Postup : 2017/0817(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0343/2017

Předložené texty :

A8-0343/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0435

ZPRÁVA     
PDF 515kWORD 63k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora

(C8‑0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de FigueiredO
 PŘÍLOHA 2: VLASTNÍ SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ V ROLI ČLENA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA A CÍLE PRO DALŠÍ MANDÁT Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de FigueiredO
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora

(C8‑0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0333/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0343/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi konané dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de FigueiredO

ODBORNÁ PRAXE:

 

10/2016 – dosud

Člen Evropského účetního dvora

Člen EÚD, přidělený do Senátu I - Udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Odpovědnost za audity v oblasti společné zemědělské politiky.

Účast na tvorbě strategických pokynů a dokumentů pro plánování a vyhodnocování činností EÚD.

Člen Etického výboru EÚD.

 

06/2008–09/2016

Člen portugalského účetního dvora

Účast na přijímání rozhodnutí o schválení stanovisek k závěrečným účtům Portugalské republiky

Kontroly zákonnosti smluv uzavřených administrativními nebo firemními subjekty centrální státní správy, autonomních regionů a místních orgánů: půjčky a leasing, poskytování služeb, stavební práce, dodávky zboží, nákupy nemovitostí, smlouvy o operativním leasingu, koncese na stavební práce a poskytování služeb, partnerství veřejného a soukromého sektoru, fúze místních podniků.

Provádění auditů plnění smluv a auditů k určení finančních závazků.

Provádění právních předpisů v oblasti řízení veřejných financí ve veřejném a soukromém sektoru, vnitrostátní a evropské předpisy o zadávání veřejných zakázek a klíčové právní předpisy ve správní oblasti.

Pomoc při sestavování plánů činnosti účetního dvora a jeho zpráv.

Předseda komise účetního dvora pro IT.

Člen redakční rady věstníku účetního dvora.

 

03/2005–06/2008

Státní tajemník pro veřejnou správu na Ministerstvu financí Portugalska

Účast na schůzích vlády a setkáních státních tajemníků.

Příspěvky na plenárních zasedáních Parlamentu a na schůzích parlamentních výborů.

Účast na schůzích Rady ministrů EU.

Účast na sestavování státního rozpočtu a závěrečných účtů, programů stability a růstu a na vytváření hlavních právních předpisů v oblasti veřejných financí v Portugalsku v tomto období.

Přezkum nejdůležitějších právních předpisů veřejné správy týkajících se lidských zdrojů, zejména v oblastech smluvních závazků, kariérního rozvoje a finančních odměn, hodnocení pracovního výkonu, sociální ochrany a důchodů. Vytvoření centrální databáze lidských zdrojů veřejné správy. Odpovědnost za program restrukturalizace ústřední státní správy (PRACE), jenž měl dopad na všechna ministerstva na ústřední i decentralizované úrovni, byl zaměřen na zlepšení účinnosti a účelnosti řízení a vedl ke snížení počtu pozic a struktur ve vrcholném vedení o 26 %.

Vytvoření státních sdílených služeb.

 

09/2003–03/2005

Hlavní auditor portugalského účetního dvora

Vydávání právních a finančních stanovisek k: změnám rámcového zákona o rozpočtu; platnosti rozpočtových pravidel a zásad rámcového zákona o rozpočtu pro místní orgány; přidělování státních úvěrů a úvěrů sociálního zabezpečení k sekuritizaci; nezávislosti účetních dvorů; ke vztahům účetních dvorů k vnitřní kontrole; zákonu o organizaci a postupech účetního dvora; právnímu režimu pro občanskou právní odpovědnost státu nevyplývající ze smluv; zásadám a standardům, které musí dodržovat přímá i nepřímá státní správa.

Technická a právní podpora k finančním auditům, auditům souladu a auditům výkonnosti.

Účast na mezinárodních setkáních za účasti zástupců nejvyšších kontrolních orgánů v Evropské unii, INTOSAI a EUROSAI.

 

11/2002–09/2003

Vedoucí oddělení odborné přípravy

Generální ředitelství cel - Ministerstvo financí Portugalska

Vytváření a monitorování strategií, plánů a hodnotících zpráv o vzdělávání portugalských celních úředníků v oblasti provádění portugalských a evropských příhraničních celních režimů. Provádění vzdělávacích iniciativ pro portugalské celní úředníky.

04/2001–11/2002

Výkonný ředitel

Generální ředitel Vězeňské služby - Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Konečná odpovědnost za tuto službu včetně ústředních služeb a 54 věznic, 6 300 úředníků, provozní rozpočet ve výši 188 000 000 EUR a investiční rozpočet ve výši 55 400 000 EUR (údaje z roku 2002).

Konečná zodpovědnost za výkon trestů odnětí svobody uložených soudy 13 500 vězňům (údaj z roku 2002).

Určení možností strategického rozvoje portugalského vězeňského systému, zprávy o činnosti a plány.

Vypracování návrhu nového zákona o výkonu trestu odnětí svobody a návrhu legislativního ustanovení k posílení auditních a kontrolních služeb vězeňské služby s cílem zajistit dohled a právní soulad její praxe a řízení.

Provedení první studie v Portugalsku týkající se trendů v užívání drog ve věznicích pro Centrum sociologického výzkumu a studií na Univerzitním institutu v Lisabonu (ISCTE).

Vytvoření a provádění programu na zlepšení bezpečnosti ve věznicích a program na prevenci sebevražd.

Provádění programu výstavby a rekonstrukcí věznic (Carregueira, Paços de Ferreira, soudní policie v Portu, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra a Porto).

Redigování časopisu „Temas Penitenciários“.

 

02/1999–04/2001

Předseda

Národní probační služba - Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Konečná odpovědnost za službu zahrnující 115 správních jednotek ve 104 obcích, 1 700 úředníků a rozpočet ve výši 37 500 000 EUR (údaj z roku 1999).

Konečná odpovědnost za poskytování technické podpory soudům při výkonu trestní pravomoci a za vymáhání trestů na svobodě (16 000 žádostí ročně).

Konečná odpovědnost za podporu soudů při uplatňování a provádění opatření týkajících se spravedlnosti mladistvých a spravedlnosti pro rodiny prostřednictvím 14 zařízení pro mladistvé (26 000 žádostí ročně) a přijetí postupů podle mezinárodních úmluv týkajících se mladistvých, pro něž byla probační služba ústředním orgánem.

 

 

Vypracování strategického plánu na období 2000–2003 a návrh a vytvoření systému plánování.

Přispění k reformě zákonů o mladistvých (zákon č. 147/99 ze dne 1. září 1999 a č. 166/99 ze dne 14. září 1999).

Vytvoření podmínek pro to, aby soudy mohly udělovat trest obecně prospěšných prací, včetně dohod s 440 veřejnými a soukromými institucemi, které byly připraveny převzít osoby odsouzené k tomuto druhu trestu.

Zavedení systému elektronického dohledu v Portugalsku pro dohled nad mladistvými pachateli doma (zákon č. 122/99 a ministerské prováděcí nařízení č. 26/2001).

 

11/1995–02/1999

Vedoucí sekretariátu, Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Příprava rozhodnutí pro Ministerstvo spravedlnosti týkající se těchto oblastí: soudní policie, Generální ředitelství vězeňské služby, Generální ředitelství rejstříkových a notářských služeb, Národní probační služba, generální sekretariát, Odbor pro výzkum a plánování, Odbor finančního řízení, sociální služby Ministerstva spravedlnosti, Odbor pro evropské právo; mezinárodní soudní spolupráce v trestních věcech, zajišťování součinnosti s Nejvyšším státním zastupitelstvem.

Zajišťování součinnosti mezi kabinetem ministerstva a výše uvedenými orgány, s Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, Nejvyšší soudní radou, Nejvyšší radou pro správní a finanční soudy, Nejvyšším státním zastupitelstvím a Advokátní komorou.

Spolupráce při vypracování právních předpisů v hlavních oblastech politiky spravedlnosti, konkrétně: zákon o svobodě náboženského vyznání, zákon o nedovoleném obchodování s drogami a užívání drog, zákon o použití trestů obecně prospěšných prací, zákon o elektronickém sledování pachatelů v domácím vězení, reforma zákona o mladistvých pachatelích, zákon o liberalizaci notářského povolání, legislativní nařízení o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, zboží a služby, nábor zaměstnanců vězeňské služby, výstavba věznic, organizace a fungování soudní policie.

Spolupráce na vytváření rozpočtů a plánů pro Ministerstvo spravedlnosti.

Práce na mezinárodních záležitostech Ministerstva spravedlnosti, zejména v souvislosti s přípravou účasti Ministerstva spravedlnosti na zasedání Rady ministrů EU ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci a další mezinárodní setkání, zejména OSN, Rady Evropy, Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP), Konference ministrů spravedlnosti iberoamerických zemí a zahraniční cesty ministerstva.

Sledování vztahu mezi Ministerstvem spravedlnosti a odborovými organizacemi v tomto odvětví.

 

11/1991–11/1995

Vedoucí kabinetu státního tajemníka při Ministerstvu spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Příprava rozhodnutí státního tajemníka v následujících oblastech: služby na ochranu mladistvých, Národní probační služba, služby v oblasti IT, Centrum soudních studií, Odbor plánování a koordinace boje proti drogám, služby forenzní medicíny, Odbor pro zavádění počítačů do soudnictví, celková koordinace spolupráce portugalsky mluvících afrických zemí v oblastech národnosti, dobrovolných institucionálních rozhodčích řízení, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a ochrana práv dítěte.

Přispění k vypracování právních předpisů, konkrétně kodexu pro zvláštní reorganizaci podniků a konkurzní řízení, právního rámce pro užívání drog a obchodování s drogami, právního rámce pro osvojení, mezinárodních právních nástrojů týkajících se soudní spolupráce v trestních a občanských věcech a spolupráce s PALOP a komisemi pro ochranu dětí od roku 1992 do roku 1995.

Příprava veřejných prezentací a pracovních cest státního tajemníka do zahraničí, zejména za účelem účasti na zasedáních Rady ministrů ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, Rady Evropy, Organizace spojených národů, Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP) a Konference ministrů spravedlnosti iberoamerických zemí.

Vypracování studie „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça“

 

11/1987–11/1991

Zástupce generálního ředitele

Národní probační služba - Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Vedoucí řídící pracovník provozní činnosti služby zahrnující 300 úředníků v soudních okrscích Lisabonu a jihu země, Azor a Madeiry, zahrnující: technickou podporu pro soudy při rozhodování týkající se trestních věcí, vymáhání rozsudků, mladistvých a rodin; technickou podporu pro vězeňskou správu při rozhodování o vězních, (schvalování propouštění vězňů a otevřený režim); psychologickou a sociální podporu pro nezletilé, mladé lidi a dospělé, proti nimž je vedeno soudní řízení, a pro jejich rodiny; vazby na jiné veřejné subjekty a soukromé subjekty činné v oblasti prevence trestné činnosti a sociální reintegrace.

02/1987–11/1987

Vedoucí oddělení výzkumu a plánování, Institut pro sociální aktivity, správa Macaa

Právní poradenství v souvislosti se sociální činností institutu.

Příprava postupů pro vypracování a podpisy smluv o dílo na výstavbu sociálního bydlení (sídliště Mong-Há, 650 bytů v hodnotě 48 milionů MOP, a sídliště Fai Chi Kei, 1 100 bytů).

Přípravné studie systému finančních podpor a sociálních zařízení, která spravují soukromé instituce.

Přípravné studie systému plánování institutu.

 

02/1985–02/1987

Vedoucí oddělení pro organizaci a informační technologii, správa Macaa

Ústřední úřad veřejné správy

Vydávání stanovisek ohledně základních pravidel veřejných služeb, o postupech pro nákupy IT ve veřejné správě a o racionalizaci správy a snižování byrokracie.

Standardizace formulářů ve správě Macaa.

Návrh a zavedení systému pro nákupy vybavení IT a mikrofišového vybavení ze strany veřejných služeb Macaa.

Vytvoření plánu digitalizace společných oblastí správy a řízení veřejných služeb Macaa.

První sčítání lidských zdrojů správy Macaa (celková pracovní síla: 8 500 lidí).

Komputerizace oddělení správy a veřejné služby.

Návrh a integrace systému pro styk s veřejností ve správě Macaa.

Návrh a integrace systému řízení pro oddělení správy a veřejné služby.

 

06/1983–02/1985

Ředitel služeb technické koordinace, výzkumu a plánování

Národní probační služba - Ministerstvo spravedlnosti Portugalska

Koordinace činností týkajících se zveřejnění studií o sociálním znovuzačlenění bývalých pachatelů trestné činnosti.

Stanovení formátu pro zprávy o životních podmínkách užívaného pro ukládání trestů a pro individuální plány sociální rehabilitace v probačním systému.

Návrh statistického systému pro činnosti probační služby.

Vypracování protokolu dohodnutého s vězeňskými službami, jímž se upravuje provoz probační služby ve věznicích.

Vytvoření plánu činnosti probační služby v roce 1984.

04/1979–06/1983

Technický pracovník pro moderní veřejnou správu

Státní sekretariát pro veřejnou správu, Portugalsko

Příprava stanovisek týkajících se základních pravidel veřejných služeb.

Technické poradenství v oblasti obecních rad a jejich reorganizace.

Technické poradenství v oblasti restrukturalizace Ministerstva průmyslu, energetiky a vývozu.

Technické poradenství pro Republiku Guinea-Bissau.

Studie týkající se struktur obcí a jejich řízení.

Srovnávací studie makrostruktur státní správy členských států Evropských společenství.

 

1999–2004

Předseda (2001-2004) a člen správní rady (1999-2001) Evropská organizace pro probaci (CEP)

Úloha předsedy valných shromáždění a schůzím správní rady CEP (organizace sdružující subjekty ministerstev spravedlnosti ze 36 evropských zemí odpovědné za vymáhání nevazebních trestněprávních postihů, jejíž ústředí je v Nizozemsku).

Úloha předsedy jiných setkání s místopředsedy, generálními tajemníky a generálními řediteli na sekretariátu v Nizozemsku a také akcí a seminářů organizovaných CEP. Vytvoření rozvojové strategie CEP a jejího plánování, sestavování rozpočtu a hodnocení činnosti.

Setkání se zástupci vězeňských rad členských zemí, Evropské komise a Rady Evropy.

Dohled nad správou rozpočtu a zpravodajem CEP.

 

1994–2003

Člen Výboru pro přístup k administrativním dokumentům, portugalský parlament

Prosazování zásady transparentnosti ve veřejné správě a svobodného přístupu k administrativním dokumentům.

Sledování uplatňování zákona o přístupu k administrativním dokumentům, předkládání a posuzování navrhovaných změn.

Posuzování návrhů na přezkum předkládaných občany ve věci odepření přístupu k dokumentům ze strany útvarů a orgánů veřejné správy.

Organizace činností v oblasti šíření informací a vzdělávacích činností v oblasti transparentnosti veřejné správy a přístupu ke správním dokumentům.

Schvalování plánů a zpráv o činnosti výboru.

 

1992–1993

Člen Komise pro kvalitu a racionalizaci veřejné správy předsednictví ministerské radě, Portugalsko

Účast na činnosti komise zřízené předsedou vlády, která vypracovala zprávu týkající se opatření zaměřených na snížení role státu, vztahů mezi státní správou a občanem, strukturálních řešení a flexibility v řízení veřejné správy.

 

1985–1986

Člen Komise pro zavedení čínského jazyka, správa Macaa

Účast na činnosti komise, zřízené guvernérem Macaa, která vedla k přijetí zprávy s opatřeními k postupnému zavedení čínštiny jakožto úředního jazyka správy tohoto území na všech úrovních, a to včetně náboru místních úředníků a vedoucích představitelů, rozvoje právního systému, použití ve vládních subjektech a v soudnictví a systému překladů mezi čínštinou a portugalštinou.

 

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

 

09/1973–07/1978

Právnické vzdělání

Právnická fakulta Lisabonské univerzity, Portugalsko

Účast jakožto přenášející, školitel nebo posluchač na mnoha vnitrostátních a mezinárodních konferencích, kongresech, seminářích a workshopech na různá témata, zejména reforma veřejné správy, veřejné řízení, veřejné finance, správní právo, vnější a nezávislé finanční kontroly, účetní dvory, trestní právo, probace a znovuzačlenění do společnosti, spravedlnost mladistvých, prevence a potlačování užívání drog a obchodování s nimi a kriminalita mladistvých (viz příloha).

