Förfarande : 2017/2200(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2017

Ingivna texter :

A8-0346/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0422

BETÄNKANDE     
PDF 413kWORD 66k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Daniele Viotti

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0346/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Italien lämnade in ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva om ekonomiskt stöd från fonden med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden till följd av att 1 646 arbetstagare blivit uppsagda inom Almaviva Contact SpA som är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 82 (Kontorstjänster och andra företagstjänster) i Nuts 2-regionen Lazio i Italien (ITI4). Totalt beräknas 1 610 uppsagda arbetstagare delta i åtgärderna.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Italien är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 347 370 euro enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 578 950 euro.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in ansökan den 9 maj 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Italien lämnade, slutförde sin bedömning den 26 september 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att den ekonomiska krisen kraftigt har pressat priset på marknadsföringstjänster och stöd till köpare av varor och tjänster, vilket har lett till att tjänsteleverantörers omsättning och vinstmarginaler har minskat. Med tanke på att arbetskostnaden står för den överlägset största produktionskostnaden inom teletjänstsektorn konstaterar parlamentet att företag har reagerat på dessa ogynnsamma villkor genom att utlokalisera, vidta åtgärder rörande arbetskostnaderna eller lägga ned. Parlamentet beklagar att en tredjedel av alla italienska företag inom sektorn lade ner sin verksamhet mellan 2009 och första kvartalet 2014.

4.  Europaparlamentet inser att uppsägningarna har direkt samband med att intäkterna sjönk med mer än 45 % vid Almavivas central i Rom mellan 2011 och 2016. Parlamentet beklagar att man inte lyckades nå en överenskommelse med den samlade fackföreningsrepresentationen (RSU) om en plan för att anpassa arbetskostnaden i Almaviva-Rom till andra Almavivacentraler i Italien, vilket i själva verket skulle ha lett till en lönesänkning, och resulterat i att Romcentralen stängdes.

5.  Europaparlamentet konstaterar att arbetstagarna inom teletjänstsektorn bör få ett bättre skydd, vilket bland annat innebär att man undviker att flytta personal från en central till en annan, vilket är en strategi som särskilt används för att forcera stora uppsägningar.

6.  Europaparlamentet noterar att den regionala och lokala ekonomin nu långsamt återhämtar sig efter de stora svårigheterna till följd av den ekonomiska och finansiella krisen och att massuppsägningar riskerar att stoppa eller avbryta denna återhämtning. Parlamentet understryker att aktiva arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis sådana som samfinansieras av fonden, är avgörande för att undvika detta.

7.  Europaparlamentet noterar att 79 % av de berörda stödmottagarna är kvinnor och att de allra flesta av dem är 30–55 år gamla. Parlamentet beklagar att man inte kunde finna en hållbar lösning för att undvika uppsägning av dessa personer, framför allt eftersom det redan är mindre troligt att kvinnor i denna åldersgrupp stannar kvar och gör karriär på arbetsmarknaden på grund av att det är svårt att finna balans mellan arbetsliv och privatliv, eftersom kvinnor har ett informellt omsorgsansvar och eftersom det inte finns lika möjligheter i arbetslivet.

8.  Europaparlamentet betonar att utbildning och andra individanpassade tjänster bör ta full hänsyn till särdragen hos denna grupp av arbetstagare, i synnerhet den höga andelen kvinnor. Parlamentet välkomnar att ett belopp på uppskattningsvis 680 000 euro anslagits till ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar.

9.  Europaparlamentet välkomnar att de italienska myndigheterna den 6 april 2017 inledde de individanpassade åtgärderna riktade till de berörda stödmottagarna, innan ansökan om stöd från fonden lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

10.  Europaparlamentet noterar att Italien planerar åtta olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: (i) individuell vägledning, (ii) stöd till arbetssökande, (iii) utbildning, omskolning och yrkesutbildning, (iv) återanställningscheckar, (v) stöd till företagande, (vi) starta eget-bidrag, (vii) ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar och (viii) ersättning av resekostnader. Parlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 17,4 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet välkomnar att en kommitté har inrättats av ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE1a), ANPAL1b, regionen Lazio och fackföreningar för att utarbeta en strategi och insatser för att stödja f.d. arbetstagare vid Almaviva och för att utforma det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

12.  Europaparlamentet noterar att användningen av återanställningscheckar är en ny metod som endast har använts i ett tidigare ärende. Parlamentet understryker vikten av att fullt ut utvärdera effekterna av sådana åtgärder så snart tillräckligt med tid har gått för att man ska ha tillgängliga uppgifter.

13.  Europaparlamentet betonar att de italienska myndigheterna har bekräftat att de stödberättigande åtgärderna inte får stöd från unionens övriga finansieringsinstrument, men att de kommer att kompletteras med åtgärder som kommer att finansieras antingen av fonden eller enbart med nationella medel.

14.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som stöds via fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och att det bör vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

15.  Europaparlamentet lovordar den italienska regeringens åtagande att fastställa en ny rättslig ram för arbetstagare inom telekommunikationssektorn för att undvika ytterligare fall såsom det som är föremål för ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva.

16.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 9 maj 2017 lämnade Italien in en ansökan om att utnyttja fonden på grund av uppsägningar vid Almaviva Contact SpA i Italien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 3 347 370 euro som Italien ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 3 347 370 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet av detta beslut].

(4)Done at,Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Italien och kommissionens förslag

Den 26 september 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av fonden till förmån för Italien för att underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för arbetstagare som sagts upp av Almaviva Contact SpA, ett företag som är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 82 (Kontorstjänster och andra företagstjänster) i Nuts 2-regionen Lazio (ITI4) i Italien.

Detta är den femte ansökan som ska behandlas inom ramen för 2017 års budget och den första inom näringsgrenen ”Kontorstjänster och andra företagstjänster”. Den avser 1 664 arbetstagare som sagts upp, varav 1 610 förväntas delta i den föreslagna åtgärden, och utnyttjande av ett totalt belopp på 3 347 370 euro från fonden till förmån för Italien.

Ansökan lämnades till kommissionen den 9 maj 2017 och kompletterades med ytterligare information fram till den 4 juli 2017. Kommissionen avslutade sin bedömning den 26 september 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden.

Den ekonomiska krisen har ökat prispressen inom teletjänstsektorn, genom att konkurrensen mellan tjänsteleverantörer har ökat och vinstmarginalerna minskat. Eftersom arbetskostnaderna utgör den övervägande delen av produktionskostnaderna inom denna sektor, beklagar föredraganden att många tjänsteleverantörer har börjat tillämpa strategier för att minska personalkostnaderna genom att utlokalisera, sänka lönerna eller till och med lägga ned.

Almaviva-Rom såg sina intäkter minska med 45 % mellan 2011 och 2015. Det har dessvärre inte varit möjligt att hitta en praktisk lösning på denna minskning, vilket ledde till att Romcentralen stängdes i slutet av 2016. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som de som fonden samfinansierat är avgörande för att de mer än 1 600 arbetstagare som sagts upp ska kunna återinträda på arbetsmarknaden under den svaga ekonomiska återhämtning som nu sker. Därför anser föredraganden att EU måste agera snarast möjligt för att stärka sådana åtgärder jämte EU:s alla sociala instrument och välfärdsinstrument.

De åtta olika åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

–  Individuell vägledning: Detta inbegriper kompetensbedömning, kartläggning av de deltagande arbetstagarna och utformning av individanpassade planer för återinträde på arbetsmarknaden för ansökningsförfarandet.

–  Arbetssökande: Detta omfattar intensivt jobbsökande med en genomgång av lokala och regionala sysselsättningsmöjligheter och jobbmatchning.

–  Utbildning, omskolning och yrkesutbildning: Deltagarna kommer att erbjudas yrkesutbildning som syftar till att skola om arbetstagarna eller uppdatera deras kompetens för att möta de jobbmöjligheter som identifierats under det intensiva arbetssökandet.

–  Återanställningscheckar: De ger ett belopp att använda på tjänster för intensivt jobbsökande genom godkända arbetsförmedlingar (offentliga eller privata). Beloppet på denna check varierar mellan 500 och 5 000 euro beroende på arbetstagarens anställbarhet. Förmedlingarnas ersättning varierar med arbetstagarens anställbarhet och vilken typ av kontrakt som ingås, från 500 till 2 500 euro för tidsbegränsade kontrakt på minst sex månader och från 1 000 till 5 000 euro för fasta anställningar. I de fall det inte har varit möjligt att hitta en lösning för den arbetssökande får förmedlingen ett fast belopp (handläggningsavgift) per deltagare. Denna avgift får inte överstiga 106,5 euro.

–  Stöd till företagande: Det kommer att finnas många olika slags stöd för arbetstagare som har blivit uppsagda och som funderar på att starta eget företag.

–  Starta eget-bidrag: De arbetstagare som startar ett eget företag kommer att få upp till 15 000 euro i bidrag för att täcka etableringskostnaderna, investeringar i tillgångar och löpande utgifter.

–  Ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar med upp till 1 700 euro planeras. Detta syftar till att täcka extrakostnader som uppstår för deltagare med omsorgsansvar (barn, gamla eller personer med funktionsnedsättning, osv.) när de deltar i utbildning eller andra åtgärder.

–  Ersättning av resekostnader: För att stödja arbetstagarnas geografiska rörlighet om de återanställs på ett företag som ligger minst 80 km från arbetstagarens bostadsort utgår ersättning av de initiala logi- och transportkostnaderna med upp till 5 000 euro.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Dessa åtgärder ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De italienska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om följande:

–  Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

–  De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

–  Almaviva Contact SpA som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

–  De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

–  De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

–  Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Italien har underrättat kommissionen om att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från regionala medel som tillhandahålls genom lagdekret nr 2017/185 (24.9.2016) och fonden för yrkesutbildning som förvaltas av Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av Anpal och Regione Lazio kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 3 347 370 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det femte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som hittills har översänts till budgetmyndigheten under 2017.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2017)41749

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. från Italien (COM(2017)496)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundas på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 1 646 arbetstagare som sagts upp från Almaviva Contact S.p.A. som är verksamt inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 82 (Kontorstjänster och andra företagstjänster).

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Italien att effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen har satt stor press nedåt på priserna för marknadsföringstjänster och stöd till köpare av varor och tjänster, vilket leder till att företag inom sektorn utlokaliserar till länder med lägre arbetskraftskostnader, minskar sina arbetskostnader eller lägger ned.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 79,3 % kvinnor och 20,7 % är män. 85,2 % är mellan 30 och 54 år och 13,9 % är mellan 55 och 64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Italiens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 347 370 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 578 950 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de italienska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 26 september 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att regionen Lazio och staden Rom nu långsamt återhämtar sig efter stora svårigheter till följd av den ekonomiska och finansiella krisen och att massuppsägningar riskerar att stoppa eller avbryta denna återhämtning.

4.  Europaparlamentet uttrycker oro över de misslyckade förhandlingarna med den samlade fackföreningsrepresentationen (RSU).

5.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden för uppsagda arbetstagare inkluderar individuell vägledning, jobbsökande, utbildning, återanställningscheckar som ska användas till tjänster för intensivt jobbsökande, stöd för uppsagda arbetstagare som funderar på att starta eget företag, bl.a. ett bidrag till kostnader för att starta företag, ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar och ersättning av resekostnader.

6.  Europaparlamentet betonar att utbildning och andra individanpassade tjänster bör ta full hänsyn till särdragen hos denna grupp av arbetstagare, i synnerhet den höga andelen kvinnor. Europaparlamentet välkomnar att ett belopp på uppskattningsvis 680 000 EUR anslagits till ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar.

7.  Europaparlamentet noterar att användningen av återanställningscheckar är en ny metod som endast har använts i ett tidigare ärende. Parlamentet understryker vikten av att fullt ut utvärdera effekterna av sådana åtgärder så snart tillräckligt med tid har gått för att man ska ha tillgängliga uppgifter.

8.  Europaparlamentet välkomnar att en kommitté har inrättats av ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE(1), ANPAL(2), regionen Lazio och fackföreningar) för att utarbeta en strategi och insatser för att stödja f.d. arbetstagare vid Almaviva och för att utforma det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

9.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 17,4% av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen. Dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

11.  Europaparlamentet välkomnar att Italien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

12.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog,

Första vice ordförande, tjänstgörande ordförande

c.c. Thomas Händel

(1)

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Skrivelse av den 12 oktober 2017 från Iskra Mihaylova, ordförande för utskottet för regional utveckling, till Jean Arthuis, ordförande för budgetutskottet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 8 november 2017.

  I COM(2017)0496 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 3 347 370 euro för 1 646 uppsagda arbetstagare vid Almaviva Contact SpA. Företaget är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 82 (Kontorstjänster och andra företagstjänster). Uppsägningarna skedde i Nuts 2-regionen Lazio (ITI4).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy