Διαδικασία : 2017/2200(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0422

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 679kWORD 75k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Daniele Viotti

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0346/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ σε συνέχεια 1.646 απολύσεων στην Almaviva Contact SpA, η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 82 (Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις), στην επιπέδου 2 NUTS περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία (ITI4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 1.610 απολυμένοι εργαζόμενοι·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 347 370 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 5 578 950 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση την 9η Μαΐου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ιταλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και την διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση στην τιμή των υπηρεσιών μάρκετινγκ και παροχής βοήθειας στους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών, και αυτό οδηγεί σε μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των παρόχων υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κόστος εργασίας αποτελεί μακράν το υψηλότερο κόστος παραγωγής στον τομέα των κέντρων κλήσεων, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αντέδρασαν σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες με μετεγκατάσταση, παρέμβαση στο κόστος εργασίας ή κλείσιμο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεταξύ του 2009 και του πρώτου τριμήνου του 2014, το ένα τρίτο του συνόλου των ιταλικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα διέκοψαν τη δραστηριότητά τους·

4.  αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις συνδέονται άμεσα με την κατά 45% μείωση των εσόδων του κέντρου της Almaviva στη Ρώμη μεταξύ 2011 και 2016· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με την ενοποιημένη εκπροσώπηση των συνδικάτων (RSU) σε ένα σχέδιο για την εναρμόνιση του κόστους εργασίας της Almaviva Ρώμης με άλλα κέντρα δραστηριότητας της Almaviva στην Ιταλία, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του κέντρου της Ρώμης·

5.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των τηλεφωνικών κέντρων θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο, και αυτό συνεπάγεται, ειδικότερα, την αποφυγή της μεταφοράς προσωπικού από το ένα κέντρο στο άλλο, πρακτική που χρησιμοποιείται ως συγκεκριμένη στρατηγική για την επιβολή μαζικών απολύσεων·

6.  αναγνωρίζει ότι η περιφερειακή και η τοπική οικονομία ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς μετά τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και ότι οι μαζικές απολύσεις υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν ή να διακόψουν την ανάκαμψη αυτή· τονίζει ότι, για να αποφευχθεί αυτό, είναι καθοριστικό να ληφθούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως αυτά που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ·

7.  επισημαίνει ότι το 79% των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες, στη μεγάλη πλειονότητά τους μεταξύ 30 και 55 ετών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την αποφυγή της απόλυσής τους, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι λιγότερο πιθανό να παραμείνουν και να ανελιχθούν στην αγορά εργασίας, λόγω της δυσκολίας όσον αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεδομένων των ευθυνών τους ως παρεχουσών φροντίδα σε άτυπο πλαίσιο, καθώς και λόγω έλλειψης ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας·

8.  τονίζει ότι η κατάρτιση και οι άλλες εξατομικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας εργαζομένων και ειδικότερα το υψηλό ποσοστό γυναικών· επικροτεί την πρόβλεψη ποσού 680 000 EUR για την επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 6 Απριλίου 2017, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

10.  σημειώνει ότι η Ιταλία σχεδιάζει οκτώ ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) επιμέρους προσανατολισμό, (ii) βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, (iii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, (iv) κουπόνια επανααπασχολησιμότητας, (v) στήριξη προς την επιχειρηματικότητα, (vi) συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, (vii) επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων, και (viii) επιστροφή των δαπανών κινητικότητας· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 17,4% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  επιδοκιμάζει τη σύσταση επιτροπής (που συγκρότησε το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE), ο ANPAL, η Περιφέρεια του Λατίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις, που θα καθορίσει τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των πρώην εργαζομένων της Almaviva και θα καταρτίσει τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  αντιλαμβάνεται ότι η χρήση κουπονιών επαναπρόσληψης είναι κάτι νέο, που έχει εφαρμοστεί σε μία μόνο προηγούμενη περίπτωση· τονίζει τη σημασία του να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, ευθύς μόλις παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·

13.  τονίζει ότι οι ιταλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και ότι θα συμπληρωθούν από δράσεις χρηματοδοτούμενες είτε από το ΕΚΤ είτε μόνο με εθνικούς πόρους·

14.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης για τη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, με στόχο να αποφευχθούν περαιτέρω καταστάσεις όπως αυτή που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης EGF/2017/004 IT/Almaviva·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ιταλίας– EGF/2017/004 IT/Almaviva

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 9 Μαΐου 2017, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Almaviva Contact SpA στην Ιταλία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 3 347 370 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 3 347 370 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία της έκδοσής της].

[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,σ. 884).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Ιταλίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Almaviva Contact SpA, επιχείρηση υπάγεται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 82 (διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις) στην επιπέδου 2 του NUTS περιφέρεια του Λατίου (ITI4) στην Ιταλία.

Αυτή είναι η πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2017 και η πρώτη στην «Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις». Η αίτηση καλύπτει 1.664 απολυθέντες εργαζομένους, από τους οποίους 1.610 αναμένεται να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες ενέργειες, και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 3 347 370 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 9 Μαΐου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Ιουλίου 2017. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ.

Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει την πίεση στις τιμές του κλάδου των κέντρων κλήσεων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και μειώνοντας τη συνολική κερδοφορία. Δεδομένου ότι το κόστος του εργατικού δυναμικού αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής στον εν λόγω τομέα, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επανέλθει σε στρατηγικές για τη μείωση του βάρους των δαπανών προσωπικού, μέσω μετεγκατάστασης, μισθολογικών μειώσεων ή ακόμα και κλεισίματος.

Η Almaviva Rome υπέστη μείωση εσόδων κατά 45% μεταξύ 2011 και 2015. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί εφικτή λύση στο πρόβλημα αυτό, με αποτέλεσμα να κλείσει το κέντρου δραστηριότητας της Ρώμης στα τέλη του 2016. Οι ενεργές δράσεις στην αγορά εργασίας, όπως αυτές που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή επανένταξη των άνω των 1600 απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της βραδείας οικονομικής ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα για να ενισχυθεί αυτό το είδος εργαλείων σε συνδυασμό με όλες τις κοινωνικές και κοινωνικά όργανα.

Οι οκτώ τύποι μέτρων που πρόκειται να προσφερθούν στους απολυμένους εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται στα ακόλουθα:

-Εξατομικευμένος προσανατολισμός: Περιλαμβάνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων, ανάλυση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων και σχεδιασμό εξατομικευμένης διαδρομής επανένταξης, καθώς και διαδικασία εγγραφής.

-Αναζήτηση εργασίας. Θα περιλαμβάνει εντατική αναζήτηση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης και της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

-Κατάρτιση, επανεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την επανεκπαίδευση ή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, για να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες απασχόλησης που διαπιστώθηκαν κατά την εντατική αναζήτηση εργασίας.

-Κουπόνι επαναπασχόλησης, που θα χορηγεί ποσό το οποίο πρέπει να δαπανηθεί στην εντατική αναζήτηση θέσης εργασίας σε διαπιστευμένους παρόχους υπηρεσιών (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα). Ανάλογα με την απασχολησιμότητα του εργαζομένου, η αξία του κουπονιού μπορεί να ποικίλλει μεταξύ 500 και 5 000 EUR. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αμείβονται με βάση την απασχολησιμότητα του εργαζομένου και το είδος της συναφθείσας σύμβασης, με ποσά που κυμαίνονται από 500 έως 2 500 EUR για σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον έξι μηνών και από 1 000 έως 5 000 EUR για συμβάσεις αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να βρεθεί λύση για τον απολυμένο εργαζόμενο, ο πάροχος υπηρεσιών θα λαμβάνει ένα καθορισμένο ποσό (αμοιβή για υπηρεσίες) ανά συμμετέχοντα. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 106,5 EUR.

-Υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Μία ευρεία δέσμη μέσων υποστήριξης διατίθενται στους απολυμένους εργαζόμενους που προτίθενται να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις.

-Συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση. Οι εργαζόμενοι που ξεκινούν δική τους επιχείρηση θα λαμβάνουν έως 15 000 EUR για την κάλυψη των δαπανών σύστασης, τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις τρέχουσες δαπάνες.

-Προβλέπεται επιστροφή των εξόδων για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων μέχρι του ποσού των 1 700 EUR. Αυτή η συνδρομή αποσκοπεί στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες με ευθύνες φροντίδας (παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία κ.λπ.), ώστε να επωφεληθούν από τα μέτρα κατάρτισης ή άλλα μέτρα.

-Επιστροφή των δαπανών κινητικότητας. Για την υποστήριξη της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε περίπτωση εκ νέου απασχόλησης σε επιχείρηση που βρίσκεται τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του εργαζομένου, προβλέπεται η επιστροφή των αρχικών δαπανών διαμονής και μεταφοράς μέχρι το ποσό των 5 000 EUR.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι ενέργειες αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ιταλικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

-τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

-συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

-συμμόρφωση της Almaviva Contact SpA, η οποία συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, προς τις νομικές υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις λόγω πλεονασμού και δέουσα μέριμνα εκ μέρους της για τους εργαζομένους της,

-μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες ενέργειες, καθώς και αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης,

-συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων ενεργειών με εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

-συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ιταλία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι οι πηγές της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι περιφερειακοί πόροι που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 2017/185 (24.9.2016) και το Ταμείο για την επαγγελματική κατάρτιση που διαχειρίζεται ο φορέας ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavor). Τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν η ANPAL, και η Περιφέρεια του Λατίου θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για την αρχή διαχείρισης.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 3 347 370 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την πέμπτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2017.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2017)41749

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. στην Ιταλία (COM(2017) 496 final)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ/EGF) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1.646 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Almaviva Contact S.p.A., η οποία δραστηριοποιείται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 82 (Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ιταλία υποστηρίζει ότι οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν ασκήσει σημαντική πίεση προς τα κάτω στις τιμές για υπηρεσίες μάρκετινγκ και υποστήριξη στους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού να μετεγκατασταθούν σε χώρες με φθηνότερο κόστος εργασίας, να μειώσουν το κόστος εργασίας ή να διακόψουν τη λειτουργία τους·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79,3% των εργαζομένων που υπάγονται στο μέτρο είναι γυναίκες και το 20,7% είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85,2% είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών και το 13,9% είναι μεταξύ 55 και 64 ετών·

η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την αίτηση της Ιταλίας:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 347 370 EUR δυνάμει αυτού του κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 5 578 950 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης των Ιταλικών αρχών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυθημερόν·

3.  αναγνωρίζει ότι η περιφέρεια του Λατίου και η πόλη της Ρώμης ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς μετά τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ότι οι μαζικές απολύσεις υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν ή να διακόψουν την ανάκαμψη αυτή·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την RSU, την ενιαία εκπροσώπηση των συνδικάτων·

5.  επισημαίνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για τους απολυόμενους εργαζομένους περιλαμβάνουν ατομικό προσανατολισμό, αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, κουπόνια επαναπρόσληψης (reemployment vouchers) για υπηρεσίες εντατικής αναζήτησης εργασίας, στήριξη όσων απολυθέντων εργαζομένων προτίθενται να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης μιας συμμετοχής στο κόστος εκκίνησής της, επιστροφή δαπάνης για φροντίδα μη αυτοεξυπηρετούμενου προσώπου, και επιστροφή εξόδων κινητικότητας·

6.  τονίζει ότι η κατάρτιση και οι άλλες εξατομικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας εργαζομένων και ειδικότερα το υψηλό ποσοστό γυναικών· επικροτεί την πρόβλεψη ποσού 680 000 EUR για επιστροφή δαπάνης φροντιστή μη αυτοεξυπηρετούμενου προσώπου·

7.  αντιλαμβάνεται ότι η χρήση κουπονιών επαναπρόσληψης είναι κάτι νέο, που έχει εφαρμοστεί σε μία μόνο προηγούμενη περίπτωση· τονίζει τη σημασία του να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, ευθύς μόλις παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·

8.  επιδοκιμάζει τη σύσταση επιτροπής (που συγκρότησε το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE(1), ANPAL(2), Περιφέρεια του Λατίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις) που θα καθορίσει τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις για την υποστήριξη των πρώην εργαζομένων της Almaviva και θα καταρτίσει τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

9.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης εισοδήματος θα ανέλθουν στο 17,4% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό· και ότι οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων στις δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  λαμβάνει υπόψη ότι οι Ιταλικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11.  χαιρετίζει την επιβεβαίωση εκ μέρους της Ιταλίας, ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τις ενέργειες που υποχρεούται να αναλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Marita ULVSKOG,

Πρώτη Αντιπρόεδρος, ασκούσα την προεδρία

Kοινοποίηση: Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) (Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) (εθνικός οργανισμός για μια ενεργό αγορά εργασίας)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 12 Οκτωβρίου 2017 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διαβιβάστηκε πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Γνωρίζω ότι στις 8 Νοεμβρίου 2017 πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

-  Στο έγγραφο COM(2017)0496 προτείνεται να χορηγήσει το ΕΤΠ συνεισφορά ύψους 3 347 370 EUR για 1646 απολυθέντες εργαζομένους της Almaviva Contact SpA. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 82 της NACE αναθ. 2 (διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις). Οι απολύσεις έλαβαν χώρα στην περιφέρεια του Λατίου (ITI4), επιπέδου NUTS 2.

Οι κανόνες που διέπουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου