SPRÁVA o vymenovaní Iliany Ivanovovej za členku Dvora audítorov

31.10.2017 - (C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Indrek Tarand

Postup : 2017/0818(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0344/2017
Predkladané texty :
A8-0344/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Iliany Ivanovovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0334/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0344/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ilianu Ivanovovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Iliany Ivanovovej

Vzdelanie:

1998  Bakalár v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy, Ekonomická univerzita, Varna

1999  Magister v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy, Ekonomická univerzita, Varna

2004  MBA v odbore globálny manažment, Thunderbird University, Arizona, USA

Odborná prax:

1999 – 2002  Koordinátorka pre medzinárodné finančné inštitúcie, bulharské ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva

2004  Odborníčka pre rozvoj podnikania, Total System Acquiring Solutions

2005  Investičná analytička, Beal Bank, Dallas, USA

2006  Finančná kontrolórka, Ericsson USA, Dallas, USA

2006  Hlavná finančná analytička, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

2005 – 2006  Hlavná finančná analytička Bank of America, Dallas, USA (predtým Countrywide Home Loans)

2007 – 2009  Členka mestského zastupiteľstva mesta Sofia zastupujúca GERB

2009 – 2012  Poslankyňa Európskeho parlamentu

–  podpredsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu a spravodajkyňa pre:

o  výročnú správu ECB za rok 2010

o  nariadenie o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

o  nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

o  stanovisko k inovačným finančným nástrojom v kontexte budúceho viacročného finančného rámca

o  štúdiu o zodpovednosti rozpočtu Európskej únie, pokiaľ ide o EFSM a ESM a nezasahovaní do kontroly rozpočtu zo strany Európskeho parlamentu

o  pracovný dokument k osobitnej správe č. 11/2009 Dvora audítorov o udržateľnosti projektov LIFE – príroda a ich riadení Komisiou

–  podpredsedníčka delegácie EÚ – Čína

Členka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Iliana Ivanova sa 1. januára 2013 stala členkou Európskeho dvora audítorov. Od 21. septembra 2016 je predsedníčkou komory II zodpovednej za výdavkovú oblasť investícií na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia.

PRÍLOHA 2: ZHRNUTIESKÚSENOSTÍ Iliany Ivanovovej VO FUNKCII ČLENKY DVORA AUDÍTOROV A CIELE PRE BUDÚCI MANDÁT

Keďže môj mandát sa začal v januári 2013, päť po sebe idúcich rokov som bola zodpovedná za kapitolu 6 výročnej správy, ako aj za osem nižšie uvedených osobitných správ, jeden podkladový dokument k auditu a jeden príspevok k ročnému monitorovaniu následných opatrení k osobitným správam Dvora audítorov:

osobitná správa č. 5/2017 s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Hodnotenie systému záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, osobitná správa č. 19/2016 s názvom Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – poučenie z programového obdobia 2007 – 2013, osobitná správa č. 16/2016 s názvom Ciele EÚ v oblasti vzdelávania: programy sú zosúladené, ale v meraní výkonnosti sú nedostatky, osobitná správa č. 17/2015 s názvom Podpora akčných tímov pre zamestnanosť mladých ľudí zo strany Komisie: presmerovanie financovania z ESF dosiahnuté, ale zameranie na výsledky nedostatočné, osobitná správa č. 08/2015 s názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikropodnikateľov primerane?, osobitná správa č. 3/2015 s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám, osobitná správa č. 1/2015 s názvom Vnútrozemská vodná doprava v Európe: žiadne významné zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti od roku 2001, osobitná správa č. 1/2014 s názvom Účinnosť projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy podporovaných Európskou úniou, podkladový dokument k auditu s názvom Širokopásmové pripojenie v EÚ – 09/2017, príspevok komory II k osobitnej správe č. 19/2013 s názvom Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2012 – následné opatrenia k osobitnej správe č. 3/2008 a osobitnej správe č. 17/2009

Okrem auditov výkonnosti som členkou Dvora audítorov zodpovednou za kapitolu 6 výročnej správy Dvora audítorov s názvom Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Na ďalšie zvýšenie vplyvu práce Dvora audítorov som iniciovala celý rad podujatí na vysokej úrovni na zaujímavé témy, na ktorých sa zúčastnili kľúčové zainteresované strany Dvora audítorov: spoločná konferencia Európskeho dvora audítorov a bulharského národného kontrolného úradu konferencia na tému finančné nástroje, ktorá sa konala v Sofii, konferencia Európskeho dvora audítorov v Európskom parlamente s názvom „Zamestnanosť mladých ľudí – riešenie otázok a hľadanie riešení, ktorá sa konala v Bruseli, konferencia Európskeho dvora audítorov na vysokej úrovni na tému finančné nástroje v Luxemburgu, spoločný okrúhly stôl Európskeho dvora audítorov a bulharského národného kontrolného úradu na tému zamestnanosti mládeže, ktorá sa konala v Sofii.

Okrem toho som sprevádzala dve vyšetrovacie misie organizované spolu s Výborom pre kontrolu rozpočtu: služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností Výboru pre kontrolu rozpočtu v Taliansku – na Sicílii a Kalábrii, ktorá sa uskutočnila 18. – 20. júla 2016, služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností Výboru pre kontrolu rozpočtu do Maďarska, ktorá sa uskutočnila 18. – 20. septembra 2017.

Od októbra 2016 mám česť byť predsedníčkou komory II a členkou správneho výboru Dvora audítorov. Okrem toho som v rokoch 2013 – 2016 pôsobila ako členka výboru pre vnútorný audit a počas jednoročného funkčného obdobia v roku 2016 ako jeho predsedníčka.

Osobné ciele v rámci prípadného budúceho mandátu člena Európskeho dvora audítorov

Ako členka správneho výboru – prispievať k vykonávaniu stratégie Dvora audítorov na obdobie 2018 – 2020; ako predsedníčka komory II a spravodajkyňa pre osobitné správy – zabezpečiť hladké fungovanie komory a prijímanie včasných a relevantných správ; ako členkou dvora audítorov zodpovednou za kapitolu 6 výročnej správy – pokračovať a ďalej rozvíjať zameranie na prvky výkonnosti zahrnuté v kapitole; Ako všeobecný cieľ – posilniť vzťahy Dvora audítorov s hlavnými zainteresovanými stranami, a to najmä s Európskym parlamentom, a tiež zvýšiť vplyv práce Dvora audítorov prostredníctvom rôznych komunikačných nástrojov a podujatí.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – bulharský kandidát

Referenčné čísla

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

 

5.10.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

26.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

31.10.2017