Procedura : 2017/2200(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2017

Teksty złożone :

A8-0346/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0422

SPRAWOZDANIE     
PDF 650kWORD 74k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Daniele Viotti

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0346/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva o wkład finansowy z EFG zgodnie z kryteriami interwencji ustanowionymi w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG w następstwie 1 646 zwolnień w przedsiębiorstwie Almaviva Contact SpA prowadzącym działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 82 NACE Rev. 2 („Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”) w regionie Lacjum na poziomie NUTS 2 we Włoszech (ITI4); mając na uwadze, że zgodnie z oczekiwaniami środki obejmą 1 610 zwolnionych pracowników;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Włochy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 347 370 EUR na podstawie tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 578 950 EUR;

2.  zauważa, że włoskie władze złożyły wniosek w dniu 9 maja 2017 r. i że po przekazaniu przez Włochy dodatkowych informacji jego ocena została ukończona przez Komisję w dniu 26 września 2017 r. i przekazana Parlamentowi tego samego dnia;

3.  przypomina, że kryzys gospodarczy wywarł dużą presję na ceny usług marketingowych oraz w zakresie obsługi kupujących towary i usługi, co doprowadziło do obniżenia obrotu i rentowności dostawców; biorąc pod uwagę fakt, że koszty pracy stanowią zdecydowanie najwyższy koszt produkcji w sektorze centrów obsługi telefonicznej, zauważa, że przedsiębiorstwa zareagowały na te niekorzystne warunki relokacją, interwencją w zakresie kosztów pracy lub zamknięciem; ubolewa, że między 2009 r. a pierwszym kwartałem 2014 r. jedna trzecia wszystkich włoskich przedsiębiorstw w tym sektorze zaprzestała działalności;

4.  przyznaje, że obecne zwolnienia są bezpośrednio powiązane ze spadkiem dochodów o 45 % w centrum Almaviva w Rzymie między 2011 r. a 2016 r.; ubolewa, że nie można było osiągnąć porozumienia z jednolitym przedstawicielstwem związków zawodowych (w skrócie RSU) w sprawie planu dostosowania kosztów pracy w centrum usługowym Almaviva w Rzymie do kosztów w innych centrach Almaviva we Włoszech, który oznaczałby faktyczne zmniejszenie wynagrodzenia, co skutkowało zamknięciem centrum w Rzymie;

5.  zauważa, że pracownicy sektora centrów obsługi telefonicznej powinni być objęci większą ochroną, co w szczególności obejmuje unikanie przenoszenia personelu z jednego centrum do drugiego, które jest wykorzystywane jako szczególna strategia wymuszania masowych zwolnień;

6.  przyznaje, że gospodarka regionalna i lokalna doświadcza jedynie powolnego ożywienia gospodarczego po okresie dużych trudności związanych z kryzysem gospodarczym i finansowym, i że masowe zwolnienia mogą wstrzymać lub przerwać to ożywienie gospodarcze; podkreśla istotne znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy, takich jak współfinansowane przez EFG, mających na celu unikanie takiej sytuacji;

7.  zauważa, że 79 % beneficjentów objętych pomocą stanowią kobiety oraz że znaczna większość z nich ma od 30 do 55 lat; ubolewa, że nie można było znaleźć realnego rozwiązania, aby uniknąć ich zwolnienia, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku kobiet w tej grupie wiekowej już istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ich pozostania i awansowania na rynku pracy ze względu na trudności ze znalezieniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w związku z pełnionymi przez nie obowiązkami nieformalnych opiekunów oraz brakiem równości szans w miejscu pracy;

8.  podkreśla, że szkolenia i inne zindywidualizowane usługi powinny w pełni uwzględniać specyfikę tej grupy pracowników, w szczególności wysoki odsetek kobiet; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie kwoty szacowanej na 680 000 EUR na zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że włoskie władze rozpoczęły świadczenie beneficjentom objętym pomocą zindywidualizowanych usług już w dniu 6 kwietnia 2017 r., a więc przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

10.  zauważa, że Włochy planują wdrożyć osiem rodzajów środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) indywidualne doradztwo, (ii) pomoc w poszukiwaniu pracy, (iii) szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe, (iv) specjalne talony na usługi poszukiwania zatrudnienia, (v) wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, (vi) pomoc na założenie działalności gospodarczej, (vii) zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika, oraz (viii) zwrot kosztów mobilności; zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 17,4 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

11.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele ministerstwa rozwoju gospodarczego (MiSE1a), ANPAL1b, Regione Lazio oraz związków zawodowych, w celu określenia strategii i działań na rzecz byłych pracowników Almaviva, a także w celu przygotowania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

12.  rozumie, że korzystanie z talonów przeznaczonych na pokrycie kosztów usług w zakresie intensywnego poszukiwania zatrudnienia jest rzeczą nową, która została zastosowana tylko raz w jednym z wcześniejszych przypadków; podkreśla znaczenie przeprowadzenia pełnej oceny skuteczności takiego środka po upływie wystarczającego czasu pozwalającego na zebranie danych;

13.  podkreśla, że włoskie władze potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie otrzymują pomocy z innych unijnych instrumentów finansowych, ale będą uzupełnione działaniami finansowanymi przez EFS lub wyłącznie ze środków krajowych;

14.  przypomina, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

15.  pochwala zaangażowanie włoskiego rządu w definiowanie nowych ram prawnych dla pracowników telekomunikacyjnych, aby uniknąć dalszych przypadków takich jak będący przedmiotem wniosku EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

18.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacjiw następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 9 maja 2017 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Almaviva Contact SpA we Włoszech. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 3 347 370 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Włochy.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 3 347 370 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia].

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Włoch i wniosek Komisji

W dniu 26 września 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG na rzecz Włoch w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Almaviva Contact SpA prowadzące działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 82 NACE Rev. 2 („Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”) w regionie Lacjum na poziomie NUTS 2 we Włoszech (ITI4).

Jest to piąty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2017 r. oraz pierwszy w sektorze „Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”. Dotyczy on 1 664 zwolnionych pracowników, z których 1 610 ma uczestniczyć w proponowanych środkach, i odnosi się do uruchomienia łącznej kwoty 3 347 370 EUR z EFG dla Włoch.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 9 maja 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 lipca 2017 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 26 września 2017 r. i zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG.

Kryzys gospodarczy zwiększył presję cenową w sektorze centrów obsługi telefonicznej, zwiększając konkurencję między usługodawcami i zmniejszając ogólną rentowność. Biorąc pod uwagę, że koszty pracy stanowią większość kosztów produkcji w tym sektorze, sprawozdawca ubolewa, że wielu usługodawców zdecydowało się na stosowanie strategii obniżania kosztów zatrudnienia przez relokację, zmniejszenie wynagrodzeń lub nawet zamknięcie.

Spadek przychodów w centrum Almaviva w Rzymie między 2011 r. a 2015 r. wyniósł 45 %. Niestety niemożliwe okazało się znalezienie realnego rozwiązania problemu tego spadku, co doprowadziło do zamknięcia centrum usługowego w Rzymie pod koniec 2016 r. Aktywne działania w zakresie rynku pracy, takie jak współfinansowane przez EFG, mają kluczowe znaczenie dla pomyślnej reintegracji ponad 1 600 zwolnionych pracowników na rynku pracy w kontekście powolnego ożywienia gospodarczego. Z tego względu sprawozdawca uważa, że UE musi jak najszybciej podjąć działania w celu wzmocnienia tego typu instrumentów oprócz wszystkich swoich instrumentów socjalnych i społecznych.

Osiem rodzajów środków, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmuje:

Indywidualne doradztwo: działania te obejmują ocenę umiejętności, stworzenie profilu objętych inicjatywą pracowników oraz opracowanie zindywidualizowanej ścieżki powrotu na rynek pracy, jak również procedurę rejestracji.

Poszukiwanie pracy: działanie to obejmie intensywne poszukiwanie zatrudnienia, w tym poszukiwanie lokalnych i regionalnych możliwości zatrudnienia oraz pośrednictwo pracy.

Szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe: uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach mających na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych odpowiednio do możliwości zatrudnienia określonych w trakcie intensywnego poszukiwania pracy.

Specjalny talon na określoną kwotę, przeznaczony na pokrycie kosztów usług w zakresie intensywnego poszukiwania zatrudnienia świadczonych przez akredytowanych usługodawców (prywatnych i publicznych). W zależności od szans na zatrudnienie danego pracownika wartość takiego talonu może się wahać się od 500 do 5 000 EUR. Wynagrodzenie usługodawców będzie uzależnione od szans na zatrudnienie danego pracownika oraz rodzaju zawartej umowy: w przypadku umowy zawartej na czas określony o długości co najmniej sześciu miesięcy będzie ono wynosić od 500 EUR do 2 500 EUR, zaś w przypadku umowy na czas nieokreślony – od 1 000 EUR do 5 000 EUR. W przypadku braku możliwości znalezienia zatrudnienia dla zwolnionego pracownika usługodawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie za każdego uczestnika – opłatę zależną od zrealizowanych świadczeń. Opłata ta nie może przekroczyć 106,5 EUR.

Wsparcie na rzecz przedsiębiorczości: zwolnionym pracownikom rozważającym założenie własnej firmy zostanie zapewnione różnorodne wsparcie.

Pomoc na założenie działalności gospodarczej: pracownicy, którzy rozpoczną własną działalność, otrzymają do 15 000 EUR na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności, inwestycje w aktywa oraz wydatki bieżące.

Przewidziano również zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika – do 1 700 EUR. Wsparcie to ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów, jakie muszą ponieść uczestnicy sprawujący opiekę nad innymi osobami (dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi itp.), aby móc skorzystać ze szkolenia lub z innych środków.

Zwrot kosztów mobilności: aby wesprzeć mobilność geograficzną pracowników w przypadku znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwie zlokalizowanym 80 km od miejsca pobytu pracownika lub dalej, przewidziano zwrot początkowych kosztów zakwaterowania i transportu do wysokości 5 000 EUR.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Włoch przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

kontynuując działalność po dokonaniu zwolnień, przedsiębiorstwo Almaviva Contact SpA wywiązało się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zatroszczyło się o pracowników;

na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami prawa proceduralnego i materialnego Unii w zakresie pomocy państwa.

Włochy poinformowały Komisję, że źródłem zaliczek krajowych oraz współfinansowania krajowego są zasoby regionalne zapewnione na mocy dekretu legislacyjnego nr 2017/185 (z 24.9.2016 r.) oraz fundusz na rzecz szkolenia zawodowego zarządzany przez ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Wkład finansowy będzie zarządzany i kontrolowany przez ANPAL, natomiast Regione Lazio będzie organem pośredniczącym dla instytucji zarządzającej.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 3 347 370 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to piąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2017 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2017)41749

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. (COM(2017)0496 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i jej grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 1646 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Almaviva Contact S.p.A. prowadzące działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 82 NACE Rev. 2 („Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”);

B) mając na uwadze, że aby ustanowić związek między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Włochy argumentują, że skutki kryzysu gospodarczego i finansowego wywarły dużą presję na ceny usług marketingowych oraz w zakresie obsługi kupujących towary i usługi, co doprowadziło do relokacji firm działających w tym sektorze do krajów o niższych kosztach pracy, ograniczenia ich kosztów zatrudnienia lub zamknięcia;

C) mając na uwadze, że 79,3 % pracowników objętych tymi działaniami to kobiety, a 20,7 % to mężczyźni; mając na uwadze, że 85,2 % pracowników ma od 30 do 54 lat, a 13,9 % ma od 55 do 64 lat.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Włoch następujących wskazówek:

1. zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Włochy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 347 370 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 578 950 EUR;

2. zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku od władz włoskich na ukończenie oceny zgodności tego wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 26 września 2017 r., i przekazała ją do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3. przyznaje, że region Lacjum i miasto Rzym doświadczają jedynie powolnego ożywienia gospodarczego po okresie dużych trudności związanych z kryzysem gospodarczym i finansowym, i że masowe zwolnienia mogą wstrzymać lub przerwać to ożywienie gospodarcze;

4. wyraża zaniepokojenie z powodu fiaska negocjacji z jednolitym przedstawicielstwem związków zawodowych (RSU);

5. odnotowuje, że zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, współfinansowane przez EFG, obejmują indywidualne doradztwo, poszukiwanie pracy, szkolenia, talony przeznaczone na pokrycie kosztów usług w zakresie intensywnego poszukiwania zatrudnienia, wsparcie dla zwolnionych pracowników rozważających założenie własnej firmy, w tym pomoc na założenie działalności gospodarczej, zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika, a także zwrot kosztów mobilności;

6. podkreśla, że szkolenia i inne zindywidualizowane usługi powinny w pełni uwzględniać specyfikę tej grupy pracowników, w szczególności wysoki odsetek kobiet; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie kwoty szacowanej na 680 000 EUR na zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika;

7. rozumie, że korzystanie z talonów przeznaczonych na pokrycie kosztów usług w zakresie intensywnego poszukiwania zatrudnienia jest rzeczą nową, która została zastosowana tylko raz w jednym z wcześniejszych przypadków; podkreśla znaczenie przeprowadzenia pełnej oceny skuteczności takiego środka po upływie wystarczającego czasu pozwalającego na zebranie danych;

8. z zadowoleniem przyjmuje powołanie komisji (w skład której wchodzą przedstawiciele ministerstwa rozwoju gospodarczego (MiSE(1)), ANPAL(2), Regione Lazio oraz związków zawodowych) w celu określenia strategii i działań na rzecz byłych pracowników Almaviva, a także w celu przygotowania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

9. zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 17,4 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, znacznie poniżej maksymalnego poziomu 35 % określonego w rozporządzeniu oraz że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

10. zauważa, że władze Włoch przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Włochy, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

12. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pierwsza wiceprzewodnicząca, pełniąca obowiązki przewodniczącej

Do wiadomości: Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pismo z dnia 12 października 2017 r. skierowane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Iskrę Mihaylovą do przewodniczącego Komisji Budżetowej Jeana Arthuisa

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 8 listopada 2017 r.:

-  wniosek COM(2017)0496 przewiduje przeznaczenie z EFG środków w wysokości 3 347 370 EUR na rzecz 1646 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Almaviva Contact SpA. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 82 NACE Rev. 2 („Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”). Zwolnienia miały miejsce w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Lacjum (ITI4).

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

(Formuła grzecznościowa i podpis)


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

9.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności