Postup : 2017/0816(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0341/2017

Predkladané texty :

A8-0341/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.8

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0434

SPRÁVA     
PDF 487kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

o nominácii Bettiny Jakobsenovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Bettiny Jakobsenovej
 PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ Bettiny Jakobsenovej VO FUNKCII ČLENKY DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nominácii Bettiny Jakobsenovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0332/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0341/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Bettinu Jakobsenovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Bettiny Jakobsenovej

VZDELANIE

Magister verejnej správy, Kodanská univerzita a Kodanská škola podnikania (CBS), 2012;

KIOL – kurz verejnej správy, 2004 – 2005;

akademický titul v odbore právo, Kodanská univerzita, 1990;

kvalifikácia na prijatie na univerzitu – špecializácia moderné jazyky, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

PRACOVNÉ POZÍCIE

Dánska členka Európskeho dvora audítorov v období od 1. septembra 2015 do 28. februára 2018

asistentka generálneho audítora, dánsky národný kontrolný úrad, od 17. mája 2005;

riaditeľka, dánsky národný kontrolný úrad, od 1. júna 2002;

audítorka, Medzinárodná rada audítorov pre NATO, sídlo NATO v Bruseli, Belgicko, 1997 – 2002;

osobitná poradkyňa, dánsky národný kontrolný úrad, 1996;

vedúca oddelenia, dánsky národný kontrolný úrad, od 1. mája 1990;

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2015 – 2018

 

Dánska členka Európskeho dvora audítorov v období od 1. septembra 2015 do 28. februára 2018;

 

 

od septembra 2015 do mája 2016 členka prvej komory Dvora audítorov (trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov); následne na vlastnú žiadosť preradená do tretej komory (Vonkajšie opatrenia, bezpečnosť a spravodlivosť).

 

 

Počas tohto obdobia členka zodpovedná za šesť osobitných správ:

 

1.  Osobitná správa č. 6/2016: Programy eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zabrániť šíreniu chorôb zvierat

2.  Osobitná správa č. 18/2016: Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív

3.  Osobitná správa č. 30/2016: Účinnosť podpory EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase

4.  Osobitná správa č. 34/2016: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci

5.  Nadchádzajúca osobitná správa o podpore EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii (správa uverejnená 20. júna 2017)

6.  Nadchádzajúca osobitná správa o trustovom fonde EÚ Bêkou v Stredoafrickej republike (zverejnenie sa očakáva v septembri/októbri 2017)

 

 

Vnútorné strategické úlohy na Dvore audítorov:

 

Členka pracovnej skupiny zodpovednej za reorganizáciu Dvora audítorov. Úlohy zahŕňali aktualizáciu štruktúry komory tak, aby lepšie odrážala priority Dvora audítorov a podporovala pružnejšie stanovenie priorít, plánovanie a vykonávanie audítorských úloh.

 

Od začiatku júna 2016 súbežne s mojimi povinnosťami v tretej komore, som jednou z troch členov výboru pre kontrolu kvality auditu Dvora audítorov. V tejto funkcii som zodpovedná za zabezpečovanie kvality osobitných správ týkajúcich sa udržateľného využívania prírodných zdrojov a osobitných správ o regulácii trhu a ekonómii hospodárskej súťaže.

 

V súčasnosti som predsedám pracovnej skupine, ktorá zorganizovala v septembri 2017 seminár členov o strategickom rozvoji Dvora audítorov. Seminár sa zameriaval na rozličné aspekty výkonnosti.

 

 

2013 – 2015

 

Asistentka generálneho audítora, dánsky národný kontrolný úrad. Audit ministerstva práce, ministerstva detí, rodovej rovnosti, integrácie a sociálnych vecí, ministerstva hospodárstva a vnútra, ministerstva zdravotníctva, ministerstva cirkevných vecí a ministerstva kultúry. Finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti šiestich ministerstiev, audit spätných platieb od ústrednej štátnej správy mestám a audit výkonnosti obcí. Riadenie štyroch riaditeľov a asi 50 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu dánskeho národného kontrolného úradu.

 

Ako asistentka generálneho audítora som bola okrem iného zodpovedná za rôzne správy týkajúce sa občanov pre výbor pre verejné financie, ktoré súviseli napríklad s: útulkami pre ženy, opatreniami prijatými s cieľom pomôcť bezdomovcom, lehotami na vybavenie vecí‑ v štátnych správnych orgánoch, nesprávnym vyplácaním sociálnych dávok, integračnými opatreniami, dohľadom nad duševným zdravím na pracoviskách a výskumnými zdrojmi v nemocniciach.

 

Ako asistentka generálneho audítora som bola zodpovedná za vypracovanie správ pre Výbor pre verejné financie o vykonaní auditu štátnych prostriedkov za roky 2013 a 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Asistentka generálneho audítora, dánsky národný kontrolný úrad. Zodpovednosť za prípravu hlavných prieskumov uskutočnených na ministerstve obchodu a rastu, ministerstve zamestnanosti, ministerstve výživy, poľnohospodárstva a rybolovu, ministerstve bytovej výstavby, mestských a vidieckych záležitostí, ministerstve sociálnych vecí a integrácie, ministerstve zdravotníctva, ministerstve dopravy, ministerstve klímy, energetiky a stavebníctva, ministerstve životného prostredia, ako aj za audit výkonnosti v piatich národných regiónoch. Riadenie štyroch riaditeľov a asi 40 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu dánskeho národného kontrolného úradu.

 

2005 – 2009

 

 

Asistentka generálneho audítora, dánsky národný kontrolný úrad. Zodpovednosť za finančné audity a audity zhody úradu predsedu vlády, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva financií, ministerstva hospodárstva a obchodných záležitostí, ministerstva vedy, technológií a inovácií, ministerstva dopravy, ministerstva klímy, energetiky a stavebníctva, ako aj celoštátnych auditov odmeňovania vykonaného dánskym národným kontrolným úradom. Riadenie štyroch alebo piatich riaditeľov a asi 55 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu dánskeho národného kontrolného úradu.

 

2002 – 2005

 

 

Ako riaditeľka odboru C3 v dánskom národnom kontrolnom úrade som bola zodpovedná za finančný audit a audity zhody ministerstva zahraničných vecí, ministerstva dopravy a energetiky, ministerstva hospodárstva a obchodu, ako aj polovice ministerstva vedy. Bola som priamo zodpovedná za 17 zamestnancov.

 

1997 – 2002

 

 

Audítorka v Medzinárodnej rade audítorov NATO v Bruseli. Bola som prvým dánskym štátnym príslušníkom, ktorý zastával túto funkciu za 27 rokov, a prvou ženou, ktorá kedy pracovala ako audítor v NATO. Práca zahŕňala finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti rôznych organizácií a projektov NATO. Práca tiež zahŕňala audity uskutočňované na celoštátne významných projektoch infraštruktúry programov NATO, čo si vyžadovalo rozsiahle cestovanie po všetkých členských štátoch NATO. Dobrá znalosť medzinárodných audítorských a účtovných štandardov a používanie angličtiny a francúzštiny ako pracovných jazykov.

 

1990 – 1997

 

 

Vedúca oddelenia, Národný kontrolný úrad Dánska. Finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti ministerstva kultúry, ministerstva vedy, ministerstva kultúry a inštitúcií Severskej rady. Účasť v severskej spolupráci medzi národnými kontrolnými úradmi.

 

ĎALŠIE MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI

2014 – 2015: Vymenovaná Európskou investičnou bankou (EIB) za členku výboru Európskeho investičného fondu (EIF) pre audit v Luxembursku. EIF financuje malé a stredné podniky v Európe prostredníctvom záruk a rizikového kapitálu. Výbor pre audit je okrem iného zodpovedný za kontrolu vhodnej organizácie a riadneho auditu činností fondu. Audit sa vykonával v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

 

 

Máj 2013: Hlavná rečníčka na konferencii Svetovej banky a Africkej rozvojovej banky v Abú Zabí o rozvoji systému hospodárenia s verejnými financiami v arabskom regióne.

 

 

2012 – 2015: Vymenovaná generálnym audítorom za predsedníčku výboru pre odborné štandardy Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), ktorá vypracováva verejné audítorské štandardy, ktoré sa uplatňujú na národné kontrolné úrady v celosvetovom meradle.

 

 

2011 – 2015: Vymenovaná ministrom hospodárstva a obchodu za dánsku členku Výboru Európskej investičnej banky (EIB) pre audit v Luxembursku. EIB je bankou Európskej únie. Výbor pre audit vykonáva funkciu správy a okrem iného je zodpovedný za kontrolu transparentného a riadneho vykonávania činnosti EIB, ako aj toho, že banka má primerané riadenie rizík a potrebnú vnútornú kontrolu a že je v súlade s najlepšou bankovou praxou. Audit sa vykonával v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

 

 

2008 – 2011: Vymenovaná ministerstvom zahraničných vecí za dánsku členku a predsedníčku novozriadeného výboru pre audit pri Rade Európy v Štrasburgu, organizácie, do pôsobnosti ktorej patrí Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Úlohy zahŕňali poradenstvo Rade Európy a generálnemu tajomníkovi v otázkach auditu, zabezpečenie účinného a správneho hospodárskeho a finančného riadenia a uľahčenie koordinácie medzi vnútornými a externými auditmi v Rade Európy. Audit sa vykonával v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

 

 

2007 – 2012: Podpredsedníčka výboru pre odborné štandardy (PSC). V mene generálneho audítora som predsedala výročným zasadnutiam riadiaceho výboru PSC v Bahrajne (2007), Brazílii (2009), Kodani (2010), na Novom Zélande (2011), v Štokholme (2012), Pekingu (2013) a v Bahrajne (2014). Úlohy zahŕňali predsedanie zasadnutiam s účasťou 50 – 60 medzinárodných delegátov, vymedzenie stratégie a rozvoja PSC a rozvíjanie medzinárodných noriem, noriem a zásad vykonávania auditu vo verejnom sektore.

 

 

2007: Účasť na seminári Svetovej banky vo Washingtone o reforme rozvojových krajín so zameraním na transparentnosť v oblasti účtovníctva a dobrej správy verejných prostriedkov.

 

 

2006: Účasť na svetovom kongrese Medzinárodnej federácie účtovníkov v Istanbule v r. 2006. IFAC (Medzinárodná federácia účtovníkov) je celosvetové združenie súkromných audítorov. Prezentácia sa sústreďovala na prácu INTOSAI týkajúcu sa štandardov verejného auditu.

 

ĎALŠIE SKÚSENOSTI

2014 – 2015: Predsedala som spoločnej pracovnej skupine FSR – dánskych audítorov a dánskeho najvyššieho kontrolného úradu, poverenej vypracovaním spoločných usmernení týkajúcich sa riadenia a kontroly štátnych dotácií a štandardného postupu schvaľovania projektových grantov.

 

 

2009 a 2011: Organizovala som a usporiadala dve národné konferencie o verejnom audite, ktoré usporiadal dánsky najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2009 a 2011. Konferencia v roku 2011 sa zameriavala na hodnotu auditu verejného sektora a jej cieľom bolo dokázať, ako môže audit ďalej podporovať rozvoj a inovácie v tomto sektore.

 

 

2008 – 2010: Členka dánskej účtovnej rady, ktorej jednou z úloh je pôsobiť ako konzultant pre ministerstvo financií v otázkach týkajúcich sa rozvoja vnútroštátnych účtovných štandardov.

 

Dlhoročné skúsenosti ako mentorka riadenia v rámci mentorského programu Djøf.

 

Plynule hovorím anglicky, mám dobrú pracovnú znalosť francúzštiny a primeranú úroveň nemčiny.


PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ Bettiny Jakobsenovej VO FUNKCII ČLENKY DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT

Počas dvoch rokov ako členka som zodpovedná za šesť zverejnených osobitných správ:

1.  Č. 6/2016: Programy eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zabrániť šíreniu chorôb zvierat

2.  Č. 18/2016: Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív

3.  Č. 30/2016: Účinnosť podpory EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase

4.  Č. 34/2016: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci

5.  Č. 9/2017: Podpora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii

6.  Č. 11/2017: Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku: nádejný začiatok napriek určitým nedostatkom

Okrem toho som aktívne prispievala k práci Dvora audítorov ako:

  Členka pracovnej skupiny zodpovednej za reorganizáciu Dvora audítorov. Zahŕňalo to aktualizáciu štruktúry komory, aby lepšie odrážala priority Dvora audítorov, a zabezpečovanie väčšej flexibility pri plánovaní a vykonávaní audítorských úloh.

  Členka výboru pre kontrolu kvality auditu Dvora audítorov, ktorý je zodpovedný za zabezpečovanie kvality a súdržnosti našich osobitných správ.

  Predsedníčka pracovnej skupiny, ktorá zorganizovala v septembri 2017 seminár členov o strategickom rozvoji Dvora audítorov so zameraním na rôzne aspekty auditu výkonnosti.

  Členka niekoľkých náborových komisií pre manažérov, ktorých výsledkom je výber deviatich hlavných manažérov, z ktorých šesť sú ženy. Dvor audítorov má veľmi talentovaný tím a ja som horlivou zástankyňou zlepšenia rodovej vyváženosti.

Dobre fungujúci audit verejného sektora má zásadný význam na zabezpečenie zodpovednosti a transparentnosti voči občanom. Medzi mojimi cieľmi pre budúci mandát bude naďalej používať viac ako 25 rokov skúseností s auditom verejného sektora s cieľom podporiť a vykonávať audity, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na život občanov.

Budem aj naďalej podporovať zlepšenia v oblasti riadenia a auditu. V tejto súvislosti považujem za dôležité mať úzku a konštruktívnu spoluprácu so zainteresovanými stranami Dvora audítorov, ako je Európsky parlament, a najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, ktoré sú dôležitými spolupracovníkmi, pokiaľ ide o zachovanie adekvátneho audítorského mandátu všetkých finančných prostriedkov EÚ.

Ako členka výboru pre kontrolu kvality auditu prispievam k produkcii relevantných, včasných a rozsiahlych osobitných správ, na ktoré sa môžu naše zainteresované strany spoľahnúť. Mojím cieľom bude naďalej zvyšovať kvalitu a dosah našich osobitných správ.

V budúcom mandáte sa budem zameriavať na vonkajšiu činnosť, bezpečnosť a spravodlivosť, čo sú oblasti, v ktorých v súčasnosti vykonávam audit. Podľa môjho názoru by Súdny dvor mohol zohrávať väčšiu úlohu v týchto oblastiach, a to nielen pokiaľ ide o poskytovanie uistenia a nezávislého hodnotenia politík a fondov pre naše politické zainteresované strany, ale o prispievanie k bezpečnosti a dôvere občanov EÚ. Mojím cieľom bude zabezpečiť, aby Dvor audítorov riešil všetky riziká pre EÚ a jej občanov pri stanovovaní priorít a plánovaní našich auditov a aby sme mali technickú kapacitu tak urobiť.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – dánsky kandidát

Referenčné čísla

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.10.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

26.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

31.10.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia