JELENTÉS  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

9.11.2017 - (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Daniele Viotti

Eljárás : 2017/2200(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0346/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0346/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0346/2017),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Olaszország az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok alapján a NACE Revision 2. rendszer szerinti 82. gazdasági ágazatban (Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatások), az olaszországi Lazio NUTS 2. szintű régióban (ITI4) működő Almaviva Contact SpA vállalatnál történt, 1646 főt érintő elbocsátást követően „EGF/2017/004 IT/Almaviva” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az intézkedések által várhatóan érintett, elbocsátott munkavállalók száma 1610;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 347 370 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 5 578 950 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy az olasz hatóságok 2017. május 9-én nyújtották be a kérelmet, és hogy az Olaszország általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2017. szeptember 26-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet, hogy a gazdasági válság jelentős nyomás alá helyezte a marketingszolgáltatások és az áruk és szolgáltatások vásárlóinak való segítségnyújtás árát, ami a szolgáltatók forgalmának és jövedelmezőségének csökkenéséhez vezetett; tekintettel arra, hogy a telefonos ügyfélszolgálati ágazatban a munkaerő költsége messze a legmagasabb termelési költség, megjegyzi, hogy a vállalkozások ezekre a kedvezőtlen hatásokra áthelyezéssel, a munkaerőköltség területén való beavatkozással vagy bezárással reagáltak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2009 és 2014 első negyedéve között az ebben az ágazatban tevékenykedő összes olasz vállalkozás harmada szüntette be tevékenységét;

4.  elismeri, hogy a jelenlegi elbocsátások közvetlenül kapcsolódnak az Almaviva római központjának 2011 és 2016 közötti 45%-os bevételcsökkenéséhez; sajnálja, hogy nem sikerült megegyezni az egyesült szakszervezeti képviselettel (RSU) az Almaviva római központja munkaerőköltségeinek az Almaviva más olaszországi munkaközpontjainak költségeihez való hozzáigazításáról, ami gyakorlatilag bércsökkentést jelentett volna, és ami a római központ bezárásához vezetett;

5.  megjegyzi, hogy a telefonos ügyfélszolgálati ágazat munkavállalóinak nagyobb védelmet kellene élvezniük, ami különösen azt foglalná magában, hogy a személyzetet nem lehetne egyik központból a másikba áthelyezni, amit konkrét stratégiaként alkalmaznak tömeges leépítések kikényszerítésére;

6.  elismeri, hogy a régióbeli és helyi gazdaság csak lassan kezdenek fellendülni a gazdasági és pénzügyi válságból következő komoly nehézségek után, és hogy a tömeges elbocsátások leállással vagy megszakadással veszélyeztetik ezt a fellendülést; kiemeli az olyan aktív munkaerőpiaci intézkedések ennek elkerülésében játszott kiemelt jelentőségét, mint az EGAA által társfinanszírozottak;

7.  megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 79%-a nő, és hogy nagy többségük 30 és 55 év közötti; sajnálja, hogy nem sikerült életképes megoldást találni elbocsátásuk elkerülésére, különös tekintettel arra, hogy az ebben az életkorban lévő nők nem hivatalos gondozói feladataikból fakadóan a munka és a magánélet egyensúlyba hozásának nehézsége, valamint a munkahelyi egyenlő esélyek hiánya miatt már kevésbé hajlamosak a munkaerőpiacon maradni és ott előre lépni;

8.  kiemeli, hogy a képzésnek és az egyéb személyre szabott szolgáltatásoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a munkavállalók e csoportjának jellemzőit, különösen a nők magas arányát; üdvözli, hogy mintegy 680 000 eurót különítettek el az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítésére;

9.  üdvözli, hogy az olasz hatóságok már 2017. április 6-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás iránti kérelmet megelőzően elkezdték nyújtani a célzott kedvezményezettek számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

10.  megjegyzi, hogy Olaszország nyolcféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. egyéni tanácsadás, ii. álláskeresési támogatás, iii. képzés, átképzés és szakképzés, iv. újrafoglalkoztatási utalvány, v. vállalkozáshoz nyújtott támogatás, vi. vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, vii. az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítése, és viii. a mobilitási költségek visszatérítése; megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 17,4 %-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

11.  üdvözli, hogy létrehoztak egy, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (MiSE1a), az ANPAL1b, Lazio régió és a szakszervezetek képviselői alkotta bizottságot, amelynek célja az Almaviva volt munkavállalóit támogató stratégia és fellépések meghatározása, valamint a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása;

12.  nyugtázza, hogy az újrafoglalkoztatási utalványok használata új, azokat csak egy korábbi esetben alkalmazták eddig; kiemeli annak fontosságát, hogy kellő idő elteltével, amikor már adatok állnak rendelkezésre, teljes körűen értékeljék ezen intézkedések hatékonyságát;

13.  hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok megerősítették, hogy a támogatásra jogosult fellépések nem kapnak támogatást más uniós pénzügyi eszközökből, de azokat kiegészítik vagy az Európai Szociális Alapból (ESZA) vagy csak nemzeti forrásokból finanszírozandó fellépések;

14.  emlékeztet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

15.  elismerését fejezi ki az olasz kormány az irányú elkötelezettsége iránt, hogy új jogi keretet határoz meg a távközlésben dolgozó munkavállalók számára, hogy elkerüljék a további olyan eseteket, mint az EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem tárgya;

16.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

18.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
 • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Olaszország EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet[1] hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[2] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[3] 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  Olaszország az Almaviva Contact SpA vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2017. május 9-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni az Olaszország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 3 347 370 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 3 347 370 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt:

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

 • [1]   HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
 • [2]   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
 • [3]   A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

INDOKOLÁS

I.  Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet[1]12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[2] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[3] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Olaszország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. szeptember 26-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a Lazio (ITI4) nevű (Olaszország) NUTS 2. szintű régióban a NACE Revision 2. rendszer szerinti 82. ágazatban (Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatások) működő Almaviva Contact SpA vállalkozástól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2017. évi költségvetés keretében vizsgálandó ötödik kérelem, az „Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatások” elnevezésű ágazatban pedig az első. 1664 elbocsátott munkavállalót érint, akik közül a számítások szerint 1610 venne részt a javasolt intézkedésekben, és az EGAA-ból összesen 3 347 370 EUR igénybevételére irányul Olaszország javára.

A kérelmet 2017. május 9-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2017. július 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2017. szeptember 26-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételei.

A gazdasági válság fokozta a telefonos ügyfélszolgálati ágazatra nehezedő árnyomást, fokozva a versenyt a szolgáltatók között és csökkentve az általános jövedelmezőséget. Tekintettel arra, hogy ebben az ágazatban a termelési költség túlnyomó részét a munkaerőköltség teszi ki, az előadó sajnálattal állapítja meg, hogy számos szolgáltató a személyzeti költségek súlyának csökkentésére irányuló stratégiákhoz folyamodott áthelyezés, a bérek csökkentése vagy akár bezárás révén.

Az Almaviva római központjának bevétele 2011 és 2015 között 45%-kal csökkent. Sajnos nem sikerült megoldást találni e csökkenésre, ami 2016 vége felé a római központ bezárásához vezetett. A több mint 1600 elbocsátott munkavállalónak a lassú gazdasági fellendülés hátterében való újbóli sikeres munkaerőpiaci integrációjához elengedhetetlenek az olyan aktív munkaerőpiaci fellépések, mint amilyeneket az EGAA társfinanszíroz. Az előadó emiatt úgy véli, hogy az EU-nak haladéktalanul fel kell lépnie annak érdekében, hogy megerősítse az ilyen típusú eszközöket, valamint szociális és jóléti eszközeit.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó nyolcféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

-Egyéni tanácsadás: Ez a részt vevő munkavállalók készségeinek felmérését, profiljának és személyre szabott visszailleszkedési útvonalának meghatározását, valamint a felvételi eljárást jelenti.

-Álláskeresés: Ez intenzív munkakeresést jelent, ideértve a helyi és regionális lehetőségek felkutatását, valamint a munkaközvetítést.

-Képzés, átképzés és szakképzés: A résztvevők szakképzésben részesülnek, amelynek célja a munkavállalók átképzése vagy továbbképzése, hogy megragadhassák az intenzív munkakeresés során azonosított munkalehetőségeket.

-Újrafoglalkoztatási utalvány, amely az akkreditált (állami vagy magán-) szolgáltatóknál intenzív munkakeresési szolgáltatásokra fordítható összeget biztosít. Az utalvány értéke a munkavállaló foglalkoztathatóságától függően 500 és 5 000 EUR között változhat. A szolgáltatók ellentételezése a munkavállaló foglalkoztathatóságától és a megkötött szerződés típusától függően 500 eurótól 2 500 euróig terjed majd a legalább hat hónapos, határozott idejű szerződések és 1 000 eurótól 5 000 euróig a határozatlan idejű szerződések esetében. Amennyiben egy elbocsátott munkavállaló számára nem sikerül megoldást találni, a szolgáltató fix összegű díjat (szolgáltatási díjat) kap minden egyes résztvevő után. A szolgáltatási díj nem haladhatja meg a 106,5 eurót.

-Vállalkozáshoz nyújtott támogatás: Azok az elbocsátott munkavállalók, akik saját vállalkozás indítását tervezik, számos különféle támogatást vehetnek igénybe.

-Vállalkozásindításhoz való hozzájárulás: Azok a munkavállalók, akik saját vállalkozást alapítanak, legfeljebb 15 000 EUR összegben részesülnek az alapítási költségek, az eszközberuházások és a folyó kiadások fedezésére.

-A tervekben szerepel az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítése legfeljebb 1700 EUR összegig. Ennek célja, hogy fedezze az ellátási kötelezettséggel (gyermekek, idősek, fogyatékkal élők stb.) rendelkező résztvevők azzal összefüggésben felmerülő többletköltségeit, hogy részt tudjanak venni a képzésben vagy más intézkedésben.

-A mobilitási költségek visszatérítése: A terv a munkavállalók földrajzi mobilitásának támogatása érdekében a kezdeti lakhatási és közlekedési költségek megtérítését irányozza elő 5 000 euróig abban az esetben, ha a munkavállalót a lakhelyétől legalább 80 km távolságra található vállalkozás újrafoglalkoztatná.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek. E tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Az olasz hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

-a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

-a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

-az Almaviva Contact SpA, amely a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el,

-a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

-a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

-az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Olaszország értesítette a Bizottságot arról, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a 2017/185 (2016.9.24.) törvényerejű rendelettel biztosított regionális források és az ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) által kezelt szakképzési alap. A pénzügyi hozzájárulást az ANPAL irányítja és ellenőrzi, és Lazio régió lesz az irányító hatóság közreműködő szervezete.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 3 347 370 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2017-ben ez az alap igénybevételére irányuló ötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

 • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
 • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)41749

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Olaszország által benyújtott EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. kérelem esetében történő igénybevételéről (COM(2017)0496)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap Olaszország által benyújtott EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. referenciaszámú kérelem esetében történő igénybevételét, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és 1 646 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Revision 2.) szerinti 82. ágazatban (Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás) működő Almaviva Contact S.p.A. vállalattól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelmi mintákban a globalizáció miatt bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat megteremtése céljából Olaszország azzal érvel, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hatásai jelentős mértékben lefelé nyomták az árakat az áruk és szolgáltatások vásárlói számára nyújtott marketingszolgáltatások és segítségnyújtás területén, ami az alacsonyabb munkaerőköltségekkel rendelkező országokba való áthelyezésre, a munkaerőköltségek csökkentésére vagy bezárásra késztette az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat;

C)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 79,3%-a nő és 20,7%-a férfi; mivel 85,2%-uk 30 és 54, 13,9%-uk pedig 55 és 64 év közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az olasz kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 347 370 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely az 5 578 950 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem olasz hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. szeptember 26-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  elismeri, hogy Lazio régió és Róma városa csak lassan kezdenek fellendülni a gazdasági és pénzügyi válságból következő komoly nehézségek után, és hogy a tömeges elbocsátások leállással vagy megszakadással veszélyeztetik ezt a fellendülést;

4.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre az egyesült szakszervezeti képviselettel (RSU);

5.  megállapítja, hogy az EGAA által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások között szerepel egyéni tanácsadás, álláskeresés, képzés, intenzív álláskeresési szolgáltatásokra fordítható újrafoglalkoztatási utalvány, támogatás azon elbocsátott munkavállalóknak, akik vállalkozásalapításon gondolkodnak, többek közt hozzájárulás a vállalkozásalapítás költségeihez, az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítése, és a mobilitási költségek visszatérítése;

6.  kiemeli, hogy a képzésnek és az egyéb személyre szabott szolgáltatásoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a munkavállalók e csoportjának jellemzőit, különösen a nők magas arányát; üdvözli, hogy mintegy 680 000 eurót különítettek el az eltartottakat ellátók kiadásainak megtérítésére;

7.  nyugtázza, hogy az újrafoglalkoztatási utalványok használata új, azokat csak egy korábbi esetben alkalmazták eddig; kiemeli annak fontosságát, hogy kellő idő elteltével, amikor már adatok állnak rendelkezésre, teljes körűen értékeljék ezen intézkedések hatékonyságát;

8.  üdvözli, hogy létrehoztak egy (a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (MiSE)[1], az ANPAL[2], Lazio régió és a szakszervezetek képviselői alkotta) bizottságot, amelynek célja az Almaviva volt munkavállalóit támogató stratégia és fellépések meghatározása, valamint a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása;

9.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 17,4%-át teszik ki, ami jóval elmarad a rendeletben meghatározott 35%-os felső korláttól; és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

10.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11.  üdvözli, hogy Olaszország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

(Udvariassági formula és aláírás)

Marita ULVSKOG,

első alelnök, megbízott elnök

másolatot kap: Thomas Händel

 • [1]   Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
 • [2]   Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Iskra Mihaylovának, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnökének 2017. október 12-i levele Jean Arthuis, a Költségvetési Bizottság elnöke részére

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2017. november 8-án kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  a COM(2017)0496 jelentés 3 347 370 EUR EGAA-hozzájárulást javasol az Almaviva Contact SpA vállalattól elbocsátott 1646 alkalmazott számára. A vállalat a NACE Revision 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 82. ágazatban (Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás) működik. Az elbocsátásokra Lazio (ITI4) NUTS 2. szintű régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

(Udvariassági formula és aláírás)

Iskra MIHAYLOVA

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

9.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik