Процедура : 2017/2200(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2017

Внесени текстове :

A8-0346/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0422

ДОКЛАД     
PDF 685kWORD 72k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Даниеле Виоти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0346/2017),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

В.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1 646 съкращения в Almaviva Contact SpA - предприятие, осъществяващо дейност в икономическия отрасъл от разделение 82 по NACE Rev 2 (Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност) в региона на ниво 2 по NUTS Лацио в Италия (ITI4); като има предвид, че се очаква 1 610 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че Италия има право на финансово подпомагане в размер на 3 347 370 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 578 950 EUR;

2.  отбелязва, че италианските органи са подали заявлението на 9 май 2017 г. и че след като Италия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 26 септември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  припомня, че икономическата криза оказа значителен натиск върху цената на маркетинговите услуги и помощта за купувачите на стоки и услуги, което доведе до намаляване на оборота и печалбата на доставчиците на услуги; като има предвид факта, че разходите за труд са най-голямата част от производствените разходи в сектора на телефонните центрове, отбелязва, че предприятията са реагирали на тези неблагоприятни условия чрез преместване, интервенции върху разходите за труд или закриване; изразява съжаление, че в периода между 2009 г. и първото тримесечие на 2014 г. една трета от всички италиански предприятия в сектора са прекратили дейността си;

4.  отчита, че настоящите съкращения са пряко свързани с намаляването на приходите на центъра на Almaviva в Рим с 45% между 2011 и 2016 г.; изразява съжаление, че не е било възможно да се постигне споразумение с обединеното синдикално представителство (RSU) относно план за уеднаквяване на разходите за труд в Almaviva в Рим с тези в други работни центрове на Almaviva в Италия, което е щяло ефективно да доведе до намаляване на заплатите, като вследствие на това се стига до закриване на центъра в Рим;

5.  отбелязва, че работниците в сектора на телефонните центрове следва да бъдат защитени по-добре, като това означава по-специално да се предотврати преместване на персонал от един център към друг, което се използва като специална стратегия за налагане на масови уволнения;

6.  признава, че в регионалната и местната икономика се наблюдава бавно възстановяване на жизнеспособността след големите трудности в резултат на икономическата и финансова криза и че е налице опасност това възстановяване да бъде спряно или прекъснато в резултат на масовите съкращения; подчертава решаващото значение на активните мерки на пазара на труда, като тези, съфинансирани от ЕФПГ, за да се предотврати това;

7.  отбелязва, че 79% от избраните бенефициери са жени и че повечето от тях са на възраст между 30 и 55 години; изразява съжаление, че не е било възможно да се намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално предвид факта, че за жените в тази възрастова група има по-малка вероятност да останат и да напредват на пазара на труда поради трудностите при намирането на баланс между професионалния и личния живот в резултат на техните задължения като лица, полагащи домашни грижи без заплащане, както и поради липса на равни възможности на работното място;

8.  подчертава, че обучението и другите персонализирани услуги следва в пълна степен да вземат предвид характеристиките на тази група работници, по-специално високия процент на жените; приветства включването на прогнозна сума в размер на 680 000 EUR за възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица;

9.  приветства факта, че италианските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за избраните бенефициери на 6 април 2017 г., преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

10.  отбелязва, че Италия планира осем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) индивидуална ориентация, (ii) помощ при търсене на работа, (iii) обучение, преквалификация и професионално обучение, (iv) ваучери за повторно наемане на работа, (v) подкрепа за предприемачеството, (vi) помощ за започване на стопанска дейност, (vii) възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица, и viii) възстановяване на разходите за мобилност; отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 17,4% от общия пакет от персонализирани услуги, под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на избраните бенефициери в дейности по търсене на работа или дейности по обучение;

11.  приветства създаването на комисия, съставена от Министерството на икономическото развитие (MiSE1a), ANPAL1b, регион Лацио и синдикални организации, която да определи стратегията и намесите в подкрепа на бившите работници на Almaviva, както и да изготви съгласувания пакет от персонализирани услуги;

12.  разбира, че използването на ваучери за повторно наемане на работа е нова услуга, която е била използвана само в един случай преди това; подчертава, че е важно да бъде извършена пълна оценка на ефективността на подобни мерки, след като е минало достатъчно време, за да има данни на разположение;

13.  подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена помощ от други финансови инструменти на Съюза, но че те ще бъдат допълнени с действия, които ще бъдат финансирани от ЕСФ или само с национални средства;

14.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  приветства ангажимента на правителството на Италия за определяне на нова правна рамка за работниците в телекомуникациите с цел избягване на по-нататъшни случаи като този, който е предмет на заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Италия — EGF/2017/004 IT/Almaviva

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид следното:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 9 май 2017 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Almaviva Contact SpA в Италия. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Италия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 3 347 370 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 3 347 370 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от [датата на приемането му].

(4)Done at,Съставено в ... на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Италия и предложението на Комисията

На 26 септември 2017 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Италия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от Almaviva Contact SpA, предприятие, осъществяващо дейност в разделение 82 по NACE Rev 2 (Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност) в региона на ниво 2 по NUTS Лацио (ITI4) в Италия.

Това е петото заявление, което трябва да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г., и първото в сектора „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“. То се отнася до 1 664 съкратени работници, 1 610 от които се очаква да участват в предложените мерки, и се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 3 347 370 EUR от ЕФПГ за Италия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 9 май 2017 г. и към него е предоставяна допълнителна информация до 4 юли 2017 г. Комисията е приключила оценката си на 26 септември 2017 г. и е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ.

Икономическата криза увеличи натиска върху цените в сектора на телефонните центрове, като засили конкуренцията между доставчиците на услуги и понижи общата печалба. Като се има предвид, че разходите за труд представляват основната част от производствените разходи в този сектор, докладчикът изразява съжаление, че много доставчици на услуги са прибягнали към стратегии за намаляване на тежестта на разходите за персонал чрез преместване, намаляване на възнагражденията или дори закриване.

Приходите на центъра на Almaviva в Рим са намалели с 45% между 2011 и 2015 г. За съжаление, не е било възможно да се намери работещо решение на този спад, което е довело до закриване на работния център в Рим в края на 2016 г. Активните действия на пазара на труда като тези, съфинансирани от ЕФПГ, са от решаващо значение за успешното реинтегриране на над 1 600 съкратени работници на пазара на труда в контекста на бавно икономическо възстановяване. Поради тази причина докладчикът счита, че ЕС трябва да предприеме действия във възможно най-кратък срок, за да укрепи този вид инструменти, както и всички свои социални инструменти и инструменти за социална закрила.

Осемте вида мерки, които ще бъдат предоставени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

-Индивидуална ориентация: Това включва оценяване на уменията, изготвяне на профил на уменията на работниците и на лична програма за реинтеграция на всеки участник, както и процедурата по записване.

-Търсене на работа. Това ще включва активно търсене на работа, включително търсене на възможности за заетост на местно и регионално равнище, и услуги за намиране на подходяща работа.

-Обучение, преквалификация и професионално обучение. На участниците ще се предлага професионално обучение, насочено към преквалификация или придобиване на допълнителна квалификация от работниците с цел реализиране на възможностите за работа, установени по време на интензивното търсене на работа.

-Ваучер за повторно наемане на работа, посредством който се предоставя сума, която да бъде изразходвана за услуги по интензивно търсене на работа, предоставяни от акредитирани доставчици (публични или частни). Отразявайки пригодността за заетост на работника, стойността на ваучера може да варира между 500 и 5 000 EUR. На доставчиците на услуги ще се заплаща въз основа на пригодността за заетост на работника и вида на сключения трудов договор, като възнаграждението може да варира от 500 до 2 500 EUR за срочен договор с продължителност от поне шест месеца и от 1 000 до 5 000 EUR за безсрочни договори. Когато не е било възможно да се намери решение за съкратения работник, доставчикът на услуги ще получи фиксирана сума (такса за услуги) на участник. Таксата за услуги не може да превишава 106,5 EUR.

-Подкрепа за предприемачеството. Ще бъде предложен широк набор от мерки в подкрепа на съкратените работници, които възнамеряват да започнат собствена стопанска дейност.

-Помощ за започване на стопанска дейност. Работниците, започващи собствена стопанска дейност, ще получат до 15 000 EUR за начални разходи, за инвестиции в активи и за текущи разходи.

-Възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица. Предвидено е тези разходи да подлежат на възстановяване в размер до 1 700 EUR. С това се цели да бъдат покрити допълнителните разходи, които участниците, които имат задължения за полагане на грижи (за деца, възрастни хора, хора с увреждания т.н.), трябва да поемат, за да могат да се възползват от обучения или други мерки.

-Възстановяване на разходи за мобилност. За да се подпомогне географската мобилност на работниците в случай на повторно наемане на работа в предприятие, разположено на 80 км или повече от местоживеенето на работника, е предвидено възстановяване на първоначалните разходи за настаняване и транспорт в размер до 5 000 EUR.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Италианските органи са предоставили всички необходими гаранции за това, че:

-при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

-са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

-предприятието Almaviva Contact Spa, което е продължило дейността си след освобождаването на работниците, е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

-за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

-предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

-финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Италия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране са регионални ресурси, предоставени от Законодателен декрет № 2017/185 (24.9.2016 г.) и Фонда за професионалното обучение, управляван от ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от ANPAL, а регион Лацио ще бъде междинното звено на управляващия орган.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 3 347 370 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е петото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2017 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Писмо, изпратено от Марита Улвског, първи заместник–председател и изпълняващ длъжността председател на комисията по заетост и социални въпроси, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. от ИТАЛИЯ (COM(2017) 496 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL), както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група относно ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)   като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 1 646 работници, съкратени от Almaviva Contact S.p.A., осъществяващо дейност в икономическия отрасъл от разделение 82 по NACE Rev 2 (Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност);

Б)   като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията, Италия твърди, че въздействието на икономическата и финансова криза е поставило под значителен натиск цените (в посока намаляване) за маркетинговите услуги и помощта за купувачи на стоки и услуги, което е довело до преместване на фирми в сектора в страни с по-ниски разходи за труд, намаляване на техните разходи за труд или закриване;

В)   като има предвид, че 79,3% от работниците, обхванати от мерките, са жени, а 20,7% – мъже; като има предвид, че 85,2% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, а 13,9% са на възраст между 55 и 64 години;

Поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Италия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане в размер на 3 347 370 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 578 950 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от италианските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 26 септември 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. признава, че в региона на Лацио и в град Рим се наблюдава бавно възстановяване на жизнеспособността след големите трудности в резултат на икономическата и финансова криза и че е налице риск това възстановяване да бъде спряно или прекъснато в резултат на масовите съкращения;

4. изразява загриженост във връзка с отрицателния резултат от преговорите с обединеното синдикално представителство (RSU);

5. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват индивидуална ориентация, търсене на работа, обучение, ваучери за повторно наемане на работа, посредством които се предоставя сума, която да бъде изразходвана за услуги по интензивно търсене на работа, подкрепа за съкратените работници, които възнамеряват да започнат собствена стопанска дейност, включително помощ по отношение на разходите при започване на стопанска дейност, възстановяване на разходите на лица, полагащи грижи за зависими лица, и възстановяване на разходите за мобилност;

6. подчертава, че обучението и другите персонализирани услуги следва да вземат изцяло предвид характеристиките на тази група работници, по-специално високия процент на жените; приветства включването на прогнозна сума в размер на 680 000 EUR за възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица;

7. разбира, че използването на ваучери за повторно наемане на работа е нова услуга, която е била използвана само в един предишен случай; подчертава, че е важно да бъде извършена пълна оценка на ефективността на подобни мерки, след като мине достатъчно време, за да има данни на разположение;

8. приветства създаването на комисия (съставена от Министерството на икономическото развитие (MiSE)(1), ANPAL(2), регион Лацио и синдикални организации), която да определи стратегията и намесите в подкрепа на бившите работници на Almaviva, както и да изготви координирания пакет от персонализирани услуги;

9. отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще бъдат 17,4% от общия пакет от персонализирани мерки, което е много под тавана от 35%, определен в Регламента; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10. отбелязва, че италианските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11. приветства потвърждението, дадено от Италия, че финансовото участие от страна на ЕФПГ няма да замести действия, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

12. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

копие до Томас Хендел

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Писмо, изпратено на 12 октомври 2017 г. от Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 8 ноември 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0496 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 3 347 370 EUR за 1 646 съкратени работници в Almaviva Contact SpA. Предприятието осъществява дейност в икономическия отрасъл от разделение 82 по NACE Rev 2 (Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност). Направените от предприятието съкращения са в региона на ниво 2 по NUTS Лацио (ITI4).

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

Общоприет израз на вежливост и подпис

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност