RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

9.11.2017 - (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Daniele Viotti

Procedură : 2017/2200(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0346/2017
Texte depuse :
A8-0346/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0346/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Italia a prezentat cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG în conformitate cu criteriul de intervenție prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 1 646 de lucrători de către întreprinderea Almaviva Contact SpA, care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 82 din NACE Rev. 2 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor) din regiunea de nivel NUTS 2 Lazio (ITI4) din Italia; întrucât un număr de 1 610 lucrători concediați ar trebui să beneficieze de aceste măsuri,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Italia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 347 370 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 578 950 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile italiene au depus cererea la 9 mai 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Italia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 26 septembrie 2017, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  reamintește că criza economică a pus o presiune semnificativă asupra prețului serviciilor de marketing și de asistență acordată cumpărătorilor de bunuri și servicii, conducând la o scădere a cifrei de afaceri și a profitabilității furnizorilor de servicii; ținând seama de faptul că costul forței de muncă are, în mod evident, o pondere majoritară în totalul costurilor de producție din sectorul centrelor de apel, constată că întreprinderile au reacționat la aceste condiții adverse prin delocalizare, intervenții asupra costului forței de muncă sau încetarea activității; regretă că, între 2009 și primul trimestru al anului 2014, o treime din totalul întreprinderilor italiene din acest sector și-au încetat activitatea;

4.  ia act de faptul că concedierile actuale sunt legate în mod direct de o scădere cu 45 % a veniturilor centrului Almaviva-Roma, înregistrată între 2011 și 2016; regretă că nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu Reprezentanța sindicală unitară (RSU) privind un plan de aliniere a costului forței de muncă de la centrul Almaviva-Roma cu alte centre de lucru din Italia, fapt care ar fi dus efectiv la o scădere de salariu, și că drept urmare centrul de la Roma a fost închis;

5.  relevă faptul că lucrătorii din sectorul centrelor de apel ar trebui să fie mai bine protejați, ceea ce înseamnă, în special, că ar trebui evitată deplasarea personalului de la un centru la altul, această practică fiind utilizată cu predilecție ca strategie pentru a impune realizarea unor concedieri în masă;

6.  recunoaște că economia regională și locală se redresează, însă într-un ritm lent, după gravele dificultăți cauzate de criza economică și financiară și că disponibilizările în masă riscă să stopeze sau să întrerupă această redresare; subliniază importanța crucială pe care o au măsurile active de pe piața forței de muncă, cum ar fi cele cofinanțate de FEG, pentru evitarea acestei situații;

7.  constată că 79 % dintre beneficiarii vizați sunt femei și că marea majoritate a acestora au între 30 și 55 de ani; regretă faptul că nu a fost posibil să se găsească o soluție viabilă pentru a evita concedierea lor, în special ca urmare a faptului că, pentru femeile din această grupă de vârstă, probabilitatea de a rămâne și a progresa pe piața muncii este mai redusă din cauza dificultății de a găsi un echilibru între viața profesională și cea privată, din cauza responsabilităților care le revin ca îngrijitori informali, precum și a inegalității de șanse la locul de muncă;

8.  subliniază că formarea și alte servicii personalizate ar trebui să țină cont pe deplin de caracteristicile acestui grup de lucrători, în special de proporția ridicată a femeilor; salută includerea sumei estimate la 680 000 EUR pentru rambursarea cheltuielilor cu îngrijirea persoanelor dependente;

9.  salută faptul că autoritățile italiene au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 6 aprilie 2017, cu mult înaintea depunerii cererii de acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus;

10.  constată că Italia are în vedere opt tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) orientare individuală, (ii) asistență pentru căutarea unui loc de muncă, (iii) formare, recalificare și formare profesională, (iv) voucher de reangajare, (v) sprijin pentru antreprenoriat, (vi) contribuție la înființarea unei întreprinderi, (vii) rambursarea cheltuielilor pentru persoanele care au în îngrijire persoane dependente, și (viii) rambursarea cheltuielilor de mobilitate; observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 17,4 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată cu mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și faptul că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  salută înființarea unui comitet (constituit de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE1a, ANPAL1b, Consiliul Regional Lazio și sindicate) pentru a hotărî strategia și intervențiile în sprijinul foștilor lucrători de la Almaviva, precum și pentru a întocmi pachetul coordonat de servicii personalizate;

12.  înțelege că utilizarea voucherelor de reangajare este ceva nou, acestea fiind utilizate doar într-un caz anterior; subliniază importanța evaluării eficacității depline a acestor măsuri după ce a trecut suficient timp pentru ca datele să fie disponibile;

13.  subliniază că autoritățile italiene au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii, acestea urmând a fi completate prin acțiuni care vor fi finanțate fie prin intermediul FSE, fie doar din fondurile naționale;

14.  reamintește că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite de FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare ale pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

15.  salută angajamentul guvernului italian de a defini un nou cadru juridic pentru lucrătorii din sectorul telecomunicațiilor, cu scopul de a evita pe viitor situații precum cea care face obiectul cererii EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  îndeamnă Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date concrete cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

18.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1], în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[3].

(3)  La 9 mai 2017, Italia a depus o cerere de mobilizare a FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc la Almaviva Contact SpA în Italia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 3 347 370 EUR ca răspuns la cererea depusă de Italia.

(5)  Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 3 347 370 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică începând cu ... [data adoptării].

Adoptată la,[4]*

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

 • [1]   JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [2]   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [3]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
 • [4] * Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[2], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3], pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Italia și propunerea Comisiei

La 26 septembrie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Italiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de către întreprinderea Almaviva Contact SpA, care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 82 a NACE Rev. 2 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor) din regiunea de nivel NUTS 2 Lazio (ITI4) din Italia.

Aceasta este cea de a cincea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2017 și prima cerere care se referă la sectorul „Activităților de secretariat, serviciilor suport și al altor activități de servicii prestate în principal întreprinderilor”. Cererea vizează 1 664 de lucrători disponibilizați, dintre care se estimează că 1 610 vor participa la măsurile propuse, și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 3 347 370 EUR pentru Italia.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 9 mai 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 4 iulie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 26 septembrie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG.

Criza economică a sporit presiunea asupra prețurilor din sectorul centrelor de apel, stimulând concurența între furnizorii de servicii și reducând rentabilitatea globală. În condițiile în care costul forței de muncă are o pondere majoritară în totalul costurilor de producție din acest sector, raportorul regretă faptul că numeroși furnizori de servicii au recurs la strategii de reducere a costurilor cu personalul, printre care se numără delocalizarea, reducerea remunerațiilor sau chiar închiderea întreprinderilor.

Veniturile centrului Almaviva-Roma au scăzut cu 45 % între 2011 și 2015. Din nefericire, nu a fost posibil să se găsească o soluție viabilă pentru a contracara efectele acestei scăderi, ceea ce a condus la închiderea centrului de lucru de la Roma în ultima parte a anului 2016. Măsurile active pe piața forței de muncă, cum ar fi cele cofinanțate de FEG, sunt de o importanță crucială pentru reintegrarea cu succes a peste 1 600 de lucrători disponibilizați pe piața forței de muncă, în contextul unei redresări economice lente. Din acest motiv, raportorul consideră că UE trebuie să acționeze în cel mai scurt timp posibil pentru a consolida acest tip de instrumente, precum și a tuturor instrumentelor sale de protecție și asistență socială.

Cele opt tipuri de acțiuni de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

-Orientare individuală: Această activitate include evaluarea competențelor, stabilirea profilului lucrătorilor participanți și conceperea unui parcurs adaptat de reintegrare pe piața muncii, precum și procedura de înscriere.

-Căutarea unui loc de muncă. Această activitate va consta în căutarea intensivă a unui loc de muncă, inclusiv căutarea oportunităților locale și regionale de angajare și de plasare a forței de muncă.

-Formare, recalificare și formare profesională. Participanții vor beneficia de formare profesională care vizează recalificarea sau actualizarea competențelor lucrătorilor pentru a răspunde oportunităților de angajare identificate în timpul căutării intensive a unui loc de muncă.

-Voucher de reangajare, care oferă o sumă ce urmează a fi cheltuită pentru servicii de căutare intensivă a unui loc de muncă la furnizori acreditați (publici sau privați). În funcție de angajabilitatea lucrătorului, valoarea voucherului poate varia între 500 și 5 000 EUR. Furnizorii de servicii vor fi remunerați pe baza angajabilității lucrătorului și a tipului de contract încheiat, variind între 500 și 2 500 EUR pentru contractele cu durată determinată de cel puțin șase luni și între 1 000 și 5 000 EUR pentru contractele cu durată nedeterminată. În cazurile în care nu se poate găsi o soluție pentru lucrătorul concediat, furnizorul de servicii va primi o sumă fixă (taxă pentru servicii) per participant. Taxa pentru servicii nu poate depăși 106,5 EUR.

-Sprijin pentru antreprenoriat. O gamă largă de mijloace de sprijin va fi pusă la dispoziția lucrătorilor concediați care intenționează să își înceapă propria afacere.

-Contribuție la înființarea unei întreprinderi. Lucrătorii care pun bazele propriei lor întreprinderi vor primi cel mult 15 000 EUR pentru acoperirea costurilor de înființare, a investițiilor în active și a cheltuielilor curente.

-Este prevăzută rambursarea cheltuielilor pentru persoanele care au în îngrijire persoane dependente, în valoare de maximum 1 700 EUR. Această sumă are rolul de a acoperi cheltuielile suplimentare ale lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire (copii, vârstnici, persoane cu handicap etc.), pentru ca aceștia să poată beneficia de formare sau de alte măsuri.

-Rambursarea cheltuielilor de mobilitate. Pentru a sprijini mobilitatea geografică a lucrătorilor, în cazul reangajării într-o întreprindere la o distanță de 80 km sau mai mult de reședința lucrătorului, este prevăzută rambursarea costurilor inițiale de cazare și transport de până la 5 000 EUR.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile italiene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

-principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

-cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind concedierile colective au fost respectate;

-Almaviva Contact SpA, care și-a continuat activitățile după efectuarea concedierilor, și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

-acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

-acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

-contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Italia a informat Comisia cu privire la faptul că sursele prefinanțării sau ale cofinanțării la nivel național sunt resursele regionale prevăzute de Decretul legislativ nr. 2017/185 (24.9.2016) și de Fondul pentru formare profesională gestionat de ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Contribuția financiară va fi gestionată și controlată de ANPAL, iar Regione Lazio va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 3 347 370 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a cincea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

 • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2017)41749

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul cererii EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A., prezentată de ITALIA (COM(2017)0496)

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG în cazul cererii EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului în acest caz. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 646 de lucrători disponibilizați de Almaviva Contact S.p.A., care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 82 a NACE Rev. 2 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor);

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, Italia afirmă că efectele crizei economice și financiare au exercitat o presiune semnificativă pentru scăderea prețurilor serviciilor de marketing și ale asistenței acordate cumpărătorilor de bunuri și servicii, ceea ce a provocat relocalizarea întreprinderilor din sector către țări cu costuri mai mici ale forței de muncă, reducerea costurilor forței de muncă ale acestor întreprinderi sau închiderea lor;

C) întrucât 79,3 % dintre lucrătorii vizați de măsură sunt femei, iar 20,7 % sunt bărbați; întrucât 85,2 % dintre lucrători au între 30 și 54 de ani și 13,9 % au între 55 și 64 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Italiei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Italia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 347 370 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 5 578 950 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților italiene până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 26 septembrie 2017, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. recunoaște că regiunea Lazio și orașul Roma se redresează doar încet după gravele dificultăți cauzate de criza economică și financiară și că disponibilizările în masă riscă să stopeze sau să întrerupă această redresare;

4. își exprimă preocuparea cu privire la eșecul negocierilor cu reprezentanța sindicală unitară, RSU;

5. observă că serviciile personalizate cofinanțate de FEG pentru lucrătorii disponibilizați includ orientare individuală, căutarea unui loc de muncă, formare, vouchere de reangajare ce urmează să fie cheltuite pentru servicii de căutare intensivă a unui loc de muncă, sprijin pentru lucrătorii disponibilizați care intenționează să își înceapă propria afacere, inclusiv o contribuție la acoperirea cheltuielilor de înființare a întreprinderilor, rambursarea cheltuielilor cu îngrijirea persoanelor dependente, precum și rambursarea costurilor de mobilitate;

6. subliniază că formarea și alte servicii personalizate ar trebui să țină cont pe deplin de caracteristicile acestui grup de lucrători, în special de proporția ridicată a femeilor; salută includerea sumei estimate la 680 000 EUR pentru rambursarea cheltuielilor cu îngrijirea persoanelor dependente;

7. înțelege că utilizarea voucherelor de reangajare este ceva nou, acestea fiind utilizate doar într-un caz anterior; subliniază importanța evaluării eficacității depline a acestor măsuri după ce a trecut suficient timp pentru ca datele să fie disponibile;

8. salută înființarea unui comitet (constituit de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE[1], ANPAL[2], Regione Lazio și sindicate) pentru a defini strategia și intervențiile în sprijinul foștilor lucrători de la Almaviva, precum și pentru a întocmi pachetul coordonat de servicii personalizate;

9. observă că măsurile de sprijinire a venitului reprezintă 17,4 % din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de regulament; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

10. ia act de faptul că autoritățile italiene au dat asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

11. este îmbucurătoare confirmarea dată de Italia că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

12. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu respect,

Marita ULVSKOG,

Prim-vicepreședintă, președintă în exercițiu

(în copie) Thomas Händel

 • [1]   Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
 • [2]   Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Scrisoare adresată de Iskra Mihaylova, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională, la 12 octombrie 2017, domnului Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete

Traducere

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 8 noiembrie 2017, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0496 propune o contribuție din FEG în valoare de 3 347 370 EUR pentru 1646 de lucrători disponibilizați de la Almaviva Contact SpA. Întreprinderea își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 82 din NACE Rev. 2 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor). Disponibilizările efectuate au loc în regiunea de nivel NUTS 2 Lazio (ITI4).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în acest caz a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Iskra MIHAYLOVA

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

9.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri