ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

6.11.2017 - (COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Cecilia Wikström
(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

Postup : 2016/0133(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0345/2017
Předložené texty :
A8-0345/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016) 0270),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0173/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou sněmovnou, českým Senátem, italským Senátem, maďarským Parlamentem, polským Sejmem, polským Senátem, rumunskou Poslaneckou sněmovnou a slovenským Parlamentem, která uvádějí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. prosince 2016[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[3],

–  s ohledem na dopis, který dne 30. listopadu 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0345/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Článek 18 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a protokolu o právním postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 av souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie.

 

Odůvodnění

Právo na azyl musí být zaručeno v řádném souladu s pravidly podle Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a protokolu o právním postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato metoda by měla být založena na objektivních a spravedlivých kritériích jak pro členské státy, tak pro dotčené osoby. Mělo by být zejména možné urychleně určit příslušný členský stát tak, aby byl zaručen účinný přístup k řízení o poskytnutí mezinárodní ochrany a aby nebyl ohrožen cíl urychleného vyřízení žádostí o mezinárodní ochranu.

(5)  Tato metoda by měla být založena na zásadě solidarity a na objektivních a spravedlivých kritériích jak pro členské státy, tak pro dotčené osoby. Mělo by být zejména možné urychleně určit příslušný členský stát tak, aby byl zaručen účinný přístup k řízení o poskytnutí mezinárodní ochrany a aby nebyl ohrožen cíl urychleného vyřízení žádostí o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Při provádění tohoto nařízení by měla přiměřeně pomáhat Agentura Evropské unie pro azyl, zejména stanovením referenčního klíče pro přerozdělování žadatelů o azyl v rámci korekčního mechanismu a každoročními úpravami údajů, na nichž je založen tento referenční klíč i referenční klíč vycházející z údajů Eurostatu.

(9)  Při provádění tohoto nařízení by měla přiměřeně pomáhat Agentura Evropské unie pro azyl (dále jen „agentura pro azyl“), zejména stanovením referenčního klíče pro přerozdělování žadatelů o azyl v rámci korekčního mechanismu a každoročními úpravami údajů, na nichž je založen tento referenční klíč i referenční klíč vycházející z údajů Eurostatu. Agentura pro azyl by v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států měla vypracovat informační materiály. Agentura pro azyl by se měla stát odpovědnou za přemisťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany ve všech případech stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  S ohledem na výsledky hodnocení provádění nařízení (EU) č. 604/2013 lze v této fázi potvrdit zásady, ze kterých vychází nařízení (EU) č. 604/2013 , a přitom provést na základě zkušeností nezbytná zlepšení, pokud jde o účinnost dublinského systému a v jeho rámci i o ochranu poskytovanou žadatelům o mezinárodní ochranu. Na základě tohoto hodnocení a konzultace s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími zúčastněnými stranami se rovněž považuje za vhodné v tomto nařízení stanovit opatření nezbytná pro spravedlivé sdílení odpovědnosti za žadatele o mezinárodní ochranu mezi členskými státy, zejména zajistit, aby některé členské státy nebyly neúměrně zatíženy.

(10)  S ohledem na výsledky hodnocení provádění nařízení (EU) č. 604/2013 je nutné provést na základě zkušeností zásadní zlepšení, pokud jde o účinnost dublinského systému a ochranu poskytovanou žadatelům o mezinárodní ochranu v rámci tohoto systému. Na základě tohoto hodnocení a konzultace s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími zúčastněnými stranami se rovněž považuje za vhodné v tomto nařízení stanovit opatření nezbytná pro spravedlivé sdílení odpovědnosti za žadatele o mezinárodní ochranu mezi členskými státy, zejména zajistit, aby některé členské státy nebyly neúměrně zatíženy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a s Listinou základních práv Evropské unie by členské státy měly mít při uplatňování tohoto nařízení na mysli především respektování rodinného života.

(16) souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a s Listinou základních práv Evropské unie by členské státy měly mít při uplatňování tohoto nařízení na mysli především respektování soukromého a rodinného života, jakož i zásadu nediskriminace.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby se zabránilo tomu, že budou mezi členskými státy přesouváni žadatelé s nepřípustnou žádostí nebo žadatelé, kteří pravděpodobně nepotřebují mezinárodní ochranu nebo kteří představují bezpečnostní riziko, je nezbytné zajistit, aby členský stát, v němž je podána první žádost, přezkoumal přípustnost žádosti ve vztahu k první zemi azylu a bezpečné třetí zemi a aby žádosti žadatelů, kteří přicházejí z bezpečné země původu uvedené na seznamu EU, a žadatelů představujících bezpečnostní riziko posoudil ve zrychleném řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Žadatelé, kteří představují bezpečnostní riziko, by neměli být předáváni mezi členskými státy. Členský stát, v němž je žádost o mezinárodní ochranu registrována, by měl co nejdříve po registraci provést bezpečnostní ověření, zda by žadatel ze závažných důvodů mohl představovat hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu. Pokud má členský stát námitky proti přemístění žadatele kvůli možné bezpečnostní hrozbě, měl by tento členský stát poskytnout veškeré potřebné údaje, na nichž se jeho námitky zakládají, členskému státu, v němž se žadatel nachází.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Pokud nelze určit příslušný členský stát na základě kritérií stanovených v článku 10, 11, 12, 13 nebo 18 a pokud žadatel nepotřebuje zvláštní procesní záruky a je zjevně nepravděpodobné, že jej nelze považovat za osobu požívající mezinárodní ochrany, neměl by být přemístěn do jiného členského státu. Za další vyřízení žádosti je odpovědný členský stát, v němž žadatel podal svou žádost. Náklady na zajištění podmínek přijetí takového žadatele by měly být hrazeny z rozpočtu Unie a příslušný členský stát by měl mít možnost požádat o pomoc při vyřizování žádosti agenturu pro azyl. Příslušný členský stát by měl mít možnost požádat Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s navrácením žadatele do třetí země v návaznosti na rozhodnutí o navrácení, je-li zjištěno, že žadatel není považován za osobu požívající mezinárodní ochrany podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení].

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Společné vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu členů jedné rodiny jediným členským státem by mělo umožnit, aby byly žádosti posouzeny důkladně, aby byla ve vztahu k těmto členům přijata vzájemně si odpovídající rozhodnutí a aby nedocházelo k rozdělení členů jedné rodiny.

(18)  Společné vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu členů jedné rodiny jediným členským státem by mělo umožnit, aby byly žádosti posouzeny důkladně, aby byla ve vztahu k těmto členům přijata vzájemně si odpovídající rozhodnutí a aby nedocházelo k rozdělení členů jedné rodiny. Společným vyřizováním žádostí o mezinárodní ochranu členů jedné rodiny by nemělo být dotčeno právo žadatele podat žádost individuálně.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem zajištění úplného dodržování zásady zachování celistvosti rodiny a zásady respektování nejlepšího zájmu dítěte by se mělo stát závazným kritériem pro určení příslušnosti existence vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho dítětem, sourozencem nebo rodičem z důvodu těhotenství nebo mateřství žadatele, jeho zdravotního stavu nebo vysokého věku. Pokud je žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, závazným kritériem příslušnosti by se měla stát také přítomnost rodinného příslušníka nebo příbuzného na území jiného členského státu, který se o něj může postarat. V zájmu odrazování od druhotného pohybu nezletilých osob bez doprovodu, který není v jejich nejlepším zájmu, není-li přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný, by měl být příslušný ten členský stát, kde nezletilá osoba bez doprovodu poprvé podala žádost o mezinárodní ochranu, není-li prokázáno, že by to nebylo v nejlepším zájmu dítěte. Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do jiného členského státu by měl přemísťující členský stát zajistit, že tento členský stát podnikne veškerá nezbytná a náležitá opatření pro zajištění přiměřené ochrany dítěte, a zejména co nejrychlejší jmenování zástupce či zástupců, kteří mají zajistit dodržování všech práv, na která má dítě nárok. Před jakýmkoli rozhodnutím o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu by měli pracovníci s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi provést posouzení jejího nejlepšího zájmu.

(20)  Za účelem zajištění úplného dodržování zásady zachování celistvosti rodiny a zásady respektování nejlepšího zájmu dítěte by se mělo stát závazným kritériem pro určení příslušnosti existence vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho dítětem, sourozencem nebo rodičem z důvodu těhotenství nebo mateřství žadatele, jeho zdravotního stavu nebo vysokého věku. Pokud je žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, závazným kritériem příslušnosti by se měla stát také přítomnost rodinného příslušníka nebo příbuzného na území jiného členského státu, který se o něj může postarat, pokud se neprokáže, že to není v nejlepším zájmu nezletilé osoby. Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do jiného členského státu by měl přemísťující členský stát od tohoto členského státu získat individuální záruky, že tento členský stát podnikne veškerá nezbytná a náležitá opatření pro zajištění přiměřené ochrany dítěte, a zejména co nejrychlejší jmenování opatrovníka, který má zajistit dodržování všech práv, na která má dítě nárok. Před jakýmkoli rozhodnutím o odpovědnosti za nezletilou osobu bez doprovodu podle tohoto nařízení by měl tým pracovníků příslušných oborů s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi provést posouzení jejího nejlepšího zájmu, a to za účasti opatrovníka nebo právního poradce nezletilé osoby.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud členský stát přijme odpovědnost za posuzování žádosti, jež mu byla podána, v případech, kdy podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný, může to ohrozit účinnost a udržitelnost tohoto systému; mělo by k tomu proto docházet výjimečně. Členský stát by proto měl mít možnost odchýlit se od kritérií příslušnosti pouze z humanitárních důvodů, zejména z rodinných důvodů, dokud není určen příslušný členský stát, a posoudit žádost o mezinárodní ochranu, která byla podána tomuto nebo jinému členskému státu, i když pro toto posouzení není příslušný podle závazných kritérií stanovených tímto nařízením.

(21)  Členský stát by měl mít možnost odchýlit se od kritérií příslušnosti a posoudit žádost o mezinárodní ochranu, která byla podána tomuto nebo jinému členskému státu, i když pro toto posouzení není příslušný podle závazných kritérií stanovených tímto nařízením. V zájmu boje proti druhotnému pohybu a za účelem podněcování žadatelů o azyl, aby žádost podávali ihned v prvním členském státě vstupu, je třeba žadateli umožnit podat písemnou, řádně odůvodněnou žádost, zejména na základě jeho širších rodinných, kulturních nebo společenských vazeb, jazykových dovedností nebo jiných smysluplných vazeb, jež by usnadnily jeho integraci v konkrétním členském státě, a jeho žádost by měl přezkoumat ten členský stát, v němž byla podána, nebo by tento členský stát měl požádat jiný členský stát o převzetí příslušnosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby byly splněny cíle tohoto nařízení a odstraněny překážky pro jeho uplatňování, zejména aby se zabránilo útěkům a druhotnému pohybu mezi členskými státy, je nutné v rámci tohoto postupu stanovit jasné povinnosti, které musí žadatelé splňovat, a řádně a včas je o nich informovat. Porušení těchto právních závazků by mělo mít pro žadatele odpovídající a přiměřené procesní důsledky, jakož i odpovídající a přiměřené důsledky, pokud jde o podmínky jeho přijetí. V souladu s Listinou základních práv Evropské unie by měl členský stát, v němž se tento žadatel nachází, v každém případě zajistit, aby byly neprodleně uspokojeny materiální potřeby této osoby.

(22)  Aby byly splněny cíle tohoto nařízení a odstraněny překážky pro jeho uplatňování, zejména aby se zabránilo útěkům a druhotnému pohybu mezi členskými státy, je třeba zavést postupy, jež zajistí spolupráci žadatelů a členských států, s jasným systémem pobídek, které podpoří jeho dodržování a budou odrazovat od jeho nedodržování. Rovněž je v rámci tohoto postupu nutné stanovit jasné povinnosti, které musí žadatelé splňovat, a zajistit, aby všichni žadatelé byli řádně informováni o právech a povinnostech stanovených v tomto nařízení. Je třeba posílit podporu a ochranu nezletilých osob, zejména nezletilých osob bez doprovodu. Měl by být přesně definován význam pojmu „útěk“. Neoprávněný vstup či skutečnost, že žadatel nemá adresu nebo doklady prokazující jeho totožnost, by neměly samy o sobě představovat kritéria určující existenci rizika útěku.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Aby žadatelé lépe rozuměli fungování společného evropského azylového systému, je nezbytné výrazně zlepšit poskytování informací. Investice do včasného poskytování dostupných informací žadatelům značně zvýší pravděpodobnost, že žadatelé pochopí, přijmou a dodrží postupy podle tohoto nařízení. Aby se snížily administrativní požadavky a byly účinněji využívány společné zdroje, měla by agentura pro azyl v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány vytvořit vhodné informační materiály. Agentura pro azyl by při přípravě těchto materiálů měla plně využívat moderních informačních technologií. Aby bylo možné náležitě pomáhat žadatelům o azyl, měla by agentura pro azyl vytvořit také audiovizuální informační materiály, jimiž lze doplnit informační materiály písemné. Agentura pro azyl by měla být odpovědná za správu specializovaných webových stránek obsahujících informace o fungování společného evropského azylového systému pro žadatele a potenciální žadatele s cílem uvádět na pravou míru často nepravdivé informace, které žadatelům poskytují převaděči. Informační materiály, které agentura pro azyl vypracuje, by měly být přeloženy do všech hlavních jazyků, jimiž mluví žadatelé o azyl přicházející do Evropské unie, a měly by být v těchto jazycích k dispozici.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)  Různé kategorie žadatelů potřebují různé informace, a proto je nutné poskytovat informace různými způsoby a přizpůsobit je různým potřebám žadatelů. Je obzvláště důležité zajistit, aby měly nezletilé osoby přístup k informacím, které odpovídají jejich potřebám a situaci a které jsou jim poskytnuty způsobem přiměřeným jejich věku. Poskytování přesných informací vysoké kvality nezletilým osobám s doprovodem i bez doprovodu v prostředí vstřícném pro děti může hrát zásadní úlohu jak v zajištění vhodného prostředí pro tyto osoby, tak i při určování případů, kdy panuje podezření na obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  S žadatelem by měl být proveden osobní pohovor, aby mohl být snadněji určen členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu s výjimkou případů, kdy žadatel uprchl nebo kdy poskytl informace, které jsou dostačující pro určení příslušného členského státu. Jakmile je podána žádost o mezinárodní ochranu, měl by být žadatel informován zejména o použití tohoto nařízení, o nemožnosti volby, který členský stát bude posuzovat jeho žádost o azyl, o jeho povinnostech podle tohoto nařízení a o důsledcích jejich porušení.

(23)  S žadatelem by měl být proveden osobní pohovor, aby mohl být snadněji určen členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu s výjimkou případů, kdy žadatel poskytl informace, které jsou dostačující pro určení příslušného členského státu, a nepožaduje být vyslyšen. Jakmile je registrována žádost o mezinárodní ochranu, měl by být žadatel informován zejména o použití tohoto nařízení, o nemožnosti volby, kromě případů uvedených v kapitole VII, který členský stát bude posuzovat jeho žádost o azyl, o svých povinnostech podle tohoto nařízení a o důsledcích jejich porušení a o nutnosti předložit všechny relevantní informace pro správné určení příslušného členského státu, zejména o přítomnosti rodinných příslušníků nebo příbuzných v členských státech. Žadatel by měl být rovněž náležitě informován o svých právech, včetně práva na účinný opravný prostředek a právní pomoc. Informace by žadateli měly být poskytovány v jazyce, jemuž rozumí, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě, jasným a běžným jazykem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Osoba, která osobní pohovor vede, musí projít dostatečnou odbornou přípravou, aby dokázala zohlednit osobní a obecné okolnosti žadatele, včetně kulturního původu, pohlaví, sexuální orientace, pohlavní identity žadatele nebo jeho znevýhodněného postavení. Osoby, jež provádějí s žadateli pohovor, by měly mít rovněž obecné znalosti o problémech, které by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost žadatele absolvovat pohovor, jako jsou známky toho, že žadatel mohl být v minulosti mučen.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Měly by být stanoveny právní záruky a právo na účinný opravný prostředek, pokud jde o rozhodnutí o přemístění dotyčné osoby do příslušného členského státu, aby byla zaručena účinná ochrana jejích práv v souladu zejména s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Účinný opravný prostředek by měl být poskytnut rovněž v situacích, kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, ale kdy žadatel tvrdí, že má rodinného příslušníka nebo – v případě nezletilých osob bez doprovodu – příbuzného v jiném členském státě, a že je tudíž příslušný tento jiný členský stát. Pro zajištění souladu s mezinárodní právem by měl účinný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení, tak přezkum po právní i skutkové stránce v členském státě, do kterého je žadatel přemísťován. Rozsah účinného opravného prostředku by měl být omezen na posouzení, zda by mohla být porušena základní práva žadatele na respektování rodinného života či práva dítěte, případně zákaz nelidského a ponižujícího zacházení.

(24)  Měly by být stanoveny právní záruky a právo na účinný opravný prostředek, pokud jde o rozhodnutí o přemístění dotyčné osoby do příslušného členského státu, aby byla zaručena účinná ochrana jejích práv v souladu zejména s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Účinný opravný prostředek by měl být poskytnut rovněž v situacích, kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, ale kdy žadatel tvrdí, že příslušný je jiný členský stát. Pro zajištění souladu s mezinárodní právem by měl účinný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení, tak přezkum po právní i skutkové stránce v členském státě, do kterého je žadatel přemísťován.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Členský stát, který je určen jako příslušný podle tohoto nařízení, by měl být příslušný za posouzení veškerých žádostí daného žadatele, včetně všech následných žádostí v souladu s článkem 40, 41 a 42 směrnice 2013/32/EU, bez ohledu na to, zda žadatel opustil území členských států nebo z něj byl vyhoštěn. Ustanovení nařízení (EU) č. 604/2013, která stanoví zánik příslušnosti za určitých okolností, mimo jiné v případech, kdy uplynula lhůta pro provedení přemístění, vytvářejí motivaci k útěkům, a měla by být proto zrušena.

(25)  Členský stát, který je určen jako příslušný podle tohoto nařízení, by měl být příslušný za posouzení veškerých žádostí daného žadatele, včetně všech následných žádostí v souladu s článkem [42] nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o azylovém řízení], pokud nebyl žadatel vyhoštěn z území členského státu nebo jej neopustil v návaznosti na rozhodnutí o navrácení. Ustanovení nařízení (EU) č. 604/2013, která stanoví zánik příslušnosti za určitých okolností, mimo jiné v případech, kdy uplynula lhůta pro provedení přemístění, vytvářejí motivaci k útěkům, a měla by být proto zrušena.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  S cílem zajistit rychlé určení příslušnosti a přidělení žadatelů o mezinárodní ochranu členským státům by měly být co možná nejvíce zjednodušeny a zkráceny lhůty pro podání žádostí o převzetí a pro jejich vyřizování, pro oznámení o přijetí zpět a pro provedení přemístění, jakož i pro podání odvolání a rozhodování o odvoláních.

(26)  S cílem zajistit rychlé určení příslušnosti a přidělení žadatelů o mezinárodní ochranu členským státům by měly být co možná nejvíce  zkráceny lhůty pro podání žádostí o převzetí a pro jejich vyřizování, pro oznámení o přijetí zpět a pro provedení přemístění, jakož i pro podání odvolání a rozhodování o odvoláních, přičemž by se měl brát ohled na základní práva žadatelů a zranitelných osob, zejména na práva dítěte, základní zásadu nejlepšího zájmu dítěte a právo na sloučení rodiny.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  K zajištění žadatelů by mělo docházet v souladu se zásadou, že osoba by neměla být zajištěna pouze proto, že žádá o mezinárodní ochranu. Zajištění by mělo trvat co nejkratší dobu a podléhat zásadám nezbytnosti a proporcionality. Zajištění žadatelů musí být v souladu zejména s článkem 31 Ženevské úmluvy. Řízení podle tohoto nařízení týkající se zajištěné osoby by měla probíhat přednostně a v co nejkratších lhůtách. Pokud jde o obecné záruky ve vztahu k zajištění, jakož i případně podmínky zajištění, měly by členské státy uplatňovat ustanovení směrnice 2013/33/EU, rovněž na osoby zadržované na základě tohoto nařízení.

(27)  K zajištění žadatelů by mělo docházet v souladu se zásadou, že osoba by neměla být zajištěna pouze proto, že žádá o mezinárodní ochranu. Zajištění by mělo trvat co nejkratší dobu a podléhat zásadám nezbytnosti a proporcionality. Zajištění či zadržování dětí, ať už bez doprovodu, nebo v rámci rodiny, není nikdy v jejich nejlepším zájmu a vždy představuje porušení práv dítěte. Proto je třeba jej zakázat. Zajištění žadatelů musí být v souladu zejména s článkem 31 Ženevské úmluvy a mělo by plně respektovat základní práva žadatele. Řízení podle tohoto nařízení týkající se zajištěné osoby by měla probíhat přednostně a v co nejkratších lhůtách. Pokud jde o obecné záruky ve vztahu k zajištění, jakož i případně podmínky zajištění, měly by členské státy uplatňovat ustanovení směrnice 2013/33/EU, rovněž na osoby zadržované na základě tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Řádná evidence všech žádostí o azyl v EU pod jedinečným identifikačním číslem by měla pomoci při zjišťování vícenásobných žádosti a při předcházení nezákonnému druhotnému pohybu žadatelů a tzv. asylum shoppingu. Pro usnadnění uplatňování tohoto nařízení by měl být vytvořen automatizovaný systém. Systém by měl umožnit evidenci žádostí o azyl podaných v EU, účinné sledování podílu žádostí v jednotlivých členských státech a správné uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu.

(29)  Řádná evidence všech žádostí o azyl v EU pod jedinečným identifikačním číslem by měla pomoci při zjišťování vícenásobných žádosti a při předcházení nezákonnému druhotnému pohybu žadatelů. Pro usnadnění uplatňování tohoto nařízení by měl být vytvořen automatizovaný systém. Systém by měl umožnit evidenci žádostí o azyl podaných v EU, účinné sledování podílu žádostí v jednotlivých členských státech a správné uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu. S náležitým ohledem na zásadu omezení účelu by jedinečné identifikační číslo nemělo být v žádném případě používáno pro jiné účely než účely uvedené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/201121.

(30)  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a za jeho interoperabilitu s dalšími systémy a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/201121.

__________________

__________________

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  V souladu s článkem 80 Smlouvy mají akty Unie, kdykoli je to nutné, obsahovat vhodná opatření provádějící zásadu solidarity. Měl by být vytvořen korekční přidělovací mechanismus, jehož cílem je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany v situacích, kdy se některý členský stát potýká s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný.

(31)  V souladu s článkem 80 Smlouvy mají akty Unie, kdykoli je to nutné, obsahovat vhodná opatření provádějící zásadu solidarity. Měl by být vytvořen korekční přidělovací mechanismus, jehož cílem je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany, aby se předešlo situacím, kdy by se některý členský stát jinak potýkal s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž by byl příslušný.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Členské státy by měly zajistit, aby postupy pro určení příslušného členského státu byly efektivní a žadatelům o mezinárodní ochranu umožňovaly případné okamžité přemístění do jiného členského státu. Měly by být upřednostněny žádosti o mezinárodní ochranu žadatelů se zvláštními procesními potřebami.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Při uplatňování korekčního mechanismu by měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států ve spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento mechanismus mohl pomáhat členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Uplatňování korekčního mechanismu pro určitý členský stát by mělo být aktivováno automaticky v situaci, kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, překročí 150 % hodnoty stanovené v referenčním klíči. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

(32)  Při uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu by měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států, tak aby tento mechanismus mohl zajišťovat spravedlivé sdílení povinností členskými státy. Uplatňování korekčního přidělování by mělo být trvalé a automatické, pokud nebylo možné určit podle kritérií stanovených v kapitolách III a IV příslušný členský stát. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Členské státy mají odlišné zkušenosti s přijímáním žadatelů. Aby se zajistilo, že členské státy, které v posledních letech nepatřily mezi hlavní cílové země žadatelů, budou mít dostatek času vybudovat si přijímací kapacity, měl by korekční přidělovací mechanismus umožňovat postupný přechod od stávající situace ke spravedlivému přerozdělování povinností v rámci tohoto mechanismu. Přechodný systém by měl vytvořit základní úroveň založenou na průměrném poměrném počtu žádostí o mezinárodní ochranu podaných v minulosti v členských státech a poté zajistit přechod od stávajícího modelu ke spravedlivému přerozdělování tím, že základní úroveň sníží o jednu třetinu a doplní ji jednou třetinou v rámci modelu spravedlivého přerozdělování ročně, dokud nebude systém plně založen na spravedlivém sdílení povinností. Je nezbytné, aby členské státy, které v posledních letech nepatřily mezi cílové země žadatelů, plně využívaly možností postupného provádění korekčního přidělovacího mechanismu, a zajistily tak dostatečné posílení svých přijímacích kapacit, zejména pro přijímání nezletilých osob. Agentura pro azyl by měla během přechodného období provést zvláštní hodnocení kapacit pro přijímání nezletilých osob bez doprovodu ve všech členských státech, aby zjistila nedostatky a nabídla pomoc při jejich odstraňování.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Při uplatňování korekčního mechanismu žadatelé, kteří podali žádost v členském státě, jenž mechanismus využívá, by měli být přiděleni členským státům, v nichž nebyl nepřekročen podíl žádostí stanovený pro tyto členské státy referenčním klíčem. Je třeba stanovit vhodná pravidla pro případy, kdy by žadatel mohl být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, zejména pravidla výměny informací mezi příslušnými azylovými orgány členských států. Po přemístění by měl členský stát přidělení určit, který členský stát je příslušný, a měl by se stát příslušným k posouzení žádosti, neurčí-li nadřazená kritéria příslušnosti, zejména související s přítomností rodinných příslušníků, že by měl být příslušný jiný členský stát.

(33)  Při uplatňování korekčního mechanismu by žadatelé, kteří podali žádost v členském státě, jenž vede řízení o určení příslušného členského státu, měli být přiděleni členským státům, v nichž nebyl nepřekročen podíl žádostí stanovený pro tyto členské státy referenčním klíčem. Je třeba stanovit vhodná pravidla pro případy, kdy by žadatel mohl být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejnou politiku, zejména pravidla výměny informací mezi příslušnými azylovými orgány členských států. Po přemístění by měl členský stát přidělení žádost posoudit jako příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Členské státy by měly zajistit, aby postupy byly efektivní a umožňovaly bezodkladné přemístění žadatelů do jiných členských států, pokud nejsou příslušné podle tohoto nařízení. Aby se zamezilo nákladnému a časově náročnému druhotnému přemísťování a aby měli žadatelé zajištěn přístup k celistvosti rodiny a současně nebyly členské státy na hranici Unie nepřiměřeně zatíženy, je třeba navrhnout jednoduchý postup, jenž by umožnil přemístit žadatele, kteří pravděpodobně splní příslušná kritéria pro sloučení s rodinnými příslušníky v konkrétním členském státě, nebo urychleně posoudit jejich žádost v členském státě, v němž prokázali, že mají smysluplné vazby založené na předchozím legálním pobytu nebo dosaženém vzdělání.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b)  Aby se zamezilo druhotnému pohybu a zlepšily se vyhlídky na integraci a usnadnilo se administrativní vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu, je vhodné zajistit, aby se žadatelé, kteří mají zájem o společné přemístění, mohli v rámci korekčního přidělovacího mechanismu registrovat a nechat se přemístit jako skupina do jednoho členského státu, místo aby byli rozdělení do několika členských států. Žadatelé sami by měli mít možnost vymezit svou skupinu, přičemž je třeba jim objasnit, že registrace skupiny neznamená právo na přemístění do konkrétního členského státu, ale právo na společné přemístění do členského státu, který bude určen na základě korekčního přidělovacího mechanismu. Pokud žadatel splňuje podmínky pro sloučení s rodinnými příslušníky nebo se členský stát rozhodl přijmout příslušnost k jeho žádosti na základě diskrečních ustanovení tohoto nařízení, neměl by mít žadatel možnost stát se členem skupiny v rámci korekčního přidělovacího mechanismu. Pokud nelze přemístit žadatele patřícího ke skupině například ze zdravotních důvodů nebo z důvodů veřejné bezpečnosti nebo veřejné politiky, mělo by být možné přemístit do členského státu přidělení ostatní členy skupiny nebo části skupiny dříve než žadatele, kterého nelze přemístit. Po odstranění překážek přemístění zbývajícího žadatele by měl být daný žadatel přemístěn do téhož členského státu jako zbytek jeho skupiny.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Členský stát přidělení se může rozhodnout po dobu dvanácti měsíců nepřijímat přidělené žadatele; v tom případě by měl tuto informaci zadat do automatizovaného systému a vyrozumět ostatní členské státy, Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří měli být tomuto členskému státu přiděleni, by měli být přiděleni ostatním členským státům. Členský stát, který se korekčního mechanismu dočasně neúčastní, by měl odvést příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR na každého žadatele, který nebyl přijat členským státem určeným jako příslušný k posouzení jeho žádosti. Komise by měla prováděcím aktem stanovit praktické postupy pro uplatňování mechanismu příspěvků solidarity. Agentura Evropské unie pro azyl bude sledovat uplatňování mechanismu finanční solidarity a každoročně podávat zprávy Komisi.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1560/200322, je možné provést dobrovolné přemístění do příslušného členského státu za účelem posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, a to prostřednictvím kontrolovaného vycestování nebo s doprovodem. Členské státy by měly poskytováním vhodných informací žadateli dobrovolná přemístění podporovat a měly by zajistit, aby se kontrolované vycestování nebo přemístění s doprovodem provádělo humánně v souladu se základními právy, při respektování lidské důstojnosti., jakož i v nejlepším zájmu dítěte a s ohledem vývoj příslušné judikatury týkající se zejména přemístění z humanitárních důvodů.

(36)  V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1560/200322, je možné provést dobrovolné přemístění do příslušného členského státu za účelem posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, a to prostřednictvím kontrolovaného vycestování nebo s doprovodem. Dobrovolné přemisťování by mělo být podporováno poskytováním vhodných informací žadateli, přičemž je třeba zajistit, aby se kontrolované vycestování nebo přemístění s doprovodem provádělo humánně v souladu se základními právy, při respektování lidské důstojnosti, jakož i v nejlepším zájmu dítěte a s ohledem vývoj příslušné judikatury týkající se zejména přemístění z humanitárních důvodů.

_________________

_________________

22Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3.

22Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Na zpracování osobních údajů členskými státy podle tohoto nařízení se vztahuje [obecné nařízení o ochraně údajů (EU) č. .../2016] ode dne stanoveného v uvedeném nařízení; do tohoto data se použije směrnice 95/46/ES. Členské státy by měly provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a mohly prokázat, že zpracování údajů probíhá v souladu s uvedeným nařízením a s ustanoveními vymezujícími příslušné požadavky v tomto nařízení. Tato opatření by měla zejména zajistit ochranu osobních údajů zpracovávaných podle tohoto nařízení, a zejména zabránit protiprávnímu či neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům nebo jejich zveřejnění, pozměnění či ztrátě. Příslušný orgán nebo orgány dozoru každého členského státu by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů dotčenými orgány, včetně jejich přenosu do a z automatizovaného systému a jejich předávání orgánům příslušným pro provádění bezpečnostních kontrol.

(38)  Na zpracování osobních údajů členskými státy podle tohoto nařízení se vztahuje [obecné nařízení o ochraně údajů (EU) č. .../2016] ode dne stanoveného v uvedeném nařízení; do tohoto data se použije směrnice 95/46/ES. Členské státy by měly provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a mohly prokázat, že zpracování údajů probíhá v souladu s uvedeným nařízením a s ustanoveními vymezujícími příslušné požadavky v tomto nařízení. Tato opatření by měla zejména zajistit ochranu osobních údajů zpracovávaných podle tohoto nařízení, a zejména zabránit protiprávnímu či neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům nebo jejich zveřejnění, pozměnění či ztrátě. Zejména by měly být subjekty údajů bez zbytečného prodlení informovány v případě, že bezpečnostní incident by pravděpodobně mohl vést k vysoké míře ohrožení jejich práv a svobod. Příslušný orgán nebo orgány dozoru každého členského státu by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů dotčenými orgány, včetně jejich přenosu do a z automatizovaného systému a jejich předávání orgánům příslušným pro provádění bezpečnostních kontrol.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Na zpracování osobních údajů agenturou pro azyl se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 38, který uvádí, že na údaje zpracovávané členskými státy se použije obecné nařízení o ochraně údajů. Nikde v návrhu však není uvedeno, že nařízení č. 45/2001 se použije na zpracování osobních údajů agenturou EU pro azyl. Bod odůvodnění 39 zmiňuje nařízení č. 45/2001 jen v kontextu sledování ze strany evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38b)  Informace o žadatelích v Unii by mohly být cenné pro orgány třetích zemí, z nichž žadatelé odešli, aby žádali o mezinárodní ochranu. Vzhledem ke zvýšené hrozbě pro informační systémy Unie z třetích zemí a vzhledem k tomu, že v systému navrženém v tomto nařízení budou všechny registrace označeny jedinečným identifikačním číslem, měly by členské státy a příslušné agentury Unie přijmout veškerá přiměřená a nezbytná opatření, jimiž zajistí bezpečné uchovávání údajů.

Odůvodnění

Žadatelé o mezinárodní ochranu, v neposlední řadě ti, kteří utíkají před politickým stíháním, často prchají ze zemí, jejichž režimy by mohly mít zájem žadatele sledovat. Vzhledem k tomu, že řada zemí čím dál více a systematicky využívá hackerských útoků a informační války, měly by členské státy i agentury EU přijmout nezbytná preventivní opatření, jež zajistí, aby údaje o žadatelích o mezinárodní ochranu v Evropě neskončily v nesprávných rukách.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Uplatňování tohoto nařízení může být usnadněno a jeho účinnost může být zvýšena dvoustrannými dohodami mezi členskými státy za účelem zdokonalení komunikace mezi příslušnými útvary, zkrácení lhůt pro řízení nebo zjednodušení vyřizování žádostí o převzetí nebo přijetí zpět nebo vytvoření postupů pro provádění přemístění.

(40)  Uplatňování tohoto nařízení může být usnadněno a jeho účinnost může být zvýšena prostřednictvím podpory ze strany agentury pro azyl, jakož i dvoustrannými dohodami mezi členskými státy za účelem zdokonalení komunikace mezi příslušnými útvary, zkrácení lhůt pro řízení nebo zjednodušení vyřizování žádostí a oznámení nebo vytvoření postupů pro provádění přemístění.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Měla by být zajištěna návaznost mezi systémem určení členského státu příslušného k posuzování žádosti podle nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem podle tohoto nařízení. Podobně by měl být zajištěn soulad mezi tímto nařízením a [návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013] .

(41)  Měla by být zajištěna návaznost mezi systémem určení členského státu příslušného k posuzování žádosti podle nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem podle tohoto nařízení. Podobně by měl být zajištěn soulad mezi tímto nařízením a [návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013]. Jakmile automatizovaný systém pro registraci a sledování žádostí o mezinárodní ochranu a pro korekční přidělovací mechanismus podle tohoto nařízení určí členský stát přidělení, měla by být tato informace automaticky vložena do systému Eurodac. Je tudíž nutné počítat s interoperabilitou mezi ústředním systémem korekčního přidělovacího mechanismu a ústředním systémem Eurodac.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Přezkumný postup by se měl použít pro přijímání informačního letáku o systémech Dublin/Eurodac, jakož i zvláštního informačního letáku pro nezletilé osoby bez doprovodu; pro přijímání standardního formuláře pro výměnu příslušných informací o nezletilé osobě bez doprovodu; pro stanovení jednotných podmínek pro konzultace a výměnu informací o nezletilých a závislých osobách; pro stanovení jednotných podmínek pro vypracování a předkládání žádostí o převzetí a oznámení o přijetí zpět; pro vytvoření a pravidelný přezkum dvou seznamů uvádějících přímé a nepřímé důkazy týkající se žádosti o převzetí; pro přijímání vzoru propustky (laissez passer); pro stanovení jednotných podmínek pro konzultace a výměnu informací o přemístěních; pro přijímání standardního formuláře pro předávání údajů před přemístěním; pro přijímání vzoru obecného zdravotního osvědčení; pro stanovení jednotných podmínek a praktických opatření pro předávání informací o zdravotním stavu před přemístěním a pro přijímání pravidel týkajících se zavedení bezpečných prostředků elektronické komunikace pro zasílání žádostí.

(47)  Přezkumný postup by se měl použít pro přijímání standardního formuláře pro výměnu příslušných informací o nezletilé osobě bez doprovodu; pro stanovení jednotných podmínek pro konzultace a výměnu informací o nezletilých a závislých osobách; pro stanovení jednotných podmínek pro vypracování a předkládání žádostí o převzetí a oznámení o přijetí zpět; pro vytvoření a pravidelný přezkum dvou seznamů uvádějících přímé a nepřímé důkazy týkající se žádosti o převzetí; pro přijímání vzoru propustky (laissez passer); pro stanovení jednotných podmínek pro konzultace a výměnu informací o přemístěních; pro přijímání standardního formuláře pro předávání údajů před přemístěním; pro přijímání vzoru obecného zdravotního osvědčení; pro stanovení jednotných podmínek a praktických opatření pro předávání informací o zdravotním stavu před přemístěním a pro přijímání pravidel týkajících se zavedení bezpečných prostředků elektronické komunikace pro zasílání žádostí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Za účelem stanovení doplňkových pravidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o zjišťování totožnosti rodinných příslušníků, sourozenců nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu; kritéria, na jejichž základě se stanoví, zda existují prokázané rodinné vazby; o kritéria, na jejichž základě se posoudí schopnost příbuzného postarat se o nezletilou osobu bez doprovodu, včetně případů, kdy se rodinní příslušníci, sourozenci či příbuzní nezletilé osoby bez doprovodu zdržují ve více než jednom členském státě; o prvky, na jejichž základě se posoudí vztah závislosti; kritéria, na jejichž základě se posoudí schopnost dotčené osoby postarat se o závislou osobu; a o prvky, jež je třeba zohlednit za účelem posouzení dlouhodobé neschopnosti vycestovat. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci Komise nepřekročí meze dané nejlepším zájmem dítěte, jak je stanoveno v článku 8 tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména s cílem zajistit rovnou účast na vypracování aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají soustavně přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

(48)  Za účelem stanovení doplňkových pravidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o zjišťování totožnosti rodinných příslušníků, sourozenců nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu; kritéria, na jejichž základě se stanoví, zda existují prokázané rodinné vazby; o kritéria, na jejichž základě se posoudí schopnost příbuzného postarat se o nezletilou osobu bez doprovodu, včetně případů, kdy se rodinní příslušníci, sourozenci či příbuzní nezletilé osoby bez doprovodu zdržují ve více než jednom členském státě; o prvky, na jejichž základě se posoudí vztah závislosti; kritéria, na jejichž základě se posoudí schopnost dotčené osoby postarat se o závislou osobu; prvky, jež je třeba zohlednit za účelem posouzení dlouhodobé neschopnosti vycestovat, a standardní protokoly postupů k určení nejlepších zájmů dítěte. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci Komise nepřekročí meze dané nejlepším zájmem dítěte, jak je stanoveno v článku 8 tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména s cílem zajistit rovnou účast na vypracování aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají soustavně přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  S cílem posoudit, zda korekční mechanismus stanovený v tomto nařízení splňuje svůj cíl, kterým je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a zbavit určité členské státy neúměrnému tlaku, by Komise měla fungování korekčního mechanismu přezkoumat a především ověřit, zda prahová hodnota pro aktivaci a ukončení korekčního mechanismu skutečně zajišťuje spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany v situacích, kdy se některý členský stát potýká s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný.

(52)  S cílem posoudit, zda korekční mechanismus stanovený v tomto nařízení splňuje svůj cíl, kterým je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a zbavit určité členské státy neúměrnému tlaku, by Komise měla fungování korekčního mechanismu přezkoumat a posoudit, zda skutečně zajišťuje spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany, zejména v situacích, kdy se některý členský stát potýká s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný. Komise by při měla těchto přezkumech úzce zapojit Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nezletilé děti párů uvedených v první odrážce nebo žadatele, pokud jsou svobodné, a bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva,

–  nezletilé děti párů uvedených v první odrážce nebo žadatele a zletilé děti, za něž zodpovídají, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené, jak to definuje nebo uznává vnitrostátní právo, a jiné děti, za něž nesou rodičovskou zodpovědnost;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je-li žadatelem svobodná nezletilá osoba, její otec, matka nebo jiná dospělá osoba, která je za ni zodpovědná podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se dospělá osoba nachází,

–  je-li žadatelem nezletilá osoba, její otec, matka nebo jiná dospělá osoba, která je za ni zodpovědná podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se dospělá osoba nachází,

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je-li osoba požívající mezinárodní ochrany nezletilá a svobodná, otec, matka nebo jiná dospělá osoba, která je za ni zodpovědná podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se osoba požívající mezinárodní ochrany nachází,

–  je-li osoba požívající mezinárodní ochrany nezletilá, otec, matka nebo jiná dospělá osoba, která je za ni zodpovědná podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se osoba požívající mezinárodní ochrany nachází,

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  „zástupcem“ osoba nebo organizace jmenovaná příslušnými orgány, aby pomáhala nezletilé osobě bez doprovodu a zastupovala ji v řízeních stanovených tímto nařízením, tak aby byl zajištěn nejlepší zájem dítěte a aby mohla v případě potřeby za nezletilou osobu bez doprovodu činit právní úkony. Pokud je zástupcem jmenována organizace, určí osobu odpovědnou za plnění povinností zástupce vůči nezletilé osobě bez doprovodu v souladu s tímto nařízením;

k)  „opatrovníkem“ opatrovník ve smyslu čl. [4 odst. 2 písm. f)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o řízení];]

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  „nebezpečím útěku“ existence důvodů, které se zakládají na objektivních kritériích vymezených právními předpisy, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel nebo státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, na které se vztahuje řízení o přemístění, může uprchnout;

n)  „nebezpečím útěku“ prokázaná existence konkrétních důvodů, které se zakládají na objektivních a konkrétních kritériích v souladu s normami vypracovanými Agenturou Evropské unie pro azyl a s vnitrostátními právními předpisy, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel může uprchnout, které však nezahrnují kritéria obecné povahy, jakým je například pouhá skutečnost, že se jedná o žadatele ve smyslu nařízení (EU) .../... [nařízení o společném postupu], nebo státní příslušnost;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  „členským státem, který využívá mechanismus“ členský stát, který využívá korekční přidělovací mechanismus stanovený v kapitole VII tohoto nařízení a který provádí přidělení žadatele;

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. q – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q)  „znovuusídlenou osobou“ osoba, která je předmětem procesu znovuusídlení, kdy jsou státní příslušníci třetích zemí na žádost Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vycházející z individuální potřeby mezinárodní ochrany přesunuti ze třetí země do členského státu, v němž se usadí a mohou zde pobývat jakožto osoby s některým z uvedených statusů:

q)  „znovuusídlenou osobou“ osoba, která je předmětem procesu znovuusídlení, kdy jsou státní příslušníci třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu na základě doporučení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nebo členských států vybráni, přijati, přesunuti ze třetí země a je jim poskytnuta ochrana v členském státě, v němž mohou pobývat jakožto osoby s některým z uvedených statusů:

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Členské státy prostřednictvím aktivních opatření zajistí, aby všichni státní příslušníci třetích zemích nebo osoby bez státní příslušnosti na jejich území, a to i na vnější hranici, v teritoriálních mořích nebo v jejich tranzitních zónách nebo na hraničních přechodech, včetně tranzitního prostoru na vnějších hranicích, u nichž lze důvodně předpokládat, že požádají o mezinárodní ochranu v jednom členském státě, měli skutečnou možnost být registrováni v souladu s ustanoveními nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení o azylovém řízení]. Osoba, která vstoupila na území členského státu nelegálně, je registrována v systému Eurodac podle článku [14] nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení o Eurodacu].

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy posuzují jakoukoli žádost o mezinárodní ochranu učiněnou státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti na území kteréhokoli z nich, včetně na hranicích nebo v tranzitním prostoru. Žádost posuzuje jediný členský stát, který je příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III.

1.  Členské státy posuzují jakoukoli žádost o mezinárodní ochranu učiněnou státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti na území kteréhokoli z nich, včetně na hranicích nebo v tranzitním prostoru. Žádost o mezinárodní ochranu posuzuje jediný členský stát, který je příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III a IV.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud nemůže být na základě kritérií vyjmenovaných v tomto nařízení určen příslušný členský stát, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný první členský stát, ve kterém byla žádost podána.

Pokud nemůže být na základě kritérií uvedených v kapitole III a IV určen příslušný členský stát, je členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu určen na základě korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li možné přemístit žadatele do členského státu, který byl primárně určen jako příslušný, protože existují závažné důvody se domnívat, že dochází k systematickým nedostatkům, pokud jde o azylové řízení a o podmínky přijetí žadatelů v daném členském státě, které s sebou nesou riziko nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu článku 4 Listiny základních práv Evropské unie, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, pokračuje v posuzování kritérií stanovených v kapitole III, aby zjistil, jestli nemůže být určen jako příslušný jiný členský stát.

Není-li možné přemístit žadatele do členského státu, který byl určen jako příslušný, protože existují závažné důvody se domnívat, že by byl žadatel vystaven skutečnému riziku závažného porušování jeho základních práv, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, pokračuje v posuzování kritérií stanovených v kapitole III a IV, aby zjistil, jestli nemůže být určen jako příslušný jiný členský stát.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud podle tohoto odstavce nelze provést přemístění do žádného členského státu určeného na základě kritérií stanovených v kapitole III ani do prvního členského státu, v němž byla žádost podána, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, se stává příslušným členským státem.

Pokud podle tohoto odstavce nelze provést přemístění do žádného členského státu určeného na základě kritérií stanovených v kapitole III a IV, je členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu určen na základě korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Před použitím kritérií pro určení příslušného členského státu podle kapitol III a IV první členský stát, ve kterém byla podána žádost o mezinárodní ochranu:

vypouští se

a)   ověří, zda žádost o mezinárodní ochranu není nepřípustná v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. b) a c) směrnice 2013/32/EU v případě, že země, která není členským státem, je považována za první zemi azylu nebo za bezpečnou třetí zemi pro žadatele, a

 

b)   posoudí žádost ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU, platí-li následující důvody:

 

i)   žadatel má státní příslušnost třetí země nebo je osobou bez státní příslušnosti a dříve měl obvyklé bydliště v zemi, jež byla ve společném seznamu EU bezpečných zemí původu zřízeném nařízením [návrh COM(2015) 452 ze dne 9. září 2015] označena za bezpečnou zemi původu, nebo

 

ii)   žadatel může být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu nebo byl podle vnitrostátních právních předpisů ze závažných důvodů týkajících se veřejné bezpečnosti či veřejného pořádku vypovězen za použití donucovacích prostředků.

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  První členský stát, v němž byla žádost o mezinárodní ochranu registrována, tuto žádost posoudí ve zrychleném řízení podle článku [40] nařízení XXXX/XX/EU [nařízení o azylovém řízení], pokud je žadatel na základě bezpečnostního ověření podle článku 3a považován ze závažných důvodů za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu nebo pokud byl žadatel ze závažných důvodů týkajících se veřejné bezpečnosti nebo veřejného pořádku již v minulosti vypovězen podle vnitrostátních právních předpisů buď z členského státu, který vede řízení o určení příslušného členského státu, nebo z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud členský stát shledá, že je žádost nepřípustná, nebo žádost posuzuje ve zkráceném řízení podle odstavce 3, považuje se tento členský stát za příslušný členský stát.

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členský stát, který posoudil žádost o mezinárodní ochranu, včetně případů uvedených v odstavci 3, je příslušný i za posouzení všech dalších předložených údajů nebo následné žádosti tohoto žadatele v souladu s články 40, 41 a 42 směrnice 2013/32/EU, bez ohledu na to, zda žadatel území členských států opustil nebo z něj byl vyhoštěn.

5.  Členský stát, který posoudil žádost o mezinárodní ochranu, včetně případů uvedených v odstavci 3, je příslušný i za posouzení všech dalších předložených údajů nebo následné žádosti tohoto žadatele v souladu s článkem [42] nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o azylovém řízení], pokud nebyl žadatel vyhoštěn z území členského státu nebo jej neopustil v návaznosti na rozhodnutí o navrácení.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Bezpečnostní ověření

 

1.  Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, neprodleně odebere biometrické údaje žadatele v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o Eurodacu]. Co nejdříve po registraci žadatele provede členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, bezpečnostní ověření na základě příslušných databází Unie a členských států.

2.  Pokud se lze na základě bezpečnostní ověření podle odstavce 1 tohoto článku nebo dalších informací získaných členským státem, který vede řízení o určení příslušného členského státu, mimo jiné prostřednictvím pohovoru podle článku 7, oprávněně domnívat, že by mohl být žadatel považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu, přistoupí členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, k osobnímu bezpečnostnímu pohovoru, který doplní pohovor podle článku 7, s cílem zjistit, zda lze žadatele za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek ze závažných důvodů skutečně považovat.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatel musí co nejdříve a nejpozději během pohovoru podle článku 7 předložit všechny podklady a informace důležité pro určení příslušného členského státu a musí spolupracovat s příslušnými orgány členských států.

2.  Žadatel musí co nejdříve předložit všechny dostupné podklady a informace důležité pro určení příslušného členského státu a musí spolupracovat s příslušnými orgány členských států. Příslušné orgány zohlední podklady a informace důležité pro určení příslušného členského státu, pouze pokud byly předloženy před přijetím konečného rozhodnutí, jímž byl určen příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud žadatel nesplní povinnost stanovenou v čl. 4 odst. 1, příslušný členský stát v souladu s tímto nařízením přezkoumá žádost ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU.

vypouští se

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát, v němž je žadatel povinen být přítomen, pokračuje v řízení o určení příslušného členského státu i v případě, kdy žadatel území tohoto členského státu bez povolení opustí nebo kdy jeho příslušným orgánům není jinak k dispozici.

2.  Členský stát, v němž je žadatel povinen být přítomen, pokračuje v řízení o určení příslušného členského státu i v případě, kdy žadatel území tohoto členského státu bez povolení opustí nebo kdy jeho příslušným orgánům není jinak k dispozici. Příslušné orgány tohoto členského státu zanesou oznámení do automatizovaného systému uvedeného v čl. 44 odst. 1, jakmile získají důkaz o tom, že žadatel území tohoto členského státu opustil.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V průběhu řízení podle tohoto nařízení není žadatel oprávněn využívat podmínky přijetí stanovené v článcích 14 až 19 směrnice 2013/33/EU, s výjimkou neodkladné zdravotní péče, v jiném členském státě než v tom, v němž je povinen být přítomen.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Jakmile je podána žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu článku [26] nařízení (EU) XXXX/XXX [nařízení o azylovém řízení] v některém členském státě, jeho příslušné orgány informují žadatele o jeho právech a povinnostech s ohledem na registraci žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s [čl. 26 odst. 1] uvedeného nařízení. Nezletilým osobám budou poskytnuty informace způsobem přiměřeným jejich věku v souladu s [čl. 5 odst. 2] směrnice (EU) xxx/xxx [směrnice o podmínkách přijímání] řádně vyškolenými pracovníky a za účasti opatrovníka, zejména o postupu zjišťování totožnosti rodinných příslušníků nebo příbuzných v souladu s čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po podání žádosti o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. 21 odst. 2 v některém členském státě informují příslušné orgány žadatele o uplatňování tohoto nařízení a o povinnostech stanovených v článku 4, jakož i o následcích porušení povinností uvedených v článku 5, zejména :

1.  Po registraci žádosti o mezinárodní ochranu ve smyslu článku [27] nařízení XXXX/XX/EU [nařízení o azylovém řízení] v některém členském státě informují příslušné orgány žadatele o uplatňování tohoto nařízení a o povinnostech stanovených v článku 4, jakož i o následcích porušení povinností uvedených v článku 5, zejména:

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  o tom, že právo požádat o mezinárodní ochranu nezahrnuje volbu žadatele, který členský stát má být příslušný k posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu;

a)  o tom, že právo požádat o mezinárodní ochranu nezahrnuje volbu žadatele, který členský stát má být příslušný k posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu, s výjimkou případů, které jsou stanoven\ v rámci mechanismu přidělování v souladu s podmínkami kapitoly VII;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  o cílech tohoto nařízení a důsledcích podání další žádosti v jiném členském státě, jakož i o důsledcích opuštění členského státu, v němž je povinen být přítomen v době, kdy probíhá řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení a je posuzována žádost o mezinárodní ochranu, a zejména že žadatel není oprávněn využívat podmínky přijetí stanovené v článcích 14 až 19 směrnice 2013/33/EU, s výjimkou neodkladné zdravotní péče, v jiném členském státě než v tom, v němž je povinen být přítomen;

b)  o cílech tohoto nařízení a důsledcích podání další žádosti v jiném členském státě, jakož i o důsledcích opuštění členského státu, v němž je povinen být přítomen v době, kdy probíhá řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení a je posuzována žádost o mezinárodní ochranu;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  o ustanoveních týkajících se slučování rodin a v této souvislosti o platné definici rodinných příslušníků, jakož i o povinnosti žadatele poskytnout co nejdříve veškeré důležité informace, jež by mohly pomoci určit místo pobytu rodinných příslušníků či příbuzných nacházejících se v jiných členských státech, jakož i o veškeré pomoci, kterou členský stát může nabídnout při dohledávání rodinných příslušníků či příbuzných;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  o tom, že by měl žadatel co nejdříve během řízení poskytnout veškeré důležité informace, které by mohly pomoci zjistit případná předchozí povolení k pobytu, víza nebo dosažené vzdělání;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  o možnosti uvedené v článku 19 žádat v členském státě, v němž se žadatel nachází, aby kterýkoli členský stát použil diskreční ustanovení, jakož i o zvláštních podmínkách spojených s řízením;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  případně o postupu přidělování stanoveném v kapitole VII;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce)  o možnosti, aby si žadatel podle čl. 36 odst. 1c zvolil jeden ze čtyř členských států s nejnižším počtem žadatelů ve vztahu k jejich podílu v souladu s referenčním klíčem uvedeným v článku 35, pokud žadatel splnil povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 1;

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  o osobním pohovoru podle článku 7 a povinnosti předložit a zdůvodnit informace o přítomnosti rodinných příslušníků, příbuzných nebo jiných členů rodiny v členských státech, včetně způsobů, jakými žadatel může tyto informace předložit;

d)  o účelu osobního pohovoru podle článku 7 a o tom, k předložení jakých informací a dokladů bude žadatel vyzván pro účely určení příslušného členského státu, včetně způsobů, jakými žadatel může tyto informace předložit;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o přemístění do 7 dnů od oznámení a o skutečnosti, že toto odvolání je omezeno na posouzení, zda jsou porušována ustanovení čl. 3 odst. 2 týkající se existence rizika nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo ustanovení článků 10 až 13 a 18;

e)  o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o přemístění a postupech, jak se odvolat, a o existenci práva podat u soudu účinný opravný prostředek v souladu s článkem 28, mimo jiné v situaci, kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  v případě nezletilých osob bez doprovodu o úloze a povinnostech opatrovníka a o postupu podávání stížností na opatrovníka při zachování důvěrnosti informací a bezpečnosti a v tomto ohledu při plném respektování práva dětí být vyslyšen;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  o právu požádat o bezplatnou právní pomoc a zastoupení ve všech fázích řízení;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc)  o webových stránkách obsahujících informace podle čl. 6 odst. 3a;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(i)  případně o postupu přidělování stanoveném v kapitole VII.

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují písemně v jazyce, jemuž žadatel rozumí, nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí. Členské státy za tímto účelem používají společný informační leták vypracovaný podle odstavce 3.

Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují v jazyce, jemuž žadatel rozumí, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě, jasným a prostým jazykem. Členské státy za tímto účelem používají společný informační materiál vypracovaný podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Informace jsou poskytovány písemně i ústně a případně i s podporou multimediálních zařízení. Ústně mohou být informace poskytovány buď jednotlivcům, nebo skupinám a žadatelé mají možnost se dotazovat na procesní kroky, které musí dodržet, pokud jde o určení příslušného členského státu v souladu s tímto nařízením. V případě nezletilých osob jsou informace poskytovány způsobem přiměřeným jejich věku v souladu s [čl. 5 odst. 2] směrnice xxx/xxxx [směrnice o podmínkách přijímání] řádně proškolenými pracovníky a za účasti opatrovníka.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je nutné, aby žadatel informacím správně porozuměl, musí být podávány i ústně, například v souvislosti s ústním pohovorem uvedeným v článku 7.

vypouští se

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise vypracuje prostřednictvím prováděcích aktů společný informační leták, jakož i zvláštní informační leták pro nezletilé osoby bez doprovodu obsahující alespoň informace podle odstavce 1 tohoto článku. Tento společný informační leták obsahuje rovněž informace o použití [návrhu nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013], a zejména o účelu, za jakým mohou být údaje o dotčeném žadateli o azyl v rámci systému Eurodac zpracovány. Společný informační leták musí být vypracován takovým způsobem, aby měly členské státy možnost doplnit do něj další informace týkající se konkrétního členského státu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Agentura Evropské unie pro azyl vypracuje v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními agenturami společné informační materiály obsahující alespoň informace podle odstavce 1 tohoto článku. Tyto společné informační materiály obsahují rovněž informace o použití [návrhu nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013], a zejména o účelu, za jakým mohou být údaje o dotčeném žadateli o azyl v rámci systému Eurodac zpracovány. Společný informační materiál musí být vypracován takovým způsobem, aby měly členské státy možnost doplnit do něj další informace týkající se konkrétního členského státu. Agentura Evropské unie pro azyl vypracuje zvláštní informační materiály určené konkrétně pro tyto cílové skupiny:

 

a)   dospělí žadatelé;

 

b)   nezletilé osoby bez doprovodu;

 

c)   nezletilé osoby s doprovodem.

 

 

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura Evropské unie pro azyl vytvoří specializované webové stránky obsahující informace o společném evropském azylovém systému, a zejména o fungování tohoto nařízení. Informace na webových stránkách musí být ucelené a aktualizované a musí být poskytovány ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě jasným a běžným jazykem a musí být dostupné ve všech hlavních jazycích, jimiž hovoří žadatelé přicházející do Evropy.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Příslušné orgány členských států žadatele informují o vývoji řízení vedeného podle tohoto nařízení a týkajícího se jejich žádostí. Tyto informace jsou poskytovány písemně v pravidelných intervalech, nejméně jednou za dva týdny. V případě nezletilých osob informují příslušné orgány, v souladu se stejnými podmínkami, jak nezletilou osobu, tak i rodiče nebo opatrovníka.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, v nichž stanoví podmínky poskytování těchto informací. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 2.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Právo na bezplatnou právní pomoc a zastoupení

 

1.   Aniž je dotčeno právo žadatele zvolit si vlastního právního zástupce na vlastní náklady, členský stát poskytne bezplatnou právní pomoc a zastoupení ve věcech týkajících se uplatňování tohoto nařízení ve všech fázích řízení, pokud si dotyčný žadatel nemůže úhradu těchto nákladů dovolit. Členské státy mohou požadovat celkovou nebo částečnou náhradu vzniklých nákladů, pokud rozhodnutí o úhradě těchto nákladů bylo přijato na základě nepravdivých informací předložených žadatelem, je-li možné stanovit, že žadatel si náhradu těchto nákladů může dovolit.

 

2.   Právní pomoc a zastoupení zahrnuje přinejmenším:

 

a)   poskytnutí informací o řízení se zohledněním individuálních okolností žadatele;

 

b)   pomoc s přípravou na osobní pohovor a vypracováním podpůrných dokumentů a důkazů, které mají být předloženy při pohovoru, včetně účasti na osobním pohovoru;

 

c)   objasnění důvodů pro rozhodnutí o přemístění a jeho důsledků a rovněž informování o tom, jakým způsobem lze toto rozhodnutí napadnout či jak využít opravných prostředků v situacích, kdy není přijato rozhodnutí o přemístění podle článku 28.

 

Při uplatňování tohoto odstavce členské státy zajistí, aby právní pomoc a zastoupení nebyly svévolně omezovány a aby nebyl omezován účinný přístup žadatele ke spravedlnosti.

 

Postupy pro přístup k právní pomoci stanoví vnitrostátní právo.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za účelem usnadnění určování příslušného členského státu, uskuteční členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení, osobní pohovor s žadatelem s výjimkou případů, kdy žadatel uprchl nebo kdy v souladu s čl. 4 odst. 2 již poskytl informace dostačující pro určení příslušného členského státu. Pohovor musí žadateli rovněž umožnit, aby správně pochopil informace, které mu byly poskytnuty v souladu s článkem 6.

1.  Za účelem usnadnění určování příslušného členského státu, uskuteční členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení, osobní pohovor s žadatelem. Členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, se aktivně dotazuje na všechny aspekty žádosti, jež by umožnily určit příslušný členský stát. Pohovor musí žadateli rovněž umožnit, aby správně pochopil informace, které mu byly poskytnuty v článku 6.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členský stát může upustit od osobního pohovoru s žadatelem, pokud jsou informace jím poskytnuté podle čl. 4 odst. 2 dostačující pro určení příslušného členského státu a pokud žadatel nepožaduje být vyslyšen. Pokud členský stát upustí od pohovoru, poskytne žadateli možnost předložit veškeré další informace důležité pro správné určení příslušného členského státu předtím, než přijme konečné rozhodnutí o přemístění žadatele do příslušného členského státu podle čl. 30 odst. 1.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobní pohovor se musí uskutečnit včas a v každém případě před podáním žádosti o převzetí podle článku 24.

2.  Osobní pohovor se musí uskutečnit včas a v každém případě před podáním žádosti o převzetí podle článku 24 nebo před přijetím rozhodnutí o přemístění žadatele.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní pohovor musí být veden v jazyce, jemuž žadatel rozumí, nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí, a v němž je schopen komunikovat. V případě nutnosti členské státy zajistí tlumočníka, který dokáže zabezpečit dostatečnou komunikaci mezi žadatelem a osobou, která osobní pohovor vede.

3.  Osobní pohovor musí být veden v jazyce, jemuž žadatel rozumí a v němž je schopen komunikovat. Rozhovory s nezletilými osobami bez doprovodu jsou vedeny formou vhodnou pro děti řádně vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky podle vnitrostátního práva a za přítomnosti opatrovníka a v případě potřeby jejich právního zástupce.

 

V případě nutnosti členské státy zajistí kvalifikovaného tlumočníka a v případě potřeby kulturního zprostředkovatele, který dokáže zabezpečit dostatečnou komunikaci mezi žadatelem a osobou, která osobní pohovor vede. Žadatel může požádat, aby osoby, které s ním vedou pohovor a jsou mu nápomocny, byly, kdykoli to je možné, stejného pohlaví jako žadatel.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Osobní pohovor musí probíhat za podmínek, které zajistí dostatečnou důvěrnost. Vede jej osoba způsobilá podle vnitrostátního práva.

4.  Osobní pohovor musí probíhat za podmínek, které zajistí dostatečnou důvěrnost. Vede jej osoba způsobilá podle vnitrostátního práva. Žadatelům, kteří byli identifikováni jako osoby, které by mohly potřebovat zvláštní procesní záruky, by měla být poskytnuta přiměřená podpora, včetně dostatku času, s cílem vytvořit nezbytné podmínky pro účinné předložení všech podkladů, které by mohly umožnit určit příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny odpovídající standardní operační postupy s cílem zajistit, aby v souvislosti s žadateli ohroženými zneužitím za účelem obchodování s lidmi či jinými činnostmi organizovaného zločinu byla přijata odpovídající ochranná opatření.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členský stát, který osobní pohovor vede, vypracuje jeho písemné shrnutí obsahující alespoň nejdůležitější informace, které žadatel během pohovoru poskytne. Toto shrnutí může mít formu zprávy nebo standardního formuláře. Členský stát zajistí, aby žadatel nebo právní poradce či jiný poradce, který jej zastupuje, měl toto shrnutí včas k dispozici.

5.  Členský stát, který osobní pohovor vede, vypracuje jeho písemné shrnutí obsahující alespoň nejdůležitější informace, které žadatel během pohovoru poskytne. Žadatel, případně opatrovník a/nebo právní zástupce po skončení pohovoru zkontroluje hlavní prvky, které mají být zahrnuty to shrnutí. Shrnutí má podobu zprávy. Členský stát pořídí zvukový záznam pohovoru. Členský stát zajistí, aby žadatel, opatrovník nebo právní poradce, který jej zastupuje, měl toto shrnutí k dispozici co nejdříve po pohovoru a v každém případě před přijetím rozhodnutí o přemístění.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí v případech, kdy je nezletilá osoba bez doprovodu povinna být přítomna, aby byla tato nezletilá osoba bez doprovodu během příslušných řízení podle tohoto nařízení zastupována svým zástupcem a aby jí byl tento zástupce nápomocen. Zástupce musí mít kvalifikaci a odborné znalosti, aby zajistil, že během řízení prováděných podle tohoto nařízení je zohledněn nejlepší zájem nezletilé osoby. Zástupce musí mít přístup k obsahu příslušných dokumentů žadatelova spisu, včetně zvláštního informačního letáku pro nezletilé osoby bez doprovodu.

Je-li přítomna nezletilá osoba bez doprovodu, zajistí každý členský stát, aby byla tato nezletilá osoba bez doprovodu během veškerých řízení podle tohoto nařízení zastupována svým opatrovníkem a aby jí byl tento opatrovník nápomocen. Opatrovník musí mít kvalifikaci, musí být proškolen a mít odborné znalosti a nezávislost, aby zajistil, že během řízení prováděných podle tohoto nařízení je zohledněn nejlepší zájem nezletilé osoby. Opatrovník musí mít přístup k obsahu příslušných dokumentů žadatelova spisu, včetně zvláštního informačního materiálu pro nezletilé osoby bez doprovodu. Opatrovník je jmenován co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od podání žádosti, a v každém případě před odebráním biometrických údajů v souladu s [čl. 10 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 1] nařízení (EU) XXXX/XX/EU [nařízení o Eurodacu].

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Opatrovník je v co největší míře zapojen do určování příslušnosti členského státu podle tohoto nařízení. Za tímto účelem podporuje opatrovník nezletilou osobu, aby poskytla informace důležité pro posouzení jejích nejlepších zájmů v souladu s odstavcem 3, včetně vykonávání práva být vyslyšena, a podporuje spolupráci nezletilé osoby s dalšími subjekty, jako jsou organizace pro dohledávání rodiny, je-li to za tímto účelem vhodné, a s náležitým ohledem na povinnost zachovávat důvěrnost vůči nezletilé osobě.

 

 

 

Opatrovník zajistí, aby nezletilá osoba měla přístup k informacím, právnímu poradenství a zastoupení týkajícím se řízení vedených podle tohoto nařízení, a pravidelně ji informuje o vývoji řízení vedeného podle tohoto nařízení a týkajícího se její žádosti.

 

Opatrovník musí mít přístup k obsahu příslušných dokumentů spisu nezletilé osoby, včetně zvláštního informačního materiálu pro nezletilé osoby bez doprovodu a formulářů stanovených v článku 6.

 

Opatrovníci jsou k provádění svých úkolů pravidelně vyškolováni a podporováni.

 

 

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby;

b)  blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby se zohledněním zejména jejího etnického, náboženského, kulturního a jazykového zázemí a potřeby stability a kontinuity péče a opatrovnictví a přístupu ke zdravotnickým službám a vzdělávání;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  hledisko bezpečnosti a ochrany, zejména pokud existuje riziko, že se nezletilá osoba stane obětí obchodování s lidmi;

c)  hledisko bezpečnosti a ochrany, zejména pokud existuje riziko, že se nezletilá osoba stane obětí jakékoli formy násilí či zneužívání, včetně obchodování s lidmi;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  situaci zranitelnosti, včetně traumatu, zvláštních zdravotních potřeb a postižení;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  záruku předání osoby do rukou určeného opatrovníka v přijímacím členském státě;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  informace poskytnuté opatrovníkem v členském státě, v němž se nezletilá osoba nachází;

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  potřebu, aby rozhodnutí týkající se nezletilých osob byla vyřizována přednostně;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při posuzování nejlepšího zájmu nezletilé osoby musí být zaručeno její právo být vyslyšena.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do příslušného členského státu nebo případně do členského státu přidělení zajistí přemísťující členský stát, aby příslušný členský stát nebo členský stát přidělení neodkladně přijal opatření uvedená v článcích 14 a 24 směrnice 2013/33/EU a v článku 25 směrnice 2013/32/EU. Před jakýmkoli rozhodnutím o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu se musí provést posouzení jejího nejlepšího zájmu. Toto posouzení se zakládá na prvcích uvedených v odstavci 3. Posouzení musí být urychleně provedeno pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a odborné znalosti, aby bylo zajištěno zohlednění nejlepšího zájmu nezletilé osoby.

4.  Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do příslušného členského státu nebo případně do členského státu přidělení získá přemísťující členský stát v každém individuálním případě záruky, že příslušný členský stát nebo členský stát přidělení neodkladně přijme opatření uvedená v článcích 14 a 24 směrnice 2013/33/EU a v článku 25 směrnice 2013/32/EU. Před jakýmkoli rozhodnutím o přemístění nebo nepřemístění nezletilé osoby bez doprovodu se musí provést multidisciplinární posouzení jejího nejlepšího zájmu. Toto posouzení se zakládá na prvcích uvedených v odstavci 3 a závěry posouzení každého z těchto prvků jsou jasně uvedeny v rozhodnutí o přemístění. Posouzení musí být urychleně provedeno multidisciplinárním týmem, který má příslušnou kvalifikaci a odborné znalosti, aby bylo zajištěno zohlednění nejlepšího zájmu nezletilé osoby. Na multidisciplinárním posouzení se podílejí kompetentní pracovníci s odbornými znalostmi v oblasti práv dítěte a dětské psychologie a rozvoje dítěte a je do něj rovněž zapojen alespoň opatrovník nezletilé osoby a její právní poradce.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely článku 10 členský stát, v němž nezletilá osoba bez doprovodu podala žádost o mezinárodní ochranu, učiní urychleně příslušné kroky s cílem zjistit totožnost rodinných příslušníků nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu, kteří se nacházejí na území některého členského státu, přičemž chrání nejlepší zájem dítěte.

Pro účely článků 10 a 19 členský stát, v němž nezletilá osoba bez doprovodu podala žádost o mezinárodní ochranu, učiní urychleně příslušné kroky s cílem zjistit totožnost rodinných příslušníků nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu, kteří se nacházejí na území některého členského státu, přičemž chrání nejlepší zájem dítěte.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovníci příslušných orgánů uvedených v článku 47, kteří vyřizují žádosti týkající se nezletilých osob bez doprovodu, musí podstupovat náležitou odbornou přípravu týkající se zvláštních potřeb nezletilých osob.

Pracovníci příslušných orgánů uvedených v článku 47, kteří vyřizují žádosti týkající se nezletilých osob bez doprovodu, musí podstupovat náležitou odbornou přípravu týkající se zvláštních potřeb nezletilých osob, včetně školení v oblasti práv dítěte a dětské psychologie a rozvoje dítěte. Tato odborná příprava zahrnuje rovněž školení pro posuzování rizika, aby byli schopni upravit péči a ochranu podle individuálních potřeb nezletilé osoby, se zvláštním zaměřením na včasnou identifikaci obětí obchodování s lidmi a zneužívání, a také školení v oblasti osvědčených postupů pro předcházení mizení nezletilých osob.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu jmenuje přijímající členský stát co nejdříve opatrovníka, v každém případě nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení rozhodnutí o přemístění. Příslušné orgány předají stávajícímu opatrovníkovi informace o opatrovníkovi jmenovaném v přijímacím členském státě, jakož i o podmínkách přemístění.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Komise je v souladu s článkem 57 pověřena přijímat akty v přenesené pravomoci, které doplňují toto nařízení a v souladu s tímto článkem stanoví pravidla a postupy nadnárodní spolupráce při posuzování nejlepších zájmů dítěte.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Náklady spojené s přijetím

 

1.   Náklady spojené s přijetím žadatele hrazené členským státem, který vede řízení o určení příslušnosti, od okamžiku registrace žádosti o mezinárodní ochranu až do okamžiku přemístění žadatele do příslušného členského státu (nebo do okamžiku, kdy členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, převezme za žadatele odpovědnost) jsou uhrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

 

2.   Náklady spojené s přijetím hrazené členským státem, kde je zjevně nepravděpodobné, že by žadatel mohl být uznán za osobu požívající mezinárodní ochrany v souladu s článkem 9, jsou uhrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kritéria pro určení příslušného členského státu se uplatní pouze jednou v pořadí, v jakém jsou uvedena v této kapitole.

1.  Kritéria pro určení příslušného členského státu se uplatní pouze jednou v pořadí, v jakém jsou uvedena v kapitolách III a IV.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát, který je příslušný podle kritérii stanovených v této kapitole, se určuje na základě stavu v době, kdy žadatel podal první žádost o mezinárodní ochranu v některém členském státě.

2.  Členský stát, který je příslušný podle kritérii stanovených v této kapitole, se určuje na základě stavu v době, kdy žadatel podal první žádost o mezinárodní ochranu v některém členském státě, v souladu s článkem [28] nařízení (EU) xxx/xxxx [nařízení o azylovém řízení]).

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud orgán příslušný v členském státě, který vede řízení o určení příslušného členského státu, po provedení osobního pohovoru podle článku 7 dospěje k závěru, že příslušný členský stát nelze na základě článků 10, 11, 12, 13 nebo 18 určit a pokud žadatel nepotřebuje zvláštní procesní záruky v souladu s článkem [19] nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o azylovém řízení], členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, ještě před tím, než uplatní jakékoli ze zbývajících kritérií v souladu s kapitolou III nebo IV, posoudí prima facie, zda žadatel při podání žádosti podal pouze informace, které nejsou relevantní pro posouzení toho, zda může být uznán za osobu požívající mezinárodní ochrany v souladu s nařízením (EU) XXX/XXX [kvalifikační nařízení]; a pokud členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, nemá k dispozici žádné jiné informace, které by naznačovaly, že žadatel může být uznán za osobu požívající mezinárodní ochrany, v důsledku čehož je jeho požadavek, aby mu byla přiznána mezinárodní ochrana, zcela nepřesvědčivý.

 

V takovém případě by žadatel měl být považován za osobu, u níž je zjevně nepravděpodobné, že by mohla získat mezinárodní ochranu, a za příslušný je považován členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, aniž by byl dotčen článek [37] nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o azylovém řízení].

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušným členským státem je ten členský stát, ve kterém se oprávněně nachází rodinný příslušník nezletilé osoby, pokud je to v jejím nejlepším zájmu. Je-li žadatelem vdaná či ženatá nezletilá osoba, jejíž manžel či manželka se nenacházejí oprávněně na území členských států, je příslušným členským státem ten členský stát, v němž se oprávněně nachází otec, matka nebo jiný dospělý, jenž je za tuto nezletilou osobu zodpovědný podle práva nebo praxe dotyčného členského státu, nebo sourozenec.

2.  Příslušným členským státem je ten členský stát, ve kterém se oprávněně nachází rodinný příslušník nezletilé osoby, není-li prokázáno, že to není v jejím nejlepším zájmu. Je-li žadatelem nezletilá osoba, je příslušným členským státem ten členský stát, v němž se oprávněně nachází otec, matka nebo jiný dospělý, jenž je za tuto nezletilou osobu zodpovědný podle práva nebo praxe dotyčného členského státu, nebo sourozenec.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je žadatelem osoba, která má příbuzného, jenž se oprávněně nachází v jiném členském státě, a pokud se na základě posouzení jednotlivého případu dojde k závěru, že tento příbuzný se o ni může postarat, tento členský stát sloučí nezletilou osobu s jejím příbuzným a je příslušným členským státem za předpokladu, že je to v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

3.  Pokud je žadatelem osoba, která má příbuzného, jenž se oprávněně nachází v jiném členském státě, a pokud se na základě posouzení jednotlivého případu dojde k závěru, že tento příbuzný se o ni může postarat, tento členský stát sloučí nezletilou osobu s jejím příbuzným a je příslušným členským státem, pokud se neprokáže, že to není v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V případě, že není přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený v odstavcích 2 a 3, je příslušným členským státem ten členský stát, ve kterém nezletilá osoba bez doprovodu podala první žádost o mezinárodní ochranu, neprokáže-li se, že to není v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

5.  V případě, že není přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený v odstavcích 2 a 3, a pokud se nepoužijí žádná jiná kritéria stanovená v kapitolách III a IV, zejména článek 19, je příslušný členský stát určen přidělovacím mechanismem stanoveným v kapitole VII pod podmínkou, že nezletilá osoba má vždy možnost volby mezi členskými státy přidělení v souladu s čl. 36 odst. 1c. Jakémukoli rozhodnutí o příslušném členském státu by mělo předcházet multidisciplinární posouzení nejlepšího zájmu nezletilé osoby, a to i v případě přidělení.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Je-li nezletilá osoba doprovázena jedním rodičem, dospělým sourozencem nebo jinou dospělou osobou, která má za ni rodičovskou zodpovědnost, bez ohledu na to, zda podle práva nebo praxe dotyčného členského státu, a jeden z rodičů nebo jiná dospělá osoba, která má za nezletilou osobu rodičovskou odpovědnost, bez ohledu na to, zda podle práva nebo praxe dotyčného členského státu, je legálně přítomna v členském státě, je příslušným členským státem ten členský stát, v němž je legálně přítomen rodič nebo jiná dospělá osoba, která má za nezletilou osobu rodičovskou zodpovědnost, za předpokladu, že to je v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rodinní příslušníci, kteří požívají mezinárodní ochrany

Rodinní příslušníci, kteří legálně pobývají v členském státě

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má žadatel rodinného příslušníka, který může pobývat jako osoba požívající mezinárodní ochrany v některém členském státě, bez ohledu na to, zda tato rodina vznikla již dříve v zemi původu, je tento členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu za předpokladu, že dotčené osoby vyjádřily své přání písemně.

Pokud má žadatel rodinného příslušníka, který legálně pobývá v některém členském státě, bez ohledu na to, zda tato rodina vznikla již dříve v zemi původu, je tento členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu za předpokladu, že dotčené osoby vyjádřily své přání písemně.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu všech rodinných příslušníků nebo svobodných nezletilých sourozenců je členský stát, který je podle kritérií příslušný k převzetí největšího počtu těchto osob;

a)  příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu všech rodinných příslušníků je členský stát, který je podle kritérií příslušný k převzetí největšího počtu těchto osob;

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je žadatel držitelem platného povolení k pobytu nebo povolení k pobytu, jehož platnost skončila méně než dva roky před podáním první žádosti, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný členský stát, který toto povolení vydal.

1.  Pokud je žadatel držitelem platného povolení k pobytu nebo povolení k pobytu, jehož platnost skončila před podáním první žádosti, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný členský stát, který toto povolení vydal.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je žadatel držitelem platného víza nebo víza, jehož platnost skončila méně než šest měsíců před podáním první žádosti, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný členský stát, který toto vízum udělil, ledaže bylo vízum uděleno jménem jiného členského státu v rámci ujednání o zastupování podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200925. V tom případě je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný zastupovaný členský stát.

2.  Pokud je žadatel držitelem platného víza nebo víza, jehož platnost skončila před podáním první žádosti, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný členský stát, který toto vízum udělil, ledaže bylo vízum uděleno jménem jiného členského státu v rámci ujednání o zastupování podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200925. V tom případě je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný zastupovaný členský stát.

_________________

_________________

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Otázka vysokoškolských nebo odborných diplomů

 

1.   Pokud je žadatel držitelem diplomu či jiné kvalifikace vydané vzdělávací institucí sídlící v některém členském státě, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný tento členský stát.

 

V tomto kontextu je vzdělávací institucí jakýkoli druh vzdělávací instituce, která je jako taková uznána nebo za takovou považována podle vnitrostátních právních předpisů a která v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí nabízí možnost získání uznávaných vzdělávacích titulů nebo jiných uznávaných kvalifikací, bez ohledu na to, jak je tato instituce nazývána, nebo jakákoliv instituce, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí nabízí odborné vzdělání či přípravu.

 

Pro účely tohoto článku se za relevantní pro účely posouzení příslušného členského státu považují pouze ty diplomy či jiné kvalifikace, které byly uděleny v důsledku docházky žadatele ve vzdělávací instituci na území členského státu. Za relevantní se nepovažuje odborná příprava on-line ani jiné formy dálkového vzdělávání.

 

2.   Pokud je žadatel držitelem více než jednoho diplomu či jiné kvalifikace, které vydaly vzdělávací instituce sídlící v rozdílných členských státech, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný ten členský stát, v němž byl vydán poslední diplom či kvalifikace.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je na základě přímých nebo nepřímých důkazů popsaných ve dvou seznamech, které jsou uvedeny v čl. 25 odst. 4 tohoto nařízení, včetně údajů ve smyslu [návrhu nařízení, kterým se přepracovává nařízení (EU) č. 603/2013,], zjištěno, že žadatel překročil nedovoleným způsobem pozemní, námořní nebo vzdušnou cestou hranice některého členského státu ze třetí země, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný tento členský stát.

vypouští se

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Není-li možné určit členský stát příslušný v souladu s ostatními kritérii podle kapitoly III nebo IV, je příslušný členský stát určen korekčním přidělovacím mechanismem stanoveným v kapitole VII.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pokud není možné určit členský stát příslušný v souladu s ostatními kritérii podle kapitoly III nebo článku 18 a pokud je na základě přímých nebo nepřímých důkazů zjištěno, že žadatel překročil hranice do členského státu, v němž byla podána žádost o mezinárodní ochranu, z jiného členského státu, je členský stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu stanoven v souladu s postupem uvedeným v článku 24c.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

vypouští se

Vstup s osvobozením od vízové povinnosti

 

Jestliže státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti vstoupí na území členského státu, ve kterém je osvobozen od vízové povinnosti, je k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu příslušný tento členský stát.

 

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Žádost o mezinárodní ochranu v mezinárodním tranzitním prostoru letiště

 

Pokud státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti učiní žádost o mezinárodní ochranu v mezinárodním tranzitním prostoru letiště členského státu, je k posouzení žádosti příslušný tento členský stát.

 

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je žadatel z důvodu svého těhotenství či nedávného narození dítěte, vážné nemoci, vážného postižení nebo vysokého věku závislý na pomoci svého dítěte, sourozence nebo rodiče oprávněně pobývajícího na území některého členského státu, nebo pokud je toto dítě, tento sourozenec nebo rodič žadatele závislý na pomoci žadatele, členský stát obvykle ponechá spolu nebo sloučí žadatele s tímto dítětem, sourozencem nebo rodičem za předpokladu, že tyto rodinné vazby již dříve existovaly v zemi původu, toto dítě, sourozenec nebo rodič nebo žadatel jsou schopni se o závislou osobu postarat a dotyčné osoby vyjádřily své přání písemně.

1.  Pokud je žadatel z důvodu svého těhotenství či nedávného narození dítěte, vážné nemoci, vážného postižení, vážného traumatu nebo vysokého věku závislý na pomoci svého dítěte, sourozence nebo rodiče oprávněně pobývajícího na území některého členského státu, nebo pokud je toto dítě, tento sourozenec nebo rodič žadatele závislý na pomoci žadatele, členský stát obvykle ponechá spolu nebo sloučí žadatele s tímto dítětem, sourozencem nebo rodičem, pokud tyto rodinné vazby již existovaly před příchodem žadatele na území členských států a pokud toto dítě, sourozenec nebo rodič nebo žadatel jsou schopni se o závislou osobu postarat a dotyčné osoby vyjádřily své přání písemně.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Převzetí finančních nákladů

 

1.   Členský stát může organizacím, které byly schváleny dotyčným členským státem v souladu se specifickými požadavky, které mají zabránit zneužití a obchodování s lidmi a které jsou stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech, umožnit stát se sponzorem žadatele o mezinárodní ochranu, který podal žádost v Unii. Organizace sponzorující žadatele se postará o jeho přemístění a o jeho pobyt v členském státě, v němž sponzor sídlí, až do přijetí konečného rozhodnutí o jeho žádosti o mezinárodní ochranu.

 

2.   Na základě písemné žádosti sponzora se souhlasem žadatele členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, informuje členský stát, v němž je sponzor usazen, o dohodě o sponzorství mezi organizací a žadatelem. Pokud členský stát, v němž organizace sídlí, souhlasí s tím, že se postará o žadatele, stane se příslušným členským státem, a žádost o mezinárodní ochranu je započítána do jeho referenčního počtu, jak je stanoveno v článku 35.

 

3.   Akt v přenesené pravomoci přijatý postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 stanoví formality a požadavky způsobilosti, které musí splnit sponzor, a další nezbytná ujednání.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a výhradně v případě, že žádný členský stát dosud nebyl určen jako příslušný, se může každý členský stát rozhodnout posoudit žádost o mezinárodní ochranu, kterou na základě rodinných důvodů týkajících se širší rodiny nezahrnuté v čl. 2 písm. g) podal státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, i když podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný.

Odchylně od čl. 3 odst. 1 se může každý členský stát rozhodnout posoudit žádost o mezinárodní ochranu, kterou podal státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, i když podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který se rozhodl, že posoudí žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto odstavce, se stává příslušným členským státem a přebírá povinnosti s tím spojené. V případě potřeby původně příslušný členský stát uvědomí členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, nebo členský stát, kterému byla podána žádost o převzetí žadatele.

Členský stát, který se rozhodl, že posoudí žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto odstavce, se stává příslušným členským státem a přebírá povinnosti s tím spojené. V případě potřeby – prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“, zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003 – uvědomí původně příslušný členský stát, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, nebo členský stát, kterému byla podána žádost o převzetí žadatele.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Žadatel může požádat členský stát, v němž podal žádost o mezinárodní ochranu, o uplatnění tohoto odstavce. Tato žádost se podává písemně a musí být řádně odůvodněna.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, ve kterém je požádáno o mezinárodní ochranu a který vede řízení o určení příslušného členského státu, může kdykoli před určením příslušného členského státu požadovat od jiného členského státu, aby žadatele převzal s cílem sloučit i jiné členy rodiny, i když tento členský stát není příslušný podle kritérií uvedených v článcích 10 až 13 a 18. Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný souhlas.

Členský stát, ve kterém je podána žádost o mezinárodní ochranu a který vede řízení o určení příslušného členského státu, nebo příslušný členský stát může kdykoli před přijetím prvního rozhodnutí v této věci požadovat od jiného členského státu, aby žadatele převzal s cílem sloučit i jiné členy rodiny, z humanitárních důvodů na základě zejména rodinných, kulturních nebo sociálních vazeb, jazykových dovedností či jiných smysluplných vazeb, jež by žadateli usnadnily integraci do jiného členského státu, i když tento členský stát není příslušný podle kritérií uvedených v kapitolách III a IV. Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný souhlas.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Žadatel může požádat členský stát, v němž podal žádost o mezinárodní ochranu, aby uplatnil odstavec 2. Tato žádost se podává písemně, musí být řádně odůvodněna a předložena příslušným orgánům členského státu, jenž rozhoduje o příslušnosti, kterým byla žádost podána. Žadatel, který představuje bezpečnostní riziko nebo u kterého se má za to, že se zjevnou pravděpodobností nebude uznán za osobu požívající mezinárodní ochrany, nemá možnost využít tohoto postupu.

 

Příslušné orgány členského státu, jenž rozhoduje o příslušnosti, zajistí, aby byla žádost uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce předána příslušným orgánům členského státu, o který žadatel požádal prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003.

 

Dožádaný členský stát do dvou týdnů od obdržení žádosti uvede, zda za dotyčnou žádost o mezinárodní ochranu hodlá převzít odpovědnost. Dožádaný členský stát může lhůtu prodloužit o další dva týdny, pokud o tom uvědomí členský stát, v němž byla žádost o mezinárodní ochranu podána písemně prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“. Pokud dožádaný členský v této lhůtě neodpoví, má se za to, že žádost zamítl, a členský stát, v němž byla žádost o mezinárodní ochranu předložena, pokračuje v určení příslušného členského státu na základě kritérií stanovených v kapitolách III a IV. Aniž je dotčen odstavec 1 nebo 2, nemají žadatelé nárok využít tohoto postupu více než jednou.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Vyhoví-li dožádaný členský stát žádosti v souladu s odstavcem 2a, stane se příslušným členským státem. Členský stát, v němž byla žádost o mezinárodní ochranu podána, zajistí, aby byl žadatel přemístěn do příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Komise vypracuje prostřednictvím prováděcích aktů pro účely postupu podle odstavce 2a společný formulář. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 2.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  převzít za podmínek stanovených v článcích 24, 25 a 30 žadatele, který podal žádost v jiném členském státě;

a)  převzít za podmínek stanovených v článcích 24, 24c, 25 a 30 žadatele, který podal žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. a) posoudí příslušný členský stát žádost o mezinárodní ochranu nebo dokončí její posuzování.

2.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b) posoudí příslušný členský stát žádost o mezinárodní ochranu nebo dokončí její posuzování.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. b) příslušný členský stát posoudí žádost o mezinárodní ochranu nebo její posuzování dokončí ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU.

vypouští se

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. c) příslušný členský stát přistupuje ke všem dalším předloženým údajům nebo nové žádosti téhož žadatele jako k následné žádosti téhož žadatele jako k následným žádostem podle směrnice 2013/32/EU.

vypouští se

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. d) již nebude moci být rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které přijal příslušný orgán příslušného členského státu, napadeno opravným prostředkem ve smyslu kapitoly V směrnice 2013/32/EU.

5.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. d), kdy je žádost o mezinárodní ochranu zamítnuta již v první instanci, příslušný členský stát zajistí, aby dotčená osoba mohla uplatnit účinný opravný prostředek podle článku 46 směrnice 2013/32/EU.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Příslušný členský stát uvede skutečnost, že je příslušným členským státem, v elektronickém souboru podle čl. 22 odst. 2.

7.  Příslušný členský stát tam, kde je to vhodné, uvede skutečnost, že je příslušným členským státem, v elektronickém souboru podle čl. 22 odst. 2.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řízení o určení příslušného členského státu se zahajuje prvním podáním žádosti o mezinárodní ochranu v některém členském státě, pokud příslušný členský stát, kde byla podána první žádost, již není příslušným členským státem v souladu s čl. 3 odst. 4 nebo 5.

1.  Řízení o určení příslušného členského státu se zahajuje první registrací žádosti o mezinárodní ochranu v některém členském státě, pokud příslušný členský stát, kde byla podána první žádost, již není příslušným členským státem v souladu s čl. 3 odst. 5.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost o mezinárodní ochranu se považuje za podanou, jakmile příslušné orgány dotyčného členského státu obdrží od žadatele formulář žádosti nebo jakmile o ní obdrží úřední zápis. Pokud není žádost učiněna písemně, měla by být doba mezi prohlášením o zamýšleném podání a sepsáním úředního zápisu co nejkratší.

vypouští se

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členský stát, u něhož byla podána první žádost o mezinárodní ochranu, je povinen za podmínek uvedených v článcích 26 a 30 převzít zpět žadatele, který se nachází v jiném členském státě bez povolení k pobytu nebo který v něm učinil novou žádost o mezinárodní ochranu poté, co vzal svou původní žádost podanou v jiném členském státě v průběhu řízení o určení příslušného členského státu zpět.

5.  Členský stát, u něhož byla podána první žádost o mezinárodní ochranu, je povinen za podmínek uvedených v článcích 26 a 30 a s cílem ukončit řízení o určení příslušného státu převzít zpět žadatele, který se nachází v jiném členském státě bez povolení k pobytu nebo který v něm učinil novou žádost o mezinárodní ochranu poté, co vzal svou původní žádost podanou v jiném členském státě v průběhu řízení o určení příslušného členského státu zpět.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  případně odkazy na žádosti rodinných příslušníků či příbuzných, kteří cestují společně;

b)  případně odkazy na žádosti rodinných příslušníků, příbuzných či skupin složených z nejvýše 30 žadatelů, kteří žádají o to, aby byli zaregistrováni jako žadatelé cestující společně, aniž by bylo dotčeno právo na individuální posouzení každé žádosti o mezinárodní ochranu a se zvláštní pozorností věnovanou žadatelům projevujícím známky toho, že jsou vystaveny nátlaku, násilí či zneužití;

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po zadání informací podle odstavce 1 zaregistruje automatizovaný systém uvedený v článku 44 každou žádost pod jedinečným identifikačním číslem, pro každou žádost vytvoří elektronický soubor a jedinečné identifikační číslo sdělí členskému státu, v němž byla žádost podána.

2.  Po zadání informací podle odstavce 1 zaregistruje automatizovaný systém uvedený v článku 44 každou žádost o mezinárodní ochranu pod jedinečným identifikačním číslem, pro každou žádost vytvoří elektronický soubor a jedinečné identifikační číslo sdělí členskému státu, v němž byla žádost podána. Osobní údaje obsažené v jedinečném identifikačním čísle, jakož i elektronický soubor, se použije pouze pro účely tohoto nařízení a nařízení EU) xxx/xxx [návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013].

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členský stát, jemuž byla žádost podána, provede vyhledávání ve VIS podle článku 21 nařízení (ES) č. 767/2008. Pokud shoda s údaji systému VIS ukáže, že žadatel je držitelem platného víza nebo víza, jehož platnost skončila méně než šest měsíců před podáním první žádosti, členský stát uvede číslo žádosti o vízum, jakož i členský stát, jehož orgán vízum udělil nebo prodloužil jeho platnost, a případně zda bylo vízum uděleno jménem jiného členského státu.

5.  Členský stát, jemuž byla žádost o mezinárodní ochranu podána, provede vyhledávání ve VIS podle článku 21 nařízení (ES) č. 767/2008. Pokud shoda s údaji systému VIS ukáže, že žadatel byl držitelem platného víza před podáním první žádosti, členský stát uvede číslo žádosti o vízum, jakož i členský stát, jehož orgán vízum udělil nebo prodloužil jeho platnost, a případně zda bylo vízum uděleno jménem jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  celkový počet úspěšných žádostí podaných v Unii;

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  celkový počet úspěšných žádostí podaných v každém členském státě;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  uplatní-li se mechanismus přidělování podle kapitoly VII, informace uvedené v čl. 36 odst. 4 a v čl. 39 písm. h).

h)  informace uvedené v článku 38 a v čl. 39 písm. h).

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát, ve kterém byla podána žádost o mezinárodní ochranu, domnívá, že k posouzení žádosti je příslušný jiný členský stát, v co nejkratší době a v každém případě do jednoho měsíce ode dne, kdy byla žádost podána ve smyslu čl. 21 odst. 2, požádá druhý členský stát, aby žadatele převzal.

Pokud se členský stát, ve kterém byla podána žádost o mezinárodní ochranu, domnívá, že k posouzení žádosti je příslušný jiný členský stát, v co nejkratší době a v každém případě do tří měsíců ode dne, kdy byla žádost podána ve smyslu čl. 21 odst. 2, požádá druhý členský stát, aby žadatele převzal.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první pododstavec v případě nalezení shody v rámci systému Eurodac s údaji zaznamenanými podle článku 14 [návrhu nařízení, který se přepracovává nařízení (EU) č. 603/2013,] nebo nalezení shody v systému VIS s údaji zaznamenanými podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 767/2008 se žádost zašle do dvou týdnů od nalezení dané shody.

Bez ohledu na první pododstavec v případě nalezení shody v rámci systému Eurodac s údaji zaznamenanými podle článku 14 [návrhu nařízení, který se přepracovává nařízení (EU) č. 603/2013,] nebo nalezení shody v systému VIS s údaji zaznamenanými podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 767/2008 se žádost zašle do jednoho měsíce od nalezení dané shody.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o nezletilé osoby, považuje se za výchozí bod pro účely výpočtu lhůt uvedených v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce jmenování opatrovníka a dokončení posouzení nejlepších zájmů dítěte podle čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Postup pro sloučení rodiny

 

1.  Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, je příslušný k provedení zvláštního postupu pro sloučení rodiny žadatele, aby bylo zajištěno rychlé sloučení rodin a přístup žadatelů k azylovému řízení, pokud je prima facie k dispozici dostatek ukazatelů svědčících o tom, že mají právo na sloučení rodiny podle článku 10, 11, 12 nebo 13.

 

2.  Při zjišťování, zda je k dispozici dostatek ukazatelů svědčících o tom, že žadatel má rodinné příslušníky či příbuzné v členském státě, který uvádí, členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, zajistí, aby žadatel rozuměl platné definici rodinných příslušníků a/nebo příbuzných a aby si byl jistý, že se údajní rodinní příslušníci nebo příbuzní nenacházejí v jiném členském státě. Členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, rovněž zajistí, aby žadatel rozuměl tomu, že mu nebude dovoleno zůstat v členském státě, v němž mají být podle jeho tvrzení jeho rodinní příslušníci nebo příbuzní, pokud daný členský stát nemůže jeho tvrzení ověřit. Pokud informace poskytnuté žadatelem nezakládají zjevné důvody pro pochybnosti ohledně přítomnosti jeho rodinných příslušníků nebo příbuzných v jím uvedeném členském státě, dospěje se k závěru, že prima facie je k dispozici dostatek ukazatelů svědčících o tom, že žadatel má v daném členském státě rodinné příslušníky nebo příbuzné, aby byly splněny požadavky odstavce 1.

 

Příslušné orgány členského státu, v němž se mají podle tvrzení žadatele nacházet jeho rodinní příslušníci nebo příbuzní, poskytnou pomoc příslušným orgánům členského státu, jenž rozhoduje o příslušnosti, s hledáním odpovědí na otázky, jež mají upřesnit, zda jsou uvedené rodinné vazby skutečné.

 

3.  Pokud se v souladu s odstavci 1 a 2 zjistí, že žadatel má prima facie pravděpodobně právo na sloučení rodiny v souladu s článkem 10, 11, 12 nebo 13, členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, o tom členský stát přidělení uvědomí a žadatel bude do daného členského státu přemístěn.

 

4.  Členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, převede všechny informace poskytnuté žadatelem do členského státu přidělení prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003.

 

5.  V souladu s postupem uvedeným v odstavci 3 členský stát přidělení rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro sloučení rodiny v souladu s článkem 10, 11, 12 nebo 13. Pokud je tomu tak, stává se členský stát přidělení příslušným členským státem.

 

6.  Pokud členský stát přidělení určí, že podmínky pro sloučení rodiny splněny nejsou, zajistí, aby byl žadatel relokován do jiného členského státu příslušného v souladu s postupem stanoveným v článku 24c.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Článek 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24b

 

Zjednodušený postup pro články 14 a 14a

 

1.  Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení, urychleně určí členský stát přidělení, pokud je prima facie k dispozici dostatek ukazatelů svědčících o tom, že žadatel má na určitý členský stát jiný, jež je členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, smysluplné vazby.

 

2.  Při zjišťování, zda je k dispozici dostatek ukazatelů svědčících o tom, že žadatel má smysluplné vazby na určitý členský stát v souladu s článkem 14 nebo 14a, rozhodne členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu podle tohoto nařízení, na základě důkazů a dalších informací, které žadatel poskytl, a nahlédne do příslušných databází Unie. Členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, rovněž zajistí, aby žadatel rozuměl tomu, že mu nebude dovoleno zůstat v členském státě přidělení, pokud tento členský stát nebude mít možnost poskytnuté důkazy a informace ověřit. Pokud informace poskytnuté žadatelem či shromážděné prostřednictvím příslušných databází Unie nezakládají zjevné důvody pro pochybnosti ohledně toho, že se na určitý členský stát uplatní článek 14 nebo 14a, členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, dospěje se k závěru, že prima facie jsou k dispozici dostatečné ukazatele svědčící o tom, že dotyčné vazby splňují požadavky čl. 24b odst. 1.

 

Příslušné orgány členského státu, v němž by žadatel mohl mít vazby v souladu s článkem 14 nebo 14a, poskytnou pomoc příslušným orgánům členského státu, jenž rozhoduje o příslušnosti, s hledáním odpovědí na otázky, jež mají upřesnit, zda jsou uvedené vazby skutečné.

 

3.  Pokud se členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, v souladu s odstavci 1 a 2 domnívá, že je pravděpodobné, že určitý členský stát je prima facie členským státem přidělení v souladu s článkem 14 nebo 14a, členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, o tom členský stát přidělení uvědomí a žadatel bude do daného členského státu přemístěn.

 

4.  Členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, převede všechny informace poskytnuté žadatelem do členského státu přidělení prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003.

 

5.  Členský stát přidělení v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3 určí, zda jsou splněny podmínky podle článku 14 nebo 14a. Pokud je tomu tak, stane se členský stát přidělení příslušným členským státem.

 

6.  Pokud je určeno, že tyto podmínky splněny nejsou, zajistí členský stát přidělení, aby byl žadatel relokován do jiného členského státu příslušného v souladu s postupem uvedeným v článku 24c.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Článek 24 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24c

 

Předložení oznámení o převzetí

 

1.   Pokud je žadatel v souladu s čl. 15 odst. 2, čl. 24a odst. 5 a čl. 24b odst. 6 přemístěn do jiného členského státu, je příslušným členským státem členský stát s nejnižším počtem žadatelů ve vztahu k jejich podílu v souladu s referenčním klíčem uvedeným v článku 35 ve chvíli určování podle čl. 15 odst. 2, čl. 24a odst. 5 nebo čl. 24b odst. 6.

 

2.   Jakmile byl příslušný členský stát určen podle odstavce 1, jsou informace o tomto určení automaticky vloženy do systému Eurodac a tento členský stát je o této skutečnosti informován formou automatického oznámení.

 

3.   Členský stát, v němž se žadatel nachází, informuje žadatele o určení členského státu podle odstavce 2 a ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro azyl o formě přemístění.

 

4.  Členský stát, na jehož území se žadatel nachází, předá veškeré informace poskytnuté tímto žadatelem příslušnému členskému státu prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003.

 

5.   Agentura Evropské unie pro azyl zajistí rychlé přemístění žadatele z členského státu, v němž se žadatel nachází, do příslušného členského státu.

 

6.   Povinnosti stanovené v článcích 39, 40, 41 a 42 se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dožádaný členský stát provede nezbytné kontroly a o žádosti o převzetí žadatele rozhodne do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti.

1.  Dožádaný členský stát provede nezbytné kontroly a o žádosti o převzetí žadatele rozhodne do dvou týdnů ode dne obdržení žádosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se pokouší přiměřeně zkrátit dobu trvání řízení. V souladu se zavedením postupu snadného slučování rodin se dvoutýdenní lhůta zdá být dostatečná na reakci na žádost o převzetí.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případech uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) členský stát, kde je daná osoba přítomna, předloží do dvou týdnů od zjištění shody v systému Eurodac oznámení o přijetí dotyčné osoby zpět a přemístí dotčenou osobu do příslušného členského státu.

1.  V případech uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) členský stát, kde je daná osoba přítomna, předloží do jednoho měsíce od zjištění shody v systému Eurodac oznámení o přijetí dotyčné osoby zpět a přemístí dotčenou osobu do příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud dožádaný členský stát vyhoví žádosti o převzetí žadatele, dožadující členský stát neprodleně žadateli písemně oznámí rozhodnutí přemístit ji do příslušného členského státu a případně i rozhodnutí neposuzovat její žádost o mezinárodní ochranu.

1.  Pokud dožádaný členský stát vyhoví žádosti o převzetí žadatele, dožadující členský stát do pěti dnů žadateli písemně oznámí rozhodnutí přemístit jej do příslušného členského státu a případně i rozhodnutí neposuzovat jeho žádost o mezinárodní ochranu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný k zachování logiky textu, jelikož by měl sloužit k zajištění realizace procesních práv žadatele a individuálního posuzování okolností. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s přípustnými pozměňovacími návrhy na základě návrhu zprávy, jež mají za cíl posílit procesní práva žadatele.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy stanoví lhůtu 7 dní od oznámení rozhodnutí o přemístění, v níž může dotyčná osoba uplatnit své právo na podání účinného opravného prostředku podle odstavce 1.

2.  Členské státy stanoví přiměřenou lhůtu nejméně 15 dní od oznámení rozhodnutí o přemístění, v níž může dotyčná osoba uplatnit své právo na podání účinného opravného prostředku podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Rozsah působnosti účinného opravného prostředku stanoveného v odstavci 1 je omezen na posouzení, zda jsou porušována ustanovení čl. 3 odst. 2 týkající se existence rizika nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo ustanovení článků 10 až 13 a 18.

vypouští se

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Není-li přijato rozhodnutí o přemístění podle odstavce 1, členské státy umožní použít účinný opravný prostředek u soudu nebo tribunálu, pokud žadatel tvrdí, že má rodinného příslušníka nebo – v případě nezletilých osob bez doprovodu – příbuzného, který oprávněně pobývá v jiném členském státě, než je ten, který posuzuje jeho žádost o mezinárodní ochranu, a proto se domnívá, že členským státem příslušným k posouzení žádosti je tento jiný členský stát.

5.  Není-li přijato rozhodnutí o přemístění podle odstavce 1, členské státy umožní použít účinný opravný prostředek u soudu nebo tribunálu, pokud žadatel tvrdí, že členským státem příslušným k posouzení žádosti je jiný členský stát.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy zajistí, aby dotyčná osoba měla přístup k právní pomoci a případně i k jazykové pomoci.

6.  Členské státy zajistí, aby dotyčná osoba měla ve všech fázích řízení přístup k bezplatné právní pomoci v souladu s článkem 6a a, je-li to nutné, i k jazykové pomoci a případně k mezikulturnímu zprostředkování.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy zajistí, aby byla na žádost poskytnuta bezplatná právní pomoc, pokud si dotyčná osoba nemůže dovolit uhradit náklady s ní spojené. Členské státy mohou stanovit, že pokud jde o poplatky a jiné náklady, nebude žadatelům poskytnuto příznivější zacházení, než je zacházení obecně poskytované v záležitostech týkajících se právní pomoci vlastním státním příslušníkům.

vypouští se

Aniž by tím členské státy svévolně omezovaly přístup k právní pomoci, mohou stanovit, že bezplatná právní pomoc a zastupování nebude poskytnuta, pokud se příslušný orgán či soud domnívají, že odvolání nebo žádost o přezkum nemají reálnou naději na úspěch.

 

Přijme-li rozhodnutí o neposkytnutí bezplatné právní pomoci a zastoupení podle tohoto odstavce jiný orgán než soud, členské státy stanoví právo podat u soudu účinný opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí. V případě odvolání proti rozhodnutí je tento opravný prostředek nedílnou součástí opravného prostředku uvedeného v odstavci 1.

 

Členské státy v souladu s tímto odstavcem zajistí, že právní pomoc a zastupování nebudou svévolně omezovány a že nebude žadateli bráněno v účinném přístupu ke spravedlnosti.

 

Právní pomoc musí zahrnovat alespoň vypracování požadovaných procesních dokumentů a zastupování orgány řízení před soudem a může být omezena na právní poradce nebo jiné poradce určené vnitrostátním právem pro poskytování právní pomoci a zastupování.

 

Postupy pro přístup k právní pomoci stanoví vnitrostátní právo.

 

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou zajistit dotyčnou osobu za účelem jejího přemístění podle tohoto nařízení, existuje-li vážné nebezpečí útěku na základě posouzení každého jednotlivého případu, a pouze pokud je zajištění přiměřené a nelze účinně použít jiná mírnější donucovací opatření.

2.  Členské státy mohou na základě individuálního posouzení situace žadatele a jako krajní opatření zajistit dotyčnou osobu za účelem jejího přemístění podle tohoto nařízení, je-li prokázáno vážné nebezpečí útěku na základě posouzení každého jednotlivého případu, a pouze pokud je zajištění přiměřené a nelze účinně použít jiná mírnější donucovací opatření.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nezletilé osoby nesmějí být zajištěny. Členské státy ubytují nezletilé osoby a rodiny s nezletilými osobami v komunitních zařízeních, v nichž nedochází k fyzickému zajištění, zatímco bude vyřizována jejich žádost.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zajištění žadatele nařizují písemně soudní orgány. Příkaz k zajištění musí obsahovat odůvodnění po skutkové i právní stránce a zmínku o zohlednění dostupných alternativ a důvody, proč nemohly být účinně použity.

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jde o podmínky zajištění a záruky vztahující se na zajištěné osoby, použijí se na provádění přemístění do příslušného členského státu články 9, 10 a 11 směrnice 2013/33/EU.

4.  Pokud jde o podmínky zajištění, které musí plně respektovat základní práva dotyčné osoby, a záruky vztahující se na zajištěné osoby, použijí se na provádění přemístění do příslušného členského státu články 9, 10 a 11 směrnice 2013/33/EU.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nutné náklady spojené s přemístěním žadatele nebo jiné osoby uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. c), d) nebo e) do příslušného členského státu hradí přemísťující členský stát.

1.  Nutné náklady spojené s přemístěním žadatele nebo jiné osoby uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. c), d) nebo e) do příslušného členského státu jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Odůvodnění

Jako další opatření, jak lépe podnítit každý členský stát k bezodkladné registraci všech žadatelů o azyl nacházejících se na jeho území a jak zajistit, aby členským státům nevznikaly další finanční výdaje za dodržování ustanovení tohoto nařízení, bude každé přemístění podle tohoto nařízení hrazeno z rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přidělovací mechanismus uvedený v této kapitole se použije pro určitý členský stát, potýká-li se tento členský stát s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný.

1.  Přidělovací mechanismus uvedený v této kapitole se použije pro všechny žádosti, u nichž nelze určit příslušný členský stát podle kritérií stanovených v kapitole III a IV.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se použije, ukáže-li automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je určitý členský stát příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III čl. 3 odst. 2 nebo 3 a článcích 18 a 19, spolu s počtem skutečně znovuusídlených osob přesahuje 150 % referenční hodnoty pro daný členský stát stanovené podle klíče uvedeného v článku 35.

vypouští se

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Automatizovaný systém nepřetržitě sleduje, zda některý z členských států nepřekračuje prahovou hodnotu uvedenou v odstavci 2, a pokud ano, oznámí tuto skutečnost členským státům a Komisi, přičemž uvede počet žádostí nad tímto limitem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na základě oznámení podle odstavce 5 se použije přidělovací mechanismus.

vypouští se

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li dosažena prahová hodnota uvedená v čl. 34 odst. 2, automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1 použije referenční klíč stanovený v článku 35 na členské státy, kde je počet žádostí, k nimž jsou příslušné, nižší než jejich podíl podle čl. 35 odst. 1, a tyto členské státy o tom uvědomí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud není možné určit příslušný členský stát podle kritérií stanovených v kapitolách III a IV, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, žadateli oznámí, že jeho žádost o mezinárodní ochranu přezkoumá členský stát přidělení.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Na základě referenčního klíče uvedeného v článku 35 se prostřednictvím automatizovaného systému uvedeného v čl. 44 odst.1 sestaví užší seznam čtyř členských států s nejnižším počtem žadatelů ve vztahu k jejich podílu podle tohoto referenčního klíče.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, předá žadateli užší seznam uvedený v odstavci 1b a sdělí mu informace o členských státech na tomto seznamu. Do pěti dnů od obdržení tohoto sdělení má žadatel možnost zvolit si ze čtyř členských států zařazených na tento seznam členský stát přidělení.

 

Pokud si žadatel nezvolí členský stát v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce, členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, přidělí žadatele členskému státu, který je uveden v užším seznamu a který má nejnižší počet žadatelů ve vztahu k jeho podílu podle referenčního klíče uvedeného v článku 35, jestliže byl seznam sestaven v souladu s odstavcem 1b tohoto článku.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  Odstavce 1a, 1b a 1c se použijí obdobně v případě, že se žadatelé zaregistrovali jako rodinní příslušníci, příbuzní nebo skupiny žadatelů, kteří požádali o to, aby byli zaregistrováni jako žadatelé cestující společně. V případech, kdy mezi členy skupiny nelze dosáhnout jednomyslného výběru, má každý z členů původní skupiny možnost zvolit si členský stát přidělení ze seznamu sestaveného pro původní skupinu v souladu s odstavcem 2. Pokud se výběr neoznámí rozhodujícím orgánům do pěti dnů, je žadatel přidělen členskému státu s nejnižším počtem žadatelů ve vztahu k jeho podílu podle referenčního klíče uvedeného v článku 35, jestliže byl seznam sestaven v souladu s odstavcem 1b.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatelé, kteří po oznámení o přidělení uvedeném v čl. 34 odst. 5 podali žádost v členském státě, který využívá mechanismus, se přidělí členským státům uvedeným v odstavci 1 a tyto členské státy určí, který členský stát je příslušný.

vypouští se

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Žádosti prohlášené za nepřípustné nebo přezkoumané ve zrychleném řízení podle čl. 3 odst. 3 nepodléhají přidělování.

vypouští se

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Automatizovaný systém stanovený v čl. 44 odst. 1 označí členský stát přidělení stanovený s použitím referenčního klíče podle odstavce 1 a předá tuto informaci do 72 hodin po registraci provedené v souladu s čl. 22 odst. 1 členskému státu, který využívá mechanismus, a doplní členský stát přidělení do elektronického souboru uvedeného v čl. 23 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Článek 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 37

vypouští se

Finanční solidarita

 

1.   Jakýkoli členský stát může po uplynutí tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a po uplynutí každého dalšího následujícího dvanáctiměsíčního období zadat do automatizovaného systému, že se jakožto členský stát přidělení dočasně neúčastní korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII tohoto nařízení, a toto rozhodnutí sdělí členským státům, Komisi a Agentuře Evropské unie pro azyl.

 

2.   V tomto případě automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1 během těchto dvanácti měsíců použije referenční klíč na ty členské státy, v nichž je počet žádostí, pro které jsou příslušné, nižší než jejich podíl stanovený v čl. 35 odst. 1, s výjimkou členského státu, který zadal uvedenou informaci, a členského státu, který využívá mechanismus. Automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1 započítá všechny žádosti, které by byly jinak přiděleny členskému státu, který zadal informaci podle čl. 36 odst. 4, do podílu tohoto členského státu.

 

3.   Na konci dvanáctiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 sdělí automatizovaný systém členskému státu, který se neúčastnil korekčního přidělovacího mechanismu, pro kolik žadatelů by jinak byl členským státem přidělení. Tento členský stát poté odvede příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR na každého žadatele, který by mu jinak byl během příslušného období dvanácti měsíců přidělen. Příspěvek solidarity se vyplácí členskému státu, jenž byl určen jako příslušný k posouzení dotčených žádostí.

 

4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem podle článku 56, jímž stanoví podmínky pro uplatňování odstavce 3.

 

5.   Agentura Evropské unie pro azyl sleduje uplatňování mechanismu finanční solidarity a každoročně podává Komisi zprávu.

 

Odůvodnění

Účelem korekčního systému přidělování je vyrovnat nespravedlivé rozdělení zodpovědnosti v rámci systému, který na členské státy v přední linii klade značnou zátěž. Umožnit ostatním členským státům, aby se mohly z tohoto systému vykoupit, by bylo nespravedlivé vůči členským státům v přední linii. Aby takový systém mohl fungovat, musely by náklady na odstoupení být tak vysoké, že by od něj odrazovaly a že by to bylo zásadně nespravedlivé i vůči ekonomicky méně silným členským státům. Nakonec zpravodajka nesouhlasí s myšlenkou, že členské státy zaplatí za to, aby se vyhnuly zodpovědnosti za poskytnutí pomoci osobám, které potřebují mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti členského státu, který využívá mechanismus

Povinnosti členského státu, který vede řízení o určení příslušného členského státu, při uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který využívá mechanismus:

Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  do jednoho týdne od obdržení oznámení uvedeného v čl. 36 odst. 4 rozhodne o přemístění žadatele do členského státu přidělení, ledaže členský stát, který využívá mechanismus, může ve stejné lhůtě přijmout příslušnost k posouzení dané žádosti na základě kritérií stanovených v článcích 10 až 13 a 18;

a)  přijme rozhodnutí zohledňující volbu žadatele nebo po uplynutí pětidenní lhůty v souladu s čl. 36 odst. 1c. Členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, okamžitě zanese rozhodnutí do automatizovaného systému, informuje o něm členský stát přidělení a zaznamená příslušný členský stát do elektronického souboru uvedeného v čl. 23 odst. 2.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  neprodleně oznámí žadateli rozhodnutí o jeho přemístění do členského státu přidělení;

b)  neprodleně oznámí žadateli potvrzení rozhodnutí o jeho přemístění do členského státu přidělení;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  do čtyř týdnů od vydání konečného rozhodnutí o přemístění přemístí žadatele do členského státu přidělení.

c)  poskytne nezbytnou pomoc s cílem zajistit, aby Agentura Evropské unie pro azyl mohla do dvou týdnů od vydání konečného rozhodnutí o přemístění přemístit žadatele do členského státu přidělení.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  převede všechny informace poskytnuté žadatelem do příslušného členského státu prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003.

Pozměňovací návrh   185

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  potvrdí členskému státu, který využívá mechanismus, že obdržel oznámení o přidělení, a uvede příslušný orgán, jemuž se má žadatel po přemístění hlásit;

a)  potvrdí členskému státu, který vede řízení o určení příslušného členského státu, že obdržel oznámení o přidělení, a uvede příslušný orgán, jemuž se má žadatel po přemístění hlásit;

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  uvědomí členský stát, který využívá mechanismus, o příjezdu žadatele nebo o skutečnosti, že se ve stanovené lhůtě nedostavil;

b)  uvědomí členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, o příjezdu žadatele nebo o skutečnosti, že se ve stanovené lhůtě nedostavil;

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijme žadatele a případně provede osobní pohovor podle článku 7;

c)  přijme žadatele;

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posoudí jeho žádost o mezinárodní ochranu jakožto příslušný členský stát, není-li podle kritérií stanovených v článcích 10 až 13 a 16 až 18 příslušným k posouzení žádosti jiný členský stát;

d)  posoudí jeho žádost o mezinárodní ochranu jakožto příslušný členský stát;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  je-li podle kritérií stanovených v článcích 10 až 13 a 16 až 18 k posouzení žádosti příslušný jiný členský stát, požádá členský stát přidělení tento jiný členský stát, aby žadatele převzal;

vypouští se

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  popřípadě uvědomí příslušný členský stát o přemístění na jeho území;

vypouští se

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  popřípadě přemístí žadatele do příslušného členského státu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  popřípadě zadá do elektronického souboru podle čl. 23 odst. 2 informaci, že přezkoumá žádost o mezinárodní ochranu jakožto příslušný členský stát.

h)  zadá do elektronického souboru podle čl. 23 odst. 2 informaci, že přezkoumá žádost o mezinárodní ochranu jakožto příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li přijato rozhodnutí o přemístění podle čl. 38 písm. a), členský stát, který využívá mechanismus, předá členskému státu přidělení současně a výhradně za účelem ověření, zda by žadatel ze závažných důvodů mohl představovat hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, údaje o otiscích prstů žadatele sejmutých v souladu s nařízením (návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení 603/2013/EU).

1.  Je-li přijato rozhodnutí o přemístění podle čl. 38 písm. a), členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, předá členskému státu přidělení současně a výhradně za účelem ověření, zda by žadatel ze závažných důvodů mohl představovat hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, údaje o otiscích prstů žadatele sejmutých v souladu s nařízením (návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení 603/2013/EU).

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se při bezpečnostním ověření informací o žadateli ukáže, že žadatel je ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, informace o druhu záznamu se předají donucovacím orgánům v členském státě, který využívá mechanismus, a to nikoli prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů uvedených v čl. 47 odst. 4.

Pokud se při bezpečnostním ověření informací o žadateli ukáže, že žadatel je ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, informace o druhu záznamu se předají donucovacím orgánům v členském státě, který vede řízení o určení příslušného členského státu, a to nikoli prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů uvedených v čl. 47 odst. 4.

Pozměňovací návrh   195

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát přidělení do jednoho týdne od obdržení otisků informuje prstů členský stát, který využívá mechanismus, o existenci tohoto záznamu, uvede, které donucovací orgány členského státu, v němž byla žádost předložena, byly plně informovány, a informaci o záznamu zanese do automatizovaného systému v souladu s čl. 23 odst. 2 písm. d).

Členský stát přidělení do jednoho týdne od obdržení otisků prstů informuje členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, o existenci tohoto záznamu, uvede, které donucovací orgány členského státu, v němž byla žádost předložena, byly plně informovány, a informaci o záznamu zanese do automatizovaného systému v souladu s čl. 23 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud se členský stát přidělení domnívá, že žadatel představuje hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, předá členskému státu, který vede řízení o určení příslušného členského státu, informace nezbytné pro potvrzení tohoto hodnocení, jakož i veškeré informace, které by mohl členský stát, jenž rozhoduje o příslušnosti, požadovat, aby mohl vůči žadateli přijmout odpovídající opatření.

Pozměňovací návrh   197

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud výsledky bezpečnostního ověření potvrdí, že žadatel by mohl být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, je příslušným členským státem členský stát, který využívá mechanismus a v němž byla předložena žádost, a tento členský stát posoudí žádost ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU.

3.  Pokud výsledky bezpečnostního ověření potvrdí, že žadatel by mohl být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, je příslušným členským státem členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu a v němž byla předložena žádost, a tento členský stát posoudí žádost o mezinárodní ochranu ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU. Pokud existuje nebezpečí útěku, může členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, přijmout opatření podle článku 29.

Pozměňovací návrh   198

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rodinní příslušníci, na které se vztahuje postup přidělování, se přidělí témuž členskému státu.

2.  Rodinní příslušníci a příbuzní, na které se vztahuje postup přidělování, se přidělí témuž členskému státu.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Žadatelé, na něž se vztahuje postup přidělení, kteří jsou registrováni jako osoby cestující společně ve smyslu čl. 22 odst. 1 písm. b), avšak kteří nejsou skupinou rodinných příslušníků, jsou v rámci možností přiděleni do téhož členského státu.

Odůvodnění

Podle revidovaného modelu relokace, který zpravodajka navrhla, by žadatelé mohli být relokováni do členských států spíše ve skupinách, a nikoli jednotlivě, což by však neznamenalo právo zvolit si cílovou zemi a bylo by to možné pouze v rámci možností, na rozdíl od rodinných příslušníků, kteří jsou vždy přemístěni do téhož členského státu.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení, členský stát, který využívá mechanismus, obdrží jednorázovou částku 500 EUR na každou osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c). Tato finanční podpora je poskytována postupem stanoveným v článku 18 nařízení (EU) č. 516/2014.

Náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení prováděné Agenturou Evropské unie pro azyl jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie a jsou kompenzovány jednorázovou částkou 300 EUR na každou osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c).

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje, aby byla odpovědnost za přemístění žadatelů podle dublinského nařízení přenesena z členských států na Agenturu EU pro azyl. Snížení kompenzace z 500 EUR na 300 EUR by vedlo k významným úsporám, které by podle zpravodajky měly být investovány do podpory systému.

Pozměňovací návrh   201

Návrh nařízení

Článek 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 43

vypouští se

Ukončení korekčního přidělování

 

Automatizovaný systém uvědomí členské státy a Komisi, jakmile v členském státě, který využívá mechanismus, počet žádostí, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, poklesne pod 150 % jeho podílu stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1.

 

Jakmile je provedeno oznámení podle odstavce 2, uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu v daném členském státě se ukončí.

 

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Kapitola VII a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola VIIa

 

Reciproční solidarita

 

Článek 43a

 

Pozastavení korekčního přidělovacího mechanismu

 

1.   Pokud členský stát systematicky odmítá plnit svou povinnost registrovat potenciální žadatele v souladu s čl. 3 odst. -1 a odmítl pomoc Agentury Evropské unie pro azyl, která by členskému státu umožnila plnit své povinnosti podle čl. 3 odst. -1, Komise pověří tuto agenturu, aby v souladu s čl. [14 odst. 2] nařízení (EU) XXXX / XX [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] zahájila monitorování tohoto členského státu s cílem stanovit, zda plní své povinnosti podle čl. 3 odst. -1.

 

2.   Pokud z monitorování podle odstavce 1 vyplyne, že členský stát systematicky odmítá plnit své povinnosti podle čl. 3 odst. -1 a že odmítl pomoc Agentury Evropské unie pro azyl, která mohla členskému státu umožnit, aby plnil své povinnosti podle čl. 3 odst. -1, může Rada na základě návrhu Komise prostřednictvím prováděcího aktu neprodleně přijmout rozhodnutí, kterým se uplatňování korekčního přidělovacího mechanismu uvedeného v článku 34 pro tento členský stát pozastaví.

 

3.   Rozhodnutí o pozastavení korekčního přidělovacího mechanismu podle odstavce 2 je platné na určitou dobu nepřekračující jeden rok a může být obnoveno. Při přípravě a koncipování prováděcího aktu Komise zajistí včasné a souběžné předání veškerých dokumentů, včetně návrhu prováděcího aktu, Evropskému parlamentu a Radě. Evropský parlament je neprodleně informován o všech přijatých navazujících opatřeních a rozhodnutích.

 

Článek 43b

 

Donucovací opatření

 

1.   Pokud členský stát neplní své povinnosti podle kapitoly VII, použije se postup stanovený v článku [x] nařízení (EU) č. 1303/2013 [ve znění nařízení (EU) č. xxx].

 

2.   Pokud členský stát neplní své povinnosti podle kapitoly VII, nepovolí se mu využívat prostředky Unie na financování návratu státních příslušníků třetích zemí do třetích zemí a musí každoročně podávat zprávu o tom, jak využívá finanční prostředky stanovené podle nařízení (EU ) č. 516/2014 a nařízení (EU) č. 1303/2013.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Zajistí se interoperabilita automatizovaného systému a systému Eurodac, aby bylo možné automatické předávání informací, pokud jde o určení členského státu přidělení prostřednictvím korekčního mechanismu.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

3.  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem, za jeho interoperabilitu s dalšími systémy a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušným azylovým orgánům členských států uvedeným v článku 47 je umožněn přístup do automatizovaného systému stanoveného v čl. 44 odst. 1 pro účely zadávání informací uvedených v čl. 20 odst. 7, čl. 22 odst. 1, 4 a 5, čl. 37 odst. 1 a čl. 39 písm. h).

1.  Příslušným azylovým orgánům členských států uvedeným v článku 47 je umožněn přístup do automatizovaného systému stanoveného v čl. 44 odst. 1 pro účely zadávání informací uvedených v čl. 20 odst. 7, čl. 22 odst. 1, 4 a 5, čl. 37 odst. 1 a čl. 39 písm. H) a pro účely postupu stanoveného v článku 36c.

Pozměňovací návrh   206

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgánům uvedeným v odstavci 1 je poskytováno nezbytné proškolení, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení.

3.  Orgánům uvedeným v odstavci 1 je poskytováno nezbytné pravidelné proškolení, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení, včetně provozních postupů pro shromažďování důležitých informací a posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Členské státy zajistí, aby byl k dispozici speciálně vyškolený personál nebo specializované podpůrné služby pro zaměstnance, které budou posuzovat nejlepší zájem dítěte v případech, které se týkají nezletilých osob bez doprovodu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby při řešení zvláště citlivých záležitostí, jako je např. posuzování nejlepšího zájmu dítěte, byl přítomen náležitě a speciálně vyškolený personál.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura Evropské unie pro azyl stanoví a podporuje činnosti sítě příslušných orgánů uvedených v čl. 47 odst. 1 s cílem posílit praktickou spolupráci a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů.

Agentura Evropské unie pro azyl stanoví a podporuje činnosti sítě příslušných orgánů uvedených v čl. 47 odst. 1 s cílem posílit praktickou spolupráci a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů. Ke spolupráci s touto sítí mohou být přizvány příslušné orgány kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a zemí evropského sousedství.

Pozměňovací návrh   208

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a s ustanoveními o ochraně údajů obsaženými v [návrhu nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010] sleduje e vropský inspektor ochrany údajů zpracování osobních údajů Agenturou Evropské unie pro azyl.

3.  Zpracovávání osobních údajů Agenturou Evropské unie pro azyl se řídí nařízením (ES) č. 45/2001 a ustanoveními o ochraně údajů obsaženými v nařízení (EU) xxx/xxx [návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010], zejména pokud jde o sledování prováděné evropským inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

Zpřesnění, ze kterého vyplývá, že nařízení č.45/2001 se vztahuje na zpracování osobních údajů Agenturou EU pro azyl obecně, a nikoli jen v souvislosti se sledováním prováděným evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   209

Návrh nařízen

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 34 odst. 2 nesmí být korekční přidělovací mechanismus aktivován během prvních tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Odchylně od čl. 34 odst. 3 je v době od tří do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost referenčním obdobím období, které uplynulo od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odchylně od čl. 34 odst. 3 je v době do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost referenčním obdobím období, které uplynulo od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od článku 35 se referenční klíč pro korekční přidělování vypočítá pomocí vzorce uvedeného v příloze Ia během prvních tří let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [18 měsíců od jeho vstupu v platnost] a poté každý rok přezkoumá Komise fungování korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII tohoto nařízení a zejména prahové hodnoty stanovené v čl. 34 odst. 2 a článku 43 tohoto nařízení.

Do [18 měsíců od jeho vstupu v platnost] a poté každý rok přezkoumá Komise fungování korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Agentura Evropské unie pro azyl po konzultaci s příslušnými odbornými orgány a organizacemi provede během přechodného období uvedeného v čl. 53 odst. 2a ve všech členských státech hodnocení kapacity pro přijímání nezletilých osob bez doprovodu, aby zjistila nedostatky a nabídla členským státům při odstraňování těchto nedostatků pomoc.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) č. 604/2013 se zrušuje pro členské státy vázané tímto nařízením, pokud jde o jejich povinnosti v jejich vzájemných vztazích .

Nařízení (EU) č. 604/2013 se zrušuje.

Odůvodnění

Zpravodajka je toho názoru, že členské státy s možností neúčasti by měly mít jasně na výběr, zda se zapojit do dublinského systému, či nikoli. Bylo by zbytečně komplikované, pokud by některé členské státy měly možnost uplatňovat nařízení Dublin III, zatímco všechny ostatní státy by přešly na Dublin IV.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha Ia

 

Přechodná ustanovení pro výpočet referenčního klíče uvedeného v článku 35

 

1.  Pro účely korekčního přidělovacího mechanismu se referenční hodnota pro každý členský stát během přechodného období vymezeného v této příloze určí kombinací základního klíče a referenčního klíče uvedeného v článku 35. Tento dočasný referenční klíč je označován jako přechodný referenční klíč a použije se místo referenčního klíče uvedeného v článku 35 během přechodného období.

 

2.  Základní referenční klíč uvedený v odstavci 1 se vypočítá na základě údajů Eurostatu doplněním žádostí podaných v členských státech v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2016, které se vydělí celkovým počtem žádostí podaných ve všech členských státech za toto období.

 

3.  Agentura Evropské unie pro azyl stanoví základní referenční klíč a referenční klíč uvedený v článku 35.

 

4.  Přechodný referenční klíč se vypočítá takto:

 

a)  od ... [vstup tohoto nařízení v platnost] až do konce prvního kalendářního roku po vstupu v platnost („rok X“) je přechodný referenční klíč stejný jako základní referenční klíč;

 

b)  v roce X+1 je přechodný referenční klíč tvořen ze 67 % základním referenčním klíčem a ze 33 % referenčním klíčem uvedeným v článku 35;

 

c)  v roce X+2 je přechodný referenční klíč tvořen ze 33 % základním referenčním klíčem a ze 67% referenčním klíčem uvedeným v článku 35;

 

 

 

 

 

5.  Po uplynutí období uvedeného v odst. 4 písm. c) této přílohy se referenční klíč vypočítá v souladu s článkem 35.

 

6.   Během uplatňování přechodných ustanovení stanovených v této příloze Agentura Evropské unie pro azyl v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 1 (nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl) sleduje členské státy, jejichž hodnota podle základního referenčního klíče je nižší ve srovnání s hodnotami podle referenčního klíče uvedeného v článku 35, a pomáhá těmto členským státům přijmout nezbytná opatření k tomu, aby zajistily fungování svých azylových a přijímacích systémů.

  • [1]  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 144.
  • [2]  Úř. věst. C 185, 9.6.2017, s. 91.
  • [3]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odvážný, avšak pragmatický návrh

Dublinským nařízením se stanoví, který členský stát EU by měl být odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu. Uprchlická krize z roku 2015 jasně ukázala, že dublinské nařízení vyžaduje zásadní reformu, aby se vytvořily podmínky pro strukturované a důstojné přijímání žadatelů o azyl v Evropě a zároveň členským státům umožnilo účinně spravovat svoje hranice. Vzhledem k tomu, že nedostatky současného dublinského nařízení jsou zásadní a strukturální povahy, může se s těmito problémy vypořádat pouze základní a strukturální reforma.

Evropský parlament navrhuje systém, který bude fungovat v praxi přímo na místě. Za účelem dosažení tohoto cíle je nezbytné zajistit, aby členské státy i žadatelé byli podněcováni k dodržování pravidel v rámci dublinského systému. Všechny členské státy, které podepsaly Ženevskou úmluvu, budou muset přijmout spravedlivé rozdělení odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl v Evropě. Žadatelé budou muset akceptovat, že při výběru členského státu, který bude provádět hodnocení jejich žádosti o azyl, nemají možnost svobodné volby.

Systém navrhovaný Evropským parlamentem by fungoval v době běžných migračních toků, jakož i v době krize. Taktéž by umožňoval vyrovnávat se s krizemi na kterékoli ze společných hranic Unie. Rada má jednoznačně možnost rozhodnout o tomto nařízení většinovým hlasováním a musí se tedy nyní zaměřit na nalezení systému, který bude fungovat přímo na místě, a nikoliv takového systému, v jehož případě bude možné dosáhnout jednomyslného schválení v Radě.

Hlavní prvky návrhu

Stálý a automatický relokační mechanismus bez prahových hodnot

Žadatelé, kteří mají rodinné příslušníky nebo vazby v určitém členském státu, protože v něm dříve pobývali nebo studovali, musí být přemístěni do těchto členských států. Žadatelé, kteří takové vazby v konkrétním členském státu nemají, jsou přemístěni prostřednictvím korekčního přidělovacího systému. Systém přemisťování tedy nahrazuje dřívější kritérium členského státu prvního vstupu (tzv. fall-back-criterion). Systém se uplatňuje vždy, nejen v době krize, a nezahrnuje žádné prahové hodnoty, které Evropská komise navrhovala.

Registrace žadatelů přímo při příchodu a bezpečnost

Pozice Evropského parlamentu je silně motivovat členské státy a žadatele, aby k registraci došlo ihned po příchodu do EU. To umožní, aby naše orgány měly mnohem lepší kontrolu nad tím, kdo se nachází na našem území. Návrh proto vyžaduje povinné bezpečnostní kontroly všech žadatelů tím, že budou prováděny kontroly na základě příslušných vnitrostátních a evropských databází. Žadatelé, kteří představují bezpečnostní riziko, nebudou předáváni do dalších zemí.

Odpovídající postupy v členských státech prvního vstupu

Současné dublinské nařízení členským státům prvního vstupu ukládá nepřiměřenou zátěž. Postupy musí probíhat rychle a musí zajišťovat, aby žadatelé, kteří mají být přemístěny do jiných členských státu, byli přemístěni rychle. Proto se zavádí zjednodušený postup pro slučování rodin a jiné skutečné vazby.

Podpora poskytovaná z rozpočtu EU a Agentury Evropské unie pro azyl

Evropský parlament je toho názoru, že náklady na přijímání žadatelů během dublinské fáze postupů by měly být pokryty z rozpočtu EU, aby nedošlo k nespravedlivé zátěži těch členských států, které budou muset vykonávat velký počet těchto postupů. Evropský parlament se rovněž domnívá, že odpovědnost za přemístění žadatelů v důsledku rozhodnutí podle dublinského nařízení by měla být přenesena na Agenturu Evropské unie pro azyl.

Výpočet spravedlivé odpovědnosti

Spravedlivý podíl každého členského státu v systému přemísťování se vypočítává na základě HDP a počtu obyvatel. To zajistí, že větší a bohatší země budou nést větší podíl než menší a méně bohaté země. Žadatelé budou přemístěni prostřednictvím korekčního přidělovacího systému do těch členských států, které přijaly nejméně žadatelů ve vztahu k jejich spravedlivému podílu.

Fungování kolektivního přidělovacího mechanismu

Žadatelé, kteří nemají skutečné vazby na určitý členský stát, budou přemístěni. Pokud se žadatel zaregistroval v členském státě prvního vstupu v Unii, bude mít možnost vybrat si mezi čtyřmi členskými státy, které přijaly nejnižší počet žadatelů ve vztahu k jejich spravedlivému podílu. Vzhledem k tomu, že tyto členské státy „s nejnižším počtem“ se budou neustále měnit, protože žadatelé jsou registrováni v systému, nebude možné, aby žadatel zjistil, které čtyři členské státy bude mít k dispozici na výběr, když se rozhodne hledat ochranu v Evropě. Systém by tudíž neměl být „lákadlem“, ale omezený výběr žadateli poskytuje jistou možnost výběru v rámci postupu, čímž se sníží riziko sekundárních pohybů.

Žadatelé se mohou také registrovat jako skupina s počtem max. 30 osob. Přihlášení žadatelů jako skupiny neposkytuje žadatelům právo žádat o ochranu v konkrétní zemi, jako je tomu v případě rodinných vztahů, ale nabízí žadatelům, kteří si vytvořili úzké vazby, ať už před opuštěním své domovské země či během cesty, možnost zůstat společně a být přemístěni do stejného členského státu. Tím by se taktéž měla snížit rizika sekundárních pohybů.

Možnost výběru mezi čtyřmi členskými státy s nejnižším počtem žadatelů ve vztahu k jejich spravedlivému podílu, jakož i možnost přemístění jako skupiny se uplatní pouze tehdy, pokud se žadatel zaregistruje v členském státě prvního vstupu.

Dát členským státům šanci uspět v novém azylovém systému

Evropský parlament zahrnul tříleté přechodné období, během něhož členské státy, které již předtím obdržely vysoký počet žadatelů o azyl, budou i nadále mít větší odpovědnost a členské státy s omezenějšími zkušenostmi s přijímáním žadatelů o azyl začnou s nižším podílem zodpovědnosti. Během těchto tří let se budou podíly členských států automaticky přibližovat ke spravedlivému podílu. Podpora a monitorování ze strany Agentury Evropského unie pro azyl zajistí, aby všechny členské státy dokázaly být při účinném provádění spravedlivého společného evropského azylového systému úspěšné.

Řešení otázky druhotného pohybu

Je důležité zajistit, aby žadatelé zůstali v členském státě, který je odpovědný za posouzení jejich žádosti o mezinárodní ochranu. K dosažení tohoto cíle byly odstraněny mezery, které až doposud umožňovaly přesun odpovědnosti mezi členskými státy. Dublinské nařízení umožní rychlé určení příslušného členského státu a žadatel to poté už prakticky nebude moci změnit. Jedinou cestou k mezinárodní ochraně v Evropě pro ně bude zůstat v příslušném členském státě.

Filtr pro žadatele s velmi malými šancemi na získání ochrany

Aby bylo možné zjistit, zda žadatel o mezinárodní ochranu splňuje požadavky na získání ochrany, a oddělit je tak od tzv. „ekonomických migrantů“, je nutné posoudit jejich nárok individuálně. Jde o složitý proces, který probíhá v příslušném členském státě.

Není však v zájmu dobře fungujícího azylového systému přemisťovat žadatele, kteří mají mizivé šance na získání mezinárodní ochrany. Zároveň by systém, který by ukládal příliš velkou zátěž na členské státy v přední linii, v praxi nefungoval. Do návrhu byl proto zahrnut pečlivě nastavený „filtr“ pro žadatele, kteří mají velmi nízké šance na získání mezinárodní ochrany.

Tito žadatelé by nebyli přemístěni, ale jejich žádostí by se zabýval členský stát prvního vstupu, jemuž by pak byla poskytnuta dodatečná podpora EU. Tento systém tedy respektuje právo na spravedlivé azylové řízení pro žadatele, stejně jako zájem o účinný azylový systém, aniž by znamenal nepřiměřenou zátěž členských států v přední linii nebo zbytečné přemisťování.

Podnítit žadatele, aby zůstali v rámci oficiálního systému

Výrazné zlepšení poskytování informací, právní pomoci a podpory pro žadatele o mezinárodní ochranu v kombinaci s účinnějšími postupy podnítí žadatele k tomu, aby spolupracovali s příslušnými orgány.

Záruky pro nezletilé osoby

Evropský parlament klade velký důraz na zajištění spolehlivé ochrany pro nezletilé osoby, ať s doprovodem či bez něj. Mezi hlavní ustanovení patří posílená pravidla pro posuzování nejlepších zájmů, přísné požadavky na určení opatrovníků a poskytování přizpůsobených informací dětem. Bez posouzení nejlepšího zájmu multidisciplinárním týmem a za přítomnosti opatrovníka v přijímajícím členském státě nedojde k žádnému přemístění nezletilých osob bez doprovodu.

Zajištění plné účasti všech členských států

Evropský parlament předpokládá, že všechny členské státy EU respektují pravidla demokratického rozhodování, a to i v případech, kdy nesouhlasí s výsledkem. Aby bylo zajištěno, že členské státy budou podněcovány k dodržování pravidel, byla také stanovena donucovací opatření namířená proti těm členským státům, které by pravidla nedodržovaly. Členské státy v přední linii, které odmítnou zaregistrovat žadatele, by musely akceptovat, že přemístění žadatelů z jejich území bude zastaveno. Členské státy, které odmítnou přijmout přemístění žadatelů na své území, by čelily omezením svého přístupu k finančním prostředkům EU a nemohly by využívat finanční prostředky EU na navrácení žadatelů, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jednací č.: D(2016)51537

pan Claude Moraes

Předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

ASP 13G205

Brusel

Věc:   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

  (COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů začleněného do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu předložit také pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Proto se Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 29. listopadu 2016 rozhodl (12 poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci proti)[1] doporučit Hospodářskému a měnovému výboru, aby jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Příloha: stanovisko poradní skupiny

  • [1]  Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 6. října 2016

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států

COM(2016) 0270 ze dne 4.5.2016 – 2016/0133(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 25. května a 7. července 2016 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, společnou dohodou k závěru, že následující text by měl být označen šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn:

- v článku 1 navrhované doplnění slova „jediného“;

- v čl. 8 odst. 5 a 6 návrh odstranit výraz „sourozenců“;

- v čl. 10 odst. 1 návrh odstranit výraz „pouze“;

- v čl. 10 odst. 2 návrh odstranit výraz „nebo její sourozenec“;

- v návětí článku 13 návrh odstranit výraz „nebo svobodných nezletilých sourozenců“;

- návrh odstranit celý text přílohy I.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby      vedoucí právní služby      generální ředitel

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (4.5.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Navrhovatelka: Ramona Nicole Mănescu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Aby se zabránilo tomu, že se budou žadatelé s nepřípustnou žádostí nebo žadatelé, kteří pravděpodobně neobdrží mezinárodní ochranu, vydávat na potenciálně nebezpečnou cestu ze země původu do členského státu, by Agentura Evropské unie pro azyl ve spolupráci s Komisí a členskými státy měla zajistit, aby byli potenciální migranti informováni o legálních způsobech vstupu do Unie a rizikách nelegální migrace.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předcházet nelegální migraci a snížit velký počet žádostí o azyl, které se zakládají na mylných informacích.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Potíže s řízením migračních toků, s nimiž se potýkají přijímací a třídicí střediska („hotspoty“) v členských státech prvního vstupu ukazují, že je zapotřebí hlubší spolupráce a konkrétnějšího přístupu.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zdůrazňuje odůvodnění společného přístupu EU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby se zabránilo tomu, že budou mezi členskými státy přesouváni žadatelé s nepřípustnou žádostí nebo žadatelé, kteří pravděpodobně nepotřebují mezinárodní ochranu nebo kteří představují bezpečnostní riziko, je nezbytné zajistit, aby členský stát, v němž je podána první žádost, přezkoumal přípustnost žádosti ve vztahu k první zemi azylu a bezpečné třetí zemi a aby žádosti žadatelů, kteří přicházejí z bezpečné země původu uvedené na seznamu EU, a žadatelů představujících bezpečnostní riziko posoudil ve zrychleném řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Nařízení (EU) 604/2013

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem zajištění úplného dodržování zásady zachování celistvosti rodiny a zásady respektování nejlepšího zájmu dítěte by se mělo stát závazným kritériem pro určení příslušnosti existence vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho dítětem, sourozencem nebo rodičem z důvodu těhotenství nebo mateřství žadatele, jeho zdravotního stavu nebo vysokého věku. Pokud je žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, závazným kritériem příslušnosti by se měla stát také přítomnost rodinného příslušníka nebo příbuzného na území jiného členského státu, který se o něj může postarat. V zájmu odrazování od druhotného pohybu nezletilých osob bez doprovodu, který není v jejich nejlepším zájmu, není-li přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný, by měl být příslušný ten členský stát, kde nezletilá osoba bez doprovodu poprvé podala žádost o mezinárodní ochranu, není-li prokázáno, že by to nebylo v nejlepším zájmu dítěte. Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do jiného členského státu by měl přemísťující členský stát zajistit, že tento členský stát podnikne veškerá nezbytná a náležitá opatření pro zajištění přiměřené ochrany dítěte, a zejména co nejrychlejší jmenování zástupce či zástupců, kteří mají zajistit dodržování všech práv, na která má dítě nárok. Před jakýmkoli rozhodnutím o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu by měli pracovníci s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi provést posouzení jejího nejlepšího zájmu.

(20)  Za účelem zajištění úplného dodržování zásady zachování celistvosti rodiny a zásady respektování nejlepšího zájmu dítěte by se mělo stát závazným kritériem pro určení příslušnosti existence vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho dítětem, sourozencem nebo rodičem z důvodu těhotenství nebo mateřství žadatele, jeho zdravotního stavu nebo vysokého věku. Pokud je žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, závazným kritériem příslušnosti by se měla stát také přítomnost rodinného příslušníka nebo příbuzného na území jiného členského státu, který se o něj může postarat. Děti odloučené od rodiny, jež jsou z právního hlediska rovněž považovány za nezletilé osoby bez doprovodu, představují odlišnou kategorii, jíž by měla být věnována zvláštní pozornost. V zájmu odrazování od druhotného pohybu nezletilých osob bez doprovodu, který není v jejich nejlepším zájmu, není-li přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný, by měl být příslušný ten členský stát, kde nezletilá osoba bez doprovodu poprvé podala žádost o mezinárodní ochranu, není-li prokázáno, že by to nebylo v nejlepším zájmu dítěte. Před přemístěním nezletilé osoby bez doprovodu do jiného členského státu by měl přemísťující členský stát zajistit, že tento členský stát podnikne veškerá nezbytná a náležitá opatření pro zajištění přiměřené ochrany dítěte, a zejména co nejrychlejší jmenování zástupce či zástupců, kteří mají zajistit dodržování všech práv, na která má dítě nárok. Před jakýmkoli rozhodnutím o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu by měli pracovníci s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi provést posouzení jejího nejlepšího zájmu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby byly splněny cíle tohoto nařízení a odstraněny překážky pro jeho uplatňování, zejména aby se zabránilo útěkům a druhotnému pohybu mezi členskými státy, je nutné v rámci tohoto postupu stanovit jasné povinnosti, které musí žadatelé splňovat, a řádně a včas je o nich informovat. Porušení těchto právních závazků by mělo mít pro žadatele odpovídající a přiměřené procesní důsledky, jakož i odpovídajícípřiměřené důsledky, pokud jde o podmínky jeho přijetí. V souladu s Listinou základních práv Evropské unie by měl členský stát, v němž se tento žadatel nachází, v každém případě zajistit, aby byly neprodleně uspokojeny materiální potřeby této osoby.

(22)  Aby byly splněny cíle tohoto nařízení a odstraněny překážky pro jeho uplatňování, zejména aby se zabránilo útěkům a druhotnému pohybu mezi členskými státy, je nutné v rámci tohoto postupu stanovit jasné povinnosti, které musí žadatelé splňovat, a řádně a včas je o nich informovat. Pokud žadatel tyto povinnosti nesplní, nemělo by tím být dotčeno jeho právo na spravedlivý a nestranný postup, ani by tato skutečnost neměla mít žádné zbytečné, nepřiměřenéneúměrné důsledky, pokud jde o podmínky jeho přijetí. V souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod by měl členský stát, v němž se tento žadatel nachází, v každém případě zajistit, aby byly neprodleně uspokojeny základní potřeby této osoby.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Nařízení (EU) 604/2013

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Měly by být stanoveny právní záruky a právo na účinný opravný prostředek, pokud jde o rozhodnutí o přemístění dotyčné osoby do příslušného členského státu, aby byla zaručena účinná ochrana jejích práv v souladu zejména s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Účinný opravný prostředek by měl být poskytnut rovněž v situacích, kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, ale kdy žadatel tvrdí, že má rodinného příslušníka nebo – v případě nezletilých osob bez doprovodu – příbuzného v jiném členském státě, a že je tudíž příslušný tento jiný členský stát. Pro zajištění souladu s mezinárodní právem by měl účinný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení, tak přezkum po právní i skutkové stránce v členském státě, do kterého je žadatel přemísťován. Rozsah účinného opravného prostředku by měl být omezen na posouzení, zda by mohla být porušena základní práva žadatele na respektování rodinného života či práva dítěte, případně zákaz nelidského a ponižujícího zacházení.

(24)  Každá osoba, na kterou se vztahuje toto nařízení, by měla mít právo na účinný opravný prostředek ve formě odvolání nebo přezkumu v souladu s platnou hmotněprávní a procesněprávní úpravou. Měly by být stanoveny právní záruky a právo na účinný opravný prostředek, pokud jde o rozhodnutí o přemístění dotyčné osoby do příslušného členského státu, aby byla zaručena účinná ochrana jejích práv v souladu zejména s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie. Účinný opravný prostředek by měl být poskytnut rovněž v situacích, kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, ale kdy žadatel tvrdí, že má rodinného příslušníka nebo – v případě nezletilých osob bez doprovodu – příbuzného v jiném členském státě, a že je tudíž příslušný tento jiný členský stát. Pro zajištění souladu s mezinárodní právem a příslušnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva by měl účinný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení, tak přezkum po právní i skutkové stránce v členském státě, do kterého je žadatel přemísťován, nebo kam je navracen. Hlavním účelem účinného opravného prostředku by mělo být posouzení, zda by mohla být porušena základní práva žadatele na respektování rodinného života či práva dítěte, případně zákaz nelidského a ponižujícího zacházení.

Odůvodnění

Tím, že v úvodu bodu odůvodnění se stanoví právo na účinný opravný prostředek a odkáže se na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, se usiluje o posílení tohoto práva.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  S cílem zajistit rychlé určení příslušnosti a přidělení žadatelů o mezinárodní ochranu členským státům by měly být co možná nejvíce zjednodušeny a zkráceny lhůty pro podání žádostí o převzetí a pro jejich vyřizování, pro oznámení o přijetí zpět a pro provedení přemístění, jakož i pro podání odvolání a rozhodování o odvoláních.

(26)  S cílem zajistit rychlé určení příslušnosti a přidělení žadatelů o mezinárodní ochranu členským státům by měly být co možná nejvíce  zkráceny lhůty pro podání žádostí o převzetí a pro jejich vyřizování, pro oznámení o přijetí zpět a pro provedení přemístění, jakož i pro podání odvolání a rozhodování o odvoláních, přičemž by se měl brát ohled na základní práva žadatelů a zranitelných osob, zejména na práva dítěte, základní zásadu nejlepšího zájmu dítěte a právo na sloučení rodiny.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Při uplatňování korekčního mechanismu by měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatelvelikosti ekonomiky jednotlivých členských států ve spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento mechanismus mohl pomáhat členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Uplatňování korekčního mechanismu pro určitý členský stát by mělo být aktivováno automaticky v situaci, kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, překročí 150 % hodnoty stanovené v referenčním klíči. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

(32)  Při uplatňování korekčního mechanismu by měl být ve spojení s prahovou hodnotou použit referenční klíč založený na počtu obyvatel, velikosti ekonomiky jednotlivých členských států a míře stability zemí mimo EU, které s členskými státy sousedí, a to tak, aby tento mechanismus mohl pomáhat členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Uplatňování korekčního mechanismu pro určitý členský stát by mělo být aktivováno automaticky v situaci, kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, překročí 150 % hodnoty stanovené v referenčním klíči. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Měla by být zřízena síť příslušných orgánů členských států, jejíž činnost podpoří Agentura Evropské unie pro azyl, tak aby se zlepšila praktická spolupráce a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů.

(42)  Měla by být zřízena síť příslušných orgánů členských států, jejíž činnost podpoří Agentura Evropské unie pro azyl, tak aby se zlepšila praktická spolupráce a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů. Tato síť by měla být schopna spolupracovat s orgány tranzitních zemí, zemí původu, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí evropského sousedství, jakož i s mezinárodními organizacemi, zejména s agenturami OSN a nevládními organizacemi.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  S cílem posoudit, zda korekční mechanismus stanovený v tomto nařízení splňuje svůj cíl, kterým je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a zbavit určité členské státy neúměrnému tlaku, by Komise měla fungování korekčního mechanismu přezkoumat a především ověřit, zda prahová hodnota pro aktivaci a ukončení korekčního mechanismu skutečně zajišťuje spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany v situacích, kdy se některý členský stát potýká s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný.

(52)  S cílem posoudit, zda korekční mechanismus stanovený v tomto nařízení splňuje svůj cíl, kterým je zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a zbavit určité členské státy neúměrnému tlaku, by Komise měla fungování korekčního mechanismu přezkoumat a především ověřit, zda prahová hodnota pro aktivaci a ukončení korekčního mechanismu skutečně zajišťuje spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a rychlý přístup žadatelů k řízení o udělení mezinárodní ochrany v situacích, kdy se některý členský stát potýká s neúměrným množstvím žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný. V této souvislosti by měla Komise v pravidelných intervalech zveřejňovat počet žádostí o mezinárodní ochranu, které obdržel každý členský stát, včetně údaje, kolika z nich bylo vyhověno, informace o původu žadatelů a doby potřebné pro vyřízení každé žádosti.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  „nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba, jež vstupuje na území některého členského státu bez doprovodu dospělé osoby, která je za ni podle práva nebo podle praxe dotčeného členského státu zodpovědná, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči této dospělé osoby; rozumí se jí též nezletilá osoba, která je ponechána bez doprovodu po vstupu na území některého členského státu;

j)  „nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba, jež vstupuje na území některého členského státu bez doprovodu dospělé osoby, která je za ni podle práva nebo podle praxe dotčeného členského státu zodpovědná, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči této dospělé osoby; rozumí se jí též nezletilá osoba, která je ponechána bez doprovodu po vstupu na území některého členského státu, a rovněž nezletilé osoby, které byly odděleny od obou rodičů nebo od osoby, která o ně na právním nebo zvykovém základě primárně pečovala;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti definice „nezletilých osob bez doprovodu“.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Před použitím kritérií pro určení příslušného členského státu podle kapitol III a IV první členský stát, ve kterém byla podána žádost o mezinárodní ochranu:

vypouští se

a)  ověří, zda žádost o mezinárodní ochranu není nepřípustná v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. b) a c) směrnice 2013/32/EU v případě, že země, která není členským státem, je považována za první zemi azylu nebo za bezpečnou třetí zemi pro žadatele, a

 

b)   posoudí žádost ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU, platí-li následující důvody:

 

i)   žadatel má státní příslušnost třetí země nebo je osobou bez státní příslušnosti a dříve měl obvyklé bydliště v zemi, jež byla ve společném seznamu EU bezpečných zemí původu zřízeném nařízením [návrh COM(2015) 452 ze dne 9. září 2015] označena za bezpečnou zemi původu, nebo

 

ii)   žadatel může být ze závažných důvodů považován za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu nebo byl podle vnitrostátních právních předpisů ze závažných důvodů týkajících se veřejné bezpečnosti či veřejného pořádku vypovězen za použití donucovacích prostředků.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  o tom, že právo požádat o mezinárodní ochranu nezahrnuje volbu žadatele, který členský stát má být příslušný k posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu;

a)  o tom, že právo požádat o mezinárodní ochranu nezahrnuje volbu žadatele, který členský stát má být příslušný k posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu, s výjimkou případů, kdy má žadatel právo na sloučení rodiny;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je nutné, aby žadatel informacím správně porozuměl, musí být podávány i ústně, například v souvislosti s ústním pohovorem uvedeným v článku 7.

Pokud je nutné, aby žadatel informacím správně porozuměl, musí být podávány i ústně, například v souvislosti s ústním pohovorem uvedeným v článku 7. Pokud je uchazečem nezletilá osoba, musí být informován způsobem přiměřeným dítěti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zaměřit se na řešení zvláštní situace nezletilých osob posílením jejich práv. Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 7, 8 a 10.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní pohovor musí být veden v jazyce, jemuž žadatel rozumí, nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí, a v němž je schopen komunikovat. V případě nutnosti členské státy zajistí tlumočníka, který dokáže zabezpečit dostatečnou komunikaci mezi žadatelem a osobou, která osobní pohovor vede.

3.  Osobní pohovor musí být veden v jazyce, jemuž žadatel rozumí, nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí, a v němž je schopen komunikovat, a je-li to nezbytné, způsobem přiměřeným dítěti. V případě nutnosti členské státy zajistí tlumočníka, který dokáže zabezpečit dostatečnou komunikaci mezi žadatelem a osobou, která osobní pohovor vede.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zaměřit se na řešení zvláštní situace nezletilých osob posílením jejich práv. Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 6, 8 a 10.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Během všech řízení podle tohoto nařízení mají členské státy především na mysli nejlepší zájem dítěte.

1.  Během všech řízení podle tohoto nařízení je systematicky posuzován nejlepší zájem dítěte, který je pro členské státy hlavním zřetelem ve všech postupech podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl posílit práva nezletilých osob a povinnosti členských států ve vztahu k těmto osobám. Souvisí s jinými pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí v případech, kdy je nezletilá osoba bez doprovodu povinna být přítomna, aby byla tato nezletilá osoba bez doprovodu během příslušných řízení podle tohoto nařízení zastupována svým zástupcem a aby jí byl tento zástupce nápomocen. Zástupce musí mít kvalifikaci a odborné znalosti, aby zajistil, že během řízení prováděných podle tohoto nařízení je zohledněn nejlepší zájem nezletilé osoby. Zástupce musí mít přístup k obsahu příslušných dokumentů žadatelova spisu, včetně zvláštního informačního letáku pro nezletilé osoby bez doprovodu.

Každý členský stát zajistí, aby každé nezletilé osobě bez doprovodu na jeho území byl okamžitě při jejím příchodu ustanoven řádně vyškolený zástupce, tak aby byla během příslušných řízení podle tohoto nařízení zastupována tímto zástupcem a aby jí byl tento zástupce nápomocen. Zástupce musí mít kvalifikaci a odborné znalosti, aby zajistil, že během řízení prováděných podle tohoto nařízení je zohledněn nejlepší zájem nezletilé osoby. Zástupce musí mít přístup k obsahu příslušných dokumentů žadatelova spisu, včetně zvláštního informačního letáku pro nezletilé osoby bez doprovodu.

Tímto odstavcem nejsou dotčena příslušná ustanovení článku 25 směrnice 2013/32/EU.

Tímto odstavcem nejsou dotčena příslušná ustanovení článku 25 směrnice 2013/32/EU.

 

Vzhledem k jejich zranitelnosti by nezletilé osoby bez doprovodu měly být přemisťovány do jiného členského státu pouze tehdy, je-li to v nejlepším zájmu dítěte.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl posílit práva nezletilých osob bez doprovodu a zdůraznit, že za tyto osoby nesou odpovědnost členské státy.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  možnost opětovného sloučení rodiny;

a)  zachování rodinného života, včetně možnosti opětovného sloučení rodiny;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit záruky pro nezletilé osoby rozšířením povinností, které členským státům ve vztahu k těmto osobám vyplývají. Souvisí s jinými pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 3

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovníci příslušných orgánů uvedených v článku 47, kteří vyřizují žádosti týkající se nezletilých osob bez doprovodu, musí podstupovat náležitou odbornou přípravu týkající se zvláštních potřeb nezletilých osob.

Pracovníci příslušných orgánů uvedených v článku 47, kteří vyřizují žádosti týkající se nezletilých osob bez doprovodu, musí podstupovat náležitou odbornou přípravu týkající se zvláštních potřeb nezletilých osob. Tato odborná příprava zahrnuje školení pro posuzování rizika, aby byli schopni upravit péči a ochranu podle individuálních potřeb dítěte, se zvláštním zaměřením na včasnou identifikaci obětí obchodování s lidmi a zneužívání, a také školení v oblasti osvědčených postupů pro předcházení mizení nezletilých osob.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zaměřit se na řešení zvláštní situace nezletilých osob posílením záruk, že se jim od příslušných orgánů členských států dostane odpovídající péče. Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 7, 8 a 10.

Pozměňovací návrh  20

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 10 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že není přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený v odstavcích 2 a 3, je příslušným členským státem ten členský stát, ve kterém nezletilá osoba bez doprovodu podala první žádost o mezinárodní ochranu, neprokáže-li se, že to není v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

V případě, že není přítomen žádný rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený v odstavcích 2 a 3, je příslušným členským státem ten členský stát, ve kterém je nezletilá osoba bez doprovodu přítomna nebo v němž podala žádost o azyl, pokud je to v nejlepším zájmu nezletilé osoby.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s předchozím pozměňovacím návrhem předloženým k článku 8. Stát nese odpovědnost za každou nezletilou osobu bez doprovodu, která se nachází na jeho území.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, ve kterém je požádáno o mezinárodní ochranu a který vede řízení o určení příslušného členského státu, může kdykoli před určením příslušného členského státu požadovat od jiného členského státu, aby žadatele převzal s cílem sloučit i jiné členy rodiny, i když tento členský stát není příslušný podle kritérií uvedených v článcích 10 až 13 a 18. Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný souhlas.

Členský stát, ve kterém je požádáno o mezinárodní ochranu a který vede řízení o určení příslušného členského státu, může kdykoli před určením příslušného členského státu požadovat od jiného členského státu, aby žadatele převzal s cílem sloučit i jiné členy rodiny nebo na základě rodinných, kulturních nebo sociálních vazeb či jazykových dovedností, jež by žadateli usnadnily integraci do tohoto jiného členského státu, i když tento členský stát není příslušný podle kritérií uvedených v článcích 10 až 13 a 18. Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný souhlas.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Nařízení (EU) 604/2013

Čl. 29 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nezajistí osobu pouze proto, že se na ni vztahuje řízení podle tohoto nařízení.

Členské státy nezajistí osobu pouze proto, že se na ni vztahuje řízení podle tohoto nařízení. Zajištění žadatele by mělo být krajním opatřením, přičemž prioritně je třeba vždy hledat alternativní možnosti. Zajištění nelze používat u dětí, jelikož to nikdy nemůže být v jejich nejlepším zájmu. Nezletilé osoby a rodiny s nezletilými dětmi se ubytují společně v obecních zařízeních, která nebrání svobodnému pohybu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl zajistit, aby byla přijata náležitá opatření, která jsou v nejlepším zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura Evropské unie pro azyl stanoví a podporuje činnosti sítě příslušných orgánů uvedených v čl. 47 odst. 1 s cílem posílit praktickou spolupráci a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů.

Agentura Evropské unie pro azyl stanoví a podporuje činnosti sítě příslušných orgánů uvedených v čl. 47 odst. 1 s cílem posílit praktickou spolupráci a sdílení informací o všech záležitostech souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, včetně vytváření praktických nástrojů a pokynů. Ke spolupráci s touto sítí mohou být přizvány příslušné orgány kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a zemí evropského sousedství.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

9

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josef Weidenholzer

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Rozpočtového výboru (17.5.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Zpravodaj: Gérard Deprez

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise, jehož cílem je přepracovat a nahradit nařízení Rady Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. V souvislosti s migrační a uprchlickou krizí se ukázalo jako nezbytné reformovat dublinský systém, a to jak s cílem ho zjednodušit a zlepšit jeho účinnost v praxi, tak s cílem zohlednit skutečnost, že některé členské státy čelily neúměrným tlakům, pokud jde o žádosti.

Korekční mechanismus

Výše finančních prostředků nezbytných k zajištění provádění návrhu činí 1,828 miliardy EUR na období 2017–2020. Tato částka by měla pokrýt náklady na přemístění po aktivaci přidělovacího mechanismu ve prospěch určitého členského státu, zavedení a fungování informačního systému za účelem registrace a automatického přidělování žadatelů o azyl a také náklady na vytváření dodatečných přijímacích kapacit a poskytování potravin a základních služeb přemístěným žadatelům o azyl.

Zpravodaj bere na vědomí postoj Komise, který stanoví práh počtu žádostí o azyl, po jehož dosažení se automaticky aktivuje korekční mechanismus přerozdělování; Považuje za nezbytné stanovit prahovou hodnotu s cílem zabránit tomu, aby některý členský stát čelil nepřiměřenému tlaku, pokud jde o žádosti o azyl, nebo aby žádal o použití tohoto nástroje pro přerozdělování i tehdy, kdy podle vzorce pro přerozdělování přijímá pouze nízký počet žadatelů o azyl.

Zpravodaj se však domnívá, že stanovením prahové hodnoty na 150 % referenčního podílu členských států nechává Komise na některé členské státy působit nadměrnou zátěž, neboť určitý členský stát musí ještě před aktivací mechanismu solidarity sám zvládnout počet žádostí, který o polovinu přesahuje jeho kapacity. Domnívá se rovněž, že by příliš nízká prahová hodnota bez dalších podmínek mohla vést k nedostatečné odpovědnosti členských států při kontrole a správě jejich hranic. Navrhuje proto, aby byl tento práh stanoven na 100 % referenčního podílu členského státu, aby se však bránilo potenciálně laxní politice na hranicích tím, že bude doplněna doložka o vzájemné solidaritě umožňující pozastavit korekční mechanismus, jestliže některý členský stát neplní odpovídajícím způsobem své povinnosti správy svých vnějších hranic v souladu s nařízením o evropské pohraniční a pobřežní stráži. Navrhuje také stanovit, že by se korekční mechanismus měl přestat uplatňovat, pouze pokud počet žádostí o azyl v členském státě využívajícím mechanismus klesl na 90 % jeho referenčního podílu, což zabrání opakovanému pohybu v systému tam a zpět.

Náklady na přemístění

Ze stanovených 1,828 miliardy EUR je 375 milionů EUR určeno na úhradu nákladů na přemístění mezi členskými státy za celkem 750 000 přemístěných osob. Článek 42 návrhu na přepracování stanoví, že členskému státu využívajícímu mechanismus, který zajišťuje přemístění žadatele o azyl do státu přidělení, by měla být proplacena paušální částka 500 EUR za každou přemístěnou osobu.

Zpravodaj podporuje návrh, podle nějž má stát odpovědný za přemístění právo na kompenzaci. Domnívá se, že paušální kompenzace je odůvodněná, neboť umožňuje zabránit obrovské byrokratické zátěži, již by znamenala kontrola skutečných výdajů. Je však toho názoru, že stanovením této částky ve výši 500 EUR za každou přemístěnou osobu s tím, že dodatečné částky jdoucí nad rámec skutečných nákladů mohou pomoci nejvíce zasaženým členským státům, Komise nebere v úvahu nedávno zřízený nástroj naléhavé pomoci[1], který by měl doplnit opatření, jež přijaly členské státy zasažené mimo jiné náhlým a hromadným přílivem státních příslušníků třetích zemí (uprchlíků a migrantů) na svém území.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byla tato paušální částka stanovena na 300 EUR za přemístěnou osobu, aby se o něco více přiblížila odhadovaným skutečným nákladům. Celková částka za přemístění na období 2017–2020 by potom činila 225 milionů EUR, což by umožnilo ušetřit částku ve výši 150 milionů EUR. Z této uspořené částky by mohlo být nejméně 110 milionů EUR použito na fond nezbytné pomoci (30 milionů EUR v roce 2017 a 40 milionů EUR každý rok v letech 2018 a 2019) do uplynutí doby platnosti právního základu v březnu 2019.

Finanční solidarita a vytvoření „dublinské rezervy“ v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF)

Zpravodaj považuje za legitimní, nezbytný a přiměřený návrh Komise, jehož cílem je uložit členským státům povinnost finančně přispívat, pokud se odmítnou zabývat žadateli o azyl, kteří jsou jim přiděleni pomocí nástroje pro přerozdělování. Zdůrazňuje, že tento povinný finanční příspěvek nemá nikterak sankční povahu, ale představuje spravedlivý podíl na nezbytné solidaritě mezi členskými státy (článek 80 SFEU). Domnívá se však, že finanční mechanismus stanovený Komisí v tomto případě není nejvhodnější, ani pokud jde o částku, ani pokud jde o způsob.

Zpravodaj navrhuje, aby z důvodu finanční solidarity členský stát, který plní své povinnosti v rámci korekčního přidělovacího mechanismu uhradil za každého žadatele, který by mu býval byl přidělen, první a druhý rok částku 50 000 EUR, třetí a čtvrtý rok částku 75 000 EUR a pátý rok a další roky částku 100 000 EUR. Tyto částky by byly v plné výši uhrazeny do Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) zřízeného nařízením (EU) č. 516/2014, a to na vytvoření „dublinské rezervy“. K vytvoření této rezervy bude moci samozřejmě dojít teprve ve chvíli přezkumu fondu AMIF, k němuž má podle článku 60 nařízení 514/2014 a článku 28 nařízení (EU) č. 516/2014 dojít nejpozději do 30. června 2020. Pokud členský stát částku neuhradí, Komise tyto částky strhne z plateb, které se mají tomuto členskému státu vyplatit z jiných fondů Unie.

Částky z této „dublinské rezervy“ jsou určeny na pokrytí přidělení paušální částky na jednoho žadatele o azyl a rozdělené proporcionálně mezi členské státy, které se řádně podílejí na korekčním přidělovacím mechanismu. Rozhodnutí (EU) 2015/1601 upřesňuje, že opatření zaměřená na relokaci jsou finančně podporována z fondu AMIF. Za tímto účelem obdrží členské státy relokace paušální částku ve výši 6 000 EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, který byl přemístěn na jejich území. Pokud jde o znovuusídlení, činí tato částka 10 000 EUR na osobu. Zpravodaj se proto domnívá, že je vhodné poskytovat finanční podporu členským státům, které se na tomto mechanismu solidarity podílejí. V rámci navrhovaného systému se částky finanční podpory na jednoho žadatele zvýší úměrně k zátěži, již si některé členské státy musí rozdělit z důvodu neúčasti ostatních.

Automatizovaný systém pro registraci a sledování žádostí

Z uvedených 1,828 miliardy EUR je 3,603 milionu přiděleno do rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU-LISA na přípravu, vývoj a provozní řízení automatizovaného informačního systému přerozdělování žadatelů o azyl. Jakmile automatizovaný systém pro registraci a sledování žádostí a přidělovací mechanismus podle článku 44 určí členský stát přidělení, musí být tato informace automaticky vložena do systému Eurodac. Je tudíž nutné zajistit interoperabilitu mezi ústředním systémem korekčního mechanismu a ústředním systémem Eurodac.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/201121.

(30)  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému, jeho interoperability s dalšími systémy a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

___

___

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Při uplatňování korekčního mechanismu by měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států ve spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento mechanismus mohl pomáhat členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Uplatňování korekčního mechanismu pro určitý členský stát by mělo být aktivováno automaticky v situaci, kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, překročí 150 % hodnoty stanovené v referenčním klíči. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

(32)  Při uplatňování korekčního mechanismu by měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států ve spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento mechanismus mohl pomáhat členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Uplatňování korekčního mechanismu pro určitý členský stát by mělo být aktivováno automaticky v situaci, kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je daný členský stát příslušný, překročí 100 % hodnoty stanovené v referenčním klíči. Aby bylo celkově zohledněno úsilí jednotlivých členských států, při tomto výpočtu by měl být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu připočten počet osob skutečně znovuusídlených v daném členském státě.

Odůvodnění

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  V rámci přidělovacího mechanismu by měly být náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení nahrazeny z rozpočtu EU.

(34)  V rámci přidělovacího mechanismu by měly být náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení nahrazeny z rozpočtu EU jako jednorázová částka ve výši 300 EUR za každou přemístěnou osobu.

Odůvodnění

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Členský stát přidělení se může rozhodnout po dobu dvanácti měsíců nepřijímat přidělené žadatele; v tom případě by měl tuto informaci zadat do automatizovaného systému a vyrozumět ostatní členské státy, Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří měli být tomuto členskému státu přiděleni, by měli být přiděleni ostatním členským státům. Členský stát, který se korekčního mechanismu dočasně neúčastní, by měl odvést příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR na každého žadatele, který nebyl přijat členským státem určeným jako příslušný k posouzení jeho žádosti. Komise by měla prováděcím aktem stanovit praktické postupy pro uplatňování mechanismu příspěvků solidarity. Agentura Evropské unie pro azyl bude sledovat uplatňování mechanismu finanční solidarity a každoročně podávat zprávy Komisi.

(35)  Členský stát přidělení, který po dobu dvanácti měsíců nepřijímá přidělené žadatele, by měl tuto informaci zadat do automatizovaného systému a vyrozumět ostatní členské státy, Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří měli být tomuto členskému státu přiděleni, by měli být přiděleni ostatním členským státům. Měl by být zřízen fond (tzv. „dublinský rezervní fond“) a členský stát, který se korekčního mechanismu neúčastní, by měl do tohoto fondu uhradit s ohledem na každého přiděleného uchazeče, kterého členský stát nepřijme, roční platby ve výši 50 000 EUR za první a druhý rok, 75 000 EUR za třetí a čtvrtý rok a 100 000 EUR za další roky. Financování v rámci dublinského rezervního fondu je určeno na pokrytí přidělení paušální částky na jednoho žadatele o mezinárodní ochranu rozdělené proporcionálně mezi členské státy, které se podílejí na korekčním přidělovacím mechanismu. Pokud členský stát částku neuhradí, Komise by měla stejnou částku strhnout z plateb, které se mají tomuto členskému státu vyplatit z jiných fondů Unie. Komise by měla prováděcím aktem stanovit praktické postupy pro uplatňování výše uvedené zásady a Agentura Evropské unie pro azyl bude záležitost sledovat a každoročně podávat zprávy Komisi.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Měla by být zajištěna návaznost mezi systémem určení členského státu příslušného k posuzování žádosti podle nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem podle tohoto nařízení. Podobně by měl být zajištěn soulad mezi tímto nařízením a [návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013].

(41)  Měla by být zajištěna návaznost mezi systémem určení členského státu příslušného k posuzování žádosti podle nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem podle tohoto nařízení. Podobně by měl být zajištěn soulad mezi tímto nařízením a [návrhem nařízení, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013]. Jakmile automatizovaný systém pro registraci a sledování žádostí a pro přidělovací mechanismus podle článku 44 určí členský stát přidělení, měla by být tato informace automaticky vložena do systému Eurodac. Je tudíž nutné počítat s interoperabilitou mezi ústředním systémem korekčního mechanismu a ústředním systémem Eurodac.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh explicitně uvádí souvislost obou dotčených nařízení s cílem zajistit konzistentnost mezi oběma systémy na základě jejich interoperability.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se použije, ukáže-li automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je určitý členský stát příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III čl. 3 odst. 2 nebo 3 a článcích 18 a 19, spolu s počtem skutečně znovuusídlených osob přesahuje 150 % referenční hodnoty pro daný členský stát stanovené podle klíče uvedeného v článku 35.

2.  Odstavec 1 se použije, ukáže-li automatizovaný systém uvedený v čl. 44 odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní ochranu, k nimž je určitý členský stát příslušný podle kritérií stanovených v kapitole III čl. 3 odst. 2 nebo 3 a článcích 18 a 19, spolu s počtem skutečně znovuusídlených osob přesahuje 100 % referenční hodnoty pro daný členský stát stanovené podle klíče uvedeného v článku 35.

Odůvodnění

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 37 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční solidarita

Finanční solidarita a zavedení dublinského rezervního fondu

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jakýkoli členský stát může po uplynutí tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a po uplynutí každého dalšího následujícího dvanáctiměsíčního období zadat do automatizovaného systému, že se jakožto členský stát přidělení dočasně neúčastní korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII tohoto nařízení, a toto rozhodnutí sdělí členským státům, Komisi a Agentuře Evropské unie pro azyl.

1.  Jakýkoli členský stát, který neplní své povinnosti v rámci korekčního přidělovacího mechanismu stanoveného v kapitole VII jakožto členský stát přidělení, by měl po uplynutí tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a po uplynutí každého dalšího následujícího dvanáctiměsíčního období zadat tuto informaci do automatizovaného systému a toto rozhodnutí sdělit členským státům, Komisi a Agentuře Evropské unie pro azyl.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci dvanáctiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 sdělí automatizovaný systém členskému státu, který se neúčastnil korekčního přidělovacího mechanismu, pro kolik žadatelů by jinak byl členským státem přidělení. Tento členský stát poté odvede příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR na každého žadatele, který by mu jinak byl během příslušného období dvanácti měsíců přidělen. Příspěvek solidarity se vyplácí členskému státu, jenž byl určen jako příslušný k posouzení dotčených žádostí.

3.  Na konci dvanáctiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 sdělí automatizovaný systém členskému státu, který se neúčastnil korekčního přidělovacího mechanismu, pro kolik žadatelů by jinak byl členským státem přidělení. Bude zřízení fond („dublinský rezervní fond“) a členský stát, který se neúčastní korekčního přidělovacího mechanismu, bude do tohoto fondu přispívat za každého přiděleného žadatele, kterého tento členský stát nepřijme, a to roční platbou ve výši 50 000 EUR za první a druhý rok, 75 000 EUR za třetí a čtvrtý rok a 100 000 EUR za následující roky. Financování v rámci dublinské rezervy pokryje přidělení paušální částky na jednoho žadatele o mezinárodní ochranu rozdělené proporcionálně mezi členské státy, které se podílejí na korekčním přidělovacím mechanismu. Pokud členský stát částku neuhradí, Komise stejnou částku strhne z plateb, které se mají tomuto členskému státu vyplatit z jiných fondů Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení, členský stát, který využívá mechanismus, obdrží jednorázovou částku 500 EUR na každou osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c). Tato finanční podpora je poskytována postupem stanoveným v článku 18 nařízení (EU) č. 516/2014.

Pokud jde o náklady na přemístění žadatele do členského státu přidělení, členský stát, který využívá mechanismus, obdrží jednorázovou částku 300 EUR na každou osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c). Tato finanční podpora je poskytována postupem stanoveným v článku 18 nařízení (EU) č. 516/2014.

Odůvodnění

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Automatizovaný systém uvědomí členské státy a Komisi, jakmile v členském státě, který využívá mechanismus, počet žádostí, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, poklesne pod 150 % jeho podílu stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1.

Automatizovaný systém uvědomí členské státy a Komisi, jakmile v členském státě, který využívá mechanismus, počet žádostí, k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, poklesne pod 90 % jeho podílu stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud určitý členský stát neplní řádně své povinnosti týkající se správy jeho vnějších hranic v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/16241a, Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnout o pozastavení korekčního přerozdělovacího mechanismu. Rozhodnutí o pozastavení tohoto mechanismu platí nejdéle po stanovené období jednoho roku.

 

___

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Interoperabilita mezi informačním systémem a systémem Eurodac je zajištěna pomocí přímého komunikačního kanálu mezi ústředními systémy, aby bylo možné automatické předávání informací, pokud jde o určení členského státu přidělení pomocí korekčního mechanismu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

3.  Za přípravu, vývoj a provozní řízení ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem, za jeho interoperabilitu s dalšími systémy a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Gérard Deprez

15.6.2016

Projednání ve výboru

9.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

  • [1]  Nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Datum předložení EP

4.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Datum přijetí

19.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

16

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum předložení

6.11.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se