδήγησης της Djøf:

 

Άριστη γνώση της αγγλικής, καλή γνώση της γαλλικής, μέτρια γνώση της γερμανικής γλώσσας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Bettina Jakobsen ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας μου ήμουν υπεύθυνη για έξι δημοσιευμένες ειδικές εκθέσεις:

1.  Αριθ. 6/2016: «Προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης για την περιστολή των νόσων των ζώων»

2.  Αριθ. 18/2016: «Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων»

3.  Αριθ. 30/2016: Η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα

4.  Αριθ. 34/2016: Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

5.  Αριθ. 9/2017: υποστήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία

6.  Αριθ. 11/2017: Το καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou» της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: ελπιδοφόρο ξεκίνημα παρά τις όποιες αδυναμίες.

Επιπλέον, έχω συμβάλει ενεργά στο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως:

  Μέλος της ομάδας εργασίας για την αναδιοργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό περιελάμβανε επικαιροποίηση της δομής του οργάνου ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προτεραιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ελεγκτικών καθηκόντων.

  Μέλος της επιτροπής ποιοτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της ποιότητας και της συνοχής των ειδικών εκθέσεών μας.

  Πρόεδρος ομάδας εργασίας που διοργάνωσε το ετήσιο σεμινάριο των βουλευτών τον Σεπτέμβριο του 2017 σχετικά με τη στρατηγική εξέλιξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εστιάζοντας σε διάφορες πτυχές του ελέγχου των επιδόσεων.

  Μέλος σε επιτροπές πρόσληψης προσωπικού για τους υπευθύνους διαχείρισης, με σκοπό την επιλογή εννέα κύριων διαχειριστών, έξι εκ των οποίων είναι γυναίκες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πολύ ταλαντούχο προσωπικό και προσπαθώ να συμβάλω στη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Η εύρυθμη λειτουργία λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας έναντι των πολιτών. Στόχοι για μια μελλοντική θητεία μου θα είναι να συνεχίσω να χρησιμοποιώ την πάνω από 25ετή εμπειρία μου στον έλεγχο του δημόσιου τομέα, με σκοπό την προώθηση και τη διενέργεια ελέγχων, που μπορεί να έχουν θετική επίδραση στη ζωή των πολιτών.

Θα συνεχίσω να αποβλέπω στη βελτίωση τόσο της διακυβέρνησης όσο και των ρυθμίσεων ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ουσιώδη τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή CONT, που είναι σημαντικοί συνεργάτες, όταν πρόκειται για τη διατήρηση επαρκούς εντολής ελέγχου όλων των κονδυλίων της ΕΕ.

Ως μέλος της ελεγκτικής επιτροπής ποιοτικού ελέγχου, συμβάλλω στην παραγωγή των σχετικών, έγκαιρων και άρτιων ειδικών εκθέσεων, στις οποίες μπορούν να βασίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος μου θα είναι να συνεχίσω την αναβάθμιση της ποιότητας και του αντικτύπου των ειδικών εκθέσεών μας.

Σε μια μελλοντική θητεία, θα εστιάσω την προσοχή μου στην εξωτερική δράση, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, που είναι οι τομείς που επί του παρόντος ελέγχω. Κατά τη γνώμη μου, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις εν λόγω περιοχές, όχι μόνο όσον αφορά την παροχή διασφάλισης και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των πολιτικών και κονδυλίων μας προς τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς φορείς, αλλά ενισχύει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ. Στόχος μου θα είναι να εξασφαλιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάζει όλους τους κινδύνους για την ΕΕ και τους πολίτες της, όταν θέτει προτεραιότητες και τον προγραμματισμό των ελέγχων και να έχει την τεχνική ικανότητα να το πράξει.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος Δανίας

Έγγραφα αναφοράς

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

31.10.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου