Förfarande : 2017/0816(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0341/2017

Ingivna texter :

A8-0341/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0434

BETÄNKANDE     
PDF 395kWORD 59k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

om utnämning av Bettina Jakobsen till ledamot av revisionsrätten

(C8–0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1: BETTINA JAKOBSENS MERITFÖRTECKNING
 BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV BETTINA JAKOBSENS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Bettina Jakobsen till ledamot av revisionsrätten

(C8–0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0110/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0341/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Bettina Jakobsen till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


BILAGA 1: BETTINA JAKOBSENS MERITFÖRTECKNING

UTBILDNING

Masterexamen i offentlig förvaltning, Köpenhamns universitet och Copenhagen Business School (CBS), 2012

KIOL – kurs i offentlig förvaltning, 2004-2005

Universitetsexamen i juridik, Köpenhamns universitet, 1990

Högskolebehörighet – specialisering i moderna språk, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

SYSSELSÄTTNING

Dansk ledamot av Europeiska revisionsrätten under perioden från den 1 september 2015 till den 28 februari 2018.

Biträdande riksrevisor vid Danmarks nationella revisionsmyndighet, från och med den 17 maj 2005.

Direktör vid Danmarks nationella revisionsmyndighet, från och med den 1 juni 2002.

Revisor, Natos internationella revisorskollegium, Natos högkvarter i Bryssel, Belgien, 1997–2002.

Särskild rådgivare vid Danmarks nationella revisionsmyndighet, 1996

Avdelningschef vid Danmarks nationella revisionsmyndighet, 1 maj 1990

 

YRKESERFARENHET

2015 – 2018

 

Dansk ledamot av Europeiska revisionsrätten under perioden från den 1 september 2015 till den 28 februari 2018.

 

 

Från september 2015 till maj 2016 var jag ledamot av revisionsrättens avdelning I (hållbar användning av naturresurser). Jag flyttade därefter på egen begäran över till avdelning III (yttre åtgärder, säkerhet och rättvisa).

 

 

Under den perioden var jag ansvarig ledamot för sex särskilda rapporter:

 

1.  Särskild rapport nr 6/2016: Program för utrotning, bekämpning och övervakning för att begränsa djursjukdomar.

2.  Särskild rapport nr 18/2016: EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel.

3.  Särskild rapport nr 30/2016: Ändamålsenligheten i EU:s bistånd till prioriterade sektorer i Honduras

4.  Särskild rapport nr 34/2016: Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan,

5.  Kommande särskild rapport om EU:s stöd till kampen mot människohandel i Syd- och Sydostasien (rapport som ska offentliggöras den 20 juni 2017).

6.  Kommande särskild rapport om EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska republiken (ska enligt planerna offentliggöras i september/oktober 2017).

 

 

Interna strategiska uppgifter vid revisionsrätten:

 

Ledamot i en arbetsgrupp med ansvar för att omorganisera revisionsrätten. Till uppgifterna hörde att uppdatera avdelningsstrukturen så att den bättre återspeglar revisionsrättens prioriteringar och underlättar mer flexibilitet i prioriteringen, planeringen och genomförandet av revisionsuppgifterna.

 

Sedan början av juni 2016 har jag parallellt med mina plikter på avdelning III varit en av tre ledamöter i revisionsrättens utskott för kvalitetskontroll av revisioner. I den ställningen är jag ansvarig för kvalitetssäkringen av särskilda rapporter om hållbar användning av naturresurser och särskilda rapporter om marknadsreglering och konkurrensekonomi.

 

Just nu är jag ordförande för en arbetsgrupp som anordnar ett ledamotsseminarium i september 2017 om revisionsrättens strategiska utveckling. Seminariet kommer att handla om olika effektivitetsrelaterade aspekter.

 

 

2013 – 2015

 

Biträdande riksrevisor vid Danmarks nationella revisionsmyndighet. Granskning av ministeriet för sysselsättning, ministeriet för barnrelaterade frågor, jämställdhet, integration och sociala frågor, ministeriet för ekonomi och inrikes frågor, ministeriet för hälsa och sjukvård, ministeriet för kyrkliga frågor och kulturministeriet. Finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision vid sex ministerier, statens återbetalningar till kommunerna och granskning av regionernas resultat. Chef för fyra direktörer och ungefär 50 anställda. Medlem av ledningsgruppen för Danmarks nationella revisionsmyndighet.

 

I egenskap av biträdande riksrevisor ansvarade jag bland annat för olika medborgarrelaterade rapporter till finansutskottet, om bl. a. kvinnojourer, åtgärder för att hjälpa hemlösa, handläggningstider vid statliga administrativa organ, felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen, integrationsåtgärder, övervakning av mental hälsa på arbetsplatsen och forskningsresurser på sjukhus.

 

I egenskap av biträdande riksrevisor ansvarade jag för att utarbeta rapporter till finansutskottet om granskningen av statens räkenskaper för 2013 och 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Biträdande riksrevisor vid Danmarks nationella revisionsmyndighet. Ansvarig för genomförandet av viktiga undersökningar vid ministeriet för handel och tillväxt, ministeriet för sysselsättning, ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiskeri, ministeriet för stads-, bostads- och landsbygdsfrågor, ministeriet för sociala frågor och integration, ministeriet för hälsa och sjukvård, transportministeriet, ministeriet för klimat-, energi- och byggnadsfrågor och ministeriet för miljöfrågor, samt effektivitetsrevision i de fem nationella regionerna. Chef för fyra direktörer och ungefär 40 anställda. Medlem av ledningsgruppen för Danmarks nationella revisionsmyndighet.

 

2005 – 2009

 

 

Biträdande riksrevisor vid Danmarks nationella revisionsmyndighet. Ansvarig för finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av premiärministerns kansli, utrikesministeriet, finansministeriet, ministeriet för ekonomi och handel, ministeriet för vetenskap, teknik och innovation, transportministeriet, ministeriet för klimat-, energi- och byggnadsfrågor samt landsomfattande lönegranskningar som genomfördes av Danmarks nationella revisionsmyndighet. Chef för fyra eller fem direktörer och ungefär 55 anställda. Medlem av ledningsgruppen för Danmarks nationella revisionsmyndighet.

 

2002 – 2005

 

 

I egenskap av direktör för enhet C3 vid Danmarks nationella revisionsmyndighet, ansvarade jag för finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av utrikesministeriet, ministeriet för transport och energi, ministeriet för ekonomi och handel och halva ministeriet för vetenskapliga frågor. Jag var direkt ansvarig för 17 anställda.

 

1997 – 2002

 

 

Revisor vid Natos internationella revisorskollegium i Bryssel. Jag var den första danska medborgaren på 27 år som hade haft en sådan befattning och den första kvinnan någonsin som arbetat som revisor för Nato. Arbetet omfattade finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision av Natos olika organisationer och projekt. Arbetet omfattade också revisioner av infrastrukturen för Natos NSIP-program, vilket innebar många resor i olika Nato-länder. Goda kunskaper i internationella redovisnings- och revisionsstandarder och användning av engelska och franska som arbetsspråk.

 

1990 – 1997

 

 

Sektionschef, Danmarks nationella revisionsmyndighet. Finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision för utbildningsministeriet, ministeriet för vetenskapliga frågor, kulturministeriet och Nordiska rådets institutioner. Deltagande i nordiskt samarbete mellan nationella revisionsmyndigheter.

 

ANNAN INTERNATIONELLERFARENHET

 

2014 – 2015: Europeiska investeringsbanken (EIB) utsåg mig till ledamot av Europeiska investeringsfondens (EIF) revisionskommitté i Luxemburg. EIF finansierar små och medelstora företag i Europa genom garantier och riskkapital. Revisionskommittén ansvarar bland annat för att kontrollera att fondens verksamhet organiseras och granskas på ett korrekt sätt. Granskning utförs i enlighet med internationella revisionsstandarder.

 

 

Maj 2013: Huvudtalare vid Världsbankens och Afrikanska utvecklingsbanksgruppens konferens i Abu Dhabi om utvecklingen av de offentliga finansernas förvaltning i arabvärlden.

 

 

2012 – 2015: Riksrevisorn utnämnde mig till ordförande för Intosais kommitté (Professional Standards Committee (PSC)), som utarbetar offentliga revisionsstandarder som är tillämpliga på nationella revisionsorgan i hela världen.

 

 

2011 – 2015: Ministern för ekonomi och handel utsåg mig till dansk ledamot av Europeiska investeringsbankens (EIB) revisionskommitté i Luxemburg. EIB är Europeiska unionens bank. Revisionskommittén utövar en styrningsfunktion och ansvarar för att bland annat kontrollera att EIB:s verksamhet utövas på ett transparent och korrekt sätt, att banken har lämpliga riskhanteringsåtgärder och de interna kontroller som krävs, samt att den följer bästa bankpraxis. Granskning utförs i enlighet med internationella revisionsstandarder.

 

 

2008 – 2011: Utrikesministeriet utsåg mig till dansk ledamot och ordförande i den nyligen inrättade revisionskommittén vid Europarådet i Strasbourg, som är en organisation vars behörighet omfattar Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Arbetsuppgifterna omfattade rådgivning till Europarådet och generalsekretariatet om revisionsrelaterade ärenden, för att säkerställa en effektiv och korrekt förvaltning och ekonomisk styrning och underlätta samordningen mellan interna och externa revisioner i Europarådet. Granskning utfördes i enlighet med internationella revisionsstandarder.

 

 

2007 – 2012: Vice ordförande för PSC. För chefsrevisorns räkning agerade jag ordförande för de årliga mötena i PSC:s styrkommitté i Bahrain (2007), Brasilien (2009), Köpenhamn (2010), Nya Zeeland (2011), Stockholm (2012), Peking (2013) och Bahrain (2014). Arbetsuppgifterna omfattade att leda möten med 50–60 internationella delegater, fastställa PSC:s strategi och utveckling och utveckla internationella standarder, normer och principer för revision i den offentliga sektorn.

 

 

2007: Presentatör vid Världsbankens övergångsseminarium för utvecklingsländer i Washington, med fokus på transparens inom redovisning och sund förvaltning av offentliga medel.

 

 

2006: Presentatör vid 2006 Ifacs världskongress i Istanbul. Ifac (Internationella revisorsförbundet) är det världsomfattande förbundet för privata revisorer. Presentationen handlade om Intosais arbete med offentliga revisionsstandarder.

 

ANNAN ERFARENHET

2014 – 2015: Jag ledde en gemensam arbetsgrupp med FSR – danske revisorer (organisation för godkända revisorer i Danmark) och Danmarks nationella revisionsmyndighet, med uppgift att utarbeta gemensamma riktlinjer för förvaltning och revision av statsstöd och ett förfarande för godkännande av standarder för projektbidrag.

 

 

2009 och 2011: Jag anordnade och stod värd för två nationella konferenser om offentlig revision som hölls av Danmarks nationella revisionsmyndighet 2009 och 2011. Konferensen 2011 handlade om värdet av revision i den offentliga sektorn, med syftet att visa hur revision kan vara ett ytterligare stöd för utveckling och innovation i den sektorn.

 

 

2008 – 2010: Ledamot av Danmarks redovisningsråd, vars uppgift bland annat är att agera bollplank åt finansministeriet i frågor som rör utvecklingen av nationella redovisningsstandarder.

 

Jag har många års erfarenhet som förvaltningsmentor i Djøfs mentorskapsprogram.

 

Flytande engelska, goda kunskaper i franska, rimlig nivå i tyska.


BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV BETTINA JAKOBSENS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD

Under mina två år som ledamot har jag ansvarat för sex offentliggjorda särskilda rapporter:

1.  Nr 6/2016: Program för utrotning, bekämpning och övervakning för att begränsa djursjukdomar.

2.  Nr 18/2016: EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel.

3.  Nr 30/2016: Ändamålsenligheten i EU:s bistånd till prioriterade sektorer i Honduras

4.  Nr 34/2016: Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan,

5.  Nr 9/2017: EU:s stöd till kampen mot människohandel i Syd- och Sydostasien.

6.  Nr 11/2017: EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska republiken: en lovande början trots vissa brister.

Dessutom har jag aktivt bidrag till revisionsrättens arbete som följande:

  Ledamot i en arbetsgrupp med ansvar för att omorganisera revisionsrätten. Det innefattade att uppdatera avdelningsstrukturen så att den bättre återspeglar revisionsrättens prioriteringar och säkerställer mer flexibilitet i planeringen och genomförandet av revisionsuppgifter.

  Ledamot i revisionsrättens utskott för kvalitetskontroll av revisioner, som ansvarar för att säkerställa kvaliteten och sammanhanget i våra särskilda rapporter.

  Ordförande för en arbetsgrupp som anordnade ledamöternas årliga seminarium i september 2017 om revisionsrättens strategiska utveckling, med inriktning på olika aspekter av effektivitetsrevision.

  Ledamot i ett antal rekryteringspaneler för chefer, vilket ledde fram till val av nio ledningsmedlemmar, varav sex kvinnor. Revisionsrätten har en mycket talangfull personalreserv och jag är en ivrig förespråkare av att förbättra vår könsfördelning.

En välfungerande granskning av den offentliga sektorn är oerhört viktigt för att säkerställa ansvarsskyldighet och öppenhet gentemot medborgarna. Mina mål för en kommande mandatperiod skulle vara att fortsätta använda mig av min över 25 år långa erfarenhet av den offentliga sektorn för att främja och utföra revisioner som kan påverka medborgarnas tillvaro positivt.

Jag kommer att fortsätta uppmuntra till förbättrade mekanismer för både förvaltning och revision. I det sammanhanget anser jag det nödvändigt att ha ett nära och konstruktivt samarbete med revisionsrättens aktörer, såsom parlamentet och i synnerhet budgetkontrollutskottet, som är viktiga samarbetspartner när det gäller att upprätthålla ett lämpligt revisionsmandat för alla EU-medel.

Som ledamot i utskottet för kvalitetskontroll av revisioner bidrar jag till att vid rätt tillfälle ta fram relevanta och stabila särskilda rapporter, som våra aktörer kan lita på. Mitt mål skulle vara att fortsätta förbättra kvaliteten på våra särskilda rapporter och effekten av dem.

Under en kommande mandatperiod skulle jag rikta in mig på yttre åtgärder, säkerhet och rättvisa, som är de områden jag granskar just nu. Enligt min uppfattning skulle revisionsrätten kunna spela en större roll på dessa områden, inte bara genom att tillhandahålla garantier och oberoende bedömningar av politiska strategier och medel till våra politiska aktörer, utan också genom att bidra till EU-medborgarnas säkerhet och förtroende. Mitt mål skulle vara att säkerställa att revisionsrätten tar upp alla risker för EU och dess medborgare när vi prioriterar och planerar våra revisioner, och att vi har den tekniska kapaciteten att göra det.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Danmarks kandidat

Referensnummer

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

21.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Antagande

26.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ingivande

31.10.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy