RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

6.11.2017 - (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Cecilia Wikström
(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2016/0133(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0345/2017
Texte depuse :
A8-0345/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0270),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0173/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate, prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către de Camera Deputaților, Senatul Cehiei, Senatul Italiei, Parlamentul Ungariei, Seimul polonez, Senatul Poloniei, Camera Deputaților din România și Parlamentul Slovaciei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 decembrie 2016[2],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[3],

–  având în vedere scrisoarea din 30 noiembrie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0345/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților și în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951 și ale Protocolului din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  O astfel de metodă ar trebui să se întemeieze pe criterii obiective și echitabile atât pentru statele membre, cât și pentru persoanele în cauză. Ar trebui, în principiu, să facă posibilă determinarea rapidă a statului membru responsabil, astfel încât să se garanteze accesul efectiv la procedurile pentru acordarea protecției internaționale și să nu compromită obiectivul prelucrării rapide a cererilor de protecție internațională.

(5)  O astfel de metodă ar trebui să se întemeieze pe principiul solidarității și pe criterii obiective și echitabile atât pentru statele membre, cât și pentru persoanele în cauză. Ar trebui, în principiu, să facă posibilă determinarea rapidă a statului membru responsabil, astfel încât să se garanteze accesul efectiv la procedurile pentru acordarea protecției internaționale și să nu compromită obiectivul prelucrării rapide a cererilor de protecție internațională.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să ofere un sprijin adecvat pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special prin stabilirea cheii de referință pentru repartizarea solicitanților de azil în cadrul mecanismului de repartizare corectiv și prin adaptarea anuală a cifrelor pe care aceasta se bazează, precum și a cheii de referință propriu-zise, utilizând datele Eurostat.

(9)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene („Agenția pentru Azil”) ar trebui să ofere un sprijin adecvat pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special prin stabilirea cheii de referință pentru repartizarea solicitanților de azil în cadrul mecanismului de repartizare corectiv și prin adaptarea anuală a cifrelor pe care aceasta se bazează, precum și a cheii de referință propriu-zise, utilizând datele Eurostat. Agenția pentru Azil ar trebui să elaboreze materiale de informare, în strânsă cooperare cu autoritățile relevante din statele membre. Agenția pentru Azil ar trebui să devină responsabilă de transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională în toate cazurile prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pe baza rezultatelor evaluărilor întreprinse cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 , este oportun, în acest stadiu, să se confirme principiile care stau la baza Regulamentului (UE) nr. 604/2013, efectuând, în același timp, îmbunătățirile necesare, pe baza experienței acumulate, privind eficacitatea sistemului de la Dublin și protecția oferită solicitanților în temeiul respectivului sistem. Pe baza acestei evaluări și a consultării cu statele membre, cu Parlamentul European și cu alte părți interesate, se consideră de asemenea adecvat să se prevadă în regulament măsurile necesare pentru o împărțire echitabilă a responsabilității între statele membre în ceea ce privește cererile de protecție internațională, în special pentru a se asigura că unele state membre nu suportă o povară disproporționată.

(10)  Pe baza rezultatelor evaluărilor întreprinse cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013, este necesar să se îmbunătățească fundamental, pe baza experienței acumulate, eficacitatea sistemului de la Dublin și protecția oferită solicitanților în temeiul respectivului sistem. Pe baza acestei evaluări și a consultării cu statele membre, cu Parlamentul European și cu alte părți interesate, se consideră de asemenea adecvat să se prevadă în regulament măsurile necesare pentru o împărțire echitabilă a responsabilității între statele membre în ceea ce privește cererile de protecție internațională, în special pentru a se asigura că unele state membre nu suportă o povară disproporționată.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În conformitate cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, respectul pentru viața de familie ar trebui să primeze în aplicarea de către statele membre a prezentului regulament.

(16) În conformitate cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, respectul pentru viața privată și de familie, precum și pentru principiul nediscriminării, ar trebui să primeze în aplicarea de către statele membre a prezentului regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a evita transferul între statele membre al unor solicitanți ale căror cereri sunt inadmisibile sau care este probabil să nu aibă nevoie de protecție internațională sau care prezintă riscuri de securitate, este necesar să se asigure că statul membru în care o cerere este prezentată prima dată verifică admisibilitatea acesteia în raport cu prima țară de azil și țară terță sigură, examinează prin proceduri accelerate cererile solicitanților care provin dintr-o țară de origine desemnată ca fiind sigură în lista UE, precum și cererile solicitanților care ridică preocupări legate de securitate.

eliminat

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Solicitanții care reprezintă un risc de securitate nu ar trebui transferați între statele membre. Statul membru în care se înregistrează cererea de protecție internațională ar trebui să efectueze o verificare de securitate cât mai curând posibil după înregistrare, în scopul de a stabili dacă solicitantul poate fi considerat, din motive serioase, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru respectiv. În cazul în care un stat membru ridică obiecții cu privire la transferul unui solicitant pe baza unor preocupări privind securitatea, statul membru respectiv ar trebui să furnizeze toate informațiile necesare care să justifice obiecțiile sale statului membru în care se află solicitantul de azil.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  În cazul în care criteriile stabilite la articolul 10, 11, 12, 13 sau 18 nu pot fi utilizate pentru determinarea statului membru responsabil și în cazul în care solicitantul nu are nevoie de garanții procedurale specifice și se consideră că este puțin probabil, în mod evident, să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională, acesta nu ar trebui să fie transferat către un alt stat membru. Statul membru în care solicitantul și-a depus cererea ar trebui să fie responsabil pentru prelucrarea ulterioară a cererii. Bugetul general al Uniunii ar trebui să acopere costurile legate de condițiile de primire a unui astfel de solicitant, iar statul membru responsabil ar trebui să fie în măsură să solicite asistență din partea Agenției pentru Azil cu privire la prelucrarea unei astfel de cereri. Statul membru responsabil ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita asistența Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru returnarea unui solicitant către o țară terță, ca urmare a unei decizii de returnare, în cazul în care se constată că acesta nu îndeplinește condițiile pentru a fi beneficiar de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prelucrarea împreună a cererilor de protecție internațională ale membrilor unei familii de către un singur stat membru face posibilă asigurarea unei examinări în detaliu a cererilor și o coerență a deciziilor luate, precum și evitarea separării membrilor unei familii.

(18)  Prelucrarea împreună a cererilor de protecție internațională ale membrilor unei familii de către un singur stat membru face posibilă asigurarea unei examinări în detaliu a cererilor și o coerență a deciziilor luate, precum și evitarea separării membrilor unei familii. Prelucrarea împreună a cererilor unei familii nu ar trebui să aducă atingere dreptului unui solicitant de a depune o cerere în mod individual.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a asigura respectarea deplină a principiului unității familiei și a interesului superior al copilului, existența unei relații de dependență între solicitant și un copil, frate sau soră ori părinte al acestuia, pe motiv de graviditate sau maternitate a solicitantului, de stare a sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să devină un criteriu obligatoriu de responsabilitate. În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit, prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, a unui membru al familiei sau a unei rude care pot avea grijă de acesta, ar trebui să devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de responsabilitate. Pentru a descuraja deplasările secundare ale minorilor neînsoțiți, care nu sunt în interesul superior al acestora, în absența unui membru de familie sau a unei rude, statul membru responsabil ar trebui să fie acela în care minorul neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu ar fi în interesul superior al copilului. Înainte de transferul unui minor neînsoțit către alt stat membru, statul membru care efectuează transferul ar trebui să se asigure că statul membru în cauză va lua toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a asigura o protecție adecvată a copilului, în special numirea promptă a unui sau unor reprezentanți având sarcina de a garanta respectarea tuturor drepturilor acestuia. Orice decizie de a transfera un minor neînsoțit ar trebui precedată de o evaluare a interesului superior al acestuia, realizată de personal având calificările și expertiza necesare.

(20)  Pentru a asigura respectarea deplină a principiului unității familiei și a interesului superior al copilului, existența unei relații de dependență între solicitant și un copil, frate sau soră ori părinte al acestuia, pe motiv de graviditate sau maternitate a solicitantului, de stare a sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să devină un criteriu obligatoriu de responsabilitate. În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit, prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, a unui membru al familiei sau a unei rude care pot avea grijă de acesta, ar trebui să devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de responsabilitate, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu este în interesul superior al minorului. Înainte de transferul unui minor neînsoțit către alt stat membru, statul membru care efectuează transferul ar trebui să obțină garanții individuale de la statul membru în cauză va lua toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a asigura o protecție adecvată a copilului, în special numirea promptă a unui tutore având sarcina de a garanta respectarea tuturor drepturilor acestuia. Orice decizie privind responsabilitatea pentru un minor neînsoțit, în temeiul prezentului regulament, ar trebui precedată de o evaluare a interesului superior al acestuia, realizată de o echipă multidisciplinară, având calificările și expertiza necesare și cu participarea tutorelui sau a consilierului juridic al acestuia.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Asumarea responsabilității de către un stat membru pentru examinarea unei cereri care i-a fost prezentată, atunci această examinare nu este responsabilitatea sa conform criteriilor prevăzute de prezentul regulament, poate compromite eficacitatea și caracterul sustenabil al sistemului și ar trebuiaibă un caracter excepțional. Prin urmare, un stat membru ar trebui să poată deroga de la criteriul responsabilității numai din considerente umanitare , în special din motive de familie, înainte ca un stat membru responsabil să fi fost determinat și să poată examina o cerere de protecție internațională prezentată acestuia sau altui stat membru, chiar dacă responsabilitatea efectuării unei asemenea examinări nu îi revine în temeiul criteriilor obligatorii stabilite de prezentul regulament.

(21)  Un stat membru ar trebui să se poată deroga de la criteriile responsabilității și să examineze o cerere de protecție internațională prezentată acestuia sau altui stat membru, chiar dacă responsabilitatea efectuării unei asemenea examinări nu îi revine în temeiul criteriilor obligatorii stabilite de prezentul regulament. Pentru a contracara fenomenul deplasărilor secundare și pentru a încuraja solicitanții de azildepună o cerere fără întârziere în primul stat membru de sosire, solicitantului ar trebui să i se permită să depună o cerere motivată corespunzător, în scris, luând în considerare, în special, familia sa extinsă, legăturile sale culturale și sociale, competențele lingvistice sau alte legături semnificative care ar facilita integrarea sa într-un anumit stat membru, pentru ca cererea sa să fie examinată de către statul membru în care a fost depusă cererea sau pentru ca respectivul stat membru să solicite unui alt stat membru să-și asume responsabilitatea.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament și pentru a preveni obstacolele în calea aplicării sale, în special pentru a evita sustragerea și deplasările secundare între statele membre, este necesar să se stabilească obligații clare care trebuie îndeplinite de solicitant în contextul procedurii, în legătură cu care acesta ar trebui informat în mod corespunzător și prompt. Încălcarea acestor obligații legale ar trebui să determine consecințe procedurale corespunzătoare și proporționale pentru solicitant, precum și consecințe corespunzătoare și proporționale în privința condițiilor de primire a acestuia. În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, statul membru în care un astfel de solicitant este prezent ar trebui să asigure în orice caz satisfacerea necesităților materiale imediate ale persoanei respective.

(22)  Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament și pentru a preveni obstacolele în calea aplicării sale, în special pentru a evita sustragerea și deplasările secundare între statele membre, ar trebui să fie introduse proceduri pentru a asigura cooperarea între solicitanți și statele membre, cu măsuri clare de încurajare sau descurajare în vederea asigurării conformității. De asemenea, este necesar să se stabilească obligații clare, care trebuie respectate de solicitant în cadrul procedurii și trebuie să se asigure că toți solicitanții sunt informați corespunzător cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul regulament. Ar trebui consolidate sprijinul și protecția minorilor, în special a minorilor neînsoțiți. Ar trebui definită cu strictețe noțiunea de sustragere. Intrarea clandestină, lipsa unei adrese sau a unor documente care să dovedească identitatea solicitantului nu ar trebui să constituie în sine criterii pentru determinarea riscului de sustragere.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a îmbunătăți înțelegerea funcționării SECA de către solicitanți, este necesar să se îmbunătățească semnificativ furnizarea informațiilor. Investițiile în furnizarea cât mai devreme de informații accesibile către solicitanți vor mări foarte mult probabilitatea ca ei să înțeleagă, să accepte și să urmeze procedurile prezentului regulament. Pentru a reduce cerințele administrative și pentru a folosi eficient resursele comune, Agenția pentru Azil ar trebui să elaboreze materiale informative adecvate, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale. Agenția pentru Azil ar trebui să folosească din plin tehnologiile informaționale moderne în elaborarea acestui material. Pentru a sprijini în mod corespunzător solicitanții de azil, Agenția pentru Azil ar trebui să elaboreze și materiale informative audiovizuale, care pot fi utilizate în completarea materialelor informative scrise. Agenția pentru Azil ar trebui să fie responsabilă de menținerea unui site web specific, care să conțină informații privind funcționarea SECA pentru solicitanți și solicitanții potențiali, conceput pentru a contracara informațiile deseori incorecte furnizate lor de către călăuze. Materialul informativ elaborat de Agenția pentru Azil ar trebui tradus și pus la dispoziție în toate limbile principale vorbite de solicitanții de azil care sosesc în Uniune.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Categorii diferite de solicitanți au nevoie de informații diferite și va fi, deci, necesar ca informațiile să fie furnizate în diferite moduri și să fie adaptate acestor nevoi. Este deosebit de important să se asigure că minorii au acces la informații special concepute pentru ei, adaptate nevoilor și situației lor. Furnizarea de informații exacte, de bună calitate, atât către minorii însoțiți, cât și către cei neînsoțiți, într-un context favorabil copiilor, poate juca un rol esențial în asigurarea unui mediu bun pentru minori, dar și pentru identificarea cazurilor unde există suspiciuni de trafic de ființe umane.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Un interviu individual cu solicitantul ar trebui organizat pentru a facilita determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională , cu excepția cazului în care solicitantul s-a sustras sau în care informațiile furnizate de acesta sunt suficiente pentru determinarea statului membru responsabil . De îndată ce este prezentată cererea de protecție internațională, solicitantul ar trebui informat în special cu privire la aplicarea prezentului regulament, la faptul că acesta nu poate alege statul membru care îi va examina cererea de protecție internațională, la obligațiile sale în temeiul prezentului regulament și la consecințele nerespectării acestora .

(23)  Un interviu individual cu solicitantul ar trebui organizat pentru a facilita determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională, cu excepția cazului în care informațiile furnizate de acesta sunt suficiente pentru determinarea statului membru responsabil, iar solicitantul nu solicită să fie audiat. De îndată ce este înregistrată cererea de protecție internațională, solicitantul ar trebui informat în special cu privire la aplicarea prezentului regulament, la faptul că acesta nu poate alege, cu excepția aplicării dispozițiilor capitolului VII, statul membru care îi va examina cererea de protecție internațională;

la obligațiile sale în temeiul prezentului regulament și la consecințele nerespectării acestora, precum și cu privire la necesitatea de a prezenta toate informațiile relevante pentru determinarea corectă a statului membru responsabil, în special prezența membri ai familiei sau a unor rude în statele membre. Solicitantul ar trebui să fie, de asemenea, pe deplin informat cu privire la drepturile sale, inclusiv dreptul la o cale de atac efectivă și la asistență juridică. Informațiile adresate solicitantului trebuie să fie oferite într-o limbă pe care o înțelege, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Persoana care conduce interviul personal trebuie să fi primit o formare suficientă pentru a ține seama de situația personală și generală a solicitantului, inclusiv de originea culturală, vârsta, genul, orientarea sexuală, identitatea de gen și vulnerabilitatea solicitantului. Personalul care intervievează solicitanții ar trebui, de asemenea, să dețină cunoștințe generale referitoare la probleme care ar putea afecta capacitatea solicitantului de a fi supus unui interviu, precum indicii că persoana ar fi putut fi supusă torturii în trecut.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În vederea garantării protecției efective a drepturilor persoanelor vizate, ar trebui stabilite garanții juridice și dreptul la o cale de atac eficientă în ceea ce privește deciziile legate de transferurile către statul membru responsabil, în conformitate, în special, cu drepturile recunoscute la articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o cale de atac eficientă în situațiile în care nu se ia o decizie de transfer, dar solicitantul susține că alt stat membru este responsabil pe baza faptului că are un membru de familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o rudă în alt stat membru. Pentru a se asigura respectarea dreptului internațional, dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unor astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât examinarea aplicării prezentului regulament, cât și a situației de drept și de fapt din statul membru către care solicitantul este transferat. Sfera de aplicare a căii de atac eficiente ar trebui să se limiteze la a evalua dacă drepturile fundamentale ale solicitantului în ceea ce privește respectarea vieții de familie, drepturile fundamentale ale copilului sau interzicerea tratamentelor inumane și degradante riscă să fie încălcate.

(24)  În vederea garantării protecției efective a drepturilor persoanelor vizate, ar trebui stabilite garanții juridice și dreptul la o cale de atac eficientă în ceea ce privește deciziile legate de transferurile către statul membru responsabil, în conformitate, în special, cu drepturile recunoscute la articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o cale de atac eficientă în situațiile în care nu se ia o decizie de transfer, dar solicitantul susține că alt stat membru este responsabil. Pentru a se asigura respectarea dreptului internațional, dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unor astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât examinarea aplicării prezentului regulament, cât și a situației de drept și de fapt din statul membru către care solicitantul este transferat.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Statul membru care este determinat drept responsabil în temeiul prezentului regulament ar trebui să rămână responsabil pentru examinarea fiecărei cereri a solicitantului respectiv, inclusiv orice cerere ulterioară, în conformitate cu articolele 40, 41 și 42 din Directiva 2013/32/UE, indiferent dacă solicitantul a plecat sau a fost îndepărtat de pe teritoriile statelor membre. Dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 604/2013 care prevăd încetarea responsabilității în anumite circumstanțe, inclusiv atunci când termenele pentru efectuarea transferurilor au expirat de o anumită perioadă de timp, au creat un stimulent pentru sustragere și, prin urmare, ar trebui eliminate.

(25)  Statul membru care este determinat drept responsabil în temeiul prezentului regulament ar trebui să rămână responsabil pentru examinarea fiecărei cereri a solicitantului respectiv, inclusiv orice cerere ulterioară, în conformitate cu articolul [42] din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile de azil], cu excepția cazului în care solicitantul a plecat sau a fost îndepărtat de pe teritoriile statelor membre în urma unei decizii de returnare. Dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 604/2013 care prevăd încetarea responsabilității în anumite circumstanțe, inclusiv atunci când termenele pentru efectuarea transferurilor au expirat de o anumită perioadă de timp, au creat un stimulent pentru sustragere și, prin urmare, ar trebui eliminate.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În vederea asigurării unei determinări rapide a responsabilității și a unei repartizări rapide a solicitanților de protecție internațională între statele membre, termenele pentru prezentarea cererilor de preluare și pentru răspunsul la acestea, pentru efectuarea notificărilor de reprimire și pentru efectuarea transferurilor, precum și pentru introducerea căilor de atac și pentru soluționarea acestora ar trebui raționalizate și reduse cât mai mult posibil.

(26)  În vederea asigurării unei determinări rapide a responsabilității și a unei repartizări rapide a solicitanților de protecție internațională între statele membre, termenele pentru prezentarea cererilor de preluare și pentru răspunsul la acestea, pentru efectuarea notificărilor de reprimire și pentru efectuarea transferurilor, precum și pentru introducerea căilor de atac și pentru soluționarea acestora ar trebui reduse cât mai mult posibil, cu respectarea drepturilor fundamentale ale solicitanților, a drepturilor persoanelor vulnerabile, în special a drepturilor copilului și a principiului fundamental al interesului superior al copilului, precum și a principiului reîntregirii familiei.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Detenția solicitanților ar trebui aplicată în conformitate cu principiul conform căruia o persoană nu poate fi supusă detenției pentru simplul motiv că solicită protecție internațională. Detenția ar trebui să fie pe o perioadă cât mai scurtă cu putință și să facă obiectul principiilor necesității și proporționalității. În special, deținerea solicitanților trebuie să fie în conformitate cu articolul 31 din Convenția de la Geneva. Procedurile prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește o persoană deținută, ar trebui efectuate cu prioritate, în termenele cele mai scurte cu putință. În ceea ce privește garanțiile generale ale detenției, precum și condițiile de detenție, statele membre ar trebui să aplice, după caz, dispozițiile Directivei 2013/33/UE și în cazul persoanelor deținute în temeiul prezentului regulament.

(27)  Detenția solicitanților ar trebui aplicată în conformitate cu principiul conform căruia o persoană nu poate fi supusă detenției pentru simplul motiv că solicită protecție internațională. Detenția ar trebui să fie pe o perioadă cât mai scurtă cu putință și să facă obiectul principiilor necesității și proporționalității. Detenția sau izolarea copiilor, indiferent dacă sunt neînsoțiți sau cu familia, nu sunt niciodată în interesul lor superior și constituie întotdeauna o încălcare a drepturilor copilului. Prin urmare, acestea ar trebuie interzise. În special, deținerea solicitanților trebuie să fie în conformitate cu articolul 31 din Convenția de la Geneva și ar trebui să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale solicitantului. Procedurile prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește o persoană deținută, ar trebui efectuate cu prioritate, în termenele cele mai scurte cu putință. În ceea ce privește garanțiile generale ale detenției, precum și condițiile de detenție, statele membre ar trebui să aplice, după caz, dispozițiile Directivei 2013/33/UE și în cazul persoanelor deținute în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Înregistrarea corespunzătoare a tuturor cererilor de azil din UE prin atribuirea unui număr unic al cererii ar trebui să contribuie la detectarea cererilor multiple și la prevenirea deplasărilor secundare neregulamentare și a introducerii de cereri multiple de azil. Ar trebui instituit un sistem automat care să faciliteze aplicarea prezentului regulament. Acesta ar trebui să permită înregistrarea cererilor de azil prezentate în UE, monitorizarea eficace a proporției cererilor din fiecare stat membru și o aplicare corectă a mecanismului de repartizare corectiv.

(29)  Înregistrarea corespunzătoare a tuturor cererilor de azil din UE prin atribuirea unui număr unic al cererii ar trebui să contribuie la detectarea cererilor multiple și la prevenirea deplasărilor secundare neregulamentare. Ar trebui instituit un sistem automat care să faciliteze aplicarea prezentului regulament. Acesta ar trebui să permită înregistrarea cererilor de azil prezentate în UE, monitorizarea eficace a proporției cererilor din fiecare stat membru și o aplicare corectă a mecanismului de repartizare corectiv. Respectând pe deplin principiul limitării scopului, numărul de identificare unic nu ar trebui, în niciun caz, să fie folosit în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar trebui să fie responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central și a infrastructurii de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

(30)  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar trebui să fie responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central, cu interoperabilitatea sa cu alte sisteme și cu infrastructura de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

__________________

__________________

21Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

21Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În conformitate cu articolul 80 din tratat, actele Uniunii ar trebui să cuprindă, ori de câte ori este necesar, măsuri adecvate pentru aplicarea principiului solidarității. Ar trebui instituit un mecanism de repartizare corectiv pentru a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției internaționale în situațiile în care un stat membru se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament.

(31)  În conformitate cu articolul 80 din tratat, actele Uniunii ar trebui să cuprindă, ori de câte ori este necesar, măsuri adecvate pentru aplicarea principiului solidarității. Ar trebui instituit un mecanism de repartizare corectiv pentru a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției internaționale pentru a evita situațiile în care un stat membru ar fi confruntat altminteri cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care ar fi responsabil în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Statele membre ar trebui să se asigure că procedurile de determinare a statului membru responsabil sunt eficiente și permit solicitanților de protecție internațională să fie transferați în alte state membre cu promptitudine, după caz. Cererile de protecție internațională și transferurile solicitanților cu nevoi procedurale speciale ar trebui tratate cu prioritate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  O cheie bazată pe dimensiunea populației și a economiei statelor membre ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului de repartizare corectiv, împreună cu un prag, pentru ca mecanismul să își poată îndeplini rolul de instrument de sprijin al statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată. Aplicarea repartizării corective în beneficiul unui stat membru ar trebui să se declanșeze automat atunci când numărul de cereri de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil depășește 150 % din cifra identificată în cheia de referință. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, în scopul efectuării acestui calcul.

(32)  O cheie de referință, bazată pe dimensiunea populației și a economiei statelor membre, ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului corectiv, pentru ca mecanismul să asigure o împărțire echitabilă a responsabilităților de către statele membre. Aplicarea mecanismului de repartizare corectiv ar trebui să fie permanentă și automată în cazul în care nu s-a putut determina un stat membru responsabil conform criteriilor prevăzute la capitolele III și IV. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională pentru care este responsabil statul membru, în scopul efectuării acestui calcul.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Statele membre au experiențe diferite în ceea ce privește primirea solicitanților. Pentru a se asigura că statele membre care nu au fost, în ultimii ani, printre principalele țări de destinație ale solicitanților au suficient timp să-și dezvolte capacitățile de primire, mecanismul de repartizare corectiv ar trebui să permită o tranziție treptată de la situația actuală la o situație cu o distribuție echitabilă a responsabilităților, conform mecanismului de repartizare corectiv. Sistemul de tranziție ar trebui să creeze o referință, pe baza numărului mediu relativ de cereri de protecție internațională depuse de-a lungul timpului în statele membre, iar apoi să se facă tranziția de la acest model de „status quo” spre o distribuție echitabilă, prin eliminarea unei treimi din referință și adăugarea unei treimi din modelul de distribuție echitabilă pe an, până când sistemul reflectă în totalitate împărțirea echitabilă a responsabilităților. Este esențial ca statele membre care nu au fost în ultimii ani țări de destinație pentru solicitanți să folosească la maxim posibilitățile oferite de introducerea treptată a mecanismului de repartizare corectiv, pentru a asigura o consolidare suficientă a capacităților lor de primire, în special în ceea ce privește primirea minorilor. Agenția pentru Azil ar trebui să realizeze un inventar specific al capacităților de primire a minorilor neînsoțiți, în toate statele membre, în cursul perioadei de tranziție, pentru a identifica deficiențele și a oferi asistență pentru rezolvarea acestor probleme.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Atunci când se aplică mecanismul de repartizare, solicitanții care și-au depus cererile în statul membru beneficiar ar trebui repartizați statelor membre care se situează sub proporția de cereri care le revine pe baza cheii de referință aplicabile statelor membre respective. Ar trebui să se prevadă norme corespunzătoare referitoare la cazurile în care există motive grave pentru care un solicitant poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, în special norme privind schimbul de informații între autoritățile competente din domeniul azilului ale statelor membre. După transfer, statul membru de repartizare ar trebui să determine statul membru responsabil și ar trebui să devină responsabil pentru examinarea cererii, cu excepția cazului în care criterii de responsabilitate care au întâietate, legate în particular de prezența unor membri de familie, stabilesc că alt stat membru ar trebui să fie responsabil.

(33)  Atunci când se aplică mecanismul de repartizare, solicitanții care și-au depus cererile în statul membru care îndeplinește procedura de determinare ar trebui repartizați statelor membre care se situează sub proporția de cereri care le revine pe baza cheii de referință aplicabile statelor membre respective. Ar trebui să se prevadă norme corespunzătoare referitoare la cazurile în care există motive grave pentru care un solicitant poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, în special norme privind schimbul de informații între autoritățile competente din domeniul azilului ale statelor membre. După transfer, statul membru de repartizare ar trebui să examineze cererea în calitate de stat membru responsabil.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Statele membre ar trebui să se asigure că procedurile sunt eficiente și permit solicitanților să fie transferați cu promptitudine în alte state membre atunci când nu sunt responsabile în temeiul prezentului regulament. Pentru a evita transferurile secundare costisitoare și îndelungate și pentru a oferi solicitanților acces eficient la unitatea familiei, fără a supraîncărca în mod nejustificat statele membre din prima linie, ar trebui concepută o procedură simplificată care să permită transferul solicitanților care ar putea îndeplini criteriile relevante de reunificare cu membrii familiei într-un anumit stat membru sau prin care să li se examineze cererea rapid într-un stat membru cu care au dovedit că au legături semnificative, pe baza șederii legale anterioare sau a diplomelor de învățământ.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b)  Pentru a se evita deplasările secundare și pentru a mări perspectivele de integrare și a facilita prelucrarea administrativă a cererilor de protecție internațională, este benefic să se asigure că solicitanții care doresc să fie transferați împreună se pot înregistra și pot fi transferați în grup, conform mecanismului de repartizare corectiv într-un stat membru, mai degrabă decât să fie împărțiți între mai multe state membre. Solicitanții înșiși ar trebui să-și poată hotărî grupul și ar trebui să li se explice clar că o astfel de înregistrare în grup nu atrage după sine dreptul de a fi transferat într-un anumit stat membru, ci, mai degrabă, dreptul de a fi transferat împreună într-un stat membru care a fost stabilit de mecanismul de repartizare corectiv. În cazul în care solicitantul se califică pentru reîntregirea familiei sau statul membru a ales să-și asume răspunderea pentru cerere, în conformitate cu dispozițiile discreționare ale prezentului regulament, solicitantul nu ar trebui să poată face parte dintr-un grup în contextul mecanismului de repartizare corectiv. În cazul în care un solicitant dintr-un grup nu poate fi transferat din motive, de exemplu, de sănătate sau de securitate publică sau de ordine publică, ar trebui să fie posibil transferul restului grupului sau al unor părți ale grupului în statul membru de repartizare, înaintea solicitantului care nu poate fi transferat. După ce au fost eliminate obstacolele din calea transferului solicitantului rămas, acesta ar trebui transferat în același stat membru ca și restul grupului său.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Un stat membru de repartizare poate decide să nu accepte solicitanții repartizați pentru o perioadă de douăsprezece luni, caz în care ar trebui să introducă această informație în sistemul automat și să notifice celelalte state membre, Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Din acel moment, solicitanții care ar fi fost repartizați statului membru respectiv ar trebui repartizați celorlalte state membre. Statul membru care nu participă temporar la repartizarea corectivă ar trebui să plătească o contribuție de solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare solicitant neacceptat statului membru care a fost determinat ca fiind responsabil pentru examinarea cererilor respective. Comisia ar trebui să stabilească într-un act de punere în aplicare modalitățile practice pentru aplicarea mecanismului de contribuții de solidaritate. Agenția pentru Azil a Uniunii Europene va monitoriza și va raporta anual Comisiei în legătură cu aplicarea mecanismului de solidaritate financiară.

eliminat

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1560/200322 al Comisiei, transferurile către statul membru responsabil pentru verificarea solicitării de protecție internațională pot fi efectuate în mod voluntar, prin plecare controlată sau sub escortă. Statele membre ar trebui să încurajeze transferurile voluntare prin punerea la dispoziția solicitantului a informațiilor corespunzătoare și să se asigure că transferurile controlate sau sub escortă au loc în condiții umane, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității umane, precum și a interesului superior al copilului și ținând cont cât de mult posibil de jurisprudența relevantă, în special în ceea ce privește transferurile din motive umanitare.

(36)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1560/200322 al Comisiei, transferurile către statul membru responsabil pentru verificarea solicitării de protecție internațională pot fi efectuate în mod voluntar, prin plecare controlată sau sub escortă. Transferurile voluntare ar trebui încurajate, prin punerea la dispoziția solicitantului a informațiilor corespunzătoare și ar trebui să se asigure că transferurile controlate sau sub escortă au loc în condiții umane, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității umane, precum și a interesului superior al copilului și ținând cont cât de mult posibil de jurisprudența relevantă, în special în ceea ce privește transferurile din motive umanitare.

_________________

_________________

22 JO L 222, 5.9.2003, p. 3.

22 JO L 222, 5.9.2003, p. 3.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  [Regulamentul general privind protecția datelor (UE) .../2016] se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în temeiul prezentului regulament de la data stabilită în regulamentul respectiv; până la acea dată, se aplică Directiva 95/46/CE. Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și a putea demonstra faptul că prelucrarea se efectuează în conformitate cu regulamentul respectiv și cu dispozițiile prezentului regulament care precizează cerințele regulamentului menționat anterior. În particular, măsurile respective ar trebui să garanteze securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament și să prevină accesul sau divulgarea ilegală sau neautorizată, alterarea sau pierderea datelor cu caracter personal prelucrate. Autoritatea sau autoritățile de supraveghere competente din fiecare stat membru ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile relevante, inclusiv în ceea ce privește transmiterea către și din sistemul automat și către autoritățile competente pentru efectuarea controalelor de securitate.

(38)  [Regulamentul general privind protecția datelor (UE) .../2016] se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în temeiul prezentului regulament de la data stabilită în regulamentul respectiv; până la acea dată, se aplică Directiva 95/46/CE. Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și a putea demonstra faptul că prelucrarea se efectuează în conformitate cu regulamentul respectiv și cu dispozițiile prezentului regulament care precizează cerințele regulamentului menționat anterior. În particular, măsurile respective ar trebui să garanteze securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament și să prevină accesul sau divulgarea ilegală sau neautorizată, alterarea sau pierderea datelor cu caracter personal prelucrate. În special, persoanele vizate ar trebui notificate fără întârzieri nejustificate atunci când un incident în materie de securitate ar putea conduce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile lor. Autoritatea sau autoritățile de supraveghere competente din fiecare stat membru ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile relevante, inclusiv în ceea ce privește transmiterea către și din sistemul automat și către autoritățile competente pentru efectuarea controalelor de securitate.

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Regulamentul (UE) 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1a se aplică în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția pentru azil.

 

_______________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de alte amendamente admisibile la considerentul 38, care precizează că Regulamentul general privind protecția datelor se aplică datelor prelucrate de statele membre. Totuși, în propunere nu se afirmă că Regulamentul nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 este menționat la considerentul 39 doar în contextul monitorizării AEPD.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b)  Informațiile privind solicitanții din Uniune ar putea fi folositoare pentru autoritățile țării terțe din care au plecat solicitanții pentru a cere protecție internațională. Având în vedere amenințarea crescută la adresa sistemelor de informații ale UE din partea țărilor terțe și pentru că sistemul prevăzut în prezentul regulament presupune că toate înregistrările vor primi un număr de identificare unic, statele membre și agențiile responsabile ale Uniunii ar trebui să adopte toate măsurile proporționale și necesare pentru a garanta că datele sunt stocate într-un mod securizat.

Justificare

Solicitanții de protecție internațională, nu în ultimul rând cei care fug de persecuții politice, au fugit de multe ori de regimuri din țările terțe care ar putea avea un interes în urmărirea solicitantului. Având în vedere că o serie de țări folosesc sistematic și din ce în ce mai mult pirateria cibernetică și războiul informațional, atât agențiile UE, cât și statele membre ar trebui să ia măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că datele celor care cer protecție internațională în Europa nu ajung pe mâini greșite.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Aplicarea prezentului regulament poate fi facilitată, iar eficiența sa consolidată, prin înțelegeri bilaterale între statele membre pentru îmbunătățirea comunicării între serviciile competente, reducând termenele pentru procedură sau simplificând prelucrarea cererilor de preluare sau reprimire sau stabilind procedurile privind executarea transferurilor.

(40)  Aplicarea prezentului regulament poate fi facilitată, iar eficiența sa consolidată, prin sprijinul acordat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, precum și prin înțelegeri bilaterale între statele membre pentru îmbunătățirea comunicării între serviciile competente, reducând termenele pentru procedură sau simplificând prelucrarea cererilor și a notificărilor sau stabilind procedurile privind executarea transferurilor.

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Continuitatea dintre sistemul de determinare a statului membru responsabil stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul regulament ar trebui asigurată. În mod similar, ar trebui asigurată coerența între prezentul regulament și Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului] .

(41)  Continuitatea dintre sistemul de determinare a statului membru responsabil stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul regulament ar trebui asigurată. În mod similar, ar trebui asigurată coerența între prezentul regulament și Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului] . În cazul în care sistemul automat pentru înregistrarea și monitorizarea cererilor de protecție internațională și pentru mecanismul de repartizare corectiv, prevăzut de prezentul regulament, stabilește statul membru de repartizare, această informație ar trebui introdusă automat în Eurodac. Trebuie prevăzută, prin urmare, interoperabilitatea dintre sistemul central al mecanismului de repartizare corectiv și sistemul central al Eurodac.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Ar trebui utilizată procedura de examinare pentru adoptarea unei broșuri de informare comune cu privire la sistemul Dublin/Eurodac, precum și a unei broșuri de informare specifice cu privire la minorii neînsoțiți; a unui formular standard pentru schimbul de date relevante privind minorii neînsoțiți; a unor condiții uniforme pentru consultarea de date și schimbul de date privind minorii neînsoțiți și persoanele aflate în întreținere; a unor condiții uniforme privind pregătirea și introducerea de cereri de preluare sau de notificări de reprimire; a două liste în care se specifică probele relevante și dovezile circumstanțiale relevante și revizuirea periodică a acestora; a unui permis de trecere; a unor condiții uniforme pentru consultarea de date și schimbul de date privind transferurile; a unui formular standard pentru schimbul de date înaintea unui transfer; a unui certificat medical comun; a unor condiții uniforme și modalități practice pentru schimbul de date privind starea sănătății unei persoane înaintea unui transfer; și a unor canale sigure de transmitere electronică pentru transmiterea cererilor.

(47)  Ar trebui utilizată procedura de examinare pentru adoptarea unui formular standard pentru schimbul de date relevante privind minorii neînsoțiți; a unor condiții uniforme pentru consultarea de date și schimbul de date privind minorii neînsoțiți și persoanele aflate în întreținere; a unor condiții uniforme privind pregătirea și introducerea de cereri de preluare sau de notificări de reprimire; a două liste în care se specifică probele relevante și dovezile circumstanțiale relevante și revizuirea periodică a acestora; a unui permis de trecere; a unor condiții uniforme pentru consultarea de date și schimbul de date privind transferurile; a unui formular standard pentru schimbul de date înaintea unui transfer; a unui certificat medical comun; a unor condiții uniforme și modalități practice pentru schimbul de date privind starea sănătății unei persoane înaintea unui transfer; și a unor canale sigure de transmitere electronică pentru transmiterea cererilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  În vederea adoptării de dispoziții suplimentare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește identificarea membrilor de familie, fraților, surorilor sau a rudelor unui minor neînsoțit; criteriile de stabilire a existenței unor legături de familie dovedite; criteriile pentru evaluarea capacității unei rude de a avea grijă de un minor neînsoțit, inclusiv în cazul în care membri de familie, frați, surori sau rude ale minorului neînsoțit se află în mai multe state membre; elementele pentru evaluarea relației de dependență; criteriile pentru evaluarea capacității unei persoane de a se ocupa de o persoană aflată în îngrijire și elementele care trebuie luate în considerare pentru a evalua incapacitatea de a călători pentru o perioadă importantă de timp. În exercitarea competențelor sale de adoptare a actelor delegate, Comisia nu depășește sfera principiului interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 8 din prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și ca aceste consultări să fie realizate în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar acești experți au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(48)  În vederea adoptării de dispoziții suplimentare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește identificarea membrilor de familie, fraților, surorilor sau a rudelor unui minor neînsoțit; criteriile de stabilire a existenței unor legături de familie dovedite; criteriile pentru evaluarea capacității unei rude de a avea grijă de un minor neînsoțit, inclusiv în cazul în care membri de familie, frați, surori sau rude ale minorului neînsoțit se află în mai multe state membre; elementele pentru evaluarea relației de dependență; criteriile pentru evaluarea capacității unei persoane de a se ocupa de o persoană aflată în îngrijire. Elementele care trebuie luate în considerare pentru a evalua incapacitatea de a călători pentru o perioadă importantă de timp și protocoalele de operare standard pentru stabilirea interesului superior al copilului. În exercitarea competențelor sale de adoptare a actelor delegate, Comisia nu depășește sfera principiului interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 8 din prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și ca aceste consultări să fie realizate în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar acești experți au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul     39

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Pentru a evalua dacă mecanismul de repartizare corectiv din prezentul regulament îndeplinește obiectivul de a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și de a reduce presiunea disproporționată asupra unora dintre acestea, Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea mecanismului de repartizare corectiv și în special să verifice dacă pragul pentru declanșarea și pentru încetarea repartizării corective asigură în mod efectiv o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției intenționale în situațiile în care un stat membru se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament.

(52)  Pentru a evalua dacă mecanismul de repartizare corectiv din prezentul regulament îndeplinește obiectivul de a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și de a reduce presiunea disproporționată asupra unora dintre acestea, Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea mecanismului de repartizare corectiv și, în special,evalueze dacă acesta asigură în mod efectiv o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției intenționale, în special în situațiile în care un stat membru se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament. Comisia ar trebui să implice îndeaproape Parlamentul European în reexaminările respective.

Amendamentul   40

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță sau ai solicitantului, cu condiția ca aceștia să fie necăsătoriți și indiferent dacă sunt născuți din căsătorie sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu definiția din dreptul național;

-  copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță sau ai solicitantului și copiii adulți care sunt în grija lor, indiferent dacă sunt născuți în cadrul sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu prevederile legislației interne sau recunoscuți în temeiul acesteia, precum și copiii pentru care aceștia dețin răspunderea părintească;

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  atunci când solicitantul este minor și necăsătorit, tatăl, mama sau alt adult responsabil de acesta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru în care este prezent adultul;

-  atunci când solicitantul este minor, tatăl, mama sau alt adult responsabil de acesta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru în care este prezent adultul;

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  atunci când beneficiarul de protecție internațională este minor și necăsătorit, tatăl, mama sau alt adult responsabil de aceasta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru în care este prezent beneficiarul,

-  atunci când beneficiarul de protecție internațională este minor, tatăl, mama sau alt adult responsabil de aceasta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru în care este prezent beneficiarul,

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „reprezentant” înseamnă o persoană sau o organizație desemnată de organismele competente pentru a acorda asistență și a reprezenta minorul neînsoțit în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul regulament în vederea asigurării interesului superior al copilului și, dacă este necesar, a exercitării capacității juridice în numele minorului. Atunci când o organizație este desemnată în calitate de reprezentant, aceasta desemnează persoana responsabilă de îndeplinirea sarcinilor sale în raport cu minorul, în conformitate cu prezentul regulament;

(k)  „tutore” înseamnă un tutore astfel cum este definit la articolul [4 alineatul (2) litera (f)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile]]

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  „riscul sustragerii de la procedură” înseamnă, într-un caz individual, existența unor motive bazate pe criterii obiective definite de lege, de a considera că un solicitant sau un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid care este implicat într-o procedură de transfer se poate sustrage procedurii;

(n)  „riscul sustragerii de la procedură” înseamnă existența dovedită, într-un caz individual, a unor motive specifice, bazate pe criterii obiective și specifice, în conformitate cu standardele Agenției Uniunii Europene pentru Azil și cu dreptul intern, de a considera că un solicitant s-ar putea sustrage, fără a lua în considerare criterii generale, precum simplul fapt de a fi un solicitant în sensul Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind procedurile] sau cetățenia persoanei respective;

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  „stat membru beneficiar” înseamnă statul membru care beneficiază de mecanismul de repartizare corectiv prevăzut în capitolul VII din prezentul regulament și care efectuează repartizarea solicitantului;

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera q – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  „persoană relocată” înseamnă o persoană care face obiectul procesului de relocare prin care, la solicitarea Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, pe baza nevoii de protecție internațională a unei persoane, resortisanți ai unor țări terțe sunt transferați dintr-o țară terță într-un stat membru în care le este permisă șederea, dobândind unul din următoarele statute:

(q)  „persoană relocată” înseamnă o persoană care face obiectul procesului de relocare prin care, la recomandarea Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”) sau a statelor membre, resortisanți ai unor țări terțe și apatrizi care au nevoie de protecție internațională sunt selectați, primiși, transferați dintr-o țară terță și li se acordă protecție într-un stat membru în care le este permisă șederea, dobândind unul din următoarele statute:

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre garantează, prin măsuri proactive, că orice resortisant al unei țări terțe sau orice apatrid de pe teritoriul lor, inclusiv la frontierele externe, în apele teritoriale, în zonele de tranzit sau la punctele de trecere a frontierei, inclusiv în zonele de tranzit la frontierele externe, despre care se poate anticipa în mod rezonabil că vor solicita protecție internațională într-un stat membru, au posibilitatea efectivă de a fi înregistrați în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind procedurile de azil]. O persoană care a intrat pe teritoriul unui stat membru în mod neregulamentar este înregistrat în Eurodac în temeiul articolului [14] din Regulamentul (UE) XXXX/XX [Regulamentul Eurodac].

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre examinează orice cerere de protecție internațională prezentată de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid pe teritoriul oricăruia dintre ele, inclusiv la frontieră sau în zonele de tranzit. Cererea este examinată de un singur stat membru și anume acela pe care criteriile stabilite în capitolul III îl desemnează responsabil.

1.  Statele membre examinează orice cerere de protecție internațională prezentată de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid pe teritoriul oricăruia dintre ele, inclusiv la frontieră sau în zonele de tranzit. Cererea de protecție internațională este examinată de un singur stat membru și anume acela pe care criteriile stabilite în capitolul III și capitolul IV îl desemnează responsabil.

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când niciun stat membru responsabil nu poate fi desemnat pe baza criteriilor menționate în prezentul regulament, primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională este responsabil de examinarea acesteia.

Atunci când niciun stat membru responsabil nu poate fi desemnat pe baza criteriilor menționate la capitolele III și IV, statul membru responsabil de examinarea cererii de protecție internațională este determinat în conformitate cu mecanismul de repartizare corectiv prevăzut de capitolul VII.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este imposibilă transferarea solicitantului către statul membru desemnat inițial drept responsabil, pentru că există temeiuri substanțiale de a crede că în acel stat membru există deficiențe sistemice ale procedurii de azil și ale condițiilor de primire a solicitanților care duc la un risc de tratament inuman sau degradant în sensul articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil continuă examinarea criteriilor stabilite la capitolul III, pentru a determina dacă alt stat membru poate fi desemnat drept responsabil.

Atunci când este imposibilă transferarea solicitantului către statul membru desemnat drept responsabil, pentru că există temeiuri substanțiale de a crede că solicitantul ar face obiectul unui risc real de încălcare gravă a drepturilor sale fundamentale, statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil continuă examinarea criteriilor stabilite la capitolul III și capitolul IV, pentru a determina dacă alt stat membru poate fi desemnat drept responsabil.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când transferul nu poate fi efectuat în temeiul prezentului alineat către unul dintre statele membre desemnate pe baza criteriilor stabilite în capitolul III și nici către primul stat membru în care a fost prezentată cererea, statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil devine statul membru responsabil.

Atunci când transferul nu poate fi efectuat în temeiul prezentului alineat către unul dintre statele membre desemnate pe baza criteriilor stabilite în capitolul III și în capitolul IV,statul membru responsabil de examinarea cererii de protecție internațională este determinat în conformitate cu mecanismul de repartizare corectiv prevăzut de capitolul VII.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înainte de aplicarea criteriilor de determinare a statului membru responsabil în conformitate cu capitolele III și IV, primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională:

eliminat

(a)   examinează dacă cererea de protecție internațională este inadmisibilă în temeiul articolului 33 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2013/32/UE, atunci când o țară care nu este stat membru este considerată ca prima țară de azil sau ca o țară terță sigură pentru solicitant; și

 

(b)   examinează cererea prin procedura accelerată în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE, atunci când sunt aplicabile următoarele motive:

 

(i)   solicitantul are cetățenia unei țări terțe sau este un apatrid și anterior a avut reședința obișnuită în țara respectivă, desemnată ca țară de origine sigură în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure instituită în temeiul Regulamentului [propunerea COM (2015) 452 din 9 septembrie 2015]; or

 

(ii)   solicitantul poate fi considerat, din motive întemeiate, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru ori solicitantul a fost expulzat forțat din motive grave de securitate publică sau ordine publică în conformitate cu dreptul intern.

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Primul stat membru în care s-a înregistrat o cerere de protecție internațională examinează această cerere în cadrul unei proceduri accelerate, în conformitate cu articolul [40] din Regulamentul XXXX/XX/UE [Regulamentul privind procedurile de azil] dacă se consideră, în urma verificării de securitate prevăzute la articolul 3a, că există motive grave pentru care solicitantul să fie considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru ori dacă solicitantul a fost expulzat forțat în temeiul legislației naționale fie din statul membru care îndeplinește procedura de determinare, fie din alt stat membru, din motive grave de securitate publică sau de ordine publică.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă statul membru consideră inadmisibilă o cerere sau examinează o cerere prin procedura accelerată în temeiul alineatului (3), acel stat membru este considerat statul membru responsabil.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statul membru care a examinat cererea de protecție internațională, inclusiv în cazurile menționate la alineatul (3), este responsabil de examinarea oricăror altor declarații sau a unei cereri ulterioare a solicitantului respectiv, în conformitate cu articolele 40, 41 și 42 din Directiva 2013/32/UE, indiferent dacă solicitantul a părăsit sau a fost îndepărtat de pe teritoriul statelor membre.

5.  Statul membru care a examinat cererea de protecție internațională, inclusiv în cazurile menționate la alineatul (3), este responsabil de examinarea oricăror altor declarații sau a unei cereri ulterioare a solicitantului respectiv, în conformitate cu articolul [42] din Regulamentul (UE) xxx/xxx [Regulamentul privind procedurile de azil], cu excepția cazului în care solicitantul a părăsit sau a fost îndepărtat de pe teritoriul statului membru ca urmare a unei decizii de returnare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Verificarea de securitate

 

1.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare preia datele biometrice ale solicitantului în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul Eurodac]. Cât mai curând posibil după înregistrarea solicitantului, statul membru care îndeplinește procedura de determinare efectuează o verificare de securitate în bazele de date relevante naționale și în cele ale Uniunii.

2.  În cazul în care verificarea de securitate menționată la alineatul (1) de la prezentul articol sau informațiile suplimentare colectate de statul membru care îndeplinește procedura de determinare, inclusiv prin intermediul interviului menționat la articolul 7, prezintă motive să se suspecteze că un solicitant ar putea să fie considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru, statul membru care îndeplinește procedura de determinare efectuează un interviu individual de securitate, pe lângă interviului menționat la articolul 7, pentru a stabili dacă solicitantul poate fi considerat, din motive grave, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru respectiv.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Solicitantul prezintă cât mai curând posibil și cel târziu în cursul interviului efectuat în temeiul articolului 7 toate elementele și informațiile relevante pentru determinarea statului membru responsabil și cooperează cu autoritățile competente din statele membre.

2.  Solicitantul prezintă cât mai curând posibil toate elementele și informațiile disponibile relevante pentru determinarea statului membru responsabil și cooperează cu autoritățile competente din statele membre. Autoritățile competente țin cont de elementele și informațiile relevante pentru determinarea statului membru responsabil numai în măsura în care acestea au fost prezentate înainte de luarea deciziei finale privind determinarea statului membru responsabil.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă un solicitant nu se conformează obligației prevăzute la articolul 4 alineatul (1), statul membru responsabil în conformitate cu prezentul regulament examinează cererea printr-o procedură accelerată, în conformitate cu articolul 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE.

eliminat

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru în care solicitantul are obligația de a fi prezent continuă procedurile pentru stabilirea statului membru responsabil chiar dacă solicitantul părăsește teritoriul statului membru respectiv fără a fi autorizat sau nu se află, din alte motive, la dispoziția autorităților competente din statul membru respectiv.

2.  Statul membru în care solicitantul are obligația de a fi prezent continuă procedurile pentru stabilirea statului membru responsabil chiar dacă solicitantul părăsește teritoriul statului membru respectiv fără a fi autorizat sau nu se află, din alte motive, la dispoziția autorităților competente din statul membru respectiv. Autoritățile competente ale statului membru respectiv introduc o notificare în sistemul automat prevăzut la articolul 44 alineatul (1) de îndată ce dețin dovada că solicitantul a părăsit teritoriul statului membru respectiv.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Solicitantul nu are dreptul de a beneficia de condițiile de primire prevăzute la articolele 14-19 din Directiva 2013/33/UE, cu excepția asistenței medicale de urgență, în timpul desfășurării procedurilor în temeiul prezentului regulament în niciun alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent.

eliminat

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  De îndată ce o cerere de protecție internațională este formulată în sensul articolului [26] din Regulamentul (UE) XXXX/XXX [Regulamentul privind procedurile de azil] într-un stat membru, autoritățile sale competente informează solicitantul în legătură cu drepturile și obligațiile sale în ceea ce privește înregistrarea unei cereri de protecție internațională în conformitate cu articolul [26 alineatul (1)] din regulamentul în cauză. În acest context, minorilor li se furnizează informații într-o formă adaptată vârstei în conformitate cu articolul [5 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxxx [Directiva privind condițiile de primire] de către un personal instruit în mod corespunzător și cu implicarea tutorelui, în special cu privire la procesul de identificare a membrilor familiei sau a rudelor în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul regulament.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  De îndată ce o cerere de protecție internațională este prezentată, în sensul articolului 21 alineatul (2), într-un stat membru, autoritățile sale competente informează solicitantul în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament și obligațiile prevăzute la articolul 4, precum și consecințele neconformării, prevăzute la articolul 5 și, în special:

1.  De îndată ce o cerere de protecție internațională este înregistrată în sensul articolului [27] din Regulamentul XXXX/XX/UE [Regulamentul privind procedurile de azil] într-un stat membru, autoritățile sale competente informează solicitantul în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament și obligațiile prevăzute la articolul 4, precum și consecințele neconformării, prevăzute la articolul 5 și, în special:

Amendamentul     63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  referitor la faptul că dreptul de a solicita protecție internațională nu include alegerea de către solicitant a statului membru care va fi responsabil de examinarea cererii de protecție internațională;

(a)  referitor la faptul că dreptul de a solicita protecție internațională nu include alegerea de către solicitant a statului membru care va fi responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu excepția cazului în care se prevede astfel în mecanismul de repartizare în conformitate cu capitolul VII;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  referitor la obiectivele prezentului regulament și consecințele depunerii unei alte cereri într-un alt stat membru, precum și la consecințele părăsirii statului membru unde are obligația de a fi prezent pe durata procesului de determinare a statului membru responsabil în temeiul prezentului regulament și pe durata examinării cererii de protecție internațională, în special referitor la faptul că solicitantul nu are dreptul de a beneficia de condițiile de primire prevăzute la articolele 14-19 din Directiva 2013/33/UE, cu excepția asistenței medicale de urgență, în niciun alt stat membru în afară de cel în care are obligația de a fi prezent ;

(b)  referitor la obiectivele prezentului regulament și consecințele depunerii unei alte cereri într-un alt stat membru, precum și la consecințele părăsirii statului membru unde are obligația de a fi prezent pe durata procesului de determinare a statului membru responsabil în temeiul prezentului regulament și pe durata examinării cererii de protecție internațională,

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  referitor la dispozițiile privind reîntregirea familiei și, în acest sens, referitor la definiția aplicabilă conceptelor de „membru al familiei” și de „rudă”, precum și referitor la necesitatea ca solicitantul să prezinte cât mai rapid posibil în cadrul procedurii orice informație relevantă care ar putea ajuta la stabilirea locului unde se află membrii familiei sau rudele prezente în alte state membre, precum și orice tip de asistență pe care statul membru o poate oferi pentru regăsirea membrilor familiei sau a rudelor;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  referitor la necesitatea ca solicitantul să prezinte, cât mai curând posibil în cadrul procedurii, orice informație relevantă care ar putea contribui la identificarea oricăror foste permise de ședere, vize sau diplome de studiu;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  referitor la posibilitatea, în temeiul articolului 19, de a cere aplicarea clauzei discreționare de către orice stat membru din statul membru în care sunt prezenți, precum și referitor la aspectele specifice legate de procedură;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  dacă este cazul, referitor la mecanismul de repartizare prevăzut în capitolul VII;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ce)  referitor la posibilitatea ca solicitantul, în temeiul articolului 36 alineatul (1c), să selecteze unul din cele patru state membre cu cel mai mic număr de solicitanți în raport cu cota ce le revine în conformitate cu cheia de referință menționată la articolul 35, atâta timp cât solicitantul s-a conformat obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

Amendamentul     70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  referitor la interviul individual în temeiul articolului 7 și obligația de a transmite și a demonstra informații referitoare la prezența în statele membre a unor membri de familie, rude sau a unor persoane aflate în relații de natură familială cu solicitantul, inclusiv mijloacele prin care solicitantul poate transmite informațiile respective;

(d)  referitor la scopul interviului individual în temeiul articolului 7, precum și la tipul de informații și dovezi pe care solicitantul va trebui să le furnizeze în scopul determinării statului membru responsabil, inclusiv mijloacele prin care solicitantul poate transmite informațiile respective;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  referitor la posibilitatea de a contesta o decizie de transfer în termen de șapte zile de la notificare, precum și la faptul că această contestare se limitează la a evalua dacă articolul 3 alineatul (2) în ceea ce privește riscul de tratament inuman sau degradant sau articolele 10 și 13-18 au fost încălcate ;

(e)  referitor la posibilitatea și modalitățile de a contesta o decizie de transfer și referitor la existența dreptului la o cale de atac eficace în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu articolul 28, inclusiv în situația în care nu se ia o decizie de transfer;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  în cazul unui minor neînsoțit, referitor la rolul și responsabilitățile tutorelui și la procedura de depunere a plângerilor împotriva unui tutore în condiții de confidențialitate și de siguranță și cu respectarea deplină a dreptului copilului de a fi ascultat în această privință;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  referitor la dreptul de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite în toate etapele procedurii;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hc)  referitor la existența site-ului web de informare menționat la articolul 6 alineatul (3a);

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  după caz, referitor la procedura de repartizare prevăzută în capitolul VII.

eliminat

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în scris, într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau pe care se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege. Statele membre folosesc broșura comună elaborată în acest scop în temeiul alineatului (3).

Informațiile menționate la alineatul (1) sunt furnizate într-o limbă pe care solicitantul o înțelege, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu. Statele membre folosesc materialul informativ comun elaborat în acest scop în temeiul alineatului (3).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informațiile se furnizează în scris și oral, dacă este cazul cu ajutorul echipamentelor multimedia. Informațiile orale pot fi oferite în sesiuni individuale sau de grup, iar solicitanții au posibilitatea să pună întrebări despre etapele procedurale pe care trebuie să le urmeze în procesul de determinare a unui stat membru responsabil în conformitate cu prezentul regulament. În cazul minorilor, informațiile se oferă într-un mod adaptat vârstei în conformitate cu articolul [5 alineatul (2)] din Directiva xxx/xxxx [Directiva privind condițiile de primire] de către un personal instruit în mod corespunzător și cu implicarea tutorelui.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, pentru o înțelegere adecvată din partea solicitantului, informațiile îi sunt comunicate, de asemenea, și oral, de exemplu cu ocazia interviului individual, astfel cum se menționează la articolul 7.

eliminat

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia, prin acte de punere în aplicare, elaborează o broșură comună, precum și o broșură specială destinată minorilor neînsoțiți, care să conțină cel puțin informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Această broșură comună include, de asemenea, informații referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului nr. 603/2013] și în special la scopul în care datele solicitantului în cauză pot fi prelucrate în cadrul Eurodac. Broșura comună se elaborează astfel încât să permită statelor membre să o completeze cu informații suplimentare specifice statelor membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2) din prezentul regulament.

3.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene elaborează, în strânsă colaborare cu agențiile naționale responsabile, un material informativ comun care conține cel puțin informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Acest material informativ comun include, de asemenea, informații referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului nr. 603/2013] și în special la scopul în care datele solicitantului în cauză pot fi prelucrate în cadrul Eurodac. Materialul informativ comun se elaborează astfel încât să permită statelor membre să îl completeze cu informații suplimentare specifice statelor membre. Agenția Uniunii Europene pentru Azil creează un material informativ specific destinat în special următoarelor grupuri țintă:

 

(a)   solicitanți adulți;

 

(b)   minori neînsoțiți;

 

(c)   minori însoțiți.

 

 

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția Uniunii Europene pentru Azil furnizează un site web dedicat care să conțină informații despre SECA și, în special, despre funcționarea prezentului regulament. Informațiile de pe site sunt cuprinzătoare și actualizate și sunt furnizate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu și sunt disponibile în toate limbile mari vorbite de solicitanții care sosesc în Uniune.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Autoritățile competente ale statelor membre țin în permanență la curent solicitanții cu privire la cursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește cererea lor. Informațiile respective se furnizează în scris, la intervale regulate, cel puțin din două în două săptămâni. În cazul minorilor, autoritățile competente informează, respectând aceleași modalități, atât minorul, cât și părintele sau tutorele.

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili modalitățile de furnizare a acestor informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Amendamentul     82

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Dreptul la asistență și reprezentare juridice gratuite

 

1.   Fără a aduce atingere dreptului solicitantului de a-și alege propriul reprezentant legal pe cheltuiala proprie, statele membre furnizează asistență și reprezentare juridice gratuite cu privire la chestiuni legate de aplicarea prezentului regulament în toate etapele procedurii, în cazul în care solicitantul respectiv nu își poate permite costurile implicate. Statele membre pot solicita rambursarea totală sau parțială a costurilor suportate în cazul în care decizia de a acoperi aceste costuri a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant, cu condiția să se poată stabili că solicitantul poate suporta costurile aferente.

 

2.   Asistența și reprezentarea juridice cuprind cel puțin:

 

(a)   furnizarea de informații privind procedura luând în considerare situația individuală a solicitantului;

 

(b)   asistență la pregătirea interviului individual, a documentelor justificative și a dovezilor care trebuie furnizate ca parte a interviului, inclusiv participarea la interviul individual;

 

(c)   o explicație a motivelor și consecințelor unei decizii de transfer, precum și informații cu privire la modul de contestare a deciziei respective sau la modul de obținere a accesului la căile de atac în situațiile în care nu se ia o decizie de transfer în temeiul articolul 28.

 

În contextul respectării prezentului alineat, statul membru se asigură că nu se restricționează în mod arbitrar asistența și reprezentarea juridice gratuite și că nu se împiedică accesul efectiv la justiție al solicitantului.

 

Procedurile de acces la asistență juridică sunt stabilite în dreptul național.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita procesul de determinare a statului membru responsabil, statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil organizează un interviu individual cu solicitantul , cu excepția cazurilor în care solicitantul s-a sustras de la procedură sau informațiile furnizate de solicitant în temeiul articolului 4 alineatul (2) sunt suficiente pentru determinarea statului membru responsabil . Interviul permite, de asemenea, înțelegerea corespunzătoare a informațiilor oferite solicitantului în conformitate cu articolul 6.

1.  Pentru a facilita procesul de determinare a statului membru responsabil, statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil organizează un interviu individual cu solicitantul. Statul membru care îndeplinește procedura de determinare pune întrebări în mod proactiv despre toate aspectele cererii care ar permite determinarea statului membru responsabil. Interviul permite, de asemenea, înțelegerea corespunzătoare a informațiilor oferite solicitantului la articolul 6.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statul membru poate renunța la interviul individual cu solicitantul dacă informațiile furnizate de solicitant în temeiul articolului 4 alineatul (2) sunt suficiente pentru determinarea statului membru responsabil și dacă solicitantul nu solicită să fie audiat. Dacă statul membru renunță la interviu, îi dă solicitantului posibilitatea de a prezenta toate informațiile suplimentare care sunt relevante pentru determinarea corectă a statului membru responsabil, înainte de luarea unei decizii finale de transfer al solicitantului către statul membru responsabil în temeiul articolului 30 alineatul (1).

Amendamentul     85

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Interviul individual se desfășoară în timp util și, în orice caz, înainte de transmiterea unei cereri de preluare în temeiul articolului 24 .

2.  Interviul individual se desfășoară în timp util și, în orice caz, înainte de transmiterea unei cereri de preluare în temeiul articolului 24 și înainte de a se lua o decizie de transferare a solicitantului.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interviul individual se desfășoară într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau pe care se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege și în care acesta este capabil să comunice. Dacă este cazul, statele membre recurg la un interpret capabil să asigure o comunicare adecvată între solicitant și persoana care realizează interviul individual.

3.  Interviul individual se desfășoară într-o limbă pe care solicitantul o înțelege și în care acesta este capabil să comunice. Interviurile cu minorii neînsoțiți se fac într-o manieră adecvată vârstei, de către un personal instruit și calificat în mod corespunzător în temeiul dreptului intern, în prezența tutorelui și, acolo unde este cazul, a reprezentantului său legal.

 

Dacă este cazul, statele membre recurg la un interpret calificat și, dacă este cazul, la un mediator cultural, capabil să asigure o comunicare adecvată între solicitant și persoana care realizează interviul individual. Solicitantul poate cere să fie audiat și asistat de personal de același sex, în măsura în care acest lucru este posibil.

Amendamentul     87

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Interviul individual are loc în condiții care asigură o confidențialitate corespunzătoare. Interviul este efectuat de o persoană calificată în temeiul dreptului național.

4.  Interviul individual are loc în condiții care asigură o confidențialitate corespunzătoare. Interviul este efectuat de o persoană calificată în temeiul dreptului național. Solicitanților care au fost identificați ca având nevoie de garanții procedurale speciale ar trebui să li se ofere sprijin adecvat, inclusiv suficient timp, în vederea creării condițiilor necesare pentru prezentarea efectivă a tuturor elementelor care ar permite stabilirea statului membru responsabil.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statul membru garantează că există proceduri de funcționare standard pentru a se asigura că sunt luate măsuri de protecție corespunzătoare în ceea ce privește reclamanții care sunt supuși riscului de a fi exploatați în sensul traficului de ființe umane sau al altor activități de criminalitate organizată.

Amendamentul     89

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statul membru care realizează interviul individual elaborează un rezumat scris al acestuia care conține cel puțin principalele informații furnizate de către solicitant în cadrul interviului. Acest rezumat se poate prezenta fie sub formă de raport, fie ca formular standard. Statul membru se asigură că solicitantul și/sau consilierul juridic sau alt tip de consilier care îl reprezintă pe solicitant au acces la rezumat în timp util.

5.  Statul membru care realizează interviul individual elaborează un rezumat scris al acestuia care conține cel puțin principalele informații furnizate de către solicitant în cadrul interviului. Până la sfârșitul interviului, principalele elemente care urmează să fie incluse în rezumat sunt verificate de solicitant și, acolo unde este cazul, de tutore și/sau reprezentantul legal. Acest rezumat se prezintă sub formă de raport. Statul membru realizează o înregistrare audio a interviului. Statul membru se asigură că solicitantul și/sau tutorul sau consilierul juridic care îl reprezintă pe solicitant au acces la rezumat cât mai curând posibil după realizarea interviului și, în orice caz, înainte de luarea unei decizii de transfer.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru în care un minor neînsoțit are obligația de a fi prezent se asigură că un reprezentant reprezintă și/sau asistă minorul neînsoțit pe parcursul procedurilor relevante prevăzute de prezentul regulament. Reprezentantul are calificările și expertiza necesare asigurării faptului că interesul superior al copilului este luat în considerare pe parcursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul solicitantului, inclusiv la broșura specială destinată minorilor neînsoțiți.

Fiecare stat membru în care este prezent un minor neînsoțit se asigură că un tutore reprezintă și/sau asistă minorul neînsoțit pe parcursul tuturor procedurilor prevăzute de prezentul regulament. Tutorele are calificările, formarea, expertiza și independența necesare asigurării faptului că interesul superior al copilului este luat în considerare pe parcursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament. Tutorele are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul solicitantului, inclusiv la materialul informativ specific destinat minorilor neînsoțiți. Tutorele este numit cât mai curând posibil, cel mai târziu în termen de 24 de ore de la data introducerii cererii, și, în orice caz, înainte de colectarea datelor biometrice în conformitate cu articolul [10 alineatul (1) sau 13 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) XXXX/XX/UE [Regulamentul Eurodac].

Amendamentul     91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Tutorele este implicat în cea mai mare măsură posibilă în procesul de stabilire a responsabilității statului membru în temeiul prezentului regulament. În acest scop, tutorele sprijină minorul să ofere informații relevante pentru evaluarea interesului său superior, în conformitate cu alineatul (3), inclusiv exercitându-și dreptul de a fi ascultat, și sprijină colaborarea sa cu alți actori, cum ar fi organizațiile care caută membrii familiei, dacă este necesar în acest scop, respectând totodată obligația de confidențialitate față de minor.

 

 

 

Tutorele se asigură că minorul are acces la informații, la consiliere și reprezentare juridică cu privire la procedurile desfășurate în temeiul prezentului regulament și îl informează pe minor în legătură cu progresele înregistrate în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament și care îl vizează.

 

Tutorele are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul minorului, inclusiv la materialul informativ specific destinat minorilor neînsoțiți și la formularele prevăzute la articolul 6.

 

Tutorii sunt instruiți și primesc sprijin periodic pentru a-și realiza sarcinile.

 

 

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, luând în considerare în mod particular istoricul minorului;

(b)  bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, luând în considerare în mod particular mediul său etnic, religios, cultural și lingvistic, precum și nevoia de stabilitate și continuitate în îngrijirea sa și tutela și accesul la servicii de sănătate și educație;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  considerente privind siguranța și securitatea, în special când există riscul ca respectivul minor să fie o victimă a traficului de ființe umane;

(c)  considerente privind siguranța și securitatea, în special când există riscul ca respectivul minor să fie o victimă a oricărei forme de violență și exploatare, inclusiv a traficului de ființe umane;

Amendamentul     94

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  (ca) situațiile de vulnerabilitate, inclusiv traumele, nevoile specifice legate de sănătate și handicapul;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  garanția predării către un tutore desemnat în statul membru de primire;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  informațiile furnizate de tutore în statul membru în care este prezent minorul;

Amendamentul     97

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  necesitatea ca deciziile care vizează minorii să fie tratate cu prioritate;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În contextul evaluării interesului superior al minorului, dreptul minorului de a fi ascultat trebuie să fie garantat.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înainte de a transfera un minor neînsoțit către statul membru responsabil sau, după caz, către statul membru de repartizare, statul membru care efectuează transferul se asigură că statul membru responsabil sau statul membru de repartizare ia fără întârziere măsurile menționate la articolele 14 și 24 din Directiva 2013/33/UE și la articolul 25 din Directiva 2013/32/UE. Orice decizie de a transfera un minor neînsoțit este precedată de o evaluare a interesului superior al acestuia. Evaluarea se bazează pe factorii enumerați la alineatul (3). Evaluarea este efectuată rapid de către personal având calificări și o expertiză care să asigure faptul că se ține seama de interesul superior al copilului.

4.  Înainte de a transfera un minor neînsoțit către statul membru responsabil sau, după caz, către statul membru de repartizare, statul membru care efectuează transferul obține garanții în fiecare caz individual că statul membru responsabil sau statul membru de repartizare ia fără întârziere măsurile menționate la articolele 14 și 24 din Directiva 2013/33/UE și la articolul 25 din Directiva 2013/32/UE. Orice decizie de a transfera sau de a nu transfera un minor neînsoțit este precedată de o evaluare multidisciplinară a interesului superior al acestuia. Evaluarea respectivă se bazează pe factorii enumerați la alineatul (3), iar concluziile evaluării pentru fiecare dintre factori se indică în mod clar în decizia de transfer. Evaluarea este efectuată rapid de către o echipă multidisciplinară având calificări și expertiză care garantează că se ține seama de interesul superior al copilului. La evaluarea multidisciplinară participă personal competent cu expertiză în domeniul drepturilor copilului și în psihologia și dezvoltarea copilului, iar aceasta include, de asemenea, cel puțin tutorele minorului și consilierul juridic.

Amendamentul     100

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul aplicării articolului 10, statul membru în care minorul neînsoțit a depus cererea de protecție internațională întreprinde, cât mai curând posibil, acțiunile corespunzătoare pentru a identifica membrii de familie sau rudele minorului neînsoțit aflați pe teritoriul statelor membre, protejând, în același timp, interesul superior al copilului.

În scopul aplicării articolelor 10 și 19, statul membru în care minorul neînsoțit depune cererea de protecție internațională întreprinde, cât mai curând posibil, acțiunile corespunzătoare pentru a identifica membrii de familie sau rudele minorului neînsoțit aflați pe teritoriul statelor membre, protejând, în același timp, interesul superior al copilului.

Amendamentul     101

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Personalul autorităților competente menționate la articolul 47 care tratează cererile referitoare la minorii neînsoțiți trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de formarea corespunzătoare cu privire la nevoile specifice minorilor.

Personalul autorităților competente menționate la articolul 47 care tratează cererile referitoare la minorii neînsoțiți trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de formarea corespunzătoare cu privire la nevoile specifice minorilor, inclusiv formare în ceea ce privește drepturile copilului și psihologia și dezvoltarea copilului. Această formare include, de asemenea, module privind evaluarea riscului pentru a viza îngrijirea și protecția în funcție de nevoile individuale ale copilului, punând un accent special pe identificarea cât mai timpurie a victimelor traficului de ființe umane și abuzului, precum și pe pregătirea în domeniul bunelor practici cu scopul de a preveni dispariția.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Înainte de transferul unui minor neînsoțit, statul membru de primire numește un tutore cât mai curând posibil, dar în orice caz în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmarea deciziei de transfer. Autoritățile competente comunică tutorelui actual informațiile cu privire la tutorele desemnat de către statul membru de primire, împreună cu modalitățile de transfer.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea, în conformitate cu prezentul articol, a normelor și procedurilor privind cooperarea transnațională pentru evaluările vizând interesul superior al copilului.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Costuri de primire

 

1.   Costurile de primire a unui solicitant suportate de un stat membru care îndeplinește procedura de determinare, din momentul înregistrării cererii de protecție internațională până la transferul solicitantului către statul membru responsabil sau până în momentul în care statul respectiv își asumă responsabilitatea pentru solicitant, sunt rambursate din bugetul general al Uniunii.

 

2.   Costurile de primire care sunt acoperite de un stat membru în cazul unui solicitant despre care se consideră că este în mod evident improbabil să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în conformitate cu articolul 9 sunt rambursate din bugetul general al Uniunii.

Amendamentul     105

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Criteriile pentru determinarea statului membru responsabil sunt aplicate numai o dată, în ordinea în care acestea sunt prezentate în acest capitol.

1.  Criteriile pentru determinarea statului membru responsabil sunt aplicate numai o dată, în ordinea în care acestea sunt prezentate în capitolele III și IV.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru responsabil în conformitate cu criteriile stabilite în acest capitol este determinat pe baza situației existente în momentul în care solicitantul a prezentat prima oară cererea sa de protecție internațională unui stat membru.

2.  Statul membru responsabil în conformitate cu criteriile stabilite în acest capitol este determinat pe baza situației existente în momentul în care solicitantul a prezentat prima oară cererea sa de protecție internațională unui stat membru în conformitate cu articolul [28] din Regulamentul (UE) xxx/xxxx [Regulamentul privind procedurile de azil].

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care autoritatea competentă din statul membru care îndeplinește procedura de determinare, după realizarea interviului individual prevăzut la articolul 7, ajunge la concluzia că nu se poate determina un stat membru responsabil în temeiul articolului 10, 11, 12, 13 sau 18 și în cazul în care solicitantul nu are nevoie de garanții procedurale specifice în conformitate cu articolul [19] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile de azil], statul membru care îndeplinește procedura de determinare, înainte de a aplica oricare dintre celelalte criterii în conformitate cu capitolul III sau IV, examinează, prima facie, dacă în momentul introducerii cererii solicitantul a invocat doar aspecte care nu sunt relevante pentru a se examina dacă poate sau nu îndeplini condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale]; și dacă statul membru care îndeplinește procedura de determinare nu primește nicio altă informație care să indice că solicitantul poate îndeplini condițiile pentru a beneficia de protecție internațională și nici nu dispune de aceste informații, făcând, prin urmare, ca cererea sa pentru a beneficia de protecție internațională să fie în mod clar neconvingătoare.

 

În acest caz, ar trebui să se considere că este în mod evident improbabil ca solicitantul să fie susceptibil să poată beneficia de protecție internațională, iar statul membru care îndeplinește procedura de determinare este considerat statul membru responsabil, fără a aduce atingere articolului [37] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile de azil].

Amendamentul     108

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru responsabil este acela unde un membru de familie al minorului neînsoțit se află în mod legal, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorului. În cazul în care solicitantul este un minor căsătorit al cărui soț/a cărui soție nu este prezent(ă) în mod legal pe teritoriul statelor membre, statul membru responsabil este acela unde tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minor fie în temeiul legii, fie in temeiul practicii din acel stat membru, sau sora sau fratele acestuia sunt prezenți în mod legal.

2.  Statul membru responsabil este acela unde un membru de familie al minorului neînsoțit se află în mod legal, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu este în interesul superior al minorului. În cazul în care solicitantul este un minor, statul membru responsabil este acela unde tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minor fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din acel stat membru, sau sora sau fratele acestuia sunt prezenți în mod legal.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit care are o rudă prezentă în mod legal în alt stat membru și dacă se stabilește, pe baza unei examinări individuale, că ruda poate avea grijă de el, respectivul stat membru reunește minorul cu ruda sa și este statul membru responsabil, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorului.

3.  În cazul în care solicitantul are o rudă prezentă în mod legal în alt stat membru și dacă se stabilește, pe baza unei examinări individuale, că ruda poate avea grijă de el, respectivul stat membru reunește minorul cu ruda sa și este statul membru responsabil, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu este în interesul superior al minorului.

Amendamentul     110

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În absența unui membru de familie sau a unei rude, astfel cum sunt menționați la alineatele (2) și (3), statul membru responsabil este acela în care minorul neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, cu excepția cazului în care s-a demonstrat că acest lucru nu este în interesul superior al minorului.

5.  În absența unui membru de familie sau a unei rude, astfel cum sunt menționați la alineatele (2) și (3), și dacă nu se aplică alte criterii stabilite în capitolele III și IV, în special la articolul 19, statul membru responsabil este determinat prin mecanismul de repartizare prevăzut în capitolul VII, cu condiția ca minorul să aibă întotdeauna posibilitatea de a alege între statele membre în care poate fi repartizat în conformitate cu articolul 36 alineatul (1c). Orice decizie privind statul membru responsabil ar trebui să fie precedată de o evaluare multidisciplinară a interesului superior al minorului, inclusiv în caz de repartizare.

Amendamentul     111

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care un minor este însoțit de un părinte, de un frate sau o soră adultă sau de un alt adult care este titular al răspunderii părintești pentru minor, fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru respectiv, iar un părinte sau un alt adult responsabil de minor fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru respectiv, este prezent în mod legal într-un alt stat membru, statul membru responsabil este acela unde părintele sau un alt adult care este titular al răspunderii părintești pentru minor este prezent în mod legal, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorului.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii de familie care beneficiază de protecție internațională

Membrii de familie care își au reședința în mod legal într-un stat membru

Amendamentul     113

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care solicitantul are un membru de familie, indiferent dacă familia s-a format anterior în țara de origine, căruia i-a fost permis să își aibă reședința în calitate de beneficiar de protecție internațională într-un stat membru, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu condiția ca persoanele în cauză să își fi exprimat în scris dorința în acest sens.

În cazul în care solicitantul are un membru de familie, indiferent dacă familia s-a format anterior în țara de origine, care își are reședința în mod legal într-un stat membru, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu condiția ca persoanele în cauză să își fi exprimat în scris dorința în acest sens.

Amendamentul     114

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  responsabilitatea pentru examinarea cererilor de protecție internațională ale tuturor membrilor de familie și/sau ale fraților sau surorilor minori necăsătoriți aparține statului membru pe care criteriile îl indică ca fiind responsabil de a îi prelua pe cei mai mulți dintre aceștia;

(a)  responsabilitatea pentru examinarea cererilor de protecție internațională ale tuturor membrilor de familie aparține statului membru pe care criteriile îl indică ca fiind responsabil de a îi prelua pe cei mai mulți dintre aceștia;

Amendamentul     115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care solicitantul se află în posesia unui permis de ședere valabil sau a unui permis de ședere care a expirat cu mai puțin de doi ani înainte de depunerea primei cereri , statul membru care a eliberat documentul este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

1.  În cazul în care solicitantul se află în posesia unui permis de ședere valabil sau a unui permis de ședere care a expirat înainte de depunerea primei cereri, statul membru care a eliberat documentul este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

Amendamentul     116

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care solicitantul deține o viză valabilă sau o viză care a expirat cu mai puțin de șase luni înainte de depunerea primei cereri , statul membru care a eliberat viza este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu excepția cazului în care viza a fost eliberată în numele altui stat membru în temeiul unei înțelegeri de reprezentare, astfel cum este prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului25. În acest caz, statul membru reprezentat este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

2.  În cazul în care solicitantul deține o viză valabilă sau o viză care a expirat înainte de depunerea primei cereri, statul membru care a eliberat viza este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu excepția cazului în care viza a fost eliberată în numele altui stat membru în temeiul unei înțelegeri de reprezentare, astfel cum este prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului25. În acest caz, statul membru reprezentat este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

_________________

_________________

25 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Eliberarea de diplome academice sau profesionale

 

1.   În cazul în care solicitantul deține o diplomă sau altă calificare eliberată de o instituție de învățământ stabilită într-un stat membru, statul membru respectiv este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

 

În acest context, o instituție de învățământ înseamnă orice tip de instituție de învățământ recunoscută sau considerată ca atare în conformitate cu dreptul intern care, în conformitate cu legislația sau practicile naționale, oferă diplome de învățământ recunoscute sau alte calificări recunoscute, oricare ar fi denumirea respectivelor unități, sau orice instituție care, în conformitate cu dreptul intern sau cu practica națională, oferă educație sau formare profesională.

 

În sensul prezentului articol doar diplomele sau calificările acordate ca urmare a participării solicitantului la cursurile unei instituții de învățământ de pe teritoriul statului membru sunt considerate relevante pentru a stabili statul membru responsabil. Cursurile de formare online sau alte forme de învățare la distanță nu sunt considerate a fi relevante.

 

2.   În cazul în care solicitantul deține mai mult de o diplomă sau altă calificare eliberată de instituții de învățământ stabilite în state membre diferite, statul membru în care s-a emis cea mai recentă diplomă sau calificare este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

Amendamentul     118

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se stabilește, pe baza probelor sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum sunt descrise în cele două liste menționate la articolul 25 alineatul (4) din prezentul regulament, inclusiv datele la care face referire Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013] că un solicitant a trecut neregulamentar frontiera într-un stat membru pe uscat, pe mare sau pe calea aerului venind dintr-o țară terță, statul membru în care s-a intrat astfel este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională.

eliminat

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Atunci când nu este posibil să se determine statul membru responsabil în conformitate cu celelalte criterii menționate în capitolele III și IV, statul membru responsabil este determinat prin intermediul mecanismului de repartizare corectiv stabilit în capitolul VII.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În cazul în care nu este posibil să se determine statul membru responsabil în conformitate cu celelalte criterii menționate în capitolul III sau la articolul 18, și atunci când se stabilește, pe baza probelor sau a dovezilor circumstanțiale, că un solicitant a trecut granița în statul membru în care s-a depus cererea de protecție internațională, venind printr-un alt stat membru, statul membru responsabil de examinarea cererii de protecție internațională este determinat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24c.

Amendamentul     121

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Intrare fără obligația de a deține viză

 

Atunci când un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid intră pe teritoriul unui stat membru în care este exonerat de obligația de a deține viză, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii sale de protecție internațională.

 

Amendamentul     122

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Cerere formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport

 

Atunci când cererea de protecție internațională este formulată într-o zonă de tranzit internațional a unui aeroport al unui stat membru de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii.

 

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când un solicitant se află în îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a părintelui său cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru, pe motive de graviditate, nou-născut, boală gravă, handicap sever sau vârstă înaintată, sau atunci când copilul, sora, fratele sau părintele solicitantului se află în îngrijirea solicitantului, statele membre, în mod normal, mențin împreună sau reunesc solicitantul și copilul, fratele, sora sau părintele în cauză, cu condiția ca în țara de origine să fi existat legături de familie, ca copilul, fratele, sora, părintele sau solicitantul să fie capabili să asigure asistență persoanei aflate în îngrijire și ca persoanele în cauză să își fi exprimat dorința în scris.

1.  Atunci când un solicitant se află în îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a părintelui său cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru, pe motive de graviditate, nou-născut, boală gravă, handicap sever, traumă severă sau vârstă înaintată, sau atunci când copilul, sora, fratele sau părintele solicitantului se află în îngrijirea solicitantului, statele membre, în mod normal, mențin împreună sau reunesc solicitantul și copilul, fratele, sora sau părintele în cauză, în măsura în care deja existau legături de familie înainte ca solicitantul să fi sosit pe teritoriul statelor membre, astfel încât copilul, fratele, sora, părintele sau solicitantul să fie capabili să asigure asistență persoanei aflate în îngrijire și ca persoanele în cauză să își fi exprimat dorința în scris.

Amendamentul     124

Propunere de regulament

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Luarea în întreținere

 

1.   Un stat membru poate să prevadă pentru organizațiile care au fost aprobate de statul membru respectiv în conformitate cu cerințe specifice pentru prevenirea abuzului și a traficului de ființe umane prevăzute în legislația națională posibilitatea de a lua în întreținere un solicitant care a depus o cerere de protecție internațională în Uniune. Organizația care ia în întreținere un solicitant asigură transferul său și șederea acestuia în statul membru în care organizația susținătoare își are reședința, până la adoptarea unei decizii finale cu privire la cererea sa de protecție internațională.

 

2.   Printr-o cerere scrisă formulată de organizația respectivă, cu acordul solicitantului, statul membru care îndeplinește procedura de determinare notifică statul membru în care organizația susținătoare își are reședința cu privire la acordul de luare în întreținere dintre organizație și solicitant. Dacă statul membru în care organizația este stabilită acceptă să preia solicitantul, acesta devine statul membru responsabil, iar cererea de protecție internațională este contorizată în cadrul numărului său de referință astfel cum este definit la articolul 35.

 

3.   Printr-un act delegat adoptat în conformitate cu procedura descrisă la articolul 57 alineatul (2) se stabilesc formalitățile și cerințele de eligibilitate care trebuie satisfăcute de către o organizație susținătoare și celelalte măsuri necesare.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) și numai până când niciun stat membru nu a fost desemnat ca fiind responsabil , fiecare stat membru poate decide să examineze o cerere de protecție internațională care îi este prezentată de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid pe baza unor motive de familie legate de membri ai familiei extinse care nu se încadrează în definiția de la articolul 2 litera (g) , chiar dacă această examinare nu este responsabilitatea sa în temeiul criteriilor stabilite în prezentul regulament

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1), fiecare stat membru poate decide să examineze o cerere de protecție internațională care îi este prezentată de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid, chiar dacă această examinare nu este responsabilitatea sa în temeiul criteriilor stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru care a decis să examineze o cerere de protecție internațională în temeiul prezentului alineat devine statul membru responsabil și își asumă obligațiile asociate acestei responsabilități. După caz, acesta informează statul membru anterior responsabil, statul membru care desfășoară o procedură pentru determinarea statului membru responsabil sau statul membru căruia i-a fost solicitat să preia solicitantul.

Statul membru care a decis să examineze o cerere de protecție internațională în temeiul prezentului alineat devine statul membru responsabil și își asumă obligațiile asociate acestei responsabilități. După caz, acesta informează, prin utilizarea rețelei electronice de comunicații „DubliNet”, instituită în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003, statul membru anterior responsabil, statul membru care desfășoară o procedură pentru determinarea statului membru responsabil sau statul membru căruia i-a fost solicitat să preia solicitantul.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Un solicitant poate cere statului membru în care s-a prezentat cererea sa de protecție internațională să aplice prezentul alineat. O astfel de cerere este făcută în scris și motivată în mod corespunzător.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în care este prezentată cererea de protecție internațională și care desfășoară procesul de determinare a statului membru responsabil poate cere, în orice moment înainte de determinarea statului membru responsabil , unui alt stat membru să primească un solicitant pentru a reuni orice persoane aflate în relații de natură familială , chiar dacă celălalt stat membru nu este responsabil în temeiul criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 18. Persoanele în cauză trebuie să își dea consimțământul în scris.

Statul membru în care este depusă cererea de protecție internațională și care desfășoară procesul de determinare a statului membru responsabil sau statul membru responsabil pot, în orice moment înainte de adoptarea unei prime decizii pe fond, să ceară unui alt stat membru să primească un solicitant pentru a reuni orice persoane aflate în relații de natură familială, pe motive umanitare bazate în special pe legături familiale, culturale sau sociale, pe competențe lingvistice sau alte legături semnificative care ar putea facilita integrarea sa în acest alt stat membru, chiar dacă celălalt stat membru nu este responsabil în temeiul criteriilor prevăzute în capitolele III și IV. Persoanele în cauză trebuie să își dea consimțământul în scris.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Un solicitant poate cere unui stat membru în care s-a prezentat cererea de protecție internațională să aplice alineatul (2). O astfel de solicitare se face în scris, este motivată în mod corespunzător și adresată autorităților competente ale statului membru care îndeplinește procedura de determinare în care a fost depusă cererea respectivă. Un solicitant care reprezintă un risc de securitate sau despre care se consideră că în mod evident este improbabil să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională nu are dreptul de a se prevala de această procedură.

 

Autoritățile competente ale statului membru care îndeplinește procedura de determinare se asigură că cererea menționată la primul paragraf din prezentul alineat este transmisă autorităților competente din statul membru cerut de solicitant prin intermediul rețelei electronice de comunicații DubliNet, creată în temeiul articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.

 

Statul membru solicitat indică, în termen de două săptămâni de la primirea cererii, dacă intenționează să își asume responsabilitatea pentru cererea de protecție internațională. Statul membru solicitat poate prelungi acest termen cu încă două săptămâni în cazul în care acest lucru este notificat statului membru în care cererea de protecție internațională a fost prezentată în scris prin intermediul rețelei de comunicare electronică DubliNet. În cazul în care nu se primește un răspuns în termenul menționat anterior, se consideră că cererea este respinsă, iar statul membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională continuă să determine statul membru responsabil pe baza criteriilor stabilite în capitolele III și IV. Fără a aduce atingere alineatelor (1) sau (2), solicitanții au dreptul de a se prevala de această procedură doar o singură dată.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care statul membru solicitat acceptă cererea în conformitate cu alineatul (2a), acesta devine statul membru responsabil. Statul membru în care a fost depusă cererea de protecție internațională se asigură că solicitantul este transferat statului membru responsabil.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia elaborează un formular comun destinat a fi utilizat în procedura menționată la alineatul (2a). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  preia, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele 24, 25 și 30, un solicitant care a prezentat o cerere într-un stat membru diferit;

(a)  preia, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele 24, 24c, 25 și 30, un solicitant care a prezentat o cerere de protecție internațională într-un stat membru diferit;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (a), statul membru responsabil examinează sau finalizează examinarea cererii de protecție internațională.

2.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (a) sau litera (b), statul membru responsabil examinează sau finalizează examinarea cererii de protecție internațională.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (b), statul membru responsabil examinează sau finalizează examinarea cererii de protecție internațională printr-o procedură accelerată în conformitate cu articolul 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE.

eliminat

Amendamentul     135

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (c), statul membru responsabil tratează orice declarații suplimentare ale solicitantului sau nouă cerere depusă de acesta drept o cerere ulterioară în conformitate cu Directiva 2013/32/UE.

eliminat

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (d), decizia luată de autoritatea competentă a statului membru responsabil pentru respingerea cererii nu mai face obiectul unei căi de atac în conformitate cu capitolul V din Directiva 2013/32/UE.

5.  Într-o situație menționată la alineatul (1) litera (d), atunci când o cerere de protecție internațională a fost respinsă doar în primă instanță, statul membru responsabil se asigură că persoana în cauză are sau a avut posibilitatea de a recurge la o cale eficientă de atac, în conformitate cu articolul 46 din Directiva 2013/32/UE.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statul membru responsabil indică în fișierul electronic menționat la articolul 22 alineatul (2) faptul că este statul membru responsabil.

7.  Dacă este cazul, statul membru responsabil indică în fișierul electronic menționat la articolul 22 alineatul (2) faptul că este statul membru responsabil.

Amendamentul     138

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Procesul de determinare a statului membru responsabil începe imediat ce cererea de protecție internațională este prezentată pentru prima oară într-un stat membru , cu condiția ca statul membru în care s-a prezentat prima cerere să nu fie deja statul membru responsabil în temeiul articolului 3 alineatul (4) sau (5) . .

1.  Procesul de determinare a statului membru responsabil începe imediat ce cererea de protecție internațională este înregistrată pentru prima oară într-un stat membru, cu condiția ca statul membru în care s-a prezentat prima cerere să nu fie deja statul membru responsabil în temeiul articolului 3 alineatul (5).

Amendamentul     139

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O cerere de protecție internațională se prezumă că a fost prezentată odată ce un formular depus de solicitant sau un proces-verbal întocmit de autorități a ajuns la autoritățile competente ale statului membru în cauză. Atunci când o cerere nu este făcută în scris, perioada dintre declarația de intenție și întocmirea procesului-verbal ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință.

eliminat

Amendamentul     140

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un solicitant care se află în alt stat membru fără permis de ședere sau care prezintă în acel stat membru o cerere de protecție internațională, după retragerea primei sale cereri prezentate într-un alt stat membru în timpul procedurii de determinare a statului membru responsabil, este reprimit, în condițiile prevăzute la articolele 26 și 30, de către statul membru în care a prezentat prima dată cererea de protecție internațională.

5.  Un solicitant care se află în alt stat membru fără permis de ședere sau care prezintă în acel stat membru o cerere de protecție internațională, după retragerea primei sale cereri prezentate într-un alt stat membru în timpul procedurii de determinare a statului membru responsabil, este reprimit, în condițiile prevăzute la articolele 26 și 30, de către statul membru în care a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, în vederea finalizării procedurii de determinare a statului membru responsabil.

Amendamentul     141

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  după caz, linkuri către cererile depuse de membrii de familie sau rudele care călătoresc împreună;

(b)  după caz, linkuri către cererile depuse de membrii de familie, rudele sau grupurile de maxim 30 de solicitanți care solicită să fie înregistrate că călătoresc împreună, fără a aduce atingere dreptului de examinare individuală a fiecărei cereri de protecție internațională și acordând o atenție deosebită solicitanților care arată semne de constrângere, violență sau abuz;

Amendamentul     142

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În urma introducerii informațiilor conform alineatului (1), sistemul automat menționat la articolul 44 înregistrează fiecare cerere atribuindu-i un număr unic al cererii, creează un fișier electronic pentru fiecare cerere și comunică numărul unic al cererii statului membru de depunere a cererii.

2.  În urma introducerii informațiilor conform alineatului (1), sistemul automat menționat la articolul 44 înregistrează fiecare cerere de protecție internațională atribuindu-i un număr unic al cererii, creează un fișier electronic pentru fiecare cerere și comunică numărul unic al cererii statului membru de depunere a cererii. Datele cu caracter personal incluse în numărul unic al cererii, precum și fișierul electronic sunt folosite exclusiv în scopurile prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) xxx/xxx [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013].

Amendamentul     143

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statul membru în care a fost prezentată cererea efectuează o căutare în VIS în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. În cazul în care dintr-un rezultat pozitiv transmis de VIS reiese că solicitantul deține o viză valabilă sau o viză care a expirat cu mai puțin de șase luni înainte de depunerea primei cereri, statul membru indică numărul cererii de viză și statul membru a cărui autoritate a eliberat sau a prelungit viza, precum și dacă viza a fost eliberată în numele altui stat membru.

5.  Statul membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională efectuează o căutare în VIS în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. În cazul în care dintr-un rezultat pozitiv transmis de VIS reiese că solicitantul deținea o viză valabilă înainte de depunerea primei cereri, statul membru indică numărul cererii de viză și statul membru a cărui autoritate a eliberat sau a prelungit viza, precum și dacă viza a fost eliberată în numele altui stat membru.

Amendamentul     144

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  numărul total de cereri care au fost prezentate și acceptate în Uniune;

Amendamentul     145

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  numărul total de cereri care au fost prezentate și acceptate în fiecare stat membru;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  în cazul în care se aplică mecanismul de repartizare prevăzut la capitolul VII, informațiile menționate la articolul 36 alineatul (4) și la articolul 39 litera (h).

(h)  informațiile menționate la articolul 38 și la articolul 39 litera (h).

Amendamentul     147

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când un stat membru în care s-a prezentat o cerere de protecție internațională consideră că alt stat membru este responsabil de examinarea cererii, acesta cere, pe cât de repede posibil și în orice caz în termen de o lună de la data la care a fost prezentată cererea în sensul articolului 21 alineatul (2), celuilalt stat membru să preia solicitantul.

Atunci când un stat membru în care s-a prezentat o cerere de protecție internațională consideră că alt stat membru este responsabil de examinarea cererii, acesta cere, pe cât de repede posibil și în orice caz în termen de trei luni de la data la care a fost prezentată cererea în sensul articolului 21 alineatul (2), celuilalt stat membru să preia solicitantul.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care există un rezultat pozitiv transmis de Eurodac referitor la datele înregistrate în temeiul articolului 13 din Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013] sau un rezultat pozitiv transmis de VIS referitor la datele înregistrate în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 767/2008 , cererea se trimite în termen de două săptămâni de la primirea rezultatului pozitiv.

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care există un rezultat pozitiv transmis de Eurodac referitor la datele înregistrate în temeiul articolului 13 din Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013] sau un rezultat pozitiv transmis de VIS referitor la datele înregistrate în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 767/2008, cererea se trimite în termen de o lună de la primirea rezultatului pozitiv.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește minorii, în scopul calculării termenelor menționate la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat, timpul până la termenul-limită începe să curgă din momentul în care a fost numit un tutore și în care s-a încheiat evaluarea interesului superior în temeiul articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Procedura de reîntregire a familiei

 

1.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare este responsabil cu derularea unei proceduri speciale de reîntregire a familiei pentru solicitant, pentru a asigura reîntregirea familiei și accesul rapid la procedurile de azil pentru solicitanți în cazul în care există, la prima vedere, suficiente indicii că aceștia ar avea, probabil, dreptul la reîntregirea familiei în conformitate cu articolele 10, 11, 12 sau 13.

 

2.  Pentru a stabili dacă există suficiente indicii că solicitantul are membri de familie și/sau rude în statul membru, așa cum susține, statul membru care îndeplinește procedura de determinare se asigură că solicitantul a înțeles definiția aplicabilă a membrilor de familie și/sau rudelor și se asigură că solicitantul este sigur că pretinșii membri ai familiei și/sau rude nu sunt prezenți în alt stat membru. Statul membru care îndeplinește procedura de determinare se asigură, de asemenea, că solicitantul înțelege că nu va avea dreptul de a rămâne în statul membru în care acesta pretinde că are membri ai familiei și/sau rude, cu excepția cazului în care o astfel de afirmație poate fi verificată de către statul membru în cauză. Dacă informațiile furnizate de către solicitant nu oferă motive vădite de a se îndoi de prezența membrilor de familie și/sau rudelor în statul membru indicat de solicitant, se poate concluziona că, la prima vedere, există suficiente indicii că solicitantul are membri ai familiei și/sau rude în respectivul stat membru pentru a îndeplini cerințele de la alineatul (1).

 

Autoritățile competente din statul membru unde solicitantul pretinde că are membri ai familiei și/sau rude asistă autoritățile competente din statul membru care îndeplinește procedura de determinare, oferind răspunsuri la orice întrebări menite să clarifice dacă pretinsele legături de familie sunt corecte.

 

3.  În cazul în care se stabilește, în conformitate cu alineatele (1) și (2) că un solicitant are, la prima vedere, dreptul la reîntregirea familiei în conformitate cu articolele 10, 11, 12 sau 13, statul membru care îndeplinește procedura de determinare informează statul membru de repartizare cu privire la aceasta, iar solicitantul este transferat în acel stat membru.

 

4.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare transferă toate informațiile furnizate de solicitant către statul membru de repartizare prin utilizarea rețelei de comunicare electronică „DubliNet”, instituită în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.

 

5.  În conformitate cu procedura menționată la alineatul (3), statul membru de repartizare stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile pentru reîntregirea familiei în conformitate cu articolul 10, 11, 12 sau 13. În acest caz, statul membru de repartizare devine statul membru responsabil.

 

6.  În cazul în care se stabilește că nu sunt îndeplinite condițiile pentru reîntregirea familiei, statul membru de repartizare se asigură că solicitantul este transferat într-un alt stat membru responsabil în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24c.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24b

 

Procedura simplificată pentru articolele 14 și 14a

 

1.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare stabilește rapid un stat membru de repartizare, în cazul în care există, la prima vedere, suficiente indicii care să demonstreze că solicitantul are legături semnificative în conformitate cu articolul 14 sau 14a cu un anumit stat membru, altul decât statul membru care îndeplinește procedura de determinare.

 

2.  Pentru a stabili dacă există indicii suficiente care să demonstreze că solicitantul are legături semnificative cu un anumit stat membru în conformitate cu articolul 14 sau 14a, statul membru care îndeplinește procedura de determinare se bazează în cadrul acesteia pe dovezi și alte informații furnizate de solicitant și consultă bazele de date relevante ale Uniunii. Statul membru care îndeplinește procedura de determinare se asigură, de asemenea, că solicitantul înțelege că nu va avea dreptul de a rămâne în statul membru de repartizare, cu excepția cazului în care dovezile și informațiile furnizate pot fi verificate de către statul membru respectiv. Dacă informațiile furnizate de către solicitant sau obținute prin intermediul bazelor de date relevante ale Uniunii nu oferă motive vădite de a se îndoi că articolul 14 sau 14a se aplică unui anumit stat membru, statul membru care îndeplinește procedura de determinare concluzionează că, la prima vedere, există indicii suficiente care să demonstreze că legăturile în cauză îndeplinesc cerințele de la alineatul (1) din prezentul articol.

 

Autoritățile competente ale statului membru în care solicitantul ar putea avea o legătură în conformitate cu articolul 14 sau 14a asistă autoritățile competente din statul membru care îndeplinește procedura de determinare, oferind răspunsuri la orice întrebare menită să clarifice dacă pretinsele legături sunt corecte.

 

3.  În cazul în care statul membru care îndeplinește procedura de determinare consideră, în conformitate cu alineatele (1) și (2), că un stat membru este, la prima vedere, susceptibil de a fi statul membru de repartizare în conformitate cu articolul 14 sau 14a, statul membru care îndeplinește procedura de determinare informează statul membru de repartizare, iar solicitantul este transferat în acel stat membru.

 

4.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare transferă toate informațiile furnizate de solicitant către statul membru de repartizare prin utilizarea rețelei de comunicare electronică „DubliNet”, instituită în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.

 

5.  Statul membru de repartizare, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3), stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 14 sau 14a. În acest caz, statul membru de repartizare devine statul membru responsabil.

 

6.  În cazul în care se stabilește că nu sunt îndeplinite condițiile, statul membru de repartizare se asigură că solicitantul este transferat într-un alt stat membru responsabil în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24c.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 24 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24c

 

Prezentarea unei notificări de preluare

 

1.   În cazul în care un solicitant urmează să fie transferat într-un alt stat membru în temeiul articolului 15 alineatul (2), al articolului 24a alineatul (5) sau al articolului 24b alineatul (6), statul membru responsabil este statul membru cu cel mai mic număr de solicitanți în raport cu cota lor în conformitate cu cheia de referință menționată la articolul 35 la data determinării menționate la articolul 15 alineatul (2), la articolul 24a alineatul (5) sau la articolul 24b alineatul (6).

 

2.   De îndată ce statul membru responsabil a fost stabilit în conformitate cu alineatul (1), informații în acest sens se includ automat în Eurodac, iar statul membru respectiv este informat printr-o notificare automată.

 

3.   Statul membru în care se află solicitantul informează solicitantul cu privire la determinarea efectuată în conformitate cu alineatul (2) și, în cooperare cu Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, cu privire la modalitățile de transfer.

 

4.  Statul membru în care se află solicitantul transferă toate informațiile furnizate de solicitant către statul membru responsabil prin utilizarea rețelei de comunicare electronică „DubliNet”, instituită în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.

 

5.   Agenția pentru Azil a Uniunii Europene asigură transferul rapid al solicitantului din statul membru în care se află în statul membru responsabil.

 

6.   Obligațiile prevăzute la articolele 39, 40, 41 și 42 se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul     153

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul membru solicitat face verificările necesare și hotărăște asupra cererii de preluare a solicitantului de azil în termen de o lună de la data la care cererea a fost primită.

1.  Statul membru solicitat face verificările necesare și hotărăște asupra cererii de preluare a solicitantului de azil în termen de două săptămâni de la data la care cererea a fost primită.

Justificare

Amendamentul vizează scurtarea rezonabilă a timpului procedurii. În conformitate cu introducerea unei proceduri simplificate de reîntregire a familiei, un termen de două săptămâni pentru a răspunde unei cereri de preluare pare suficient.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Într-o situație menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (b), (c), (d) sau (e) statul membru în care persoana este prezentă efectuează o notificare de reprimire cel târziu în termen de două săptămâni de la primirea rezultatului pozitiv transmis de Eurodac și transferă persoana respectivă către statul membru responsabil .

1.  Într-o situație menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (b), (c), (d) sau (e) statul membru în care persoana este prezentă efectuează o notificare de reprimire cel târziu în termen de o lună de la primirea rezultatului pozitiv transmis de Eurodac și transferă persoana respectivă către statul membru responsabil .

Amendamentul     155

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când statul membru solicitat acceptă să preia solicitantul, statul membru solicitant notifică în scris și fără întârziere solicitantului decizia de a-l transfera către statul membru responsabil și, după caz, decizia de a nu examina cererea acestuia de protecție internațională.

1.  Atunci când statul membru solicitat acceptă să preia solicitantul, statul membru solicitant notifică în scris și în termen de 5 zile solicitantului decizia de a-l transfera către statul membru responsabil și, după caz, decizia de a nu examina cererea acestuia de protecție internațională.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a menține logica textului, deoarece acesta ar trebui să servească la asigurarea concretizării drepturilor procedurale ale solicitantului și la o evaluare individuală a situației sale. Acest amendament este legat în mod indisolubil de amendamentele admisibile din proiectul de raport, care au drept obiectiv consolidarea drepturilor procedurale ale solicitantului.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre prevăd un termen de șapte zile de la notificarea unei decizii de transfer în care persoana în cauză să își poată exercita dreptul de a recurge la o cale de atac eficientă în temeiul alineatului (1).

2.  Statele membre prevăd un termen rezonabil, de nu mai puțin de 15 zile de la notificarea unei decizii de transfer în care persoana în cauză să își poată exercita dreptul de a recurge la o cale de atac eficientă în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Calea de atac eficientă prevăzută la alineatul (1) se limitează la a evalua dacă există o încălcare a articolului 3 alineatul (2) în ceea ce privește riscul de tratament inuman sau degradant sau a articolelor 10 și 13-18.

eliminat

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă nu se ia o decizie de transfer menționată la alineatul (1), statele membre oferă posibilitatea exercitării unei căi de atac eficiente în fața unei instanțe, în situația în care solicitantul susține că un membru de familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o rudă se află în mod legal într-un alt stat membru decât cel care examinează cererea sa de protecție internațională și consideră, din acest motiv, că celălalt stat membru este statul membru responsabil pentru examinarea cererii.

5.  Dacă nu se ia o decizie de transfer menționată la alineatul (1), statele membre oferă posibilitatea exercitării unei căi de atac eficiente în fața unei instanțe, în situația în care solicitantul susține că un alt stat membru este statul membru responsabil pentru examinarea cererii.

Amendamentul     159

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre asigură persoanei în cauză accesul la asistență juridică și, dacă este necesar, asistență lingvistică.

6.  Statele membre asigură persoanei în cauză accesul la asistență juridică gratuită în conformitate cu articolul 6a și, dacă este necesar, la asistență lingvistică, și, dacă este cazul, la mediere interculturală în toate etapele procedurilor.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre se asigură că asistența juridică este oferită la cerere, în mod gratuit, dacă persoana în cauză nu își permite costurile aferente. Statele membre pot prevedea ca, în ceea ce privește onorariile și alte costuri, tratamentul aplicat solicitanților să nu fie mai favorabil decât cel acordat în general propriilor resortisanți în materie de asistență juridică.

eliminat

Fără a restrânge în mod arbitrar dreptul la asistență juridică, statele membre pot prevedea ca asistența juridică gratuită să nu se acorde în cazurile în care apelul sau revizuirea sunt considerate de către autoritatea competentă sau de către o instanță ca neavând șanse reale de succes.

 

În cazul în care decizia de a nu acorda asistență juridică și reprezentare gratuite în temeiul prezentului alineat este luată de către o autoritate alta decât o instanță, statele membre prevăd dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva respectivei decizii. În cazul în care decizia este contestată, această cale de atac face parte integrantă din căile de atac menționate la alineatul (1).

 

În vederea respectării cerințelor din prezentul alineat, statele membre se asigură că asistența juridică și reprezentarea nu sunt restricționate în mod arbitrar și că accesul solicitantului la justiție nu este împiedicat.

 

Asistența juridică include cel puțin pregătirea documentelor procedurale necesare și reprezentarea în instanță și poate fi limitată la consilieri juridici sau la alt tip de consilieri prevăzuți în mod expres în dreptul național pentru a le asigura asistența și reprezentarea.

 

Procedurile de acces la asistență juridică sunt stabilite în dreptul național.

 

Amendamentul     161

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul existenței unui risc ridicat de sustragere, statele membre pot ține în detenție persoana în cauză pentru a garanta că procedurile de transfer se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament pe baza unei analize individuale și numai în cazul în care măsura detenției are un caracter proporțional și dacă nu se pot aplica în mod efectiv măsuri alternative mai puțin coercitive.

2.  În cazul existenței unui risc ridicat de sustragere dovedit, statele membre pot, ca o măsură de ultimă instanță, să țină în detenție persoana în cauză pentru a garanta că procedurile de transfer se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament pe baza unei analize individuale și numai în cazul în care măsura detenției are un caracter proporțional și dacă nu se pot aplica în mod efectiv măsuri alternative mai puțin coercitive, pe baza unei analize individuale a situației solicitantului.

Amendamentul     162

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Minorii nu sunt ținuți în detenție; statele membre găzduiesc minorii și familiile cu minori în plasamente din cadrul comunității, neprivative de libertate, pe durata procesării cererii lor.

Amendamentul     163

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Detenția solicitanților se dispune în scris de către autoritățile judiciare. Ordinul de detenție precizează motivele în fapt și în drept pe care se întemeiază și include o referire la o analiză a alternativelor disponibile și la motivele pentru care acestea nu au putut fi aplicate în mod eficace.

Amendamentul     164

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În ceea ce privește condițiile de detenție și garanțiile aplicabile persoanelor aflate în detenție, pentru a garanta desfășurarea procedurilor de transfer către statul membru responsabil se aplică articolele 9, 10 și 11 din Directiva 2013/33/UE.

4.  În ceea ce privește condițiile de detenție, care trebuie să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale persoanei, și garanțiile aplicabile persoanelor aflate în detenție, pentru a garanta desfășurarea procedurilor de transfer către statul membru responsabil se aplică articolele 9, 10 și 11 din Directiva 2013/33/UE.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile necesare transferului unui solicitant sau al unei alte persoane, menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (c), (d) sau (e) , către statul membru responsabil sunt suportate de statul membru care efectuează transferul.

1.  Costurile necesare transferului unui solicitant sau al unei alte persoane, menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (c), (d) sau (e), către statul membru responsabil sunt suportate de bugetul general al Uniunii.

Justificare

Ca o măsură suplimentară în vederea îmbunătățirii stimulentelor pentru fiecare stat membru de a înregistra toți solicitanții de azil prezenți pe teritoriul acestora fără întârziere și în scopul garantării faptului că statele membre nu sunt confruntate cu costuri financiare suplimentare generate de respectarea dispozițiilor regulamentului, orice transfer efectuat în temeiul prezentului regulament se suportă de către bugetul Uniunii Europene.

Amendamentul     166

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Mecanismul de repartizare prevăzut în prezentul capitol se aplică în beneficiul unui stat membru, în cazul în care statul membru respectiv se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament.

1.  Mecanismul de repartizare prevăzut în prezentul capitol se aplică în cazul tuturor cererilor pentru care nu a putut fi determinat un stat membru responsabil, în conformitate cu criteriile prevăzute în capitolele III și IV.

Amendamentul     167

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) se aplică atunci când sistemul automat prevăzut la articolul 44 alineatul (1) indică faptul că numărul cererilor de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil pe baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 alineatul (2) sau (3), articolul 18 și articolul 19, împreună cu numărul persoanelor relocate efectiv, depășește 150 % din cifra de referință pentru statul membru respectiv determinată prin cheia menționată la articolul 35.

eliminat

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Sistemul automat monitorizează în mod continuu dacă există state membre care depășesc pragul menționat la alineatul (2), iar dacă există, notifică acest fapt statelor membre și Comisiei, indicând numărul de cereri peste pragul respectiv.

eliminat

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În urma notificării de la alineatul (5) se aplică mecanismul de repartizare.

eliminat

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este atins pragul menționat la articolul 34 alineatul (2), sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) aplică cheia de referință menționată la articolul 35 acelor state membre al căror număr de cereri pentru care sunt responsabile este mai mic decât proporția care le revine în temeiul articolului 35 alineatul (1) și notifică acest lucru statelor membre.

eliminat

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care statul membru responsabil nu poate fi determinat în conformitate cu criteriile stabilite în capitolele III și IV, statul membru care îndeplinește procedura de determinare îi comunică solicitantului faptul că cererea sa de protecție internațională va fi examinată de un stat membru de repartizare.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Pe baza cheii de referință menționate la articolul 35, se determină o listă scurtă de patru state membre cu cel mai scăzut număr de solicitanți în raport cu cota lor în conformitate cu această cheie de referință, prin intermediul sistemului automat prevăzut la articolul 44 alineatul (1).

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Statul membru care îndeplinește procedura de determinare comunică solicitantului lista scurtă menționată la alineatul (1b), împreună cu informații despre statele membre de pe această listă scurtă. În termen de cinci zile de la această comunicare, solicitantului i se acordă posibilitatea de a alege un stat membru de repartizare între cele patru state membre incluse pe lista scurtă.

 

În cazul în care solicitantul nu alege un stat membru în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat, statul membru care îndeplinește procedura de determinare repartizează solicitantul statului membru de pe lista scurtă cu cel mai scăzut număr de solicitanți în raport cu cota sa în conformitate cu cheia de referință menționată la articolul 35, atunci când lista a fost întocmită în conformitate cu alineatul (1b) de la prezentul articol.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  Alineatele (1a), (1b) și (1c) se aplică mutatis mutandis în cazul în care solicitanții s-au înregistrat ca familii, rude sau grupuri de solicitanți care au cerut să fie înregistrate drept călătorind împreună. În cazurile în care nu se poate ajunge la o alegere unanimă de către membrii grupului, fiecare dintre membrii fostului grup poate alege un stat membru de repartizare de pe lista întocmită pentru fostul grup, în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care alegerea nu este comunicată în termen de cinci zile autorităților decizionale, solicitantul este repartizat statului membru cu cel mai mic număr de solicitanți în raport cu cota sa în conformitate cu cheia de referință menționată la articolul 35, atunci când lista a fost întocmită în conformitate cu alineatul (1b).

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Solicitanții care și-au depus cererea în statul membru beneficiar după notificarea repartizării menționate la articolul 34 alineatul (5) sunt repartizați statelor membre menționate la alineatul (1), iar aceste state membre determină statul membru responsabil.

eliminat

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cererile declarate inadmisibile sau examinate prin procedură accelerată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) nu fac obiectul repartizării.

eliminat

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza aplicării cheii de referință în temeiul alineatului (1), sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) indică statul membru de repartizare, comunică aceste informații la cel mult 72 de ore de la înregistrarea menționată la articolul 22 alineatul (1) statului membru beneficiar și statului membru de repartizare și indică statul membru de repartizare în fișierul electronic menționat la articolul 23 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 37

eliminat

Solidaritatea financiară

 

1.   Un stat membru poate, la sfârșitul perioadei de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior la sfârșitul fiecărei perioade de douăsprezece luni, să indice în sistemul automat că nu va participa temporar la mecanismul de repartizare corectiv prevăzut în capitolul VII din prezentul regulament în calitate de stat membru de repartizare și notifică acest lucru statelor membre, Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii Europene.

 

2.   În acest caz, sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) aplică cheia de referință pe durata acestei perioade de douăsprezece luni statelor membre al căror număr de cereri pentru care sunt stat membru responsabil este mai mic decât proporția care le revine în temeiul articolului 35 alineatul (1), cu excepția statului membru care a introdus informațiile, precum și a statului membru beneficiar. Sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) include fiecare cerere care altfel ar fi fost repartizată statului membru care a introdus informațiile în temeiul articolului 36 alineatul (4) în proporția care revine statului membru respectiv.

 

3.   La sfârșitul perioadei de douăsprezece luni menționate la alineatul (2), sistemul automat comunică statului membru care nu a participat la mecanismul de repartizare corectiv numărul de solicitanți pentru care altfel acesta ar fi fost statul membru de repartizare. Statul membru plătește apoi o contribuție de solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare solicitant care i-ar fi fost altfel repartizat în cursul respectivei perioade de douăsprezece luni. Contribuția de solidaritate este plătită de statul membru determinat drept responsabil pentru examinarea cererilor respective.

 

4.   Comisia, prin acte de punere în aplicare, adoptă o decizie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56, pentru a stabili modalitățile de punere în aplicare a alineatului (3).

 

5.   Agenția pentru Azil a Uniunii Europene monitorizează și raportează anual Comisiei în legătură cu aplicarea mecanismului de solidaritate financiară.

 

Justificare

Sistemul de repartizare corectiv este menit să echilibreze partajarea inechitabilă a responsabilităților în cadrul unui sistem care impune eforturi considerabile din partea statelor membre aflate în prima linie. Dacă li s-ar permite altor state membre să plătească pentru a ieși din sistem, acest lucru nu ar fi echitabil pentru statele membre din prima linie, iar ca un astfel de sistem să funcționeze, costul retragerii ar trebui să fie atât de ridicat încât să devină disuasiv, fiind profund inechitabil și pentru statele membre cu o economie mai puțin dezvoltată. În cele din urmă, raportoarea nu este de acord cu conceptul ca statele membre să plătească pentru a evita responsabilitatea de a acorda asistență persoanelor care au nevoie de protecție internațională.

Amendamentul     179

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile statului membru beneficiar

Obligațiile statului membru care îndeplinește procedura de determinare atunci când aplică mecanismul de repartizare corectiv

Amendamentul     180

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru beneficiar:

Statul membru care îndeplinește procedura de determinare:

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ia o decizie, cel târziu la o săptămână de la comunicarea menționată la articolul 36 alineatul (4), în vederea transferării solicitantului către statul membru de repartizare, cu excepția cazului în care statul membru beneficiar poate accepta, în același termen, responsabilitatea pentru examinarea cererii în temeiul criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și la articolul 18;

(a)  ia o decizie ce reflectă alegerea solicitantului sau, după expirarea perioadei de cinci zile, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1c). Statul membru care îndeplinește procedura de determinare comunică imediat decizia către sistemul automat și către statul membru de repartizare și adaugă statul membru responsabil în fișierul electronic menționat la articolul 23 alineatul (2).

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  notifică fără întârziere solicitantului decizia de transfer către statul membru de repartizare;

(b)  notifică fără întârziere solicitantului confirmarea deciziei de transfer către statul membru de repartizare;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  transferă solicitantul către statul membru de repartizare, în cel mult patru săptămâni de la decizia finală de transfer.

(c)  furnizează asistența necesară pentru a asigura că Agenția pentru Azil a Uniunii Europene este în măsură să transfere solicitantul către statul membru de repartizare, în cel mult două săptămâni de la decizia finală de transfer.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  transferă toate informațiile furnizate de solicitant către statul membru responsabil prin utilizarea rețelei de comunicare electronică „DubliNet”, instituită în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.

Amendamentul     185

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  confirmă statului membru beneficiar primirea comunicării privind repartizarea și indică autoritatea competentă în fața căreia solicitantul trebuie să se prezinte după transfer;

(a)  confirmă statului membru care îndeplinește procedura de determinare primirea comunicării privind repartizarea și indică autoritatea competentă în fața căreia solicitantul trebuie să se prezinte după transfer;

Amendamentul     186

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informează statul membru beneficiar cu privire la sosirea solicitantului sau la faptul că acesta nu s-a prezentat în termenul stabilit;

(b)  informează statul membru care îndeplinește procedura de determinare cu privire la sosirea solicitantului sau la faptul că acesta nu s-a prezentat în termenul stabilit;

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  primește solicitantul și efectuează interviul individual în temeiul articolului 7, după caz;

(c)  primește solicitantul;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  examinează cererea de protecție internațională a solicitantului în calitate de stat membru responsabil, cu excepția cazului în care, conform criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 16-18, alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii;

(d)  examinează cererea de protecție internațională a solicitantului în calitate de stat membru responsabil;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul în care, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolele 10-13 și 16-18, alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii, statul membru de repartizare solicită ca celălalt stat membru să preia solicitantul;

eliminat

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  după caz, informează statul membru responsabil cu privire la transferul către statul membru respectiv;

eliminat

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  după caz, transferă solicitantul către statul membru responsabil;

eliminat

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  după caz, indică în fișierul electronic menționat la articolul 23 alineatul (2) că va examina cererea de protecție internațională în calitate de stat membru responsabil.

(h)  indică în fișierul electronic menționat la articolul 23 alineatul (2) că va examina cererea de protecție internațională în calitate de stat membru responsabil.

Amendamentul     193

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care se ia o decizie de transfer conform articolului 38 litera (a), statul membru beneficiar transmite simultan, cu unicul scop de a verifica dacă există motive grave pentru care solicitantul poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, statului membru de repartizare datele dactiloscopice ale solicitantului, prelevate în temeiul Regulamentului (Propunere de regulament de reformare a Regulamentului 603/2013/UE).

1.  În cazul în care se ia o decizie de transfer conform articolului 38 litera (a), statul membru care îndeplinește procedura de determinare transmite simultan, cu unicul scop de a verifica dacă există motive grave pentru care solicitantul poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, statului membru de repartizare datele dactiloscopice ale solicitantului, prelevate în temeiul Regulamentului (Propunere de regulament de reformare a Regulamentului 603/2013/UE).

Amendamentul     194

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, în urma unei verificări de securitate, din informațiile privind un solicitant reiese că există motive grave pentru care acesta poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, informațiile privind natura semnalării sunt transmise autorităților de aplicare a legii din statul membru beneficiar și nu sunt comunicate prin canalele de comunicare electronică menționate la articolul 47 alineatul (4).

În cazul în care, în urma unei verificări de securitate, din informațiile privind un solicitant reiese că există motive grave pentru care acesta poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, informațiile privind natura semnalării sunt transmise autorităților de aplicare a legii din statul membru care îndeplinește procedura de determinare și nu sunt comunicate prin canalele de comunicare electronică menționate la articolul 47 alineatul (4).

Amendamentul     195

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru de repartizare informează statul membru beneficiar în legătură cu existența unei astfel de semnalări, specificând autoritățile de aplicare a legii din statul membru de depunere a cererii care au fost pe deplin informate, și înregistrează existența semnalării în sistemul automat în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (d), în termen de o săptămână de la primirea amprentelor digitale.

Statul membru de repartizare informează statul membru care îndeplinește procedura de determinare în legătură cu existența unei astfel de semnalări, specificând autoritățile de aplicare a legii din statul membru de depunere a cererii care au fost pe deplin informate, și înregistrează existența semnalării în sistemul automat în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (d), în termen de o săptămână de la primirea amprentelor digitale.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când statul membru de repartizare consideră că un solicitant constituie un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, transmite statului membru care îndeplinește procedura de determinare informațiile necesare pentru a corobora această evaluare, precum și orice informație care ar putea fi cerută de statul membru care îndeplinește procedura de determinare pentru a lua măsuri corespunzătoare în ceea ce privește solicitantul.

Amendamentul     197

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care verificarea de securitate confirmă că există motive grave pentru care solicitantul poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, statul membru beneficiar în care a fost depusă cererea este statul membru responsabil și examinează cererea prin procedura accelerată în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE.

3.  În cazul în care verificarea de securitate confirmă că există motive grave pentru care solicitantul poate fi considerat un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică, statul membru care îndeplinește procedura de determinare în care a fost depusă cererea este statul membru responsabil și examinează cererea de protecție internațională prin procedura accelerată în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE. Dacă există riscul de sustragere, statul membru care îndeplinește procedura de determinare poate lua măsuri în temeiul articolului 29.

Amendamentul     198

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii de familie cărora li se aplică procedura de repartizare sunt repartizați aceluiași stat membru.

2.  Membrii de familie și rudele cărora li se aplică procedura de repartizare sunt repartizați aceluiași stat membru.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Solicitanților înregistrați drept călătorind împreună în conformitate cu litera (b) de la articolul 22 alineatul (1) cărora li se aplică procedura de repartizare, dar care nu sunt un grup de membri de familie trebuie, în măsura posibilului, să fie repartizați aceluiași stat membru.

Justificare

În modelul de transfer revizuit propus de raportoare, solicitanții vor putea fi transferați în grupuri în statele membre, mai degrabă decât doar în mod individual, dar acest lucru nu va implica un drept de opțiune în ce privește destinația și se efectuează numai în măsura în care este posibil, spre deosebire de membrii familiei care sunt întotdeauna transferați în același stat membru.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare, statului membru beneficiar i se rambursează o sumă forfetară de 500 EUR pentru fiecare persoană transferată în temeiul articolului 38 litera (c). Acest sprijin financiar se pune în aplicare conform procedurilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

În ceea ce privește costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, acestea sunt suportate de către bugetul general al Uniunii și se rambursează o sumă forfetară de 300 EUR pentru fiecare persoană transferată în temeiul articolului 38 litera (c).

Justificare

Raportoarea ar sugera să se transfere responsabilitatea pentru transferuri în temeiul Regulamentului Dublin de la statele membre la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Reducerea nivelului de compensare de la 500 EUR la 300 EUR ar crea economii semnificative care ar trebui, în opinia raportoarei, să fie investite în măsuri de sprijinire a sistemului.

Amendamentul     201

Propunere de regulament

Articolul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 43

eliminat

Încetarea repartizării corective

 

Sistemul automat informează statele membre și Comisia de îndată ce numărul de cereri din statul membru beneficiar pentru care acesta este statul membru responsabil în temeiul prezentului regulament este sub pragul de 150 % din proporția care îi revine în temeiul articolului 35 alineatul (1).

 

În urma notificării menționate la alineatul (2), aplicarea repartizării corective pentru statul membru respectiv încetează.

 

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Capitolul VII a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul VII a

 

Solidaritatea reciprocă

 

Articolul 43a

 

Suspendarea mecanismului de repartizare corectiv

 

1.   În cazul în care un stat membru refuză în mod sistematic să își îndeplinească obligația de înregistrare a solicitanților potențiali în conformitate cu articolul 3 alineatul (-1) și a declinat asistența din partea Agenției pentru Azil a Uniunii Europene care ar fi putut permite statului membru să își respecte obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (-1), Comisia solicită Agenției să inițieze o monitorizare a statului membru respectiv în conformitate cu articolul [14 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) XXXX/XX [Regulamentul AAUE] în scopul de a stabili dacă acesta își respectă obligațiile în conformitate cu articolul 3 alineatul (-1).

 

2.   În cazul în care monitorizarea menționată la alineatul (1) concluzionează că statul membru refuză în mod sistematic să își respecte obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (-1) și a declinat asistența din partea Agenției pentru Azil a Uniunii Europene care ar fi putut permite statului membru să își respecte obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (-1), Consiliul, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate adopta fără întârziere o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, suspendând aplicarea pentru statul membru respectiv a mecanismului de repartizare corectiv prevăzut la articolul 34.

 

3.   O decizie de a suspenda mecanismul de repartizare corectiv în conformitate cu alineatul (2) este valabilă pentru o perioadă specificată de cel mult un an și poate fi reînnoită. Atunci când pregătește și elaborează un act de punere în aplicare, Comisia asigură transmiterea promptă și simultană a tuturor documentelor, inclusiv a proiectului de act de punere în aplicare, către Parlamentul European și Consiliu. Parlamentul European este informat fără întârziere cu privire la toate măsurile și deciziile ulterioare luate.

 

Articolul 43b

 

Măsuri coercitive

 

1.   În cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul capitolului VII, se aplică procedura prevăzută la articolul [x] din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [astfel cum a fost modificat prin Regulamentul xxx].

 

2.   În cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul capitolului VII, nu i se permite să utilizeze fondurile Uniunii pentru a finanța returnarea resortisanților țărilor terțe în țările terțe și raportează anual cu privire la utilizarea fondurilor prevăzute de Regulamentele (UE) nr. 516/2014 și (UE) nr. 1303/2013.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Interoperabilitatea dintre sistemul automat și Eurodac este asigurată pentru a permite transmiterea automată a informațiilor referitoare la determinarea, prin mecanismul corectiv, a statului membru de repartizare.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central și a infrastructurii de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

3.  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central, cu interoperabilitatea sa cu alte sisteme și cu infrastructura de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

Amendamentul     205

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente în materie de azil ale statelor membre, menționate la articolul 47, au acces la sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) în vederea introducerii informațiilor menționate la articolul 20 alineatul (7), la articolul 22 alineatele (1), (4) și (5), la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 39 litera (h).

1.  Autoritățile competente în materie de azil ale statelor membre, menționate la articolul 47, au acces la sistemul automat menționat la articolul 44 alineatul (1) în vederea introducerii informațiilor menționate la articolul 20 alineatul (7), la articolul 22 alineatele (1), (4) și (5), la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 39 litera (h) și în vederea aplicării procedurii prevăzute la articolul 36c.

Amendamentul     206

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile menționate la alineatul (1) primesc pregătirea necesară în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.

3.  Autoritățile menționate la alineatul (1) primesc pregătirea necesară regulată în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește procedurile operative pentru colectarea informațiilor relevante și evaluarea interesului superior al copilului. Statele membre asigură disponibilitatea personalului special instruit sau a serviciilor specializate în asistarea personalului, dedicate evaluării interesului superior al copilului în cazurile în care sunt implicați minori neînsoțiți.

Justificare

Amendamentul are ca scop asigurarea prezenței personalului instruit pe deplin și în mod specific atunci când se gestionează aspecte deosebit de delicate, cum ar fi evaluarea intereselor superioare ale copilului.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene instituie și facilitează activitățile unei rețele a autorităților competente menționate la articolul 47 alineatul (1), cu scopul de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări.

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene instituie și facilitează activitățile unei rețele a autorităților competente menționate la articolul 47 alineatul (1), cu scopul de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări. Autoritățile competente din țările candidate și potențial candidate, precum și cele din țările din vecinătatea europeană pot fi invitate să coopereze cu această rețea.

Amendamentul     208

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene face obiectul monitorizării de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu dispozițiile privind protecția datelor prevăzute de [Propunerea de regulament privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010].

3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene face obiectul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și al dispozițiilor privind protecția datelor cuprinse în Regulamentul (UE) xxx/xxx [Propunerea de regulament privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010], în special în ceea ce privește monitorizarea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Justificare

Clarificarea faptului că Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către AAUE, în general, și nu doar în contextul monitorizării AEPD.

Amendamentul     209

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 34 alineatul (2), mecanismul de repartizare corectiv nu se declanșează în cursul primelor trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prin derogare de la articolul 34 alineatul (3), după expirarea perioadei de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, perioada de referință este perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prin derogare de la articolul 34 alineatul (3), după intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, perioada de referință este perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 35, cheia de referință pentru repartizarea corectivă se calculează folosind formula menționată în anexa Ia în cursul primilor trei ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul     211

Propunere de regulament

Articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cel mult [18 luni de la intrarea în vigoare] și apoi anual, Comisia reexaminează funcționarea mecanismului de repartizare corectiv prevăzut în capitolul VII din prezentul regulament și, în special, pragurile prevăzute la articolul 34 alineatul (2) și la articolul 43.

La cel mult [18 luni de la intrarea în vigoare] și apoi anual, Comisia reexaminează funcționarea mecanismului de repartizare corectiv prevăzut în capitolul VII din prezentul regulament.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 58 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în consultare cu organismele și organizațiile de experți corespunzătoare, efectuează o analiză a capacităților de primire a minorilor neînsoțiți în toate statele membre pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 53 alineatul (2a), cu scopul de a identifica lacunele și de a oferi asistență statelor membre pentru a remedia astfel de lacune.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 60 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 se abrogă pentru statele membre cărora li se aplică prezentul regulament în ceea ce privește obligațiile care le revin în cadrul relațiilor reciproce .

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 se abrogă.

Justificare

Raportoarea consideră că statele membre care dispun de opțiuni de neparticipare ar trebui să aibă opțiunea clară de a alege, dacă să facă parte, sau nu, din sistemul Dublin; s-ar crea complicații inutile dacă unele statele membre ar avea opțiunea de a rămâne în cadrul Regulamentului Dublin III, în timp ce toate celelalte vor fi trecut la Dublin IV.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Dispoziții tranzitorii pentru calcularea cheii de referință menționate la articolul 35.

 

1.  În sensul mecanismului de repartizare corectiv, în cursul unei perioade de tranziție, astfel cum este definită în prezenta anexă, numărul de referință pentru fiecare stat membru se stabilește prin combinarea unei chei de bază cu cheia de referință menționată la articolul 35. Această cheie de referință temporară este menționată ca cheie de referință de tranziție și se aplică în timpul perioadei de tranziție în locul cheii de referință menționate la articolul 35.

 

2.  Cheia de referință de bază menționată la punctul 1 se calculează prin totalizarea cererilor depuse, folosind cifrele Eurostat, în statele membre pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014 și 2016 și prin împărțirea acestui număr la numărul total al cererilor depuse în toate statele membre în perioada respectivă.

 

3.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene stabilește cheia de referință de bază, precum și cheia de referință menționată la articolul 35.

 

4.  Cheia de referință de tranziție se calculează după cum urmează:

 

(a)  de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] până la sfârșitul primului an calendaristic care urmează intrării în vigoare („anul X”), cheia de referință de tranziție este aceeași ca și cheia de referință de bază;

 

(b)  în anul X+1, cheia de referință de tranziție este formată din 67 % din cheia de referință de bază și 33 % din cheia de referință menționată la articolul 35;

 

(c)  în anul X+2, cheia de referință de tranziție este formată din 33 % din cheia de referință de bază și 67% din cheia de referință menționată la articolul 35;

 

 

 

 

 

5.  După expirarea perioadei menționate la alineatul 4 litera (c) din prezenta anexă, cheia de referință se calculează în conformitate cu articolul 35.

 

6.   Pe perioada aplicării măsurilor tranzitorii stabilite în prezenta anexă, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (1) (Regulamentul AAUE), monitorizează statele membre care au o cheie de referință de bază cu o valoare mai scăzută decât valorile corespunzătoare cheii de referință menționate la articolul 35 și acordă asistență acestor state membre la luarea măsurilor necesare pentru a asigura funcționarea sistemelor lor de azil și de primire.

  • [1]    JO C 34, 2.2.2017, p. 144.
  • [2]    JO C 185, 9.6.2017, p. 91.
  • [3]    JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

O propunere ambițioasă, dar pragmatică

Regulamentul de la Dublin stabilește ce stat membru ar trebui să fie responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională. Criza refugiaților din 2015 a arătat în mod clar că Regulamentul Dublin trebuie să facă obiectul unei reforme fundamentale pentru a permite o primire structurată și demnă a solicitanților de azil în Europa, permițând în același timp statelor membre să își gestioneze în mod eficace frontierele. Întrucât deficiențele actualului Regulament Dublin au un caracter fundamental și structural, numai o reformă fundamentală și structurală poate trata aceste aspecte în mod corespunzător.

Parlamentul European propune un sistem care va funcționa în practică, pe teren. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să ne asigurăm că atât statele membre, cât și solicitanții sunt încurajați să respecte normele stabilite în cadrul sistemului Dublin. Statele membre, care sunt toate semnatare ale Convenției de la Geneva, vor trebui să accepte o repartizare echitabilă a responsabilității de a primi solicitanți de azil în Europa. Solicitanții vor trebui să accepte că nu au libertatea de alegere în ceea ce privește statul membru care va efectua evaluarea cererilor de azil depuse de aceștia.

Sistemul propus de Parlamentul European ar funcționa în perioade cu fluxuri migratorii normale, precum și în perioade de criză. De asemenea, acesta ar fi în măsură să facă față unei crize la oricare dintre frontierele comune ale Uniunii. Consiliul are în mod clar permisiunea să decidă cu privire la prezentul regulament prin vot cu majoritate, trebuind să pună acum accentul pe găsirea unui sistem care să funcționeze pe teren, și nu doar a unuia care poate obține unanimitatea în cadrul Consiliului.

Principalele elemente ale propunerii

Un mecanism de transfer permanent și automat, fără praguri

Solicitanții care au membri de familie sau legături cu un anumit stat membru, de exemplu după o ședere anterioară sau după ce au studiat acolo sunt transferați în aceste state membre. Solicitanții care nu au astfel de legături cu un anumit stat membru sunt transferați prin intermediul sistemului de repartizare corectiv. Sistemul de transfer înlocuiește astfel fostul criteriu al înapoierii în statul membru al primei intrări. Sistemul se aplică în permanență, nu doar în situații de criză și fără pragurile propuse de Comisia Europeană.

Înregistrarea solicitanților direct la sosire și securitatea

Poziția Parlamentului European include stimulente puternice pentru ca atât statele membre, cât și solicitanții să efectueze procedura de înregistrare imediat după sosirea în UE. Acest lucru va permite autorităților noastre să exercite un control mult mai bun asupra persoanelor prezente pe teritoriul nostru. Propunerea prevede, de asemenea, controale de securitate obligatorii pentru toți solicitanții, cu verificări în bazele de date naționale și europene relevante. Solicitanții care prezintă un risc de securitate nu vor fi transferați către alte țări.

Proceduri adecvate în primul stat membru de sosire

Actualul Regulament Dublin plasează o povară nerezonabilă asupra primului stat membru de sosire. Procedurile trebuie să fie rapide și să asigure faptul că solicitanții care trebuie transferați în alte state membre sunt relocați rapid. Prin urmare, se introduce o procedură simplificată pentru reîntregirea familiei și alte legături reale.

Sprijinul acordat din bugetul UE și de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (AAUE)

Parlamentul European este de părere că costurile de primire pentru solicitanți în cursul etapei Dublin a procedurilor ar trebui asumate de bugetul UE pentru a nu împovăra în mod inechitabil statele membre care vor trebui să efectueze un număr mare de astfel de proceduri. Parlamentul European consideră, de asemenea, că responsabilitatea pentru transferul solicitanților ca urmare a hotărârilor luate în temeiul Regulamentului Dublin ar trebui să fie transferată către AAUE.

Calcularea responsabilității echitabile

Cota echitabilă a fiecărui stat membru în cadrul sistemului de transfer se calculează în funcție de PIB și de populație. Acest lucru garantează faptul că țările mai mari și mai bogate vor avea o pondere mai mare decât țările mai mici și mai puțin bogate. Solicitanții vor fi transferați prin intermediul sistemului de repartizare corectiv către acele state membre care au primit cei mai puțini solicitanți în raport cu cota lor echitabilă.

Funcționarea sistemului de repartizare corectiv

Solicitanții care nu au legături reale cu un anumit stat membru vor fi transferați. Dacă solicitantul s-a înregistrat în primul stat membru de intrare în Uniune, i se va oferi opțiunea de a alege între cele patru state membre care au primit cel mai mic număr de solicitanți în raport cu cota lor echitabilă. Întrucât aceste state membre cu cel mai mic număr de solicitanți se vor schimba în permanență pe măsura înregistrării solicitanților în sistem, nu va fi posibil ca un solicitant să știe ce patru state membre vor putea fi alese atunci când hotărăsc să solicite protecție în Europa. Astfel, sistemul nu ar trebui să constituie un „factor de atracție”, dar prin opțiunile limitate solicitantul are un cuvânt de spus în cadrul procedurii și, prin urmare, se reduce riscul deplasărilor secundare.

De asemenea, solicitanții vor fi autorizați să se înregistreze ca grupuri de maximum 30 de persoane. Înregistrarea ca grup nu conferă solicitanților dreptul de a solicita protecție într-o anumită țară, ca de exemplu în cazul legăturilor de familie, ci oferă solicitanților care au format legături strânse, fie înainte de a părăsi țara de origine, fie pe parcursul călătoriei, posibilitatea să rămână împreună și să fie transferați în același stat membru. Și acest lucru ar trebui să reducă riscul deplasărilor secundare.

Posibilitatea de a alege între cele patru state membre cu cel mai scăzut număr de solicitanți în raport cu cota lor echitabilă, precum și posibilitatea de a fi transferați în grup se aplică numai dacă solicitantul se înregistrează în statul membru al primei intrări.

Acordarea statelor membre șansa de a reuși să implementeze noul sistem de azil

Parlamentul European a inclus o perioadă de tranziție de trei ani în cursul căreia statele membre care au primit în trecut numeroși solicitanți de azil vor continua să-și asume o responsabilitate mai mare, iar statele membre cu o experiență mai limitată de primire a solicitanților de azil ar începe partajând responsabilitatea într-o măsură mai mică. În cursul acestor trei ani, cotele statelor membre se vor apropia automat de cota echitabilă. Sprijinul și monitorizarea Agenției pentru Azil a UE vor garanta că toate statele membre au capacitatea de a reuși să pună efectiv în aplicare sistemul european comun de azil echitabil.

Abordarea deplasărilor secundare

Este important să se asigure că solicitanții rămân în statul membru care este responsabil de evaluarea cererii lor de protecție internațională. În vederea atingerii acestui obiectiv, au fost eliminate lacunele care până în prezent au permis transferul de responsabilitate între statele membre. Regulamentul Dublin va permite o determinare rapidă a statului membru responsabil, solicitantului fiindu-i efectiv imposibil să modifice această decizie. Singura cale prin care vor putea obține protecție internațională în Europa va fi de a rămâne în statul membru responsabil.

Un filtru pentru solicitanții cu șanse foarte mici de a beneficia de protecție

Pentru a ști dacă solicitanții de protecție internațională întrunesc condițiile pentru a beneficia de protecție, fiind separați, prin urmare, de așa-numiții „migranți economici”, este necesar să se evalueze cererea lor pe bază individuală. Acesta este un proces complex care se desfășoară în statul membru responsabil.

Totuși, nu este în interesul unui sistem funcțional să se transfere solicitanții care nu au aproape nicio șansă de a beneficia de protecție internațională. În același timp, un sistem care ar plasa sarcini prea împovărătoare asupra statelor membre din prima linie nu ar funcționa în practică. În consecință, se include în propunere un „filtru” calibrat cu atenție pentru solicitanții care au șanse foarte reduse de a beneficia de protecție internațională.

Acești solicitanți nu ar fi transferați, dar cererile lor ar fi tratate în statul membru al primei intrări, care ar beneficia de sprijin suplimentar din partea UE în acest sens. Astfel, sistemul respectă dreptul solicitantului la o procedură echitabilă de azil, precum și interesul de a dispune de un sistem de azil eficace, fără a impune sarcini inutile asupra statelor membre din prima linie sau transferuri inutile.

Încurajarea solicitanților să rămână în cadrul sistemului oficial

Printr-o furnizare mult îmbunătățită de informații, asistență juridică și sprijin pentru solicitanții de protecție internațională, combinată cu proceduri mai eficiente, solicitanții vor fi încurajați să coopereze cu autoritățile.

Garanții pentru minori

Parlamentul European a pus un accent puternic pe asigurarea unor garanții solide pentru minori, atât pentru cei însoțiți, cât și pentru cei neînsoțiți. Printre principalele dispoziții se numără norme consolidate privind evaluările interesului superior al minorilor, cerințe stricte cu privire la furnizarea de tutori și furnizarea de informații adaptate pentru copii. Niciun transfer de minori neînsoțiți nu va fi efectuat fără evaluarea interesului superior al acestora de către o echipă multidisciplinară și fără prezența unui tutore în statul membru de primire.

Asigurarea participării depline a tuturor statelor membre

Parlamentul European presupune că toate statele membre ale UE respectă procesul decizional democratic, chiar în cazurile în care nu au o atitudine favorabilă față de rezultat. Pentru a se asigura faptul că statele membre sunt stimulate să respecte normele, au fost incluse măsuri coercitive ce vizează state membre care nu ar respecta normele. Refuzul statelor membre din prima linie de a înregistra solicitanți ar implica stoparea transferului solicitanților de pe teritoriul lor. Statele membre care refuză să accepte transferul solicitanților pe teritoriul lor s-ar confrunta cu limitarea accesului la fondurile UE și nu ar putea să utilizeze fonduri UE pentru returnarea solicitanților ale căror cereri de azil au fost respinse.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

Președinte, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

ASP 13G205

Bruxelles

Subiect:   Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 58, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

Având în vedere avizul Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 29 noiembrie 2016, Comisia pentru afaceri juridice, cu 12 voturi pentru, 2 vot împotrivă și 1 abținere[1], recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

  • [1]  Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 6 octombrie 2016

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid

COM(2016)0270 din 4.5.2016 – 2016/0133(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 25 mai și 7 iulie 2016 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La aceste reuniuni, în cursul examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, grupul consultativ, de comun acord, a constatat că următoarele elemente ar fi trebuit marcate prin fondul gri, utilizat, în general, pentru evidențierea modificărilor de fond:

- la articolul 1, adăugarea propusă a cuvântului „singurului”;

- la articolul 8 alineatele (5) și (6), eliminarea propusă a cuvintelor „frații, surorile”;

- la articolul 10 alineatul (1), cuvântul „numai”;

- la articolul 10 alineatul (2), eliminarea propusă a cuvintelor „sau un frate sau o soră”;

- la articolul 13, fraza introductivă, eliminarea propusă a cuvintelor „și/sau frați sau surori minori necăsătoriți”;

- întregul text al Anexei I.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (4.5.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Raportoare pentru aviz: Ramona Nicole Mănescu

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a evita călătoria, posibil periculoasă, dinspre țara lor de origine către un stat membru, a unor solicitanți ale căror cereri sunt inadmisibile sau care este probabil să nu aibă nevoie de protecție internațională, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene în colaborare cu Comisia și cu statele membre, informează potențialii migranți cu privire la căile legale de acces în Uniune și cu privire la riscurile imigrației ilegale.

Justificare

Acest amendament urmărește prevenirea migrației ilegale și reducerea numărului de solicitări de azil care au la bază informații eronate.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Dificultățile legate de gestionarea valurilor de migrație întâmpinate la centrele de primire și de sortare (așa-numitele „hotspots”) din statele membre în care sosesc inițial migranții demonstrează necesitatea unei abordări mai concrete și bazate mai mult pe cooperare.

Justificare

Acest amendament subliniază raționamentul unei abordări comune a UE.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a evita transferul între statele membre al unor solicitanți ale căror cereri sunt inadmisibile sau care este probabil să nu aibă nevoie de protecție internațională sau care prezintă riscuri de securitate, este necesar să se asigure că statul membru în care o cerere este prezentată prima dată verifică admisibilitatea acesteia în raport cu prima țară de azil și țară terță sigură, examinează prin proceduri accelerate cererile solicitanților care provin dintr-o țară de origine desemnată ca fiind sigură în lista UE, precum și cererile solicitanților care ridică preocupări legate de securitate.

eliminat

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 20

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a asigura respectarea deplină a principiului unității familiei și a interesului superior al copilului, existența unei relații de dependență între solicitant și un copil, frate sau soră ori părinte al acestuia, pe motiv de graviditate sau maternitate a solicitantului, de stare a sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să devină un criteriu obligatoriu de responsabilitate. În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit, prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, a unui membru al familiei sau a unei rude care pot avea grijă de acesta, ar trebui să devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de responsabilitate. Pentru a descuraja deplasările secundare ale minorilor neînsoțiți, care nu sunt în interesul superior al acestora, în absența unui membru de familie sau a unei rude, statul membru responsabil ar trebui să fie acela în care minorul neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu ar fi în interesul superior al copilului. Înainte de transferul unui minor neînsoțit către alt stat membru, statul membru care efectuează transferul ar trebui să se asigure că statul membru în cauză va lua toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a asigura o protecție adecvată a copilului, în special numirea promptă a unui sau unor reprezentanți având sarcina de a garanta respectarea tuturor drepturilor acestuia. Orice decizie de a transfera un minor neînsoțit ar trebui precedată de o evaluare a interesului superior al acestuia, realizată de personal având calificările și expertiza necesare.

(20)  Pentru a asigura respectarea deplină a principiului unității familiei și a interesului superior al copilului, existența unei relații de dependență între solicitant și un copil, frate sau soră ori părinte al acestuia, pe motiv de graviditate sau maternitate a solicitantului, de stare a sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să devină un criteriu obligatoriu de responsabilitate. În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit, prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, a unui membru al familiei sau a unei rude care pot avea grijă de acesta, ar trebui să devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de responsabilitate. Copiii separați, care sunt considerați, de asemenea, din punct de vedere legal minori neînsoțiți, reprezintă o categorie distinctă, căreia ar trebui să i se acorde o atenție specială. Pentru a descuraja deplasările secundare ale minorilor neînsoțiți, care nu sunt în interesul superior al acestora, în absența unui membru de familie sau a unei rude, statul membru responsabil ar trebui să fie acela în care minorul neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, cu excepția cazului în care se demonstrează că acest lucru nu ar fi în interesul superior al copilului. Înainte de transferul unui minor neînsoțit către alt stat membru, statul membru care efectuează transferul ar trebui să se asigure că statul membru în cauză va lua toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a asigura o protecție adecvată a copilului, în special numirea promptă a unui sau unor reprezentanți având sarcina de a garanta respectarea tuturor drepturilor acestuia. Orice decizie de a transfera un minor neînsoțit ar trebui precedată de o evaluare a interesului superior al acestuia, realizată de personal având calificările și expertiza necesare.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament și pentru a preveni obstacolele în calea aplicării sale, în special pentru a evita sustragerea și deplasările secundare între statele membre, este necesar să se stabilească obligații clare care trebuie îndeplinite de solicitant în contextul procedurii, în legătură cu care acesta ar trebui informat în mod corespunzător și prompt. Încălcarea acestor obligații legale ar trebui să determine consecințe procedurale corespunzătoare și proporționale pentru solicitant, precum și consecințe corespunzătoare și proporționale în privința condițiilor de primire a acestuia. În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, statul membru în care un astfel de solicitant este prezent ar trebui să asigure în orice caz satisfacerea necesităților materiale imediate ale persoanei respective.

(22)  Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament și pentru a preveni obstacolele în calea aplicării sale, în special pentru a evita sustragerea și deplasările secundare între statele membre, este necesar să se stabilească obligații clare care trebuie îndeplinite de solicitant în contextul procedurii, în legătură cu care acesta ar trebui informat în mod corespunzător și prompt. Neîndeplinirea acestor obligații nu ar trebui să afecteze dreptul solicitantului la un proces corect și echitabil sau să creeze consecințe nenecesare, inadecvate și disproporționate în privința condițiilor de primire a solicitantului. În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, statul membru în care un astfel de solicitant este prezent ar trebui să asigure în orice caz satisfacerea necesităților fundamentale imediate ale persoanei respective.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 24

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În vederea garantării protecției efective a drepturilor persoanelor vizate, ar trebui stabilite garanții juridice și dreptul la o cale de atac eficientă în ceea ce privește deciziile legate de transferurile către statul membru responsabil, în conformitate, în special, cu drepturile recunoscute la articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o cale de atac eficientă în situațiile în care nu se ia o decizie de transfer, dar solicitantul susține că alt stat membru este responsabil pe baza faptului că are un membru de familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o rudă în alt stat membru. Pentru a se asigura respectarea dreptului internațional, dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unor astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât examinarea aplicării prezentului regulament, cât și a situației de drept și de fapt din statul membru către care solicitantul este transferat. Sfera de aplicare a căii de atac eficiente ar trebui să se limiteze la a evalua dacă drepturile fundamentale ale solicitantului în ceea ce privește respectarea vieții de familie, drepturile fundamentale ale copilului sau interzicerea tratamentelor inumane și degradante riscă să fie încălcate.

(24)  Orice persoană care face obiectul acestui regulament ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac efectivă, sub forma unui recurs sau a unei revizuiri, conform legislației aplicabile de fapt și de drept. În vederea garantării protecției efective a drepturilor persoanelor vizate, ar trebui stabilite garanții juridice și dreptul la o cale de atac eficientă în ceea ce privește deciziile legate de transferurile către statul membru responsabil, în conformitate, în special, cu drepturile recunoscute la articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o cale de atac efectivă în situațiile în care nu se ia o decizie de transfer, dar solicitantul susține că alt stat membru este responsabil pe baza faptului că persoana respectivă are un membru de familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o rudă într-un alt stat membru. Pentru a se asigura respectarea dreptului internațional și a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și a Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unor astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât examinarea aplicării prezentului regulament, cât și a situației de drept și de fapt din statul membru către care solicitantul este transferat sau returnat. Principala sferă de aplicare a căii de atac eficiente ar trebui să se limiteze la a evalua dacă drepturile fundamentale ale solicitantului în ceea ce privește respectarea vieții de familie, drepturile fundamentale ale copilului sau interzicerea tratamentelor inumane și degradante riscă să fie încălcate.

Justificare

Prin plasarea la începutul considerentului a dreptului la o cale de atac efectivă și prin trimiterea la jurisprudența CEJ și CEDO, amendamentul urmărește consolidarea acestui drept.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În vederea asigurării unei determinări rapide a responsabilității și a unei repartizări rapide a solicitanților de protecție internațională între statele membre, termenele pentru prezentarea cererilor de preluare și pentru răspunsul la acestea, pentru efectuarea notificărilor de reprimire și pentru efectuarea transferurilor, precum și pentru introducerea căilor de atac și pentru soluționarea acestora ar trebui raționalizate și reduse cât mai mult posibil.

(26)  În vederea asigurării unei determinări rapide a responsabilității și a unei repartizări rapide a solicitanților de protecție internațională între statele membre, termenele pentru prezentarea cererilor de preluare și pentru răspunsul la acestea, pentru efectuarea notificărilor de reprimire și pentru efectuarea transferurilor, precum și pentru introducerea căilor de atac și pentru soluționarea acestora ar trebui reduse cât mai mult posibil, cu respectarea drepturilor fundamentale ale solicitanților, a drepturilor persoanelor vulnerabile, în special a drepturilor copilului, a principiului fundamental al interesului superior al copilului, precum și a principiului reîntregirii familiei.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  O cheie bazată pe dimensiunea populației și a economiei statelor membre ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului de repartizare corectiv, împreună cu un prag, pentru ca mecanismul să își poată îndeplini rolul de instrument de sprijin al statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată. Aplicarea repartizării corective în beneficiul unui stat membru ar trebui să se declanșeze automat atunci când numărul de cereri de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil depășește 150 % din cifra identificată în cheia de referință. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, în scopul efectuării acestui calcul.

(32)  O cheie bazată pe dimensiunea populației, pe economia statelor membre și pe gradul de stabilitate în țările terțe vecine ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului de repartizare corectiv, împreună cu un prag, pentru ca mecanismul să își poată îndeplini rolul de instrument de sprijin al statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată. Aplicarea repartizării corective în beneficiul unui stat membru ar trebui să se declanșeze automat atunci când numărul de cereri de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil depășește 150 % din cifra identificată în cheia de referință. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, în scopul efectuării acestui calcul.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  O rețea a autorităților competente din statele membre ar trebui instituită și facilitată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene pentru a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări.

(42)  O rețea a autorităților competente din statele membre ar trebui instituită și facilitată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene pentru a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări. Rețeaua ar trebui să poată colabora cu autoritățile din țările de tranzit, din țările de origine, din țările candidate și potențial candidate, din țările din vecinătatea europeană, precum și cu organizațiile internaționale, în special cu agențiile ONU și cu organizațiile nonguvernamentale.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Pentru a evalua dacă mecanismul de repartizare corectiv din prezentul regulament îndeplinește obiectivul de a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și de a reduce presiunea disproporționată asupra unora dintre acestea, Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea mecanismului de repartizare corectiv și în special să verifice dacă pragul pentru declanșarea și pentru încetarea repartizării corective asigură în mod efectiv o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției intenționale în situațiile în care un stat membru se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament.

(52)  Pentru a evalua dacă mecanismul de repartizare corectiv din prezentul regulament îndeplinește obiectivul de a asigura o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și de a reduce presiunea disproporționată asupra unora dintre acestea, Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea mecanismului de repartizare corectiv și în special să verifice dacă pragul pentru declanșarea și pentru încetarea repartizării corective asigură în mod efectiv o partajare echitabilă a responsabilității între statele membre și un acces rapid al solicitanților la procedurile de acordare a protecției intenționale în situațiile în care un stat membru se confruntă cu un număr disproporționat de cereri de protecție internațională pentru care este responsabil în temeiul prezentului regulament. În acest sens, Comisia Europeană ar trebui să publice în mod regulat numărul de cereri de protecție internațională primite în fiecare stat membru, inclusiv numărul răspunsurilor afirmative, originea solicitanților, timpul de procesare a fiecărei cereri.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  „minor neînsoțit” înseamnă un minor care sosește pe teritoriul statului membru neînsoțit de un adult responsabil pentru el în temeiul legii sau al practicii din statul membru în cauză și atât timp cât acesta nu este luat în întreținere efectiv de un astfel de adult; sunt incluși minorii care sunt lăsați neînsoțiți după ce au intrat pe teritoriul statelor membre;

(j)  „minor neînsoțit” înseamnă un minor care sosește pe teritoriul statului membru neînsoțit de un adult responsabil pentru el în temeiul legii sau al practicii din statul membru în cauză și atât timp cât acesta nu este luat în întreținere efectiv de un astfel de adult; sunt incluși minorii care sunt lăsați neînsoțiți după ce au intrat pe teritoriul statelor membre, precum și minorii care au fost separați de ambii părinți sau de îngrijitorul lor principal anterior autorizat prin lege sau cutumă;

Justificare

Acest amendament vizează extinderea definiției „minorilor neînsoțiți”.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înainte de aplicarea criteriilor de determinare a statului membru responsabil în conformitate cu capitolele III și IV, primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională:

eliminat

(a)  examinează dacă cererea de protecție internațională este inadmisibilă în temeiul articolului 33 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2013/32/UE, atunci când o țară care nu este stat membru este considerată ca prima țară de azil sau ca o țară terță sigură pentru solicitant; and

 

(b)   examinează cererea prin procedura accelerată în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE, atunci când sunt aplicabile următoarele motive:

 

(i)   solicitantul are cetățenia unei țări terțe sau este un apatrid și anterior a avut reședința obișnuită în țara respectivă, desemnată ca țară de origine sigură în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure instituită în temeiul Regulamentului [propunerea COM (2015) 452 din 9 septembrie 2015]; or

 

(ii)   solicitantul poate fi considerat, din motive întemeiate, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru ori solicitantul a fost expulzat forțat din motive grave de securitate publică sau ordine publică în conformitate cu dreptul intern.

 

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  referitor la faptul că dreptul de a solicita protecție internațională nu include alegerea de către solicitant a statului membru care va fi responsabil de examinarea cererii de protecție internațională;

(a)  referitor la faptul că dreptul de a solicita protecție internațională nu include alegerea de către solicitant a statului membru care va fi responsabil de examinarea cererii de protecție internațională, cu excepția cazului în care acesta este eligibil pentru reîntregirea familiei;

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, pentru o înțelegere adecvată din partea solicitantului, informațiile îi sunt comunicate, de asemenea, și oral, de exemplu cu ocazia interviului individual, astfel cum se menționează la articolul 7.

Dacă este cazul, pentru o înțelegere adecvată din partea solicitantului, informațiile îi sunt comunicate, de asemenea, și oral, de exemplu cu ocazia interviului individual, astfel cum se menționează la articolul 7. În cazul în care solicitantul este minor, acesta este informat într-o manieră care ține seama de nevoile și de vârsta lui.

Justificare

Acest amendament urmărește să trateze situația specifică a minorilor, întărindu-le drepturile. Are legătură cu amendamentele la articolele 7, 8 și 10.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interviul individual se desfășoară într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau pe care se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege și în care acesta este capabil să comunice. Dacă este cazul, statele membre recurg la un interpret capabil să asigure o comunicare adecvată între solicitant și persoana care realizează interviul individual.

3.  Interviul individual se desfășoară într-o limbă pe care solicitantul o înțelege sau pe care se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege și în care acesta este capabil să comunice și, dacă este necesar, într-o manieră care ține seama de nevoile și de vârsta lui. Dacă este cazul, statele membre recurg la un interpret capabil să asigure o comunicare adecvată între solicitant și persoana care realizează interviul individual.

Justificare

Acest amendament urmărește să trateze situația specifică a minorilor, întărindu-le drepturile. Are legătură cu amendamentele la articolele 6, 8 și 10.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Interesul superior al copilului reprezintă elementul fundamental pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament.

1.  Interesul superior al copilului este evaluat în mod sistematic și reprezintă elementul fundamental pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament.

Justificare

Amendamentul vizează consolidarea drepturilor minorilor și întărirea obligațiilor statelor membre față de aceștia. Are legătură cu celelalte amendamente de la articolul 8.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru în care un minor neînsoțit are obligația de a fi prezent se asigură că un reprezentant reprezintă și/sau asistă minorul neînsoțit pe parcursul procedurilor relevante prevăzute de prezentul regulament. Reprezentantul are calificările și expertiza necesare asigurării faptului că interesul superior al copilului este luat în considerare pe parcursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul solicitantului, inclusiv la broșura specială destinată minorilor neînsoțiți.

Fiecare stat membru în care un minor neînsoțit este prezent se asigură că un reprezentant bine pregătit este numit imediat după sosirea minorului și reprezintă și/sau asistă minorul neînsoțit pe parcursul procedurilor relevante prevăzute de prezentul regulament. Reprezentantul are calificările și expertiza necesare asigurării faptului că interesul superior al copilului este luat în considerare pe parcursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul are acces la conținutul documentelor relevante din dosarul solicitantului, inclusiv la broșura specială destinată minorilor neînsoțiți.

Prezentul alineat nu aduce atingere dispozițiilor relevante ale articolului 25 din Directiva 2013/32/UE.

Prezentul alineat nu aduce atingere dispozițiilor relevante ale articolului 25 din Directiva 2013/32/UE.

 

Din cauza vulnerabilității, minorii neînsoțiți ar trebui transferați în alt stat membru numai în cazul în care un asemenea transfer este în interesul superior al copilului.

Justificare

Amendamentul urmărește să consolideze drepturile minorilor neînsoțiți și să sublinieze că statul este responsabil pentru aceștia.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  posibilitățile de reîntregire a familiei;

(a)  menținerea vieții de familie, inclusiv posibilitățile de reîntregire a familiei;

Justificare

Amendamentul vizează consolidarea garanțiilor pentru minori prin lărgirea obligațiilor statelor membre față de aceștia. Are legătură cu celelalte amendamente de la articolul 8.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 3

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Personalul autorităților competente menționate la articolul 47 care tratează cererile referitoare la minorii neînsoțiți trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de formarea corespunzătoare cu privire la nevoile specifice minorilor.

Personalul autorităților competente menționate la articolul 47 care tratează cererile referitoare la minorii neînsoțiți trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de formarea corespunzătoare cu privire la nevoile specifice minorilor. Această pregătire conține module privind evaluarea riscului pentru a viza îngrijirea și protecția în funcție de nevoile individuale ale copilului, punând un accent special pe identificarea cât mai devreme a victimelor traficului și abuzului, precum și pe pregătirea în ceea ce privește bunele practici cu scopul de a preveni dispariția.

Justificare

Amendamentul urmărește să trateze situația specifică a minorilor, întărind garanțiile că vor primi tratamentul adecvat din partea autorităților competente din statele membre. Are legătură cu amendamentele la articolele 7, 8 și 10.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În absența unui membru de familie sau a unei rude, astfel cum sunt menționați la alineatele (2) și (3), statul membru responsabil este acela în care minorul neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea de protecție internațională, cu excepția cazului în care s-a demonstrat că acest lucru nu este în interesul superior al minorului.

În absența unui membru de familie sau a unei rude, astfel cum sunt menționați la alineatele (2) și (3), statul membru responsabil este acela în care este prezent minorul neînsoțit și în care a prezentat o cerere de azil, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorului.

Justificare

Acest amendament este legat de cel precedent prezentat la articolul 8. Statul este responsabil pentru orice minor neînsoțit care se află pe teritoriul său.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în care este prezentată cererea de protecție internațională și care desfășoară procesul de determinare a statului membru responsabil poate cere, în orice moment înainte de determinarea statului membru responsabil , unui alt stat membru să primească un solicitant pentru a reuni orice persoane aflate în relații de natură familială , chiar dacă celălalt stat membru nu este responsabil în temeiul criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 18. Persoanele în cauză trebuie să își dea consimțământul în scris.

Statul membru în care este depusă cererea de protecție internațională și care desfășoară procesul de determinare a statului membru responsabil, sau statul membru responsabil, poate cere, în orice moment înainte de adoptarea unei prime decizii pe fond, unui alt stat membru să primească un solicitant pentru a reuni orice persoane aflate în relații de natură familială sau pe baza legăturilor familiale, culturale sau sociale sau a competențelor lingvistice care ar facilita integrarea sa în celălalt stat membru, chiar dacă celălalt stat membru nu este responsabil în temeiul criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 18. Persoanele în cauză trebuie să își dea consimțământul în scris.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

Articolul 29 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu țin în detenție o persoană numai pentru motivul că aceasta face obiectul procedurii stabilite de prezentul regulament.

Statele membre nu țin în detenție o persoană numai pentru motivul că aceasta face obiectul procedurii stabilite de prezentul regulament. Detenția rămâne întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță, iar alternativele la detenție au întotdeauna prioritate. Copiii nu trebuie ținuți în detenție, deoarece detenția nu poate fi niciodată în interesul superior al copilului. Minorii și familiile cu copii minori sunt cazați împreună, în centre comunitare de plasament neprivative de libertate.

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure luarea măsurilor adecvate în interesul superior al copilului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene instituie și facilitează activitățile unei rețele a autorităților competente menționate la articolul 47 alineatul (1), cu scopul de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări.

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene instituie și facilitează activitățile unei rețele a autorităților competente menționate la articolul 47 alineatul (1), cu scopul de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv elaborarea de instrumente practice și orientări. Autoritățile competente din țările candidate și potențial candidate, precum și cele din țările din vecinătatea europeană pot fi invitate să coopereze cu această rețea.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Referințe

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

9

4

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Josef Weidenholzer

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru bugete (17.5.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Raportor pentru aviz: Gérard Deprez

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de reformare și înlocuire a regulamentului (UE) nr.604/2013 a Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. Având în vedere criza migrației și a refugiaților, este necesar să se reformeze sistemul Dublin, atât pentru a simplifica și a ameliora eficacitatea sa în practică, cât și pentru a ține seama de faptul că anumite state membre au fost confruntate cu presiuni disproporționate în materie de cereri.

Mecanismul corectiv

Creditele necesare pentru asigurarea punerii în aplicare a propunerii se ridică la 1,828 miliarde EUR pentru perioada 2017-2020. Această sumă ar acoperi costurile de transfer după declanșarea „mecanismului de echitate” în beneficiul unui stat membru, instituirea și funcționarea sistemului informatic pentru înregistrarea și repartizarea automată a solicitanților de azil, precum și crearea unei capacități suplimentare de primire și acordarea de hrană și servicii de bază solicitanților de azil transferați.

Raportorul pentru aviz ia act de poziția Comisiei, care fixează un prag pentru numărul de cereri de azil, plecând de la care se declanșează automat mecanismul de repartizare corectiv. Consideră necesar să se prevadă un prag de declanșare, pentru a evita ca statele membre să fie confruntate cu presiuni disproporționate în termeni de cereri de azil și pentru a le descuraja să solicite utilizarea acestui mecanism atunci când au acceptat doar un mic număr de solicitanți de azil, având în vedere cheia de repartizare.

Raportorul pentru aviz consideră totuși că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra de referință a statelor membre, Comisia împovărează anumite state membre cu o sarcină excesivă, deoarece acestea trebuie să-și asume singure responsabilitatea pentru un număr care depășește cu jumătate capacitatea lor, înainte de activarea mecanismului de solidaritate. Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără condiții suplimentare, ar putea antrena ne-responsabilizarea unui stat membru în ceea ce privește controlul și gestiunea frontierelor sale. Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 100% din cifra de referință a unui stat membru, dar să se prevină o eventuală politică de laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de solidaritate reciprocă, care să permită suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat membru nu se achită în mod corespunzător de obligațiile sale de gestionare a frontierelor externe, în conformitate cu regulamentul privind poliția europeană de frontieră și garda de coastă. Propune, în final, încetarea aplicării mecanismului corectiv doar în momentul în care numărul de cereri de azil către statul membru beneficiar a scăzut la 90% din cifra sa de referință, evitându-se astfel intrări/întoarceri repetate în sistem.

Costuri de transfer

Din cei 1,828 miliarde EUR prevăzuți, 375 milioane EUR sunt consacrați rambursării costurilor de transfer între statele membre pentru un total de 750 000 de persoane transferate. Articolul 42 din propunerea de reformare prevede ca statul membru beneficiar care transferă un solicitant de azil către statul membru de repartizare să fie rambursat cu o sumă forfetară de 500 de euro pentru fiecare persoană transferată.

Raportorul pentru aviz susține propunerea conform căreia statul responsabil pentru transfer este îndreptățit la o compensare. Consideră că o indemnizație forfetară este justificată, deoarece permite evitarea unei imense sarcini birocratice de control al cheltuielilor reale. Consideră totuși că, prin fixarea acestei sume la 500 de euro pentru fiecare persoană transferată, sub pretextul că orice sumă suplimentară peste costurile reale ar putea ajuta statele membre cele mai expuse, Comisia nu a ținut seama de instituirea recentă a unui instrument de sprijin de urgență[1], menit să completeze măsurile adoptate de statele membre cele mai afectate, printre altele, de afluxul brusc și masiv de resortisanți ai țărilor terțe (refugiați și migranți) pe teritoriul lor.

Raportorul pentru aviz propune, prin urmare, fixarea acestei sume forfetare la 300 EUR pentru fiecare persoană transferată, pentru a se apropia mai mult de costurile reale estimate. Suma totală a transferurilor pentru perioada 2017-2020 ar fi atunci de 225 milioane EUR, ceea ce permite economisirea unei sume de 150 milioane EUR. Din aceste economii, cel puțin 110 milioane EUR ar putea fi utilizați pentru a alimenta fondul de ajutor de urgență (30 milioane EUR în 2017 și 40 milioane EUR în 2018 și 2019) înainte de expirarea temeiului său juridic în martie 2019.

Solidaritatea financiară și crearea unei „rezerve Dublin” în fondul FAMI

Raportorul pentru aviz consideră legitimă, necesară și proporțională propunerea Comisiei care vizează să impună statelor membre obligația de a contribui financiar atunci când refuză să primească solicitanții de azil care le-au fost alocați prin mecanismul de repartizare. Insistă asupra faptului că această contribuție financiară obligatorie nu are deloc un caracter punitiv, ci reprezintă o participare justă la solidaritatea necesară între statele membre (art. 80 TFUE). Consideră totuși că mecanismul financiar prevăzut de Comisie în acest caz nu este cel mai adecvat, nici în ceea ce privește suma, nici în ceea ce privește metoda.

Raportorul pentru aviz propune ca, din solidaritate financiară, un stat membru care nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu mecanismul de repartizare corectiv să plătească pentru fiecare solicitant care i-ar fi fost repartizat, în primul și al doilea an, 50 000 EUR, în al treilea și al patrulea an, 75 000 EUR și, în al cincilea an și în anii următori, 100 000 EUR. Aceste sume ar fi vărsate integral în fondul FAMI prevăzut în Regulamentul (UE) nr.516/2014, pentru a institui o „rezervă Dublin”. Crearea acestei rezerve nu se va putea face, evident, decât în momentul reexaminării fondului FAMI, prevăzută la articolul 60 din Regulamentul 514/2014 și la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 cel mai târziu la 30 iunie 2020. Dacă un stat membru nu plătește, Comisia va retrage aceste sume din plățile cuvenite statului membru respectiv din alte fonduri ale Uniunii.

Creditele din această „rezervă Dublin” sunt destinate a acoperi acordarea unei sume forfetare pentru fiecare solicitant de azil, repartizată proporțional între statele membre care participă în mod corespunzător la mecanismul de repartizare corectiv. Decizia (UE) 2015/1601 precizează că măsurile de relocalizare beneficiază de sprijinul financiar din fondul FAMI. În acest scop, statele membre de relocalizare primesc o sumă forfetară de 6 000 de euro pentru un solicitant de protecție internațională relocalizat pe teritoriul lor. Pentru reinstalare, această sumă este de 10 000 EUR/persoană. Raportorul pentru aviz consideră, prin urmare, adecvat să se ofere sprijin financiar statelor membre care participă la acest mecanism de solidaritate. În sistemul propus, sumele prevăzute cu titlu de sprijin financiar pentru fiecare solicitant vor crește proporțional cu sarcina pe care trebuie s-o suporte anumite state membre din cauza neparticipării altor state membre.

Sistemul automat de înregistrare și monitorizare a cererilor

Din 1,828 miliarde EUR, 3,603 milioane EUR vor fi alocate bugetului EU-LISA pentru pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului automatizat IT pentru alocarea solicitanților de azil. Atunci când sistemul automat pentru înregistrarea și monitorizarea cererilor și pentru mecanismul de repartizare prevăzut la articolul 44 va stabili statul membru de repartizare, această informație trebuie introdusă automat în Eurodac. Trebuie prevăzută, prin urmare, interoperabilitatea dintre sistemul central al mecanismului corectiv și sistemul central al Eurodac.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar trebui să fie responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central și a infrastructurii de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

(30)  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar trebui să fie responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central, cu interoperabilitatea sa cu alte sisteme și cu infrastructura de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

___

___

21 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

21 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  O cheie bazată pe dimensiunea populației și a economiei statelor membre ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului de repartizare corectiv, împreună cu un prag, pentru ca mecanismul să își poată îndeplini rolul de instrument de sprijin al statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată. Aplicarea repartizării corective în beneficiul unui stat membru ar trebui să se declanșeze automat atunci când numărul de cereri de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil depășește 150 % din cifra identificată în cheia de referință. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, în scopul efectuării acestui calcul.

(32)  O cheie bazată pe dimensiunea populației și a economiei statelor membre ar trebui utilizată ca punct de referință în cadrul aplicării mecanismului de repartizare corectiv, împreună cu un prag, pentru ca mecanismul să își poată îndeplini rolul de instrument de sprijin al statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată. Aplicarea repartizării corective în beneficiul unui stat membru ar trebui să se declanșeze automat atunci când numărul de cereri de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil depășește 100 % din cifra identificată în cheia de referință. Pentru a reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat membru, numărul persoanelor relocate efectiv într-un stat membru ar trebui adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, în scopul efectuării acestui calcul.

Justificare

Consideră că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra sa referință, Comisia împovărează anumite state membre cu o sarcină excesivă, caz în care acestea trebuie să-și asume singure un număr de cereri care depășește cu jumătate capacitățile lor, înainte de activarea mecanismului de solidaritate. Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără condiții suplimentare, ar putea antrena ne-responsabilizarea unui stat membru în ceea ce privește controlul și gestiunea frontierelor sale. Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 100% din cifra de referință a unui stat membru, dar să se prevină o eventuală politică de laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de solidaritate reciprocă, care să permită suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat membru nu se achită în mod convenabil de obligațiile sale de gestiune a frontierelor externe, în conformitate cu regulamentul privind instituirea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (adăugarea unui articol 43a).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În cadrul mecanismului de repartizare, costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare ar trebui rambursate din bugetul UE.

(34)  În cadrul mecanismului de repartizare, costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare ar trebui rambursate din bugetul UE ca sumă forfetară de 300 EUR pentru fiecare persoană transferată.

Justificare

Suma propusă de 500 EUR este în conformitate cu abordarea prevăzută în decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului, în care rambursarea cheltuielilor de transfer ar servi, de asemenea, la sprijinirea unui stat membru care s-ar regăsi într-o situație de urgență sau ar fi confruntat cu un număr disproporționat de cereri de azil. Între timp, a fost instituit un fond de urgență în acest scop. Raportorul pentru aviz consideră că această sumă trebuie redusă la 300 EUR pentru a corespunde mai mult costurilor reale ale transferurilor. Din suma totală stabilită în fișa financiară a propunerii, 1,825 miliarde sunt prevăzute pentru finanțarea acestor transferuri. Diminuând suma forfetară la 300 EUR, se vor economisi 730 milioane care ar trebui să alimenteze fondul de ajutor de urgență.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Un stat membru de repartizare poate decide să nu accepte solicitanții repartizați pentru o perioadă de douăsprezece luni, caz în care ar trebui să introducă această informație în sistemul automat și să notifice celelalte state membre, Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Din acel moment, solicitanții care ar fi fost repartizați statului membru respectiv ar trebui repartizați celorlalte state membre. Statul membru care nu participă temporar la repartizarea corectivă ar trebui să plătească o contribuție de solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare solicitant neacceptat statului membru care a fost determinat ca fiind responsabil pentru examinarea cererilor respective. Comisia ar trebui să stabilească într-un act de punere în aplicare modalitățile practice pentru aplicarea mecanismului de contribuții de solidaritate. Agenția pentru Azil a Uniunii Europene va monitoriza și va raporta anual Comisiei în legătură cu aplicarea mecanismului de solidaritate financiară.

(35)  Un stat membru de repartizare care nu acceptă solicitanții repartizați pentru o perioadă de douăsprezece luni ar trebui să introducă această informație în sistemul automat și să notifice celelalte state membre, Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Din acel moment, solicitanții care ar fi fost repartizați statului membru respectiv ar trebui repartizați celorlalte state membre. Ar trebui să se instituie un fond („Fondul de rezervă Dublin”), iar statul membru care nu participă la repartizarea corectivă ar trebui să verse în fondul respectiv, pentru fiecare solicitant repartizat pe care statul membru nu îl acceptă, plăți anuale de 50 000 EUR pentru primul și al doilea an, 75 000 EUR pentru al treilea și al patrulea an și 100 000 EUR pentru anii următori. Finanțarea din acest „fond de rezervă Dublin” este destinată să acopere acordarea unei sume forfetare pentru fiecare solicitant de protecție internațională, distribuită proporțional între statele membre care participă la mecanismul de repartizare corectiv. Dacă un stat membru nu plătește, Comisia ar trebui să retragă o sumă echivalentă din plățile cuvenite statului membru respectiv cu titlu de fonduri ale Uniunii. Comisia ar trebui să stabilească într-un act de punere în aplicare modalitățile practice pentru aplicarea principiului specificat mai sus, iar Agenția pentru Azil a Uniunii Europene va monitoriza și va raporta anual Comisiei.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Continuitatea dintre sistemul de determinare a statului membru responsabil stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul regulament ar trebui asigurată. În mod similar, ar trebui asigurată coerența între prezentul regulament și Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului].

(41)  Continuitatea dintre sistemul de determinare a statului membru responsabil stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul regulament ar trebui asigurată. În mod similar, ar trebui asigurată coerența între prezentul regulament și Regulamentul [Propunere de regulament de reformare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului]. Atunci când sistemul automat pentru înregistrarea și monitorizarea cererilor și pentru mecanismul de repartizare, prevăzut la articolul 44, stabilește statul membru de repartizare, această informație ar trebui introdusă automat în Eurodac. Trebuie prevăzută, prin urmare, interoperabilitatea dintre sistemul central al mecanismului corectiv și sistemul central al Eurodac.

Justificare

Prezentul amendament clarifică legătura dintre cele două regulamente în chestiune, în vederea asigurării coerenței dintre cele două sisteme pe baza interoperabilității.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) se aplică atunci când sistemul automat prevăzut la articolul 44 alineatul (1) indică faptul că numărul cererilor de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil pe baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 alineatul (2) sau (3), articolul 18 și articolul 19, împreună cu numărul persoanelor relocate efectiv, depășește 150 % din cifra de referință pentru statul membru respectiv determinată prin cheia menționată la articolul 35.

2.  Alineatul (1) se aplică atunci când sistemul automat prevăzut la articolul 44 alineatul (1) indică faptul că numărul cererilor de protecție internațională pentru care un stat membru este responsabil pe baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 alineatul (2) sau (3), articolul 18 și articolul 19, împreună cu numărul persoanelor relocate efectiv, depășește 100 % din cifra de referință pentru statul membru respectiv determinată prin cheia menționată la articolul 35.

Justificare

Consideră că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra sa referință, Comisia împovărează anumite state membre cu o sarcină excesivă, caz în care acestea trebuie să-și asume singure un număr de cereri care depășește cu jumătate capacitățile lor, înainte de activarea mecanismului de solidaritate. Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără condiții suplimentare, ar putea antrena ne-responsabilizarea unui stat membru în ceea ce privește controlul și gestiunea frontierelor sale. Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 100% din cifra de referință a unui stat membru, dar să se prevină o eventuală politică de laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de solidaritate reciprocă, care să permită suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat membru nu se achită în mod convenabil de obligațiile sale de gestiune a frontierelor externe, în conformitate cu regulamentul privind instituirea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (adăugarea unui articol 43a).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Solidaritatea financiară

Solidaritatea financiară și instituirea Fondului de rezervă Dublin

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un stat membru poate, la sfârșitul perioadei de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior la sfârșitul fiecărei perioade de douăsprezece luni, să indice în sistemul automat că nu va participa temporar la mecanismul de repartizare corectiv prevăzut în capitolul VII din prezentul regulament în calitate de stat membru de repartizare și notifică acest lucru statelor membre, Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii Europene.

1.  Un stat membru care nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu mecanismul de repartizare corectiv prevăzut la capitolul VII, în calitate de stat membru de repartizare, ar trebui, la sfârșitul perioadei de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la sfârșitul fiecărei perioade de douăsprezece luni, să indice aceste informații în sistemul automat și să notifice acest lucru statelor membre, Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii Europene.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La sfârșitul perioadei de douăsprezece luni menționate la alineatul (2), sistemul automat comunică statului membru care nu a participat la mecanismul de repartizare corectiv numărul de solicitanți pentru care altfel acesta ar fi fost statul membru de repartizare. Statul membru plătește apoi o contribuție de solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare solicitant care i-ar fi fost altfel repartizat în cursul respectivei perioade de douăsprezece luni. Contribuția de solidaritate este plătită de statul membru determinat drept responsabil pentru examinarea cererilor respective.

3.  La sfârșitul perioadei de douăsprezece luni menționate la alineatul (2), sistemul automat comunică statului membru care nu a participat la mecanismul de repartizare corectiv numărul de solicitanți pentru care altfel acesta ar fi fost statul membru de repartizare. Se instituie un fond („Fondul de rezervă Dublin”), iar statul membru care nu participă la mecanismul de repartizare corectiv varsă în fondul respectiv, pentru fiecare solicitant repartizat pe care statul membru nu îl acceptă, plăți anuale de 50 000 EUR pentru primul și al doilea an, 75 000 EUR pentru al treilea și al patrulea an și 100 000 EUR pentru anii următori. Finanțarea din Fondul de rezervă Dublin este destinată să acopere acordarea unei sume forfetare pentru fiecare solicitant de protecție internațională, distribuită proporțional între statele membre care participă la mecanismul de repartizare corectiv. Dacă un stat membru nu plătește, Comisia retrage o sumă echivalentă din plățile cuvenite statului membru respectiv cu titlu de alte fonduri ale Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare, statului membru beneficiar i se rambursează o sumă forfetară de 500 EUR pentru fiecare persoană transferată în temeiul articolului 38 litera (c). Acest sprijin financiar se pune în aplicare conform procedurilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

În ceea ce privește costurile transferului unui solicitant către statul membru de repartizare, statului membru beneficiar i se rambursează o sumă forfetară de 300 EUR pentru fiecare persoană transferată în temeiul articolului 38 litera (c). Acest sprijin financiar se pune în aplicare conform procedurilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

Justificare

Suma propusă de 500 EUR este în conformitate cu abordarea prevăzută în decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului, în care rambursarea cheltuielilor de transfer ar servi, de asemenea, la sprijinirea unui stat membru care s-ar regăsi într-o situație de urgență sau ar fi confruntat cu un număr disproporționat de cereri de azil. Între timp, a fost instituit un fond de urgență în acest scop. Raportorul pentru aviz consideră că această sumă trebuie redusă la 300 EUR pentru a corespunde mai mult costurilor reale ale transferurilor. Din suma totală stabilită în fișa financiară a propunerii, 1,825 miliarde sunt prevăzute pentru finanțarea acestor transferuri. Diminuând suma forfetară la 300 EUR, se vor economisi 730 milioane care ar trebui să alimenteze fondul de ajutor de urgență.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul automat informează statele membre și Comisia de îndată ce numărul de cereri din statul membru beneficiar pentru care acesta este statul membru responsabil în temeiul prezentului regulament este sub pragul de 150 % din proporția care îi revine în temeiul articolului 35 alineatul (1).

Sistemul automat informează statele membre și Comisia de îndată ce numărul de cereri din statul membru beneficiar pentru care acesta este statul membru responsabil în temeiul prezentului regulament este sub pragul de 90 % din proporția care îi revine în temeiul articolului 35 alineatul (1).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă un stat membru nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile în ceea ce privește gestionarea frontierelor sale externe, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului1a, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende mecanismul de repartizare corectiv. Decizia de a suspenda acest mecanism este valabilă pentru maximum o perioadă fixă de un an.

 

___

 

1a Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Interoperabilitatea dintre sistemul informatizat și Eurodac este asigurată printr-un canal de comunicare directă între sistemele centrale, pentru a permite transmiterea automată a informațiilor referitoare la stabilirea statului membru de repartizare, prin mecanismul corectiv.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central și a infrastructurii de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

3.  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului central, cu interoperabilitatea sa cu alte sisteme și cu infrastructura de comunicare între sistemul central și infrastructurile naționale.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Referințe

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Gérard Deprez

15.6.2016

Examinare în comisie

9.2.2017

 

 

 

Data adoptării

11.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]  Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Referințe

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Data prezentării la PE

4.5.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Raportori

       Data numirii

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Data adoptării

19.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

16

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Data depunerii

6.11.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri