Menetlus : 2017/2200(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2017

Esitatud tekstid :

A8-0346/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0422

RAPORT     
PDF 496kWORD 68k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Daniele Viotti

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0346/2017),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et anda töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, lisaabi ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, Itaalia esitas taotluse EGF/2017/004 IT/Almaviva, et saada EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumide kohaselt EGFist rahalist toetust seoses 1646 koondamisega ettevõttes Almaviva Contact SpA, mis tegutseb NUTS 2. tasandil Lazio piirkonnas Itaalias (ITI4) ja majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 82 (büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused) alla; arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavasti 1610 koondatud töötajat;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel 3 347 370 eurot rahalist toetust, mis moodustab 5 578 950 euro suurusest kogukulust 60 %;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse 9. mail 2017 ning pärast Itaalia poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise 26. septembril 2017 lõpule ja andis sellest samal päeval parlamendile teada;

3.  tuletab meelde, et majanduskriis on avaldanud turundusteenuste ning kaupade ja teenuste ostjatele pakutava toe hinnale suurt survet ning selle tagajärjel on teenuseosutajate käive ja rentaablus vähenenud; võttes arvesse, et kõnekeskuse teenuseid pakkuvas sektoris moodustavad tööjõukulud tootmiskuludest kaugelt kõige suurema osa, märgib, et tingimuste halvenemise tõttu on ettevõtted kas asunud ümber uude riiki, kärpinud tööjõukulusid või lõpetanud äritegevuse; peab kahetsusväärseks, et ajavahemikus 2009. aastast kuni 2014. aasta esimese kvartalini lõpetas kolmandik kõigist Itaalia ettevõtetest, kes selles sektoris tegutsevad, äritegevuse;

4.  mõistab, et kõnealused koondamised on otseselt seotud sellega, et Almaviva Rooma kõnekeskuse tulu langes 2011.–2016. aastal 45 %; peab kahetsusväärseks, et kavas, mille kohaselt oleks tulnud Almaviva Rooma kõnekeskuse tööjõukulu viia vastavusse muude Itaalias asuvate Almaviva kõnekeskuste tööjõukuludega – ja mis tegelikult oleks tähendanud palkade vähendamist –, ei olnud võimalik Itaalia ühinenud ametiühingu esindusega (RSU) kokkuleppele jõuda, mille tagajärjel Roomas asuv keskus suleti;

5.  märgib, et kõnekeskuse teenuseid osutava sektori töötajaid tuleks paremini kaitsta ja see puudutab eelkõige põhimõtet vältida töötajate üleviimist ühest keskusest teise, mida kasutatakse spetsiaalse massiliste koondamiste tekitamise strateegiana;

6.  tunnistab, et pärast suuri probleeme, mis tekkisid majandus- ja finantskriisi tagajärjel, on piirkondlik ja kohalik majandus küll elavnemas, kuid aeglaselt, ning massiliste koondamiste korral võib elavnemine peatuda või katkeda; rõhutab, et selle vältimiseks tuleb kindlasti võtta aktiivseid tööturumeetmeid, nagu EGFist kaasrahastatud meetmed;

7.  märgib, et 79 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on naised ja suur enamik neist on 30–55-aastased; peab kahetsusväärseks, et ei suudetud leida toimivat lahendust, kuidas nende koondamist vältida, eriti seetõttu, et selle vanuserühma naiste püsimine ja edenemine tööturul on niigi tõenäoliselt väiksem, sest neil on keeruline töö ja eraelu ühitada, kuna nad tegutsevad mitteametlike hooldajatena, ja töökohal puuduvad võrdsed võimalused;

8.  rõhutab, et koolituste ja muude individuaalsete teenuste puhul tuleks võtta täielikult arvesse selle töötajarühma eripära, eriti naiste suurt osakaalu; tunneb heameelt selle üle, et hooldust vajava isiku hooldajatele makstavate hüvitiste jaoks on kavandatud hinnanguliselt 680 000 eurot;

9.  väljendab heameelt selle üle, et Itaalia ametiasutused alustasid sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalsete teenuste osutamist 6. aprillil 2017, st palju varem, kui esitati taotlus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse saamiseks;

10.  märgib, et Itaalial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kaheksat tüüpi meetmeid: i) individuaalne suunamine, ii) abi tööotsimisel, iii) koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, iv) uue töökoha vautšerid, v) toetus ettevõtluse alustamiseks, vi) ettevõtluse alustamise toetus, vii) hooldust vajava isiku hooldajatele makstavad hüvitised ja viii) transpordikulude hüvitamine; märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 17,4 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

11.  peab kiiduväärseks, et loodi komitee, millesse kuuluvad majandusarengu ministeerium (MiSE1a), ANPAL1b, Lazio haldusüksus ja ametiühingud ja kelle ülesanne on töötada välja Almaviva endiste töötajate toetamise strateegia ja vastavad sekkumismeetmed ning koostada individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett;

12.  mõistab, et uue töökoha vautšerite kasutamine on uus asi, sest neid on varem kasutatud ainult ühel korral; rõhutab, et niipea kui andmed on kättesaadavad, hinnataks ammendavalt, kui tõhusad sellised meetmed on;

13.  rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et rahastamiskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu teistest rahastamisvahenditest, kuid neid täiendatakse meetmetega, mida rahastatakse üksnes kas ESFist või üksnes riiklikest vahenditest;

14.  tuletab meelde, et EGFist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks olema kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

15.  tunnustab Itaalia valitsust selle eest, et ta kavatseb kehtestada telekommunikatsioonisektori töötajate jaoks uue õigusraamistiku, mille abil vältida selliste juhtumiste kordumist, mis on taotluse EGF/2017/004 IT/Almaviva aluseks;

16.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

18.  kordab, et kutsub komisjoni üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Itaalia esitas 9. mail 2017 taotluse EGFist rahaliste toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Almaviva Contact SpA Itaalias. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Itaalia taotluse alusel rahalist toetust summas 3 347 370 eurot.

(5)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 3 347 370 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

...

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Kuupäeva lisab parlament enne ELTs avaldamist.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Itaalia taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 26. septembril 2017 heaks ettepaneku, mis käsitleb otsust võtta EGF kasutusele, et eraldada Itaaliale vahendeid, mille abil aidata tööturule tagasi pöörduda töötajatel, kes koondati ettevõttest Almaviva Contact SpA, mis tegutseb NUTS 2. tasandil Lazio piirkonnas Itaalias (ITI4) ja majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 82 (büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused) alla.

See on 2017. aasta eelarve jaoks viies taotlus, mida tuleb analüüsida, ja esimene, mis on esitatud büroohalduse, büroode ja muu äritegevuse abitegevuse sektori kohta. Taotlus puudutab 1664 koondatud töötajat, kellest peaks kavandatud meetmetes osalema 1610, ja on esitatud EGFist Itaaliale kokku 3 347 370 euro eraldamiseks.

Taotlus saadeti komisjonile 9. mail 2017 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 4. juulini 2017. Komisjon viis oma hindamise lõpule 26. septembril 2017 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a.

Majanduskriis suurendas kõnekeskuste sektoris hinnasurvet, mille tõttu suurenes teenuseosutajate vahel konkurents ja vähenes üldine rentaablus. Kuna tööjõukulu moodustab selles sektoris tootmiskuludest väga suure osa, peab raportöör kahetsusväärseks, et paljud teenuseosutajad hakkasid jälle kasutama strateegiaid, mille alusel vähendada personalikulude osakaalu tootmise mujale viimise, töötasude vähendamise ja isegi tootmiskohtade sulgemise kaudu.

Almaviva Rooma filiaali tulu vähenes 2011.–2015. aastal 45 %. Tulu vähenemisele ei olnud kahjuks võimalik toimivat lahendust leida, mistõttu tuli Rooma kõnekeskus 2016. aasta lõpus sulgeda. Et viia ajal, mil majandus elavneb aeglaselt, rohkem kui 1600 koondatud töötajat tööturule tagasi, on väga tähtis võtta aktiivseid tööturumeetmeid, nagu need, mida kaasrahastatakse EGFist. Seetõttu on raportöör seisukohal, et EL peab võimalikult kiiresti sedalaadi vahendeid koos kõigi oma sotsiaal- ja hoolekandevahenditega tugevdama.

Kaheksa eri meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

-Individuaalne suunamine. Meede hõlmab osalevate töötajate oskuste hindamist ja kutsesobivuse määramist ning sobiva tööturule tagasipöördumise võimaluse leidmist, samuti meetmetele registreerimist.

-Tööotsimine. Meede hõlmab aktiivset tööotsimist, sealhulgas kohalike ja piirkondlike töövõimaluste otsimist ning töökohtade ja tööotsijate kokkuviimist.

-Koolitus, ümberõpe ja kutseõpe. Meetme raames pakutakse osalejatele kutseõpet, et töötajad saaksid omandada uue eriala või end täiendada, et nad saaksid teha tööd, mis aktiivse tööotsimise käigus kindlaks tehti.

-Uue töökoha vautšer. Meetme raames antakse tööotsijale teatav summa, mida saab kasutada aktiivsete tööturuteenuste jaoks akrediteeritud teenuseosutaja juures (riiklik või erasektori teenuseosutaja). Töötajale uue töö leidmisest olenevalt võib vautšeri väärtus olla vahemikus 500–5000 eurot. Teenuseosutajale tasutakse töötajast ja sõlmitud töölepingu liigist lähtuvalt 500 kuni 2500 eurot vähemalt kuue kuu pikkuse tähtajalise töölepingu korral ja 1000 kuni 5000 eurot püsilepingu korral. Kui aga koondatud töötaja jaoks jääb lahendus leidmata, saab teenuseosutaja osaleja pealt kindla summa, mis vastab teenuse maksumusele. Teenuse maksumus ei tohi ületada 106,5 eurot.

-Toetus ettevõtluse alustamiseks. Meetme raames pakutakse mitmesugust toetust koondatud töötajatele, kes kavatsevad oma ettevõtet luua.

-Ettevõtluse alustamise toetus. Oma ettevõtte asutavad töötajad saavad asutamiskulude katteks, varade soetamiseks ja jooksvateks kuludeks kuni 15 000 eurot.

-Hooldust vajava isiku hooldajatele makstavad hüvitised on kuni 1 700 eurot Meetmega kaetakse hoolduskohustustega (lapsed, eakad, puudega isikud jne) osalejate puhul lisanduvad kulud, et sellised osalejad saaks koolitusel käia või muudes meetmetes osaleda.

-Transpordikulude hüvitamine. Töötaja geograafilise liikuvuse toetamiseks juhul, kui töötaja leiab töö oma elukohast 80 km kaugusel või kaugemal asuvas ettevõttes, on esialgsete majutus- ja transpordikulude hüvitamiseks ette nähtud kuni 5 000 eurot.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Itaalia ametiasutused on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

-kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

-liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

-Almaviva Contact Spa, kes pärast koondamisi jätkab oma tegevust, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

-kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

-kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

-EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Itaalia on komisjonile teada andnud, et riikliku eel- või kaasrahastamise summad saadakse piirkondlikest vahenditest vastavalt seadusele nr 2017/185 (24.9.2016) ning ANPALi (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) hallatavast kutseõppe fondist. Rahalist toetust haldab ja kontrollib ANPAL ning Lazio piirkond on korraldusasutuse jaoks vahendusorgan.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 3 347 370 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2017. aastal seni viies ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2017)41749

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Itaalia juhtumi EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. puhul (COM(2017) 496 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle EGFi käsitlev töörühm on selle poolt, et fond kõnealuse taotluse alusel kasutusele võtta. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 1646 töötaja koondamisega ettevõttes Almaviva Contact S.p.A., mis tegutseb NACE Revision 2 osa 82 (büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused) alla kuuluvates majandussektorites;

B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Itaalia, et majandus- ja finantskriisi tagajärjel on turundusteenuste ning kaupade ja teenuste ostjatele pakutava toe hinnad langenud, mille tõttu on selle sektori ettevõtted asunud ümber riikidesse, kus tööjõukulud on väiksemad, kärpinud tööjõukulusid või lõpetanud äritegevuse;

C) arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 79,3 % naised ja 20,7 % mehed; arvestades, et 85,2 % töötajatest on 30–54aastased ning 13,9 % on kas 55–64aastased;

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Itaalia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel 3 347 370 eurot rahalist toetust, mis moodustab 5 578 950 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2. märgib, et komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast Itaalia ametiasutustelt täieliku taotluse kättesaamisest kuni rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse kohta lõpliku hinnangu andmiseni 26. septembril 2017, ja tegi hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3. tunnistab, et pärast suuri probleeme, mis tekkisid majandus- ja finantskriisi tagajärjel, on majandus Lazio piirkonnas ja Rooma linnas küll elavnemas, kuid aeglaselt, ning massiliste koondamiste korral võib elavnemine peatuda või katkeda;

4. väljendab muret selle pärast, et ühinenud ametiühingu esindusega (RSU) ei jõutud kokkuleppele;

5. märgib, et koondatud töötajatele mõeldud, EGFist kaasrahastatud individuaalsete teenuste hulka kuuluvad individuaalne suunamine, tööotsimine, koolitus, uue töökoha vautšerid, mida saab kasutada aktiivsete tööturuteenuste jaoks, toetus koondatud töötajatele, kes kavatsevad oma ettevõtte luua, sh ettevõtluse alustamise toetus, hooldust vajava isiku hooldajatele makstavad hüvitised ja transpordikulude hüvitamine;

6. rõhutab, et koolituste ja muude individuaalsete teenuste puhul tuleks võtta täielikult arvesse selle töötajarühma eripära, eriti naiste suurt osakaalu; tunneb heameelt selle üle, et hooldust vajava isiku hooldajatele makstavate hüvitiste jaoks on kavandatud hinnanguliselt 680 000 eurot;

7. mõistab, et uue töökoha vautšerite kasutamine on uus asi, sest neid on varem kasutatud ainult ühel korral; rõhutab, et niipea kui andmed on kättesaadavad, tuleb ammendavalt hinnata, kui tõhusad sellised meetmed on;

8. peab kiiduväärseks, et loodi komitee (millesse kuuluvad majandusarengu ministeerium (MiSE)(1), ANPAL(2), Lazio haldusüksus ja ametiühingud), kelle ülesanne on töötada välja Almaviva endiste töötajate toetamise strateegia ja vastavad sekkumismeetmed ning koostada individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett;

9. märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 17,4 %, mis on palju madalam kui määruses sätestatud maksimummäär (35 %); ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

10. märgib, et Itaalia ametiasutused on esitanud kinnitused selle kohta, et kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidumuudest fondidest ega rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

11. väljendab heameelt Itaalialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

12. tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks individuaalse teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele üleminekuga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

esimene aseesimees, esimehe kohusetäitja

c.c. Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Regionaalarengukomisjoni esimehe Iskra Mihaylova 12. oktoobri 2017. aasta kiri eelarvekomisjoni esimehele Jean Arthuis’le

Tõlge

Teema:  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Mulle teadaolevalt on eelarvekomisjonil kavas võtta 8. novembril 2017 selles küsimuses vastu raport.

  COM(2017)0496 sisaldab ettepanekut võtta kasutusele EGFi vahendid 3 347 370 euro suuruses summas seoses 1646 töötaja koondamisega ettevõtja Almaviva Contact SpA juures. Kõnealune ettevõtja tegutseb majandussektoris, mis on liigitatud NACE Revision 2 osa 82 (Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused) alla. Asjaomased koondamised leidsid aset Itaalia NUTS 2 tasandi piirkonnas Lazio (ITI4).

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

9.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Kasutatud tähised

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika