ZPRÁVA o návrhu na jmenování Iliany Ivanovové členkou Účetního dvora

31.10.2017 - (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Indrek Tarand

Postup : 2017/0818(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0344/2017
Předložené texty :
A8-0344/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Iliany Ivanovové členkou Účetního dvora

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0334/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0344/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu přistoupil k ověřování pověřovacích listin jmenované, zejména s ohledem na požadavky stanovené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Ilianu Ivanovovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a dále ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Iliany IvanovOVÉ

Vzdělání:

1998  bakalářský titul v oboru mezinárodních hospodářských vztahů, Vysoká škola ekonomická, Varna

1999  magisterský titul v oboru mezinárodních hospodářských vztahů, Vysoká škola ekonomická, Varna

2004  MBA v oboru globální management, Thunderbird University, Arizona, USA

Odborná praxe:

1999 - 2002  koordinátorka pro mezinárodní finanční instituce, bulharské Ministerstvo zemědělství a potravin

2004  odbornice v oblasti rozvoje podniků, Total Systems Acquiring Solutions

2005  investiční analytička, Beal Bank, Dallas, USA

2006  finanční kontrolorka, Ericsson USA, Dallas, USA

2006  odborná finanční analytička, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

2005 - 2006  odborná finanční analytička, Bank of America, Dallas, USA (dříve Countrywide Home Loans)

2007 - 2009  členka městského zastupitelstva Sofie, strana GERB

2009 - 2012  poslankyně Evropského parlamentu

–  místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu a zpravodajka pro

ovýroční zprávu o EIB za rok 2010

onařízení týkající se programu Herkules III zaměřené na podporu činnosti v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie

onařízení o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

ostanovisko týkající se nových finančních nástrojů v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem

ostudii o rizicích rozpočtu Evropské Unie s ohledem na EFSM a ESM a zasahování do rozpočtové kontroly ze strany Evropského parlamentu

opracovní dokument o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora 11/2009 o udržitelnosti projektů v rámci programu LIFE-Nature a jejich řízení ze strany Komise

–  místopředsedkyně delegace EU a Číny

členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Paní Ivanovová se dne 1. ledna 2013 stala členkou Evropského účetního dvora. Od 21. září 2016 předsedá senátu II odpovědnému za „investice pro soudržnost, růst a začleňování“.

PŘÍLOHA 2: PŘEHLED PRAXE Iliany Ivanovové JAKO ČLENKY ÚČETNÍHO DVORA A CÍLE PRO BUDOUCÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ

Od ledna 2013, kdy jsem zahájila své funkční období, jsem byla pět po sobě jdoucích let odpovědná za 6. kapitolu výroční zprávy a za následujících osm zvláštních zpráv, jeden podkladový dokument k auditu a jeden příspěvek ke každoročním následným opatřením přijatým v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora:

zvláštní zpráva 5/2017 „Nezaměstnanost mládeže – mají na ni opatření EU vliv? Hodnocení Záruky pro mladé a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“, zvláštní zpráva 19/2016 „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení z programového období 2007–2013“, zvláštní zpráva 16/2016 „Cíle EU v oblasti vzdělávání: programy byly sladěny, ale v měření jejich výsledků existují nedostatky“, zvláštní zpráva 17/2015 „Podpora akčních týmů pro zaměstnanost mladých lidí ze strany Komise: bylo dosaženo přesměrování prostředků ESF, avšak s nedostatečným zaměřením na výsledky“, zvláštní zpráva 08/2015 „Řeší finanční podpora z EU vhodným způsobem potřeby mikropodnikatelů?“, zvláštní zpráva 3/2015 „Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za námi, ale rizika související s jeho uplatňováním na nás teprve čekají“, zvláštní zpráva 1/2015 „Vnitrozemská vodní doprava v Evropě: od roku 2001 nedošlo k významnému zvýšení podílu tohoto způsobu dopravy ani ke zlepšení splavnosti“, zvláštní zpráva 1/2014 „Účinnost projektů veřejné městské dopravy podporovaných Evropskou unií“, podkladový dokument k auditu „Širokopásmové připojení v EU“ – 09/2017, příspěvek II. senátu ke zvláštní zprávě 19/2013 „Zpráva o kontrole za rok 2012 týkající se opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora“ – opatření navazující na zvláštní zprávu 3/2008 a 17/2009.

Kromě auditu výkonnosti jsem byla odpovědná za 6. kapitolu výroční zprávy Účetního dvora: Ekonomická, sociální a územní soudržnost v letech 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

K zajištění většího dopadu činnosti Evropského účetního dvora jsem iniciovala řadu akcí na vysoké úrovni, které se týkaly nejrůznějších oblastí zájmů a kterých se zúčastnily hlavní zainteresované strany: společnou konferenci Evropského účetního dvora a bulharského nejvyššího kontrolního úřadu týkající se finančních nástrojů, která se konala v Sofii, konferenci Evropského účetního dvora v Evropském parlamentu „Zaměstnanost mládeže – řešení problémů a hledání řešení“, která se konala v Bruselu, konferenci Evropského účetního dvora na vysoké úrovni týkající se finančních nástrojů, která se konala v Lucemburku, společný kulatý stůl Evropského účetního dvora a bulharského nejvyššího kontrolního úřadu na téma „zaměstnanost mládeže“, který proběhl v Sofii.

Kromě toho jsem se zúčastnila dvou informativních služebních cest, které zorganizoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu: informativní služební cesty Výboru pro rozpočtovou kontrolu do Itálie (na Sicílii a do Kalábrie) ve dnech 18.–20. července 2016 a informativní služební cesty Výboru pro rozpočtovou kontrolu do Maďarska ve dnech 18.–20. září 2017.

Od října 2016 jsem měla tu čest zastávat funkci předsedající senátu II a být členkou administrativního výboru Účetního dvora. Kromě toho jsem byla v letech 2013–2016 členkou výboru pro interní audit a v roce 2016 působila v průběhu jednoletého funkčního období jako jeho předsedkyně.

Osobní cíle pro případný budoucí mandát členky Evropského účetního dvora

Jako členka administrativního výboru přispívat k uplatňování strategie Účetního dvora v letech 2018–2020, jako předsedající senátu II a zpravodajka celé řady zvláštních zpráv zajišťovat bezproblémové fungování senátu a schvalování včas vypracovaných důležitých zpráv, jako členka odpovědná za 6. kapitolu výroční zprávy se nadále zaměřovat na prvky výkonnosti uvedené v dané kapitole a dále je rozvíjet, a pokud jde o všeobecný cíl, dále prohlubovat vztahy Evropského účetního dvora s hlavními zainteresovanými stranami, především s Evropským parlamentem, a přispívat na základě nejrůznějších komunikačních nástrojů a akcí k tomu, aby měla činnost Evropského účetního dvora větší dopad.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – bulharský kandidát

Referenční údaje

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

26.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum předložení

31.10.2017