Pranešimas - A8-0341/2017Pranešimas
A8-0341/2017

PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Bettiną Jakobsen Audito Rūmų nare

31.10.2017 - (C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Indrek Tarand

Procedūra : 2017/0816(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0341/2017
Pateikti tekstai :
A8-0341/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Bettiną Jakobsen Audito Rūmų nare

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0332/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0341/2017),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomos kandidatės kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2017 m. spalio 26 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, svarstymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Bettiną Jakobsen Audito Rūmų nare;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. Bettinos Jakobsen GYVENIMO APRAŠYMAS

IŠSILAVINIMAS

Kopenhagos universiteto ir Kopenhagos verslo mokyklos viešojo valdymo srities magistro laipsnis (2012 m.)

Viešojo valdymo kursai (dan. KIOL) (2004–2005 m.)

Kopenhagos universiteto teisės mokslų diplomas (1990 m.)

Espergerdės gimnazijos baigimo diplomas, specializacija – šiuolaikinės kalbos (1982 m.)

 

DARBO PATIRTIS

Audito Rūmų narė iš Danijos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.

Danijos nacionalinės audito tarnybos generalinio auditoriaus pavaduotoja nuo 2005 m. gegužės 17 d.

Danijos nacionalinės audito tarnybos direktorė nuo 2002 m. birželio 1 d.

NATO Tarptautinės auditorių tarybos auditorė NATO būstinėje Briuselyje (Belgija) (1997–2002 m.)

Danijos nacionalinės audito tarnybos specialioji patarėja (1996 m.)

Danijos nacionalinės audito tarnybos skyriaus vadovė (1990 m. gegužės 1 d)

 

PROFESINĖ PATIRTIS

2015–2018

 

Audito Rūmų narė iš Danijos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.

 

 

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. gegužės mėn. buvau Audito Rūmų I kolegijos (Tvarus gamtos išteklių naudojimas) narė; vėliau, man paprašius, buvau perkelta į III kolegiją (Išorės veiksmai, saugumas ir teisingumas).

 

 

Tą laikotarpį buvau atsakinga už šešias specialiąsias ataskaitas:

 

1.  Specialioji ataskaita Nr. 6/2016 „Gyvūnų ligų ribojimui skirtos likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos“.

2.  Specialioji ataskaita Nr. 18/2016 „ES tvarių biodegalų sertifikavimo sistema“.

3.  Specialioji ataskaita Nr. 30/2016 „ES paramos prioritetiniams sektoriams Hondūre veiksmingumas“.

4.  Specialioji ataskaita Nr. 34/2016 „Kova su maisto atliekomis: galimybė pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą maisto tiekimo grandinėje“.

5.  Būsima specialioji ataskaita dėl ES paramos kovai su prekyba žmonėmis Pietų ir Pietryčių Azijoje (ataskaita bus paskelbta 2017 m. birželio 20 d.).

6.  Būsima specialioji ataskaita dėl Centrinės Afrikos Respublikai skirto ES patikos fondo „Bêkou (planuojama paskelbti 2017 m. rugsėjo-spalio mėn.).

 

 

Vidaus strateginiai uždaviniai Audito Rūmuose:

 

Už Audito Rūmų reorganizaciją atsakingos darbo grupės narė. Viena iš mano užduočių buvo atnaujinti kolegijos struktūrą, kad ji labiau atitiktų Audito Rūmų prioritetus ir padėtų užtikrinti lankstesnį audito užduočių išdėstymą pagal svarbą, jų planavimą ir įgyvendinimą.

 

Nuo 2016 m. birželio pradžios greta pareigų III kolegijoje esu viena iš Audito Rūmų Audito kokybės kontrolės komiteto narių. Eidama šias pareigas esu atsakinga už specialiųjų ataskaitų dėl tvaraus gamtos išteklių naudojimo ir specialiųjų ataskaitų dėl rinkos reguliavimo ir konkurencijos ekonomikos kokybės užtikrinimą.

 

Šiuo metu pirmininkauju darbo grupei, kuri organizuoja 2017 m. rugsėjo mėn. vyksiantį narių seminarą Audito Rūmų strateginės plėtros klausimu. Seminare dėmesys bus skirtas įvairiems su veikla susijusiems aspektams.

 

 

2013–2015

 

Danijos nacionalinės audito tarnybos generalinio auditoriaus pavaduotoja. Užimtumo ministerijos, Vaikų, lyčių lygybės, integracijos ir socialinių reikalų ministerijos, Ekonomikos ir vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Bažnyčios reikalų ministerijos ir Kultūros ministerijos auditas. Atsakinga už šešių ministerijų finansų, atitikties ir veiklos auditą, taip pat už centrinės valdžios grąžinamųjų išmokų savivaldybėms ir regionų veiklos auditą. Vadovavau keturiems direktoriams ir apytiksliai 50 darbuotojų. Danijos nacionalinės audito tarnybos valdymo grupės narė.

 

Kaip generalinio auditoriaus pavaduotoja, be kita ko, buvau atsakinga už įvairias su piliečiais susijusias ataskaitas, teikiamas Viešosios apskaitos komitetui, pavyzdžiui, apimančias: moterų prieglaudas, priemones, kurių imtasi siekiant padėti benamiams, bylų nagrinėjimo valstybės administracinėse institucijose trukmę, neteisingai apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas, integracijos priemones, psichikos sveikatos priežiūrą darbo vietoje ir mokslinių tyrimų išteklius ligoninėse.

 

Kaip generalinio auditoriaus pavaduotoja buvau atsakinga už valstybės sąskaitų 2013 ir 2014 m. audito ataskaitų Viešosios apskaitos komitetui rengimą.

 

 

2010–2013

 

Danijos nacionalinės audito tarnybos generalinio auditoriaus pavaduotoja. Atsakinga už pagrindinių tyrimų, atliekamų Verslo reikalų ir ekonomikos augimo ministerijoje, Užimtumo ministerijoje, Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijoje, Būsto, miesto ir kaimo reikalų ministerijoje, Socialinių reikalų ir integracijos ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, Transporto ministerijoje, Klimato, energetikos ir statybos reikalų ministerijoje ir Aplinkos ministerijoje, rengimą, taip pat už veiklos auditą penkiuose šalies regionuose. Vadovavau keturiems direktoriams ir apytiksliai 40 darbuotojų. Danijos nacionalinės audito tarnybos valdymo grupės narė.

 

 

2005–2009

 

Danijos nacionalinės audito tarnybos generalinio auditoriaus pavaduotoja. Atsakinga už Ministro Pirmininko tarnybos, Užsienio reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Ekonomikos ir verslo reikalų ministerijos, Mokslo, technologijų ir inovacijų ministerijos, Transporto ministerijos, Klimato, energetikos ir statybos reikalų ministerijos finansų ir atitikties auditą, taip pat už mokėjimų auditą visos šalies mastu, kurį atlieka Danijos nacionalinė audito tarnyba. Vadovavau keturiems ar penkiems direktoriams ir apytiksliai 55 darbuotojams. Danijos nacionalinės audito tarnybos valdymo grupės narė.

 

 

2002–2005

 

Dirbau Danijos nacionalinės audito tarnybos C3 skyriaus direktore ir buvau atsakinga už Užsienio reikalų ministerijos, Transporto ir energetikos ministerijos, Ekonomikos ir verslo reikalų ministerijos, taip pat pusės Mokslo ministerijos finansų ir atitikties auditą. Buvau tiesiogiai atsakinga už 17 darbuotojų.

 

 

1997–2002

 

NATO Tarptautinės auditorių tarybos auditorė Briuselyje. Buvau pirmoji Danijos pilietė, gavusi tokias pareigas per 27 metus, ir pirmoji moteris, dirbanti auditore NATO. Darbas apėmė įvairių NATO organizacijų ir projektų finansų, atitikties ir veiklos auditą. Šį darbą taip pat sudarė NATO saugumo investicijų programos (angl. NSIP) infrastruktūros programų audito vykdymas, dėl to reikėjo daug keliauti po visas NATO valstybes nares. Gerai išmanau tarptautinius audito ir apskaitos standartus, vartoju anglų ir prancūzų kalbas kaip darbo kalbas.

 

 

1990–1997

 

Danijos nacionalinės audito tarnybos skyriaus vadovė. Vykdžiau Švietimo ministerijos, Mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos ir Šiaurės tarybos institucijų finansų, atitikties ir veiklos auditą. Dalyvavau Šiaurės šalių nacionalinių audito tarnybų bendradarbiavimo procese.

 

KITA TARPTAUTINĖ PATIRTIS

2014–2015: Europos investicijų bankas (EIB) paskyrė mane Europos investicijų fondo (EIF) audito komiteto Liuksemburge nare. EIF finansuoja mažas ir vidutinio dydžio įmones Europoje teikdamas garantijas ir rizikos kapitalą. Be kita ko, Audito komiteto atsakomybė yra tikrinti, kad minėto fondo veikla būtų tinkamai organizuojama ir tikrinama auditu. Auditas atliekamas laikantis tarptautinių audito standartų.

 

 

2013 m. gegužės mėn.: pagrindinė pranešėja Pasaulio banko ir Afrikos plėtros banko konferencijoje viešųjų finansų valdymo vystymosi arabų šalių regione klausimais, vykusioje Abu Dabyje.

 

 

2012–2015: generalinio auditoriaus paskirta INTOSAI profesinių standartų komiteto (PSK) pirmininke; šis komitetas rengia viešojo sektoriaus audito standartus, taikytinus nacionalinėms audito tarnyboms visame pasaulyje.

 

 

2011–2015: Ekonomikos ir verslo reikalų ministras paskyrė mane Europos investicijų banko (EIB) audito komiteto Liuksemburge nare, atstovaujančia Danijai. EIB yra Europos Sąjungos bankas. Audito komitetas atlieka valdymo funkciją ir, be kita ko, jo atsakomybė yra tikrinti, kad EIB veikla būtų vykdoma skaidriai ir tinkamai, kad šio banko rizikos valdymas būtų tinkamas ir jame funkcionuotų reikiama vidaus kontrolė, taip pat kad jis laikytųsi geriausios bankininkystės praktikos principų. Auditas atliekamas laikantis tarptautinių audito standartų.

 

 

2008–2011: Užsienio reikalų ministerija mane paskyrė naujai įsteigto audito komiteto Europos Taryboje (organizacijoje, kurios kompetencijai priskiriamas Strasbūre esantis Europos Žmogaus Teisių Teismas) Strasbūre nare, atstovaujančia Danijai, ir šio komiteto pirmininke. Tarp mano pareigų buvo pareiga teikti Europos Tarybai ir generaliniam sekretoriui patarimus su auditu susijusiais klausimais užtikrinant veiksmingą ir tinkamą administravimą ir finansų valdymą bei palengvinant vidaus ir išorės audito Europos Taryboje koordinavimą. Auditas buvo atliekamas laikantis tarptautinių audito standartų.

 

 

2007–2012: PSK pirmininko pavaduotoja. Generalinio auditoriaus vardu pirmininkavau metiniams PSK iniciatyvinio komiteto posėdžiams Bahreine (2007 m.), Brazilijoje (2009 m.), Kopenhagoje (2010 m.), Naujojoje Zelandijoje (2011 m.), Stokholme (2012 m.), Pekine (2013 m.) ir Bahreine (2014 m.). Tarp mano užduočių buvo pirmininkavimas posėdžiams, kuriuose dalyvaudavo 50–60 tarptautinių delegatų, PSK strategijos ir vystymosi apibrėžimas ir viešojo sektoriaus audito tarptautinių standartų, normų ir principų tobulinimas.

 

 

2007: Pasaulio banko seminaro besivystančioms šalims pereinamojo laikotarpio klausimais, vykusio Vašingtone, vedėja; seminare didžiausias dėmesys buvo skiriamas viešųjų lėšų apskaitos skaidrumui ir tinkamam administravimui.

 

 

2006: Pranešėja Stambule vykusiame 2006 m. Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) pasauliniame kongrese. IFAC (Tarptautinė buhalterių federacija) yra pasaulinė privačių auditorių asociacija. Skaičiau pranešimą INTOSAI darbo viešojo sektoriaus audito standartų srityje klausimais.

 

KITA PATIRTIS

2014–2015: buvau FSR darbo grupės pirmininkė. FSR – tai Danijos auditorių ir Danijos nacionalinės audito tarnybos grupė, kurios užduotis – rengti bendras valstybės subsidijų valdymo ir audito gaires ir standartinę projektų dotacijų patvirtinimo procedūrą.

 

 

2009 m. ir 2011 m.: organizavau ir vedžiau dvi nacionalines konferencijas viešojo sektoriaus audito klausimais, kurias surengė Danijos nacionalinė audito tarnyba 2009 ir 2011 m. 2011 m. konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas viešojo sektoriaus audito vertei ir siekta parodyti, kaip auditas gali papildomai paremti vystymąsi ir inovacijas šiame sektoriuje.

 

 

2008–2010: Danijos apskaitos tarybos narė, vienas iš šios tarybos uždavinių – skleisti Finansų ministerijos idėjas klausimais, susijusiais su nacionalinių apskaitos standartų tobulinimu.

 

Turiu daugiametės vadybos kuratoriaus patirties, įgytos dirbant DJØF kuravimo programoje.

 

Laisvai kalbu angliškai, prancūzų mano darbo kalba, vokiečių kalbos mokėjimo lygis pakankamas.

2 PRIEDAS. Bettinos Jakobsen KAIP AUDITO RŪMŲ NARĖS PATIRTIES IR TIKSLŲ EINANT BŪSIMAS PAREIGAS APŽVALGA

Dvejų metų narystės laikotarpį buvau atsakinga už paskelbtas šešias specialiąsias ataskaitas:

1.  Nr. 6/2016: „Gyvūnų ligų ribojimui skirtos likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos“.

2.  Nr. 18/2016: „ES tvarių biodegalų sertifikavimo sistema“.

3.  Nr. 30/2016: „ES paramos prioritetiniams sektoriams Hondūre veiksmingumas“.

4.  Nr. 34/2016: „Kova su maisto atliekomis: galimybė pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą maisto tiekimo grandinėje“.

5.  Nr. 9/2017: „ES parama kovai su prekyba žmonėmis Pietų ir Pietryčių Azijoje“.

6.  Nr. 11/2017: „Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos fondas „Bêkou“: daug žadanti pradžia, nepaisant kai kurių trūkumų“.

Be to, aktyviai prisidėjau prie Audito Rūmų veiklos kaip:

  Už Audito Rūmų reorganizaciją atsakingos darbo grupės narė. Viena iš mano užduočių buvo atnaujinti kolegijos struktūrą, kad ji labiau atitiktų Audito Rūmų prioritetus ir padėtų užtikrinti lankstesnį audito užduočių planavimą ir įgyvendinimą.

  Už mūsų specialiųjų ataskaitų kokybės ir nuoseklumo užtikrinimą atsakingo Audito Rūmų Audito kokybės kontrolės komiteto narė.

  2017 m. rugsėjo mėn. narių seminarą Audito Rūmų strateginės plėtros klausimu, kuriame dėmesys skirtas įvairiems veiklos audito aspektams, organizavusios darbo grupės pirmininkė.

  Įvairių vadovų įdarbinimo komisijų, atrinkusių devynis aukštus vadovus, iš kurių šeši – moterys, narė. Audito Rūmai turi labai profesionalų personalą ir aš sieksiu pagerinti mūsų lyčių pusiausvyrą.

Gerai veikiantis viešojo sektoriaus auditas yra itin svarbus siekiant užtikrinti piliečiams atskaitomybę ir skaidrumą. Būsimą kadenciją toliau taikyčiau savo daugiau kaip 25 metų viešojo sektoriaus audito srityje įgytą patirtį siekdama skatinti ir vykdyti auditą, kuris gali turėti teigiamą poveikį piliečių gyvenimo kokybei.

Aš toliau skatinsiu gerinti valdymo ir audito tvarką. Todėl manau, kad būtina palaikyti glaudžius ir konstruktyvius santykius su Audito Rūmų suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, Parlamentu ir visų pirma CONT komitetu, kurie yra svarbios bendradarbiavimo šalys vykdant visų ES lėšų deramo audito įgaliojimus.

Eidama Audito kokybės kontrolės komiteto narės pareigas prisidedu laiku rengiant aktualias ir patikimas specialiąsias ataskaitas, kuriomis gali pasikliauti mūsų suinteresuotieji subjektai. Siekčiau toliau gerinti mūsų specialiųjų ataskaitų kokybę ir didinti jų poveikį.

Eidama būsimas pareigas didžiausią dėmesį skirčiau išorės veiksmams, saugumui ir teisingumui – tai yra sritys, kuriose šiuo metu atlieku auditą. Mano nuomone, Audito Rūmai galėtų šiose srityse atlikti reikšmingesnį vaidmenį, ne tik mūsų politiniams suinteresuotiesiems subjektams teikdami politikos priemonių ir lėšų patikinimus ir nepriklausomus vertinimus, bet ir padėdami užtikrinti ES piliečių saugumą ir pasitikėjimą. Siekčiau užtikrinti, kad Audito Rūmai, nustatydami prioritetus ir planuodami auditą, dėmesį skirtų visoms rizikos, su kuria susiduria ES ir jos piliečiai, apraiškoms ir kad mes turėtume techninių pajėgumų šiai užduočiai vykdyti.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Danijos kandidatas

Nuorodos

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

26.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Pateikimo data

31.10.2017