 

OSOBNÍ DOVEDNOSTI

 

Mateřský jazyk

portugalština

Jiné jazyky

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PSANÍ

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní projev

 

francouzština

C1

C2

C1

C2

B2

angličtina

B2

B2

B2

B2

B2

španělština

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Komunikační dovednosti

Dobré komunikační schopnosti, jež se vyvinuly v průběhu let při práci v pozicích vrcholného vedení v hlavních veřejných službách a prostřednictvím politické činnosti ve funkci státního tajemníka s vysokým počtem veřejných vystoupení, účastí v parlamentních rozpravách, vystoupeními v televizi a v rozhlasových pořadech a v kontaktu s jinými sdělovacími prostředky, účastí na bezpočtu kongresů a seminářů atd. a vedením a koordinací vnitrostátních a mezinárodních schůzí.

 

Organizační dovednosti

Dobré schopnosti v oblasti koordinace, organizace a vedení rozvíjené prostřednictvím vedení a reorganizace veřejných služeb a zastávání politických rolí, které úzce souvisí s reformami veřejné správy.

Digitální gramotnost

SEBEHODNOCENÍ

Zpracování informací

Komunikace

Tvorba obsahu

Bezpečnost

Řešení problémů

Samostatný uživatel

Samostatný uživatel

Samostatný uživatel

Samostatný uživatel

Samostatný uživatel

DALŠÍ INFORMACE

 

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

Člen EÚD od října 2016.

Kromě výše zmíněného předsednictví a účasti na schůzích rady CEP, jejímž čestným členem je v současnosti, účast na mnoha setkáních orgánů Evropské unie, OECD, OSN, Rady Evropy, Společenství portugalsky mluvících zemí, konferencích iberoamerických ministrů spravedlnosti a ministrů pro veřejnou správu, Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a její evropské regionální skupiny (EUROSAI), Kontaktního výboru prezidentů nejvyšších kontrolních institucí EU a jejich styčných úředníků a Latinskoamerického střediska pro rozvojovou správu (CLAD).

 

PUBLIKACE

“Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários", Secretariado da Modernização Administrativa, listopad 1988;

 

“A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, in Revista do Tribunal de Contas č. 43, leden-červen 2005, Lisabon, s. 41-71;

 

“Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, spolu s Luisem Valadaresem Tavaresem v “Revista do Serviço Público”, sv. 57, č. 1, leden/březen 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília;

 

"Eficiência e Legalidade na Administração Pública", "Revista do Tribunal de Contas", č. 51, 2009, původně vydala OECD pod názvem "Efektivnost a zákonnost ve výkonu veřejné správy ", konference o reformě veřejné správy a evropské integraci, Budva, Černá Hora, 26.-27. března 2009;

 

"Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas" v "Revista do Tribunal de Contas", č. 51, leden/červen 2009;

 

"Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios", v "Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise Económica?“, publikoval portugalský účetní dvůr u příležitosti 160. výročí svého založení, Lisabon, 2009;

 

"As reformas na Administração Pública", předmluva k Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, editoři Maria Laura Veríssimo Dias a Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, červenec 2009;

 

"As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais" v "Revista do Tribunal de Contas", č. 52, červenec/prosinec 2009.

 

"As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009", předmluva v "A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas", Isabel Viseu a Vasco Hilário, Coimbra Editora, červenec 2011.

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público", spoluautor s Augustem Santosem Silvou, akademický článek k publikaci v „Manual of Fraud in Portugal“ v roce 2016 Fakultou ekonomiky Univerzita Porto;

 

"SIDA, Direito e Ética", v "Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários", č. 2/90, s. 225-240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social" v "Cidadão Delinquente: Reinserção Social", portugalské Ministerstvo spravedlnosti, 1983, s. 17-47;

 

"A Justiça de Menores na Europa" v Infância e Juventude, č. 01-1, leden-březen 2001, s. 9-20;

 

"Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil" v Infância e Juventude č. 01-2, duben‑červen 2001, s. 19-24;

 

" Execução de Medidas Tutelares Educativas" v "Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança", Právnická fakulta Univerzity v Coimbře a Nejvyšší státní zastupitelství Coimbra Editora 2002, s. 195-210

 


PŘÍLOHA 2: VLASTNÍ SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ V ROLI ČLENA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA A CÍLE PRO DALŠÍ MANDÁT Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de FigueiredO

1.  Dne 1. října 2016 jsem se stal členem EÚD a byl jsem přidělen k Senátu I (Udržitelné využívání přírodních zdrojů). V rámci senátu jsem byl jmenován zpravodajem těchto zpráv o auditu:

a)  „Nová role certifikačních orgánů ve vztahu k výdajům na SZP: pozitivní krok směrem k modelu jednotného auditu, ale je potřeba vyřešit výrazné nedostatky“ (zvláštní zpráva č. 7/2017). Poté, co EÚD tuto zprávu přijal, byla předložena na schůzi výboru CONT dne 22. června 2017;

b)  „Režim základní platby pro zemědělce“ (CH 178/1/16). Tato zpráva o auditu se v současnosti dokončuje a podle harmonogramu má být přijata do konce roku 2017;

c)  „Zjednodušené možnosti financování v oblasti rozvoje venkova“ (Úkol 17CH1003). Šetření v terénu bylo dokončeno a v současnosti probíhá příprava zprávy, jež bude v návaznosti na řízení o sporných otázkách předložena výboru CONT v roce 2018.

2.  Byl jsem jmenován členem Etického výboru Evropského účetního dvora. Výbor je odpovědný za přezkum žádostí předkládaných členy EÚD, které se týkají jejich externích činností v průběhu výkonu funkce a po jeho ukončení, jakož i veškerých záležitostí souvisejících s profesní etikou, které předloží předseda nebo jiní členové EÚD.

3.  Podílel jsem se na rozhodnutích, která přijalo kolegium členů EÚD, konkrétně: přijetí prohlášení o věrohodnosti a výroční zpráva EÚD za rozpočtový rok 2016, přijetí strategického plánu EÚD na období 2018/2020, rozhodnutí o „Posilování důvěry (občanů EU) prostřednictvím nezávislého auditu“, přijetí stanovisek EÚD k přezkumu víceletého finančního rámce na období 2014-2020 v polovině období, revize finančního nařízení EU, rozšíření Evropského fondu pro strategické investice a navýšení rozpočtové záruky EU pro EIB a rozhodnutí o vztazích mezi EÚD a úřadem OLAF.

4.  Pokud jde o cíle případného budoucího mandátu, jakož i mou ochotu plnit další úkoly, které mi mohou být přiděleny, rád bych uvedl, že jsem pevně odhodlán:

a)  aktivně se podílet na přípravě a přijímání prohlášení o věrohodnosti a výročních práv, zvyšování jejich přidané hodnoty pro rozpočtové orgány, což EÚD již stanovil za svůj strategický cíl;

b)  aktivně se v souladu se zásadou kvality, hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti podílet, zejména jako zpravodaj, na stanoviscích k budoucnosti SZP a jako člen Senátu I na finančních auditech, auditech souladu a auditech výkonnosti v oblasti výdajů na zemědělství, ochrany životního prostředí, změny klimatu, energetiky a ochrany spotřebitele, jakož i v dalších oblastech dle rozhodnutí EÚD;

c)  věnovat zvláštní pozornost také výstupům EÚD, pokud jde o budoucnost financí EU, nový víceletý finanční rámec a nový finanční a rozpočtový systém, zejména systémy založené na výsledcích, tím, že budu přispívat k tvorbě návrhů a přijímání rozhodnutí;

d)  aktivně se podílet na strategickém a operačním plánování EÚD s cílem celkově zviditelnit činnosti EU, s důrazem především na řešení problémů hlavních zúčastněných stran EÚD, hodnotit přidanou hodnotu činností EU a lépe informovat různé cílové skupiny o kontrolní činnosti EÚD;

e)  účastnit se schůzí výboru CONT s cílem předkládat zprávy EÚD nebo při jiných příležitostech, bude-li tak požadováno.

5.  Zvláštní význam budu i nadále přikládat své činnosti v Etickém výboru EÚD, abych zajistil, že v tomto orgánu budou v budoucnu stále dodržovány vysoké standardy profesní etiky.  


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – portugalský kandidát

Referenční údaje

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

26.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum předložení

31.10.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí