Procedura : 2017/0815(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0342/2017

Teksty złożone :

A8-0342/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0433

SPRAWOZDANIE     
PDF 584kWORD 50k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

w sprawie powołania Baudilia Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Baudilia Tomé Muguruzy
 ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Baudilia Tomé Muguruzę ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Baudilia Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0331/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0342/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Baudilia Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Baudilia Tomé Muguruzy

Wykształcenie

Dyplom w dziedzinie prawa, Uniwersytet Complutense w Madrycie, 1985 r. Dyplom w dziedzinie ekonomii i zarządzania, UNED (Narodowy Uniwersytet Edukacji na Odległość), 1989 r. Tytuł magistra prawa i dyplom międzynarodowego programu podatkowego w Harvard Law School, 1992 r.

Kariera zawodowa

Wykładowca w katedrze finansów publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie, 1993–1995. Prowadził zajęcia z problematyki podatkowej w Szkole Finansów Publicznych hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów.

W 1986 r. zdał egzamin na państwowego inspektora finansowego w Hiszpanii. Inspektor podatkowy w urzędzie podatkowym w La Coruña, 1988–1989. Następnie objął stanowisko koordynatora ds. podatku od osób prawnych w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków, gdzie reprezentował hiszpański rząd w grupach roboczych Rady i Komisji. W latach 1995–1996 był członkiem Trybunału Ekonomiczno-Administracyjnego w Madrycie.

Od 1996 do 2000 r. pracował w kancelarii premiera Hiszpanii, najpierw jako dyrektor Departamentu ds. Gospodarczych i Społecznych wspomagający premiera i doradzający mu w krajowych i międzynarodowych sprawach gospodarczych, w tym w przygotowaniach do posiedzeń Rady Europejskiej, następnie jako dyrektor Biura ds. Budżetu (w randze podsekretarza), odpowiedzialny za wspomaganie premiera w tworzeniu polityki budżetowej, a także monitorowanie ogólnego budżetu państwa.

Sekretarz stanu ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Technologii, 2000–2002.

W 2002 r. powrócił do pracy w kancelarii premiera jako dyrektor Departamentu ds. Badań Naukowych i Komunikacji Politycznej, był też sekretarzem generalnym Fundacji Analiz i Badań Społecznych.

Trzykrotnie wybierany do Kongresu Deputowanych (na ósmą, dziewiątą i dziesiątą kadencję): w 2004, 2008 i 2011 r. Był członkiem Komisji Gospodarczej i Finansowej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Nauki i Technologii. Został też wybrany przez Partię Ludową (Partido Popular) na rzecznika ds. finansów w Komisji Gospodarczej i Finansowej Kongresu Deputowanych.

1 marca 2012 r. został członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wszedł w skład Izby IV „Regulacja rynków i konkurencyjna gospodarka”. Od maja 2016 r. jest przewodniczącym Izby IV. Jest również członkiem Komitetu Administracyjnego Trybunału.


ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Baudilia Tomé Muguruzę ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

Doświadczenie na stanowisku członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W czasie mojej kadencji jako członek Trybunału rzetelnie i profesjonalnie pełniłem funkcje związane ze stanowiskiem, aktywnie przyczyniając się do dobrego funkcjonowania tej instytucji i właściwego nią zarządzania. Pełniłem funkcję członka, a następnie, i aż do chwili obecnej, przewodniczącego Izby IV, która zajmuje się kontrolą kwestii związanych z regulacją rynku i konkurencyjną gospodarką.

Byłem sprawozdawcą następujących sprawozdań z kontroli finansowej i kontroli zgodności:

-  Rozdział „Wydatki administracyjne” w sprawozdaniach rocznych za lata 2011–2015

-  Specjalne sprawozdania roczne (2011 i 2012 r.) w sprawie sprawozdań finansowych wspólnych przedsięwzięć UE

-  Specjalne sprawozdanie roczne za lata 2011–2015 dotyczące sprawozdania finansowego Szkół Europejskich

Byłem również sprawozdawcą następujących kontroli wykonania zadań:

-  „Czy preferencyjne uzgodnienia handlowe są odpowiednio zarządzane?” (2/2014)

-  „Pomoc finansowa dla krajów znajdujących się w trudnej sytuacji” (18/2015)

-  „Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga poświęcenia większej uwagi rezultatom” (19/2015)

-  „Nadzór UE nad agencjami ratingowymi – dobrze ugruntowany, ale jeszcze nie w pełni skuteczny” (22/2015)

-  „Interwencja Komisji podczas greckiego kryzysu finansowego” (publikację przewidziano pod koniec 2017 r.)

Byłem także przedstawicielem Izby IV na posiedzeniach Izby CEAD (koordynacja, ocena, zapewnianie jakości i rozwój) i jako przewodniczący zasiadam w Komitecie Administracyjnym Trybunału. Byłem także członkiem grup roboczych odpowiedzialnych za wstępną analizę, która doprowadziła do niedawnej reformy Trybunału.

Co roku przedstawiam działalność Trybunału we Wspólnej Komisji ds. UE w hiszpańskim parlamencie, w Trybunale Obrachunkowym Hiszpanii, w organach kontroli zewnętrznej wspólnot autonomicznych, a także w organach zarządzania i kontroli wewnętrznej funduszy UE w Hiszpanii. Stawałem wielokrotnie przed różnymi komisjami Parlamentu Europejskiego i byłem stale dostępny dla tych posłów, którzy interesują się działalnością Trybunału. Reprezentowałem także Trybunał na licznych forach międzynarodowych, jak na przykład OLACEF, INTOSAI, MFW lub Komitet Kontaktowy oraz popularyzowałem jego działalność wśród opinii publicznej.

Osobiste cele związane z przyszłym mandatem członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Jako przewodniczący nadal będę dbał o właściwe funkcjonowanie Izby IV i o wysoką jakość sprawozdań przez nią zatwierdzanych. Najpilniejszym priorytetem jest dla mnie realizacja dwóch nowych powierzonych mi jako sprawozdawcy zadań: sprawozdanie specjalne w sprawie wykorzystania przez UE instrumentów kapitału podwyższonego ryzyka; przegląd horyzontalny w sprawie zapobiegania kryzysom finansowym.

Zadbam – niezależnie od powierzonych mi w przyszłości przez kolegium zadań – aby sprawozdanie roczne i sprawozdania specjalne wnosiły wartość dodaną, były coraz bardziej pożyteczne i reagowały na potrzeby decydentów politycznych, dzięki czemu budżet będzie coraz wydajniej wykorzystywany, a struktura zarządzania zostanie wzmocniona, a wraz z nią wzrośnie przejrzystość i rozliczalność UE. Będę nadal pracował na rzecz stałego zacieśniania kontaktów z Parlamentem Europejskim, Radą i z wszystkimi zainteresowanymi naszą działalnością.

UE stoi teraz przed poważnymi wyzwaniami: ład gospodarczy, bezpieczeństwo, środowisko naturalne i zmiana klimatu, wzrost gospodarczy, zmiany demograficzne i technologiczne itp. W tym względzie będę popierał te działania, które przyczyniają się do lepszego planowania i usprawnienia naszej pracy, tak aby Trybunał szybciej reagował na wyzwania kontrolne, które powyższe problemy przed nami stawiają.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat ES

Odsyłacze

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

26.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data złożenia

31.10.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności