RAPORT ettepaneku kohta nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks

31.10.2017 - (C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Indrek Tarand

Menetlus : 2017/0818(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0344/2017
Esitatud tekstid :
A8-0344/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0334/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0344/2017),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 26. oktoobri 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  toetab nõukogu ettepanekut nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

1. LISA: ILIANA IVANOVA ELULOOKIRJELDUS

Haridus:

1998  Bakalaureusekraad rahvusvaheliste majandussuhete erialal, Varna Majandusülikool

1999  Magistrikraad rahvusvaheliste majandussuhete erialal, Varna Majandusülikool

2004  Magistrikraad rahvusvahelise ärijuhtimise erialal, Thunderbird University, Arizona, USA

Teenistuskäik:

1999–2002  Rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega tehtava koostöö koordinaator Bulgaaria põllumajandus- ja toiduministeeriumis

2004  Äriarendusekspert, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Investeerimisanalüütik, Beal Bank, Dallas, USA

2006  Finantskontroller, Ericsson USA, Dallas, USA

2006  Vanemfinantsanalüütik, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

2005–2006  Vanemfinantsanalüütik, Bank of America, Dallas, USA (endine Countrywide Home Loans)

2007–2009  Sofia linnavolikogu liige, partei GERB (Graždani za evropejsko razvitie na Bălgarija e Kodanikud Bulgaaria Euroopaliku Arengu Eest) esindaja

2009–2012  Euroopa Parlamendi liige

–  Eelarvekontrollikomisjoni aseesimees ja raportöör järgmistes küsimustes:

o  Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aastaaruanne,

o  määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas,

o  määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta,

o  arvamus uuenduslike rahastamisvahendite kohta seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga,

o  uuring Euroopa Liidu eelarvekohustuse kohta seoses Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi (EFSM) ja Euroopa stabiilsusmehhanismiga (ESM) ning Euroopa Parlamendi sekkumise kohta eelarvekontrolli,

o  töödokument kontrollikoja eriaruande nr 11/2009 kohta, mis käsitleb LIFE-Looduse projektide jätkusuutlikkust ja komisjonipoolset juhtimist;

–  ELi-Hiina delegatsiooni aseesimees

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liige

Alates 1. jaanuarist 2013 Euroopa Kontrollikoja liige. Alates 21. septembrist 2016 II auditikoja eesistuja, vastutades investeeringute eest ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse.

2. LISA: ILIANA IVANOVA KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

Kuna minu mandaat algas 1. jaanuaril 2013. aastal, olen olnud viiel järjestikusel aastal vastutav aastaaruannete 6. peatüki eest, samuti järgmise kaheksa eriaruande, ühe auditiülevaate ja ühe kontrollikoja eriaruannete asjaomase aasta järelmeetmete sisenddokumendi eest:

eriaruanne nr 5/2017 „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele“, eriaruanne nr 19/2016 „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid“, eriaruanne nr 16/2016 „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel vastavuses, kuid tulemuslikkuse hindamisel esineb puudujääke“, eriaruanne nr 17/2015 „Komisjoni toetus noorte tegevusrühmadele: ESFi vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent tulemustele keskendumine on ebapiisav“, eriaruanne nr 8/2015 „Kas ELi rahaline toetus vastab piisavalt mikroettevõtjate vajadustele?“, eriaruanne nr 3/2015 „ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid“, eriaruanne nr 1/2015 „Siseveetransport Euroopas: transpordiliigi osakaal ja laevatamistingimused ei ole alates 2001. aastast oluliselt paranenud“, eriaruanne nr 1/2014 „ELi toetatud ühiskondliku linnatranspordi projektide mõjusus“, lairibaühendust ELis käsitlev auditiülevaade „Broadband in the EU“ (september 2017), II auditikoja sisenddokument eriaruandele nr 19/2013 „2012. aasta aruanne Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete kohta“ – eriaruannete nr 3/2008 ja nr 17/2009 järelmeetmed.

Lisaks tulemusaudititele olen olnud 2013., 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta kontrollikoja aastaaruande 6. peatükki (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) esitlev liige.

Kontrollikoja töö mõjuala edasise suurendamise eesmärgil on minu algatusel ja kontrollikoja peamiste sidusrühmade osavõtul korraldatud mitu kõrgetasemelist üritust huvipakkuvatel teemadel: kontrollikoja ja Bulgaaria riigikontrolli ühiskonverents rahastamisvahendite teemal Sofias, kontrollikoja konverents Euroopa Parlamendis „Noorte tööhõive – probleemidele vastu astumine ja lahenduste leidmine“ Brüsselis, kontrollikoja kõrgetasemeline konverents rahastamisvahendite teemal Luxembourgis ning kontrollikoja ja Bulgaaria riigikontrolli ühine ümarlaud noorte tööhõive teemal Sofias.

Lisaks olen osalenud kahel eelarvekontrollikomisjoni korraldatud teabekogumislähetusel: eelarvekontrollikomisjoni 18.–20. juuli 2016. aasta teabekogumislähetus Itaaliasse (Sitsiilia ja Calabria) ning eelarvekontrollikomisjoni 18.–20. septembri 2017. aasta teabekogumislähetus Ungarisse.

Alates 2016. aasta oktoobrist on mul olnud au olla kontrollikoja II auditikoja eesistuja ja halduskomitee liige. Lisaks olin aastatel 2013–2016 siseauditi komitee liige ja 2016. aastal ühe aasta selle esimees.

Isiklikud eesmärgid seoses võimaliku tulevase mandaadiga Euroopa Kontrollikoja liikmena

Halduskomitee liikmena – aidata kaasa kontrollikoja 2018.–2020. aasta strateegia rakendamisele; II auditikoja eesistujana ja arvukaid eriaruandeid esitleva liikmena – tagada auditikoja tõrgeteta toimimine ning õigeaegsete ja asjakohaste aruannete vastuvõtmine; aastaaruande 6. peatükki esitleva liikmena – jätkata ja arendada veelgi edasi keskendumist kõnealusesse peatükki lisatud tulemuslikkuse elementidele; üldeesmärk on tugevdada veelgi kontrollikoja suhteid selle peamiste sidusrühmadega ja eelkõige Euroopa Parlamendiga ning aidata suurendada kontrollikoja töö mõju eri kommunikatsioonivahendite ja ürituste abil.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Bulgaaria kandidaat

Viited

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

31.10.2017