Menettely : 2017/0818(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0344/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0344/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0436

MIETINTÖ     
PDF 379kWORD 50k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

ehdotuksesta nimittää Iliana Ivanova tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: Iliana Ivanovan ANSIOLUETTELO
 LIITE 2: Iliana Ivanovan LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Iliana Ivanova tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0334/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0344/2017),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 26. lokakuuta 2017 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Iliana Ivanova tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


LIITE 1: Iliana Ivanovan ANSIOLUETTELO

Koulutus:

1998  Kandidaatin tutkinto kansainvälisissä taloussuhteissa Varnan talousyliopistosta

1999  Maisterin tutkinto kansainvälisissä taloussuhteissa Varnan talousyliopistosta

2004  MBA-tutkinto maailmanlaajuisessa hallinnossa Thunderbird Universitystä Arizonasta Yhdysvalloista

Työkokemus:

1999–2002  Bulgarian maatalous- ja elintarvikeministeriön kansainvälisistä rahoituslaitoksista vastaava koordinaattori

2004  Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Sijoitusanalyytikko, Beal Bank, Dallas, Yhdysvallat

2006  Financial controller, Ericsson USA, Dallas, Yhdysvallat

2006    Vanhempi rahoitusanalyytikko, Clayton Commercial Group, Dallas, Yhdysvallat

2005–2006  Vanhempi rahoitusanalyytikko, Bank of America, Dallas, Yhdysvallat (entinen Countrywide Home Loans)

2007–2009  Sofian kaupunginvaltuuston jäsen GERB:n edustajana

2009–2012  Euroopan parlamentin jäsen

–  Talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja ja seuraavien asiakokonaisuuksien esittelijä:

o  EIP:n vuosikertomus 2010

o  Asetus Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi

o   Asetus yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

o  Lausunto innovatiivisista rahoitusvälineistä monivuotisessa rahoituskehyksessä

o  Tutkimus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismia ja Euroopan vakausmekanismia koskevien EU:n määrärahojen sidonnaisuudesta sekä Euroopan parlamentin osallistumisesta talousarvion valvontaan (”The liability of the EU Budget concerning the EFSM and the ESM and interference on budget control by the European Parliament”)

o  Työasiakirja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 11/2009 ”Ovatko luonnon Life -hankkeet kestäviä ja onko komissio hallinnoinut niitä vaikuttavasti?”

–  EU:n suhteista Kiinaan vastaavan valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsen

Iliana Ivanova nimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. tammikuuta 20013. Hän on toiminut 21. syyskuuta 2016 lähtien II jaoston puheenjohtajana vastuualueenaan yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit.


LIITE 2: Iliana Ivanovan LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

Tammikuussa 2013 alkaneen toimikauteni alusta lähtien olen vastannut viitenä peräkkäisenä vuotena vuosikertomuksen luvusta 6 ja seuraavista kahdeksasta erityiskertomuksesta, yhdestä tarkastuksen ennakkotiedotteesta sekä yhdestä kontribuutiosta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten vuotuiseen seurantaan:

erityiskertomus nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”, erityiskertomus nro 19/2016 ”EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen”, erityiskertomus nro 16/2016 ”EU:n koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta tuloksellisuuden mittaamisessa on puutteita”, erityiskertomus nro 17/2015 ”Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta kohdennettiin uudelleen mutta tulokset jäivät taka-alalle”, erityiskertomus nro 08/2015 ”Vastaako EU:n antama taloudellinen tuki riittävän hyvin mikroyrittäjien tarpeita?”, erityiskertomus nro 03/2015 ”EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä”, erityiskertomus nro 01/2015 “Sisävesiliikenne Euroopassa: ei merkittäviä parannuksia kulkumuotojakaumassa ja navigointiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen”, erityiskertomus nro 1/2014 ”EU:n tukemien julkisten kaupunkiliikennehankkeiden vaikuttavuus”, tarkastuksen ennakkotiedote ”Broadband in the EU” 09/2017, jaoston II kontribuutio erityiskertomukseen nro 19/2013 ”Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus vuodelta 2012” – erityiskertomusten 03/2008 ja 17/2009 seuranta.

Toiminnantarkastusten lisäksi olen toiminut tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen luvusta 6 (taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) raportoivana jäsenenä vuosina 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemän työn vaikutuksen tehostamiseksi olen toiminut aloitteentekijänä joissakin alaan liittyviin aiheisiin keskittyneissä korkean tason tapahtumissa, joihin on osallistunut tilintarkastustuomioistuimen keskeisiä sidostyhmiä: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Bulgarian kansallisen tilintarkastusviraston yhteinen rahoitusvälineitä käsitellyt konferenssi Sofiassa, Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen konferenssi ”Nuorison työllisyys - haasteisiin tarttuminen ja ratkaisujen löytäminen”, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rahoitusvälineitä käsitellyt korkean tason konferenssi Luxemburgissa sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Bulgarian kansallisen tilintarkastusviraston yhteinen pyöreän pöydän keskustelu nuorison työllisyydestä Sofiassa.

Olen lisäksi osallistunut kahdelle talousarvion valvontavaliokunnan järjestämälle tiedonhankintamatkalle: talousarvion valvontavaliokunnan tiedonhankintamatka Italiaan (Sisiliaan ja Calabriaan) 18.–20. heinäkuuta 2016, talousarvion valvontavaliokunnan tiedonhankintamatka Unkariin 18.–20. syyskuuta 2017.

Minulla on lokakuusta 2016 lähtien ollut kunnia toimia II jaoston puheenjohtajana ja olen myös tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen. Lisäksi toimin sisäisen tarkastuksen komitean jäsenenä vuosina 2013–2016 ja yhden vuoden ajan sen puheenjohtajana vuonna 2016.

Henkilökohtaiset tavoitteet mahdollisen tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tulevan toimikauden aikana

Hallintoasioiden komitean jäsenenä tavoitteenani on myötävaikuttaa tilintarkastustuomioistuimen vuosia 2018–2020 koskevan strategian täytäntöönpanoon. II jaoston puheenjohtajana ja tietyistä erityiskertomuksista raportoivana jäsenenä tavoitteenani on varmistaa jaoston kitkaton toiminta sekä oikea-aikaisten ja relevanttien kertomusten hyväksyminen. Vuosikertomuksen luvusta 6 raportoivana jäsenenä tavoitteenani on jatkaa ja kehittää edelleen tähän lukuun sisältyviin toiminnan osatekijöihin keskittymistä. Yleisenä tavoitteenani on vahvistaa edelleen tilintarkastustuomioistuimen suhteita sen tärkeimpiin sidosryhmiin ja erityisesti Euroopan parlamenttiin sekä auttaa tehostamaan tilintarkastustuomioistuimen tekemän työn vaikutusta erilaisten viestintävälineiden ja tapahtumien kautta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Bulgarian ehdokas

Viiteasiakirjat

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnäolleet varajäsenet

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.10.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö