IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

6.11.2017 - (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Cecilia Wikström
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

Postupak : 2016/0133(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0345/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0345/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0270),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 78. stavak 2. točku (e) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0173/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Zastupničkog doma, češkog Senata, talijanskog Senata, mađarske Nacionalne skupštine, poljskog Sejma, poljskog Senata, rumunjskog Zastupničkog doma i slovačkog Nacionalnog vijeća podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. prosinca 2016.[2],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[3],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 30. studenog 2017. upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0345/2017),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije:

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Člankom 18. Povelje Europske unije o temeljnim pravima jamči se pravo na azil uz dužno poštovanje propisa Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i Protokola od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica i u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

Obrazloženje

Pravo na azil jamči se uz dužno poštovanje propisa iz Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i Protokola od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Takav bi se način trebao temeljiti na objektivnim, poštenim kriterijima i za države članice i za predmetne osobe. Trebao bi posebno omogućiti brzo određivanje odgovorne države članice, tako da se osigura učinkovit pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite i pritom ne ugrozi cilj brzog razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(5)  Takav bi se način trebao temeljiti na načelu solidarnosti i na objektivnim, poštenim kriterijima i za države članice i za predmetne osobe. Trebao bi posebno omogućiti brzo određivanje odgovorne države članice, tako da se osigura učinkovit pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite i pritom ne ugrozi cilj brzog razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Agencija Europske unije za azil trebala bi pružati odgovarajuću potporu pri provedbi ove Uredbe, posebice utvrđivanjem referentnog ključa za raspodjelu tražitelja azila u okviru korektivnog mehanizma raspodjele i godišnjim prilagođavanjem brojki na kojima se temelji referentni ključ kao i referentnog ključa, na temelju podataka Eurostata.

(9)  Agencija Europske unije za azil („Agencija za azil”) trebala bi pružati odgovarajuću potporu pri provedbi ove Uredbe, posebice utvrđivanjem referentnog ključa za raspodjelu tražitelja azila u okviru korektivnog mehanizma raspodjele i godišnjim prilagođavanjem brojki na kojima se temelji referentni ključ kao i referentnog ključa, na temelju podataka Eurostata. Agencija za azil treba pružati informativne materijale u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima država članica. Agencija za azil treba postati odgovorna za transfer podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite u svim slučajevima predviđenima ovom Uredbom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Uzimajući u obzir rezultate obavljenog ocjenjivanja provedbe Uredbe (EU) 604/2013 , primjereno je u toj fazi potvrditi načela na kojima se temelji Uredba (EU) br. 604/2013 i istodobno na temelju iskustva uvesti potrebna poboljšanja učinkovitosti Dublinskog sustava i zaštite koja se podnositeljima zahtjeva priznaje na temelju tog sustava. Na temelju tog ocjenjivanja i savjetovanja s državama članicama, Europskim parlamentom i drugim dionicima, primjereno je u Uredbi utvrditi i mjere za pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama za zahtjeve za međunarodnu zaštitu, posebice kako bi se osiguralo da se nekim državama članicama ne nametne nerazmjerno opterećenje.

(10)  Uzimajući u obzir rezultate obavljenog ocjenjivanja provedbe Uredbe (EU) br.  604/2013, na temelju iskustva potrebno je znatno poboljšati učinkovitost Dublinskog sustava i zaštite koja se podnositeljima zahtjeva priznaje na temelju tog sustava. Na temelju tog ocjenjivanja i savjetovanja s državama članicama, Europskim parlamentom i drugim dionicima, primjereno je u Uredbi utvrditi i mjere za pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama za zahtjeve za međunarodnu zaštitu, posebice kako bi se osiguralo da se nekim državama članicama ne nametne nerazmjerno opterećenje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U skladu s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, poštovanje obiteljskog života trebalo bi biti primarna briga država članica pri primjeni ove Uredbe.

(16) U skladu s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, poštovanje privatnog i obiteljskog života te načelo nediskriminacije trebali bi biti primarna briga država članica pri primjeni ove Uredbe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se spriječio transfer među državama članicama podnositelja s nedopuštenim zahtjevima kojima vjerojatno nije potrebna međunarodna zaštita ili koji predstavljaju opasnost za sigurnost, potrebno je osigurati da država članica u kojoj je prvi put podnesen zahtjev provjeri dopuštenost zahtjeva u odnosu na prvu zemlju azila i sigurnu treću zemlju, razmotri ubrzanim postupkom zahtjeve podnositelja koji dolaze iz sigurnih zemalja podrijetla navedenih na popisu EU-a, kao i podnositelja koji predstavljaju sigurnosni problem.

Briše se.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Podnositelje zahtjeva koji predstavljaju opasnost za sigurnost ne bi trebalo transferirati među državama članicama. Država članica u kojoj je registriran zahtjev za međunarodnu zaštitu treba provesti sigurnosnu provjeru u najkraćem roku nakon registracije kako bi se utvrdilo može li podnositelj zahtjeva, iz ozbiljnih razloga, predstavljati opasnost nacionalnoj sigurnosti ili javnom poretku države članice. Ako država članica ima prigovor na transfer podnositelja zahtjeva na temelju sigurnosnih razloga, ona mora dostaviti sve potrebne detalje koji potkrjepljuju njezin prigovor državi članici u kojoj se podnositelj nalazi.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  Ako se kriteriji utvrđeni člancima 10., 11., 12., 13. ili 18. ne mogu iskoristiti za određivanje odgovorne države članice i ako podnositelju nisu potrebna posebna postupovna jamstva te se smatra da ima vrlo male šanse za dobivanje međunarodne zaštite, ne bi ga se trebalo transferirati u drugu državu članicu. Država članica u kojoj je podnositelj podnio svoj zahtjev trebala bi biti nadležna za daljnju obradu zahtjeva. Opći proračun Unije trebao bi obuhvaćati troškove koji se odnose na uvjete prihvata takvih podnositelja zahtjeva, a odgovorna država članica trebala bi moći zatražiti pomoć Agencije za azil u pogledu obrade takvih zahtjeva. Odgovorna država članica trebala bi moći zatražiti pomoć Europske granične i obalne straže pri vraćanju takvih podnositelja zahtjeva u treću zemlji nakon odluke o vraćanju i ako se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za dobivanje međunarodne zaštite u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji].

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zajednička obrada zahtjeva za međunarodnu zaštitu članova jedne obitelji od strane jedne države članice omogućuje da se zahtjevi razmatraju temeljito, da odluke koje se u vezi s njima donose budu dosljedne i da članovi jedne obitelji ne budu odvojeni.

(18)  Zajednička obrada zahtjeva za međunarodnu zaštitu članova jedne obitelji od strane jedne države članice omogućuje da se zahtjevi razmatraju temeljito, da odluke koje se u vezi s njima donose budu dosljedne i da članovi jedne obitelji ne budu odvojeni. Zajedničkom obradom obiteljskih zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne bi se trebalo dovoditi u pitanje pravo podnositelja zahtjeva da podnese pojedinačni zahtjev.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje načela jedinstva obitelji i najboljih interesa djeteta, postojanje odnosa zavisnosti između podnositelja zahtjeva i njegova djeteta, brata ili sestre ili roditelja na temelju trudnoće ili materinstva, zdravstvenog stanja ili visoke starosti podnositelja zahtjeva trebalo bi postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, prisutnost člana obitelji ili rođaka koji se za njega mogu skrbiti na državnom području druge države članice trebala bi također postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kako bi se obeshrabrila sekundarna kretanja maloljetnika bez pratnje, koja nisu u njihovim najboljim interesima, i u odsutnosti člana obitelji ili rođaka, odgovorna bi država članica trebala biti država u kojoj je maloljetnik bez pratnje prvi put podnio svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu, osim ako se dokaže da to ne bi bilo u njegovim najboljim interesima. Prije transfera maloljetnika bez pratnje u drugu državu članicu, država članica koja obavlja transfer trebala bi osigurati da ta država članica poduzme sve potrebne i odgovarajuće mjere kao bi se osigurala primjerena zaštita djeteta, a posebice žurno imenovanje jednog ili više zastupnika odgovornih za osiguravanje zaštite svih prava maloljetnika. Svakoj odluci o transferu maloljetnika bez pratnje trebala bi prethoditi procjena njegovih najboljih interesa od strane osoblja koje je osposobljeno i ima potrebno stručno znanje.

(20)  Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje načela jedinstva obitelji i najboljih interesa djeteta, postojanje odnosa zavisnosti između podnositelja zahtjeva i njegova djeteta, brata ili sestre ili roditelja na temelju trudnoće ili materinstva, zdravstvenog stanja ili visoke starosti podnositelja zahtjeva trebalo bi postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, prisutnost člana obitelji ili rođaka koji se za njega mogu skrbiti na državnom području druge države članice trebala bi također postati obvezujući kriterij odgovornosti, osim ako nije dokazano da to nije u najboljem interesu maloljetnika. Prije transfera maloljetnika bez pratnje u drugu državu članicu, država članica koja obavlja transfer trebala bi pribaviti individualna jamstva od te države članice da će poduzeti sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi se osigurala primjerena zaštita djeteta, a posebice žurno imenovanje skrbnika odgovornog za osiguravanje zaštite svih prava maloljetnika. Svakoj odluci o odgovornosti za maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Uredbom trebala bi prethoditi procjena o njegovim najboljim interesima koju je proveo multidisciplinarni tim s odgovarajućim kvalifikacijama i stručnim znanjem uz sudjelovanje njegova skrbnika i pravnog savjetnika.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ako država članica preuzme odgovornost za razmatranje zahtjeva koji joj je podnesen u slučajevima u kojima to nije njezina odgovornost prema kriterijima iz ove Uredbe, može se smanjiti učinkovitost i održivost sustava pa bi tako trebalo postupati samo iznimno. Stoga bi državi članici trebalo dopustiti odstupanje od kriterija odgovornosti samo iz humanitarnih razloga , a posebice obiteljskih razloga, prije nego što se utvrdi odgovorna država članica te razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je podnesen u toj državi članici ili u drugoj državi članici i u slučaju kada to razmatranje nije u području njezine odgovornosti prema obvezujućim kriterijima utvrđenima ovom Uredbom.

(21)  Državi članici trebalo bi dopustiti da odstupi od kriterija odgovornosti i da razmotri zahtjev za međunarodnu zaštitu koji je podnesen u toj državi članici ili u drugoj državi članici, čak i u slučaju kada to razmatranje nije u području njezine odgovornosti prema obvezujućim kriterijima utvrđenima ovom Uredbom. Kako bi se riješila pojava sekundarnih kretanja i potaknulo tražitelje azila da bez odlaganja podnesu prijavu u prvoj državi članici dolaska, potrebno je omogućiti podnositelju zahtjeva da podnese pisani i prikladno obrazloženi zahtjev, posebno na temelju njegove proširene obitelji, kulturnih ili socijalnih veza, jezičnih vještina ili drugih značajnih poveznica koje bi olakšale njegovu integraciju u određenoj državi članici, u cilju razmatranja njegova zahtjeva u državi članici u kojoj je zahtjev podnesen ili kako bi ta država članica zatražila drugu državu članicu da preuzme odgovornost.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osiguralo da se ostvare ciljevi ove Uredbe i spriječe prepreke njezinoj primjeni, posebice u cilju izbjegavanja bijega i sekundarnih kretanja među državama članicama, potrebno je utvrditi jasne obveze koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti u okviru postupka, a o kojima bi ga trebalo pravodobno obavijestiti. U slučaju povrede tih pravnih obveza trebale bi postojati odgovarajuće i proporcionalne postupovne posljedice za podnositelja zahtjeva te odgovarajuće i postupovne posljedice u pogledu uvjeta njegova prihvata. U skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima država članica u kojoj je taj podnositelj zahtjeva prisutan trebala bi u svakom slučaju osigurati da se zadovolje njegove neposredne materijalne potrebe.

(22)  Kako bi se osiguralo da se ostvare ciljevi ove Uredbe i spriječe prepreke njezinoj primjeni, posebice u cilju izbjegavanja bijega i sekundarnih kretanja među državama članicama, potrebno je uspostaviti postupke kojima se jamči suradnja podnositelja zahtjeva i država članica, s jasnim sustavom poticaja i destimulacija za osiguravanje ispunjavanja obveza. Također je potrebno utvrditi jasne obveze koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti u okviru postupka te zajamčiti da su svi podnositelji zahtjeva prikladno obaviješteni o pravima i obvezama osiguranima ovom Uredbom. Potrebno je ojačati potporu maloljetnicima i njihovu zaštitu, posebno u pogledu maloljetnika bez pratnje. Značenje bijega trebalo bi strogo definirati. Nezakonit ulazak, neposjedovanje adrese ili isprava kojima se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva sami po sebi ne bi trebali činiti opravdani kriterij za određivanje postojanja rizika od bijega.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Kako bi se povećalo razumijevanje podnositelja zahtjeva o funkcioniranju CEAS-a, potrebno je znatno poboljšati pružanje informacija. Ulaganjem u rano pružanje dostupnih informacija podnositeljima zahtjeva uvelike će se povećati vjerojatnost da će oni razumjeti, prihvatiti i poštovati postupke u okviru ove Uredbe. Kako bi se smanjili administrativni zahtjevi i učinkovito iskoristili zajednički resursi, Agencija za azil trebala bi, u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima, izraditi prikladni informativni materijal. Pri izradi takvog materijala, Agencija za azil trebala bi u potpunosti iskoristiti moderne informacijske tehnologije. Kako bi prikladno pružala potporu tražiteljima azila, Agencija za azil također bi trebala izraditi audio-vizualni materijal koji se može koristiti kao nadopuna pisanom informativnom materijalu. Agencija za azil trebala bi biti odgovorna za održavanje internetskih stranica namijenjenih pružanju informacija o funkcioniranju CEAS-a za aktualne i potencijalne podnositelje zahtjeva kako bi se riješio problem često netočnih informacija koje im pružaju krijumčari. Informativni materijal koji će izraditi Agencija za azil trebalo bi prevesti na sve glavne jezike tražitelja azila koji pristižu u Uniju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.b)  Različite kategorije podnositelja zahtjeva imaju različite potrebe u pogledu informacija te će se informacije stoga trebati pružati na različite načine i prilagoditi tim potrebama. Posebno je važno zajamčiti da maloljetnici imaju pristup informacijama prilagođenima djeci koje su relevantne za njihove potrebe i za njihovu situaciju. Pružanje točnih, visokokvalitetnih informacija djeci s pratnjom i bez pratnje u okruženju prilagođenom djeci može imati važnu ulogu u osiguranju dobrog okruženja za maloljetnika, ali i u utvrđivanju slučajeva navodnog trgovanja ljudima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  S podnositeljem zahtjeva trebalo bi organizirati osobni intervju da se lakše odredi država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu osim ako je pobjegao ili ako su informacije koje je pružio dovoljne za određivanje odgovorne države članice . Čim je zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen, podnositelja zahtjeva trebalo bi obavijestiti posebice o primjeni ove Uredbe, nemogućnosti biranja koja će država članica razmatrati njegov zahtjev za azil, njegovim obvezama na temelju ove Uredbe i posljedicama njihova neispunjavanja .

(23)  S podnositeljem zahtjeva trebalo bi organizirati osobni intervju da se lakše odredi država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu osim ako su informacije koje je pružio dovoljne za određivanje odgovorne države članice, a podnositelj nije zatražio saslušanje. Čim je zahtjev za međunarodnu zaštitu registriran, podnositelja zahtjeva trebalo bi obavijestiti posebice o primjeni ove Uredbe, nemogućnosti biranja, osim sukladno odredbama iz poglavlja VII., koja će država članica razmatrati njegov zahtjev za azil, njegovim obvezama na temelju ove Uredbe i posljedicama njihova neispunjavanja i o potrebi pružanja svih informacija relevantnih za ispravno određivanje odgovorne države članice, posebno prisutnost članova obitelji ili rođaka u državi članici. Podnositelj zahtjeva također treba biti u potpunosti obaviješten o svojim pravima, uključujući pravo na učinkovit pravni lijek i pravnu pomoć. Informacije se podnositelju zahtjeva trebaju pružati na jeziku koji on razumije i u jezgrovitom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Osoba koja vodi osobne intervjue mora biti dovoljno osposobljena da uzme u obzir osobne i opće okolnosti podnositelja zahtjeva, uključujući kulturno podrijetlo, dob, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili ranjivost. Osoblje koje vodi intervjue s podnositeljima zahtjeva treba imati i opće znanje o problemima koji mogu negativno utjecati na sposobnost podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u intervjuu, kao što su naznake da je podnositelj zahtjeva bio mučen u prošlosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Da se osigura zaštita prava predmetnih osoba trebalo bi, posebno u skladu s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, uspostaviti pravne zaštitne mjere i pravo na učinkovit pravni lijek u vezi s odlukama o transferu u drugu odgovornu državu članicu. Trebalo bi osigurati učinkovit pravni lijek i u situacijama u kojima nije donesena odluka o transferu, ali podnositelj zahtjeva tvrdi da je odgovorna druga država članica na temelju činjenice da podnositelj zahtjeva ima člana obitelji ili, ako je riječ o maloljetnicima bez pratnje, rođaka u drugoj državi članici. Da se osigura poštovanje međunarodnog prava, učinkovit pravni lijek protiv takvih odluka trebao bi obuhvatiti preispitivanje primjene ove Uredbe te pravnog i stvarnog stanja u državi članici u koju se podnositelja zahtjeva predaje. Opseg primjene učinkovitog pravnog lijeka trebao bi se ograničiti na procjenu postoji li opasnost od povrede temeljnih prava podnositelja zahtjeva na poštovanje obiteljskog života te povrede prava djeteta i zabrane neljudskog i ponižavajućeg postupanja.

(24)  Da se osigura zaštita prava predmetnih osoba trebalo bi, posebno u skladu s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, uspostaviti pravne zaštitne mjere i pravo na učinkovit pravni lijek u vezi s odlukama o transferu u drugu odgovornu državu članicu. Trebalo bi osigurati učinkovit pravni lijek i u situacijama u kojima nije donesena odluka o transferu, ali podnositelj zahtjeva tvrdi da je odgovorna druga država članica. Da se osigura poštovanje međunarodnog prava, učinkovit pravni lijek protiv takvih odluka trebao bi obuhvatiti preispitivanje primjene ove Uredbe te pravnog i stvarnog stanja u državi članici u koju se podnositelja zahtjeva transferira.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Država članica koja je određena odgovornom na temelju ove Uredbe trebala bi i dalje biti odgovorna za razmatranje svakog zahtjeva predmetnog podnositelja, uključujući naknadne zahtjeve, u skladu s člancima 40., 41. i 42. Direktive 2013/32/EU, bez obzira na to je li podnositelj zahtjeva napustio državno područje država članica ili je s njega udaljen. Odredbama Uredbe (EU) 604/2013 kojima je predviđen prestanak obveza u određenim okolnostima, uključujući ako su rokovi za obavljanje transfera već neko vrijeme istekli, stvoren je poticaj za bijeg te bi ih stoga trebalo ukloniti.

(25)  Država članica koja je određena odgovornom na temelju ove Uredbe trebala bi i dalje biti odgovorna za razmatranje svakog zahtjeva predmetnog podnositelja, uključujući naknadne zahtjeve, u skladu s člankom [42.] Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima azila], osim ako je podnositelj zahtjeva nakon odluke o vraćanju napustio državno područje države članice ili je s njega udaljen. Odredbama Uredbe (EU) 604/2013 kojima je predviđen prestanak obveza u određenim okolnostima, uključujući ako su rokovi za obavljanje transfera već neko vrijeme istekli, stvoren je poticaj za bijeg te bi ih stoga trebalo ukloniti.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se brzo odredila odgovornost i raspodijelili podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama, rokove za podnošenje zahtjeva za prihvat i odgovaranje na njih, podnošenje obavijesti o ponovnom prihvatu i obavljanje transfera, kao i za podnošenje žalbi i odlučivanje o njima, trebalo bi racionalizirati i skratiti što je više moguće.

(26)  Kako bi se brzo odredila odgovornost i raspodijelili podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama, rokove za podnošenje zahtjeva za prihvat i odgovaranje na njih, podnošenje obavijesti o ponovnom prihvatu i obavljanje transfera, kao i za podnošenje žalbi i odlučivanje o njima, trebalo bi što više skratiti, poštujući pritom temeljna prava podnositelja zahtjeva, prava ranjivih osoba, osobito prava djeteta i temeljno načelo najboljih interesa djeteta te načelo spajanja obitelji.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Zadržavanje podnositelja zahtjeva primjenjuje se u skladu s temeljnim načelom da se osobu ne smije zadržati samo zbog toga što traži međunarodnu zaštitu. Zadržavanje bi trebalo biti što je kraće moguće i u skladu s načelom nužnosti i razmjernosti. Zadržavanje podnositelja zahtjeva trebalo bi posebno biti u skladu s člankom 31. Ženevske konvencije. Postupci predviđeni ovom Uredbom u vezi sa zadržanom osobom moraju se primjenjivati kao prioritetni u najkraćem mogućem roku. Kada je riječ o općim jamstvima u vezi sa zadržavanjem te uvjetima zadržavanja, kada je to potrebno, trebale bi se primjenjivati odredbe Direktive 2013/33/EU i na osobe zadržane na temelju ove Uredbe.

(27)  Zadržavanje podnositelja zahtjeva primjenjuje se u skladu s temeljnim načelom da se osobu ne smije zadržati samo zbog toga što traži međunarodnu zaštitu. Zadržavanje bi trebalo biti što je kraće moguće i u skladu s načelom nužnosti i razmjernosti. Zadržavanje ili pritvaranje djece, bilo da su bez pratnje bilo da su unutar obitelji, nikad nije u njihovu najboljem interesu i uvijek čini kršenje prava djeteta. Stoga bi ga trebalo zabraniti. Naročito bi zadržavanje podnositelja zahtjeva trebalo biti u skladu s člankom 31. Ženevske konvencije te bi se njime u potpunosti trebala poštovati temeljna prava osobe. Postupci predviđeni ovom Uredbom u vezi sa zadržanom osobom moraju se primjenjivati kao prioritetni u najkraćem mogućem roku. Kada je riječ o općim jamstvima u vezi sa zadržavanjem te uvjetima zadržavanja, kada je to potrebno, trebale bi se primjenjivati odredbe Direktive 2013/33/EU i na osobe zadržane na temelju ove Uredbe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Pravilan upis svih zahtjeva za azil u EU-u pod jedinstvenim brojem trebao bi pomoći u pronalasku višestrukih zahtjeva te sprečavanju nezakonitih sekundarnih kretanja i podnošenja višestrukih zahtjeva za azil. Trebalo bi uspostaviti automatizirani sustav kako bi se olakšala primjena ove Uredbe. On bi trebao omogućiti upis zahtjeva za azil podnesenih u EU-u, učinkovito praćenje udjela zahtjeva svake države članice te pravilnu primjenu korektivnog mehanizma raspodjele.

(29)  Pravilan upis svih zahtjeva za azil u EU-u pod jedinstvenim brojem trebao bi pomoći u pronalasku višestrukih zahtjeva te sprečavanju nezakonitih sekundarnih kretanja. Trebalo bi uspostaviti automatizirani sustav kako bi se olakšala primjena ove Uredbe. On bi trebao omogućiti upis zahtjeva za azil podnesenih u EU-u, učinkovito praćenje udjela zahtjeva svake države članice te pravilnu primjenu korektivnog mehanizma raspodjele. Uz puno poštovanje načela ograničenja svrhe, jedinstveni identifikator ne bi se trebao ni u kojem slučaju koristiti u svrhe različite od onih predviđenih ovom Uredbom.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana Uredbom (EU) br. 1077/201121 trebala bi biti odgovorna za pripremanje, razvijanje i operativno upravljanje središnjim sustavom i komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

(30)  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovana Uredbom (EU) br. 1077/201121, trebala bi biti odgovorna za pripremanje i razvijanje središnjeg sustava te operativno upravljanje njime, njegovu interoperabilnost s drugim sustavima i za komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

__________________

__________________

21 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

21 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  U skladu s člankom 80. Ugovora, akti Unije, kad god je to potrebno, trebali bi sadržavati odgovarajuće mjere da učine važećim načelo solidarnosti. Trebao bi se uspostaviti korektivni mehanizam raspodjele kako bi se osigurala pravedna podjela odgovornosti među državama članicama i podnositeljima zahtjeva omogućio brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite u situacijama u kojima je država članica suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je odgovorna na temelju ove Uredbe.

(31)  U skladu s člankom 80. Ugovora, akti Unije, kad god je to potrebno, trebali bi sadržavati odgovarajuće mjere da učine važećim načelo solidarnosti. Trebao bi se uspostaviti korektivni mehanizam raspodjele kako bi se osigurala pravedna podjela odgovornosti među državama članicama i podnositeljima zahtjeva omogućio brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite kako bi se izbjegle situacije u kojima bi država članica inače bila suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje bi bila odgovorna.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Države članice trebaju osigurati da su postupci za određivanje odgovorne države članice djelotvorni i da se s pomoću njih podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu omogućuje da se što prije, prema potrebi, premjeste u druge države članice. Zahtjevi za međunarodnu zaštitu i transfere podnositelja s posebnim postupovnim potrebama trebali bi imati prednost.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ključ koji se temelji na broju stanovnika i veličini gospodarstva država članica trebao bi se primjenjivati, zajedno s pragom, kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi djelovao kao sredstvo pomoći državama članicama suočenima s nerazmjernim pritiskom. Korektivna raspodjela u korist države članice trebala bi se automatski početi primjenjivati ako broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prekorači 150 % brojke navedene u referentnom ključu. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(32)  Referentni ključ koji se temelji na broju stanovnika i veličini gospodarstva država članica trebao bi se primjenjivati kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi mehanizmu omogućio da među državama članicama osigura pravednu podjelu odgovornosti. Primjena korektivne raspodjele trebala bi biti trajna i automatska kad god nije moguće utvrditi odgovornu državu članicu u skladu s kriterijima navedenima u poglavljima III. i IV. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koju je država članica odgovorna.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.a)  Države članice imaju različita iskustva u pogledu prihvata podnositelja zahtjeva. Kako bi se zajamčilo da države članice koje posljednjih godina nisu bile glavna odredišta za podnositelje zahtjeva imaju dovoljno vremena za izgradnju svojih kapaciteta za prihvat, korektivni mehanizam raspodjele trebao bi omogućiti postupni prijelaz iz aktualne situacije u situaciju koja podrazumijeva pravednu raspodjelu odgovornosti u okviru korektivnog sustava raspodjele. Prijelaznim sustavom trebala bi se stvoriti referentna vrijednost na temelju prosječnog relativnog broja zahtjeva za međunarodnu zaštitu podnesenih u prošlosti u državama članicama, čime bi se omogućio prijelaz s aktualnog statusa quo prema modelu pravedne raspodjele uklanjanjem trećine referentne vrijednosti i dodavanjem trećine modela pravedne raspodjele svake godine dok se ne uspostavi sustav koji se u potpunosti temelji na pravednoj raspodjeli odgovornosti. Ključno je da države članice koje posljednjih godina nisu bile glavna odredišta za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u potpunosti iskoriste mogućnosti koje se pružaju postupnom provedbom korektivnog mehanizma raspodjele kako bi se zajamčilo da su njihovi kapaciteti za prihvat prikladno ojačani, posebno u pogledu prihvata maloljetnika. Agencija za azil treba provesti poseban pregled kapaciteta za prihvat maloljetnika bez pratnje u svim državama članicama tijekom prijelaznog razdoblja kako bi utvrdila nedostatke i pružila pomoć za uklanjanje tih nedostataka.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Pri primjeni mehanizma raspodjele podnositelji koji su podnijeli svoje zahtjeve u državi članici korisnici trebali bi se raspodijeliti među državama članicama koje nisu dosegle svoj udio zahtjeva prema referentnom ključu koji se primjenjuje na te države članice. Trebalo bi propisati odgovarajuća pravila u slučajevima u kojima postoje ozbiljni razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili javni red, posebice pravila o razmjeni informacija među tijelima država članica nadležnima za odlučivanje o azilu. Nakon transfera država članica raspodjele trebala bi odrediti odgovornu državu članicu te bi trebala postati odgovorna za razmatranje zahtjeva, osim ako bi prema kriterijima odgovornosti koji imaju prednost, posebice u pogledu prisutnosti članova obitelji, trebala biti odgovorna neka druga država članica.

(33)  Prilikom primjene mehanizma raspodjele podnositelje koji su podnijeli svoje zahtjeve u državi članici koja provodi postupak trebalo bi raspodijeliti među državama članicama koje nisu dosegle svoj udio zahtjeva prema referentnom ključu koji se primjenjuje na te države članice. Trebalo bi propisati odgovarajuća pravila u slučajevima u kojima postoje ozbiljni razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili javni poredak, posebice pravila o razmjeni informacija među tijelima država članica nadležnima za odlučivanje o azilu. Nakon transfera država članica raspodjele trebala bi razmotrili zahtjev u svojstvu odgovorne države članice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  Država članica treba osigurati da su postupci djelotvorni i da se s pomoću njih podnositelje zahtjeva može što prije premjestiti u druge države članice, ako ona nije odgovorna u skladu s ovom Uredbom. U cilju izbjegavanja skupih sekundarnih transfera koji oduzimaju mnogo vremena i kako bi se omogućio djelotvoran pristup jedinstvu obitelji za podnositelje zahtjeva, uz izbjegavanje nepotrebnog preopterećenja najizloženijih država članica, potrebno je osmisliti jednostavan postupak kojim će se omogućiti transfer podnositelja zahtjeva koji će vjerojatno zadovoljiti relevantne kriterije u svrhu spajanja s članovima obitelji u određenoj državi članici ili brzog pregleda njihova zahtjeva u državi članici s kojom dokazano imaju značajnu poveznicu na temelju prethodnog zakonitog boravka ili obrazovnih diploma.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.b)  Kako bi se izbjegla sekundarna kretanja, povećale šanse za integraciju i olakšala administrativna obrada zahtjeva za međunarodnu zaštitu, korisno je zajamčiti da se podnositelji zahtjeva koji žele obaviti transfer zajedno mogu registrirati i transferirati kao skupina u okviru korektivnog mehanizma raspodjele u jednu državu članicu, a ne da ih se razdvaja u više država članica. Sami podnositelji zahtjeva trebali bi moći odrediti svoju skupinu te im je potrebno objasniti da takva skupna registracija ne znači pravo na transfer u određenu državu članicu, nego pravo na transfer u državu članicu u okviru skupine i u skladu s korektivnim mehanizmom raspodjele. U slučajevima kada podnositelj zahtjeva zadovolji kriterije za spajanje s članovima obitelji ili kada je država članica odlučila preuzeti odgovornost za zahtjev u skladu s diskrecijskim odredbama iz ove Uredbe, podnositelj zahtjeva ne bi trebao moći biti dio skupine u kontekstu korektivnog mehanizma raspodjele. Ako podnositelja zahtjeva koji pripada skupini nije moguće transferirati, primjerice iz zdravstvenih razloga ili razloga javne sigurnosti ili javnog poretka, trebalo bi biti moguće transferirati ostatak skupine ili dijelove skupine u državu članicu raspodjele prije podnositelja zahtjeva kojeg nije moguće transferirati. Kada se riješe prepreke za transfer preostalog podnositelja zahtjeva, potrebno ga je transferirati u istu državu članicu u kojoj se nalazi ostatak njegove skupine.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Država članica raspodjele može odlučiti ne prihvatiti dodijeljene podnositelje zahtjeva tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja te bi u tom slučaju trebala unijeti tu informaciju u automatizirani sustav i obavijestiti ostale države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil. Nakon toga bi se podnositelji zahtjeva koji su trebali biti dodijeljeni toj državi članici trebali raspodijeliti među drugim državama članicama. Država članica koja privremeno ne sudjeluje u korektivnoj raspodjeli trebala bi platiti solidarni doprinos od 250 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva koji nije prihvaćen u državu članicu određenu odgovornom za razmatranje tih zahtjeva. Komisija bi provedbenim aktom trebala propisati praktične načine provedbe mehanizma solidarnog doprinosa. Agencija Europske unije za azil pratit će i svake godine izvješćivati Komisiju o primjeni mehanizma financijske solidarnosti.

Briše se.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1560/200322, transfer u državu članicu odgovornu za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu može se provesti dobrovoljno u obliku nadziranog odlaska ili uz pratnju. Države članice trebale bi poticati dobrovoljni transfer osiguranjem odgovarajućih informacija podnositelju zahtjeva te osigurati da se nadzirani transfer ili transfer uz pratnju odvija na human način, uz puno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva, te u najboljem interesu djeteta i najvećem mogućem uzimanju u obzir razvoja odgovarajuće sudske prakse, posebno u vezi s transferom iz humanitarnih razloga.

(36)  U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1560/200322, transfer u državu članicu odgovornu za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu može se provesti dobrovoljno u obliku nadziranog odlaska ili uz pratnju. Potrebno je promicati dobrovoljne transfere osiguranjem odgovarajućih informacija podnositelju zahtjeva te osigurati da se nadzirani transfer ili transfer uz pratnju odvija na humani način, uz puno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva, te u najboljem interesu djeteta i najvećem mogućem uzimanju u obzir razvoja odgovarajuće sudske prakse, posebno u vezi s transferom iz humanitarnih razloga.

_________________

_________________

22 SL L 222, 5.9.2003, str. 3.

22 SL L 222, 5.9.2003, str. 3.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  [Opća uredba o zaštiti podataka (EU) .../2016] primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane država članica u skladu s ovom Uredbom od datuma utvrđenog u njoj; do tog datuma primjenjuje se Direktiva 95/46/EZ. Države članice trebale bi provoditi potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurale i mogle dokazati da se podaci obrađuju u skladu s navedenom Uredbom i s odredbama ove Uredbe o zahtjevima iz navedene Uredbe. Tim bi se mjerama trebala osigurati sigurnost osobnih podataka obrađenih na temelju ove Uredbe, a posebice spriječiti nezakonit i neovlašten pristup ili otkrivanje, izmjena ili gubitak osobnih podataka koji se obrađuju. Nadležno nadzorno tijelo ili tijela svake države članice trebala bi pratiti da predmetna tijela zakonito obrađuju osobne podatke i, među ostalim, da se prenošenje iz automatiziranog sustava i u njega te prenošenje tijelima nadležnima za obavljanje sigurnosnih provjera vrše zakonito.

(38)  [Opća uredba o zaštiti podataka (EU) .../2016] primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane država članica u skladu s ovom Uredbom od datuma utvrđenog u njoj; do tog datuma primjenjuje se Direktiva 95/46/EZ. Države članice trebale bi provoditi potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurale i mogle dokazati da se podaci obrađuju u skladu s navedenom Uredbom i s odredbama ove Uredbe o zahtjevima iz navedene Uredbe. Tim bi se mjerama trebala osigurati sigurnost osobnih podataka obrađenih na temelju ove Uredbe, a posebice spriječiti nezakonit i neovlašten pristup ili otkrivanje, izmjena ili gubitak osobnih podataka koji se obrađuju. Konkretno, osobe čiji se podaci obrađuju trebale bi biti obaviještene bez odgađanja ako je vjerojatno da će sigurnosni incident prouzročiti velik rizik za njihova prava i slobode. Nadležno nadzorno tijelo ili tijela svake države članice trebala bi pratiti da predmetna tijela zakonito obrađuju osobne podatke i, među ostalim, da se prenošenje iz automatiziranog sustava i u njega te prenošenje tijelima nadležnima za obavljanje sigurnosnih provjera vrše zakonito.

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1a primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Agencija za azil.

 

_______________

 

1a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s drugim dopuštenim izmjenama u uvodnoj izjavi 38., u kojima se navodi da se Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje na podatke koje obrađuju države članice. Međutim, u prijedlogu nigdje nije navedeno da se Uredba br. 45/2001 primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vrši Agencija Europske unije za azil. U uvodnoj izjavi 39. Uredba br. 45/2001 spominje se samo u kontekstu praćenja koje provodi Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.b)  Informacije o podnositeljima zahtjeva u Uniji mogle bi biti potencijalno korisne za tijela u trećim zemljama iz kojih su se podnositelji zahtjeva preselili kako bi potražili međunarodnu zaštitu. S obzirom na povećanu prijetnju za informacijske sustave Unije iz trećih zemalja te na to da sustav osmišljen ovom Uredbom podrazumijeva da će sve prijave dobiti jedinstveni identifikacijski broj, države članice i nadležne agencije Unije trebaju poduzeti sve proporcionalne i potrebne mjere kako bi zajamčile da se podaci čuvaju na siguran način.

Obrazloženje

Podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu i osobe koje bježe od političkog progona često bježe od režima u trećim zemljama koje bi možda htjele pronaći podnositelje zahtjeva. S obzirom na to da se brojne zemlje sve više sustavno koriste hakerskim i informacijskim napadima, države članice i agencije EU-a trebaju poduzeti potrebne mjere predostrožnosti kako bi zajamčile da podaci o podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne završe u krivim rukama.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Primjenu ove Uredbe moguće je olakšati i povećati njezinu učinkovitost bilateralnim sporazumima između država članica, za poboljšanje komunikacije među nadležnim službama, skraćivanje rokova za postupke i pojednostavnjivanje razmatranja zahtjeva za prihvat ili ponovni prihvat ili uspostavu postupaka za obavljanje transfera.

(40)  Primjenu ove Uredbe moguće je olakšati i povećati njezinu učinkovitost pružajući potporu Agenciji za azil te bilateralnim sporazumima između država članica u cilju poboljšanja komunikacije među nadležnim službama, skraćivanja rokova za postupke i pojednostavljivanja obrade zahtjeva i obavijesti ili uspostave postupaka za obavljanje transfera.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Trebalo bi osigurati kontinuitet između sustava za određivanje odgovorne države članice koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 604/2013 i sustava koji je uspostavljen ovom Uredbom. Isto tako, trebalo bi osigurati usklađenost između ove Uredbe i Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća] .

(41)  Trebalo bi osigurati kontinuitet između sustava za određivanje odgovorne države članice koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 604/2013 i sustava koji je uspostavljen ovom Uredbom. Isto tako, trebalo bi osigurati usklađenost između ove Uredbe i Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća] . Kada automatizirani sustav za registraciju i praćenje prijava za međunarodnu zaštitu i za korektivni mehanizam raspodjele iz ove Uredbe odredi državu članicu raspodjele, te bi informacije trebale biti automatski unesene u Eurodac. Zato je važno osigurati interoperabilnost između središnjeg sustava korektivnog mehanizma raspodjele i središnjeg sustava Eurodaca.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Postupak razmatranja trebalo bi koristiti za donošenje zajedničke brošure o Dublinskom sustavu/Eurodacu te posebne brošure za maloljetnike bez pratnje; standardiziranog obrasca za razmjenu odgovarajućih informacija o maloljetnicima bez pratnje; jedinstvenih uvjeta za savjetovanje i razmjenu informacija o maloljetnicima i uzdržavanim osobama; jedinstvenih uvjeta o pripremi i podnošenju zahtjeva za prihvat ili obavijesti o ponovnom prihvatu; dvaju popisa odgovarajućih elemenata dokaza i dokaza na osnovi indicija i njihovih redovitih pregleda; propusnica; jedinstvenih uvjeta za savjetovanje i razmjenu informacija o transferu; standardnog obrasca za razmjenu podataka prije transfera; zajedničkog zdravstvenog certifikata; jedinstvenih uvjeta i praktičnih rješenja za razmjenu zdravstvenih podataka osobe prije transfera te kanala za siguran elektronički prijenos zahtjeva.

(47)  Postupak razmatranja trebalo bi koristiti za donošenje standardiziranog obrasca za razmjenu odgovarajućih informacija o maloljetnicima bez pratnje; jedinstvenih uvjeta za savjetovanje i razmjenu informacija o maloljetnicima i uzdržavanim osobama; jedinstvenih uvjeta o pripremi i podnošenju zahtjeva za prihvat ili obavijesti o ponovnom prihvatu; dvaju popisa odgovarajućih elemenata dokaza i dokaza na osnovi indicija i njihovih redovitih pregleda; propusnica; jedinstvenih uvjeta za savjetovanje i razmjenu informacija o transferu; standardnog obrasca za razmjenu podataka prije transfera; zajedničkog zdravstvenog certifikata; jedinstvenih uvjeta i praktičnih rješenja za razmjenu zdravstvenih podataka osobe prije transfera te kanala za siguran elektronički prijenos zahtjeva.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Da se osiguraju dopunska pravila, na Komisiju bi trebalo prenijeti ovlasti da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte u vezi s osiguranjem identifikacije članova obitelji ili rođaka maloljetnika bez pratnje; kriterije za utvrđivanje postojanja dokazanih rodbinskih veza; kriterije za ocjenu sposobnosti rođaka da se skrbe za maloljetnika bez pratnje, uključujući kada članovi obitelji, braća i sestre ili rođaci maloljetnika bez pratnje borave u više od jedne države članice; elemente za ocjenjivanje veze ovisnosti; kriterije za ocjenjivanje sposobnosti osobe da skrbi za uzdržavanu osobu te elemente koji se uzimaju u obzir za ocjenu nesposobnosti za putovanje tijekom duljeg razdoblja. Komisija pri ostvarivanju svojih ovlasti u donošenju delegiranih akata ne prelazi područje primjene najboljih interesa djeteta kako je predviđeno člankom 8. ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente primaju istodobno sa stručnjacima država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(48)  Da se osiguraju dopunska pravila, na Komisiju bi trebalo prenijeti ovlasti da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte u vezi s osiguranjem identifikacije članova obitelji ili rođaka maloljetnika bez pratnje; kriterije za utvrđivanje postojanja dokazanih rodbinskih veza; kriterije za ocjenu sposobnosti rođaka da se skrbe za maloljetnika bez pratnje, uključujući kada članovi obitelji, braća i sestre ili rođaci maloljetnika bez pratnje borave u više od jedne države članice; elemente za ocjenjivanje veze ovisnosti; kriterije za ocjenjivanje sposobnosti osobe da skrbi za uzdržavanu osobu. Elemente koji se uzimaju u obzir za ocjenu nesposobnosti za putovanje tijekom duljeg razdoblja i standardne operativne protokole za određivanje najboljih interesa djeteta. Komisija pri ostvarivanju svojih ovlasti u donošenju delegiranih akata ne prelazi područje primjene najboljih interesa djeteta kako je predviđeno člankom 8. ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

Amandman     39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kako bi ocijenila ispunjava li korektivni mehanizam raspodjele iz ove Uredbe ciljeve pravedne podjele odgovornosti među državama članicama i rasterećenja određenih država članica od nerazmjernog pritiska, Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele te posebice provjeriti da prag za pokretanje i prestanak korektivne raspodjele doista osigurava pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama i podnositeljima zahtjeva omogućuje brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite u situacijama u kojima je država članica suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je odgovorna na temelju ove Uredbe.

(52)  Kako bi ocijenila ispunjava li korektivni mehanizam raspodjele iz ove Uredbe ciljeve pravedne podjele odgovornosti među državama članicama i rasterećenja određenih država članica od nerazmjernog pritiska, Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele i ocijeniti osigurava li on na učinkovit način pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama, a podnositeljima zahtjeva omogućuje brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite, posebno u situacijama u kojima je država članica suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je odgovorna na temelju ove Uredbe. Komisija bi u pogledu tih preispitivanja trebala usko surađivati s Europskim parlamentom.

Amandman     40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  maloljetna djeca parova iz prve alineje ili podnositelja zahtjeva, pod uvjetom da nisu vjenčani i neovisno o tome jesu li rođena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, ili su usvojena, kako je određeno nacionalnim pravom,

-  maloljetna djeca parova iz prve alineje ili podnositelja zahtjeva i odrasla djeca koju oni uzdržavaju, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili posvojena kako je definirano ili priznato nacionalnim pravom, kao i druga djeca za koju ti parovi snose roditeljsku odgovornost,

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kada je podnositelj zahtjeva maloljetan i nije u braku, otac, majka ili druga odrasla osoba koja je odgovorna za podnositelja zahtjeva u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice u kojoj je odrasla osoba prisutna,

-  ako je podnositelj zahtjeva maloljetan, otac, majka ili druga odrasla osoba koja je odgovorna za podnositelja zahtjeva u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice u kojoj je odrasla osoba prisutna,

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kada je korisnik međunarodne zaštite maloljetnik i nije u braku, otac, majka ili druga odrasla osoba koja je za korisnika odgovorna u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice u kojoj je korisnik prisutan,

-  ako je korisnik međunarodne zaštite maloljetnik, otac, majka ili druga odrasla osoba koja je za korisnika odgovorna u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice u kojoj je korisnik prisutan,

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  zastupnik” znači osoba ili organizacija koju su nadležna tijela imenovala da maloljetniku bez pratnje pomaže i da ga zastupa u postupcima navedenim u ovoj Uredbi da se osiguraju najbolji interesi djeteta i za njega, prema potrebi, obavljaju pravne radnje. Kada je kao zastupnik imenovana organizacija, ona određuje osobu odgovornu za obavljanje dužnosti zastupnika za maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Uredbom;

(k)  skrbnik” znači osoba kako je definirana u članku [4. stavku 2. točki (f)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  „opasnost od bijega” znači opasnost da podnositelj zahtjeva ili državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva, u vezi s kojom se odvija postupak transfera, pobjegne u skladu s ocjenom pojedinog slučaja na temelju objektivnih kriterija koji su određeni zakonom;

(n)  „opasnost od bijega” znači dokazano postojanje posebnih razloga u pojedinačnom slučaju, koji se temelje na objektivnim i posebnim kriterijima u skladu sa standardima Agencije Europske unije za azil i nacionalnim pravom, zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, ne uključujući opće kriterije kao što je onaj da je osoba samo podnositelj zahtjeva u smislu Uredbe (EU).../... [Uredba o postupcima] ili da je određene nacionalnosti;

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  „država članica korisnica” znači država članica koja koristi korektivni mehanizam raspodjele iz poglavlja VII. ove Uredbe i raspodjeljuje podnositelja zahtjeva;

Briše se.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka q – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  „preseljena osoba” znači osoba u postupku preseljenja kojim se, na zahtjev visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) zbog potrebe za međunarodnom zaštitom, obavlja transfer državljana trećih zemalja iz treće zemlje u državu članicu u kojoj smiju boraviti u jednom od sljedećih statusa:

(q)  „preseljena osoba” znači osoba u postupku preseljenja kojim se, na prijedlog visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) ili država članica, državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita odabire, prihvaća i transferira iz treće zemlje te im se pruža zaštita u državi članici u kojoj smiju boraviti u jednom od sljedećih statusa:

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Države članice proaktivnim mjerama osiguravaju da se svim državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva koje se nalaze na njihovom državnom području, uključujući na vanjskoj granici, u teritorijalnim vodama ili u tranzitnim zonama ili na graničnim prijelazima, uključujući tranzitne zone na vanjskim granicama, i za koje se može razumno očekivati da će podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici, osigura efektivna mogućnost registriranja u skladu s Uredbom (EU) XXXX/XX [Uredba o postupcima azila]. Osobu koja je nezakonito ušla na državno područje države članice registrira se u Eurodacu u skladu s člankom [14.] Uredbe (EU) XXXX/XX [Uredba o Eurodacu].

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice razmatraju svaki zahtjev za međunarodnu zaštitu državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva koji podnese zahtjev na državnom području bilo koje države članice, uključujući granicu ili područje tranzita. Zahtjev razmatra samo jedna država članica i to ona koja je prema kriterijima iz poglavlja III. navedena kao odgovorna.

1.  Države članice razmatraju svaki zahtjev za međunarodnu zaštitu državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva koji podnese zahtjev na državnom području bilo koje države članice, uključujući granicu ili područje tranzita. Zahtjev za međunarodnu zaštitu razmatra samo jedna država članica i to ona koja je prema kriterijima iz poglavlja III. i IV. navedena kao odgovorna.

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada na temelju kriterija navedenih u ovoj Uredbi nije moguće odrediti nijednu odgovornu državu članicu, za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je prva država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Ako na temelju kriterija navedenih upoglavljima III. i IV. nije moguće odrediti odgovornu državu članicu, država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu određuje se u skladu s korektivnim mehanizmom raspodjele iz poglavlja VII.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada podnositelja zahtjeva nije moguće poslati u državu članicu, koja je prvobitno određena kao odgovorna, zbog utemeljenih razloga za pretpostavku da postoje sustavni nedostaci u postupku azila i uvjetima za prihvat podnositelja zahtjeva u toj državi članici, koji bi mogli izazvati opasnost neljudskog i ponižavajućeg postupanja u smislu članka 4. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice i dalje razmatra kriterije iz poglavlja III. da utvrdi može li se koju drugu državu članicu odrediti kao odgovornu.

Ako podnositelja zahtjeva nije moguće poslati u državu članicu koja je određena kao odgovorna zbog utemeljenih razloga za pretpostavku da bi podnositelj zahtjeva bio izložen stvarnom riziku od teške povrede njegovih temeljnih prava, država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice i dalje razmatra kriterije iz poglavlja III. i IV. da utvrdi može li se koju drugu državu članicu odrediti kao odgovornu.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada transfer u skladu s ovim stavkom nije moguće obaviti ni u jednu državu članicu određenu na temelju kriterija iz poglavlja III. ili u prvu državu članicu u kojoj je zahtjev podnesen, država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice postaje odgovorna država članica.

Ako transfer u skladu s ovim stavkom nije moguće obaviti ni u jednu državu članicu određenu na temelju kriterija iznesenih u poglavljima III. i IV., država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu određuje se u skladu s korektivnim mehanizmom raspodjele iz poglavlja VII.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prije primjene kriterija za određivanje odgovorne države članice u skladu s poglavljima III. i IV. prva država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu mora:

Briše se.

(a)   razmotriti je li zahtjev za međunarodnu zaštitu nedopušten u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkama (b) i (c) Direktive 2013/32/EU ako se zemlja koja nije država članica smatra prvom zemljom azila ili sigurnom trećom zemljom za podnositelja zahtjeva i

 

(b)   razmotriti zahtjev ubrzanim postupkom u skladu s člankom 31. stavkom 8. Direktive 2013/32/EU ako se primjenjuje sljedeće:

 

(i)   podnositelj ima državljanstvo treće zemlje uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja porijekla utvrđen na temelju Uredbe [Prijedlog COM (2015) 452 od 9. rujna 2015.] ili je osoba bez državljanstva koja je prethodno imala uobičajeno boravište u toj zemlji ili

 

(ii)   postoje ozbiljni razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili javni red države članice ili je prisilno protjeran iz ozbiljnih razloga javne sigurnosti ili javnog reda prema nacionalnom pravu.

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prva država članica u kojoj je zahtjev za međunarodnu zaštitu registriran razmatra zahtjev ubrzanim postupkom u skladu s člankom [40.] Uredbe XXXX/XX/EU [Uredba o postupcima azila] ako, nakon sigurnosne provjere iz članka 3.a, postoje ozbiljni razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za javnu sigurnost ili javni red države članice ili je podnositelj zahtjeva, u skladu s nacionalnim pravom, prethodno prisilno istjeran bilo iz države članice koja provodi postupak ili iz druge države članice, zbog ozbiljne zabrinutosti za javnu sigurnost ili javni red.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju da država članica smatra zahtjev nedopuštenim ili ga razmatra ubrzanim postupkom u skladu sa stavkom 3., ta se država članica smatra odgovornom.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Država članica koja je razmotrila zahtjev za međunarodnu zaštitu, uključujući u slučajevima iz stavka 3., odgovorna je za razmatranje daljnjih dokaza ili naknadnog zahtjeva predmetnog podnositelja u skladu s člancima 40., 41. i 42. Direktive 2013/32/EU, bez obzira na to je li podnositelj zahtjeva napustio državno područje država članica ili je s njega udaljen.

5.  Država članica koja je razmotrila zahtjev za međunarodnu zaštitu, uključujući u slučajevima iz stavka 3., odgovorna je za razmatranje daljnjih dokaza ili naknadnog zahtjeva predmetnog podnositelja u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima azila] osim ako je podnositelj zahtjeva nakon donošenja odluke o vraćanju napustio državno područje država članica ili je s njega udaljen.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Sigurnosna provjera

 

1.  Država članica koja provodi postupak od podnositelja zahtjeva bez odlaganja uzima biometrijske podatke u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o Eurodacu.] Što je prije moguće nakon registracije podnositelja zahtjeva, država članica nadležna za postupak provodi sigurnosnu provjeru u odnosu na relevantne baze podataka Unije i država članica.

2.  Ako na temelju provjere iz stavka 1. ovog članka ili dodatnih informacija koje je prikupila država članica koja provodi postupak, uključujući putem intervjua iz članka 7., postoji razlog da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za javnu sigurnost ili javni red države članice, država članica koja provodi postupak obavlja osobni intervju u okviru sigurnosnih provjera, uz intervju iz članka 7., kako bi se utvrdilo može li se podnositelja zahtjeva, iz ozbiljnih razloga, smatrati prijetnjom za nacionalnu sigurnost ili javni red te države članice.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podnositelj zahtjeva podnosi što je prije moguće, a najkasnije tijekom intervjua u skladu s člankom 7., sve elemente i informacije relevantne za određivanje odgovorne države članice i surađuje s nadležnim tijelima države članice.

2.  Podnositelj zahtjeva podnosi što je prije moguće sve dostupne elemente i informacije relevantne za određivanje odgovorne države članice i surađuje s nadležnim tijelima države članice. Nadležna tijela uzimaju u obzir elemente i informacije relevantne za određivanje odgovorne države članice samo ako su podneseni prije konačne odluke o utvrđivanju odgovorne države članice.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava obveze iz članka 4. stavka 1., odgovorna država članica u skladu s ovom Uredbom razmatra zahtjev ubrzanim postupkom prema članku 31. stavku 8. Direktive 2013/32/EU.

Briše se.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica u kojoj je podnositelj zahtjeva obvezan biti prisutan nastavlja s postupcima određivanja odgovorne države članice, čak i ako podnositelj zahtjeva napusti njezino državno područje bez odobrenja ili na drugi način nije dostupan njezinim nadležnim tijelima.

2.  Država članica u kojoj je podnositelj zahtjeva obvezan biti prisutan nastavlja s postupcima određivanja odgovorne države članice, čak i ako podnositelj zahtjeva napusti njezino državno područje bez odobrenja ili na drugi način nije dostupan njezinim nadležnim tijelima. Nadležna tijela te države članice unose obavijest u automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. čim imaju dokaz o tome da je podnositelj zahtjeva napustio državno područje države članice.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijekom postupaka iz ove Uredbe podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 19. Direktive 2013/33/EU, uz iznimku hitne zdravstvene skrbi, u državama članicama osim one u kojoj je podnositelj obvezan biti prisutan.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Čim je zahtjev za međunarodnu zaštitu registriran u smislu članka [26.] Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima azila] u državi članici, njezina nadležna tijela obavješćuju podnositelja zahtjeva o njegovim pravima i obvezama u pogledu registriranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s člankom 26. stavkom 1. te Uredbe. U tom kontekstu, maloljetnici će dobiti informacije prilagođene djeci u skladu s člankom [5. stavkom 2.] Direktive (EU) xxx/xxxx [Direktiva o uvjetima prihvata] koje će im pružiti prikladno osposobljeno osoblje uz sudjelovanje skrbnika, osobito o postupku za utvrđivanje članova obitelji ili rođaka u skladu s člankom 8. stavkom 5. ove Uredbe.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Čim je zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen u smislu članka 21. stavka 2. u državi članici, njezina nadležna tijela obavješćuju podnositelja zahtjeva o primjeni ove Uredbe, o obvezama iz članka 4. i posljedicama neispunjavanja obveza iz članka 5., a posebno :

1.  Čim je zahtjev za međunarodnu zaštitu registriran u smislu članka 27. Uredbe XXXX/XX/EU [Uredba o postupcima azila] u državi članici, njezina nadležna tijela obavješćuju podnositelja zahtjeva o primjeni ove Uredbe, o obvezama iz članka 4. i posljedicama neispunjavanja obveza iz članka 5., a posebno:

Amandman     63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne obuhvaća mogućnost biranja koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

(a)  da pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne obuhvaća mogućnost izbora države članice koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, osim ako to nije predviđeno mehanizmom raspodjele sukladno uvjetima iz poglavlja VII.;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  o ciljevima ove Uredbe i posljedicama podnošenja drugog zahtjeva u drugoj državi članici te o posljedicama napuštanja države članice u kojoj je podnositelj zahtjeva obvezan biti prisutan tijekom faze u kojoj se određuje država članica odgovorna u skladu s ovom Uredbom i razmatra zahtjev za međunarodnu zaštitu , a posebice da podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 19. Direktive 2013/33/EU, osim hitne zdravstvene skrbi, ni u jednoj državi članici osim one u kojoj je obvezan biti prisutan ;

(b)  o ciljevima ove Uredbe i posljedicama podnošenja drugog zahtjeva u drugoj državi članici te o posljedicama napuštanja države članice u kojoj je podnositelj zahtjeva obvezan biti prisutan tijekom faze u kojoj se određuje država članica odgovorna u skladu s ovom Uredbom i razmatra zahtjev za međunarodnu zaštitu;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  o odredbama povezanima sa spajanjem obitelji i u tom pogledu o primjenjivoj definiciji članova obitelji i rodbine, kao i o potrebi da podnositelj zahtjeva što ranije u postupku pruži sve relevantne informacije koje bi mogle pomoći pri pronalasku članova obitelji i rodbine u drugim državama članicama, kao i pri pružanju pomoći koju država članica može ponuditi u pogledu lociranja članova obitelji i rodbine;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  o potrebi da podnositelj zahtjeva što ranije u postupku pruži sve relevantne informacije koje bi mogle pomoći utvrditi sve prethodne boravišne dozvole, vize ili obrazovne diplome;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – točka 1. – stavak c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  o mogućnosti u okviru članka 19. da podnositelj zahtjeva iz države članice u kojoj se nalazi zatraži da bilo koja država članica primijeni diskrecijsku klauzulu, kao i o posebnim dogovorima povezanima s postupkom;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  ako je to prikladno, o postupku raspodjele utvrđenom u poglavlju VII.;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ce)  o mogućnosti da podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c) odabere jednu od četiri države članice s najmanjim brojem podnositelja zahtjeva u odnosu na njihov udio na temelju referentnog ključa iz članka 35., ako je podnositelj zahtjeva ispunio obveze utvrđene u članku 4. stavku 1.;

Amandman     70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  o osobnom intervjuu u skladu s člankom 7. i obvezi davanja i opravdavanja informacija o prisutnosti članova obitelji, rođaka ili članova drugih rodbinskih odnosa u državama članicama, uključujući načine na koje podnositelj zahtjeva može dati takve informacije;

(d)  o svrsi osobnog intervjua u skladu s člankom 7., kao i o vrsti informacija i dokaza koji će se zatražiti od podnositelja zahtjeva radi utvrđivanja odgovorne države članice, uključujući načine na koje podnositelj zahtjeva može dati takve informacije;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  o mogućnosti osporavanja odluke o transferu u roku od sedam dana od obavijesti i o činjenici da je to osporavanje ograničeno na procjenu postoji li povreda članka 3. stavka 2. u pogledu opasnosti od neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili članaka od 10. do 13. i 18. ;

(e)  o mogućnosti i mjerama za osporavanje odluke o transferu i o postojanju prava na učinkovit pravni lijek pred sudom u skladu s člankom 28., uključujući u situaciji kada nije donesena odluka o transferu;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 6. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  u slučaju maloljetnika bez pratnje, o ulozi i odgovornostima skrbnika i o postupku povjerljivog i sigurnog podnošenja pritužbi protiv skrbnika, uz puno poštovanje prava djeteta na saslušanje u tom pogledu;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – točka 1. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  o pravu zahtijevanja besplatne pravne pomoći i zastupanja u svim fazama postupka;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – točka 1. – podtočka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hc)  o postojanju internetske stranice s informacijama iz članka 6. stavka 3.a;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ako je to prikladno, o postupku raspodjele utvrđenom u poglavlju VII.

Briše se.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz stavka 1. osiguravaju se u pisanom obliku i na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije. Države članice upotrebljavaju zajedničku brošuru koja je u tu svrhu sastavljena na temelju stavka 3.

Informacije iz stavka 1. osiguravaju se na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije te u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika. Države članice upotrebljavaju zajedničke informativne materijale koji su u tu svrhu sastavljeni na temelju stavka 3.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Informacije se pružaju u pisanom i usmenom obliku te, kada je to prikladno, s pomoću multimedijske opreme. Usmene informacije mogu se pružati ili pojedinačno ili tijekom grupnih sastanaka, a podnositelji zahtjeva imaju mogućnost postaviti pitanja o koracima u sklopu postupka koje moraju ispuniti u cilju utvrđivanja odgovorne države članice u skladu s ovom Uredbom. U slučaju maloljetnika, informacije prilagođene djeci u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive (EU) xxx/xxxx [Direktiva o uvjetima prihvata] pruža prikladno osposobljeno osoblje uz sudjelovanje skrbnika.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je to potrebno za pravilno razumijevanje podnositelja zahtjeva, informacije se daju i usmeno, na primjer prilikom osobnog intervjua iz članka 7.

Briše se.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija na temelju provedbenih akata sastavlja zajedničku brošuru, te posebnu brošuru za maloljetnike bez pratnje, koja sadržava barem informacije iz stavka 1. ovog članka. Ta brošura sadržava također informacije o primjeni Uredbe (EU) [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe br. 603/2013] i posebno svrhu u koju se podaci podnositelja zahtjeva mogu razmatrati u okviru Eurodaca. Zajednička brošura sastavlja se tako da se državama članicama omogući da je dopune posebnim dodatnim informacijama države članice. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom razmatranja iz članka 56. stavka 2. ove Uredbe.

3.  Agencija Europske unije za azil u bliskoj suradnji s odgovornim nacionalnim agencijama sastavlja zajedničke informativne materijale koji sadrže barem informacije iz stavka 1. ovog članka. Takvi zajednički informativni materijali sadržavaju također informacije o primjeni Uredbe (EU) [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe br. 603/2013] i posebno svrhu u koju se podaci podnositelja zahtjeva mogu razmatrati u okviru Eurodaca. Zajednički informativni materijali sastavljaju se tako da se državama članicama omogući da ih dopune posebnim dodatnim informacijama države članice. Agencija Europske unije za azil izrađuje posebne informativne materijale koji su posebno namijenjeni sljedećim ciljanim skupinama:

 

(a)   odraslim podnositeljima zahtjeva;

 

(b)   maloljetnicima bez pratnje;

 

(c)   maloljetnicima s pratnjom.

 

 

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija Europske unije za azil osigurava internetsku stranicu posvećenu pružanju informacija o CEAS-u, a posebno o funkcioniranju ove Uredbe. Informacije na internetskoj stranici su detaljne i ažurirane te ih se pruža u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom, a dostupne su na svim glavnim jezicima kojima se služe podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji pristižu u Europu.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Nadležna tijela u državama članicama obavješćuju podnositelje zahtjeva o napretku postupaka koji se izvršavaju u okviru ove Uredbe, a koji se odnose na njihov zahtjev. Te se informacije pružaju u pisanom obliku u redovitim intervalima, barem svaka dva tjedna. U slučaju maloljetnika, nadležna tijela, prema istim mjerama, obavješćuju i maloljetnika i roditelja odnosno skrbnika.

Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za pružanje takvih informacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom razmatranja iz članka 56. stavka 2.

Amandman     82

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje

 

1.   Ne dovodeći u pitanje pravo podnositelja zahtjeva da odabere vlastitog pravnog zastupnika o vlastitom trošku, države članice u svim fazama postupka u kojima dotični podnositelj zahtjeva ne može pokriti troškove pružaju besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ove Uredbe. Države članice mogu tražiti potpunu ili djelomičnu nadoknadu svih nastalih troškova ako je odluka o pokrivanju troškova donesena na temelju neistinitih informacija koje je dao podnositelj zahtjeva, pod uvjetom da se može utvrditi da podnositelj zahtjeva može podmiriti nastale troškove.

 

2.   Pravna pomoć i zastupanje uključuju barem:

 

(a)   osiguravanje informacija o postupku u odnosu na konkretne okolnosti podnositelja;

 

(b)   pružanje pomoći u pripremi osobnog intervjua, popratnih dokumenata i dokaza koje je potrebno pružiti u okviru intervjua, uključujući sudjelovanje u osobnom intervjuu;

 

(c)   obrazloženje razloga i posljedica odluke o transferu, kao i informacije o tome kako osporiti tu odluku ili o načinu pristupa pravnom lijeku u situacijama u kojima nije donesena odluka o transferu sukladno članku 28.

 

Sukladno ovom stavku, države članice osiguravaju da pravna pomoć i zastupanje ne budu samovoljno ograničeni te da podnositelj zahtjeva ima neometan pristup pravosuđu.

 

Postupci za pristup pravnoj pomoći utvrđuju se nacionalnim pravom.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Da se olakša postupak određivanja odgovorne države članice, država članica koja provodi taj postupak s podnositeljem zahtjeva vodi osobni intervju , osim ako je pobjegao ili ako su informacije koje je pružio u skladu s člankom 4. stavkom 2. dovoljne za određivanje odgovorne države članice . Intervju također omogućuje da podnositelj zahtjeva pravilno razumije informacije koje dobiva u skladu s člankom 6.

1.  Da se olakša postupak određivanja odgovorne države članice, država članica koja provodi taj postupak s podnositeljem zahtjeva vodi osobni intervju. Država članica koja provodi postupak proaktivno postavlja pitanja o svim aspektima zahtjeva kako bi se uspješno odredila odgovorna država članica. Intervju također omogućuje da podnositelj zahtjeva pravilno razumije informacije koje dobiva u skladu s člankom 6.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Država članica može izostaviti osobni intervju ako su informacije koje je pružio podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 4. stavkom 2. dovoljne za određivanje odgovorne države članice i ako podnositelj zahtjeva ne zahtijeva saslušanje. Kada država članica izostavi intervju, podnositelju zahtjeva omogućuje da prije donošenja odluke o njegovu transferu odgovornoj državi članici u skladu s člankom 30. stavkom 1. pruži daljnje informacije koje su važne za ispravno određivanje odgovorne države članice.

Amandman     85

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osobni se intervju provodi pravodobno i u svakom slučaju prije podnošenja zahtjeva za prihvat u skladu s člankom 24.

2.  Osobni se intervju provodi pravodobno i u svakom slučaju prije podnošenja zahtjeva za prihvat u skladu s člankom 24. ili donošenja odluke o transferu podnositelja zahtjeva.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni se intervju provodi na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije i na kojem se može sporazumijevati. Kada je to potrebno, države članice mogu uzeti tumača koji je sposoban osigurati odgovarajuće sporazumijevanje između podnositelja zahtjeva i osobe koja vodi osobni intervju.

3.  Osobni se intervju provodi na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije i na kojem se može sporazumijevati. Intervjue maloljetnika bez pratnje na način prilagođen djeci provode osobe koje su za to osposobljene i kvalificirane u skladu s nacionalnim pravom, u prisustvu skrbnika i, prema potrebi, pravnog zastupnika maloljetnika.

 

Kada je to potrebno, države članice mogu angažirati kvalificiranog tumača, i prema potrebi odgovarajućeg kulturnog posrednika, koji je sposoban osigurati odgovarajuće sporazumijevanje između podnositelja zahtjeva i osobe koja vodi osobni intervju. Podnositelj zahtjeva može zatražiti, ako je to moguće, da osobe koje provode intervju i pružaju mu pomoć budu istog spola.

Amandman     87

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osobni se intervju vodi pod uvjetima koji osiguravaju odgovarajuću povjerljivost. Vodi ga osoba koja je za to osposobljena u skladu s nacionalnim pravom.

4.  Osobni se intervju vodi pod uvjetima koji osiguravaju odgovarajuću povjerljivost. Vodi ga osoba koja je za to osposobljena u skladu s nacionalnim pravom. Podnositeljima zahtjeva za koje se utvrdi da trebaju posebna postupovna jamstva treba pružiti odgovarajuću potporu, uključujući dovoljno vremena za stvaranje potrebnih uvjeta da se učinkovito predoče svi elementi potrebni za utvrđivanje odgovorne države članice.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Država članica jamči da postoje odgovarajući standardni operativni postupci kako bi se osiguralo da su poduzete odgovarajuće mjere zaštite u odnosu na podnositelje zahtjeva koji su izloženi riziku od iskorištavanja za potrebe trgovine ljudima ili drugih aktivnosti organiziranog kriminala.

Amandman     89

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Država članica koja vodi osobni intervju sastavlja pisani sažetak koji sadrži barem glavne informacije koje je podnositelj zahtjeva tijekom intervjua dao. Taj sažetak može biti u obliku izvješća ili na standardnom obrascu. Država članica podnositelju zahtjeva i/ili pravnom zastupniku koji ga zastupa pravodobno osigurava pristup sažetku.

5.  Država članica koja vodi osobni intervju sastavlja pisani sažetak koji sadrži barem glavne informacije koje je podnositelj zahtjeva tijekom intervjua dao. Glavne elemente koje je potrebno uključiti u sažetak prije kraja intervjua provjerava podnositelj zahtjeva i, prema potrebi, skrbnik i/ili pravni savjetnik. Taj je sažetak u obliku izvješća. Država članica organizira zvučno snimanje intervjua. Država članica podnositelju zahtjeva i/ili skrbniku odnosno pravnom savjetniku koji ga zastupa osigurava pristup sažetku čim je prije moguće nakon intervjua i u svakom slučaju prije donošenja odluke o transferu.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica u kojoj maloljetnik bez pratnje mora biti prisutan osigurava da zastupnik zastupa i/ili pomaže maloljetniku bez pratnje u odgovarajućim postupcima iz ove Uredbe. Zastupnik je osposobljen i ima stručno znanje da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika u postupcima koji se provode na temelju ove Uredbe. Takav zastupnik ima pristup sadržaju odgovarajućih dokumenata iz dosjea podnositelja zahtjeva, uključujući posebnu brošuru za maloljetnike bez pratnje.

Svaka država članica u kojoj je maloljetnik bez pratnje prisutan osigurava da skrbnik zastupa i/ili pomaže maloljetniku bez pratnje u pogledu svih postupaka iz ove Uredbe. Skrbnik je osposobljen i ima kvalifikacije, stručno znanje i neovisnost da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika u postupcima koji se provode na temelju ove Uredbe. Takav skrbnik ima pristup sadržaju odgovarajućih dokumenata iz dosjea podnositelja zahtjeva, uključujući posebne informativne materijale za maloljetnike bez pratnje. Skrbnika se imenuje što je prije moguće, a najkasnije u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva i u svakom slučaju prije prikupljanja biometrijskih podataka u skladu s člankom [10. stavkom 1. ili člankom 13. stavkom 1.] Uredbe (EU) XXXX/XX/EU [Uredba o Eurodacu].

Amandman     91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Skrbnik je u što većoj mjeri uključen u postupak određivanja odgovorne države članice u skladu s ovom Uredbom. U tu svrhu skrbnik pomaže maloljetniku da pruži informacije relevantne za procjenu njegova najboljeg interesa u skladu sa stavkom 3., uključujući ostvarivanje prava na saslušanje te podržava suradnju maloljetnika s drugim akterima kao što su organizacije za lociranje obitelji, prema potrebi u tu svrhu, uz poštovanje obveza o povjerljivosti u pogledu maloljetnika.

 

 

 

Skrbnik osigurava da maloljetnik ima pristup informacijama, pravnim savjetima i zastupanju koji se odnose na postupke u okviru ove Uredbe i obavješćuje maloljetnika o napretku postupaka koji se izvršavaju u okviru ove Uredbe, a koji se odnose na njega.

 

Takav skrbnik ima pristup sadržaju odgovarajućih dokumenata iz dosjea maloljetnika, uključujući posebne informativne materijale za maloljetnike bez pratnje i obrasce iz članka 6.

 

Skrbnici sudjeluju u redovitom stručnom osposobljavanju i pruža im se potpora za izvršavanje zadaća.

 

 

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika;

(b)  dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, uzimajući posebno u obzir etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu sredinu iz koje potječe i potrebu za stabilnošću i kontinuitetom u pogledu skrbi i skrbničkih propisa te za pristupom zdravstvenim i obrazovnim uslugama;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pitanja vezana uz sigurnost i zaštitu, posebno kada postoji opasnost da je maloljetnik žrtva trgovine ljudima;

(c)  pitanja vezana uz sigurnost i zaštitu, posebno kada postoji opasnost da je maloljetnik žrtva bilo koje vrste nasilja i iskorištavanja, uključujući trgovanje ljudima;

Amandman     94

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  situacije ranjivosti, uključujući traume, posebne zdravstvene potrebe i invaliditet;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jamstvo da skrb preuzima imenovani skrbnik u državi članici primateljici;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  informacije koje pruža skrbnik u državi članici u kojoj je maloljetnik prisutan;

Amandman     97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  potrebu odlučivanja koji će maloljetnici imati prednost;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilikom ocjene najboljih interesa maloljetnika, maloljetnikovo pravo na saslušanje mora biti zajamčeno.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije transfera maloljetnika bez pratnje u odgovornu državu članicu ili, ako je to prikladno, u državu članicu raspodjele, država članica koja obavlja transfer osigurava da odgovorna država članica ili država članica raspodjele odmah poduzme mjere predviđene u člancima 14. i 24. Direktive 2013/33/EU i članku 25. Direktive 2013/32/EU. Svakoj odluci o transferu maloljetnika bez pratnje prethodi procjena njegovih najboljih interesa. Ocjena se temelji na čimbenicima iz stavka 3. Procjenu brzo provodi osoblje koje je osposobljeno i ima stručno znanje da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika.

4.  Prije transfera maloljetnika bez pratnje u odgovornu državu članicu ili, ako je to prikladno, u državu članicu raspodjele, država članica koja obavlja transfer pribavlja jamstva za svaki pojedini slučaj u pogledu toga da odgovorna država članica ili država članica raspodjele odmah poduzimaju mjere predviđene u člancima 14. i 24. Direktive 2013/33/EU i članku 25. Direktive 2013/32/EU. Svakoj odluci o transferu ili odbijanju transfera maloljetnika bez pratnje prethodi multidisciplinarna procjena njegovih najboljih interesa. Ta se ocjena temelji na čimbenicima iz stavka 3., a zaključci ocjene o svakom od čimbenika jasno se navode u odluci o transferu. Procjenu brzo provodi multidisciplinarni tim koji je osposobljen i ima stručno znanje da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika. U multidisciplinarnom ocjenjivanju sudjeluje osposobljeno osoblje sa stručnim znanje u području prava djeteta, dječje psihologije i dječjeg razvoja kao i, minimalno, skrbnik i pravni savjetnik maloljetnika.

Amandman     100

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene članka 10. država članica u kojoj je maloljetnik podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, što je prije moguće poduzima odgovarajuće mjere da identificira članove obitelji ili rođake maloljetnika bez pratnje na državnom području država članica i pritom štiti najbolje interese djeteta.

Za potrebe primjene članaka 10. i 19. država članica u kojoj je maloljetnik podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu što je prije moguće poduzima odgovarajuće mjere da identificira članove obitelji ili rođake maloljetnika bez pratnje na državnom području država članica i pritom štiti najbolje interese djeteta.

Amandman     101

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osoblje nadležnih tijela iz članka 47. koje obrađuje zahtjeve maloljetnika bez pratnje odgovarajuće je osposobljeno, i nadalje se mora odgovarajuće osposobljavati, o posebnim potrebama maloljetnika bez pratnje.

Osoblje nadležnih tijela iz članka 47. koje obrađuje zahtjeve maloljetnika bez pratnje odgovarajuće je osposobljeno i nadalje se mora odgovarajuće osposobljavati o posebnim potrebama maloljetnika bez pratnje, uključujući osposobljavanje o pravima djece, dječjoj psihologiji i razvoju. Tim su osposobljavanjem obuhvaćeni i moduli procjene rizika u cilju usmjeravanja skrbi i zaštite u odnosu na individualne potrebe djeteta, s posebnim naglaskom na ranoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima i zlostavljanja, kao i osposobljavanje u pogledu dobrih praksi za sprečavanje nestanaka.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Prije transfera maloljetnika bez pratnje, država članica primateljica određuje skrbnika što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od pet radnih dana od potvrde o odluci o transferu. Nadležna tijela aktualnom skrbniku šalju informacije o skrbniku kojeg je imenovala država članica primateljica zajedno s detaljima o transferu.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Komisija je ovlaštena za usvajanje delegiranih akata u skladu s člankom 57. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem, u skladu s ovim člankom, pravila i postupaka u pogledu međunarodne suradnje za ocjenjivanje najboljih interes djeteta.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Troškovi prihvata

 

1.   Troškovi prihvata podnositelja zahtjeva u državi članici koja provodi postupak, od trenutka registracije zahtjeva za međunarodnu zaštitu do transfera podnositelja zahtjeva u odgovornu državu članicu ili dokad država članica koja provodi postupak za njega ne preuzme odgovornost nadoknađuju se iz općeg proračuna Unije.

 

2.   Troškovi prihvata u državi članici u slučaju da podnositelj zahtjeva očito ne ispunjava uvjete za dobivanje međunarodne zaštite prema članku 9. nadoknađuju se iz općeg proračuna Unije.

Amandman     105

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kriteriji za određivanje odgovorne države članice primjenjuju se samo jednom, redoslijedom kojim su navedeni u ovom poglavlju.

1.  Kriteriji za određivanje odgovorne države članice primjenjuju se samo jednom, redoslijedom kojim su navedeni u poglavljima III. i IV.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odgovorna država članica u skladu s kriterijima navedenima u ovom poglavlju određuje se na temelju položaja koji je postojao kada je podnositelj zahtjeva prvi put podnio svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici.

2.  Odgovorna država članica u skladu s kriterijima navedenima u ovom poglavlju određuje se na temelju situacije koja je bila aktualna u trenutku kada je podnositelj prvi put podnio svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici u skladu s člankom [28.] Uredbe (EU) xxx/xxxx [Uredba o postupcima azila].

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako nadležno tijelo države članice koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice nakon provođenja osobnog intervjua iz članka 7. zaključi da odgovornu državu članicu nije moguće odrediti na temelju članaka 10., 11., 12., 13. ili 18. i ako podnositelju zahtjeva nisu potrebna posebna postupovna jamstva u skladu s člankom [19.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima azila], država članica koja provodi postupak, prije primjene preostalih kriterija u skladu s poglavljima III. ili IV., ispituje, prima facie, je li pri podnošenju zahtjeva podnositelj istaknuo samo pitanja koja nisu relevantna za određivanje toga ispunjava li on uvjete za primanje međunarodne zaštite u skladu s Uredbom (EU) XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji]; i ako državi članici koja provodi postupak nije pružena ili dostupna niti jedna druga informacija kojom se dokazuje da podnositelj ispunjava uvjete za dobivanje međunarodne zaštite, njegov zahtjev za međunarodnom zaštitom smatra se očito neuvjerljivim.

 

U takvom se slučaju za podnositelja zahtjeva smatra da vrlo vjerojatno ne ispunjava kriterije za dobivanje međunarodne zaštite i država članica koja provodi postupak smatra se odgovornom državom članicom, ne dovodeći u pitanje članak 37. Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima azila].

Amandman     108

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odgovorna država članica ona je u kojoj je zakonito prisutan član obitelji maloljetnika bez pratnje, pod uvjetom da je to u najboljem interesu maloljetnika. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik u braku čiji bračni drug nije zakonito prisutan na državnom području država članica, odgovorna država članica je država članica u kojoj je zakonito prisutan otac, majka ili druga odrasla osoba odgovorna za maloljetnika, u skladu s pravom ili praksom te države članice, ili brat ili sestra.

2.  Odgovorna država članica ona je u kojoj je zakonito prisutan član obitelji maloljetnika bez pratnje, osim ako se dokaže da to nije u najboljem interesu maloljetnika. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik, odgovorna država članica je država članica u kojoj je zakonito prisutan otac, majka, djed/baka ili druga odrasla osoba odgovorna za maloljetnika, u skladu s pravom ili praksom te države članice, ili brat ili sestra.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada podnositelj zahtjeva ima rođaka koji je zakonito prisutan u drugoj državi članici i kada se na temelju pojedinačnog razmatranja utvrdi da se rođak može brinuti za maloljetnika, ta država članica spaja maloljetnika s njegovim rođakom i odgovorna je država članica, pod uvjetom da je to u najboljem interesu maloljetnika.

3.  Kada podnositelj zahtjeva ima rođaka koji je zakonito prisutan u drugoj državi članici i kada se na temelju pojedinačnog razmatranja utvrdi da se rođak može brinuti za maloljetnika, ta država članica spaja maloljetnika s njegovim rođakom i odgovorna je država članica, osim ako se ne dokaže da to nije u najboljem interesu maloljetnika.

Amandman     110

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U odsutnosti člana obitelji ili rođaka iz stavaka 2. i 3., odgovorna je ona država članica u kojoj je maloljetnik bez pratnje prvi put podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, osim ako se dokaže da to nije u najboljem interesu maloljetnika.

5.  U odsutnosti člana obitelji ili rođaka iz stavaka 2. i 3., te ako se ne primjenjuju drugi kriteriji iz poglavlja III. i IV., a posebno iz članka 19., odgovorna država članica određuje se mehanizmom raspodjele iz poglavlja VII., pod uvjetom da se maloljetniku uvijek pruži izbor među mogućim državama članicama raspodjele u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c). Svakoj odluci o odgovornoj državi članici treba prethoditi multidisciplinarna procjena najboljih interesa maloljetnika, uključujući u slučaju raspodjele.

Amandman     111

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako je maloljetnik u pratnji jednog roditelja, odraslog brata ili sestre ili druge odrasle osobe odgovorne za maloljetnika, u skladu s pravom ili praksom te države članice, a jedan roditelj ili druga odrasla osoba koja snosi odgovornost za maloljetnika je, u skladu s pravom ili praksom te države članice, zakonito prisutna u državi članici, odgovorna je ona država članica u kojoj su roditelj ili druga odrasla osoba koja snosi roditeljsku odgovornost za maloljetnika zakonito prisutni, pod uvjetom da je to u najboljem interesu maloljetnika.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi obitelji koji su korisnici međunarodne zaštite

Član obitelji koji zakonito borave u državi članici

Amandman     113

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada podnositelj zahtjeva ima člana obitelji, neovisno o tome je li obitelj prethodno zasnovana u zemlji podrijetla, kojem je kao korisniku međunarodne zaštite dopušten boravak u državi članici, ta država članica odgovorna je za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pod uvjetom da dotične osobe pisanim putem izraze tu želju.

Kada podnositelj zahtjeva ima člana obitelji, neovisno o tome je li obitelj prethodno zasnovana u zemlji podrijetla, koji zakonito boravi u državi članici, ta država članica odgovorna je za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pod uvjetom da dotične osobe pisanim putem izraze tu želju.

Amandman     114

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu svih članova obitelji i/ili maloljetne braće ili sestara koji nisu u braku odgovorna je država članica koja je prema kriterijima odgovorna za prihvat najvećeg broja dotičnih osoba;

(a)  za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu svih članova obitelji nadležna je država članica koja je prema kriterijima odgovorna za prihvat najvećeg broja dotičnih osoba;

Amandman     115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada podnositelj zahtjeva posjeduje važeći dokument o boravku ili dokument o boravku koji je istekao manje od dvije godine prije podnošenja prvog zahtjeva , za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je država članica koja je izdala dokument.

1.  Kada podnositelj zahtjeva posjeduje važeći dokument o boravku ili dokument o boravku koji je istekao prije podnošenja prvog zahtjeva, za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je država članica koja je izdala dokument.

Amandman     116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada podnositelj zahtjeva ima važeću vizu ili vizu koja je istekla manje od šest mjeseci prije podnošenja prvog zahtjeva , za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je država članica koja je izdala vizu, osim ako je viza izdana u ime druge države članice u skladu s rješenjem o zastupanju kako je određeno u članku 8. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća25. U tom slučaju zastupana država članica odgovorna je za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

2.  Kada podnositelj zahtjeva ima važeću vizu ili vizu koja je istekla prije podnošenja prvog zahtjeva, za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je država članica koja je izdala vizu, osim ako je viza izdana u ime druge države članice u skladu s rješenjem o zastupanju kako je određeno u članku 8. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća25. U tom slučaju zastupana država članica odgovorna je za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

_________________

_________________

25 Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (SL L 243, 15.9.2009, str. 1.).

25 Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (SL L 243, 15.9.2009, str. 1.).

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Izdavanje akademskih ili profesionalnih diploma

 

1.   Kada podnositelj zahtjeva posjeduje diplomu ili drugu kvalifikaciju koju je izdala obrazovna ustanova s poslovnim nastanom u državi članici, ta država članica odgovorna je za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

 

U tom kontekstu „obrazovna ustanova” znači svaka vrsta obrazovne ustanove koja je priznata kao takva ili je se smatra takvom u skladu s nacionalnim pravom koje, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, dodjeljuje priznate školske ili druge priznate kvalifikacije, bez obzira na naziv takve ustanove, ili svaka ustanova koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, nudi strukovno obrazovanje ili osposobljavanje.

 

Za potrebe ovog članka samo se diplome ili druge kvalifikacije stečene kao rezultat pohađanja obrazovnih ustanova na teritoriju države članice od strane podnositelja zahtjeva smatraju relevantnima u svrhu određivanja odgovorne države članice. Internetska obuka ili drugi oblici učenja na daljinu ne smatraju se relevantnima.

 

2.   Kada podnositelj zahtjeva posjeduje više od jedne diplome ili druge kvalifikacije stečene u obrazovnim ustanovama s poslovnim nastanom u različitim državama članicama, za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je ona država članica u kojoj je izdana najnovija diploma ili kvalifikacija.

Amandman     118

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se utvrdi na temelju dokaza ili dokaza na osnovi indicija kako je navedeno u dva popisa iz članka 25. stavka 4. ove Uredbe, uključujući podatke iz Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013], da je podnositelj zahtjeva pri dolasku iz treće zemlje nezakonito prešao granicu države članice kopnom, morem ili zrakom, za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu odgovorna je država članica u koju je na taj način ušao.

Briše se.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kada nije moguće odrediti državu članicu odgovornu u skladu s ostalim kriterijima iz poglavlja III. ili IV. odgovorna država članica određuje se s pomoću korektivnog mehanizma raspodjele iz poglavlja VII.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Kada nije moguće odrediti državu članicu odgovornu u skladu s ostalim kriterijima iz poglavlja III. ili članka 18. i kada se na temelju dokaza ili okolnosti utvrdi da je podnositelj zahtjeva prešao granicu i ušao u državu članicu u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu iz druge države članice, država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu određuje se u skladu s postupkom iz članka 24.c.

Amandman     121

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Briše se.

Ulazak bez vizne obveze

 

Ako državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva uđe na državno područje države članice u kojoj za ulazak ne važi vizna obveza, ta država članica odgovorna je za razmatranje njegova zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

 

Amandman     122

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Briše se.

Zahtjev na međunarodnom tranzitnom području zračne luke

 

Kada zahtjev za međunarodnu zaštitu na međunarodnom tranzitnom području zračne luke države članice podnese državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva, za razmatranje zahtjeva odgovorna je ta država članica.

 

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je podnositelj zahtjeva zbog trudnoće, novorođenog djeteta, teške bolesti, teške invalidnosti ili starosti, ovisan o pomoći djeteta, brata ili sestre ili roditelja koji zakonito borave u jednoj od država članica, ili je dijete, brat ili sestra ili roditelj koji zakonito boravi u jednoj od država članica ovisan o pomoći podnositelja zahtjeva, države članice uobičajeno zadržavaju zajedno ili spajaju podnositelja zahtjeva s djetetom, bratom ili sestrom ili roditeljem, pod uvjetom da su rodbinske veze postojale u zemlji podrijetla, da se dijete, brat ili sestra ili roditelj ili podnositelj zahtjeva može skrbiti za ovisnu osobu i da dotične osobe pisanim putem izraze tu želju.

1.  Kada je podnositelj zahtjeva zbog trudnoće, novorođenog djeteta, teške bolesti, teške invalidnosti, teške traume ili starosti, ovisan o pomoći djeteta, brata ili sestre ili roditelja koji zakonito borave u jednoj od država članica, ili je dijete, brat ili sestra ili roditelj koji zakonito boravi u jednoj od država članica ovisan o pomoći podnositelja zahtjeva, države članice uobičajeno zadržavaju zajedno ili spajaju podnositelja zahtjeva s djetetom, bratom ili sestrom ili roditeljem, ako su rodbinske veze već postojale prije nego što je podnositelj zahtjeva stupio na državno područje država članica, tako da se dijete, brat ili sestra ili roditelj ili podnositelj zahtjeva može skrbiti za ovisnu osobu i da dotične osobe pisanim putem izraze tu želju.

Amandman     124

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Sponzoriranje

 

1.   Države članice mogu omogućiti organizacijama koje su odobrile u skladu s posebnim i u nacionalnom pravu predviđenim zahtjevima u cilju sprečavanja zlouporabe i trgovine ljudima da imaju mogućnost postati sponzori podnositeljima zahtjeva koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu u Uniji. Organizacija koja je sponzor podnositelja zahtjeva omogućuje njegov prelazak i ostanak u državi članici u kojoj sponzor ima poslovni nastan, do donošenja konačne odluke o njegovu zahtjevu za međunarodnu zaštitu.

 

2.   Na temelju pisanog zahtjeva sponzora, uz suglasnost podnositelja zahtjeva, država članica koja provodi postupak obavješćuje državu članicu u kojoj sponzor ima poslovni nastan o sporazumu o sponzorstvu između organizacije i podnositelja. Ako država članica u kojoj se nalazi poslovni nastan organizacije prihvati da će primiti podnositelja zahtjeva, ona postaje odgovorna država članica, a zahtjev za međunarodnu zaštitu uzima se u obzir unutar njezina referentnog broja kako je utvrđeno u članku 35.

 

3.   Delegiranim aktom donesenim u skladu s postupkom iz članka 57. stavka 2. utvrđuju se formalnosti i zahtjevi za prihvatljivost koje sponzor treba zadovoljiti, te drugi potrebni aranžmani.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznimno od članka 3. stavka 1. i samo ako ni jedna država članica nije određena odgovornom svaka država članica može odlučiti da razmotri zahtjev za međunarodnu zaštitu koji u njoj podnese državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva na temelju obiteljskih razloga u vezi sa širom obitelji koji nisu obuhvaćeni člankom 2. točkom (g) i onda kada takvo razmatranje nije njezina odgovornost na temelju kriterija iz ove Uredbe.

Iznimno od članka 3. stavka 1. svaka država članica može odlučiti da razmotri zahtjev za međunarodnu zaštitu koji u njoj podnese državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i onda kada takvo razmatranje nije njezina odgovornost na temelju kriterija iz ove Uredbe.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica koja odluči razmotriti zahtjev za međunarodnu zaštitu u skladu s ovim stavkom postaje odgovorna država članica i preuzima obveze povezane s takvom odgovornošću. Kada je to prikladno, odgovorna država članica obavješćuje prethodno odgovornu državu članicu, državu članicu koja vodi postupak za određivanje odgovorne države članice ili državu članicu od koje je zatraženo da prihvati podnositelja zahtjeva.

Država članica koja odluči razmotriti zahtjev za međunarodnu zaštitu u skladu s ovim stavkom postaje odgovorna država članica i preuzima obveze povezane s takvom odgovornošću. Kada je to prikladno, odgovorna država članica preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003, obavješćuje prethodno odgovornu državu članicu, državu članicu koja vodi postupak za određivanje odgovorne države članice ili državu članicu od koje je zatraženo da prihvati podnositelja zahtjeva.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Podnositelj zahtjeva može od države članice u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu tražiti da primijeni ovaj stavak. Takav se zahtjev podnosi u pisanom obliku i propisno se obrazlaže.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu i koja provodi postupak za određivanje odgovorne države članice može bilo kada prije određivanja odgovorne države članice zatražiti od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva i da se tako osigura spajanje bilo kojih osoba u rodbinskom odnosu , i onda kada ta druga država članica nije odgovorna na temelju kriterija iz članaka od 10. do 13. i članka 18. Predmetne osobe moraju dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu i koja provodi postupak za određivanje odgovorne države članice, ili odgovorna država članica, može bilo kada prije donošenja prve odluke o sadržaju zatražiti od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva i da se tako osigura spajanje bilo kojih osoba u rodbinskom odnosu, iz humanitarnih razloga utemeljenih posebno na obiteljskim, kulturnim ili socijalnim vezama, jezičnim kompetencijama ili drugim značajnim vezama koje bi olakšale njegovu integraciju u toj drugoj državi članici, i onda kada ta druga država članica nije odgovorna na temelju kriterija iz poglavlja III. i IV. Predmetne osobe moraju dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Podnositelj zahtjeva može od države članice u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu tražiti da primijeni stavak 2. Takav se zahtjev podnosi u pisanom obliku, propisno se obrazlaže i upućuje nadležnim tijelima države članice koja provodi postupak i u kojoj je zahtjev podnesen. Podnositelj zahtjeva koji predstavlja sigurnosni rizik ili za kojeg se smatra da je očito malo vjerojatno da će ispuniti uvjete za dodjelu međunarodne zaštite nema pravo koristiti se tim postupkom.

 

Nadležna tijela države koja provodi postupak osiguravaju da se zahtjev, kako je navedeno u prvom podstavku ovog stavka preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet” uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003 uputi nadležnim tijelima države članice koju je podnositelj zahtjeva naveo.

 

Zamoljena država članica unutar dva tjedna od primitka zahtjeva navodi namjerava li preuzeti odgovornost za zahtjev za međunarodnu zaštitu. Zamoljena država članica može produljiti taj rok za još dva tjedna ako o tome u pisanom obliku preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet” obavijesti državu članicu u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu. Ako se u tom roku ne zaprimi odgovor, smatrat će se da je zahtjev odbijen i država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu nastavlja s određivanjem odgovorne države članice na temelju kriterija iz poglavlja III. i IV. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ili 2., podnositelji zahtjeva nemaju pravo na provođenje više od jednog takvog postupka.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Kad zamoljena država članica prihvati zahtjev u skladu sa stavkom 2.a, ona postaje odgovorna država članica. Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu osigurava transfer podnositelja zahtjeva u odgovornu državu članicu.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Komisija preko provedbenih akata sastavlja zajednički obrazac koji će se koristiti za postupak iz stavka 2.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom razmatranja iz članka 56. stavka 2.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pod uvjetima iz članaka 24., 25. i 30. prihvati podnositelja zahtjeva koji je podnio zahtjev u drugoj državi članici;

(a)  pod uvjetima iz članaka 24., 24.c, 25. i 30. prihvati podnositelja zahtjeva koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u drugoj državi članici;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U situaciji iz stavka 1. točke (a) odgovorna država članica razmatra ili dovršava razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

2.  U situaciji iz stavka 1. točke (a) ili (b) odgovorna država članica razmatra ili dovršava razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U situaciji iz stavka 1. točke (b) odgovorna država članica razmatra ili dovršava razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ubrzanim postupkom u skladu s člankom 31. stavkom 8. Direktive 2013/32/EU.

Briše se.

Amandman     135

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U situaciji iz stavka 1. točke (c) odgovorna država članica obrađuje daljnje dokaze ili novi zahtjev podnositelja kao naknadni zahtjev u skladu s Direktivom 2013/32/EU.

Briše se.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U situaciji iz stavka 1. točke (d) nije više moguće uložiti pravni lijek u okviru poglavlja V. Direktive 2013/32/EU na odluku o odbijanju zahtjeva koju je donijelo nadležno tijelo odgovorne države članice.

5.  U situaciji iz stavka 1. točke (d), kad je zahtjev za međunarodnu zaštitu odbijen samo u prvom stupnju, odgovorna država članica osigurava da predmetna osoba ima, ili da je imala, mogućnost primjene učinkovitog pravnog lijeka u skladu s člankom 46. Direktive 2013/32/EU.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Odgovorna država članica u elektroničkoj datoteci iz članka 22. stavka 2. navodi činjenicu da je ona odgovorna država članica.

7.  Odgovorna država članica u elektroničkoj datoteci iz članka 22. stavka 2. po potrebi navodi činjenicu da je ona odgovorna država članica.

Amandman     138

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Postupak za određivanje odgovorne države članice započinje čim je u državi članici prvi put podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu , pod uvjetom da država članica u kojoj je podnesen prvi zahtjev nije država članica odgovorna u skladu s člankom 3. stavkom 4. ili 5. .

1.  Postupak za određivanje odgovorne države članice započinje čim je u državi članici prvi put registriran zahtjev za međunarodnu zaštitu, pod uvjetom da država članica u kojoj je podnesen prvi zahtjev nije država članica odgovorna u skladu s člankom 3. stavkom 5.

Amandman     139

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Smatra se da je zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen kada obrazac koji je podnio podnositelj zahtjeva, ili izvješće koje su pripremila tijela, dođe do nadležnih tijela predmetne države članice. Kada se zahtjev ne podnosi u pisanom obliku, vrijeme između izjave o namjeri i pripreme izvješća mora biti što je moguće kraće.

Briše se.

Amandman     140

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Podnositelja zahtjeva, koji je prisutan u drugoj državi članici bez dokumenta o boravku ili koji u toj državi članici podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu nakon povlačenja prvog zahtjeva koji je podnesen u drugoj državi članici tijekom postupka određivanja odgovorne države članice, država članica u kojoj je najprije bio podnesen taj zahtjev za međunarodnu zaštitu, ponovno prihvaća, pod uvjetima iz članaka 26. i 30. .

5.  Podnositelja zahtjeva, koji je prisutan u drugoj državi članici bez dokumenta o boravku ili koji u toj državi članici podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu nakon povlačenja prvog zahtjeva koji je podnesen u drugoj državi članici tijekom postupka određivanja odgovorne države članice, država članica u kojoj je najprije bio podnesen taj zahtjev za međunarodnu zaštitu, ponovno prihvaća, pod uvjetima iz članaka 26. i 30., s namjerom okončanja postupka za određivanje odgovorne države članice.

Amandman     141

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je to prikladno, poveznice sa zahtjevima članova obitelji ili rođaka koji putuju zajedno;

(b)  ako je to prikladno, poveznice sa zahtjevima članova obitelji, rođaka ili skupina od najviše 30 podnositelja zahtjeva koji traže da se registriraju kao osobe koje putuju zajedno, ne dovodeći u pitanje pravo na pojedinačno razmatranje svakog zahtjeva za međunarodnu zaštitu te s posebnim naglaskom na podnositeljima zahtjeva koji navode znakove prisile, nasilja ili zlostavljanja;

Amandman     142

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon unosa informacija u skladu sa stavkom 1., u automatiziranom se sustavu iz članka 44. svaki zahtjev upisuje pod jedinstvenim brojem, stvara se elektronička datoteka za svaki zahtjev te se jedinstveni broj zahtjeva šalje državi članici u kojoj je zahtjev podnesen.

2.  Nakon unosa informacija u skladu sa stavkom 1., u automatiziranom se sustavu iz članka 44. svaki zahtjev za međunarodnu zaštitu upisuje pod jedinstvenim brojem, stvara se elektronička datoteka za svaki zahtjev te se jedinstveni broj zahtjeva šalje državi članici u kojoj je zahtjev podnesen. Osobni podaci koji se nalaze u jedinstvenom broju zahtjeva, kao i elektronička datoteka, upotrebljavaju se samo u svrhu ove Uredbe i Uredbe xxx/xxx [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013].

Amandman     143

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Država članica u kojoj je podnesen zahtjev pretražuje VIS u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) 767/2008. Ako pronađeni podatak u VIS-u pokaže da podnositelj zahtjeva posjeduje valjanu vizu ili je ona istekla manje od šest mjeseci prije podnošenja prvog zahtjeva, država članica navodi broj zahtjeva za vizu, državu članicu čije je tijelo izdalo ili produljilo vizu te je li viza izdana u ime druge države članice.

5.  Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu pretražuje VIS u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) 767/2008. Ako pronađeni podatak u VIS-u pokaže da je podnositelj zahtjeva bio u posjedu valjane vize prije podnošenja prvog zahtjeva, država članica navodi broj zahtjeva za vizu, državu članicu čije je tijelo izdalo ili produljilo vizu te je li viza izdana u ime druge države članice.

Amandman     144

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ukupni broj uspješnih zahtjeva podnesenih u Uniji;

Amandman     145

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  ukupni broj uspješnih zahtjeva podnesenih u svakoj državi članici;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ako se primjenjuje mehanizam raspodjele iz poglavlja VII., informacije navedene u članku 36. stavku 4. i članku 39. točki (h).

(h)  informacije navedene u članku 38. i članku 39. točki (h).

Amandman     147

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada država članica, u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu, smatra da je druga država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva, traži što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je zahtjev podnesen u smislu članka 21. stavka 2., od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva.

Kada država članica, u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu, smatra da je druga država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva, traži što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od tri mjeseca od datuma na koji je zahtjev podnesen u smislu članka 21. stavka 2., od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o prvom podstavku, u slučaju pronađenog podatka u sustavu Eurodac evidentiranog u skladu s člankom 13. Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013] ili pronađenog podatka u VIS-u evidentiranog u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 767/2008 , zahtjev se šalje u roku od dva tjedna od zaprimanja tog pronađenog podatka .

Neovisno o prvom podstavku, u slučaju pronađenog podatka u sustavu Eurodac evidentiranog u skladu s člankom 13. Uredbe [Prijedlog uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013] ili pronađenog podatka u VIS-u evidentiranog u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 767/2008, zahtjev se šalje u roku od jednog mjeseca od zaprimanja tog pronađenog podatka.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je riječ o maloljetnicima, u svrhu izračunavanja rokova iz prvog i drugog podstavka ovoga stavka, vrijeme počinje teći kad se imenuje skrbnik i dovrši postupak procjene najboljih interesa u skladu s člankom 8. stavkom 3.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Postupak ponovnog spajanja obitelji

 

1.  Država članica koja provodi postupak odgovorna je za vođenje posebnog postupka spajanja obitelji za podnositelja zahtjeva kako bi se osigurali brzo spajanje obitelji i pristup postupcima azila za podnositelje zahtjeva ako, prima facie, postoji dovoljno pokazatelja za to da će vjerojatno imati pravo na spajanje obitelji u skladu s člankom 10., 11., 12. ili 13.

 

2.  Pri provjeri postoji li dovoljno pokazatelja za to da podnositelj zahtjeva ima članove obitelji i/ili rođake u državi članici za koju to tvrdi, država članica koja provodi taj postupak osigurava da podnositelj zahtjeva razumije primjenjivu definiciju članova obitelji i/ili rođaka te da je siguran da se navodni članovi obitelji i/ili rođaci ne nalaze u nekoj drugoj državi članici. Država članica koja provodi taj postupak također osigurava da podnositelj zahtjeva shvaća da mu se neće dopustiti da boravi u državi članici u kojoj tvrdi da ima članove obitelji i/ili rođake ako ta država članica ne može potvrditi njegove tvrdnje. Ako u okviru informacija koje je podnositelj zahtjeva dao ne postoje očiti razlozi za sumnju u prisutnost članova obitelji i/ili rođaka u državi članici koju je podnositelj zahtjeva naveo, zaključuje se da, prima facie, postoje dovoljni pokazatelji za to da on ima članove obitelji i/ili rođake u toj državi članici kako bi se ispunili uvjeti iz stavka 1.

 

Nadležna tijela države članice za koju podnositelj zahtjeva tvrdi da u njoj ima članove obitelji i/ili rođake pomažu nadležnim tijelima države članice koja vodi postupak utvrđivanja pri davanju odgovora na sva pitanja čiji je cilj pojasniti jesu li navodne obiteljske veze stvarne.

 

3.  Ako se u skladu sa stavcima 1. i 2. utvrdi da podnositelj zahtjeva, prima facie, ima pravo na spajanje obitelji u skladu s člancima 10., 11., 12. ili 13., država članica koja provodi postupak o tome obavještava državu članicu raspodjele i podnositelj zahtjeva premješta se u tu državu članicu.

 

4.  Država članica koja vodi postupak dostavlja sve informacije koje je dao podnositelj zahtjeva državi članici raspodjele preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003.

 

5.  Država članica raspodjele u skladu s postupkom iz stavka 3. utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za spajanje obitelji u skladu s člancima 10., 11., 12. ili 13. Ako su ti uvjeti ispunjeni, država članica raspodjele postaje odgovorna država članica.

 

6.  Ako se utvrdi da uvjeti za spajanje obitelji nisu ispunjeni, država članica raspodjele osigurava da se podnositelj zahtjeva premjesti u drugu državu članicu odgovornu u skladu s postupkom iz članka 24.c.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 24.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.b

 

Pojednostavnjeni postupak za članke 14. i 14.a

 

1.  Država članica koja provodi postupak brzo određuje državu članicu raspodjele ako, prima facie, postoji dovoljno pokazatelja za to da podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 14. ili 14.a ima značajne veze s određenom državom članicom osim države članice koja provodi postupak.

 

2.  Prilikom utvrđivanja da li postoje dovoljni pokazatelji za to da podnositelj zahtjeva ima značajne veze s određenom državom članicom u skladu s člankom 14. ili 14.a, država članica koja provodi postupak svoje određivanje temelji na dokazima i drugim informacijama koje je dostavio podnositelj zahtjeva i savjetuje se s relevantnim bazama podataka Unije. Država članica koja provodi postupak također osigurava da podnositelj zahtjeva shvaća da mu se neće dopustiti da boravi u državi članici raspodjele ako ta država članica ne može potvrditi pružene dokaze i informacije. Ako u okviru informacija koje je podnositelj zahtjeva dao ili koje su prikupljene s pomoću relevantnih baza podataka Unije ne postoje očiti razlozi za sumnju da se članak 14. ili 14.a primjenjuje na određenu državu članicu, država članica koja provodi postupak zaključuje da, prima facie, postoje dovoljni pokazatelji za to da veze o kojima je riječ ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. ovog članka.

 

Nadležna tijela države članice s kojom bi podnositelj zahtjeva mogao imati vezu u skladu s člankom 14. ili 14.a pomažu nadležnim tijelima države članice koja vodi postupak pri davanju odgovora na sva pitanja čiji je cilj pojasniti jesu li navodne obiteljske veze stvarne.

 

3.  Ako država članica koja vodi postupak u skladu sa stavcima 1. i 2. smatra da bi određena država članica, prima facie, mogla biti država članica raspodjele u skladu s člankom 14. ili 14.a, država članica koja provodi postupak obavješćuje državu članicu raspodjele i podnositelj zahtjeva premješta se u tu državu članicu.

 

4.  Država članica koja vodi postupak dostavlja sve informacije koje je dao podnositelj zahtjeva državi članici raspodjele preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003.

 

5.  Država članica raspodjele u skladu s postupkom iz stavka 3. utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 14. ili 14.a. Ako su ti uvjeti ispunjeni, država članica raspodjele postaje odgovorna država članica.

 

6.  Ako se utvrdi da uvjeti nisu ispunjeni, država članica raspodjele osigurava da se podnositelj zahtjeva premjesti u drugu državu članicu odgovornu u skladu s postupkom iz članka 24.c.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 24.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.c

 

Podnošenje obavijesti o prihvatu

 

1.   Ako se podnositelj zahtjeva premješta u drugu državu članicu u skladu s člankom 15. stavkom 2., člankom 24.a stavkom 5. ili člankom 24.b stavkom 6., odgovorna država članica je država članica s najmanjim brojem podnositelja zahtjeva u odnosu na svoj udio na temelju referentnog ključa iz članka 35. u trenutku određivanja kako je navedeno u članku 15. stavku 2., članku 24.a stavku 5. ili članku 24.b stavku 6.

 

2.   Kad se u skladu sa stavkom 1. odredi odgovorna država članica, informacije u tu svrhu automatski se unose u Eurodac, a toj državi članici šalje se automatska obavijest.

 

3.   Država članica u kojoj se nalazi podnositelj zahtjeva obavješćuje podnositelja u skladu sa stavkom 2. o toj odluci te, u suradnji s Agencijom Europske unije za azil, o aranžmanima transfera.

 

4.  Država članica u kojoj se nalazi podnositelj zahtjeva dostavlja sve informacije koje je dao podnositelj zahtjeva odgovornoj državi članici preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003.

 

5.   Agencija Europske unije za azil osigurava brz transfer podnositelja zahtjeva iz države članice u kojoj se trenutačno nalazi u odgovornu državu članicu.

 

6.   Obveze utvrđene u člancima 39., 40., 41. i 42. primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman     153

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zamoljena država članica obavlja potrebne provjere i donosi odluku o zahtjevu za prihvat podnositelja zahtjeva u roku od jednog mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

1.  Zamoljena država članica obavlja potrebne provjere i donosi odluku o zahtjevu za prihvat podnositelja zahtjeva u roku od dva tjedna od zaprimanja zahtjeva.

Obrazloženje

Amandmanom se nastoji razumno skratiti trajanje postupka. S obzirom na uvođenje jednostavnog postupka spajanja obitelji rok od dva tjedna za rješavanje zahtjeva za prihvat smatra se dovoljnim.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U situaciji iz članka 20. stavka 1. točaka (b), (c), (d) ili (e) država članica u kojoj je osoba prisutna podnosi obavijest o ponovnom prihvatu najkasnije u roku od dva tjedna od zaprimanja pronađenog podatka u sustavu Eurodac te obavlja transfer te osobe u odgovornu državu članicu .

1.  U situaciji iz članka 20. stavka 1. točaka (b), (c), (d) ili (e) država članica u kojoj je osoba prisutna podnosi obavijest o ponovnom prihvatu najkasnije u roku od jednog mjeseca od zaprimanja pronađenog podatka u sustavu Eurodac te obavlja transfer te osobe u odgovornu državu članicu .

Amandman     155

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada zamoljena država članica pristane prihvatiti podnositelja zahtjeva , država članica moliteljica odmah obavješćuje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku o odluci o njegovu transferu u odgovornu državu članicu i, kada je to prikladno, o odluci da njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu ne razmatra.

1.  Kada zamoljena država članica pristane prihvatiti podnositelja zahtjeva, država članica moliteljica u roku od 5 dana obavješćuje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku o odluci o njegovu transferu u odgovornu državu članicu i, kada je to prikladno, o odluci da njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu ne razmatra.

Obrazloženje

Ovaj je amandman potreban kako bi se održala logika teksta, čija bi svrha trebala biti osigurati ostvarivanje postupovnih prava podnositelja zahtjeva i pojedinačno razmatranje njegovih okolnosti. Amandman je neodvojivo povezan s dopuštenim amandmanima iz nacrta izvješća kojima se nastoje ojačati postupovna prava podnositelja zahtjeva.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju razdoblje od sedam dana od obavijesti o odluci o transferu u kojem predmetna osoba može ostvariti svoje pravo na učinkovit pravni lijek u skladu sa stavkom 1.

2.  Države članice osiguravaju razumno razdoblje, ne kraće od 15 dana, od obavijesti o odluci o transferu u kojem predmetna osoba može ostvariti svoje pravo na učinkovit pravni lijek u skladu sa stavkom 1.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Opseg primjene učinkovitog pravnog lijeka iz stavka 1. ograničen je na procjenu postoji li povreda članka 3. stavka 2. u pogledu opasnosti od neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili članaka od 10. do 13. i 18.

Briše se.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako nije donesena odluka o transferu iz stavka 1., države članice osiguravaju učinkovit pravni lijek pred sudom ako podnositelj zahtjeva tvrdi da je član obitelji ili, u slučaju maloljetnika bez pratnje, rođak zakonito prisutan u državi članici koja nije ona koja razmatra njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu te stoga smatra tu drugu državu članicu odgovornom državom članicom za razmatranje zahtjeva.

5.  Ako nije donesena odluka o transferu iz stavka 1., države članice osiguravaju učinkovit pravni lijek pred sudom ako podnositelj zahtjeva tvrdi da je druga država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva.

Amandman     159

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da predmetna osoba ima pristup pravnoj pomoći i, kada je to potrebno, jezičnoj pomoći.

6.  Države članice osiguravaju da predmetna osoba ima pristup besplatnoj pravnoj pomoći u skladu s člankom 6.a i, kada je to potrebno, jezičnoj pomoći te, kada je to primjenjivo, interkulturalnom posredovanju u svim fazama postupka.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice osiguravaju da se na zahtjev odobrava besplatna pravna pomoć kada predmetna osoba ne može pokriti s tim povezane troškove. Države članice mogu odrediti da tretman podnositelja zahtjeva, u vezi s naknadama i drugim troškovima, ne bude povoljniji od tretmana koji je općenito namijenjen njihovim državljanima u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

Briše se.

Bez samovoljnog ograničavanja pristupa pravnoj pomoći, države članice mogu odrediti da se besplatna pravna pomoć i zastupanje ne odobravaju ako, prema mišljenju nadležnog tijela ili suda, žalba ili ponovni pregled nemaju stvarnih izgleda za uspjeh.

 

Kada odluku o neodobravanju besplatne pravne pomoći i zastupanja u skladu s ovim stavkom donese tijelo koje nije sud, države članice osiguravaju pravo na djelotvoran pravni lijek za osporavanje odluke pred sudom. Ako je odluka osporena, taj je pravni lijek sastavni dio pravnog lijeka iz stavka 1.

 

Pri osiguranju usklađenosti sa zahtjevima iz ovog stavka države članice osiguravaju da pravna pomoć i zastupanje nisu samovoljno ograničeni i da podnositelju zahtjeva nije onemogućen stvarni pristup pravnoj zaštiti.

 

Pravna pomoć uključuje barem pripremu zahtijevanih postupovnih dokumenata i zastupanje pred sudom i može biti ograničena na pravne ili druge savjetnike koji su u nacionalnom pravu posebno određeni za osiguranje pomoći i zastupanja.

 

Postupci za pristup pravnoj pomoći utvrđuju se u nacionalnom pravu.

 

Amandman     161

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada postoji velika opasnost od bijega, države članice mogu, na temelju ocjene svakog pojedinog slučaja, zadržati predmetnu osobu da omoguće izvršenje postupaka za transfer u skladu s ovom Uredbom, samo ako je mjera zadržavanja razmjerna i ako se ne mogu primijeniti druge manje prisilne mjere.

2.  Kada postoji dokazana velika opasnost od bijega, države članice mogu, kao krajnju mjeru, na temelju ocjene svakog pojedinog slučaja, zadržati predmetnu osobu da omoguće izvršenje postupaka za transfer u skladu s ovom Uredbom, samo ako je mjera zadržavanja razmjerna i ako se ne mogu primijeniti druge manje prisilne mjere, na temelju pojedinačne ocjene situacije u kojoj se nalazi podnositelj zahtjeva.

Amandman     162

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Maloljetnici se ne zadržavaju. Države članice smještaju maloljetnike i obitelji s maloljetnicima u neskrbničke smještaje u zajednici dok se njihov zahtjev obrađuje.

Amandman     163

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zadržavanje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku određuju sudska tijela. U nalogu o zadržavanju navode se stvarni i pravni razlozi na kojima se zadržavanje temelji i on sadrži upućivanje na razmatranje dostupnih alternativa i razloge zašto te alternative nije moguće učinkovito primijeniti.

Amandman     164

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U vezi s uvjetima zadržavanja i zaštitnim mjerama koje važe za zadržane osobe, zbog osiguranja postupaka transfera u odgovornu državu članicu primjenjuju se članci 9., 10. i 11. Direktive 2013/33/EU.

4.  U vezi s uvjetima zadržavanja, kojima se u potpunosti poštuju temeljna prava pojedinca, i zaštitnim mjerama koje važe za zadržane osobe zbog osiguranja postupaka transfera u odgovornu državu članicu primjenjuju se članci 9., 10. i 11. Direktive 2013/33/EU.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Troškove potrebne za transfer podnositelja zahtjeva ili druge osobe iz članka 20. stavka 1. točaka (c), (d) ili (e) u odgovornu državu članicu, pokriva država članica koja obavlja transfer.

1.  Troškovi potrebni za transfer podnositelja zahtjeva ili druge osobe iz članka 20. stavka 1. točaka (c), (d) ili (e) u odgovornu državu članicu pokrivaju se iz općeg proračuna Unije.

Obrazloženje

Kako bi se uvela dodatna mjera za poticanje svih država članica da bez odgode registriraju sve podnositelje zahtjeva za azil koji se nalaze na njihovu državnom području te kako bi se osiguralo da države članice ne snose dodatne financijske troškove zbog postupanja u skladu s odredbama ove Uredbe, troškovi svih transfera koji se obavljaju u skladu s ovom Uredbom pokrivaju se iz proračuna Europske unije.

Amandman     166

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mehanizam raspodjele iz ovog poglavlja primjenjuje se u korist države članice suočene s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je ona odgovorna država članica na temelju ove Uredbe.

1.  Mehanizam raspodjele iz ovog poglavlja primjenjuje se na sve zahtjeve za koje odgovorna država članica nije mogla biti utvrđena u skladu s kriterijima iz poglavlja III. i IV.

Amandman     167

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. primjenjuje se ako automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. pokazuje da je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prema kriterijima iz poglavlja III., članka 3. stavka 2. ili 3., članaka 18. i 19., uz broj osoba koje su stvarno preseljene, viši od 150 % referentnog broja za tu državu članicu kako je definirano prema ključu iz članka 35.

Briše se.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Automatizirani sustav stalno prati je li neka država članica premašila prag iz stavka 2. I, ako je to slučaj, o tome obavješćuje države članice i Komisiju te navodi koliko je zahtjeva iznad navedenog praga.

Briše se.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Nakon obavijesti iz stavka 5. primjenjuje se mehanizam raspodjele.

Briše se.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je dosegnut prag iz članka 34. stavka 2., automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. primjenjuje referentni ključ iz članka 35. na države članice čiji je broj zahtjeva za koje su odgovorne manji od njihova udjela u skladu s člankom 35. stavkom 1. te o tome obavješćuju države članice.

Briše se.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kada se odgovorna država članica ne može utvrditi u skladu s kriterijima navedenima u poglavljima III. i IV., država članica koja provodi postupak obavješćuje podnositelja zahtjeva da će njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu razmotriti država članica raspodjele.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Na temelju referentnog ključa iz članka 35. i s pomoću automatiziranog sustava iz članka 44. stavka 1. određuje se kratki popis od četiri države članice s najmanjim brojem podnositelja zahtjeva u odnosu na njihov udio prema tom referentnom ključu.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c  Država članica koja provodi postupak obavješćuje podnositelja zahtjeva o kratkom popisu iz stavka 1.b, zajedno s informacijama o državama članicama na tom kratkom popisu. U roku od pet dana od takve obavijesti, podnositelju zahtjeva daje se mogućnost da odabere državu članicu raspodjele među četiri države članice uključene u kratki popis.

 

Ako podnositelj zahtjeva ne odabere državu članicu u skladu s prvim podstavkom ovog stavka, država članica koja provodi postupak dodjeljuje podnositelja zahtjeva državi članici na kratkom popisu koja je u trenutku sastavljanja popisa u skladu sa stavkom 1.b ovog članka imala najmanji broj podnositelja zahtjeva u odnosu na njezin udio na temelju referentnog ključa.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.d  Stavci 1.a, 1.b i 1.c primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima kada su se podnositelji zahtjeva registrirali kao obitelji, rođaci ili skupine podnositelja zahtjeva koje su zatražile da se registriraju kao osobe koje putuju zajedno. U slučajevima kada se ne može postići jednoglasan odabir između članova skupine, svaki od članova prijašnje skupine može odabrati državu članicu raspodjele s popisa sastavljenog za prijašnju skupinu, u skladu sa stavkom 2. Ako se vlasti koje provode postupak ne obavijeste o odabiru u roku od pet dana, podnositelj zahtjeva dodjeljuje se državi članici koja je u trenutku sastavljanja popisa u skladu sa stavkom 1.b imala najmanji broj podnositelja zahtjeva u odnosu na njezin udio na temelju referentnog ključa.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podnositelji zahtjeva koji su svoj zahtjev podnijeli u državi članici korisnici nakon što je poslana obavijest o raspodjeli u skladu s člankom 34. stavkom 5. raspodjeljuju se na države članice iz stavka 1. koje određuju odgovornu državu članicu.

Briše se.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zahtjevi proglašeni nedopuštenima ili razmotreni ubrzanim postupkom u skladu s člankom 3. stavkom 3. nisu podložni raspodjeli.

Briše se.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju primjene referentnog ključa u skladu sa stavkom 1. automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. navodi državu članicu raspodjele te tu informaciju prenosi državi članici korisnici i državi članici raspodjele najkasnije 72 sata nakon upisa iz članka 22. stavka 1. te dodaje državu članicu raspodjele u elektroničku datoteku iz članka 23. stavka 2.

Briše se.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 37.

Briše se.

Financijska solidarnost

 

1.   Na kraju razdoblja od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakog sljedećeg dvanaestomjesečnog razdoblja država članica može unijeti u automatizirani sustav da privremeno neće sudjelovati u korektivnom mehanizmu raspodjele utvrđenom u poglavlju VII. ove Uredbe kao država članica raspodjele te o tome obavijestiti države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil.

 

2.   Automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. u tom slučaju tijekom navedenog dvanaestomjesečnog razdoblja primjenjuje referentni ključ na države članice čiji je broj zahtjeva za koje su odgovorne manji od njihova udjela u skladu s člankom 35. stavkom 1., uz iznimku države članice koja je unijela informaciju i države članice korisnice. Automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. uračunava svaki zahtjev koji bi inače bio dodijeljen državi članici koja je unijela informaciju u skladu s člankom 36. stavkom 4. u udio te države članice.

 

3.   Na kraju dvanaestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. država članica koja ne sudjeluje u korektivnom mehanizmu raspodjele dobiva obavijest iz automatiziranog sustava o broju podnositelja zahtjeva za koje bi inače bila država članica raspodjele. Država članica zatim plaća solidarni doprinos od 250 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva koji bi inače bio dodijeljen toj državi članici tijekom predmetnog dvanaestomjesečnog razdoblja. Solidarni doprinos plaća se državi članici koja je određena odgovornom za razmatranje predmetnih zahtjeva.

 

4.   Komisija provedbenim aktima donosi odluku u skladu s postupkom razmatranja iz članka 56. kojom propisuje načine provedbe stavka 3.

 

5.   Agencija Europske unije za azil prati i svake godine izvješćuje Komisiju o primjeni mehanizma financijske solidarnosti.

 

Obrazloženje

Korektivnim sustavom raspodjele namjerava se uravnotežiti nepravednu podjelu odgovornosti u okviru sustava koji traži mnogo napora od država članica na vanjskim granicama. Omogućavanje drugim državama članicama da otkupe svoje nesudjelovanje u sustavu ne bi bilo pravedno prema državama članicama na vanjskim granicama, a da bi takav sustav funkcionirao troškovi izuzeća trebali bi biti toliko visoki da bi to postalo potpuno nepošteno i prema gospodarski manje snažnim državama članicama. Naposljetku, izvjestiteljica se ne slaže s konceptom u kojem države članice plaćaju novac kako bi izbjegle odgovornost pružanja pomoći osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Amandman     179

Prijedlog uredbe

Članak 38. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze države članice korisnice

Obveze države članice koja provodi postupak prilikom primjene korektivnog mehanizma raspodjele

Amandman     180

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica korisnica:

Država članica koja provodi postupak:

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najkasnije u roku od tjedan dana od obavijesti iz članka 36. stavka 4. donosi odluku o transferu podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele, osim ako u tom istom roku može preuzeti odgovornost za razmatranje zahtjeva prema kriterijima utvrđenima u člancima od 10. do 13. i članku 18.;

(a)  donosi odluku koja odražava izbor podnositelja zahtjeva, ili, nakon isteka razdoblja od pet dana, u skladu s člankom 36. stavkom 1.c. Država članica koja provodi postupak odluku odmah dostavlja automatiziranom sustavu i državi članici raspodjele te dodaje odgovornu državu članicu u elektroničku datoteku iz članka 23. stavka 2.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odmah obavješćuje podnositelja zahtjeva o odluci o njegovu transferu u državu članicu raspodjele;

(b)  odmah obavješćuje podnositelja zahtjeva o potvrdi odluke o njegovu transferu u državu članicu raspodjele;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavlja transfer podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele najkasnije u roku od četiri tjedna od konačne odluke o transferu.

(c)  pruža potrebnu pomoć kako bi Agencija Europske unije za azil mogla obaviti transfer podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele najkasnije u roku od dva tjedna od konačne odluke o transferu.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dostavlja sve informacije koje je dao podnositelj zahtjeva odgovornoj državi članici preko elektroničke komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003.

Amandman     185

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potvrđuje državi članici korisnici primitak obavijesti o raspodjeli i navodi nadležno tijelo pri kojem se podnositelj zahtjeva mora prijaviti nakon transfera;

(a)  potvrđuje državi članici koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice primitak obavijesti o raspodjeli i navodi nadležno tijelo pri kojem se podnositelj zahtjeva mora prijaviti nakon transfera;

Amandman     186

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  obavješćuje državu članicu korisnicu o dolasku podnositelja zahtjeva ili o činjenici da nije došao u propisanom roku;

(b)  obavješćuje državu članicu koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice o dolasku podnositelja zahtjeva ili o činjenici da nije došao u propisanom roku;

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prima podnositelja zahtjeva i obavlja osobni intervju u skladu s člankom 7., ako je to prikladno;

(c)  prima podnositelja zahtjeva;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razmatra njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu kao odgovorna država članica, osim ako je prema kriterijima utvrđenima u člancima od 10. do 13. i od 16. do 18. neka druga država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva;

(d)  razmatra njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu kao odgovorna država članica;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako je prema kriterijima utvrđenima u člancima od 10. do 13. i od 16. do 18. neka druga država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva, traži od te druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva;

Briše se.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ako je to prikladno, obavješćuje odgovornu državu članicu o transferu u tu državu članicu;

Briše se.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ako je to prikladno, obavlja transfer podnositelja zahtjeva u odgovornu državu članicu;

Briše se.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ako je to prikladno, unosi u elektroničku datoteku iz članka 23. stavka 2. da će razmotriti zahtjev za međunarodnu zaštitu kao odgovorna država članica.

(h)  unosi u elektroničku datoteku iz članka 23. stavka 2. da će razmotriti zahtjev za međunarodnu zaštitu kao odgovorna država članica.

Amandman     193

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je donesena odluka o transferu u skladu s člankom 38. točkom (a), država članica korisnica dostavlja državi članici raspodjele, istovremeno i isključivo radi provjere postoje li ozbiljni razlozi da se podnositelja zahtjeva smatra opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, podatke o otiscima prstiju podnositelja zahtjeva prikupljene u skladu s Uredbom (Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe 603/2013/EU).

1.  Ako je donesena odluka o transferu u skladu s člankom 38. točkom (a), država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice dostavlja državi članici raspodjele, istovremeno i isključivo radi provjere postoje li ozbiljni razlozi da se podnositelja zahtjeva smatra opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, podatke o otiscima prstiju podnositelja zahtjeva prikupljene u skladu s Uredbom (Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe 603/2013/EU).

Amandman     194

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nakon sigurnosne provjere informacije o podnositelju zahtjeva pokažu da postoje ozbiljni razlozi da ga se smatra opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, informacije o upozorenju razmjenjuju se s tijelima kaznenog progona u državi članici korisnici te se ne priopćuju putem elektroničkih komunikacijskih kanala iz članka 47. stavka 4.

Ako nakon sigurnosne provjere informacije o podnositelju zahtjeva pokažu da postoje ozbiljni razlozi da ga se smatra opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, informacije o upozorenju razmjenjuju se s tijelima kaznenog progona u državi članici koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice te se ne priopćuju putem elektroničkih komunikacijskih kanala iz članka 47. stavka 4.

Amandman     195

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica raspodjele obavješćuje državu članicu korisnicu o postojanju upozorenja, navodi koja su tijela kaznenog progona u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev informirana te evidentira postojanje upozorenja u automatiziranom sustavu u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (d) u roku od jednog tjedna od primitka otisaka prstiju.

Država članica raspodjele obavješćuje državu članicu koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice o postojanju upozorenja, navodi koja su tijela kaznenog progona u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev informirana te evidentira postojanje upozorenja u automatiziranom sustavu u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (d) u roku od jednog tjedna od primitka otisaka prstiju.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kada država članica raspodjele smatra da podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili javni red dostavlja državi članici koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice informacije koje su potrebne za potvrdu te ocjene, kao i sve informacije koje bi joj mogle biti potrebne za poduzimanje odgovarajućih mjera u vezi s podnositeljem zahtjeva.

Amandman     197

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako rezultati sigurnosne provjere potvrde da postoje ozbiljni razlozi da se smatra podnositelja zahtjeva opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, država članica korisnica u kojoj je podnesen zahtjev odgovorna je država članica i razmatra zahtjev ubrzanim postupkom u skladu s člankom 31. stavkom 8. Direktive 2013/32/EU.

3.  Ako rezultati sigurnosne provjere potvrde da postoje ozbiljni razlozi da se smatra podnositelja zahtjeva opasnošću za nacionalnu sigurnost ili javni red, država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice i u kojoj je podnesen zahtjev odgovorna je država članica i razmatra zahtjev za međunarodnu zaštitu ubrzanim postupkom u skladu s člankom 31. stavkom 8. Direktive 2013/32/EU. Ako postoji rizik od bijega, država članica koja provodi postupak određivanja odgovorne države članice može poduzeti mjere u skladu s člankom 29.

Amandman     198

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi obitelji na koje se primjenjuje postupak raspodjele dodjeljuju se istoj državi članici.

2.  Članovi obitelji i rodbina na koju se primjenjuje postupak raspodjele dodjeljuju se istoj državi članici.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Podnositelji zahtjeva na koje se odnosi postupak raspodjele i koji su se registrirali kao osobe koje putuju zajedno, u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (b), ali koji jedni drugima nisu članovi obitelji raspodjeljuju se u istu državu članicu u mjeri u kojoj je to moguće.

Obrazloženje

U skladu s revidiranim modelom premještanja koji je predložila izvjestiteljica podnositelji zahtjeva mogli bi se premještati u države članice u skupinama umjesto pojedinačno, no to ne bi podrazumijevalo pravo odabira odredišta i moglo bi se ostvarivati samo u onoj mjeri u kojoj je moguće, za razliku od članova obitelji koji se uvijek premještaju u istu državu članicu.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kao nadoknada troškova transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele, državi članici korisnici isplaćuje se paušalni iznos od 500 EUR za svaku osobu čiji je transfer obavljen u skladu s člankom 38. točkom (c). Ta se financijska potpora provodi primjenom postupaka utvrđenih u članku 18. Uredbe (EU) br. 516/2014.

Troškovi transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele, koji obavlja Agencija Europske unije za azil, pokrivaju se iz općeg proračuna Unije i isplaćuju se kao paušalni iznos od 300 EUR za svaku osobu čiji je transfer obavljen u skladu s člankom 38. točkom (c).

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se odgovornost za transfere u okviru Uredbe iz Dublina prebaci s država članica na Agenciju Europske unije za azil. Smanjenjem iznosa s 500 na 300 EUR ostvarile bi se znatne uštede, a taj bi novac prema mišljenju izvjestiteljice trebalo uložiti u podupiranje sustava.

Amandman     201

Prijedlog uredbe

Članak 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 43.

Briše se.

Prestanak korektivne raspodjele

 

Države članice i Komisija dobivaju obavijest iz automatiziranog sustava čim broj zahtjeva u državi članici korisnici za koje je ona odgovorna država članica na temelju ove Uredbe padne ispod 150 % njezina udjela u skladu s člankom 35. stavkom 1.

 

Nakon obavijesti iz stavka 2. korektivna raspodjela prestaje se primjenjivati na tu državu članicu.

 

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Poglavlje VII.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje VII.a

 

Uzajamna solidarnost

 

Članak 43.a

 

Obustava korektivnog mehanizma raspodjele

 

1.   Ako država članica sustavno odbija ispuniti svoju obvezu registriranja potencijalnih podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 3. stavkom -1. te odbija pomoć Agencije Europske unije za azil kojom se moglo osigurati da država članica poštuje svoje obveze iz članka 3. stavka -1., Komisija traži od Agencije da pokrene praćenje te države članice u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) XXXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] kako bi se utvrdilo poštuje li svoje obveze iz članka 3. stavka -1.

 

2.   Ako se na temelju praćenja iz stavka 1., zaključi da država članica sustavno odbija ispuniti svoje obveze iz članka 3. stavka -1. i da je odbila pomoć od Agencije Europske unije za azil kojom se moglo osigurati da država članica poštuje svoje obveze iz članka 3. stavka -1., Vijeće na temelju prijedloga Komisije može bez odgađanja donijeti odluku u obliku provedbenog akta o obustavi primjene korektivnog mehanizma raspodjele iz članka 34. za tu državu članicu.

 

3.   Odluka o obustavi korektivnog mehanizma raspodjele u skladu sa stavkom 2. valjana je tijekom određenog razdoblja od najviše jedne godine i može se obnoviti. Pri pripremi i sastavljanju delegiranog akta Komisija osigurava da se svi dokumenti, uključujući nacrt provedbenog akta, Europskom parlamentu i Vijeću šalju na vrijeme i istodobno. Europski parlament mora se bez odgode obavještavati o svim naknadnim donesenim mjerama i odlukama.

 

Članak 43.b

 

Mjere prisile

 

1.   Ako država članica ne ispuni svoje obveze u skladu s poglavljem VII., primjenjuje se postupak utvrđen u članku [x] Uredbe (EU) br. 1303/2013 izmijenjene Uredbom (EU) xxx.

 

2.   Ako država članica ne ispuni svoje obveze u skladu s poglavljem VII. nije joj dopušteno koristiti sredstva Unije za financiranje vraćanja državljana trećih zemalja u treće zemlje te ona podnosi godišnje izvješće o svom korištenju raspoloživim sredstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014 i Uredbom (EU) br. 1303/2013.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Interoperabilnost automatiziranog sustava i Eurodaca osigurana je kako bi se omogućilo automatsko prosljeđivanje informacija o državi članici raspodjele, koja se utvrđuje korektivnim mehanizmom.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 odgovorna je za pripremanje, razvijanje i operativno upravljanje središnjim sustavom i komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

3.  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 odgovorna je za pripremanje, razvijanje i operativno upravljanje središnjim sustavom, njegovu interoperabilnost s drugim sustavima i komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

Amandman     205

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela država članica nadležna za odlučivanje o azilu navedena u članku 47. imaju pristup automatiziranom sustavu iz članka 44. stavka 1. radi upisa informacija iz članka 20. stavka 7., članka 22. stavaka 1., 4. i 5., članka 37. stavka 1. i članka 39. točke (h).

1.  Tijela država članica nadležna za odlučivanje o azilu navedena u članku 47. imaju pristup automatiziranom sustavu iz članka 44. stavka 1. radi upisa informacija iz članka 20. stavka 7., članka 22. stavaka 1., 4. i 5., članka 37. stavka 1. i članka 39. točke (h) te radi provedbe postupka iz članka 36.c.

Amandman     206

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijela iz stavka 1. odgovarajuće se osposobljavaju u vezi s primjenom ove Uredbe.

3.  Tijela iz stavka 1. odgovarajuće se redovito osposobljavaju u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući u pogledu operativnih postupaka za prikupljanje relevantnih informacija i procjenu najboljeg interesa djeteta. Države članice osiguravaju dostupnost posebno osposobljenog osoblja ili specijaliziranih pratećih usluga za osoblje posvećenih procjeni najboljeg interesa djeteta u slučajevima koji uključuju maloljetnike bez pratnje.

Obrazloženje

Cilj je amandmana osigurati prisutnost potpuno i posebno osposobljenog osoblja prilikom rješavanja posebno osjetljivih pitanja kao što je procjena najboljeg interesa djeteta.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija Europske unije za azil uspostavlja mrežu nadležnih tijela iz članka 47. stavka 1. i olakšava njezine aktivnosti u cilju jačanja praktične suradnje i razmjene informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica.

Agencija Europske unije za azil uspostavlja mrežu nadležnih tijela iz članka 47. stavka 1. i olakšava njezine aktivnosti u cilju jačanja praktične suradnje i razmjene informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica. Nadležna tijela zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja te zemalja europskog susjedstva mogu biti pozvana da surađuju s tom mrežom.

Amandman     208

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obradu osobnih podataka koju obavlja Agencija Europske unije za azil prati Europski nadzornik za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i odredbama o zaštiti podataka iz [Prijedloga Uredbe o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010].

3.  Obrada osobnih podataka koju obavlja Agencija Europske unije za azil podliježe Uredbi (EZ) br. 45/2001 i odredbama o zaštiti podataka iz Uredbe (EU) xxx/xxx [Prijedlog Uredbe o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010], posebno u pogledu praćenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Obrazloženje

Pojašnjenje da se Uredba 45/2001 općenito primjenjuje na obradu osobnih podataka koju provodi Agencija Europske unije za azil, a ne samo u kontekstu praćenja koje provodi Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman     209

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznimno od članka 34. stavka 2. korektivni mehanizam raspodjele ne pokreće se tijekom prva tri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe. Iznimno od članka 34. stavka 3. nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe te do isteka godine dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe, referentno razdoblje razdoblje je koje je proteklo od stupanja na snagu ove Uredbe.

Iznimno od članka 34. stavka 3. nakon stupanja na snagu ove Uredbe te do isteka godine dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe, referentno razdoblje odgovara razdoblju koje je proteklo od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 35., referentni ključ za korektivnu raspodjelu izračunava se s pomoću formule iz Priloga I.a tijekom prvih triju godina nakon ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman     211

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [18 mjeseci od stupanja na snagu] i jednom godišnje nakon toga pregledava funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele iz poglavlja VII. ove Uredbe, a posebice pragove utvrđene u njezinu članku 34. stavku 2. i članku 43.

Komisija do [18 mjeseci od stupanja na snagu] i jednom godišnje nakon toga pregledava funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele iz poglavlja VII. ove Uredbe.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija Europske unije za azil, uz savjetovanje s prikladnim stručnim tijelima i organizacijama, provodi pregled stanja kapaciteta za prihvat maloljetnika bez pratnje u svim državama članicama tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 53. stavka 2.a kako bi utvrdila nedostatke i pružila pomoć državama članicama da te nedostatke uklone.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba (EU) br. 604/2013 stavlja se izvan snage za države članice za koje je ova Uredba obvezujuća u pogledu njihovih obveza u međusobnim odnosima .

Uredba (EZ) br. 604/2013 stavlja se izvan snage.

Obrazloženje

Izvjestiteljica smatra da države članice koje imaju odredbe o nesudjelovanju trebaju jasno odabrati hoće li biti dio Dublinskog sustava ili neće jer bi nastale nepotrebne komplikacije ako se nekim državama članicama dopusti da se zadrže u okviru uredbe Dublin III. dok su sve ostale prihvatile uredbu Dublin IV.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.a

 

Prijelazne mjere za izračunavanje referentnog ključa iz članka 35.

 

1.  Za potrebe korektivnog mehanizma tijekom prijelaznog razdoblja definiranog u ovom Prilogu referentni broj za svaku državu članicu određuje se kombiniranjem osnovnog ključa i referentnog ključa iz članka 35. Taj privremeni referentni ključ nazivat će se prijelaznim referentnim ključem i primjenjivat će se tijekom prijelaznog razdoblja umjesto referentnog ključa iz članka 35.

 

2.  Osnovni referentni ključ iz stavka 1. izračunava se s pomoću podataka Eurostata dodavanjem broja zahtjeva podnesenih u državama članicama tijekom 2011., 2012., 2013., 2014. i 2016. godine koji se dijeli s ukupnim brojem podnesenih zahtjeva u svim državama članicama tijekom tog razdoblja.

 

3.  Agencija Europske unije za azil utvrđuje osnovni referentni ključ, kao i referentni ključ iz članka 35.

 

4.  Prijelazni referentni ključ izračunava se na sljedeći način:

 

(a)  Od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] do kraja prve kalendarske godine nakon stupanja na snagu („godina X”) prijelazni referentni ključ isti je kao i osnovni referentni ključ;

 

(b)  u godini X+1 prijelazni referentni ključ sastoji se od 67 % osnovnog referentnog ključa i 33 % referentnog ključa iz članka 35.;

 

(c)  u godini X+2 prijelazni referentni ključ sastoji se od 33 % osnovnog referentnog ključa i 67% referentnog ključa iz članka 35.;

 

 

 

 

 

5.  Nakon isteka razdoblja iz stavka 4. točke (c) ovog Priloga referentni ključ izračunava se u skladu s člankom 35.

 

6.   Tijekom primjene prijelaznih mjera utvrđenih u ovom Prilogu, Agencija Europske unije za azil, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. (Uredba o Agenciji Europske unije za azil), prati one države članice čija je vrijednost osnovnog referentnog ključa niža u usporedbi s vrijednostima prema referentnom ključu iz članka 35. i pruža im pomoć u poduzimanju potrebnih mjera kako bi se zajamčilo funkcioniranje njihovih sustava azila i sustava za prihvat.

  • [1]    SL C 34, 2.2.2017, str. 144.
  • [2]    SL C 185, 9.6.2017, str. 91.
  • [3]    SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Hrabar ali pragmatičan prijedlog

Dublinskom uredbom određuje se koja bi država članica EU-a trebala biti odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Izbjeglička kriza iz 2015. jasno je pokazala da je Dublinsku uredbu potrebno temeljito reformirati kako bi se omogućio strukturiran i dostojanstven prihvat tražitelja azila u Europi, a istodobno državama članicama i učinkovito upravljanje njihovima granicama. S obzirom na to da su trenutačni nedostatci Dublinske uredbe temeljne i strukturne naravi, ta se pitanja samo temeljnim i strukturnim reformama mogu primjereno riješiti.

Europski parlament predlaže sustav koji će raditi u praksi, odnosno na terenu. Kako bi se to postiglo, moramo se pobrinuti za to da se i države članice i podnositelje zahtjeva potiče na to da slijede pravila u okviru Dublinskog sustava. Države članice, koje su sve potpisnice Ženevske konvencije, morat će prihvatiti pravednu podjelu odgovornosti za primanje tražitelja azila u Europi. Podnositelji zahtjeva morat će prihvatiti da nemaju slobodu izbora u pogledu države članice koja će provesti ocjenu njihovih zahtjeva za azil.

Sustav koji predlaže Europski parlament funkcionirao bi u vremenima normalnih migracijskih tokova, kao i u kriznim vremenima. Također bi se mogao nositi s krizom na svim zajedničkim granicama Unije. Vijeću je jasno dopušteno da odluči o toj Uredbi većinom glasova i sada se treba usredotočiti na pronalaženje sustava koji će raditi na terenu, a ne samo služiti postizanju jednoglasnosti u Vijeću.

Glavni elementi prijedloga

Trajni i automatizirani mehanizam premještanja, bez pragova

Podnositelji zahtjeva koji imaju članove obitelji u određenoj državi članici ili su povezani s njom, primjerice jer su tamo živjeli ili studirali, premještaju se u tu državu članicu. Podnositelji zahtjeva koji nemaju takve veze s određenom državom članicom premještaju se preko korektivnog sustava raspodjele. Sustav premještanja time zamjenjuje prethodni „rezervni kriterij” države članice prvog ulaska. Sustav se primjenjuje stalno, to jest ne samo u vrijeme krize i ne sadrži pragove, kako je to predložila Europska komisija.

Registracija podnositeljâ zahtjeva izravno po dolasku i sigurnost

Stajalište Europskog parlamenta uključuje snažne poticaje za države članice i podnositelje zahtjeva da se registriraju odmah po dolasku u EU. To će našim nadležnim tijelima omogućiti znatno bolju kontrolu nad time tko se nalazi na našem teritoriju. Prijedlogom se također traže obvezne zaštitne kontrole svih podnositelja, uz provjere u relevantnim nacionalnim i europskim bazama podataka. Podnositelji zahtjeva koji predstavljaju opasnost za sigurnost neće se premještati u druge zemlje.

Primjereni postupci u državama članicama prvog dolaska

Postojećom Dublinskom uredbom stavlja se nerazmjerni teret na državu članicu prvog dolaska. Postupci moraju biti brzi i njima se treba osigurati da se podnositelji zahtjeva koje treba premjestiti u druge države članice brzo premjesti. Stoga se uvodi pojednostavljeni postupak za spajanje obitelji i druge stvarne veze.

Potpora iz proračuna EU-a i od strane Agencije EU-a za azil

Europski parlament smatra da bi troškove prihvata za podnositelje zahtjeva tijekom dublinske faze postupaka trebalo pokriti sredstvima iz proračuna EU-a kako bi se izbjeglo nepravedno opterećenje onih država članica koje će morati obavljati velik broj tih postupaka. Europski parlament također smatra da bi odgovornost za premještanje podnositelja zahtjeva kao rezultat odluka u okviru Dublinske uredbe trebalo prenijeti na Agenciju Europske unije za azil.

Izračun pravedne odgovornosti

Pravedan udio svake države članice u sustavu premještanja izračunava se na temelju BDP-a i broja stanovnika. Time se osigurava da će veće i bogatije zemlje imati veći udio od manjih i manje bogatih zemalja. Premještaj podnositelja zahtjeva obavit će se preko korektivnog sustava raspodjele u one države članice koje su primile najmanje podnositelja zahtjeva u odnosu na svoj pravedan udio.

Funkcioniranje korektivnog sustava raspodjele

Podnositelji zahtjeva koji nemaju stvarnu vezu s određenom državom članicom podliježu premještanju. Pod uvjetom da se podnositelj zahtjeva registrirao u prvoj državi članici ulaska u Uniju, imat će mogućnost izbora između četiri države članice koje su primile najmanji broj podnositelja zahtjeva u odnosu na njihov pravedni udio. Budući da će se države članice s „najmanjim brojem” podnesenih zahtjeva stalno mijenjati kako se podnositelji zahtjeva registriraju u sustavu, podnositelj zahtjeva pri odluci traženja zaštite u Europi neće moći znati koje će četiri države članice biti dostupne za izbor. Sustav, dakle, ne bi trebao predstavljati „faktor privlačenja” (pull-factor), ali ograničena mogućnost izbora podnositelju zahtjeva daje određeno pravo glasa u postupku i time bi trebalo smanjiti rizik od sekundarnih kretanja.

Podnositelji zahtjeva također će se moći registrirati kao skupine od najviše 30 osoba. Registracija kao skupina ne daje podnositeljima zahtjeva pravo da traže zaštitu u određenoj zemlji, kao što je primjerice slučaj za obiteljske veze, nego omogućuje onim podnositeljima prijave koji su formirali bliske veze prije nego što su napustili matičnu zemlju ili tijekom putovanja, da ostanu zajedno i budu premješteni u istu državu članicu. Time bi se također trebao smanjiti rizik od sekundarnih kretanja.

Mogućnost odabira između četiri države članice s najmanjim brojem podnositelja zahtjeva u odnosu na njihov pravedan udio te mogućnost premještanja kao skupine primjenjuje samo ako se podnositelj zahtjeva registrira u državi članici prvog ulaska.

Omogućiti državama članicama da uspješno savladaju novi sustav azila

Europski parlament uključio je trogodišnje prijelazno razdoblje tijekom kojeg će države članice koje su uvijek primale velik broj tražitelja azila i dalje preuzimati veću odgovornost, dok će one države članice s manje iskustva u prihvatu tražitelja azila početi s manjim udjelom odgovornosti. Tijekom te tri godine udjeli država članica automatski će se približiti njihovu pravednom udjelu. Podrškom i praćenjem od strane Agencije Europske unije za azil jamčit će se da sve države članice imaju mogućnost uspjeti u djelotvornoj provedbi pravednog zajedničkog europskog sustava azila.

Mjere protiv sekundarnih kretanja

Važno je osigurati da podnositelji zahtjeva ostanu u državi članici koja je odgovorna za ocjenu njihova zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Kako bi se postigao taj cilj, otklonjene su rupe u zakonu koje su dosad omogućavale prijenos odgovornosti među državama članicama. Dublinska uredba omogućit će brzo određivanje odgovorne države članice i tada će podnositelju zahtjeva u stvari biti nemoguće to izmijeniti. Jedini put do međunarodne zaštite u Europi za njih će biti ostanak u odgovornoj državi članici.

Filter za podnositelje zahtjeva s vrlo malom mogućnosti dobivanja zaštite

Kako bi saznali ispunjavaju li podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu uvjete za dobivanje zaštite, što ih razlikuje od tzv. „ekonomskih migranata”, potrebno je ocijeniti njihove zahtjeve na pojedinačnoj osnovi. To je vrlo složen proces koji se odvija u odgovornoj državi članici.

Nije, međutim, u interesu dobro funkcionirajućeg sustava azila da se premještaju podnositelji zahtjeva s gotovo nikakvim mogućnostima dobivanja međunarodne zaštite. S druge strane, u praksi ne bi funkcionirao sustav kojim se previše opterećuje države članice na vanjskim granicama. Stoga je u prijedlog uključen pažljivo prilagođen „filter” za podnositelje zahtjeva koji imaju vrlo malu mogućnost dobivanja međunarodne zaštite.

Ti se podnositelji zahtjeva ne bi premjestili, ali bi se njihovi zahtjevi obrađivali u državi članici prvog ulaska koja bi u tom pogledu primila dodatnu pomoć EU-a. Sustavom se tako poštuju pravo podnositelja zahtjeva na pravedan postupak azila, kao i interesi učinkovitog sustava azila, bez stvaranja prevelikih opterećenja državama članicama na vanjskim granicama ili nepotrebnih premještanja.

Poticanje podnositelja zahtjeva da ostanu unutar službenog sustava

S pomoću radikalno poboljšanog pružanja informacija, pravne pomoći i podrške podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu, zajedno s učinkovitijim postupcima, podnositelje zahtjeva potaknut će se na suradnju s nadležnim tijelima.

Jamstva za maloljetnike

Europski parlament stavlja velik naglasak na osiguravanje snažnih jamstava za maloljetnike s pratnjom i bez pratnje. Među glavnim odredbama nalaze se pojačana pravila o ocjenama najboljeg interesa, strogi zahtjevi u vezi s dodjelom skrbnika i pružanje prilagođenih informacija djeci. Premještanja maloljetnika bez pratnje neće se provoditi bez procjene najboljeg interesa koju će izraditi multidisciplinarni tim, odnosno prisutnosti skrbnika u državi članici primateljici.

Osiguravanje sudjelovanja svih država članica

Europski parlament pretpostavlja da sve države članice EU-a poštuju demokratsko donošenje odluka, i u slučajevima kada ne podržavaju njegov ishod. Kako bi se zajamčilo da se države članice potiču na to da slijede pravila, uključene su prisilne mjere usmjerene na države članice koje ne poštuju pravila. Države članice na vanjskim granicama koje odbijaju registrirati podnositelje zahtjeva moraju prihvatiti zaustavljanje premještanja podnositelja zahtjeva s njihova državnog područja. Države članice koje odbijaju prihvatiti premještanje podnositelja zahtjeva na svoje državno područje suočile bi se s ograničenjima pristupa fondovima EU-a i ne bi mogle koristiti sredstva EU-a za vraćanje podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi za azil odbijeni.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

ASP 13G205

Bruxelles

Predmet:   Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz uvjete utvrđene člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, ako u skladu s točkom 8. Međuinstitucionalnog sporazuma nadležni odbor također namjerava podnijeti amandmane na kodificirane dijelove prijedloga, o svojoj namjeri odmah obavještava Vijeće i Komisiju, koja bi prije glasovanja u skladu s člankom 58. trebala obavijestiti odbor o svojem stajalištu o tim amandmanima i o tome namjerava li povući Prijedlog preinake.”

Uvažavajući mišljenje pravne službe, čiji su predstavnici sudjelovali na sastancima Savjetodavne radne skupine koja je razmatrala Prijedlog preinake, te u skladu s preporukama autora nacrta mišljenja, Odbor za pravna pitanja smatra da predmetni Prijedlog ne sadrži suštinske izmjene osim onih koje su u Prijedlogu utvrđene kao takve i da u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjih akata s tim izmjenama, Prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih izmjena.

Stoga je na sastanku održanom 29. studenog 2016. Odbor za pravna pitanja s 12 glasova za, dva glasa protiv i jednim suzdržanim glasom[1] odlučio preporučiti Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, kao nadležnom odboru, da nastavi razmatrati navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Prilog: Mišljenje Savjetodavne radne skupine

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA RADNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 6. listopada 2016.

MIŠLJENJE

  UPUĆENO  EUROPSKOM PARLAMENTU

    VIJEĆU

    KOMISIJI

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva.

COM(2016)0270 od 4.5.2016. – 2016/0133(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 25. svibnja i 7. srpnja 2016. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim sastancima, razmatranjem prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva, savjetodavna skupina došla je do sporazumnog zaključka da je sljedeći tekst trebao biti označen sivom bojom kakva se obično koristi za označavanje suštinskih izmjena:

– u članku 1., predloženo dodavanje riječi „jedne”;

– u stavcima 5. i 6. članka 8., predloženo brisanje riječi „braće i sestara“;

– u članku 10. stavku 1., riječ „samo“;

– u članku 10. stavku 2., predloženo brisanje riječi „ili brat ili sestra“;

– u članku 13., uvodni tekst, predloženo brisanje riječi „i/ili maloljetne braće ili sestara koji nisu u braku“;

– čitav tekst Priloga I.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna radna skupina jednoglasno je zaključila da prijedlog ne sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su utvrđene kao takve. U pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjeg akta s tim suštinskim izmjenama, savjetodavna radna skupina također je zaključila da Prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećeg pravnog teksta bez suštinskih izmjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE (4.5.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ramona Nicole Mănescu

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se spriječilo da tražitelji čiji je zahtjev nedopušten ili kojima vjerojatno nije potrebna međunarodna zaštita krenu na potencijalno opasno putovanje iz zemlje podrijetla u državu članicu, Agencija Europske unije za azil, u suradnji s Komisijom i državama članicama, brine o se tome da potencijalni migranti budu informirani o zakonitim putevima ulaska u Uniju i opasnostima nezakonite imigracije.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji spriječiti nezakonita migracija i smanjiti velik broj zahtjeva za azil koji se temelje na pogrešnim informacijama.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Poteškoće u upravljanju priljevom migranata koje su zabilježene u centrima za prihvat i razmještaj (tzv. „hotspot”) u državama članicama prvog dolaska upućuju na potrebu za konkretnijim pristupom temeljenim na boljoj suradnji.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom ističe obrazloženje za zajednički pristup EU-a.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se spriječio transfer među državama članicama podnositelja s nedopuštenim zahtjevima kojima vjerojatno nije potrebna međunarodna zaštita ili koji predstavljaju opasnost za sigurnost, potrebno je osigurati da država članica u kojoj je prvi put podnesen zahtjev provjeri dopuštenost zahtjeva u odnosu na prvu zemlju azila i sigurnu treću zemlju, razmotri ubrzanim postupkom zahtjeve podnositelja koji dolaze iz sigurnih zemalja podrijetla navedenih na popisu EU-a, kao i podnositelja koji predstavljaju sigurnosni problem.

Briše se.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Uredba (EU) br. 604/2013

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje načela jedinstva obitelji i najboljih interesa djeteta, postojanje odnosa zavisnosti između podnositelja zahtjeva i njegova djeteta, brata ili sestre ili roditelja na temelju trudnoće ili materinstva, zdravstvenog stanja ili visoke starosti podnositelja zahtjeva trebalo bi postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, prisutnost člana obitelji ili rođaka koji se za njega mogu skrbiti na državnom području druge države članice trebala bi također postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kako bi se obeshrabrila sekundarna kretanja maloljetnika bez pratnje, koja nisu u njihovim najboljim interesima, i u odsutnosti člana obitelji ili rođaka, odgovorna bi država članica trebala biti država u kojoj je maloljetnik bez pratnje prvi put podnio svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu, osim ako se dokaže da to ne bi bilo u njegovim najboljim interesima. Prije transfera maloljetnika bez pratnje u drugu državu članicu, država članica koja obavlja transfer trebala bi osigurati da ta država članica poduzme sve potrebne i odgovarajuće mjere kao bi se osigurala primjerena zaštita djeteta, a posebice žurno imenovanje jednog ili više zastupnika odgovornih za osiguravanje zaštite svih prava maloljetnika. Svakoj odluci o transferu maloljetnika bez pratnje trebala bi prethoditi procjena njegovih najboljih interesa od strane osoblja koje je osposobljeno i ima potrebno stručno znanje.

(20)  Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje načela jedinstva obitelji i najboljih interesa djeteta, postojanje odnosa zavisnosti između podnositelja zahtjeva i njegova djeteta, brata ili sestre ili roditelja na temelju trudnoće ili materinstva, zdravstvenog stanja ili visoke starosti podnositelja zahtjeva trebalo bi postati obvezujući kriterij odgovornosti. Kada je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, prisutnost člana obitelji ili rođaka koji se za njega mogu skrbiti na državnom području druge države članice trebala bi također postati obvezujući kriterij odgovornosti. Razdvojena djeca koja se s pravnog gledišta smatraju maloljetnicima bez pratnje zasebna su kategorija koja zahtijeva posebnu pažnju. Kako bi se obeshrabrila sekundarna kretanja maloljetnika bez pratnje, koja nisu u njihovim najboljim interesima, i u odsutnosti člana obitelji ili rođaka, odgovorna bi država članica trebala biti država u kojoj je maloljetnik bez pratnje prvi put podnio svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu, osim ako se dokaže da to ne bi bilo u njegovim najboljim interesima. Prije transfera maloljetnika bez pratnje u drugu državu članicu, država članica koja obavlja transfer trebala bi osigurati da ta država članica poduzme sve potrebne i odgovarajuće mjere kao bi se osigurala primjerena zaštita djeteta, a posebice žurno imenovanje jednog ili više zastupnika odgovornih za osiguravanje zaštite svih prava maloljetnika. Svakoj odluci o transferu maloljetnika bez pratnje trebala bi prethoditi procjena njegovih najboljih interesa od strane osoblja koje je osposobljeno i ima potrebno stručno znanje.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osiguralo da se ostvare ciljevi ove Uredbe i spriječe prepreke njezinoj primjeni, posebice u cilju izbjegavanja bijega i sekundarnih kretanja među državama članicama, potrebno je utvrditi jasne obveze koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti u okviru postupka, a o kojima bi ga trebalo pravodobno obavijestiti. U slučaju povrede tih pravnih obveza trebale bi postojati odgovarajuće i proporcionalne postupovne posljedice za podnositelja zahtjeva te odgovarajuće i postupovne posljedice u pogledu uvjeta njegova prihvata. U skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima država članica u kojoj je taj podnositelj zahtjeva prisutan trebala bi u svakom slučaju osigurati da se zadovolje njegove neposredne materijalne potrebe.

(22)  Kako bi se osiguralo da se ostvare ciljevi ove Uredbe i spriječe prepreke njezinoj primjeni, posebice u cilju izbjegavanja bijega i sekundarnih kretanja među državama članicama, potrebno je utvrditi jasne obveze koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti u okviru postupka, a o kojima bi ga trebalo pravodobno obavijestiti. Neispunjavanje tih obveza ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo podnositelja zahtjeva na pravedan i nepristran postupak ili imati nepotrebne, neprikladne i nerazmjerne posljedice u pogledu uvjeta njegova prihvata. U skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, država članica u kojoj je taj podnositelj zahtjeva prisutan trebala bi u svakom slučaju osigurati da se zadovolje njegove neposredne osnovne potrebe.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Uredba (EU) br. 604/2013

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Da se osigura zaštita prava predmetnih osoba trebalo bi, posebno u skladu s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, uspostaviti pravne zaštitne mjere i pravo na učinkovit pravni lijek u vezi s odlukama o transferu u drugu odgovornu državu članicu. Trebalo bi osigurati učinkovit pravni lijek i u situacijama u kojima nije donesena odluka o transferu, ali podnositelj zahtjeva tvrdi da je odgovorna druga država članica na temelju činjenice da podnositelj zahtjeva ima člana obitelji ili, ako je riječ o maloljetnicima bez pratnje, rođaka u drugoj državi članici. Da se osigura poštovanje međunarodnog prava, učinkovit pravni lijek protiv takvih odluka trebao bi obuhvatiti preispitivanje primjene ove Uredbe te pravnog i stvarnog stanja u državi članici u koju se podnositelja zahtjeva predaje. Opseg primjene učinkovitog pravnog lijeka trebao bi se ograničiti na procjenu postoji li opasnost od povrede temeljnih prava podnositelja zahtjeva na poštovanje obiteljskog života te povrede prava djeteta i zabrane neljudskog i ponižavajućeg postupanja.

(24)  Svaka osoba obuhvaćena ovom Uredbom treba imati pravo na učinkovit pravni lijek u obliku žalbe ili ponovnog pregleda, u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom činjenično i pravno. Da se osigura zaštita prava predmetnih osoba trebalo bi, posebno u skladu s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, uspostaviti pravne zaštitne mjere i pravo na učinkovit pravni lijek u vezi s odlukama o transferu u drugu odgovornu državu članicu. Trebalo bi osigurati učinkovit pravni lijek i u situacijama u kojima nije donesena odluka o transferu, ali podnositelj zahtjeva tvrdi da je odgovorna druga država članica na temelju činjenice da podnositelj zahtjeva ima člana obitelji ili, ako je riječ o maloljetnicima bez pratnje, rođaka u drugoj državi članici. Da se osigura poštovanje međunarodnog prava i relevantne sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, učinkovit pravni lijek protiv takvih odluka trebao bi obuhvatiti preispitivanje primjene ove Uredbe te pravnog i stvarnog stanja u državi članici u koju se podnositelja zahtjeva predaje ili vraća. Glavni opseg primjene učinkovitog pravnog lijeka trebao bi uključivati procjenu postoji li opasnost od povrede temeljnih prava podnositelja zahtjeva na poštovanje obiteljskog života te povrede prava djeteta i zabrane neljudskog i ponižavajućeg postupanja.

Obrazloženje

Započinjanjem uvodne izjave pravom na učinkovit pravni lijek i upućivanjem na sudsku praksu Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava ovim se amandmanom nastoji ojačati to pravo.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se brzo odredila odgovornost i raspodijelili podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama, rokove za podnošenje zahtjeva za prihvat i odgovaranje na njih, podnošenje obavijesti o ponovnom prihvatu i obavljanje transfera, kao i za podnošenje žalbi i odlučivanje o njima, trebalo bi racionalizirati i skratiti što je više moguće.

(26)  Kako bi se brzo odredila odgovornost i raspodijelili podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama, rokove za podnošenje zahtjeva za prihvat i odgovaranje na njih, podnošenje obavijesti o ponovnom prihvatu i obavljanje transfera, kao i za podnošenje žalbi i odlučivanje o njima, trebalo bi što više skratiti, poštujući pritom temeljna podnositelja zahtjeva, prava ranjivih osoba, osobito prava djeteta i temeljno načelo najboljih interesa djeteta te načelo spajanja obitelji.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ključ koji se temelji na broju stanovnika i veličini gospodarstva država članica trebao bi se primjenjivati, zajedno s pragom, kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi djelovao kao sredstvo pomoći državama članicama suočenima s nerazmjernim pritiskom. Korektivna raspodjela u korist države članice trebala bi se automatski početi primjenjivati ako broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prekorači 150 % brojke navedene u referentnom ključu. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(32)  Ključ koji se temelji na broju stanovnika, veličini gospodarstva država članica i stupnju stabilnosti u trećim zemljama u njihovu susjedstvu, trebao bi se primjenjivati, zajedno s pragom, kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi djelovao kao sredstvo pomoći državama članicama suočenima s nerazmjernim pritiskom. Korektivna raspodjela u korist države članice trebala bi se automatski početi primjenjivati ako broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prekorači 150 % brojke navedene u referentnom ključu. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Agencija Europske unije za azil trebala bi uspostaviti mrežu nadležnih tijela država članica i olakšati njezine aktivnosti kako bi se ojačala praktična suradnja i razmjena informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica.

(42)  Agencija Europske unije za azil trebala bi uspostaviti mrežu nadležnih tijela država članica i olakšati njezine aktivnosti kako bi se ojačala praktična suradnja i razmjena informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica. Ta bi mreža trebala imati mogućnost suradnje s tijelima tranzitnih zemalja, zemalja podrijetla, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, zemalja iz europskog susjedstva te s međunarodnim organizacijama, osobito s agencijama Ujedinjenih naroda, i s nevladinim organizacijama.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kako bi ocijenila ispunjava li korektivni mehanizam raspodjele iz ove Uredbe ciljeve pravedne podjele odgovornosti među državama članicama i rasterećenja određenih država članica od nerazmjernog pritiska, Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele te posebice provjeriti da prag za pokretanje i prestanak korektivne raspodjele doista osigurava pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama i podnositeljima zahtjeva omogućuje brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite u situacijama u kojima je država članica suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je odgovorna na temelju ove Uredbe.

(52)  Kako bi ocijenila ispunjava li korektivni mehanizam raspodjele iz ove Uredbe ciljeve pravedne podjele odgovornosti među državama članicama i rasterećenja određenih država članica od nerazmjernog pritiska, Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje korektivnog mehanizma raspodjele te posebice provjeriti da prag za pokretanje i prestanak korektivne raspodjele doista osigurava pravednu podjelu odgovornosti među državama članicama i podnositeljima zahtjeva omogućuje brz pristup postupcima za priznavanje međunarodne zaštite u situacijama u kojima je država članica suočena s nerazmjernim brojem zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je odgovorna na temelju ove Uredbe. U tom pogledu Europska bi komisija trebala u redovitim vremenskim razmacima objavljivati broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje je primila svaka država članica, uključujući postotak pozitivno riješenih zahtjeva, podrijetlo podnositelja zahtjeva i trajanje postupka obrade svakog zahtjeva.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka j

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetnik koji dolazi na državno područje država članica bez pratnje odrasle osobe koja je za njega odgovorna u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice tako dugo dok ta odrasla osoba stvarno ne preuzme brigu o njemu; uključuje i maloljetnika koji je ostao bez pratnje nakon što je ušao na državno područje država članica;

(j)  „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetnik koji dolazi na državno područje država članica bez pratnje odrasle osobe koja je za njega odgovorna u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice tako dugo dok ta odrasla osoba stvarno ne preuzme brigu o njemu; uključuje i maloljetnika koji je ostao bez pratnje nakon što je ušao na državno područje država članica, kao i maloljetnika koji je razdvojen od obaju roditelja ili od svojeg prethodnog pravnog ili uobičajenog primarnog staratelja;

Obrazloženje

Cilj je ovog amandmana proširiti opseg definicije „maloljetnika bez pratnje”.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prije primjene kriterija za određivanje odgovorne države članice u skladu s poglavljima III. i IV. prva država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu mora:

Briše se.

(a)  razmotriti je li zahtjev za međunarodnu zaštitu nedopušten u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkama (b) i (c) Direktive 2013/32/EU ako se zemlja koja nije država članica smatra prvom zemljom azila ili sigurnom trećom zemljom za podnositelja zahtjeva i

 

(b)   razmotriti zahtjev ubrzanim postupkom u skladu s člankom 31. stavkom 8. Direktive 2013/32/EU ako se primjenjuje sljedeće:

 

i.   podnositelj ima državljanstvo treće zemlje uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja porijekla utvrđen na temelju Uredbe [Prijedlog COM (2015) 452 od 9. rujna 2015.] ili je osoba bez državljanstva koja je prethodno imala uobičajeno boravište u toj zemlji ili

 

ii.   postoje ozbiljni razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili javni red države članice ili je prisilno protjeran iz ozbiljnih razloga javne sigurnosti ili javnog reda prema nacionalnom pravu.

 

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne obuhvaća mogućnost biranja koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

(a)  da pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ne obuhvaća mogućnost biranja koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, osim u slučaju kada podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za ponovno spajanje obitelji;

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 2.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je to potrebno za pravilno razumijevanje podnositelja zahtjeva, informacije se daju i usmeno, na primjer prilikom osobnog intervjua iz članka 7.

Kada je to potrebno za pravilno razumijevanje podnositelja zahtjeva, informacije se daju i usmeno, na primjer prilikom osobnog intervjua iz članka 7. Maloljetnom podnositelju zahtjeva informacije se pružaju na način prilagođen djetetu.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji odgovoriti na specifičnu situaciju maloljetnika jačanjem njihovih prava. Povezan je s amandmanima na članke 7., 8. i 10.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni se intervju provodi na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije i na kojem se može sporazumijevati. Kada je to potrebno, države članice mogu uzeti tumača koji je sposoban osigurati odgovarajuće sporazumijevanje između podnositelja zahtjeva i osobe koja vodi osobni intervju.

3.  Osobni se intervju provodi na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije i na kojem se može sporazumijevati te po potrebi na način prilagođen djetetu. Kada je to potrebno, države članice mogu uzeti tumača koji je sposoban osigurati odgovarajuće sporazumijevanje između podnositelja zahtjeva i osobe koja vodi osobni intervju.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji odgovoriti na specifičnu situaciju maloljetnika jačanjem njihovih prava. Povezan je s amandmanima na članke 6., 8. i 10.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri provedbi svih postupaka iz ove Uredbe, najbolji interes djeteta primarna je briga država članica.

1.  Pri provedbi svih postupaka iz ove Uredbe, najbolji interes djeteta sustavno se procjenjuje i predstavlja primarnu brigu država članica.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji ojačati prava maloljetnika i ojačati obveze država članica prema njima. Povezan je s drugim amandmanima na članak 8.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica u kojoj maloljetnik bez pratnje mora biti prisutan osigurava da zastupnik zastupa i/ili pomaže maloljetniku bez pratnje u odgovarajućim postupcima iz ove Uredbe. Zastupnik je osposobljen i ima stručno znanje da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika u postupcima koji se provode na temelju ove Uredbe. Takav zastupnik ima pristup sadržaju odgovarajućih dokumenata iz dosjea podnositelja zahtjeva, uključujući posebnu brošuru za maloljetnike bez pratnje.

Svaka država članica u kojoj je maloljetnik bez pratnje prisutan osigurava da se odmah nakon dolaska imenuje dobro osposobljen zastupnik koji zastupa i/ili pomaže maloljetniku bez pratnje u odgovarajućim postupcima iz ove Uredbe. Zastupnik je osposobljen i ima stručno znanje da osigura poštovanje najboljih interesa maloljetnika u postupcima koji se provode na temelju ove Uredbe. Takav zastupnik ima pristup sadržaju odgovarajućih dokumenata iz dosjea podnositelja zahtjeva, uključujući posebnu brošuru za maloljetnike bez pratnje.

Ovaj stavak ne dovodi u pitanje odgovarajuće odredbe iz članka 25. Direktive 2013/32/EU.

Ovaj stavak ne dovodi u pitanje odgovarajuće odredbe iz članka 25. Direktive 2013/32/EU.

 

Zbog njihove ranjivosti maloljetnike bez pratnje trebalo bi premještati u drugu državu članicu samo ako je premještaj u najboljem interesu djeteta.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji ojačati prava maloljetnika bez pratnje i naglasiti činjenicu da je država odgovorna za njih.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka a

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 8. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mogućnosti ponovnog spajanja obitelji;

(a)  očuvanje obiteljskog života, uključujući mogućnosti ponovnog spajanja obitelji;

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji ojačati jamstva za maloljetnike proširenjem obveza koje države članice imaju prema njima. Povezan je s drugim amandmanima na članak 8.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 3.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osoblje nadležnih tijela iz članka 47. koje obrađuje zahtjeve maloljetnika bez pratnje odgovarajuće je osposobljeno, i nadalje se mora odgovarajuće osposobljavati, o posebnim potrebama maloljetnika bez pratnje.

Osoblje nadležnih tijela iz članka 47. koje obrađuje zahtjeve maloljetnika bez pratnje odgovarajuće je osposobljeno, i nadalje se mora odgovarajuće osposobljavati, o posebnim potrebama maloljetnika bez pratnje. Tim su osposobljavanjem obuhvaćeni moduli procjene rizika u cilju usmjeravanja skrbi i zaštite prema individualnim potrebama djeteta, s posebnim naglaskom na ranoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima i zlostavljanja, kao i osposobljavanje u pogledu dobrih praksi za sprečavanje nestanaka.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji odgovoriti na specifičnu situaciju maloljetnika jačanjem jamstva da će nadležna tijela država članica s njima postupati na odgovarajući način. Povezan je s amandmanima na članke 7., 8. i 10.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 10. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odsutnosti člana obitelji ili rođaka iz stavaka 2. i 3., odgovorna je ona država članica u kojoj je maloljetnik bez pratnje prvi put podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, osim ako se dokaže da to nije u najboljem interesu maloljetnika.

U odsutnosti člana obitelji ili rođaka iz stavaka 2. i 3., odgovorna je ona država članica u kojoj je maloljetnik bez pratnje prisutan ili u kojoj je podnio zahtjev za azil, pod uvjetom da je to u najboljem interesu maloljetnika.

Obrazloženje

Ovaj je amandman povezan s prethodnim amandmanom na članak 8. Države je odgovorna za sve maloljetnike bez pratnje koji su prisutni na njezinu teritoriju.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu i koja provodi postupak za određivanje odgovorne države članice može bilo kada prije određivanja odgovorne države članice zatražiti od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva i da se tako osigura spajanje bilo kojih osoba u rodbinskom odnosu , i onda kada ta druga država članica nije odgovorna na temelju kriterija iz članaka od 10. do 13. i članka 18. Predmetne osobe moraju dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu i koja provodi postupak za određivanje odgovorne države članice može bilo kada prije određivanja odgovorne države članice zatražiti od druge države članice da prihvati podnositelja zahtjeva i da se tako osigura spajanje bilo kojih osoba u rodbinskom odnosu ili temeljem obiteljskih, kulturnih ili društvenih veza ili jezičnih vještina koje bi olakšale njegovu integraciju u drugu državu članicu, i onda kada ta druga država članica nije odgovorna na temelju kriterija iz članaka od 10. do 13. i članka 18. Predmetne osobe moraju dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 604/2013

Članak 29. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne smiju zadržati osobu samo stoga jer se u vezi s njom provodi postupak određen ovom Uredbom.

Države članice ne smiju zadržati osobu samo stoga jer se u vezi s njom provodi postupak određen ovom Uredbom. Zadržavanje se uvijek primjenjuje samo u krajnjem slučaju te alternative zadržavanju uvijek imaju prednost. Djeca se ne zadržavaju jer zadržavanje nikada nije u najboljem interesu djeteta. Maloljetnici i obitelji s maloljetnom djecom smještaju se zajedno u neskrbnički smještaj u zajednici.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji osigurati da se za djecu poduzmu odgovarajuće mjere u njihovom najboljem interesu.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija Europske unije za azil uspostavlja mrežu nadležnih tijela iz članka 47. stavka 1. i olakšava njezine aktivnosti u cilju jačanja praktične suradnje i razmjene informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica.

Agencija Europske unije za azil uspostavlja mrežu nadležnih tijela iz članka 47. stavka 1. i olakšava njezine aktivnosti u cilju jačanja praktične suradnje i razmjene informacija o svim pitanjima u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući razvoj praktičnih alata i smjernica. Nadležna tijela zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja te zemalja europskog susjedstva mogu biti pozvana da surađuju s tom mrežom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Utvrđivanje kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

9

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josef Weidenholzer

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE oODBORA ZA PRORAČUNE (17.5.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Gérard Deprez

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije čija je svrha preinaka i zamjena Uredbe Vijeća (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva. U kontekstu migracijske i izbjegličke krize pokazalo se potrebnim provesti reformu Dublinskog sustava radi njegova pojednostavljenja i poboljšanja njegove učinkovitosti u praksi te kako bi se u obzir uzela činjenica da su neke države članice suočavale s nerazmjernim pritiskom u pogledu zahtjevâ.

Korektivni mehanizam

Odobrena sredstva potrebna kako bi se osigurala provedba prijedloga iznose 1,828 milijardi EUR za razdoblje od 2017. do 2020. Tim bi se iznosom nakon pokretanja mehanizma za pravednu raspodjelu u korist pojedine države članice trebali pokriti troškovi transfera, uspostava i rad informacijskog sustava za upis i automatsku raspodjelu tražitelja azila kao i troškovi stvaranja dodatnih kapaciteta za prihvat, osiguranja hrane i osnovnih usluga prebačenim tražiteljima azila.

Izvjestitelj prima na znanje stajalište Komisije, koja određuje prag broja zahtjeva za azil nakon kojeg se automatski aktivira korektivni mehanizam raspodjele. Smatra da je potrebno utvrditi aktivacijski prag kako se niti jedna država članica ne bi suočila s problemom nerazmjernog pritiska u pogledu zahtjevâ za azil ili zatražila pokretanje mehanizma raspodjele unatoč činjenici je u skladu s ključem raspodjele primila tek mali broj podnositelja zahtjeva za azil.

Ipak, izvjestitelj smatra da određivanjem praga za pokretanje mehanizma od 150 % njihove kvote utvrđene prema referentnom ključu Komisija prekomjerno opterećuje određene države članice, koje tako prije pokretanja mehanizama solidarnosti same snose teret obrade broja zahtjeva koji za polovicu premašuje njihove kapacitete. Također smatra da preniski prag bez dodatnih uvjeta može dovesti do nedovoljne razine odgovornosti država članica u pogledu kontrole granica i upravljanja njima. Stoga predlaže da se odredi prag od 100 % referentne kvote države članice, ali i da se spriječi moguća primjena politike popustljivosti na granicama dodavanjem klauzule o uzajamnoj solidarnosti, koja bi omogućila suspenziju korektivnog mehanizma u slučajevima kada država članica na odgovarajući način ne ispuni obveze povezane s upravljanjem svojim vanjskim granicama u skladu s Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži. Naposljetku, predlaže da se predvidi prestanak primjene korektivnog mehanizma isključivo onda kada broj zahtjeva za azil podnesenih državi članici korisnici padne na 90 % njezine kvote utvrđene prema referentnom ključu, čime bi se izbjegle opetovane oscilacije u primjeni sustava.

Troškovi transfera

Od predviđenih 1,828 milijardi EUR 375 milijuna EUR namijenjeno je pokrivanju troškova transfera među državama članicama za ukupno 750 000 osoba čiji je transfer obavljen. U skladu s člankom 42. prijedloga preinake državi članici korisnici koja obavlja transfer podnositelja zahtjeva za azil u državu u koju se podnositelj zahtjeva raspodjeljuje trebao bi se isplatiti paušalni iznos od 500 EUR za svaku osobu čiji se transfer obavi.

Izvjestitelj podupire prijedlog u skladu s kojim država koja obavlja transfer ima pravo na naknadu troškova. Smatra da je paušalna naknada opravdana jer se tako izbjegava kontrola stvarnih troškova, a posljedično i veliko birokratsko opterećenje; Ipak, smatra da određivanjem iznosa od 500 EUR po osobi čiji je transfer obavljen, zbog toga što bi naknada veća od stvarnih troškova mogla pomoći državama članicama najizloženijima pritisku, Komisija ne uzima u obzir nedavno uspostavljen instrument za hitnu potporu[1], čija je svrha dopunjavati mjere država članica koje se suočavaju s problemima kao što su, između ostalog, iznenadan i velik priljev državljana trećih zemalja (izbjeglica i migranata) na njihovo državno područje.

Izvjestitelj stoga predlaže da se odredi paušalni iznos od 300 EUR za svaku osobu čiji se transfer obavi jer bi on bio malo bliži procijenjenim realnim troškovima. Ukupni iznos sredstava za transfere za razdoblje od 2017. do 2020. bio bi tako 225 milijuna EUR, što bi omogućilo uštedu u iznosu od 150 milijuna EUR. Od te uštede najmanje 110 milijuna EUR moglo bi biti upotrijebljeno za potporu fonda za hitnu potporu (30 milijuna EUR 2017. godine te po 40 milijuna EUR 2018. i 2019. godine) prije isteka valjanosti njegove pravne osnove u ožujku 2019.

Financijska solidarnost i uspostavljanje „dublinske rezerve” u okviru Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)

Izvjestitelj smatra prijedlog Komisije o nametanju obveze financijskog doprinosa državama članicama onda kada odbiju preuzeti odgovornost za tražitelje azila koji su im dodijeljeni u okviru mehanizma raspodjele legitimnim, neophodnim i razmjernim. Ustraje na tome da taj obavezni financijski doprinos nema karakter kaznene mjere, već da predstavlja oblik pravedne podjele odgovornosti među državama članicama (čl. 80. UFEU-a). Ipak, smatra da financijski mehanizam koji je Komisija predvidjela u ovom slučaju nije najprimjereniji, ni u pogledu iznosa ni metode.

Izvjestitelj predlaže da u ime financijske solidarnosti država članica koja ispunjava svoje obveze u okviru korektivnog mehanizma raspodjele za svakog podnositelja zahtjeva koji joj je dodijeljen prve i druge godine plati doprinos od 50 000 EUR, treće i četvrte godine doprinos od 75 000 EUR, tj. 100.000 EUR od pete godine nadalje. Ti bi se iznosi u cijelosti uplatili u FAMI, uspostavljen Uredbom (EU) br. 516/2014, kako bi se stvorila „dublinska rezerva”. Stvaranje takve rezerve može se, naravno, ostvariti jedino pri preispitivanju FAMI-ja, koje je predviđeno člankom 60. Uredbe (EU) br. 514/2014 i člankom 28. Uredbe (EU) br. 516/2014, najkasnije do 30. lipnja 2020. U slučaju da država članica ne uplati svoj doprinos, Komisija spomenute iznose odbija od isplata koje država članica prima iz drugih fondova Unije.

Odobrena sredstva „dublinske rezerve” namijenjena su za pokrivanje paušalnog iznosa za svakog podnositelja zahtjeva za azil te se proporcionalno raspoređuju među državama članicama koje na odgovarajući način sudjeluju u korektivnom mehanizmu raspodjele. U Odluci (EU) 2015/1601 navodi se da će za mjere premještanja biti osigurana financijska potpora iz FAMI-ja. U tu svrhu države članice u koje se podnositelji zahtjeva premještaju primaju paušalni iznos od 6000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je premješten na njihov teritorij. Za preseljenje se izdvajaju sredstava u iznosu od 10 000 EUR po osobi. Izvjestitelj stoga smatra primjerenim pružiti financijsku potporu državama članicama koje sudjeluju u tom mehanizmu solidarnosti. U skladu s predloženim sustavom iznosi financijske potpore predviđeni po podnositelju zahtjeva povećavaju se razmjerno opterećenju koje neke države moraju međusobno raspodijeliti zbog nesudjelovanja drugih država članica.

Automatizirani sustav za upis i praćenje

Od 1,828 milijardi EUR 3,603 milijuna dodjeljuje se agenciji eu-LISA za pripremanje i razvijanje automatiziranog informacijskog sustava za raspodjelu tražitelja azila te operativno upravljanje njime. Kad automatizirani sustav za upis, praćenje i mehanizam raspodjele iz članka 44. odredi državu članicu raspodjele, te informacije moraju biti automatski unesene u Eurodac. Zato je važno osigurati interoperabilnost između središnjeg sustava korektivnog mehanizma i središnjeg sustava Eurodaca.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana Uredbom (EU) br. 1077/201121 trebala bi biti odgovorna za pripremanje, razvijanje i operativno upravljanje središnjim sustavom i komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

(30)  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovana Uredbom (EU) br. 1077/201121, trebala bi biti odgovorna za pripremanje i razvijanje središnjeg sustava te operativno upravljanje njime, njegovu interoperabilnost s drugim sustavima i za komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

___

___

21 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.)

21 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ključ koji se temelji na broju stanovnika i veličini gospodarstva država članica trebao bi se primjenjivati, zajedno s pragom, kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi djelovao kao sredstvo pomoći državama članicama suočenima s nerazmjernim pritiskom. Korektivna raspodjela u korist države članice trebala bi se automatski početi primjenjivati ako broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prekorači 150 % brojke navedene u referentnom ključu. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(32)  Ključ koji se temelji na broju stanovnika i veličini gospodarstva država članica trebao bi se primjenjivati, zajedno s pragom, kao referentna točka u provedbi korektivnog mehanizma raspodjele kako bi djelovao kao sredstvo pomoći državama članicama suočenima s nerazmjernim pritiskom. Korektivna raspodjela u korist države članice trebala bi se automatski početi primjenjivati ako broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prekorači 100 % brojke navedene u referentnom ključu. Kako bi se odrazili sveukupni napori svake države članice, za izračun bi broj osoba stvarno preseljenih u tu državu članicu trebalo dodati broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Obrazloženje

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prema mehanizmu raspodjele troškovi transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele trebali bi se nadoknaditi iz proračuna EU-a.

(34)  Prema mehanizmu raspodjele troškovi transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele trebali bi se nadoknaditi iz proračuna EU-a u paušalnom iznosu od 300 EUR po osobi čiji je transfer obavljen.

Obrazloženje

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Država članica raspodjele može odlučiti ne prihvatiti dodijeljene podnositelje zahtjeva tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja te bi u tom slučaju trebala unijeti tu informaciju u automatizirani sustav i obavijestiti ostale države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil. Nakon toga bi se podnositelji zahtjeva koji su trebali biti dodijeljeni toj državi članici trebali raspodijeliti među drugim državama članicama. Država članica koja privremeno ne sudjeluje u korektivnoj raspodjeli trebala bi platiti solidarni doprinos od 250 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva koji nije prihvaćen u državu članicu određenu odgovornom za razmatranje tih zahtjeva. Komisija bi provedbenim aktom trebala propisati praktične načine provedbe mehanizma solidarnog doprinosa. Agencija Europske unije za azil pratit će i svake godine izvješćivati Komisiju o primjeni mehanizma financijske solidarnosti.

(35)  Država članica raspodjele koja ne prihvaća dodijeljene podnositelje zahtjeva tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja trebala bi unijeti tu informaciju u automatizirani sustav i obavijestiti ostale države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil. Nakon toga bi se podnositelji zahtjeva koji su trebali biti dodijeljeni toj državi članici trebali raspodijeliti među drugim državama članicama. Trebalo bi uspostaviti fond („Dublinski rezervni fond” ) i država članica koja ne sudjeluje u korektivnoj raspodjeli trebala bi u taj fond za svakog dodijeljenog podnositelja zahtjeva kojeg ne prihvati uplatiti godišnji iznos od 50 000 EUR prve i druge godine, 75 000 EUR treće i četvrte godine, tj. 100.000 EUR za naredne godine. Sredstva u sklopu Dublinskog rezervnog fonda namijenjena su pokrivanju dodjele paušalnog iznosa po podnositelju zahtjeva za međunarodnu zaštitu i proporcionalno se raspoređuju među državama članicama koje sudjeluju u korektivnom mehanizmu raspodjele. U slučaju da država članica ne uplati potrebna sredstva, Komisija bi taj iznos trebala odbiti od isplata koje ta država članica prima iz drugih fondova Unije. Komisija bi provedbenim aktom trebala propisati praktične načine provedbe navedenog načela, a Agencija Europske unije za azil pratit će i svake godine izvješćivati Komisiju.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Trebalo bi osigurati kontinuitet između sustava za određivanje odgovorne države članice koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 604/2013 i sustava koji je uspostavljen ovom Uredbom. Isto tako, trebalo bi osigurati usklađenost između ove Uredbe i Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća] .

(41)  Trebalo bi osigurati kontinuitet između sustava za određivanje odgovorne države članice koji je utvrđen Uredbom (EU) br. 604/2013 i sustava koji je uspostavljen ovom Uredbom. Isto tako, trebalo bi osigurati usklađenost između ove Uredbe i Uredbe [Prijedlog Uredbe o preinaci Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća]. Kada automatizirani sustav za upis, praćenje i mehanizam raspodjele iz članka 44. odredi državu članicu raspodjele, te bi informacije trebale biti automatski unesene u Eurodac. Zato je važno osigurati interoperabilnost između središnjeg sustava korektivnog mehanizma i središnjeg sustava Eurodaca.

Obrazloženje

U ovoj se izmjeni jasno ističe veza između dvaju dotičnih propisa s ciljem osiguranja koherentnosti dvaju sustava na temelju njihove interoperabilnosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. primjenjuje se ako automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. pokazuje da je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prema kriterijima iz poglavlja III., članka 3. stavka 2. ili 3., članaka 18. i 19., uz broj osoba koje su stvarno preseljene, viši od 150 % referentnog broja za tu državu članicu kako je definirano prema ključu iz članka 35.

2.  Stavak 1. primjenjuje se ako automatizirani sustav iz članka 44. stavka 1. pokazuje da je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je država članica odgovorna prema kriterijima iz poglavlja III., članka 3. stavka 2. ili 3., članaka 18. i 19., uz broj osoba koje su stvarno preseljene, viši od 100 % referentnog broja za tu državu članicu kako je definirano prema ključu iz članka 35.

Obrazloženje

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 37. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska solidarnost

Financijska solidarnost i uspostava Dublinskog rezervnog fonda

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na kraju razdoblja od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakog sljedećeg dvanaestomjesečnog razdoblja država članica može unijeti u automatizirani sustav da privremeno neće sudjelovati u korektivnom mehanizmu raspodjele utvrđenom u poglavlju VII. ove Uredbe kao država članica raspodjele te o tome obavijestiti države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil.

1.  Na kraju razdoblja od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakog sljedećeg dvanaestomjesečnog razdoblja država članica koja ne ispuni svoje obveze u okviru korektivnog mehanizma raspodjele iz poglavlja VII. kao država članica raspodjele trebala bi tu informaciju unijeti u automatizirani sustav te o tome obavijestiti države članice, Komisiju i Agenciju Europske unije za azil.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju dvanaestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. država članica koja ne sudjeluje u korektivnom mehanizmu raspodjele dobiva obavijest iz automatiziranog sustava o broju podnositelja zahtjeva za koje bi inače bila država članica raspodjele. Država članica zatim plaća solidarni doprinos od 250 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva koji bi inače bio dodijeljen toj državi članici tijekom predmetnog dvanaestomjesečnog razdoblja. Solidarni doprinos plaća se državi članici koja je određena odgovornom za razmatranje predmetnih zahtjeva.

3.  Na kraju dvanaestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. država članica koja ne sudjeluje u korektivnom mehanizmu raspodjele dobiva obavijest iz automatiziranog sustava o broju podnositelja zahtjeva za koje bi inače bila država članica raspodjele. Trebalo bi uspostaviti fond („Dublinski rezervni fond” ) i država članica koja ne sudjeluje u mehanizmu korektivne raspodjele mora u taj fond za svakog dodijeljenog podnositelja zahtjeva kojeg ne prihvati uplatiti godišnji iznos od 50 000 EUR prve i druge godine, 75 000 EUR treće i četvrte godine, tj. 100.000 EUR za naredne godine. Sredstvima iz Dublinskog rezervnog fonda pokrivaju se dodjele paušalnog iznosa po podnositelju zahtjeva za međunarodnu zaštitu i ona se proporcionalno raspoređuju među državama članicama koje sudjeluju u korektivnom mehanizmu raspodjele. U slučaju da država članica ne uplati potrebna sredstva, Komisija taj iznos odbija od isplata koje ta država članica prima iz drugih fondova Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kao nadoknada troškova transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele, državi članici korisnici isplaćuje se paušalni iznos od 500 EUR za svaku osobu čiji je transfer obavljen u skladu s člankom 38. točkom (c). Ta se financijska potpora provodi primjenom postupaka utvrđenih u članku 18. Uredbe (EU) br. 516/2014.

Kao nadoknada troškova transfera podnositelja zahtjeva u državu članicu raspodjele, državi članici korisnici isplaćuje se paušalni iznos od 300 EUR za svaku osobu čiji je transfer obavljen u skladu s člankom 38. točkom (c). Ta se financijska potpora provodi primjenom postupaka utvrđenih u članku 18. Uredbe (EU) br. 516/2014.

Obrazloženje

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice i Komisija dobivaju obavijest iz automatiziranog sustava čim broj zahtjeva u državi članici korisnici za koje je ona odgovorna država članica na temelju ove Uredbe padne ispod 150 % njezina udjela u skladu s člankom 35. stavkom 1.

Države članice i Komisija dobivaju obavijest iz automatiziranog sustava čim broj zahtjeva u državi članici korisnici za koje je ona odgovorna država članica na temelju ove Uredbe padne ispod 90 % njezina udjela u skladu s člankom 35. stavkom 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako neka država članica na odgovarajući način ne ispuni svoje obveze upravljanja svojim vanjskim granicama u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Vijeće kvalificiranom većinom glasova može donijeti odluku o suspenziji korektivnog mehanizma raspodjele. Odluka o suspenziji tog mehanizma vrijedi za fiksno razdoblje od najviše jedne godine.

 

___

 

1a Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Interoperabilnost automatiziranog sustava i Eurodaca osigurana je izravnim komunikacijskim kanalom između središnjih sustava kako bi se omogućilo automatsko prosljeđivanje informacija o državi članici raspodjele, koja se utvrđuje korektivnim mehanizmom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 odgovorna je za pripremanje, razvijanje i operativno upravljanje središnjim sustavom i komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

3.  Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011, trebala bi biti odgovorna za pripremanje i razvijanje središnjeg sustava te operativno upravljanje njime, njegovu interoperabilnost s drugim sustavima i za komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih infrastruktura.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Utvrđivanje kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

15.6.2016

Razmatranje u odboru

9.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  Uredba Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Utvrđivanje kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Datum podnošenja EP-u

4.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Datum usvajanja

19.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

16

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum podnošenja

6.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani