Procedūra : 2017/2200(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0346/2017

Pateikti tekstai :

A8-0346/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2017 - 5.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0422

PRANEŠIMAS     
PDF 663kWORD 68k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“)

(COM(2017) 0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Daniele Viotti

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“)

(COM(2017) 0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0346/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Italija pateikė paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ dėl finansinės EGF paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus po to, kai iš įmonės „Almaviva Contact SpA“, vykdančios veiklą NACE 2 red. 82 skyriui priskiriamos ekonominės veiklos sektoriuje (Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla) NUTS 2 lygio Italijos Lacijaus regione (ITI4), atleisti 1 646 darbuotojai; kadangi numatoma, kad taikant priemones dalyvaus 1 610 atleistų darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad pagal šį reglamentą Italija turi teisę gauti finansinę 3 347 370 EUR paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 5 578 950 EUR;

2.  pažymi, kad Italijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. gegužės 9 d. ir kad, Italijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. rugsėjo 26 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  primena, kad ekonomikos krizė padarė didelį poveikį rinkodaros paslaugų ir pagalbos prekių bei paslaugų pirkėjams kainoms, todėl sumažėjo paslaugų teikėjų apyvarta ir pelnas; atsižvelgdamas į tai, kad darbo jėgos sąnaudos iš esmės yra didžiausios gamybos sąnaudos skambučių centro sektoriuje, pažymi, kad įmonės sureagavo į minėtas nepalankias sąlygas – vykdė perkėlimus, ėmėsi su darbo jėgos sąnaudų keitimu susijusių veiksmų arba įmonės buvo uždaromos; apgailestauja, kad nuo 2009 m. iki 2014 m. pirmojo ketvirčio trečdalis visų šio sektoriaus įmonių Italijoje nutraukė veiklą;

4.  pripažįsta, kad šie atleidimai yra tiesiogiai susiję su 45 % sumažėjusiomis įmonės „Almaviva“ centro Romoje pajamomis 2011–2016 m.; apgailestauja, kad nebuvo įmanoma pasiekti susitarimo su Italijos vieningąja profesinių sąjungų atstovybe (sutrumpintai – RSU) dėl plano, kaip suderinti įmonės „Almaviva“ centro Romoje darbo jėgos sąnaudas su kitų įmonės „Almaviva“ darbo centrų Italijoje darbo jėgos sąnaudomis, pagal kurį darbo užmokestis iš tiesų būtų sumažintas, todėl centras Romoje buvo uždarytas;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad skambučių centro sektoriaus darbuotojai turėtų būti labiau apsaugoti, ir tai, visų pirma, reiškia, kad reikėtų vengti darbuotojus perkelti iš vieno centro į kitą, nes tokie veiksmai naudojami kaip tam tikra strategija siekiant priverstiniu būdu skatinti masinius atleidimus iš darbo;

6.  pripažįsta, kad regioninė ir vietos ekonomika labai pamažu atsigauna po didelių sunkumų dėl ekonomikos ir finansų krizės ir kad kyla grėsmė, jog masiniai atleidimai iš darbo sustabdys ar nutrauks šį atsigavimą; pabrėžia, kad siekiant to išvengti labai svarbios yra aktyvios darbo rinkos priemonės, pvz., EGF bendrai finansuojamos priemonės;

7.  pažymi, kad 79 % tikslinių paramos gavėjų yra moterys ir kad didžioji jų dalis yra 30–55 metų amžiaus; apgailestauja, kad nebuvo įmanoma rasti perspektyvaus sprendimo, kaip išvengti jų atleidimo, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad mažiau tikėtina, kad šios amžiaus grupės moterys pasiliks ir darys pažangą darbo rinkoje, nes joms sunku užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą dėl jų kaip neoficialių slaugytojų pareigų, taip pat dėl lygių galimybių darbo vietoje trūkumo;

8.  pabrėžia, kad teikiant mokymo ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas reikėtų visapusiškai atsižvelgti į šios darbuotojų grupės ypatumus, visų pirma į didelę moterų dalį; palankiai vertina tai, kad numatyta skirti 680 000 EUR priklausomų asmenų globėjų išlaidoms kompensuoti;

9.  teigiamai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos tiksliniams paramos gavėjams prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas pradėjo teikti 2017 m. balandžio 6 d., t. y. anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

10.  pažymi, kad į šią paraišką įtrauktiems iš darbo atleistiems darbuotojams Italija planuoja taikyti šias aštuonių rūšių priemones: i) individualus orientavimas, ii) pagalba ieškant darbo, iii) mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, iv) reintegracijos į darbo rinką čekiai, v) verslumo parama, vi) parama verslui steigti, vii) priklausomų asmenų globėjų išlaidų kompensavimas ir viii) su judumu susijusių išlaidų kompensavimas; pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,34 % visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu reglamente nustatyta maksimali 35 % riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

11.  palankiai vertina tai, kad įsteigtas komitetas, kurį sudaro Ekonominės plėtros ministerijos (MiSE), Nacionalinės darbo rinkos aktyvumo skatinimo agentūros (ANPAL), Lacijaus regiono ir profesinių sąjungų atstovai, strategijai ir priemonėms, taikomoms siekiant paremti buvusius įmonės „Almaviva“ darbuotojus, apibrėžti, taip pat suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui parengti;

12.  supranta, kad reintegracijos į darbo rinką čekių naudojimas yra naujovė, jie buvo naudoti tik vienu ankstesniu atveju; pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įvertinti tokių priemonių veiksmingumą, kai praeis pakankamai laiko ir bus prieinami duomenys;

13.  pabrėžia, jog Italijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai nebus remiami pagal kitas Sąjungos finansines priemones ir kad šie veiksmai bus papildyti tik ESF arba nacionalinėmis lėšomis finansuojamais veiksmais;

14.  primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikalingus įgūdžius ir kad šį paketą reikėtų pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  palankiai vertina Italijos vyriausybės įsipareigojimą nustatyti naują telekomunikacijų sektoriaus darbuotojams skirtą teisinį pagrindą siekiant išvengti kitų tokių atveju kaip šis, kai pateikta paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“;

16.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

18.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. gegužės 9 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš „Almaviva Contact SpA“ Italijoje. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 3 347 370 EUR suma finansinei paramai pagal Italijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 3 347 370 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo diena](4)*.

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Italijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. rugsėjo 26 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Italijai ir paremti darbuotojų, atleistų iš įmonės „Almaviva Contact SpA“, vykdančios veiklą NACE 2 red. 82 skyriui priskiriamos ekonominės veiklos sektoriuje (Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla) NUTS 2 lygio Italijos Lacijaus regione (ITI4), grįžimą į darbo rinką.

Tai penkta paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2017 m. biudžetą, ir pirma paraiška, susijusi su administracinės veiklos, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veiklos sektoriumi. Ji susijusi su 1 664 atleistais darbuotojais (numatoma, kad 1 610 iš jų dalyvaus taikant siūlomas priemones) ir su bendros 3 347 370 EUR sumos mobilizavimu iš EGF Italijos reikmėms.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. gegužės 9 d., papildoma informacija pateikta iki 2017 m. liepos 4 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. rugsėjo 26 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

Dėl ekonomikos krizės išaugo spaudimas skambučių centro sektoriaus kainoms, tai paskatino paslaugų teikėjų konkurenciją ir sumažino bendrą pelną. Atsižvelgdamas į tai, kad darbo jėgos sąnaudos sudaro didžiąją minėto sektoriaus gamybos sąnaudų dalį, pranešėjas apgailestauja, kad daugelis paslaugų teikėjų taikė strategijas mažinti išlaidas darbuotojams vykdant perkėlimus, atlyginimų mažinimą ar net uždarant įmones.

Įmonės „Almaviva“ centro Romoje pajamos 2011–2015 m. sumažėjo 45 %. Deja, nebuvo įmanoma rasti perspektyvaus sprendimo, kaip reaguoti į šį sumažėjimą, todėl darbo centrą Romoje reikėjo 2016 m. pabaigoje uždaryti. Aktyvios darbo rinkos priemonės, pavyzdžiui, bendrai EGF finansuojamos priemonės, yra labai svarbios siekiant sėkmingai vėl integruoti daugiau kaip 1 600 atleistų darbuotojų į darbo rinką, kai vyksta lėtas ekonomikos atsigavimas. Todėl pranešėjas mano, kad ES turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų stiprinamos tokios priemonės ir kartu visos socialinės ir gerovės užtikrinimo priemonės.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios aštuonių rūšių priemones, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

-Individualus orientavimas. Tai apima įgūdžių vertinimą, darbuotojų, kurie naudojasi priemonėmis, profilio nustatymą ir individualiems poreikiams pritaikyto reintegracijos plano parengimą, taip pat registracijos procedūrą.

-Darbo paieška. Tai apims intensyvią darbo paiešką, įskaitant vietos ir regiono užimtumo galimybių ir tinkamo darbo paieškos paslaugas.

-Mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas. Dalyviams bus pasiūlyta profesinio mokymo galimybių, kad jie galėtų persikvalifikuoti arba pagerinti savo gebėjimus ir taip galėtų tinkamai pasinaudoti darbo galimybėmis, nustatytomis intensyviai ieškant darbo.

-Reintegracijos į darbo rinką čekis, suteikiantis tam tikrą sumą, kurią galima išleisti intensyvioms darbo paieškoms pas akredituotus paslaugų teikėjus (jie gali priklausyti viešajam arba privačiajam sektoriui). Atsižvelgiant į darbuotojo galimybes įsidarbinti, čekio suma gali svyruoti nuo 500 EUR iki 5 000 EUR. Paslaugų teikėjams gali būti atlyginama atsižvelgiant į darbuotojo galimybes įsidarbinti ir sudarytos sutarties rūšį – už bent šešių mėnesių terminuotą darbo sutartį skiriama suma svyruoja nuo 500 EUR iki 2 500 EUR, už neterminuotas sutartis – nuo 1 000 EUR iki 5 000 EUR. Jei atleistam darbuotojui nebuvo įmanoma pasiūlyti sprendimo, paslaugų teikėjas už kiekvieną priemonėje dalyvaujantį asmenį gaus fiksuoto dydžio sumą (mokestis už paslaugą). Mokestis už paslaugas negali būti didesnis nei 106,5 EUR.

-Verslumo parama. Atleistiems darbuotojams, svarstantiems galimybę pradėti savo verslą, bus siūloma įvairi parama.

-Parama verslui steigti. Nuosavą verslą pradėję darbuotojai gaus iki 15 000 EUR paramą, kad padengtų steigimo, investicijų į turtą ir einamąsias išlaidas.

-Numatyta skirti iki 1 700 EUR siekiančią sumą priklausomų asmenų globėjų išlaidoms padengti. Šia priemone siekiama padengti papildomas dalyvių, turinčių priežiūros pareigų (kurie prižiūri vaikus, vyresnius ar neįgalius asmenis ir pan.), išlaidas, kad jie galėtų dalyvauti mokymo kursuose ar pasinaudoti kitomis priemonėmis.

-Su judumu susijusių išlaidų kompensavimas. Siekiant paremti darbuotojų geografinį judumą, numatyta skirti iki 5 000 EUR siekiančią sumą pradinio įsikūrimo ir transporto išlaidoms padengti, jei naujoji darbo vieta yra įmonėje, esančioje už 80 km ir toliau nuo darbuotojo gyvenamosios vietos.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Italijos valdžios institucijos visapusiškai patikino, kad:

-suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

-buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

-įmonė „Almaviva Contact Spa“ tęsė veiklą po darbuotojų atleidimo, įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

-siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

-siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

-finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Italija informavo Komisiją, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltiniai yra regioniniai ištekliai, skiriami pagal Įstatyminį dekretą Nr. 2017/185 (2016 09 24) ir iš agentūros ANPAL (it. Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) valdomo Profesinio mokymo fondo. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos agentūra ANPAL ir Lacijaus regionas bus valdymo institucijos tarpinė institucija.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 3 347 370 EUR sumą.

2017 m. iki šiol tai yra penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)41749

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A.“ (COM(2017) 496 final)

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo darbo grupė EGF klausimais apsvarstė EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A.“ klausimą ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė EGF klausimais pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo atžvilgiu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 1 646 darbuotojais, atleistais iš darbo iš „Almaviva Contact S.p.A.“ įmonės, vykdančios veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 82 skyriui (Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla);

B) kadangi Italija, siekdama susieti darbuotojų atleidimą su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, teigia, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės daromas didelis spaudimas mažinti rinkodaros paslaugų ir pagalbos prekių bei paslaugų pirkėjams kainas, todėl šio sektoriaus įmonės persikėlė į šalis, kuriose yra pigesnės darbo sąnaudos, sumažino darbo sąnaudas arba nutraukė veiklą;

C) kadangi 79,3 proc. darbuotojų, kuriems skirtos minėtosios priemonės, sudaro moterys, o 20,7 proc. – vyrai; kadangi 85,2 proc. darbuotojų yra 30–54 metų ir 13,9 proc. yra 55–64 metų amžiaus;

taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Italijos paraiškos įtraukti toliau pateiktus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Italija turi teisę gauti finansinę 3 347 370 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendros sumos, siekiančios 5 578 950 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Italijos valdžios institucijų termino, 2017 m. rugsėjo 26 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie atliktą vertinimą pranešė Parlamentui;

3. pripažįsta, kad Lacijaus regionas ir Romos miestas labai pamažu atsigauna po didelių sunkumų dėl ekonomikos ir finansų krizės ir kad kyla grėsmė, jog masiniai atleidimai iš darbo sustabdys ar nutrauks šį atsigavimą;

4. yra susirūpinęs dėl nesėkmingų derybų su Italijos vieningąja profesinių sąjungų atstovybe (RSU);

5. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima individualų orientavimą, darbo paiešką, mokymą, pakartotino įsidarbinimo kuponus, skirtus panaudoti intensyvios darbo paieškos paslaugoms, paramą atleistiems darbuotojams, svarstantiems galimybę pradėti savo verslą, be kita ko, paramą verslui steigti, priklausomų asmenų globėjų išlaidų, taip pat su judumu susijusių išlaidų kompensavimą;

6. pabrėžia, kad teikiant mokymo ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas reikėtų visapusiškai atsižvelgti į šios darbuotojų grupės ypatumus, visų pirma į tai, kad didelę jų dalį sudaro moterys; palankiai vertina tai, kad įtraukta 680 000 EUR, skirtų priklausomų asmenų globėjų išlaidoms kompensuoti;

7. supranta, kad pakartotino įsidarbinimo kuponų naudojimas yra naujovė, jie buvo naudoti tik vienu ankstesniu atveju; pabrėžia, kad praėjus pakankamai laiko, kad galėtų būti prieinami duomenys, svarbu visapusiškai įvertinti tokių priemonių veiksmingumą;

8. palankiai vertina tai, kad įsteigtas komitetas (kurį sudaro Ekonominės plėtros ministerija (MiSE)(1), Nacionalinė darbo rinkos aktyvumo skatinimo agentūra (ANPAL)(2), Lacijaus regionas ir profesinės sąjungos) strategijai ir priemonėms, taikomoms siekiant paremti buvusius Įmonės „Almaviva“ darbuotojus, apibrėžti, taip pat suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui parengti;

9. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 17,4 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo, o tai yra kur kas mažiau nei reglamente nustatyta didžiausia 35 proc. riba; ir kad šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymosi veikloje.

10. pažymi, jog Italijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11. palankiai vertina tai, kad Italija patvirtino, kad finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

12. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti darbo rinkos ateities perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

1-oji pirmininko pavaduotoja, laikinai pavaduojanti pirmininką

kopija: Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

(2)

  Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komiteto pirmininkės Iskros Mihaylovos 2017 m. spalio 12 d. laiškas, adresuotas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. lapkričio 8 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2017) 0496 siūloma 3 347 370 EUR siekiančią EGF paramą skirti 1 646 darbuotojams, atleistiems iš įmonės „Almaviva Contact SpA“, remti. Ši įmonė vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 82 skyriaus (Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla) kategorijai. Darbuotojai atleisti NUTS 2 lygio Lacijaus regione (ITI4).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

9.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika