Menetlus : 2017/0816(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0341/2017

Esitatud tekstid :

A8-0341/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0434

RAPORT     
PDF 387kWORD 53k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

ettepaneku kohta nimetada Bettina Jakobsen kontrollikoja liikmeks

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Indrek Tarand

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: Bettina Jakobseni ELULOOKIRJELDUS
 2. LISA: Bettina Jakobseni KOKKUVÕTE KOGEMUSTE KOHTA KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Bettina Jakobsen kontrollikoja liikmeks

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0332/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0341/2017),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 26. oktoobri 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  toetab nõukogu ettepanekut nimetada Bettina Jakobsen kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.


1. LISA: Bettina Jakobseni ELULOOKIRJELDUS

HARIDUS

magistrikraad avaliku sektori juhtimises (MPG), Kopenhaageni ülikool ja Kopenhaageni ärikool (CBS), 2012

KIOL – avaliku halduse kursused, 2004–2005

õigusteadus, Kopenhaageni ülikool, 1990

ülikooli sissepääsu kvalifikatsioon – spetsialiseerumine kaasaja keeltele, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

TÖÖKOHAD

Euroopa Kontrollikoja Taani liige ajavahemikul 1. september 2015 kuni 28. veebruar 2018

riigikontrolöri abi, Taani Riigikontroll, 17. maist 2005

direktor, Taani Riigikontroll, 1. juunist 2002

audiitor, NATO rahvusvaheline audiitorkogu, NATO peakorter, Brüssel, Belgia, 1997–2002

erinõunik, Taani Riigikontroll, 1996

osakonnajuhataja, Taani Riigikontroll, 1. mai 1990

 

ERIALANE TÖÖKOGEMUS

2015–2018

 

Euroopa Kontrollikoja Taani liige ajavahemikul 1. september 2015 kuni 28. veebruar 2018.

 

 

2015. aasta septembrist 2016. aasta maini olin Euroopa Kontrollikoja I auditikoja liige (loodusvarade säästev kasutamine); seejärel viidi mind minu taotluse kohaselt III auditikotta (välistegevus, turvalisus ja õigus).

 

 

Selle aja jooksul vastutasin kuue eriaruande eest:

 

1.  Eriaruanne nr 6/2016: Loomahaiguste tõkestamiseks mõeldud likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammid.

2.  Eriaruanne nr 18/2016: Säästvate biokütuste sertifitseerimise süsteem Euroopa Liidus.

3.  Eriaruanne nr 30/2016: Hondurase prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi toetuse mõjusus.

4.  Eriaruanne nr 34/2016: Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust.

5.  Eelseisev eriaruanne ELi toetuse kohta inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna- ja Kagu-Aasias (aruanne avaldatakse 20. juunil 2017).

6.  Eelseisev eriaruanne Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfondi kohta (avaldatakse eeldatavalt septembris või oktoobris 2017).

 

 

Kontrollikojas täidetud sisemised strateegilised ülesanded:

 

Kontrollikoja ümberkorraldamise eest vastutava töörühma liige. Ülesannete hulka kuulus auditikodade struktuuri ajakohastamine, et paremini kajastada kontrollikoja prioriteete ja toetada auditiülesannete paindlikumat eelisjärjekorda seadmist, kavandamist ja elluviimist.

 

Alates 2016. aasta juunist olen lisaks III auditikojas töötamisele olnud üks kolmest kontrollikoja auditi kvaliteedikontrolli komitee liikmest. Vastutan loodusvarade säästva kasutamise ning turu reguleerimise ja konkurentsimajanduse teemaliste eriaruannete kvaliteedi eest.

 

Juhin töörühma, mis korraldab 2017. aasta septembris kontrollikoja liikmetele seminari Euroopa Kontrollikoja strateegilise arengu teemal. Seminaril keskendutakse mitmele tulemuslikkusega seotud aspektile.

 

 

2013–2015

 

Riigikontrolöri abi, Taani Riigikontroll. Tööhõiveministeeriumi, laste-, soolise võrdõiguslikkuse, integratsiooni ja sotsiaalministeeriumi, majandus- ja siseministeeriumi, tervishoiuministeeriumi, usuasjade ministeeriumi ja kultuuriministeeriumi auditeerimine. Kuue ministeeriumi finants-, vastavus- ja tulemusaudit, keskvalitsuse omavalitsustele tagasimaksete ja piirkonna tulemusaudit. Nelja direktori ja umbes 50 töötaja juhtimine. Taani Riigikontrolli juhtkonna liige.

 

Riigikontrolöri abina olin muu hulgas vastutav riigi rahandust käsitlevale komisjonile koostatud kodanikega seotud aruannete eest, mis hõlmavad näiteks: naiste varjupaiku, kodutute abistamiseks võetavaid meetmeid, juhtude käsitlemise aega riigi haldusorganites, ebaõigeid sotsiaalkindlustuse makseid, integratsiooni meetmeid, vaimse tervise järelevalvet töökohal ja teadusuuringute vahendeid haiglates.

 

Riigikontrolöri abina vastutasin ma aruannete koostamise eest riigi rahandust käsitlevale komisjonile riigi raamatupidamisarvestuse kohta aastatel 2013 ja 2014.

 

 

2010–2013

 

Riigikontrolöri abi, Taani Riigikontroll. Vastutusvaldkond: oluliste uuringute ettevalmistamine, mida korraldati ettevõtlus- ja majanduskasvu ministeeriumis, tööhõiveministeeriumis, toiduainete, põllumajandus- ja kalandusministeeriumis, elamumajanduse, linna- ja maaelu ministeeriumis, sotsiaal- ja integratsiooniministeeriumis, tervishoiuministeeriumis, transpordiministeeriumis, kliima-, energeetika- ja ehitusministeeriumis, keskkonnaministeeriumis, samuti tulemusauditi korraldamine riigi viies piirkonnas. Nelja direktori ja umbes 40 töötaja juhtimine. Taani Riigikontrolli juhtkonna liige.

 

2005–2009

 

 

Riigikontrolöri abi, Taani Riigikontroll. Vastutusvaldkond: peaministri büroo, välisministeeriumi, rahandusministeeriumi, ettevõtlus- ja majandusministeeriumi, teadus-, tehnoloogia ja innovatsiooniministeeriumi, transpordiministeeriumi, kliima-, energeetika- ja ehitusministeeriumi finants- ja vastavusaudit, samuti Taani Riigikontrolli koostatud üleriigiline palgaaudit. Viie direktori ja umbes 55 töötaja juhtimine. Taani Riigikontrolli juhtkonna liige.

 

2002–2005

 

 

Taani Riigikontrolli üksuse C3 juhina vastutasin ma välisministeeriumi, transpordi- ja energeetikaministeeriumi, ettevõtlus- ja majandusministeeriumi ning teadusministeeriumi finants- ja vastavusauditi eest. Olin otseselt vastutav 17 töötaja eest.

 

1997–2002

 

 

NATO Rahvusvahelise Audiitorkogu audiitor Brüsselis. Olin 27 aasta jooksul esimene taanlane sellel ametikohal ning esimene naisaudiitor NATOs. Töö hõlmas erinevate NATO organisatsioonide ja projektide finants-, vastavus- ja tulemusauditit. See sisaldas ka taristuprogrammi auditit NATO julgeolekuinvesteeringute programmi kohta, mis tõi kaasa palju reisimist kõigis NATO liikmesriikides. Head teadmised rahvusvahelises auditeerimises ja raamatupidamise standardites ning inglise ja prantsuse keele kasutamine töökeelena.

 

1990–1997

 

 

Osakonnajuhataja, Taani Riigikontroll. Haridusministeeriumi, teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Põhjamaade Nõukogu institutsioonide finants- vastavus- ja tulemusaudit. Osalemine Põhjamaade koostöös liikmesriikide kontrolliasutuste vahel.

 

MUU RAHVUSVAHELINE KOGEMUS

2014–2015: Euroopa Investeerimispanga määratud liige Euroopa Investeerimisfondi auditikomitees Luksemburgis. Euroopa Investeerimisfond rahastab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid Euroopas tagatiste ja riskikapitali kaudu. Auditikomitee kontrollib muu hulgas seda, et fondi tegevus oleks korraldatud sobival viisil ja nõuetekohaselt auditeeritud. Audit viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

 

 

Mai 2013: Peaesineja Maailmapanga ja Aafrika Arengupanga konverentsil Abu Dhabis teemal avaliku sektori finantsjuhtimise arendamine Araabia piirkonnas.

 

 

2012–2015: Riigikontrolöri määratud INTOSAI (Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon) kutsestandardite komisjoni esimees, kes koostab avaliku sektori auditeerimise standardeid, mida kohaldatakse liikmesriikide auditeerimisasutustes kogu maailmas.

 

 

2011–2015: Ettevõtlus- ja majandusministri määratud Taani liige Euroopa Investeerimispanga (EIP) auditikomitees Luksemburgis. Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu pank. Auditikomitee täidab juhtimise ülesandeid ning kontrollib muu hulgas seda, et EIP tegevus toimuks läbipaistvalt ja nõuetekohaselt ning et panga riskijuhtimine ja vajalik sisekontroll oleks piisav, ning et see vastaks panganduse parimatele praktikatele. Audit viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

 

 

2008–2011: Välisministeeriumi määratud Taani liige Strasbourgis asuva Euroopa Nõukogu vastloodud auditikomitees ja selle esimees. Asutuse töö hõlmas Euroopa Inimõiguste Kohtu tegevust Strasbourgis. Tööülesannete hulka kuulusid Euroopa Nõukogu ja peasekretäri nõustamine auditiga seotud küsimustes, et tagada tõhus ja nõuetekohane haldamine ja finantsjuhtimine ning et soodustada kooskõla Euroopa Nõukogu sise- ja välisauditi vahel. Audit viidi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

 

 

2007–2012: Kutsestandardite komisjoni aseesimees. Riigikontrolöri nimel juhtisin kutsestandardite komisjoni aastakoosolekut Bahreinis (2007), Brasiilias (2009), Kopenhaagenis (2010), Uus-Meremaal (2011), Stockholmis (2012), Pekingis (2013) ja Bahreinis (2014). Ülesannete hulka kuulus koosolekute juhatamine, kus osales 50–60 rahvusvahelist delegaati, kutsestandardite komisjoni strateegia ja arengu väljatöötamine ning rahvusvaheliste auditistandardite, -normide ja -põhimõtete väljatöötamine avaliku sektori jaoks.

 

 

2007: Maailmapanga ülemineku seminaril Washingtonis arengumaadele ettekande esitaja riiklike vahendite raamatupidamise läbipaistvuse ja usaldusväärse haldamise teemal.

 

 

2006: Ettekande esitaja Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) kongressil Istanbulis 2006. aastal. IFAC on eraaudiitorite ülemaailmne ühendus. Ettekandes keskenduti INTOSAI tööle avaliku sektori auditeerimise standardite osas.

 

MUU KOGEMUS

2014–2015: Juhatasin Taani Kontrollikoja ja Riigikontrolli ühist töörühma ülesandega koostada ühised suunised riigi toetuste haldamise ja auditeerimise kohta ning standardi kinnitamise kord projektitoetuste puhul.

 

 

2009 ja 2011: Korraldasin avaliku sektori auditeerimise teemal kaks riiklikku konverentsi, mille korraldas Taani Riigikontroll 2009. ja 2011. aastal. 2011. aasta konverentsil keskenduti avaliku sektori auditeerimise väärtusele ja eesmärk oli näidata, kuidas auditeerimine saab täiendavalt toetada kõnealuse sektori arengut ja innovatsiooni.

 

 

2008–2010: Taani Raamatupidamise Nõukogu liige, mille üks ülesandeid on anda teavet rahandusministeeriumile riigi raamatupidamise standardite väljatöötamise küsimustes.

 

Aastatepikkune kogemus juhtimise juhendajana Djøfi juhendamisprogrammis.

 

Ladus inglise keele oskus, hea tööalase prantsuse keele oskus, keskmine tase saksa keeles.


2. LISA: Bettina Jakobseni KOKKUVÕTE KOGEMUSTE KOHTA KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

Kontrollikoja liikmena töötatud kahe aasta jooksul vastutasin kuue avaldatud eriaruande eest:

1.  Nr 6/2016: Loomahaiguste tõkestamiseks mõeldud likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammid.

2.  Nr 18/2016: Säästvate biokütuste sertifitseerimise süsteem Euroopa Liidus.

3.  Nr 30/2016: Hondurase prioriteetsetele valdkondadele eraldatud ELi toetuse mõjusus.

4.  Nr 34/2016: Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust.

5.  Nr 9/2017: ELi toetus inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna- ja Kagu-Aasias.

6.  Nr 11/2017: Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond: hoolimata mõningatest puudustest on algus olnud lootustandev.

Lisaks sellele olen aktiivselt osalenud kontrollikoja töös.

  Kontrollikoja ümberkorraldamise eest vastutava töörühma liige. Ülesannete hulka kuulus auditikodade struktuuri ajakohastamine, et paremini kajastada kontrollikoja prioriteete ja tagada auditiülesannete paindlikum kavandamine ja elluviimine.

  Kontrollikoja auditi kvaliteedikontrolli komitee liige, mille ülesanne on tagada kvaliteet ja sidusus kontrollikoja eriaruannetes.

  Töörühma juhataja, mis korraldas 2017. aasta septembris kontrollikoja liikmete iga-aastase seminari Euroopa Kontrollikoja strateegilise arengu teemal, keskendudes tulemusauditi eri aspektidele.

  Juhtide töölevõtmise eest vastutava mitme organi liige, mis valisid välja üheksa valdkonnajuhti, kellest kuus on naised. Euroopa Kontrollikojas on väga andekad töötajad ja olen soolise tasakaalu parandamise veendunud eestkõneleja.

Hästi toimiv avaliku sektori auditeerimine on oluline selleks, et tagada kodanikele läbipaistvus ja aruandekohustus. Minu tulevase mandaadiga seotud eesmärk on jätkuvalt kasutada oma rohkem kui 25aastast avaliku sektori auditeerimise kogemust, et edendada ja teha auditeid, millel võib olla positiivne mõju kodanike elule.

Ergutan jätkuvalt parandama nii juhtimis- kui ka auditeerimiskorda. Sellega seoses leian, et on hädavajalik teha tihedat ja konstruktiivset koostööd kontrollikoja sidusrühmadega, nagu parlament ja eriti eelarvekontrollikomisjon, kellel on oluline osa kõigi ELi rahaliste vahendite piisava auditeerimise mandaadi tagamisel.

Auditi kvaliteedikontrolli komitee liikmena annan oma panuse asjakohaste, õigeaegsete ja asjalike eriaruannete valmimisse, mida meie sidusrühmad võivad usaldada. Minu eesmärk on jätkata kontrollikoja eriaruannete kvaliteedi parandamist ja suurendada nende mõju.

Tulevase ametiaja jooksul keskenduksin välistegevusele, turvalisusele ja õigusele, sest praegu auditeerin neid valdkondi. Minu hinnangul võiks kontrollikoda etendada neis valdkondades suuremat rolli. Lisaks sellele, et ta pakub meie poliitilistele sidusrühmadele kindlust ja poliitika- ja rahaliste vahendite sõltumatuid hinnanguid, võiks kontrollikoda aidata kaasa ELi kodanike turvalisusele ja usalduse tõstmisele. Minu eesmärk on tagada, et kontrollikoda käsitleks auditite eelisjärjekorra määramisel ja nende kavandamisel kõiki riske, mis ELi ja selle kodanike ees seisavad, ning et meil oleks tehniline suutlikkus seda teha.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Taani kandidaat

Viited

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

31.10.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika