Förfarande : 2017/0818(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2017

Ingivna texter :

A8-0344/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0436

BETÄNKANDE     
PDF 380kWORD 49k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

om utnämning av Iliana Ivanova till ledamot av revisionsrätten

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1 Iliana Ivanovas meritförteckning
 BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV ILIANA IVANOVAS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Iliana Ivanova till ledamot av revisionsrätten

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0334/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0344/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Iliana Ivanova till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


BILAGA 1 Iliana Ivanovas meritförteckning

Utbildning

1998  Kandidatexamen i internationell ekonomi från handelshögskolan i Varna.

1999  Magisterexamen i internationell ekonomi från handelshögskolan i Varna.

2004  MBA i global förvaltning från Thunderbird University i Arizona, Förenta staterna.

Yrkeserfarenhet

1999 - 2002  Samordnare av internationella finansinstitut för det bulgariska jordbruks- och livsmedelsministeriet.

2004  Affärsutvecklingsexpert vid Total System Acquiring Solutions.

2005  Investeringsanalytiker för Beal Bank i Dallas, Förenta staterna.

2006  Styrekonom för Ericsson USA i Dallas, Förenta staterna.

2006  Ledande finansanalytiker för Clayton Commercial Group i Dallas, Förenta staterna.

2005 - 2006  Ledande finansanalytiker för Bank of America (tidigare Countrywide Home Loans) i Dallas, Förenta staterna.

2007 - 2009  Kommunalråd i Sofias kommun, företrädare för Medborgare för Bulgariens europeiska utveckling (GERB).

2009 - 2012  Ledamot av Europaparlamentet

-  Vice ordförande för budgetkontrollutskottet och föredragande för

o  EIB:s årsrapport 2010,

o  förordningen om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen,

o  förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken,

o  yttrandet om innovativa finansiella instrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram,

o  studien The liability of the European Union budget concerning the EFSM and the ESM and interference on budget control by the European Parliament (EU-budgetens ekonomiska förpliktelser när det gäller EFSM och ESM och sambandet med Europaparlamentets budgetkontroll),

o  arbetsdokumentet om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2009 Hållbarheten i och kommissionens förvaltning av projekt inom LIFE-nature.

-  Vice ordförande för delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina.

Ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.

Iliana Ivanova blev ledamot av Europeiska revisionsrätten den 1 januari 2013. Hon är doyenne för avdelning II sedan den 21 september 2016, med ansvar för avdelningen Investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering.


BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV ILIANA IVANOVAS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD

Sedan mitt mandat inleddes i januari 2013 har jag i fem år i rad varit ansvarig för kapitel 6 i årsrapporten samt för de efterföljande åtta särskilda rapporterna, en granskningsrapport och ett bidrag till den årliga uppföljningen av revisionsrättens särskilda rapporter:

Särskild rapport nr 5/2017 Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga, Särskild rapport nr 19/2016 Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument – lärdomar av programperioden 2007–2013, Särskild rapport nr 16/2016 EU:s utbildningsmål: programmen motsvarar målen men resultatmätningen är bristfällig, Särskild rapport nr 17/2015 Kommissionens stöd till insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: ESF-finansieringen har omdirigerats men är inte tillräckligt inriktad på resultatet, Särskild rapport nr 8/2015 Tillgodoser EU:s ekonomiska stöd mikroföretagares behov på ett tillfredsställande sätt?, Särskild rapport nr 3/2015 EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker med genomförandet, Särskild rapport nr 1/2015 Transport på inre vattenvägar i Europa: inga större förbättringar av godstransportandelen eller farbarheten sedan 2001, Särskild rapport nr 1/2014 Ändamålsenligheten i kollektivtrafikprojekt i städer som får EU-stöd, granskningsrapport från september 2017 Broadband in the EU, bidraget från avdelning II till Särskild rapport nr 19/2013 2012 års rapport om uppföljningen av Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter – uppföljning av Särskild rapport nr 3/2008 och Särskild rapport nr 17/2009.

Utöver förvaltningsrevisionerna har jag varit rapporterande ledamot för kapitel 6 i revisionsrättens årsrapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning för åren 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017.

För att ytterligare öka effekten av revisionsrättens arbete har jag inlett en rad högnivåevenemang i intressanta frågor tillsammans med revisionsrättens huvudintressenter: den gemensamma konferensen mellan revisionsrätten och den bulgariska riksrevisionen om finansiella instrument i Sofia, revisionsrättens konferens i Europaparlamentet ”Youth employment: Confronting challenges and finding solutions” (ung. Ungdomssysselsättningen: att anta utmaningar och finna lösningar) i Bryssel, revisionsrättens högnivåkonferens om finansiella instrument i Luxemburg och den gemensamma rundabordkonferensen mellan revisionsrätten och den bulgariska riksrevisionen om ungdomssysselsättningen i Sofia.

Dessutom har jag deltagit i två undersökningsuppdrag som anordnats av budgetkontrollutskottet: budgetkontrollutskottets undersökningsuppdrag i Italien (Sicilien och Kalabrien) den 18–20 juli 2016 och budgetkontrollutskottets undersökningsuppdrag i Ungern den 18–20 september 2017.

Sedan oktober 2016 har jag haft äran att vara doyenne för avdelning II och ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté. Dessutom tjänstgjorde jag som ledamot i internrevisionskommittén under perioden 2013–2016 där jag år 2016 var ordförande med en mandatperiod på ett år.

Personliga mål för en eventuell framtida mandatperiod som ledamot av revisionsrätten

Som ledamot av förvaltningskommittén – att bidra till genomförandet av revisionsrättens strategi 2018–2020; som doyenne för avdelning II och rapporterande ledamot för en rad särskilda rapporter – att säkerställa ett gott funktionssätt inom avdelningen och antagandet av tidsmässigt lämpliga och relevanta rapporter; som rapporterande ledamot för kapitel 6 i årsrapporten – att bibehålla och utöka fokus på de resultatdelar som kapitlet innefattar och som ett allmänt mål – att ytterligare stärka revisionsrättens förbindelser med huvudintressenterna, framför allt Europaparlamentet, och att öka effekten av revisionsrättens arbete genom olika verktyg och evenemang på kommunikationsområdet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Avdelning

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – BG kandidat

Referenser

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

21.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Antagande

26.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ingivande

31.10.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy