Postup : 2016/0133(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0345/2017

Predkladané texty :

A8-0345/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Prijaté texty :


SPRÁVA     ***I
PDF 1472kWORD 239k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0270),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 78 ods. 2 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0173/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, českým Senátom, talianskym Senátom, maďarským parlamentom, poľským Sejmom, poľským Senátom, rumunskou Poslaneckou snemovňou a slovenským parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 30. novembra 2016 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0345/2017),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V článku 18 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že právo na azyl je zaručené s náležitým ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a Protokolu z 31. januára 1967 týkajúce sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Právo na azyl je zaručené s náležitým ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a Protokolu z 31. januára 1967 týkajúce sa postavenia utečencov.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Takáto metóda by mala byť založená na objektívnych a spravodlivých kritériách ako pre členské štáty, tak aj pre dotknuté osoby. Mala by umožniť najmä rýchle určenie zodpovedného členského štátu, aby bol zaručený efektívny prístup k postupom na udelenie medzinárodnej ochrany a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu.

(5)  Takáto metóda by mala byť založená na zásade solidarity a objektívnych a spravodlivých kritériách ako pre členské štáty, tak aj pre dotknuté osoby. Mala by umožniť najmä rýchle určenie zodpovedného členského štátu, aby bol zaručený efektívny prístup k postupom na udelenie medzinárodnej ochrany a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala poskytovať primeranú podporu pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä stanovením referenčného kľúča na rozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci nápravného alokačného mechanizmu a každoročným upravovaním údajov, na ktorých je kľúč založený, ako aj samotného referenčného kľúča na základe údajov Eurostatu.

(9)  Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra pre azyl“) by mala poskytovať primeranú podporu pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä stanovením referenčného kľúča na rozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci nápravného alokačného mechanizmu a každoročným upravovaním údajov, na ktorých je kľúč založený, ako aj samotného referenčného kľúča na základe údajov Eurostatu. Agentúra pre azyl by mala v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov vypracovať informačný materiál. Mala by prevziať zodpovednosť za odovzdanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, vo všetkých prípadoch stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na výsledky uskutočneného hodnotenia implementácie nariadenia (EÚ) č. 604/2013 je v tejto fáze vhodné potvrdiť zásady, z ktorých vychádza nariadenie (EÚ) č. 604/2013, a zároveň vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti uskutočniť nevyhnutné vylepšenia, aby sa zvýšila účinnosť dublinského systému a posilnila ochrana poskytovaná žiadateľom v rámci tohto systému. Na základe tohto hodnotenia a konzultácií s členskými štátmi, Európskym parlamentom a ďalšími zúčastnenými stranami sa tiež považuje za vhodné stanoviť v nariadení opatrenia nevyhnutné na spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za žiadosti o medzinárodnú ochranu medzi členskými štátmi, najmä s cieľom zaistiť, aby niektoré členské štáty neboli vystavené neprimeranej záťaži.

(10)  Vzhľadom na výsledky uskutočneného hodnotenia vykonávania nariadenia (EÚ) č. 604/2013 je vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti nevyhnutné zásadne zlepšiť účinnosť dublinského systému a ochranu poskytovanú žiadateľom v rámci tohto systému. Na základe tohto hodnotenia a konzultácií s členskými štátmi, Európskym parlamentom a ďalšími zúčastnenými stranami sa tiež považuje za vhodné stanoviť v nariadení opatrenia nevyhnutné na spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za žiadosti o medzinárodnú ochranu medzi členskými štátmi, najmä s cieľom zaistiť, aby niektoré členské štáty neboli vystavené neprimeranej záťaži.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie by členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia mali predovšetkým zvažovať rešpektovanie rodinného života.

(16) V súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie by členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia mali predovšetkým zvažovať rešpektovanie súkromného a rodinného života, ako aj zásadu nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom predísť tomu, aby sa medzi členskými presúvali žiadatelia, ktorých žiadosti sú neprípustné alebo ktorí pravdepodobne nepotrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, treba zaistiť, aby členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť, overil prípustnosť žiadosti vzhľadom na prvú krajinu azylu a bezpečnú tretiu krajinu a aby v zrýchlenom konaní preskúmal žiadosti podané žiadateľmi, ktorí prichádzajú z bezpečných krajín pôvodu uvedených v zozname EÚ, a žiadateľmi, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  Žiadateľov, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, by si členské štáty nemali odovzdávať. Členský štát, v ktorom je zaregistrovaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, by mal vykonať bezpečnostné overenie čo najskôr po registrácii s cieľom stanoviť, či treba žiadateľa zo závažných dôvodov považovať za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku členského štátu. Ak členský štát vznesie z bezpečnostných dôvodov námietku proti odovzdaniu žiadateľa, tento členský štát by mal členskému štátu, v ktorom sa žiadateľ nachádza, poskytnúť všetky potrebné údaje, ktorými zdôvodní svoje námietky.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17b.  Ak kritériá stanovené v článkoch 10, 11, 12, 13 alebo 18 nemožno použiť na určenie zodpovedného členského štátu a ak žiadateľ nepotrebuje osobitné procesné záruky a je považovaný za žiadateľa, v prípade ktorého je zjavne nepravdepodobné, že splní podmienky na priznanie postavenia medzinárodnej ochrany, nemal by byť odovzdaný do iného členského štátu. Členský štát, v ktorom žiadateľ podal svoju žiadosť, by mal byť zodpovedný za ďalšie spracovanie žiadosti. Všeobecný rozpočet Únie by mal pokryť náklady spojené s podmienkami prijímania takéhoto žiadateľa a zodpovedný členský štát by mal mať možnosť požiadať agentúru pre azyl o pomoc v súvislosti so spracovaním takejto žiadosti. Zodpovedný členský štát by mal mať možnosť požiadať Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž o pomoc s navrátením takéhoto žiadateľa do tretej krajiny po rozhodnutí o návrate, ak sa zistí, že nespĺňa podmienky na priznanie postavenia medzinárodnej ochrany podľa nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX [kvalifikačné nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Súčasné vybavenie žiadostí o medzinárodnú ochranu členov jednej rodiny jedným členským štátom umožní zabezpečiť, aby boli tieto žiadosti dôkladne posúdené, aby rozhodnutia prijaté vo vzťahu k nim boli zhodné a aby členovia jednej rodiny neboli odlúčení.

(18)  Súčasné vybavenie žiadostí o medzinárodnú ochranu členov jednej rodiny jedným členským štátom umožní zabezpečiť, aby boli tieto žiadosti dôkladne posúdené, aby rozhodnutia prijaté vo vzťahu k nim boli zhodné a aby členovia jednej rodiny neboli odlúčení. Spoločným spracovaním žiadostí o medzinárodnú ochranu jednej rodiny by nemalo byť dotknuté právo žiadateľa podať individuálnu žiadosť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V záujme zabezpečenia úplného dodržiavania zásady jednoty rodiny a najlepších záujmov dieťaťa by sa mala existencia závislého vzťahu medzi žiadateľom a jeho dieťaťom, súrodencom alebo rodičom z dôvodov tehotenstva alebo materstva žiadateľky, zdravotného stavu alebo vysokého veku stať záväzným kritériom zodpovednosti. Keď je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, malo by sa záväzným kritériom zodpovednosti stať aj to, že rodinný príslušník alebo príbuzný, ktorý sa o ňu môže postarať, sa nachádza na území iného členského štátu. S cieľom predchádzať sekundárnym pohybom maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nie sú v ich najlepšom záujme, v prípade neprítomnosti rodinného príslušníka alebo príbuzného by zodpovedným členským štátom mal byť ten členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu prvýkrát podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, pokiaľ sa nepreukáže, že by to nebolo v najlepšom záujme dieťaťa. Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu do iného členského štátu odovzdávajúci členský štát prijme všetky potrebné a vhodné opatrenia na zaistenie primeranej ochrany dieťaťa, najmä pokiaľ ide o rýchle vymenovanie zástupcu alebo zástupcov poverených zaistením dodržiavania všetkých práv, ktoré mu prislúchajú. Každému rozhodnutiu o odovzdaní maloletej osoby bez sprievodu by malo predchádzať posúdenie jeho najlepšieho záujmu vykonané osobami s náležitou kvalifikáciou a odbornosťou.

(20)  V záujme zabezpečenia úplného dodržiavania zásady jednoty rodiny a záujmov dieťaťa by sa mala existencia závislého vzťahu medzi žiadateľom a jeho dieťaťom, súrodencom alebo rodičom z dôvodov tehotenstva alebo materstva žiadateľky, zdravotného stavu alebo vysokého veku stať záväzným kritériom zodpovednosti. Keď je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, malo by sa záväzným kritériom zodpovednosti stať aj to, že rodinný príslušník alebo príbuzný, ktorý sa o ňu môže postarať, sa nachádza na území iného členského štátu, okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v záujme maloletej osoby. Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu do iného členského štátu by mal odovzdávajúci členský štát získať individuálne záruky od daného členského štátu, že prijme všetky potrebné a vhodné opatrenia na zaistenie primeranej ochrany dieťaťa, najmä pokiaľ ide o rýchle vymenovanie opatrovníka povereného zaistením dodržiavania všetkých práv, ktoré mu prislúchajú. Každému rozhodnutiu o zodpovednosti maloletej osoby bez sprievodu podľa tohto nariadenia by malo predchádzať posúdenie jeho záujmu vykonané multidisciplinárnym tímom s náležitou kvalifikáciou a odbornosťou a prítomnosť jeho opatrovníka a právneho zástupcu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Prevzatie zodpovednosti za posúdenie žiadosti členským štátom, v ktorom bola žiadosť podaná, v prípadoch, keď za toto posúdenie nie je podľa kritérií stanovených v tomto nariadení zodpovedný, môže narúšať účinnosť a udržateľnosť systému a malo by k nemu dochádzať len výnimočne. Preto by členský štát mal mať možnosť odchýliť sa pred určením zodpovedného členského štátu od kritérií zodpovednosti len z humanitárnych dôvodov , a to obzvlášť z rodinných dôvodov, a posúdiť žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú v tomto alebo v inom členskom štáte, aj keď za takéto posúdenie nie je zodpovedný podľa záväzných kritérií stanovených v tomto nariadení.

(21)  Členský štát by mal mať možnosť odchýliť sa od kritérií zodpovednosti a posúdiť žiadosť o medzinárodnú ochranu, ktorá bola podaná v tomto alebo inom členskom štáte, dokonca aj keď za toto posúdenie nie je podľa záväzných kritérií stanovených v tomto nariadení zodpovedný. S cieľom čeliť fenoménu sekundárnych pohybov a podnietiť žiadateľov o azyl, aby oň ihneď požiadali v prvom členskom štáte príchodu, by žiadateľ mal mať možnosť podať písomnú, riadne odôvodnenú žiadosť, najmä s ohľadom na svoju širšiu rodinu, kultúrne alebo sociálne väzby, jazykové zručnosti alebo iné relevantné väzby, ktoré by uľahčili jeho integráciu do konkrétneho členského štátu, o posúdenie jeho žiadosti členským štátom, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo o to, aby daný členský štát požiadal iný členský štát o prevzatie zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom zaistiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a odstrániť prekážky, ktoré by bránili jeho vykonávaniu, a najmä s cieľom zabrániť útekom a sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi, je potrebné stanoviť jasné povinnosti žiadateľov v rámci konania a náležite a včas ich o nich informovať. Porušenie uvedených povinností by malo mať pre žiadateľa zodpovedajúce a primerané procesné dôsledky, ako aj zodpovedajúce a primerané dôsledky, pokiaľ ide o jeho podmienky prijímania. V súlade s Chartou základných práv Európskej únie by mal členský štát, v ktorom sa takýto žiadateľ nachádza, v každom prípade zaistiť, aby boli uspokojené bezodkladné materiálne potreby takejto osoby.

(22)  S cieľom zaistiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a odstrániť prekážky, ktoré by bránili jeho uplatňovaniu, a najmä s cieľom zabrániť útekom a sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi, by sa mali zaviesť postupy, ktorými sa zabezpečí spolupráca žiadateľov a členských štátov, prostredníctvom jednoznačného systému stimulov a bŕzd na zabezpečenie dodržiavania predpisov. Takisto je potrebné stanoviť jasné povinnosti žiadateľov v rámci konania a zabezpečiť, aby boli všetci žiadatelia primerane informovaní o právach a povinnostiach stanovených v tomto nariadení. Mala by sa posilniť podpora a ochrana maloletých osôb, najmä maloletých osôb bez sprievodu. Pojem úteku by mal byť presne vymedzený. Neoprávnený vstup, chýbajúca adresa či dokumenty, ktoré by potvrdili totožnosť žiadateľa, by samé osebe nemali predstavovať kritériá na určenie existencie rizika úteku.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  S cieľom prehĺbiť u žiadateľov pochopenie fungovania systému CEAS je potrebné výrazne zlepšiť poskytovanie informácií. Investovaním do včasného poskytovania dostupných informácií žiadateľom sa výrazne zvýši pravdepodobnosť, že budú chápať a akceptovať postupy tohto nariadenia a postupovať podľa nich. S cieľom znížiť administratívne požiadavky a zefektívniť využívanie spoločných zdrojov by agentúra pre azyl mala vypracovať vhodný informačný materiál, a to v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Agentúra pre azyl by mala pri tvorbe tohto materiálu v plnej miere využívať moderné informačné technológie. V záujme riadnej pomoci žiadateľom o azyl by agentúra pre azyl mala vypracovať aj audiovizuálny informačný materiál, ktorý môže byť použitý ako doplnok k písomnému informačnému materiálu. Agentúra pre azyl by mala byť zodpovedná za udržiavanie príslušného webového sídla obsahujúceho informácie o fungovaní systému CEAS pre žiadateľov a potenciálnych žiadateľov, ktorého účelom je vyvrátiť často nesprávne informácie, ktoré im poskytujú prevádzači. Informačný materiál vypracovaný agentúrou pre azyl by mal byť preložený a sprístupnený vo všetkých hlavných jazykoch, ktorými hovoria žiadatelia o azyl prichádzajúci do Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22b.  Rôzne kategórie žiadateľov majú rôzne informačné potreby, a preto sa informácie budú musieť poskytovať rôznymi spôsobmi a budú musieť byť prispôsobené týmto potrebám. Zvlášť dôležité je zabezpečiť, aby maloleté osoby mali prístup k informáciám vhodným pre deti, ktoré zodpovedajú ich potrebám a situácii. Poskytovanie presných a kvalitných informácií maloletým osobám so sprievodom aj bez sprievodu v prostredí vhodnom pre deti môže zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní vhodného prostredia pre maloleté osoby, ale aj s cieľom určiť prípady podozrenia z obchodovania s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V záujme uľahčenia určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu by sa mal zorganizovať osobný pohovor so žiadateľom , s výnimkou prípadov, keď žiadateľ utiekol alebo keď informácie, ktoré poskytol postačujú na určenie zodpovedného členského štátu . Žiadateľ by mal byť čo najskôr po podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu informovaný najmä o uplatňovaní tohto nariadenia , o nemožnosti výberu členského štátu, ktorý posúdi jeho žiadosť o udelenie azylu, o jeho povinnostiach podľa tohto nariadenia a o dôsledkoch ich porušenia

(23)  V záujme uľahčenia určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu by sa mal zorganizovať osobný pohovor so žiadateľom s výnimkou prípadov, keď informácie, ktoré poskytol, postačujú na určenie zodpovedného členského štátu a keď žiadateľ nepožaduje, aby bol vypočutý. Žiadateľ by mal byť čo najskôr po zaregistrovaní žiadosti o medzinárodnú ochranu informovaný najmä o uplatňovaní tohto nariadenia a o nemožnosti výberu členského štátu, ktorý posúdi jeho žiadosť o azyl, okrem prípadov v ustanoveniach kapitoly VII; o svojich povinnostiach podľa tohto nariadenia a o dôsledkoch ich porušenia, ako aj o nevyhnutnosti predložiť všetky informácie, ktoré sú relevantné pre správne určenie zodpovedného členského štátu, najmä prítomnosti rodinných príslušníkov alebo príbuzných v členských štátoch. Žiadateľ by mal byť tiež plne informovaný o svojich právach vrátane práva na účinný prostriedok nápravy a práva na právnu pomoc. Informácie by sa žiadateľovi mali poskytovať v jazyku, ktorému rozumie, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a v zrozumiteľnom a jednoduchom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Osoba, ktorá vedie osobný pohovor, by mala byť dostatočne vyškolená nato, aby dokázala zohľadniť osobnú a celkovú situáciu žiadateľa vrátane jeho kultúrneho pôvodu, veku, rodu, sexuálnej orientácie, rodovej identity a zraniteľnosti. Personál vedúci pohovory so žiadateľmi by takisto mal mať všeobecné poznatky o problémoch, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať schopnosť žiadateľa zúčastniť sa na pohovore, ako sú náznaky toho, že daná osoba mohla byť v minulosti mučená.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Účinný prostriedok nápravy by sa mal stanoviť aj v situáciách, keď nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní, ale žiadateľ tvrdí, že zodpovedný je iný členský štát, pretože jeho rodinný príslušník alebo, v prípade maloletej osoby bez sprievodu, jej príbuzný sa nachádzajú v inom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva by mal účinný prostriedok nápravy voči takýmto rozhodnutiam zahŕňať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj právnej a faktickej situácie v členskom štáte, do ktorého sa žiadateľ odovzdáva. Rozsah účinného prostriedku nápravy by mal byť obmedzený na posúdenie toho, či existuje riziko porušenia základných práv žiadateľa na rešpektovanie rodinného života, práv dieťaťa alebo zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania.

(24)  S cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Účinný prostriedok nápravy by sa mal stanoviť aj v situáciách, keď nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní, ale žiadateľ tvrdí, že zodpovedný je iný členský štát. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva by mal účinný prostriedok nápravy voči takýmto rozhodnutiam zahŕňať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj právnej a faktickej situácie v členskom štáte, do ktorého sa žiadateľ odovzdáva.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Členský štát, ktorý je určený ako zodpovedný členský štát podľa tohto nariadenia, by mal byť zodpovedný za posúdenie všetkých žiadostí žiadateľa vrátane akýchkoľvek následných žiadostí v súlade s článkami 40, 41 a 42 smernice 2013/32/, bez ohľadu na to, či žiadateľ opustil územie členských štátov alebo bol z tohto územia vyhostený. Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktoré upravovali zánik povinností za určitých okolností, okrem iného po určitom čase od uplynutia lehôt na vykonanie odovzdania, vytvárali motiváciu pre úteky, a mali by sa preto zrušiť.

(25)  Členský štát, ktorý je určený ako zodpovedný členský štát podľa tohto nariadenia, by mal byť zodpovedný za posúdenie všetkých žiadostí žiadateľa vrátane akýchkoľvek následných žiadostí v súlade s článkom [42] nariadenia () XXX/XXX [nariadenie o konaniach o azyle], pokiaľ žiadateľ po rozhodnutí o návrate nebol vyhostený z územia členského štátu alebo ho neopustil. Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktoré upravovali zánik povinností za určitých okolností, okrem iného po určitom čase od uplynutia lehôt na vykonanie odovzdania, vytvárali motiváciu pre úteky a mali by sa preto zrušiť.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V záujme rýchleho určenia zodpovednosti a alokácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu do jednotlivých členských štátov by sa mali čo najviac zjednodušiť a skrátiť lehoty na prekladanie dožiadaní o prevzatie a odpovede na ne, na predkladanie oznámení na účely prijatia späť a na vykonávanie odovzdaní, ako aj na podávanie odvolaní a rozhodovanie o odvolaniach.

(26)  V záujme rýchleho určenia zodpovednosti a alokácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu do jednotlivých členských štátov by sa mali čo najviac skrátiť lehoty na predkladanie dožiadaní o prevzatie a odpovede na ne, na predkladanie oznámení na účely prijatia späť a na vykonávanie odovzdaní, ako aj na podávanie odvolaní a rozhodovanie o odvolaniach, pričom by sa mali dodržiavať základné práva žiadateľov, práva zraniteľných osôb, najmä práva dieťaťa a základná zásada záujmov dieťaťa, ako aj právo na zlúčenie rodiny.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Zaistenie žiadateľov by sa malo uplatňovať v súlade s hlavnou zásadou, podľa ktorej osobu nie je možné zaistiť len z toho dôvodu, že žiada o medzinárodnú ochranu. Zaistenie by malo byť na čo najkratšiu dobu a mala by sa naň vzťahovať zásada nevyhnutnosti a proporcionality. Zaistenie žiadateľov musí byť predovšetkým v súlade s článkom 31 Ženevského dohovoru. Konania stanovené na základe tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zaistenej osoby, by sa mali viesť ako prioritné a v rámci čo najkratších lehôt. Pokiaľ ide o všeobecné záruky vzťahujúce sa na zaistenie, ako aj podmienky zaistenia, mali by členské štáty podľa potreby uplatňovať ustanovenia smernice 2013/33/EÚ aj na osoby zaistené na základe tohto nariadenia.

(27)  Zaistenie žiadateľov by sa malo uplatňovať v súlade s hlavnou zásadou, podľa ktorej osobu nie je možné zaistiť len z toho dôvodu, že žiada o medzinárodnú ochranu. Zaistenie by malo byť na čo najkratší čas a mala by sa naň vzťahovať zásada nevyhnutnosti a proporcionality. Zaistenie alebo obmedzenie voľného pohybu detí, či už bez sprievodu alebo v rámci rodiny, nie je nikdy v ich záujme a vždy predstavuje porušenie práv dieťaťa. Malo by sa preto zakázať. Zaistenie žiadateľov musí byť predovšetkým v súlade s článkom 31 Ženevského dohovoru a v plnej miere sa pri ňom rešpektujú základné práva žiadateľa. Konania stanovené na základe tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zaistenej osoby, by sa mali viesť ako prioritné a v rámci čo najkratších lehôt. Pokiaľ ide o všeobecné záruky vzťahujúce sa na zaistenie, ako aj podmienky zaistenia, mali by členské štáty podľa potreby uplatňovať ustanovenia smernice 2013/33/EÚ aj na osoby zaistené na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Riadna registrácia žiadostí o udelenie azylu v EÚ pod jedinečným číslom žiadosti by malo pomôcť pri odhaľovaní viacnásobných žiadostí a pri predchádzaní neregulárnym sekundárnym pohybom a zneužívaniu azylového systému. Na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia by sa mal zriadiť automatizovaný systém. Systém by mal umožňovať registráciu žiadostí o udelenie azylu podaných v EÚ, účinné monitorovanie podielu žiadostí jednotlivých členských štátov a správne uplatňovanie nápravného alokačného mechanizmu.

(29)  Riadna registrácia všetkých žiadostí o udelenie azylu v EÚ pod jedinečným číslom žiadosti by mala pomôcť pri odhaľovaní viacnásobných žiadostí a pri predchádzaní neregulárnym sekundárnym pohybom. Na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia by sa mal zriadiť automatizovaný systém. Systém by mal umožňovať registráciu žiadostí o udelenie azylu podaných v EÚ, účinné monitorovanie podielu žiadostí jednotlivých členských štátov a správne uplatňovanie nápravného alokačného mechanizmu. Pri plnom rešpektovaní zásady obmedzenia účelu by sa jedinečný indentifikátor v žiadnom prípade nemal používať na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201123 by mala byť zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

(30)  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201123 by mala byť zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému, jeho interoperabilitu s ostatnými systémami a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami

__________________

__________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V súlade s článkom 80 zmluvy by akty Únie mali vždy, keď je to potrebné, obsahovať vhodné opatrenia na uplatnenie zásady solidarity. Mal by sa zriadiť nápravný alokačný mechanizmus na zaistenie spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchleho prístupu žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany v situáciách, keď niektorý členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia.

(31)  V súlade s článkom 80 zmluvy by akty Únie mali vždy, keď je to potrebné, obsahovať vhodné opatrenia na uplatnenie zásady solidarity. Mal by sa zriadiť nápravný alokačný mechanizmus na zaistenie spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchleho prístupu žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany s cieľom zamedziť situáciám, keď by niektorý členský štát čelil neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré by bol zodpovedný.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

31a.  Členské štáty by mali zaistiť, aby postupy na určenie zodpovedného členského štátu boli efektívne a v náležitých prípadoch umožňovali pohotové premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu do iných členských štátov. Prednosť by mali mať žiadosti o medzinárodnú ochranu a odovzdania žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať kľúč založený na počte obyvateľov a veľkosti hospodárstva členských štátov v spojení s hraničnou hodnotou, aby mohol tento mechanizmus slúžiť ako nástroj na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie v prospech niektorého členského štátu by sa malo aktivovať automaticky, keď počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je tento členský štát zodpovedný, prekročí 150 % hodnoty stanovenej v referenčnom kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať referenčný kľúč založený na počte obyvateľov a veľkosti hospodárstva členských štátov, aby sa týmto mechanizmom zabezpečilo spravodlivé rozdelenie zodpovednosti členskými štátmi. Uplatňovanie nápravnej alokácie by malo byť stále a automatické, keď nebolo možné určiť zodpovedný členský štát podľa kritérií stanovených v kapitolách III a IV. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný, mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32a.  Pokiaľ ide o prijímanie žiadateľov, členské štáty majú odlišné skúsenosti. S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré v uplynulých rokoch nepatrili medzi hlavné cieľové krajiny žiadateľov, mali dostatok času na vybudovanie svojej prijímacej kapacity, by mal nápravný alokačný mechanizmus umožniť postupný prechod od súčasnej situácie k situácii so spravodlivým prerozdelením zodpovednosti v rámci nápravného alokačného mechanizmu. Prechodný systém by mal vytvoriť základ postavený na priemerných relatívnych počtoch žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli v minulosti podané v členských štátoch, a následne na prechode z tohto modelu „status quo“ smerom k spravodlivému prerozdeleniu tým, že sa odstráni jedna tretina základu a pridá sa jedna tretina modelu spravodlivého prerozdelenia ročne dovtedy, kým tento systém nebude úplne založený na spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Je nevyhnutné, aby členské štáty, ktoré v uplynulých rokoch nepatrili medzi cieľové krajiny žiadateľov, v plnej miere využili možnosti, ktoré im ponúka postupné zavádzanie nápravného alokačného mechanizmu s cieľom zabezpečiť dostatočné posilnenie ich prijímacej kapacity, najmä pokiaľ ide o prijímanie maloletých osôb. Agentúra pre azyl by počas prechodného obdobia mala vo všetkých členských štátoch vykonávať osobitnú inventarizáciu kapacity prijímania maloletých osôb bez sprievodu s cieľom odhaliť nedostatky a ponúknuť pomoc na riešenie týchto problémov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V prípade, že sa uplatňuje alokačný mechanizmus, žiadatelia, ktorí podali žiadosť v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, by sa mali alokovať členským štátom, v ktorých nebol prekročený podiel žiadostí stanovený pre tieto členské štáty na základe príslušného referenčného kľúča. Mali by sa stanoviť vhodné pravidlá pre prípady, keď by žiadateľ mohol byť z vážnych dôvodov považovaný za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, najmä pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými azylovými orgánmi členských štátov. Po odovzdaní by členský štát alokácie mal určiť zodpovedný členský štát a mal by sa stať zodpovedným za posúdenie žiadosti, pokiaľ z nadriadených kritérií na určenie zodpovednosti súvisiacich najmä s prítomnosťou rodinných príslušníkov nevyplýva, že by mal byť zodpovedný iný členský štát.

(33)  Žiadatelia, ktorí podali žiadosť v členskom štáte, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, by sa mali pri uplatňovaní alokačného mechanizmu alokovať členským štátom, v ktorých nebol prekročený podiel žiadostí stanovený pre tieto členské štáty na základe príslušného referenčného kľúča. Mali by sa stanoviť vhodné pravidlá pre prípady, keď by žiadateľ mohol byť z vážnych dôvodov považovaný za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, najmä pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými azylovými orgánmi členských štátov. Po odovzdaní by členský štát alokácie mal posúdiť žiadosť ako zodpovedný členský štát.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33a.  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli postupy efektívne a umožňovali rýchle premiestnenie žiadateľov do ostatných členských štátov, ak nie sú podľa tohto nariadenia zodpovedné. S cieľom zamedziť nákladným a časovo náročným sekundárnym presunom a poskytnúť žiadateľom efektívny prístup k zlúčeniu rodiny bez neprimeraného nadmerného zaťaženia členských štátov v prvej línii, by sa mal naplánovať zjednodušený postup, ktorý by umožňoval odovzdanie žiadateľov, ktorí by mohli spĺňať príslušné kritériá pre ich zlúčenie s rodinnými príslušníkmi v konkrétnom členskom štáte, alebo urýchlené posúdenie ich žiadostí v členskom štáte, s ktorým ich preukázateľne spájajú relevantné väzby na základe predchádzajúceho oprávneného pobytu alebo dokladov o vzdelaní.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33b.  S cieľom predísť sekundárnym pohybom, zvýšiť vyhliadky na integráciu a uľahčiť administratívne spracovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu je vhodné zabezpečiť, aby sa žiadatelia, ktorí si želajú, aby boli odovzdaní spoločne, mohli zaregistrovať a mohli byť odovzdaní v rámci nápravného alokačného mechanizmu ako skupina do jedného členského štátu, než aby boli rozdelení do viacerých členských štátov. Samotní žiadatelia by mali mať možnosť určiť svoju skupinu a malo by im byť jasné, že registrácia takejto skupiny im nezaručuje právo na odovzdanie do konkrétneho členského štátu, ale právo byť odovzdaní do niektorého členského štátu ako skupina v súlade s nápravným alokačným mechanizmom. Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zlúčenie s rodinnými príslušníkmi alebo ak sa členský štát rozhodol prevziať zodpovednosť za žiadosť podľa diskrečných ustanovení tohto nariadenia, žiadateľ by nemal mať možnosť stať sa súčasťou skupiny v rámci nápravného alokačného mechanizmu. V prípade, keď žiadateľ patriaci do určitej skupiny, nemôže byť odovzdaný, napríklad zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, malo by byť možné odovzdať ostatných členov skupiny alebo časti skupiny do členského štátu alokácie pred žiadateľom, ktorý nemôže byť odovzdaný. Len čo sa prekážky odovzdania zostávajúceho žiadateľa odstránia, mal by byť odovzdaný do rovnakého členského štátu ako zvyšok skupiny.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Členský štát alokácie sa môže rozhodnúť, že počas obdobia dvanástich mesiacov nebude prijímať alokovaných žiadateľov, pričom v takomto prípade by mal túto informáciu vložiť do automatizovaného systému a informovať ostatné členské štáty, komisiu a Agentúru Európskej únie pre azyl. Následne by sa žiadatelia, ktorí mali byť alokovaní tomuto členskému štátu, alokovali iným členským štátom. Členský štát, ktorý sa dočasne nezúčastňuje nápravnej alokácie, by mal odviesť príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR za každého neprijatého žiadateľa členskému štátu, ktorý bol určený ako zodpovedný za posúdenie dotknutých žiadostí. Komisia by mala stanoviť praktické modality vykonávania mechanizmu príspevku solidarity vo vykonávacom akte. Agentúra Európskej únie pre azyl bude monitorovať uplatňovanie mechanizmu finančnej solidarity a každý rok podá Komisii v tejto súvislosti správu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1560/200324 sa odovzdania do členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu môžu uskutočňovať na dobrovoľnom základe, odchodom pod dozorom alebo eskortovaním. Členské štáty by mali poskytovaním vhodných informácií žiadateľom podporovať dobrovoľné odovzdania a mali by zabezpečiť, aby sa odovzdania pod dozorom a odovzdania eskortovaním uskutočňovali ľudským spôsobom, pri úplnom dodržaní základných práv a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, ako aj v najlepšom záujme dieťaťa a s maximálnym ohľadom na vývoj príslušnej judikatúry týkajúcej sa najmä odovzdania z humanitárnych dôvodov.

(36)  V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1560/200324 sa odovzdania do členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu môžu uskutočňovať na dobrovoľnom základe, odchodom pod dozorom alebo eskortovaním. Dobrovoľné odovzdania by sa mali podporovať poskytovaním vhodných informácií žiadateľom a mali by zabezpečiť, aby sa odovzdania uskutočňovali humánnym spôsobom pod dozorom alebo eskortovaním, pri úplnom dodržaní základných práv a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, ako aj v záujme dieťaťa a s maximálnym ohľadom na vývoj príslušnej judikatúry týkajúcej sa najmä odovzdania z humanitárnych dôvodov.

_________________

_________________

24 Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.

24 Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Na spracovanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia sa vzťahuje [všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) .../2016] odo dňa stanoveného v uvedenom nariadení; do tohto dňa sa naň vzťahuje smernica 95/46/ES. Členské štáty by mali zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistili a mohli preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s uvedeným nariadením a s ustanoveniami tohto nariadenia, v ktorých sa spresňujú z neho vyplývajúce požiadavky. Uvedené opatrenia by mali zaisťovať najmä bezpečnosť osobných údajov spracúvaných podľa tohto nariadenia, a najmä zabrániť protiprávnemu alebo neoprávnenému prístupu k spracúvaným osobným údajom alebo ich zverejneniu, pozmeňovaniu alebo strate. Príslušný dozorný orgán alebo orgány každého členského štátu by mali monitorovať zákonnosť spracúvania údajov dotknutými orgánmi vrátane prenosu údajov do a z automatizovaného systému a ich zasielania orgánom, ktoré sú príslušné na vykonávanie bezpečnostných overení.

(38)  Na spracovanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia sa vzťahuje [všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) .../2016] odo dňa stanoveného v uvedenom nariadení; do tohto dňa sa naň vzťahuje smernica 95/46/ES. Členské štáty by mali zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistili a mohli preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s uvedeným nariadením a s ustanoveniami tohto nariadenia, v ktorých sa spresňujú z neho vyplývajúce požiadavky. Uvedené opatrenia by mali zaisťovať najmä bezpečnosť osobných údajov spracúvaných podľa tohto nariadenia, a najmä zabrániť protiprávnemu alebo neoprávnenému prístupu k spracúvaným osobným údajom alebo ich zverejneniu, pozmeňovaniu alebo strate. Predovšetkým treba bezodkladne informovať dotknuté osoby, keď je pravdepodobné, že bezpečnostný incident povedie k výraznému ohrozeniu ich práv a slobôd. Príslušný dozorný orgán alebo orgány každého členského štátu by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutými orgánmi vrátane prenosu údajov do a z automatizovaného systému a ich zasielania orgánom, ktoré sú príslušné na vykonávanie bezpečnostných overení.

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

38a.  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou pre azyl sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 38, kde sa stanovuje, že na údaje spracúvané členskými štátmi sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Nikde v návrhu sa však neuvádza, že na spracovanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl sa vzťahuje nariadenie č. 45/2001. V odôvodnení 39 sa nariadenie č. 45/2001 uvádza len v súvislosti s monitorovaním EDPS.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

38b.  Informácie o žiadateľoch v Únii by potenciálne mohli mať hodnotu pre orgány v tretej krajine, z ktorej sa žiadatelia presunuli v snahe získať medzinárodnú ochranu. Vzhľadom na zvýšené ohrozenie informačných systémov Únie z tretích krajín, a keďže systém plánovaný v tomto nariadení bude znamenať, že všetkým registráciám bude pridelené jedinečné identifikačné číslo, členské štáty, ako aj zodpovedné agentúry Únie by mali prijať všetky primerané a nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli tieto údaje bezpečne uložené.

Odôvodnenie

Žiadatelia o medzinárodnú ochranu, v neposlednom rade tí, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním, často utiekli pred režimami v tretích krajinách, ktoré by mohli mať záujem žiadateľa vystopovať. Vzhľadom na zvýšené a systematické využívanie hackerstva a informačnej vojny mnohými krajinami by členské štáty aj agentúry EÚ mali prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby údaje o žiadateľoch o medzinárodnú ochranu v Európe neskončili v nesprávnych rukách.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Uplatňovanie tohto nariadenia je možné uľahčiť a jeho účinnosť zvýšiť prostredníctvom dvojstranných dojednaní medzi členskými štátmi na zlepšenie komunikácie medzi príslušnými zložkami, skrátenie lehôt konaní alebo zjednodušenie vybavovania dožiadaní o prevzatie alebo prijatie späť, alebo stanovenie postupov pre výkon odovzdania.

(40)  Uplatňovanie tohto nariadenia je možné uľahčiť a jeho účinnosť zvýšiť podporou agentúry pre azyl, ako aj prostredníctvom dvojstranných dojednaní medzi členskými štátmi na zlepšenie komunikácie medzi príslušnými zložkami, skrátenie lehôt konaní alebo zjednodušenie vybavovania žiadostí a oznámení, alebo stanovenie postupov pre výkon odovzdania.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Mala by sa zabezpečiť kontinuita medzi systémom pre určovanie zodpovedného členského štátu, ktorý ustanovilo nariadenie (EÚ) č. 604/2013, a systémom stanoveným týmto nariadením. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a nariadením [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013] .

(41)  Mala by sa zabezpečiť kontinuita medzi systémom pre určovanie zodpovedného členského štátu, ktorý ustanovilo nariadenie (EÚ) č. 604/2013, a systémom stanoveným týmto nariadením. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a nariadením [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013]. Keď bol prostredníctvom automatizovaného systému pre registráciu a následné monitorovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu a pre nápravný alokačný mechanizmus stanovený v tomto nariadení určený členský štát alokácie, táto informácia by mala byť automaticky vložená do systému Eurodac. Preto je potrebné zaistiť interoperabilitu medzi centrálnym systémom nápravného alokačného mechanizmu a centrálnym systémom Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Postup preskúmania by sa mal uplatniť na prijatie spoločného informačného materiálu o systéme Dublin/Eurodac, ako aj osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu, na prijatie štandardného tlačiva na výmenu príslušných informácií o maloletých osobách bez sprievodu, na stanovenie jednotných podmienok pre konzultácie a výmenu informácií o maloletých a závislých osobách, na stanovenie jednotných podmienok na vypracovanie a predkladanie dožiadaní o prevzatie alebo oznámení na účely prijatia späť; na vypracovanie a pravidelné revízie oboch zoznamov s dôkazmi alebo indíciami, na prijatie vzoru laissez passer (priepustka); na stanovenie jednotných podmienok pre konzultácie a výmenu informácií týkajúcich sa odovzdaní; na prijatie štandardného tlačiva na výmenu údajov uskutočňovanú pred odovzdaním, na prijatie vzoru spoločného osvedčenia o zdravotnom stave, na stanovenie jednotných podmienok a praktických opatrení v súvislosti s výmenou údajov o zdravotnom stave osoby pred odovzdaním a na zriadenie zabezpečených elektronických prenosových kanálov pre zasielanie žiadostí.

(47)  Postup preskúmania by sa mal uplatniť na prijatie štandardného tlačiva na výmenu príslušných informácií o maloletých osobách bez sprievodu; na stanovenie jednotných podmienok pre konzultácie a výmenu informácií o maloletých a závislých osobách, na stanovenie jednotných podmienok na vypracovanie a predkladanie dožiadaní o prevzatie alebo oznámení na účely prijatia späť, na vypracovanie a pravidelné revízie oboch zoznamov s dôkazmi alebo indíciami, na prijatie vzoru laissez passer (priepustka), na stanovenie jednotných podmienok pre konzultácie a výmenu informácií týkajúcich sa odovzdaní; na prijatie štandardného tlačiva na výmenu údajov uskutočňovanú pred odovzdaním, na prijatie vzoru spoločného osvedčenia o zdravotnom stave, na stanovenie jednotných podmienok a praktických opatrení v súvislosti s výmenou údajov o zdravotnom stave osoby pred odovzdaním a na zriadenie zabezpečených elektronických prenosových kanálov pre zasielanie žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom stanoviť dodatočné pravidlá by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o identifikáciu rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu, kritériá, na základe ktorých sa stanoví, či existujú preukázané rodinné vzťahy, kritériá na posúdenie spôsobilosti príbuzného starať sa o maloletú osobu bez sprievodu vrátane prípadov, keď rodinní príslušníci, súrodenci alebo príbuzní maloletej osoby bez sprievodu majú pobyt vo viac než jednom členskom štáte, skutočnosti, ktoré treba zohľadniť na účely posúdenia vzťahu závislosti, kritériá na posúdenie schopností osoby postarať sa o závislú osobu, a skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť na účely posúdenia neschopnosti dlhší čas cestovať. Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty nesmie prekročiť rámec najlepšieho záujmu dieťaťa, ako je stanovený v článku 8 tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni , aby sa tieto konzultácie uskutočnili v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. Apríla 2016 . Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(48)  S cieľom stanoviť dodatočné pravidlá by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o identifikáciu rodinných príslušníkov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu; kritériá, na základe ktorých sa stanoví, či existujú preukázateľné rodinné väzby; kritériá, na základe ktorých sa posúdi spôsobilosť príbuzného starať sa o maloletú osobu bez sprievodu vrátane prípadov, keď rodinní príslušníci, súrodenci alebo príbuzní maloletej osoby bez sprievodu majú pobyt vo viac než jednom členskom štáte; prvky na posúdenie vzťahu závislosti; kritériá, na základe ktorých sa posúdi spôsobilosť osoby postarať sa o závislú osobu. Prvky, ktoré treba zohľadniť na účely posúdenia nespôsobilosti dlhší čas cestovať a štandardné operačné protokoly na určenie záujmu dieťaťa. Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty nesmie prekročiť rámec záujmu dieťaťa, ako je stanovený v článku 8 tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie uskutočnili v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. Apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  S cieľom posúdiť, či nápravný alokačný mechanizmus stanovený v tomto nariadení plní svoj cieľ, ktorým je zaistiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a zmierniť neprimeraný tlak, ktorému sú vystavené niektoré členské štáty, by Komisia mala preskúmať fungovanie nápravného alokačného mechanizmu a najmä overiť, či hraničná hodnota pre aktivovanie a ukončenie nápravnej alokácie účinne zabezpečuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchly prístup žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany v situáciách, keď niektorý členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia.

(52)  S cieľom posúdiť, či nápravný alokačný mechanizmus stanovený v tomto nariadení plní svoj cieľ, ktorým je zaistiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a zmierniť neprimeraný tlak, ktorému sú vystavené niektoré členské štáty, by Komisia mala preskúmať fungovanie nápravného alokačného mechanizmu a posúdiť, či účinne zabezpečuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchly prístup žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany, najmä v situáciách, keď niektorý členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia. Komisia by mala do uvedených preskúmaní úzko zapojiť aj Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  maloleté deti párov uvedených v prvej zarážke alebo žiadateľa pod podmienkou, že sú slobodné, a bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo mimo neho, alebo boli osvojené v zmysle vnútroštátneho práva,

-  maloleté deti párov uvedených v prvej zarážke alebo žiadateľa a plnoleté deti, za ktoré zodpovedajú, bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo mimo neho, alebo boli osvojené, ako to vymedzuje alebo uznáva vnútroštátne právo, ako aj ostatné deti, voči ktorým majú rodičovskú zodpovednosť;

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  otec, matka alebo iná dospelá osoba zodpovedná za žiadateľa buď podľa práva alebo praxe členského štátu, v ktorom sa táto dospelá osoba nachádza , ak je týmto žiadateľom maloletá nezosobášená osoba,

-  otec, matka alebo iná dospelá osoba zodpovedná za žiadateľa buď podľa práva alebo praxe členského štátu, v ktorom sa táto dospelá osoba nachádza, ak je týmto žiadateľom maloletá osoba,

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  otec, matka alebo iná dospelá osoba zodpovedná za osobu , ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, buď podľa práva, alebo praxe členského štátu, v ktorom sa osoba , ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, nachádza , ak je osoba , ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, maloletou nezosobášenou osobou,

-  otec, matka alebo iná dospelá osoba zodpovedná za osobu, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, buď podľa práva, alebo praxe členského štátu, v ktorom sa osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, nachádza, ak je osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, maloletou osobou,

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „zástupca“ je osoba alebo organizácia, ktorá bola príslušnými orgánmi ustanovená, aby pomáhala maloletej osobe bez sprievodu a zastupovala ju v konaniach stanovených v tomto nariadení s cieľom zabezpečiť najlepšie záujmy dieťaťa, a v prípade potreby robiť za maloletú osobu právne úkony. Ak je za zástupcu ustanovená organizácia, určí osobu zodpovednú za vykonávanie jej úloh vo vzťahu k maloletej osobe v súlade s týmto nariadením;

k)  „opatrovník“ je opatrovník v zmysle vymedzenia pojmu v článku [4 ods. 2 písm. f)] nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o konaniach]

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  „riziko úteku“ je existencia dôvodov v konkrétnom prípade, ktoré sa zakladajú na objektívnych kritériách vymedzených právom, pre ktoré sa možno domnievať, že žiadateľ alebo štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, na ktorých sa vzťahuje konanie o odovzdaní, môžu utiecť.

n)  „riziko úteku“ je preukázateľná existencia osobitných dôvodov v konkrétnom prípade, ktoré sa zakladajú na objektívnych a konkrétnych špecifických kritériách v súlade s normami vypracovanými Agentúrou Európskej únie pre azyl a s vnútroštátnym právom a vedú k domnienke, že by žiadateľ mohol utiecť, pričom medzi ne nepatria kritériá všeobecnej povahy, napríklad samotná skutočnosť, že ide o žiadateľa v zmysle nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o konaniach], ani štátna príslušnosť žiadateľa;

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  „členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu“ je členský štát podporený prostredníctvom nápravného alokačného mechanizmu zriadeného podľa kapitoly VII tohto nariadenia, ktorý vykonáva alokáciu žiadateľa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  „presídlená osoba“ je osoba, na ktorú sa vzťahuje proces presídľovania, ktorým sa na žiadosť Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), založenej na individuálnej potrebe medzinárodnej ochrany, štátni príslušníci tretích krajín presunú z tretej krajiny do niektorého členského štátu, v ktorom sa im povolí pobyt na základe jedného z týchto postavení:

q)  „presídlená osoba“ je osoba, na ktorú sa vzťahuje proces presídľovania, prostredníctvom ktorého sa na odporúčanie Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) alebo členských štátov vyberú a prijmú štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, presunú sa z tretej krajiny a poskytne sa im ochrana v niektorom členskom štáte, v ktorom sa im povolí pobyt na základe jedného z týchto postavení:

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty prostredníctvom proaktívnych opatrení zabezpečia, aby všetci štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na ich území, a to aj na vonkajších hraniciach, v pobrežnom mori alebo ich tranzitnom priestore, alebo na hraničných priechodoch vrátane tranzitného priestoru na vonkajších hraniciach, v súvislosti s ktorými možno odôvodnene predpokladať, že požiadajú o medzinárodnú ochranu v členskom štáte, dostanú skutočnú možnosť zaregistrovať sa v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXXX/XX [nariadenie o konaniach o azyle]. Osoba, ktorá vstúpila na územie členského štátu neoprávnene, bude zaregistrovaná v systéme Eurodac podľa článku [14] nariadenia (EÚ) XXXX/XX [nariadenie o systéme Eurodac].

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty posúdia každú žiadosť o medzinárodnú ochranu, ktorú podá štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti na území ktoréhokoľvek z nich, ako aj na hranici alebo v tranzitnom priestore. Žiadosť posúdi jeden členský štát, a to ten, ktorý je podľa kritérií stanovených v kapitole III označený ako zodpovedný.

1.  Členské štáty posúdia každú žiadosť o medzinárodnú ochranu, ktorú podá štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti na území ktoréhokoľvek z nich, ako aj na hranici alebo v tranzitnom priestore. Žiadosť o medzinárodnú ochranu posúdi jeden členský štát, a to ten, ktorý je podľa kritérií stanovených v kapitolách III a IV označený ako zodpovedný.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď nie je možné určiť žiaden zodpovedný členský štát na základe kritérií uvedených v tomto nariadení, je za jej posúdenie zodpovedný prvý členský štát, v ktorom bola žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná.

Keď nie je možné určiť žiaden zodpovedný členský štát na základe kritérií uvedených v kapitolách III a IV, členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu sa určí v súlade s nápravným alokačným mechanizmom stanoveným v kapitole VII.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak nie je možné odovzdanie žiadateľa do členského štátu, ktorý je primárne určený za zodpovedný, pretože sa zo závažných dôvodov možno domnievať, že v konaní o azyle a podmienkach prijímania žiadateľov existujú v danom členskom štáte systémové chyby, na základe ktorých hrozí žiadateľom neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie v zmysle článku 4 Charty základných práv Európskej únie, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu pokračuje v posudzovaní kritérií stanovených v kapitole III s cieľom zistiť, či iný členský štát nemôže byť určený ako zodpovedný.

Ak nie je možné odovzdanie žiadateľa do členského štátu, ktorý je určený za zodpovedný, pretože sa zo závažných dôvodov možno domnievať, že by žiadateľovi skutočne hrozilo vážne porušenie jeho základných práv, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu pokračuje v posudzovaní kritérií stanovených v kapitolách III a IV s cieľom zistiť, či ako zodpovedný môže byť určený iný členský štát.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak nemožno vykonať odovzdanie podľa tohto odseku do žiadneho členského štátu určeného na základe kritérií stanovených v kapitole III alebo do prvého členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, stane sa zodpovedným členským štátom členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu.

Ak nemožno vykonať odovzdanie podľa tohto odseku do žiadneho členského štátu určeného na základe kritérií stanovených v kapitolách III a IV, členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu sa určí v súlade s nápravným alokačným mechanizmom stanoveným v kapitole VII.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pred uplatnením kritérií na určenie zodpovedného členského štátu v súlade s kapitolami III a IV prvý členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu:

vypúšťa sa

a)   posúdi, či je žiadosť o medzinárodnú ochranu neprípustná podľa článku 33 ods. 2 písm. b) a c) smernice 2013/32/EÚ, ak sa krajina, ktorá nie je členským štátom, považuje za prvú krajinu azylu alebo za bezpečnú tretiu krajinu pre žiadateľa, a a

 

b)   posúdi žiadosť v zrýchlenom konaní podľa článku 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ v prípade, že:

 

i)   žiadateľ je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorá je označená ako bezpečná krajina pôvodu na spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením [návrh COM (2015) 452 z 9. septembra 2015], alebo je osobou bez štátnej príslušnosti a mal pôvodne obvyklý pobyt v tejto tretej krajine alebo alebo

 

ii)   žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok členského štátu alebo bol žiadateľ nútene vyhostený zo závažných dôvodov verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku podľa vnútroštátneho práva.

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Prvý členský štát, v ktorom bola zaregistrovaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, posúdi túto žiadosť v zrýchlenom konaní podľa článku [40] nariadenia XXXX/XX/EÚ [nariadenie o konaniach o azyle], ak je žiadateľ na základe bezpečnostného overenia podľa článku 3a zo závažných dôvodov považovaný za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku členského štátu alebo bol podľa vnútroštátneho práva zo závažných dôvodov verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku nútene vyhostený z členského štátu uskutočňujúceho proces určovania zodpovedného členského štátu alebo z iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak tento členský štát považuje žiadosť za neprípustnú alebo preskúma žiadosť v zrýchlenom konaní podľa odseku 3, považuje sa za zodpovedný členský štát.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členský štát, ktorý posúdil žiadosť o medzinárodnú ochranu, vrátane prípadov uvedených v odseku 3, je zodpovedný za posúdenie všetkých ďalších podaní alebo následnej žiadosti dotknutého žiadateľa v súlade s článkom 40, 41 a 42 smernice 2013/32/EÚ bez ohľadu na to, či tento žiadateľ opustil územie členských štátov alebo z nich bol odsunutý.

5.  Členský štát, ktorý posúdil žiadosť o medzinárodnú ochranu, a to aj v prípadoch uvedených v odseku 3, je zodpovedný za posúdenie všetkých ďalších podaní alebo následnej žiadosti dotknutého žiadateľa v súlade s článkom [42] nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o konaniach o azyle], pokiaľ žiadateľ v nadväznosti na rozhodnutie o návrate nebol z územia členského štátu vyhostený alebo pokiaľ toto územie neopustil.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Bezpečnostné overenie

 

1.  Členský štát, ktorý určuje zodpovedný členský štát, pohotovo odoberie biometrické údaje žiadateľa v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o systéme Eurodac]. Čo najskôr po registrácii žiadateľa členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu vykoná bezpečnostné overenie v porovnaní s príslušnými databázami Únie a vnútroštátnymi databázami.

2.  Ak bezpečnostné overenie uvedené v odseku 1 tohto článku alebo dodatočné informácie, ktoré zhromaždil členský štát, ktorý určuje zodpovedný členský štát, a to aj prostredníctvom pohovoru podľa článku 7, je dôvodom na podozrenie, že žiadateľ by mohol byť považovaný za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku členského štátu, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu vykoná osobný bezpečnostný pohovor popri pohovore uvedenom v článku 7 s cieľom zistiť, či žiadateľa treba zo závažných dôvodov považovať za ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadateľ predloží čo najskôr a najneskôr počas pohovoru podľa článku 7 všetky relevantné informácie na účely určenia zodpovedného členského štátu a spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov.

2.  Žiadateľ predloží čo najskôr všetky dostupné relevantné informácie na účely určenia zodpovedného členského štátu a spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov. Príslušné orgány zohľadnia relevantné informácie na účely určenia zodpovedného členského štátu, len pokiaľ boli predložené pred prijatím konečného rozhodnutia o určení zodpovedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak žiadateľ poruší povinnosť stanovenú v článku 4 ods. 1, členský štát, ktorý je zodpovedný podľa tohto nariadenia, posúdi žiadosť v zrýchlenom konaní v súlade s článkom 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát, v ktorom má žiadateľ povinnosť sa zdržiavať, pokračuje v konaniach na určenie zodpovedného členského štátu aj v prípade, že žiadateľ bez povolenia opustil územie tohto členského štátu, alebo ak nie je k dispozícii príslušným orgánom tohto členského štátu z iných dôvodov.

2.  Členský štát, v ktorom má žiadateľ povinnosť sa zdržiavať, pokračuje v konaniach na určenie zodpovedného členského štátu aj v prípade, že žiadateľ bez povolenia opustil územie tohto členského štátu, alebo ak nie je k dispozícii príslušným orgánom tohto členského štátu z iných dôvodov. Príslušné orgány tohto členského štátu uvedú v automatizovanom systéme podľa článku 44 ods. 1 oznámenie bezprostredne po tom, ako získajú dôkaz, že žiadateľ opustil územie tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Žiadateľ nemá počas konaní podľa tohto nariadenia s výnimkou urgentnej zdravotnej starostlivosti nárok na podmienky prijímania stanovené v článkoch 14 až 19 smernice 2013/33/EÚ v žiadnom inom členskom štáte okrem členského štátu, v ktorom má povinnosť sa zdržiavať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Bezprostredne po podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu v zmysle článku [26] nariadenia (EÚ) XXXX/XXX [nariadenie o konaniach o azyle] v niektorom členskom štáte jeho príslušné orgány informujú žiadateľa o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s registráciou žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s článkom [26 ods. 1] tohto nariadenia. V tejto súvislosti primerane vyškolený personál v súčinnosti s opatrovníkom poskytne maloletým osobám spôsobom, ktorý je vhodný pre deti, a v súlade s článkom [5 ods. 2] smernice (EÚ) xxx/xxxx [smernica o podmienkach prijímania] informácie, najmä o procese určovania rodinných príslušníkov alebo príbuzných podľa článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu v zmysle článku 21 ods. 2 v členskom štáte jeho príslušné orgány informujú žiadateľa o uplatňovaní tohto nariadenia a o povinnostiach stanovených v článku 4, ako aj o dôsledkoch porušenia povinností stanovených v článku 5 , a to najmä :

1.  Bezprostredne po registrácii žiadosti o medzinárodnú ochranu v zmysle článku [27] nariadenia XXXX/XX/EÚ [nariadenie o konaniach o azyle] v členskom štáte jeho príslušné orgány informujú žiadateľa o uplatňovaní tohto nariadenia a o povinnostiach stanovených v článku 4, ako aj o dôsledkoch porušenia povinností uvedených v článku 5, a to najmä:

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  o skutočnosti, že právo požiadať o medzinárodnú ochranu nezahŕňa právo žiadateľa vybrať si členský štát, ktorý bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu;

a)  o skutočnosti, že právo požiadať o medzinárodnú ochranu nezahŕňa právo žiadateľa vybrať si členský štát, ktorý bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, pokiaľ nebude poskytnuté v rámci alokačného mechanizmu v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole VII;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  o cieľoch tohto nariadenia a dôsledkoch podania ďalšej žiadosti v inom členskom štáte, ako aj o dôsledkoch opustenia členského štátu, v ktorom má žiadateľ povinnosť sa zdržiavať, počas obdobia, keď sa určuje zodpovedný členský štát podľa tohto nariadenia a keď sa posudzuje žiadosť o medzinárodnú ochranu , najmä o tom, že žiadateľ nebude mať s výnimkou urgentnej zdravotnej starostlivosti nárok na podmienky prijímania stanovené v článkoch 14 až 19 smernice 2013/33/EÚ v žiadnom členskom štáte okrem členského štátu, v ktorom má povinnosť zdržiavať sa ;

b)  o cieľoch tohto nariadenia a dôsledkoch podania ďalšej žiadosti v inom členskom štáte, ako aj o dôsledkoch opustenia členského štátu, v ktorom má žiadateľ povinnosť sa zdržiavať, počas obdobia, keď sa určuje zodpovedný členský štát podľa tohto nariadenia a keď sa posudzuje žiadosť o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  o ustanoveniach týkajúcich sa zlúčenia rodiny a v tejto súvislosti o platnom vymedzení pojmu rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj o potrebe, aby žiadateľ čo najskôr počas konania uviedol všetky relevantné informácie, ktoré by mohli pomôcť určiť miesto pobytu rodinných príslušníkov alebo príbuzných, ktorí sa nachádzajú v iných členských štátoch, ako aj o pomoci, ktorú môže členský štát ponúknuť v súvislosti s pátraním po rodinných príslušníkoch alebo príbuzných;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  o potrebe, aby žiadateľ čo najskôr v rámci konania oznámil akékoľvek relevantné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri zistení akýchkoľvek predchádzajúcich povolení na pobyt, víz alebo diplomov;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  o možnosti vyplývajúcej z článku 19 požiadať v členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú, aby ktorýkoľvek členský štát uplatňoval ustanovenie o práve vlastného uváženia, ako aj o konkrétnych spôsoboch týkajúcich sa tohto konania;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  v náležitých prípadoch o postupe alokácie uvedenom v kapitole VII;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  o možnosti, že žiadateľ si podľa článku 36 ods. 1c zvolí jeden zo štyroch členských štátov s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich podielu na základe referenčného kľúča uvedeného v článku 35, pokiaľ žiadateľ splnil povinnosti stanovené v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  o osobnom pohovore podľa článku 7 a o povinnosti predloženia a preukázania informácií týkajúcich sa prítomnosti rodinných príslušníkov, príbuzných alebo iných osôb blízkych rodine v členských štátoch vrátane spôsobov, ktorými môže žiadateľ tieto informácie predložiť;

d)  o účele osobného pohovoru podľa článku 7, ako aj o tom, aký druh informácií a dôkazov bude musieť žiadateľ predložiť na účel určenia zodpovedného členského štátu vrátane spôsobov, ktorými môže žiadateľ tieto informácie predložiť;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  o možnosti napadnúť rozhodnutie o odovzdaní v lehote 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a o skutočnosti, že súvisiace preskúmanie sa obmedzí na posúdenie toho, či došlo k porušeniu článku 3 ods. 2 v súvislosti s existenciou hrozby neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, alebo k porušeniu článkov 10 až 13 a článku 18 ;

e)  o možnosti a spôsoboch, ako napadnúť rozhodnutie o odovzdaní, a o práve na účinný prostriedok nápravy pred súdom alebo tribunálom v súlade s článkom 28, a to aj v situácii, keď nie je prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  v prípade maloletej osoby bez sprievodu o úlohe a povinnostiach opatrovníka a o postupe podávania sťažností na opatrovníka dôverným a bezpečným spôsobom a pri úplnom rešpektovaní práva dieťaťa byť v tomto smere vypočuté;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  o práve požiadať o bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie vo všetkých fázach konania;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  o existencii informačného webového sídla uvedeného v článku 6 ods. 3a;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  v náležitých prípadoch o postupe alokácie uvedenom v kapitole VII.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú písomne v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu žiadateľ rozumie. Členské štáty na tento účel použijú spoločný informačný materiál vypracovaný v súlade s odsekom 3.

Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a v jasnom a jednoduchom jazyku. Členské štáty na tento účel použijú spoločný informačný materiál vypracovaný v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto informácie sa poskytnú v písomnej aj ústnej forme a v náležitých prípadoch aj s podporou multimediálneho zariadenia. Ústne informácie možno poskytovať na individuálnych alebo skupinových sedeniach a žiadatelia musia mať možnosť klásť otázky o procesných úkonoch, ktorým sa majú podrobiť, pokiaľ ide o proces určenia zodpovedného členského štátu v súlade s týmto nariadením. V prípade maloletých osôb poskytuje informácie primerane vyškolený personál spôsobom vhodným pre deti a so zapojením opatrovníka, v súlade s článkom [5 ods. 2] smernice xxx/xxxx [smernica o podmienkach prijímania].

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné pre riadne porozumenie zo strany žiadateľa, informácie sa poskytnú aj ústne, napríklad v súvislosti s osobným pohovorom uvedeným v článku 7.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje spoločný informačný materiál, ako aj osobitný informačný materiál pre maloleté osoby bez sprievodu, ktorého obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku. Tento spoločný informačný materiál tiež obsahuje informácie o uplatňovaní nariadenia (EÚ) [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie č. 603/2013], a najmä o účele, na ktorý údaje o žiadateľovi môžu byť v rámci systému Eurodac spracované. Spoločný informačný materiál musí byť vypracovaný tak, aby sa členským štátom umožnilo doplniť doň dodatočné informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Agentúra Európskej únie pre azyl v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi agentúrami vypracuje spoločný informačný materiál, ktorého obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku. Tento spoločný informačný materiál tiež obsahuje informácie o uplatňovaní nariadenia (EÚ) [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie č. 603/2013], a najmä o účele, na ktorý údaje o žiadateľovi môžu byť v rámci systému Eurodac spracované. Spoločný informačný materiál musí byť vypracovaný tak, aby sa členským štátom umožnilo doplniť doň dodatočné informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu. Agentúra Európskej únie pre azyl vypracuje konkrétny informačný materiál určený najmä pre tieto cieľové skupiny:

 

a)   dospelí žiadatelia;

 

b)   maloleté osoby bez sprievodu;

 

c)   maloleté osoby so sprievodom.

 

 

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra Európskej únie pre azyl poskytne špecializované webové sídlo, ktoré bude obsahovať informácie o systéme CEAS, a najmä o fungovaní tohto nariadenia. Informácie na webovom sídle musia byť komplexné a aktuálne, musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a v jasnom a jednoduchom jazyku a musia byť k dispozícii vo všetkých hlavných jazykoch, ktorými hovoria žiadatelia prichádzajúci do Európy.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Príslušné orgány členských štátov informujú žiadateľov o pokroku konaní vykonávaných podľa tohto nariadenia, pokiaľ ide o ich žiadosť. Informácie sa poskytujú písomne v pravidelných intervaloch, a to aspoň každé dva týždne. V prípade maloletých osôb príslušné orgány v súlade s tými istými podmienkami informujú maloletú osobu a rodiča alebo opatrovníka.

Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty s cieľom stanoviť podmienky poskytovania takýchto informácií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Právo na bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie

 

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo žiadateľa vybrať si svojho vlastného právneho zástupcu na vlastné náklady, členské štáty poskytnú bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie vo veciach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia vo všetkých fázach konania, ak dotknutý žiadateľ nedokáže uhradiť súvisiace náklady. Členské štáty môžu požadovať úplnú alebo čiastočnú náhradu vzniknutých nákladov, ak rozhodnutie pokryť tieto náklady bolo prijaté na základe nepravdivých informácií, ktoré poskytol žiadateľ, za predpokladu, že možno konštatovať, že žiadateľ súvisiace náklady dokáže uhradiť.

 

2.   Právna pomoc a zastupovanie zahŕňa aspoň:

 

a)   poskytnutie informácií o konaní v súvislosti s konkrétnou situáciou žiadateľa;

 

b)   pomoc pri príprave osobného pohovoru a doplňujúcich dokumentov a dôkazov, ktoré treba predložiť v rámci pohovoru, vrátane účasti na osobnom pohovore;

 

c)   objasnenie dôvodov a dôsledkov rozhodnutia o odovzdaní, ako aj informácie o tom, ako napadnúť toto rozhodnutie alebo ako získať prístup k prostriedkom nápravy v situáciách, keď nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní podľa článku 28.

 

S ohľadom na dodržiavanie tohto odseku členské štáty zabezpečia, aby sa právna pomoc a zastúpenie svojvoľne neobmedzovali a aby sa neobmedzoval skutočný prístup žiadateľa k spravodlivosti.

 

Postupy na prístup k právnej pomoci sa stanovia vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na uľahčenie procesu určovania zodpovedného členského štátu, členský štát, ktorý uskutočňuje tento proces, vykoná osobný pohovor so žiadateľom okrem prípadov, keď žiadateľ utiekol alebo keď informácie, ktoré žiadateľ poskytol podľa článku 4 ods. 2, postačujú na určenie zodpovedného členského štátu. Tento osobný pohovor má zároveň žiadateľovi umožniť správne pochopiť informácie, ktoré sa mu poskytli podľa článku 6.

1.  Na uľahčenie procesu určovania zodpovedného členského štátu členský štát, ktorý uskutočňuje tento proces, vykoná osobný pohovor so žiadateľom. Členský štát, ktorý určuje zodpovedný členský štát, aktívne kladie otázky o všetkých aspektoch žiadosti, ktoré by umožnili určenie zodpovedného členského štátu. Pohovor má zároveň žiadateľovi umožniť správne pochopiť informácie, ktoré sa mu poskytli v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členský štát môže upustiť od osobného pohovoru, ak informácie, ktoré žiadateľ poskytol podľa článku 4 ods. 2, postačujú na určenie zodpovedného členského štátu a ak žiadateľ nepožaduje byť vypočutý. Ak členský štát upustí od pohovoru, umožní žiadateľovi predložiť všetky ďalšie informácie potrebné na správne určenie zodpovedného členského štátu pred prijatím konečného rozhodnutia o odovzdaní žiadateľa zodpovednému členskému štátu podľa článku 30 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobný pohovor sa uskutoční včas, vždy však pred predložením dožiadania o prevzatie podľa článku 24 .

2.  Osobný pohovor sa uskutoční včas, vždy však pred predložením dožiadania o prevzatie podľa článku 24 alebo prijatím rozhodnutia o odovzdaní žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobný pohovor sa vedie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, a v ktorom je schopný komunikovať. V prípade potreby musia mať členské štáty k dispozícii tlmočníka, ktorý je schopný zabezpečiť náležitú komunikáciu medzi žiadateľom a osobou, ktorá vedie osobný pohovor.

3.  Osobný pohovor sa vedie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie a v ktorom je schopný komunikovať. Pohovory s maloletými osobami vedie primerane vyškolený a kvalifikovaný personál podľa vnútroštátneho práva spôsobom vhodným pre deti a za prítomnosti opatrovníka a v náležitých prípadoch i jej právneho zástupcu.

 

V prípade potreby členské štáty využijú kvalifikovaného tlmočníka a v náležitých prípadoch i kultúrneho mediátora, ktorý je schopný zabezpečiť náležitú komunikáciu medzi žiadateľom a osobou, ktorá vedie osobný pohovor. Žiadateľ môže požadovať, aby – pokiaľ je to možné – pohovor s ním viedli a pomoc mu poskytovali pracovníci rovnakého pohlavia.

Pozmeňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Osobný pohovor sa uskutoční za podmienok, ktoré zabezpečia primeranú dôvernosť informácií. Vedie ho osoba, ktorá je na to kvalifikovaná podľa vnútroštátneho práva.

4.  Osobný pohovor sa uskutoční za podmienok, ktoré zabezpečia primeranú dôvernosť informácií. Vedie ho osoba, ktorá je na to kvalifikovaná podľa vnútroštátneho práva. Žiadateľom, v prípade ktorých sa zistí, že potrebujú osobitné procesné záruky, by sa mala poskytnúť primeraná podpora vrátane dostatočného času s cieľom vytvoriť podmienky potrebné na účinné predloženie všetkých prvkov, ktoré by umožnili určenie zodpovedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členský štát zabezpečí, aby boli zavedené primerané štandardné operačné postupy s cieľom zaistiť prijatie vhodných ochranných opatrení v súvislosti so žiadateľmi, ktorým hrozí zneužívanie na účely obchodovania s ľuďmi alebo iných foriem organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členský štát, ktorý vykonáva osobný pohovor, vypracuje jeho písomné zhrnutie, ktoré obsahuje aspoň hlavné informácie, ktoré žiadateľ poskytol počas pohovoru. Toto zhrnutie môže mať formu správy alebo štandardného tlačiva. Členské štáty zabezpečia, aby mal žiadateľ a/alebo právny poradca alebo iný poradca, ktorý žiadateľa zastupuje, k zhrnutiu včas prístup.

5.  Členský štát, ktorý vykonáva osobný pohovor, vypracuje jeho písomné zhrnutie, ktoré obsahuje aspoň hlavné informácie, ktoré žiadateľ poskytol počas pohovoru. Žiadateľ, a v náležitých prípadoch opatrovník a/alebo právny zástupca, na konci pohovoru overí hlavné prvky, ktoré majú byť uvedené v zhrnutí. Toto zhrnutie má formu správy. Členský štát vyhotoví zvukový záznam pohovoru. Členské štáty zabezpečia, aby mal žiadateľ a/alebo opatrovník, alebo právny poradca, ktorý žiadateľa zastupuje, k zhrnutiu prístup čo najskôr po pohovore a v každom prípade pred prijatím rozhodnutia o odovzdaní.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát , v ktorom maloletá osoba bez sprievodu povinnosť sa zdržiavať, zabezpečí, aby v príslušných konaniach stanovených týmto nariadením maloletú osobu bez sprievodu zastupoval a/alebo jej poskytoval pomoc zástupca. Zástupca musí mať kvalifikáciu a znalosti na zabezpečenie toho, aby sa počas konaní uskutočňovaných podľa tohto nariadenia zohľadnili najlepšie záujmy maloletej osoby. Takýto zástupca má prístup k obsahu príslušných dokumentov v spise o žiadateľovi vrátane osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu.

Každý členský štát, v ktorom sa maloletá osoba bez sprievodu zdržiava, zabezpečí, aby vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením maloletú osobu bez sprievodu zastupoval a/alebo jej poskytoval pomoc opatrovník. Opatrovník musí mať kvalifikáciu, odborné vzdelanie, znalosti a nezávislosť na zabezpečenie toho, aby sa počas konaní uskutočňovaných podľa tohto nariadenia zohľadnili záujmy maloletej osoby. Takýto opatrovník má prístup k obsahu príslušných dokumentov v spise o žiadateľovi vrátane osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu. Opatrovník musí byť vymenovaný čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín od podania žiadosti a v každom prípade pred zhromažďovaním biometrických údajov podľa článku [10 ods. 1 alebo 13 ods. 1] nariadenia (EÚ) XXXX/XX/EÚ [nariadenie o systéme Eurodac].

Pozmeňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Opatrovník je v čo najväčšej možnej miere zapojený do procesu stanovenia zodpovednosti členského štátu podľa tohto nariadenia. Na tento účel opatrovník podporuje maloletú osobu, aby poskytla informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie jej záujmov v súlade s odsekom 3, čo zahŕňa aj uplatňovanie jej práva byť vypočutá, a podporuje jej spoluprácu s ostatnými subjektmi, ako sú organizácie pôsobiace v oblasti pátrania po rodinných príslušníkoch, ak je to vhodné na tento účel, a s patričným ohľadom na povinnosť zachovania dôvernosti voči maloletej osobe.

 

 

 

Opatrovník zabezpečuje, aby mala maloletá osoba prístup k informáciám, právnemu poradenstvu a zastupovaniu, čo sa týka konaní podľa tohto nariadenia, a priebežne informuje maloletú osobu o pokroku v rámci konaní vedených podľa tohto nariadenia, ktoré sa jej týkajú.

 

Opatrovník musí mať prístup k obsahu príslušných dokumentov v spise o maloletej osobe vrátane osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu a formulárov stanovených v článku 6.

 

Opatrovníkom sa bude poskytovať pravidelná odborná príprava a podpora, aby mohli vykonávať svoje úlohy.

 

 

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby;

b)  blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby, s osobitným zreteľom na jej etnické, náboženské, kultúrne a jazykové zázemie a na potrebu stability a kontinuity, pokiaľ ide o starostlivosť o maloletú osobu a opatrenia týkajúce sa jej opatrovníctva, ako aj prístup k službám v oblasti zdravia a vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bezpečnosť a ochrana, najmä ak existuje riziko, že maloletá osoba by mohla byť obeťou obchodovania s ľuďmi;

c)  bezpečnosť a ochrana, najmä ak existuje riziko, že maloletá osoba by mohla byť obeťou akejkoľvek formy násilia a zneužívania vrátane obchodovania s ľuďmi;

Pozmeňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  situácie zraniteľnosti vrátane traumy, osobitných zdravotných potrieb a zdravotného postihnutia;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  záruka odovzdania určenému opatrovníkovi v prijímajúcom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  informácie, ktoré poskytol opatrovník v členskom štáte, v ktorom sa maloletá osoba nachádza.

Pozmeňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  potreba prednostne sa zaoberať rozhodnutiami týkajúcimi sa detí;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri posudzovaní záujmov maloletej osoby treba zaručiť právo maloletej osoby byť vypočutá.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu zodpovednému členskému štátu, prípadne členskému štátu alokácie, odovzdávajúci členský štát zabezpečí, aby zodpovedný členský štát alebo členský štát alokácie bezodkladne prijali opatrenia uvedené v článkoch 14 a 24 smernice 2013/33/EÚ a v článku 25 smernice 2013/32/EÚ. Každému rozhodnutiu o odovzdaní maloletej osoby bez sprievodu musí predchádzať posúdenie jej najlepších záujmov. Toto posúdenie sa zakladá na faktoroch uvedených v odseku 3. Posúdenie sa vykoná rýchlo a vykonajú ho osoby, ktoré majú kvalifikáciu a znalosti, aby sa zaistilo, že sa zohľadnia najlepšie záujmy maloletej osoby.

4.  Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu zodpovednému členskému štátu, prípadne členskému štátu alokácie, odovzdávajúci členský štát získa v každom jednotlivom prípade záruky, že zodpovedný členský štát alebo členský štát alokácie bezodkladne prijmú opatrenia uvedené v článkoch 14 a 24 smernice 2013/33/EÚ a v článku 25 smernice 2013/32/EÚ. Každému rozhodnutiu o odovzdaní alebo neodovzdaní maloletej osoby bez sprievodu musí predchádzať multidisciplinárne posúdenie jej záujmov. Toto posúdenie sa zakladá na faktoroch uvedených v odseku 3 a závery posúdenia o každom z týchto faktorov musia byť jasne uvedené v rozhodnutí o odovzdaní. Posúdenie sa vykoná rýchlo a vykoná ho multidisciplinárny tím, ktorý má kvalifikáciu a odborné znalosti, aby sa zaistilo, že sa zohľadnia záujmy maloletej osoby. Multidisciplinárne posúdenie zahŕňa kompetentných pracovníkov s odbornými znalosťami v oblasti práv dieťaťa a detskej psychológie a vývoja a prinajmenšom aj opatrovníka a právneho zástupcu maloletej osoby.

Pozmeňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania článku 10 členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, čo najskôr prijme náležité opatrenia na identifikáciu rodinných príslušníkov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu, nachádzajúcich sa na území členských štátov, pričom zároveň chráni najlepšie záujmy dieťaťa.

Na účely uplatňovania článkov 10 a 19 členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu podá žiadosť o medzinárodnú ochranu, čo najskôr prijme náležité opatrenia na identifikáciu rodinných príslušníkov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu, nachádzajúcich sa na území členských štátov, pričom zároveň chráni záujmy dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamestnanci príslušných orgánov uvedených v článku 47, ktorý vybavujú žiadosti týkajúce sa maloletých osôb bez sprievodu, musia absolvovať príslušnú odbornú prípravu s ohľadom na osobitné potreby maloletých osôb a v tejto odbornej príprave pokračovať.

Zamestnanci príslušných orgánov uvedených v článku 47, ktorí vybavujú žiadosti týkajúce sa maloletých osôb bez sprievodu, musia absolvovať príslušnú odbornú prípravu s ohľadom na osobitné potreby maloletých osôb vrátane odbornej prípravy v oblasti práv dieťaťa, detskej psychológie a vývoja. Takáto odborná príprava zahŕňa aj časti týkajúce sa posudzovania rizík s cieľom upraviť starostlivosť a ochranu v závislosti od individuálnych potrieb maloletej osoby, s osobitným dôrazom na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a zneužívania, ako aj odbornú prípravu v oblasti osvedčených postupov na predchádzanie prípadom zmiznutia.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu prijímajúci členský štát čo najskôr vymenuje opatrovníka, každopádne však do piatich pracovných dní po potvrdení rozhodnutia o odovzdaní. Príslušné orgány oznámia informácie týkajúce sa opatrovníka vymenovaného prijímajúcim členským štátom súčasnému opatrovníkovi, ako aj týkajúce sa podmienok odovzdania.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 57, ktorým sa dopĺňa toto nariadenie tým, že sa v súlade s týmto článkom stanovia pravidlá a postupy, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu pri posudzovaní záujmov dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Náklady na prijímanie

 

1.   Náklady na prijatie žiadateľa, ktoré hradí členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu, od registrácie žiadosti o medzinárodnú ochranu až po odovzdanie žiadateľa do zodpovedného členského štátu alebo dovtedy, kým členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu preberá zodpovednosť za žiadateľa, sa nahradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

 

2.   Náklady na prijatie, ktoré hradí členský štát, v ktorom je očividne nepravdepodobné, že žiadateľ splní podmienky uznania ako osoby s postavením medzinárodnej ochrany podľa článku 9, sa nahradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kritériá na určenie zodpovedného členského štátu sa použijú len raz v takom poradí, v akom sú stanovené v tejto kapitole.

1.  Kritériá na určenie zodpovedného členského štátu sa použijú len raz v takom poradí, v akom sú stanovené v kapitolách III a IV.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát zodpovedný podľa kritérií stanovených v tejto kapitole sa určí na základe situácie existujúcej vtedy, keď žiadateľ po prvýkrát podal svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu v členskom štáte.

2.  Členský štát zodpovedný podľa kritérií stanovených v tejto kapitole sa určí na základe situácie existujúcej vtedy, keď žiadateľ po prvýkrát podal svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu v členskom štáte v súlade s článkom [28] nariadenia (EÚ) xxx/xxxx [nariadenie o konaniach o azyle]).

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak orgán zodpovedný za určenie členského štátu, ktorý vykonal osobný pohovor podľa článku 7 usúdi, že zodpovedný členský štát nemožno určiť na základe článkov 10, 11, 12, 13 alebo 18, a ak žiadateľ nepotrebuje osobitné procesné záruky v súlade s článkom [19] nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o konaniach o azyle], členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu pred uplatnením akýchkoľvek zostávajúcich kritérií v súlade s kapitolou III alebo IV preskúma prima facie, či žiadateľ pri podávaní žiadosti uviedol iba okolnosti, ktoré nie sú relevantné pre posúdenie toho, či môže splniť podmienky na získanie postavenia medzinárodnej ochrany v súlade s nariadením (EÚ) XXX/XXX [kvalifikačné nariadenie]; a členskému štátu uskutočňujúcemu proces určovania zodpovedného členského štátu sa neposkytnú ani nedajú k dispozícii žiadne ďalšie informácie, z ktorých by vyplývalo, že žiadateľ môže splniť podmienky na získanie postavenia medzinárodnej ochrany, v dôsledku čoho je jeho požiadavka o priznanie postavenia medzinárodnej ochrany úplne nepresvedčivá.

 

V takom prípade by žiadateľ mal byť považovaný za osobu, v prípade ktorej je jednoznačne nepravdepodobné, že splní podmienky na získanie postavenia medzinárodnej ochrany, a členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu bude považovaný za zodpovedný členský štát bez toho, aby bol dotknutý článok [37] nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o konaniach o azyle].

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zodpovedný členský štát je ten, v ktorom sa oprávnene zdržiava rodinný príslušník maloletej osoby bez sprievodu, za predpokladu, že je to v najlepšom záujme maloletej osoby. Ak je žiadateľom zosobášená maloletá osoba, ktorej manžel sa nezdržiava oprávnene na území členských štátov, zodpovedným členským štátom je ten členský štát, v ktorom sa oprávnene zdržiava otec, matka alebo iná dospelá osoba, ktorá je za maloletú osobu zodpovedná podľa práva alebo praxe daného členského štátu, alebo súrodenec.

2.  Zodpovedný členský štát je ten, v ktorom sa oprávnene zdržiava rodinný príslušník maloletej osoby bez sprievodu, okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v záujme maloletej osoby. Ak je žiadateľom maloletá osoba, zodpovedným členským štátom je ten členský štát, v ktorom sa oprávnene zdržiava otec, matka alebo iná dospelá osoba, ktorá je za maloletú osobu zodpovedná podľa práva alebo praxe daného členského štátu, alebo súrodenec.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, ktorá má príbuzného, ktorý sa oprávnene zdržiava v inom členskom štáte, a na základe individuálneho posúdenia sa zistilo, že sa o ňu tento príbuzný môže starať, tento členský štát zlúči maloletú osobu s jej príbuzným a je zodpovedným členským štátom, za predpokladu, že je to v najlepšom záujme maloletej osoby.

3.  Ak má žiadateľ príbuzného, ktorý sa oprávnene zdržiava v inom členskom štáte, a na základe individuálneho posúdenia sa zistilo, že sa o neho tento príbuzný môže starať, tento členský štát zlúči maloletú osobu s jej príbuzným a je zodpovedným členským štátom, okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v záujme maloletej osoby.

Pozmeňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak neexistuje rodinný príslušník alebo príbuzný uvedený v odsekoch 2 a 3, zodpovedným členským štátom je ten, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu prvýkrát podala svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v najlepšom záujme maloletej osoby.

5.  Ak neexistuje rodinný príslušník alebo príbuzný uvedený v odsekoch 2 a 3 a ak sa neuplatňujú žiadne iné kritériá uvedené v kapitolách III a IV, najmä v článku 19, zodpovedný členský štát sa určí prostredníctvom alokačného mechanizmu uvedeného v kapitole VII za predpokladu, že maloletej osobe sa vždy poskytne možnosť výberu medzi členskými štátmi alokácie podľa článku 36 ods. 1c. Akémukoľvek rozhodnutiu o zodpovednom členskom štáte by malo predchádzať multidisciplinárne posúdenie záujmu maloletej osoby, a to aj v prípade alokácie.

Pozmeňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak maloletú osobu sprevádza jeden rodič, dospelý súrodenec alebo iná dospelá osoba, ktorú má rodičovskú zodpovednosť za maloletú osobu buď podľa zákona alebo praxe tohto členského štátu, a jeden rodič alebo iná dospelá osoba, ktorá má rodičovskú zodpovednosť za maloletú osobu buď podľa zákona alebo praxe tohto členského štátu, sa oprávnene zdržiava v niektorom členskom štáte, zodpovedný členský štát je štátom, v ktorom sa rodič alebo iná dospelá osoba, ktorá má rodičovskú zodpovednosť za maloletú osobu, zdržiava oprávnene za predpokladu, že je to v záujme maloletej osoby.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rodinní príslušníci, ktorí sú osobami, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana

Rodinní príslušníci s oprávneným pobytom v niektorom členskom štáte

Pozmeňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď má žiadateľ rodinného príslušníka, bez ohľadu na to, či bola rodina predtým založená v krajine pôvodu, ktorému bolo povolené zdržiavať sa ako osobe , ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, v niektorom členskom štáte, je tento členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu pod podmienkou, že dotknuté osoby vyjadrili svoje želanie písomne.

Keď má žiadateľ rodinného príslušníka bez ohľadu na to, či bola rodina predtým založená v krajine pôvodu, ktorý má oprávnený pobyt v niektorom členskom štáte, je tento členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu pod podmienkou, že dotknuté osoby vyjadrili svoje želanie písomne.

Pozmeňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zodpovednosť za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu všetkých rodinných príslušníkov a/alebo maloletých slobodných súrodencov pripadne tomu členskému štátu, ktorý označia kritériá ako zodpovedný za prevzatie najväčšieho počtu z nich;

a)  zodpovednosť za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu všetkých rodinných príslušníkov pripadne tomu členskému štátu, ktorý je na základe kritérií zodpovedný za prevzatie najväčšieho počtu z nich;

Pozmeňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je žiadateľ držiteľom platného dokladu o pobyte alebo dokladu o pobyte, ktorého platnosť sa skončila menej než dva roky pred podaním prvej žiadosti , je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný ten členský štát, ktorý vydal toto povolenie.

1.  Ak je žiadateľ držiteľom platného dokladu o pobyte alebo dokladu o pobyte, ktorého platnosť sa skončila pred podaním prvej žiadosti, je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný ten členský štát, ktorý vydal toto povolenie.

Pozmeňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak je žiadateľ držiteľom platného víza alebo víza, ktorého platnosť sa skončila menej než šesť mesiacov pred podaním prvej žiadosti , je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný ten členský štát, ktorý vydal toto vízum, pokiaľ nebolo toto vízum vydané v mene iného členského štátu na základe dohody o zastúpení podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200929. V takomto prípade je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný zastúpený členský štát.

2.  Ak je žiadateľ držiteľom platného víza alebo víza, ktorého platnosť sa skončila pred podaním prvej žiadosti, je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný ten členský štát, ktorý vydal toto vízum, pokiaľ nebolo toto vízum vydané v mene iného členského štátu na základe dohody o zastúpení podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200929. V takomto prípade je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu zodpovedný zastúpený členský štát.

_________________

_________________

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009 , ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009 , ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Otázka vysokoškolských alebo odborných diplomov

 

1.   Ak je žiadateľ držiteľom diplomu alebo inej kvalifikácie vydanej vzdelávacou inštitúciou so sídlom v niektorom členskom štáte, je tento členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.

 

V tomto kontexte je vzdelávacia inštitúcia akýkoľvek druh inštitúcie, ktorá sa za takú uznáva alebo považuje v súlade s vnútroštátnym právom a ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka možnosť získať uznanú vzdelávaciu hodnosť alebo inú uznanú kvalifikáciu bez ohľadu na názov takéhoto zariadenia, alebo každá inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka absolvovanie odborného vzdelávania alebo prípravy.

 

Na účely tohto článku sa za relevantné pre určenie zodpovedného členského štátu považujú len diplomy alebo iné kvalifikácie udelené na základe dochádzky žiadateľa vo vzdelávacej inštitúcii na území členského štátu. Odborná príprava online alebo iné formy diaľkového vzdelávania sa nepovažujú za relevantné.

 

2.   Ak je žiadateľ držiteľom viac než jedného diplomu alebo inej kvalifikácie vydanej vzdelávacími inštitúciami so sídlom v rôznych členských štátoch, za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu je zodpovedný členský štát, v ktorom bol vydaný posledný diplom alebo kvalifikácia.

Pozmeňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa zistí na základe dôkazu alebo indície, ako sú opísané v dvoch zoznamoch uvedených v článku 25 ods. 4 tohto nariadenia, vrátane údajov uvedených v nariadení [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie (EÚ) č. 603/2013], že žiadateľ neoprávnene prekročil hranicu do členského štátu po súši, mori alebo letecky po príchode z tretej krajiny, za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu je zodpovedný členský štát, do ktorého takto vstúpil.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak nie je možné určiť zodpovedný členský štát v súlade s ostatnými kritériami podľa kapitoly III alebo IV, zodpovedný členský štát sa určí prostredníctvom nápravného alokačného mechanizmu stanoveného v kapitole VII.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak nie je možné určiť zodpovedný členský štát v súlade s ostatnými kritériami podľa kapitoly III alebo článku 18 a na základe dôkazov alebo indícií sa stanoví, že žiadateľ prekročil hranice členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, pričom prišiel cez iný členský štát, členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu sa určí v súlade s postupom stanoveným v článku 24c.

Pozmeňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

vypúšťa sa

Visa waived entry

 

Ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti vstúpi na územie členského štátu, v ktorom sa vo vzťahu k nemu alebo k nej zrušila vízová povinnosť, tento členský štát je zodpovedný za posúdenie jeho/jej žiadosti o medzinárodnú ochranu.

 

Pozmeňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

vypúšťa sa

Žiadosť v medzinárodnom tranzitnom priestore letiska

 

Keď štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v medzinárodnom tranzitnom priestore letiska členského štátu, je tento členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti.

 

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je žiadateľ z dôvodu tehotenstva, novonarodeného dieťaťa, závažného ochorenia, ťažkého zdravotného postihnutia alebo vysokého veku závislý od pomoci svojho dieťaťa, súrodenca alebo rodiča, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom z členských štátov, alebo ak je jeho dieťa, súrodenec alebo rodič oprávnene sa zdržiavajúci v niektorom z členských štátov závislý od pomoci žiadateľa, členské štáty spravidla ponechajú žiadateľa spolu s týmto dieťaťom, súrodencom alebo rodičom, alebo ich zlúčia, ak rodinné putá existovali už v krajine pôvodu, ak dieťa, súrodenec alebo rodič alebo žiadateľ sú schopní starať sa o túto závislú osobu a ak dotknuté osoby vyjadrili svoje želanie písomne.

1.  Ak je žiadateľ z dôvodu tehotenstva, novonarodeného dieťaťa, závažného ochorenia, ťažkého zdravotného postihnutia, závažnej traumy alebo vysokého veku závislý od pomoci svojho dieťaťa, súrodenca alebo rodiča, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom z členských štátov, alebo ak je jeho dieťa, súrodenec alebo rodič oprávnene sa zdržiavajúci v niektorom z členských štátov závislý od pomoci žiadateľa, členské štáty spravidla ponechajú žiadateľa spolu s týmto dieťaťom, súrodencom alebo rodičom, alebo ich zlúčia, pokiaľ rodinné putá existovali už pred príchodom žiadateľa na územie členských štátov, ak dieťa, súrodenec alebo rodič alebo žiadateľ sú schopní starať sa o túto závislú osobu a ak dotknuté osoby vyjadrili svoje želanie písomne.

Pozmeňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Garancia

 

1.   Členský štát môže stanoviť, aby organizácie, ktoré boli schválené týmto členským štátom v súlade s osobitnými požiadavkami zamedzujúcimi zneužívaniu a obchodovaniu s ľuďmi stanovenými vo vnútroštátnom práve, mali možnosť stať sa garantom žiadateľa, ktorý podal žiadosť o medzinárodnú ochranu v Únii. Organizácia, ktorá je garantom žiadateľa, stanoví jeho odovzdanie a pobyt v členskom štáte, v ktorom má garant sídlo, až do prijatia konečného rozhodnutia o jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu.

 

2.   Na základe písomnej žiadosti garanta so súhlasom žiadateľa členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu informuje členský štát, v ktorom má garant sídlo, o dohode o garancii medzi organizáciou a žiadateľom. Ak členský štát, v ktorom má organizácia sídlo, akceptuje prevzatie žiadateľa, stane sa zodpovedným členským štátom a žiadosť o medzinárodnú ochranu sa započíta do jeho referenčného počtu v zmysle článku 35.

 

3.   Delegovaným aktom prijatým podľa postupu uvedeného v článku 57 ods. 2 sa určia formality a podmienky oprávnenosti, ktoré má garant splniť, a ostatné potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 3 ods. 1 môže každý členský štát rozhodnúť, že posúdi žiadosť o medzinárodnú a len pokiaľ nebol žiadny členský štát určený za zodpovedný, ochranu, ktorú mu podal štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, na základe rodinných dôvodov v súvislosti so širšou rodinou, na ktorú sa nevzťahuje článok 2 písm. g), dokonca aj keď mu podľa kritérií stanovených v tomto nariadení neprislúcha zodpovednosť za takéto posúdenie.

Odchylne od článku 3 ods. 1 môže každý členský štát rozhodnúť, že posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu, ktorú mu podal štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, dokonca aj keď mu podľa kritérií stanovených v tomto nariadení neprislúcha zodpovednosť za takéto posúdenie.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý sa rozhodne posúdiť žiadosť o medzinárodnú ochranu podľa tohto odseku, sa stane zodpovedným členským štátom a prevezme záväzky súvisiace s takouto zodpovednosťou. V príslušných prípadoch informuje členský štát, ktorý bol predtým zodpovedný, členský štát, ktorý uskutočňuje proces určenia zodpovedného členského štátu, alebo členský štát, ktorý bol dožiadaný, aby prevzal žiadateľa .

Členský štát, ktorý sa rozhodne posúdiť žiadosť o medzinárodnú ochranu podľa tohto odseku, sa stane zodpovedným členským štátom a prevezme záväzky súvisiace s takouto zodpovednosťou. V príslušných prípadoch informuje pomocou elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003 členský štát, ktorý bol predtým zodpovedný, členský štát, ktorý uskutočňuje proces určenia zodpovedného členského štátu, alebo členský štát, ktorý bol požiadaný, aby prevzal žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Žiadateľ môže požiadať členský štát, v ktorom bola jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná, aby uplatňoval tento odsek. Táto žiadosť musí byť písomná a riadne odôvodnená.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu môže kedykoľvek pred tým, než je určený zodpovedný štát, požiadať iný členský štát o prevzatie žiadateľa s cieľom zlúčiť akékoľvek osoby blízke rodine , a to aj keď tento iný členský štát nie je zodpovedným podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a článku 18. Dotknuté osoby musia svoj súhlas vyjadriť písomne.

Členský štát, v ktorom je podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, alebo zodpovedný členský štát môžu kedykoľvek pred prijatím prvého rozhodnutia v tejto veci požiadať iný členský štát o prevzatie žiadateľa s cieľom zlúčiť akékoľvek osoby blízke rodine, a to z humanitárnych dôvodov založených najmä na rodinných, kultúrnych alebo sociálnych väzbách, jazykových znalostiach alebo iných dôležitých väzbách, ktoré by uľahčili jeho integráciu do tohto ďalšieho členského štátu, a to aj keď tento iný členský štát nie je zodpovedným podľa kritérií stanovených v kapitolách III a IV. Dotknuté osoby musia svoj súhlas vyjadriť písomne.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Žiadateľ môže požiadať členský štát, v ktorom bola žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná, aby uplatňoval odsek 2. Táto žiadosť musí byť písomná, riadne odôvodnená a adresovaná príslušným orgánom členského štátu, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu a v ktorom bola žiadosť podaná. Žiadateľ, ktorý predstavuje bezpečnostné riziko alebo je považovaný za osobu, v prípade ktorej je zjavne nepravdepodobné, že spĺňa podmienky na priznanie postavenia medzinárodnej ochrany, nie je oprávnený využívať tento postup.

 

Príslušné orgány členského štátu uskutočňujúceho proces určovania zodpovedného členského štátu zabezpečia, aby sa žiadosť uvedená v prvom pododseku tohto odseku postúpila príslušným orgánom zodpovedným v členskom štáte, o ktorý žiadateľ požiadal prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003.

 

Požiadaný členský štát do dvoch týždňov od prijatia žiadosti uvedie, či má v úmysle prevziať zodpovednosť za žiadosť o medzinárodnú ochranu. Môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva týždne, ak sa to oznámi členskému štátu, v ktorom bola žiadosť o medzinárodnú ochranu písomne podaná prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet. Ak odpoveď nie je doručená do stanovenej lehoty, žiadosť sa pokladá za zamietnutú a členský štát, v ktorom bola žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná, pokračuje v určení zodpovedného členského štátu na základe kritérií stanovených v kapitolách III a IV. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, žiadatelia nie sú oprávnení využiť tento postup viac než raz.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak požiadaný členský štát akceptuje žiadosť v súlade s odsekom 2a, stane sa zodpovedným členským štátom. Členský štát, v ktorom bola žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná, zabezpečí, aby bol žiadateľ odovzdaný do zodpovedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje jednotný formulár, ktorý sa bude používať na účely postupu uvedeného v odseku 2a. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  za podmienok stanovených v článkoch 24, 25 a 30 prevziať žiadateľa, ktorý podal žiadosť v inom členskom štáte;

a)  za podmienok stanovených v článkoch 24, 24c, 25 a 30 prevziať žiadateľa, ktorý podal žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. a) zodpovedný členský štát posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo dokončí jej posudzovanie.

2.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) zodpovedný členský štát posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo dokončí jej posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. b) zodpovedný členský štát posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo jej posudzovanie dokončí v zrýchlenom konaní v súlade s článkom 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. c) zodpovedný členský štát pristupuje ku všetkým ďalším podaniam alebo novej žiadosti žiadateľa ako k následnej žiadosti v súlade so smernicou 2013/32/EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. d) už nie je proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, ktoré prijal príslušný orgán zodpovedného členského štátu, prípustný opravný prostriedok v rámci kapitoly V smernice 2013/32/EÚ.

5.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. d), keď bola žiadosť o medzinárodnú ochranu zamietnutá len v prvom stupni, zodpovedný členský štát zabezpečí, aby sa dotknutej osobe umožnilo podať účinný prostriedok nápravy podľa článku 46 smernice 2013/32/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Zodpovedný členský štát uvedie skutočnosť, že je zodpovedným členským štátom, v elektronickom súbore uvedenom v článku 22 ods. 2.

7.  Zodpovedný členský štát v náležitých prípadoch uvedie skutočnosť, že je zodpovedným členským štátom, v elektronickom súbore uvedenom v článku 22 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Proces určovania zodpovedného členského štátu sa začne čo najskôr po tom, ako je členskému štátu prvýkrát podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu , ak členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť, už nie je zodpovedným členským štátom podľa článku 3 ods. 4 alebo 5. .

1.  Proces určovania zodpovedného členského štátu sa začne čo najskôr po tom, ako je v členskom štáte zaregistrovaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, ak členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť, už nie je zodpovedným členským štátom podľa článku 3 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť o medzinárodnú ochranu sa považuje za podanú, keď je príslušným orgánom dotknutého členského štátu doručené tlačivo podané žiadateľom alebo správa, ktorú vypracovali orgány. Ak žiadosť nie je podaná písomne, čas, ktorý uplynie medzi vyhlásením úmyslu a prípravou správy, by mal byť čo najkratší.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     140

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Žiadateľa, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte bez dokladu o pobyte alebo ktorý tam podá žiadosť o medzinárodnú ochranu po tom, ako vzal späť svoju prvú žiadosť podanú v inom členskom štáte počas procesu určovania zodpovedného členského štátu, prijme späť za podmienok stanovených v článkoch 26 a 30 členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť o medzinárodnú ochranu .

5.  Žiadateľa, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte bez dokladu o pobyte alebo ktorý tam podá žiadosť o medzinárodnú ochranu po tom, ako vzal späť svoju prvú žiadosť podanú v inom členskom štáte počas procesu určovania zodpovedného členského štátu, prijme späť za podmienok stanovených v článkoch 26 a 30 členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť o medzinárodnú ochranu, s cieľom dokončiť proces určovania zodpovedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prípadné odkazy na žiadosti rodinných príslušníkov alebo príbuzných, ktorí cestujú spolu;

b)  prípadné odkazy na žiadosti rodinných príslušníkov, príbuzných alebo skupín nanajvýš 30 žiadateľov, ktorí žiadajú, aby boli zaregistrovaní ako osoby, ktoré cestujú spolu, bez toho, aby bolo dotknuté právo na individuálne posúdenie každej žiadosti o medzinárodnú ochranu, a s osobitným zreteľom na žiadateľov, ktorí prejavili známky donútenia, násilia alebo zneužívania.

Pozmeňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po vložení informácií podľa odseku 1 automatizovaný systém uvedený v článku 44 zaregistruje každú žiadosť pod jedinečným číslom žiadosti, vytvorí pre každú žiadosť elektronický súbor a oznámi jedinečné číslo žiadosti členskému štátu, v ktorom bola žiadosť podaná.

2.  Po vložení informácií podľa odseku 1 automatizovaný systém uvedený v článku 44 zaregistruje každú žiadosť o medzinárodnú ochranu pod jedinečným číslom žiadosti, vytvorí pre každú žiadosť elektronický súbor a oznámi jedinečné číslo žiadosti členskému štátu, v ktorom bola žiadosť podaná. Osobné údaje uvedené v jedinečnom čísle žiadosti, ako aj v elektronickom súbore sa použijú len na účely tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) xxx/xxx [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie (EÚ) č. 603/2013].

Pozmeňujúci návrh     143

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť, vykoná vyhľadávanie vo VIS podľa článku 21 nariadenia (ES) 767/2008. Ak sa na základe pozitívnej lustrácie vo VIS zistí, že žiadateľ je držiteľom platného víza alebo víza, ktoré platnosť sa skončila menej ako šesť mesiacov pred podaním prvej žiadosti, členský štát uvedie číslo žiadosti o udelenie víza, členský štát, ktorého orgány vízum udelili alebo predĺžili, a to, či bolo vízum vydané v mene iného členského štátu.

5.  Členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, vykoná vyhľadávanie vo VIS podľa článku 21 nariadenia (ES) 767/2008. Ak sa na základe pozitívnej lustrácie vo VIS zistí, že žiadateľ bol držiteľom platného víza pred podaním prvej žiadosti, členský štát uvedie číslo žiadosti o udelenie víza, členský štát, ktorého orgány vízum udelili alebo predĺžili, a to, či bolo vízum vydané v mene iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  celkový počet úspešných žiadostí podaných v Únii;

Pozmeňujúci návrh     145

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  celkový počet úspešných žiadostí podaných v každom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  ak sa uplatní alokačný mechanizmus podľa kapitoly VII, informácie uvedené v článku 36 ods. 4 a článku 39 písm. h).

h)  informácie uvedené v článku 38 a článku 39 písm. h).

Pozmeňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, považuje iný členský štát za zodpovedný za posúdenie tejto žiadosti, čo najrýchlejšie a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti v zmysle článku 21 ods. 2 dožiada tento iný členský štát, aby prevzal žiadateľa.

Ak členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, považuje iný členský štát za zodpovedný za posúdenie tejto žiadosti, čo najrýchlejšie a v každom prípade do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti v zmysle článku 21 ods. 2 požiada tento iný členský štát, aby prevzal žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek, v prípade pozitívnej lustrácie v systéme Eurodac s údajmi zaznamenanými podľa článku 13 nariadenia [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie (EÚ) č. 603/2013] alebo pozitívnej lustrácie vo VIS na základe údajov zaznamenaných podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 767/2008 , sa dožiadanie zašle do dvoch týždňov od získania uvedenej pozitívnej lustrácie .

Bez ohľadu na prvý pododsek, v prípade pozitívnej lustrácie v systéme Eurodac s údajmi zaznamenanými podľa článku 13 nariadenia [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie (EÚ) č. 603/2013] alebo pozitívnej lustrácie vo VIS na základe údajov zaznamenaných podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 767/2008, sa dožiadanie zašle do jedného mesiaca od získania uvedenej pozitívnej lustrácie .

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o maloleté osoby, na účely výpočtu lehôt uvedených v prvom a druhom pododseku tohto odseku začína lehota plynúť vymenovaním opatrovníka a po ukončení posúdenia záujmov podľa článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Postup zlučovania rodín

 

1.  Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu je zodpovedný za vykonanie osobitného postupu zlúčenia rodiny, pokiaľ ide o žiadateľa, s cieľom zabezpečiť rýchle zlúčenie rodiny a prístup ku konaniam o azyle pre žiadateľov, ak prima facie existuje dostatok ukazovateľov svedčiacich o tom, že môžu mať právo na zlúčenie rodiny v súlade s článkami 10, 11, 12 alebo 13.

 

2.  Pri určovaní toho, či existujú dostatočné ukazovatele, že žiadateľ má rodinných príslušníkov a/alebo príbuzných v členskom štáte, o ktorom to tvrdí, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu zabezpečí, aby žiadateľ rozumel platnému vymedzeniu pojmu rodinných príslušníkov a/alebo príbuzných, a zaistí, aby si bol žiadateľ istý, že údajní rodinní príslušníci a/alebo príbuzní sa nezdržiavajú v inom členskom štáte. Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu zároveň zabezpečí, aby žiadateľ porozumel, že nebude môcť zostať v členskom štáte, o ktorom tvrdí, že tam má rodinných príslušníkov a/alebo príbuzných, pokiaľ uvedený členský štát nebude môcť toto tvrdenie overiť. Ak z informácií, ktoré žiadateľ poskytol, nevyplývajú zjavné dôvody na spochybnenie prítomnosti rodinných príslušníkov a/alebo príbuzných v členskom štáte, ktorý uviedol žiadateľ, stanoví sa záver, že prima facie existujú dostatočné ukazovatele, že žiadateľ má rodinných príslušníkov a/alebo príbuzných v tomto členskom štáte, aby boli splnené požiadavky odseku 1.

 

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa podľa tvrdenia žiadateľa zdržiavajú jeho rodinní príslušníci a/alebo príbuzní, pomáhajú príslušným orgánom členského štátu uskutočňujúceho proces určovania zodpovedného členského štátu so zodpovedaním akýchkoľvek otázok, ktorých cieľom je objasniť, či sú údajné rodinné väzby skutočné.

 

3.  Ak sa podľa odsekov 1 a 2 stanoví, že žiadateľ má prima facie pravdepodobne právo na zlúčenie rodiny v súlade s článkami 10, 11, 12 alebo 13, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu to oznámi členskému štátu alokácie a žiadateľ je odovzdaný do tohto členského štátu.

 

4.  Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu odovzdá všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, členskému štátu alokácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003.

 

5.  Členský štát alokácie v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 určí, či boli splnené podmienky na zlúčenie rodiny v súlade s článkami 10, 11, 12 alebo 13. Ak je to tak, členský štát alokácie sa stane zodpovedným členským štátom.

 

6.  Ak sa stanoví, že podmienky na zlúčenie rodiny nie sú splnené, členský štát alokácie zabezpečí premiestnenie žiadateľa do iného zodpovedného členského štátu v súlade s postupom uvedeným v článku 24c.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24b

 

Zjednodušený postup pre články 14 a 14a

 

1.  Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu urýchlene určí členský štát alokácie, ak prima facie existuje dostatok ukazovateľov svedčiacich o tom, že žiadateľ má v zmysle článku 14 alebo 14a relevantné väzby na príslušný členský štát iný než členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu.

 

2.  Pri stanovení toho, či existuje dostatok ukazovateľov svedčiacich o tom, že žiadateľ má relevantné väzby na určitý členský štát v súlade s článkom 14 alebo 14a, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu musí pritom vychádzať z dôkazov a ďalších informácií, ktoré poskytol žiadateľ, a nahliadne do príslušných databáz Únie. Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu zároveň zabezpečí, aby žiadateľ rozumel, že nebude môcť zostať v členskom štáte alokácie, pokiaľ tento členský štát nebude môcť overiť poskytnuté dôkazy a informácie. Ak informácie, ktoré poskytol žiadateľ alebo ktoré boli zozbierané prostredníctvom príslušných databáz Únie, nie sú zjavným dôvodom pochybovať o tom, že na konkrétny členský štát sa uplatňuje článok 14 alebo 14a, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu dospeje k záveru, že prima facie existuje dostatok ukazovateľov svedčiacich o tom, že uvedené väzby spĺňajú požiadavky odseku 1 tohto článku.

 

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom by žiadateľ mohol mať väzby v súlade s článkom 14 alebo 14a, poskytne pomoc príslušným orgánom členského štátu uskutočňujúceho proces určovania zodpovedného členského štátu so zodpovedaním akýchkoľvek otázok, ktorých cieľom je objasniť, či sú údajné väzby skutočné.

 

3.  Ak sa členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu podľa odsekov 1 a 2 domnieva, že je prima facie pravdepodobné, že určitý členský štát je členským štátom alokácie v súlade s článkom 14 alebo 14a, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu to oznámi členskému štátu alokácie a žiadateľ je odovzdaný do tohto členského štátu.

 

4.  Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu odovzdá všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, členskému štátu alokácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003.

 

5.  Členský štát alokácie v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 stanoví, či sú splnené podmienky v článku 14 alebo 14a. Ak je to tak, členský štát alokácie sa stane zodpovedným členským štátom.

 

6.  Ak sa stanoví, že podmienky splnené nie sú, členský štát alokácie zabezpečí premiestnenie žiadateľa do iného zodpovedného členského štátu v súlade s postupom uvedeným v článku 24c.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 24 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24c

 

Predloženie oznámenia o prevzatí

 

1.   Ak má byť žiadateľ odovzdaný do iného členského štátu podľa článku 15 ods. 2, článku 24a ods. 5 alebo článku 24b ods. 6, zodpovedným členským štátom je členský štát s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich podielu na základe referenčného kľúča uvedeného v článku 35 v čase určenia podľa článku 15 ods. 2, článku 24a ods. 5 alebo článku 24b ods. 6.

 

2.   Bezprostredne po určení zodpovedného členského štátu podľa odseku 1 sa súvisiace informácie automaticky zadajú do systému Eurodac a tento členský štát je informovaný prostredníctvom automatického oznámenia.

 

3.   Členský štát, v ktorom sa žiadateľ nachádza, informuje žiadateľa o určení podľa odseku 2 a v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre azyl aj o spôsobe odovzdania.

 

4.  Členský štát, v ktorom sa žiadateľ nachádza, odovzdá všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, zodpovednému členskému štátu prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003.

 

5.   Agentúra Európskej únie pre azyl zabezpečí urýchlené odovzdanie žiadateľa z členského štátu, v ktorom sa nachádza, do zodpovedného členského štátu.

 

6.   Povinnosti stanovené v článkoch 39, 40, 41 a 42 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Pozmeňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dožiadaný členský štát vykoná potrebné kontroly a vydá rozhodnutie o dožiadaní o prevzatie žiadateľa do jedného mesiaca odo dňa doručenia dožiadania.

1.  Dožiadaný členský štát vykoná potrebné kontroly a vydá rozhodnutie o dožiadaní o prevzatie žiadateľa do dvoch týždňov odo dňa doručenia dožiadania.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je primerane skrátiť trvanie konania. V súlade so zavedením zjednodušeného postupu zlúčenia rodiny sa dvojtýždňová lehota na odpoveď na dožiadanie o prevzatie javí ako dostatočná.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V situácii uvedenej v článku 20 ods. 1 písm. b), c), d) alebo e) členský štát , v ktorom sa osoba nachádza, predloží najneskôr do dvoch týždňov od pozitívnej lustrácie v systéme Eurodac oznámenie na účely prijatia späť a dotknutú osobu odovzdá zodpovednému členskému štátu .

1.  V situácii uvedenej v článku 20 ods. 1 písm. b), c), d) alebo e) členský štát, v ktorom sa osoba nachádza, predloží najneskôr do jedného mesiaca od pozitívnej lustrácie v systéme Eurodac oznámenie na účely prijatia späť a dotknutú osobu odovzdá zodpovednému členskému štátu .

Pozmeňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď dožiadaný členský štát akceptuje, že má prevziať žiadateľa , žiadajúci členský štát bezodkladne žiadateľovi písomne oznámi rozhodnutie o jeho odovzdaní do zodpovedného členského štátu a v príslušných prípadoch aj rozhodnutie neposudzovať jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu.

1.  Keď dožiadaný členský štát akceptuje, že má prevziať žiadateľa, žiadajúci členský štát do piatich dní žiadateľovi písomne oznámi rozhodnutie o jeho odovzdaní do zodpovedného členského štátu a v príslušných prípadoch aj rozhodnutie neposudzovať jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie logickosti textu, keďže na základe neho by sa malo zabezpečiť uplatnenie procesných práv žiadateľa a individuálne posúdenie jeho situácie. Je neoddeliteľne spojený s prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi v návrhu správy zameranými na posilnenie procesných práv žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovia lehotu siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o odovzdaní , v rámci ktorej môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo na účinný opravný prostriedok podľa odseku 1.

2.  Členské štáty stanovia primeranú lehotu najmenej 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o odovzdaní, v rámci ktorej môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo na účinný prostriedok nápravy podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Rozsah pôsobnosti účinného opravného prostriedku uvedeného v odseku 1 sa obmedzuje na posúdenie toho, či dochádza k porušeniu článku 3 ods. 2 v súvislosti s existenciou hrozby neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo článkov 10 až 13 a článku 18.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o odovzdaní uvedené v odseku 1, členský štát zaistí účinný opravný prostriedok pred súdom, ak žiadateľ tvrdí, že jeho rodinný príslušník, alebo, v prípade maloletej osoby bez sprievodu, jej príbuzný sa oprávnene zdržiavajú v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý posudzuje jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu, a preto sa domnieva, že tento iný členský štát by mal byť zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti.

5.  Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o odovzdaní uvedené v odseku 1, členský štát zaistí účinný prostriedok nápravy pred súdom, ak žiadateľ tvrdí, že za posúdenie jeho žiadosti je zodpovedný iný členský štát.

Pozmeňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby mala dotknutá osoba prístup k právnej pomoci a v prípade potreby aj k jazykovej pomoci.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby mala dotknutá osoba prístup k bezplatnej právnej pomoci v súlade s článkom 6a v prípade potreby aj k jazykovej pomoci a v náležitých prípadoch k medzikultúrnej mediácii vo všetkých etapách konaní.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty zabezpečia na požiadanie bezplatné poskytnutie právnej pomoci, ak dotknutá osoba nie je schopná hradiť s tým spojené náklady. Členské štáty môžu stanoviť, že pokiaľ ide o poplatky a iné náklady, so žiadateľmi sa nezaobchádza priaznivejšie ako sa v otázkach právnej pomoci spravidla zaobchádza s ich štátnymi príslušníkmi.

vypúšťa sa

Bez toho, aby svojvoľne obmedzovali prístup k právnej pomoci, môžu členské štáty stanoviť, že bezplatná právna pomoc a zastupovanie sa neprizná v prípadoch, keď sa príslušný orgán alebo súd domnieva, že odvolanie alebo preskúmanie nemá reálnu šancu na úspech.

 

Keď rozhodnutie o neposkytnutí bezplatnej právnej pomoci a zastupovania podľa tohto odseku prijíma iný orgán než súd, členské štáty stanovia právo podať na súde účinný opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu. V prípade napadnutia rozhodnutia je tento opravný prostriedok neoddeliteľnou súčasťou opravného prostriedku uvedeného v odseku 1.

 

Pri splnení požiadaviek stanovených v tomto odseku členské štáty zabezpečia, aby sa právna pomoc a zastupovanie svojvoľne neobmedzovali a žiadateľovi sa nebránilo v účinnom prístupe k spravodlivosti.

 

Právna pomoc zahŕňa aspoň prípravu požadovaných procesných písomností a zastupovanie pred súdom a môže sa obmedziť na právnych zástupcov alebo poradcov osobitne určených vnútroštátnym právom na poskytovanie právnej pomoci a zastupovanie.

 

Postupy na prístup k právnej pomoci sa stanovia vo vnútroštátnom práve.

 

Pozmeňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak existuje značné riziko úteku, členské štáty môžu dotknutú osobu zaistiť na účely zabezpečenia konania o odovzdaní v súlade s týmto nariadením, a to na základe individuálneho posúdenia a len vtedy, ak je zaistenie primeraným opatrením a nie je možné účinne uplatniť iné, miernejšie alternatívne donucovacie opatrenia.

2.  Ak bolo preukázané značné riziko úteku, členské štáty môžu v krajnom prípade dotknutú osobu zaistiť na účely zabezpečenia konania o odovzdaní v súlade s týmto nariadením, a to na základe individuálneho posúdenia a len vtedy, ak je zaistenie primeraným opatrením a nie je možné účinne uplatniť iné, miernejšie alternatívne donucovacie opatrenia na základe individuálneho posúdenia situácie žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Maloleté osoby sa nesmú zaistiť. Členské štáty umiestnia maloleté osoby a rodiny s maloletými osobami v neväzobných zariadeniach komunitného charakteru až do spracovania ich žiadosti.

Pozmeňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zaistenie žiadateľov písomne nariaďujú súdne orgány. V rozhodnutí o zaistení sa uvedú vecné a právne dôvody, na ktorých sa zakladá, ako aj odkaz na zváženie dostupných alternatív a dôvody, pre ktoré sa nemohli účinne uplatniť.

Pozmeňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ ide o podmienky zaistenia osôb a záruky vzťahujúce sa na zaistené osoby, na zabezpečenie postupov odovzdania do zodpovedného členského štátu sa uplatňujú články 9, 10 a 11 smernice 2013/33/EÚ.

4.  Pokiaľ ide o podmienky zaistenia osôb, v ktorých sa plne rešpektujú základné práva danej osoby, a záruky vzťahujúce sa na zaistené osoby, na zabezpečenie postupov odovzdania do zodpovedného členského štátu sa uplatňujú články 9, 10 a 11 smernice 2013/33/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odovzdanie žiadateľa alebo inej osoby uvedenej v článku 20 ods. 1 písm. c), d) alebo e) do zodpovedného členského štátu, nesie odovzdávajúci členský štát.

1.  Náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odovzdanie žiadateľa alebo inej osoby uvedenej v článku 20 ods. 1 písm. c), d) alebo e) do zodpovedného členského štátu, sú hradené zo všeobecného rozpočtu Únie.

Odôvodnenie

Ako ďalšie opatrenie na zlepšenie stimulov, aby každý členský štát bezodkladne zaregistroval všetkých žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú na jeho území, a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty neboli tlačené do polohy ďalších finančných nákladov za dodržiavanie ustanovení nariadenia, je akékoľvek odovzdanie podľa tohto nariadenia hradené z rozpočtu Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Alokačný mechanizmus uvedený v tejto kapitole sa uplatňuje v prospech členského štátu, ak tento členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia.

1.  Alokačný mechanizmus uvedený v tejto kapitole sa uplatňuje na všetky žiadosti, pri ktorých podľa kritérií uvedených v kapitolách III a IV nebolo možné určiť zodpovedný členský štát.

Pozmeňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa uplatní, ak automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 ukáže, že počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný na základe kritérií uvedených v kapitole III, v článku 3 ods. 2 alebo 3, v článku 18 a v článku 19, spolu s počtom skutočne presídlených osôb presahuje 150 % referenčného počtu pre daný členský štát stanoveného podľa kľúča uvedeného v článku 35.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Automatizovaný systém priebežne monitoruje, či sa niektorý členský štát nachádza nad hraničnou hodnotou uvedenou v odseku 2, a ak áno, oznámi túto skutočnosť členským štátom a Komisii, pričom uvedie, o koľko žiadostí je prahová hodnota prekročená.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na základe oznámenia uvedeného v odseku 5 sa uplatní alokačný mechanizmus.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak dôjde k dosiahnutiu hraničnej hodnoty uvedenej v článku 34 ods. 2, automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 použije referenčný kľúč uvedený v článku 35 na tie členské štáty, v prípade ktorých počet žiadostí, za posúdenie ktorých sú zodpovedné, je nižší ako ich podiel stanovený podľa článku 35 ods. 1, a týmto členským štátom to oznámi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak nemožno určiť zodpovedný členský štát podľa kritérií uvedených v kapitolách III a IV, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu žiadateľovi oznámi, že jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu posúdi členský štát alokácie.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Na základe referenčného kľúča uvedeného v článku 35 sa prostredníctvom automatizovaného systému uvedeného v článku 44 ods. 1 stanoví krátky zoznam štyroch členských štátov s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich podielu podľa tohto referenčného kľúča.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu informuje žiadateľa o krátkom zozname uvedenom v odseku 1b spolu s informáciami o členských štátoch na tomto krátkom zozname. Žiadateľ dostane do piatich dní od tohto oznámenia možnosť zvoliť si členský štát alokácie spomedzi štyroch členských štátov uvedených na krátkom zozname.

 

Ak si žiadateľ nezvolí členský štát v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu alokuje žiadateľa do členského štátu na krátkom zozname s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich podielu podľa referenčného kľúča uvedeného v článku 35, ak bol zoznam zostavený v súlade s odsekom 1b tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  Odseky 1a, 1b a 1c sa uplatňujú mutatis mutandis v prípade, keď sa žiadatelia zaregistrovali ako rodinní príslušníci, príbuzní alebo skupiny žiadateľov, ktorí požiadali, aby boli zaregistrovaní ako osoby, ktoré cestujú spolu. V prípadoch, keď medzi členmi skupiny nemožno dosiahnuť jednomyseľný výber, každý člen bývalej skupiny má možnosť zvoliť si členský štát alokácie zo zoznamu vypracovaného pre bývalú skupinu v súlade s odsekom 2. Ak sa výber do piatich dní neoznámi rozhodujúcim orgánom, žiadateľ musí byť alokovaný do členského štátu s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich podielu podľa referenčného kľúča uvedeného v článku 35, keď bol zoznam zostavený v súlade s odsekom 1b.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadatelia, ktorí po oznámení alokácie uvedenom v článku 34 ods. 5 podali žiadosť v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, sa alokujú členským štátom uvedeným v odseku 1 a tieto členské štáty určia zodpovedný členský štát.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Žiadosti, ktoré sú vyhlásené za neprípustné alebo ktoré sa posudzujú v zrýchlenom konaní v súlade s článkom 3 ods. 3, nepodliehajú alokácii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 určí členský štát alokácie na základe použitia referenčného kľúča podľa odseku 1 a najneskôr do 72 hodín od registrácie uvedenej v článku 22 ods. 1 oznámi túto informáciu členskému štátu podporenému prostredníctvom alokačného mechanizmu a členskému štátu alokácie a doplní členský štát alokácie do elektronického súboru uvedeného v článku 23 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 37

vypúšťa sa

Finančná solidarita

 

1.   Členský štát môže na konci trojmesačného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne na konci každého dvanásťmesačného obdobia do automatizovaného systému vložiť informáciu, že sa nebude ako členský štát alokácie dočasne zúčastňovať na nápravnom alokačnom mechanizme stanovenom v kapitole VII tohto nariadenia, a túto skutočnosť oznámi členským štátom, Komisii a Agentúre Európskej únie pre azyl.

 

2.   V takomto prípade automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 počas tohto dvanásťmesačného obdobia použije referenčný kľúč na tie členské štáty, v ktorých je počet žiadostí, pre ktoré sú zodpovednými členskými štátmi, nižší ako ich podiel stanovený podľa článku 35 ods. 1, s výnimkou členského štátu, ktorý informáciu vložil, a členského štátu podporeného prostredníctvom alokačného mechanizmu. Automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 započíta každú žiadosť, ktorá by inak bola podľa článku 36 ods. 4 alokovaná členskému štátu, ktorý informáciu vložil, do podielu tohto členského štátu.

 

3.   Na konci dvanásťmesačného obdobia uvedeného v odseku 2 automatizovaný systém oznámi členskému štátu, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom alokačnom mechanizme, počet žiadateľov, pre ktorých by inak bol členským štátom alokácie. Tento členský štát následne odvedie príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR za každého žiadateľa, ktorý by mu bol inak počas príslušného dvanásťmesačného obdobia alokovaný. Príspevok solidarity sa vyplatí členskému štátu, ktorý bol určený ako zodpovedný za posúdenie príslušných žiadostí.

 

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme rozhodnutie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56, ktorým stanoví stanoví modality na vykonávanie odseku 3.

 

5.   Agentúra Európskej únie pre azyl monitoruje uplatňovanie mechanizmu finančnej solidarity a každý rok podáva Komisii v tejto súvislosti správu.

 

Odôvodnenie

Účelom nápravného alokačného systému je vyvážiť nespravodlivé rozdelenie zodpovednosti v rámci systému, ktorý kladie množstvo úsilia na členské štáty v prvej línii. Umožniť ostatným členským štátom, aby sa mohli z tohto systému vykúpiť, by nebolo spravodlivé voči členským štátom v prvej línii, a nato, aby mohol takýto systém fungovať, by náklady na neúčasť museli byť tak odradzujúco vysoké, že by to bolo zásadne nespravodlivé aj voči hospodársky menej silným členským štátom. Napokon spravodajkyňa vyjadruje nesúhlas s koncepciou, v rámci ktorej by si členské štáty zaplatili za vyhnutie sa zodpovednosti za poskytnutie pomoci osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh     179

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti členského štátu podporeného prostredníctvom alokačného mechanizmu

Povinnosti členského štátu uskutočňujúceho proces určovania zodpovedného členského štátu pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu

Pozmeňujúci návrh     180

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu:

Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu:

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  najneskôr do jedného týždňa od oznámenia uvedeného v článku 36 ods. 4 prijme rozhodnutie o odovzdaní žiadateľa do členského štátu alokácie, okrem prípadu, keď tento členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu môže v tej istej lehote prijať zodpovednosť za posúdenie žiadosti podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a v článku 18;

a)  prijme rozhodnutie zohľadňujúce výber žiadateľa alebo po uplynutí päťdňovej lehoty v súlade s článkom 36 ods. 1c. Členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu okamžite oznámi rozhodnutie do automatizovaného systému a členskému štátu alokácie a pridá zodpovedný členský štát do elektronického súboru uvedeného v článku 23 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  žiadateľovi bezodkladne oznámi rozhodnutie o jeho odovzdaní do členského štátu alokácie;

b)  žiadateľovi bezodkladne oznámi potvrdenie rozhodnutia o jeho odovzdaní do členského štátu alokácie;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odovzdá žiadateľa do členského štátu alokácie najneskôr do štyroch týždňov od konečného rozhodnutia o odovzdaní.

c)  poskytne potrebnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby bola Agentúra Európskej únie pre azyl schopná odovzdať žiadateľa do členského štátu alokácie najneskôr do dvoch týždňov od konečného rozhodnutia o odovzdaní.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  odovzdá všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, zodpovednému členskému štátu prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete DubliNet zriadenej podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1560/2003.

Pozmeňujúci návrh     185

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  potvrdí členskému štátu podporenému prostredníctvom alokačného mechanizmu prijatie oznámenia o alokácii a uvedie príslušný orgán, ktorému sa má žiadateľ po odovzdaní hlásiť;

a)  potvrdí členskému štátu uskutočňujúcemu proces určovania zodpovedného členského štátu prijatie oznámenia o alokácii a uvedie príslušný orgán, ktorému sa má žiadateľ po odovzdaní hlásiť;

Pozmeňujúci návrh     186

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informuje členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu o príchode žiadateľa alebo o skutočnosti, že sa v stanovenej lehote nedostavil;

b)  informuje členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu príchod žiadateľa alebo skutočnosť, že sa v stanovenej lehote nedostavil;

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijme žiadateľa a prípadne vykoná osobný pohovor podľa článku 7;

c)  prijme žiadateľa;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posúdi jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu ako zodpovedný členský štát, pokiaľ nie je podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a v článkoch 16 až 18 za posúdenie žiadosti zodpovedný iný členský štát;

d)  posúdi jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu ako zodpovedný členský štát;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  ak je podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a v článkoch 16 až 18 za posúdenie žiadosti zodpovedný iný členský štát, členský štát alokácie požiada tento iný členský štát, aby prevzal žiadateľa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prípadne informuje zodpovedný členský štát o odovzdaní do tohto členského štátu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípadne odovzdá žiadateľa do zodpovedného členského štátu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  prípadne vloží do elektronického súboru uvedeného v článku 23 ods. 2 informáciu, že posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu ako zodpovedný členský štát.

h)  vloží do elektronického súboru uvedeného v článku 23 ods. 2 informáciu, že posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu ako zodpovedný členský štát.

Pozmeňujúci návrh     193

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa prijme rozhodnutie o odovzdaní podľa článku 38 písm. a), členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu súčasne zašle členskému štátu alokácie v tom istom čase a výhradne na účel overenia, či žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, údaje o odtlačkoch prstov žiadateľa odobraté podľa nariadenia (návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie 603/2013/EÚ).

1.  Ak sa prijme rozhodnutie o odovzdaní podľa článku 38 písm. a), členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu súčasne zašle členskému štátu alokácie v tom istom čase a výhradne na účel overenia, či žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, údaje o odtlačkoch prstov žiadateľa odobraté podľa nariadenia (návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie 603/2013/EÚ).

Pozmeňujúci návrh     194

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak na základe overenia bezpečnosti z informácií o žiadateľovi vyplýva, že predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, informácie o povahe zápisu sa poskytnú orgánom presadzovania práva v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, pričom sa na ich prenos nepoužijú elektronické komunikačné kanály uvedené v článku 47 ods. 4.

Ak na základe bezpečnostného overenia z informácií o žiadateľovi vyplýva, že predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, informácie o povahe zápisu sa poskytnú orgánom presadzovania práva v členskom štáte uskutočňujúcom proces určovania zodpovedného členského štátu, pričom sa na ich prenos nepoužijú elektronické komunikačné kanály uvedené v článku 47 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh     195

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát alokácie do jedného týždňa od prijatia odtlačkov prstov informuje členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu o existencii takéhoto zápisu, pričom uvedie, ktoré orgány presadzovania práva členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, boli plne informované, a zaznamená existenciu zápisu v automatizovanom systéme podľa článku 23 ods. 2 písm. d).

Členský štát alokácie do jedného týždňa od prijatia odtlačkov prstov informuje členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu o existencii takéhoto zápisu, pričom uvedie, ktoré orgány presadzovania práva členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, boli plne informované, a zaznamená existenciu zápisu v automatizovanom systéme podľa článku 23 ods. 2 písm. d).

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Keď sa členský štát alokácie domnieva, že žiadateľ predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, odovzdá členskému štátu uskutočňujúcemu proces určovania zodpovedného členského štátu informácie potrebné na potvrdenie tohto hodnotenia, ako aj akékoľvek informácie, ktoré by mohol požadovať členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu s cieľom prijať primerané opatrenia so zreteľom na žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh     197

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak výsledok bezpečnostného overenia potvrdí, že žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, zodpovedným členským štátom je členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu, v ktorom bola podaná žiadosť, a tento štát posúdi žiadosť v zrýchlenom konaní podľa článku 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ.

3.  Ak výsledok bezpečnostného overenia potvrdí, že žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok, zodpovedným členským štátom je členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, a tento štát posúdi žiadosť o medzinárodnú ochranu v zrýchlenom konaní podľa článku 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ. Ak existuje riziko úteku, členský štát uskutočňujúci proces určovania zodpovedného členského štátu môže prijať opatrenia v súlade s článkom 29.

Pozmeňujúci návrh     198

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rodinní príslušníci, na ktorých sa vzťahuje postup alokácie, sa alokujú tomu istému členskému štátu.

2.  Rodinní príslušníci a príbuzní, na ktorých sa vzťahuje postup alokácie, sa alokujú tomu istému členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Žiadatelia, na ktorých sa uplatňuje postup alokácie, ktorí sú zaregistrovaní ako osoby cestujúce spolu v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b), ktorí však nie sú skupinou rodinných príslušníkov, musia byť podľa možnosti alokovaní do rovnakého členského štátu.

Odôvodnenie

V revidovanom modeli premiestnenia, ktorý navrhla spravodajkyňa, by žiadatelia mohli byť premiestnení do členských štátov v skupinách, nielen jednotlivo, čo by však nezahŕňalo právo výberu miesta určenia a bolo by to možné iba v rámci možností, na rozdiel od rodinných príslušníkov, ktorí musia byť vždy odovzdaní do rovnakého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu dostane za každú osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) jednorazovú sumu vo výške 500 EUR ako náhradu nákladov na odovzdanie žiadateľa do členského štátu alokácie. Táto finančná podpora sa poskytuje uplatnením postupov stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014.

Náklady Agentúry Európskej únie pre azyl na odovzdanie žiadateľa členskému štátu alokácie sú hradené zo všeobecného rozpočtu Únie a náhrada za každú osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) predstavuje jednorazovú sumu vo výške 300 EUR.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje prenesenie zodpovednosti za odovzdanie podľa dublinského nariadenia z členských štátov na Agentúru Európskej únie pre azyl. Zníženie náhrady z 500 EUR na 300 EUR by viedlo k významným úsporám, ktoré by sa podľa spravodajkyne mali investovať do podpory systému.

Pozmeňujúci návrh     201

Návrh nariadenia

Článok 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 43

vypúšťa sa

Ukončenie nápravnej alokácie

 

Automatizovaný systém zašle členským štátom a Komisii oznámenie, hneď ako počet žiadostí v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, pre ktoré je podľa tohto nariadenia zodpovedným členským štátom, klesne pod 150 % jeho podielu stanoveného podľa článku 35 ods. 1.

 

Po zaslaní oznámenia uvedeného v odseku 2 sa uplatňovanie nápravnej alokácie pre tento členský štát ukončí.

 

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Kapitola VII a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola VIIa

 

Recipročná solidarita

 

Článok 43a

 

Pozastavenie nápravného alokačného mechanizmu

 

1.   Ak členský štát systematicky odmieta plniť svoju povinnosť zaregistrovať potenciálnych žiadateľov v súlade s článkom 3 ods. -1 a odmietol pomoc Agentúry Európskej únie pre azyl, ktorá by umožnila členskému štátu plniť svoje povinnosti podľa článku 3 ods. -1, Komisia poverí agentúru, aby začala monitorovanie tohto členského štátu v súlade s článkom [14 ods. 2] nariadenia (EÚ) XXXX/XX [nariadenie o EUAA] s cieľom stanoviť, či plní svoje povinnosti podľa článku 3 ods. -1.

 

2.   Ak z monitorovania uvedeného v odseku 1 vyplýva, že členský štát systematicky odmieta plniť svoje povinnosti podľa článku 3 ods. -1, a ak odmietol pomoc od Agentúry Európskej únie pre azyl, ktorá mohla členskému štátu umožniť plniť svoje povinnosti podľa článku 3 ods. -1, môže Rada na základe návrhu Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu bezodkladne prijať rozhodnutie o pozastavení uplatňovania nápravného alokačného mechanizmu uvedeného v článku 34 pre tento členský štát.

 

3.   Rozhodnutie o pozastavení nápravného alokačného mechanizmu v súlade s odsekom 2 je platné na presne stanovené obdobie, maximálne však na jeden rok, a môže byť predĺžené. Pri príprave a vypracovávaní vykonávacieho aktu Komisia zabezpečí súčasné a včasné postúpenie všetkých dokumentov vrátane návrhu vykonávacieho aktu Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament musí byť bezodkladne informovaný o všetkých následných opatreniach a prijatých rozhodnutiach.

 

Článok 43b

 

Donucovacie prostriedky

 

1.   Ak si členský štát neplní svoje povinnosti podľa kapitoly VII, uplatňuje sa postup stanovený v článku [x] nariadenia (EÚ) 1303/2013 [zmeneného nariadením xxx].

 

2.   Ak si členský štát neplní svoje povinnosti podľa kapitoly VII, nepovolí sa mu využívať prostriedky z fondov Únie na financovanie návratu štátnych príslušníkov z tretích krajín do tretích krajín a musí každoročne informovať o svojom využívaní prostriedkov z fondov v zmysle nariadení (EÚ) č. 516/2014 a č. 1303/2013.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zabezpečí sa interoperabilita automatizovaného systému a systému Eurodac s cieľom umožniť automatické poskytovanie informácií týkajúcich sa určenia členského štátu alokácie prostredníctvom nápravného mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 je zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

3.  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 je zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému, jeho interoperabilitu s ostatnými systémami a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

Pozmeňujúci návrh     205

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné azylové orgány členských štátov uvedené v článku 47 majú prístup do automatizovaného systému uvedeného v článku 44 ods. 1 na účely vloženia informácií uvedených v článku 20 ods. 7, článku 22 ods. 1, 4 a 5, článku 37 ods. 1 a článku 39 písm. h).

1.  Príslušné azylové orgány členských štátov uvedené v článku 47 majú prístup do automatizovaného systému uvedeného v článku 44 ods. 1 na účely vloženia informácií uvedených v článku 20 ods. 7, článku 22 ods. 1, 4 a 5, článku 37 ods. 1 a článku 39 písm. h) a na účely postupu uvedeného v článku 36c.

Pozmeňujúci návrh     206

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgánom uvedeným v odseku 1 sa poskytne potrebná odborná príprava zameraná na uplatňovanie tohto nariadenia.

3.  Orgánom uvedeným v odseku 1 sa poskytne potrebná pravidelná odborná príprava zameraná na uplatňovanie tohto nariadenia, a to aj pokiaľ ide o operačné postupy zberu relevantných informácií a posudzovanie záujmu dieťaťa. Členské štáty zabezpečia, aby bol k dispozícii špeciálne vyškolený personál alebo špecializované podporné služby pre personál, ktoré sú určené na posudzovanie záujmu dieťaťa v prípadoch maloletých osôb bez sprievodu.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť prítomnosť personálu s úplnou a osobitnou odbornou prípravou, keď treba riešiť mimoriadne citlivé otázky, napríklad posúdenie záujmu dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra Európskej únie pre azyl zriadi sieť príslušných orgánov uvedených v článku 47 ods. 1 a bude uľahčovať jej činnosť s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení.

Agentúra Európskej únie pre azyl zriadi sieť príslušných orgánov uvedených v článku 47 ods. 1 a bude uľahčovať jej činnosť s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení. Príslušné orgány kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a krajín európskeho susedstva môžu byť vyzvané na spoluprácu s touto sieťou.

Pozmeňujúci návrh     208

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spracúvanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl monitoruje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s ustanoveniami o ochrane údajov obsiahnutými v nariadení [návrh nariadenia o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010].

3.  Spracúvanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl podlieha nariadeniu (ES) č. 45/2001 a ustanoveniam o ochrane údajov obsiahnutým v nariadení EÚ xxx/xxx [návrh nariadenia o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010], najmä pokiaľ ide o monitorovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Objasnenie, že nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl vo všeobecnosti, a nielen v súvislosti s monitorovaním európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh     209

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 34 ods. 2 sa nápravný alokačný systém neaktivuje počas prvých troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Odchylne od článku 34 ods. 3 po uplynutí obdobia troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a až do uplynutia jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je referenčným obdobím obdobie, ktoré uplynulo od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odchylne od článku 34 ods. 3 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a až do uplynutia jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je referenčným obdobím obdobie, ktoré uplynulo od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od článku 35 sa referenčný kľúč pre nápravnú alokáciu vypočíta pomocou vzorca uvedeného v prílohe Ia v priebehu prvých troch rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh     211

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] a následne každý rok Komisia preskúma fungovanie nápravného alokačného mechanizmu stanoveného v kapitole VII tohto nariadenia, a najmä hraničné hodnoty stanovené v jeho článku 34 ods. 2 a v jeho článku 43.

Do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] a následne každý rok Komisia preskúma fungovanie nápravného alokačného mechanizmu stanoveného v kapitole VII tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Agentúra Európskej únie pre azyl po porade s príslušnými expertnými orgánmi a organizáciami vykoná počas prechodného obdobia uvedeného v článku 53 ods. 2a vo všetkých členských štátoch hodnotenie kapacity prijímania maloletých osôb bez sprievodu s cieľom stanoviť nedostatky a ponúknuť členským štátom pomoc pri odstraňovaní týchto nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 sa zrušuje pre členské štáty, ktoré sú viazané týmto nariadením, pokiaľ ide o ich povinnosti v rámci ich vzájomných vzťahov

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 sa zrušuje.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa zastáva názor, že členské štáty s možnosťou vystúpenia by mali mať jasnú možnosť výberu, či sa zapoja alebo nezapoja do dublinského systému, pretože by vznikli zbytočné komplikácie, keby niektoré členské štáty mali možnosť zotrvania v nariadení Dublin III, kým všetky ostatné členské štáty by sa presunuli k nariadeniu Dublin IV.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha Ia

 

Prechodné opatrenia na výpočet referenčného kľúča stanoveného v článku 35

 

1.  Na účely nápravného alokačného mechanizmu je referenčný počet pre každý členský štát počas prechodného obdobia vymedzeného v tejto prílohe stanovený na základe kombinácie základného kľúča a referenčného kľúča, ktorý je uvedený v článku 35. Tento dočasný referenčný kľúč je označený za prechodný referenčný kľúč a počas prechodného obdobia sa uplatňuje namiesto referenčného kľúča uvedeného v článku 35.

 

2.  Základný referenčný kľúč uvedený v odseku 1 sa vypočíta pomocou údajov Eurostatu ako súčet žiadostí podaných v členských štátoch za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2016, ktorý sa vydelí celkovým počtom žiadostí podaných vo všetkých členských štátoch počas tohto obdobia.

 

3.  Agentúra Európskej únie pre azyl stanoví základný referenčný kľúč, ako aj referenčný kľúč uvedený v článku 35.

 

4.  Prechodný referenčný kľúč sa vypočíta takto:

 

a)  od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] až do konca prvého kalendárneho roka po nadobudnutí účinnosti („rok X“) je prechodný referenčný kľúč rovnaký ako základný referenčný kľúč;

 

b)  v roku X +1 je prechodný referenčný kľúč zložený zo 67 % základného referenčného kľúča a z 33 % referenčného kľúča uvedeného v článku 35;

 

c)  v roku X +2 je prechodný referenčný kľúč zložený z 33 % základného referenčného kľúča a zo 67% referenčného kľúča uvedeného v článku 35;

 

 

 

 

 

5.  Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 4 písm. c) tejto prílohy sa referenčný kľúč vypočíta v súlade s článkom 35.

 

6.   Počas uplatňovania prechodných opatrení stanovených v tejto prílohe Agentúra Európskej únie pre azyl v súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 1 (nariadenie o EUAA) monitoruje členské štáty s hodnotou podľa základného referenčného kľúča, ktorá je nižšia v porovnaní s hodnotami podľa referenčného kľúča uvedeného v článku 35, a pomáha im pri prijímaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie fungovania ich azylového a prijímacieho systému.

(1)

  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 144.

(2)

  Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 91.

(3)

  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odvážny, ale pragmatický návrh

Dublinské nariadenie stanovuje, ktorý členský štát EÚ by mal byť zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Utečenecká kríza z roku 2015 jasne ukázala, že dublinské nariadenie si vyžaduje zásadnú reformu s cieľom vytvoriť podmienky na štruktúrované a dôstojné prijímanie žiadateľov o azyl v Európe a zároveň umožniť členským štátom účinne riadiť svoje hranice. Keďže nedostatky súčasného dublinského nariadenia majú zásadný a štrukturálny charakter, len zásadná a štrukturálna reforma môže byť primeraným riešením týchto problémov.

Európsky parlament navrhuje systém, ktorý bude fungovať v praxi priamo na mieste. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme zabezpečiť, aby tak členské štáty, ako aj žiadatelia mali motiváciu dodržiavať pravidlá v rámci dublinského systému. Členské štáty, ktoré sú signatármi Ženevského dohovoru, budú musieť akceptovať spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za prijímanie žiadateľov o azyl v Európe. Žiadatelia budú musieť akceptovať, že nemajú možnosť slobodnej voľby, pokiaľ ide o členský štát, ktorý bude vykonávať hodnotenie ich žiadosti o azyl.

Systém navrhovaný Európskym parlamentom by fungoval v čase normálnych migračných tokov, ako aj v čase krízy. Takisto by umožňoval vyrovnať sa s krízou na ktorýchkoľvek spoločných hraniciach Únie. Rada má jednoznačne možnosť rozhodnúť o tomto nariadení väčšinovým hlasovaním a musí sa teraz sústrediť na nájdenie takého systému, ktorý bude fungovať priamo na mieste, a nielen systému, v prípade ktorého možno dosiahnuť jednomyseľné schválenie v Rade.

Hlavné prvky návrhu

Trvalý a automatický mechanizmus premiestňovania bez hraničných hodnôt

Žiadatelia, ktorí majú rodinných príslušníkov alebo väzby v určitom členskom štáte, pretože sa tam v minulosti zdržiavali alebo tam študovali, musia byť premiestnení do týchto členských štátov. Žiadatelia, ktorí takéto väzby v konkrétnom členskom štáte nemajú, sú premiestnení prostredníctvom nápravného alokačného systému. Systém premiestňovania teda nahrádza predchádzajúce záložné kritérium („fall-back-criterion“) členského štátu prvého vstupu. Systém sa uplatňuje vždy, nielen v čase krízy, a bez hraničných hodnôt navrhovaných Európskou komisiou

Registrácia žiadateľov priamo pri príchode a bezpečnosť

Pozícia Európskeho parlamentu obsahuje výrazné stimuly pre členské štáty i žiadateľov zamerané na to, aby sa zaregistrovali ihneď po príchode do EÚ. To umožní, aby naše orgány mali oveľa lepšiu kontrolu nad tým, kto sa nachádza na našom území. V návrhu sa tiež vyžadujú povinné bezpečnostné kontroly všetkých žiadateľov prostredníctvom kontrol na základe príslušných vnútroštátnych a európskych databáz. Žiadatelia, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, nebudú odovzdaní do ďalších krajín.

Vhodné postupy v členských štátoch prvého príchodu

Súčasné dublinské nariadenie kladie neprimeranú záťaž na členský štát prvého príchodu. Príslušné postupy musia byť rýchle a musia zabezpečovať, aby žiadatelia, ktorí majú byť premiestnení do iných členských štátov, mohli byť premiestnení rýchlo. Z tohto dôvodu sa zavádza zjednodušený postup pre zlúčenie rodiny a iné skutočné väzby.

Podpora z rozpočtu EÚ a od Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA)

Európsky parlament sa domnieva, že náklady na prijímanie žiadateľov počas dublinskej fázy postupov by mali byť pokryté z rozpočtu EÚ, aby nedošlo k nespravodlivému zaťaženiu tých členských štátov, ktoré budú musieť vykonávať veľký počet týchto postupov. Európsky parlament sa tiež domnieva, že zodpovednosť za odovzdanie žiadateľov v dôsledku rozhodnutí podľa dublinského nariadenia by sa mala presunúť na EUAA.

Výpočet spravodlivej zodpovednosti

Spravodlivý podiel každého členského štátu na systéme premiestňovania sa vypočíta na základe HDP a počtu obyvateľov. Tým sa zabezpečí, že väčšie a bohatšie krajiny budú niesť väčší podiel než menšie a chudobnejšie krajiny. Žiadatelia budú odovzdaní prostredníctvom nápravného alokačného systému do tých členských štátov, ktoré prijali najmenej žiadateľov v pomere k svojmu spravodlivému podielu.

Fungovanie spoločného alokačného systému

Žiadatelia, ktorí nemajú skutočné väzby na konkrétny členský štát, budú podrobení premiestneniu. Pokiaľ sa žiadateľ zaregistroval v členskom štáte prvého vstupu v Únii, dostane možnosť vybrať si spomedzi štyroch členských štátov, ktoré prijali najnižší počet žiadateľov v pomere k svojmu spravodlivému podielu. Vzhľadom na to, že tieto členské štáty s „najnižším počtom“ sa budú neustále meniť, keďže žiadatelia sú registrovaní v systéme, žiadateľ nebude môcť vedieť, ktoré štyri členské štáty bude mať k dispozícii na výber, keď sa rozhodne hľadať ochranu v Európe. Systém by preto nemal predstavovať stimulačný faktor, ale obmedzený výber poskytuje žiadateľovi istú možnosť výberu v rámci konania, čím sa zníži riziko sekundárnych pohybov.

Žiadatelia sa tiež budú môcť zaregistrovať ako skupina s počtom maximálne 30 osôb. Registrácia ako skupiny neposkytuje žiadateľom právo hľadať ochranu v konkrétnej krajine ako napríklad v prípade rodinných väzieb, ale ponúka žiadateľom, ktorí si vytvorili úzke väzby či už pred odchodom zo svojej domovskej krajiny alebo počas cesty, možnosť zostať spolu a byť odovzdaní do rovnakého členského štátu. Tým by sa tiež mali znížiť riziká sekundárnych pohybov.

Možnosť vybrať si spomedzi štyroch členských štátov s najnižším počtom žiadateľov v pomere k ich spravodlivému podielu, ako aj možnosť premiestnenia ako skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sa žiadateľ zaregistruje v členskom štáte prvého vstupu.

Šanca členských štátov na úspech nového azylového systému

Európsky parlament zahrnul trojročné prechodné obdobie, počas ktorého členské štáty, ktoré v minulosti prijali mnoho žiadateľov o azyl, budú i naďalej niesť väčšiu zodpovednosť, zatiaľ čo členské štáty s obmedzenými skúsenosťami prijímania žiadateľov o azyl začnú s menším podielom zodpovednosti. Počas týchto troch rokov sa budú podiely členských štátov automaticky približovať k spravodlivému podielu. Podpora a monitorovanie zo strany Agentúry Európskej únie pre azyl zabezpečia, aby všetky členské štáty dokázali byť pri účinnom vykonávaní spravodlivého spoločného európskeho azylového systému úspešné.

Opatrenia v oblasti sekundárnych pohybov

Je dôležité zabezpečiť, aby žiadatelia zostali v členskom štáte, ktorý je zodpovedný za posúdenie ich žiadosti o medzinárodnú ochranu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa boli odstránené medzery, ktoré až doposiaľ umožňovali presun zodpovednosti medzi členskými štátmi. Dublinské nariadenie umožní rýchle určenie zodpovedného členského štátu a žiadateľ to potom už prakticky nebude môcť zmeniť. Jedinou cestou k medzinárodnej ochrane v Európe pre nich bude zostať v zodpovednom členskom štáte.

Filter pre žiadateľov s veľmi malými šancami na získanie ochrany

S cieľom zistiť, či žiadateľ o medzinárodnú ochranu spĺňa požiadavky na získanie ochrany, a teda oddeliť ich od tzv. „ekonomických migrantov“, je nevyhnutné posúdiť ich nárok individuálne. Ide o zložitý proces, ktorý prebieha v zodpovednom členskom štáte.

Nie je však v záujme fungujúceho azylového systému premiestňovať žiadateľov s takmer nulovou šancou na získanie medzinárodnej ochrany. Zároveň systém, ktorý by znamenal príliš veľké zaťaženie pre členské štáty v prvej línii, by v praxi nefungoval. Do návrhu bol preto zahrnutý starostlivo nastavený „filter“ pre žiadateľov, ktorí majú veľmi malé šance na získanie medzinárodnej ochrany.

Títo žiadatelia by neboli premiestnení, ale ich žiadosti by boli spracované v členskom štáte prvého vstupu, ktoré by nato získali dodatočnú podporu EÚ. Tento systém teda rešpektuje právo na spravodlivé konanie o azyle pre žiadateľa, ako aj záujem o účinný azylový systém bez toho, aby to znamenalo neprimerané zaťaženie členských štátov v prvej línii alebo zbytočné premiestňovanie.

Motivovať žiadateľov, aby zotrvali v oficiálnom systéme

Výrazné zlepšenie poskytovania informácií, právnej pomoci a podpory pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu v kombinácii s účinnejšími postupmi motivuje žiadateľov, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi.

Ochrana pre maloleté osoby

Európsky parlament kladie veľký dôraz na zabezpečenie spoľahlivej ochrany pre maloleté osoby so sprievodom aj bez neho. Medzi hlavnými ustanoveniami sú posilnené pravidlá týkajúce sa posúdenia záujmu, prísne požiadavky na určenie opatrovníkov a poskytovanie primeraných informácií deťom. Bez posúdenia záujmu multidisciplinárnym tímom a za prítomnosti opatrovníka v prijímajúcom členskom štáte nedôjde k žiadnemu odovzdaniu maloletých osôb bez sprievodu.

Zabezpečenie plnej účasti všetkých členských štátov

Európsky parlament predpokladá, že všetky členské štáty EÚ rešpektujú pravidlá demokratického rozhodovania, a to aj v prípadoch, keď nesúhlasia s výsledkom. S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali motiváciu dodržiavať pravidlá, boli začlenené donucovacie opatrenia zamerané na tie členské štáty, ktoré by pravidlá nedodržiavali. Členské štáty v prvej línii, ktoré odmietnú zaregistrovať žiadateľov, by museli akceptovať, že premiestnenie žiadateľov z ich územia bude zastavené. Členské štáty, ktoré odmietnú akceptovať premiestnenie žiadateľov na ich územie, by čelili obmedzeniam ich prístupu k fondom EÚ a nemohli by využívať fondy EÚ na navrátenie žiadateľov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref. č. D(2016)51537

Claude Moraes

predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 13G205

Brusel

Vec:   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska Právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné zásadné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia existujúcich znení bez zmeny ich podstaty.

Celkovo vzaté, Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 29. novembra 2016 rozhodol 12 hlasmi za a 2 hlasmi proti, pričom 1 poslanec sa zdržal hlasovania(1), že odporučí, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S pozdravom

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 6. októbra 2016

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov.

COM(2016)0270 zo 4. mája 2016 – 2016/0133(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na stretnutiach 25. mája a 7. júla 2016 preskúmala okrem iného vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne skonštatovala, že sivou farbou, ktorá sa používa na označenie podstatných zmien, malo byť zvýraznené toto:

– v článku 1 navrhované doplnenie slova „jediného“;

– v článku 8 ods. 5 a 6 navrhované vypustenie slov „súrodenci“, „súrodencov“;

– v článku 10 ods. 1 slovo „len“;

– v článku 10 ods. 2 navrhované vypustenie slov „alebo súrodenec“;

– v článku 13 úvodnej formulácii navrhované vypustenie slov „a/alebo maloletí slobodní súrodenci“;

– celé znenie prílohy I.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právnej služby      generálny riaditeľ


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (4.5.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ramona Nicole Mănescu

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  S cieľom zabrániť žiadateľom, ktorých žiadosti sú neprípustné alebo ktorí si pravdepodobne nevyžadujú medzinárodnú ochranu, vydať sa na potenciálne nebezpečnú cestu z ich krajiny pôvodu do jedného z členských štátov by Agentúra Európskej únie pre azyl v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi mala zabezpečiť, aby boli potenciálni migranti informovaní o legálnych vstupných trasách do Únie a o rizikách nelegálnej migrácie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zamedziť nelegálnej migrácii a znížiť objem žiadostí o udelenie azylu založených na nesprávnych informáciách.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Ťažkosti týkajúce sa riadenia migračného toku, ku ktorým dochádza v záchytných a triediacich centrách (tzv. hotspotoch) v členských štátoch prvého vstupu, sú dôkazom toho, že je potrebné uplatňovať konkrétnejší prístup založený na intenzívnejšej spolupráci.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zdôrazňuje odôvodnenie spoločného prístupu na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom predísť tomu, aby sa medzi členskými presúvali žiadatelia, ktorých žiadosti sú neprípustné alebo ktorí pravdepodobne nepotrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, treba zaistiť, aby členský štát, v ktorom bola podaná prvá žiadosť, overil prípustnosť žiadosti vzhľadom na prvú krajinu azylu a bezpečnú tretiu krajinu a aby v zrýchlenom konaní preskúmal žiadosti podané žiadateľmi, ktorí prichádzajú z bezpečných krajín pôvodu uvedených v zozname EÚ, a žiadateľmi, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V záujme zabezpečenia úplného dodržiavania zásady jednoty rodiny a najlepších záujmov dieťaťa by sa mala existencia závislého vzťahu medzi žiadateľom a jeho dieťaťom, súrodencom alebo rodičom z dôvodov tehotenstva alebo materstva žiadateľky, zdravotného stavu alebo vysokého veku stať záväzným kritériom zodpovednosti. Keď je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, malo by sa záväzným kritériom zodpovednosti stať aj to, že rodinný príslušník alebo príbuzný, ktorý sa o ňu môže postarať, sa nachádza na území iného členského štátu. S cieľom predchádzať sekundárnym pohybom maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nie sú v ich najlepšom záujme, v prípade neprítomnosti rodinného príslušníka alebo príbuzného by zodpovedným členským štátom mal byť ten členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu prvýkrát podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, pokiaľ sa nepreukáže, že by to nebolo v najlepšom záujme dieťaťa. Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu do iného členského štátu odovzdávajúci členský štát prijme všetky potrebné a vhodné opatrenia na zaistenie primeranej ochrany dieťaťa, najmä pokiaľ ide o rýchle vymenovanie zástupcu alebo zástupcov poverených zaistením dodržiavania všetkých práv, ktoré mu prislúchajú. Každému rozhodnutiu o odovzdaní maloletej osoby bez sprievodu by malo predchádzať posúdenie jeho najlepšieho záujmu vykonané osobami s náležitou kvalifikáciou a odbornosťou.

(20)  V záujme zabezpečenia úplného dodržiavania zásady celistvosti rodiny a záujmov dieťaťa by sa mala existencia závislého vzťahu medzi žiadateľom a jeho dieťaťom, súrodencom alebo rodičom z dôvodov tehotenstva alebo materstva žiadateľky, zdravotného stavu alebo vysokého veku stať záväzným kritériom zodpovednosti. Keď je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, malo by sa záväzným kritériom zodpovednosti stať aj to, že rodinný príslušník alebo príbuzný, ktorý sa o ňu môže postarať, sa nachádza na území iného členského štátu. Deti odlúčené od rodičov, ktoré sa aj z právneho hľadiska považujú za maloleté osoby bez sprievodu, predstavujú osobitnú kategóriu, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť. S cieľom predchádzať sekundárnym pohybom maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nie sú v ich záujme, v prípade neprítomnosti rodinného príslušníka alebo príbuzného by zodpovedným členským štátom mal byť ten členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu prvýkrát podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, pokiaľ sa nepreukáže, že by to nebolo v záujme dieťaťa. Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu do iného členského štátu odovzdávajúci členský štát prijme všetky potrebné a vhodné opatrenia na zaistenie primeranej ochrany dieťaťa, najmä pokiaľ ide o rýchle vymenovanie zástupcu alebo zástupcov poverených zaistením dodržiavania všetkých práv, ktoré mu prislúchajú. Každému rozhodnutiu o odovzdaní maloletej osoby bez sprievodu by malo predchádzať posúdenie jeho záujmu vykonané osobami s náležitou kvalifikáciou a odbornosťou.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom zaistiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a odstrániť prekážky, ktoré by bránili jeho vykonávaniu, a najmä s cieľom zabrániť útekom a sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi, je potrebné stanoviť jasné povinnosti žiadateľov v rámci konania a náležite a včas ich o nich informovať. Porušenie uvedených povinností by malo mať pre žiadateľa zodpovedajúceprimerané procesné dôsledky, ako aj zodpovedajúceprimerané dôsledky, pokiaľ ide o jeho podmienky prijímania. V súlade s Chartou základných práv Európskej únie by mal členský štát, v ktorom sa takýto žiadateľ nachádza, v každom prípade zaistiť, aby boli uspokojené bezodkladné materiálne potreby takejto osoby.

(22)  S cieľom zaistiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a odstrániť prekážky, ktoré by bránili jeho vykonávaniu, a najmä s cieľom zabrániť útekom a sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi je potrebné stanoviť jasné povinnosti žiadateľov v rámci konania a náležite a včas ich o nich informovať. Nedodržanie uvedených povinností by nemalo ohroziť právo žiadateľa na spravodlivýnestranný proces a nemalo by mať ani žiadne zbytočné, nenáležiténeprimerané dôsledky, pokiaľ ide o podmienky jeho prijímania. V súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd by mal členský štát, v ktorom sa takýto žiadateľ nachádza, v každom prípade zaistiť, aby boli uspokojené bezodkladné základné potreby takejto osoby.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Účinný prostriedok nápravy by sa mal stanoviť aj v situáciách, keď nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní, ale žiadateľ tvrdí, že zodpovedný je iný členský štát, pretože jeho rodinný príslušník alebo, v prípade maloletej osoby bez sprievodu, jej príbuzný sa nachádzajú v inom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva by mal účinný prostriedok nápravy voči takýmto rozhodnutiam zahŕňať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj právnej a faktickej situácie v členskom štáte, do ktorého sa žiadateľ odovzdáva. Rozsah účinného prostriedku nápravy by mal byť obmedzený na posúdenie toho, či existuje riziko porušenia základných práv žiadateľa na rešpektovanie rodinného života, práv dieťaťa alebo zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania.

(24)  Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, by mala mať právo na účinný prostriedok nápravy vo forme odvolania alebo preskúmania v súlade s platnými používanými a zákonnými predpismi. S cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Účinný prostriedok nápravy by sa mal stanoviť aj v situáciách, keď nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o odovzdaní, ale žiadateľ tvrdí, že zodpovedný je iný členský štát, pretože jeho rodinný príslušník alebo v prípade maloletej osoby bez sprievodu jej príbuzný sa nachádzajú v inom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva by mal účinný prostriedok nápravy voči takýmto rozhodnutiam zahŕňať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj právnej a faktickej situácie v členskom štáte, do ktorého sa žiadateľ odovzdáva alebo vracia. Hlavným rozsahom účinného prostriedku nápravy by malo byť posúdenie toho, či existuje riziko porušenia základných práv žiadateľa na rešpektovanie rodinného života, práv dieťaťa alebo zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania.

Odôvodnenie

To, že v úvode odôvodnenia sa stanovuje právo na účinný prostriedok nápravy a odkazuje sa na judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP, znamená, že cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilnenie tohto práva.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V záujme rýchleho určenia zodpovednosti a alokácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu do jednotlivých členských štátov by sa mali čo najviac zjednodušiť a skrátiť lehoty na prekladanie dožiadaní o prevzatie a odpovede na ne, na predkladanie oznámení na účely prijatia späť a na vykonávanie odovzdaní, ako aj na podávanie odvolaní a rozhodovanie o odvolaniach.

(26)  V záujme rýchleho určenia zodpovednosti a alokácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu do jednotlivých členských štátov by sa mali čo najviac zjednodušiť a skrátiť lehoty na predkladanie dožiadaní o prevzatie a odpovede na ne, na predkladanie oznámení na účely prijatia späť a na vykonávanie odovzdaní, ako aj na podávanie odvolaní a rozhodovanie o odvolaniach, pričom by sa mali dodržiavať základné práva žiadateľov, práva zraniteľných osôb, najmä práva dieťaťa a základná zásada záujmov dieťaťa, ako aj právo na zlúčenie rodiny.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať kľúč založený na počte obyvateľovveľkosti hospodárstva členských štátov v spojení s hraničnou hodnotou, aby mohol tento mechanizmus slúžiť ako nástroj na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie v prospech niektorého členského štátu by sa malo aktivovať automaticky, keď počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je tento členský štát zodpovedný, prekročí 150 % hodnoty stanovenej v referenčnom kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať kľúč založený na počte obyvateľov, veľkosti hospodárstva členských štátov a na stupni stability v tretích krajinách, ktoré s nimi susedia, v spojení s hraničnou hodnotou, aby mohol tento mechanizmus slúžiť ako nástroj na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie v prospech niektorého členského štátu by sa malo aktivovať automaticky, keď počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je tento členský štát zodpovedný, prekročí 150 % hodnoty stanovenej v referenčnom kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Mala by sa zriadiť sieť príslušných orgánov členských štátov, ktorej činnosť bude uľahčovať Agentúra Európskej únie pre azyl, s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení.

(42)  Mala by sa zriadiť sieť príslušných orgánov členských štátov, ktorej činnosť bude uľahčovať Agentúra Európskej únie pre azyl, s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení. Táto sieť by mala umožňovať spoluprácu s orgánmi v krajinách tranzitu, krajinách pôvodu, kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách, krajinách európskeho susedstva, ako aj s medzinárodnými organizáciami, najmä s agentúrami Organizácie Spojených národov, a mimovládnymi organizáciami.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  S cieľom posúdiť, či nápravný alokačný mechanizmus stanovený v tomto nariadení plní svoj cieľ, ktorým je zaistiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a zmierniť neprimeraný tlak, ktorému sú vystavené niektoré členské štáty, by Komisia mala preskúmať fungovanie nápravného alokačného mechanizmu a najmä overiť, či hraničná hodnota pre aktivovanie a ukončenie nápravnej alokácie účinne zabezpečuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchly prístup žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany v situáciách, keď niektorý členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia.

(52)  S cieľom posúdiť, či nápravný alokačný mechanizmus stanovený v tomto nariadení plní svoj cieľ, ktorým je zaistiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a zmierniť neprimeraný tlak, ktorému sú vystavené niektoré členské štáty, by Komisia mala preskúmať fungovanie nápravného alokačného mechanizmu a najmä overiť, či hraničná hodnota pre aktivovanie a ukončenie nápravnej alokácie účinne zabezpečuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a rýchly prístup žiadateľov ku konaniam o udelení medzinárodnej ochrany v situáciách, keď niektorý členský štát čelí neprimerane vysokému počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je zodpovedný podľa tohto nariadenia. Komisia by v tejto súvislosti mala pravidelne zverejňovať počty žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré dostávajú jednotlivé členské štáty, vrátane miery kladných odpovedí, pôvodu žiadateľov a času potrebného na spracovanie každej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  „maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba, ktorá prichádza na územie členských štátov bez sprievodu dospelej osoby, ktorá je za ňu zodpovedná či už podľa práva alebo praxe príslušného členského štátu, pokiaľ sa skutočne nenachádza v opatere takejto dospelej osoby; patrí sem aj maloletá osoba, ktorá je ponechaná bez sprievodu po tom, ako vstúpila na územie členských štátov;

j)  „maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba, ktorá prichádza na územie členských štátov bez sprievodu dospelej osoby, ktorá je za ňu zodpovedná či už podľa práva alebo praxe príslušného členského štátu, pokiaľ sa skutočne nenachádza v opatere takejto dospelej osoby; patrí sem aj maloletá osoba, ktorá je ponechaná bez sprievodu po tom, ako vstúpila na územie členských štátov, ako aj maloleté osoby, ktoré boli odlúčené od oboch rodičov alebo od ich predchádzajúceho zákonného alebo obvyklého primárneho opatrovníka;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti pojmu „maloleté osoby bez sprievodu“.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pred uplatnením kritérií na určenie zodpovedného členského štátu v súlade s kapitolami III a IV prvý členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu:

vypúšťa sa

a)  posúdi, či je žiadosť o medzinárodnú ochranu neprípustná podľa článku 33 ods. 2 písm. b) a c) smernice 2013/32/EÚ, ak sa krajina, ktorá nie je členským štátom, považuje za prvú krajinu azylu alebo za bezpečnú tretiu krajinu pre žiadateľa, a

 

b)   posúdi žiadosť v zrýchlenom konaní podľa článku 31 ods. 8 smernice 2013/32/EÚ v prípade, že:

 

i)   žiadateľ je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorá je označená ako bezpečná krajina pôvodu na spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením [návrh COM (2015) 452 z 9. septembra 2015], alebo je osobou bez štátnej príslušnosti a mal pôvodne obvyklý pobyt v tejto tretej krajine alebo alebo

 

ii)   žiadateľa možno zo závažných dôvodov považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok členského štátu alebo bol žiadateľ nútene vyhostený zo závažných dôvodov verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku podľa vnútroštátneho práva.

 

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  o skutočnosti, že právo požiadať o medzinárodnú ochranu nezahŕňa právo žiadateľa vybrať si členský štát, ktorý bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu;

a)  o skutočnosti, že právo požiadať o medzinárodnú ochranu nezahŕňa právo žiadateľa vybrať si členský štát, ktorý bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, okrem prípadu, že tento žiadateľ je oprávnený na zlúčenie rodiny;

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné pre riadne porozumenie zo strany žiadateľa, informácie sa poskytnú aj ústne, napríklad v súvislosti s osobným pohovorom uvedeným v článku 7.

Ak je to potrebné pre riadne porozumenie zo strany žiadateľa, informácie sa poskytnú aj ústne, napríklad v súvislosti s osobným pohovorom uvedeným v článku 7. Vždy, keď je žiadateľom maloletá osoba, informácie sa jej poskytnú spôsobom vhodným pre deti.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je riešiť špecifickú situáciu maloletých osôb tým, že sa posilnia ich práva. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom 7, 8 a 10.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobný pohovor sa vedie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, a v ktorom je schopný komunikovať. V prípade potreby musia mať členské štáty k dispozícii tlmočníka, ktorý je schopný zabezpečiť náležitú komunikáciu medzi žiadateľom a osobou, ktorá vedie osobný pohovor.

3.  Osobný pohovor sa vedie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie a v ktorom je schopný komunikovať, v prípade potreby spôsobom vhodným pre deti. V prípade potreby musia mať členské štáty k dispozícii tlmočníka, ktorý je schopný zabezpečiť náležitú komunikáciu medzi žiadateľom a osobou, ktorá vedie osobný pohovor.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je riešiť špecifickú situáciu maloletých osôb tým, že sa posilnia ich práva. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom 6, 8 a 10.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pri všetkých postupoch ustanovených v tomto nariadení zvažujú predovšetkým najlepšie záujmy dieťaťa.

1.  Členské štáty pri všetkých postupoch ustanovených v tomto nariadení systematicky posudzujú a zvažujú predovšetkým záujmy dieťaťa.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť práva maloletých osôb a povinnosti členských štátov voči nim. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 8.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát , v ktorom maloletá osoba bez sprievodu povinnosť sa zdržiavať, zabezpečí, aby v príslušných konaniach stanovených týmto nariadením maloletú osobu bez sprievodu zastupoval a/alebo jej poskytoval pomoc zástupca. Zástupca musí mať kvalifikáciu a znalosti na zabezpečenie toho, aby sa počas konaní uskutočňovaných podľa tohto nariadenia zohľadnili najlepšie záujmy maloletej osoby. Takýto zástupca má prístup k obsahu príslušných dokumentov v spise o žiadateľovi vrátane osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu.

Každý členský štát, v ktorom sa maloletá osoba bez sprievodu zdržiava, zabezpečí, aby bol ihneď po príchode určený primerane kvalifikovaný zástupca, ktorý bude maloletú osobu bez sprievodu zastupovať a/alebo jej poskytovať pomoc v príslušných konaniach stanovených týmto nariadením. Zástupca musí mať kvalifikáciu a znalosti na zabezpečenie toho, aby sa počas konaní uskutočňovaných podľa tohto nariadenia zohľadnili záujmy maloletej osoby. Takýto zástupca má prístup k obsahu príslušných dokumentov v spise o žiadateľovi vrátane osobitného informačného materiálu pre maloleté osoby bez sprievodu.

Týmto odsekom nie sú dotknuté príslušné ustanovenia článku 25 smernice 2013/32/EÚ.

Týmto odsekom nie sú dotknuté príslušné ustanovenia článku 25 smernice 2013/32/EÚ.

 

Vzhľadom na ich zraniteľnosť by maloleté osoby bez sprievodu nemali byť odovzdávané do iného členského štátu s výnimkou prípadu, keď je takéto odovzdanie v záujme dieťaťa.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť práva maloletých osôb bez sprievodu a zdôrazniť, že štát za ne nesie zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  možnosti zlúčenia rodiny;

a)  zachovanie rodinného života vrátane možností zlúčenia rodiny;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť záruky pre maloleté osoby tým, že sa rozšíri rozsah povinností členských štátov voči nim. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi k článku 8.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 3

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamestnanci príslušných orgánov uvedených v článku 47, ktorý vybavujú žiadosti týkajúce sa maloletých osôb bez sprievodu, musia absolvovať príslušnú odbornú prípravu s ohľadom na osobitné potreby maloletých osôb a v tejto odbornej príprave pokračovať.

Zamestnanci príslušných orgánov uvedených v článku 47, ktorí vybavujú žiadosti týkajúce sa maloletých osôb bez sprievodu, musia absolvovať príslušnú odbornú prípravu s ohľadom na osobitné potreby maloletých osôb a v tejto odbornej príprave pokračovať. Takáto odborná príprava zahŕňa časti týkajúce sa posudzovania rizík s cieľom zameriavať starostlivosť a ochranu v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa, s osobitným dôrazom na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a zneužívania, ako aj odbornú prípravu v oblasti osvedčených postupov na predchádzanie prípadom zmiznutia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je riešiť špecifickú situáciu maloletých osôb tým, že sa posilnia záruky, že príslušné orgány členských štátov s nimi budú primerane zaobchádzať. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom 7, 8 a 10.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 10 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak neexistuje rodinný príslušník alebo príbuzný uvedený v odsekoch 2 a 3, zodpovedným členským štátom je ten, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu prvýkrát podala svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v najlepšom záujme maloletej osoby.

Ak neexistuje rodinný príslušník alebo príbuzný uvedený v odsekoch 2 a 3, zodpovedným členským štátom je ten, v ktorom sa maloletá osoba bez sprievodu zdržiava alebo v ktorom podala žiadosť o udelenie azylu, za predpokladu, že to je v záujme maloletej osoby.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 8. Štát nesie zodpovednosť za každú maloletú osobu bez sprievodu, ktorá sa nachádza na jeho území.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu môže kedykoľvek pred tým, než je určený zodpovedný štát, požiadať iný členský štát o prevzatie žiadateľa s cieľom zlúčiť akékoľvek osoby blízke rodine, a to aj keď tento iný členský štát nie je zodpovedným podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a článku 18. Dotknuté osoby musia svoj súhlas vyjadriť písomne.

Členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, môže kedykoľvek pred tým, než je určený zodpovedný členský štát, požiadať iný členský štát o prevzatie žiadateľa s cieľom zlúčiť akýchkoľvek rodinných príbuzných alebo na základe rodinných, kultúrnych alebo sociálnych väzieb či jazykových zručností, ktoré by uľahčili integráciu žiadateľa v tomto inom členskom štáte, a to aj keď tento iný členský štát nie je zodpovedným podľa kritérií stanovených v článkoch 10 až 13 a článku 18. Dotknuté osoby musia svoj súhlas vyjadriť písomne.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

Článok 29 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nezaistia osobu len z toho dôvodu, že v súvislosti s ňou prebieha konanie podľa tohto nariadenia.

Členské štáty nezaistia osobu len z toho dôvodu, že v súvislosti s ňou prebieha konanie podľa tohto nariadenia. Zaistenie je vždy krajným opatrením a vždy sa uprednostňujú iné alternatívy. Na deti sa zaistenie neuplatňuje, keďže zaistenie nikdy nemôže byť v záujme dieťaťa. Maloleté osoby a rodiny s maloletými deťmi sa ubytovávajú spolu v neväzobných zariadeniach komunitného typu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby boli pre deti prijaté primerané opatrenia so zreteľom na ich záujem.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra Európskej únie pre azyl zriadi sieť príslušných orgánov uvedených v článku 47 ods. 1 a bude uľahčovať jej činnosť s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení.

Agentúra Európskej únie pre azyl zriadi sieť príslušných orgánov uvedených v článku 47 ods. 1 a bude uľahčovať jej činnosť s cieľom posilniť praktickú spoluprácu a zdieľanie informácií týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia vrátane vypracúvania praktických nástrojov a usmernení. Príslušné orgány kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a krajín európskeho susedstva môžu byť vyzvané na spoluprácu s touto sieťou.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.9.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

9

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Josef Weidenholzer

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (17.5.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gérard Deprez

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorého účelom je prepracovanie a nahradenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. V súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou sa ukázalo, že je potrebné reformovať dublinský systém s cieľom zjednodušiť a zlepšiť jeho účinnosť v praxi a zároveň zohľadniť skutočnosť, že niektoré členské štáty boli vystavené neprimeranému tlaku, pokiaľ ide o žiadosti.

Nápravný mechanizmus

Rozpočtové prostriedky potrebné na vykonávanie tohto návrhu predstavujú 1,828 miliardy EUR na obdobie 2017 – 2020. Táto suma by mala zahŕňať náklady na odovzdanie, hneď ako bol v prípade členského štátu aktivovaný nápravný mechanizmus, a zriadenie a prevádzku elektronického systému na registráciu a automatickú alokáciu žiadateľov o azyl, ako aj náklady na vytvorenie dodatočnej prijímacej kapacity a poskytovanie potravín a základných služieb odovzdaným žiadateľom o azyl.

Spravodajca berie na vedomie pozíciu Komisie, ktorá stanovuje prahovú hodnotu počtu žiadostí o azyl, po ktorej dosiahnutí sa automaticky aktivuje nápravný alokačný mechanizmus. Považuje za potrebné stanoviť takúto prahovú hodnotu s cieľom zabrániť tomu, aby členské štáty museli čeliť neprimeranému tlaku, pokiaľ ide o žiadosti o azyl, a odradiť ich od toho, aby žiadali o využitie tohto mechanizmu, ak na základe distribučného kľúča prijali iba malý počet žiadateľov o azyl.

Spravodajca sa však domnieva, že stanovením prahu aktivácie na 150 % referenčného podielu členských štátov Komisia nadmerne zaťažuje niektoré členské štáty, pretože pred tým, ako sa aktivuje mechanizmus solidarity, na ne kladie výlučnú zodpovednosť za spracovanie počtu žiadostí, ktorý o polovicu presahuje ich kapacity. Takisto sa domnieva, že príliš nízka prahová hodnota bez dodatočných podmienok by mohla viesť k tomu, že členské štáty stratia zo zreteľa zodpovednosť za kontrolu a riadenie hraníc. Navrhuje preto stanoviť tento prah na 100 % referenčného podielu členského štátu a zabrániť možnému nedbalému prístupu k riadeniu hraníc pridaním doložky o vzájomnej solidarite, ktorá umožní pozastavenie nápravného mechanizmu v prípade, keď si členský štát neplní riadne svoje povinnosti v oblasti riadenia vonkajších hraníc podľa nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Napokon navrhuje stanoviť ukončenie uplatňovania nápravného mechanizmu len vtedy, keď počet žiadostí o azyl v členskom štáte, ktorý je podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu, sa zníži na 90 % referenčného podielu, čím sa predíde opakovaným a opätovným vstupom do systému.

Náklady na odovzdanie

Zo stanovenej sumy 1,828 miliardy EUR sa 375 miliónov EUR vyčleňuje na úhradu nákladov na odovzdanie medzi členskými štátmi pre celkovo 750 000 odovzdaných osôb. V článku 42 návrhu prepracovaného znenia sa uvádza, že členskému štátu podporenému prostredníctvom alokačného mechanizmu, ktorý vykonáva odovzdanie žiadateľa o azyl do štátu alokácie, by sa mala preplatiť paušálna suma 500 EUR na každú odovzdanú osobu.

Spravodajca súhlasí s návrhom, podľa ktorého štát, ktorý je zodpovedný za odovzdanie, má nárok na náhradu nákladov. Domnieva sa, že paušálna náhrada je odôvodnená, pretože umožňuje vyhnúť sa obrovskej byrokratickej záťaži spojenej s kontrolou skutočných nákladov. Domnieva sa však, že pri stanovení tejto sumy na 500 EUR na každú odovzdanú osobu Komisia z dôvodu, že akékoľvek dodatočné sumy, ktoré presahujú skutočné náklady, môžu pomôcť najviac zaťaženým členským štátom, nezohľadňuje nedávno zriadený nástroj núdzovej pomoci(1), ktorý má doplniť opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré čelia okrem iného náhlemu hromadnému prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín (utečencov a migrantov) na ich územie.

Spravodajca preto navrhuje určiť výšku tejto paušálnej sumy na 300 EUR na každú odovzdanú osobu, čo je suma, ktorá sa o niečo viac približuje skutočným odhadovaným nákladom. Celková suma na odovzdania na obdobie 2017 – 2020 by teda predstavovala 225 miliónov EUR, čo by umožnilo úspory vo výške 150 miliónov EUR. Z týchto úspor by sa mohlo aspoň 110 miliónov EUR použiť na rezervu na núdzovú pomoc (30 miliónov EUR v roku 2017 a 40 miliónov EUR ročne v rokoch 2018 a 2019) pred uplynutím platnosti jej právneho základu v marci 2019.

Finančná solidarita a vytvorenie „dublinskej rezervy“ v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie, ktorého účelom je uložiť členským štátom povinnosť poskytnúť finančný príspevok, ak odmietnu prevziať zodpovednosť za žiadateľov o azyl, ktorí im boli alokovaní v rámci distribučného mechanizmu, je legitímny, nevyhnutný a primeraný. Zdôrazňuje, že takýto povinný finančný príspevok nemá v žiadnom prípade povahu sankcie, ale predstavuje spravodlivý podiel na nevyhnutnej solidarite medzi členskými štátmi (článok 80 ZFEÚ). Domnieva sa však, že finančný mechanizmus, ktorý v tomto prípade stanovila Komisia, nie je najvhodnejší, a to pokiaľ ide o sumu či metódu.

Spravodajca navrhuje, aby členský štát, ktorý si plní povinnosti podľa nápravného alokačného mechanizmu, zaplatil z finančnej solidarity za každého žiadateľa, ktorý by mu bol inak alokovaný, sumu vo výške 50 000 EUR v prvom a druhom roku, 75 000 EUR v treťom a štvrtom roku a 100 000 EUR v piatom a každom nasledujúcom roku. Tieto sumy by boli v plnej výške uhradené do Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktorý bol vytvorený nariadením (EÚ) č. 516/2014, na účely zriadenia „dublinskej rezervy“. Túto rezervu možno, samozrejme, vytvoriť len po preskúmaní fondu AMIF, ktoré sa má podľa článku 60 nariadenia 514/2014 a článku 28 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 vykonať najneskôr do 30. júna 2020. Ak členský štát úhradu neposkytne, Komisia zadrží tieto sumy z platieb, ktoré tomuto členskému štátu prináležia z iných fondov Únie.

Prostriedky v rámci tejto „dublinskej rezervy“ majú pokryť prideľovanie paušálnej sumy na žiadateľa o azyl a majú byť pomerne rozdelené medzi členské štáty, ktoré sa na nápravnom alokačnom mechanizme riadne zúčastňujú. V rozhodnutí (EÚ) 2015/1601 sa spresňuje, že opatrenia na premiestnenie sú finančne podporované z fondu AMIF. Členské štáty premiestnenia dostanú na tento účel paušálnu sumu vo výške 6 000 EUR na každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu, ktorý bol premiestnený na ich územie. Na presídlenie sa poskytuje suma 10 000 EUR na osobu. Spravodajca sa preto domnieva, že je vhodné, aby sa členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na tomto mechanizme solidarity, poskytovala finančná podpora. V rámci tohto navrhovaného systému by sa sumy tejto finančnej podpory stanovené na žiadateľa zvýšili úmerne k záťaži, ktorú musia znášať niektoré členské štáty v dôsledku neúčasti iných štátov.

Automatizovaný systém registrácie a monitorovania žiadostí

Z 1,828 miliardy EUR je 3,603 milióna EUR určených do rozpočtu agentúry eu-LISA na prípravu, navrhovanie a prevádzkové riadenie automatizovaného informačného systému na alokáciu žiadateľov o azyl. Keď sa prostredníctvom automatizovaného systému na registráciu a monitorovanie žiadostí a alokačného mechanizmu podľa článku 44 určí členský štát alokácie, táto informácia musí byť automaticky vložená do systému Eurodac. Preto je potrebné zaistiť interoperabilitu medzi centrálnym systémom nápravného mechanizmu a centrálnym systémom Eurodac.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201121 by mala byť zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

(30)  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201121 by mala byť zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému, jeho interoperabilitu s ostatnými systémamikomunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

___

___

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať kľúč založený na počte obyvateľov a veľkosti hospodárstva členských štátov v spojení s hraničnou hodnotou, aby mohol tento mechanizmus slúžiť ako nástroj na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie v prospech niektorého členského štátu by sa malo aktivovať automaticky, keď počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je tento členský štát zodpovedný, prekročí 150 % hodnoty stanovenej v referenčnom kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

(32)  Pri uplatňovaní nápravného alokačného mechanizmu by sa mal ako referencia používať kľúč založený na počte obyvateľov a veľkosti hospodárstva členských štátov v spojení s hraničnou hodnotou, aby mohol tento mechanizmus slúžiť ako nástroj na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie v prospech niektorého členského štátu by sa malo aktivovať automaticky, keď počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je tento členský štát zodpovedný, prekročí 100 % hodnoty stanovenej v referenčnom kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie každého členského štátu, na účely tohto výpočtu by sa k počtu žiadostí o medzinárodnú ochranu mal pripočítať počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené do daného členského štátu.

Odôvodnenie

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci alokačného mechanizmu by sa náklady na odovzdanie žiadateľa do členského štátu alokácie mali nahrádzať z rozpočtu EÚ.

(34)  V rámci alokačného mechanizmu by sa náklady na odovzdanie žiadateľa do členského štátu alokácie mali nahrádzať z rozpočtu EÚ ako paušálna suma vo výške 300 EUR na odovzdanú osobu.

Odôvodnenie

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Členský štát alokácie sa môže rozhodnúť, že nebude prijímať alokovaných žiadateľov, pričom v takomto prípade by mal túto informáciu vložiť do automatizovaného systému a informovať ostatné členské štáty, komisiu a Agentúru Európskej únie pre azyl. Následne by sa žiadatelia, ktorí mali byť alokovaní tomuto členskému štátu, alokovali iným členským štátom. Členský štát, ktorý sa dočasne nezúčastňuje nápravnej alokácie, by mal odviesť príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR za každého neprijatého žiadateľa členskému štátu, ktorý bol určený ako zodpovedný za posúdenie dotknutých žiadostí. Komisia by mala stanoviť praktické modality vykonávania mechanizmu príspevku solidarity vo vykonávacom akte. Agentúra Európskej únie pre azyl bude monitorovať uplatňovanie mechanizmu finančnej solidarity a každý rok podá Komisii v tejto súvislosti správu.

(35)  Členský štát alokácie, ktorý neprijíma alokovaných žiadateľov počas obdobia dvanástich mesiacov, by mal túto informáciu vložiť do automatizovaného systému a informovať ostatné členské štáty, Komisiu a Agentúru Európskej únie pre azyl. Následne by sa žiadatelia, ktorí mali byť alokovaní tomuto členskému štátu, alokovali iným členským štátom. Mal by sa zriadiť fond („dublinský rezervný fond“) a členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom alokačnom mechanizme, by mal do neho s ohľadom na každého alokovaného žiadateľa, ktorého tento členský štát neprijme, zaplatiť ročné platby vo výške 50 000 EUR za prvý a druhý rok, 75 000 EUR za tretí a štvrtý rok a 100 000 EUR za nasledujúce roky. Finančné prostriedky v rámci dublinského rezervného fondu sú určené na pokrytie paušálnej sumy poskytovanej na každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu a sú proporcionálne rozdelené medzi členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na nápravnom alokačnom mechanizme. Ak členský štát nezaplatí, Komisia by mala odčítať rovnakú sumu z platieb, ktoré tomuto členskému štátu prináležia z iných fondov Únie. Komisia by mala stanoviť praktické spôsoby uplatňovania uvedenej zásady vo vykonávacom akte, pričom Agentúra Európskej únie pre azyl bude monitorovať a každoročne Komisii predkladať správy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Mala by sa zabezpečiť kontinuita medzi systémom pre určovanie zodpovedného členského štátu, ktorý ustanovilo nariadenie (EÚ) č. 604/2013, a systémom stanoveným týmto nariadením. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a nariadením [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013] .

(41)  Mala by sa zabezpečiť kontinuita medzi systémom pre určovanie zodpovedného členského štátu, ktorý bol ustanovený nariadením (EÚ) č. 604/2013, a systémom stanoveným týmto nariadením. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a nariadením [návrh nariadenia, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013]. Keď bol prostredníctvom automatizovaného systému pre registráciu a monitorovanie žiadostí a pre alokačný mechanizmus stanovený v článku 44 určený členský štát alokácie, táto informácia by mala byť automaticky vložená do systému Eurodac. Preto je potrebné zaistiť interoperabilitu medzi centrálnym systémom nápravného mechanizmu a centrálnym systémom Eurodac.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť prepojenie medzi oboma predmetnými nariadeniami s cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi týmito dvoma systémami na základe ich interoperability.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa uplatní, ak automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 ukáže, že počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný na základe kritérií uvedených v kapitole III, v článku 3 ods. 2 alebo 3, v článku 18 a v článku 19, spolu s počtom skutočne presídlených osôb presahuje 150 % referenčného počtu pre daný členský štát stanoveného podľa kľúča uvedeného v článku 35.

2.  Odsek 1 sa uplatní, ak automatizovaný systém uvedený v článku 44 ods. 1 ukáže, že počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný na základe kritérií uvedených v kapitole III, v článku 3 ods. 2 alebo 3, v článku 18 a v článku 19, spolu s počtom skutočne presídlených osôb presahuje 100 % referenčného počtu pre daný členský štát stanoveného podľa kľúča uvedeného v článku 35.

Odôvodnenie

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 37 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná solidarita

Finančná solidarita a zriadenie „dublinského rezervného fondu“

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát môže na konci trojmesačného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne na konci každého dvanásťmesačného obdobia do automatizovaného systému vložiť informáciu, že sa nebude ako členský štát alokácie dočasne zúčastňovať na nápravnom alokačnom mechanizme stanovenom v kapitole VII tohto nariadenia, a túto skutočnosť oznámi členským štátom, Komisii a Agentúre Európskej únie pre azyl.

1.  Členský štát, ktorý si neplní povinnosti v rámci nápravného alokačného mechanizmu stanovené v kapitole VII ako členský štát alokácie, by mal na konci trojmesačného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne na konci každého dvanásťmesačného obdobia vložiť do automatizovaného systému túto informáciu a oznámiť túto skutočnosť členským štátom, Komisii a Agentúre Európskej únie pre azyl.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci dvanásťmesačného obdobia uvedeného v odseku 2 automatizovaný systém oznámi členskému štátu, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom alokačnom mechanizme, počet žiadateľov, pre ktorých by inak bol členským štátom alokácie. Tento členský štát následne odvedie príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR za každého žiadateľa, ktorý by mu bol inak počas príslušného dvanásťmesačného obdobia alokovaný. Príspevok solidarity sa vyplatí členskému štátu, ktorý bol určený ako zodpovedný za posúdenie príslušných žiadostí.

3.  Na konci dvanásťmesačného obdobia uvedeného v odseku 2 automatizovaný systém oznámi členskému štátu, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom alokačnom mechanizme, počet žiadateľov, pre ktorých by inak bol členským štátom alokácie. Zriadi sa fond („dublinský rezervný fond“) a členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom alokačnom mechanizme, do neho s ohľadom na každého alokovaného žiadateľa, ktorého tento členský štát neprijme, zaplatí ročné platby vo výške 50 000 EUR za prvý a druhý rok, 75 000 EUR za tretí a štvrtý rok a 100 000 EUR za nasledujúce roky. Finančné prostriedky v rámci dublinského rezervného fondu pokrývajú poskytovanie paušálnej sumy na každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu a sú proporcionálne rozdelené medzi členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na nápravnom alokačnom mechanizme. Ak členský štát nezaplatí, Komisia odčíta rovnakú sumu z platieb, ktoré tomuto členskému štátu prináležia z iných fondov Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu dostane za každú osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) jednorazovú sumu vo výške 500 EUR ako náhradu nákladov na odovzdanie žiadateľa do členského štátu alokácie. Táto finančná podpora sa poskytuje uplatnením postupov stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014.

Členský štát podporený prostredníctvom alokačného mechanizmu dostane za každú osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) jednorazovú sumu vo výške 300 EUR ako náhradu nákladov na odovzdanie žiadateľa do členského štátu alokácie. Táto finančná podpora sa poskytuje uplatnením postupov stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014.

Odôvodnenie

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Automatizovaný systém zašle členským štátom a Komisii oznámenie, hneď ako počet žiadostí v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, pre ktoré je podľa tohto nariadenia zodpovedným členským štátom, klesne pod 150 % jeho podielu stanoveného podľa článku 35 ods. 1.

Automatizovaný systém zašle členským štátom a Komisii oznámenie, hneď ako počet žiadostí v členskom štáte podporenom prostredníctvom alokačného mechanizmu, pre ktoré je podľa tohto nariadenia zodpovedným členským štátom, klesne pod 90 % jeho podielu stanoveného podľa článku 35 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak si členský štát riadne neplní povinnosti v oblasti riadenia svojich vonkajších hraníc v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16241a, Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o pozastavení nápravného alokačného mechanizmu. Rozhodnutie o pozastavení tohto mechanizmu je platné na pevne stanovené obdobie nanajvýš jedného roka.

 

___

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Interoperabilita medzi počítačovým systémom a systémom Eurodac je zabezpečená prostredníctvom priameho komunikačného kanálu medzi centrálnymi systémami, aby sa umožnilo automatické poskytovanie informácií týkajúcich sa určenia členského štátu alokácie prostredníctvom nápravného mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 je zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

3.  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 by mala byť zodpovedná za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho systému, jeho interoperabilitu s ostatnými systémamikomunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi infraštruktúrami.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Gérard Deprez

15.6.2016

Prerokovanie vo výbore

9.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Dátum predloženia v EP

4.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

16

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Dátum predloženia

6.11.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia