JELENTÉS az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

6.11.2017 - (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Cecilia Wikström
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

Eljárás : 2016/0133(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0345/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0345/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0270),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0173/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőház, a cseh szenátus, az olasz szenátus, a magyar Országgyűlés, a lengyel Szejm, a lengyel szenátus, a román képviselőház és a szlovák parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 8-i véleményére[2],

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[3],

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak küldött, 2016. november 30-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0345/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke kimondja, hogy a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i genfi egyezmény és az 1967. január 31-i jegyzőkönyv rendelkezéseivel, valamint az Európai Unióról szóló szerződéssel és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban a menedékjogot biztosítani kell.

Indokolás

A menedékjogot a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény és az 1967. január 31-i jegyzőkönyv szabályainak kellő tiszteletben tartásával garantálni kell.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E módszernek mind a tagállamok, mind az érintett személyek vonatkozásában tárgyilagos és méltányos szempontokon kell alapulnia. Lehetővé kell tennie különösen a felelős tagállam gyors meghatározását, hogy a nemzetközi védelem megadására vonatkozó eljáráshoz való hatékony hozzáférés biztosított legyen, és a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatos gyors döntéshozatal ne kerüljön veszélybe.

(5)  E módszernek a szolidaritás elvén, valamint tárgyilagos és méltányos szempontokon kell alapulnia, mind a tagállamok, mind az érintett személyek vonatkozásában. Lehetővé kell tennie különösen a felelős tagállam gyors meghatározását, hogy a nemzetközi védelem megadására vonatkozó eljáráshoz való hatékony hozzáférés biztosított legyen, és a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatos gyors döntéshozatal ne kerüljön veszélybe.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének megfelelő támogatást kell nyújtania e rendelet végrehajtásához, különösen a menedékkérők korrekciós célú elosztási mechanizmus alapján történő elosztására vonatkozó referenciakulcs létrehozásával, a referenciakulcs alapjául szolgáló számadatok éves kiigazításával, valamint az Eurostat-adatokon alapuló referenciakulcs meghatározásával.

(9)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (a továbbiakban: Menekültügyi Ügynökség) megfelelő támogatást kell nyújtania e rendelet végrehajtásához, különösen a menedékkérők korrekciós célú elosztási mechanizmus alapján történő elosztására vonatkozó referenciakulcs létrehozásával, a referenciakulcs alapjául szolgáló számadatok éves kiigazításával, valamint az Eurostat-adatokon alapuló referenciakulcs meghatározásával. A Menekültügyi Ügynökségnek a tagállamok illetékes hatóságaival szoros együttműködésben tájékoztató anyagokat kell kidolgoznia. A Menekültügyi Ügynökségnek át kell vennie a felelősséget a nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek átadásáért az összes e rendelet szerinti esetben.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A 604/2013/EU rendelet végrehajtásáról készített értékelés eredményeire tekintettel indokolt megerősíteni e szakaszban a 604/2013/EU rendeletet alátámasztó elveket, és egyúttal el kell végezni a szükséges fejlesztéseket a dublini rendszer, valamint az e rendszer keretében a kérelmezőknek nyújtott védelem hatékonysága tekintetében szerzett tapasztalatokra tekintettel. Ezen értékelés alapján, valamint a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és más érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően helyénvalónak tűnik az is, hogy a rendelet olyan intézkedéseket állapítson meg, amelyek a nemzetközi védelem iránti kérelmek tekintetében a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásához szükségesek, különösen annak biztosítására, hogy ne nehezedjék aránytalan teher néhány tagállamra.

(10)  A 604/2013/EU rendelet végrehajtásáról készített értékelés eredményeire tekintettel mélyrehatóan javítani kell a dublini rendszer, valamint az e rendszer keretében a kérelmezőknek nyújtott védelem hatékonyságát az eddigi tapasztalatok fényében. Ezen értékelés alapján, valamint a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és más érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően helyénvalónak tűnik az is, hogy a rendelet olyan intézkedéseket állapítson meg, amelyek a nemzetközi védelem iránti kérelmek tekintetében a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásához szükségesek, különösen annak biztosítására, hogy ne nehezedjék aránytalan teher néhány tagállamra.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban a tagállamoknak e rendelet alkalmazása során mindenekelőtt a családi élet tiszteletben tartására kell ügyelniük.

(16) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban a tagállamoknak e rendelet alkalmazása során mindenekelőtt a magán- és a családi élet, valamint a hátrányos megkülönböztetésektől való mentesség tiszteletben tartására kell ügyelniük.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak megakadályozása érdekében, hogy elfogadhatatlan követeléssel előálló vagy valószínűsíthetően nemzetközi védelemre nem szoruló, vagy biztonsági kockázatot jelentő kérelmezőket helyezzenek át a tagállamok között, biztosítani kell, hogy az a tagállam, amelyben először benyújtják a kérelmet, ellenőrizze a kérelem elfogadhatóságát az első menedék országa és biztonságos harmadik ország tekintetében, valamint gyorsított eljárásban vizsgálja meg a biztonságos harmadik országok uniós jegyzékén szereplő országból származó kérelmezők kérelmeit és a biztonsági aggályokat jelentő kérelmezőket.

törölve

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A biztonsági kockázatot jelentő kérelmezőket nem szabad áthelyezni a tagállamok között. A nemzetközi védelem iránti kérelem nyilvántartásba vételének helye szerinti tagállam a nyilvántartásba vételt követően a lehető leghamarabb biztonsági ellenőrzést hajt végre annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező alapos okkal veszélyesnek tekinthető-e a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére. Amennyiben egy tagállam biztonsági okok miatt utasítja el egy kérelmező áthelyezését, az elutasítást alátámasztó minden szükséges részletről tájékoztatnia kell azt a tagállamot, ahol a kérelmező tartózkodik.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Amennyiben a 10., 11., 12., 13. és 18. cikkben rögzített kritériumok nem alkalmazhatók a felelős tagállam meghatározására, és a kérelmező nem szorul különös eljárási garanciákra és nyilvánvalóan feltételezhető róla, hogy nem minősül nemzetközi védelem jogosultjának, a kérelmező nem helyezhető át más tagállamba. A kérelem további feldolgozásáért az a tagállam felelős, ahol a kérelmező a kérelmét benyújtotta. Az Unió általános költségvetése fedezi az ilyen kérelmezők befogadási feltételeihez kapcsolódó költségeket, a felelős tagállamnak pedig képesnek kell lennie arra, hogy támogatást kérjen a Menekültügyi Ügynökségtől az ilyen kérelmek feldolgozásához. A felelős tagállamnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatást kérjen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségtől az ilyen kérelmezők harmadik országba történő, kiutasítási határozatot követő visszaküldésére, amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező az (EU) XXX/XXX rendelet (a kvalifikációs rendelet) szerint nem minősül nemzetközi védelemre jogosultnak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ugyanazon család tagjai által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek egyetlen tagállam által történő együttes elbírálása lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a kérelmeket alaposan megvizsgálják, azok tárgyában következetes határozatokat hozzanak, valamint ne válasszák szét az egy családhoz tartozókat.

(18)  Ugyanazon család tagjai által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek egyetlen tagállam által történő együttes elbírálása lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a kérelmeket alaposan megvizsgálják, azok tárgyában következetes határozatokat hozzanak, valamint ne válasszák szét az egy családhoz tartozókat. A családtagok nemzetközi védelem iránti kérelmeinek együttes elbírálása nem érinti a kérelmezők azon jogát, hogy egyéni kérelmet nyújtsanak be.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének teljes körű tiszteletben tartása érdekében kötelező felelősségi feltétellé kell tenni a kérelmező és a gyermeke, testvére vagy szülője közötti – a kérelmező terhességén vagy anyaságán, egészségi állapotán vagy idős korán alapuló – eltartotti viszony fennállását. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, a róla gondoskodni képes családtag vagy hozzátartozó másik tagállam területén való tartózkodását is kötelező felelősségi feltétellé kell tenni. Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a kísérő nélküli kiskorúak szabálytalan továbbutazását – ami családtag vagy rokon nélkül nem szolgálja mindenek felett álló érdeküket, – a felelős tagállamnak annak a tagállamnak kell lennie, ahol a kísérő nélküli kiskorú először nyújtotta be nemzetközi védelem iránti kérelmet, kivéve, ha bizonyítottan nem ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. A kísérő nélküli kiskorú másik tagállamba történő átadása előtt az átadó tagállamnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a fenti tagállam minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesz a gyermek megfelelő védelmének biztosítása érdekében, és különösen gyorsan képviselőt vagy képviselőket jelöl ki azzal a feladattal, hogy biztosítsák a kiskorúakat megillető összes jog tiszteletben tartását. A kísérő nélküli kiskorúak átadásáról szóló határozat meghozatala előtt kellő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező alkalmazottaknak kell megvizsgálniuk a gyermek mindenek felett álló érdekét.

(20)  A család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének teljes körű tiszteletben tartása érdekében kötelező felelősségi feltétellé kell tenni a kérelmező és a gyermeke, testvére vagy szülője közötti – a kérelmező terhességén vagy anyaságán, egészségi állapotán vagy idős korán alapuló – eltartotti viszony fennállását. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, a róla gondoskodni képes családtag vagy hozzátartozó másik tagállam területén való tartózkodását is kötelező felelősségi feltétellé kell tenni, kivéve, ha bizonyítják, hogy nem ez a kiskorú mindenek felett álló érdeke. A kísérő nélküli kiskorú másik tagállamba történő átadása előtt az átadó tagállamnak egyedi garanciát kell szereznie az említett tagállamtól arra vonatkozóan, hogy minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesz a gyermek megfelelő védelmének biztosítása érdekében, és különösen gyorsan gyámot jelöl ki azzal a feladattal, hogy biztosítsák a kiskorúakat megillető összes jog tiszteletben tartását. A kísérő nélküli kiskorúakért való felelősségről szóló határozat e rendelet szerinti meghozatala előtt kellő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező multidiszciplináris csapatnak kell megvizsgálnia a gyermek mindenek felett álló érdekét, a gyermek gyámjának és jogi tanácsadójának részvételével.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A rendszer hatékonyságát és fenntarthatóságát alááshatja, ha egy tagállam felelősséget vállal a hozzá benyújtott kérelmeket illetően olyan esetekben, amikor azok megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított kritériumok alapján nem ő felelős; és ez csak kivételes esetben fordulhat elő. Ezért a tagállam csak humanitárius okból, különösen családi okokból – térhet el a felelősségi feltételektől a felelős tagállam meghatározása előtt , és vizsgálhatja meg a hozzá vagy másik tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet, még akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított kötelező feltételek szerint nem felelős

(21)  A tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy humanitárius célból eltérjen a felelősségi feltételektől, és abban az esetben is megvizsgálja a hozzá vagy valamely más tagállamhoz benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmet, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított kötelező feltételek szerint nem felelős. A szabálytalan továbbutazás jelenségének megakadályozása és a menedékkérők arra való ösztönzése érdekében, hogy az Unióba való első belépés helye szerinti tagállamban nyújtsák be kérelmüket, lehetővé kell tenni számukra egy arra irányuló írásbeli, megfelelő indokolással ellátott – a valamely konkrét tagállambeli integrációjukat elősegítő, tágan értelmezett családi kapcsolataikra, kulturális, társadalmi kötelékeikre vagy nyelvi készségeikre és egyéb érdemi kapcsolataikra alapozott – kérelem benyújtását, hogy kérelmüket az a tagállam vizsgálja meg, amelyben a kérelmet benyújtották, vagy hogy a tagállam egy másik tagállamot kérjen fel a felelősségvállalásra.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és alkalmazásának akadályai elháruljanak, és különösen a tagállamok közötti szökés és szabálytalan továbbutazás megakadályozása érdekében, az eljárásra vonatkozóan a kérelmezőre nézve egyértelmű kötelezettségeket kell megállapítani, amelyekről időben megfelelően tájékoztatni kell. A fenti jogi kötelezettségek megsértésnek megfelelő és arányos eljárási következményekkel kell járnia a kérelmező, valamint megfelelő és arányos következményekkel annak befogadási feltételei tekintetében. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelően, annak a tagállamnak, ahol ilyen kérelmező tartózkodik, minden esetben biztosítani kell a szóban forgó személy közvetlen anyagi szükségleteinek ellátását.

(22)  Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és alkalmazásának akadályai elháruljanak, és különösen a tagállamok közötti szökés és szabálytalan továbbutazás megakadályozása érdekében eljárásokat kell kialakítani a kérelmezők és a tagállamok közötti együttműködés biztosítása céljából, olyan ösztönzők és visszatartó hatású eszközök egyértelmű rendszere mellett, amelyek biztosítják az előírásoknak való megfelelést. Egyértelmű kötelezettségeket kell továbbá meghatározni, amelyeket a kérelmezőnek az eljárás során teljesítenie kell, valamint biztosítani kell, hogy valamennyi kérelmezőt megfelelően tájékoztassák az e rendelet szerinti jogokról és kötelezettségekről. Meg kell erősíteni a kiskorúak, különösen pedig a kísérő nélküli kiskorúak támogatását és védelmét. A szökés jelentését szigorúan meg kell határozni. A szabálytalan belépés, a lakcím vagy a kérelmező személyazonosságát igazoló dokumentumok hiánya önmagában nem szolgálhat indokként a szökés veszélyének megállapításához.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Annak érdekében, hogy a kérelmezők jobban értsék a KEMR működését, jelentősen javítani kell a tájékoztatást. A rendelkezésre álló információk kérelmezők körében való korai terjesztése jelentősen növeli majd annak valószínűségét, hogy megértik, elfogadják és követik az e rendeletben foglalt eljárásokat. Az adminisztratív követelmények mérséklése és a közös erőforrások hatékony felhasználása érdekében a Menekültügyi Ügynökségnek a nemzeti hatóságokkal együttműködésben megfelelő tájékoztató anyagokat kell kidolgoznia. A Menekültügyi Ügynökségnek ezen anyagok kidolgozásakor teljes mértékben ki kell használnia a korszerű információs technológiákat. A menedékkérők megfelelő segítése érdekében a Menekültügyi Ügynökségnek olyan audiovizuális tájékoztató anyagokat is ki kell dolgoznia, amelyek az írásos tájékoztató anyagok mellett kiegészítésként használhatók. A Menekültügyi Ügynökségnek kell felelnie a KEMR működésére vonatkozó információkat tartalmazó, a kérelmezőknek és a potenciális kérelmezőknek szánt külön honlap üzemeltetéséért, amelynek célja, hogy fellépjen az embercsempészek által részükre nyújtott, gyakran téves információkkal szemben. A Menekültügyi Ügynökség által kidolgozott tájékoztató anyagokat az Unióba érkező menedékkérők által használt fő nyelvekre le kell fordítani és rendelkezésükre kell bocsátani.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b)  A kérelmezők különböző csoportjai eltérő tájékoztatási szükségletekkel rendelkeznek, ezért az információkat e szükségletekhez igazodva különböző módokon kell nyújtani. Különösen fontos biztosítani, hogy a kiskorúak gyermekbarát, szükségleteiknek és helyzetüknek megfelelő tájékoztatáshoz férjenek hozzá. A kísérővel érkező vagy kísérő nélküli kiskorúak számára gyermekbarát környezet révén nyújtott pontos, minőségi tájékoztatás fontos szerepet tölthet be a kiskorúak számára kellemes környezet biztosításában, ugyanakkor az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak felderítésében is.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának elősegítése érdekében a kérelmezőt személyesen meg kell hallgatni, kivéve, ha a kérelmező megszökött, vagy a kérelmező által benyújtott információk elegendőek a felelős tagállam meghatározásához . A nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell különösen e rendelet alkalmazásáról, arról, hogy nincs lehetősége megválasztani, hogy mely tagállam vizsgálja meg menedékkérelmét; az e rendeletből fakadó kötelezettségeiről, valamint azok nem teljesítésének következményéről .

(23)  A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának elősegítése érdekében a kérelmezőt személyesen meg kell hallgatni, kivéve, ha a kérelmező által benyújtott információk elegendőek a felelős tagállam meghatározásához, és ha a kérelmező nem kéri, hogy hallgassák meg. A nemzetközi védelem iránti kérelem nyilvántartásba vételekor a kérelmezőt tájékoztatni kell különösen e rendelet alkalmazásáról, arról, hogy – a VII. fejezetben foglalt rendelkezéseken kívül – nincs lehetősége megválasztani, hogy mely tagállam vizsgálja meg menedékkérelmét; az e rendeletből fakadó kötelezettségeiről, valamint azok nem teljesítésének következményéről, továbbá arról, hogy a végleges határozat meghozatala előtt minden olyan információt elő kell terjesztenie, amely lényeges a felelős tagállam helyes meghatározása szempontjából, ideértve különösen családtagok vagy hozzátartozók tagállamokban való tartózkodását. A kérelmezőt teljes körűen tájékoztatni kell jogairól, ideértve a hatékony jogorvoslathoz és a jogi segítségnyújtáshoz való jogáról. A kérelmező részére a tájékoztatást számára érthető nyelven, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával kell nyújtani.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A személyes meghallgatást végző személynek megfelelő képzésben kell részesülnie ahhoz, hogy figyelembe vegye a kérelmező személyes és általános körülményeit, ideértve a kérelmező kulturális gyökereit, korát, nemét, szexuális irányultságát, nemi azonosságát és kiszolgáltatott helyzetét is. A kérelmezők meghallgatását végző személyzetnek általánosságban ismernie kell azokat a problémákat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a kérelmezőknek a meghallgatásban történő részvételre való képességét, például fel kell tudnia ismerni az adott személy esetleges korábbi kínzására utaló jeleket.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében jogi biztosítékokat és hatékony jogorvoslati eszközöket kell biztosítani a felelős tagállamnak való átadásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összhangban. Hatékony jogorvoslatot kell biztosítani olyan helyzetekben is, amikor nem hoznak átadásra vonatkozó határozatot, de a kérelmező állítása szerint másik tagállam felelős annak alapján, hogy egy másik tagállamban családtaggal, vagy kísérő nélküli kiskorúak esetében hozzátartozóval rendelkezik. A nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében az ilyen határozatok elleni hatékony jogorvoslatnak egyaránt ki kell terjednie e rendelet alkalmazásának, valamint az azon tagállamban fennálló jogi és ténybeli helyzetnek a megvizsgálására, amelynek a kérelmezőt átadják. A hatékony jogorvoslat hatályát annak értékelésére kell korlátozni, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy sérül a kérelmező családi élet tiszteletben tartásához való joga, a gyermek jogai, az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma.

(24)  Az érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében jogi biztosítékokat és hatékony jogorvoslati eszközöket kell biztosítani a felelős tagállamnak való átadásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összhangban. Hatékony jogorvoslatot kell biztosítani olyan helyzetekben is, amikor nem hoznak átadásra vonatkozó határozatot, de a kérelmező állítása szerint másik tagállam felelős. A nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében az ilyen határozatok elleni hatékony jogorvoslatnak egyaránt ki kell terjednie e rendelet alkalmazásának, valamint az azon tagállamban fennálló jogi és ténybeli helyzetnek a megvizsgálására, amelynek a kérelmezőt átadják.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az e rendelet alapján felelősként meghatározott tagállam felelős marad a szóban forgó kérelmező minden egyes kérelmének – későbbi kérelmeit is ideértve – megvizsgálásáért a 2013/32/EU irányelv 40., 41. és 42. cikkével összhangban függetlenül attól, hogy a kérelmező elhagyta-e a tagállamok területét vagy kitoloncolták-e onnan. A 604/2013/EU rendelet azon rendelkezései, amelyek egyes körülmények között – ideértve azt is, amikor az átadások végrehajtására szabott határidők egy bizonyos ideje lejártak – a felelősség megszűnéséről rendelkeztek, a szökésre ösztönzőként hatottak, ezért azokat el kell hagyni.

(25)  Az e rendelet alapján felelősként meghatározott tagállam felelős marad a szóban forgó kérelmező minden egyes kérelmének – későbbi kérelmeit is ideértve – megvizsgálásáért az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [42.] cikkével összhangban, hacsak egy kiutasítási határozatot követően a kérelmezőt ki nem toloncolták a tagállam területéről vagy el nem hagyta azt. A 604/2013/EU rendelet azon rendelkezései, amelyek egyes körülmények között – ideértve azt is, amikor az átadások végrehajtására szabott határidők egy bizonyos ideje lejártak – a felelősség megszűnéséről rendelkeztek, a szökésre ösztönzőként hatottak, ezért azokat el kell hagyni.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A gyors felelősségmeghatározás és a nemzetközi védelmet kérelmezők tagállamok közötti gyors elosztása érdekében ésszerűsíteni és a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az átvétel iránti megkeresésekre és azok megválaszolására, a visszavételi értesítésekre, az átadások végrehajtására, valamint a jogorvoslatok benyújtására és elbírálásra vonatkozó határidőket.

(26)  A gyors felelősségmeghatározás és a nemzetközi védelmet kérelmezők tagállamok közötti gyors elosztása érdekében a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az átvétel iránti megkeresésekre és azok megválaszolására, a visszavételi értesítésekre, az átadások végrehajtására, valamint a jogorvoslatok benyújtására és elbírálásra vonatkozó határidőket, tiszteletben tartva a kérelmezők alapvető jogait és a kiszolgáltatott személyek jogait, különösen a gyermekek jogait és a gyermek minden felett álló érdekének alapelvét, valamint a családegyesítéshez való jogot.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A kérelmezők őrizetbe vételét és őrizetben tartását azon alapvető elvvel összhangban kell alkalmazni, hogy senki sem tartható őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy nemzetközi védelmet kér. Az őrizet időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie, és tiszteletben kell tartania a szükségesség és az arányosság elvét. Így különösen, a kérelmezők őrizetbe vételének és őrizetben tartásának összhangban kell lennie a genfi egyezmény 31. cikkével. Az őrizetben tartottak tekintetében e rendeletben szabályozott eljárásokat kiemelt fontossággal kell kezelni, és a lehető legrövidebb határidőn belül kell végrehajtani. Az őrizetben tartást szabályozó általános garanciák és az őrizetben tartási körülmények tekintetében a tagállamoknak adott esetben a 2013/33/EU irányelv rendelkezéseit kell alkalmazniuk az e rendelet alapján őrizetben tartott személyek vonatkozásában is.

(27)  A kérelmezők őrizetbe vételét és őrizetben tartását azon alapvető elvvel összhangban kell alkalmazni, hogy senki sem tartható őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy nemzetközi védelmet kér. Az őrizet időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie, és tiszteletben kell tartania a szükségesség és az arányosság elvét. Az akár kísérő nélküli, akár családban lévő gyermekek őrizetben vagy elkülönítve tartása sosem felel meg mindenek felett álló érdeküknek, és minden esetben a gyermek jogainak megsértését jelenti. Ezért ezt meg kell tiltani. Így különösen, a kérelmezők őrizetbe vételének és őrizetben tartásának összhangban kell lennie a genfi egyezmény 31. cikkével, és annak során maradéktalanul tiszteletben kell tartani a személy alapvető jogait. Az őrizetben tartottak tekintetében e rendeletben szabályozott eljárásokat kiemelt fontossággal kell kezelni, és a lehető legrövidebb határidőn belül kell végrehajtani. Az őrizetben tartást szabályozó általános garanciák és az őrizetben tartási körülmények tekintetében a tagállamoknak adott esetben a 2013/33/EU irányelv rendelkezéseit kell alkalmazniuk az e rendelet alapján őrizetben tartott személyek vonatkozásában is.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az EU-n belül a menedékkérelmek egyedi kérelemszám alapján történő megfelelő nyilvántartásba vétele várhatóan elősegítheti a többszörös kérelmek feltárását, megakadályozza a szabálytalan továbbutazást és több menedékjog iránti kérelem benyújtását („asylum shopping”). Automatizált rendszert kell létrehozni e rendelet alkalmazásának megkönnyítése céljából. E rendszernek lehetővé kell tennie az EU-ban benyújtott menedékkérelmek nyilvántartásba vételét, az egyes tagállamokban benyújtott kérelmek arányának hatékony ellenőrzését, valamint a korrekciós célú elosztási mechanizmus megfelelő alkalmazását.

(29)  Az EU-n belül a menedékkérelmek egyedi kérelemszám alapján történő megfelelő nyilvántartásba vétele várhatóan elősegítheti a többszörös kérelmek feltárását, és megakadályozza a szabálytalan továbbutazást. Automatizált rendszert kell létrehozni e rendelet alkalmazásának megkönnyítése céljából. E rendszernek lehetővé kell tennie az EU-ban benyújtott menedékkérelmek nyilvántartásba vételét, az egyes tagállamokban benyújtott kérelmek arányának hatékony ellenőrzését, valamint a korrekciós célú elosztási mechanizmus megfelelő alkalmazását. Az egyedi azonosítót a célhoz kötöttség elvét maradéktalanul tiszteletben tartva semmilyen körülmények között nem szabad az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célra felhasználni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az 1077/2011/EU rendelettel21 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségnek kell felelnie a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

(30)  Az 1077/2011/EU rendelettel21 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, a központi rendszer és egyéb rendszerek közötti interoperabilitás, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

__________________

__________________

21Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A Szerződés 80. cikkének megfelelően az uniós jogi aktusoknak – amennyiben szükséges – a szolidaritás elvét érvényre juttató, megfelelő intézkedéseket kell tartalmazniuk. Korrekciós célú elosztási mechanizmust kell létrehozni a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás, valamint annak biztosítása céljából, hogy a kérelmezők gyorsan hozzáférhessenek a nemzetközi védelem biztosítását célzó eljárásokhoz azon esetekben, amikor valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős.

(31)  A Szerződés 80. cikkének megfelelően az uniós jogi aktusoknak – amennyiben szükséges – a szolidaritás elvét érvényre juttató, megfelelő intézkedéseket kell tartalmazniuk. Korrekciós célú elosztási mechanizmust kell létrehozni a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás, valamint annak biztosítása céljából, hogy a kérelmezők gyorsan hozzáférhessenek a nemzetközi védelem biztosítását célzó eljárásokhoz annak elkerülése céljából, hogy valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtsanak be, amelyekért a szóban forgó tagállam lenne felelős.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a felelős tagállam megállapítására szolgáló eljárásaik hatékonyak legyenek, és lehetővé tegyék a nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára, hogy szükség esetén haladéktalanul valamely más tagállamba helyezzék át őket. A különleges eljárási igényekkel rendelkező kérelmezők nemzetközi védelem és áthelyezés iránti kérelmei elsőbbséget élveznek.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén alapuló kulcsot kell alkalmazni referenciapontként egy küszöbértékkel együtt ahhoz, hogy a mechanizmus segíthesse azon tagállamokat, amelyekre aránytalan nyomás nehezedik. A korrekciós célú elosztási mechanizmus valamely tagállam javára történő alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a valamely tagállam felelőssége alá tartozó nemzetközi védelem iránti kérelmek száma meghaladja a referenciakulcsban megállapított szám 150 %-át. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához.

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén alapuló referenciakulcsot kell alkalmazni referenciapontként ahhoz, hogy a mechanizmus biztosítani tudja a tagállamok közötti felelősség méltányos megosztását. A korrekciós célú elosztási mechanizmusnak állandónak és automatikusnak kell lennie, ha a III. és IV. fejezetben előírt kritériumok alapján nem határozható meg a felelős tagállam. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni azon nemzetközi védelem iránti kérelmek számához, amelyekért a tagállam felel.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A tagállamok eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek a kérelmezők fogadásával kapcsolatban. Annak biztosítása érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek az elmúlt években nem szerepeltek a kérelmezők fő célországai között, elegendő időt kapjanak fogadási képességeik kiépítésére, a korrekciós célú elosztási mechanizmusnak lehetővé kell tennie a fokozatos áttérést a jelenlegi helyzetről a korrekciós célú elosztási mechanizmus szerinti, méltányos felelősségmegosztási állapotra. Az átmeneti rendszernek a tagállamokban korábban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmek átlagos relatív számán alapuló referenciaértéket kell létrehoznia, majd ki kell alakítania az átmenetet a jelenlegi helyzetről az méltányos elosztás felé, olyan módon, hogy évente harmadrésszel csökkenti a referenciaértéket és harmadrésszel növeli az méltányos elosztási modell arányát mindaddig, amíg a rendszer teljes mértékben a méltányos felelősségmegosztáson nem alapul. Rendkívül fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek az elmúlt években nem szerepeltek a kérelmezők fő célországai között, teljes mértékben kihasználják a korrekciós célú elosztási mechanizmus által kínált lehetőségeket annak biztosítása érdekében, hogy fogadási képességeiket kellő mértékben megerősítsék, különös tekintettel a kiskorúak fogadására. A Menekültügyi Ügynökségnek az átmeneti időszakban valamennyi tagállamban fel kell mérnie a kísérő nélküli kiskorúak fogadására vonatkozó képességeket a hiányosságok feltárása és az e problémák kezelését célzó segítségnyújtás felajánlása érdekében.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az elosztási mechanizmus alkalmazása esetén azon kérelmezőket, amelyek a kedvezményezett tagállamban nyújtották be kérelmüket, olyan tagállamba kell elosztani, amelyek az e tagállamokra alkalmazott referenciakulcs alapján nem érik el a kérelmekre vonatkozó hányadukat. Megfelelő szabályokat kell előírni az olyan esetekre, amikor a kérelmező nyomós okok miatt veszélyesnek tekinthető a nemzetbiztonságra vagy közrendre, különösen pedig szabályokat a tagállamok illetékes menekültügyi hatóságai közötti információcsere tekintetében. Az átadást követően az elosztás szerinti céltagállamnak meg kell határoznia a felelős tagállamot, és felelnie kell a kérelem megvizsgálásáért, kivéve, ha a felelősség tekintetében elsőbbséget élvező – különösen a családtagok jelenlétével kapcsolatos – kritériumok alapján egy másik tagállamot határoznak meg felelősként.

(33)  Az elosztási mechanizmus alkalmazásakor azon kérelmezőket, amelyek a meghatározásért felelős tagállamban nyújtották be kérelmüket, olyan tagállamba kell elosztani, amelyek az e tagállamokra alkalmazott referenciakulcs alapján nem érik el a kérelmekre vonatkozó hányadukat. Megfelelő szabályokat kell előírni az olyan esetekre, amikor a kérelmező nyomós okok miatt veszélyesnek tekinthető a nemzetbiztonságra vagy közrendre, különösen pedig szabályokat a tagállamok illetékes menekültügyi hatóságai közötti információcsere tekintetében. Az átadást követően az elosztás szerinti céltagállamnak kell felelős tagállamként megvizsgálnia a kérelmet.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy eljárásaik hatékonyak legyenek, és lehetővé tegyék a kérelmezők számára, hogy haladéktalanul valamely más tagállamba helyezzék át őket, amennyiben e rendelet értelmében nem minősülnek felelős tagállamnak. A költséges és időigényes másodlagos átadások elkerülése, valamint a kérelmezők számára a család egységének – az uniós frontországok indokolatlan túlterhelése nélküli – tényleges érvényesítése érdekében könnyített eljárást kell tervbe venni, amely lehetővé teszi azon kérelmezők átadását, akik feltehetőleg megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján egy adott tagállamban egyesíthetők családtagjaikkal, vagy akiknek kérelmét várhatóan gyorsan megvizsgálja majd az a tagállam, amellyel bizonyított érdemi kapcsolatban állnak korábbi jogszerű tartózkodás vagy oktatási oklevelek alapján.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33b)  A szabálytalan továbbutazás elkerülése, a beilleszkedési kilátások növelése és a nemzetközi védelem iránti kérelmek adminisztratív feldolgozásának megkönnyítése érdekében célszerű biztosítani, hogy azok a kérelmezők, akik közös átadásukat kérik, egyszerre regisztrálhassák magukat, és a korrekciós célú elosztási mechanizmus keretében ne több tagállam között osszák el őket, hanem csoportként adják át őket valamely tagállamnak. Biztosítani kell, hogy a csoportot maguk a kérelmezők határozhassák meg, és egyértelművé kell tenni számukra, hogy a csoportos regisztráció nem arra jogosítja fel őket, hogy valamely konkrét tagállamnak adják át őket, hanem arra, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmus által meghatározott tagállamnak egy csoportként adják át őket. Amennyiben a kérelmező megfelel a családtagokkal való egyesítés feltételeinek, vagy ha valamely tagállam e rendelet diszkrecionális rendelkezései értelmében felelősséget vállalt kérelmének megvizsgálásáért, a kérelmező a korrekciós célú elosztási mechanizmus keretében nem lehet csoport tagja. Amennyiben a valamely csoporthoz tartozó kérelmező például egészségügyi, közbiztonsági vagy közrendvédelmi okokból nem adható át, lehetőséget kell biztosítani a csoport többi tagjának vagy részeinek az elosztás szerinti céltagállamnak történő, az át nem adható kérelmező előtti átadására. Az átadás akadályainak elhárulása után a fennmaradó kérelmezőt ugyanannak a tagállamnak kell átadni, amely csoportjának többi tagját átvette.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Valamely elosztás szerinti céltagállam dönthet úgy, hogy 12 hónapos időszak folyamán nem fogadja a hozzá elosztott kérelmezőket; ebben az esetben ezt az információt fel kell vennie az automatizált rendszerbe, és értesítenie kell a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét. Ezt követően azon kérelmezőket, amelyeket a fenti tagállamba osztottak volna el, helyette egy másik tagállamba kell elosztani. A korrekciós célú elosztási mechanizmusban ideiglenesen részt nem vevő tagállamnak minden el nem fogadott kérelmezőért 250 000 EUR összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a fenti kérelmek megvizsgálásáért felelősnek meghatározott tagállam számára. A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusban kell megállapítania a szolidaritási hozzájárulás mechanizmusa végrehajtásának részletes gyakorlati szabályait. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége figyelemmel kíséri a pénzügyi szolidaritási mechanizmus alkalmazását, és arról évente jelentést tesz a Bizottságnak.

törölve

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az 1560/2003/EK bizottsági rendelettel22 összhangban a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamnak való átadás önkéntes alapon, ellenőrzött útnak indítás formájában vagy kíséret alatt történhet. A tagállamoknak – a kérelmezőnek nyújtott megfelelő tájékoztatás révén elő kell segíteniük az önkéntes átadást, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a felügyelt vagy kísérettel történő átadást humánus módon, az emberi jogok és az emberi méltóság, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke maradéktalan tiszteletben tartásával és a releváns, különösen a humanitárius okból történő átadásra vonatkozó ítélkezési gyakorlat fejlődésének maximális figyelembevételével végezzék.

(36)  Az 1560/2003/EK bizottsági rendelettel22 összhangban a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamnak való átadás önkéntes alapon, ellenőrzött útnak indítás formájában vagy kíséret alatt történhet. A kérelmezőnek nyújtott megfelelő tájékoztatás révén elő kell segíteni az önkéntes átadást, továbbá biztosítani kell, hogy a felügyelt vagy kísérettel történő átadást humánus módon, az emberi jogok és az emberi méltóság, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke maradéktalan tiszteletben tartásával és a releváns, különösen a humanitárius okból történő átadásra vonatkozó ítélkezési gyakorlat fejlődésének maximális figyelembevételével végezzék.

_________________

_________________

22 HL L 222., 2003.9.5., 3. o.

22 HL L 222., 2003.9.5., 3. o.

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az [(EU) .../2016 általános adatvédelmi rendeletet] kell alkalmazni – az abban megállapított időponttól kezdődően – a személyes adatok tagállamok általi, e rendelet alapján végzett kezelésére; a fenti időpontig a 95/46/EK irányelv alkalmazandó. A tagállamoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak biztosítására és annak igazolására, hogy az adatkezelés a fenti rendelettel és az annak követelményeit e rendeletben meghatározó rendelkezésekkel összhangban történik. A fenti intézkedéseknek különösen biztosítaniuk kell az e rendelet alapján kezelt személyes adatok biztonságát, különösen a jogellenes vagy engedély nélküli hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy a kezelt személyes adatok elvesztésének elkerülése érdekében. Minden tagállam illetékes felügyeleti hatóságának vagy hatóságainak figyelemmel kell kísérniük a személyes adatok érintett hatóságok általi kezelésének jogszerűségét, ideértve az automatizált rendszerbe és abból történő, valamint a biztonságos ellenőrzésekért illetékes hatóságok felé történő adattovábbítást is.

(38)  Az [(EU) .../2016 általános adatvédelmi rendeletet] kell alkalmazni – az abban megállapított időponttól kezdődően – a személyes adatok tagállamok általi, e rendelet alapján végzett kezelésére; a fenti időpontig a 95/46/EK irányelv alkalmazandó. A tagállamoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak biztosítására és annak igazolására, hogy az adatkezelés a fenti rendelettel és az annak követelményeit e rendeletben meghatározó rendelkezésekkel összhangban történik. A fenti intézkedéseknek különösen biztosítaniuk kell az e rendelet alapján kezelt személyes adatok biztonságát, különösen a jogellenes vagy engedély nélküli hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy a kezelt személyes adatok elvesztésének elkerülése érdekében. Az érintetteket indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell, ha valamely biztonsági incidens valószínűleg a jogaikat és szabadságaikat érintő nagy kockázatot eredményez. Minden tagállam illetékes felügyeleti hatóságának vagy hatóságainak figyelemmel kell kísérniük a személyes adatok érintett hatóságok általi kezelésének jogszerűségét, ideértve az automatizált rendszerbe és abból történő, valamint a biztonságos ellenőrzésekért illetékes hatóságok felé történő adattovábbítást is.

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  A személyes adatok Menekültügyi Ügynökség általi kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a vonatkozik.

 

_______________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a (38) preambulumbekezdés más elfogadható módosításaival, amely kimondja, hogy a tagállamok által feldolgozott adatokra az általános adatvédelmi rendelet az alkalmazandó. A javaslatban azonban sehol nem szerepel, hogy a személyes adatok Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége általi feldolgozására is a 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni. A (39) preambulumbekezdés csak az európai adatvédelmi biztos általi felügyelet kapcsán említi a 45/2001/EK rendeletet.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38b)  Az Unióban kérelmet benyújtó személyek adatai potenciálisan értékesek lehetnek azon harmadik országok hatóságai számára, amelyeket a kérelmezők nemzetközi védelmet keresve elhagytak. A harmadik országok által az uniós információs rendszerekre jelentett fokozott fenyegetésre való tekintettel, és mivel az e rendeletben előirányzott rendszer értelmében minden regisztrációhoz egyedi azonosító kód kapcsolódik, a tagállamoknak és az illetékes uniós ügynökségeknek minden arányos és szükséges intézkedést meg kell tenniük az adatok biztonságos tárolásának biztosítása érdekében.

Indokolás

A nemzetközi védelmet kérelmezők – elsősorban a politikai üldöztetés elől menekülők – gyakran a harmadik országok rezsimjei elől menekülnek, amelyeknek érdekük fűződhet a kérelmezők lenyomozásához. Mivel egyes országok fokozott mértékben és rendszeresen vetik be a feltörést és az informatikai hadviselést, a tagállamoknak és az uniós ügynökségeknek is meg kell tenniük a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy az Európában nemzetközi védelmet kérelmezők adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A tagállamok előmozdíthatják e rendelet alkalmazását, fokozhatják hatékonyságát olyan kétoldalú megállapodásokkal, amelyek révén fejlesztik a kapcsolattartást az illetékes szerveik között, csökkentik az eljárások hosszát vagy egyszerűsítik az átvétel, illetve visszavétel iránti megkeresések feldolgozását, vagy átadási eljárásokat állapítanak meg.

(40)  A rendelet alkalmazása előmozdítható, hatékonysága fokozható a Menekültügyi Ügynökség által nyújtott támogatás révén, valamint a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokkal,......A tagállamok előmozdíthatják e rendelet alkalmazását, fokozhatják hatékonyságát a Menekültügyi Ügynökség támogatása révén, valamint olyan kétoldalú megállapodásokkal, amelyek révén fejlesztik a kapcsolattartást az illetékes szerveik között, csökkentik az eljárások hosszát vagy egyszerűsítik a megkeresések és az értesítések feldolgozását, vagy átadási eljárásokat állapítanak meg.

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A felelős tagállam meghatározása tekintetében folyamatosságot kell biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és az e rendeletben kialakított rendszer között. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet között.

(41)  A felelős tagállam meghatározása tekintetében folyamatosságot kell biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és az e rendeletben kialakított rendszer között. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet között. Amint a nyilvántartásba vételt és a nemzetközi védelem iránti kérelmek nyomon követését szolgáló automatizált rendszer és az e rendelet szerinti korrekciós célú elosztási mechanizmus kijelöli az elosztás szerinti céltagállamot, ezt az információt automatikusan be kell vinni az Eurodac-ba. Gondoskodni kell tehát a korrekciós célú elosztási mechanizmus központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti interoperabilitásról.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával kell elfogadni a dublini rendszerről/az Eurodac-ról szóló közös tájékoztató füzetet, valamint a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos külön tájékoztató füzetet, a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó adatcsere formanyomtatványát, a kísérő nélküli kiskorúakra és az eltartott személyekre vonatkozó konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az átvétel iránti megkeresések és a visszavételi értesítések elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit, a bizonyítékok és közvetett bizonyítékok releváns elemeit tartalmazó két listát és azok időszakos felülvizsgálatát, a laissez-passer-t, az átadásokkal kapcsolatos konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az átadást megelőző adatcsere formanyomtatványát, az egységes egészségügyi bizonyítványt, az átadást megelőzően az átadandó személy egészségügyi adataival kapcsolatos információcsere, valamint a megkeresések továbbítását szolgáló biztonságos elektronikus átviteli csatornák egységes feltételeit és gyakorlati szabályait.

(47)  A vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával kell elfogadni a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó adatcsere formanyomtatványát, a kísérő nélküli kiskorúakra és az eltartott személyekre vonatkozó konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az átvétel iránti megkeresések és a visszavételi értesítések elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit, a bizonyítékok és közvetett bizonyítékok releváns elemeit tartalmazó két listát és azok időszakos felülvizsgálatát, a laissez-passer-t, az átadásokkal kapcsolatos konzultáció és adatcsere egységes feltételeit, az átadást megelőző adatcsere formanyomtatványát, az egységes egészségügyi bizonyítványt, az átadást megelőzően az átadandó személy egészségügyi adataival kapcsolatos információcsere, valamint a megkeresések továbbítását szolgáló biztonságos elektronikus átviteli csatornák egységes feltételeit és gyakorlati szabályait.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A kiegészítő szabályok elfogadása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói kilétének megállapítása tekintetében, az igazolt családi kapcsolat fennállásának megállapítására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban, az annak vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott hozzátartozó képes-e a kísérő nélküli kiskorú gondját viselni, ideértve az olyan eseteket, amikor a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói különböző tagállamokban tartózkodnak, az eltartotti viszony vizsgálatának elemeivel kapcsolatban, az annak vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott személy képes-e az eltartott személy gondját viselni és az annak vizsgálata céljából figyelembe veendő elemekre vonatkozóan, hogy az adott személy jelentős ideig képtelen az utazásra. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköreinek gyakorlása során a Bizottság nem lépheti túl a gyermek mindenek felett álló érdekének az e rendelet 8. cikkében előírt terjedelmét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor . A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(48)  A kiegészítő szabályok elfogadása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói kilétének megállapítása tekintetében, az igazolt családi kapcsolat fennállásának megállapítására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban, az annak vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott hozzátartozó képes-e a kísérő nélküli kiskorú gondját viselni, ideértve az olyan eseteket, amikor a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói különböző tagállamokban tartózkodnak, az eltartotti viszony vizsgálatának elemeivel kapcsolatban, az annak vizsgálatára vonatkozó feltételekre vonatkozóan, hogy egy adott személy képes-e az eltartott személy gondját viselni. Az annak vizsgálata céljából figyelembe veendő elemekre vonatkozóan, hogy az adott személy jelentős ideig képtelen az utazásra, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekének meghatározására szolgáló standard operatív protokollokra vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköreinek gyakorlása során a Bizottság nem lépheti túl a gyermek mindenek felett álló érdekének az e rendelet 8. cikkében előírt terjedelmét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor . A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás     39

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Annak értékelése céljából, hogy az e rendeletben szereplő korrekciós célú elosztási mechanizmus eleget tesz-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás biztosítására és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan nyomás enyhítésére vonatkozó célkitűzésnek, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a korrekciós célú elosztási mechanizmus működését, és különösen ellenőriznie kell, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmust kiváltó vagy megszüntető küszöbérték hatékonyan biztosítja-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztást, valamint a kérelmezők gyors hozzáférését a nemzetközi védelem megadását célzó eljárásokhoz olyan esetekben, amikor valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős.

(52)  Annak értékelése céljából, hogy az e rendeletben szereplő korrekciós célú elosztási mechanizmus eleget tesz-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás biztosítására és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan nyomás enyhítésére vonatkozó célkitűzésnek, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a korrekciós célú elosztási mechanizmus működését, és értékelnie kell, hogy az hatékonyan biztosítja-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztást, valamint a kérelmezők gyors hozzáférését a nemzetközi védelem megadását célzó eljárásokhoz, különösen olyan esetekben, amikor valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős. A Bizottság a fent említett felülvizsgálatokkal kapcsolatban szorosan bevonja az Európai Parlamentet.

Módosítás     40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az első francia bekezdésben említett pár vagy a kérelmező kiskorú gyermekei, feltéve, hogy nem házasok, és függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket,

–  az első francia bekezdésben említett pár vagy a kérelmező kiskorú gyermekei és azon nagykorú gyermekei, akikért felelősséggel tartoznak, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében vagy azok által elismert módon örökbe fogadták őket, valamint azon gyermekek, akikért szülői felelősséggel tartoznak;

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  amennyiben a kérelmező kiskorú és nem házas, abban az esetben az édesapja, édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon tagállam gyakorlata szerint felelős egyéb felnőtt, amelyben a felnőtt tartózkodik,

  amennyiben a kérelmező kiskorú, abban az esetben az édesapja, édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon tagállam gyakorlata szerint felelős egyéb felnőtt, amelyben a felnőtt tartózkodik,

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  amennyiben a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú és nem házas, abban az esetben az édesapja, édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon tagállam gyakorlata szerint felelős egyéb felnőtt, amelyben a nemzetközi védelemben részesülő személy tartózkodik,

–  amennyiben a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú, abban az esetben az édesapja, édesanyja vagy az érte jogszabály szerint vagy az azon tagállam gyakorlata szerint felelős egyéb felnőtt, amelyben a nemzetközi védelemben részesülő személy tartózkodik,

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „képviselő” az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet az illetékes szervek a kísérő nélküli kiskorú támogatására és képviseletére jelölnek ki azzal a céllal, hogy az e rendeletben előírt eljárások során biztosítsa a gyermek mindenek felett álló érdekét, valamint szükség esetén jognyilatkozatot tegyen a kiskorú nevében. Ha szervezet jár el képviselőként, e rendelettel összhangban ki kell jelölnie egy olyan személyt, aki ellátja a kiskorúval kapcsolatos feladatait;

k)  „gyám”: az (EU) XXX/XXXX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] [4. cikk (2) bekezdésének f)] pontjában meghatározott gyám;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  „szökés veszélye” olyan, konkrét esetben, jogszabály által meghatározott tárgyilagos kritériumokon alapuló indokok megléte, amelyek alapján feltételezhető, hogy egy kérelmező vagy átadásra irányuló eljárás hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan személy megszökhet.

n)  „szökés veszélye” egyedi esetben olyan, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által kidolgozott normáknak és a nemzeti jognak megfelelően, objektív és konkrét kritériumok alapján meghatározott, konkrét indokok bizonyított fennállása, amelyek alapján feltételezhető, hogy egy kérelmező megszökhet, nem beleértve olyan általános jellegű kritériumokat, mint például önmagában azt, hogy valaki az (EU) … /... rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] értelmében kérelmező, vagy egy személy állampolgárságát;

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  „kedvezményezett tagállam”: az a tagállam, amelynek javára az e rendelet VII. fejezetében meghatározott korrekciós célú elosztási mechanizmust alkalmazzák és amely a kérelmezők elosztását végzi;

törölve

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – q pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  „áttelepített személy”: olyan személy, akire áttelepítési folyamat vonatkozik, melynek során harmadik országbeli állampolgárokat nemzetközi védelemre szorultságuk alapján az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának (UNHCR) kérésére egy harmadik országból valamely tagállamba szállítanak és telepítenek le, ahol az említett állampolgárok az alábbi jogállások egyikével rendelkezve engedéllyel tartózkodhatnak: a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének e) pontja szerinti

q)  „áttelepített személy”: olyan személy, akire áttelepítési folyamat vonatkozik, melynek során nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának (UNHCR) vagy valamely tagállamok ajánlása alapján kiválasztanak, befogadnak, egy harmadik országból valamely tagállamba szállítanak és védelemben részesítenek, ahol az alábbi jogállások egyikével rendelkezve engedéllyel tartózkodhatnak:

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A tagállamok proaktív intézkedések révén biztosítják, hogy a területükön (benne a külső határoknál, a parti tengereken, a tranzitzónákban, a határátkelőhelyeken vagy a külső határon található tranzitzónákban) tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek, akikről észszerűen feltételezhető, hogy nemzetközi védelmet kérelmeznek valamely tagállamban, ténylegesen nyilvántartásba vetethessék magukat az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] rendelkezései szerint. A valamely tagállam területére jogellenesen belépő személyeket az (EU) XXX/XXX rendelet [Eurodac-rendelet] [14.] cikkének megfelelően nyilvántartásba kell venni az Eurodac-rendszerben.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megvizsgálják azon harmadik országbeli állampolgárnak, vagy azon hontalan személynek a nemzetközi védelem iránti kérelmét, aki egy tagállam területén nyújtja be azt, ideértve annak határát és a tranzitzónákat. A kérelmet az a tagállam köteles megvizsgálni, amely a III. fejezetben előírt feltételek szerint felelős.

(1)  A tagállamok megvizsgálják azon harmadik országbeli állampolgárnak, vagy azon hontalan személynek a nemzetközi védelem iránti kérelmét, aki egy tagállam területén nyújtja be azt, ideértve annak határát és a tranzitzónákat. A nemzetközi védelem iránti kérelmet az a tagállam köteles megvizsgálni, amely a III. és IV. fejezetben előírt feltételek szerint felelős.

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az e rendeletben felsorolt feltételek alapján egyetlen tagállam sem jelölhető ki felelősként, a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért azon tagállam felelős, amelynél először nyújtották be azt.

Amennyiben a III. és IV. fejezetben felsorolt feltételek alapján egyetlen tagállam sem jelölhető ki felelősként, a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállamot a VII. fejezet szerinti korrekciós célú elosztási mechanizmusnak megfelelően kell kijelölni.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy kérelmezőt lehetetlen az elsődlegesen felelősnek kijelölt tagállamnak átadni, mivel megalapozott okokból feltételezhető, hogy az adott tagállamban a menekültügyi eljárásnak és a kérelmezőkre vonatkozó befogadási feltételeknek szisztematikus hiányosságai vannak, aminek eredményeként az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód kockázata áll fenn, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam tovább vizsgálja a III. fejezetben meghatározott feltételeket annak megállapítása érdekében, hogy egy másik tagállam kijelölhető-e felelős tagállamnak.

Amennyiben egy kérelmezőt lehetetlen a felelősnek kijelölt tagállamnak átadni, mivel megalapozott okokból feltételezhető, hogy a kérelmező esetében alapvető jogai súlyos megsértésének tényleges kockázata áll fenn, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam tovább vizsgálja a III. és IV. fejezetben meghatározott feltételeket annak megállapítása érdekében, hogy egy másik tagállam kijelölhető-e felelős tagállamnak.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az átadás e bekezdés értelmében nem lehetséges egyetlen, a III. fejezetben meghatározott feltételek alapján kijelölt tagállamnak sem, illetve annak az első tagállamnak sem, amelyben a kérelem benyújtásra került, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam lesz a felelős tagállam.

Amennyiben az átadás e bekezdés értelmében nem lehetséges egyetlen, a III. és a IV. fejezetben meghatározott feltételek alapján kijelölt tagállamnak sem, a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállamot a VII. fejezet szerinti korrekciós célú elosztási mechanizmusnak megfelelően kell kijelölni.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A III. és IV. fejezettel összhangban a felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok alkalmazása előtt azon első tagállam, ahol a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották:

törölve

a)   megvizsgálja, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem a 2013/32/EU irányelv 33. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján elfogadhatatlan-e, azaz ha a kérelmező esetében olyan ország minősül az első menedék országának vagy biztonságos harmadik országnak, amely nem tagállam; és

 

b)   a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet az alábbi indokok fennállása esetén:

 

i.   a kérelmező a [2015. szeptember 9- COM (2015) 452 javaslat] rendelet alapján létrehozott, a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékében biztonságosként megjelölt harmadik ország állampolgára, vagy amennyiben a kérelmező hontalan személy, korábban szokásosan tartózkodott a fenti országban; vagy

 

ii.   a kérelmező súlyos okokból veszélyt jelenthet a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére; vagy a kérelmezőt a nemzeti jogszabályokban meghatározott komoly közbiztonsági vagy közrendvédelmi okokból kitoloncolták.

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet először nyilvántartásba vették, az (EU) XXX/XXXX rendelet [a menekültügyi eljárásról szóló rendelet] [40.] cikke szerinti gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet, amennyiben a kérelmezőről a 3a. cikkben előírt biztonsági ellenőrzés alapján nyomós okok miatt feltételezhető, hogy veszélyt jelent a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére nézve, illetve ha a kérelmezőt korábban a nemzeti jogszabályok alapján komoly közbiztonsági vagy közrendvédelmi okokból kitoloncolták a meghatározásért felelős tagállamból vagy valamely más tagállamból.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tagállam úgy véli, hogy a kérelem elfogadhatatlan, vagy a (3) bekezdés alapján gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet, a szóban forgó tagállam tekintendő felelős tagállamnak.

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az a tagállam, amely a nemzetközi védelem iránti kérelmet megvizsgálta – ideértve a (3) bekezdésben említett eseteket is – felelős a szóban forgó kérelmező további előterjesztéseinek vagy ismételt kérelmek megvizsgálásáért a 2013/32/EU irányelv 40., 41. és 42. cikkével összhangban függetlenül attól, hogy a kérelmező elhagyta-e a tagállamok területét vagy kitoloncolták-e onnan.

(5)  Az a tagállam, amely a nemzetközi védelem iránti kérelmet megvizsgálta – ideértve a (3) bekezdésben említett eseteket is – felelős a szóban forgó kérelmező további előterjesztéseinek vagy ismételt kérelmek megvizsgálásáért az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [42.] cikkével összhangban, hacsak egy kiutasítási határozatot követően a kérelmezőt ki nem toloncolták a tagállam területéről vagy el nem hagyta azt.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Biztonsági ellenőrzés

 

(1)  A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam az (EU) XXX/XX rendelet [Eurodac-rendelet] 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően késedelem nélkül felveszi a kérelmező biometrikus adatait. A kérelmező nyilvántartásba vételét követően a meghatározásért felelős tagállam mihamarabb elvégzi a biztonsági ellenőrzést a releváns uniós és nemzeti adatbázisok alapján.

(2)  Ha az (1) bekezdés szerinti biztonsági ellenőrzés vagy a meghatározásért felelős tagállam által például a 7. cikkben említett meghallgatás során összegyűjtött kiegészítő információ okot ad annak feltételezésére, hogy a kérelmező veszélyt jelenthet a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére nézve, a meghatározásért felelős tagállam a 7. cikk szerinti meghallgatáson túlmenően személyes biztonsági meghallgatást tart annak megállapítása céljából, hogy a kérelmezőről nyomós okok miatt feltételezhető-e, hogy veszélyt jelent a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére nézve

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kérelmezőnek a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 7. cikk szerinti meghallgatás alkalmával a felelős tagállam meghatározása tekintetében releváns összes tényezőt és információt be kell nyújtaniuk, és együtt kell működniük a tagállamok illetékes hatóságaival.

(2)  A kérelmezőnek a lehető leghamarabb be kell nyújtania a felelős tagállam meghatározása szempontjából releváns összes tényezőt és információt, és együtt kell működnie a tagállamok illetékes hatóságaival. Az illetékes hatóságok figyelembe veszik a felelős tagállam meghatározása szempontjából releváns összes tényezőt és információt, de csak amennyiben azokat a felelős tagállam meghatározására vonatkozó végleges döntés meghozatala előtt nyújtották be.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a kérelmező nem tesz eleget a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, az e rendelet szerint felelős tagállam a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdésével összhangban gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet.

törölve

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon tagállam, amelyben a kérelmező tartózkodni köteles, akkor is folytatja a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárásokat, ha a kérelmező engedély nélkül elhagyja a fenti tagállam területét, vagy más módon nem elérhető a fenti tagállam illetékes hatóságai számára.

(2)  Azon tagállam, amelyben a kérelmező tartózkodni köteles, akkor is folytatja a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárásokat, ha a kérelmező engedély nélkül elhagyja a fenti tagállam területét, vagy más módon nem elérhető a fenti tagállam illetékes hatóságai számára. E tagállam illetékes hatóságai értesítést visznek be a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszerbe, amint bizonyítékuk van arra, hogy a kérelmező elhagyta a tagállam területét.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kérelmező az e rendelet alapján végzett eljárások ideje alatt, a sürgősségi egészségügyi ellátás kivételével nem jogosult a 2013/33/EU irányelv 14–19. cikkében meghatározott befogadási feltételekre azon tagállamtól eltérő tagállamokban, ahol tartózkodnia kell.

törölve

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A nemzetközi védelem iránti kérelemnek egy tagállamban az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [26.] cikke szerinti benyújtását követően, annak illetékes hatóságai tájékoztatják a kérelmezőt a nemzetközi védelem iránti kérelem nyilvántartásba vétele vonatkozásában az említett rendelet [26. cikkének (1)] bekezdése szerinti jogairól és kötelezettségeiről. Ezzel összefüggésben a kiskorúak számára a tájékoztatást megfelelően képzett személyzetnek, gyermekbarát módon, az (EU) XXX/XXX irányelv [befogadási feltételekről szóló irányelv] [5. cikke (2) bekezdésével] összhangban kell nyújtani a gyám bevonásával, különösen a családtagok és rokonok azonosítására szolgáló, e rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti eljárásról.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelem iránti kérelemnek egy tagállamban a 21. cikk (2) bekezdése szerinti benyújtását követően, annak illetékes hatóságai azonnal tájékoztatják a kérelmezőt e rendelet alkalmazásáról és a 4. cikkben meghatározott kötelezettségekről, valamint utóbbiak megszegésének az 5. cikkben foglalt következményeiről, és különösen :

(1)  A nemzetközi védelem iránti kérelemnek egy tagállamban az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [27.] cikke szerinti nyilvántartásba vételét követően, annak illetékes hatóságai azonnal tájékoztatják a kérelmezőt e rendelet alkalmazásáról és a 4. cikkben meghatározott kötelezettségekről, valamint utóbbiak megszegésének az 5. cikkben foglalt következményeiről, és különösen:

Módosítás     63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  arról, hogy a nemzetközi védelem kérelmezésének joga nem fogalja magában azt, hogy a kérelmező megválaszthatná mely tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért;

a)  arról, hogy a nemzetközi védelem kérelmezésének joga nem fogalja magában azt, hogy a kérelmező megválaszthatná mely tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, kivéve, ha a VII. fejezet szerinti elosztási mechanizmus keretében erről rendelkeznek;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  e rendelet célkitűzéseiről, továbbá egy újabb kérelem másik tagállamban való benyújtásának, valamint azon ország elhagyásának következményeiről, amelyben tartózkodni köteles azon időszak alatt, amíg az e rendelet értelmében felelős tagállamot meghatározzák és a nemzetközi védelem iránti kérelmet megvizsgálják , és különösen arról, hogy a kérelmező az e rendelet alapján végzett eljárások ideje alatt, a sürgősségi egészségügyi ellátás kivételével nem jogosult a 2013/33/EU irányelv 14–19. cikkében meghatározott befogadási feltételekre azon tagállamtól eltérő tagállamokban, ahol tartózkodnia kell ;

b)  e rendelet célkitűzéseiről, továbbá egy újabb kérelem másik tagállamban való benyújtásának, valamint azon ország elhagyásának következményeiről, amelyben tartózkodni köteles azon időszak alatt, amíg az e rendelet értelmében felelős tagállamot meghatározzák és a nemzetközi védelem iránti kérelmet megvizsgálják;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a családegyesítésre vonatkozó rendelkezésekről és e tekintetben a családtagok és hozzátartozók fogalmának alkalmazandó meghatározásáról, valamint arról, hogy a kérelmezőnek az eljárás minél korábbi szakaszában rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a releváns információkat, amelyek segíthetnek a más tagállamokban tartózkodó családtagok vagy hozzátartozók hollétének megállapításában, valamint arról a segítségről, amelyet a tagállam nyújtani tud a családtagok vagy hozzátartozók felkutatásában;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)   arról, hogy a kérelmezőnek az eljárás minél korábbi szakaszában rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a releváns információkat, amelyek segíthetnek az esetleges korábbi tartózkodási engedélyek, vízumok vagy oktatási oklevelek felkutatásában;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  arról a 19. cikk szerinti lehetőségről, hogy a tartózkodási helye szerinti tagállamból kérheti a mérlegelésre vonatkozó szakasz bármely tagállam általi alkalmazását, valamint az eljárás egyedi módozatairól;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  adott esetben a VII. fejezetben meghatározott elosztási eljárásról;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ce)  arról, hogy a 36. cikk (1c) bekezdése szerint a kérelmező kiválaszthat egyet azon négy tagállam közül, amelyekben a 35. cikkben említett referenciakulcshoz képest a kérelmezők száma arányosan a legalacsonyabb, feltéve hogy a kérelmező eleget tesz a 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségeknek;

Módosítás     70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 7. cikk szerinti személyes meghallgatásról, valamint azon kötelezettségről , hogy a kérelmező tájékoztatást nyújtson és azokat támassza alá a tagállamokban tartózkodó családtagjairól, hozzátartozóiról és a vele egyéb családi kapcsolatban álló személyekről, ideértve az ilyen tájékoztatás közlésének módját is;

d)  a 7. cikk szerinti személyes meghallgatás céljáról, valamint a kérelmező által a felelős tagállam meghatározása céljából nyújtandó tájékoztatás és bizonyítékok típusáról, ideértve az ilyen tájékoztatás közlésének módját is;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az átadásra vonatkozó határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről az értesítéstől számított 7 napon belül, továbbá arról, hogy e jogorvoslat annak megvizsgálására korlátozódik, hogy megszegték-e a 3. cikk embertelen vagy megalázó bánásmód fennállásának veszélyével kapcsolatos (2) bekezdését, vagy a 10–13. és 18. cikket ;

e)  az átadásra vonatkozó határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről és módozatairól, továbbá arról, hogy a 28. cikkel összhangban joga van hatékony bíróság vagy törvényszék előtti jogorvoslathoz, ideértve azt a helyzetet is, ha átadásra vonatkozó határozat nem született;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a kísérő nélküli kiskorúak esetén a gyám szerepéről és felelősségi köreiről, valamint a gyám elleni bizalmas és biztonságos, és a gyermekek e tekintetben való meghallgatásához való jogát teljes mértékben tiszteletben tartó panasztételi eljárásról;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  arról, hogy a kérelmezőnek joga van a jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez az eljárás valamennyi szakaszában;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hc)  a 6. cikk (3a) bekezdésével összhangban létrehozott tájékoztató honlap létezéséről;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  adott esetben a VII. fejezetben meghatározott elosztási eljárásól.

törölve

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért. A tagállamok e célra a (3) bekezdés szerint összeállított közös tájékoztató füzetet használják.

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a kérelmező számára érthető nyelven, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával kell nyújtani. A tagállamok e célra a (3) bekezdés szerint összeállított közös tájékoztató anyagokat használják.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tájékoztatást írásos és szóbeli formában kell nyújtani, adott esetben multimédiás felszerelés segítségével. A szóbeli tájékoztatást egyénileg vagy csoportosan is lehet nyújtani, és a kérelmezők számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyenek fel azon eljárási lépésekről, amelyek megtételét elvárják tőlük a felelős tagállam e rendelet szerinti meghatározására irányuló eljárás tekintetében. Kiskorúak esetében a tájékoztatást megfelelően képzett személyzetnek, gyermekbarát módon, az (EU) XXX/XXX irányelv [befogadási feltételekről szóló irányelv] [5. cikke (2) bekezdésével] összhangban kell nyújtani a gyám bevonásával.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E tájékoztatást – például a 7. cikkben említett személyes meghallgatás keretében – szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse azt.

törölve

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállít egy, legalább az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatást tartalmazó közös tájékoztató füzetet és a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató füzetet. E közös tájékoztató füzet tartalmazza az (EU) [a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet alkalmazására vonatkozó információt is és különösen azt célt, amelyre az érintett kérelmező adatai az Eurodac keretében feldolgozásra kerülhetnek. A közös tájékoztató füzetet úgy kell kialakítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az egyes tagállamokra jellemző információkkal. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 56. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége az illetékes nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben a legalább az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatást tartalmazó, közös tájékoztató anyagokat dolgoz ki. E közös tájékoztató anyagok tartalmazzák az (EU) [a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet alkalmazására vonatkozó információt is és különösen azt a célt, amelyre az érintett kérelmező adatai az Eurodac keretében feldolgozásra kerülhetnek. A közös tájékoztató anyagokat úgy kell kialakítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az egyes tagállamokra jellemző információkkal. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége egyedi, kifejezetten az alábbi célcsoportoknak szóló tájékoztató anyagokat dolgoz ki:

 

a)   felnőtt kérelmezők,

 

b)   kísérő nélküli kiskorúak,

 

c)   kísérővel érkező kiskorúak.

 

 

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége külön honlapot tart fenn, amelyen tájékoztatással szolgál a KEMR-re és különösen e rendelet működésére vonatkozóan. A honlapon elérhető tájékoztatásnak átfogó jellegűnek és napra késznek kell lennie, és azt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával kell rendelkezésre bocsátani az Európába érkező kérelmezők által beszélt főbb nyelveken.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamok illetékes hatóságainak tájékoztatniuk kell a kérelmezőket a kérelmükkel kapcsolatban e rendelet értelmében végrehajtott eljárások előrehaladásáról. E tájékoztatást írásban, rendszeres időközönként, legalább kéthetente kell nyújtani. Kiskorúak esetében az illetékes hatóságoknak ugyanilyen módon mind a kiskorút, mind pedig a szülőt vagy a gyámot tájékoztatniuk kell.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el e tájékoztatás módozatainak meghatározása céljából. E végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás     82

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Ingyenes jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog

 

(1)   A kérelmező azon jogának sérelme nélkül, hogy jogi képviselőjét saját költségén maga választhassa meg, a tagállamok az eljárás valamennyi szakaszában az ezen rendelet alkalmazásával kapcsolatos ügyekben ingyenes jogi segítségnyújtást és képviseletet biztosítanak, amennyiben az érintett kérelmező nem képes fedezni annak költségeit. A tagállamok követelhetik a költségek részleges vagy teljes visszafizetését, amennyiben a kérelmező hamis információi alapján került sor az ingyenes jogi segítségnyújtás és képviselet biztosítására vonatkozó határozat meghozatalára, és bizonyítható, hogy a kérelmező képes a költségek fedezésére.

 

(2)   A jogi segítségnyújtás és képviselet magában foglalja legalább a következőket:

 

a)   tájékoztatás nyújtása az eljárásról a kérelmező egyedi körülményei alapján;

 

b)   segítségnyújtás a személyes meghallgatás és a meghallgatás keretében benyújtandó igazoló dokumentumok és bizonyíték előkészítésében, ideértve a személyes meghallgatáson való részvételt is;

 

c)   az átadási határozat indokainak és következményeinek magyarázata, valamint tájékoztatás az említett határozat megtámadásának lehetőségeiről vagy a jogorvoslat módjáról az olyan helyzetekben, amikor nem született átadásra vonatkozó határozat a 28. cikknek megfelelően.

 

E bekezdés alkalmazásakor a tagállamok biztosítják, hogy a jogi segítségnyújtást és képviseletet önkényesen nem korlátozzák, továbbá a kérelmező nem akadályozott abban, hogy ténylegesen igénybe vegye az igazságszolgáltatást.

 

A jogi segítségnyújtás igénybevételére irányadó eljárásokat a nemzeti jog állapítja meg.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A felelős tagállam meghatározásának elősegítése érdekében az ezen eljárást lefolytató tagállam köteles a kérelmezőt személyesen meghallgatni , kivéve, ha a kérelmező megszökött, vagy a kérelmező által a 4. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott információk elegendőek a felelős tagállam meghatározásához . A meghallgatásnak lehetővé kell tennie a 6. cikkel összhangban szolgáltatott tájékoztatás kérelmező általi megfelelő megértését is.

(1)  A felelős tagállam meghatározásának elősegítése érdekében az ezen eljárást lefolytató tagállam köteles a kérelmezőt személyesen meghallgatni. A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamnak proaktívan kérdéseket kell feltennie a kérelem valamennyi olyan szempontjával kapcsolatban, amely lehetővé teszi a felelős tagállam meghatározását. A meghallgatásnak lehetővé kell tennie a 6. cikk szerint a kérelmezőnek nyújtott tájékoztatás megfelelő megértését is.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállam eltekinthet a személyes meghallgatástól, ha a kérelmező által a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban szolgáltatott információk elegendők a felelős tagállam meghatározásához, és ha a kérelmező nem kéri, hogy hallgassák meg. Amennyiben valamely tagállam eltekint a meghallgatástól, lehetőséget kell biztosítania a kérelmező számára arra, hogy a felelős tagállam helyes meghatározása szempontjából jelentős valamennyi további információt ismertesse, mielőtt a 30. cikk (1) bekezdésével összhangban végleges határozat születik a kérelmező felelős tagállamnak való átadásáról.

Módosítás     85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A személyes meghallgatásra kellő időben – de minden esetben a 24. cikk szerinti átvétel iránti megkeresés előtt – kerül sor.

(2)  A személyes meghallgatásra kellő időben – de minden esetben a 24. cikk szerinti átvétel iránti megkeresés vagy a kérelmezőre vonatkozó átadási határozat előtt – kerül sor.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot alkalmaznak, aki biztosítani tudja a kérelmező és a személyes meghallgatást végző személy közötti megfelelő kommunikációt.

(3)  A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért, és amelyen képes kommunikálni. A kísérő nélküli kiskorúak meghallgatását a nemzeti jogszabályok értelmében megfelelően képzett és képesített személy által, gyermekbarát módon, a gyám és adott esetben a jogi tanácsadó jelenlétében kell lefolytatni.

 

Szükség esetén a tagállamok olyan képesített tolmácsot, vagy szükség esetén kulturális közvetítőt alkalmaznak, aki biztosítani tudja a kérelmező és a személyes meghallgatást végző személy közötti megfelelő kommunikációt. A kérelmező kérheti, hogy – amennyiben lehetséges – a meghallgatást és a segítségnyújtást vele azonos nemű személy végezze.

Módosítás     87

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A személyes meghallgatást megfelelő titoktartást biztosító körülmények között kell lefolytatni. A meghallgatást a nemzeti jog szerint képesített személynek kell levezetnie.

(4)  A személyes meghallgatást megfelelő titoktartást biztosító körülmények között kell lefolytatni. A meghallgatást a nemzeti jog szerint képesített személynek kell levezetnie. A különleges eljárási garanciákat igénylőként beazonosított kérelmezők számára megfelelő támogatást – többek között elegendő időt – kell biztosítani annak érdekében, hogy megteremtsék a felelős tagállam meghatározását lehetővé tevő valamennyi elem eredményes bemutatásához szükséges feltételeket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállam gondoskodik róla, hogy megfelelő szabványos működési eljárások állnak rendelkezésre annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő védelmi intézkedések születnek az embercsempészet vagy más szervezett bűnözői tevékenység céljából történő kizsákmányolás veszélyének kitett kérelmezők vonatkozásában.

Módosítás     89

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A személyes meghallgatást végző tagállam írásbeli összefoglalót készít a meghallgatásról, amely tartalmazza legalább a kérelmező által a meghallgatás során adott lényeges információkat. Ez az összefoglaló lehet jelentés vagy formanyomtatvány is. A tagállam gondoskodik arról, hogy az összefoglaló a kérelmező vagy az őt képviselő jogi tanácsadó vagy más tanácsadó számára kellő időben rendelkezésre álljon.

(5)  A személyes meghallgatást végző tagállam írásbeli összefoglalót készít a meghallgatásról, amely tartalmazza legalább a kérelmező által a meghallgatás során adott lényeges információkat. Az összefoglalóban feltüntetendő fő elemeket a meghallgatás végén ellenőriznie kell a kérelmezőnek és adott esetben a gyámnak és/vagy a jogi tanácsadónak. Ezt az összefoglalót jelentés formájában kell elkészíteni. A tagállam hangfelvételt készít a meghallgatásról. A tagállam gondoskodik arról, hogy az összefoglaló a kérelmező és/vagy a gyám, illetve az őt képviselő jogi tanácsadó számára a meghallgatás után a lehető leghamarabb, de mindenképpen az átadásról szóló határozat meghozatala előtt rendelkezésre álljon.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden olyan tagállam, ahol kísérő nélküli kiskorú tartózkodni köteles biztosítja, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt vonatkozó eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse A képviselőnek rendelkeznie kell azokkal a képesítésekkel és szaktudással, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet szerint végzett eljárások során a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe veszik. Az ilyen képviselő számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, releváns dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató füzetet is.

Minden olyan tagállam, ahol a kísérő nélküli kiskorú tartózkodik, biztosítja, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során gyám képviselje és/vagy segítse. A gyámnak rendelkeznie kell azokkal a képesítésekkel, képzéssel, szaktudással és függetlenséggel, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet szerint végzett eljárások során a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe veszik. Az ilyen gyám számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, releváns dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató anyagokat is. A gyámot mihamarabb ki kell nevezni, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 24 órán belül, és minden esetben a biometrikus adatoknak az (EU) XXX/XX rendelet [Eurodac-rendelet] [10. cikke (1) bekezdésének vagy 13. cikke (1)] bekezdésének megfelelően történő felvétele előtt.

Módosítás     91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A gyámot a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni az e rendelet szerinti tagállami felelősség meghatározásának folyamatába. E célból a gyám segíti a kiskorút a mindenek felett álló érdekének a (3) bekezdéssel összhangban történő vizsgálata szempontjából lényeges információk szolgáltatásában, ideértve a meghallgatáshoz való jogának gyakorlását is, és amennyiben indokolt, segíti a kiskorú más szereplőkkel, például családfelkutató szervezetek való együttműködését, a gyermekkel szembeni titoktartási kötelezettségek kellő figyelembevétele mellett.

 

 

 

A gyám biztosítja, hogy a kiskorú rendelkezésére bocsátják az ezen rendelet szerinti eljárásokkal kapcsolatos információkat, jogi tanácsot és képviseletet, és tájékoztatják a kiskorút az ezen rendelet szerinti eljárások őt érintő fejleményeiről.

 

A gyám számára hozzáférést kell biztosítani a kiskorú aktájában szereplő, releváns dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató anyagot és a 6. cikkben előírt formanyomtatványokat is.

 

A gyámok feladatuk végzéséhez állandó képzésben és támogatásban részesülnek.

 

 

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kiskorú jóléte és szociális fejlődése, különös figyelmet fordítva a kiskorú hátterére;

b)  a kiskorú jóléte és szociális fejlődése, különös figyelmet fordítva a kiskorú etnikai, vallási, kulturális és nyelvi hátterére, valamint a kiskorút ellátó és felügyelő mechanizmusok stabilitásának és folyamatosságának, illetve az egészségügyi és oktatási szolgáltatások elérhetőségének szükségességére;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztonsági megfontolások, különösen ha fennáll a veszélye annak, hogy a gyermek gyermekkereskedelem áldozatává válik;

c)  biztonsági megfontolások, különösen, ha fennáll a veszélye annak, hogy a kiskorú az erőszak és kizsákmányolás bármilyen formája, többek között emberkereskedelem áldozata lehet;

and exploitation.

Módosítás     94

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  kiszolgáltatott helyzet, többek között trauma, sajátos egészségügyi igények és fogyatékosság;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a fogadó tagállamban kijelölt gyám általi átvétel garantálása;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a kiskorú tartózkodási helye szerinti tagállamban a gyám által szolgáltatott információk;

Módosítás     97

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  a kiskorúakkal kapcsolatos döntések kiemelt kezelésének szükségessége;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kiskorú mindenek felett álló érdekének értékelésekor garantálni kell a kiskorú meghallgatáshoz való jogát.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kísérő nélkül kiskorú felelős tagállamnak, vagy adott esetben az elosztás szerinti céltagállamnak történő átadása előtt az átadó tagállam gondoskodik arról, hogy a felelős tagállam vagy az elosztás szerinti céltagállam késedelem nélkül meghozza a 2013/33/EU irányelv 14. és 24. cikkében, valamint a 2013/32/EU irányelv 25. cikkében említett intézkedéseket. A kísérő nélküli kiskorú átadásáról szóló határozat meghozatal előtt meg kell vizsgálni a kísérő nélküli kiskorú mindenek felett álló érdekét. A vizsgálatot a (3) bekezdésben felsorolt tényezők alapján kell elvégezni. Annak biztosítása céljából, hogy a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe vegyék, a vizsgálatot gyorsan, ehhez képesítéssel és szakértelemmel rendelkező alkalmazottaknak kell végezniük.

(4)  A kísérő nélkül kiskorú felelős tagállamnak, vagy adott esetben az elosztás szerinti céltagállamnak történő átadása előtt az átadó tagállam minden esetben garanciát szerez arról, hogy a felelős tagállam vagy az elosztás szerinti céltagállam késedelem nélkül meghozza a 2013/33/EU irányelv 14. és 24. cikkében, valamint a 2013/32/EU irányelv 25. cikkében említett intézkedéseket. A kísérő nélküli kiskorú átadásáról vagy át nem adásáról szóló határozat meghozatala előtt multidiszciplináris módon meg kell vizsgálni a kísérő nélküli kiskorú mindenek felett álló érdekét. A vizsgálatot a (3) bekezdésben felsorolt tényezők alapján kell elvégezni, és az átadásról szóló határozatban az egyes tényezők értékelésének eredményét egyértelműen fel kell tüntetni. Annak biztosítása céljából, hogy a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe vegyék, a vizsgálatot gyorsan, ehhez képesítéssel és szakértelemmel rendelkező multidiszciplináris csapatnak kell végeznie. A multidiszciplináris vizsgálatba be kell vonni a gyermekek jogai, a gyermekpszichológia és a gyermekek fejlődése területén szakértelemmel rendelkező, hozzáértő személyzetet, valamint legalább a kiskorú gyámját és jogi képviselőjét is.

Módosítás     100

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. cikk alkalmazásában az a tagállam, amelyben a kísérő nélküli kiskorú benyújtotta a nemzetközi védelem iránti kérelmet, a lehető legrövidebb időn belül megteszi a megfelelő intézkedéseket a kísérő nélküli kiskorú családtagjai vagy hozzátartozói kilétének megállapítása érdekében a tagállamok területén, védve egyúttal a gyermek mindenek felett álló érdekét.

A 10. és a 19. cikk alkalmazásában az a tagállam, amelyben a kísérő nélküli kiskorú benyújtotta a nemzetközi védelem iránti kérelmet, a lehető legrövidebb időn belül megteszi a megfelelő intézkedéseket a kísérő nélküli kiskorú családtagjai vagy hozzátartozói kilétének megállapítása érdekében a tagállamok területén, védve egyúttal a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Módosítás     101

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 47. cikkben említett illetékes hatóságok kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó személyzetének rendelkeznie kell a kiskorúak speciális igényeivel kapcsolatos, megfelelő képzettséggel, és a továbbiakban is részesülnie kell ilyen képzésben.

A 47. cikkben említett illetékes hatóságok kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó személyzetének rendelkeznie kell a kiskorúak speciális igényeivel kapcsolatos, megfelelő képzettséggel, és a továbbiakban is részesülnie kell ilyen képzésben, ideértve a gyermekek jogaival, pszichológiájával és fejlődésével kapcsolatos képzést. E képzés kockázatfelmérési modulokat is tartalmaz, amelyeknek keretében a kiskorú egyéni szükségleteitől függően a gondozás és a védelem kérdéseivel foglalkoznak, kiemelt hangsúlyt helyezve az emberkereskedelem és a bántalmazás korai áldozatainak felismerésére, illetve az eltűnés megelőzésének megfelelő gyakorlatára irányuló képzésre.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A kísérő nélküli kiskorú átadása előtt a fogadó tagállamnak mihamarabb, de legkésőbb az átadásról szóló határozat megerősítésétől számított öt munkanapon belül ki kell jelölnie egy gyámot. Az illetékes hatóságoknak a fogadó tagállam által kijelölt gyámra és az átadás módozataira vonatkozó információkat meg kell küldeniük az aktuális gyámnak.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 57. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben e cikknek megfelelően meghatározza a gyermek mindenek felett álló érdekére vonatkozó vizsgálatokat érintő transznacionális együttműködés szabályait és eljárásait.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

A befogadás költségei

 

(1)   A kérelmezők befogadásának költségeit, amelyeket a meghatározásért felelős tagállam visel a nemzetközi védelem iránti kérelem nyilvántartásba vételétől a felelős tagállam részére történő átadásig, vagy addig az időpontig, amíg a meghatározásért felelős tagállam vállalja a kérelmezővel kapcsolatos felelősséget, az Unió általános költségvetéséből vissza kell téríteni.

 

(2)   A tagállamok által olyan kérelmezők befogadása kapcsán viselt költségeket, akikről nyilvánvalóan feltételezhető, hogy nem minősülnek nemzetközi védelem jogosultjainak a 9. cikk értelmében, az Unió általános költségvetéséből vissza kell téríteni.

Módosítás     105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A felelős tagállam meghatározásának feltételeit csak egyszer, az e fejezetben megállapított sorrendben kell alkalmazni.

(1)  A felelős tagállam meghatározásának feltételeit csak egyszer, a III. és IV. fejezetben megállapított sorrendben kell alkalmazni.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e fejezetben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során azt a helyzetet kell alapul venni, ami a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmének valamely tagállamhoz történő első benyújtásakor fennállt.

(2)  Az e fejezetben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során azt a helyzetet kell alapul venni, ami a kérelmezőnek az (EU) xxx/xxxx rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [28.] cikke szerinti nemzetközi védelem iránti kérelmének valamely tagállamhoz történő első benyújtásakor fennállt.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha a meghatározásért felelős tagállam illetékes hatóságai a 7. cikkben előírt személyes meghallgatást követően arra a következtetésre jutnak, hogy a felelős tagállam nem határozható meg a 10., 11., 12., 13. vagy 18. cikk alapján, és ha a kérelmező számára nem kell biztosítani az (EU) XXX/XXXX rendelet [a menekültügyi eljárásról szóló rendelet] [19.] cikke szerinti különös eljárási garanciákat, a meghatározásért felelős tagállamnak a III. vagy IV. fejezet szerinti további feltételek alkalmazása előtt prima facie meg kell vizsgálnia, hogy a kérelem benyújtásakor a kérelmező az (EU) XXX/XXX rendelet (a kvalifikációs rendelet) szerinti nemzetközi védelemre jogosultként való elismerés szempontjából csak irreleváns információkat közölt-e; továbbá nem nyújtottak be vagy nem áll a meghatározásért felelős tagállam rendelkezésére egyéb olyan információ, amely alapján megállapítható, hogy a kérelmező nemzetközi védelem jogosultjának minősülhet, ezért a nemzetközi védelem iránti igénye egyértelműen nem meggyőző.

 

Ebben az esetben a kérelmezőről nyilvánvalóan feltételezhető, hogy nem minősül nemzetközi védelem jogosultjának, és a meghatározásért felelős tagállamot kell tekinteni a felelős tagállamnak az (EU) XXX/XXXX rendelet [a menekültügyi eljárásokról szóló rendelet] [37.] cikkének sérelme nélkül.

Módosítás     108

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A felelős tagállam az, ahol a kísérő nélküli kiskorú családtagja vagy testvére jogszerűen tartózkodik, feltéve, hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekeit. Amennyiben a kérelmező házas kiskorú, akinek házastársa nem tartózkodik jogszerűen a tagállamok területén, a felelős tagállam az, amelyben a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy nemzeti gyakorlata szerint felelős édesanya, édesapa, más felnőtt, vagy a kiskorú testvére jogszerűen tartózkodik.

(2)  A felelős tagállam az, ahol a kísérő nélküli kiskorú családtagja jogszerűen tartózkodik, kivéve, ha bizonyítják, hogy nem ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekeit. Amennyiben a kérelmező kiskorú, a felelős tagállam az, amelyben a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy nemzeti gyakorlata szerint felelős édesanya, édesapa, más felnőtt vagy a kiskorú testvére jogszerűen tartózkodik.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó hozzátartozója van, és egyéni elbírálás alapján megállapítást nyer, hogy a hozzátartozó képes gondoskodni a kiskorúról, az említett tagállam egyesíti a kiskorút hozzátartozójával, és felelős tagállam lesz, feltéve, hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét.

(3)  Amennyiben a kérelmezőnek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó hozzátartozója van, és egyéni elbírálás alapján megállapítást nyer, hogy a hozzátartozó képes gondoskodni a kiskorúról, az említett tagállam egyesíti a kiskorút hozzátartozójával, és felelős tagállam lesz, kivéve, ha bizonyítják, hogy nem ez a kiskorú mindenek felett álló érdeke.

Módosítás     110

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) és (3) bekezdésben említett családtag vagy hozzátartozó hiányában az a felelős tagállam, ahol a kísérő nélküli kiskorú nemzetközi védelem iránti kérelmét először benyújtotta, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy nem ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét.

(5)  A (2) és (3) bekezdésben említett családtag vagy hozzátartozó hiányában, továbbá ha a III. és IV. fejezetben, és kiváltképp a 19. cikkben meghatározott egyéb feltételek nem alkalmazandók, a felelős tagállamot a VII. fejezetben meghatározott elosztási mechanizmussal kell megállapítani, feltéve, hogy a kiskorú számára választási lehetőséget biztosítanak a 36. cikk (1c) bekezdése szerint kiosztható tagállamok közül. A felelős tagállamról hozott határozat előtt, az elosztás esetét is ideértve, el kell végezni a kiskorú mindenek felett álló érdekének multidiszciplináris értékelését.

Módosítás     111

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amennyiben a kiskorút az egyik szülő, egy felnőtt testvér vagy a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy nemzeti gyakorlata szerint szülői felelősséggel bíró egyéb felnőtt kíséri, és az egyik szülő vagy a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy nemzeti gyakorlata szerint szülői felelősséggel bíró egyéb felnőtt jogszerűen az egyik tagállamban tartózkodik, akkor az a tagállam a felelős tagállam, ahol a szülő vagy a kiskorúért szülői felelősséggel bíró egyéb felnőtt jogszerűen tartózkodik, feltéve hogy ez a kiskorú mindenek felett álló érdeke.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nemzetközi védelemben részesülő családtagok

Egy tagállamban jogszerűen tartózkodó családtagok

Módosítás     113

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a kérelmezőnek van olyan családtagja – függetlenül attól, hogy a családalapítás a származási országban történt-e – akinek tartózkodását nemzetközi védelemben részesülő személyként engedélyezték egy tagállamban, e tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve, hogy az érintett személyek írásban kifejezték e kívánságukat.

Amennyiben a kérelmezőnek van olyan családtagja – függetlenül attól, hogy a családalapítás a származási országban történt-e –, aki jogszerűen egy tagállamban tartózkodik, e tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve, hogy az érintett személyek írásban kifejezték e kívánságukat.

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az a tagállam felelős valamennyi családtag és/vagy a kiskorú, nem házas testvér nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért, amely a feltételek szerint a családtagok vagy testvérek legtöbbjének átvételéért felelős;

a)  az a tagállam felelős valamennyi családtag nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért, amely a feltételek szerint a családtagok vagy testvérek legtöbbjének átvételéért felelős;

Módosítás     115

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a kérelmező rendelkezik érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel felelős vagy az első kérelem benyújtása előtt legfeljebb két évvel lejárt tartózkodásra jogosító engedéllyel , az azt kibocsátó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős.

(1)  Amennyiben a kérelmező rendelkezik érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel vagy az első kérelem benyújtása előtt lejárt tartózkodásra jogosító engedéllyel, az azt kibocsátó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős.

Módosítás     116

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kérelmezőnek érvényes vízuma vagy az első kérelem benyújtása előtti hat hónapon belül lejárt vízuma van, a vízumot kibocsátó tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, feltéve, hogy a vízumot nem egy másik tagállam nevében, valamely, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás alapján adták ki. Ilyen esetben a képviselt tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam.

(2)  Amennyiben a kérelmezőnek érvényes vízuma vagy az első kérelem benyújtása előtt lejárt vízuma van, a vízumot kibocsátó tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, feltéve, hogy a vízumot nem egy másik tagállam nevében, valamely, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás alapján adták ki. Ilyen esetben a képviselt tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam.

_________________

_________________

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Felsőfokú vagy szakmai oklevél kiadása

 

(1)   Amennyiben a kérelmező az egyik tagállamban székhellyel rendelkező oktatási intézményben kiadott oklevéllel vagy egyéb képesítéssel rendelkezik, ez a tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért.

 

Ebben az összefüggésben az oktatási intézmény olyan bármely típusú, a nemzeti jogszabályok alapján elismert vagy elismertnek tekinthető oktatási intézmény, amely az érintett tagállam nemzeti jogszabályaival vagy gyakorlatával összhangban elismert oktatási fokozat vagy más elismert képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt, függetlenül az ilyen intézmények elnevezésétől, továbbá bármely olyan intézmény, amely a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal összhangban szakoktatást vagy képzést kínál.

 

Ezen cikk alkalmazásában kizárólag a tagállam területén található oktatási intézmény látogatása eredményeként szerzett oklevelek vagy egyéb képesítések vehetők figyelembe a felelős tagállam meghatározása céljából. Az online képzések és a távoktatás egyéb formái nem vehetők figyelembe.

 

(2)   Amennyiben a kérelmező több oklevéllel vagy egyéb képesítéssel rendelkezik, amelyeket különféle tagállamokban székhellyel rendelkező oktatási intézményekben adtak ki, a legutóbbi oklevél vagy képesítés kibocsátási helye szerinti tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért.

Módosítás     118

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az e rendelet 25. cikke (4) bekezdésében említett két listán ismertetett közvetlen vagy közvetett bizonyíték alapján, beleértve a [603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendeletben említett adatokat, megállapítást nyer, hogy a kérelmező harmadik országból érkezve szabálytalanul lépte át egy tagállam határát szárazföldön, tengeri vagy a légi úton, az a tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, amelynek területére így lépett be.

törölve

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha a III. vagy IV. fejezet egyéb feltételei szerint nem lehet meghatározni a felelős tagállamot, akkor a felelős tagállamot a VII. fejezetben foglalt korrekciós célú elosztási mechanizmus révén kell meghatározni.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Ha a III. fejezet vagy a 18. cikk egyéb feltételei szerint nem lehet meghatározni a felelős tagállamot, és ha közvetlen vagy közvetett bizonyíték alapján megállapítják, hogy a kérelmező egy másik tagállamból érkezve lépte át annak a tagállamnak a határát, ahol a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtotta, akkor a nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálatáért felelős tagállamot a 24c. cikkben foglalt eljárással összhangban határozzák meg.

Módosítás     121

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

törölve

Vízummentes beutazás

 

Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy olyan tagállam területére lép, ahol vízummentességet élvez, ez a tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért.

 

Módosítás     122

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

törölve

Repülőtér nemzetközi tranzitterületén benyújtott kérelem

 

Amennyiben valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy egy tagállam repülőterének nemzetközi tranzitterületén nyújtja be nemzetközi védelem iránti kérelmét, ez a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért.

 

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy kérelmező várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője támogatására szorul, vagy amennyiben a kérelmező valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője szorul a kérelmező támogatására, a tagállamok általában gondoskodnak a kérelmező és a gyermek, testvér, illetve szülő együtt tartásáról vagy egyesítéséről, feltéve, hogy a családi kötelékek már a származási országban is fennálltak, a gyermek, testvér, illetve szülő vagy a kérelmező képes gondoskodni az eltartott személyről, és az érintett személyek e kívánságukat írásban kifejezték.

(1)  Amennyiben egy kérelmező várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság, súlyos trauma vagy előrehaladott kor miatt valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője támogatására szorul, vagy amennyiben a kérelmező valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermeke, testvére vagy szülője szorul a kérelmező támogatására, a tagállamok általában gondoskodnak a kérelmező és a gyermek, testvér, illetve szülő együtt tartásáról vagy egyesítéséről, amennyiben a családi kötelékek már azelőtt is fennálltak, hogy a kérelmező a tagállamok területére lépett, a gyermek, testvér, illetve szülő vagy a kérelmező képes gondoskodni az eltartott személyről, és az érintett személyek e kívánságukat írásban kifejezték.

Módosítás     124

Rendeletre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

Szponzorálás

 

(1)   Egy tagállam rendelkezhet arról, hogy a visszaélések és emberkereskedelem megelőzésére vonatkozóan a nemzeti jogszabályokban foglalt egyedi előírásokkal összhangban az érintett tagállam által jóváhagyott szervezetek egy olyan kérelmező szponzorai legyenek, aki nemzetközi védelem iránti kérelmet terjesztett be az Unióban. Egy kérelmezőt szponzoráló szervezetnek gondoskodnia kell a kérelmező átadásáról és a szponzor székhelye szerinti tagállamban való tartózkodásáról, amíg a nemzetközi védelem iránti kérelméről jogerős határozatot nem fogadnak el.

 

(2)   A szponzor írásos kérelme alapján – a kérelmező beleegyezésével – a meghatározásért felelős tagállam értesíti a szponzor székhelye szerinti tagállamot a szervezet és a kérelmező között létrejött szponzorálási megállapodásról. Ha a szervezet székhelye szerinti tagállam elfogadja a kérelmező átvételét, akkor az a tagállam lesz a felelős tagállam, és a nemzetközi védelem iránti kérelmet pedig be kell számítani a 35. cikkben meghatározott referenciaszámába.

 

(3)   Az 57. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza a szponzor által teljesítendő alaki és jogosultsági követelményeket és az egyéb szükséges intézkedéseket.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és csak addig, amíg nem állapítottak meg felelős tagállamot, minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által hozzá benyújtott, a 2. cikk g) pontjában fel nem ölelt, a tágabb értelemben vett családhoz kapcsolódó családi okokra alapozott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy egy hontalan személy által hozzá benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a tagállam, amely e bekezdés alapján úgy határozott, hogy megvizsgál egy nemzetközi védelem iránti kérelmet, felelős tagállammá válik, vállalva a felelősséggel együtt járó kötelezettségeket. Ez a tagállam adott esetben tájékoztatja a korábbi felelős tagállamot, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamot, illetve azt a tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével kapcsolatban kerestek meg.

Az a tagállam, amely e bekezdés alapján úgy határozott, hogy megvizsgál egy nemzetközi védelem iránti kérelmet, felelős tagállammá válik, vállalva a felelősséggel együtt járó kötelezettségeket. Ez a tagállam adott esetben az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózat révén tájékoztatja a korábbi felelős tagállamot, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamot vagy azt a tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével kapcsolatban kerestek meg.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kérelmező kérheti ezen bekezdés alkalmazását attól a tagállamtól, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta. A kérelmet írásban kell benyújtani, és megfelelően meg kell indokolni.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja a családi kapcsolatban álló személyek egyesítése céljából a felelős tagállam meghatározása előtt bármikor megkereshet egy másik tagállamot annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt, még akkor is, ha ez utóbbi tagállam az e rendelet 10–13. és 18. cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk.

Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, vagy a felelős tagállam a családi kapcsolatban álló személyek egyesítése céljából – különösen családi, kulturális vagy társadalmi kötelékeken, nyelvi készségeken vagy egyéb érdemi kapcsolaton alapuló humanitárius okokból, amelyek megkönnyítenék a szóban forgó másik tagállamba való beilleszkedést – az érdemi elsőfokú határozat meghozatala előtt bármikor megkereshet egy másik tagállamot annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt, még akkor is, ha ez utóbbi tagállam az ezen rendelet III. és IV. fejezetében megállapított feltételek szerint nem felelős. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A kérelmező kérheti a (2) bekezdés alkalmazását attól a tagállamtól, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta. A kérelmet írásban kell benyújtani, és megfelelően meg kell indokolni, és azon meghatározásért felelős tagállam illetékes hatóságaihoz kell címezni, ahol a kérelmet benyújtották. Az a kérelmező, aki biztonsági kockázatot jelent vagy nyilvánvalóan feltételezhető róla, hogy nem szorul nemzetközi védelemre, nem jogosult ezen eljárás igénybevételére.

 

A meghatározásért felelős tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy az ezen bekezdés első albekezdésében említett kérelmet az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül továbbítsák a kérelmező által felkért tagállam illetékes hatóságaihoz.

 

A felkért tagállam a kérelem kézhezvételétől számított két héten belül jelzi, hogy szándékozik-e felelősséget vállalni a nemzetközi védelem iránti kérelemért. A felkért tagállam további két héttel meghosszabbíthatja a határidőt, ha erről a DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül írásban értesíti azt a tagállamot, ahol a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik válasz, a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni, és a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtási helye szerinti tagállam tovább folytatja a felelős tagállam meghatározását a III. és IV. fejezetben foglalt feltételek alapján. Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül a kérelmezők csak egyszer jogosultak ezen eljárás igénybevételére.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Amennyiben a megkeresett tagállam a (2a) bekezdésnek megfelelően elfogadja a kérelmet, felelős tagállammá válik. A tagállamnak, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmezőt átadják a felelős tagállamnak.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján összeállít egy, a (2a) bekezdésben említett eljáráshoz használandó közös formanyomtatványt. E végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 24., 25. és 30. cikkben megállapított feltételek mellett átvenni azt a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban nyújtotta be kérelmét;

a)  a 24., 24c., 25. és 30. cikkben megállapított feltételek mellett átvenni azt a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban nyújtotta be a nemzetközi védelem iránti kérelmét;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett helyzetben a felelős tagállam megvizsgálja a nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy befejezi annak vizsgálatát.

(2)  Az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett helyzetben a felelős tagállam megvizsgálja a nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy befejezi annak vizsgálatát.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjában említett helyzetben a felelős tagállam – a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdésével összhangban – gyorsított eljárásban vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy fejezi be annak vizsgálatát.

törölve

Módosítás     135

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdés c) pontjában említett helyzetben a felelős tagállam foglalkozik a kérelmező által benyújtott további beadványokkal vagy a 2013/32/EU irányelvvel összhangban ismételt kérelemként benyújtott új kérelemmel.

törölve

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett helyzetben a felelős tagállam felelős hatósága által a kérelem elutasításáról hozott határozat a továbbiakban nem képezheti jogorvoslat tárgyát a 2013/32/EU irányelv V. fejezetének keretében.

(5)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett helyzetben, amennyiben a nemzetközi védelem iránti kérelmet csupán első fokon utasították el, a felelős tagállam biztosítja, hogy az érintett személy a 2013/32/EU irányelv 46. cikkének megfelelően hatékony jogorvoslattal élhetett, illetve élhet.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A felelős tagállam a 22. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlon feltünteti, hogy ő a felelős tagállam.

(7)  A felelős tagállam – adott esetben – a 22. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlon feltünteti, hogy ő a felelős tagállam.

Módosítás     138

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, amint a nemzetközi védelem iránti kérelmet először benyújtják a tagállamhoz , kivéve, ha a 3. cikk (4) vagy (5) bekezdése alapján már az első kérelem helye szerinti tagállam a felelős tagállam.

(1)  A felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, amint a nemzetközi védelem iránti kérelmet először nyilvántartásba veszik a tagállamban, kivéve, ha a 3. cikk (5) bekezdése alapján már az első kérelem helye szerinti tagállam a felelős tagállam.

Módosítás     139

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi védelem iránti kérelem akkor tekintendő benyújtottnak, ha a kérelmezője által előterjesztett formanyomtatvány, vagy a hatóságok által készített jelentés megérkezik az érintett tagállam illetékes hatóságához. Ha a kérelmet nem írásban nyújtják be, a szándéknyilatkozat és a jelentés elkészítése között a lehető legrövidebb időnek kell eltelnie.

törölve

Módosítás     140

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azt a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik vagy aki ott nyújt be nemzetközi védelem iránti kérelmet azt követően, hogy egy másik tagállamban benyújtott első kérelmét a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás során visszavonta, a 26. és 30. cikkben megállapított feltételek szerint visszafogadja az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet először benyújtotta.

(5)  Azt a kérelmezőt, aki egy másik tagállamban tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik vagy aki ott nyújt be nemzetközi védelem iránti kérelmet azt követően, hogy egy másik tagállamban benyújtott első kérelmét a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás során visszavonta, a 26. és 30. cikkben megállapított feltételek szerint visszafogadja az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet először benyújtotta, azzal a céllal, hogy a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytassa.

Módosítás     141

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adott esetben az együtt utazó családtagok vagy hozzátartozók kérelmeivel való kapcsolatokat;

b)  adott esetben az együtt utazó családtagok, hozzátartozók, illetve a kérelmezők legfeljebb 30 fős csoportjának arra vonatkozó kérelmeivel való kapcsolatokat, hogy együtt utazókként vegyék őket nyilvántartásba, a nemzetközi védelem iránti egyes kérelmek egyedi elbírálásához való jog sérelme nélkül, és különös tekintettel azon kérelmezőkre, akik a kényszerítés, erőszak vagy visszaélés jeleit mutatják;

Módosítás     142

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információk bevitelekor a 44. cikkben említett automatizált rendszer minden kérelmet egyedi kérelemszám alatt vesz nyilvántartásba, elektronikus fájlt hoz létre minden kérelemhez, és megküldi a kérelem egyedi számát a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamnak.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információk bevitelekor a 44. cikkben említett automatizált rendszer minden nemzetközi védelem iránti kérelmet egyedi kérelemszám alatt vesz nyilvántartásba, elektronikus fájlt hoz létre minden kérelemhez, és megküldi a kérelem egyedi számát a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamnak. A kérelem egyedi számában szereplő személyes adatokat, valamint az elektronikus fájlt csak e rendelet és az (EU) xxx/xxx rendelet [603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] céljából lehet felhasználni.

Módosítás     143

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azon tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtják keresést végez a VIS-ben a 767/2008/EK rendelet 21. cikke alapján. Amennyiben a VIS-találat azt jelzi, hogy a kérelmező érvényes vízummal vagy az első kérelem benyújtása előtti hat hónapon belül lejárt vízummal rendelkezik, a tagállam feltünteti a vízumkérelem számát és azon tagállamot, amelynek hatósága a vízumot kiadta vagy meghosszabbította, és azt, ha a vízumot másik tagállam nevében adták-e ki.

(5)  Azon tagállam, amelyhez a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtják keresést végez a VIS-ben a 767/2008/EK rendelet 21. cikke alapján. Amennyiben a VIS-találat azt jelzi, hogy a kérelmező az első kérelem benyújtása előtt érvényes vízummal rendelkezett, a tagállam feltünteti a vízumkérelem számát és azon tagállamot, amelynek hatósága a vízumot kiadta vagy meghosszabbította, és azt, ha a vízumot másik tagállam nevében adták-e ki.

Módosítás     144

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az Unióban benyújtott összes sikeres kérelem száma;

Módosítás     145

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  ab) az egyes tagállamokban benyújtott összes sikeres kérelem száma;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  amennyiben a VII. fejezet szerinti elosztási mechanizmus alkalmazandó, a 36. cikk (4) bekezdésében és a 39. cikk h) pontjában említett információk.

h)  a 38. cikkben és a 39. cikk h) pontjában említett információk.

Módosítás     147

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az a tagállam, amelyben nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, úgy véli, hogy egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, haladéktalanul, de minden esetben a 21. cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott kérelem időpontját követő egy hónapon belül megkeresi e másik tagállamot, hogy vegye át a kérelmezőt.

Amennyiben az a tagállam, amelyben nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, úgy véli, hogy egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, haladéktalanul, de minden esetben a 21. cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott kérelem időpontját követő három hónapon belül megkeresi e másik tagállamot, hogy vegye át a kérelmezőt.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, az (EU) [a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet 13. cikke alapján bejegyzett adatokra vonatkozó Eurodac-találat vagy a 767/2008/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján bejegyzett adatokra vonatkozó VIS-találat esetén a megkeresést a találat beérkezését követő két héten belül meg kell küldeni .

Az első albekezdéstől eltérve, az (EU) [a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet 13. cikke alapján bejegyzett adatokra vonatkozó Eurodac-találat vagy a 767/2008/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján bejegyzett adatokra vonatkozó VIS-találat esetén a megkeresést a találat beérkezését követő egy hónapon belül meg kell küldeni.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kiskorúak tekintetében az e bekezdés első és második albekezdésében említett határidők kiszámítása során az idő attól az időponttól számítandó, amikor kineveztek egy gyámot és a 8. cikk (3) bekezdése alapján megvizsgálták a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

A családegyesítési eljárás

 

(1)  A meghatározásért felelős tagállam felel a kérelmezőre vonatkozó külön családegyesítési eljárás elvégzéséért annak érdekében, hogy biztosítsák a kérelmezők gyors családegyesítését és a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférését azokban az esetekben, amikor első látásra kellő támpont van arra vonatkozóan, hogy a 10., 11., 12. vagy 13. cikknek megfelelően valószínűleg családegyesítési joggal rendelkeznek.

 

(2)  Annak megállapítása során, hogy elegendő jel utal-e arra, hogy a kérelmezőnek van családtagja és/vagy hozzátartozója az általa kérelmezett tagállamban, a meghatározásért felelős tagállam biztosítja, hogy a kérelmező megértse a családtag és/vagy hozzátartozó alkalmazandó fogalmát, továbbá biztosítja, hogy a kérelmező biztos legyen abban, hogy a szóban forgó családtagok és/vagy hozzátartozók nem egy másik tagállamban tartózkodnak. A meghatározásért felelős tagállam azt is biztosítja, hogy a kérelmező tudatában legyen annak, hogy csak akkor tartózkodhat abban a tagállamban, ahol azt állítja, hogy családtagjai és/vagy hozzátartozói vannak, ha ezt az állítást az illető tagállam igazolni tudja. Ha a kérelmező által rendelkezésre bocsátott információk alapján nem merül fel kétség azt illetően, hogy a kérelmező által megjelölt tagállamban családtagok és/vagy hozzátartozók élnek, akkor az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelés érdekében megállapítható, hogy első látásra kellő támpont van arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az adott tagállamban családtagja és/vagy hozzátartozója van.

 

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a kérelmező állítása szerint családtagja és/vagy hozzátartozója tartózkodik, segítséget nyújtanak a meghatározásért felelős tagállam illetékes hatóságainak azon kérdések megválaszolása révén, amelyek célja annak tisztázása, hogy az állítólagos családi kötelékek valósak-e.

 

(3)  Ha az (1) és (2) bekezdés szerint kellően valószínűsíthető, hogy a kérelmező a 10., 11., 12. vagy 13. cikknek megfelelően családegyesítési joggal rendelkezik, a meghatározásért felelős tagállam értesíti erről az elosztás szerinti céltagállamot, és a kérelmezőt át kell adni ennek a tagállamnak.

 

(4)  A meghatározásért felelős tagállam az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül a kérelmező által benyújtott valamennyi információt továbbítja az elosztás szerinti céltagállamhoz.

 

(5)  A (3) bekezdésben említett eljárással összhangban az elosztás szerinti céltagállamnak kell megállapítania, hogy a 10., 11., 12. vagy 13. cikknek megfelelően teljesülnek-e a családegyesítés feltételei. Ha igen, akkor az elosztás szerinti céltagállam lesz a felelős tagállam.

 

(6)  Amennyiben megállapítást nyer, hogy a családegyesítés feltételei nem teljesülnek, az elosztás szerinti céltagállam biztosítja, hogy a kérelmezőt a 24c. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően helyezzék át egy másik felelős tagállamba.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24b. cikk

 

Könnyített eljárás a 14. és a 14a. cikkek vonatkozásában

 

(1)  A meghatározásért felelős tagállam késedelem nélkül meghatározza az elosztás szerinti céltagállamot, ha első látásra kellő támpont van arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a 14. vagy 14a. cikkel összhangban érdemi kapcsolattal rendelkezik egy adott, a meghatározásért felelős tagállamtól eltérő tagállamban.

 

(2)  Annak megállapítása során, hogy a 14. vagy 14a. cikkel összhangban a kérelmező érdemi kapcsolatokkal rendelkezik-e egy adott tagállamban, a meghatározásért felelős tagállam a határozatát a kérelmező által szolgáltatott bizonyítékokra és egyéb információkra alapozza, és lekérdezi a releváns uniós adatbázisokat. A meghatározásért felelős tagállam azt is biztosítja, hogy a kérelmező tudatában legyen annak, hogy csak akkor maradhat az elosztás szerinti céltagállamban, ha a megadott bizonyítékokat és információkat az illető tagállam hitelesíteni tudja. Ha a kérelmező által megadott vagy a releváns uniós adatbázisokból gyűjtött információk alapján nem merül fel alapos kétség azt illetően, hogy az adott tagállamra a 14. vagy 14a. cikket kell alkalmazni, a meghatározásért felelős tagállam megállapítja, hogy első látásra kellő támpont van arra vonatkozóan, hogy az érintett kapcsolatok megfelelnek az ezen cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

 

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a kérelmezőnek a 14. vagy 14a. cikkel összhangban kapcsolata lehet, segítséget nyújtanak a meghatározásért felelős tagállam illetékes hatóságainak azon kérdések megválaszolása révén, amelyek célja annak tisztázása, hogy az állítólagos kapcsolatok valósak-e.

 

(3)  Ha a meghatározásért felelős tagállam az (1) és (2) bekezdés szerint úgy ítéli meg, hogy az adott tagállamról első látásra valószínűsíthető, hogy a 14. vagy 14a. cikkel összhangban az elosztás szerinti céltagállam, a meghatározásért felelős tagállam értesíti erről az elosztás szerinti céltagállamot, és a kérelmezőt át kell adni ennek a tagállamnak.

 

(4)  A meghatározásért felelős tagállam az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül a kérelmező által benyújtott valamennyi információt továbbítja az elosztás szerinti céltagállamhoz.

 

(5)  Az elosztás szerinti céltagállam a (3) bekezdésben említett eljárással összhangban megállapítja, hogy a 14. vagy 14a. cikkben foglalt feltételek teljesülnek-e. Ha igen, akkor az elosztás szerinti céltagállam lesz a felelős tagállam.

 

(6)  Amennyiben megállapítást nyer, hogy ezek a feltételek nem teljesülnek, az elosztás szerinti céltagállam biztosítja, hogy a kérelmezőt a 24c. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően helyezzék át egy másik felelős tagállamba.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

24 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24c. cikk

 

Az átvételi értesítés benyújtása

 

(1)   Amennyiben a kérelmezőt a 15. cikk (2) bekezdése, a 24a. cikk (5) bekezdése vagy a 24b. cikk (6) bekezdése szerint egy másik tagállamba kell átadni, az a tagállam lesz a felelős tagállam, amely a meghatározás 15. cikk (2) bekezdésében, 24a. cikk (5) bekezdésében vagy 24b. cikk (6) bekezdésében említett időpontjában a 35. cikkben említett referenciakulcs szerinti hányadához képest a legkisebb számú kérelmezővel rendelkezik.

 

(2)   A felelős tagállam (1) bekezdés szerinti meghatározását követően az erre vonatkozó információt automatikusan be kell vezetni az Eurodac-rendszerbe, és az illető tagállamot automatikus értesítés révén tájékoztatni kell.

 

(3)   A kérelmezőt a tartózkodási helye szerinti tagállam tájékoztatja a (2) bekezdés szerinti meghatározásról és – az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével együttműködve – az átadás módjáról.

 

(4)  A kérelmező tartózkodási helye szerinti tagállam az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül a kérelmező által benyújtott valamennyi információt továbbítja a felelős tagállamhoz.

 

(5)   Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének biztosítania kell a kérelmező tartózkodási hely szerinti tagállamból a felelős tagállamba való gyors átadását.

 

(6)   A 39, 40., 41. és 42. cikkben foglalt kötelezettségek értelemszerűen alkalmazandók.

Módosítás     153

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkeresett tagállam elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és a kérelmező átvétele iránti megkeresésről annak kézhezvételétől számított egy hónapon belül határozatot hoz.

(1)  A megkeresett tagállam elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és a kérelmező átvétele iránti megkeresésről annak kézhezvételétől számított két héten belül határozatot hoz.

Indokolás

A módosítás észszerűen le kívánja rövidíteni az eljárás időtartamát. Az egyszerű családegyesítési eljárás bevezetésével összhangban az átvételre irányuló megkeresésre adott válaszhoz elegendőnek tűnik a két hét.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésének b), c), d) vagy e) pontjában említett helyzetben a személy tartózkodásának helye szerinti tagállam az Eurodac-találat kézhezvételétől számított legfeljebb két héten belül visszavételi értesítést tesz, és a fenti személyt átadja a felelős tagállamnak .

(1)  A 20. cikk (1) bekezdésének b), c), d) vagy e) pontjában említett helyzetben a személy tartózkodásának helye szerinti tagállam az Eurodac-találat kézhezvételétől számított legfeljebb egy hónapon belül visszavételi értesítést tesz, és a fenti személyt átadja a felelős tagállamnak.

Módosítás     155

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező átvételébe , a megkereső tagállam a kérelmezőt késedelem nélkül írásban értesíti arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és – adott esetben – nem vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmét.

(1)  Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező átvételébe , a megkereső tagállam a kérelmezőt öt napon belül írásban értesíti arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és – adott esetben – nem vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmét.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg logikájának fenntartása érdekében szükséges, mivel annak biztosítania kell a kérelmező eljárási jogainak érvényesítését és körülményeinek egyéni elbírálását. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a jelentéstervezet azon elfogadható módosításaival, amelyek a kérelmező eljárási jogainak erősítésére irányulnak.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok az átadási határozatról szóló értesítéstől számított 7 napot írnak elő az érintett személy által az (1) bekezdés szerinti hatékony jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására.

(2)  A tagállamok az átadási határozatról szóló értesítéstől számított, legalább 15 nap hosszúságú észszerű időtartamot írnak elő az érintett személy által az (1) bekezdés szerinti hatékony jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott hatékony jogorvoslat hatálya annak megvizsgálására korlátozódik, hogy megszegték-e a 3. cikk embertelen vagy megalázó bánásmód fennállásának veszélyével kapcsolatos (2) bekezdését, vagy a 10–13. és 18. cikket.

törölve

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben nem hoznak az (1) bekezdés szerinti átadási határozatot, a tagállamok bíróság vagy törvényszék előtti hatékony jogorvoslatot biztosítanak, amennyiben a kérelmező azt állítja, hogy valamely családtagja, vagy kísérő nélküli kiskorú esetében hozzátartozója jogszerűen tartózkodik egy, a nemzetközi védelmét megvizsgáló tagállamtól eltérő tagállam területén, és ezért úgy véli, hogy az említett másik tagállamnak felelős a kérelem megvizsgálásáért.

(5)  Amennyiben nem hoznak az (1) bekezdés szerinti átadási határozatot, a tagállamok bíróság vagy törvényszék előtti hatékony jogorvoslatot biztosítanak, amennyiben a kérelmező azt állítja, hogy egy másik tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért.

Módosítás     159

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok lehetőséget biztosítanak az érintett személy számára jogi segítségnyújtás igénybevételére, és szükség esetén nyelvi segítségre.

(6)  A tagállamok a 6a. cikkel összhangban az eljárások valamennyi szakaszában lehetőséget biztosítanak az érintett személy számára ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére, és szükség esetén nyelvi segítségre, és adott esetben interkulturális közvetítésre.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok kérésre térítésmentesen biztosítják a jogi segítségnyújtást, amennyiben az érintett személy nem képes fedezni annak költségeit. A tagállamok előírhatják, hogy a díjak és egyéb költségek tekintetében a kérelmezőkkel szembeni bánásmód ne legyen kedvezőbb annál a bánásmódnál, amelyben a jogi segítségnyújtás terén saját állampolgáraikat általában részesítik.

törölve

A tagállamok, anélkül hogy ezzel önkényesen korlátoznák a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést, rendelkezhetnek úgy, hogy nem biztosítanak ingyenes jogi segítségnyújtást és képviseletet olyan esetekben, ha az illetékes hatóság, a bíróság vagy a törvényszék úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés vagy felülvizsgálat előreláthatólag nem vezet pozitív eredményre.

 

Ha egy hatóság, amely nem bíróság vagy törvényszék, úgy határoz, hogy nem biztosít e bekezdés alapján ingyenes jogi segítségnyújtást, a tagállamok biztosítják a hatékony jogorvoslathoz való jogot az érintett személynek ahhoz, hogy egy bíróság vagy törvényszék előtt megtámadhassa e határozatot. A határozat megtámadása esetén e jogorvoslat az (1) bekezdésben említett jogorvoslat szerves részét képezi.

 

Az e bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a jogi segítségnyújtás és képviselet ne legyen önkényesen korlátozott, és hogy a kérelmezőnek az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférése ne legyen akadályozott.

 

A jogi segítségnyújtásba beletartozik legalább a szükséges eljárási iratok elkészítése és a bíróság és törvényszék előtti képviselet, és e tevékenység végzését olyan jogi tanácsadókra vagy tanácsadókra lehet korlátozni, akiket a nemzeti jog alapján kimondottan segítésnyújtásra és képviseletre jelöltek ki.

 

A jogi segítségnyújtás igénybevételére irányadó eljárásokat a nemzeti jog állapítja meg.

 

Módosítás     161

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha komoly veszély áll fenn a szökésre, a tagállamok e rendelettel összhangban egyedi elbírálás alapján őrizetben tarthatják az érintett személyt az átadási eljárások biztosítása érdekében és kizárólag akkor, ha az őrizet arányos, továbbá ha kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne hatékony.

(2)  Ha bizonyított veszély áll fenn a szökésre, a tagállamok végső eszközként e rendelettel összhangban egyedi elbírálás alapján őrizetben tarthatják az érintett személyt az átadási eljárások biztosítása érdekében és kizárólag akkor, ha az őrizet arányos, továbbá ha a kérelmező körülményeinek egyéni elbírálása alapján kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne hatékony.

Módosítás     162

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Kiskorúakat nem lehet őrizetbe venni. A tagállamok őrizettel nem járó, közösségi jellegű szálláshelyeken helyezik el a kiskorúakat és a kiskorúakkal rendelkező családokat, amíg a kérelmüket feldolgozzák.

Módosítás     163

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az őrizetet igazságügyi hatóságok írásban rendelik el. Az őrizetbe vételt elrendelő intézkedésben fel kell tüntetni az őrizet alapjául szolgáló ténybeli és jogi indokokat, és hivatkozást kell tartalmaznia a rendelkezésre álló alternatívák és azon okok mérlegelésére, hogy miért nem lehetett azokat hatékonyan alkalmazni.

Módosítás     164

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felelős tagállamhoz történő átadási eljárások biztosítása érdekében az őrizetben tartási körülmények és az őrizetben tartott személyekkel kapcsolatban alkalmazandó biztosítékok tekintetében a 2013/33/EU irányelv 9., 10. és 11. cikke alkalmazandó.

(4)  A felelős tagállamhoz történő átadási eljárások biztosítása érdekében az őrizetben tartási körülmények, amelyek teljes mértékben tiszteletben tartják a személy alapvető jogait, és az őrizetben tartott személyekkel kapcsolatban alkalmazandó biztosítékok tekintetében a 2013/33/EU irányelv 9., 10. és 11. cikke alkalmazandó.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kérelmezőnek vagy a 20. cikk (1) bekezdésének c), d) vagy e) pontjában említett más személynek a felelős tagállam részére történő átadásához szükséges költségeket az átadó tagállam viseli.

(1)  A kérelmezőnek vagy a 20. cikk (1) bekezdésének c), d) vagy e) pontjában említett más személynek a felelős tagállam részére történő átadásához szükséges költségeket az Unió általános költségvetéséből kell biztosítani.

Indokolás

További intézkedésként, annak érdekében, hogy az egyes tagállamokat jobban ösztönözzék arra, hogy valamennyi, a területükön tartózkodó menedékkérőt késedelem nélkül regisztráljanak, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokat a rendelet rendelkezéseinek betartása miatt ne terheljék többletkiadások, az e rendelet szerinti átadásokat az Európai Unió költségvetéséből kell fedezni.

Módosítás     166

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e fejezetben említett elosztási mechanizmust azon tagállam javára alkalmazzák, amelyhez aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet értelmében a felelős tagállam.

(1)  Az e fejezetben említett elosztási mechanizmust az összes olyan kérelem esetében alkalmazzák, amelynél nem lehet meghatározni a felelős tagállamot nem lehet megállapítani a III. és IV. fejezetében foglalt feltételek szerint.

Módosítás     167

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés akkor alkalmazandó, amikor a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer azt jelzi, hogy– a ténylegesen áttelepített személyek számához hozzáadódva – azon nemzetközi védelem iránti kérelmek száma, amelyekért valamely tagállam a III. fejezet 3. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében, 18. cikkében és 19. cikkében foglalt kritériumok alapján felelős, meghaladja a 35. cikkben említett kulcs szerint az adott tagállamra vonatkozóan meghatározott referenciaszám 150 %-át.

törölve

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az automatizált rendszer folyamatosan ellenőrzi, hogy van-e olyan tagállam, amely túllépi a (2) bekezdésben említett küszöbértéket, és amennyiben igen, értesíti erről a tagállamokat és a Bizottságot, az e küszöbérték feletti kérelmek számának feltüntetésével.

törölve

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (5) bekezdésben említett értesítéskor az elosztási mechanizmust kell alkalmazni.

törölve

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben elérik a 34. cikk (2) bekezdésében említett küszöbértéket, a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer alkalmazza a 35. cikkben említett referenciakulcsot azon tagállamokra, amelyek esetében azon kérelmek száma, amelyekért felelősek, nem éri el a 35. cikk (1) bekezdése szerinti hányadukat, és erről értesíti a tagállamokat.

törölve

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben a felelős tagállam nem határozható meg a III. és IV. fejezetben foglalt feltételekkel összhangban, a meghatározásért felelős tagállam tájékoztatja a kérelmezőt, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmét egy elosztás szerinti céltagállam fogja megvizsgálni.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A 35. cikkben említett referenciakulcs alapján a referenciakulcs szerinti hányadukhoz képest a legalacsonyabb számú kérelmezőt fogadó négy tagállamot tartalmazó rövid jegyzéket a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer révén kell meghatározni.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A meghatározásért felelős tagállam tájékoztatja a kérelmezőt az (1b) bekezdésben említett rövid jegyzékről, valamint a rövid jegyzékben felsorolt tagállamokra vonatkozó információkról. A tájékoztatást követő öt napon belül a kérelmező számára lehetőséget kell biztosítani, hogy kiválassza az elosztás szerinti céltagállamot a rövid jegyzéken szereplő négy tagállam közül.

 

Ha a kérelmező nem választ tagállamot ezen bekezdés első albekezdésének megfelelően, a meghatározásért felelős tagállam a kérelmezőt a rövid jegyzékben az ezen cikk (1b) bekezdésével összhangban történő összeállítás időpontjában szereplő tagállamok közül a 35. cikkben említett referenciakulcs szerinti hányadhoz képest a legalacsonyabb számú kérelmezőt fogadó tagállamhoz rendeli.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Az (1a), (1b) és (1c) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, amikor a kérelmezőket olyan családként, hozzátartozóként vagy kérelmezők csoportjaként vették nyilvántartásba, amely kérelmezte, hogy együtt utazóként vegyék nyilvántartásba. Azokban az esetekben, amikor a csoport tagjai nem tudnak egyhangú döntésre jutni a kiválasztást illetően, a korábbi csoport valamennyi tagja választhat elosztás szerinti céltagállamot a korábbi csoport esetében készített jegyzékből, a (2) bekezdéssel összhangban. Ha a meghatározásért felelős hatóságot nem tájékoztatják öt napon belül, a kérelmezőt a rövid jegyzékben az (1b) bekezdéssel összhangban történő összeállítás időpontjában szereplő tagállamok közül a 35. cikkben említett referenciakulcs szerinti hányadához képest a legalacsonyabb számú kérelmezőt fogadó tagállamhoz rendelik.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon kérelmezőket, akik a 34. cikk (5) bekezdésében említett elosztási értesítés után nyújtották be kérelmüket a kedvezményezett tagállamban, az (1) bekezdésben említett tagállamokba osztják el, és e tagállamok meghatározzák a felelős tagállamot;

törölve

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az fogadhatatlannak nyilvánított vagy a 3. cikk (3) bekezdésével összhangban gyorsított eljárásban vizsgált kérelmekre nem vonatkozik az elosztás.

törölve

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A referenciakulcs (1) bekezdés szerinti alkalmazása alapján a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer megjelöli az elosztási célállamot, és ezt az információt a 22. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartásba vételtől számított legfeljebb 72 órán belül közli a kedvezményezett tagállammal és az elosztás szerinti céltagállammal, és az elosztás szerinti céltagállamot felveszi a 23. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlba.

törölve

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37. cikk

törölve

Pénzügyi szolidaritás

 

(1)   Az e rendelet hatályba lépését követő három hónapos időszak és az azt követő minden tizenkét hónapos időszak végén valamely tagállam bejegyezheti az e rendelet VII. fejezetében meghatározott automatizált rendszerbe, hogy ideiglenesen elosztás szerinti céltagállamként nem vesz részt a korrekciós célú elosztási mechanizmusban, és erről értesíti a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét.

 

(2)   Ebben az esetben a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer a referenciakulcsot e tizenkét hónapos időszak alatt azon tagállamokra fogja alkalmazni, amelyekben azon benyújtott kérelmek száma, amelyért ők a felelős tagállamok, nem éri el a 35. cikk (1) bekezdése szerinti hányadot, kivéve az információt bejegyző tagállamot, valamint a kedvezményezett tagállamot. A 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer minden olyan kérelmet beszámít az információt bejegyző tagállam hányadába számít bele, amelyet egyébként a 36. cikk (4) bekezdése alapján az említett tagállamnak osztottak volna el.

 

(3)   A (2) bekezdésben említett tizenkét hónapos időszak végén az automatizált rendszer közli a korrekciós célú elosztási mechanizmusban részt nem vevő tagállammal azon kérelmek számát, amelyek tekintetében egyébként e tagállam lett volna az elosztás szerinti céltagállam. A fenti tagállam ezt követően 250 000 EUR összegű szolidaritási hozzájárulást fizet minden olyan kérelmező után, amelyet egyébként az említett tizenkét hónapos időszak alatt az említett tagállamba osztottak volna el. A szolidaritási hozzájárulást a szóban forgó kérelmek megvizsgálásáért felelősként meghatározott tagállamnak kell fizetni.

 

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatot fogad el az 56. cikkben említett vizsgálati eljárással összhangban a (3) bekezdésben részletes végrehajtási szabályainak megállapítására.

 

(5)   Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége figyelemmel kíséri a pénzügyi szolidaritási mechanizmus alkalmazását, és arról évente jelentést tesz a Bizottságnak.

 

Indokolás

A korrekciós célú elosztási rendszer célja, hogy egyensúlyba hozza a felelősségek igazságtalan elosztását egy olyan rendszerben, amely sok terhet ró az uniós frontországokra. Nem lenne igazságos a leginkább érintett tagállamokkal szemben, ha más tagállamoknak lehetőségük lenne kivásárolni magukat a rendszerből, továbbá ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működőképes legyen, a kilépés árát visszatartóan magasra kellene szabni, így azonban alapvetően igazságtalanná válna a gazdaságilag kevésbé erős tagállamokkal szemben. Végezetül az előadó nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy a tagállamok azért fizetnek, hogy ne kelljen segítséget nyújtaniuk a nemzetközi védelemre szoruló embereknek.

Módosítás     179

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kedvezményezett tagállam kötelezettségei

A meghatározásért felelős tagállam kötelezettségei a korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazása esetén

Módosítás     180

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kedvezményezett tagállam:

A meghatározásért felelős tagállam:

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  legkésőbb a 36. cikk (4) bekezdésében említett értesítéstől számított egy héten belül határozatot hoz a kérelmező elosztási célállamnak történő átadásáról, kivéve, ha a kedvezményezett tagállam ugyanezen határidőn belül felelősséget tud vállalni a kérelem megvizsgálásáért a 10–13. cikkben és a 18. cikkben foglalt kritériumok alapján;

a)  a kérelmező választását tükröző, illetve az ötnapos időszak elteltét követően a 36. cikk (1c) bekezdésével összhangban határozatot hoz. A meghatározásért felelős tagállam haladéktalanul közli a döntést az automatizált rendszerrel és az elosztás szerinti tagállammal, és beilleszti a felelős tagállamot a 23. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlba.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt az elosztás szerinti céltagállamnak való átadására vonatkozó határozatról;

b)  késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt az elosztás szerinti céltagállamnak való átadására vonatkozó határozat megerősítéséről;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a jogerős átadási határozattól számított négy héten belül átadja a kérelmezőt az elosztás szerinti céltagállamnak.

c)  megadja a szükséges segítséget annak biztosításához, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége a jogerős átadási határozattól számított két héten belül átadhassa a kérelmezőt az elosztás szerinti céltagállamnak.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  továbbítja a kérelmező által a felelős tagállam számára megadott valamennyi információt az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül.

Módosítás     185

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megerősíti a kedvezményezett tagállam számára az elosztási értesítés kézhezvételét, és feltünteti azon illetékes hatóságot, amelynél a kérelmezőnek átadását követően meg kell jelennie;

a)  megerősíti a meghatározásért felelős tagállam számára az elosztási értesítés kézhezvételét, és feltünteti azon illetékes hatóságot, amelynél a kérelmezőnek átadását követően meg kell jelennie;

Módosítás     186

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közli a kedvezményezett tagállammal a kérelmező megérkezését vagy azt, hogy a megadott határidőn belül nem jelent meg;

b)  közli a meghatározásért felelős tagállammal a kérelmező megérkezését vagy azt, hogy a megadott határidőn belül nem jelent meg;

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  fogadja a kérelmezőt, és – adott esetben – a 7. cikk alapján személyes meghallgatást végez;

c)  fogadja a kérelmezőt;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  felelős tagállamként vizsgálja meg a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmét, kivéve, ha a 10–13. cikkben és a 16–18. cikkben meghatározott kritériumok szerint egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért;

d)  felelős tagállamként vizsgálja meg a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmét;

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  amennyiben a 10–13. cikkben és a 16–18. cikkben meghatározott kritériumok szerint egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, az elosztás szerinti céltagállam megkeresi a fenti másik tagállamot annak érdekében, hogy vegye át a kérelmezőt;

törölve

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  adott esetben közli a felelős tagállammal az utóbbinak történő átadást;

törölve

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adott esetben átadja a kérelmezőt a felelős tagállamnak;

törölve

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  adott esetben bejegyzi a 23. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlba, hogy felelős tagállamként vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet.

h)  bejegyzi a 23. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus fájlba, hogy felelős tagállamként vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet.

Módosítás     193

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a 38. cikk a) pontja szerinti átadási határozatot hoznak, a kedvezményezett tagállam – egyidejűleg és kizárólag annak ellenőrzése céljából, hogy a kérelmező nyomós okokból nem jelenthet-e veszélyt a nemzetbiztonságra vagy közrendre – továbbítja a kérelmező (a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat) rendelet alapján vett ujjnyomatadatait az elosztás szerinti céltagállamnak.

(1)  Amennyiben a 38. cikk a) pontja szerinti átadási határozatot hoznak, a meghatározásért felelős tagállam – egyidejűleg és kizárólag annak ellenőrzése céljából, hogy a kérelmező nyomós okokból nem jelenthet-e veszélyt a nemzetbiztonságra vagy közrendre – továbbítja a kérelmező (a 603/2013/EU rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat) rendelet alapján vett ujjnyomatadatait az elosztás szerinti céltagállamnak.

Módosítás     194

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a biztonsági ellenőrzést követően a kérelmezővel kapcsolatos információk azt tárják fel, hogy a kérelmező nyomós okokból veszélyt jelent a nemzetbiztonságra vagy közrendre, a figyelmeztető jelzés jellegével kapcsolatos információkat megosztják a kedvezményezett tagállam bűnüldöző hatóságaival, és azokat nem közlik a 47. cikk (4) bekezdésében említett elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül.

Amennyiben a biztonsági ellenőrzést követően a kérelmezővel kapcsolatos információk azt tárják fel, hogy a kérelmező nyomós okokból veszélyt jelent a nemzetbiztonságra vagy közrendre, a figyelmeztető jelzés jellegével kapcsolatos információkat megosztják a meghatározásért felelős tagállam bűnüldöző hatóságaival, és azokat nem közlik a 47. cikk (4) bekezdésében említett elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül.

Módosítás     195

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elosztás szerinti céltagállam az ujjnyomatok kézhezvételétől számított egy héten belül tájékoztatja a kedvezményezett államot ilyen figyelmeztető jelzés meglétéről, meghatározva a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam azon bűnüldöző hatóságait, amelyeket teljes mértékben tájékoztattak, valamint a 23. cikk (2) bekezdése alapján rögzíti a figyelmeztető jelzés meglétét az automatizált rendszerben.

Az elosztás szerinti céltagállam az ujjnyomatok kézhezvételétől számított egy héten belül tájékoztatja a meghatározásért felelős tagállamot ilyen figyelmeztető jelzés meglétéről, meghatározva a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam azon bűnüldöző hatóságait, amelyeket teljes mértékben tájékoztattak, valamint a 23. cikk (2) bekezdése alapján rögzíti a figyelmeztető jelzés meglétét az automatizált rendszerben.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az elosztás szerinti céltagállam úgy ítéli meg, hogy a kérelmező veszélyt jelent a nemzetbiztonságra vagy a közrendre, eljuttatja a meghatározásért felelős tagállam számára az értékelés alátámasztásához szükséges információkat, valamint minden olyan információt, amelyet a meghatározásért felelős tagállam szükségesnek ítél a kérelmezővel kapcsolatos megfelelő intézkedések meghozásához.

Módosítás     197

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a biztonsági ellenőrzés eredménye megerősíti, hogy a kérelmező nyomós okokból veszélyt jelenthet a nemzetbiztonságra vagy közrendre, a kérelem helye szerinti kedvezményezett tagállam lesz a felelős tagállam, és a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet.

(3)  Amennyiben a biztonsági ellenőrzés eredménye megerősíti, hogy a kérelmező nyomós okokból veszélyt jelenthet a nemzetbiztonságra vagy közrendre, a kérelem helye szerinti meghatározásért felelős tagállam lesz a felelős tagállam, és a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított eljárásban vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet. Ha fennáll a szökés kockázata, a meghatározásért felelős tagállam meghozhatja a 29. cikk szerinti intézkedéseket.

Módosítás     198

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon családtagokat, akikre az elosztási eljárás alkalmazandó, ugyanazon tagállamba kell elosztani.

(2)  Azon családtagokat és rokonokat, akikre az elosztási eljárás alkalmazandó, ugyanazon tagállamba kell elosztani.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Azok a kérelmezőket, akikre az elosztási eljárást kell alkalmazni, akiket a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban együtt utazóként vettek nyilvántartásba, de nem családtagok csoportja, lehetőség szerint ugyanazon tagállamba kell elosztani.

Indokolás

Az előadó által javasolt felülvizsgált áthelyezési modell szerint a kérelmezőket nem csak egyénileg, hanem csoportokban is át lehetne telepíteni, ez azonban nem vonná magával a céltagállam kiválasztásának jogát, és csak lehetőség szerint alkalmazandó, ellentétben a családtagokkal, akiket mindig ugyanannak a tagállamnak adnak át.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy kérelmező elosztási tagállamnak történő átadásának költségeiért a kedvezményezett tagállam számára 500 EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. cikk c) pontja szerint átadott minden személy után. E pénzügyi támogatást az 516/2014/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárások alkalmazásával kell végrehajtani.

Egy kérelmező elosztási tagállamnak az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége révén történő átadásának költségeit az Unió általános költségvetéséből kell biztosítani, és a kedvezményezett tagállam számára 300 EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. cikk c) pontja szerint átadott minden személy után.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy a dublini rendelet szerinti átadásokra vonatkozó felelősség kerüljön át a tagállamoktól az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéhez. Jelentős megtakarítással járna a térítés összegének 500 euróról 300 euróra való csökkentése, amely összeget az előadó véleménye szerint a rendszer támogatására kell fordítani.

Módosítás     201

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

43. cikk

törölve

A korrekciós célú elosztás megszűnése

 

Az automatizált rendszer értesíti a tagállamokat és a Bizottságot, amint a kedvezményezett tagállamban benyújtott azon kérelmek száma, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős, a 35. cikk (1) bekezdése szerinti hányadának 150%-a alá csökken.

 

A (2) bekezdésben említett értesítéskor a korrekciós célú elosztás a fenti tagállamra nézve megszűnik.

 

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

VII a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

VIIa. fejezet

 

Kölcsönös szolidaritás

 

43a. cikk

 

A korrekciós célú elosztási mechanizmus felfüggesztése

 

(1)   Ha egy tagállam rendszeresen elmulasztja a potenciális kérelmezők 3. cikk (-1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését, és elutasította az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének segítségét, amely lehetővé tette volna a tagállam számára, hogy teljesítse a 3. cikk (-1) bekezdés szerinti kötelezettségeit, a Bizottság utasítja az ügynökséget, hogy az (EU) XXXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] [14. cikkének (2) bekezdésével] összhangban kezdeményezze az érintett tagállam ellenőrzését annak megállapítása érdekében, hogy tiszteletben tartja-e a 3. cikk (-1) bekezdése szerinti kötelezettségeit.

 

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett ellenőrzés arra a következtetésre jut, hogy a tagállam rendszeresen elmulasztja a 3. cikk (-1) bekezdése szerinti vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését, és elutasította az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének segítségét, amely lehetővé tette volna a tagállam számára, hogy teljesítse a 3. cikk (-1) bekezdés szerinti kötelezettségeit, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – végrehajtási jogi aktus útján haladéktalanul elfogadhat a 34. cikkben említett korrekciós célú elosztási mechanizmus adott tagállamra vonatkozó alkalmazását felfüggesztő határozatot.

 

(3)   A (2) bekezdéssel összhangban a korrekciós célú elosztási mechanizmus felfüggesztésére vonatkozó határozat egy meghatározott, legfeljebb egyéves időszakra érvényes és megújítható. A végrehajtási jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottság gondoskodik valamennyi dokumentum – többek között a végrehajtási jog aktus tervezete – időben történő és egyidejű továbbításáról az Európai Parlament és a Tanács részére. Az Európai Parlamentet késedelem nélkül tájékoztatni kell valamennyi további intézkedésről és döntésről.

 

43b. cikk

 

Kényszerítő intézkedések

 

(1)   Ha egy tagállam nem teljesíti a VII. fejezet szerinti kötelezettségeit, az [xxx rendelettel módosított] 1303/2013/EU rendelet [x.] cikkében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

 

(2)   Ha valamely tagállam nem teljesíti a VII. fejezetben szereplő kötelezettségeit, akkor nem veheti igénybe az uniós forrásokat harmadik országok állampolgárainak harmadik országokba történő visszaküldésének finanszírozásához, és évente jelentést nyújt be a forrásoknak az 516/2014/EU és az 1303/2013/EU rendelet szerinti felhasználásáról.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az automatizált rendszer és az Eurodac interoperabilitását biztosítani kell, hogy lehetővé váljon az elosztás szerinti céltagállam korrekciós mechanizmus révén történő meghatározására vonatkozó információk automatikus továbbítása.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

(3)  Az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, a központi rendszer és egyéb rendszerek közötti interoperabilitás, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

Módosítás     205

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 47. cikkben említett illetékes menekültügyi hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszerhez a 20. cikk (7) bekezdésében, a 22. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében, a 37. cikk (1) bekezdésében és a 39. cikk h) pontjában említett információk bevitele céljából.

(1)  A tagállamok 47. cikkben említett illetékes menekültügyi hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszerhez a 20. cikk (7) bekezdésében, a 22. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében, a 37. cikk (1) bekezdésében és a 39. cikk h) pontjában említett információk bevitele, valamint a 36c. cikkben említett eljárás céljából.

Módosítás     206

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok részesülnek az e rendelet alkalmazása tekintetében szükséges képzésben.

(3)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok részesülnek az e rendelet alkalmazása tekintetében szükséges rendszeres képzésben, ezen belül a releváns információk összegyűjtésére és a gyermek mindenek felett álló érdekei felmérésére szolgáló operatív eljárásokról is. A tagállamok gondoskodnak külön erre kiképzett személyzet vagy a személyzetnek nyújtott szakosodott támogató szolgáltatások rendelkezésre állásáról, amelyek célja a gyermek mindenek felett álló érdekeinek vizsgálata a kísérő nélküli kiskorúakat érintő esetekben.

Indokolás

A módosítás célja teljes mértékben és kifejezetten erre a célra kiképzett személyzet jelenlétének biztosítása, amikor különösen érzékeny kérdéseket kell megoldani, ilyen például a gyermek mindenek felett álló érdekének felmérése.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége létrehozza a 47. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok hálózatát, és elősegíti tevékenységüket a gyakorlati együttműködés és az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket érintő információmegosztás megerősítése céljából, ideértve gyakorlati eszközök és iránymutatás kidolgozását is.

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége létrehozza a 47. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok hálózatát, és elősegíti tevékenységüket a gyakorlati együttműködés és az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket érintő információmegosztás megerősítése céljából, ideértve gyakorlati eszközök és iránymutatás kidolgozását is. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok illetékes hatóságait, valamint a szomszédságpolitikai partnerországok illetékes hatóságait fel lehet kérni a hálózattal való együttműködésre.

Módosítás     208

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által végzett személyesadat-kezelést az európai adatvédelmi biztos felügyeli a 45/2001/EK rendelettel, valamint [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatban] megállapított adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban.

(3)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által végzett személyesadat-kezelésre a 45/2001/EK rendelet és az (EU) xxx/xxx rendeletben [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslat] megállapított adatvédelmi rendelkezések vonatkoznak, különös az európai adatvédelmi biztos felügyelete tekintetében.

Indokolás

A 45/2001 rendelet tisztázása általában véve a személyes adatok Menekültügyi Ügynökség által történő feldolgozására vonatkozik, nem egyszerűen az európai adatvédelmi biztos által végzett megfigyelésre.

Módosítás     209

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 34. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az e rendelet hatálybalépését követő első három hónap alatt nem váltják ki a korrekciós célú elosztási mechanizmust. A 34. cikk (3) bekezdésétől eltérve, az e rendelet hatálybalépését követő első három hónap eltelte után és az e rendelet hatálybalépését követő egy év elteltéig a referenciaidőszak az e rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak.

A 34. cikk (3) bekezdésétől eltérve, az e rendelet hatálybalépése után és az e rendelet hatálybalépését követő egy év elteltéig a referenciaidőszak az e rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 35. cikktől eltérve a korrekciós célú elosztásnál alkalmazott referenciakulcsot az ...[ezen rendelet hatálybalépésének dátuma]-t követő első három év során az Ia. mellékletben szereplő képlet segítségével kell kiszámítani.

Módosítás     211

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [a hatálybalépés után 18 hónappal]-ig és attól kezdődően évente felülvizsgálja az e rendelet VII. fejezetében meghatározott korrekciós célú elosztási mechanizmus működését, és különösen az annak 34. cikke (2) bekezdésében és 43. cikkében meghatározott küszöbértékeket.

A Bizottság [a hatálybalépés után 18 hónappal]-ig és attól kezdődően évente felülvizsgálja az ezen rendelet VII. fejezetében meghatározott korrekciós célú elosztási mechanizmus működését.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége a megfelelő szakértői testületekkel és szervezetekkel folytatott konzultációt követően az 53. cikk (2a) bekezdésében említett átmeneti időszak során minden tagállamban felméri a kísérő nélküli kiskorúak fogadására vonatkozó kapacitást annak érdekében, hogy azonosítsa a hiányosságokat, és segítséget kínáljon a tagállamoknak e hiányosságok kezeléséhez.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 604/2013/EU rendelet hatályát veszti azon tagállamokra nézve, amelyekre e rendelet kötelező, egymás közötti kötelezettségeik tekintetében.

A 604/2013/EU rendelet hatályát veszti.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a kívül maradó tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani annak egyértelmű eldöntésére, hogy a dublini rendszerbe akarnak-e tartozni vagy sem, mivel szükségtelen bonyodalmakat okozna, ha egyes tagállamoknak lehetőségük lenne arra, hogy továbbra is a Dublin III. rendelet hatálya alá tartozzanak, míg az összes többi tagállam már a Dublin IV. rendelet hatálya alá tartozik.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. melléklet

 

A 35. cikkben említett referenciakulcs kiszámítására vonatkozó átmeneti szabályok

 

(1)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában az egyes tagállamokra vonatkozó referenciaszámot az e mellékletben meghatározott átmeneti időszakban az alapkulcs és a 35. cikkben említett referenciakulcs kombinációja határozza meg. Ez az ideiglenes referenciakulcs átmeneti referenciakulcsnak tekintendő, és az átmeneti időszakban a 35. cikkben említett referenciakulcs helyett alkalmazandó.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett alap-referenciakulcsot az Eurostat adatai alapján, a tagállamokban 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2016-ban benyújtott kérelmek számának összesítésével kell kiszámítani, elosztva ezt az összeget az említett időszakban az összes tagállamban benyújtott kérelmek számával.

 

(3)  Az alap-referenciakulcsot és a 35. cikkben említett referenciakulcsot az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége állapítja meg.

 

(4)  Az átmeneti referenciakulcsot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

 

a)  ...[ezen rendelet a hatálybalépésének dátuma]-tól/-től a hatálybalépést követő első naptári év végéig („X. év”) az átmeneti referenciakulcs megegyezik az alap-referenciakulccsal;

 

b)  az X+1. évben az átmeneti referenciakulcs az alap-referenciakulcs 67%-ából és a 35. cikkben említett referenciakulcs 33%-ából tevődik össze;

 

c)  az X+2. évben az átmeneti referenciakulcs az alap-referenciakulcs 33%-ából és a 35. cikkben említett referenciakulcs 67%-ából tevődik össze;

 

 

 

 

 

(5)  Az ezen melléklet (4) bekezdésének c) pontjában említett időszak lejártát követően a referenciakulcsot a 35. cikknek megfelelően kell kiszámítani.

 

(6)   Az ezen mellékletben meghatározott átmeneti rendelkezések alkalmazása során a 14. cikk (1) bekezdésének (az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet) rendelkezéseivel összhangban az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége ellenőrzi azokat a tagállamokat, ahol az alap-referenciakulcs értéke alacsonyabb, mint a 35. cikkben említett referenciakulcs szerinti érték, és segíti őket, hogy meghozzák a menekültügyi és befogadási rendszer működésének biztosításához szükséges intézkedéseket.

  • [1]    HL C 34., 2017.2.2., 144. o.
  • [2]    HL C 185., 2017.6.9., 91. o.
  • [3]    HL C 77., 2002.3.28, 1. o.

INDOKOLÁS

Merész, de pragmatikus javaslat

A dublini rendelet meghatározza, hogy melyik EU-tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért. A 2015-ös menekültügyi egyértelműen rámutatott arra, hogy a dublini rendeletet alapvető reformnak kell alávetni ahhoz, hogy lehetővé váljon a menedékkérők strukturált és méltó módon való fogadása Európában és ezzel egyidőben a tagállamok hatékony határkezelése is megvalósulhasson. Mivel a hatályos dublini rendelet hiányosságai alapvető és strukturális jellegűek, ezért kizárólag egy alapvető és strukturális reform hozhat megfelelő megoldást ezekre a problémákra.

Az Európai Parlament olyan rendszert javasol, amely a gyakorlatban, terepen is működni fog. Ennek megvalósításához biztosítanunk kell, hogy mind a tagállamokat, mind a kérelmezőket arra ösztönözzük, hogy a dublini rendszeren belül betartsák a szabályokat. A tagállamoknak – amelyek kivétel nélkül a genfi egyezmény aláíró felei – el kell fogadniuk a menedékkérők európai fogadásával kapcsolatos felelősség tisztességes megosztását. A kérelmezőknek el kell fogadniuk, hogy nem választhatják meg szabadon, hogy melyik tagállam végzi el a menedékjog iránti kérelmük vizsgálatát.

Az Európai Parlament által javasolt rendszer átlagos migrációs áramlás esetén és válság idején egyaránt működőképes. Arra is alkalmas, hogy az Unió bármely közös határán kialakult válsággal megküzdjön. A Tanácsnak egyértelműen lehetősége nyílik arra, hogy többségi szavazással határozzon erről a rendeletről, és nem elég olyan rendszert találni, amelyet a Tanács egyhangúlag támogat, hanem olyanra van szükség, amelyik a gyakorlatban is működik.

A javaslat főbb elemei

Állandó és automatikus áthelyezési mechanizmus, küszöbérték nélkül

Azokat a kérelmezőket, akiknek hozzátartozóik találhatók egy meghatározott tagállamban vagy kapcsolódnak egy meghatározott tagállamhoz, mert ott például korábban lakhellyel rendelkeztek vagy ott végezték tanulmányaikat, a szóban forgó tagállamba kell áthelyezni. Azokat a kérelmezőket, akik nem rendelkeznek egy adott tagállamhoz fűződő kapcsolattal, a korrekciós célú elosztási mechanizmus keretében kell áthelyezni. Az áthelyezési rendszer így az első belépés szerinti tagállamot érintő korábbi „tartalékkritérium” helyébe lép. Ezt a rendszert minden esetben – és az Európai Bizottság javaslatával összhangban küszöbértékek nélkül – alkalmazni kell, nem csak válságidőszakban.

A kérelmezők nyilvántartásba vétele közvetlenül megérkezésük alkalmával és a biztonság

Az Európai Parlament álláspontja komoly ösztönzőket foglal magában arra vonatkozóan, hogy mind a tagállamok, mind a kérelmezők közvetlenül az EU-ba való megérkezésük alkalmával elvégezzék a nyilvántartásba vételt. Ez lehetővé teszi hatóságaink számára, hogy sokkal jobban figyelemmel kísérjék, hogy ki tartózkodik a területükön. A javaslat előírja továbbá valamennyi kérelmező kötelező biztonsági ellenőrzését a vonatkozó nemzeti és európai adatbázisok alapján. A biztonsági kockázatot jelentő kérelmezőt nem helyezik át más országokba.

Megfelelő eljárások az első érkezés szerinti tagállamban

A hatályos dublini rendelet észszerűtlen terheket ró az első érkezés szerinti tagállamra. Az eljárásoknak gyorsnak kell lenniük és biztosítaniuk kell, hogy a másik tagállamba áthelyezendő kérelmezők átadása gyorsan folyjon. A családegyesítésre és az egyéb tényleges kapcsolatokra vonatkozóan ezért könnyített eljárást vezettek be.

Az uniós költségvetésből és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által nyújtott támogatás

Az Európai Parlament azon a véleményen van, hogy az eljárások dublini szakasza során a kérelmezők számára felmerülő költségeket az Európai Unió költségvetéséből kell fedezni, hogy ne háruljon aránytalan teher azon tagállamok költségvetésére, amelyeknek nagy számú ilyen eljárást kell végrehajtania. Az Európai Parlament azon a véleményen van továbbá, hogy a kérelmezők dublini rendelet értelmében hozott határozatok eredményeképp való áthelyezésnek a felelősségét át kell ruházni az EUAA-ra.

A felelősségek igazságos megosztásának kiszámítása

Az áthelyezési rendszerben a tagállamokra háruló felelősség tisztességes arányát a GDP és a népesség alapján számítják. Ez biztosítja, hogy a nagyobb és tehetősebb országok nagyobb hányaddal rendelkezzenek, mint a kisebb és kevésbé tehetős országok. A kérelmezőket a korrekciós célú elosztási rendszerben azon tagállamokba helyezik át, amelyek az igazságos hányadukhoz viszonyítva a legkevesebb kérelmezőt fogadták.

A korrekciós célú elosztási mechanizmus működése

Azokat a kérelmezőket, akiket nem fűz tényleges kapcsolat egy adott tagállamhoz, át kell helyezni. Amennyiben a kérelmezőt az EU-ban az első érkezés szerinti tagállamban vették nyilvántartásba, választhat azon négy tagállam közül, amelyek az igazságos hányadukhoz viszonyítva a legkevesebb kérelmezőt fogadták. Mivel a legkevesebb kérelmezőt fogadó tagállamok köre a kérelmezők nyilvántartásba vétele miatt folyamatosan változik, a kérelmező nem tudhatja előre, hogy melyik négy tagállamból választhat, amikor úgy dönt, hogy védelmet keres Európában. A rendszer így nem lenne egyfajta ösztönző tényező, ugyanakkor a korlátozott választási lehetőség beleszólást biztosít a kérelmező számára az eljárásba, így csökkenti a szabálytalan továbbutazások kockázatát.

A kérelmezők továbbá legfeljebb 30 fős csoportokban kérhetik nyilvántartásba vételüket. A csoportként való nyilvántartásba vétel nem jogosítja fel a kérelmezőket, hogy egy adott országban keressenek védelmet, mint például a családi kötelékek esetében, hanem azt teszi lehetővé, hogy az anyaországuk elhagyását megelőzően vagy az útjuk során kialakult kötelékekkel rendelkező kérelmezők együtt maradjanak és ugyanabba a tagállamba helyezzék át őket. Ez a szabálytalan továbbutazások kockázatát is enyhítené.

A kérelmező választási lehetősége azon négy tagállam közül, amelyben az egyenletes elosztásból való részesedéshez képest a legalacsonyabb számú kérelmezőt fogadták, valamint a csoportként való áthelyezés lehetősége csak akkor alkalmazható, ha a kérelmezőt az első érkezés szerinti tagállamban veszik nyilvántartásba.

Lehetőség a tagállamok számára az új menekültügyi rendszer sikeres megvalósításához

Az Európai Parlament állásfoglalása magában foglal egy átmeneti időszakot, amelynek során a hagyományosan sok menedékkérőt fogadó tagállamok továbbra is nagyobb felelősséget vállalnak, míg a menedékkérők fogadásában jóval korlátozottabb tapasztalattal rendelkező tagállamok kezdetben kisebb arányú felelősséget vállalnának. Ezen három év során a tagállamok részesedése automatikusan közelíteni fog az igazságos részesedési arányhoz. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által nyújtott támogatás és felügyelet biztosítja, hogy valamennyi tagállam elegendő kapacitással rendelkezzen a közös igazságos európai menekültügyi rendszer eredményes végrehajtásához.

A szabálytalan továbbutazások számának csökkentése

Fontos biztosítani, hogy a kérelmezők abban a tagállamban maradjanak, amelyik felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért. Ezen cél megvalósítása érdekében eltávolítottuk azt a joghézagot, amely lehetővé tette a felelősség tagállamok közötti átadását. A dublini rendelet biztosítani fogja a felelős tagállam gyors meghatározását, és ezt követően a kérelmezőnek gyakorlatilag nem lesz lehetősége ezen változtatni. Európában kizárólag úgy részesülhetnek nemzetközi védelemben, ha a felelős tagállamban maradnak.

A kis eséllyel védelmet kapó kérelmezők kiszűrése

A kérelmeket egyedi alapon kell elbírálni, mert így tudható meg, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező megfelel-e a védelméhez szükséges követelményeknek, és így különíthető el az úgy nevezett „gazdasági migránsoktól”. Ez egy összetett eljárás, amelyet a felelős tagállamnak kell lefolytatni.

Egy jó menekültügyi rendszernek nem szolgálja a javát az olyan kérelmezők áthelyezése, akiknek szinte semmi esélyük sincs a nemzetközi védelemre. Ugyanakkor a gyakorlatban nem működőképes az olyan rendszer, amely túl nagy terhet ró az uniós frontországokra. A javaslat ezért magában foglal egy, a nemzetközi védelemre kis eséllyel számot tartó kérelmezőkre irányuló gondosan kalibrált szűrőt.

Az ilyen kérelmezőket nem helyezik át, hanem kérelmüket az első belépés szerinti tagállamban dolgozzák fel, amely ehhez kiegészítő uniós támogatásban részesül. A rendszer ekképp tiszteletben tartja a kérelmező tisztességes menekültügyi eljáráshoz való jogát, ugyanakkor szem előtt tartja a hatékony menekültügyi rendszer érdekét is, anélkül, hogy indokolatlan terheket róna az uniós frontországokra vagy szükségtelen áthelyezéseket foganatosítana.

A kérelmezők ösztönzése a hivatalos rendszerben való maradásra

A nemzetközi védelmet kérelmezők számára biztosított és hatékonyabb eljárásokkal párosuló radikálisan javított információ-, jogsegély és támogatásnyújtás révén, a kérelmezőket arra ösztönzik, hogy együttműködjenek a hatóságokkal.

A kiskorúakra vonatkozó biztosítékok

Az Európai Parlament nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kísérővel vagy anélkül érkező kiskorúak számára egyaránt komoly biztosítékokat biztosítsanak. A főbb rendelkezések közé tartoznak többek között a mindenek felett álló érdek vizsgálatára vonatkozó szigorúbb szabályok, a gyám és a gyermekekhez igazított tájékoztatás biztosítására vonatkozó szigorú követelmények. A kísérő nélküli kiskorúak kizárólag akkor adhatóak át, ha először egy multidiszciplináris csapat elvégezte a mindenek felett álló érdek vizsgálatát és a fogadó tagállamban kijelöltek egy gyámot.

Valamennyi tagállam teljes részvételének biztosítása

Az Európai Parlament feltételezi, hogy valamennyi EU-tagállam tiszteletben tartja a demokratikus döntéshozatalt, még az olyan esetekben is, amikor nem támogatja az adott döntést. Annak érdekében, hogy a tagállamokat a szabályok betartására ösztönözzük, a szabályokat megsértő tagállamokra irányuló kényszerítő intézkedést határoztunk meg. A kérelmezők nyilvántartásba vételét elutasító uniós frontországoknak szembesülniük kell azzal, hogy a területükről érkező kérelmezők áthelyezését felfüggesztik. A területükre áthelyezett kérelmezők fogadását megtagadó tagállamok esetében korlátozzák az uniós forrásokhoz való hozzáférést, és nem tennék lehetővé számukra, hogy uniós forrásokat használjanak fel olyan kérelmezők visszaküldésére, akiknek elutasították a menedékjog iránti kérelmét.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

ASP 13G205

Brüsszel

Tárgy:   Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Tisztelt Elnök úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 58. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.”

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2016. november 29-i ülésén a Jogi Bizottság 12 támogató szavazattal, 2 ellenszavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett[1] úgy döntött, hogy javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

  • [1]  A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2016. október 6.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

COM(2016)0270 – 2016.05.04. – 2016/0133(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2016. május 25-én és július 7-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a fent említett bizottsági javaslatot.

Ezen ülések alkalmával az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– az 1. cikkben a betoldani javasolt „egyetlen” szót;

– a 8. cikk (5) és (6) bekezdésében a törölni javasolt „testvérei” szót;

– a 10. cikk (1) bekezdésében a „csak” szót;

– a 10. cikk (2) bekezdésében a törölni javasolt „vagy testvére” szavakat;

– a 13. cikk bevezető mondatában a törölni javasolt „és/vagy kiskorú, nem házas testvér” szavakat;

– az I. melléklet teljes szövegét.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (4.5.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Előadó: Ramona Nicole Mănescu

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Annak érdekében, hogy azok a kérelmezők, akik kérelme nem fogadható el, vagy akiknek valószínűleg nincs szükségük nemzetközi védelemre, ne induljanak el potenciálisan veszélyes útra a származási országukból valamelyik tagállamba, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve biztosítja a potenciális migránsok tájékoztatását az Unióba való legális belépési lehetőségekről és az illegális bevándorlás kockázatairól.

Indokolás

A módosítás célja, hogy megelőzze az illegális migrációt és csökkentse a félretájékoztatás miatt benyújtott menedékkérelmek számát.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A migrációs áramlatok kezelése során az első belépési tagállamokban található első befogadó központokban (úgynevezett „migrációs csomópontokban”) tapasztalt nehézségek jelzik az országok közötti nagyobb fokú együttműködésen alapuló és konkrétabb megközelítés szükségét.

Indokolás

E módosítás a közös uniós megközelítéshez szolgál indokolást.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak megakadályozása érdekében, hogy elfogadhatatlan követeléssel előálló vagy valószínűsíthetően nemzetközi védelemre nem szoruló, vagy biztonsági kockázatot jelentő kérelmezőket helyezzenek át a tagállamok között, biztosítani kell, hogy az a tagállam, amelyben először benyújtják a kérelmet, ellenőrizze a kérelem elfogadhatóságát az első menedék országa és biztonságos harmadik ország tekintetében, valamint gyorsított eljárásban vizsgálja meg a biztonságos harmadik országok uniós jegyzékén szereplő országból származó kérelmezők kérelmeit és a biztonsági aggályokat jelentő kérelmezőket.

törölve

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

604/2013/EU rendelet

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének teljes körű tiszteletben tartása érdekében kötelező felelősségi feltétellé kell tenni a kérelmező és a gyermeke, testvére vagy szülője közötti – a kérelmező terhességén vagy anyaságán, egészségi állapotán vagy idős korán alapuló – eltartotti viszony fennállását. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, a róla gondoskodni képes családtag vagy hozzátartozó másik tagállam területén való tartózkodását is kötelező felelősségi feltétellé kell tenni. Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a kísérő nélküli kiskorúak szabálytalan továbbutazását – ami családtag vagy rokon nélkül nem szolgálja mindenek felett álló érdeküket, – a felelős tagállamnak annak a tagállamnak kell lennie, ahol a kísérő nélküli kiskorú először nyújtotta be nemzetközi védelem iránti kérelmet, kivéve, ha bizonyítottan nem ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. A kísérő nélküli kiskorú másik tagállamba történő átadása előtt az átadó tagállamnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a fenti tagállam minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesz a gyermek megfelelő védelmének biztosítása érdekében, és különösen gyorsan képviselőt vagy képviselőket jelöl ki azzal a feladattal, hogy biztosítsák a kiskorúakat megillető összes jog tiszteletben tartását. A kísérő nélküli kiskorúak átadásáról szóló határozat meghozatala előtt kellő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező alkalmazottaknak kell megvizsgálniuk a gyermek mindenek felett álló érdekét.

(20)  A család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének teljes körű tiszteletben tartása érdekében kötelező felelősségi feltétellé kell tenni a kérelmező és a gyermeke, testvére vagy szülője közötti – a kérelmező terhességén vagy anyaságán, egészségi állapotán vagy idős korán alapuló – eltartotti viszony fennállását. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, a róla gondoskodni képes családtag vagy hozzátartozó másik tagállam területén való tartózkodását is kötelező felelősségi feltétellé kell tenni. A családjuktól elszakított gyermekek, akiket jogi szempontból szintén kísérő nélküli kiskorúaknak kell tekinteni, külön kategóriát alkotnak, akik különleges odafigyelést igényelnek. Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a kísérő nélküli kiskorúak szabálytalan továbbutazását – ami családtag vagy rokon nélkül nem szolgálja mindenek felett álló érdeküket, – a felelős tagállamnak annak a tagállamnak kell lennie, ahol a kísérő nélküli kiskorú először nyújtotta be nemzetközi védelem iránti kérelmet, kivéve, ha bizonyítottan nem ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. A kísérő nélküli kiskorú másik tagállamba történő átadása előtt az átadó tagállamnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a fenti tagállam minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesz a gyermek megfelelő védelmének biztosítása érdekében, és különösen gyorsan képviselőt vagy képviselőket jelöl ki azzal a feladattal, hogy biztosítsák a kiskorúakat megillető összes jog tiszteletben tartását. A kísérő nélküli kiskorúak átadásáról szóló határozat meghozatala előtt kellő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező alkalmazottaknak kell megvizsgálniuk a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és alkalmazásának akadályai elháruljanak, és különösen a tagállamok közötti szökés és szabálytalan továbbutazás megakadályozása érdekében, az eljárásra vonatkozóan a kérelmezőre nézve egyértelmű kötelezettségeket kell megállapítani, amelyekről időben megfelelően tájékoztatni kell. A fenti jogi kötelezettségek megsértésnek megfelelő és arányos eljárási következményekkel kell járnia a kérelmező, valamint megfelelő és arányos következményekkel annak befogadási feltételei tekintetében. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelően, annak a tagállamnak, ahol ilyen kérelmező tartózkodik, minden esetben biztosítani kell a szóban forgó személy közvetlen anyagi szükségleteinek ellátását.

(22)  Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet célkitűzései megvalósuljanak és alkalmazásának akadályai elháruljanak, és különösen a tagállamok közötti szökés és szabálytalan továbbutazás megakadályozása érdekében, az eljárásra vonatkozóan a kérelmezőre nézve egyértelmű kötelezettségeket kell megállapítani, amelyekről időben megfelelően tájékoztatni kell. Az e kötelezettségeknek való megfelelés hiánya nem sértheti a kérelmező tisztességes és méltányos eljáráshoz való jogát, illetve nem járhat szükségtelen, nem megfelelő és aránytalan következményekkel annak befogadási feltételei tekintetében. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek megfelelően, annak a tagállamnak, ahol ilyen kérelmező tartózkodik, minden esetben biztosítani kell a szóban forgó személy közvetlen alapvető szükségleteinek ellátását.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

604/2013/EU rendelet

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében jogi biztosítékokat és hatékony jogorvoslati eszközöket kell biztosítani a felelős tagállamnak való átadásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összhangban. Hatékony jogorvoslatot kell biztosítani olyan helyzetekben is, amikor nem hoznak átadásra vonatkozó határozatot, de a kérelmező állítása szerint másik tagállam felelős annak alapján, hogy egy másik tagállamban családtaggal, vagy kísérő nélküli kiskorúak esetében hozzátartozóval rendelkezik. A nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében az ilyen határozatok elleni hatékony jogorvoslatnak egyaránt ki kell terjednie e rendelet alkalmazásának, valamint az azon tagállamban fennálló jogi és ténybeli helyzetnek a megvizsgálására, amelynek a kérelmezőt átadják. A hatékony jogorvoslat hatályát annak értékelésére kell korlátozni, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy sérül a kérelmező családi élet tiszteletben tartásához való joga, a gyermek jogai, az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma.

(24)  Az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében a gyakorlatban és a jogban – fellebbezés vagy felülvizsgálat formájában – hatékony jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Az érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében jogi biztosítékokat és hatékony jogorvoslati eszközöket kell biztosítani a felelős tagállamnak való átadásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összhangban. Hatékony jogorvoslatot kell biztosítani olyan helyzetekben is, amikor nem hoznak átadásra vonatkozó határozatot, de a kérelmező állítása szerint másik tagállam felelős annak alapján, hogy egy másik tagállamban családtaggal, vagy kísérő nélküli kiskorúak esetében hozzátartozóval rendelkezik. A nemzetközi jog, valamint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának tiszteletben tartása érdekében az ilyen határozatok elleni hatékony jogorvoslatnak egyaránt ki kell terjednie e rendelet alkalmazásának, valamint az azon tagállamban fennálló jogi és ténybeli helyzetnek a megvizsgálására, amelynek a kérelmezőt átadják vagy ahová visszaküldik. A hatékony jogorvoslat legfontosabb hatályának annak értékeléséből kell állnia, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy sérül a kérelmező családi élet tiszteletben tartásához való joga, a gyermek jogai, az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma.

Indokolás

A módosítás a hatékony jogorvoslathoz való jog megerősítésére törekszik, azzal, hogy a preambulumbekezdés az e jogra, valamint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatára való hivatkozással kezdődik.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A gyors felelősségmeghatározás és a nemzetközi védelmet kérelmezők tagállamok közötti gyors elosztása érdekében ésszerűsíteni és a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az átvétel iránti megkeresésekre és azok megválaszolására, a visszavételi értesítésekre, az átadások végrehajtására, valamint a jogorvoslatok benyújtására és elbírálásra vonatkozó határidőket.

(26)  A gyors felelősségmeghatározás és a nemzetközi védelmet kérelmezők tagállamok közötti gyors elosztása érdekében a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell – a családegyesítések és a gyermekek jogainak tiszteletben tartása mellett – az átvétel iránti megkeresésekre és azok megválaszolására, a visszavételi értesítésekre, az átadások végrehajtására, valamint a jogorvoslatok benyújtására és elbírálásra vonatkozó határidőket, tiszteletben tartva a kérelmezők alapvető jogait és a kiszolgáltatott személyek jogait, különösen a gyermekek jogait és a gyermek minden felett álló érdekének alapelvét, valamint a családegyesítéshez való jogot.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén alapuló kulcsot kell alkalmazni referenciapontként egy küszöbértékkel együtt ahhoz, hogy a mechanizmus segíthesse azon tagállamokat, amelyekre aránytalan nyomás nehezedik. A korrekciós célú elosztási mechanizmus valamely tagállam javára történő alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a valamely tagállam felelőssége alá tartozó nemzetközi védelem iránti kérelmek száma meghaladja a referenciakulcsban megállapított szám 150 %-át. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához.

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén, valamint a tagállammal szomszédos harmadik országok stabilitásának fokán alapuló kulcsot kell alkalmazni referenciapontként egy küszöbértékkel együtt ahhoz, hogy a mechanizmus segíthesse azon tagállamokat, amelyekre aránytalan nyomás nehezedik. A korrekciós célú elosztási mechanizmus valamely tagállam javára történő alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a valamely tagállam felelőssége alá tartozó nemzetközi védelem iránti kérelmek száma meghaladja a referenciakulcsban megállapított szám 150 %-át. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos összes kérdést illető gyakorlati együttműködés és információcsere megerősítése – többek között gyakorlati estközök és iránymutatás kidolgozása – érdekében létre kell hozni az illetékes tagállami hatóságok hálózatát, amelyet az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége segít.

(42)  Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos összes kérdést illető gyakorlati együttműködés és információcsere megerősítése – többek között gyakorlati estközök és iránymutatás kidolgozása – érdekében létre kell hozni az illetékes tagállami hatóságok hálózatát, amelyet az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége segít. Fontos, hogy ez a hálózat együtt tudjon működni a tranzitországok, a származási országok, a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok, valamint az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok hatóságaival, illetve a nemzetközi szervezetekkel, különösen az ENSZ-ügynökségekkel és a nem kormányzati szervezetekkel egyaránt.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Annak értékelése céljából, hogy az e rendeletben szereplő korrekciós célú elosztási mechanizmus eleget tesz-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás biztosítására és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan nyomás enyhítésére vonatkozó célkitűzésnek, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a korrekciós célú elosztási mechanizmus működését, és különösen ellenőriznie kell, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmust kiváltó vagy megszüntető küszöbérték hatékonyan biztosítja-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztást, valamint a kérelmezők gyors hozzáférését a nemzetközi védelem megadását célzó eljárásokhoz olyan esetekben, amikor valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős.

(52)  Annak értékelése céljából, hogy az e rendeletben szereplő korrekciós célú elosztási mechanizmus eleget tesz-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztás biztosítására és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan nyomás enyhítésére vonatkozó célkitűzésnek, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a korrekciós célú elosztási mechanizmus működését, és különösen ellenőriznie kell, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmust kiváltó vagy megszüntető küszöbérték hatékonyan biztosítja-e a tagállamok közötti tisztességes felelősségmegosztást, valamint a kérelmezők gyors hozzáférését a nemzetközi védelem megadását célzó eljárásokhoz olyan esetekben, amikor valamely tagállamhoz aránytalanul magas számú olyan nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős. Ezzel összefüggésben a Bizottságnak rendszeres időközönként közzé kell tennie az egyes tagállamokban kapott nemzetközi védelem iránti kérelmek számát, beleértve a kedvező elbírálási arányt, a kérelmezők származását és az egyes kérelmek feldolgozási idejét.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

604/2013/EU rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „kísérő nélküli kiskorú” az a kiskorú, aki jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata szerint érte felelős felnőtt kísérete nélkül lépett a tagállamok területére, mindaddig, amíg ilyen felnőtt tényleges felügyelete alá nem kerül; ide tartozik azon kiskorú is, aki a tagállamok területére történt belépést követően maradt felügyelet nélkül;

j)  „kísérő nélküli kiskorú” az a kiskorú, aki jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata szerint érte felelős felnőtt kísérete nélkül lépett a tagállamok területére, mindaddig, amíg ilyen felnőtt tényleges felügyelete alá nem kerül; ide tartozik azon kiskorú is, aki a tagállamok területére történt belépést követően maradt felügyelet nélkül, valamint azon kiskorúak, akiket elszakítottak mindkét szülőjüktől vagy korábbi jogi vagy szokásjog szerinti elsődleges gondviselőjüktől;

Indokolás

A módosítás célja a „kísérő nélküli kiskorú” fogalmának kiszélesítése.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A III. és IV. fejezettel összhangban a felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok alkalmazása előtt azon első tagállam, ahol a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották:

törölve

a)  megvizsgálja, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem a 2013/32/EU irányelv 33. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján elfogadhatatlan-e, azaz ha a kérelmező esetében olyan ország minősül az első menedék országának vagy biztonságos harmadik országnak, amely nem tagállam; valamint

 

b)   a 2013/32/EU irányelv 31. cikkének (8) bekezdése alapján gyorsított eljárásban vizsgálja meg a kérelmet az alábbi indokok fennállása esetén:

 

i.   a kérelmező a [2015. szeptember 9- COM (2015) 452 javaslat] rendelet alapján létrehozott, a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékében biztonságosként megjelölt harmadik ország állampolgára, vagy amennyiben a kérelmező hontalan személy, korábban szokásosan tartózkodott a fenti országban; vagy

 

ii.   a kérelmező súlyos okokból veszélyt jelenthet a tagállam nemzetbiztonságára vagy közrendjére; vagy a kérelmezőt a nemzeti jogszabályokban meghatározott komoly közbiztonsági vagy közrendvédelmi okokból kitoloncolták.

 

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  arról, hogy a nemzetközi védelem kérelmezésének joga nem fogalja magában azt, hogy a kérelmező megválaszthatná mely tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért;

a)  arról, hogy a nemzetközi védelem kérelmezésének joga nem fogalja magában azt, hogy a kérelmező megválaszthatná mely tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, kivéve akkor, ha megilleti őt a családegyesítés joga;

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

604/2013/EU rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E tájékoztatást – például a 7. cikkben említett személyes meghallgatás keretében – szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse azt.

E tájékoztatást – például a 7. cikkben említett személyes meghallgatás keretében – szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse azt. Ha a kérelmező kiskorú, akkor gyermekbarát módon kell őt tájékoztatni.

Indokolás

A módosítás a kiskorúak jogainak megerősítésével a speciális helyzetüket kívánja kezelni. A 7., 8. és 10 cikkhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

604/2013/EU rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot alkalmaznak, aki biztosítani tudja a kérelmező és a személyes meghallgatást végző személy közötti megfelelő kommunikációt.

(3)  A személyes meghallgatást szükség esetén gyermekbarát módon és olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért vagy ésszerűen feltételezhető, hogy megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot alkalmaznak, aki biztosítani tudja a kérelmező és a személyes meghallgatást végző személy közötti megfelelő kommunikációt.

Indokolás

A módosítás a kiskorúak jogainak megerősítésével a speciális helyzetüket kívánja kezelni. A 6., 8. és 10 cikkhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

604/2013/EU rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során a tagállamoknak mindenek előtt a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartaniuk.

(1)  Az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során a tagállamoknak szisztematikusan fel kell mérniük és szem előtt kell tartaniuk a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Indokolás

E módosítás célja, hogy megerősítse a kiskorúak jogait és a velük szemben fennálló tagállami kötelezettségeket. A 8. cikkhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

604/2013/EU rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden olyan tagállam, ahol kísérő nélküli kiskorú tartózkodni köteles biztosítja, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt vonatkozó eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse A képviselőnek rendelkeznie kell azokkal a képesítésekkel és szaktudással, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet szerint végzett eljárások során a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe veszik. Az ilyen képviselő számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, releváns dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató füzetet is.

Minden olyan tagállam, ahol kísérő nélküli kiskorú tartózkodik, biztosítja, hogy a kísérő nélküli kiskorú mellé érkezésekor azonnal jól képzett képviselőt jelölnek ki, aki az e rendeletben előírt valamennyi vonatkozó eljárás során őt képviseli és/vagy segíti. A képviselőnek rendelkeznie kell azokkal a képesítésekkel és szaktudással, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet szerint végzett eljárások során a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe veszik. Az ilyen képviselő számára hozzáférést kell biztosítani a kérelmező aktájában szereplő, releváns dokumentumok tartalmához, ideértve a kísérő nélküli kiskorúaknak szóló külön tájékoztató füzetet is.

Ez a bekezdés nem érinti a 2013/32/EU irányelv 25. cikkében szereplő vonatkozó rendelkezéseket.

Ez a bekezdés nem érinti a 2013/32/EU irányelv 25. cikkében szereplő vonatkozó rendelkezéseket.

 

A kísérő nélküli kiskorúakat kiszolgáltatott helyzetük miatt csak akkor szabad áthelyezni másik tagállamba, ha ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Indokolás

A módosítás célja, hogy megerősítse a kísérő nélküli kiskorúak jogait és nyomatékosítsa, hogy a tagállamok felelősséget viselnek irántuk.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

604/2013/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a családegyesítés lehetőségei;

a)  a családi élet fenntartása, a családegyesítés lehetőségeit is ide számítva;

Indokolás

E módosítás célja, hogy megerősítse a kiskorúak részére biztosított garanciákat azzal, hogy kiszélesíti a velük szemben fennálló tagállami kötelezettségeket. A 8. cikkhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

604/2013/EU rendelet

8 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 47. cikkben említett illetékes hatóságok kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó személyzetének rendelkeznie kell a kiskorúak speciális igényeivel kapcsolatos, megfelelő képzettséggel, és a továbbiakban is részesülnie kell ilyen képzésben.

A 47. cikkben említett illetékes hatóságok kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó személyzetének rendelkeznie kell a kiskorúak speciális igényeivel kapcsolatos, megfelelő képzettséggel, és a továbbiakban is részesülnie kell ilyen képzésben. E képzés kockázatfelmérési modulokat is tartalmaz, amelyeknek keretében a gyermek egyéni szükségleteitől függően a gondozás és a védelem kérdéseivel foglalkoznak, kiemelt hangsúlyt helyezve az emberkereskedelem és a bántalmazás korai felismerésére, illetve az eltűnés megelőzésének megfelelő gyakorlatára irányuló képzésre.

Indokolás

E módosítás a kiskorúak speciális helyzetével hivatott foglalkozni azzal, hogy megerősíti a számukra biztosított garanciákat arra vonatkozóan, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megfelelő bánásmódban és ellátásban részesítik őket. A 7., 8. és 10 cikkhez fűzött módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

604/2013/EU rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (2) és (3) bekezdésben említett családtag vagy hozzátartozó hiányában az a felelős tagállam, ahol a kísérő nélküli kiskorú nemzetközi védelem iránti kérelmét először benyújtotta, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy nem ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét.

A (2) és (3) bekezdésben említett családtag vagy hozzátartozó hiányában az a felelős tagállam, ahol a kísérő nélküli kiskorú tartózkodik és menedékjog iránti kérelmét benyújtotta, amennyiben ez szolgálja leginkább a kiskorú mindenek felett álló érdekét.

Indokolás

Ez a módosítás a 8. cikkhez fűzött korábbi módosításhoz kapcsolódik. Az állam felelős a területén kísérő nélkül tartózkodó kiskorúakért.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

604/2013/EU rendelet

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja a családi kapcsolatban álló személyek egyesítése céljából a felelős tagállam meghatározása előtt bármikor megkereshet egy másik tagállamot annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt, még akkor is, ha ez utóbbi tagállam az e rendelet . 10–13. és 18. cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk.

Az a tagállam, amelyben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották, és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja a családi kapcsolatban álló személyek egyesítése céljából vagy a másik tagállamba való beilleszkedés megkönnyítésére alkalmas családi, kulturális vagy társadalmi kötelékeik, illetve nyelvi készségeik alapján, a felelős tagállam meghatározása előtt bármikor megkereshet egy másik tagállamot annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt , még akkor is, ha ez utóbbi tagállam az e rendelet 10–13. és 18. cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

604/2013/EU rendelet

29 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok senkit nem tarthatnak őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy az e rendelettel létrehozott eljárás hatálya alá tartozik.

A tagállamok senkit nem tarthatnak őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy az e rendelettel létrehozott eljárás hatálya alá tartozik. Az őrizetbe vétel mindig csak a legutolsó lehetőségként kerülhet számításba, és az őrizetbe vétel alternatíváinak mindig elsőbbséget kell biztosítani. Gyermekeket soha nem szabad őrizetbe venni, mivel ez soha nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. A kiskorúakat, illetve a kiskorú gyermekekkel érkező családokat együtt kell elszállásolni nem őrizetes, közösségi jellegű szálláshelyeken.

Indokolás

A módosítás megfelelő intézkedéseket hivatott biztosítani a gyermekek mindenek felett álló érdekének megfelelően.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége létrehozza a 47. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok hálózatát, és elősegíti tevékenységüket a gyakorlati együttműködés és az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket érintő információmegosztás megerősítése céljából, ideértve gyakorlati eszközök és iránymutatás kidolgozását is.

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége létrehozza a 47. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok hálózatát, és elősegíti tevékenységüket a gyakorlati együttműködés és az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket érintő információmegosztás megerősítése céljából, ideértve gyakorlati eszközök és iránymutatás kidolgozását is. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok illetékes hatóságait, valamint a szomszédságpolitikai partnerországok illetékes hatóságait fel lehet kérni a hálózattal való együttműködésre.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Az elfogadás dátuma

11.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

9

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Josef Weidenholzer

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-   :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (17.5.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

A vélemény előadója: Gérard Deprez

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozását és felváltását célzó bizottsági javaslatot. Tekintettel a migrációs és menekültválságra, szükségessé vált megreformálni a dublini rendszert annak egyszerűsítése és gyakorlati hatékonyságának javítása érdekében egyaránt, valamint annak figyelembevételével, hogy egyes tagállamok aránytalanul nagy nyomásnak voltak kitéve a kérelmek száma alapján.

Korrekciós mechanizmus

E javaslat végrehajtásának biztosításához 1,828 milliárd EUR szükséges a 2017 és 2020 közötti időszakban. Ez fedezné egyrészt az áthelyezési költségeket azt követően, hogy egy tagállam érdekében életbe léptetik a korrekciós célú elosztási mechanizmust, másrészt a menedékkérők regisztrálására és automatikus elosztására szolgáló informatikai rendszer létrehozását és működését, illetve az áthelyezett menedékkérők számára kialakított további befogadási kapacitások, élelmezésük és az alapvető szolgáltatások nyújtásának költségeit.

Az előadó tudomásul veszi a Bizottság álláspontját, amely küszöbértéket határoz meg a menedékkérelmek száma alapján, amelynek meghaladása esetén a korrekciós elosztási mechanizmus automatikusan aktiválódik. Az előadó annak elkerülése érdekében tartja szükségesnek egy aktiválási küszöb meghatározását , hogy egy tagállam ne legyen aránytalan nyomásnak lkitéve a menedékkérelmek tekintetében, vagy hogy ne vegye olyan esetben is igénybe az elosztási mechanizmust, ha csak kevés menedékkérőt fogad be az elosztási kulcs alapján.

Az előadó azonban úgy véli, hogy amikor a Bizottság a referenciaérték 150%-ában határozza meg az aktiválási küszöböt, túl nagy terhet ró egyes tagállamokra, mivel azoknak a szolidaritási mechanizmus aktiválása előtt egyedül kell annyi menedékkérelmet kell befogadniuk, amely a felével meghaladja kapacitásukat. Úgy véli továbbá, hogy egy további feltételek nélküli, túl alacsony küszöbérték esetén a tagállamok kevésbé felelősen járnának el a határok ellenőrzése és kezelése terén. Javasolja ezért, hogy e küszöbértéket az adott tagállam referenciaértékének 100%-ában határozzák meg, de előzzék meg a határokon alkalmazott megengedőbb jellegű politikát egy kölcsönös szolidaritási záradék beillesztésével, amely lehetővé teszi a korrekciós mechanizmus felfüggesztését, amennyiben egy tagállam nem tesz megfelelően eleget a külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségének, összhangban az európai határ- és parti őrségre vonatkozó rendelettel. Végül, csak abban az esetben javasolja a korrekciós mechanizmus megszüntetését, ha a kedvezményezett tagállamban benyújtott menedékkérelmek száma a referenciaérték 90%-a alá esik, elkerülve ezzel a rendszerbe való sorozatos ki- és belépéseket.

Átadási költségek

A rendelkezésre álló 1,828 milliárd euróból 375 millió eurót a tagállamok közötti átadások költségeinek megtérítésére szánnak, összesen 750 000 átadott személy vonatkozásában. A módosítási javaslat 42. cikke szerint a kedvezményezett tagállam, amely átad egy menedékkérőt a kijelölt államnak, 500 EUR átalánydíjas költségtérítést kap minden átadott személy után.

Az előadó támogatja a javaslatot, mely szerint az átadás költségeit vállaló tagállam jogosult legyen költségtérítésre. Úgy véli, hogy az átalányalapú költségtérítés indokolt, mivel lehetővé teszi a valódi költségek ellenőrzése jelentette hatalmas bürokratikus teher elkerülését. Úgy véli azonban, hogy amikor a Bizottság az átadott személyenkénti 500 eurót meghatározta – annak feltételezésével, hogy a valódi költségekhez képesti különbség majd a leginkább kitett tagállamokat segíti meg – nem vette figyelembe a nemrégiben létrehozott szükséghelyzeti támogatási eszközt[1], amelynek célja a többek között harmadik országokból származó személyek (menekültek és migránsok) területükre történő hirtelen és tömeges beáramlásának kitett tagállamok fellépéseinek támogatása.

Az előadó ezért javasolja, hogy az átalányösszeget átadott személyenként 300 euróban állapítsák meg, kicsit jobban közeledve ezzel a valódi becsült költségekhez. Az átadások költségeinek teljes összege így 225 millió EUR lenne a 2017 és 2020 közötti időszakban, ami lehetővé tenné 150 millió EUR megtakarítását. E megtakarításokból legalább 110 millió eurót a sürgősségi segélyre képzett tartalék feltöltésére lehetne felhasználni (30 millió EUR 2017-ben és 40 millió EUR 2018-ban és 2019-ben) jogalapjának 2019. márciusi lejárta előtt.

Pénzügyi szolidaritás és egy „dublini tartalékalap” létrehozása a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapban (AMIF)

Az előadó jogszerűnek, szükségesnek és arányosnak tartja a Bizottság azon javaslatát, amely pénzügyi hozzájárulásra kötelezi a tagállamokat, amennyiben megtagadják az elosztási rendszer szerint rájuk eső menedékkérők átvállalását. Ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kötelező pénzügyi hozzájárulás nem büntető jellegű, hanem a tagállamok közötti szolidaritáshoz (EUMSZ 80. cikk) nélkülözhetetlen igazságos szerepvállalást jelent. Úgy véli azonban, hogy a Bizottság által erre az esetre elképzelt pénzügyi mechanizmus nem a legmegfelelőbb, sem összegét, sem módját illetően.

Az előadó javasolja, hogy a pénzügyi szolidaritás címén az a tagállam, amelyik nem teljesíti a korrekciós elosztási mechanizmus szerinti kötelezettségeit, minden kérelmező után, akit hozzá osztottak volna el, az első és a második évben 50 000 eurót, a harmadik és a negyedik évben 75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező években pedig 100 000 eurót fizessen. Ezeket az összegeket teljes egészében a 2014/516/EU rendelettel létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapba utalják egy „dublini tartalékalap” létrehozása érdekében. E tartalék létrehozására természetesen csak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap felülvizsgálatakor kerülhet sor, amit az 514/2014/EU rendelet 60. cikke és az 516/2014/EU rendelet 28. cikke szerint legkésőbb 2020. június 30-ig el kell végezni. Amennyiben valamely tagállam nem fizet, a Bizottság ugyanakkora összeget visszatart az adott tagállam számára más uniós alapokból esedékes kifizetésekből.

A „dublini tartalékalap” előirányzataiból fedezik a menedékkérők után fizetendő és a korrekciós elosztási mechanizmusban megfelelően részt vevő tagállamok között arányosan elosztott átalányösszegeket. A 2015/1601/EU határozat rögzíti, hogy az áthelyezési intézkedések pénzügyi támogatásban részesülnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból. Ennek érdekében a tagállamok a területükre áthelyezett nemzetközi védelmet kérelmezők után fejenként 6 000 EUR átalányösszeget kapnak. Áttelepítés esetén ez az összeg 10 000 EUR/fő. Az előadó ezért úgy véli, hogy az e szolidaritási mechanizmusban részt vevő tagállamok számára pénzügyi támogatást kell biztosítani. A javasolt rendszerben a pénzügyi támogatás kérelmezők után fizetett összege az egyes tagállamok rendszerből való kimaradása miatt mások által vállalt teherrel arányosan nőni fog.

A nyilvántartásba vételt és a kérelmek nyomon követését szolgáló automatizált rendszer

Az 1,828 milliárd euróból 3,603 millió eurót biztosítanak az EU-LISA költségvetése számára a menedékkérők elosztását szolgáló automatizált informatikai rendszer előkészítéséért, fejlesztéséért és üzemeltetéséért. Amint a nyilvántartásba vételt és a kérelmek nyomon követését szolgáló automatizált rendszer és a 44. cikk szerinti elosztási mechanizmus kijelöli a tagállamot, ezt az információt automatikusan be kell vinni az Eurodacba. Gondoskodni kell tehát a korrekciós mechanizmus központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti interoperabilitásról.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az 1077/2011/EU rendelettel21 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségnek kell felelnie a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

(30)  Az 1077/2011/EU rendelettel21 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák és más rendszerek közötti interoperabilitás és kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

___

___

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén alapuló kulcsot kell alkalmazni referenciapontként egy küszöbértékkel együtt ahhoz, hogy a mechanizmus segíthesse azon tagállamokat, amelyekre aránytalan nyomás nehezedik. A korrekciós célú elosztási mechanizmus valamely tagállam javára történő alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a valamely tagállam felelőssége alá tartozó nemzetközi védelem iránti kérelmek száma meghaladja a referenciakulcsban megállapított szám 150 %-át. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához.

(32)  A korrekciós célú elosztási mechanizmus alkalmazásában a tagállamok népességének és gazdaságának méretén alapuló kulcsot kell alkalmazni referenciapontként egy küszöbértékkel együtt ahhoz, hogy a mechanizmus segíthesse azon tagállamokat, amelyekre aránytalan nyomás nehezedik. A korrekciós célú elosztási mechanizmus valamely tagállam javára történő alkalmazását automatikussá kell tenni, ha a valamely tagállam felelőssége alá tartozó nemzetközi védelem iránti kérelmek száma meghaladja a referenciakulcsban megállapított szám 100%-át. Az egyes tagállamok erőfeszítéseinek átfogó tükrözése érdekében, e számítás céljából az adott tagállamban ténylegesen áttelepített személyek számát hozzá kell adni a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához.

Indokolás

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az elosztási mechanizmus keretében egy kérelmező elosztás szerinti céltagállamba történő átadásának költségeit meg kell téríteni az EU-költségvetéséből.

(34)  Az elosztási mechanizmus keretében egy kérelmező elosztás szerinti céltagállamba történő átadásának költségeit átadott személyenként 300 eurós átalányösszeggel meg kell téríteni az EU költségvetéséből.

Indokolás

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Valamely elosztás szerinti céltagállam dönthet úgy, hogy 12 hónapos időszak folyamán nem fogadja a hozzá elosztott kérelmezőket; ebben az esetben ezt az információt fel kell vennie az automatizált rendszerbe, és értesítenie kell a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét. Ezt követően azon kérelmezőket, amelyeket a fenti tagállamba osztottak volna el, helyette egy másik tagállamba kell elosztani. A korrekciós célú elosztási mechanizmusban ideiglenesen részt nem vevő tagállamnak minden el nem fogadott kérelmezőért 250 000 EUR összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a fenti kérelmek megvizsgálásáért felelősnek meghatározott tagállam számára. A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusban kell megállapítania a szolidaritási hozzájárulás mechanizmusa végrehajtásának részletes gyakorlati szabályait. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége figyelemmel kíséri a pénzügyi szolidaritási mechanizmus alkalmazását, és arról évente jelentést tesz a Bizottságnak.

(35)  Ha egy elosztás szerinti céltagállam úgy dönt, hogy 12 hónapos időszak folyamán nem fogadja a hozzá elosztott kérelmezőket, akkor ezt az információt fel kell vennie az automatizált rendszerbe, és értesítenie kell a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét. Ezt követően azon kérelmezőket, amelyeket a fenti tagállamba osztottak volna el, helyette egy másik tagállamba kell elosztani. Létre kell hozni egy alapot („dublini tartalékalap”), és a korrekciós célú elosztási mechanizmusban részt nem vevő tagállamnak minden el nem fogadott kérelmező után, akit hozzá osztottak volna el, az első és a második évben 50 000 eurót, a harmadik és a negyedik évben 75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező években pedig 100 000 eurót kell befizetnie az alapba. A „dublini tartalékalap” előirányzataiból fedezik a nemzetközi védelmet kérők után fizetendő és a korrekciós elosztási mechanizmusban részt vevő tagállamok között arányosan elosztott átalányösszegeket. Amennyiben valamely tagállam nem fizet, a Bizottság ugyanakkora összeget visszatart az adott tagállam számára más uniós alapokból esedékes kifizetésekből. A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusban kell megállapítania a fenti elv végrehajtásának gyakorlati szabályait, amelyet az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége követ nyomon, és arról évente jelentést tesz a Bizottságnak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A felelős tagállam meghatározása tekintetében folyamatosságot kell biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és az e rendeletben kialakított rendszer között. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet között.

(41)  A felelős tagállam meghatározása tekintetében folyamatosságot kell biztosítani a 604/2013/EU rendeletben és az e rendeletben kialakított rendszer között. Hasonlóképpen biztosítani kell az összhangot e rendelet és [a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat] rendelet között. Amint a nyilvántartásba vételt és a kérelmek nyomon követését szolgáló automatizált rendszer és a 44. cikk szerinti elosztási mechanizmus kijelöli a tagállamot, ezt az információt automatikusan be kell vinni az Eurodacba. Gondoskodni kell tehát a korrekciós mechanizmus központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti interoperabilitásról.

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a kapcsolatot a két szóban forgó rendelet között, azzal a céllal, hogy biztosítsák a koherenciát a két rendszer közötti átjárhatóság alapján.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés akkor alkalmazandó, amikor a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer azt jelzi, hogy– a ténylegesen áttelepített személyek számához hozzáadódva – azon nemzetközi védelem iránti kérelmek száma, amelyekért valamely tagállam a III. fejezet 3. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében, 18. cikkében és 19. cikkében foglalt kritériumok alapján felelős, meghaladja a 35. cikkben említett kulcs szerint az adott tagállamra vonatkozóan meghatározott referenciaszám 150 %-át.

(2)  Az (1) bekezdés akkor alkalmazandó, amikor a 44. cikk (1) bekezdésében említett automatizált rendszer azt jelzi, hogy – a ténylegesen áttelepített személyek számához hozzáadódva – azon nemzetközi védelem iránti kérelmek száma, amelyekért valamely tagállam a III. fejezet 3. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében, 18. cikkében és 19. cikkében foglalt kritériumok alapján felelős, meghaladja a 35. cikkben említett kulcs szerint az adott tagállamra vonatkozóan meghatározott referenciaszám 100%-át.

Indokolás

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Pénzügyi szolidaritás

Pénzügyi szolidaritás és a „dublini tartalékalap” létrehozása

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet hatályba lépését követő három hónapos időszak és az azt követő minden tizenkét hónapos időszak végén valamely tagállam bejegyezheti az e rendelet VII. fejezetében meghatározott automatizált rendszerbe, hogy ideiglenesen elosztás szerinti céltagállamként nem vesz részt a korrekciós célú elosztási mechanizmusban, és erről értesíti a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét.

(1)  Az e rendelet hatályba lépését követő három hónapos időszak és az azt követő minden tizenkét hónapos időszak végén az a tagállam, amely céltagállamként nem teljesíti a VII. fejezetben meghatározott korrekciós célú elosztási mechanizmus szerinti kötelezettségeit, bejegyzi ezt az információt az automatizált rendszerbe, és erről értesíti a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett tizenkét hónapos időszak végén az automatizált rendszer közli a korrekciós célú elosztási mechanizmusban részt nem vevő tagállammal azon kérelmek számát, amelyek tekintetében egyébként e tagállam lett volna az elosztás szerinti céltagállam. A fenti tagállam ezt követően 250 000 EUR összegű szolidaritási hozzájárulást fizet minden olyan kérelmező után, amelyet egyébként az említett tizenkét hónapos időszak alatt az említett tagállamba osztottak volna el. A szolidaritási hozzájárulást a szóban forgó kérelmek megvizsgálásáért felelősként meghatározott tagállamnak kell fizetni.

(3)  A (2) bekezdésben említett tizenkét hónapos időszak végén az automatizált rendszer közli a korrekciós célú elosztási mechanizmusban részt nem vevő tagállammal azon kérelmek számát, amelyek tekintetében egyébként e tagállam lett volna az elosztás szerinti céltagállam. Létre kell hozni egy alapot („dublini tartalékalap”), és a korrekciós célú elosztási mechanizmusban részt nem vevő tagállamnak minden el nem fogadott kérelmező után, akit hozzá osztottak volna el, az első és a második évben 50 000 eurót, a harmadik és a negyedik évben 75 000 eurót, az ötödik és a rákövetkező években pedig 100 000 eurót kell befizetnie az alapba. A „dublini tartalékalap” előirányzataiból fedezik a nemzetközi védelmet kérők után fizetendő és a korrekciós elosztási mechanizmusban részt vevő tagállamok között arányosan elosztott átalányösszegeket. Amennyiben valamely tagállam nem fizet, a Bizottság ugyanakkora összeget visszatart az adott tagállam számára más uniós alapokból esedékes kifizetésekből.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy kérelmező elosztási tagállamnak történő átadásának költségeiért a kedvezményezett tagállam számára 500 EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. cikk c) pontja szerint átadott minden személy után. E pénzügyi támogatást az 516/2014/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárások alkalmazásával kell végrehajtani.

Egy kérelmező elosztási tagállamnak történő átadásának költségeiért a kedvezményezett tagállam számára 300 EUR átalányösszeget térítenek meg a 38. cikk c) pontja szerint átadott minden személy után. E pénzügyi támogatást az 516/2014/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárások alkalmazásával kell végrehajtani.

Indokolás

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az automatizált rendszer értesíti a tagállamokat és a Bizottságot, amint a kedvezményezett tagállamban benyújtott azon kérelmek száma, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős, a 35. cikk (1) bekezdése szerinti hányadának 150%-a alá csökken.

Az automatizált rendszer értesíti a tagállamokat és a Bizottságot, amint a kedvezményezett tagállamban benyújtott azon kérelmek száma, amelyekért e rendelet alapján a szóban forgó tagállam felelős, a 35. cikk (1) bekezdése szerinti hányadának 90%-a alá csökken.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy tagállam nem tesz megfelelően eleget a külső határainak védelmére vonatkozó kötelezettségeinek az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően, a Tanács minősített többséggel dönthet a korrekciós elosztási mechanizmus felfüggesztéséről. A mechanizmus felfüggesztésére vonatkozó határozat egy meghatározott, legfeljebb egy éves időszakra érvényes.

 

___

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az informatikai rendszer és az Eurodac interoperabilitását egy központi rendszerek közötti közvetlen kommunikációs csatorna biztosítja, amely lehetővé teszi a korrekciós mechanizmus által kijelölt tagállamra vonatkozó információk automatikus továbbítását.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák közötti kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

(3)  Az 1077/2011/EU rendelettel21 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség felel a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti infrastruktúrák és más rendszerek közötti interoperabilitás és kommunikációs infrastruktúra kialakításáért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Gérard Deprez

15.6.2016

Vizsgálat a bizottságban

9.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

  • [1]  A Tanács (EU) 2016/369 rendelete (2016. március 15.) az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Az elfogadás dátuma

19.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

16

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Benyújtás dátuma

6.11.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik