Postup : 2017/2200(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0346/2017

Předložené texty :

A8-0346/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0422

ZPRÁVA     
PDF 596kWORD 67k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Daniele Viotti

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VýborU pro zaměstnanost a sociální věci
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0346/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Itálie podala v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 1 646 pracovníků ze společnosti Almaviva Contact SpA působící v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), a nacházející se v regionu úrovně NUTS 2 Lazio (ITI4) v Itálii; vzhledem k tomu, že se očekává, že se těchto opatření zúčastní 1 610 propuštěných pracovníků;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 347 370 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 5 578 950 EUR;

2.  konstatuje, že italské orgány podaly žádost dne 9. května 2017 a že poté, co Itálie poskytla dodatečné informace, dokončila Komise své posouzení dne 26. září 2017 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že v důsledku hospodářské krize se ceny marketingových služeb a podpory při nákupu zboží a služeb ocitly pod značným tlakem, což vedlo k poklesu obratu a ziskovosti poskytovatelů těchto služeb; s ohledem na skutečnost, že náklady na pracovní sílu představují v odvětví zprostředkovatelských středisek po telefonu („call centres“) zdaleka nejvyšší výrobní náklady, konstatuje, že podniky na tyto nepříznivé podmínky reagují přemístěním, snižováním nákladů na pracovní sílu nebo ukončením činnosti; vyjadřuje politování nad skutečností, že v období od roku 2009 do prvního čtvrtletí roku 2014 ukončila svou činnost třetina všech italských podniků působících v tomto odvětví;

4.  bere na vědomí, že stávající propouštění přímo souvisejí s 45% poklesem příjmů střediska společnosti Almaviva v Římě mezi roky 2011 a 2016; lituje, že se nepodařilo dosáhnout dohody se sjednoceným odborovým zastoupením (RSU) o plánu na vyrovnání nákladů práce ve středisku Almaviva Řím s dalšími středisky téže společnosti v Itálii, který by byl ovšem fakticky vyústil ve snížení mezd, což nakonec vedlo k uzavření římského střediska;

5.  konstatuje, že pracovníci v odvětví zprostředkovatelských středisek po telefonu by měli být více chráněni, což především znamená, že je třeba zabránit přesunům zaměstnanců z jednoho střediska do druhého, jež slouží jako zvláštní strategie k vyvolání hromadného propouštění;

6.  uznává, že regionální a místní hospodářství se z velkých potíží způsobených hospodářskou a finanční krizí zotavuje jen pomalu a že masové propouštění může tento proces zastavit nebo přerušit; zdůrazňuje, že aby k této situaci nedošlo, jsou aktivní opatření na pracovním trhu, k nimž patří opatření spolufinancovaná z EFG, absolutně klíčová;

7.  konstatuje, že 79 % cílových příjemců jsou ženy a velká většina z nich je ve věku 30 až 55 let; lituje, že se nepodařilo nalézt schůdné řešení, které by zabránilo jejich propuštění, a to zejména s ohledem na skutečnost, že u žen v této věkové skupině je již tak méně pravděpodobné, že zůstanou a budou postupovat na trhu práce, neboť je vzhledem k jejich povinnostem neformálních pečovatelek obtížné dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a na pracovištích se jim nedostává rovných příležitostí;

8.  zdůrazňuje, že odborná příprava a další individualizované služby by měly plně zohledňovat typické rysy této skupiny pracovníků, zejména vysoký podíl žen; vítá, že do finanční pomoci bylo zahrnuto odhadem 680 000 EUR, které jsou určeny na úhradu výdajů osob pečujících o závislé osoby;

9.  vítá skutečnost, že italské orgány zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům dne 6. dubna 2017, tedy s předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor opatření;

10.  bere na vědomí, že Itálie plánuje zavést pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, osm druhů opatření: i) individuální orientace, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání, iv) příspěvky na opětovné zaměstnání, v) podpora podnikání, vi) příspěvek na zahájení podnikání, vii) náhrada výdajů pro osoby pečující o závislé osoby a viii) náhrada výdajů na mobilitu; konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou z celkového balíčku individualizovaných opatření tvořit 17,4 %, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

11.  vítá zřízení výboru tvořeného zástupci ministerstva pro hospodářský rozvoj, agentury ANPAL, kraje Lazio a odborů, jenž má určit strategii a opatření na podporu bývalých zaměstnanců podniku Almaviva a vypracovat koordinovaný soubor individualizovaných služeb;

12.  chápe, že příspěvek na opětovné zaměstnání je novým opatřením, které bylo zatím použito pouze jednou; zdůrazňuje, že jakmile uplyne dostatek času k získání údajů, je důležité vyhodnotit v plném rozsahu účinnost takových opatření;

13.  zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie, ale že budou doplněny akcemi, jež budou financovány buď z ESF, nebo jen z vnitrostátních prostředků;

14.  připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

15.  vyzdvihuje odhodlání italské vlády vymezit pro pracovníky v odvětví telekomunikací nový právní rámec, aby se zabránilo dalším případům podobným tomu, jenž je předmětem žádosti EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, mj. na kvalitu pracovních míst, a o míře opětovného začleňování na trh práce dosažené prostřednictvím EFG;

18.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Itálie podala dne 9. května 2017 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Almaviva Contact SpA v Itálii. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Itálie by proto měly být z fondu EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 347 370 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 3 347 370 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne ... [datum přijetí](4).

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Itálie a návrh Komise

Dne 26. září 2017 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Itálie, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků, kteří byli propuštěni ze společnosti Almaviva Contact SpA působící v odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), a nacházející se v regionu úrovně NUTS 2 Lazio (ITI4) v Itálii.

Jedná se o pátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2017, a o první spadající do oddílu „Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání“. Žádost se týká 1 664 propuštěných pracovníků, z nichž 1 610 se má podle očekávání zúčastnit navrhovaných opatření, a jejím předmětem je uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 3 347 370 EUR ve prospěch Itálie.

Žádost byla zaslána Komisi dne 9. května 2017 a do 4. července 2017 byla doplňována o dodatečné informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 26. září 2017 a dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG.

Hospodářská krize zvýšila tlak na ceny v odvětví zprostředkovatelských středisek po telefonu, jakož i konkurenci mezi jednotlivými poskytovateli služeb, a snížila celkovou ziskovost. Vzhledem k tomu, že náklady na pracovní sílu představují v tomto odvětví hlavní část výrobních nákladů, vyjadřuje zpravodaj politování nad tím, že se mnoho poskytovatelů služeb uchýlilo ke strategiím, které zátěž v podobě nákladů na zaměstnance zmírňují prostřednictvím přemístění činnosti, snižování mezd, či dokonce uzavření podniku.

Zisky společnosti Almaviva Řím poklesly v letech 2011 až 2015 o 45 %. Bohužel se nepodařilo nalézt schůdné řešení této situace, což vedlo k uzavření římského střediska na konci roku 2016. Aktivní opatření na pracovním trhu, jako jsou ta spolufinancovaná z EFG, jsou klíčová pro opětovné začlenění více než 1 600 propuštěných pracovníků na pracovní trh v době pomalého hospodářského oživení. Z tohoto důvodu se zpravodaj domnívá, že EU musí co nejdříve jednat, aby posílila tento druh nástrojů spolu se všemi svými nástroji v sociální oblasti a v oblasti sociálního zabezpečení.

Opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a na něž je žádáno spolufinancování z EFG, jsou rozdělena do následujících osmi kategorií:

-Individuální orientace. Sem patří vyhodnocení dovedností, sestavení profilu zúčastněných pracovníků, příprava individualizovaného plánu k opětovnému začlenění na trh práce a rovněž registrace.

-Hledání zaměstnání. Sem spadá intenzivní hledání zaměstnání, včetně hledání pracovních příležitostí v místě a regionu uchazeče a porovnání nabídky s poptávkou.

-Odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání. Účastníci budou moci navštěvovat odborné vzdělávání zaměřené na rekvalifikaci nebo zvýšení kvalifikace pracovníků tak, aby jejich dovednosti vyhovovaly pracovním příležitostem zjištěným během intenzivního hledání zaměstnání.

-Příspěvek na opětovné zaměstnání – částka určená na služby intenzivního hledání zaměstnání u akreditovaných poskytovatelů těchto služeb (veřejných či soukromých). V závislosti na zaměstnatelnosti pracovníka se výše příspěvku může pohybovat mezi 500 a 5 000 EUR. Poskytovatelé služeb obdrží odměnu na základě zaměstnatelnosti pracovníka a typu uzavřené smlouvy v rozsahu 500 až 2 500 EUR za smlouvu na dobu určitou v délce alespoň šesti měsíců a 1 000 až 5 000 EUR za smlouvu na dobu neurčitou. Pokud se nepodaří nalézt pro propuštěného pracovníka žádné zaměstnání, obdrží poskytovatel služby pevně stanovenou částku (poplatek za poskytované služby) na účastníka. Tento poplatek za poskytované služby nesmí překročit 106,50 EUR.

-Podpora podnikání. Propuštění pracovníci, kteří zvažují založení vlastního podniku, budou mít k dispozici širokou škálu podpůrných opatření.

-Příspěvek na zahájení podnikání. Pracovníci, kteří si založí vlastní podnik, obdrží příspěvek na pokrytí nákladů spojených se založením podniku, investic do aktiv a běžných výdajů ve výši až 15 000 EUR.

-Náhrada výdajů pro osoby pečující o závislé osoby ve výši až 1 700 EUR. Cílem je pokrýt dodatečné náklady, které účastníkům s pečovatelskými povinnostmi (děti, starší lidé, osoby se zdravotním postižením atd.) vzniknou v souvislosti s účastí na odborné přípravě nebo dalších opatřeních.

-Náhrada výdajů na mobilitu. V případě, že účastník najde nové zaměstnání v podniku vzdáleném 80 km či více od místa svého bydliště, počítá se v zájmu podpory územní mobility pracovníků s náhradou počátečních výdajů za ubytování a dopravu do výše až 5 000 EUR.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Italské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

-budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

-byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

-společnost Almaviva Contact SpA, která pokračovala po propuštění pracovníků ve své činnosti, dodržela své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila,

-navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

-navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

-finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Itálie informovala Komisi o tom, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou regionální prostředky uvolněné legislativním nařízením č. 2017/185 (24. 9. 2016) a Fond odborné přípravy, který spravuje agentura ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován agenturou ANPAL a zprostředkujícím subjektem pro řídící orgán bude Regione Lazio.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 3 347 370 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o pátý návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z EFG, který byl rozpočtovému orgánu v roce 2017 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VýborU pro zaměstnanost a sociální věci

D(2017)41749

Pan Jean Arthuis

Předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EFG/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. z Itálie (COM(2017)0496)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu na uvedenou žádost. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 646 pracovníků propuštěných společností Almaviva Contact S.p.A., která působí v hospodářském odvětví, jež je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání);

B) vzhledem k tomu, že aby Itálie prokázala souvislost mezi propouštěním a velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, uvádí, že v důsledku hospodářské a finanční krize se ceny marketingových služeb a podpory při nákupu zboží a služeb ocitly pod značným tlakem, takže podniky působící v tomto odvětví se uchylují k přemístění do zemí s nižšími náklady práce či ke snižování nákladů práce nebo jsou nuceny ukončit svou činnost;

C) vzhledem k tomu, že 79,3 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou ženy a 20,7 % muži; vzhledem k tomu, že 85,2 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety a 13,9 % mezi 55 a 64 lety;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o italské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Itálie podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 347 370 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 5 578 950 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti italských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 26. září 2017 dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3. uznává, že kraj Lazio a provincie Roma se z velkých potíží způsobených hospodářskou a finanční krizí zotavují jen pomalu a že masové propouštění mohou tento proces zastavit nebo přerušit;

4. je znepokojen tím, že ztroskotala jednání se sjednoceným odborovým zastoupením (RSU);

5. konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky, které jsou spolufinancovány z prostředků EFG, zahrnují individuální orientaci, pomoc při hledání zaměstnání, odbornou přípravu, příspěvek na opětovné zaměstnání určený na služby intenzivního hledání zaměstnání, podporu propuštěným pracovníkům, kteří zvažují založení vlastního podniku, včetně příspěvku na zahájení podnikání, úhradu výdajů osob pečující o závislé osoby a proplacení výdajů na mobilitu;

6. zdůrazňuje, že školení a další individualizované služby by měly plně zohledňovat zvláštnosti této skupiny pracovníků, zejména vysoký podíl žen; vítá, že do finanční pomoci bylo zahrnuto 680 000 EUR, které jsou určeny na úhradu výdajů osob pečujících o závislé osoby;

7. chápe, že příspěvek na opětovné zaměstnání je novým opatřením, které bylo zatím použito pouze jednou; zdůrazňuje, že je důležité plně vyhodnotit efektivitu takových opatření, neboť už uplynulo dostatek času k získání údajů;

8. vítá ustavení výboru (ze zástupců ministerstva pro hospodářský rozvoj(1), agentury ANPAL(2), kraje Lazio a odborových svazů), jenž má za úkol stanovit strategii a opatření na podporu bývalých zaměstnanců podniku Almaviva a vypracovat koordinovaný soubor individualizovaných služeb;

9. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 17,4 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, tedy výrazně pod maximálním stropem ve výši 35 %, který stanoví nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

10. bere na vědomí, že italské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování, že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů;

11. vítá, že Itálie potvrdila, že finanční pomoc z EFG nenahradí opatření, která musí dotčený podnik přijmout podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S úctou

Marita ULVSKOG,

první místopředsedkyně, úřadující předsedkyně

c.c. Thomas Händel

(1)

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

(2)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Státní agentura pro aktivní trh práce, ANPAL).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dopis, který dne 12. října 2017 zaslala předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Iskra Mihaylova předsedovi Rozpočtového výboru Jeanu Arthuisovi

Překlad

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 8. listopadu 2017:

  COM(2017)0496 navrhuje, aby byl 1646 pracovníkům, kteří byli propuštěni z podniku Almaviva Contact SpA, poskytnut příspěvek z EFG ve výši 3 347 370 EUR. Tento podnik působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání). K propouštění došlo v regionu úrovně NUTS 2 Lazio (ITI4).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

(Závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí