Postopek : 2017/2200(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0346/2017

Predložena besedila :

A8-0346/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0422

POROČILO     
PDF 643kWORD 64k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Daniele Viotti

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0346/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Italija predložila vlogo EGF/2017/004 IT/Almaviva za finančni prispevek iz ESPG v skladu z merili za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, potem ko je bilo odpuščenih 1.646 delavcev v podjetju Almaviva Contact SpA, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 82 NACE Revizija 2 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) in v regiji na ravni NUTS 2 Lacij v Italiji (ITI4); ker se pričakuje, da bo pri ukrepih sodelovalo 1.610 presežnih delavcev;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Italija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3.347.370 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5.578.950 EUR;

2.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo predložili 9. maja 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Italija, oceno te vloge dokončala 26. septembra 2017 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  opozarja, da je gospodarska kriza povzročila močan pritisk na ceno storitev trženja in pomoč kupcem blaga in storitev, kar je vodilo k zmanjšanju prihodkov in donosnosti ponudnikov storitev; ob upoštevanju dejstva, da so stroški dela daleč najvišji stroški proizvodnje v sektorju klicnih centrov, ugotavlja, da so se podjetja na te neugodne razmere odzval s preseljevanjem, posegi v stroške dela ali zaprtjem; obžaluje, da je med letom 2009 in prvim četrtletjem leta 2014 tretjina vseh italijanskih podjetij v sektorju prenehala delovati;

4.  priznava, da je to odpuščanje neposredno povezano s 45-odstotnim upadom prihodkov v delovnem centru Almaviva v Rimu med letoma 2011 in 2016; obžaluje, da ni bilo mogoče doseči soglasja o enotni zastopanosti sindikatov o načrtu za prilagoditev stroškov dela v Almaviva–Rim z drugimi delovnimi centri Almaviva v Italiji, kar bi dejansko pomenilo zmanjšanje plač in je povzročilo zaprtje centra v Rimu;

5.  ugotavlja, da bi morali biti delavci v sektorju klicnih centrov bolj zaščiteni, to pomeni zlasti, da je treba preprečiti selitev zaposlenih iz enega centra v drugega, ki se uporablja kot posebna strategija za prisilna množična odpuščanja;

6.  priznava, da regionalno in lokalno gospodarstvo le počasi okrevata po velikih težavah, ki so bile posledica gospodarske in finančne krize, ter da se zaradi množičnih odpuščanj lahko pojavi tveganja zaustavitve ali prekinitve tega okrevanja; poudarja ključni pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, kot so tisti, ki se sofinancirajo iz ESPG, in so namenjeni izogibanju temu pojavu;

7.  ugotavlja, da je 79 % upravičencev žensk in da je velika večina starih med 30 in 55 let; obžaluje, da ni bilo mogoče najti trajne rešitve, da bi se preprečila njihova odpustitev, zlasti glede na dejstvo, da je za ženske v tej starostni skupini malo verjetno, da bodo ostale in napredovale na trgu dela zaradi težav pri iskanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, kar je povezano z njihovimi odgovornostmi nepoklicnih negovalk ter pomanjkanjem enakih možnosti na delovnem mestu;

8.  poudarja, da bi se moralo pri usposabljanju in drugih prilagojenih storitvah v celoti upoštevati značilnosti te skupine delavcev, zlasti velik delež žensk; pozdravlja vključitev približno 680.000 EUR za povračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb;

9.  pozdravlja dejstvo, da so začeli italijanski organi prilagojene storitve za upravičence do pomoči izvajati 6. aprila 2017, in sicer pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

10.  ugotavlja, da Italija načrtuje osem vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer: (i) individualno usmerjanje, (ii) pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, (iv) boni za ponovno zaposlitev, (v) pomoč za podjetništvo, (vi) prispevek za ustanovitev podjetja, (vii) povračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb, in (viii) povračilo stroškov mobilnosti; ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 17,4 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  pozdravlja ustanovitev odbora, ki ga sestavljajo ministrstvo za gospodarski razvoj (MiSE1a), nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja (ANPAL1b), dežela Lacij in sindikati, za opredelitev strategije in ukrepov v podporo nekdanjim delavcem Almavive ter pripravo usklajenega svežnja prilagojenih storitev;

12.  razume, da gre pri uporabi bonov za ponovno zaposlitev za novost, ki je bila doslej uporabljena le v enem primeru; poudarja, da je pomembno v celoti oceniti učinkovitost takšnih ukrepov, ko bo minilo dovolj časa, da bodo podatki na razpolago;

13.  poudarja, da so italijanski organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala podpora iz drugih finančnih instrumentov Unije, da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo samo iz Evropskega socialnega sklada ali z nacionalnimi sredstvi;

14.  želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih podpira ESPG, predvideti prihodnji razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  pozdravlja zavezanost italijanske vlade določitvi novega pravnega okvira za telekomunikacijske delavce, da bi preprečili nadaljnje primere, kot je ta, ki je predmet vloge EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  poziva Komisijo, naj naroči nacionalnim organom, naj v prihodnjih predlogih zagotovijo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

18.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Italija je 9. maja 2017 vložila vlogo za finančni prispevek iz ESPG po odpustih v podjetju Almaviva Contact SpA v Italiji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 3.347.370 EUR za vlogo, ki jo je vložila Italija.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 3.347.370 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum njegovega sprejetja].

V,(4)

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu Evropske unije.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Italije in predlog Komisije

Komisija je 26. septembra 2017 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Italije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetju Almaviva Contact SpA, razvrščenem v oddelek 82 NACE po reviziji 2 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), v regiji na ravni NUTS 2 Lacij (ITI4) v Italiji, na trg dela.

To je peta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2017 in prva v sektorju „Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti“. Nanaša se na 1.664 delavcev, ki so postali presežni, pri čemer se pričakuje, da bo v predlaganih ukrepih sodelovalo 1.610 delavcev, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 3.347.370 EUR iz ESPG za Italijo.

Vloga je bila Komisiji poslana 9. maja 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 4. julija 2017. Komisija je zaključila svojo oceno 26. septembra 2017 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1)(a) uredbe o ESPG.

Gospodarska kriza je še povečala pritisk na cene v sektorju klicnih centrov, spodbudila konkurenco med ponudniki storitev in povzročila upad donosnosti. Glede na to, da stroški dela predstavljajo večji del proizvodnih stroškov v tem sektorju, poročevalec obžaluje, da so se številni ponudniki storitev zatekli k strategijam za zmanjšanje bremena stroškov za zaposlene s preseljevanjem, zmanjšanjem plačil ali celo zaprtjem.

Almaviva v Rimu je med letoma 2011 in 2016 doživela 45-odstotni upad prihodkov. Žal ni bilo mogoče najti uporabne rešitve tega upada, kar je povzročilo zaprtje delovnega centra v Rimu konec leta 2016. Aktivni ukrepi na trgu dela, kot so tisti, ki jih sofinancira ESPG, so ključni za uspešno ponovno vključitev več kot 1.600 presežnih delavcev na trg dela v času počasnega gospodarskega okrevanja. Zato poročevalec meni, da mora EU ukrepati čim prej in okrepiti to vrsto orodij skupaj z vsemi družbenimi instrumenti in instrumenti socialnega varstva.

Osem vrst ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, zadeva:

-Individualno usmerjanje: vključuje oceno spretnosti, izdelavo profila sodelujočih delavcev in oblikovanje prilagojene poti za ponovno vključitev na trg dela ter prijavni postopek.

-Iskanje zaposlitve: gre za intenzivno iskanje zaposlitve, kar zajema tudi iskanje lokalnih in regionalnih zaposlitvenih možnosti in posredovanje dela.

-Usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje: udeležencem bo ponujeno poklicno usposabljanje s ciljem prekvalifikacije ali izpopolnjevanja delavcev, da bi ustrezali delovnim mestom, opredeljenim v času intenzivnega iskanja zaposlitve.

-Bon za ponovno zaposlitev, s katerim se znesek za storitve intenzivnega iskanja zaposlitve lahko porabi pri pooblaščenih ponudnikih (javnih ali zasebnih). Glede na zaposljivost delavca lahko znaša vrednost bona med 500 in 5.000 EUR. Ponudniki storitev bodo plačani na podlagi zaposljivosti delavca in vrste sklenjene pogodbe v razponu od 500 EUR do 2.500 EUR za pogodbo o zaposlitvi za določen čas vsaj šestih mesecev in od 1000 EUR do 5.000 EUR za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V primerih, ko ni bilo mogoče najti rešitve za presežnega delavca, bo ponudnik storitev prejel določen znesek (pristojbina za storitve) na udeleženca. Pristojbina za storitve ne more presegati 106,5 EUR.

-Pomoč za podjetništvo: presežnim delavcem, ki razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja, bodo na voljo različne oblike podpore.

-Prispevek za ustanovitev podjetja: delavci, ki bodo ustanovili lastno podjetje, bodo prejeli prispevek v višini do 15.000 EUR za kritje ustanovitvenih stroškov, naložbe v sredstva in tekoče izdatke.

-Povračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb je določeno v višini do 1.700 EUR. Namen tega je pokritje dodatnih stroškov, ki jih imajo udeleženci z oskrbo vzdrževanih oseb (otrok, starejših, invalidov itd.), da se bodo lahko udeležili usposabljanja ali drugih ukrepov.

-Povračilo stroškov mobilnosti: za podpiranje geografske mobilnosti delavcev v primeru ponovne zaposlitve v podjetju, ki je vsaj 80 km oddaljeno od kraja stalnega prebivališča delavca, je določeno povračilo začetnih stroškov nastanitve in prevoza v znesku do 5.000 EUR.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Italijanski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

-pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju bosta upoštevani načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

-upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

-Almaviva Contact SpA, ki je po odpustih nadaljevala dejavnost, je izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpusti in ustrezno poskrbela za svoje delavce,

-za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

-predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

-finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Italija je obvestila Komisijo, da so viri nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja regionalni viri, ki jih zagotavljata zakonodajni odlok št. 2017/185 (24.9.2016) in Sklad za poklicno usposabljanje, ki ga upravlja ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Finančni prispevek bo upravljal in nadziral ANPAL, dežela Lacij pa bo posrednik za organ upravljanja.

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 3.347.370 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2017.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2017)41749

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v zadevi EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. iz ITALIJE (COM(2017)0496)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1646 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Almaviva Contact S.p.A., ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 82 NACE Revizija 2 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti);

B)  ker Italija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem presežnih delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da so posledice gospodarske in finančne krize povzročile velik pritisk v smeri zniževanja cen za trženje storitev in pomoči kupcem blaga in storitev, zaradi česar so se podjetja v tem sektorju preselila v države, kjer je cena dela nižja, ter so tako znižala svoje stroške dela ali pa prenehala z dejavnostjo;

C)  ker je 79,3 % delavcev, za katere so predvideni ukrepi, žensk, 20,7 % pa moških; ker je 85,2 % upravičencev starih od 30 do 54 let, 13,9 % pa od 55 do 64 let;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Italije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Italija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3.347.370 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5.578.950 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge italijanskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 26. septembra 2017, Parlament pa je o tem obvestila še isti dan;

3.  priznava, da regija Lacij in mesto Rim le počasi okrevata po velikih težavah, ki so bile posledica gospodarske in finančne krize, ter da se zaradi množičnih odpuščanj lahko pojavi tveganje zaustavitve ali prekinitve tega okrevanja;

4.  izraža zaskrbljenost, ker pogajanja z združenim zastopstvom sindikatov (RSU) niso bila uspešna;

5.  ugotavlja, da prilagojene storitve za odpuščene delavce, ki se sofinancirajo iz ESPG, vključujejo individualno usmerjanje, iskanje zaposlitve, usposabljanje, bone za ponovno zaposlitev, ki se porabijo za storitve intenzivnega iskanja zaposlitve, podporo za odpuščene delavce, ki razmišljajo o ustanovitvi svojih podjetij, vključno s prispevkom za stroške zagona podjetij, vračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb in povračilo stroškov mobilnosti;

6.  poudarja, da bi moralo usposabljanje in druge prilagojene storitve v celoti upoštevati značilnosti te skupine delavcev, zlasti velik delež žensk; pozdravlja vključitev približno 680.000 EUR za vračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb;

7.  razume, da gre pri uporabi bonov za ponovno zaposlitev za novost, ki je bila doslej uporabljena le v enem primeru; poudarja, da je pomembno v celoti oceniti učinkovitost takšnih ukrepov, ko bo minilo dovolj časa, da bodo podatki na razpolago;

8.  pozdravlja ustanovitev odbora (sestavljajo ga ministrstvo za gospodarski razvoj (MiSE(1)), nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja (ANPAL(2)), dežela Lacij in sindikati) za opredelitev strategije in ukrepov v podporo nekdanjim delavcem Almavive ter pripravo usklajenega svežnja prilagojenih storitev;

9.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 17,4 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

10.  ugotavlja, da so italijanski organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

11.  pozdravlja, da je Italija potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, za katere je po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorno zadevno podjetje;

12.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem

Marita ULVSKOG,

prva podpredsednica, v.d. predsednice

v.v. Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo, ki ga je Iskra Mihajlova, predsednica Odbora za regionalni razvoj, 12. oktobra 2017 poslala Jeanu Arthuisu, predsedniku Odbora za proračun.

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 8. novembra 2017:

  COM(2017)0496 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 3.347.370 EUR za 1.646 presežnih delavcev v podjetju Almaviva Contact SpA. Podjetje deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 82 NACE Revizija 2 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti). Do odpuščanja je prišlo v regiji na ravni NUTS 2 Lacij (ITI4).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem

Iskra Mihajlova


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

9.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov