Postupak : 2017/0818(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0344/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0344/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0436

IZVJEŠĆE     
PDF 524kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

o predloženom imenovanju Iliane Ivanove za članicu Revizorskog suda

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Indrek Tarand

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Iliane Ivanove
 PRILOG 2.: SAŽETAK Iliane Ivanove O ISKUSTVU KOJE JE STEKLA KAO ČLANICA SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Iliane Ivanove za članicu Revizorskog suda

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0334/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0344/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sastanku Odbora za proračunski nadzor 26. listopada 2017. održano saslušanje kandidatkinje Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Iliana Ivanova imenuje članicom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Iliane Ivanove

Obrazovanje:

1998.  Preddiplomski studij međunarodnih gospodarskih odnosa na Ekonomskom fakultetu u Varni

1999.  Diplomski studij međunarodnih gospodarskih odnosa na Ekonomskom fakultetu u Varni

2004.  MBA studij iz općeg menadžmenta na Sveučilištu „Thunderbird”, Arizona, SAD

Profesionalno iskustvo:

1999. – 2002.  Koordinatorica međunarodnih financijskih institucija u Ministarstvu poljoprivrede i prehrambene industrije u Bugarskoj

2004.  Stručnjakinja za razvoj poslovanja, poduzeće „Total System Acquiring

  Solutions”

2005.  Investicijska analitičarka za banku „Beal Bank”, Arizona, SAD

2006.  Financijska nadzornica za poduzeće „Ericsson SAD”, Dallas, SAD

2006.  Viša financijska analitičarka za trgovačku grupaciju „Clayton Commercial

  Group”, Dallas, SAD

2005. – 2006.  Viša financijska analitičarka za banku „Bank of America”, Dallas, SAD (nekadašnja banka „Countrywide Home Loans”)

2007. – 2009.  Članica Gradskog vijeća u Sofiji, predstavlja stranku Građani za europski

  razvoj Bugarske (GERB)

2009. – 2012.  Zastupnica u Europskom parlamentu

  Potpredsjednica Odbora za proračunski nadzor i izvjestiteljica za:

o  Godišnje izvješće EIB-a za 2010.

o  Uredbu o programu „Hercule III.” za poticanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije

o  Uredbu o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike

o  Mišljenje o inovativnim financijskim instrumentima u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira

o  Studiju Europskog parlamenta o obvezama proračuna Europske unije u vezi sa sprječavanjem uplitanja EFSM-a i ESM-a u proračunski nadzor

o  Radni dokument o Tematskom izvješću Europskog revizorskog suda 11/2009 o održivosti i upravljanju Komisije projektima programa LIFE Nature.

-  Potpredsjednica Izaslanstva EU-a za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Članica Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2013. Doajenka II. revizijskog vijeća od 21. rujna 2016., odgovorna za „Ulaganja za koheziju, rast i uključivanje”.


PRILOG 2.: SAŽETAK Iliane Ivanove O ISKUSTVU KOJE JE STEKLA KAO ČLANICA SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

Od početka mojeg mandata u siječnju 2013. pet sam godina uzastopce bila odgovorna za poglavlje 6. Godišnjeg izvješća kao i za osam naknadnih tematskih izvješća, jedan sažetak revizije i jedan doprinos godišnjem praćenju tematskih izvješća Europskog revizorskog suda kako slijedi:

Tematsko izvješće 5/2017 „Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa „Garancija za mlade” i Inicijative za zapošljavanje mladih”, Tematsko izvješće 19/2016 „Izvršavanje proračuna EU-a s pomoću financijskih instrumenata – pouke koje se mogu izvući iz programskog razdoblja 2007. – 2013.”, Tematsko izvješće 16/2016 „Obrazovni ciljevi EU-a: programi su usklađeni, no postoje nedostatci u mjerenju uspješnosti”, Tematsko izvješće 17/2015 „Potpora Komisije akcijskim timovima za mlade: ostvareno je preusmjeravanje sredstava ESF-a, ali uz nedovoljnu usredotočenost na rezultate”, Tematsko izvješće 08/2015 „Pružaju li se financijskom potporom EU-a odgovarajuća rješenja za potrebe mikropoduzetnika?”, Tematsko izvješće 3/2015 „Jamstvo za mlade EU-a: poduzeti su prvi koraci, no rizici u provedbi tek predstoje”, Tematsko izvješće 1/2015 „Prijevoz unutarnjim plovnim putovima u Europi: od 2001. godine nema znatnih poboljšanja ni u pogledu modalnog udjela ni u pogledu uvjeta plovnosti”, Tematsko izvješće 1/2014 „Djelotvornost projekata javnog gradskog prijevoza koje podupire EU”, Sažetak revizije 09/2017 „Širokopojasni pristup internetu u EU-u”, doprinos II. revizijskog vijeća Tematskom izvješću 19/2013 „Izvješće za 2012. godinu o praćenju provedbe preporuka iz tematskih izvješća Europskog revizorskog suda” – praćenje tematskih izvješća 3/2008 i 17/2009.

Uz provođenje revizija uspješnosti bila sam članica izvjestiteljica za poglavlje 6. Godišnjeg izvješća Suda: Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija za 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.

U cilju daljnjeg jačanja utjecaja rada Europskog revizorskog suda pokrenula sam niz događanja na visokoj razini o temama od interesa uz sudjelovanje ključnih dionika Suda: zajedničku konferenciju Europskog revizorskog suda i bugarskog Državnog ureda za reviziju o financijskim instrumentima u Sofiji, konferenciju Europskog revizorskog suda u Europskom parlamentu pod nazivom „Zapošljavanje mladih – suočavanje s izazovima i pronalaženje rješenja” u Bruxellesu, konferenciju na visokoj razini Europskog revizorskog suda o financijskim instrumentima u Luxembourgu, zajednički okrugli stol Europskog revizorskog suda i bugarskog Državnog ureda za reviziju o zapošljavanju mladih u Sofiji.

Uz to, u svojstvu pratnje sudjelovala sam u dvjema misijama za utvrđivanje činjenica koje je organizirao Odbor za proračunski nadzor: misiji Odbora za proračunski nadzor u Italiju (Sicilija i Kalabrija), od 18. do 20. srpnja 2016., i misiji Odbora za proračunski nadzor u Mađarsku, od 18. do 20. rujna 2017.

Od listopada 2016. imala sam čast biti doajenka II. revizijskog vijeća i članica Upravnog odbora Suda. Uz to, od 2013. do 2016. bila sam članica Odbora za unutarnju reviziju, a 2016. izabrana sam za njegovu predsjednicu na mandat od jedne godine.

Osobni ciljevi za mogući budući mandat kao članice Europskog revizorskog suda

Doprinijeti provedbi strategije Suda za razdoblje 2018. – 2020. u ulozi članice Upravnog odbora; osigurati neometano funkcioniranje Revizijskog vijeća te donošenje pravovremenih i relevantnih izvješća u ulozi doajenke II. revizijskog vijeća i članice izvjestiteljice za niz tematskih izvješća; kao članica izvjestiteljica za poglavlje 6. Godišnjeg izvješća, nastaviti i dodatno razvijati usmjerenost na elemente uspješnosti iz tog poglavlja; kao opći cilj, dodatno ojačati odnose Suda s njegovim glavnim dionicima, a posebice s Europskim parlamentom te povećati utjecaj rada Suda raznim komunikacijskim alatima i događanjima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BG

Referentni dokumenti

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

26.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

31.10.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti