SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

9.11.2017 - (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Daniele Viotti

Postup : 2017/2200(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0346/2017
Predkladané texty :
A8-0346/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1] (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0346/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Taliansko podalo na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 646 pracovníkov zo spoločnosti Almaviva Contact SpA pôsobiacej v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 82 (Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti) v regióne na úrovni NUTS 2 Lazio (ITI4) v Taliansku; keďže sa očakáva, že do opatrení sa zapojí 1 610 prepustených pracovníkov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Taliansko má preto podľa daného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 3 347 370 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 578 950 EUR;

2.  konštatuje, že talianske orgány podali žiadosť 9. mája 2017 a že po dodatočných informáciách poskytnutých Talianskom Komisia dokončila jej hodnotenie 26. septembra 2017 a v rovnaký deň o tom informovala Parlament;

3.  pripomína, že v dôsledku hospodárskej krízy vznikol výrazný tlak na ceny marketingových služieb a pomoci pre nadobúdateľov tovaru a služieb, čo viedlo k poklesu obratu a ziskovosti poskytovateľov služieb; so zreteľom na skutočnosť, že náklady práce sú zďaleka najvyššou položkou výrobných nákladov v odvetví zákazníckych telefonických centier, konštatuje, že podniky zareagovali na tieto nepriaznivé podmienky premiestnením, zásahmi do nákladov práce alebo ukončením činnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že od roku 2009 do prvého štvrťroku 2014 ukončila svoju činnosť jedna tretina všetkých talianskych podnikov v tomto odvetví;

4.  uznáva, že toto prepúšťanie je priamo spojené s poklesom výnosov centra spoločnosti Almaviva v Ríme o 45 % v období od roku 2011 do 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť dohodu s jednotným zastúpením odborových zväzov (RSU) o pláne na zosúladenie nákladov práce v Almaviva – Rím s ostatnými centrami spoločnosti Almaviva v Taliansku, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znižovaniu miezd, čo vyústilo do ukončenia činnosti rímskeho centra;

5.  konštatuje, že pracovníci zákazníckych telefonických centier by mali byť viac chránení, čo predpokladá najmä to, že sa zamestnanci nebudú presúvať z jedného centra do druhého podľa osobitnej stratégie využívanej na vynucovanie hromadného prepúšťania;

6.  uznáva, že regionálne a miestne hospodárstvo sa len pomaly zotavujú po veľkých problémoch, ktoré vyplynuli z hospodárskej a finančnej krízy a že hromadné prepúšťania môžu toto oživenie zastaviť alebo prerušiť; vyzdvihuje zásadný význam aktívnych opatrení na trhu práce, akými sú tie, ktoré sú spolufinancované z EGF, s cieľom takémuto niečomu zabrániť;

7.  konštatuje, že 79 % cieľových príjemcov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 55 rokov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné nájsť schodné riešenie, ktoré by zabránilo prepúšťaniu, najmä vzhľadom na nižšiu pravdepodobnosť, že ženy v tejto vekovej skupine zostanú na trhu práce a budú na ňom postupovať, keďže vzhľadom na ich úlohu neformálnych opatrovateliek a na to, že na pracoviskách nie je zaručená rovnosť príležitostí, je pre ne zložité nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

8.  zdôrazňuje,že odborná príprava a ďalšie personalizované služby by mali plne zohľadniť charakteristiky tejto skupiny pracovníkov, najmä vysoký podiel žien; víta začlenenie sumy v odhadovanej výške 680 000 EUR na úhradu nákladov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby;

9.  víta skutočnosť, že talianske orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 6. apríla 2017, teda v predstihu pred podaním žiadosti o podporu z EGF pre navrhovaný koordinovaný balík;

10.  konštatuje, že Taliansko plánuje osem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) individuálne poradenstvo pri hľadaní zamestnania, ii) pomoc pri hľadaní zamestnania, iii) vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, iv) poukaz na opätovné zamestnanie, v) podpora podnikania, vi) príspevok na založenie podniku, vii) úhrada výdavkov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o nezaopatrené osoby a viii) úhrada nákladov na mobilitu; poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 17,4 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  víta vytvorenie výboru zriadeného ministerstvom hospodárskeho rozvoja (MiSE1a), ANPAL1b, regiónom Lazio a odbormi na vymedzenie stratégie a opatrení na podporu bývalých pracovníkov spoločnosti Almaviva, ako aj na vypracovanie koordinovaného balíka personalizovaných služieb;

12.  beriena vedomie, že používanie poukazov na opätovné zamestnanie je novinka, ktorá sa použila iba v jednom predchádzajúcom prípade; zdôrazňuje, že je dôležité riadne posúdiť účinnosť týchto opatrení po uplynutí dostatočného obdobia na zozbieranie dostupných údajov;

13.  zdôrazňuje, že talianske orgány potvrdili, že na oprávnené opatrenia sa neposkytuje finančná podpora z iných finančných nástrojov Únie, ale že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným buď z ESF, alebo výhradne z vnútroštátnych zdrojov;

14.  pripomína, že koordinovaný balík personalizovaných služieb podporený z EFG by mal byť navrhnutý tak, aby v ňom boli zohľadnené perspektívy na trhu práce do budúcnosti a zručnosti, ktoré budú v budúcnosti požadované, a mal by byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

15.  vyjadruje uznanie talianskej vláde za to, že sa usiluje stanoviť nový právny rámec pre pracovníkov v oblasti telekomunikácií s cieľom zabrániť ďalším prípadom ako tomu, ktorý je predmetom žiadosti EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a môžu teda prípadne poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

 • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1], a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[3] EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Taliansko predložilo 9. mája 2017 žiadosť o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v podniku Almaviva Contact SpA v Taliansku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Taliansko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 3 347 370 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 3 347 370 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od... [dátum prijatia tohto rozhodnutia].

[4]Done at,V ...

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

 • [1]   Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [3]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [4] *   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013[2] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť Talianska a návrh Komisie

Komisia prijala 26. septembra 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Talianska na podporu opätovného začlenenia na trh práce tých pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti Almaviva Contact SpA, ktorá vykonáva svoju činnosť podľa klasifikácie NACE Revision 2 v divízii 82 (Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti) v regióne na úrovni NUTS 2 Lazio (ITI4) v Taliansku.

Toto je piata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2017, a prvá v odvetví Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. Žiadosť sa týka 1 664 prepustených pracovníkov, pričom v prípade 1 610 z nich sa očakáva, že sa budú zúčastňovať na navrhovaných opatreniach, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 3 347 370 EUR z EGF v prospech Talianska.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 9. mája 2017 a do 4. júla 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia ukončila posudzovanie žiadosti 26. septembra 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF.

V dôsledku hospodárskej krízy sa zvýšil tlak na ceny v odvetví zákazníckych telefonických centier, čo viedlo k zintenzívneniu hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi služieb a k poklesu celkovej ziskovosti. Vzhľadom na to, že náklady práce predstavujú hlavnú časť výrobných nákladov v tomto odvetví, spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí poskytovatelia služieb sa uchýlili k stratégiám zameraným na zníženie nákladov na zamestnancov, a to k premiestňovaniu, zníženiu platov alebo dokonca k ukončeniu činnosti.

Spoločnosť Almaviva Roma utrpela v období 2011 až 2015 45 % zníženie výnosov. Keďže sa bohužiaľ nepodarilo nájsť žiadne reálne riešenie na zamedzenie tomuto poklesu, centrum v Ríme ukončilo koncom roku 2016 svoju činnosť. Aktívne opatrenia na trhu práce, napríklad tie, ktoré sú spolufinancované z EGF, sú v situácii pomalého oživovania hospodárstva kľúčové pre úspešné opätovné začlenenie viac než 1 600 prepustených pracovníkov na trh práce. Z tohto dôvodu sa spravodajca domnieva, že EÚ musí konať čo najskôr, aby tento druh nástrojov posilnila, rovnako ako všetky jej sociálne nástroje a nástroje v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Pokiaľ ide o osem typov opatrení, ktoré budú poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, ide to tieto opatrenia:

-Individuálne poradenstvo pri hľadaní zamestnania Zahŕňa posudzovanie zručností, vytváranie profilov zúčastnených pracovníkov a navrhnutie individuálneho reintegračného postupu, ako aj postupu registrácie.

-Hľadanie zamestnania Táto pomoc bude zahŕňať intenzívne hľadanie zamestnania vrátane hľadania miestnych a regionálnych pracovných príležitostí a zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest.

-Vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava Účastníkom sa ponúkne odborná príprava zameraná na rekvalifikáciu alebo zvýšenie kvalifikácie pracovníkov koncipovaná tak, aby zodpovedala pracovným príležitostiam identifikovaným počas intenzívneho hľadania zamestnania.

-Poukaz na opätovné zamestnanie poskytuje sumu, ktorá sa má použiť na intenzívne hľadanie zamestnania u akreditovaných poskytovateľov (verejných alebo súkromných). V závislosti od potenciálu pracovníka nájsť si zamestnanie sa môže hodnota poukazu pohybovať od 500 do 5 000 EUR. Poskytovatelia služieb budú odmenení na základe potenciálu pracovníka nájsť si zamestnanie a druhu uzavretej zmluvy, a to v prípade zmluvy na dobu určitú v trvaní najmenej šesť mesiacov v rozsahu od 500 do 2 500 EUR a v prípade zmluvy na dobu neurčitú v rozsahu od 1 000 do 5 000 EUR. Ak sa pre prepusteného pracovníka nenájde riešenie, poskytovateľ služieb dostane pevne stanovenú sumu (poplatok za služby) na účastníka. Poplatok za služby nesmie presiahnuť 106,50 EUR.

-Podpora podnikania Prepustení pracovníci, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy, budú mať k dispozícii širokú škálu podpory.

-Príspevok na založenie podniku Pracovníci, ktorí začnú podnikať, dostanú príspevok vo výške maximálne 15 000 EUR na pokrytie nákladov na založenie podniku, investície do majetku a bežné výdavky.

-Úhrada výdavkov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o nezaopatrené osoby, až do výšky 1 700 EUR (predpokladá sa). Cieľom je pokryť dodatočné náklady účastníkov, ktorí sa starajú o iné osoby (deti, staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím), aby sa mohli zúčastniť na odbornej príprave alebo ďalších opatreniach.

-Úhrada nákladov na mobilitu S cieľom podporiť geografickú mobilitu pracovníkov v prípade opätovného zamestnania v podniku vzdialenom najmenej 80 km od miesta bydliska pracovníka sa počíta s úhradou počiatočných nákladov na ubytovanie a dopravu do výšky 5 000 EUR.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Talianske orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

-pokiaľ ide o prístup k navrhovaným opatreniam a ich vykonávanie, budú sa dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

-sú splnené požiadavky týkajúce sa hromadného prepúšťania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ,

-spoločnosť Almaviva Contact SpA, ktorá po prepúšťaní pokračuje v činnosti, si splnila svoje právne záväzky, ktorými sa upravuje prepúšťanie, a primerane sa postarala svojich zamestnancov,

-na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

-navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

-finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Taliansko oznámilo Komisii, že vnútroštátne predbežné financovanie alebo spolufinancovanie pochádza z regionálnych zdrojov poskytovaných na základe legislatívneho výnosu č. 2017/185 (24. 9. 2016) a fondu pre odbornú prípravu, ktorý spravuje Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Finančný príspevok bude spravovať a kontrolovať ANPAL a sprostredkovateľským orgánom pre riadiaci orgán bude región Lazio.

III.  Postup

Komisia s cieľom mobilizácie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 3 347 370 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o doteraz piaty návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2017.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

 • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2017)41749

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. z TALIANSKA (COM(2017)0496 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 1 646 pracovníkov prepustených v spoločnosti Almaviva Contact S.p.A. pôsobiacich v odvetviach ekonomickej činnosti patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 82 (Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti);

B)  keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Taliansko argumentuje tým, že hospodárska a finančná kríza vyvolala značný tlak na ceny marketingových služieb a pomoci kupujúcim, ktorí nakupujú tovar alebo služby, čo viedlo k presunu firiem v sektore do krajín s nižšími nákladmi na prácu, k znižovaniu nákladov alebo k ich zavretiu;

C)  keďže 79,3 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú ženy a 20,7 % muži; keďže 85,2 % prepustených pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov a 13,9 % vo veku 55 až 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Talianska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že preto má Taliansko nárok na finančný príspevok vo výške 3 347 370 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 578 950 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia 26. septembra 2017 dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti talianskych orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, a v ten istý deň informovala o tom Parlament;

3.  uznáva, že región Lazio a mesto Rím sa ekonomicky len pomaly zotavujú po veľkých problémoch, ktoré vyplynuli z hospodárskej a finančnej krízy a že hromadné prepúšťania môžu toto oživenie zastaviť alebo prerušiť;

4.  vyjadruje znepokojenie nad zlyhaním rokovaní so zástupcami spojených odborových zväzov (RSU);

5.  berie na vedomie, že medzi personalizované služby prepusteným pracovníkom spolufinancované z EGF patria individuálne usmernenia, hľadanie zamestnania, odborná príprava, poukazy na opätovné zamestnanie na služby intenzívneho hľadania zamestnania, podpora prepusteným pracovníkom, ktorí chcú podnikať vrátane pokrytia nákladov na založenie nového podniku, úhrada výdavkov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby, a úhrada nákladov na mobilitu;

6.  zdôrazňuje,že odborná príprava a ďalšie personalizované služby by mali plne zohľadniť charakteristiky tejto skupiny pracovníkov, najmä vysoký podiel žien; víta začlenenie sumy v odhadovanej výške 680 000 EUR na úhradu nákladov na pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby;

7.  berie na vedomie, že používanie poukazov na opätovné zamestnanie je novinka, ktorá sa použila iba v jednom predchádzajúcom prípade; zdôrazňuje, že je dôležité riadne posúdiť účinnosť týchto opatrení po uplynutí dostatočného obdobia na zozbieranie dostupných údajov;

8.  víta vytvorenie výboru zriadeného ministerstvom hospodárskeho rozvoja (MiSE[1], ANPAL[2], región Lazio a odbory) na vymedzenie stratégie a opatrení na podporu bývalých pracovníkov spoločnosti Almaviva, ako aj na vypracovanie koordinovaného balíka personalizovaných služieb;

9.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov predstavujú 17,4 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, a to hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení; ako aj skutočnosť, že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo s odbornou prípravou;

10.  berie na vedomie, že talianske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

11.  víta potvrdenie Talianska, že finančným príspevkom z EGF nebude nahrádzať opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou

Marita ULVSKOG

podpredsedníčka, úradujúca predsedníčka

c. c. Thomas Händel

 • [1]   Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
 • [2]   Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

List z 12. októbra 2017, ktorý adresovala predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Iskra Mihaylova predsedovi Výboru pre rozpočet Jeanovi Arthuisovi.

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 8. novembra 2017:

-  COM(2017)0496 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 3 347 370 EUR pre 1646 pracovníkov prepustených v podniku Almaviva Contact SpA. Spoločnosť pôsobí v odvetví ekonomickej činnosti, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 zaradené do divízie 82 (Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti). K prepúšťaniu došlo v regióne Lazio (ITI4) úrovne NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania