VERSLAG over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

31.10.2017 - (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Indrek Tarand

Procedure : 2017/0818(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0344/2017
Ingediende teksten :
A8-0344/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0334/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0344/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 26 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt positief/negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Iliana Ivanova tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Iliana Ivanova

Opleiding:

1998  Bachelor Internationale economische betrekkingen, Economische Universiteit, Varna

1999  Master Internationale economische betrekkingen, Economische Universiteit, Varna

2004  MBA internationaal management, Thunderbird University, Arizona, VS

Beroepservaring:

1999 - 2002  Coördinator internationale financiële instellingen voor het Bulgaarse Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening

2004  Deskundige inzake bedrijfsontwikkeling, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Beleggingsanalist voor Beal Bank, Dallas, VS

2006  Financieel controleur voor Ericsson USA, Dallas, VS

2006  Senior financieel analist voor Clayton Commercial Group, Dallas, VS

2005 - 2006  Senior financieel analist voor Bank of America (voorheen Countrywide Home Loans), Dallas, VS

2007 - 2009  Lid gemeenteraad Sofia voor GERB

2009 -2012  Lid Europees Parlement

-  Ondervoorzitter van de Commissie begrotingscontrole en rapporteur voor:

o  Jaarverslag EIB 2010

o  Verordening betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie

o  Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

o  Advies inzake innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarige financiële kader

o  Studie over de aansprakelijkheid van de EU-begroting betreffende het EFSM en het ESM en inmenging van het Europees Parlement in de begrotingscontrole

o  Werkdocument over het speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 11/2009 betreffende de duurzaamheid en het beheer door de Commissie van de projecten van LIFE-Natuur.

-  Ondervoorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Lid van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Mevrouw Ivanova werd lid van de Europese Rekenkamer op 1 januari 2013. Zij is sinds 21 september 2016 deken van kamer II, die bevoegd is voor "Investeringen ten behoeve van cohesie, groei en inclusie".

BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Iliana Ivanova VAN HAAR ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN HAAR DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

Sinds het begin van mijn mandaat in januari 2013 ben ik vijf opeenvolgende jaren verantwoordelijk geweest voor hoofdstuk 6 van het jaarverslag, alsmede voor de acht speciale verslagen, het auditoverzicht en de bijdrage aan de jaarlijkse follow-up van de speciale verslagen van de Rekenkamer die hieronder worden genoemd:

Speciaal verslag nr. 5/2017 "Jeugdwerkloosheid – heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? Een evaluatie van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief", Speciaal verslag nr. 19/2016 "Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten – lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken", Speciaal verslag nr. 16/2016 "Onderwijsdoelstellingen van de EU: programma's zijn op elkaar afgestemd, maar er zijn tekortkomingen in de prestatiemeting", Speciaal verslag nr. 17/2005 "Steun van de Commissie voor jongerenactieteams: heroriëntatie van ESF-middelen verwezenlijkt, maar onvoldoende aandacht voor resultaten", Speciaal verslag nr. 8/2015 "'Voorziet de financiële steun van de EU behoorlijk in de behoeften van micro-ondernemers?", Speciaal verslag nr. 3/2015 "De EU-jongerengarantie: eerste stappen genomen, maar uitvoeringsrisico's in het verschiet", Speciaal verslag nr. 1/2015 "Binnenvaart in Europa: het vervoersaandeel en de bevaarbaarheid zijn sinds 2001 niet aanzienlijk verbeterd", Speciaal verslag nr. 1/2014 "'Doeltreffendheid van de door de EU gesteunde projecten voor openbaar stadsvervoer", auditoverzicht "Broadband in the EU" – 9/2017, bijdrage van kamer II aan Speciaal verslag nr. 19/2013 "Verslag van 2012 over de follow-up van de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer ” – follow-up van speciale verslagen nr. 3/2008 en nr. 17/2009

Naast de doelmatigheidscontroles was ik rapporterend lid voor hoofdstuk 6 van het jaarverslag van de Rekenkamer: "Economische, sociale en territoriale cohesie" voor de jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.

Om de impact van het werk van de Rekenkamer nog te vergroten heb ik de aanzet gegeven tot een aantal evenementen op hoog niveau over belangwekkende onderwerpen, met deelname van de belangrijkste belanghebbenden van de Rekenkamer: Gezamenlijke conferentie van de Europese Rekenkamer en de Bulgaarse nationale rekenkamer over financiële instrumenten in Sofia, Conferentie van de Europese Rekenkamer in het Europees Parlement over werkgelegenheid voor jongeren in Brussel ("Youth employment Confronting challenges and finding solutions"), Conferentie op hoog niveau van de Europese Rekenkamer over financiële instrumenten in Luxemburg, Gezamenlijk rondetafelgesprek van de Europese Rekenkamer en de Bulgaarse nationale rekenkamer over werkgelegenheid voor jongeren in Sofia.

Daarnaast heb ik deelgenomen aan twee onderzoeksmissies van de Commissie begrotingscontrole: onderzoeksmissies van de Commissie begrotingscontrole naar Italië – Sicilië en Calabrië – 18-20 juli 2016, onderzoeksmissies van de Commissie begrotingscontrole naar Hongarije – 18-20 september 2017.

Sinds oktober 2016 heb ik de eer deken te zijn van kamer II en lid van het administratief comité van de Rekenkamer. Daarnaast was ik in de periode 2013-2016 lid van het interne-auditcomité van de Rekenkamer en was ik hiervan in 2016 gedurende een jaar voorzitter.

Persoonlijke doelstellingen voor een eventueel toekomstig mandaat als lid van de Europese Rekenkamer

Als lid van het administratief comité – bijdragen aan de uitvoering van de strategie van de Rekenkamer voor 2018-2020; als deken van kamer II en rapporterend lid voor een aantal speciale verslagen – zorgen voor een soepele werking van de kamer en de tijdige goedkeuring van relevante verslagen; als rapporterend lid voor hoofdstuk 6 van het jaarverslag – voort focussen op de prestatie-elementen in dit hoofdstuk en deze focus verder ontwikkelen; als algemene doelstelling – de betrekkingen van de Rekenkamer met zijn belangrijkste belanghebbenden verder versterken, met name het Europees Parlement, alsmede bijdragen aan een grotere impact van het werk van de Rekenkamer door middel van diverse communicatie-instrumenten en -evenementen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BG

Document- en procedurenummers

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

26.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum indiening

31.10.2017