Procedure : 2017/0816(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0341/2017

Ingediende teksten :

A8-0341/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0434

VERSLAG     
PDF 390kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

over de voordracht van Bettina Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Indrek Tarand

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Bettina Jakobsen
 BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Bettina Jakobsen VAN HAAR ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Bettina Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0332/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0341/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 26 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt positief/negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Bettina Jakobsen tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Bettina Jakobsen

OPLEIDING

Master of Public Governance (MPG), Universiteit van Kopenhagen en Copenhagen Business School, 2012

KIOL - opleiding bestuurskunde, 2004-2005

Diploma rechtsgeleerdheid, Universiteit van Kopenhagen, 1990

Toelatingsexamen voor de universiteit - specialisatie moderne talen, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

WERKERVARING

Deens lid van de Europese Rekenkamer voor de periode van 1 september 2015 tot en met 28 februari 2018

Adjunct-auditor-generaal, Deense nationale rekenkamer, vanaf 17 mei 2005

Directeur, Deense nationale rekenkamer, vanaf 1 juni 2002

Auditor, International Board of Auditors van de NAVO, NAVO-hoofdkwartier, Brussel, België, 1997-2002

Bijzonder adviseur, Deense nationale rekenkamer, 1996

Afdelingshoofd, Deense nationale rekenkamer, 1 mei 1990

 

BEROEPSERVARING

2015 – 2018

 

Deens lid van de Europese Rekenkamer voor de periode van 1 september 2015 tot en met 28 februari 2018

 

 

Van september 2015 tot mei 2016 was ik lid van Kamer I van de Rekenkamer (Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen); op eigen verzoek ben ik naar Kamer III overgestapt (Externe maatregelen, veiligheid en justitie).

 

 

Tijdens deze periode was ik als lid verantwoordelijk voor zes speciale verslagen:

 

1.  Speciaal verslag nr. 6/2016: Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierenziekten tegen te gaan

2.  Speciaal verslag nr. 18/2016: Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen

3.  Speciaal verslag nr. 30/2016: De doeltreffendheid van de EU-steun voor prioritaire sectoren in Honduras

4.  Speciaal verslag nr. 34/2016: De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren

5.  Toekomstig speciaal verslag over EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië (verslag wordt op 20 juni 2017 gepubliceerd).

6.  Toekomstig speciaal verslag over het EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (wordt naar verwachting in september/oktober 2017 gepubliceerd).

 

 

Interne strategische taken bij de Rekenkamer:

 

Lid van een werkgroep die verantwoordelijk is voor de reorganisatie van de Rekenkamer. Taken zijn onder meer het bijwerken van de structuur van de kamers om beter in te spelen op de prioriteiten van de Rekenkamer, en het ondersteunen van meer flexibele prioriteiten, planning en uitvoering van de controles.

 

Sinds begin juni 2016 ben ik, parallel met mijn taken in Kamer III, een van de drie leden van het Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle van de Rekenkamer. In deze hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van speciale verslagen inzake het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en speciale verslagen inzake marktegulering en mededinging.

 

Ik ben momenteel voorzitter van een werkgroep die een seminar voor leden organiseert in september 2017 over de strategische ontwikkeling van de Rekenkamer. Tijdens dit seminar zal worden ingegaan op verschillende prestatiegerelateerde aspecten.

 

 

2013 – 2015

 

Adjunct-auditor-generaal van de Deense nationale rekenkamer. Audits van het Ministerie van Werkgelegenheid, het Ministerie van Kinderbeleid, Gendergelijkheid, Integratie en Sociale Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Kerkzaken en het Ministerie van Cultuur. Financiële, nalevings- en doelmatigheidscontroles van zes ministeries, controle van terugbetalingen van de centrale overheid aan de gemeenten en regionale doelmatigheidscontroles. Leidinggevende over vier directeuren en ongeveer 50 personeelsleden. Lid van de directie van de Deense nationale rekenkamer.

 

Als adjunct-auditor-generaal was ik onder andere verantwoordelijk voor de verslagen aan de Commissie voor overheidsrekeningen van het Deense parlement over diverse op de burgers betrekking hebbende onderwerpen, zoals: opvanghuizen voor vrouwen, maatregelen ten behoeve van daklozen, afhandelingstermijnen bij overheidsinstanties, onjuiste betaling van sociale uitkeringen, integratiemaatregelen, toezicht op de geestelijke gezondheid in de werkomgeving en onderzoeksmiddelen in ziekenhuizen.

 

Als adjunct-auditor-generaal was ik verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen aan de Commissie voor overheidsrekeningen van het Deense parlement over de controle van de overheidsrekeningen 2013 en 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Adjunct-auditor-generaal van de Deense nationale rekenkamer. Verantwoordelijk voor de voorbereiding van grote controles van het Ministerie van Bedrijfsleven en Groei, het Ministerie van Werkgelegenheid, het Ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij, het Ministerie van Huisvesting, Stedenbeleid en Plattelandszaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Integratie, het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Vervoer, het Ministerie van Klimaat, Energie en Bouw, het Ministerie van Milieu, alsmede voor doelmatigheidscontroles in de vijf nationale regio's. Leidinggevende over vier directeuren en ongeveer 40 personeelsleden. Lid van de directie van de Deense nationale rekenkamer.

 

2005 – 2009

 

 

Adjunct-auditor-generaal van de Deense nationale rekenkamer. Verantwoordelijk voor de financiële en nalevingscontroles van het kabinet van de premier, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische en Handelszaken, het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie, het Ministerie van Vervoer, het Ministerie van Klimaat, Energie en Bouw, alsmede voor nationale loonaudits, uitgevoerd door de Deense nationale rekenkamer. Leidinggevende over vier of vijf directeuren en ongeveer 55 personeelsleden. Lid van de directie van de Deense nationale rekenkamer.

 

2002 – 2005

 

 

Als directeur van afdeling C3 van de Deense nationale rekenkamer was ik verantwoordelijk voor de financiële en nalevingscontroles van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Vervoer en Energie, het Ministerie van Economische en Handelszaken en de helft van de controles van het Ministerie van Wetenschap. Ik was rechtstreeks verantwoordelijk voor 17 personeelsleden.

 

1997 – 2002

 

 

Auditor bij de International Board of Auditors van de NAVO, Brussel. Ik was de eerste vrouwelijke auditor die bij de NAVO werd aangenomen en de eerste Deen sinds 27 jaar. Mijn werkzaamheden omvatten de uitvoering van financiële, nalevings- en doelmatigheidscontroles van de verschillende NAVO-organisaties en projecten. Daarnaast voerde ik controles uit van infrastructuurprogramma's van de NAVO (NSIP-projecten), waarvoor ik veelvuldig in alle NAVO-lidstaten heb gereisd. Goede kennis van internationale standaarden voor jaarrekeningen en financiële verslaggeving, met Engels en Frans als werktalen.

 

1990 – 1997

 

 

Afdelingshoofd, Deense nationale rekenkamer. Financiële, nalevings- en doelmatigheidscontroles van het Ministerie van Onderwijs, Het Ministerie van Wetenschap, het Ministerie van Cultuur en de instellingen van de Noordse Raad. Deelname aan Noordse samenwerking tussen nationale rekenkamers.

 

OVERIGEINTERNATIONALE

ERVARING

 

2014 – 2015: Benoeming door de Europese Investeringsbank (EIB) als lid van het auditcomité van het Europees Investeringsfonds (EIF) in Luxemburg. Het EIF houdt zich bezig met de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen in Europa door middel van garanties en durfkapitaal. Het auditcomité moet nagaan of de activiteiten van het fonds op de juiste wijze zijn georganiseerd en naar behoren worden gecontroleerd. De audits worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale auditnormen.

 

 

Mei 2013: Hoofdspreker tijdens de conferentie van de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Abu Dhabi.

 

 

2012 – 2015: Benoeming door de auditor-generaal tot voorzitter van de PSC (Professional Standards Committee) van INTOSAI, een commissie die normen vaststelt voor de controle van openbare financiën die gelden voor nationale rekenkamers in de hele wereld.

 

 

2011 – 2015: Benoeming door de minister van Economische en Handelszaken als Deens lid van het auditcomité van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. De EIB is de bank van de Europese Unie. Het auditcomité heeft een governancefunctie en toetst onder meer of de activiteiten van de EIB op transparante en passende wijze worden uitgevoerd, of de EIB toereikende risicobeheers- en internecontrolesystemen heeft en of zij de beginselen van een goede bankpraktijk naleeft. De audits worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale auditnormen.

 

 

2008 – 2011: Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd tot Deens lid en verkozen voorzitter van een nieuw opgericht auditcomité bij de Raad van Europa in Straatsburg, waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg een van de instellingen is. Mijn taken omvatten onder meer advisering van de Raad van Europa en de secretaris-generaal over auditgerelateerde onderwerpen, het waarborgen van een doeltreffend en betrouwbaar bestuur en financieel beheer, alsmede verbetering van de coördinatie tussen interne en externe audits in de Raad van Europa. De audits werden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale auditnormen.

 

 

2007 – 2012: Voorzitter van de PSC. Ik vertegenwoordigde de auditor-generaal als voorzitter van de jaarlijkse vergaderingen van de PSC-stuurgroep in Bahrein (2007), Brazilië (2009), Kopenhagen (2010), Nieuw-Zeeland (2011), Stockholm (2012), Beijing (2013) en Bahrein (2014). Mijn taken omvatten het voorzitten van vergaderingen van 50-60 internationale gedelegeerden, waarbij de strategie van de PSC werd bepaald en internationale standaarden, auditnormen en beginselen voor de controle van overheidsuitgaven werden ontwikkeld.

 

 

2007: Spreker tijdens het seminar van de Wereldbank voor ontwikkelingslanden in Washington betreffende transparantie van overheidsrekeningen en een goed beheer van overheidsmiddelen.

 

 

2006: Spreker tijdens het wereldcongres van de IFAC in Istanboel in 2006. De IFAC (International Federation of Accountants) is een vereniging van auditors uit de privésector wereldwijd. De presentatie ging over de controlestandaarden voor overheidsfinanciën van INTOSAI.

 

OVERIGE ERVARING

2014 – 2015: Voorzitter van een gezamenlijke werkgroep van de FSR (brancheorganisatie van Deense accountants) en de Deense nationale rekenkamer, belast met het opstellen van gemeenschappelijke richtsnoeren voor het beheer van en de controle op overheidssubsidies en een standaard goedkeuringsprocedure voor projectsubsidies.

 

 

2009 en 2011: Organisator van twee landelijke conferenties over controle van overheidsuitgaven, gehouden door de Deense nationale rekenkamer in 2009 en 2011. De conferentie van 2011 ging vooral over de waarde van controle van overheidsuitgaven en de bijdrage die deze controle kan leveren aan ontwikkeling en innovatie in die sector.

 

 

2008 – 2010: Lid van de Deense Raad voor financiële verslaglegging, die onder meer fungeert als klankbord voor de minister van Financiën voor vragen met betrekking tot de ontwikkeling van nationale boekhoudkundige normen.

 

Jarenlange ervaring als mentor binnen het mentorprogramma van Djøf.

 

Vloeiend Engels, goede praktische beheersing van het Frans, redelijk niveau Duits.


BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Bettina Jakobsen VAN HAAR ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

In de twee jaar dat ik lid ben, ik verantwoordelijk geweest voor zes gepubliceerde speciale verslagen:

1.  Nr. 6/62016: Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierenziekten tegen te gaan

2.  Nr. 18/62016: Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen

3.  Nr. 30/62016: De doeltreffendheid van de EU-steun voor prioritaire sectoren in Honduras

4.  Nr. 34/2016: De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren

5.  Nr. 9/2017: EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië

6.  Nr. 11/2017: Het EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse Republiek: ondanks enkele tekortkomingen een hoopvolle start

Bovendien heb ik actief bijgedragen aan de werkzaamheden van de Rekenkamer als:

  Lid van een werkgroep die verantwoordelijk is voor de reorganisatie van de Rekenkamer. Taken waren onder meer het bijwerken van de structuur van de kamer om beter in te spelen op de prioriteiten van de Rekenkamer en het verzekeren van meer flexibiliteit bij planning en uitvoering van audittaken.

  Lid van het Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle van de Rekenkamer, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteits- en coherentieborging van onze speciale verslagen.

  Voorzitter van de werkgroep die het jaarlijkse seminar van de leden organiseert in september 2017 over de strategische ontwikkeling van de Rekenkamer, met nadruk op de verschillende aspecten van doelmatigheidscontrole.

  Lid van een aantal sollicitatiecommissies voor managers, hetgeen leidde tot de aanwerving van negen hoofdmanagers, waaronder zes vrouwen. De Rekenkamer heeft een zeer getalenteerd personeelsbestand en ik ben een fervent pleitbezorger van een beter intern evenwicht tussen mannen en vrouwen.

Een goed functionerende overheidsauditing is noodzakelijk om verantwoordingsplicht en transparantie ten aanzien van de burgers te verzekeren. Ik zou er in mijn toekomstig mandaat naar streven mijn meer dan 25 jaar ervaring in overheidsauditing te blijven benutten om audits die een positief effect hebben op de levens van burgers te promoten en uit te voeren.

Ik zal verbeteringen met betrekking tot de governance- en auditregelingen blijven aanmoedigen. Daarom vind ik het essentieel om een nauwe en positieve samenwerking te onderhouden met de stakeholders van de rekenkamer, zoals het Parlement en vooral CONT, die belangrijke partners zijn als het gaat om de instandhouding van een toereikend auditmandaat met betrekking tot de EU-fondsen.

Als lid van het Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle van de Rekenkamer draag ik bij tot de productie van relevante, tijdige en grondige speciale verslagen, waar onze partners op kunnen bouwen. Ik zou ernaar blijven streven de kwaliteit en de impact van onze speciale verslagen te verbeteren.

In een toekomstig mandaat wil ik me concentreren op externe beleidsmaatregelen, veiligheid en justitie, omdat dat de gebieden zijn waarin ik momenteel controles verricht. Ik meen dat de Rekenkamer in deze domeinen een grotere rol kan spelen, niet alleen als het gaat om het borging en onafhankelijke beoordelingen van beleidsmaatregelen en fondsen voor onze politieke partners, maar ook wat betreft het bijdragen aan de veiligheid en het vertrouwen van EU-burgers. Mijn doel is ervoor te zorgen dat de Rekenkamer zich buigt over alle risico’s voor de Unie en haar burgers wanneer we prioriteiten stellen en onze controles plannen, en dat we over de technische capaciteit beschikken om dat te doen.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DK

Document- en procedurenummers

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

26.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum indiening

31.10.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid