JELENTÉS João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

31.10.2017 - (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Indrek Tarand

Eljárás : 2017/0817(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0343/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0343/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0333/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0343/2017),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2017. október 26-i ülésén meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvezően véleményezi a Tanács João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.

1. MELLÉKLET: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ÉLETRAJZA

SZAKMAI TAPASZTALAT

 

2016. október –

Az Európai Számvevőszék tagja

Az Európai Számvevőszéknek az I. Kamarához (Fenntartható természetierőforrás-gazdálkodás) rendelt tagja.

A közös agrárpolitika területét érintő ellenőrzések felelőse.

Részvétel a Számvevőszék tevékenységeinek tervezéséhez és értékeléséhez készített stratégiai iránymutatások és dokumentumok kidolgozásában.

A Számvevőszék Etikai Bizottságának tagja.

 

2008. június – 2016. szeptember

A Portugál Számvevőszék tagja

Részvétel a portugál állam zárszámadásáról szóló vélemény jóváhagyására vonatkozó döntésekben.

A központi államigazgatás alá tartozó államigazgatási szervek vagy vállalatok, az autonóm régiók és a helyi önkormányzatok által kötött szerződések jogszerűségének ellenőrzése: kölcsönökre és lízingekre, szolgáltatásnyújtásra, építési munkálatokra, termékértékesítésre, ingatlan-adásvételre, operatív lízingre vonatkozó szerződések, építési és a szolgáltatási koncessziók, köz- és magánszféra közötti partnerségek, helyi vállalkozások összeolvadása.

Ellenőrzések lefolytatása a szerződésteljesítés vonatkozásában és a pénzügyi kötelezettség megállapítása céljából.

A közpénzekkel való, a közszférán és a vállalkozási szférán belüli gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, nemzeti és európai közbeszerzési jogszabályok és alapvető közigazgatási jogszabályok végrehajtása.

Közreműködés a Számvevőszék cselekvési terveinek és tevékenységi jelentéseinek elkészítésénél.

A Számvevőszék Informatikai Bizottságának elnöke.

A Számvevőszék lapjának szerkesztőségi tagja.

 

2005. március – 2008. június

A Portugál Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára,portugál kormány

 

Részvétel a kabinetüléseken és az államtitkári értekezleteken.

Felszólalás a parlament plenáris ülésein és parlamenti bizottságokban.

Részvétel az uniós Miniszterek Tanácsa ülésein.

Részvétel a zárszámadások és az állami költségvetések, a stabilitási és növekedési programok és az ez idő alatt született alapvető portugál államháztartási jogszabályok elkészítésében.

A Közigazgatási Államtitkárságon az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó legfontosabb – nevezetesen a szerződéses kapcsolatok, az előmenetel és a díjazás, a teljesítményértékelés, a szociális védelem és a nyugdíj területére vonatkozó – jogszabályok felülvizsgálata. A Közigazgatási Államtitkárságon belüli emberi erőforrások központi adatbázisának létrehozása. A központi államigazgatásban végrehajtott szerkezetátalakítási program (PRACE) felelőse, amely valamennyi minisztériumi szervezeti egységet érintett, a központosított és a decentralizált szinten egyaránt, és amely az igazgatás hatékonyságának és eredményességének javítását tűzte ki célul a felsővezetői posztok és struktúrák 26%-os csökkentésével.

A megosztott állami szolgálatok bevezetése.

 

2003. szeptember – 2005. március

A Portugál Számvevőszék vezető ellenőre

Jogi és pénzügyi vélemények kiadása az alábbiakról: a költségvetési kerettörvény (LEO) módosításai; a LEO költségvetési szabályainak és elveinek a helyi önkormányzatokra való alkalmazhatósága; állami és társadalombiztosítási jóváírások értékpapírosításra történő elkülönítése; a Számvevőszék függetlensége; a Számvevőszék és a belső ellenőrzés közötti viszony; a Számvevőszék szervezeti felépítéséről és eljárásmódjáról szóló törvény; az állam szerződésen kívüli polgári jogi felelősségére vonatkozó jogi szabályozás; a közvetlen és a közvetett államigazgatás által követendő elvek és normák.

Technikai és jogi támogatás a pénzügyi ellenőrzések, a szabályszerűségi ellenőrzések és a teljesítmény-ellenőrzések során.

Az Európai Unió, az INTOSAI és az EUROSAI keretében a legfőbb ellenőrző intézményekkel tartott nemzetközi találkozókon való részvétel.

 

2002. november – 2003. szeptember

A képzési osztály vezetője

A Portugál Pénzügyminisztérium Vámügyi Főigazgatósága

A portugál vámtisztviselők portugál és uniós határvámeljárások végrehajtásával kapcsolatos képzésére vonatkozó politikák, tervek és értékelő jelentések kidolgozása és nyomon követése. Képzési kezdeményezések végrehajtása portugál vámtisztviselők számára.

2001. április – 2002. november

Főigazgató

A Portugál Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Főigazgatósága

Végső felelősség a büntetés-végrehajtási szolgálatok működéséért, beleértve a központi szolgálatokat és 54 börtönt, 6300 tisztviselőt, 188 000 000 euró összegű működési költségvetést és egy 55 400 000 eurós beruházási költségvetést (2002. évi adatok).

Végső felelősség a bíróságok által 13 500 fogva tartottra kirótt, szabadságvesztéssel járó büntetés végrehajtásáért (2002. évi adatok).

A portugál büntetés-végrehajtási rendszer stratégiai fejlesztési lehetőségeinek meghatározása, tevékenységi jelentések és cselekvési tervek megalkotása.

A szabadságvesztéssel járó büntetésekre vonatkozó új törvénytervezet kidolgozása, valamint a büntetés-végrehajtás ellenőrzési és vizsgálati szolgálatának megerősítésére irányuló jogalkotási rendelkezések tervezetének megalkotása a büntetés-végrehajtási gyakorlatok és igazgatás felügyeletének és jogi megfelelőségének biztosítása érdekében.

A büntetés-végrehajtási intézeteken belüli kábítószer-fogyasztásról és kábítószerekkel kapcsolatos tendenciákról szóló első portugáliai tanulmány elkészítése a Lisszaboni Egyetemi Intézet (ISCTE) Szociológiai Kutatások és Tanulmányok Központja számára.

A büntetés-végrehajtási intézeteken belüli biztonság javítását célzó program, valamint egy öngyilkosság-megelőzési program kidolgozása és végrehajtása.

Börtönépítési és -felújítási program lefolytatása (Carregueira, Paços de Ferreira, Portói Igazságügyi Rendőrség, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra és Porto).

A „Temas Penitenciários” című folyóirat szerkesztője.

 

1999. február – 2001. április

Elnök

A Portugál Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Pártfogó Felügyelői Szolgálata

Végső felelősség a szolgálat felett, ideértve 115 igazgatási egységet 104 településen, 1700 tisztviselőt és egy 37 500 000 euró összegű költségvetést (1999. évi adatok).

Végső felelősség a bíróságoknak a büntetőjogi joghatóság terén technikai támogatás nyújtásáért és a szabadságelvonás nélküli büntetőjogi szankciók végrehajtásáért (16 000 kérelem évente).

Végső felelősség a bíróságok számára nyújtott támogatásért a fiatalkorúakra vonatkozó és a családügyi igazságszolgáltatással kapcsolatos intézkedések alkalmazása és végrehajtása terén a szolgálat 14, fiatalkorúak számára fenntartott intézménye révén (évi 26 000 megkeresés), valamint nemzetközi ifjúságügyi egyezményeken alapuló eljárások elfogadásán keresztül, amelyek tekintetében a szolgálat töltötte be a központi hatóság szerepét.

 

 

Stratégiai terv készítése a 2000 és 2003 közötti időszakra, valamint tervezési rendszer kialakítása és kidolgozása.

Hozzájárulás a fiatalkorúakra vonatkozó jogszabályok (az 1999. szeptember 1-jei 147/99. sz. törvény és az 1999. szeptember 14-i 166/99. sz. törvény) megreformálásához.

Azon feltételek megteremtése a bíróságok számára, amelyek lehetővé teszik a közhasznú munka elrendelését, ideértve megállapodások megkötését 440 állami és magánintézménnyel, amelyek készek fogadni az ilyen típusú büntetést töltő személyeket.

Elektronikus felügyeleti rendszer bevezetése Portugáliában a fiatal bűnelkövetők otthoni felügyelete céljából (122/99. sz. törvény és 26/2001. sz. miniszteri végrehajtási rendelet).

 

1995. november – 1999. február

Az Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnöke

Portugál Igazságügyi Minisztérium

Az Igazságügyi Minisztérium döntéshozatalának előkészítése az alábbi területeken: igazságügyi rendőrség, Büntetés-végrehajtási Főigazgatóság, Anyakönyvi és Közjegyzői Szolgálatok Főigazgatósága, Nemzeti Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Főtitkárság, Kutatási és Tervezési Osztály, Pénzügyi Gazdálkodási Osztály, az Igazságügyi Minisztérium Szociális Szolgálata, Európai Jogi Osztály; nemzetközi igazságügyi együttműködés a büntetőügyekben, biztosítva a Legfőbb Ügyészséggel való kapcsolattartást.

Kapcsolat biztosítása a minisztériumi kabinet és a fent említett szervek között, valamint a Legfelsőbb Bírósággal és a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósággal, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanáccsal, a Közigazgatási és Adóügyi Bíróságok Legfelsőbb Tanácsával, a Legfőbb Ügyészséggel és az ügyvédi kamarával.

Hozzájárulás jogalkotási rendelkezések előkészítéséhez az igazságügyi politika fontos területein, ideértve különösen a vallásszabadságról szóló törvényt, a kábítószer-kereskedelemről és -fogyasztásról szóló törvényt, a közhasznú munkát előíró ítéletek végrehajtásáról szóló törvényt, a bűnelkövetők elektronikus házi őrizetéről szóló törvényt, a fiatalkorúakról szóló törvény reformját, a közjegyzői szakma liberalizálásáról szóló törvényt, valamint az építési beruházások, áruk és szolgáltatások beszerzéséről, a büntetés-végrehajtási alkalmazottak felvételéről, a büntetés-végrehajtási intézmények létrehozásáról és az igazságügyi rendőrség szervezeti felépítéséről és működéséről szóló törvényerejű rendeleteket.

Hozzájárulás az Igazságügyi Minisztérium költségvetéseinek és terveinek előkészítéséhez.

Közreműködés az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi tevékenységeiben, különös tekintettel az uniós Bel- és Igazságügyi Tanács ülésein és más nemzetközi üléseken – így az ENSZ, az Európa Tanács, a Portugál Nyelvű Országok Közössége és az Iberoamerikai Országok Igazságügyi Minisztereinek Értekezlete ülésein – való igazságügyi minisztériumi részvétel és a külföldi utazások előkészítésére.

Az Igazságügyi Minisztérium és az ágazatban működő szakszervezeti szövetségek viszonyának nyomon követése.

 

1991. november – 1995. november

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának kabinetfőnöke

Portugál Igazságügyi Minisztérium

Az államtitkár döntéseinek előkészítése az alábbi területeken: ifjúságvédelmi szolgálatok, Nemzeti Pártfogó Felügyelői Szolgálat, IT-szolgálatok, Igazságügyi Tanulmányi Központ, a kábítószer elleni küzdelem megtervezésért és koordinálásáért felelős osztály, igazságügyi orvosszakértői szolgálatok, a jog számítógépesítéséért felelős osztály, a portugál nyelvű afrikai országokkal való együttműködés teljes koordinálása az állampolgárság, az önkéntes intézményi választottbíróság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és a gyermekvédelmi hatóságok terén.

Hozzájárulás jogalkotási rendelkezések előkészítéséhez, ideértve különösen a vállalkozások megmentése érdekében és csőd esetén alkalmazandó egyedi eljárásokról szóló törvénykönyvet, a kábítószerek fogyasztására és kereskedelmére vonatkozó jogi keretet, az örökbefogadás jogi kereteit, a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi jogi eszközöket, valamint a Portugál Nyelvű Afrikai Államok Szövetségével és gyermekvédelmi hatóságokkal való együttműködést az 1992 és 1995 közötti időszakban.

Nyilvános előadások és külföldi utazások előkészítése az államtitkár számára, különös tekintettel az uniós Bel- és Igazságügyi Tanács, az Európa Tanács, az ENSZ, a Portugál Nyelvű Országok Közössége és az Iberoamerikai Országok Igazságügyi Minisztereinek Értekezlete ülésein való részvételre.

A „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça” (Adalékok az Igazságügyi Minisztérium szervezeti reformjához) című tanulmány elkészítése.

 

1987. november – 1991. november

Főigazgató-helyettes

A Portugál Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Pártfogó Felügyelői Szolgálata

A szolgálat Lisszabon igazságszolgáltatási kerületeiben és az ország déli részén, az Azori-szigeteken és Madeirán, 300 tisztviselővel végzett operatív tevékenységének vezetője; a tevékenységek az alábbiakra terjedtek ki: technikai támogatás nyújtása a bíróságok számára a büntetőügyekkel, az ítéletek végrehajtásával, fiatalkorúakkal és családokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz; technikai támogatás nyújtása a börtönigazgatás számára a fogvatartottakkal kapcsolatos döntéshozatalhoz (különös tekintettel a szabadon bocsátás és a nyitott rendszerek jóváhagyására); jogi eljárás alá vont kiskorúak, fiatalok és felnőttek, valamint családtagjaik számára biztosított pszichológiai és szociális segítségnyújtás; kapcsolattartás egyéb, a bűnmegelőzés és a társadalmi reintegráció érdekében tevékenykedő állami szervekkel és magánszektorbeli szervezetekkel.

1987. február – 1987. november

A Kutatási és Tervezési Osztály vezetője, Makaói Közigazgatás, Szociális Fellépések Intézete

Jogi tanácsadás az Intézet szociális fellépéseivel kapcsolatban.

Eljárások kialakítása szociális lakások építésére irányuló szerződések kidolgozásához és aláírásához (Mong-Há szociális lakópark 650 lakással, 48 millió makaói pataca értékben, valamint Fai Csi-kej lakópark, 1 100 lakással).

A pénzügyi támogatási rendszerről és a magánintézmények által működtetett szociális létesítményekről szóló tanulmányok kidolgozása.

Az intézet tervezési rendszeréről szóló tanulmányok kidolgozása.

 

1985. február – 1987. február

A Szervezeti és Információtechnológiai Osztály vezetője, Makaói Közigazgatás

Központi Közszolgálati Hivatal

Vélemények kiadása a közszolgálat alapvető szabályairól, az állami szolgálatok IT-beszerzéseire vonatkozó eljárásokról, valamint a közigazgatás észszerűsítéséről és a bürokrácia csökkentéséről.

Szabványosított formanyomtatványok bevezetése a Makaói Közigazgatásban.

Információtechnológiai és mikrofilmezési eszközök makaói közszolgálatok általi beszerzésére irányuló rendszer kidolgozása és létrehozása.

A makaói közszolgálatok igazgatásának és irányításának általános területein végrehajtandó számítógépesítésre irányuló terv kidolgozása.

A Makaói Közigazgatás emberi erőforrásainak első felmérése (a munkaerő összlétszáma: 8500 fő).

Az Igazgatási és Közszolgálati Osztály számítógépesítése.

A társadalmi kapcsolatok integrált rendszerének kialakítása a Makaói Közigazgatásban.

Integrált irányítási rendszer kialakítása az Igazgatási és Közszolgálati Osztály számára.

 

1983. június – 1985. február

A Technikai Koordinációs, Kutatási és Tervezési Szolgálatok igazgatója

A Portugál Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Pártfogó Felügyelői Szolgálata

A bűnelkövetők társadalomba való visszailleszkedéséről szóló tanulmányok közzétételéhez kapcsolódó tevékenységek koordinálása.

Az ítélethozatalhoz és a pártfogó felügyeleti rendszerben az egyéni rehabilitációs tervekhez felhasznált jóléti jelentések formátumának kialakítása.

A Szolgálat tevékenységeivel kapcsolatos statisztikai adatok rendszerének kialakítása.

A Szolgálat büntetés-végrehajtási intézetekben való működését szabályozó, a börtönszolgálatokkal egyeztetett protokoll kidolgozása.

A Szolgálat 1984-es cselekvési tervének kidolgozása.

1979. április – 1983. június

Vezető közigazgatási technikai tisztviselő

Közigazgatási Államtitkárság, Portugália

Vélemények kidolgozása az állami szolgálatok alapvető szabályairól.

Technikai tanácsadás a települési önkormányzatokkal kapcsolatban és azok átszervezése.

Az ipari, energiaügyi és exportért felelős minisztériummal kapcsolatos technikai tanácsadás és a minisztérium átszervezése.

Technikai tanácsadás nyújtása a Bissau-Guineai Köztársaság részére.

Tanulmányok a települési önkormányzatok felépítéséről és irányításáról.

Összehasonlító tanulmány az Európai Közösségek tagállamainak közigazgatási makrostruktúráiról.

 

1999 – 2004

Az Európai Pártfogó Szövetség (CEP) elnöke (2001–2004) és igazgatótanácsának tagja (1999–2001)

A CEP közgyűléseinek és igazgatótanácsi üléseinek elnöklete (a CEP 36 európai országnak a szabadságelvonással nem járó büntetőjogi szankciók végrehajtásáért felelős igazságügyi minisztériumi szerveit tömöríti, székhelye Hollandiában található).

A hollandiai titkárságon az alelnökökkel, a főtitkárral és az ügyvezetővel tartott egyéb ülések, valamint a CEP által szervezett események és műhelytalálkozók elnöklete. A CEP fejlesztési stratégiájának, tervezésének, költségvetés-tervezésének és teljesítményértékelésének megalkotása.

Találkozók a tagállami büntetés-végrehajtási szervek, az Európai Bizottság és az Európa Tanács képviselőivel.

A költségvetési gazdálkodás és a CEP hírlevelének felügyelete.

 

1994 – 2003

A Portugál Nemzetgyűlés közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáféréssel foglalkozó bizottságának tagja

A közigazgatáson belüli átláthatóság és a közigazgatási dokumentumokhoz való szabad hozzáférés elvének előmozdítása.

A közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jogszabály alkalmazásának nyomon követése, módosítások benyújtása és a javasolt módosítások értékelése.

A dokumentumokhoz való hozzáférés közigazgatási szervek és egységek általi megtagadását követően benyújtott állampolgári felülvizsgálati kérelmek értékelése.

A közigazgatáson belüli átláthatósággal és a közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos közzétételi és képzési tevékenységek megszervezése.

A bizottság terveinek és tevékenységi jelentéseinek jóváhagyása.

 

1992 – 1993

A közigazgatás minőségéért és észszerűsítéséért felelős bizottság tagja, a portugál minisztertanács elnöksége

Részvétel a miniszterelnök által felállított bizottság munkájában, amelynek eredményeként jelentés készült az állam súlyának csökkentéséről, a közigazgatás és a polgárok közötti kapcsolatokról, strukturális megoldásokról és a közigazgatás irányításán belüli rugalmasságról.

 

1985 – 1986

A kínai nyelv bevezetéséért felelős bizottság tagja – Makaói Közigazgatás

Részvétel a makaói kormányzó által felállított bizottság munkájában, amelynek eredményeként jelentés készült. amely intézkedéseket tartalmazott a kínai nyelv valamennyi közigazgatási szinten belüli hivatalos nyelvként történő, fokozatos bevezetésére irányulóan, különös tekintettel a helyi tisztviselők és vezetők felvételére, a jogrendszer fejlődésére, a kormányzati szerveken és a bíróságokon belüli nyelvhasználatra, valamint a kínai–portugál fordítási rendszerekre.

 

TANULMÁNYOK

 

1973. szeptember – 1978. július

Jogi diploma

Lisszaboni Egyetem, Jogtudományi Kar, Portugália

Előadóként vagy oktatóként, valamint gyakornokként részvétel számos országos és nemzetközi konferencián, kongresszuson, szemináriumon és műhelytalálkozón különféle témákban, különösen a közigazgatás reformja, az államigazgatás, az államháztartás, a közigazgatási jog, a független külső pénzügyi ellenőrzés, a számvevőszékek, a büntető igazságszolgáltatás, a pártfogó felügyelet és a társadalmi reintegráció, a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás, a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás megelőzése és visszaszorítása, valamint a fiatalkori bűnözés témakörében (lásd a mellékletet).

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

 

Anyanyelv

portugál

Egyéb nyelvek

ÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás utáni értés

Beszélgetésben való részvétel

Előadási készség

 

francia

C1

C2

C1

C2

B2

angol

B2

B2

B2

B2

B2

spanyol

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Kommunikációs készségek

Jó kommunikációs készség, amely az évek során tovább fejlődött a jelentős állami szerveknél betöltött felsővezetői pozíciók és az államtitkárként végzett politikai tevékenységek során, amelyek számos nyilvános felszólalást, parlamenti vitákban való részvételt, televíziós és rádióműsorokban való megjelenést és más médiaorgánumokkal való kapcsolatokat vontak maguk után, továbbá számos kongresszuson, műhelytalálkozón stb. történő részvétellel, valamint országos szintű és nemzetközi tanácskozások vezetésével és koordinálásával jártak.

 

Szervezési készségek

Jó koordinációs, szervezési és vezetői készségek, amelyek állami szervek vezetése és átszervezése révén, valamint a közigazgatási reformokhoz szorosan kötődő politikai szerepkörök betöltésével fejlődtek.

Digitális kompetencia

ÖNÉRTÉKELÉS

Információ feldolgozása

Kommunikáció

Tartalom-előállítás

Biztonság

Problémamegoldás

Önálló felhasználó

Önálló felhasználó

Önálló felhasználó

Önálló felhasználó

Önálló felhasználó

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

Az Európai Számvevőszék tagja 2016 októbere óta.

Az Európai Pártfogó Szövetség (CEP) fent említett igazgatótanácsi üléseinek vezetése és az üléseken való részvétel mellett (jelenleg a CEP tiszteletbeli tagja) részvétel az Európai Unió szervei, az OECD, az ENSZ, az Európa Tanács, a Portugál Nyelvű Országok Közössége, az Iberoamerikai Országok Igazságügyi Minisztereinek és Közigazgatási Minisztereinek Értekezlete, a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) és annak európai regionális csoportja (EUROSAI), az európai uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei vezetőinek kapcsolattartó bizottsága és annak összekötő tisztviselői, valamint a Közigazgatás-fejlesztés Latin-Amerikai Központja (CLAD) számos ülésén.

 

MEGJELENT MUNKÁK

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários” (Közszolgálati deontológia és etika – A tisztviselőkre vonatkozó szakmai etika rendszerbe foglalása felé), Secretariado da Modernização Administrativa, 1988. november;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices” (A gazdasági és monetáris unió és a költségvetési politika: A költségvetési hiány problémaköre), in: Revista do Tribunal de Contas 43., 2005. január–június, Lisszabon, 41–71. o.;

 

“Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal” (Latin-iberoamerikai charta a vezető állami tisztviselőktől elvárt közös kompetenciákról: Portugália javaslata) (Luis Valadares Tavaressel közösen), in: Revista do Serviço Público, 57. évf., 1. szám, 2006. január–március, Escola Nacional de Administração Pública, Brazíliaváros;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública” (Hatékonyság és jogszerűség a közigazgatásban), in: Revista do Tribunal de Contas 51., 2009. január–június; a tanulmány eredetileg az OECD kiadásában jelent meg „Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration” címmel, Konferencia a közigazgatási reformról és az európai integrációról, Budva, Montenegró, 2009. március 26–27.;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas” (Észrevételek az előzetes számvevőszéki ellenőrzés körének meghatározásához), in: Revista do Tribunal de Contas 51., 2009. január–június;

 

“Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios” (A közigazgatás teljesítménye és annak értékelése: igazodás az új kihívásokhoz), in: „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?” (Nemzetközi konferencia – A korszerű állami pénzgazdálkodás: válasz a gazdasági válságra?), a Portugál Számvevőszék által fennállásának 160. évfordulója alkalmából megjelentetett kiadvány, Lisszabon, 2009;

 

„As reformas na Administração Pública” (A közigazgatási reformok), előszó a „Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação” című kötethez (szerkesztők: Maria Laura Veríssimo Dias és Paulo Guilherme Fernandes Lajoso), 2009. július;

 

“As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” (A 2005 és 2008 közötti közigazgatási reformok: Néhány alapvető szempont), in: Revista do Tribunal de Contas 52., 2009. július–december;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009” (A közigazgatáson belüli társadalombiztosítási reformok 2005 és 2009 között), előszó Isabel Viseu és Vasco Hilário „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas” című kötetéhez, Coimbra Editora, 2011. július;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público” (Összeférhetetlenség és etika a közszolgálatban), társszerző: Augusto Santos Silva, tudományos cikk, várható megjelenés 2016-ban a Portói Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gondozásában megjelenő Portugál csalásügyi kézikönyvben;

 

„SIDA, Direito e Ética” (AIDS, jog és etika), in: Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, 2/90. szám, 225–240. o.;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” (A társadalomba történő visszailleszkedés jogszabályi előzményei), in: „Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Portugál Igazságügyi Minisztérium, 1983, 17–47. o.;

 

„A Justiça de Menores na Europa” (A kiskorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás Európában), in: Infância e Juventude, 01-1. szám, 2001. január–március, 9–20. o.;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” (Intézkedések a fiatalkori bűnözés megelőzésére), in: Infância e Juventude, 01-2. szám, 2001. április–június, 19–24. o.;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas” (Javító-nevelő intézkedések végrehajtása), in: „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, a Coimbrai Egyetem Jogtudományi Kara és a Legfőbb Ügyész Hivatala, Coimbra Editora, 2002, 195–210. o.

 

2. MELLÉKLET: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ÖSSZEFOGLALÓJA A SZÁMVEVŐSZÉK TAGJAKÉNT SZERZETT TAPASZTALATAIRÓL ÉS JÖVŐBELI MEGBÍZATÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

1.  A 2016. október 1-jén kezdődött megbízatásom keretében az Európai Számvevőszéknek az I. Kamarához (Fenntartható természetierőforrás-gazdálkodás) rendelt tagja vagyok. Ebben a Kamarában az alábbi ellenőrzési jelentések előadó tagjává neveztek ki:

a)  „A tanúsító szervek új szerepe a KAP-kiadások terén: előrelépés az egységes ellenőrzési modell felé, de továbbra is jelentős hiányosságokat kell leküzdeni” (7/2017. számú különjelentés). Miután a Számvevőszék elfogadta e különjelentést, azt a CONT bizottság 2017. június 22-i ülésén mutatták be;

b)  „A mezőgazdasági termelők alaptámogatási rendszere” (CH 178/1/16). Az ellenőrzési jelentés véglegesítése még folyamatban van, azt várhatóan 2017 végéig fogadják majd el.

c)  „Egyszerűsített finanszírozási lehetőségek a vidékfejlesztés terén” (17CH1003. feladat). Befejeződött a terepmunka, és elkezdődött a jelentés elkészítése, amelyet a CONT bizottságnak 2018-ban mutatnak be a kontradiktórius eljárást követően.

2.  Kineveztek az Európai Számvevőszék Etikai Bizottságának tagjává, amely a számvevőszéki tagok által a megbízatásuk alatt és után végzett külső tevékenységekkel kapcsolatban benyújtott kérelmek, valamint a Számvevőszék elnöke vagy más tagok által felvetett bármely szakmai etikai kérdés vizsgálatáért felelős.

3.  Részt vettem a számvevőszéki tagok testületének döntéshozatalaiban, nevezetesen: a 2016. évre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozat és a Számvevőszék éves jelentésének elfogadásában, a Számvevőszék 2018/2020-ra szóló, a „független ellenőrzés általi bizalomépítés (az uniós polgárok számára” tárgyú stratégiai tervének elfogadásában, a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról, az uniós költségvetési rendelet felülvizsgálatáról, az Európai Stratégiai Beruházási Alap bővítéséről és az EBB-nek nyújtott uniós költségvetési garancia növeléséről, valamint a Számvevőszék és az OLAF közötti kapcsolatokról szóló számvevőszéki vélemények elfogadásában.

4.  Ami esetleges jövőbeli megbízatásomat és a részemre kijelölt egyéb feladatok ellátására való készségemet illeti, szeretném leszögezni, hogy eltökélt szándékom, hogy:

a)  szerepet vállaljak a megbízhatósági nyilatkozatok és az éves jelentések kidolgozásában és elfogadásában, növelve azok hozzáadott értékét a költségvetési hatóságok számára, amit a Számvevőszék számára már stratégiai lehetőségként határoztak meg;

b)  a minőség, a hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség elvei által vezérelve – különösen felelős tagként – szerepet vállaljak a KAP jövőjéről szóló véleményekben, valamint az I. kamarához kirendelt tagként a mezőgazdasági kiadások, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy és a fogyasztóvédelem területére és a Számvevőszék által megjelölt bármely egyéb területre vonatkozó pénzügyi, megfelelőségi és teljesítmény-ellenőrzésekben;

c)  különös figyelmet fordítsak továbbá az Unió pénzügyeinek jövőjével, az új többéves pénzügyi kerettel és az új pénzügyi és költségvetési rendszerekkel, kiváltképp az eredményalapú rendszerekkel kapcsolatos számvevőszéki munkára, hozzájárulva a kidolgozáshoz és a döntéshozatalhoz;

d)  tevékeny szerepet töltsek be a Számvevőszék stratégiai és operatív tervezési folyamataiban az uniós fellépések láthatóságának növelése érdekében, különös hangsúlyt fektetve a Számvevőszék fő érdekelt feleinek aggályaira, az uniós fellépések hozzáadott értékének felmérésére és az ellenőrzési munkáról folytatott, különböző célcsoportoknak szóló kommunikáció javítására;

e)  részt vegyek a CONT bizottság ülésein a Számvevőszék jelentéseinek ismertetése céljából, illetve kérésre más alkalmakkor is.

5.  Továbbra is különös jelentőséget tulajdonítok majd a Számvevőszék Etikai Bizottságában végzett munkámnak, biztosítva, hogy ebben az intézményben továbbra is magas szintű szakmai etikai normák érvényesüljenek.  

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Számvevőszék testületének részleges megújítása - PT jelölt

Hivatkozások

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

31.10.2017