Procedūra : 2016/0133(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0345/2017

Pateikti tekstai :

A8-0345/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1497kWORD 221k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Cecilia Wikström

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0270),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalies e punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0173/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Deputatų Rūmų, Čekijos Senato, Italijos Senato, Vengrijos parlamento, Lenkijos Seimo, Lenkijos Senato, Rumunijos Deputatų Rūmų ir Slovakijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalį pateiktą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0345/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje nustatyta, kad teisė į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso bei Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Pagrindimas

Teisė į prieglobstį turi būti suteikiama deramai atsižvelgiant į 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos ir 1967 m. sausio 31 d. Protokolo dėl pabėgėlių statuso nuostatas.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  toks būdas ir valstybėms narėms, ir atitinkamiems asmenims turėtų būti grindžiamas objektyviais bei teisingais kriterijais. Jis pirmiausia turėtų padėti greitai nustatyti atsakingą valstybę narę, kad būtų galima garantuoti veiksmingą galimybę pradėti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūras ir netrukdyti siekiui greitai nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus;

(5)  toks būdas ir valstybėms narėms, ir atitinkamiems asmenims turėtų būti grindžiamas solidarumo principu ir objektyviais bei teisingais kriterijais. Jis pirmiausia turėtų padėti greitai nustatyti atsakingą valstybę narę, kad būtų galima garantuoti veiksmingą galimybę pradėti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūras ir netrukdyti siekiui greitai nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų suteikti tinkamą paramą įgyvendinant šį reglamentą, visų pirma nustatyti referencinį raktą prieglobsčio prašytojams paskirstyti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą ir pagal Eurostato duomenis kasmet atnaujinti referencinio rakto skaičius ir referencinį raktą;

(9)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (toliau – Prieglobsčio agentūra) turėtų suteikti tinkamą paramą įgyvendinant šį reglamentą, visų pirma nustatyti referencinį raktą prieglobsčio prašytojams paskirstyti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą ir pagal Eurostato duomenis kasmet atnaujinti referencinio rakto skaičius ir referencinį raktą. Prieglobsčio agentūra taip pat turėtų rengti informacinę medžiagą, glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių valdžios institucijomis. Prieglobsčio agentūra turėtų tapti atsakinga už tarptautinės apsaugos prašytojų arba gavėjų perdavimą visais atvejais pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 įgyvendinimo vertinimo rezultatus, šiuo etapu reikėtų patvirtinti principus, kuriais grindžiamas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, ir, remiantis sukaupta patirtimi, atlikti būtinus Dublino sistemos veiksmingumo ir pagal tą sistemą prašytojams suteiktos apsaugos patobulinimus. Remiantis šiuo vertinimu ir konsultacijomis su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat manoma, kad būtų tikslinga reglamente nustatyti priemones, reikalingas, kad valstybės narės teisingai pasidalytų atsakomybe už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad kai kurioms valstybėms narėms nebūtų užkraunama neproporcingai didelė našta;

(10)  atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 įgyvendinimo vertinimo rezultatus ir remiantis sukaupta patirtimi būtina atlikti esminius Dublino sistemos veiksmingumo ir pagal tą sistemą prašytojams suteiktos apsaugos patobulinimus. Remiantis šiuo vertinimu ir konsultacijomis su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat manoma, kad būtų tikslinga reglamente nustatyti priemones, reikalingas, kad valstybės narės teisingai pasidalytų atsakomybe už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad kai kurioms valstybėms narėms nebūtų užkraunama neproporcingai didelė našta;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kaip numatyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taikydamos šį reglamentą, valstybės narės pirmiausia turėtų laikytis pagarbos šeimos gyvenimui principo;

(16) kaip numatyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taikydamos šį reglamentą, valstybės narės pirmiausia turėtų laikytis pagarbos privačiam ir šeimos gyvenimui, taip pat nediskriminavimo principo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad prašytojai, pateikę nepriimtinus prašymus, arba prašytojai, kuriems greičiausiai nereikia tarptautinės apsaugos arba kurie kelia grėsmę saugumui, nebūtų perduodami tarp valstybių narių, būtina užtikrinti, kad pirmojo prašymo valstybė narė patikrintų prašymo priimtinumą pirmos prieglobsčio šalies ir saugios trečiosios šalies atžvilgiu ir pagal paspartintą procedūrą išnagrinėtų prašymus, kuriuos pateikė iš saugių kilmės šalių, įtrauktų į ES sąrašą, atvykę prašytojai, taip pat prašymus, kuriuos pateikė grėsmę saugumui keliantys prašytojai;

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  prašytojai, kurie kelia grėsmę saugumui, neturėtų būti perduodami tarp valstybių narių. Valstybė narė, kurioje tarptautinės apsaugos prašymas registruojamas, kuo greičiau po registracijos turėtų atlikti saugumo patikrinimą, kad nustatytų, ar prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai. Jeigu valstybė narė nesutinka su prašytojo perdavimu dėl susirūpinimo saugumu, ši valstybė narė turėtų valstybei narei, kurioje yra prašytojas, pateikti visus reikalingus duomenis, patvirtinančius jos prieštaravimą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  jeigu 10, 11, 12, 13 arba 18 straipsniuose išdėstyti kriterijai negali būti taikomi norint nustatyti atsakingą valstybę narę, jeigu prašytojui nereikalingos specialios procedūrinės garantijos ir jeigu manoma, kad jis veikiausiai neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą, jis neturėtų būti perduodamas į kitą valstybę narę. Valstybė narė, kurioje pareiškėjas pateikė prašymą, turėtų būti atsakinga už tolesnį šio prašymo tvarkymą. Išlaidos, susijusios su tokio prašytojo priėmimo sąlygomis, turėtų būti dengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto ir atsakinga valstybė narė tokio prašymo tvarkymui turėtų galėti prašyti Prieglobsčio agentūros pagalbos. Atsakinga valstybė narė turėtų galėti kreiptis pagalbos į Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas dėl tokio prašytojo grąžinimo į trečiąją šalį, atsižvelgdama į sprendimą grąžinti, jeigu nustatyta, kad prašytojas nepriskirtinas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX [Priskyrimo reglamentas].

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  tai, kad visų vienos šeimos narių tarptautinės apsaugos prašymus nagrinėja viena valstybė narė, leidžia užtikrinti nuodugnų prašymų nagrinėjimą, dėl jų priimamų sprendimų suderinamumą ir tai, kad vienos šeimos nariai nebūtų išskiriami;

(18)  tai, kad visų vienos šeimos narių tarptautinės apsaugos prašymus nagrinėja viena valstybė narė, leidžia užtikrinti nuodugnų prašymų nagrinėjimą, dėl jų priimamų sprendimų suderinamumą ir tai, kad vienos šeimos nariai nebūtų išskiriami. Tai, kad visų vienos šeimos narių tarptautinės apsaugos prašymai nagrinėjami kartu, nedaro poveikio prašytojo teisei pateikti prašymą atskirai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad būtų besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir (arba) motinos susiklostę priklausomumo santykiai turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad kitos valstybės narės teritorijoje yra juo pasirūpinti galintis šeimos narys arba giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Siekiant atgrasyti nelydimus nepilnamečius nuo antrinio judėjimo, kuris neatitinka jų interesų, nesant šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė turėtų būti ta, kurioje nelydimas nepilnametis pirmiausia yra pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad tai neatitiktų vaiko interesų. Prieš perduodama nelydimą nepilnametį kitai valstybei narei, perduodančioji valstybė narė turėtų užtikrinti, kad ta valstybė narė imsis visų reikalingų ir tinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų pirma, kad greitai paskirs atstovą arba atstovus, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visų teisių, kurias jis turi. Prieš priimant bet kokį sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį, jo interesus turėtų įvertinti tinkamai kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai;

(20)  siekiant užtikrinti, kad būtų besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir (arba) motinos susiklostę priklausomumo santykiai turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad kitos valstybės narės teritorijoje yra juo pasirūpinti galintis šeimos narys arba giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi, išskyrus atvejus, kai įrodyta tai neatitinka nepilnamečio interesų. Prieš perduodama nelydimą nepilnametį kitai valstybei narei, perduodančioji valstybė narė turėtų iš tos valstybės narės gauti konkrečias garantijas, jog ta valstybė narė imsis visų reikalingų ir tinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų pirma, kad greitai paskirs globėją, kuris užtikrins, kad būtų laikomasi visų teisių, kurias jis turi. Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl atsakomybės už nelydimą nepilnametį pagal šį reglamentą, jo interesus turėtų įvertinti tarpdisciplininė tinkamai kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų grupė dalyvaujant tokio nepilnamečio globėjui ir teisės konsultantui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atvejai, kai valstybė narė prisiima atsakomybę už joje pateikto prašymo nagrinėjimą, kai tai nėra jos atsakomybė pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus, gali pakenkti sistemos veiksmingumui bei tvarumui ir turėtų būti išimtiniai. Todėl valstybės narės , prieš tai kai nustatoma atsakinga valstybė narė, turėtų galėti nesilaikyti atsakomybės kriterijų tik dėl humanitarinių priežasčių, visų pirma dėl šeiminių priežasčių ir išnagrinėti jose arba kitoje valstybėje narėje pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą, net jei jos pagal šiame reglamente nustatytus privalomuosius kriterijus neįpareigotos atlikti tokio vertinimo;

(21)  valstybė narė turėtų galėti nesilaikyti atsakomybės kriterijų ir nagrinėti joje arba kitoje valstybėje narėje pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą, net jei tai nėra jos atsakomybė pagal šiame reglamente nustatytus privalomuosius kriterijus. Kad būtų kovojama su antrinio judėjimo reiškiniu ir prieglobsčio prašytojai būtų skatinami iš karto teikti prašymus pirmojo atvykimo valstybėje narėje, prašytojui turėtų būti leista pateikti rašytinį deramai pagrįstą prašymą, visų pirma paremtą jo plačiais šeimos, kultūriniais ar socialiniais ryšiais arba kalbos ar kitais svarbiais įgūdžiais, kurie palengvintų jo integraciją į konkrečią valstybę narę, kad jo prašymas būtų nagrinėjamas valstybėje narėje, kurioje jis buvo pateiktas, arba kad ta valstybė narė prašytų kitos valstybės narės prisiimti atsakomybę;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai ir būtų išvengta kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio judėjimo tarp valstybių narių, būtina nustatyti aiškias pareigas, kurias vykstant procedūrai turi vykdyti prašytojas, apie kurias jis turėtų būti laiku informuojamas. Jei tos teisinės pareigos nevykdomos, dėl to prašytojui turėtų būti tinkamų ir proporcingų procedūrinių pasekmių, taip pat tinkamų ir proporcingų pasekmių jo priėmimo sąlygų atžvilgiu. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją valstybė narė, kurioje yra prašytojas, turėtų bet kuriuo atveju užtikrinti, kad būtų patenkinti būtinieji to asmens materialiniai poreikiai;

(22)  siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai ir būtų išvengta kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio judėjimo tarp valstybių narių, turėtų būti nustatytos procedūros, kuriomis būtų užtikrinamas prašytojų ir valstybių narių bendradarbiavimas, nustatant aiškias paskatas ir atgrasymo priemones siekiant užtikrinti šių procedūrų laikymąsi. Taip pat būtina nustatyti aiškias pareigas, kurių prašytojas turi laikytis vykstant procedūrai, ir užtikrinti, kad visi prašytojai būtų tinkamai informuoti apie teises ir pareigas, nustatytas pagal šį reglamentą. Turėtų būti sustiprinta nepilnamečiams, ypač nelydimiems nepilnamečiams, teikiama parama ir jų apsauga. Turėtų būti griežtai apibrėžta pasislėpimo sąvoka. Neteisėtas įvažiavimas, adreso ar dokumentų, kuriais įrodoma prašytojo tapatybė, nebuvimas savaime neturėtų būti laikomi galiojančiais kriterijais, pagal kuriuos galima nustatyti pasislėpimo riziką;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant užtikrinti, kad prašytojai geriau suprastų, kaip veikia bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS), būtina gerokai pagerinti informacijos teikimą. Investuojant į ankstyvąjį prieinamos informacijos teikimą prašytojams, labai išaugs tikimybė, kad jie supras šiame reglamente nustatytas procedūras, jas priims ir jomis vadovausis. Siekiant sumažinti administracinius reikalavimus ir užtikrinti veiksmingą bendrų išteklių naudojimą, Prieglobsčio agentūra turėtų parengti tinkamą informacinę medžiagą, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Rengdama tą medžiagą, Prieglobsčio agentūra turėtų visapusiškai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Kad prieglobsčio prašytojams būtų teikiama tinkama pagalba, Prieglobsčio agentūra taip pat turėtų parengti audiovizualinę informacinę medžiagą, kurią bus galima naudoti kaip rašytinę informacinę medžiagą papildančią priemonę. Prieglobsčio agentūra turėtų tvarkyti interneto svetainę, kurioje prašytojams ir galimiems prašytojams būtų teikiama informacija apie BEPS veikimą ir kuri būtų sukurta tam, kad būtų duotas atsakas į nelegalios imigracijos tarpininkų jiems teikiamą informaciją, kuri dažnai yra neteisinga. Prieglobsčio agentūros parengta informacinė medžiaga turėtų būti išversta ir pateikta visomis pagrindinėmis kalbomis, kurias vartoja į Europos Sąjungą atvykstantys prieglobsčio prašytojai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b)  skirtingų kategorijų prašytojų informacijos poreikiai skiriasi, todėl informacija turės būti teikiama skirtingais būdais ir turės būti tiems poreikiams pritaikyta. Ypač svarbu užtikrinti, kad nepilnamečiai galėtų gauti vaikui suprantamai išdėstytą informaciją, atitinkančią jų konkrečius poreikius ir padėtį. Tikslios labai kokybiškos informacijos teikimas ir lydimiems, ir nelydimiems nepilnamečiams vaikams palankioje aplinkoje gali atlikti labai svarbų vaidmenį ne tik užtikrinant nepilnamečiams tinkamą aplinką, bet ir nustatant įtariamos prekybos žmonėmis atvejus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  asmeninis pokalbis su prašytoju turėtų būti rengiamas, kad būtų galima lengviau nustatyti, kuri valstybė narė atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą , nebent prašytojas pasislėpė arba prašytojo pateiktos informacijos pakanka, kad būtų galima nustatyti atsakingą valstybę narę . Kai tik pateikiamas tarptautinės apsaugos prašymas, prašytojas turėtų būti informuojamas , visų pirma apie šio reglamento taikymą, apie galimybės pasirinkti, kuri valstybė narė nagrinės jo prieglobsčio prašymą, nebuvimą, jo pareigas pagal šį reglamentą ir pasekmes, jei tų prievolių nesilaikoma;

(23)  asmeninis pokalbis su prašytoju turėtų būti rengiamas, kad būtų galima lengviau nustatyti, kuri valstybė narė atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nebent prašytojo pateiktos informacijos pakanka, kad būtų galima nustatyti atsakingą valstybę narę, o prašytojas nereikalauja būti išklausytu. Kai tik registruojamas tarptautinės apsaugos prašymas, prašytojas turėtų būti informuojamas, visų pirma apie šio reglamento taikymą, apie galimybės pasirinkti, kuri valstybė narė nagrinės jo prieglobsčio prašymą, nebuvimą, išskyrus pagal VII skyrių nustatytus atvejus; jo pareigas pagal šį reglamentą ir pasekmes, jei tos pareigos nevykdomos, ir apie reikalavimą pateikti visą informaciją, būtiną norint tinkamai nustatyti atsakingą valstybę narę, visų pirma apie šeimos narius ir giminaičius, gyvenančius valstybėse narėse. Prašytojas taip pat turėtų būti visapusiškai informuojamas apie jo teises, įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisinę pagalbą. Informacija prašytojui turėtų būti pateikiama ta kalba, kurią jis supranta, glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, vartojant aiškią ir paprastą kalbą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  asmuo, vykdantis asmeninius pokalbius, tyrėtų būti pakankamai apmokytas ir atsižvelgti į prašytojo asmenines ir bendras aplinkybes, įskaitant jo kultūrinę kilmę, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir pažeidžiamumą. Darbuotojai, vykdantys asmeninius pokalbius su prašytojais, taip pat turėtų turėti bendrų žinių apie problemas, kurios gali daryti neigiamą poveikį prašytojo gebėjimams dalyvauti pokalbyje, pavyzdžiui, požymius, kad praeityje asmuo buvo kankinamas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai priimami sprendimai dėl perdavimo atsakingai valstybei narei, laikantis visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio. Galimybė pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra kita valstybė narė, nes joje yra jo šeimos narys, arba nelydimų nepilnamečių atveju – giminaitis. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, veiksminga teisės gynimo nuo tokių sprendimų priemonė turėtų apimti tiek šio reglamento taikymo, tiek teisinių ir faktinių aplinkybių, susiklosčiusių valstybėje narėje, kuriai perduodamas prašytojas, vertinimą. Veiksminga teisių gynimo priemonė turėtų apimti tik vertinimą, ar yra grėsmė, kad gali būti pažeistos prašytojų pagrindinės teisės į šeimos gyvenimą, vaiko teisės arba nežmoniško ir žeminančio elgesio uždraudimas;

(24)  siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai priimami sprendimai dėl perdavimo atsakingai valstybei narei, laikantis visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio. Galimybė pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra kita valstybė narė. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, veiksminga teisės gynimo nuo tokių sprendimų priemonė turėtų apimti tiek šio reglamento taikymo, tiek teisinių ir faktinių aplinkybių, susiklosčiusių valstybėje narėje, kuriai perduodamas prašytojas, vertinimą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  valstybė narė, kuri pagal šį reglamentą nustatyta kaip atsakinga valstybė narė, turėtų būti atsakinga už kiekvieno to prašytojo pateikto prašymo, įskaitant visus paskesnius prašymus, nagrinėjimą pagal Direktyvos 2013/32/ES 40, 41 ir 42 straipsnius, nesvarbu, ar prašytojas išvyko ar buvo išsiųstas iš valstybių narių teritorijos. Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatos dėl atsakomybės perleidimo tam tikromis aplinkybėmis, be kita ko, kai perdavimo terminai jau kurį laiką pasibaigę, sukūrė paskatų slapstytis, todėl turėtų būti pašalintos;

(25)  valstybė narė, kuri pagal šį reglamentą nustatyta kaip atsakinga valstybė narė, turėtų būti atsakinga už kiekvieno to prašytojo pateikto prašymo, įskaitant visus paskesnius prašymus, nagrinėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [dėl prieglobsčio suteikimo tvarkos] [42] straipsnį, išskyrus atvejus, kai prašytojas iš valstybės narės teritorijos išvyko ar buvo išsiųstas pagal sprendimą dėl grąžinimo. Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatos dėl atsakomybės perleidimo tam tikromis aplinkybėmis, taip pat kai perdavimo terminai jau kurį laiką pasibaigę, sukūrė paskatų slapstytis, todėl turėtų būti pašalintos;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant greitai nustatyti atsakomybę ir paskirstyti tarptautinės apsaugos prašytojus tarp valstybių narių, prašymų perimti savo žinion pateikimo ir atsakymo į juos, pranešimų apie atsiėmimą ir perdavimo įvykdymo terminai, taip pat skundų pateikimo ir sprendimo dėl jų priėmimo terminai turėtų būti kiek įmanoma suderinti ir sutrumpinti;

(26)  siekiant greitai nustatyti atsakomybę ir paskirstyti tarptautinės apsaugos prašytojus tarp valstybių narių, prašymų perimti savo žinion pateikimo ir atsakymo į juos, pranešimų apie atsiėmimą ir perdavimo įvykdymo terminai, taip pat skundų pateikimo ir sprendimo dėl jų priėmimo terminai turėtų būti kiek įmanoma sutrumpinti, kartu nepažeidžiant prašytojų pagrindinių teisių, pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų, teisių, pamatinio vaiko interesų principo bei teisės į šeimos susijungimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  sulaikant prašytojus turėtų būti laikomasi pagrindinio principo, kad asmuo neturėtų būti laikomas sulaikytas vien dėl to, kad jis prašo tarptautinės apsaugos. Sulaikymas turėtų būti kuo trumpesnis ir turėtų būti laikomasi būtinybės bei proporcingumo principų. Visų pirma prašytojų sulaikymas turi vykti pagal Ženevos konvencijos 31 straipsnį. Šiame reglamente numatytos sulaikyto asmens atžvilgiu vykdomos procedūros turėtų būti taikomos kaip prioritetas ir atliekamos per trumpiausius galimus terminus. Valstybės narės taip pat turėtų taikyti Direktyvos 2013/33/ES nuostatas dėl sulaikymui taikomų bendrųjų garantijų ir, atitinkamais atvejais, laikymo sąlygų, pagal šį reglamentą sulaikytiems asmenims;

(27)  sulaikant prašytojus turėtų būti laikomasi pagrindinio principo, kad asmuo neturėtų būti laikomas sulaikytas vien dėl to, kad jis prašo tarptautinės apsaugos. Sulaikymas turėtų būti kuo trumpesnis ir turėtų būti laikomasi būtinybės bei proporcingumo principų. Vaikų sulaikymas arba uždarymas, nepriklausomai nuo to ar jie nelydimi, ar su šeimomis, niekada neatitinka geriausių vaiko interesų ir yra jo teisių pažeidimas. Todėl šią praktiką reikėtų uždrausti. Visų pirma prašytojų sulaikymas turi vykti pagal Ženevos konvencijos 31 straipsnį ir niekaip nepažeidžiant prašytojo pagrindinių teisių. Šiame reglamente numatytos sulaikyto asmens atžvilgiu vykdomos procedūros turėtų būti taikomos kaip prioritetas ir atliekamos per trumpiausius galimus terminus. Valstybės narės taip pat turėtų taikyti Direktyvos 2013/33/ES nuostatas dėl sulaikymui taikomų bendrųjų garantijų ir, atitinkamais atvejais, laikymo sąlygų, pagal šį reglamentą sulaikytiems asmenims;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  tinkamas visų prieglobsčio prašymų registravimas ES taikant unikalų prašymo numerį turėtų padėti nustatyti daugkartinius prašymus ir užkirsti kelią antriniam judėjimui bei palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškai. Kad šį reglamentą būtų lengviau taikyti, turėtų būti sukurta automatizuota sistema. Ja turėtų būti sudarytos sąlygos registruoti ES pateiktus prieglobsčio prašymus, veiksmingai stebėti kiekvienai valstybei narei tenkančią prašymų dalį ir teisingai taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmą;

(29)  tinkamas visų prieglobsčio prašymų registravimas ES taikant unikalų prašymo numerį turėtų padėti nustatyti daugkartinius prašymus ir užkirsti kelią antriniam judėjimui. Kad šį reglamentą būtų lengviau taikyti, turėtų būti sukurta automatizuota sistema. Ja turėtų būti sudarytos sąlygos registruoti ES pateiktus prieglobsčio prašymus, veiksmingai stebėti kiekvienai valstybei narei tenkančią prašymų dalį ir teisingai taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmą; Niekaip nepažeidžiant tikslų apribojimo principo, jokiu būdu vienintelis nustatymo veiksnys negali būti naudojamas kitais tikslais, nei pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą turėtų būti atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/201121 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

(30)  už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą ir jų sąveikumą su kitomis sistemomis turėtų būti atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/201121 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

__________________

__________________

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  remiantis Sutarties 80 straipsniu, prireikus Sąjungos aktuose turėtų būti numatomos atitinkamos solidarumo principo įgyvendinimo priemonės. Turėtų būti nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas siekiant užtikrinti teisingą valstybių narių atsakomybės pasidalijimą ir galimybes prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis, kai valstybei narei tenka neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos ji atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius;

(31)  remiantis Sutarties 80 straipsniu, prireikus Sąjungos aktuose turėtų būti numatomos atitinkamos solidarumo principo įgyvendinimo priemonės. Turėtų būti nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas siekiant užtikrinti teisingą valstybių narių atsakomybės pasidalijimą ir galimybes prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis siekiant išvengti atvejų, kai kitaip valstybei narei tektų neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos ji būtų atsakinga, skaičius;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad procedūros, pagal kurias nustatoma atsakinga valstybė narė, būtų veiksmingos ir sudarytų galimybes prireikus tarptautinės apsaugos prašytojus nedelsiant perkelti į kitą valstybę narę. Prašytojų, turinčių specialių procedūrinių poreikių, tarptautinės apsaugos prašymai ir prašytojai turėtų būti perduodami pirmumo tvarka;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad mechanizmas veiktų kaip priemonė, padedanti neproporcingai didelį spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti automatiškai, kai tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus;

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi referenciniu raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kad šis mechanizmas veiktų kaip priemonė, užtikrinanti sąžiningą pasidalijimą tarp valstybių narių. Taisomasis paskirstymas turėtų būti nuolatinis ir automatinis, kai atsakinga valstybė narė negali būti nustatyta pagal III ir IV skyriuose nustatytus kriterijus. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičiaus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  valstybės narės turi skirtingą patirtį, susijusią su tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimu. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, kurios pastaraisiais metais nebuvo tarp pagrindinių prašytojų kelionės tikslo šalių, turėtų pakankamai laiko, per kurį galėtų sustiprinti savo pajėgumus juos priimti, taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti suteikta galimybė laipsniškai pereiti nuo dabartinės padėties prie tokios padėties, kai pareigos taikant taisomąjį paskirstymo mechanizmą būtų paskirstytos teisingai. Pereinamojo laikotarpio sistema turėtų padėti nustatyti bazinį lygį, grindžiamą vidutiniu santykiniu visų valstybėje narėje pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų skaičiumi, ir pereinamąjį laikotarpį, per kurį vėliau bus pereita nuo šio „status quo“ modelio prie teisingo paskirstymo, kasmet sumažinant bazinį lygį vienu trečdaliu ir pridedant vieną trečdalį pagal teisingo paskirstymo modelį, kol sistema bus visiškai grindžiama teisingu atsakomybės pasidalijimu. Labai svarbu, kad valstybės narės, kurios pastaraisiais metais nebuvo tarp prašytojų kelionės tikslo šalių, visapusiškai pasinaudotų galimybėmis, kurias suteikia laipsniškas taisomojo paskirstymo mechanizmo įgyvendinimas, siekiant užtikrinti, kad jų pajėgumai priimti prašytojus, ypač nepilnamečius, būtų pakankamai sustiprinti. Pereinamuoju laikotarpiu Prieglobsčio agentūra visose valstybėse narėse turėtų atlikti konkrečią pajėgumų priimti nelydimus nepilnamečius inventorizaciją, kad būtų nustatyti trūkumai ir pasiūlyta pagalba tas problemas sprendžiant;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kai taikomas paskirstymo mechanizmas, prašytojai, pateikę prašymus valstybėje narėje naudos gavėjoje, turėtų būti perkelti į valstybes nares, kurios nesiekia pagal referencinį raktą joms paskirtos prašymų dalies. Turėtų būti nustatytos tinkamos taisyklės, taikomos, kai prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkia, visų pirma taisyklės dėl valstybių narių kompetentingų prieglobsčio institucijų keitimosi informacija. Po to, kai prašytojas perduotas, paskyrimo valstybė narė turėtų nustatyti atsakingą valstybę narę ir turėtų prisiimti atsakomybę už prašymo nagrinėjimą, nebent pagal pagrindinius atsakomybės nustatymo kriterijus, susijusius visų pirma su šeimos narių buvimu, nustatoma, kad atsakinga turėtų būti kita valstybė narė;

(33)  taikant paskirstymo mechanizmą, prašytojai, pateikę prašymus nustatymo procedūrą atliekančioje valstybėje narėje, turėtų būti perkelti į valstybes nares, kurios nesiekia pagal referencinį raktą joms paskirtos prašymų dalies. Turėtų būti nustatytos tinkamos taisyklės, taikomos, kai prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, visų pirma taisyklės dėl valstybių narių kompetentingų prieglobsčio institucijų keitimosi informacija. Po to, kai prašytojas perduotas, paskyrimo valstybė narė turėtų išnagrinėti prašymą kaip atsakinga valstybė narė;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad procedūros būtų veiksmingos ir suteiktų galimybę nedelsiant perkelti prašytojus į kitas valstybes nares, kai jos nėra atsakingos pagal šį reglamentą. Kad būtų išvengta brangiai kainuojančio ir daug laiko atimančio prašytojų antrinio perdavimo ir kad prašytojams būtų suteikta veiksminga galimybė pasinaudoti teise į šeimos susijungimą, pasienio valstybės narėms nepagrįstai neužkraunant per didelės naštos, turėtų būti numatyta lengvo perdavimo procedūra prašytojams, kurie greičiausiai atitinka kriterijus, leidžiant jiems susijungti su šeimos nariais konkrečioje valstybėje narėje arba kad jų prašymas būtų greitai išnagrinėtas valstybėje narėj, su kuria jie turi pagrįstų reikšmingų ryšių remiantis ankstesniu teisėtu apsigyvenimu ar mokslo baigimo diplomais;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b)  siekiant išvengti antrinio judėjimo ir padidinti integracijos perspektyvas bei palengvinti administracinį tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo procesą, būtų naudinga užtikrinti, kad prašytojai, norintys būti perduoti kartu, taikant taisomąjį paskirstymo mechanizmą, galėtų užsiregistruoti ir būti perduoti į vieną valstybę narę kaip grupė, o ne perduoti atskirai į skirtingas valstybes nares. Prašytojai patys turėtų apibrėžti savo grupę ir jiems turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tokios grupės registracija nesuteikia teisės būti perduotiems į konkrečią valstybę narę, bet suteikia teisę būti kartu perduotiems į valstybę narę pagal taisomojo paskirstymo mechanizmą. Jei prašytojui suteikiama teisė susijungti su šeimos nariais arba jei valstybė narė pasirinko prisiimti atsakomybę už prašymo nagrinėjimą pagal diskrecines šio reglamento nuostatas, prašytojas neturėtų galėti tapti grupės nariu taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą. Jei grupei priklausantis prašytojas negali būti perduotas, pvz., dėl sveikatos arba dėl priežasčių, susijusių su viešuoju saugumu ar viešąja tvarka, turėtų būti galima į paskyrimo valstybę narę perduoti likusius grupės narius ar jų dalį prieš perduodant prašytoją, kurio perduoti negalima. Pašalinus kliūtis perdavimui, likęs prašytojas turėtų būti perduotas į tą pačią valstybę narę, į kurią buvo perduoti kiti jo grupės nariai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  paskyrimo valstybė narė gali nuspręsti dvylika mėnesių nepriimti paskirtų prašytojų; tokiu atveju ji turėtų įvesti šią informaciją į automatizuotą sistemą ir pranešti kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, kurie būtų buvę paskirti tai valstybei narei, turėtų būti paskirti kitoms valstybėms narėms. Valstybė narė, laikinai nedalyvaujanti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti solidarumo įnašą – 250 000 EUR už kiekvieną prašytoją, nepriimtą į valstybę narę, kuri buvo nustatyta kaip atsakinga už tų prašymų nagrinėjimą. Komisija turėtų įgyvendinimo aktu nustatyti praktines solidarumo įnašo mechanizmo įgyvendinimo sąlygas. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra stebės, kaip taikomas finansinio solidarumo mechanizmas, ir kasmet pateiks Komisijai jo taikymo ataskaitą;

Išbraukta.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  kaip numatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1560/200322, asmuo gali būti perduodamas už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakingai valstybei narei jo laisva valia, prižiūrint jo išvykimą arba jį palydint. Valstybės narės turėtų skatinti perdavimą laisva asmens valia, teikdamos prašytojui atitinkamą informaciją, ir turėtų užtikrinti, kad prižiūrimas arba lydimas asmens perdavimas vyktų humaniškai, užtikrinant visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms ir asmens orumui, taip pat atsižvelgiant į vaiko interesus ir ypač atsižvelgiant į atitinkamos teismų praktikos pokyčius, visų pirma susijusius su perdavimu dėl humanitarinių priežasčių;

(36)  kaip numatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1560/200322, asmuo gali būti perduodamas už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakingai valstybei narei jo laisva valia, prižiūrint jo išvykimą arba jį palydint. Reikėtų skatinti perdavimą laisva asmens valia, teikiant prašytojui atitinkamą informaciją ir užtikrinant, kad prižiūrimas arba lydimas asmens perdavimas vyktų humaniškai, užtikrinant visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms ir asmens orumui, taip pat atsižvelgiant į vaiko interesus ir ypač atsižvelgiant į atitinkamos teismų praktikos pokyčius, visų pirma susijusius su perdavimu dėl humanitarinių priežasčių;

_________________

_________________

22 OL L 222, 2003 9 5, p. 3.

22 OL L 222, 2003 9 5, p. 3.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  [Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) .../2016] taikomas valstybėms narėms pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis nuo tame reglamente nustatytos datos; iki tos datos taikoma Direktyva 95/46/EB. Valstybės narės turėtų įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemonės, kad užtikrintų ir galėtų parodyti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal tą reglamentą ir šio reglamento nuostatas, kuriose nustatyti su duomenų tvarkymu susiję reikalavimai. Visų pirma tomis priemonėmis turėtų būti užtikrintas pagal šį reglamentą tvarkomų asmens duomenų saugumas, pirmiausia siekiant užkirsti kelią neteisėtai ar neleistinai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų arba neteisėtam ar neleistinam jų atskleidimui, keitimui arba praradimui. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga priežiūros institucija arba institucijos turėtų stebėti, ar atitinkamos institucijos teisėtai tvarko asmens duomenis, be kita ko, kai jie perduodami į automatizuotą sistemą arba iš jos ir institucijoms, kompetentingoms atlikti saugumo patikrinimus;

(38)  [Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) .../2016] taikomas valstybėms narėms pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis nuo tame reglamente nustatytos datos; iki tos datos taikoma Direktyva 95/46/EB. Valstybės narės turėtų įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemonės, kad užtikrintų ir galėtų parodyti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal tą reglamentą ir šio reglamento nuostatas, kuriose nustatyti su duomenų tvarkymu susiję reikalavimai. Visų pirma tomis priemonėmis turėtų būti užtikrintas pagal šį reglamentą tvarkomų asmens duomenų saugumas, pirmiausia siekiant užkirsti kelią neteisėtai ar neleistinai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų arba neteisėtam ar neleistinam jų atskleidimui, keitimui arba praradimui. Tais atvejais, kai tikėtina, kad dėl su saugumu susijusio incidento kils didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, visų pirma, be reikalo nedelsiant, jiems turėtų būti apie tai pranešta. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga priežiūros institucija arba institucijos turėtų stebėti, ar atitinkamos institucijos teisėtai tvarko asmens duomenis, be kita ko, kai jie perduodami į automatizuotą sistemą arba iš jos ir institucijoms, kompetentingoms atlikti saugumo patikrinimus;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 45/20011a turėtų būti taikomas Prieglobsčio agentūros vykdomam asmens duomenų tvarkymui;

 

_______________

 

1a 2001 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatskiriamai susijęs su kitais priimtinais 38 konstatuojamosios dalies (joje nurodoma, kad valstybėms narėms tvarkant duomenis taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) pakeitimais. Tačiau pasiūlyme niekur nenurodyta, kad Reglamentas Nr. 45/2001 taikomas ES prieglobsčio agentūrai tvarkant duomenis. 39 konstatuojamojoje dalyje Reglamentas Nr. 45/2001 paminėtas tik kontekste, susijusiame su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma stebėsena.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b)  informacija apie prašytojus Sąjungoje galėtų būti svarbi trečiosios šalies, iš kurios prašytojai išvyko siekdami gauti tarptautinę apsaugą, valdžios institucijoms. Atsižvelgiant į išaugusią grėsmę iš trečiųjų šalių ES informacinėms sistemoms ir kadangi šiame reglamente numatyta sistema reiškia, kad kiekvienu registracijos atveju bus suteikiamas atskiras identifikacijos numeris, valstybės narės ir atsakingos Sąjungos agentūros turėtų imtis visų proporcingų ir būtinų priemonių saugiam duomenų saugojimui užtikrinti;

Pagrindimas

Tarptautinės apsaugos prašytojai, ypač tie, kurie bėga nuo politinio persekiojimo, dažnai bėga nuo režimų trečiosiose šalyse, kurios galėtų būti suinteresuotos prašytoją susekti. Atsižvelgiant į padažnėjusius kai kurių valstybių narių rengiamus sistemingus programišių ir informacinio karo išpuolius, ir valstybės narės, ir ES agentūros turėtų imtis būtinų atsargumo priemonių užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos Europoje prašančių asmenų duomenys neatsidurtų blogose rankose.

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  taikyti šį reglamentą ir padidinti jo veiksmingumą gali padėti dvišaliai valstybių narių susitarimai dėl kompetentingų institucijų tarpusavio susižinojimo gerinimo, procedūrų atlikimo terminų trumpinimo arba prašymų perimti savo žinion ar atsiimti nagrinėjimo supaprastinimo, arba perdavimų atlikimo tvarkos nustatymo;

(40)  taikyti šį reglamentą ir padidinti jo veiksmingumą gali padėti Prieglobsčio agentūros parama ir dvišaliai valstybių narių susitarimai dėl kompetentingų institucijų tarpusavio susižinojimo gerinimo, procedūrų atlikimo terminų trumpinimo arba prašymų ir pranešimų nagrinėjimo supaprastinimo, arba perdavimų atlikimo tvarkos nustatymo;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  turėtų būti užtikrintas tęstinumas tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytos atsakingos valstybės narės nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti užtikrinta šio reglamento ir Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] darna;

(41)  turėtų būti užtikrintas tęstinumas tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytos atsakingos valstybės narės nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti užtikrinta šio reglamento ir Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] darna; Pagal automatizuotą tarptautinės apsaugos prašymų registravimo ir stebėjimo sistemą, taip pat pagal šiame reglamente nustatytą taisomojo paskirstymo mechanizmą nustačius paskyrimo valstybę narę, ši informacija turėtų būti automatiškai įvesta į sistemą EURODAC. Todėl reikia užtikrinti taisomojo paskirstymo mechanizmo centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos sąveiką.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  patvirtinant bendrą atmintinę dėl Dublino EURODAC, taip pat specialią atmintinę nelydimiems nepilnamečiams; patvirtinant standartinę keitimosi susijusia informacija apie nelydimus nepilnamečius formą; patvirtinant vienodas informacijos apie nepilnamečius ir priklausomus asmenis gavimo ir keitimosi ja sąlygas; patvirtinant vienodas prašymų perimti savo žinion ir pranešimų apie atsiėmimą rengimu bei perdavimu sąlygas; patvirtinant du tiesioginių ir netiesioginių įrodymų susijusių elementų sąrašus ir juos reguliariai peržiūrint; patvirtinant laissez-passer; patvirtinant informacijos apie perdavimus gavimo ir keitimosi ja vienodas sąlygas; patvirtinant standartinę keitimosi duomenimis prieš perdavimą formą; patvirtinant bendrą sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; patvirtinant keitimosi informacija apie asmens sveikatos duomenis prieš perdavimą vienodas sąlygas ir praktinę tvarką ir patvirtinant prašymų perdavimo saugiais elektroniniais perdavimo kanalais tvarką turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

(47)  patvirtinant standartinę keitimosi susijusia informacija apie nelydimus nepilnamečius formą; patvirtinant vienodas informacijos apie nepilnamečius ir priklausomus asmenis gavimo ir keitimosi ja sąlygas; patvirtinant vienodas prašymų perimti savo žinion ir pranešimų apie atsiėmimą rengimu bei perdavimu sąlygas; patvirtinant du tiesioginių ir netiesioginių įrodymų susijusių elementų sąrašus ir juos reguliariai peržiūrint; patvirtinant laissez-passer; patvirtinant informacijos apie perdavimus gavimo ir keitimosi ja vienodas sąlygas; patvirtinant standartinę keitimosi duomenimis prieš perdavimą formą; patvirtinant bendrą sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; patvirtinant keitimosi informacija apie asmens sveikatos duomenis prieš perdavimą vienodas sąlygas ir praktinę tvarką ir patvirtinant prašymų perdavimo saugiais elektroniniais perdavimo kanalais tvarką turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  siekiant numatyti papildomas taisykles, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, reglamentuojančius nelydimo nepilnamečio šeimos narių ar giminaičių tapatybės nustatymą; kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, ar yra įrodytų šeimos ryšių; kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant giminaičio gebėjimą pasirūpinti nelydimu nepilnamečiu, įskaitant tuos atvejus, kai nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų ar giminaičių yra daugiau nei vienoje valstybėje narėje; priklausomybės ryšių įvertinimo elementus; kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti išlaikomu asmeniu ir elementus, į kuriuos turi būti atsižvelgta siekiant įvertinti negalėjimą keliauti ilgą laikotarpį. Naudodamasi savo įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, Komisija neviršija to, ką apima vaiko interesai, kaip numatyta šio reglamento 8 straipsnyje . Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu , ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(48)  siekiant numatyti papildomas taisykles, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, reglamentuojančius nelydimo nepilnamečio šeimos narių ar giminaičių tapatybės nustatymą; kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, ar yra įrodytų šeimos ryšių; kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant giminaičio gebėjimą pasirūpinti nelydimu nepilnamečiu, įskaitant tuos atvejus, kai nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų ar giminaičių yra daugiau nei vienoje valstybėje narėje; priklausomybės ryšių įvertinimo elementus; kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti išlaikomu asmeniu; elementus, į kuriuos turi būti atsižvelgta siekiant įvertinti negalėjimą keliauti ilgą laikotarpį, ir į standartinius veiksmų protokolus, taikomus nustatant vaiko interesus. Naudodamasi savo įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, Komisija neviršija to, ką apima vaiko interesai, kaip numatyta šio reglamento 8 straipsnyje. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, visi dokumentai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  siekiant įvertinti, ar šiame reglamente nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas atitinka tikslą užtikrinti teisingą atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimą ir sumažinti tam tikroms valstybėms narėms tenkančią neproporcingai didelę naštą, Komisija turėtų peržiūrėti, kaip veikia taisomojo paskirstymo mechanizmas, ir visų pirma patikrinti, ar riba, kurią pasiekus pradedamas ir nustojamas taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmas, veiksmingai užtikrinamas teisingas atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimas ir galimybės prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis, kai valstybei narei tenka neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos jis atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius;

(52)  siekiant įvertinti, ar šiame reglamente nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas atitinka tikslą užtikrinti teisingą atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimą ir sumažinti tam tikroms valstybėms narėms tenkančią neproporcingai didelę naštą, Komisija turėtų peržiūrėti, kaip veikia taisomojo paskirstymo mechanizmas, ir įvertinti, ar veiksmingai užtikrinamas teisingas atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimas ir galimybės prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis, visų pirma, kai valstybei narei tenka neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos jis atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius; Komisija, atlikdama minėtas peržiūras, aktyviai įtraukia Europos Parlamentą;

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  pirmoje įtraukoje nurodytų porų arba prašytojo nesusituokę nepilnamečiai vaikai, taip pat nepaisant to, ar jie yra santuokiniai, ar nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje,

–  pirmoje įtraukoje nurodytų porų arba prašytojo nepilnamečiai vaikai ir suaugę vaikai, už kuriuos jie atsakingi, taip pat nepaisant to, ar jie yra santuokiniai, ar nesantuokiniai, ar įvaikinti arba pripažinti, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, taip pat kiti vaikai, kurių atžvilgiu jiems tenka tėvų atsakomybė,

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  jei prašytojas yra nepilnametis ir nesusituokęs – tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, atsakingas už prašytoją pagal valstybės narės, kurioje yra tas suaugęs asmuo, teisę arba praktiką,

–  jei prašytojas yra nepilnametis – tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, atsakingas už prašytoją pagal valstybės narės, kurioje yra tas suaugęs asmuo, teisę arba praktiką,

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  jei tarptautinės apsaugos gavėjas yra nepilnametis ir nesusituokęs – tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, atsakingas už gavėją pagal valstybės narės, kurioje gavėjas yra, teisę arba praktiką,

–  jei tarptautinės apsaugos gavėjas yra nepilnametis – tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, atsakingas už gavėją pagal valstybės narės, kurioje gavėjas yra, teisę arba praktiką,

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  atstovas – asmuo ar organizacija, kompetentingų įstaigų paskirti padėti ir atstovauti nelydimam nepilnamečiui vykstant šiame reglamente numatytoms procedūroms, kad būtų užtikrinti vaiko interesai ir prireikus naudojamasi teisiniu veiksnumu nepilnamečio vardu. Jei atstovu paskiriama organizacija, ji paskiria asmenį, atsakingą už jos pareigų nepilnamečio atžvilgiu vykdymą pagal šį reglamentą;

k)  globėjas – asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Procedūrų reglamentas] [4 straipsnio 2 dalies f punkte];]

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  pasislėpimo rizika – konkrečiu atveju buvimas teisėje apibrėžtais objektyviais kriterijais paremtų priežasčių, leidžiančių manyti, kad prašytojas, trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuriam taikoma perdavimo procedūra, gali pasislėpti;

n)  pasislėpimo rizika – rizika, kad kiekvienu atskiru atveju, kaip įrodyta, esama konkrečių priežasčių, grindžiamų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros parengtais standartais ir nacionalinėje teisėje apibrėžtais objektyviais ir konkrečiais kriterijais ir leidžiančių manyti, kad prašytojas gali pasislėpti, neįskaitant bendrojo pobūdžio kriterijų, pvz., tik buvimo prašytoju, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr…/... [Procedūrų reglamentas], ar prašytojo pilietybės;

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(o)  valstybė narė naudos gavėja – valstybė narė, kuriai taikomas taisomojo paskirstymo mechanizmas, nustatytas šio reglamento VII skyriuje, ir kuri atlieka prašytojo perdavimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies q punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q)  į ES perkeltas asmuo – asmuo, kuriam taikomas perkėlimo į ES procesas, pagal kurį Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) prašymu remiantis asmens tarptautinės apsaugos poreikiu, trečiosios šalies piliečiai perduodami iš trečiosios šalies į valstybę narę, kurioje jie gali gyventi ir turėti vieną iš šių statusų:

q)  į ES perkeltas asmuo – asmuo, kuriam taikomas perkėlimo į ES procesas, pagal kurį esant Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) arba valstybių narių kreipimuisi ir remiantis asmens tarptautinės apsaugos poreikiu, trečiosios šalies piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, atrenkami perduoti, priimami, perduodami iš trečiosios šalies į apsaugą siūlančią valstybę narę, kurioje jie gali gyventi ir turėti vieną iš šių statusų:

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Valstybės narės, taikydamos aktyvias priemones, užtikrina, kad visiems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės jų teritorijoje, įskaitant prie išorinės sienų, teritorinėje jūroje arba tranzito zonose ar sienos perėjimo punktuose, įskaitant tranzito zonas, prie išorės sienų, kurie gali pagrįstai prašyti tarptautinės apsaugos valstybėje narėje būtų suteikta veiksminga galimybė būti registruotais pagal Reglamento (ES) XX/XXXX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] nuostatas. Asmenys, kurie į valstybės narės teritoriją pateko neteisėtai, registruojami sistemoje EURODAC pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/XX [EURODAC reglamentas] [14] straipsnį.

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nagrinėja kiekvieną trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, bet kurios iš jų teritorijoje, įskaitant pasienį arba tranzito zonas, prašančio tarptautinės apsaugos, prašymą. Prašymą nagrinėja viena valstybė narė, būtent ta, kuri yra atsakinga pagal III skyriuje nustatytus kriterijus.

1.  Valstybės narės nagrinėja kiekvieną trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, bet kurios iš jų teritorijoje, įskaitant pasienį arba tranzito zonas, prašančio tarptautinės apsaugos, prašymą. Tarptautinės apsaugos prašymą nagrinėja viena valstybė narė, būtent ta, kuri yra atsakinga pagal III ir IV skyriuose nustatytus kriterijus.

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei remiantis šiame reglamente išvardytais kriterijais negalima nustatyti jokios atsakingos valstybės narės, už jo nagrinėjimą yra atsakinga pirmoji valstybė narė, kuriai buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas.

Jei remiantis II ir IV skyriuose išvardytais kriterijais negalima nustatyti jokios atsakingos valstybės narės, už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė nustatoma remiantis taisomojo paskirstymo mechanizmu, išdėstytu VII skyriuje.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei prašytojo neįmanoma perduoti pirmajai paskirtai atsakinga valstybei narei, nes esama pagrįstų priežasčių manyti, kad tos valstybės narės prieglobsčio procedūra ir prašytojų priėmimo sąlygos turi sisteminių trūkumų, dėl kurių esama nežmoniško ar žeminančio elgesio, kaip apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje, rizikos, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė toliau nagrinėja III skyriuje išdėstytus kriterijus, kad nustatytų, ar kita valstybė narė galėtų būti paskirta atsakinga.

Jei prašytojo neįmanoma perduoti pirmajai paskirtai atsakinga valstybei narei, nes esama pagrįstų priežasčių manyti, kad prašytojui kiltų reali sunkaus jo pagrindinių teisių pažeidimo rizika, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė toliau nagrinėja III ir IV skyriuose išdėstytus kriterijus, kad nustatytų, ar kita valstybė narė galėtų būti paskirta atsakinga.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pagal šią dalį negali būti perduodama jokiai valstybei narei, paskirtai pagal III skyriuje išdėstytus kriterijus, arba pirmajai valstybei narei, kurioje pateiktas prašymas, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė tampa atsakinga valstybe nare.

Jei pagal šią dalį negali būti perduodama jokiai valstybei narei, paskirtai pagal III ir IV skyriuose išdėstytus kriterijus už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė remiantis taisomojo paskirstymo mechanizmu, išdėstytu VII skyriuje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieš taikydama atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijus pagal III ir IV skyrius, pirmoji valstybė narė, kurioje pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas:

Išbraukta.

a)   išnagrinėja, ar tarptautinės apsaugos prašymas yra nepriimtinas pagal Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies b ir c punktus, kai šalis, kuri nėra valstybė narė, prašytojo atžvilgiu yra laikoma prašytojo pirmąja prieglobsčio šalimi arba saugia trečiąja šalimi, ir

 

b)   išnagrinėja prašymą taikydama paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį, kai tenkinamos šios sąlygos:

 

i)   prašytojas turi trečiosios šalies pilietybę arba yra asmuo be pilietybės ir anksčiau nuolatos gyveno toje šalyje, kuri kaip saugi kilmės šalis įtraukta į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, sudarytą pagal Reglamentą [2015 m. rugsėjo 9 d. pasiūlymas COM(2015) 452], arba

 

ii)   prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas keliančiu grėsmę valstybės narės nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai, arba prašytojas pagal nacionalinės teisės aktus buvo prievarta išsiųstas dėl svarbių priežasčių, susijusių su visuomenės saugumu arba viešąja tvarka.

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybė narė, kurioje tarptautinės apsaugos prašymas buvo užregistruotas pirmiausiai, išnagrinėja prašymą taikydama paspartintą tvarką pagal Reglamento XXXX/XX/ES [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] [40] straipsnį, jeigu atlikus 3a straipsnyje nurodytą saugumo patikrinimą yra rimtų priežasčių manyti, kad prašytojas kelia grėsmę valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai arba prašytojas pagal nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės arba kitos valstybės narės nacionalinės teisės aktus buvo prievarta išsiųstas dėl svarbių priežasčių, susijusių su visuomenės saugumu arba viešąja tvarka.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai valstybė narė mano, kad prašymas yra nepriimtinas arba prašymą išnagrinėja pagal 3 straipsnį taikydama paspartiną procedūrą, ta valstybė narės laikoma atsakinga valstybe nare.

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybė narė, kuri išnagrinėjo tarptautinės apsaugos prašymą, įskaitant 3 dalyje nustatytus atvejus, yra atsakinga už kiekvieno to prašytojo papildomo nusiskundimo ar paskesnio prašymo nagrinėjimą pagal Direktyvos 2013/32/ES 40, 41 ir 42 straipsnius, nesvarbu, ar prašytojas išvyko ar buvo išsiųstas iš valstybių narių teritorijos.

5.  Valstybė narė, kuri išnagrinėjo tarptautinės apsaugos prašymą, įskaitant 3 dalyje nustatytus atvejus, yra atsakinga už kiekvieno to prašytojo papildomo nusiskundimo ar paskesnio prašymo nagrinėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/XX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] 42 straipsnį, išskyrus atvejus, kai prašytojas iš valstybės narės teritorijos išvyko ar buvo išsiųstas pagal sprendimą dėl grąžinimo.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Saugumo patikrinimas

 

1.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė nedelsdama paima prašytojo biometrinius duomenis pagal Reglamento (ES) XXX/XXX [EURODAC reglamentas] 10 straipsnio 1 dalį. Kuo greičiau po prašytojo registracijos nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė atlieka saugumo patikrinimą atitinkamose Sąjungos ir nacionalinėse duomenų bazėse.

2.  Jeigu nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei atlikus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą saugumo patikrinimą arba surinkus papildomą informaciją, įskaitant surengus 7 straipsnyje nurodytą asmeninį pokalbį, kyla pagrindo įtarti, kad galima manyti, jog prašytojas kelia grėsmę valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė be pokalbio, nurodyto 7 straipsnyje, surengia asmeninį pokalbį saugumo klausimu, kad nustatytų, ar yra rimtų priežasčių manyti, kad prašytojas gali kelti grėsmę šios valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašytojas kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 7 straipsnyje numatytą pokalbį pateikia visus elementus ir informaciją, svarbią siekiant nustatyti atsakingą valstybę narę, ir bendradarbiauja su kompetentingomis valstybių narių institucijomis.

2.  Prašytojas kuo greičiau pokalbį pateikia visus turimus elementus ir informaciją, svarbią siekiant nustatyti atsakingą valstybę narę, ir bendradarbiauja su kompetentingomis valstybių narių institucijomis. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į elementus ir informaciją, svarbią siekiant nustatyti atsakingą valstybę narę, tik jeigu jie pateikti prieš priimant sprendimą, kuriuo nustatoma atsakinga valstybė narė.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei prašytojas nevykdo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų, pagal šį reglamentą atsakinga valstybė narė prašymą išnagrinėja, taikydama paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė, kurioje prašytojas privalo būti, tęsia atsakingos valstybės narės nustatymo procedūras, net jei prašytojas be leidimo išvyksta iš tos valstybės narės teritorijos arba su juo negali susisiekti tos valstybės narės kompetentingos institucijos.

2.  Valstybė narė, kurioje prašytojas privalo būti, tęsia atsakingos valstybės narės nustatymo procedūras, net jei prašytojas be leidimo išvyksta iš tos valstybės narės teritorijos arba su juo negali susisiekti tos valstybės narės kompetentingos institucijos. Tos valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia pranešimą į 44 straipsnio 1 dalyje nurodytą automatizuotą sistemą, kai tik prašytojas išvyksta iš tos valstybės narės teritorijos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykstant pagal šį reglamentą nustatytoms procedūroms prašytojas neturi teisės pasinaudoti Direktyvos 2013/33/ES 14–19 straipsniuose nustatytomis priėmimo sąlygomis, išskyrus pirmąją medicinos pagalbą, kitoje, nei ta, kurioje privalo būti, valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kai tik pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/XX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] [26] straipsnį valstybėje narėje pateikiamas tarptautinės apsaugos prašymas, šios valstybės narės kompetentingos institucijos informuoja prašytoją apie jo teises ir pareigas, susijusias su tarptautinės apsaugos prašymo registracija pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį. Atsižvelgiant į tai nepilnamečius vaikams tinkamu būdu pagal [Direktyvos (ES) Nr. xxxx/xxxx [Priėmimo sąlygų direktyva] 5 straipsnio 2 dalį informuoja tinkamai parengti darbuotojai, dalyvaujant jų globėjui, visų pirma apie procesą, kad būtų nustatyti šeimos nariai ar giminaičiai pagal šio reglamento 8 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai tik buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, kaip apibrėžta 21 straipsnio 2 dalyje, valstybėje narėje, jos kompetentingos institucijos iš karto praneša prašytojui apie šio reglamento taikymą ir 4 straipsnyje išdėstytas pareigas bei 5 straipsnyje išdėstytas tų pareigų nesilaikymo pasekmes , visų pirma :

1.  Kai tik buvo užregistruotas tarptautinės apsaugos prašymas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXXX/XX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] 27 straipsnyje, valstybėje narėje, jos kompetentingos institucijos iš karto praneša prašytojui apie šio reglamento taikymą ir 4 straipsnyje išdėstytas pareigas bei 5 straipsnyje išdėstytas tų pareigų nesilaikymo pasekmes, visų pirma:

Pakeitimas     63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  apie tai, kad teisė prašyti tarptautinės apsaugos nesuteikia galimybės prašytojui pasirinkti, kuri valstybė narė bus atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą;

a)  apie tai, kad teisė prašyti tarptautinės apsaugos nesuteikia galimybės prašytojui pasirinkti, kuri valstybė narė bus atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, išskyrus atvejus, kai tokia galimybė numatyta taikant paskirstymo mechanizmą pagal VII skyriaus sąlygas;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  apie šio reglamento tikslus ir pasekmes , kurios kyla naują prašymą pateikus kitoje valstybėje narėje, taip pat pasekmes , kurios kyla išvykus iš valstybės narės, kurioje jis privalo būti , kol dar nustatinėjama atsakinga valstybė narė pagal šį reglamentą ir nagrinėjamas tarptautinės apsaugos prašymas , visų pirma apie tai, kad prašytojas neturi teisės pasinaudoti Direktyvos 2013/33/ES 14–19 straipsniuose nustatytomis priėmimo sąlygomis, išskyrus pirmąją medicinos pagalbą, kitoje, nei ta, kurioje privalo būti, valstybėje narėje ;

b)  apie šio reglamento tikslus ir pasekmes, kurios kyla naują prašymą pateikus kitoje valstybėje narėje, taip pat pasekmes, kurios kyla išvykus iš valstybės narės, kurioje jis privalo būti, kol dar nustatinėjama atsakinga valstybė narė pagal šį reglamentą ir nagrinėjamas tarptautinės apsaugos prašymas;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  apie nuostatas, susijusias su šeimos susijungimu, ir apie šiuo atžvilgiu taikomą šeimos narių ir giminaičių apibrėžtį bei apie tai, kad vykstant procedūrai prašytojas kuo anksčiau atskleistų visą svarbią informaciją, kuri galėtų padėti nustatyti kitoje valstybėje narėje esančių šeimos narių ar giminaičių buvimo vietą, taip pat apie bet kokią pagalbą, kurią valstybė narė gali pasiūlyti jų ieškant;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  apie poreikį, kad vykstant procedūrai prašytojas kuo anksčiau atskleistų visą svarbią informaciją, kuri galėtų padėti nustatyti visus anksčiau turėtus leidimus gyventi, vizas arba mokslo baigimo diplomus;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  apie 19 straipsnyje numatytą galimybę prašyti valstybės narės, kurioje jie yra, kad kuri nors valstybė narė taikytų diskrecinę nuostatą, taip pat apie su procedūra susijusias konkrečias sąlygas;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  kai taikoma, apie VII skyriuje išdėstytą paskirstymo procedūrą;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ce)  apie galimybę prašytojui pagal 36 straipsnio 1c dalį pasirinkti vieną iš keturių valstybių narių, kuriose yra mažiausias prašytojų skaičius atsižvelgiant į jų dalį pagal referencinį raktą, nurodyta 35 straipsnyje, jeigu prašytojas laikosi 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų;

Pakeitimas     70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  apie asmeninį pokalbį pagal 7 straipsnį ir pareigą pateikti ir pagrįsti informaciją apie šeimos narių, giminaičių ar kitų asmenų, susijusių šeimos ryšiais, buvimą valstybėse narėse, įskaitant priemones, kuriomis prašytojas gali pateikti tokią informaciją;

d)  apie asmeninio pokalbio pagal 7 straipsnį tikslą, taip pat apie informacijos ir įrodymų, kuriuos prašytojas turės pateikti siekiant nustatyti atsakingą valstybę narę, tipą, įskaitant priemones, kuriomis prašytojas gali pateikti tokią informaciją;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  apie galimybę apskųsti sprendimą dėl perdavimo per 7 dienas nuo pranešimo ir apie faktą, kad gavus tokį skundą vertinama tik tai, ar pažeidžiama 3 straipsnio 2 dalis dėl nežmoniško ir žeminančio elgesio rizikos buvimo arba 10–13 bei 18 straipsniai ;

e)  apie galimybę apskųsti sprendimą dėl perdavimo ir jai taikomas sąlygas, taip pat apie teisę ginti savo teises teisme pagal 28 straipsnį, be kita ko, tuo atveju, kai sprendimas dėl perdavimo nėra priimtas;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  nelydimų nepilnamečių atveju, apie globėjo vaidmenį ir atsakomybę ir apie patikimą ir saugią skundų prieš savo globėjus teikimo procedūrą, visiškai laikantis vaiko teisės būti išklausytam šiuo klausimu;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  apie teisę prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo visais procedūros etapais;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  apie esamą informacinę svetainę, nurodytą 6 straipsnio 3a dalyje;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kai taikoma, apie VII skyriuje išdėstytą paskirstymo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodyta informacija pateikiama raštu ta kalba, kurią prašytojas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti. Valstybės narės tam naudoja pagal 3 dalį parengtą bendrą atmintinę.

1 dalyje nurodyta informacija pateikiama ta kalba, kurią prašytojas supranta, glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, vartojant aiškią ir paprastą kalbą; Valstybės narės tam naudoja pagal 3 dalį parengtą bendrą informacinę medžiagą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Informacija pateikiama ir raštu, ir žodžiu, jei tinka, pasitelkiant multimedijos įrangą. Žodinė informacija gali būti pateikiama individualiai arba per grupinį susitikimą, prašytojai taip pat turi galimybę užduoti klausimus apie procedūros, kurios jie turėtų laikytis vykstant atsakingos valstybės narės nustatymo pagal šį reglamentą procesui, etapus. Informaciją nepilnamečiams vaikams tinkamu būdu pagal Direktyvos xxx/xxxxx [Priėmimo sąlygų direktyva] 5 straipsnio 2 dalį pateikia tinkamai parengti darbuotojai, dalyvaujant globėjui.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai reikia, kad prašytojas gerai suprastų, informacija taip pat pateikiama žodžiu, pavyzdžiui, siejant su asmeniniu pokalbiu, kaip nurodyta 7 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, parengia bendrą atmintinę, taip pat specialią atmintinę nelydimiems nepilnamečiams, kurioje išdėstoma bent jau šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Šioje bendroje atmintinėje taip pat pateikiama informacija apie Reglamento (ES) [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas Nr. 603/2013/ES] taikymą ir visų pirma išdėstomas tikslas, kuriuo prašytojo duomenys gali būti tvarkomi sistemoje EURODAC. Bendra atmintinė parengiama taip, kad valstybės narės galėtų ją papildyti kita valstybei narei konkrečiai taikytina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su atsakingomis nacionalinėmis agentūromis, parengia bendrą informacinę medžiagą, kurioje išdėstoma bent jau šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Toje bendroje informacinėje medžiagoje taip pat pateikiama informacija apie Reglamento (ES) [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas Nr. 603/2013/ES] taikymą ir visų pirma išdėstomas tikslas, kuriuo prašytojo duomenys gali būti tvarkomi sistemoje EURODAC. Bendra informacinė medžiaga parengiama taip, kad valstybės narės galėtų ją papildyti kita valstybei narei konkrečiai taikytina informacija. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra parengia specialią informacinę medžiagą, konkrečiai skirtą šioms tikslinėms grupėms:

 

a)   suaugusiems prašytojams;

 

b)   nelydimiems nepilnamečiams;

 

c)   lydimiems nepilnamečiams.

 

 

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra atskiroje svetainėje pateikia informaciją apie BEPS ir visų pirmą apie šio reglamento veikimą. Informacija svetainėje turi būti išsami ir naujausia bei pateikta glausta, aiškia, suprantama ir prieinama forma, vartojant aiškią ir paprastą kalbą, ir prieinama visomis pagrindinėmis kalbomis, kurias vartoja į ES atvykstantys prašytojai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kompetentingos valstybių narių institucijos informuoja prašytojus apie procedūrų, vykdomų pagal šį reglamentą jų prašymų atžvilgiu, eigą. Informacija pateikiama raštu ir reguliariai, bent kas dvi savaites. Nepilnamečių atveju kompetentingos institucijos vienodomis sąlygomis informuoja ir nepilnametį, ir globėją.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokios informacijos teikimo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas     82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Teisė į nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą

 

1.   Nepažeidžiant prašytojo teisės pasirinkti teisinį atstovą savo sąskaita, valstybės narės teikia nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą klausimais, susijusiais su šio reglamento taikymu, visais procedūros etapais, kai atitinkamas prašytojas negali padengti susijusių išlaidų. Valstybės narės gali pareikalauti, kad joms būtų visiškai arba iš dalies atlygintos patirtos išlaidos, jeigu sprendimas šias išlaidas padengti buvo priimtas remiantis prašytojo pateikta klaidinga informacija, su sąlyga, kad gali būti nustatyta, jog prašytojas gali padengti susijusias išlaidas.

 

2.   Teisinė pagalba ir atstovavimas turi apimti bent jau:

 

a)   informacijos apie procedūrą suteikimą atsižvelgiant į individualias prašytojo aplinkybes;

 

b)   pagalbą ruošiantis asmeniniam pokalbiui ir rengiant patvirtinamuosius dokumentus bei įrodymus, kurie turi būti pateikti kaip pokalbio dalis, įskaitant dalyvavimą asmeniniame pokalbyje;

 

c)   paaiškinimą apie sprendimo dėl perdavimo motyvus ir pasekmes, taip pat informaciją, kaip apskųsti šį sprendimą arba kaip pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis tuo atveju, kai sprendimas dėl perdavimo nėra priimtas pagal 28 straipsnį.

 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią dalį teisinė pagalba ir atstovavimas nebūtų savavališkai ribojami ir nebūtų trukdoma prašytojui veiksmingai kreiptis į teismą.

 

Naudojimosi teisine pagalba tvarka nustatoma nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant palengvinti atsakingos valstybės narės nustatymo procesą, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė surengia asmeninį pokalbį su prašytoju , nebent prašytojas pasislėpė arba prašytojo pagal 4 straipsnio 2 dalį pateiktos informacijos pakanka atsakingai valstybei narei nustatyti . Pokalbis taip pat sudaro sąlygas tinkamai suprasti prašytojui pagal 6 straipsnį pateiktą informaciją.

1.  Siekiant palengvinti atsakingos valstybės narės nustatymo procesą, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė surengia asmeninį pokalbį su prašytoju. Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė aktyviai užduoda klausimus apie visus prašymo aspektus, kurie suteiktų galimybę nustatyti atsakingą valstybę narę. Pokalbis taip pat sudaro sąlygas tinkamai suprasti prašytojui 6 straipsnyje pateiktą informaciją.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė gali nerengti asmeninio pokalbio, jei pagal 4 straipsnio 2 dalį prašytojo pateiktos informacijos pakanka, kad būtų galima nustatyti atsakingą valstybę narę ir jei prašytojas neprašo būti išklausytas. Kai valstybė narė pokalbio nerengia, ji suteikia prašytojui galimybę pateikti visą papildomą informaciją, reikalingą norint teisingai nustatyti atsakingą valstybę narę, prieš priimant galutinį sprendimą dėl prašytojo perdavimo atsakingai valstybei narei pagal 30 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas     85

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmeninis pokalbis vyksta tinkamu laiku ir bet kuriuo atveju prieš tai, kai pagal 24 straipsnį pateikiamas prašymas perimti savo žinion .

2.  Asmeninis pokalbis vyksta tinkamu laiku ir bet kuriuo atveju prieš tai, kai pagal 24 straipsnį pateikiamas prašymas perimti savo žinion arba priimamas sprendimas dėl prašytojo perdavimo.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmeninis pokalbis vedamas kalba, kurią prašytojas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti, ir kuria jis gali bendrauti. Prireikus valstybės narės pasitelkia vertėją žodžiu, galintį užtikrinti tinkamą prašytojo ir asmens, vedančio pokalbį, bendravimą.

3.  Asmeninis pokalbis vedamas kalba, kurią prašytojas supranta ir kuria jis gali bendrauti. Nelydimus nepilnamečius vaikams tinkamu būdu apklausia pagal nacionalinę teisę tinkamai parengti ir kvalifikuoti darbuotojai dalyvaujant globėjams ir, kai taikoma, jo teisės konsultantams.

 

Prireikus valstybės narės pasitelkia kvalifikuotą vertėją žodžiu ir, kai taikoma, tinkamą tarpkultūrinį tarpininką, galinčius užtikrinti tinkamą prašytojo ir asmens, vedančio pokalbį, bendravimą. Prašytojas gali prašyti, kad pokalbis būtų vedamas ir jį padėtų vesti tos pačios lyties darbuotojai, jeigu tai įmanoma.

Pakeitimas     87

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Asmeninis pokalbis vyksta tinkamą konfidencialumą užtikrinančiomis sąlygomis. Pokalbį veda pagal nacionalinę teisę kompetentingas asmuo.

4.  Asmeninis pokalbis vyksta tinkamą konfidencialumą užtikrinančiomis sąlygomis. Pokalbį veda pagal nacionalinę teisę kompetentingas asmuo. Prašytojams, kuriems reikalingos specialios procedūrinės garantijos, turėtų būti suteikta atitinkama parama, įskaitant pakankamą laiką, kad būtų sudarytos sąlygos, būtinos veiksmingai pateikti visus elementus, kurie suteiktų galimybę nustatyti atsakingą valstybę narę.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos tinkamos standartinės veiklos procedūros siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių prašytojų, kuriems gresia pavojus būti išnaudotais prekiautojų žmonėmis arba kito organizuoto nusikalstamumo tikslais, atžvilgiu.

Pakeitimas     89

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Asmeninį pokalbį vedanti valstybė narė parengia jo rašytinę santrauką, kurioje išdėstoma bent svarbiausia prašytojo per pokalbį pateikta informacija. Ši santrauka gali būti parengiama ataskaitos forma arba naudojant standartinę formą. Valstybė narė užtikrina, kad prašytojas ir (arba) prašytoją atstovaujantis jo teisės konsultantas ar kitas patarėjas turėtų galimybę laiku susipažinti su ta santrauka.

5.  Asmeninį pokalbį vedanti valstybė narė parengia jo rašytinę santrauką, kurioje išdėstoma bent svarbiausia prašytojo per pokalbį pateikta informacija. Į santrauką įtrauktus pagrindinius elementus pokalbio pabaigoje turi patikrinti prašytojas ir prireikus globėjas ir (arba) teisinis atstovas. Ši santrauka parengiama ataskaitos forma. Valstybė narė parengia pokalbio garso įrašą. Valstybė narė užtikrina, kad prašytojas ir (arba) globėjas, prašytoją atstovaujantis teisės patarėjas kuo greičiau po pokalbio ir bet kuriuo atveju prieš priimant sprendimą dėl perdavimo turėtų galimybę susipažinti su ta santrauka.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė , kurioje nelydimas nepilnametis privalo būti, užtikrina, kad šiame reglamente numatytose susijusiose procedūrose nelydimam nepilnamečiui atstovautų ir (arba) padėtų atstovas. Atstovas turi turėti kvalifikaciją ir kompetenciją, kad būtų užtikrinta, kad atliekant šiame reglamente numatytas procedūras bus atsižvelgta į nepilnamečio interesus. Toks atstovas turi galimybę susipažinti su prašytojo byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią atmintinę nelydimiems nepilnamečiams.

Kiekviena valstybė narė, kurioje nelydimas nepilnametis yra, užtikrina, kad visose šiame reglamente numatytose procedūrose nelydimam nepilnamečiui atstovautų ir (arba) padėtų globėjas. Globėjas turi turėti kvalifikaciją, pasirengimą, kompetenciją ir nepriklausomumą, kad būtų užtikrinta, kad atliekant šiame reglamente numatytas procedūras bus atsižvelgta į nepilnamečio interesus. Toks globėjas turi galimybę susipažinti su prašytojo byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią informacinę medžiagą nelydimiems nepilnamečiams. Globėjas paskiriamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo padavimo ir bet kuriuo atveju prieš biometrinių duomenų pagal rinkimą pagal Reglamento (ES) XXX/XXX [EURODAC reglamentas] 10 straipsnio 1 dalį arba 13 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas     91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Globėjas kuo aktyviau įtraukiamas į atsakingos valstybės narės nustatymo pagal šį reglamentą procesą. Šiuo tikslu globėjas padeda nepilnamečiui pateikti informaciją, kuri yra svarbi vertinant nepilnamečio interesus pagal 3 dalį, įskaitant naudotis savo teise būti išklausytam, ir padeda nepilnamečiui bendrauti su kitais subjektais, pvz., šeimos narių paieškos organizacijomis, kai tai šiuo tikslu tinka, deramai laikantis konfidencialumo įsipareigojimo nepilnamečiui.

 

 

 

Globėjas užtikrina, kad nepilnametis galėtų susipažinti su informacija, gautų teisines konsultacijas ir atstovavimą, susijusius su procedūromis pagal šį reglamentą, ir informuoja nepilnametį apie su juo susijusių procedūrų, vykdomų pagal šį reglamentą, eigą.

 

Globėjas turi galimybę susipažinti su nepilnamečio byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią informacinę medžiagą nelydimiems nepilnamečiams ir 6 straipsnyje nurodytas formas.

 

Globėjams nuolat rengiami mokymai ir teikiama pagalba, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis.

 

 

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą;

b)  nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, ypač atsižvelgiant į vaiko etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę, taip pat į stabilumo bei tęstinumo poreikį nepilnamečio globos ir rūpybos atvejais ir į galimybę gauti sveikatos paslaugas ir išsilavinimą;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  saugumo ir apsaugos aspektus, ypač jei kyla grėsmė, kad nepilnametis yra arba gali tapti prekybos žmonėmis auka;

c)  saugumo ir apsaugos aspektus, ypač jei kyla grėsmė, kad nepilnametis yra arba gali tapti bet kokio smurto ir išnaudojimo, įskaitant prekybą žmonėmis, auka;

Pakeitimas     94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pažeidžiamumo atvejus, įskaitant traumas, specialius sveikatos poreikius ir negalią;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  perdavimo paskirtam globėjui priimančiojoje valstybėje narėje garantiją;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  globėjo valstybėje narėje, kurioje nepilnametis yra, pateiktą informaciją.

Pakeitimas     97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  poreikį sprendimus, susijusius su nepilnamečiais, priimti pirmenybės tvarka;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vertinant nepilnamečio interesus turi būti užtikrinta nepilnamečio teisė būti išklausytam.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš perduodama nelydimą nepilnametį atsakingai valstybei narei arba, kai tinkama, paskyrimo valstybei narei, perduodančioji valstybė narė užtikrina, kad atsakinga valstybė narė arba paskyrimo valstybė narė nedelsdamos imtųsi Direktyvos 2013/33ES 14 ir 24 straipsniuose ir Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnyje nurodytų priemonių. Prieš priimant bet kokį sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį, įvertinami jo interesai. Vertinimas grindžiamas 3 dalyje išvardytais veiksniais. Vertinimą greitai atlieka tinkamai kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į nepilnamečio interesus.

4.  Prieš perduodama nelydimą nepilnametį atsakingai valstybei narei arba, kai tinkama, paskyrimo valstybei narei, perduodančioji valstybė narė kiekvienu atskiru atveju gauna garantijas, kad atsakinga valstybė narė arba paskyrimo valstybė narė nedelsdamos imsis Direktyvos 2013/33ES 14 ir 24 straipsniuose ir Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnyje nurodytų priemonių. Prieš priimant bet kokį sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį arba jo neperduoti, atliekamas jo interesų tarpdisciplininis vertinimas. Šis vertinimas grindžiamas 3 dalyje išvardytais veiksniais, o kiekvieno veiksnio vertinimo išvados aiškiai nurodomos sprendime dėl perdavimo. Vertinimą greitai atlieka tarpdisciplininė tinkamai kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų grupė, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į nepilnamečio interesus. Atliekant tarpdisciplininį vertinimą dalyvauja kompetentingi darbuotojai, turintys praktinės patirties vaiko teisių, vaiko psichologijos ir raidos srityse, taip pat dalyvauja nepilnamečio globėjas ir teisės patarėjas.

Pakeitimas     100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnio taikymo tikslais valstybė narė, kurioje nelydimas nepilnametis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, kuo skubiau imasi atitinkamų veiksmų, kad nustatytų, ar valstybių narių teritorijoje esama nelydimo nepilnamečio šeimos narių arba giminaičių, kartu saugodamos vaiko interesus.

10 ir 19 straipsnių taikymo tikslais valstybė narė, kurioje nelydimas nepilnametis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, kuo skubiau imasi atitinkamų veiksmų, kad nustatytų, ar valstybių narių teritorijoje esama nelydimo nepilnamečio šeimos narių arba giminaičių, kartu saugodamos vaiko interesus.

Pakeitimas     101

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

47 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų darbuotojai, nagrinėjantys su nelydimais nepilnamečiais susijusius prašymus, turi būti tinkamai parengti ir toliau mokomi su specialiais nepilnamečių poreikiais susijusiais klausimais.

47 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų darbuotojai, nagrinėjantys su nelydimais nepilnamečiais susijusius prašymus, turi būti tinkamai parengti ir toliau mokomi su specialiais nepilnamečių poreikiais susijusiais klausimais, įskaitant mokymus apie vaiko teises, psichologiją ir vystymąsi. Tokie mokymai apima rizikos vertinimo modulius, nukreiptus į priežiūrą ir apsaugą, atsižvelgiant į individualius nepilnamečio poreikius ir ypatingą dėmesį skiriant ankstyvam prekybos žmonėmis ir prievartos aukų nustatymui, taip pat mokymams, susijusiems su geriausia patirtimi, siekiant išvengti dingimo atvejų.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Prieš perduodant nelydymą nepilnametį priimančioji valstybė narė globėją paskiria kuo greičiau, bet kuriuo atveju per penkias darbo dienas nuo patvirtinimo sprendimo dėl perdavimo. Kompetentingos valdžios institucijos pateikia informaciją apie priimančiojoje valstybėje narėje paskirtą globėją ir perdavimo sąlygas dabartiniam globėjui.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisija pagal 57 straipsnį įgaliojama priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, pagal šį straipsnį nustatydama tarpvalstybinio bendradarbiavimo vertinant vaiko interesus taisykles ir procedūras.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Priėmimo sąnaudos

 

1.   Prašytojų priėmimo sąnaudos, nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės patirtos nuo tarptautinės apsaugos prašymo registravimo iki prašytojo perdavimo atsakingai valstybei narei arba iki kol ji prisiima atsakomybę už prašytoją, turėtų būti apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

 

2.   Priėmimo sąnaudos, kurias patyrė valstybė narė, kurioje prašytojas, dėl kurio manoma, kad jis veikiausiai neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą pagal 9 straipsnį, turi būti kompensuotos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas     105

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijai yra taikomi tik vieną kartą šiame skyriuje išdėstyta eilės tvarka.

1.  Atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijai yra taikomi tik vieną kartą III ir IV skyriuose išdėstyta eilės tvarka.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal šiame skyriuje įtvirtintus kriterijus atsakinga valstybė narė nustatoma atsižvelgiant į padėtį tuo metu, kai prašytojas pirmą kartą valstybei narei pateikė tarptautinės apsaugos prašymą.

2.  Pagal šiame skyriuje įtvirtintus kriterijus atsakinga valstybė narė nustatoma atsižvelgiant į padėtį tuo metu, kai prašytojas pirmą kartą valstybei narei pateikė tarptautinės apsaugos prašymą pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/XX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] [28] straipsnį.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės atsakinga valdžios institucija, atlikusi 7 straipsnyje numatytą asmeninį pokalbį, daro išvadą, kad atsakinga valstybė narė negali būti nustatyta pagal 10, 11, 12, 13 arba 18 straipsnius ir jei pareiškėjui nėra būtinos specialios procedūrinės garantijos pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas][19] straipsnį, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė, prieš taikydama bet kokius likusius kriterijus pagal III ir IV skyrius, prima facie, išnagrinėja, ar pareiškėjas, pateikdamas paraišką, iškėlė tik tokius klausimus, kurie nėra svarbūs nagrinėjant, ar jis gali būti laikomas tarptautinės apsaugos gavėju pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX [Priskyrimo reglamentas]; ir jeigu nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei nepateikiama arba prieinama jokio kita informacija, įrodanti, kad prašytojas gali būti laikomas tarptautinės apsaugos gavėju, tarptautinės apsaugos prašymas laikomas akivaizdžiai neįtikinamu.

 

Tokiu atveju turėtų būti manoma, kad prašytojas veikiausiai neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą ir nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė laikoma atsakinga valstybe nare, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] [37] straipsniui.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje teisėtai yra nelydimo nepilnamečio šeimos narys, jei tai atitinka nepilnamečio interesus. Jeigu prašytojas yra susituokęs nepilnametis, kurio sutuoktinis teisėtai nėra valstybių narių teritorijoje, atsakinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje teisėtai yra tėvas, motina ar kitas už nepilnametį pagal tos valstybės narės teisę arba praktiką atsakingas suaugęs asmuo arba brolis ir (arba) sesuo.

2.  Atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje teisėtai yra nelydimo nepilnamečio šeimos narys, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad tai neatitinka nepilnamečio interesų. Jeigu prašytojas yra nepilnametis, atsakinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje teisėtai yra tėvas, motina ar kitas už nepilnametį pagal tos valstybės narės teisę arba praktiką atsakingas suaugęs asmuo arba brolis ir (arba) sesuo.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai prašytojas yra nelydimas nepilnametis, kitoje valstybėje narėje turintis teisėtai esantį giminaitį, ir, jei individualiai ištyrus nustatoma, kad tas giminaitis gali juo pasirūpinti, ta valstybė narė sujungia nepilnametį su jo giminaičiu ir yra atsakinga valstybė narė, jei tai atitinka nepilnamečio interesus.

3.  Kai prašytojas kitoje valstybėje narėje turi teisėtai esantį giminaitį, ir, jei individualiai ištyrus nustatoma, kad tas giminaitis gali juo pasirūpinti, ta valstybė narė sujungia nepilnametį su jo giminaičiu ir yra atsakinga valstybė narė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad tai neatitinka nepilnamečio interesų.

Pakeitimas     110

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje nelydimas nepilnametis yra pirmą kartą pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad tai neatitinka nepilnamečio interesų.

5.  Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto šeimos nario ar giminaičio ir nesant galimybės taikyti jokių kitų III ir IV skyriuose nustatytų kriterijų, įskaitant 19 straipsnį, atsakinga valstybė narė nustatoma taikant VII skyriuje nustatytą paskirstymo mechanizmą, su sąlyga, kad nepilnamečiui visada leidžiama rinktis iš valstybių narių, kurios gali būti paskirtos pagal 36 straipsnio 1c dalį. Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl atsakingos valstybės narės turėtų būti atliekamas tarpdisciplininis nepilnamečio interesų vertinimas, taip pat ir paskirstymo atveju.

Pakeitimas     111

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jeigu nepilnametį lydi vienas iš tėvų, suaugęs brolis ir (arba) sesuo ar kitas suaugęs asmuo, kuriam tenka tėvų atsakomybė už nepilnametį pagal tos valstybės narės teisę arba praktiką, ir vienas iš tėvų ar kitas suaugęs asmuo, kuriam tenka tėvų atsakomybė už nepilnametį pagal tos valstybės narės teisę arba praktiką, teisėtai yra valstybėje narėje, atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje teisėtai yra vienas iš tėvų ar kitas suaugęs asmuo, kuriam tenka tėvų atsakomybė už nepilnametį, jeigu įrodoma, kad tai atitinka nepilnamečio interesus.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šeimos nariai, kurie yra tarptautinės apsaugos gavėjai

Šeimos nariai, teisėtai gyvenantys valstybėje narėje

Pakeitimas     113

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei prašytojas turi šeimos narį, kuriam leista kaip tarptautinės apsaugos gavėjui gyventi kurioje nors valstybėje narėje, nepaisant to, ar šeima buvo anksčiau sukurta kilmės šalyje, ta valstybė narė ir yra atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, jei atitinkami asmenys tokį pageidavimą išreiškė raštu.

Jei prašytojas turi šeimos narį, kuris teisėtai gyvena kurioje nors valstybėje narėje, nepaisant to, ar šeima buvo anksčiau sukurta kilmės šalyje, ta valstybė narė ir yra atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, jei atitinkami asmenys tokį pageidavimą išreiškė raštu.

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atsakomybė už visų šeimos narių ir (arba) nepilnamečių nesusituokusių brolių ir (arba) seserų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą tenka tai valstybei narei, kuri pagal kriterijus yra atsakinga už didžiausio jų skaičiaus perėmimą savo žinion;

a)  atsakomybė už visų šeimos narių tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą tenka tai valstybei narei, kuri pagal kriterijus yra atsakinga už didžiausio jų skaičiaus perėmimą savo žinion;

Pakeitimas     115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei prašytojas turi galiojantį teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą arba teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą, kurio galiojimas pasibaigė likus mažiau kaip dvejiems metams iki pirmo prašymo pateikimo , už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga tą dokumentą išdavusi valstybė narė.

1.  Jei prašytojas turi galiojantį teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą arba teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą, kurio galiojimas pasibaigė iki pirmo prašymo pateikimo, už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga tą dokumentą išdavusi valstybė narė.

Pakeitimas     116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei prašytojas turi galiojančią vizą arba vizą, kurios galiojimas pasibaigė likus mažiau kaip šešiems mėnesiams iki pirmo prašymo pateikimo , už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga tą vizą išdavusi valstybė narė, išskyrus atvejį, kai ta viza buvo išduota kitos valstybės narės vardu pagal atstovavimo susitarimą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/200925 8 straipsnyje. Tokiu atveju už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga atstovaujamoji valstybė narė.

2.  Jei prašytojas turi galiojančią vizą arba vizą, kurios galiojimas pasibaigė iki pirmo prašymo pateikimo, už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga tą vizą išdavusi valstybė narė, išskyrus atvejį, kai ta viza buvo išduota kitos valstybės narės vardu pagal atstovavimo susitarimą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/200925 8 straipsnyje. Tokiu atveju už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga atstovaujamoji valstybė narė.

_________________

_________________

25 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

25 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Akademinių ar profesinių diplomų išdavimas

 

1.   Jeigu prašytojas turi valstybėje narėje įsisteigusios mokslo įstaigos išduotą diplomą ar kitą kvalifikacinį laipsnį, ta valstybė narė atsakinga už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

 

Šiame kontekste mokslo įstaiga yra bet kurio tipo mokslo įstaiga, kuri yra pripažinta arba laikoma tokia pagal nacionalinę teisę ir kuri, laikantis nacionalinės teisės arba praktikos, suteikia pripažintus mokslo laipsnius ar kitas pripažintas kvalifikacijas, nepriklausomai nuo to, kaip tokios įstaigos gali būti vadinamos, arba įstaiga, kuri, laikantis nacionalinės teisės arba praktikos, teikia profesinį mokymą ar rengimą.

 

Šiame straipsnyje tik diplomai ar kiti kvalifikaciniai laipsniai, išduoti, nes prašytojas mokėsi mokslo įstaigoje valstybės narės teritorijoje, laikomi tinkamais nustatant atsakingą valstybę narę. Mokymasis internetu ar kitomis nuotolinio mokymosi formomis laikomas netinkamu.

 

2.   Jeigu prašytojas turi daugiau nei vieną skirtingose valstybėse narėse įsisteigusių mokslo įstaigų išduotą diplomą ar kitą kvalifikacinį laipsnį, už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga ta valstybė narė, kurioje išduotas naujausias diplomas ar kitas kvalifikacinis laipsnis.

Pakeitimas     118

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai remiantis tiesioginiais ar netiesioginiais įrodymais, apibūdintais šio reglamento 25 straipsnio 4 dalyje nurodytuose dviejuose sąrašuose, įskaitant Reglamente [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] nurodytus duomenis, nustatoma, kad prašytojas neteisėtai kirto valstybės narės sieną, sausuma, jūra ar oru atvykdamas iš trečiosios šalies, už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą yra atsakinga ta valstybė narė, į kurią jis taip atvyko.

Išbraukta.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai nėra galimybių pagal III arba IV skyriuose anksčiau išdėstytus kriterijus nustatyti, kuri valstybė narė yra atsakinga, atsakinga valstybė narė nustatoma taikant šio reglamento VII skyriuje nustatytą taisomąjį paskirstymo mechanizmą.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Kai nėra galimybių atsakingos valstybės narės nustatyti pagal III skyriuje arba 18 straipsnyje išdėstytus kitus kriterijus ir kai remiantis tiesioginiais ar netiesioginiais įrodymais nustatoma, kad prašytojas valstybės, kurioje buvo pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, sieną kirto atvykdamas iš kitos valstybės narės, už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė nustatoma 24c straipsnyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas     121

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

Išbraukta.

Bevizis atvykimas

 

Jei trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės atvyksta į valstybės narės, kurioje nereikalaujama, kad jis turėtų vizą, teritoriją, ta valstybė narė ir yra atsakinga už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

 

Pakeitimas     122

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Prašymo pateikimas oro uosto tarptautinio tranzito zonoje

 

Jei trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės tarptautinės apsaugos paprašo valstybės narės oro uosto tarptautinio tranzito zonoje, ta valstybė narė ir yra atsakinga už prašymo nagrinėjimą.

 

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai dėl nėštumo, naujagimio, sunkios ligos, didelės negalios ar senyvo amžiaus prašytojas yra priklausomas nuo savo vaiko, brolio ir (arba) sesers arba tėvo ir (arba) motinos, teisėtai gyvenančių vienoje iš valstybių narių, pagalbos, arba kai prašytojo vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, teisėtai gyvenantys vienoje iš valstybių narių, yra priklausomi nuo prašytojo pagalbos, valstybės narės paprastai laiko kartu arba sujungia prašytoją su tuo vaiku, broliu ir (arba) seserimi ar tėvu ir (arba) motina, jeigu šeimos ryšiai egzistavo kilmės šalyje, jeigu vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina arba prašytojas sugeba pasirūpinti priklausomu asmeniu ir jeigu atitinkami asmenys savo pageidavimą išreiškė raštu.

1.  Kai dėl nėštumo, naujagimio, sunkios ligos, didelės negalios, sunkos traumos ar senyvo amžiaus prašytojas yra priklausomas nuo savo vaiko, brolio ir (arba) sesers arba tėvo ir (arba) motinos, teisėtai gyvenančių vienoje iš valstybių narių, pagalbos, arba kai prašytojo vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, teisėtai gyvenantys vienoje iš valstybių narių, yra priklausomi nuo prašytojo pagalbos, valstybės narės paprastai laiko kartu arba sujungia prašytoją su tuo vaiku, broliu ir (arba) seserimi ar tėvu ir (arba) motina, jeigu šeimos ryšiai jau egzistavo prieš tai, kai prašytojas atvyko į valstybės narės teritoriją, jeigu vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina arba prašytojas sugeba pasirūpinti priklausomu asmeniu ir jeigu atitinkami asmenys savo pageidavimą išreiškė raštu.

Pakeitimas     124

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Rėmimas

 

1.   Valstybė narė gali nustatyti organizacijas, kurias ši valstybė narė pavirtino pagal specialius kovos su išnaudojimu ir prekyba žmonėmis reikalavimus, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, kurios turi galimybę tapti tarptautinės apsaugos prašytojo, ES pateikusio prašymą, rėmėju. Prašytoją remianti organizacija turėtų pasirūpinti tokio asmens perdavimu arba jo buvimu valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs rėmėjas, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl jo tarptautinės apsaugos prašymo.

 

2.   Remdamasi rėmėjo rašytiniu prašymu ir gavusi prašytojo sutikimą, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė praneša valstybei narei, kurioje įsisteigęs rėmėjas, apie rėmimo susitarimą tarp organizacijos ir prašytojo. Jeigu valstybė narė, kurioje įsisteigusi organizacija, sutinka perimti prašytoją savo žinion, ji tampa atsakinga valstybe nare, o tarptautinės apsaugos prašymas įtraukiamas į 35 straipsnyje apibrėžtą referencinį skaičių.

 

3.   57 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimtu deleguotuoju aktu nustatomi formalumai ir tinkamumo reikalavimai, kuriuos rėmėjas turi įvykdyti, taip pat kitos būtinos sąlygos.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypdama nuo 3 straipsnio 1 dalies ir tik tol, kol nenustatoma atsakinga valstybė narė , kiekviena valstybė narė gali nuspręsti nagrinėti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės jai pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą , pagrįstą šeiminėmis priežastimis, susijusiomis su kitais šeimos nariais, neįtrauktais į 2 straipsnio g punktą, net tada, kai ji pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus neatsako už tokį nagrinėjimą.

Nukrypdama nuo 3 straipsnio 1 dalies kiekviena valstybė narė gali nuspręsti nagrinėti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės jai pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą net tada, kai ji pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus neatsako už tokį nagrinėjimą.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kuri nusprendžia nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymą pagal šią dalį, tampa atsakinga valstybe nare ir prisiima su ta atsakomybe susijusias pareigas. Prireikus ji apie tai praneša anksčiau buvusiai atsakingai valstybei narei, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei arba valstybei narei, kurios buvo prašoma perimti prašytoją savo žinion .

Valstybė narė, kuri nusprendžia nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymą pagal šią dalį, tampa atsakinga valstybe nare ir prisiima su ta atsakomybe susijusias pareigas. Prireikus, naudodamasi „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį, ji apie tai praneša anksčiau buvusiai atsakingai valstybei narei, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei arba valstybei narei, kurios buvo prašoma perimti prašytoją savo žinion.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarptautinės apsaugos prašytojas gali prašyti valstybės narės, kurioje prašymas buvo pateiktas, taikyti šią dalį. Toks prašymas turi būti pateikiamas raštu ir tinkamai pagrindžiamas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, gali bet kuriuo metu iki tol, kol bus nustatyta atsakinga valstybė narė , paprašyti kitos valstybės narės perimti savo žinion prašytoją, kad suvienytų bet kuriuos asmenis, susijusius šeimos ryšiais, net jei ta kita valstybė narė nėra atsakinga pagal 10– 13 ir 18 straipsniuose nustatytus kriterijus. Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį sutikimą.

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, arba atsakinga valstybė narė gali bet kuriuo metu iki tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl prašymo esmės, paprašyti kitos valstybės narės perimti savo žinion prašytoją, kad suvienytų bet kuriuos asmenis, susijusius šeimos ryšiais, dėl humanitarinių priežasčių, visų pirma dėl šeimos, kultūrinių ar socialinių ryšių, kalbos įgūdžių arba kitų reikšmingų ryšių, kurie palengvintų prašytojo integraciją į tą kitą valstybę narę, net jei ta kita valstybė narė nėra atsakinga pagal III ir IV skyriuose nustatytus kriterijus. Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį sutikimą.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Tarptautinės apsaugos prašytojas gali prašyti valstybės narės, kurioje prašymas buvo pateiktas, taikyti 2 dalį. Toks prašymas pateikiamas raštu, tinkamai pagrindžiamas ir adresuotas nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, kompetentingoms valdžios institucijoms. Prašytojas, kuris kelia grėsmę saugumui arba dėl kurio manoma, kad jis veikiausiai neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą, neturi teisės naudotis šia procedūra.

 

Nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad pirmoje šio straipsnio pastraipoje nurodytas prašymas būtų perduotas atsakingoms kompetentingoms valdžios institucijoms valstybėje narėje, kurios prašytojas paprašė naudodamasis „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį.

 

Prašomoji valstybė narė per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos nurodo, ar ji planuoja prisiimti atsakomybę už tarptautinės apsaugos prašymą. Prašomoji valstybė narė gali pratęsti terminą dviem savaitėmis, jei apie tai raštu pranešama naudojantis „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu valstybei narei, kurioje tarptautinės apsaugos prašymas buvo pateiktas. Jeigu atsakymas negautas per šį terminą, prašymas laikomas atmestu ir valstybė narė, kurioje buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, ir toliau atlieka atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, remdamasi III ir IV skyriuose nustatytais kriterijais. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, prašytojai neturi teisės pasinaudoti šia procedūra daugiau nei vieną kartą.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jei prašomoji valstybė narė pritaria prašymui pagal 2a dalį, jai pereina atsakomybė už prašymo nagrinėjimą. Valstybė narė, kurioje tarptautinės apsaugos prašymas buvo pateiktas, užtikrina, kad prašytojas būtų perduotas atsakingai valstybei narei.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, parengia bendrą formą, naudotiną taikant 2a dalyje nurodytą procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  24, 25 ir 30 straipsniuose nustatytomis sąlygomis perimti savo žinion prašytoją, prašymą pateikusį kitoje valstybėje narėje;

a)  24, 24c, 25 ir 30 straipsniuose nustatytomis sąlygomis perimti savo žinion prašytoją, tarptautinės apsaugos prašymą pateikusį kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies a punkte nurodytu atveju atsakinga valstybė narė nagrinėja arba užbaiga nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymą.

2.  1 dalies a arba b punkte nurodytu atveju atsakinga valstybė narė nagrinėja arba užbaigia nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymą.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalies b punkte nurodytu atveju atsakinga valstybė narė nagrinėja arba užbaigia nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį taikydama paspartintą procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas     135

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalies c punkte nurodytu atveju atsakinga valstybė narė tvarko visus papildomus prašytojo nusiskundimus ar naują prašymą kaip paskesnį prašymą pagal Direktyvą 2013/32/ES.

Išbraukta.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1 dalies d punkte nurodytu atveju dėl atsakingos valstybės narės atsakingos institucijos priimto sprendimo atmesti prašymą nebegalima taikyti teisių gynimo priemonės pagal Direktyvos 2013/32/ES V skyrių.

5.  1 dalies d punkte nurodytu atveju, kai tarptautinės apsaugos prašymas buvo atmestas tik pirmojoje instancijoje, atsakinga valstybė narė užtikrina, kad atitinkamas asmuo turėtų arba būtų turėjęs galimybę pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone pagal Direktyvos 2013/32/ES 46 straipsnį.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Atsakinga valstybė narė 22 straipsnio 2 dalyje nurodytoje elektroninėje rinkmenoje nurodo, kad ji yra atsakinga valstybė narė.

7.  Atsakinga valstybė narė prireikus 22 straipsnio 2 dalyje nurodytoje elektroninėje rinkmenoje nurodo, kad ji yra atsakinga valstybė narė.

Pakeitimas     138

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atsakingos valstybės narės nustatymo procedūra prasideda, kai tik valstybei narei pirmą kartą pateikiamas tarptautinės apsaugos prašymas , su sąlyga, kad valstybė narė, kurioje pateiktas pirmasis prašymas, dar nėra atsakinga valstybė narė pagal 3 straipsnio 4 arba 5 dalį. .

1.  Atsakingos valstybės narės nustatymo procedūra prasideda, kai tik valstybėje narėje pirmą kartą užregistruojamas tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, kad valstybė narė, kurioje pateiktas pirmasis prašymas, dar nėra atsakinga valstybė narė pagal 3 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas     139

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarptautinės apsaugos prašymas laikomas pateiktu, kai į atitinkamos valstybės narės kompetentingas institucijas patenka užpildyta prašytojo pateikta prašymo forma arba valdžios institucijų parengtas pranešimas. Tais atvejais, kai tarptautinės apsaugos paprašoma ne raštu, laiko tarpas tarp ketinimo pareiškimo ir pranešimo parengimo turėtų būti kuo trumpesnis.

Išbraukta.

Pakeitimas     140

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prašytoją, kuris atsakingos valstybės narės nustatymo metu atsiėmė pirmąjį kitoje valstybėje narėje pateiktą prašymą ir yra kitoje valstybėje narėje be teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento arba kuris joje pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, laikydamasi 26 ir 30 straipsniuose nustatytų sąlygų, atsiima valstybė narė, kuriai tas tarptautinės apsaugos prašymas buvo pateiktas pirmiausiai.

5.  Prašytoją, kuris atsakingos valstybės narės nustatymo metu atsiėmė pirmąjį kitoje valstybėje narėje pateiktą prašymą, yra kitoje valstybėje narėje be teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento arba kuris joje pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, laikydamasi 26 ir 30 straipsniuose nustatytų sąlygų, atsiima valstybė narė, kuriai tas tarptautinės apsaugos prašymas buvo pateiktas pirmiausiai, kad būtų baigta atsakingos valstybės narės nustatymo procedūra.

Pakeitimas     141

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikoma, sąsajas su kartu keliaujančių šeimos narių ar giminaičių prašymais;

b)  kai taikoma, sąsajas su kartu keliaujančių šeimos narių, giminaičių ar ne daugiau kaip 30 prašytojų grupių, prašančių, kad jas užregistruotų, prašymais; nepažeidžiant teisės į atskirą kiekvieno tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą ir ypač skiriant dėmesį į prašytojus, rodančius prievartos, smurto ar išnaudojimo ženklus;

Pakeitimas     142

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įvedus 1 dalyje nurodytą informaciją, 44 straipsnyje nurodyta automatizuota sistema užregistruoja kiekvieną prašymą unikaliu prašymo numeriu, sukuria kiekvieno prašymo elektroninę rinkmeną ir perduoda unikalų prašymo numerį valstybei narei, kurioje pateiktas prašymas.

2.  Įvedus 1 dalyje nurodytą informaciją, 44 straipsnyje nurodyta automatizuota sistema užregistruoja kiekvieną tarptautinės apsaugos prašymą unikaliu prašymo numeriu, sukuria kiekvieno prašymo elektroninę rinkmeną ir perduoda unikalų prašymo numerį valstybei narei, kurioje pateiktas prašymas. Asmens duomenys, kuriems taikomas unikalus prašymo numeris, taip pat elektroninė byla naudojami tik šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] tikslais.

Pakeitimas     143

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybė narė, kurioje pateiktas prašymas, atlieka paiešką VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 21 straipsnį. Kai atitiktis VIS rodo, kad prašytojas turi galiojančią vizą arba vizą, kurios galiojimas pasibaigė likus mažiau kaip šešiems mėnesiams iki pirmojo prašymo pateikimo, valstybė narė nurodo prašymo išduoti vizą numerį ir valstybę narę, kurios institucija išdavė vizą arba pratęsė jos galiojimą, ir ar viza buvo išduota kitos valstybės narės vardu.

5.  Valstybė narė, kurioje pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, atlieka paiešką VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 21 straipsnį. Kai atitiktis VIS rodo, kad prašytojas iki pirmojo prašymo pateikimo turėjo galiojančią vizą, valstybė narė nurodo prašymo išduoti vizą numerį ir valstybę narę, kurios institucija išdavė vizą arba pratęsė jos galiojimą, ir ar viza buvo išduota kitos valstybės narės vardu.

Pakeitimas     144

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  bendras Sąjungoje patenkintų prašymų skaičius;

Pakeitimas     145

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  bendras kiekvienoje valstybėje narėje pateiktų patenkintų prašymų skaičius;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  kai taikomas VII skyriuje nustatytas paskirstymo mechanizmas, 36 straipsnio 4 dalyje ir 39 straipsnio h punkte nurodyta informacija.

h)  38 straipsnyje ir 39 straipsnio h punkte nurodyta informacija.

Pakeitimas     147

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė, kuriai buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, mano, kad už to prašymo nagrinėjimą yra atsakinga kita valstybė narė, ji kuo skubiau ir jokiu būdu ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to prašymo pateikimo, kaip apibrėžta 21 straipsnio 2 dalyje, dienos paprašo, kad ta kita valstybė narė perimtų prašytoją savo žinion.

Jei valstybė narė, kuriai buvo pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, mano, kad už to prašymo nagrinėjimą yra atsakinga kita valstybė narė, ji kuo skubiau ir jokiu būdu ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo to prašymo pateikimo, kaip apibrėžta 21 straipsnio 2 dalyje, dienos paprašo, kad ta kita valstybė narė perimtų prašytoją savo žinion.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepaisant pirmos pastraipos, nustačius atitiktį sistemoje EURODAC lyginant su duomenimis, įregistruotais pagal Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 13 straipsnį , arba nustačius atitiktį VIS lyginant su duomenimis, įregistruotais pagal Reglamento (ES) Nr. 767/2008 21 straipsnio 2 dalį, prašymas siunčiamas per dvi savaites nuo to atitikties rezultato gavimo .

Nepaisant pirmos pastraipos, nustačius atitiktį sistemoje EURODAC lyginant su duomenimis, įregistruotais pagal Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 13 straipsnį, arba nustačius atitiktį VIS lyginant su duomenimis, įregistruotais pagal Reglamento (ES) Nr. 767/2008 21 straipsnio 2 dalį, prašymas siunčiamas per vieną mėnesį nuo to atitikties rezultato gavimo.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepilnamečių atveju šios dalies pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodomų terminų skaičiavimo tikslu laikoma, kad laikotarpis prasideda tada, kai yra paskiriamas globėjas ir kai užbaigiamas interesų vertinimas pagal 8 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a straipsnis

 

Šeimos susijungimo procedūra

 

1.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė atsakinga už specialios šeimos susijungimo procedūros taikymą prašytojui siekiant užtikrinti prašytojams greitą šeimos susijungimą ir galimybę pasinaudoti prieglobsčio suteikimo procedūromis, jei, prima facie, esama pakankamai požymių, kad jie greičiausiai turi teisę į šeimos susijungimą pagal 10, 11, 12 arba 13 straipsnius.

 

2.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė, nustatydama, ar esama pakankami požymių, jog prašytojas, kaip jis tvirtina, turi šeimą valstybėje narėje, užtikrina, kad prašytojas suprastų taikytiną šeimos narių ir (arba) giminaičių apibrėžtį ir kad prašytojas būtų tikras, jog tariami šeimos nariai ir (arba) giminaičiai nėra kitoje valstybėje narėje. Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė taip pat užtikrina, kad prašytojas suprastų, jog jam nebus leista likti valstybėje narėje, kurioje jis tvirtina turįs šeimos narių ir (arba) giminaičių, jeigu ta valstybė narė negalės tokio tvirtinimo patikrinti. Jei prašytojo pateikta informacija nesuteikia akivaizdaus pagrindo abejoti šeimos narių ir (arba) giminaičių buvimu prašytojo nurodytoje valstybėje narėje, daroma išvada, kad, prima facie, esama pakankamai požymių, jog prašytojas turi šeimos narių ir (arba) giminaičių toje valstybėje narėje, kad atitiktų 1 dalies reikalavimus.

 

Valstybės narės, kurioje prašytojas tvirtina turįs šeimos narių ir (arba) giminaičių, kompetentingos valdžios institucijos padeda nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, atsakydamos į bet kokius klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti, ar tariami šeimos ryšiai tikrai egzistuoja.

 

3.  Jeigu pagal 1 ir 2 dalis nustatoma, kad prašytojas greičiausiai turi, prima facie, teisę į šeimos susijungimą pagal 10, 11, 12 arba 13 straipsnius, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė praneša apie tai atitinkamai paskyrimo valstybei narei ir prašytojas perduodamas tai valstybei narei.

 

4.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė perduoda visą prašytojo pateiktą informaciją paskyrimo valstybei narei, naudodamasi „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį.

 

5.  Pagal 3 dalyje nustatytą procedūrą paskyrimo valstybė narė nustato, ar yra įvykdytos šeima susijungimo sąlygos pagal 10, 11, 12 arba 13 straipsnius. Šiuo atveju paskyrimo valstybė narė tampa atsakinga valstybe nare.

 

6.  Jeigu nustatoma, kad susijungimo su šeima sąlygos neįvykdytos, paskyrimo valstybė narė užtikrina, kad prašytojas pagal 24c straipsnyje nustatytą procedūrą būtų perkeltas į kitą valstybę narę.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b straipsnis

 

Lengvo perkėlimo procedūra, taikoma 14 ir 14a straipsnių atvejais

 

1.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė nedelsdama nustato paskyrimo valstybę narę, kai, prima facie, yra pakankamai požymių, kad prašytojas pagal 14 arba 14a straipsnius turi reikšmingų ryšių tam tikroje valstybėje narėje, kitoje nei nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė.

 

2.  Nustatydama, ar yra pakankamai požymių, kad prašytojas pagal 14 arba 14a straipsnius turi reikšmingų ryšių tam tikroje valstybėje narėje, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė remiasi prašytojo pateiktų įrodymų ir kitos informacijos vertinimu ir informacija atitinkamose duomenų bazėse. Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė taip pat užtikrina, kad prašytojas suprastų, kad jam bus leista pasilikti paskyrimo valstybėje narėje tik tuo atveju, jeigu ši valstybė narė galės patikrinti pateiktus įrodymus ir informaciją. Jeigu atsižvelgiant į prašytojo pateiktą arba atitinkamose Sąjungos duomenų bazėse surinktą informaciją nekyla pagrįstų abejonių, kad tam tikrai valstybei narei taikomi 14 arba 14a straipsniai, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė daro išvadą, kad yra pakankamai požymių, įrodančių, kad atitinkami ryšiai atitinka šio straipsnio 1 dalies reikalavimus.

 

Valstybė narės, kurioje pareiškėjas gali turėti ryšių pagal 14 arba 14a straipsnius, kompetentingos valdžios institucijos padeda nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms atsakydamos į visus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti, ar teiginiai apie ryšius teisingi.

 

3.  Jeigu nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė mano, kad pagal 1 ir 2 dalį, prima facie, tikėtina, jog konkreti valstybė narė yra paskyrimo valstybė narė pagal 14 ir 14a straipsnius, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė informuoja paskyrimo valstybę narę ir prašytojas perduodamas į šią valstybę narę.

 

4.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė perduoda visą prašytojo pateiktą informaciją paskyrimo valstybei narei, naudodamasi „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį.

 

5.  Paskyrimo valstybė narė, pagal 3 dalyje nurodytą procedūrą, nustato, ar įvykdytos 14 arba 14a straipsniuose nurodytos sąlygos. Šiuo atveju paskyrimo valstybė narė tampa atsakinga valstybe nare.

 

6.  Jeigu nustatoma, kad sąlygos neįvykdytos, paskyrimo valstybė narė užtikrina, kad prašytojas pagal 24c straipsnyje išdėstytą procedūrą būtų perkeltas į kitą atsakingą valstybę narę.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

24 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24c straipsnis

 

Pranešimo dėl perėmimo savo žinion pateikimas

 

1.   Kai prašytojas turi būti perduodamas kitai valstybei narei pagal 15 straipsnio 2 dalį, 24a straipsnio 5 dalį arba 24b straipsnio 6 dalį, atsakinga valstybė narė yra ta valstybė, kurioje atliekant nustatymą pagal 15 straipsnio 2 dalį, 24a straipsnio 5 dalį arba 24b straipsnio 6 dalį yra mažiausiai prašytojų palyginti su jiems tenkančia dalimi pagal referencinį raktą, nurodytą 35 straipsnyje.

 

2.   Kai tik atsakinga valstybė narė nustatoma pagal 1 dalį, informacija apie tai automatiškai įvedama į sistemą EURODAC ir ši valstybė narė informuojama automatiškai siunčiamu pranešimu.

 

3.   Valstybė narė, kurioje prašytojas yra, informuoja jį apie nustatymą pagal 2 dalį ir, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, apie perdavimo sąlygas.

 

4.  Valstybė narė, kurioje prašytojas yra, perduoda visą prašytojo pateiktą informaciją atsakingai valstybei narei, naudodamasi „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį.

 

5.   Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra užtikrina greitą prašytojo perdavimą iš valstybės narės, kurioje jis yra, į atsakingą valstybę narę.

 

6.   39, 40, 41 ir 42 straipsniuose nustatytos pareigos taikomos mutatis mutandis.

Pakeitimas     153

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašomoji valstybė narė atlieka reikalingus patikrinimus ir sprendimą dėl prašymo perimti prašytoją savo žinion pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

1.  Prašoma valstybė narė atlieka reikalingus patikrinimus ir sprendimą dėl prašymo perimti prašytoją savo žinion pateikia per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagrįstai sutrumpinti procedūros laiką. Atsižvelgiant į tai, kad turėtų būti taikoma lengvo šeimos susijungimo procedūra, dviejų savaičių terminas, per kurį reikia atsakyti į prašymą atsiimti, atrodo pakankamas.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  20 straipsnio 1 dalies b, c, d arba e punkte nurodytu atveju valstybė narė , kurioje asmuo yra, ne vėliau kaip per dvi savaites po atitikties sistemoje EURODAC gavimo pateikia pranešimą apie atsiėmimą ir perduoda tą asmenį atsakingai valstybei narei .

1.  20 straipsnio 1 dalies b, c, d arba e punkte nurodytu atveju valstybė narė, kurioje asmuo yra, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitikties sistemoje EURODAC gavimo pateikia pranešimą apie atsiėmimą ir perduoda tą asmenį atsakingai valstybei narei.

Pakeitimas     155

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei prašomoji valstybė narė sutinka prašytoją perimti savo žinion , prašančioji valstybė narė nedelsdama raštu praneša prašytojui apie sprendimą perduoti jį atsakingai valstybei narei ir atitinkamais atvejais apie jo tarptautinės apsaugos prašymo nenagrinėjimą.

1.  Jei prašomoji valstybė narė sutinka prašytoją perimti savo žinion, prašančioji valstybė narė per 5 dienas raštu praneša prašytojui apie sprendimą perduoti jį atsakingai valstybei narei ir atitinkamais atvejais apie jo tarptautinės apsaugos prašymo nenagrinėjimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant išlaikyti teksto logiką, nes juo turėtų būti užtikrintas prašytojo procesinių teisių realizavimas ir individualus jo aplinkybių vertinimas. Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su priimtinais pranešimo projekto pakeitimais, kuriais siekiama sustiprinti prašytojo procedūrines teises.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės numato septynių dienų po pranešimo apie sprendimą dėl perdavimo laikotarpį , per kurį atitinkamas asmuo gali įgyvendinti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę pagal 1 dalį.

2.  Valstybės narės numato pagrįstą ne trumpesnį nei 15 dienų laikotarpį po pranešimo apie sprendimą dėl perdavimo laikotarpį, per kurį atitinkamas asmuo gali įgyvendinti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę pagal 1 dalį.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje išdėstyta veiksminga teisių gynimo priemonė apima tik vertinimą, ar pažeista 3 straipsnio 2 dalis, susijusi su nežmoniško ar žeminančio elgesio rizika, arba 10–13 ir 18 straipsniai.

Išbraukta.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kai 1 dalyje nurodytas sprendimas dėl perdavimo nepriimamas, valstybės narės suteikia galimybę pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone teisme, kai prašytojas tvirtina, kad šeimos narys arba nelydymų nepilnamečių atveju – giminaitis teisėtai yra kitoje valstybėje narėje nei tai, kuri nagrinėja jo tarptautinės apsaugos prašymą, ir todėl mano, kad ta kita valstybė narė yra atsakinga už prašymo nagrinėjimą.

5.  Kai 1 dalyje nurodytas sprendimas dėl perdavimo nepriimamas, valstybės narės suteikia galimybę pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone teisme, kai prašytojas tvirtina, kad kita valstybė narė yra atsakinga už prašymo nagrinėjimą.

Pakeitimas     159

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamas asmuo turėtų galimybę pasinaudoti teisine pagalba ir, prireikus, kalbine pagalba.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamas asmuo turėtų galimybę pasinaudoti nemokama teisine pagalba, kaip nustatyta 6a straipsnyje, prireikus, kalbine pagalba, ir, kai taikoma, tarpkultūriniu tarpininkavimu visuose procedūrų etapuose.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės užtikrina, kad gavus prašymą teisinė pagalba būtų suteikta nemokamai, kai atitinkamas asmuo tam neturi lėšų. Valstybės narės gali numatyti, kad mokesčių ir kitų išlaidų atžvilgiu su teisine pagalba susijusiais klausimais prašytojams nebūtų taikomos palankesnės sąlygos nei paprastai jų piliečiams taikomos sąlygos.

Išbraukta.

Savavališkai neribodamos galimybių gauti teisinę pagalbą, valstybės narės gali numatyti, kad nemokama teisinė pagalba ir atstovavimas nesuteikiami, kai kompetentinga institucija arba teismas mano, kad skundas arba sprendimo peržiūrėjimas neturi realių galimybių duoti teigiamų rezultatų.

 

Kai sprendimą nesuteikti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo pagal šią dalį priima valdžios institucija, kuri nėra teismas, valstybės narės suteikia teisę pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone teisme tam sprendimui ginčyti. Jei sprendimas ginčijamas, ši teisių gynimo priemonė yra neatsiejama 1 dalyje nurodytos teisių gynimo priemonės dalis.

 

Laikydamosi šioje dalyje nustatytų reikalavimų, valstybės narės užtikrina, kad teisinė pagalba ir atstovavimas nebūtų savavališkai ribojami ir kad nebūtų kliudoma prašytojui naudotis teise kreiptis į teismą.

 

Teisinė pagalba apima bent reikiamų procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme ir gali apimti tik teisės konsultantus ar kitus patarėjus, specialiai paskirtus pagal nacionalinę teisę, pagalbai teikti ir atstovauti.

 

Naudojimosi teisine pagalba tvarka nustatoma nacionalinėje teisėje.

 

Pakeitimas     161

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei nustatoma didelė rizika, kad asmuo pasislėps, valstybės narės gali sulaikyti atitinkamą asmenį, kad būtų užtikrintos perdavimo procedūros pagal šį reglamentą, individualiai įvertinus konkretų atvejį, ir tik jei sulaikymas yra proporcingas ir kitos švelnesnės alternatyvios prievartos priemonės negali būti veiksmingai taikomos.

2.  Jei nustatoma didelė rizika, kad asmuo pasislėps, valstybės narės gali, kaip kraštutinę priemonę, sulaikyti atitinkamą asmenį, kad būtų užtikrintos perdavimo procedūros pagal šį reglamentą, individualiai įvertinus konkretų atvejį, ir tik jei sulaikymas yra proporcingas ir kitos švelnesnės alternatyvios prievartos priemonės negali būti veiksmingai taikomos, atsižvelgiant į individualų prašytojo aplinkybių vertinimą.

Pakeitimas     162

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepilnamečiai nėra sulaikomi. Valstybės narės nepilnamečius ir šeimas su nepilnamečiais, kol jų imigracijos statusas nagrinėjamas, apgyvendina bendruomeninėse vietose, netaikydamos laisvės atėmimo.

Pakeitimas     163

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nutartį sulaikyti prašytoją raštu parengia teisminės institucijos. Nutartyje sulaikyti nurodomos faktinės ir teisinės sulaikymo priežastys, kuriomis grindžiamas sulaikymas, nuoroda į svarstytas galimas alternatyvas ir priežastys, kodėl jos negalėjo būti veiksmingai taikomos.

Pakeitimas     164

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Laikymo sąlygų ir sulaikytiems asmenims taikomų garantijų atžvilgiu, siekiant užtikrinti perdavimo atsakingai valstybei narei procedūras, taikomi Direktyvos 2013/33/ES 9, 10 ir 11 straipsniai.

4.  Laikymo sąlygų – jos turi visiškai atitikti tai, ko reikalaujama įgyvendinat pagrindines asmens teises, – ir sulaikytiems asmenims taikomų garantijų atžvilgiu, siekiant užtikrinti perdavimo atsakingai valstybei narei procedūras, taikomi Direktyvos 2013/33/ES 9, 10 ir 11 straipsniai.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojo arba kito 20 straipsnio 1 dalies c, d arba e punktuose nurodyto asmens perdavimo atsakingai valstybei narei išlaidas padengia perduodančioji valstybė narė.

1.  Prašytojo arba kito 20 straipsnio 1 dalies c, d arba e punktuose nurodyto asmens perdavimo atsakingai valstybei narei išlaidos padengiamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

Pagrindimas

Kaip papildoma priemonė, kuria kiekvienai valstybei narei suteikiama daugiau paskatų nedelsiant registruoti visus jos teritorijoje esančius prieglobsčio prašytojus, ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi šio reglamento nuostatų, nepatirtų papildomų finansinių sąnaudų, bet koks prašytojo perdavimas pagal šį reglamentą yra finansuojamas Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.

Pakeitimas     166

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame skyriuje nurodytas paskirstymo mechanizmas taikomas valstybės narės naudai, jeigu toje valstybėje narėje pateikiama neproporcingai daug tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos ta valstybė narė atsako pagal šį reglamentą.

1.  Šiame skyriuje nurodytas paskirstymo mechanizmas taikomas visiems prašymams, kuriems atsakinga valstybė narė negalėjo būti nustatyta pagal šio reglamento III ir IV skyriuose išvardytus kriterijus.

Pakeitimas     167

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė yra atsakinga pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą perkeltų asmenų skaičius 150 proc. viršija pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai valstybei narei nustatytą referencinį skaičių.

Išbraukta.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Automatizuota sistema nuolat stebės, ar kuri nors iš valstybių narių neviršija 2 dalyje nurodytos ribos ir, ribą viršijus, apie tai praneš valstybėms narėms ir Komisijai, nurodydama ribą viršijančių prašymų skaičių.

Išbraukta.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Išsiuntus 5 dalyje nurodytą pranešimą taikomas paskirstymo mechanizmas.

Išbraukta.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pasiekus 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą ribą, automatizuota sistema, nurodyta 44 straipsnio 1 dalyje, taiko 35 straipsnyje nurodytą referencinį raktą toms valstybėms narėms, kuriose prašymų, už kuriuos tos valstybės narės yra atsakingos, skaičius yra mažesnis nei joms skirta dalis pagal 35 straipsnio 1 dalį, ir apie tai praneša valstybėms narėms.

Išbraukta.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai atsakinga valstybė narė negali būti nustatyta pagal III ir IV skyriuose nustatytus kriterijus nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė praneša prašytojui, kad jo tarptautinės apsaugos prašymą nagrinės paskyrimo valstybė narė.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Pagal 44 straipsnio 1 dalyje nurodytą automatinę sistemą remiantis 35 straipsnyje nurodyto referencinio rakto pagrindu nustatomas trumpasis keturių valstybių narių, kuriose yra mažiausiai prašytojų palyginti su jiems tenkančia dalimi pagal šį referencinį raktą, sąrašas.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė 1b dalyje nurodytą trumpąjį sąrašą ir informaciją apie šiame trumpajame sąraše esančias valstybes nares pateikia prašytojui. Per penkerias dienas to pranešimo prašytojas turi galimybę iš keturių valstybių narių, nurodytų trumpajame sąraše pasirinkti paskyrimo valstybę narę.

 

Jeigu prašytojas valstybės narės nepasirenka pagal pirmąją šios dalies pastraipą nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė prašytoją paskiria į vieną iš trumpajame sąraše nurodytų valstybių narių, kuriose yra mažiausiai prašytojų palyginti su jiems tenkančia dalimi pagal 35 straipsnyje nurodytą referencinį raktą, jeigu tas sąrašas buvo sudarytas pagal šio straipsnio 1b dalį.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  1a, 1b ir 1c dalys taikomos mutatis mutandis tais atvejais, kai prašytojai užregistruoti kaip šeimos nariai, giminaičiai ar prašytojų grupės, paprašiusios būti registruotos kaip keliaujančios kartu. Tais atvejais, kai grupės nariai negalėjo pasiekti vieningo sprendimo, kiekvienas grupės narys gali pasirinkti paskyrimo valstybę narę iš sąrašo, parengto buvusiai grupei pagal 2 dalį. Jeigu nustatymo procedūrą atliekanti valdžios institucija per penkerias dienas neinformuojama apie pasirinkimą, prašytojas paskiriamas į valstybę narę, kurioje yra mažiausiai prašytojų palyginti su jiems tenkančia dalimi pagal 35 straipsnyje nurodytą referencinį raktą, jeigu tas sąrašas buvo sudarytas pagal 1b dalį.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Po 34 straipsnio 5 dalyje nurodyto pranešimo apie paskirstymą valstybėje narėje naudos gavėjoje prašymus pateikę prašytojai paskirstomi į 1 dalyje nurodytas valstybes nares ir šios valstybės narės nustato atsakingą valstybę narę.

Išbraukta.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Paskirstymas netaikomas prašymams, kurie paskelbti nepriimtinais arba išnagrinėti naudojant paspartintą procedūrą pagal 3 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi referencinio rakto taikymu pagal 1 dalį, 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema nurodo paskyrimo valstybę narę ir ne vėliau kaip per 72 valandas po registravimo, nurodyto 22 straipsnio 1 dalyje, praneša šią informaciją valstybei narei naudos gavėjai ir paskyrimo valstybei narei ir įrašo paskyrimo valstybę narę į 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektroninę rinkmeną.

Išbraukta.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37 straipsnis

Išbraukta.

Finansinis solidarumas

 

1.   Trijų mėnesių laikotarpio po šio reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir vėliau kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje valstybė narė gali į automatizuotą sistemą įrašyti, kad ji laikinai nedalyvaus taikant šio reglamento VII skyriuje nustatytą taisomojo paskirstymo mechanizmą kaip paskyrimo valstybė narė, ir praneša apie tai valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai.

 

2.   Tokiu atveju per dvylikos mėnesių laikotarpį 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema taiko referencinį raktą toms valstybėms narėms, kuriose pateiktų prašymų, už kuriuos jos yra atsakingos, skaičius yra mažesnis nei joms nustatyta dalis pagal 35 straipsnio 1 dalį, išskyrus informaciją įvedusią valstybę narę ir valstybę narę naudos gavėją. 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema įskaičiuoja kiekvieną prašymą, kuris kitaip būtų paskirtas valstybei narei, įrašiusiai informaciją pagal 36 straipsnio 4 dalį, į tos valstybės narės dalį.

 

3.   2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje automatizuota sistema praneša valstybei narei, nedalyvaujančiai taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, prašytojų, kurių atžvilgiu ji priešingu atveju būtų buvusi paskyrimo valstybe nare, skaičių. Po to valstybė narė sumoka 250 000 EUR solidarumo įmoką už kiekvieną prašytoją, kuris priešingu atveju būtų buvęs paskirtas tai valstybei narei per atitinkamą dvylikos mėnesių laikotarpį. Solidarumo įmoka sumokama valstybei narei, kuri, kaip nustatyta, yra atsakinga už atitinkamų prašymų nagrinėjimą.

 

4.   Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, pagal 56 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą priima sprendimą nustatyti 3 dalies įgyvendinimo sąlygas.

 

5.   Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra stebi ir kasmet teikia Komisijai finansinio solidarumo mechanizmo taikymo ataskaitas.

 

Pagrindimas

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a responsibility to assist people in need of international protection.

Pakeitimas     179

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės naudos gavėjos pareigos

Nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės pareigos taikant taisomąjį paskirstymo mechanizmą

Pakeitimas     180

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė naudos gavėja:

Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė:

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo 36 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo priima sprendimą perduoti prašytoją paskyrimo valstybei narei, nebent valstybė narė naudos gavėja iki to paties termino gali prisiimti atsakomybę išnagrinėti prašymą pagal kriterijus, nustatytus 10–13 ir 18 straipsniuose;

a)  priima sprendimą, atitinkantį su prašytojo pasirinkimą arba, pasibaigus penkerių dienų laikotarpiui, pagal 36 straipsnio 1c dalį. Nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė, nedelsdama perduoda sprendimą į automatizuota sistema ir paskyrimo valstybei narei ir įrašo atsakingą valstybę narę į 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektroninę rinkmeną.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nedelsdama praneša prašytojui apie sprendimą perduoti jį paskyrimo valstybei narei;

b)  nedelsdama praneša prašytojui apie sprendimo perduoti jį paskyrimo valstybei narei patvirtinimą;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perduoda prašytoją paskyrimo valstybei narei ne vėliau kaip per keturias savaites nuo galutinio sprendimo dėl perdavimo.

c)  teikia pagalbą, reikalingą siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra galėtų perduoti prašytoją paskyrimo valstybei narei ne vėliau kaip per dvi savaites nuo galutinio sprendimo dėl perdavimo.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  perduoda visą prašytojo pateiktą informaciją atsakingai valstybei narei, naudodamasi „DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, sukurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį.

Pakeitimas     185

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  patvirtina valstybei narei naudos gavėjai, kad gavo pranešimą apie paskyrimą ir nurodo kompetentingą instituciją, į kurią prašytojas turi kreiptis po perdavimo;

a)  patvirtina nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei, kad gavo pranešimą apie paskyrimą ir nurodo kompetentingą instituciją, į kurią prašytojas turi kreiptis po perdavimo;

Pakeitimas     186

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  praneša valstybei narei naudos gavėjai apie prašytojo atvykimą arba apie faktą, kad jis per nustatytą laiką neatvyko;

b)  praneša nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei apie prašytojo atvykimą arba apie faktą, kad jis per nustatytą laiką neatvyko;

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima prašytoją ir prireikus surengia asmeninį pokalbį pagal 7 straipsnį;

c)  priima prašytoją;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  išnagrinėja kaip atsakinga valstybė narė jo tarptautinės apsaugos prašymą, nebent pagal 10–13 ir 16–18 straipsniuose nustatytus kriterijus už prašymo nagrinėjimą atsako kita valstybė narė;

d)  išnagrinėja kaip atsakinga valstybė narė jo tarptautinės apsaugos prašymą;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jeigu pagal 10–13 ir 16–18 straipsniuose nustatytus kriterijus už prašymo nagrinėjimą atsako kita valstybė narė, paskyrimo valstybė narė prašo, kad ta kita valstybė narė perimtų prašytoją savo žinion;

Išbraukta.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  prireikus praneša atsakingai valstybei narei apie perdavimą į tą valstybę narę;

Išbraukta.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  prireikus perduoda prašytoją atsakingai valstybei narei;

Išbraukta.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  prireikus įrašo į 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektroninę rinkmeną, kad kaip atsakinga valstybė narė išnagrinės tarptautinės apsaugos prašymą.

h)  įrašo į 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektroninę rinkmeną, kad kaip atsakinga valstybė narė išnagrinės tarptautinės apsaugos prašymą.

Pakeitimas     193

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu priimamas sprendimas dėl perdavimo pagal 38 straipsnio a punktą, valstybė narė naudos gavėja tuo pačiu metu ir tik tam, kad patikrintų, ar prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai perduoda prašytojo pirštų atspaudų duomenis, paimtus pagal Reglamentą (Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas 603/2013/ES), paskyrimo valstybei narei.

1.  Jeigu priimamas sprendimas dėl perdavimo pagal 38 straipsnio a punktą, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė tuo pačiu metu ir tik tam, kad patikrintų, ar prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai perduoda prašytojo pirštų atspaudų duomenis, paimtus pagal Reglamentą (Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Reglamentas 603/2013/ES), paskyrimo valstybei narei.

Pakeitimas     194

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atlikus saugumo patikrinimą iš informacijos apie prašytoją matyti, kad jis dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, informacija apie perspėjimo pobūdį dalijamasi su valstybės narės naudos gavėjos teisėsaugos institucijomis ir ji neperduodama 47 straipsnio 4 dalyje nurodytais elektroninio ryšio kanalais.

Jeigu atlikus saugumo patikrinimą iš informacijos apie prašytoją matyti, kad jis dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, informacija apie perspėjimo pobūdį dalijamasi su nustatymo procedūrą atliekančios valstybės narės teisėsaugos institucijomis ir ji neperduodama 47 straipsnio 4 dalyje nurodytais elektroninio ryšio kanalais.

Pakeitimas     195

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paskyrimo valstybė narė per vieną savaitę nuo pirštų atspaudų gavimo informuoja valstybę narę naudos gavėją, kad yra toks perspėjimas, nurodydama, kokios prašymą gavusios valstybės narės teisėsaugos institucijos buvo visapusiškai informuotos, ir užregistruoja perspėjimo buvimą automatizuotoje sistemoje pagal 23 straipsnio 2 dalį.

Paskyrimo valstybė narė per vieną savaitę nuo pirštų atspaudų gavimo informuoja nustatymo procedūrą atliekančią valstybę narę, kad yra toks perspėjimas, nurodydama, kokios prašymą gavusios valstybės narės teisėsaugos institucijos buvo visapusiškai informuotos, ir užregistruoja perspėjimo buvimą automatizuotoje sistemoje pagal 23 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai paskyrimo valstybė narė mano, kad prašytojas kelia pavojų jos nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, ji perduoda nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei narei informaciją, kurios reikalaujama norint pagrįsti šį vertinimą, taip pat visą kitą informaciją, kurios gali reikalauti nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė, kad imtųsi atitinkamų veiksmų prašytojo atžvilgiu.

Pakeitimas     197

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu atlikus saugumo patikrinimą patvirtinama, kad prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, prašymą gavusi valstybė narė naudos gavėja yra atsakinga valstybė narė ir nagrinėja prašymą taikydama paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį.

3.  Jeigu atlikus saugumo patikrinimą patvirtinama, kad prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas pavojingu nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, prašymą gavusi nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė yra atsakinga valstybė narė ir nagrinėja tarptautinės apsaugos prašymą taikydama paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį. Jeigu esama pasislėpimo pavojaus, nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė gali imtis priemonių pagal 29 straipsnį.

Pakeitimas     198

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šeimos nariai, kuriems taikoma paskirstymo procedūra, paskiriami į tą pačią valstybę narę.

2.  Šeimos nariai ir giminaičiai, kuriems taikoma paskirstymo procedūra, paskiriami į tą pačią valstybę narę.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Prašytojai, užsiregistravę kaip kartu keliaujantys asmenys pagal 22 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriems taikoma paskirstymo procedūra, bet kurie nėra vienas kito šeimos nariai, pagal galimybę paskiriami į tą pačią valstybę narę.

Pagrindimas

Pagal jūsų pranešėjos pasiūlytą pakeistą perkėlimo modelį prašytojai galėtų būti perkeliami į valstybes nares grupėmis, o ne tik pavieniui, tačiau jų atveju teisė rinktis paskirties valstybę narę nebūtų suteikta, o galėtų būti įmanoma tik esant galimybei, kitaip nei šeimos narių atveju, kurie visada perduodami tai pačiai valstybei narei.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo valstybei narei išlaidų valstybei narei naudos gavėjai išmokama vienkartinė 500 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši finansinė parama teikiama taikant Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje nustatytas procedūras.

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros išlaidos, susijusios su prašytojo perdavimu paskyrimo valstybei narei, dengiamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis ir jai išmokama vienkartinė 300 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 straipsnio c dalį perduotą asmenį.

Pagrindimas

Pranešėja siūlo perduoti valstybių narių atsakomybę už prašytojų perkėlimą pagal reglamentą „Dublinas“ Europos prieglobsčio agentūrai. Kompensaciją sumažinus nuo 500 iki 300 EUR būtų sutaupyta lėšų, kurios, kaip mano pranešėja, turėtų būti investuotos į sistemos rėmimą.

Pakeitimas     201

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

43 straipsnis

Išbraukta.

Taisomojo paskirstymo nutraukimas

 

Automatizuota sistema praneša valstybėms narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 150 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 dalį.

 

Po 2 dalyje nurodyto pranešimo taisomojo paskirstymo taikymas tai valstybei narei nutraukiamas.

 

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

VII a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

VIIa skyrius

 

Abipusis solidarumas

 

43a straipsnis

 

Taisomojo paskirstymo mechanizmo taikymo sustabdymas

 

1.   Jei valstybė narė sistemingai atsisako vykdyti savo įsipareigojimus registruoti potencialius pareiškėjus pagal 3 straipsnio -1 dalį ir atsisakė Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros paramos, kuri būtų galėjus sudaryti galimybes valstybei narei vykdyti savo įsipareigojimus pagal 3 straipsnio -1 dalį, Komisija paveda Agentūrai pradėti tos valstybės narės stebėseną pagal Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamentas] [14] straipsnio (2) dalį siekiant nustatyti, ar ji laikosi savo įsipareigojimų pagal 3 straipsnio -1 dalį.

 

2.   Jeigu atlikus valstybės narės stebėsena, nurodytą 1 dalyje, daroma išvada, kad valstybė narė sistemingai atsisako vykdyti savo įsipareigojimus pagal 3 straipsnio -1 dalį ir atsisakė Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros paramos, kuri būtų galėjus sudaryti galimybes valstybei narei vykdyti savo įsipareigojimus pagal 3 straipsnio -1 dalį, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali nedelsdama priimti įgyvendinimo aktą, kuriame nusprendžiama sustabdyti 34 straipsnyje nurodyti taisomojo paskirstymo mechanizmo taikymą tai valstybei narei.

 

3.   Sprendimas sustabdyti taisomojo paskirstymo mechanizmo taikymą pagal 2 dalį galioja nurodytą ne ilgesnį nei vienų metų laikotarpį ir gali būti atnaujinamas. Rengdama įgyvendinimo aktą, Komisija užtikrina, kad visi dokumentai, įskaitant įgyvendinimo akto projektą, būtų tinkamu ir tuo pačiu laiku perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos Parlamentas nedelsiant informuojamas apie visas priimtas paskesnes priemones ir sprendimus.

 

43b straipsnis

 

Prievartos priemonės

 

1.   Jeigu valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal VII skyrių, taikoma procedūra, numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. XXXX, [X] straipsnyje.

 

2.   Jeigu valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal VII skyrių, jai neleidžiama naudotis ES lėšomis, kuriomis finansuojamas trečiųjų šalių piliečių grąžinimas į trečiąsias šalis ir ji kasmet teikia ataskaitas apie lėšų, gautų pagal Reglamentą (ES) Nr. 516/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, panaudojimą.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Automatinės sistemos ir EURODAC sąveika užtikrinama, kad taikant taisomąjį mechanizmą informaciją apie paskyrimo valstybės narės nustatymą būtų galima perduoti automatiškai.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra.

3.  Už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą, taip pat už centrinės sistemos sąveiką su kitomis sistemomis atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra.

Pakeitimas     205

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  47 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos prieglobsčio institucijos turi prieigą prie 44 straipsnio 1 dalyje nurodytos automatizuotos sistemos, kad įvestų informaciją, nurodytą 20 straipsnio 7 dalyje, 22 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 37 straipsnio 1 dalyje ir 39 straipsnio h punkte.

1.  47 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos prieglobsčio institucijos turi prieigą prie 44 straipsnio 1 dalyje nurodytos automatizuotos sistemos, kad įvestų informaciją, nurodytą 20 straipsnio 7 dalyje, 22 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 37 straipsnio 1 dalyje ir 39 straipsnio h punkte, ir veiktų 36c straipsnyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas     206

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodytoms institucijoms rengiami reikalingi mokymai, susiję su šio reglamento taikymu.

3.  1 dalyje nurodytoms institucijoms rengiami reikalingi reguliarūs mokymai, susiję su šio reglamento taikymu, be kita ko, su praktinėmis svarbios informacijos rinkimo ir vaiko interesų vertinimo procedūromis. Valstybės narės užtikrina, kad būtų specialiai apmokytų darbuotojų arba specializuotų paramos paslaugų darbuotojams, kuriems pavesta vertinti vaiko interesus nelydimų nepilnamečių atvejais.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų visiškai ir specialiai apmokytų darbuotojų, dirbančių su kebliais klausimais, pavyzdžiui, susijusiais su vaiko interesų vertinimu.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra nustato 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų tinklo veiklos sritis ir sudaro jai palankias sąlygas, kad būtų skatinamas praktinis bendradarbiavimas ir būtų dalijamasi informacija dėl visų klausimų, susijusių su šio reglamento taikymu, įskaitant praktinių priemonių ir gairių plėtojimą.

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra nustato 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų tinklo veiklos sritis ir sudaro jai palankias sąlygas, kad būtų skatinamas praktinis bendradarbiavimas ir būtų dalijamasi informacija dėl visų klausimų, susijusių su šio reglamento taikymu, įskaitant praktinių priemonių ir gairių plėtojimą. Šalių kandidačių ir potencialių kandidačių bei Europos kaimynystės šalių kompetentingos institucijos gali būti pakviestos bendradarbiauti šiame tinkle.

Pakeitimas     208

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atliekamą asmens duomenų tvarkymą stebi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal Reglamento (EB) NR. 45/2001 ir pagal duomenų apsaugos nuostatas, nustatytas [Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010].

3.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir duomenų apsaugos nuostatos, išdėstytos Reglamente (ES) xxx/xxx [Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio paramos biuro, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 439/2010], visų pirma kalbant apie Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdomą stebėseną.

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad Reglamentas Nr. 45/2001 taikomas ESPB atliekamam duomenų tvarkymui apskritai, net tik kai EDAPP vykdo stebėseną.

Pakeitimas     209

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 34 straipsnio 2 dalies, per pirmus tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo taisomojo paskirstymo mechanizmas nenaudojamas. Nukrypstant nuo 34 straipsnio 3 dalies pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo ir kol praeis vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo, ataskaitiniu laikotarpiu laikomas laikotarpis, praėjęs nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Nukrypstant nuo 34 straipsnio 3 dalies po šio reglamento įsigaliojimo ir kol praeis vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo, ataskaitiniu laikotarpiu laikomas laikotarpis, praėjęs nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo 35 straipsnio, taisomajam paskirstymui skirtas referencinis raktas apskaičiuojamas pagal Ia priede nurodytą formulę, taikomą pirmuosius penkerius metus po [šio reglamento įsigaliojimo data].

Pakeitimas     211

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [18 mėnesių po įsigaliojimo] ir vėliau kasmet Komisija peržiūri taisomojo paskirstymo mechanizmo, nustatyto šio reglamento VII skyriuje, veikimą ir visų pirma jo 34 straipsnio 2 dalyje ir 43 straipsnyje nustatytas ribas.

Ne vėliau kaip [18 mėnesių po įsigaliojimo] ir vėliau kasmet Komisija peržiūri taisomojo paskirstymo mechanizmo, nustatyto šio reglamento VII skyriuje, veikimą.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pasitarusi su tinkamomis ekspertų įstaigomis ir organizacijomis, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra 53 straipsnio 2a dalyje nurodomu pereinamuoju laikotarpiu visose valstybėse narėse atlieka pajėgumų priimti nelydimus nepilnamečius inventorizaciją, siekiant nustatyti trūkumus ir pasiūlyti valstybėms narėms pagalbą šiuos trūkumus šalinant.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 panaikinamas valstybėms narėms, kurioms taikomas šis reglamentas, kiek tai susiję su jų pareigomis jų tarpusavio santykiuose..

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 panaikinamas.

Pagrindimas

Pranešėja laikosi nuomonės, kad valstybės narės, kurioms taikoma atsisakymo dalyvauti nuostata, turėtų aiškiai apsispręsti, ar jos dalyvauja Dublino sistemoje, ar nedalyvauja, nes leidus kai kurioms valstybėms narėms pasinaudoti galimybe toliau laikytis reglamento „Dublinas III“, kai visos kitos valstybės narės yra perėjusios į sistemą „Dublinas IV“, atsirastų nereikalingos painiavos.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia priedas

 

Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl 53 straipsnyje nurodomo referencinio rakto apskaičiavimo

 

1.  Taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, šiame priede nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kiekvienai valstybei narei taikomas referencinis skaičius nustatomas remiantis bazinio rakto ir 35 straipsnyje nurodomo referencinio rakto deriniu. Šis laikinasis referencinis raktas vadinamas pereinamojo laikotarpio referenciniu raktu ir pereinamuoju laikotarpiu yra taikomas vietoj referencinio rakto, nurodomo 35 straipsnyje.

 

2.  1 dalyje minimas bazinis referencinis raktas apskaičiuojamas sudedant 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2016 m. valstybėje narėje pateiktų prašymų skaičių ir padalinant jį iš viso tuo laikotarpiu visose valstybėse narėse pateikto prašymų skaičiaus, naudojant Eurostato duomenis.

 

3.  Europos sąjungos prieglobsčio agentūra nustato bazinį referencinį raktą ir 35 straipsnyje nurodytą referencinį raktą.

 

4.  Pereinamojo laikotarpio referencinis raktas nustatomas taip:

 

a)  nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki pirmųjų kalendorinių metų po įsigaliojimo datos pabaigos (X metai) pereinamojo laikotarpio referencinis raktas yra toks pats kaip bazinis referencinis raktas;

 

b)  X+1 metais pereinamojo laikotarpio referencinį raktą sudaro 67 proc. bazinio referencinio rakto ir 33 proc. referencinio rakto, nurodyto šio reglamento 35 straipsnyje;

 

c)  X+2 metais pereinamojo laikotarpio referencinį raktą sudaro 33 proc. bazinio referencinio rakto ir 67 proc. referencinio rakto, nurodyto šio reglamento 35 straipsnyje;

 

 

 

 

 

5.  Pasibaigus laikotarpiui, minimam šio priedo 4 dalies c punkte, referencinis raktas apskaičiuojamas pagal 35 straipsnį.

 

6.   Taikydama šiame priede nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, pagal Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento 14 straipsnio 1 dalies nuostatas stebi, kaip valstybės narės laikosi bazinio referencinio rakto vertės, kuri yra mažesnė nei 35 straipsnyje nurodyto referencinio rakto vertės, ir padeda joms imtis reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas jų prieglobsčio ir priėmimo sistemų veikimas.

(1)

OL C 34, 2017 2 2, p. 144.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Plataus užmojo, bet pragmatiškas pasiūlymas

Dublino reglamente nustatyta, kuri ES valstybė narė atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą. 2015 m. pabėgėlių krizė aiškiai parodė, kad reikia iš esmės reformuoti Dublino reglamentą siekiant užtikrinti struktūrinį ir orų prieglobsčio prašytojų priėmimą Europoje, tuo pat metu leidžiant valstybėms narėms veiksmingai valdyti savo sienas. Kadangi dabartinis Dublino reglamentas turi esminio ir struktūrinio pobūdžio trūkumų, ir tik esminė bei struktūrinė reforma gali būti tinkamai išspręsti šias problemas.

Europos Parlamentas siūlo sistemą, kuri praktiškai veiks vietoje. siekiant šio tikslo būtina užtikrinti, kad tiek valstybės narės, tiek prašytojai būtų skatinami laikytis Dublino sistemos taisyklių. Valstybės narės (visos pasirašiusios Ženevos konvenciją) turės pritarti teisingam atsakomybės už pabėgėlių priėmimą paskirstymui. Prašytojai turės sutikti su tuo, kad jie neturės pasirinkimo teisės kalbant apie valstybes nares, kurios atliks jų prieglobsčio prašymų vertinimą.

Europos Parlamento siūloma sistema veiks tiek esant įprastiems migracijos srautams, tiek ištikus krizei. Ji taip pat suvaldys krizes prie bet kurios Sąjungos išorės sienos. Taryba yra aiškiai gali priimti sprendimą dėl šio reglamento balsų dauguma ir dabar daugiausia dėmesio turėtų skirti tam, kad ši sistema veiktų praktikoje, o ne tik pasiekus vieningo sprendimo Taryboje.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Nuolatinis ir automatinis paskirstymo mechanizmas nenustatant ribinių verčių

Prašytojai, turintys šeimos narių konkrečiose valstybėse narėse arba ryšių su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, jose gyveno arba studijavo anksčiau, perkeliami į šias valstybes nares. Prašytojai, neturintys šių ryšių su konkrečia valstybe nare perkeliami taikant taisomojo paskirstymo sistemą. Perkėlimo Europos Sąjungoje sistemą, todėl pakeičia ankstesnį siuntimo atgal į valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia, kriterijų. Sistema būtų taikoma visais atvejais, ne tik krizės laikotarpiu ir nenustatomos ribinės vertės, kaip siūlė Europos Komisija.

Prašytojų registravimas iš karto atvykus ir saugumas

Europos Parlamento pozicijoje numatytos svarbios paskatos valstybėms narėms ir pareiškėjams registruotis iškart atvykus į ES. Taip bus sudarytos sąlygos valdžios institucijoms geriau kontroliuoti, asmenis, esančius mūsų teritorijoje. Pasiūlyme taip pat reikalaujama nustatyti privalomas visų prašytojų saugumo patikras atitinkamose nacionalinėse ir Europos duomenų bazėse. Prašytojai, kurie kelia grėsmę saugumui, nebus perduodami kitoms valstybėms narėms.

Tinkamos procedūros valstybėje narėje, į kurią atvykstama pirmiausia

Pagal galiojantį Dublino reglamentą valstybei narei, į kurią atvykstama pirmiausia, tenka nepagrįsta našta. Procedūros turi būti sparčios ir užtikrinti, kad prašytojai. kuriuos reikia perkelti į kitas valstybes nares, būtų perskeliami greitai. Todėl numatyta lengva šeimos susijungimo ir kitų tikrų ryšių atvejais taikoma procedūra.

ES biudžeto ir ES prieglobsčio agentūros parama

Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad prašytojų priėmimo išlaidos vykdant su Dublino reglamentu susijusias procedūras turėtų tekti ES biudžetui siekiant, kad nesąžiningai didelė našta netektų toms valstybėms narėms, kurios turės atlikti labai daug šių procedūrų. Europos Parlamentas taip pat mano, kad atsakomybė už prašytojų perdavimą priėmus sprendimą pagal Dublino reglamentą turėtų būti tekti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai.

Sąžiningos atsakomybės skaičiavimas

Sąžininga dalis, tenkanti kiekvienai valstybei narei įgyvendinant perkėlimo Europos Sąjungoje sistemą, skaičiuojama remiantis BVP ir gyventojų skaičiumi. Taip bus užtikrina, kad didesnėms ir turtingesnėms šalims teks didesnė atsakomybės dalis nei mažesnėms ir ne tokioms turtingoms šalims. Prašytojai bus perduodami taikant taisomojo paskirstymo sistemą toms valstybėms narėms, kurios gavo mažiausiai prašytojų, palyginti su joms priklausančia sąžininga dalimi.

Taisomojo paskirstymo sistemos veikimas

Prašytojai, neturintys tikrų ryšių su konkrečia valstybe nare bus perkeliami Europos Sąjungoje. Jeigu pareiškėjas registravosi Sąjungos pirmojo atvykimo valstybėje narėje, jam bus suteikta galimybė pasirinkti iš keturių valstybių narių, kurioms teko mažiausiai prašytojų palyginti su joms priklausančia sąžininga dalimi. Kadangi prašytojams registruojantis sistemoje valstybės narės, kurioms tenka mažiausia dalis, nuolat keisis, prašytojai negalės žinoti, iš kurių keturių valstybių narių jie galės pasirinkti, priimdami sprendimą prašyti apsaugos Europoje. Taigi šiai sistemai nebus būdingas „traukos veiksnys“, o ribotas pasirinkimas suteiks prašytojams galimybę dalyvauti procedūroje, taigi turėtų atitinkamai sumažinti antrinio judėjimo riziką.

Prašytojams taip pat bus leidžiama registruoti ne daugiau kaip 30 žmonių grupes. Grupės registravimas prašytojams nesuteikia teisės prašyti suteikti apsaugą konkrečioje šalyje, kaip, pavyzdžiui, būtų esant šeimos ryšiams, bet prašytojai, kurie iki išvykdami iš savo šalies arba kelionės metu sukūrė artimus tarpusavio ryšius, galės likti kartu ir būti perduoti į tą pačią valstybę narę. Tai turėtų taip pat sumažinti antrinio judėjimo riziką.

Galimybė pasirinkti iš keturių valstybių narių, kurioms teko mažiausiai prašytojų palyginti su joms priklausančia sąžininga dalimi, taip pat galimybė būti perduotiems kaip grupė taikoma tik tada, kai prašytojai registruojasi pirmojo atvykimo valstybėje narėje.

Suteikti valstybėms narėms galimybę sėkmingai įgyvendinti naują prieglobsčio sistemą

Europos Parlamentas įtraukė trejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį valstybėms narėms, istoriškai gavusioms daug prieglobsčio prašytojų, ir toliau teks didesnė atsakomybė, o valstybės narės, turinčios mažiau patirties priimti prieglobsčio prašytojus, pradės taikydamos mažesnę atsakomybės dalį. Per šiuos trejus metus valstybių narių dalis automatiškai bus vis labiau sąžiningai padalyta. ES prieglobsčio agentūros parama ir stebėsena užtikrins, kad visos valstybės narės turėtų gebėjimus veiksmingai įgyvendinti sąžiningą bendrą Europos prieglobsčio sistemą.

Kova su antriniu judėjimu

Svarbu užtikrinti, kad prašytojai liktų valstybėje narėje, atsakingoje už jų tarptautinės apsaugos prašymo vertinimą. Siekiant šio tikslo, spragos, iki šiol sudariusios galimybę vienos valstybės atsakomybę perkelti kitai, pašalintos. Dublino reglamentas sudarys galimybę greitai nuspręsti, kuri valstybė narė atsakinga, ir prašytojas praktiškai negalės šio sprendimo pakeisti. Vienintelis būdas gauti tarptautinę apsaugą Europoje bus likti atsakingoje valstybėje narėje.

Labai mažai tikimybių gauti apsaugą turinčių prašytojų filtras

Norint sužinoti, ar tarptautinės apsaugos prašytojas atitinka reikalavimus gauti apsaugą, tokiu būdu atskiriant juos nuo vadinamųjų ekonominių migrantų, būtina kiekvieną prašymą įvertinti individualiai. Šį sudėtingą procesą atlieka atsakinga valstybė narė.

Taigi siekiant gerai veikiančios prieglobsčio sistemos netikslinga perkelti prašytojus, kurie beveik neturi galimybių gauti tarptautinę apsaugą. Tuo pačiu sistema, kuri užkrautų per didelę naštą pasienio valstybėms narėms nebūtų veiksminga. Todėl į pasiūlymą įtrauktas tinkamai reglamentuotas prašytojų, kurie turi labai mažas galimybes gauti tarptautinę apsaugą, filtras.

Šie prašytojai nebūtų perkelti, o jų prašymai būtų tvarkomi pirmojo atvykimo valstybėje narėje, kuri gautų papildomą ES paramą šiam klausimui spręsti. Taigi pagal sistemą prašytojams užtikrinama sąžininga prieglobsčio suteikimo procedūra ir siekis sukurti veiksmingą prieglobsčio sistemą nereikalingais perkėlimais nesukuriant nereikalingos naštos pasienio valstybėms narėms.

Skatinti prašytojus likti oficialioje sistemoje

Labai pagerinus informacijos, teisinės pagalbos ir paramos teikimą tarptautinės apsaugos prašytojams, numačius veiksmingesnes procedūras, prašytojai bus skatinami bendradarbiauti su valdžios institucijomis.

Garantijos nepilnamečiams

Europos Parlamentas skyrė daug dėmesio, kad užtikrintų tvirtas garantijas tiek lydimiems, tiek nelydimiems nepilnamečiams. Vienos iš pagrindinių nuostatų yra griežtesnės taisyklės dėl vaiko interesų vertinimo, griežti reikalavimai globėjų skyrimui ir vaikams pritaikytos informacijos teikimui. Nelydimi nepilnamečiai negali būti perkeliami ES tarpdisciplininei grupei neatlikus jų interesų vertinimo ir nedalyvaujant globėjui priimančioje valstybėje narėje.

Visų valstybių narių dalyvavimo užtikrinimas

Europos Parlamentas mano, kad visos ES valstybės narės gerbia demokratinį sprendimų priėmimo procesą, net ir tais atvejais, kai rezultatai jų netenkina. Siekiant paskatinti valstybes nares laikytis taisyklių, įtraukti prievartos mechanizmai, skirti valstybėms narėms, kurios nesilaikys numatytų taisyklių. Pasienio valstybėms narėms, atsisakius registruoti prašytojus, prašytojų perkėlimas iš jų teritorijos bus sustabdytas. Valstybės narės, atsisakiusios priimti į jų teritoriją perkeliamus prašytojus, patirs galimybių gauti ES lėšas apribojimus ir negalės pasinaudoti ES lėšomis prašytojų, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, grąžinimui.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref. D(2016)51537

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui

Claude’ui Moraesui

ASP 13G205

Briuselis

Tema:   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

  (COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 58 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą nagrinėjusios konsultacinės darbo grupės posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas 2016 m. lapkričio 29 d. posėdyje nusprendė („už“ balsavo 12 narių, 2 balsavo „prieš“ ir 1 narys susilaikė(1)) rekomenduoti atsakingam Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

KONSULTACINE DARBO GRUPE

TEISĖS TARNYBŲ

Briuselis, 2016 m. spalio 6 d.

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTAS

    TARYBA

    KOMISIJA

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

2016 m. gegužės 4 d. COM(2016) 0270 – 2016/0133(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 straipsnį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisinės tarnybų atstovai, 2016 m. gegužės 25 d. ir liepos 7 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose apsvarsčiusi pasiūlymą dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, naujos redakcijos, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 1 straipsnyje siūlomas įtraukti žodis „vienos“;

– 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse siūlomas išbraukti žodžių junginys „brolių ir (arba) seserų“;

– 10 straipsnio 1 dalyje žodis „tik“;

– 10 straipsnio 2 dalyje siūlomas išbraukti žodžių junginys „brolis ir (arba) sesuo“;

– 13 straipsnio įžanginėje dalyje siūlomas išbraukti žodžių junginys „ir (arba) nepilnamečiai nesusituokę broliai ir (arba) seserys“;

– visas 1 priedo tekstas.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (2.5.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Nuomonės referentė: Ramona Nicole Mănescu

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant užtikrinti, kad prašytojai, kurių prašymai nepriimtini, arba prašytojai, kuriems greičiausiai nereikia tarptautinės apsaugos, nesileistų į galimai pavojingą kelionę iš savo kilmės šalies į ES valstybę narę, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, bendradarbiaudama su Komisija ir valstybėmis narėmis, turėtų pasirūpinti, kad potencialūs migrantai būtų informuojami apie teisėtus patekimo į Sąjungą kelius ir neteisėtos imigracijos riziką;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir sumažinti didžiulį prieglobsčio prašymų, grindžiamų klaidinga informacija, skaičių.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  sunkumai, su kuriais susiduriama valdant migrantų srautus migrantų priėmimo ir skirstymo centruose (vadinamuosiuose migrantų antplūdžio valdymo centruose) pirmojo atvykimo valstybėse narėse, rodo, kad būtinas glaudesniu bendradarbiavimu grindžiamas ir konkretesnis požiūris;

Pagrindimas

Šiame pakeitime akcentuojama, kodėl pagrįsta taikyti bendrą ES požiūrį.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad prašytojai, pateikę nepriimtinus prašymus, arba prašytojai, kuriems greičiausiai nereikia tarptautinės apsaugos arba kurie kelia grėsmę saugumui, nebūtų perduodami tarp valstybių narių, būtina užtikrinti, kad pirmojo prašymo valstybė narė patikrintų prašymo priimtinumą pirmos prieglobsčio šalies ir saugios trečiosios šalies atžvilgiu ir pagal paspartintą procedūrą išnagrinėtų prašymus, kuriuos pateikė iš saugių kilmės šalių, įtrauktų į ES sąrašą, atvykę prašytojai, taip pat prašymus, kuriuos pateikė grėsmę saugumui keliantys prašytojai;

Išbraukta.

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad būtų besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir (arba) motinos susiklostę priklausomumo santykiai turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad kitos valstybės narės teritorijoje yra juo pasirūpinti galintis šeimos narys arba giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Siekiant atgrasyti nelydimus nepilnamečius nuo antrinio judėjimo, kuris neatitinka jų interesų, nesant šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė turėtų būti ta, kurioje nelydimas nepilnametis pirmiausia yra pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad tai neatitiktų vaiko interesų. Prieš perduodama nelydimą nepilnametį kitai valstybei narei, perduodančioji valstybė narė turėtų užtikrinti, kad ta valstybė narė imsis visų reikalingų ir tinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų pirma, kad greitai paskirs atstovą arba atstovus, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visų teisių, kurias jis turi. Prieš priimant bet kokį sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį, jo interesus turėtų įvertinti tinkamai kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai;

(20)  siekiant užtikrinti, kad būtų besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir (arba) motinos susiklostę priklausomumo santykiai turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad kitos valstybės narės teritorijoje yra juo pasirūpinti galintis šeimos narys arba giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu atsakomybės kriterijumi. Atskirti vaikai, kurie taip pat teisiškai laikomi nelydimais nepilnamečiais, yra atskira kategorija, kuriai turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Siekiant atgrasyti nelydimus nepilnamečius nuo antrinio judėjimo, kuris neatitinka jų interesų, nesant šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė turėtų būti ta, kurioje nelydimas nepilnametis pirmiausia yra pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad tai neatitiktų vaiko interesų. Prieš perduodama nelydimą nepilnametį kitai valstybei narei, perduodančioji valstybė narė turėtų užtikrinti, kad ta valstybė narė imsis visų reikalingų ir tinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų pirma, kad greitai paskirs atstovą arba atstovus, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visų teisių, kurias jis turi. Prieš priimant bet kokį sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį, jo interesus turėtų įvertinti tinkamai kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai ir būtų išvengta kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio judėjimo tarp valstybių narių, būtina nustatyti aiškias pareigas, kurias vykstant procedūrai turi vykdyti prašytojas, apie kurias jis turėtų būti laiku informuojamas. Jei tos teisinės pareigos nevykdomos, dėl to prašytojui turėtų būti tinkamų ir proporcingų procedūrinių pasekmių, taip pat tinkamų ir proporcingų pasekmių jo priėmimo sąlygų atžvilgiu. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją valstybė narė, kurioje yra prašytojas, turėtų bet kuriuo atveju užtikrinti, kad būtų patenkinti būtinieji to asmens materialiniai poreikiai;

(22)  siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai ir būtų išvengta kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio judėjimo tarp valstybių narių, būtina nustatyti aiškias pareigas, kurias vykstant procedūrai turi vykdyti prašytojas, apie kurias jis turėtų būti laiku informuojamas. Jei tos pareigos nevykdomos, dėl to prašytojui neturėtų būti atimta teisė į teisingą ir nešališką procedūrą arba kilti nereikalingų, netinkamų ir neproporcingų pasekmių jo priėmimo sąlygų atžvilgiu. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją valstybė narė, kurioje yra prašytojas, turėtų bet kuriuo atveju užtikrinti, kad būtų patenkinti būtinieji to asmens poreikiai;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai priimami sprendimai dėl perdavimo atsakingai valstybei narei, laikantis visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio. Galimybė pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra kita valstybė narė, nes joje yra jo šeimos narys, arba nelydimų nepilnamečių atveju – giminaitis. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, veiksminga teisės gynimo nuo tokių sprendimų priemonė turėtų apimti tiek šio reglamento taikymo, tiek teisinių ir faktinių aplinkybių, susiklosčiusių valstybėje narėje, kuriai perduodamas prašytojas, vertinimą. Veiksminga teisių gynimo priemonė turėtų apimti tik vertinimą, ar yra grėsmė, kad gali būti pažeistos prašytojų pagrindinės teisės į šeimos gyvenimą, vaiko teisės arba nežmoniško ir žeminančio elgesio uždraudimas;

(24)  bet kuris asmuo, kuriam taikomas šis reglamentas, turėtų turėti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, t. y. teisę pateikti skundą dėl sprendimo arba prašyti jį peržiūrėti, vadovaudamasis taikomas teisės aktais ir remdamasis faktiniu ir teisiniu pagrindais. Siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai priimami sprendimai dėl perdavimo atsakingai valstybei narei, laikantis visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio. Galimybė pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra kita valstybė narė, nes joje yra jo šeimos narys, arba nelydimų nepilnamečių atveju – giminaitis. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų ir atitinkamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos, veiksminga teisių gynimo nuo tokių sprendimų priemonė turėtų apimti tiek šio reglamento taikymo, tiek teisinių ir faktinių aplinkybių, susiklosčiusių valstybėje narėje, kuriai perduodamas arba į kurią grąžinamas prašytojas, vertinimą. Veiksminga teisių gynimo priemonė iš esmės turėtų apimti vertinimą, ar yra grėsmė, kad gali būti pažeistos prašytojų pagrindinės teisės į šeimos gyvenimą, vaiko teisės arba nežmoniško ir žeminančio elgesio uždraudimas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti teisę į veiksmingą teisių gynimą, šiuo tikslu konstatuojamosios dalies pradžioje įrašoma nuostata apie tokią teisę ir pateikiama nuoroda į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant greitai nustatyti atsakomybę ir paskirstyti tarptautinės apsaugos prašytojus tarp valstybių narių, prašymų perimti savo žinion pateikimo ir atsakymo į juos, pranešimų apie atsiėmimą ir perdavimo įvykdymo terminai, taip pat skundų pateikimo ir sprendimo dėl jų priėmimo terminai turėtų būti kiek įmanoma suderinti ir sutrumpinti;

(26)  siekiant greitai nustatyti atsakomybę ir paskirstyti tarptautinės apsaugos prašytojus tarp valstybių narių, prašymų perimti savo žinion pateikimo ir atsakymo į juos, pranešimų apie atsiėmimą ir perdavimo įvykdymo terminai, taip pat skundų pateikimo ir sprendimo dėl jų priėmimo terminai turėtų būti kiek įmanoma sutrumpinti, kartu nepažeidžiant prašytojų pagrindinių teisių, pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų, teisių, pamatinio vaiko interesų principo bei teisės į šeimos susijungimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad mechanizmas veiktų kaip priemonė, padedanti neproporcingai didelį spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti automatiškai, kai tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus;

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų skaičiumi, ekonomikos dydžiu ir stabilumu kaimyninėse trečiosiose šalyse, kartu su riba, kad mechanizmas veiktų kaip priemonė, padedanti neproporcingai didelį spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti automatiškai, kai tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekiant sustiprinti praktinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija visais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais, įskaitant praktinių priemonių ir gairių parengimą, turėtų būti sukurtas Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros koordinuojamas valstybių narių kompetentingų institucijų tinklas;

(42)  siekiant sustiprinti praktinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija visais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais, įskaitant praktinių priemonių ir gairių parengimą, turėtų būti sukurtas Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros koordinuojamas valstybių narių kompetentingų institucijų tinklas. Šis tinklas turėtų būti pajėgus bendradarbiauti su tranzito šalių, kilmės šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančių šalių valdžios institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, ypač Jungtinių Tautų agentūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  siekiant įvertinti, ar šiame reglamente nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas atitinka tikslą užtikrinti teisingą atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimą ir sumažinti tam tikroms valstybėms narėms tenkančią neproporcingai didelę naštą, Komisija turėtų peržiūrėti, kaip veikia taisomojo paskirstymo mechanizmas, ir visų pirma patikrinti, ar riba, kurią pasiekus pradedamas ir nustojamas taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmas, veiksmingai užtikrinamas teisingas atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimas ir galimybės prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis, kai valstybei narei tenka neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos jis atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius;

(52)  siekiant įvertinti, ar šiame reglamente nustatytas taisomojo paskirstymo mechanizmas atitinka tikslą užtikrinti teisingą atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimą ir sumažinti tam tikroms valstybėms narėms tenkančią neproporcingai didelę naštą, Komisija turėtų peržiūrėti, kaip veikia taisomojo paskirstymo mechanizmas, ir visų pirma patikrinti, ar riba, kurią pasiekus pradedamas ir nustojamas taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmas, veiksmingai užtikrinamas teisingas atsakomybės tarp valstybių narių pasidalijimas ir galimybės prašytojams greitai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūromis, kai valstybei narei tenka neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos jis atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius. Todėl Europos Komisija turėtų reguliariai skelbti informaciją apie kiekvienos valstybės narės gautų tarptautinės apsaugos prašymų skaičių, teigiamų atsakymų skaičių, prašytojų kilmę ir kiekvieno prašymo nagrinėjimo trukmę;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  nelydimas nepilnametis – nepilnametis, kuris į valstybių narių teritoriją atvyksta nelydimas pagal atitinkamos valstybės narės teisę arba praktiką už jį atsakingo suaugusio asmens ir iki tol, kol toks suaugęs asmuo faktiškai ima jį prižiūrėti; nelydimais nepilnamečiais taip pat laikomi nepilnamečiai, atvykę ir be priežiūros palikti valstybių narių teritorijoje;

j)  nelydimas nepilnametis – nepilnametis, kuris į valstybių narių teritoriją atvyksta nelydimas pagal atitinkamos valstybės narės teisę arba praktiką už jį atsakingo suaugusio asmens ir iki tol, kol toks suaugęs asmuo faktiškai ima jį prižiūrėti; nelydimais nepilnamečiais taip pat laikomi nepilnamečiai, atvykę ir be priežiūros palikti valstybių narių teritorijoje, taip pat nepilnamečiai, kurie buvo atskirti nuo abiejų tėvų arba nuo ankstesnių teisinių ar tradicinių pirminių globėjų;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti sąvokos „nelydimas nepilnametis“ taikymo sritį.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieš taikydama atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijus pagal III ir IV skyrius, pirmoji valstybė narė, kurioje pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas:

Išbraukta.

a)  išnagrinėja, ar tarptautinės apsaugos prašymas yra nepriimtinas pagal Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies b ir c punktus, kai šalis, kuri nėra valstybė narė, prašytojo atžvilgiu yra laikoma prašytojo pirmąja prieglobsčio šalimi arba saugia trečiąja šalimi, ir

 

b)  išnagrinėja prašymą taikydama paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį, kai tenkinamos šios sąlygos:

 

i)  prašytojas turi trečiosios šalies pilietybę arba yra asmuo be pilietybės ir anksčiau nuolatos gyveno toje šalyje, kuri kaip saugi kilmės šalis įtraukta į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, sudarytą pagal Reglamentą [2015 m. rugsėjo 9 d. pasiūlymas COM(2015) 452], arba

 

ii)  prašytojas dėl svarbių priežasčių gali būti laikomas keliančiu grėsmę valstybės narės nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai, arba prašytojas pagal nacionalinės teisės aktus buvo prievarta išsiųstas dėl svarbių priežasčių, susijusių su visuomenės saugumu arba viešąja tvarka.

 

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  apie tai, kad teisė prašyti tarptautinės apsaugos nesuteikia galimybės prašytojui pasirinkti, kuri valstybė narė bus atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą;

a)  apie tai, kad teisė prašyti tarptautinės apsaugos nesuteikia galimybės prašytojui pasirinkti, kuri valstybė narė bus atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę į šeimos susijungimą;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai reikia, kad prašytojas gerai suprastų, informacija taip pat pateikiama žodžiu, pavyzdžiui, siejant su asmeniniu pokalbiu, kaip nurodyta 7 straipsnyje.

Kai reikia, kad prašytojas gerai suprastų, informacija taip pat pateikiama žodžiu, pavyzdžiui, siejant su asmeniniu pokalbiu, kaip nurodyta 7 straipsnyje. Kai prašytojas yra nepilnametis, informacija jam turi būti suteikta vaikams tinkamu būdu.

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama spręsti klausimus, susijusius su specifine nepilnamečių padėtimi, šiuo tikslu stiprinant jų teises. Pakeitimas susijęs su 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmeninis pokalbis vedamas kalba, kurią prašytojas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti, ir kuria jis gali bendrauti. Prireikus valstybės narės pasitelkia vertėją žodžiu, galintį užtikrinti tinkamą prašytojo ir asmens, vedančio pokalbį, bendravimą.

3.  Asmeninis pokalbis vedamas kalba, kurią prašytojas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti, ir kuria jis gali bendrauti, jei reikia, vaikams tinkamu būdu. Prireikus valstybės narės pasitelkia vertėją žodžiu, galintį užtikrinti tinkamą prašytojo ir asmens, vedančio pokalbį, bendravimą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama spręsti klausimus, susijusius su specifine nepilnamečių padėtimi, šiuo tikslu stiprinant jų teises. Pakeitimas susijęs su 6, 8 ir 10 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras, valstybės narės pirmiausia vadovaujasi vaiko interesais.

1.  Vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras, valstybės narės sistemingai vertina, kas geriausiai atitinka vaiko interesus, ir visų pirma vadovaujasi šiais interesais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti nepilnamečių teises ir valstybių narių pareigas jų atžvilgiu. Pakeitimas susijęs su kitais 8 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė , kurioje nelydimas nepilnametis privalo būti, užtikrina, kad šiame reglamente numatytose susijusiose procedūrose nelydimam nepilnamečiui atstovautų ir (arba) padėtų atstovas. Atstovas turi turėti kvalifikaciją ir kompetenciją, kad būtų užtikrinta, kad atliekant šiame reglamente numatytas procedūras bus atsižvelgta į nepilnamečio interesus. Toks atstovas turi galimybę susipažinti su prašytojo byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią atmintinę nelydimiems nepilnamečiams.

Kiekviena valstybė narė, kurioje yra nelydimas nepilnametis, užtikrina, kad šiame reglamente numatytose susijusiose procedūrose nelydimam nepilnamečiui atstovautų ir (arba) padėtų tinkamai apmokytas atstovas, kuris būtų paskiriamas iš karto, kai tik atvyksta nelydimas nepilnametis. Atstovas turi turėti kvalifikaciją ir kompetenciją, kad būtų užtikrinta, kad atliekant šiame reglamente numatytas procedūras bus atsižvelgta į nepilnamečio interesus. Toks atstovas turi galimybę susipažinti su prašytojo byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią atmintinę nelydimiems nepilnamečiams.

Šia dalimi nedaromas poveikis Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnio atitinkamoms nuostatoms.

Šia dalimi nedaromas poveikis Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnio atitinkamoms nuostatoms.

 

Atsižvelgiant į nelydimų nepilnamečių pažeidžiamumą, į kitą valstybę narę jie turėtų būti perkeliami tik tais atvejais, kai tai atitinka vaiko interesus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti nelydimų nepilnamečių teises ir akcentuoti valstybių atsakomybę už juos.

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

8 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  šeimos susijungimo galimybes;

a)  šeimos gyvenimo išsaugojimą, įskaitant šeimos susijungimo galimybes;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti nepilnamečiams teikiamas garantijas, išplečiant valstybių narių pareigas jų atžvilgiu. Pakeitimas susijęs su kitais 8 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

8 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

47 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų darbuotojai, nagrinėjantys su nelydimais nepilnamečiais susijusius prašymus, turi būti tinkamai parengti ir toliau mokomi su specialiais nepilnamečių poreikiais susijusiais klausimais.

47 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų darbuotojai, nagrinėjantys su nelydimais nepilnamečiais susijusius prašymus, turi būti tinkamai parengti ir toliau mokomi su specialiais nepilnamečių poreikiais susijusiais klausimais. Toks mokymas apima rizikos vertinimo modulius, nukreiptus į priežiūrą ir apsaugą, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius it ypatingą dėmesį skiriant ankstyvam prekybos žmonėmis ir prievartos aukų nustatymui, taip pat mokymams, susijusiems su geriausia patirtimi, siekiant išvengti dingimo atvejų.

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama spręsti klausimus, susijusius su specifine nepilnamečių padėtimi, šiuo tikslu didinant garantijas, kad kompetentingos valstybių narių institucijos galėtų jais tinkamai pasirūpinti. Pakeitimas susijęs su 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

10 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje nelydimas nepilnametis yra pirmą kartą pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad tai neatitinka nepilnamečio interesų.

Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto šeimos nario ar giminaičio, atsakinga valstybė narė yra ta, kurioje yra nelydimas nepilnametis arba kurioje jis yra pateikęs prieglobsčio prašymą, jeigu tai atitinka nepilnamečio interesus.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su ankstesniu 8 straipsnio pakeitimu. Valstybė atsakinga už visus nelydimus nepilnamečius, esančius jos teritorijoje.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, gali bet kuriuo metu iki tol, kol bus nustatyta atsakinga valstybė narė , paprašyti kitos valstybės narės perimti savo žinion prašytoją, kad suvienytų bet kuriuos asmenis, susijusius šeimos ryšiais, net jei ta kita valstybė narė nėra atsakinga pagal 10–13 ir 18 straipsniuose nustatytus kriterijus. Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį sutikimą.

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, gali bet kuriuo metu iki tol, kol bus nustatyta atsakinga valstybė narė, paprašyti kitos valstybės narės perimti savo žinion prašytoją, kad suvienytų bet kuriuos asmenis, susijusius šeimos ryšiais, arba remiantis šeimos, kultūriniais ar socialiniais ryšiais arba kalbos įgūdžiais, kurie palengvintų jo integraciją į konkrečią valstybę narę, net jei ta kita valstybė narė nėra atsakinga pagal 10–13 ir 18 straipsniuose nustatytus kriterijus. Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį sutikimą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

29 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės negali sulaikyti asmens vien dėl to, kad jam taikoma šiuo reglamentu nustatyta procedūra.

Valstybės narės negali sulaikyti asmens vien dėl to, kad jam taikoma šiuo reglamentu nustatyta procedūra. Sulaikymas visada yra kraštutinė priemonė ir pirmenybė visada turi būti teikiama sulaikymui alternatyvioms priemonėms. Vaikai neturi būti sulaikomi, nes sulaikymas niekada neatitinka vaiko interesų. Nepilnamečiai ir šeimos su nepilnamečiais vaikais turi būti apgyvendinami kartu bendruomeninėse vietose, nesusijusiose su laisvės atėmimu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad bus imtasi tinkamų priemonių, naudingų vaikams ir atitinkančių jų interesus.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra nustato 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų tinklo veiklos sritis ir sudaro jai palankias sąlygas, kad būtų skatinamas praktinis bendradarbiavimas ir būtų dalijamasi informacija dėl visų klausimų, susijusių su šio reglamento taikymu, įskaitant praktinių priemonių ir gairių plėtojimą.

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra nustato 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų tinklo veiklos sritis ir sudaro jai palankias sąlygas, kad būtų skatinamas praktinis bendradarbiavimas ir būtų dalijamasi informacija dėl visų klausimų, susijusių su šio reglamento taikymu, įskaitant praktinių priemonių ir gairių plėtojimą. Šalių kandidačių ir potencialių kandidačių bei Europos kaimynystės šalių kompetentingos institucijos gali būti pakviestos bendradarbiauti šiame tinkle.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

9

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josef Weidenholzer

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (17.5.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Nuomonės referentas: Gérard Deprez

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama išdėstyti nauja redakcija ir pakeisti Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013 dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo. Atsižvelgiant į migrantų ir pabėgėlių krizę akivaizdu, kad Dublino sistemą būtina reformuoti, siekiant ją supaprastinti ir kartu padidinti jos praktinį veiksmingumą, taip pat atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės narės patyrė neproporcingą spaudimą, susijusį su prieglobsčio prašymais.

Taisomasis mechanizmas

2017–2020 m. asignavimai, kurių reikia norint užtikrinti, kad pasiūlymas būtų įgyvendintas, siekia 1,828 mlrd. EUR. Jais turėtų būti padengtos perdavimo išlaidos, kai valstybės narės naudai bus pradėtas taikyti teisingo paskirstymo mechanizmas, bus sukurta ir pradės veikti prieglobsčio prašytojų registracijos ir automatinio paskirstymo IT sistema, taip pat išlaidos dėl papildomų priėmimo pajėgumų sukūrimo, maisto tiekimo ir pagrindinių paslaugų perduodamiems prieglobsčio prašytojams.

Referentas atkreipia dėmesį į Komisijos poziciją – Komisija nustato prieglobsčio prašymų skaičiaus ribą, nuo kurios automatiškai pradedamas taikyti taisomasis paskirstymo mechanizmas. Referento nuomone, būtina numatyti mechanizmo inicijavimo ribą, kad valstybė narė nepatirtų neproporcingo spaudimo, susijusio su prieglobsčio prašymais, arba neprašytų taikyti paskirstymo mechanizmo, nors priimtų tik nedaug prieglobsčio prašytojų, siekdama taikyti paskirstymo raktą.

Tačiau referentas mano, kad nustačiusi mechanizmo inicijavimo ribą, siekiančią 150 proc. valstybės narės referencinės dalies, Komisija kai kurioms valstybėms narėms užkrauna pernelyg didelę naštą, nes prieš pradedant taikyti solidarumo mechanizmą valstybė narė viena turi prisiimti atsakomybę priimti prašymų skaičių, kuris perpus viršija jos pajėgumus. Jis taip pat mano, kad nustačius pernelyg mažą ribą be papildomų sąlygų valstybė narė galėtų neprisiimti atsakomybės užtikrinti savo sienų valdymo kontrolę. Todėl referentas siūlo nustatyti ribą, siekiančią 100 proc. valstybės narės referencinės dalies, tačiau užkirsti kelią galimai laksizmo politikai pasienyje, įtraukus abipusio solidarumo sąlygą, pagal kurią taisomojo mechanizmo taikymą galima sustabdyti, jeigu valstybė narė tinkamai nevykdo įsipareigojimų valdyti savo išorės sieną pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentą. Jis taip pat siūlo numatyti, kad taisomojo mechanizmo taikymas nutraukiamas tik tuomet, jeigu prieglobsčio prašymų, skirtų valstybei narei naudos gavėjai, skaičius sumažėjo iki 90 proc. šios valstybės referencinės dalies, – taip bus užtikrinta, kad iš sistemos nebūtų pakartotinai išbraukti ir vėl į ją įtraukti asmenys.

Perdavimo išlaidos

Iš numatytos 1,828 mlrd. EUR sumos 375 mln. skirti perdavimo iš vienos valstybės narės į kitą išlaidoms padengti (iš viso perduodamų asmenų yra 750 000). Naujos redakcijos pasiūlymo 42 straipsnyje nustatyta, kad valstybei narei naudos gavėjai, kuri užtikrina prieglobsčio prašytojo perdavimą paskyrimo valstybei, išmokama vienkartinė 500 EUR išmoka už kiekvieną perduotą asmenį.

Nuomonės referentas remia pasiūlymą, pagal kurį perdavimo išlaidas padengusi valstybė turi teisę gauti kompensaciją. Jis mano, kad vienkartinė kompensacija pagrįsta, nes padeda išvengti didžiulės biurokratinės naštos, susijusios su faktiškai patirtų išlaidų kontrole. Tačiau, jo nuomone, nustačiusi 500 EUR išmoką už kiekvieną perduotą asmenį ir kaip priežastį nurodžiusi, kad panaudojant tikras išlaidas viršijantį pelną galima padėti valstybėms narėms, kurios patiria didžiausią migracijos poveikį, Komisija neatsižvelgia į tai, kad neseniai sukurta skubios paramos priemonė(1), kuri turėtų papildyti valstybių narių, pirmiausia susiduriančių su staigiu ir masiniu trečiųjų šalių piliečių (pabėgėlių ir migrantų) antplūdžiu savo teritorijoje, priemones.

Todėl referentas siūlo nustatyti 300 EUR vienkartinę išmoką už kiekvieną perduotą asmenį, kad suma būtų šiek tiek artimesnė numatytoms realioms išlaidoms. Taigi 2017–2020 m. bendra perdavimams skirta suma būtų 225 mln. EUR, todėl būtų galima sutaupyti 150 mln. EUR. Iš sutaupytų lėšų bent 110 mln. EUR galėtų būti skirti skubios paramos fondui (30 mln. EUR 2017 m. ir po 40 mln. EUR 2018 ir 2019 m.) iki tol, kol baigsis jo teisinio pagrindo galiojimas 2019 m. kovo mėn.

Finansinis solidarumas ir Dublino rezervo sukūrimas naudojantis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu (PMIF)

Referentas mano, kad Komisijos pasiūlymas, pagal kurį siekiama įpareigoti valstybes nares skirti finansinį įnašą, jeigu jos atsisako priimti pagal paskirstymo mechanizmą joms skirtus prieglobsčio prašytojus, yra teisėtas, būtinas ir proporcingas. Jis pabrėžia, kad šis privalomas finansinis įnašas yra jokiu būdu ne bausmė, o teisingas indėlis užtikrinant būtiną valstybių narių solidarumą (SESV 80 straipsnis). Vis dėlto jis laikosi nuomonės, kad Komisijos numatytas finansinis mechanizmas šiuo atveju nėra pats tinkamiausias atsižvelgiant tiek į sumą, tiek į tvarką.

Referentas siūlo, kad finansinio solidarumo sumetimais valstybė narė, kuri vykdo įsipareigojimus pagal taisomąjį paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti už kiekvieną prašytoją, kuris būtų buvęs paskirtas tai valstybei narei, po 50 000 EUR už pirmuosius ir antruosius metus, po 75 000 EUR už trečiuosius ir ketvirtuosius metus ir po 100 000 EUR už penktuosius ir paskesnius metus. Šios sumos turėtų būti pervestos į PMIF, sukurtą pagal Reglamentą (ES) Nr. 516/2014, kad būtų sudarytas Dublino rezervas. Be abejo, sudaryti šį rezervą bus galima tik peržiūrint PMIF, kaip nurodyta Reglamento Nr. 514/2014 60 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 516/2014 28 straipsnyje, ir ši peržiūra bus atlikta ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. Jeigu valstybė narė nesumoka, Komisija sustabdo šių sumų mokėjimą tai valstybei narei iš kitų Sąjungos fondų.

Dublino rezervo asignavimai skiriami vienkartinėms išmokoms už kiekvieną prieglobsčio prašytoją, kurios proporcingai paskirstomos taisomajame paskirstymo mechanizme tinkamai dalyvaujančioms valstybėms narėms, padengti. Sprendime (ES) 2015/1601 nurodoma, kad perkėlimo priemonėms finansinė parama skiriama iš PMIF. Šiuo tikslu valstybės narės, į kurias perkeliama, gauna vienkartinę 6 000 EUR išmoką už kiekvieną į jų teritoriją perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją. Kai perkeliama į ES, ši suma siekia 10 000 EUR vienam asmeniui. Taigi referentas mano, kad reikėtų numatyti skirti finansinę paramą valstybėms narėms, dalyvaujančioms solidarumo mechanizme. Taikant siūlomą sistemą, numatytos finansinės paramos sumos už kiekvieną prašytoją didės proporcingai išlaidoms, kurias valstybės narės turi pasiskirstyti dėl kai kurių valstybių narių nedalyvavimo.

Automatizuota prašymų registravimo ir stebėjimo sistema

Iš 1,828 mlrd. EUR sumos 3,603 mln. skiriami „eu-LISA“ biudžetui, kad būtų sukurta, plėtojama ir eksploatuojama automatizuota prieglobsčio prašytojų paskirstymo IT sistema. Kai pagal automatizuotą prašymų registravimo ir stebėjimo sistemą, taip pat pagal 44 straipsnyje nustatytą paskirstymo mechanizmą bus nustatyta paskyrimo valstybė narė, ši informacija turės būti automatiškai įvesta į sistemą EURODAC. Todėl reikia užtikrinti taisomojo mechanizmo centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos sąveiką.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą, turėtų būti atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/201121 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

(30)  už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą, taip pat už centrinės sistemos sąveiką su kitomis sistemomis turėtų būti atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/201121 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

___

___

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

21 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad mechanizmas veiktų kaip priemonė, padedanti neproporcingai didelį spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti automatiškai, kai tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus;

(32)  taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, pagrįstu valstybių narių gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad mechanizmas veiktų kaip priemonė, padedanti neproporcingai didelį spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti automatiškai, kai tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė atsakinga, skaičius 100 proc. viršija pagal referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant visapusiškai atspindėti kiekvienos valstybės narės pastangas, šio apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus;

Pagrindimas

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal paskirstymo mechanizmą prašytojo perdavimo į paskyrimo valstybę narę, išlaidos turėtų būti padengtos iš ES biudžeto;

(34)  pagal paskirstymo mechanizmą prašytojo perdavimo į paskyrimo valstybę narę išlaidos turėtų būti padengtos iš ES biudžeto, išmokėjus vienkartinę 300 EUR išmoką už kiekvieną perduotą asmenį;

Pagrindimas

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  paskyrimo valstybė narė gali nuspręsti dvylika mėnesių nepriimti paskirtų prašytojų; tokiu atveju ji turėtų įvesti šią informaciją į automatizuotą sistemą ir pranešti kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, kurie būtų buvę paskirti tai valstybei narei, turėtų būti paskirti kitoms valstybėms narėms. Valstybė narė, laikinai nedalyvaujanti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti solidarumo įnašą – 250 000 EUR už kiekvieną prašytoją, nepriimtą į valstybę narę, kuri buvo nustatyta kaip atsakinga už tų prašymų nagrinėjimą. Komisija turėtų įgyvendinimo aktu nustatyti praktines solidarumo įnašo mechanizmo įgyvendinimo sąlygas. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra stebės, kaip taikomas finansinio solidarumo mechanizmas, ir kasmet pateiks Komisijai jo taikymo ataskaitą;

(35)  paskyrimo valstybė narė, nusprendusi dvylika mėnesių nepriimti paskirtų prašytojų, turėtų įvesti šią informaciją į automatizuotą sistemą ir pranešti kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, kurie būtų buvę paskirti tai valstybei narei, turėtų būti paskirti kitoms valstybėms narėms. Turėtų būti įsteigtas fondas (toliau – Dublino rezervo fondas) ir valstybė narė, nedalyvaujanti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, už kiekvieną paskirtą prašytoją, kurio ji nepriima, turėtų mokėti metines įmokas į šį fondą: po 50 000 EUR už pirmuosius ir antruosius metus, po 75 000 EUR už trečiuosius ir ketvirtuosius metus ir po 100 000 EUR už penktuosius ir paskesnius metus. Dublino rezervo lėšos skiriamos vienkartinėms išmokoms už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją, kurios proporcingai paskirstomos taisomojo paskirstymo mechanizme dalyvaujančioms valstybėms narėms, padengti. Jeigu valstybė narė nesumoka, Komisija turėtų sustabdyti tos pačios sumos mokėjimą tai valstybei narei iš kitų Sąjungos fondų. Komisija turėtų įgyvendinimo aktu nustatyti praktines pirmiau minėti principo įgyvendinimo sąlygas ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra stebės ir kasmet pateiks Komisijai ataskaitą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  turėtų būti užtikrintas tęstinumas tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytos atsakingos valstybės narės nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti užtikrinta šio reglamento ir Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] darna;

(41)  turėtų būti užtikrintas tęstinumas tarp Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytos atsakingos valstybės narės nustatymo sistemos ir šiuo reglamentu nustatytos sistemos. Panašiai turėtų būti užtikrinta šio reglamento ir Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013] darna. Pagal automatizuotą prašymų registravimo ir stebėjimo sistemą, taip pat pagal 44 straipsnyje nustatytą paskirstymo mechanizmą nustačius paskyrimo valstybę narę, ši informacija turėtų būti automatiškai įvesta į sistemą EURODAC. Todėl reikia užtikrinti taisomojo mechanizmo centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos sąveiką;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiai nurodomas ryšys tarp nagrinėjamų reglamentų, siekiant užtikrinti abiejų sistemų darną, grindžiamą jų sąveika.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė yra atsakinga pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą perkeltų asmenų skaičius 150 proc. viršija pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai valstybei narei nustatytą referencinį skaičių.

2.  1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta automatizuota sistema rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos valstybė narė yra atsakinga pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą perkeltų asmenų skaičius 100 proc. viršija pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai valstybei narei nustatytą referencinį skaičių.

Pagrindimas

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansinis solidarumas

Finansinis solidarumas ir Dublino rezervo fondo įsteigimas

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trijų mėnesių laikotarpio po šio reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir vėliau kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje valstybė narė gali į automatizuotą sistemą įrašyti, kad ji laikinai nedalyvaus taikant šio reglamento VII skyriuje nustatytą taisomojo paskirstymo mechanizmą kaip paskyrimo valstybė narė, ir praneša apie tai valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai.

1.  Valstybė narė, nevykdanti pareigos pagal VII skyriuje nustatytą taisomojo paskirstymo mechanizmą kaip paskyrimo valstybė narė, trijų mėnesių laikotarpio po šio reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir vėliau kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje, turėtų į automatizuotą sistemą įrašyti tą informaciją ir pranešti apie tai valstybėms narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje automatizuota sistema praneša valstybei narei, nedalyvaujančiai taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, prašytojų, kurių atžvilgiu ji priešingu atveju būtų buvusi paskyrimo valstybe nare, skaičių. Po to valstybė narė sumoka 250 000 EUR solidarumo įmoką už kiekvieną prašytoją, kuris priešingu atveju būtų buvęs paskirtas tai valstybei narei per atitinkamą dvylikos mėnesių laikotarpį. Solidarumo įmoka sumokama valstybei narei, kuri, kaip nustatyta, yra atsakinga už atitinkamų prašymų nagrinėjimą.

3.  2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje automatizuota sistema praneša valstybei narei, nedalyvaujančiai taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, prašytojų, kurių atžvilgiu ji priešingu atveju būtų buvusi paskyrimo valstybe nare, skaičių. Įsteigiamas fondas (toliau – Dublino rezervo fondas) ir valstybė narė, nedalyvaujanti taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą, už kiekvieną paskirtą prašytoją, kurio ji nepriima, moka metines įmokas į šį fondą: po 50 000 EUR už pirmuosius ir antruosius metus, po 75 000 EUR už trečiuosius ir ketvirtuosius metus ir po 100 000 EUR už penktuosius ir paskesnius metus. Dublino rezervo lėšomis padengiamos vienkartinės išmokos už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją, kurios proporcingai paskirstomos taisomojo paskirstymo mechanizme dalyvaujančioms valstybėms narėms. Jeigu valstybė narė nesumoka, Komisija sustabdo tos pačios sumos mokėjimą tai valstybei narei iš kitų Sąjungos fondų.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo valstybei narei išlaidų valstybei narei naudos gavėjai išmokama vienkartinė 500 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši finansinė parama teikiama taikant Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje nustatytas procedūras.

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo valstybei narei išlaidų valstybei narei naudos gavėjai išmokama vienkartinė 300 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši finansinė parama teikiama taikant Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje nustatytas procedūras.

Pagrindimas

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Automatizuota sistema praneša valstybėms narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 150 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 dalį.

Automatizuota sistema praneša valstybėms narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 90 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu valstybė narė tinkamai nevykdo įsipareigojimų valdyti savo išorės sieną pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/16241a, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti sustabdyti taisomojo paskirstymo mechanizmo taikymą. Sprendimas sustabdyti to mechanizmo taikymą galioja ne ilgiau kaip nustatytą vienų metų laikotarpį.

 

___

 

1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kompiuterinės sistemos ir EURODAC sąveika užtikrinama naudojantis tiesioginiu centrinių sistemų ryšių kanalu, kad taikant taisomąjį mechanizmą informaciją apie paskyrimo valstybės narės nustatymą būtų galima perduoti automatiškai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra.

3.  Už centrinės sistemos ir centrinės sistemos bei nacionalinių infrastruktūrų ryšių infrastruktūros parengimą, vystymą ir operacijų valdymą, taip pat už centrinės sistemos sąveiką su kitomis sistemomis atsakinga Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 sukurta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Gérard Deprez

15.6.2016

Svarstymas komitete

9.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Priėmimo data

19.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

16

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Pateikimo data

6.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika