Procedūra : 2017/0816(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0341/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0341/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0434

ZIŅOJUMS     
PDF 548kWORD 52k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

par priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Indrek Tarand

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 1. PIELIKUMS. Bettina Jakobsen DZĪVES APRAKSTS
 2. PIELIKUMS. BETTINA JAKOBSEN SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0332/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0341/2017),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidātes atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 26. oktobra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidāti,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


1. PIELIKUMS. Bettina Jakobsen DZĪVES APRAKSTS

IZGLĪTĪBA

Maģistra grāds valsts pārvaldībā (MPG), Kopenhāgenas Universitāte un Kopenhāgenas Uzņēmējdarbības augstskola (CBS) (2012).

KIOL — kurss valsts pārvaldībā (2004–2005).

Akadēmiskais grāds tiesību zinātnēs, Kopenhāgenas Universitāte (1990).

Diploms, kas ļauj iestāties augstskolā — specializācija modernajās valodās, Espergærde Amtsgymnasium (1982).

 

NODARBINĀTĪBA

Dānijas izvirzītā Eiropas Revīzijas palātas locekle laikposmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2018. gada 28. februārim.

Ģenerālrevidenta palīdze, Dānijas Valsts revīzijas birojs (kopš 2005. gada 17. maija).

Dānijas Valsts revīzijas biroja direktore (kopš 2002. gada 1. jūnija)

Revidente, NATO Starptautiskā revidentu padome, NATO štābs, Brisele, Beļģija (1997–2002).

Īpašā padomdevēja, Dānijas Valsts revīzijas birojs (1996).

Nodaļas vadītāja, Dānijas Valsts revīzijas birojs (kopš 1990. gada 1. maija).

 

DARBA PIEREDZE

2015 – 2018

 

Dānijas izvirzītā Eiropas Revīzijas palātas locekle laikposmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2018. gada 28. februārim.

 

 

No 2015. gada septembra līdz 2016. gada maijam es biju locekle Revīzijas palātas I apakšpalātā (dabas resursu ilgtspējīga izmantošana). Vēlāk pēc mana pieprasījuma mani pārcēla uz III apakšpalātu (ārējās darbības, drošība un tiesiskums).

 

 

Šajā laikā es biju atbildīga par sešiem īpašiem ziņojumiem.

 

1.  Īpašais ziņojums Nr. 6/2016: “Dzīvnieku slimību izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas”.

2.  Īpašais ziņojums Nr. 18/2016: “ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”.

3.  Īpašais ziņojums Nr. 30/2016: „ES atbalsta efektivitāte prioritārajām nozarēm Hondurasā“.

4.  Īpašais ziņojums Nr. 34/2016: „Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot pārtikas apgādes ķēdes resursu efektivitāti“.

5.  Gaidāmais īpašais ziņojums par ES atbalstu cīņai pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (ziņojuma publikācija paredzēta 2017. gada 20. jūnijā).

6.  Gaidāmais īpašais ziņojums par ES trasta fondu Centrālāfrikas Republikas atbalstam „Bêkou“ (plānots ziņojumu publicēt 2017. gada septembrī vai oktobrī).

 

 

Iekšējie stratēģiskie uzdevumi Revīzijas palātā

 

Par Revīzijas palātas reorganizāciju atbildīgās darba grupas locekle. Uzdevumu vidū bija apakšpalātu struktūras atjaunināšana, lai labāk atspoguļotu Revīzijas palātas prioritātes un atbalstītu elastīgu prioritāšu noteikšanu, plānošanu un revīzijas uzdevumu īstenošanu.

 

Kopš 2016. gada jūnija sākuma, papildus maniem pienākumiem III apakšpalātā, es esmu viena no trijiem Revīzijas kvalitātes kontroles komitejas locekļiem. Šajā amatā es esmu atbildīga par kvalitātes nodrošināšanu īpašajos ziņojumos par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un īpašajos ziņojumos par tirgu regulēšanu un konkurences ekonomiku.

 

Pašlaik es vadu darba grupu, kura organizē 2017. gada septembrī locekļiem paredzēto semināru par Revīzijas palātas stratēģisko attīstību. Seminārā tiks apspriesti dažādi ar rezultātiem saistīti aspekti.

 

 

2013 – 2015

 

Ģenerālrevidenta palīdze, Dānijas Valsts revīzijas birojs. Nodarbinātības ministrijas, Bērnu, dzimumu līdztiesības, integrācijas un sociālo lietu ministrijas, Ekonomikas un iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas un Baznīcas un kultūras lietu ministrijas revīzija. Finanšu, atbilstības un lietderības revīzija sešās ministrijās, centrālās valdības atmaksas pašvaldībām un reģionu lietderības revīzija. Četru direktoru un aptuveni 50 darbinieku vadīšana. Dānijas Valsts revīzijas biroja vadības locekle.

 

Kā ģenerālrevidenta palīdze cita starpā esmu bijusi atbildīga par dažādu ar iedzīvotājiem saistītu ziņojumu iesniegšanu Valsts kontu komitejai, piemēram, par šādām tēmām: sieviešu patversmes, pasākumi, kas veikti, lai palīdzētu bezpajumtniekiem, lietu izskatīšanas laiks valsts pārvaldes iestādēs, nepareizi sociālās nodrošināšanas maksājumi, integrācijas pasākumi, garīgās veselības uzraudzība darbavietās un pētniecības resursi slimnīcās.

 

Kā ģenerālrevidenta palīdze esmu bijusi atbildīga par Valsts kontu komitejai paredzēto ziņojumu sagatavošanu par valsts kontu revīziju 2013. un 2014. gadā.

 

 

2010 – 2013

 

Ģenerālrevidenta palīdze, Dānijas Valsts revīzijas birojs. Atbildīgā par lielu aptauju sagatavošanu, kas veiktas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrijā, Nodarbinātības ministrijā, Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijā, Mājokļu, pilsētu un lauku lietu ministrijā, Sociālo lietu un integrācijas ministrijā, Veselības ministrijā, Satiksmes ministrijā, Klimata, enerģētikas un celtniecības ministrijā, Vides ministrijā, kā arī par lietderības revīzijām piecos valsts reģionos. Četru direktoru un aptuveni 40 darbinieku vadīšana. Dānijas Valsts revīzijas biroja vadības locekle.

 

2005 – 2009

 

 

Ģenerālrevidenta palīdze, Dānijas Valsts revīzijas birojs. Atbildīgā par premjerministra biroja, Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas un uzņēmējdarbības ministrijas, Zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Klimata, enerģētikas un celtniecības ministrijas finanšu un atbilstības revīziju, kā arī par valsts mēroga atalgojuma revīzijām, ko veic Dānijas Valsts revīzijas birojs. Četru vai piecu direktoru un aptuveni 55 darbinieku vadīšana. Dānijas Valsts revīzijas biroja vadības locekle.

 

2002 – 2005

 

 

Kā Dānijas Valsts revīzijas biroja C3 vienības direktore es biju atbildīga par finanšu un atbilstības revīzijām Ārlietu ministrijā, Transporta un enerģētikas ministrijā un Ekonomikas un uzņēmējdarbības ministrijā, kā arī pusē no Zinātnes ministrijas. Es biju tieši atbildīga par 17 darbiniekiem.

 

1997 – 2002

 

 

Revidente NATO Starptautiskajā revidentu padomē, Briselē. Es biju pirmā Dānijas pilsone, kas 27 gadu laikā ieņēma šādu amatu, un pirmā sieviete, kas NATO strādāja kā revidente. Darbs ietvēra dažādu NATO organizāciju un projektu finanšu, atbilstības un lietderības revīzijas. Tas ietvēra arī NATO NSIP infrastruktūras programmu revīzijas, un tādēļ bija daudz jāceļo visās NATO dalībvalstīs. Bija nepieciešamas labas zināšanas par starptautiskajiem revīzijas un grāmatvedības standartiem un angļu un franču valodu kā darba valodu izmantošana.

 

1990 – 1997

 

 

Nodaļas vadītāja, Dānijas Valsts revīzijas birojs. Izglītības ministrijas, Zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un finanšu, atbilstības un lietderības revīzijas Ziemeļu Padomes struktūrās. Dalība ziemeļvalstu valsts revīzijas iestāžu sadarbībā.

 

CITA STARPTAUTISKĀ PIEREDZE

2014 – 2015: Eiropas Investīciju banka (EIB) iecēla mani par Eiropas Investīciju fonda (EIF) Luksemburgā Revīzijas komitejas locekli. EIF finansē mazos un vidējos uzņēmumus Eiropā, nodrošinot garantijas un riska kapitālu. Revīzijas komiteja cita starpā ir atbildīga par pārbaudi, ka fonda darbība tiek organizēta atbilstīgā veidā un tiek veikta pienācīga revīzija. Revīzija tiek veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

 

2013. gada maijs: Viena no galvenajiem lektoriem Abū Dabī notikušajā Pasaules Bankas un Āfrikas Attīstības bankas konferencē par valsts finanšu pārvaldības attīstību arābu reģionā.

 

 

2012 – 2015: Ģenerālrevidents iecēla Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) Profesionālo standartu komitejas (PSC) priekšsēdētājas amatā. Šī komiteja sagatavo valsts revīzijas standartus, ko piemēro valstu revīzijas iestādēm visā pasaulē.

 

 

2011 – 2015: Ekonomikas un uzņēmējdarbības ministrs iecēla par Eiropas Investīciju bankas (EIB) Luksemburgā Revīzijas komitejas locekli no Dānijas. EIB ir Eiropas Savienības banka. Revīzijas komiteja pilda pārvaldības funkciju un cita starpā ir atbildīga par pārbaudi, ka EIB darbība notiek pārredzamā un pienācīgā veidā, ka bankā ir atbilstīga riska pārvaldība un tiek veiktas vajadzīgās iekšējās kontroles, un ka tas atbilst labākajai banku darbības praksei. Revīzija tiek veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

 

2008 – 2011: Ārlietu ministrija iecēla par Eiropas Padomes (Strasbūrā) jaunizveidotās Revīzijas komitejas locekli no Dānijas un tās priekšsēdētāju. Eiropas Padomes kompetencē ir Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Pienākumi cita starpā bija Eiropas Padomes un ģenerālsekretāra konsultēšana par revīzijas jautājumiem, efektīvas un pareizas vadības un finanšu pārvaldības nodrošināšana, kā arī iekšējās un ārējās revīzijas saskaņotības sekmēšana. Revīzija tika veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

 

2007 – 2012: PSC priekšsēdētāja vietniece. Ģenerālrevidenta vārdā es vadīju ikgadējās PSC koordinācijas komitejas sanāksmes Bahreinā (2007), Brazīlijā (2009), Kopenhāgenā (2010), Jaunzēlandē (2011), Stokholmā (2012), Pekinā (2013) un Bahreinā (2014). Uzdevumu vidū bija sanāksmju vadīšana, kuros piedalījās 50–60 starptautiskie delegāti, PSC stratēģijas definēšana un attīstība un starptautisko standartu, normu un principu izstrāde revīzijas veikšanai publiskajā sektorā.

 

 

2007: Uzstāšanās Vašingtonā Pasaules Bankas jaunattīstības valstīm paredzētajā seminārā par pāreju, pievēršot lielāko uzmanību pārredzamībai grāmatvedībā un valsts līdzekļu pareizai pārvaldībai.

 

 

2006: Uzstāšanās 2006. gada IFAC (Starptautiskā Grāmatvežu federācija) pasaules kongresā Stambulā. IFAC (Starptautiskā Grāmatvežu federācija) ir pasaules mēroga privāto revidentu organizācija. Uzstāšanās laikā sniedzu izklāstu par INTOSAI darbu ar valsts revīzijas standartiem.

 

CITA PIEREDZE

2014 – 2015: Vadīju kopīgu arodbiedrības “FSR— Dānijas revidenti” un Dānijas Valsts revīzijas biroja darba grupu, kuras uzdevums bija izstrādāt kopējas pamatnostādnes par valsts subsīdiju pārvaldību un revīziju un projektu dotāciju standarta apstiprinājuma procedūrai.

 

 

2009 un 2011: Organizēju un vadīju divas valsts līmeņa konferences par valsts revīziju, ko Dānijas Valsts revīzijas birojs organizēja 2009. un 2011. gadā. 2011. konference tika veltīta revīzijas nozīmei publiskajā sektorā, un tās mērķis bija parādīt, kādā veidā revīzija var turpmāk atbalstīt attīstību un inovāciju minētajā sektorā.

 

 

2008 – 2010: Dānijas Grāmatvedības padomes locekle. Šīs padomes uzdevums ir darboties kā Finanšu ministrijas apspriežu forumam jautājumos par valsts grāmatvedības standartu izstrādi.

 

Daudzu gadu pieredze kā DJØF darbaudzināšanas programmas darbaudzinātājai vadības jomā.

 

Brīvi pārvaldu angļu valodu, labi zinu franču valodu darba vajadzībām un pietiekami labi protu vācu valodu.


2. PIELIKUMS. BETTINA JAKOBSEN SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM

Revīzijas palātas locekļa amata divu gadu laikā esmu bijusi atbildīga par sešiem publicētiem īpašiem ziņojumiem.

1.  Nr. 6/2016: “Dzīvnieku slimību izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas”.

2.  Nr. 18/2016: “ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”.

3.  Nr. 30/2016: „ES atbalsta efektivitāte prioritārajām nozarēm Hondurasā“.

4.  Nr. 34/2016: „Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot pārtikas apgādes ķēdes resursu efektivitāti“.

5.  Nr. 9/2017: „ES atbalsts cīņai pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā“.

6.  Nr. 11/2017: „ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam „Bêkou“: cerīgs sākums par spīti dažām nepilnībām“.

Turklāt esmu aktīvi piedalījusies Revīzijas palātas darbā par

Revīzijas palātas reorganizāciju atbildīgās darba grupas locekles amatā. Reorganizācijā tika iekļauta apakšpalātas struktūras atjaunināšana, lai tiktu labāk atspoguļotas Revīzijas palātas prioritātes un nodrošināta lielāka elastība revīzijas uzdevumu plānošanā un īstenošanā.

• Locekle Revīzijas palātas Revīzijas kvalitātes kontroles komitejā, kura ir atbildīga par īpašo ziņojumu kvalitātes un konsekvences nodrošināšanu.

• Darba grupas, kura organizē 2017. gada septembrī locekļiem paredzēto ikgadējo semināru par Revīzijas palātas stratēģisko attīstību, pievēršot uzmanību dažādiem ar rezultātiem saistītiem aspektiem, vadītāja.

• Esot vairāku vadības personāla atlases komiteju locekles amatā, piedalījos deviņu atbildīgo vadītāju (no kuriem seši ir sievietes) atlasīšanā. Revīzijas palātai ir ļoti talantīgi darbinieki un man ir liels prieks palīdzēt uzlabot dzimumu līdzsvaru šajā iestādē.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu pārskatatbildību un pārredzamību, ir ļoti būtiski sekmīgi veikt publiskā sektora revīziju. Nākamajā pilnvaru termiņā es vēlos tālāk izmantot savu vairāk nekā 25 gadu publiskā sektora revīzijas pieredzi, lai sekmētu un īstenotu revīzijas, kuras var pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīvi.

Es turpināšu atbalstīt gan pārvaldības, gan arī revīzijas noteikumu uzlabojumus. Šajā sakarībā es uzskatu, ka ir būtiski cieši un konstruktīvi sadarboties ar Revīzijas palātas ieinteresētajām personām, piemēram, Parlamentu un īpaši tā CONT komiteju, jo tie ir nozīmīgi partneri, lai nodrošinātu visu ES līdzekļu revīzijas pienācīgu pilnvarojumu.

Revīzijas kvalitātes kontroles komitejas locekles amatā es dodu ieguldījumu atbilstīgu, laikā sagatavotu un pamatotu īpašo ziņojumu sagatavošanā, uz kuriem var paļauties mūsu ieinteresētās personas. Mans mērķis būs arī turpmāk palielināt mūsu īpašo ziņojumu kvalitāti un ietekmi.

Nākamajā pilnvaru termiņā es pievērsīšu uzmanību ārējām darbībām, drošībai un tiesiskumam, kas ir jomas, kurās es pašlaik veicu revīziju. Manuprāt, Revīzijas palātai varētu būt lielāka nozīme šajās jomās, ne tikai sniedzot pārliecību un neatkarīgus novērtējumus par politikas jomām un līdzekļiem mūsu politiskajām ieinteresētajām personām, bet arī sekmējot drošību un ES pilsoņu uzticību. Mans mērķis būs nodrošināt, ka Revīzijas palāta pievēršas visiem ES un tās iedzīvotājus skarošajiem riskiem, nosakot prioritātes un plānojot revīzijas, un ka mums ir tehniskas iespējas to paveikt.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Dānijas kandidāts

Atsauces

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

31.10.2017

Juridisks paziņojums - Privātuma politika