Pranešimas - A8-0342/2017Pranešimas
A8-0342/2017

PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Baudilio Tomé Muguruza Audito Rūmų nariu

31.10.2017 - (C8‑0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Indrek Tarand

Procedūra : 2017/0815(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0342/2017
Pateikti tekstai :
A8-0342/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Baudilio Tomé Muguruza Audito Rūmų nariu

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0331/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0342/2017),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2017 m. spalio 26 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Baudilio Tomé Muguruzą Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. Baudilio Tomé Muguruza GYVENIMO APRAŠYMAS

Išsilavinimas

1985 m. Madrido Komplutensės universiteto teisės diplomas. 1989 m. Nacionalinio nuotolinio mokymo universiteto (UNED) ekonomikos ir verslo diplomas. 1992 m. Harvardo teisės mokyklos Tarptautinės mokesčių programos baigimo pažymėjimas ir teisės magistro diplomas.

Karjera

1993–1995 m. Madrido Komplutensės universiteto Teisės fakulteto viešųjų finansų docentas. Taip pat dėstė mokesčių kursus Viešųjų finansų mokykloje prie Ispanijos ekonomikos ir finansų ministerijos.

1986 m. išlaikė stojamąjį egzaminą ir prisijungė prie Ispanijos valstybės vyresniųjų mokesčių inspektorių korpuso. 1988–1989 m. Korunjos mokesčių inspekcijos mokesčių inspektorius. Vėliau ėjo bendrovių mokesčių koordinatoriaus pareigas Mokesčių generaliniame direktorate ir atstovavo Ispanijos vyriausybei Tarybos ir Komisijos darbo grupėse. 1995–1996 m. Madrido ekonominio ir administracinio teismo narys.

Nuo 1996 iki 2000 m. dirbo Ispanijos ministro pirmininko kabinete, iš pradžių kaip Ekonomikos ir socialinių reikalų departamento direktorius, teikė pagalbą ir rekomendacijas ministrui pirmininkui dėl nacionalinių ir tarptautinių ekonomikos reikalų ir pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimams, vėliau dirbo ministro pirmininko Biudžeto tarnybos direktoriumi, ėjo sekretoriaus pavaduotojo pareigas ir padėjo ministrui pirmininkui formuluoti biudžeto politiką ir stebėti valstybės biudžetą.

Paskirtas Mokslo ir technologijų ministerijos valstybės sekretoriumi telekomunikacijų ir informacinės visuomenės klausimams ir ėjo šias pareigas nuo 2000 iki 2002 m.

2002 m. grįžo dirbti į ministro pirmininko kabinetą kaip Mokslinių tyrimų ir politinės komunikacijos departamento direktorius, taip pat ėjo Socialinių tyrimų ir analizės fondo generalinio sekretoriaus pareigas.

Tris kartus (2004, 2008 ir 2011 m.) išrinktas Deputatų Kongreso (aštuntos, devintos ir dešimtos kadencijos) nariu ir buvo Ekonomikos ir finansų, Biudžeto, Mokslo ir technologijų komitetų narys. Taip pat buvo Liaudies partijos (PP, isp. Partido Popular) atstovas finansų klausimais Deputatų Kongreso Ekonomikos ir finansų komitete.

Nuo 2012 m. kovo 1 d. Europos audito Rūmų narys, paskirtas į IV kolegiją (rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika). Šios kolegijos seniūnas nuo 2016 m. gegužės mėn. Taip pat Audito Rūmų Administracinio komiteto narys.

2 PRIEDAS. Baudilio Tomé Muguruzos PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

Europos Audito Rūmų nario patirtis

Per savo Audito Rūmų nario kadenciją laikiausi sąžiningumo ir profesionalumo principų, būtinų einant tokias pareigas, ir aktyviai prisidėjau prie gero institucijos darbo ir valdymo. Buvau iš pradžių IV kolegijos nariu, o dabar vadovauju IV kolegijai, atsakingai už rinkų reguliavimo ir konkurencingos ekonomikos reikalų auditą.

Parengiau šias finansinio ir atitikties audito ataskaitas:

–  2011–2015 m. metinių ataskaitų skyrių „Administracinės išlaidos“;

–  specialiąsias metines ataskaitas (2011 ir 2012 m.) dėl ES bendrųjų įmonių sąskaitų;

–  2011–2015 m. specialiąją metinę ataskaitą dėl Europos mokyklų sąskaitų.

Taip pat parengiau šias veiklos audito ataskaitas:

–  „Ar tinkamai valdomi preferenciniai prekybos susitarimai?“ (2/2014);

–  „Sunkumų patyrusioms šalims suteikta finansinė parama“ (18/2015);

–  „Būtina labiau atsižvelgti į rezultatus, siekiant pagerinti techninės pagalbos Graikijai teikimą“ (19/2015);

–  „ES kredito reitingų agentūrų priežiūra – gerai parengta, tačiau dar nėra visiškai veiksminga“ (22/2015);

–  „Komisijos intervencija į Graikijos finansų krizę“ (numatyta paskelbti 2017 m. pabaigoje).

Be to, buvau IV kolegijos atstovas koordinavimo, vertinimo, užtikrinimo ir plėtotės (CEAD) kolegijos posėdžiuose; šiuo metu, kaip kolegijos seniūnas, esu Audito Rūmų Administracinio komiteto narys. Taip pat priklausiau darbo grupėms, kurioms buvo pavesta atlikti tyrimus, rengiantis neseniai atliktai Audito Rūmų reformai.

Kasmet pristatydavau Audito Rūmų veiklą Ispanijos parlamento jungtiniam ES reikalų komitetui, Ispanijos Audito Rūmams, autonominių sričių išorės kontrolės institucijoms ir ES lėšų valdymo ir vidaus kontrolės Ispanijoje institucijoms. Skaičiau pranešimus įvairiems Europos Parlamento komitetams ir visada buvau pasirengęs atsakyti į Parlamento narių, besidominčių Audito Rūmų darbu, klausimus. Be to, atstovavau Audito Rūmams įvairiuose tarptautiniuose forumuose, pvz., OLACEF, INTOSAI, TVF ir Informaciniame komitete, ir skleidžiau informaciją apie mūsų darbą įvairiose pilietinės visuomenės srityse.

Europos Audito Rūmų nario būsimos kadencijos asmeniniai tikslai

Kaip seniūnas, toliau sieksiu užtikrinti gerą IV kolegijos funkcionavimą ir jos tvirtinamų ataskaitų kokybę. Taip pat neatidėliotinas mano prioritetas – dvi naujos užduotys, kurioms esu paskirtas: parengti specialiąją ataskaitą dėl to, kaip ES naudoja rizikos kapitalo priemones, ir apžvalginę ataskaitą dėl finansų krizių prevencijos.

Stengsiuosi siekti, kad nepriklausomai nuo to, kokias užduotis man bepavestų kolegija ateityje, metinė ataskaita ir specialiosios ataskaitos turėtų pridėtinės vertės, būtų vis naudingesnės ir geriau atitiktų politikos formuotojų poreikius, taigi, prisidėtų prie veiksmingesnio biudžeto naudojimo, geresnio valdymo, didesnio skaidrumo ir atskaitomybės ES. Toliau sieksiu, kad nuolat gerėtų bendradarbiavimas su Europos Parlamentu, Taryba ir visais mūsų darbu suinteresuotais asmenimis.

Šiuo metu ES kyla dideli iššūkiai: ekonomikos valdymas, saugumas, aplinka ir klimato kaita, ekonomikos augimas, demografiniai ir technologiniai pokyčiai ir pan. Į tai atsižvelgdamas, pirmenybę teiksiu toms priemonėms, kurios padeda geriau programuoti ir vykdyti mūsų veiklą, kad institucija galėtų lanksčiau reaguoti į audito uždavinius, kuriuos mums kelia šie iššūkiai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Ispanijos kandidatas

Nuorodos

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

26.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Pateikimo data

31.10.2017