Procedūra : 2017/0818(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0344/2017

Pateikti tekstai :

A8-0344/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0436

PRANEŠIMAS     
PDF 533kWORD 49k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

dėl siūlymo skirti Ilianą Ivanovą (Iliana Ivanova) Audito Rūmų nare

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Indrek Tarand

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 1 PRIEDAS. Ilianos Ivanovos GYVENIMO APRAŠYMAS
 2 PRIEDAS. Ilianos Ivanovos PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARE, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Ilianą Ivanovą (Iliana Ivanova) Audito Rūmų nare

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0334/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0344/2017),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomos kandidatės kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2017 m. spalio 26 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidatės, kurią Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nare, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Ilianą Ivanovą Audito Rūmų nare;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.


1 PRIEDAS. Ilianos Ivanovos GYVENIMO APRAŠYMAS

Išsilavinimas

1998  Varnos ekonomikos universiteto tarptautinių ekonominių santykių bakalauro diplomas

1999  Varnos ekonomikos universiteto tarptautinių ekonominių santykių magistro diplomas

2004  Tunderberdo universiteto (Arizona, JAV) tarptautinės vadybos magistro (MBA) diplomas

Darbo patirtis

1999–2002  Bulgarijos žemės ūkio ir maisto ministerijos koordinatorė tarptautinėms finansų įstaigoms

2004  Įmonės „Total System Acquiring Solutions“ verslo plėtros ekspertė

2005  Banko „Beal Bank“ (Dalasas, JAV) investicijų analitikė

2006  Įmonės „Ericsson USA“ (Dalasas, JAV) finansų kontrolierė

2006  Konsorciumo „Clayton Commercial Group“ (Dalasas, JAV) vyresnioji finansų analitikė

2005–2006  Banko „Bank of America“ (anksčiau „Countrywide Home Loans“, Dalasas, JAV) vyresnioji finansų analitikė

2007–2009  Sofijos miesto tarybos narė, atstovaujanti partijai „Piliečiai už europinį Bulgarijos vystymąsi“ (GERB)

2009–2012  Europos Parlamento narė

–  Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja ir pranešėja šiais klausimais:

o  2010 m. EIB metinė ataskaita;

o  Reglamentas dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti;

o  Reglamentas dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos;

o  Nuomonė dėl naujoviškų finansinių priemonių pagal kitą daugiametę finansinę programą;

o  Tyrimas „Europos Sąjungos biudžeto įsipareigojimai, susiję su EFSM ir ESM, ir kišimasis į Europos Parlamento vykdomą biudžeto kontrolę“;

o  Darbo dokumentas dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 11/2009 dėl Komisijos vykdyto „LIFE gamta“ projektų valdymo ir jų tvarumo.

–  ES ir Kinijos delegacijos pirmininko pavaduotoja.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narė.

2013 m. sausio 1 d. I. Ivanova tapo Europos Audito Rūmų nare. Nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. ji vadovauja II kolegijai, atsakingai už investicijas, siekiant sanglaudos, augimo ir įtraukties.


2 PRIEDAS. Ilianos Ivanovos PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARE, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

Kadangi mano kadencija prasidėjo 2013 m. sausio mėn., penkerius metus iš eilės buvau atsakinga už metinės ataskaitos 6 skyrių, taip pat už 8 specialiąsias ataskaitas, 1 audito santrauką ir 1 pasiūlymą dėl metinės Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų įgyvendinimo stebėjimo ataskaitos:

specialiąją ataskaitą Nr. 5/2017 „Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“, specialiąją ataskaitą Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“, specialiąją ataskaitą Nr. 16/2016 „ES švietimo tikslai: programos suderintos, bet yra su veiklos rezultatų vertinimu susijusių trūkumų“, specialiąją ataskaitą Nr. 17/2015 „Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms: ESF finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams“, specialiąją ataskaitą Nr. 08/2015 „Ar teikiant ES finansinę paramą tinkamai atsižvelgiama į smulkiųjų verslininkų poreikius?“, specialiąją ataskaitą Nr. 3/2015 „ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet iškyla rizika jos įgyvendinimui“, specialiąją ataskaitą Nr. 1/2015 „Vežimas Europos vidaus vandenų keliais: nuo 2001 m. nebuvo reikšmingų su šia transporto dalimi ir tinkamumo laivybai sąlygomis susijusių patobulinimų“, specialiąją ataskaitą Nr. 1/2014 „ES remiamų viešojo miesto transporto projektų veiksmingumas“, audito santrauką „Plačiajuostis ryšys ES“ Nr. 09/2017, II kolegijos pasiūlymus dėl specialiosios ataskaitos Nr. 19/2013 „2012 m. ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas“ – ataskaitos dėl specialiosios ataskaitos Nr. 3/2008 ir specialiosios ataskaitos Nr. 17/2009.

Neskaitant veiklos audito, buvau atsakinga už Audito Rūmų metinės ataskaitos 6 skyriaus „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ rengimą 2013, 2014, 2015, 2016 ir 2017 m.

Kad padidinčiau Audito Rūmų darbo poveikį, inicijavau daug aukšto lygio renginių aktualiomis temomis, kuriuose dalyvavo pagrindiniai Audito Rūmų suinteresuotieji asmenys: bendrą Audito Rūmų ir Bulgarijos nacionalinės audito tarnybos konferenciją apie finansines priemones Sofijoje, Audito Rūmų konferenciją Europos Parlamente „Jaunimo užimtumas – kaip įveikti iššūkius ir surasti sprendimus“ Briuselyje, Audito Rūmų aukšto lygio konferenciją apie finansines priemones Liuksemburge, bendrą Audito Rūmų ir Bulgarijos nacionalinės audito tarnybos diskusijų apie jaunimo užimtumą renginį Sofijoje.

Be to, dalyvavau dviejose faktų nustatymo misijose, kurias surengė Biudžeto kontrolės komitetas: Biudžeto kontrolės komiteto 2016 m. liepos 18–20 d. surengtoje faktų nustatymo misijoje į Italiją (Siciliją ir Kalabriją) ir Biudžeto kontrolės komiteto 2017 m. rugsėjo 18–20 d. surengtoje faktų nustatymo misijoje į Vengriją.

Nuo 2016 m. spalio mėn. turiu garbę vadovauti II kolegijai ir būti Audito Rūmų Administracinio komiteto nare. Be to, 2013–2016 m. buvau Vidaus audito komiteto nare ir vienus metus (2016 m.) ėjau jo pirmininko pavaduotojo pareigas.

Europos Audito Rūmų nario galimos būsimos kadencijos asmeniniai tikslai

Kaip Administracinio komiteto narė sieksiu prisidėti prie 2018–2020 m. Audito Rūmų strategijos įgyvendinimo, kaip II kolegijos seniūnė ir tam tikrų specialiųjų ataskaitų rengėja sieksiu užtikrinti, kad kolegija sklandžiai veiktų ir kad būtų laiku patvirtintos atitinkamos ataskaitos, kaip metinės ataskaitos 6 skyriaus rengėja sieksiu tęsti ir toliau plėtoti veiklos rezultatų elementų, įtrauktų į tą skyrių, analizę, o bendrasis tikslas bus toliau stiprinti Audito Rūmų ryšius su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, ypač su Europos Parlamentu, taip pat padėti didinti Audito Rūmų darbo poveikį pasinaudojant įvairiomis komunikacijos priemonėmis ir renginiais.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Bulgarijos kandidatas

Nuorodos

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

26.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Pateikimo data

31.10.2017

Teisinė informacija - Privatumo politika