ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006

10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8‑0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho


Postup : 2016/0408(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0347/2017
Předložené texty :
A8-0347/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8‑0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0882),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0533/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0347/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Je nezbytné konkrétně vymezit účely SIS, jeho technickou architekturu a financování, stanovit pravidla pro komplexní provoz a využívání všech prvků tohoto systému a vymezit povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely jejich vkládání, kritéria jejich vkládání, orgány oprávněné k přístupu do systému a používání biometrických identifikátorů, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů.

(6)  Je nezbytné konkrétně vymezit účely SIS, jeho technickou architekturu a financování, stanovit pravidla pro komplexní provoz a využívání všech prvků tohoto systému a vymezit povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely jejich vkládání, kritéria jejich vkládání, pravidla pro výmaz záznamů, orgány oprávněné k přístupu do systému a používání biometrických identifikátorů, jakož i další pravidla týkající se ochrany údajů a zpracování údajů.

Odůvodnění

V nařízení by měla být rovněž stanovena pravidla pro výmaz zbytečných záznamů a upraveny záležitosti ochrany údajů specifické pro SIS.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Příslušné orgány by měly mít možnost vkládat do SIS konkrétní informace související s jakýmikoli zvláštními objektivními a nezměnitelnými tělesnými znaky. Tyto informace se mohou týkat charakteristik, jako je piercing, tetování, znaménka, jizvy apod. V souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a by však údaje vložené do SIS neměly o dané osobě poskytovat citlivé informace, jako je etnická příslušnost, náboženské vyznání, zdravotní postižení, gender nebo sexuální orientace.

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  SIS zahrnuje centrální systém (dále jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS. Vzhledem k tomu, že SIS je nejdůležitějším nástrojem pro výměnu informací v Evropě, je nezbytné zajistit jeho nerušený provoz na centrální i na vnitrostátní úrovni. Každý členský stát by proto měl vytvořit částečnou nebo úplnou kopii databáze SIS a zřídit její záložní systém.

(7)  SIS zahrnuje centrální systém (dále jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy, jež mohou obsahovat úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS. Vzhledem k tomu, že SIS je nejdůležitějším nástrojem pro výměnu informací v Evropě, je nezbytné zajistit jeho nerušený provoz na centrální i na vnitrostátní úrovni. Proto by měl existovat spolehlivý společný záložní systém centrálního SIS (řešení typu „active-active“), který zajistí trvalou dostupnost údajů SIS pro koncové uživatele v případě selhání, aktualizací nebo údržby centrálního systému, a záložní komunikační infrastruktura. Jsou zapotřebí významné investice s cílem posílit a zlepšit centrální systém, jeho záložní systémy a komunikační infrastrukturu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Je nutné udržovat příručku obsahující podrobná pravidla pro výměnu určitých doplňujících informací týkajících se opatření, která záznam vyžaduje. Výměnu těchto informací by měly zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých členských států (centrály SIRENE).

(8)  Je nutné udržovat příručku obsahující podrobná pravidla pro výměnu určitých doplňujících informací týkajících se opatření, která záznam vyžaduje (příručka SIRENE). Rychlou a účinnou výměnu těchto informací by měly zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých členských států (centrály SIRENE). V případě, že záznamy souvisejí s teroristickými trestnými činy nebo se týkají dětí, měla by centrála SIRENE jednat okamžitě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby byla zachována účinná výměna doplňujících informací týkajících se opatření, která mají být podle záznamů přijata, je vhodné posílit fungování centrál SIRENE stanovením požadavků na dostupné zdroje, odbornou přípravu uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů obdržených z jiných centrál SIRENE.

(9)  Aby byla zajištěna účinná výměna doplňujících informací týkajících se opatření, která mají být podle záznamů přijata, je vhodné posílit fungování centrál SIRENE stanovením požadavků na dostupné zdroje, odbornou přípravu uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů obdržených z jiných centrál SIRENE.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Pro maximální využití funkcí SIS by členské státy měly zajistit, aby byli koncoví uživatelé a zaměstnanci centrál SIRENE pravidelně proškolováni, mj. v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů. Ve spolupráci s vnitrostátní centrálou SIRENE by měly být vytvořeny vnitrostátní normy pro odbornou přípravu koncových uživatelů v oblasti zásad kvality údajů a jejich používání v praxi. Členské státy by měly vyzvat personál centrál SIRENE, aby pomohl s odborným proškolením všech orgánů, které vkládají záznamy, s důrazem na kvalitu údajů a maximální využívání SIS II. Realizace odborné přípravy by měla být v souladu s příručkou pro školitele SIRENE. Centrály SIRENE by měly pokud možno také zařídit alespoň jednou ročně výměnu zaměstnanců s ostatními centrálami SIRENE. Členské státy se vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zamezení ztrát dovedností a praxe fluktuací zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do SIS, měla by agentura nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.

(11)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do SIS, měla by agentura nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech. Pro další zlepšení kvality údajů v SIS by agentura rovněž měla nabízet školení ohledně používání SIS pro vnitrostátní školící subjekty a pokud možno také pro pracovníky SIRENE a koncové uživatele. Tato odborná příprava by se měla zaměřit zejména na opatření ke zlepšení kvality údajů v SIS.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání SIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura schopna vytvořit špičkovou kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena neporušenost údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádné vypracované statistiky by neměly obsahovat osobní údaje.

(12)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání SIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura schopna vytvořit špičkovou kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena neporušenost údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádné statistické údaje uchovávané v úložišti nebo vytvářené úložištěm by neměly obsahovat osobní údaje, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  SIS by měl obsahovat další kategorie údajů, aby koncoví uživatelé mohli na základě záznamu činit informovaná rozhodnutí bez ztráty času. Záznamy pro účely odepření vstupu a pobytu by proto měly obsahovat informace o rozhodnutí, na němž se daný záznam zakládá. Za účelem usnadnění identifikace a odhalování vícenásobných identit by měl být v záznamu dále uveden odkaz na doklad totožnosti nebo osobní identifikační číslo včetně kopie takového dokladu, jsou-li k dispozici.

(13)  SIS by měl obsahovat další kategorie údajů, aby koncoví uživatelé mohli na základě záznamu činit informovaná rozhodnutí bez ztráty času. Záznamy pro účely odepření vstupu a pobytu by proto měly obsahovat informace o rozhodnutí, na němž se daný záznam zakládá. Za účelem usnadnění identifikace a odhalování vícenásobných identit by měl být v záznamu dále uveden odkaz na doklad totožnosti nebo osobní identifikační číslo včetně barevné kopie takového dokladu, jsou-li k dispozici.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  SIS by měl umožnit zpracování biometrických údajů s cílem napomoci spolehlivému určení totožnosti dotyčných osob. Ve stejném smyslu by měl SIS umožňovat rovněž zpracování údajů o osobách, jejichž totožnost byla zneužita (aby se předešlo nežádoucím důsledkům způsobeným chybným určením totožnosti), s výhradou odpovídajících záruk, zejména se souhlasem dotyčné osoby a za přísného omezení účelů, pro něž se tyto údaje mohou zákonným způsobem zpracovávat.

(15)  SIS by měl umožnit zpracování biometrických údajů s cílem napomoci spolehlivému určení totožnosti dotyčných osob. Žádné vložení a použití fotografií, zobrazení obličeje a daktyloskopických údajů nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro sledované cíle, veškerá tato vložení a použití musí být oprávněná podle práva Unie, brát ohled na základní práva, včetně nejlepšího zájmu dítěte, a být v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů podle právních nástrojů SIS, nařízení (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801a. Ve stejném smyslu by měl SIS umožňovat rovněž zpracování údajů o osobách, jejichž totožnost byla zneužita (aby se předešlo nežádoucím důsledkům způsobeným chybným určením totožnosti), s výhradou odpovídajících záruk, zejména se souhlasem dotyčné osoby a za přísného omezení účelů, pro něž se tyto osobní údaje mohou zákonným způsobem zpracovávat.

 

_______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Členské státy by měly provést nezbytná technická opatření, aby pokaždé, když jsou koncoví uživatelé oprávněni provést vyhledávání ve vnitrostátní policejní nebo imigrační databázi, vyhledávali také souběžně v SIS, a to v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68044. To by mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích jako hlavní kompenzační opatření a dokázal lépe reagovat na přeshraniční rozměr trestné činnosti a mobilitu pachatelů.

(16)  Členské státy by měly provést nezbytná technická opatření, aby pokaždé, když jsou koncoví uživatelé oprávněni provést vyhledávání ve vnitrostátní policejní nebo imigrační databázi, vyhledávali také souběžně v SIS, a to plně v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68044 a článkem 5 nařízení (EU) 2016/679. To by mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích jako hlavní kompenzační opatření a dokázal lépe reagovat na přeshraniční rozměr trestné činnosti a mobilitu pachatelů.

__________________

__________________

44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Toto nařízení by mělo stanovit podmínky pro používání daktyloskopických údajů a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti. Používání zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti v SIS by též mělo přispět k zajištění jednotnosti postupů hraničních kontrol, jestliže je nezbytné určení a ověření totožnosti na základě daktyloskopických údajů a zobrazení obličeje. V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti dané osoby by vyhledávání pomocí daktyloskopických údajů mělo být povinné. Zobrazení obličeje by měla být používána za účelem určení totožnosti pouze v rámci běžných hraničních kontrol prováděných v samoobslužných kioscích a elektronických branách.

(17)  Toto nařízení by mělo stanovit podmínky pro používání daktyloskopických údajů, fotografií a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti. Používání daktyloskopických údajů a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti v SIS by též mělo přispět k zajištění jednotnosti postupů hraničních kontrol, jestliže je nezbytné určení a ověření totožnosti na základě otisků prstů a zobrazení obličeje. Jestliže nelze zjistit totožnost osoby jinými prostředky, mělo by být vyhledávání pomocí daktyloskopických údajů povinné. Před vložením nového záznamu by mělo být možné vyhledat otisky prstů s cílem ověřit, zda je osoba již v SIS hlášena pod jinou identitou nebo jiným záznamem. Zobrazení obličeje by měla být používána za účelem určení totožnosti pouze v rámci běžných hraničních kontrol prováděných v samoobslužných kioscích a elektronických branách.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Zavedení služby automatizované identifikace otisků prstů v rámci SIS doplňuje stávající prümský mechanismus pro vzájemný přeshraniční on-line přístup do určených vnitrostátních databází DNA a automatizovaných systémů identifikace otisků prstů. Prümský mechanismus umožňuje propojení vnitrostátních systémů identifikace otisků prstů, díky němuž může členský stát podat žádost s cílem zjistit, zda pachatel trestného činu, jehož otisky prstů byly nalezeny, je znám v jakémkoli jiném členském státě. Prümský mechanismus ověřuje, zda je osoba, které patří otisky prstů, v určitém okamžiku známa. Tudíž pokud se pachatel stane v některém členském státě známým později, nemusí být nutně dopaden. Vyhledávání daktyloskopických údajů v SIS umožňuje aktivně vyhledávat pachatele.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Mělo by být umožněno porovnávání otisků prstů nalezených na místě činu s daktyloskopickými údaji uloženými v SIS, pokud lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli závažné trestné činnosti nebo teroristického trestného činu. Závažnou trestnou činností je třeba rozumět trestné činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým trestným činem“ je třeba rozumět trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV46.

(18)  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, unijní či mezinárodní databáze, mělo by být umožněno porovnání úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní nalezených na místě činu s daktyloskopickými údaji uloženými v SIS, pokud lze s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli závažné trestné činnosti nebo teroristického trestného činu.

__________________

__________________

45 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Větší míry účinnosti, harmonizace a soudržnosti lze dosáhnout uložením povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy vstupu vydané příslušnými orgány členských států v řízení v souladu se směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením společných pravidel pro vkládání těchto záznamů po navrácení neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí schengenský prostor, a aktivací záznamu v SIS. To by mělo zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu na hraničních přechodech na vnějších hranicích, a účinně tak zabránit opětovnému vstupu do schengenského prostoru.

(20)  Větší míry účinnosti, harmonizace a soudržnosti lze dosáhnout uložením povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy vstupu vydané příslušnými orgány členských států v řízení v souladu se směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením společných pravidel pro vkládání těchto záznamů po navrácení nelegálně pobývajícího státního příslušníka třetí země. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí schengenský prostor, a aktivací záznamu v SIS. To by mělo zaručit vymáhání zákazů vstupu na hraničních přechodech na vnějších hranicích, a účinně tak zabránit opětovnému vstupu do schengenského prostoru.

_________________

_________________

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Odůvodnění

Technická změna formulace.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Toto nařízení by mělo stanovit závazná pravidla pro konzultaci mezi vnitrostátními orgány v případě, že státní příslušník třetí země má nebo může získat platné povolení k pobytu nebo jiné oprávnění nebo právo k pobytu udělované v jednom členském státě, přičemž jiný členský stát má v úmyslu pořídit nebo již vložil záznam pro účely odepření vstupu nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi třetí země. Takové situace vytvářejí značnou nejistotu jak pro příslušníky pohraniční stráže, tak pro policejní a imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s konečným výsledkem, aby se zabránilo případnému vstupu osob představujících hrozbu do schengenského prostoru.

(21)  Toto nařízení by mělo stanovit závazná pravidla pro konzultaci mezi vnitrostátními orgány v případě, že státní příslušník třetí země má nebo může získat platné povolení k pobytu nebo jiné oprávnění nebo právo k pobytu udělované v jednom členském státě, přičemž jiný členský stát má v úmyslu pořídit nebo již vložil záznam pro účely odepření vstupu nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi třetí země. Takové situace vytvářejí značnou nejistotu jak pro příslušníky pohraniční stráže, tak pro policejní a imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit jasné pokyny a závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s konečným výsledkem, aby osoby, které jsou oprávněny legálně pobývat v Unii, byly oprávněny vstupovat do EU bez problémů, a těm, kteří ke vstupu do Unie nejsou oprávněni, aby se ve vstupu zabránilo.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl zůstat neutrální, pokud jde o výsledky jednání mezi členskými státy. V některých případech bude jedinci uděleno povolení k pobytu. V jiných případech může být zákaz vstupu určitému jedinci zachován.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Záznamy by v SIS měly být uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. Aby se snížila administrativní zátěž orgánů zabývajících se za různými účely zpracováním údajů o osobách, je vhodné sjednotit maximální dobu uchování záznamů o odepření vstupu a pobytu s maximální možnou délkou zákazů vstupu vydaných v řízení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Proto by doba uchovávání záznamů o osobách měla činit nejvýše pět let. Obecnou zásadou je, že záznamy o osobách by měly být ze SIS automaticky vymazány po uplynutí pěti let. Rozhodnutí o uchování záznamů o osobách by měla vycházet z komplexního individuálního posouzení. Členské státy by měly během vymezeného období záznamy o osobách přezkoumat a měly by vést statistiku o počtu záznamů o osobách, u nichž byla doba uchovávání prodloužena.

(23)  Záznamy by v SIS měly být uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou pro splnění specifických účelů, pro které byly pořízeny. Proto by doba pro přezkum záznamů o osobách měla činit nejvýše tři roky. Obecnou zásadou je, že záznamy o osobách by měly být ze SIS vymazány po uplynutí tří let. Rozhodnutí o uchování záznamů o osobách by měla vycházet z komplexního individuálního posouzení. Členské státy by měly během vymezeného období záznamy o osobách přezkoumat a měly by vést statistiku o počtu záznamů o osobách, u nichž byla doba uchovávání prodloužena.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Na vložení záznamu do SIS a prodloužení doby jeho platnosti by se měl vztahovat nezbytný požadavek přiměřenosti spočívající v posouzení, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS. V případě trestných činů podle článků 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu49 by vždy měl být vytvořen záznam o státních příslušnících třetích zemí pro účely odepření vstupu a pobytu, který zohlední vysoký stupeň ohrožení a celkový negativní dopad, jaký může daná činnost mít.

(24)  Na vložení záznamu do SIS a prodloužení doby jeho platnosti by se měl vztahovat nezbytný požadavek přiměřenosti spočívající v posouzení, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS. V případě trestných činů podle směrnice (EU) 2017/541 by při splnění určitých podmínek měl být vytvořen záznam o státních příslušnících třetích zemí pro účely odepření vstupu a pobytu, který zohlední vysoký stupeň ohrožení a celkový negativní dopad, jaký může daná činnost mít. Mělo by to být provedeno s přihlédnutím k tomu, zda se jedná o možnou hrozbu pro veřejnou politiku nebo národní bezpečnost, a v souladu se závazky podle mezinárodního práva, zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou o právním postavení uprchlíků.

__________________

 

49 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Neporušenost údajů SIS má prvořadý význam. Proto by měly být stanoveny odpovídající záruky pro zpracování údajů SIS na centrální i na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. Orgány, které se zabývají zpracováním údajů, by měly být vázány bezpečnostními požadavky uvedenými v tomto nařízení a měly by se řídit jednotným postupem hlášení incidentů.

(25)  Neporušenost údajů SIS má prvořadý význam. Proto by měly být stanoveny odpovídající záruky pro zpracování údajů SIS na centrální i na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. Orgány, které se zabývají zpracováním údajů, by měly být vázány bezpečnostními požadavky uvedenými v tomto nařízení, měly by být za tímto účelem řádně proškoleny, měly by se řídit jednotným postupem hlášení incidentů a měly by být informovány o případných trestných činech a výkonech trestů v této souvislosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Údaje zpracovávané v SIS za použití tohoto nařízení by neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

(26)  Údaje zpracovávané v SIS a související doplňující informace, které se vyměňují, by za použití tohoto nařízení neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Pro zvýšení účinnosti práce imigračních orgánů rozhodujících o právu státních příslušníků třetích zemí na vstup a pobyt na území členských států a o navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je vhodné poskytnout jim přístup do SIS podle tohoto nařízení.

(27)  Pro zvýšení účinnosti práce imigračních orgánů rozhodujících o právu státních příslušníků třetích zemí na vstup a pobyt na území členských států a o navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je vhodné poskytnout jim přístup do SIS podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Na zpracování osobních údajů orgány členských států podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 2016/67950, ledaže by se použila směrnice (EU) 2016/68051. Na zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. Je-li to potřebné, měla by být ustanovení směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 2016/679 a nařízení (ES) č. 45/2001 v tomto nařízení blíže upřesněna. Pokud jde o zpracování osobních údajů Europolem, použije se nařízení (EU) 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva53 (nařízení o Europolu).

(28)  Na zpracování osobních údajů orgány členských států podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 2016/67950vyjma případů, kdy by zpracování prováděly příslušné orgány členských států za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů nebo ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost.

__________________

__________________

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, s. 53).

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Na zpracování osobních údajů příslušnými orgány členských států za účelem prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů či stíhání trestných činů a výkonu trestů nebo ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost by se měly vztahovat vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680. Prohlížení údajů uložených v SIS by mělo být umožněno pouze přesně určeným orgánům, které jsou odpovědné za prevenci, odhalování či vyšetřování teroristických nebo jiných závažných trestných činů a u kterých členské státy mají záruku, že uplatňují všechna ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice (EU) 2016/680, jak je provedena do vnitrostátního práva, s výhradou ověření příslušnými orgány včetně kontrolního orgánu zřízeného v souladu s čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680, a jejichž uplatňování tohoto nařízení podléhá vyhodnocení prostřednictvím mechanismu stanoveného nařízením Rady (EU) č. 1053/20131b.

 

__________________

 

1a Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 259, 6.11.2013, s. 27).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  Na zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (ES) č. 45/2001.

 

__________________

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28c)  Na zpracování osobních údajů Europolem na základě tohoto nařízení by se mělo použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, s. 53).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28d)  Je-li to potřebné, měla by být ustanovení směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 2016/679, nařízení (EU) 2016/794 a nařízení (ES) č. 45/2001 v tomto nařízení blíže upřesněna.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Nezávislé vnitrostátní orgány dozoru by měly v souvislosti s tímto nařízením sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy. Je třeba stanovit práva subjektů údajů na přístup k jejich údajům uchovávaným v SIS a na jejich opravu a výmaz, jakož i následné opravné prostředky u vnitrostátních soudů a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je vhodné požadovat od členských států roční statistiky.

(31)  Nezávislé vnitrostátní orgány dozoru zřízené v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680 (orgány dozoru) by měly v souvislosti s tímto nařízením sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, včetně výměny doplňujících informací, a měly by jim být na plnění tohoto úkolu přiděleny dostatečné zdroje. Je třeba stanovit práva subjektů údajů na přístup k jejich osobním údajům uchovávaným v SIS a na jejich opravu, omezení zpracování a výmaz, jakož i následné opravné prostředky u vnitrostátních soudů a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je vhodné požadovat od členských států roční statistiky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Evropský inspektor ochrany údajů by měl sledovat činnosti orgánů a institucí Unie související se zpracováváním osobních údajů podle tohoto nařízení. Evropský inspektor ochrany údajů a orgány dozoru by měli při sledování systému SIS vzájemně spolupracovat.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o Europolu) stanoví, že Europol podporuje a posiluje činnost příslušných orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a poskytuje analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl Europol plnit své úkoly, zejména v rámci Evropského střediska pro boj proti převaděčství, je vhodné poskytnout této agentuře přístup ke kategoriím záznamů vymezeným v tomto nařízení. Evropské středisko pro boj proti převaděčství, zřízené při Europolu, hraje důležitou strategickou úlohu v boji proti zprostředkovávání nelegální migrace a mělo by získat přístup k záznamům o osobách, kterým byl odepřen vstup a pobyt na území členského státu buď z trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení podmínek vstupu a pobytu.

(33)  Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o Europolu) stanoví, že Europol podporuje a posiluje činnost příslušných orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a poskytuje analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl Europol plnit své úkoly, zejména v rámci Evropského střediska pro boj proti převaděčství, je vhodné poskytnout této agentuře přístup ke kategoriím záznamů vymezeným v tomto nařízení.

Odůvodnění

Není jasné, z jakého důvodu Komise předpokládá, že osoby, kterým byl odepřen vstup, mají vazbu na zprostředkovávání nelegální migrace. Tato forma profilování by neměla být možná.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Aby byly odstraněny nedostatky ve sdílení informací týkajících se terorismu, zejména zahraničních teroristických bojovníků – kde je sledování jejich pohybu zásadní – měly by členské státy zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet s Europolem informace o činnosti související s terorismem a rovněž by s ním měly sdílet pozitivní nálezy a související informace. To by Evropskému centru pro boj proti terorismu, zřízenému při Europolu, umožnilo ověřovat, zda v databázích Europolu nejsou k dispozici další kontextové informace, poskytovat vysoce kvalitní analýzy přispívající k rozbití teroristických sítí a případně předcházet útokům.

(34)  Aby byly odstraněny nedostatky ve sdílení informací týkajících se terorismu, zejména zahraničních teroristických bojovníků – kde je sledování jejich pohybu zásadní – měly by členské státy zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet s Europolem informace o činnosti související s terorismem a rovněž by s ním měly sdílet pozitivní nálezy, související informace a informace v případě, že požadovaná opatření nemohou být provedena. Toto sdílení informací by mělo být prováděno v souladu s použitelnými ustanoveními týkajícími se ochrany údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679, směrnici (EU) 2016/680 a nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Je rovněž nezbytné stanovit jasná pravidla pro Europol týkající se zpracování a stahování údajů SIS s cílem umožnit co nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky dodržování norem týkajících se ochrany údajů stanovených v tomto nařízení a nařízení (EU) 2016/794. V případech, kdy vyhledávání provedená Europolem v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže Europol přijmout požadované opatření. Měl by proto uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

(35)  Je rovněž nezbytné stanovit jasná pravidla pro Europol týkající se zpracování a stahování údajů SIS s cílem umožnit co nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky dodržování norem týkajících se ochrany údajů stanovených v tomto nařízení a nařízení (EU) 2016/794. V případech, kdy vyhledávání provedená Europolem v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže Europol přijmout požadované opatření. Měl by proto ihned uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162454 stanoví pro účely tohoto nařízení, že hostitelský členský stát zmocní příslušníky jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, vyslané Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontrolu, ostrahu hranic a navracení. Další relevantní agentury Unie, zejména Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Europol, mohou také v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace vysílat odborníky, kteří nejsou pracovníky těchto agentur Unie. Cílem vyslání jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, týmů pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a podpůrných týmů pro řízení migrace je poskytnout technickou a operativní posilu žádajícím členským státům, zejména těm, které čelí nepřiměřeným migračním výzvám. Plnění úkolů přidělených jednotkám Evropské pohraniční a pobřežní stráže, týmům pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a podpůrným týmům pro řízení migrace vyžaduje přístup do SIS prostřednictvím technického rozhraní Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž napojeného na centrální SIS. V případech, kdy vyhledávání provedená jednotkou nebo týmy pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže příslušník jednotky ani pracovník přijmout požadované opatření, ledaže to povolí hostitelský členský stát. Měl by proto uvědomit dotčené členské státy, aby mohly být podniknuty další kroky.

(36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 stanoví pro účely tohoto nařízení, že hostitelský členský stát zmocní příslušníky jednotek definované v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a vyslané Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontrolu, ostrahu hranic a navracení. Další relevantní agentury Unie, zejména Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Europol, mohou také v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace vysílat odborníky, kteří nejsou pracovníky těchto agentur Unie. Cílem vyslání jednotek definovaných v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a podpůrných týmů pro řízení migrace je poskytnout technickou a operativní posilu žádajícím členským státům, zejména těm, které čelí nepřiměřeným migračním výzvám. Plnění úkolů přidělených jednotkám definovaným v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a podpůrným týmům pro řízení migrace vyžaduje přístup do SIS prostřednictvím technického rozhraní Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž napojeného na centrální SIS. V případech, kdy vyhledávání provedená jednotkou nebo týmy pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže příslušník jednotky ani pracovník přijmout požadované opatření, ledaže to povolí hostitelský členský stát. Měl by proto uvědomit dotčené členské státy, aby mohly být podniknuty další kroky.

_________________

_________________

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V souladu s nařízením (EU) 2016/1624 Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž připravuje analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují všechny aspekty důležité pro evropskou integrovanou správu hranic, především hrozby, které mohou ovlivnit fungování či bezpečnost vnějších hranic. Záznamy vložené do SIS podle tohoto nařízení, zejména záznamy o odepření vstupu a pobytu, jsou relevantní informace z hlediska posuzování možných hrozeb, které mohou ovlivnit vnější hranice, a tudíž by měly být k dispozici za účelem analýzy rizik, které musí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž připravovat. Plnění úkolů svěřených Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž v souvislosti s analýzou rizik vyžaduje přístup do SIS. Podle návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)55, předloženého Komisí, bude navíc ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž provádět v SIS prostřednictvím systému ETIAS ověřování za účelem posouzení žádostí o cestovní povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník třetí země, který žádá o cestovní povolení, není předmětem záznamu v SIS. Za tímto účelem by ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu nezbytném pro plnění svého mandátu přístup do SIS, a to zejména ke všem kategoriím záznamů o státních příslušnících třetích zemí, v souvislosti s nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu a pobytu a na které se vztahují omezující opatření mající zabránit jejich vstupu na území členských států nebo průjezdu přes toto území.

[(37)  V souladu s [nařízení.../... Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], bude navíc ústřední jednotka ETIAS zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž provádět v SIS prostřednictvím systému ETIAS ověřování za účelem posouzení žádostí o cestovní povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník třetí země, který žádá o cestovní povolení, není předmětem záznamu v SIS. Za tímto účelem by ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svého mandátu přístup do SIS, a to zejména ke všem kategoriím záznamů o státních příslušnících třetích zemí, v souvislosti s nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu a pobytu a na které se vztahují omezující opatření mající zabránit jejich vstupu na území členských států nebo průjezdu přes toto území.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Z důvodu jejich technické podstaty, podrobného charakteru a potřeby pravidelné aktualizace nelze některé aspekty SIS upravit vyčerpávajícím způsobem ustanoveními tohoto nařízení. Jedná se například o technická pravidla pro vkládání údajů, aktualizace, výmaz a vyhledávání údajů, kvalitu údajů, pravidla vyhledávání týkající se biometrických identifikátorů, pravidla týkající se slučitelnosti a priority záznamů, přidávání označení, odkazy mezi záznamy, stanovení konce platnosti záznamů v rámci maximální lhůty a o výměnu doplňujících informací. Prováděcí pravomoci, pokud jde o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny Komisi. Technická pravidla týkající se vyhledávání v záznamech by měla zohledňovat řádné fungování vnitrostátních aplikací.

(38)  Z důvodu jejich technické podstaty, podrobného charakteru a potřeby pravidelné aktualizace nelze některé aspekty SIS upravit vyčerpávajícím způsobem ustanoveními tohoto nařízení. Jedná se například o technická pravidla pro vkládání údajů, aktualizace, výmaz a vyhledávání údajů, kvalitu údajů, přidávání označení a odkazy mezi záznamy. Prováděcí pravomoci, pokud jde o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny Komisi. Technická pravidla týkající se vyhledávání v záznamech by měla zohledňovat řádné fungování vnitrostátních aplikací.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Správné uplatňování tohoto nařízení je v zájmu všech členských států a nezbytné k zachování schengenského prostoru jako prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. S cílem zajistit správné uplatňování tohoto nařízení členskými státy je obzvláště důležité, aby byla prováděna odpovídající vyhodnocení prostřednictvím mechanismu stanoveného v nařízení (EU) č. 1053/2013. Členské státy by proto co nejrychleji měly zajistit splnění všech doporučení, ke kterým byly vyzvány. Komise by měla v případě, že doporučení nejsou plněna, využít své pravomoci podle Smlouvy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Za účelem zajištění transparentnosti by měla agentura každé dva roky vypracovat zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejího zabezpečení, a o výměně doplňujících informací. Každé čtyři roky by měla Komise předložit celkové vyhodnocení.

(40)  Za účelem zajištění transparentnosti by měla agentura jeden rok po spuštění provozu SIS vypracovat zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejího zabezpečení, a o výměně doplňujících informací. Každé dva roky by měla Komise předložit celkové vyhodnocení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Za účelem zajištění hladkého fungování SIS by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o:

 

– přijetí příručky obsahující podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací (příručka SIRENE);

 

– požadavky, které je třeba splnit pro zadávání biometrických identifikátorů do SIS;

 

– přijetí postupu pro jmenování členského státu odpovědného za pořizování záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahují omezující opatření;

 

– podmínky používání fotografií a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti a

 

– změny data použitelnosti tohoto nařízení.

 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

 

____________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie. Cílem tohoto nařízení je především zajistit bezpečné prostředí pro všechny osoby žijící na území Evropské unie a ochranu nelegálních migrantů před vykořisťováním a obchodováním s lidmi tím, že umožní určení jejich totožnosti při plném dodržování ochrany osobních údajů.

(42)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie. Toto nařízení by především mělo v plném rozsahu dodržovat ochranu osobních údajů stanovenou v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie a jeho cílem by mělo být zajistit bezpečné prostředí pro všechny osoby žijící na území Evropské unie a ochranu nelegálních migrantů před vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Při jakékoli činnosti týkající se dětí musí být především zohledněn nejvlastnější zájem dítěte.

Odůvodnění

Jazyková revize je koncipována tak, aby zdůraznila potřebu ochrany osobních údajů, která je jedním za základních práv. Závěrečná část poslední věty je matoucí a zavádějící.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Veškerá opatření přijatá v souvislosti se systémem SIS by měla být v souladu s Listinou základních práv Evropské unie. Členské státy by měly uplatňovat obecné pokyny, které společně vypracují a monitorují Agentura Evropské unie pro azyl a Agentura Evropské unie pro základní práva ohledně společné praxe při snímání otisků prstů a pořizování vyobrazení obličeje nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, přičemž jako základ poslouží kontrolní seznam vypracovaný Agenturou Evropské unie pro základní práva. Členské státy by měly při snímání otisků prstů a pořizování zobrazení obličeje za všech okolností respektovat důstojnost a tělesnou integritu nezletilé osoby. Členské státy by neměly k vynucení sejmutí otisků prstů nezletilé osoby používat nátlaku.

Odůvodnění

V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte musí být s každým dítětem zacházeno s lidskostí a s úctou a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost zvláštní situaci nezletilých osob. Nejvlastnější zájem dítěte musí být vždy primárním kritériem.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a je třeba jej vykládat v spojení s rozhodnutím Rady 2010/365/EU o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku66.

(49)  Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a mělo by vyústit ve změnu rozhodnutí Rady 2010/365/EU o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku66, aby tyto dva členské státy mohly v plném rozsahu uplatňovat a provést ustanovení tohoto nařízení.

_________________

_________________

66 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17.

66 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne .,

(53)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 3. května 2017.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53a)  Změnou tohoto nařízení ani doplněním nových ustanovení by neměly vznikat zbytečné překážky pro členské státy, jež hodlají vstoupit nebo právě vstupují do schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oblast působnosti

Předmět

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení též stanoví pravidla o technické architektuře SIS, o povinnostech členských států a Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva, o obecném zpracování údajů, o právech dotčených osob a o zákonné odpovědnosti.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „záznamem“ soubor údajů, včetně biometrických identifikátorů uvedených v článku 22, vložených do SIS umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu za účelem přijetí konkrétního opatření;

a)  „záznamem“ soubor údajů vložených do SIS umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu za účelem přijetí konkrétního opatření;

Odůvodnění

Není potřeba uvádět v definici „záznamu“ jeden druh údajů, který se vloží, pokud má být pořízen záznam. To, jaké údaje se budou jako záznam vkládat, je upraveno v článku 20 týkajícím se kategorií údajů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „doplňujícími informacemi“ informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí se záznamy SIS, a které se vyměňují:

b)  „doplňujícími informacemi“ informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí se záznamy SIS, a které se vyměňují mezi centrálami SIRENE:

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“);

e)  „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“); pro účely této definice se identifikovatelnou fyzickou osobou rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  výrazem „alias“ smyšlená totožnost používaná osobou známou pod jinou totožností;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „identifikovatelnou fyzickou osobou“ osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

vypouští se

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „zpracováním osobních údajů“ jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, jako je shromažďování, protokolování, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

g)  „zpracováním osobních údajů“ jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, protokolování, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Odůvodnění

V návrhu Komise se „zaznamenávání“, které je uvedeno ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS II, mění na „protokolování“. I když je vhodné doplnit výčet úkonů, jež představují zpracování, také o „protokolování“, „zaznamenávání“ by ve výčtu mělo být ponecháno také.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  vyhledávání odhalí, že jiný členský stát vložil do SIS záznam;

(2)  vyhledávání odhalí, že nějaký členský stát vložil do SIS záznam;

Odůvodnění

K pozitivnímu nálezu může vést i to, že byl záznam vložen členským státem uživatele.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  „biometrickými identifikátory“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují její jedinečnou identifikaci (zobrazení obličeje, daktyloskopické údaje);

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  „daktyloskopickými údaji“ údaje o otiscích prstů a otiscích dlaní, které vzhledem ke své jedinečné povaze a charakteristickým znakům umožňují přesné a průkazné srovnání pro účely určení totožnosti osoby;

(Netýká se českého znění.)  

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při porovnávání biometrických prvků;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  „závažnou trestnou činností“ trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. června 200268;

vypouští se

_________________

 

68 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 14 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 200269.

p)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 312 a 14 směrnice (EU) 2017/541.

__________________

 

69 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS. Vnitrostátní systém N.SIS obsahuje soubor údajů (dále jen „vnitrostátní kopie“) obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS, jakož i záložní N.SIS; N.SIS a jeho záloha mohou být používány současně, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost systému pro koncové uživatele;

b)  vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS. Vnitrostátní systém N.SIS může obsahovat soubor údajů (dále jen „vnitrostátní kopie“) obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS, jakož i záložní N.SIS; N.SIS a jeho záloha mohou být používány současně, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost systému pro koncové uživatele;

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít povinnost uchovávat vnitrostátní kopii za účelem zajištění dostupnosti systému vzhledem k riziku pro bezpečnost údajů, jaké by to s sebou mohlo nést. S cílem zajistit plnou dostupnost je třeba upřednostnit jiná řešení na centrální úrovni.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S cílem dále zajistit nepřetržitou dostupnost SIS se vytvoří záložní komunikační infrastruktura. Podrobná pravidla pro tuto záložní komunikační infrastrukturu se přijmou prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Odůvodnění

Pro další zajištění nepřetržité dostupnosti SIS by měla být k dispozici druhotná komunikační infrastruktura, která se použije v případě problémů s hlavní komunikační infrastrukturou.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Údaje SIS se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých systémů N.SIS. Částečná nebo úplná vnitrostátní kopie je k dispozici za účelem automatizovaného vyhledávání na území každého členského státu, jenž takovou kopii používá. Částečná vnitrostátní kopie obsahuje alespoň údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. a) až v) tohoto nařízení. Vyhledávání v souborech údajů N.SIS jiných členských států není umožněno.

2.  Údaje SIS se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých systémů N.SIS.

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít povinnost uchovávat vnitrostátní kopii za účelem zajištění dostupnosti systému vzhledem k riziku pro bezpečnost údajů, jaké by to s sebou mohlo nést. S cílem zajistit plnou dostupnost je třeba upřednostnit jiná řešení na centrální úrovni.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  CS-SIS vykonává funkce technického dohledu a správy, přičemž je jištěn záložním systémem CS-SIS, který je schopen převzít všechny funkce hlavního systému CS-SIS v případě jeho selhání. CS-SIS a záložní CS-SIS jsou umístěny ve dvou technických zařízeních Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízené nařízením (EU) č. 1077/201170 (dále jen „agentura“). CS-SIS nebo záložní CS-SIS mohou obsahovat další kopii databáze SIS a mohou být používány současně v aktivním provozu, pokud je každý z nich schopen zpracovávat veškeré transakce týkající se záznamů v SIS.

3.  CS-SIS vykonává funkce technického dohledu a správy, přičemž je jištěn záložním systémem CS-SIS, který je schopen převzít všechny funkce hlavního systému CS-SIS v případě jeho selhání. CS-SIS a záložní CS-SIS jsou umístěny v technických zařízeních Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízené nařízením (EU) č. 1077/201170 (dále jen „agentura“). CS-SIS nebo záložní CS-SIS obsahují další kopii databáze SIS a jsou používány současně v aktivním provozu, pokud je každý z nich schopen zpracovávat veškeré transakce týkající se záznamů v SIS.

__________________

__________________

70 Agentura byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

70 Agentura byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Odůvodnění

Pro zajištění nepřetržité dostupnosti SIS i do budoucna – s více údaji a větším množstvím uživatelů – by mělo být přijato řešení na centrální úrovni. Navíc pro další kopii by mělo být zavedeno aktivní řešení. Agentura by neměla být omezena na dvě stávající technická zařízení v případě, že řešení bude vyžadovat použití dalšího zařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická podpůrná funkce CS-SIS poskytuje služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS, včetně vyhledávání v databázi SIS. CS-SIS zajišťuje:

4.  Technická podpůrná funkce CS-SIS poskytuje služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS, včetně vyhledávání v databázi SIS. Členským státům, jež používají vnitrostátní kopii, CS-SIS poskytuje:

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržitého provozu N.SIS, jeho připojení k NI-SIS a za nepřetržitou dostupnost údajů SIS pro koncové uživatele.

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržitého provozu N.SIS a jeho připojení k NI-SIS.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržité dostupnosti údajů SIS pro koncové uživatele, zejména prostřednictvím zavedení zdvojeného připojení k NI-SIS.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát předává své záznamy prostřednictvím úřadu N.SIS.

Každý členský stát vkládá záznamy na základě všech dostupných informací v rámci působnosti tohoto nařízení a předává své záznamy prostřednictvím úřadu N.SIS.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí centrálu, která zajistí výměnu a dostupnost veškerých doplňujících informací (dále jen „centrála SIRENE“), v souladu s ustanoveními příručky SIRENE, jak je uvedeno v článku 8.

Každý členský stát určí vnitrostátní orgán, který je plně funkční 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, a zajistí výměnu a dostupnost veškerých doplňujících informací (dále jen „centrála SIRENE“), v souladu s ustanoveními příručky SIRENE, jak je uvedeno v článku 8. Centrála SIRENE slouží jako jednotné kontaktní místo v členských státech pro výměnu doplňujících informací týkajících se záznamů a umožňující přijímat vhodná opatření tehdy, jestliže byly do SIS II vloženy záznamy o osobách či věcech a jsou nalezeny na základě pozitivního nálezu.

Odůvodnění

Upřesnění struktury a poslání centrál SIRENE již stanovených prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 26. února 2013 o příručce Sirene a dalšími prováděcími opatřeními pro schengenský informační systém druhé generace (SIS II).

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Doplňující informace se vyměňují v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Členské státy poskytnou nezbytné technické a personální zdroje pro zajištění nepřetržité dostupnosti a výměny doplňujících informací. V případě, že komunikační infrastruktura není dostupná, členské státy mohou k výměně doplňujících informací použít jiné náležitě zabezpečené technické prostředky.

1.  Doplňující informace se vyměňují v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Členské státy poskytnou nezbytné technické a lidské zdroje pro zajištění nepřetržité dostupnosti a včasné a účinné výměny doplňujících informací. V případě, že komunikační infrastruktura není dostupná, použijí členské státy záložní komunikační infrastrukturu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. c). Až jako poslední možnost lze k výměně doplňujících informací použít jiné náležitě zabezpečené technické prostředky, jako např. aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA).

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Centrály SIRENE plní své úkoly rychlým a účinným způsobem, zejména co nejrychleji, nejpozději však do 12 hodin od jejího obdržení, odpovídají na žádost.

3.  Centrály SIRENE plní své úkoly rychlým a účinným způsobem, zejména řádně, co nejrychleji, nejpozději však do 6 hodin od jejího obdržení, odpovídají na žádost o doplňující informace. V případě, že záznamy souvisejí s teroristickými trestnými činy nebo se týkají dětí, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 písm. c) nařízení [policejní spolupráce], jednají centrály SIRENE okamžitě.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Formuláře SIRENE, které má požadovaná centrála SIRENE zpracovat s nejvyšší prioritou, mohou být označeny jako naléhavé („URGENT“) s uvedením důvodu naléhavosti.

Odůvodnění

Ustanovení uvedené v příručce Sirene.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací se přijímají prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2, a to formou příručky nazvané „Příručka SIRENE“.

4.  Komise má v souladu s článkem 54a pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci týkající se přijetí příručky obsahující podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací (příručka SIRENE).

Odůvodnění

Na základě současně dostupné příručky a právního rámce SIS II se zdá, že příručka Sirene by měla být přijata jako akt v přenesené pravomoci, neboť v určitých pasážích spíše doplňuje základní akty, než aby je prováděla. Jako jeden z příkladů lze uvést požadavek příručky, aby pozitivní nálezy byly v případě „závažné hrozby pro bezpečnost“ ohlašovány „okamžitě“, zatímco nařízení ukládá, aby se tak stalo „co nejdříve“. Bod odůvodnění 6 příručky (Úř. věst. L44, 18.2.2015) dokonce uvádí: „Je nezbytné stanovit nový, zrychlený postup pro výměnu informací o záznamech pro účely skryté kontroly nebo zvláštní kontroly [...]“.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí prostřednictvím služeb, které poskytuje CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní kopii byly prostřednictvím automatické aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné a shodné s databází SIS a aby vyhledávání v jeho vnitrostátní kopii poskytovalo rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS. Koncoví uživatelé obdrží údaje nezbytné pro plnění jejich úkolů, zejména veškeré údaje potřebné k určení totožnosti subjektu údajů a přijetí požadovaného opatření.

2.  Členské státy zajistí prostřednictvím služeb, které poskytuje CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní kopii, dobrovolně pořízené členským státem byly prostřednictvím automatické aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné a shodné s databází SIS a aby vyhledávání v jeho dobrovolné vnitrostátní kopii poskytovalo rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS. Pokud je to možné, koncoví uživatelé obdrží údaje nezbytné pro plnění jejich úkolů, zejména – je-li to potřebné – veškeré dostupné údaje umožňující určit totožnost subjektu údajů a přijmout požadované opatření.

Odůvodnění

Ne všechny informace o všech osobách, kterých se týká záznam, budou mít členské státy k dispozici. Ukládat neomezenou povinnost poskytovat konečnému uživateli informace, které nemusejí být dostupné, je zatěžující a nelogické. Není ani zřejmé, komu tato povinnost přísluší.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Jako součást mechanismu stanoveného nařízením (EU) č. 1053/2013 jsou prováděny pravidelné zkoušky k ověření technického a funkčního souladu vnitrostátních kopií, a zejména toho, zda vyhledávání ve vnitrostátní kopii poskytuje rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránil neoprávněným osobám v přístupu k zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

b)  zabránil neoprávněným osobám v přístupu k vybavení a zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (vybavení, kontrola přístupu a kontrola u vstupu do zařízení);

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zabránil neoprávněnému zpracování údajů v systému SIS a jakékoli neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů zpracovávaných v systému SIS (kontrola zadávání údajů);

Odůvodnění

Toto ustanovení je uvedené v článku 34 nařízení o Eurodacu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do SIS nebo k zařízením pro zpracování údajů vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje zadávat, aktualizovat, mazat a vyhledávat, a aby tyto profily bezodkladně na základě žádosti zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v čl. 50 odst. 1 (profily pracovníků);

g)  zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do SIS nebo k zařízením pro zpracování údajů vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje zadávat, aktualizovat, mazat a vyhledávat, a aby tyto profily okamžitě na základě žádosti zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v čl. 50 odst. 1 (profily pracovníků);

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  zajistil, aby instalovaný systém mohl být v případě výpadku obnoven (obnova);

Odůvodnění

Toto ustanovení je uvedené v návrhu týkajícím se Eurodacu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  zajistil, aby SIS prováděl své funkce správně, aby poruchy byly hlášeny (spolehlivost) a aby osobní údaje uložené v SIS nemohly být zničeny v případě poruchy systému (neporušenost);

Odůvodnění

Toto ustanovení je uvedené v návrhu týkajícím se Eurodacu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud členský stát pověřuje úkoly souvisejícími se SIS externí dodavatele, tento členský stát činnosti dodavatele důsledně sleduje, aby bylo zajištěno dodržování všech ustanovení tohoto nařízení, zejména ve vztahu k bezpečnosti, důvěrnosti a ochraně údajů.

Odůvodnění

V roce 2012 byly údaje v SIS ohroženy po proniknutí třetí osoby do systému přes externího dodavatele v Dánsku. Členské státy by měly své sledování těchto společností posílit.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokoly obsahují zejména historii záznamu, datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání; odkaz na druh předávaných údajů a jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby odpovědné za zpracování údajů.

2.  Protokoly obsahují zejména historii záznamu, datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, údaje, které byly zpracovány, a jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby provádějící vyhledávání a zpracovávající údaje.

Odůvodnění

Ustanoveními odstavce 3 došlo k vytvoření výjimečného režimu protokolů pro vyhledávače používající daktyloskopické údaje nebo zobrazení obličeje.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je vyhledávání provedeno pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 22, obsahují protokoly zejména druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby odpovědné za zpracování údajů.

3.  Odchylně od odstavce 2 v případě, že je vyhledávání provedeno pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 22, obsahují protokoly namísto vlastních údajů druh zpracovávaných údajů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pravidla týkající se protokolů a jejich formáty se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Protokoly lze použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 1 a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejich vytvoření.

4.  Protokoly lze použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 1 a vymažou se po uplynutí dvou let od jejich vytvoření.

Odůvodnění

Znění je pozměněno v souladu s doporučeními evropského inspektora ochrany údajů. V zájmu právní jistoty by období, po které jsou protokoly uchovávány, mělo být přesně stanoveno.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby každý orgán s oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracoval, je-li to nutné, s vnitrostátním orgánem dozoru.

Členské státy zajistí, aby každý orgán s oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracoval s vnitrostátním orgánem dozoru.

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány, které mají přístup do SIS, by měly mít povinnost spolupracovat s vnitrostátním orgánem dozoru. Tento požadavek patří k povinnostem členského státu, a orgány by proto neměly mít právo se rozhodovat, kdy budou spolupracovat a kdy nikoli.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem přístupu do SIS obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v SIS a pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS udělen, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů, pravidel o ochraně údajů a postupů pro zpracování údajů uvedených v příručce SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o jakýchkoliv příslušných trestných činech a sankcích.

1.  Dříve než zaměstnanci orgánů s právem přístupu do SIS obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v SIS a pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS udělen, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů, základních práv včetně pravidel o ochraně údajů a postupů pro zpracování údajů uvedených v příručce SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o jakýchkoliv příslušných trestných činech a sankcích stanovených podle článku 53a tohoto nařízení.

 

2.  Členské státy zavedou vnitrostátní vzdělávací program pro systém SIS. Součástí tohoto vzdělávacího programu budou školení pro koncové uživatele i pro pracovníky centrál SIRENE.

 

3.  Alespoň jednou ročně se pořádají společná školení s cílem zlepšit spolupráci mezi centrálami SIRENE, na nichž se pracovníci mohou setkat s kolegy z jiných centrál SIRENE, sdílet informace o vnitrostátních pracovních metodách a dosáhnout jednotné a ekvivalentní úrovně znalostí.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za provozní řízení centrálního SIS odpovídá agentura. Agentura ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby se pro centrální SIS vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

Oprava chyby.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  úkoly související s plněním rozpočtu;

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat rozdělení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  pořizování a obnovu;

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat rozdělení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  smluvní záležitosti.

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat rozdělení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise odpovídá za všechny ostatní úkoly spojené s komunikační infrastrukturou, zejména:

vypouští se

a)  úkoly související s plněním rozpočtu;

 

b)  pořizování a obnovu;

 

c)  smluvní záležitosti.

 

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat rozdělení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura vytvoří a spravuje mechanismus a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v CS-SIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Agentura pravidelně předkládá Komisi zprávy o zjištěných problémech a o tom, kterých členských států se týkají. Tento mechanismus, postupy a výklad dodržování norem kvality údajů se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

5.  Agentura vytvoří a spravuje mechanismus a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v CS-SIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Agentura pravidelně předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávy o zjištěných problémech a o tom, kterých členských států se týkají. Tento mechanismus, postupy a výklad dodržování norem kvality údajů se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentura rovněž provádí úkoly související s poskytováním odborné přípravy o technickém používání SIS a o opatřeních ke zlepšení kvality údajů v SIS.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k vybavení a zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (vybavení, kontrola přístupu a kontrola u vstupu do zařízení);

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zabránila neoprávněnému zpracování údajů v systému SIS a jakékoli neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů zpracovávaných v systému SIS (kontrola zadávání údajů);

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vytvořila profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům nebo k zařízením pro zpracování údajů přistupovat, a aby tyto profily na žádost bezodkladně zpřístupnila evropskému inspektorovi ochrany údajů uvedenému v článku 51 (profily pracovníků);

g)  vytvořila profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům nebo k zařízením pro zpracování údajů přistupovat, a aby tyto profily na žádost okamžitě zpřístupnila evropskému inspektorovi ochrany údajů uvedenému v článku 51 (profily pracovníků);

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  zajistila, aby instalovaný systém mohl být v případě výpadku obnoven (obnova);

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  zajistila, aby SIS prováděl své funkce správně, aby poruchy byly hlášeny (spolehlivost) a aby osobní údaje uložené v SIS nemohly být zničeny v případě poruchy systému (neporušenost);

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kc)  zajistila bezpečnost svých technických zařízení.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud agentura pověřuje úkoly souvisejícími se SIS externí dodavatele, činnosti dodavatele důsledně sleduje, aby bylo zajištěno dodržování všech ustanovení tohoto nařízení, zejména ve vztahu k bezpečnosti, důvěrnosti a ochraně údajů.

Odůvodnění

V roce 2012 byly údaje v SIS ohroženy po proniknutí třetí osoby do systému přes externího dodavatele v Dánsku. Agentura by měla své sledování těchto společností posílit.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokoly obsahují zejména historii záznamů, datum a čas přenosu údajů, druh údajů použitých pro vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a název příslušného orgánu odpovědného za zpracování údajů.

2.  Protokoly obsahují zejména historii jednotlivých záznamů, datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, údaje, které byly zpracovány,jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby provádějící vyhledávání a zpracovávající údaje.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je vyhledávání provedeno s pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 22 a 28, obsahují protokoly zejména druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a název jak příslušného orgánu, tak osoby odpovědné za zpracování údajů.

3.  Odchylně od odstavce 2 v případě, že je vyhledávání provedeno pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 22 a 28, obsahují protokoly namísto vlastních údajů druh zpracovávaných údajů.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pravidla týkající se protokolů a jejich formáty se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Protokoly lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejich vytvoření. Protokoly obsahující historii záznamů musí být smazány po uplynutí jednoho roku až tří let od výmazu záznamů.

4.  Protokoly lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymažou se po uplynutí dvou let od jejich vytvoření. Protokoly obsahující historii záznamů musí být smazány po uplynutí dvou let od výmazu záznamů.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, které informují veřejnost o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany o SIS.

Na začátku použitelnosti tohoto nařízení uskuteční Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů kampaň, jíž informuje občany Unie a státní příslušníky třetích zemí o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů tyto kampaně pravidelně nejméně jednou ročně opakuje. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany a rezidenty o SIS. Členské státy zajistí, aby byly dány k dispozici dostatečné finanční prostředky pro tyto informační politiky.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS pouze ty kategorie údajů, které dodává každý z členských států a které jsou potřebné pro účely uvedené v článku 24.

1.  Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS pouze ty kategorie údajů, které dodává každý členský stát a které jsou potřebné pro účely uvedené v článku 24 a článku 27.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace o osobách, o kterých byl pořízen záznam, obsahují pouze tyto údaje:

2.  Informace o osobách, o kterých byl za účelem odepření vstupu a zákazu pobytu pořízen záznam, obsahují pouze tyto údaje:

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky;

e)  jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky, které nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů stanovených v článku 9 nařízení (EU) 2016/679, jako je etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, gender nebo sexuální orientace;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pohlaví;

h)  gender;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  zda je dotčená osoba ozbrojená, má sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo se účastní činnosti uvedené v článcích 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu;

j)  zda je dotčená osoba ozbrojená, má sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo se účastní činnosti uvedené v článcích 3 až 12 a v článku 14 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  odkaz (odkazy) podle článku 38 na další záznamy pořízené v SIS;

o)  odkaz (odkazy) podle článku 43 na další záznamy pořízené v SIS;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  předchozím odsouzení podle čl. 24 odst. 2 písm. a),

–  předchozím odsouzení podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu i) a odst. 2 písm. b),

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  závažné bezpečnostní hrozbě podle čl. 24 odst. 2 písm. b),

–  závažné bezpečnostní hrozbě podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu ii),

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  zákazu vstupu podle čl. 24 odst. 3 nebo

–  zákazu vstupu podle čl. 24 odst. 3 vydaného podle postupů v souladu se směrnicí 2008/115/ES nebo

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  druh trestného činu (pro záznamy pořízené podle čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení);

r)  druh trestného činu (pro záznamy pořízené podle čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení);

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. x

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x)  daktyloskopické údaje;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. y a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ya)  údaje uvedené v písmenech a) až d), f) až g) a i) z jiného platného dokladu (dokladů) totožnosti, který (které) má dotyčná osoba u sebe, než je doklad uvedený v písmenech s) až v), pokud tyto údaje nejsou dostupné v tomto dokladu.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Technická pravidla jsou podobná pro vyhledávání v CS-SIS, ve vnitrostátních kopiích a technických kopiích, jak je uvedeno v článku 36. Vycházejí ze společných norem stanovených a vypracovaných prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická pravidla pro vyhledávání údajů uvedených v odstavci 2 se stanoví a vypracují přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2. Tato technická pravidla jsou podobná pro vyhledávání v CS-SIS, v národních kopiích a technických kopiích, jak je uvedeno v článku 36, a vycházejí ze společných norem stanovených a vypracovaných prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je pokryto v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při uplatňování čl. 24 odst. 2 vytvoří členské státy takový záznam o státním příslušníkovi třetí země za všech okolností, jestliže se jedná o trestný čin spadající do působnosti článků 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu71.

vypouští se

__________________

 

71 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Netýká se českého znění

Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Komise je v souladu s článkem 54a zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se požadavků, které je třeba splnit pro zadávání biometrických identifikátorů do SIS v souladu s tímto nařízením. Tyto požadavky zahrnují počet otisků prstů, které je třeba vložit, metodu pro jejich snímání a minimální normy kvality, které musí všechny biometrické identifikátory splňovat.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznam nesmí být vložen bez údajů uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. r).

1.  Záznam nesmí být vložen bez údajů uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), b), g), h), i), k), m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 1 vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. r).

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dále se vloží všechny další údaje uvedené v čl. 20 odst. 2, jsou-li k dispozici.

2.  Aniž by byl dotčen článek 22, dále se vloží další údaje uvedené v čl. 20 odst. 2, jsou-li k dispozici a za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jejich vložení.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23 a

 

Slučitelnost záznamů

 

1.  Před vložením nového záznamu ověří členský stát, zda dotčená osoba již není předmětem záznamu v SIS.

 

2.  Do SIS II je možné vkládat pouze jeden záznam na osobu nebo objekt na jeden členský stát. Je-li to však nezbytné, mohou nové záznamy o téže osobě zadávat jiné členské státy, pod podmínkou, že jsou slučitelné. Slučitelnost je zajištěna v souladu s odstavcem 3.

 

3.  Pravidla pro slučitelnost záznamů je stanovena v manuálu SIRENE v souladu s čl. 8 odst. 4. Pokud je určitá osoba již předmětem záznamu v SIS, členský stát, který chce vložit nový záznam, ověří, že dané záznamy nejsou neslučitelné. Nejsou-li záznamy neslučitelné, může členský stát vložit nový záznam. Jsou-li záznamy neslučitelné, proběhnou mezi dotčenými centrálami SIRENE konzultace prostřednictvím výměny doplňujících informací s cílem dosáhnout dohody v souladu s přednostním pořadím záznamů podle příručky SIRENE. Od přednostního pořadí záznamů se lze odchýlit po konzultaci mezi centrálami SIRENE, jestliže jsou ohroženy zásadní vnitrostátní zájmy.

Odůvodnění

Ustanovení platné příručky SIRENE, která jsou příliš důležitá, než aby nebyla uvedena v nařízení.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, o kterých byl pořízen záznam pro účely odepření vstupu a pobytu, se vloží do SIS na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí přijatého příslušnými správními nebo justičními orgány v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právo, a učiněného pouze na základě posouzení jednotlivých případů. Odvolání proti těmto rozhodnutím se podávají v souladu s vnitrostátním právem.

1.  Členské státy na základě vnitrostátního rozhodnutí vloží záznam za účelem zákazu vstupu a pobytu pouze v případě, že jsou postupně splněny tyto podmínky:

 

a)  záznam je vložen pouze v případě, že platí některá z následujících podmínek:

 

i)  státní příslušník třetí země byl v členském státě odsouzen pro trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí svobody ve výši nejméně tří let;

 

ii)  existují závažné důvody se domnívat, že státní příslušník třetí země spáchal závažný trestný čin nebo teroristický útok nebo existují důkazy, že státní příslušník třetí země má v úmyslu takový čin spáchat na území některého členského státu.

 

b)  Členský stát poté:

 

i)  provede individuální posouzení toho, zda přítomnost dotčeného státního příslušníka třetí země na území členského státu představuje hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou či vnitrostátní bezpečnost;

 

ii)  v případě, že členský stát dospěje k závěru, že státní příslušník třetí země takovouto hrozbu představuje, přijme správní nebo soudní rozhodnutí.

 

Teprve poté vloží členský stát záznam za účelem zákazu vstupu a pobytu.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záznam se vloží, pokud se rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládalo na tom, že přítomnost státního příslušníka třetí země na území členského státu může představovat ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. Tato situace nastane zejména v případě:

vypouští se

a)  státního příslušníka třetí země, který byl v členském státě odsouzen pro trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí svobody ve výši nejméně jednoho roku;

 

b)  státního příslušníka třetí země, proti kterému existuje důvodné podezření, že spáchal závažný trestný čin, nebo ohledně kterého existují zjevné náznaky o úmyslu páchat takové trestné činy na území členského státu.

 

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osoba, ve vztahu k níž je takové rozhodnutí podle odst. 1 písm. b ii) přijato, má právo se odvolat. Odvolání se vyřizují v souladu s vnitrostátním právem. Tato odvolání zahrnují i účinnou právní ochranu u soudu.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud by státní příslušník třetí země v některém členském státě odsouzen za trestný čin uvedený ve směrnici (EU) 2017/541 k odnětí svobody nebo ochrannému opatření v trvání nejméně pěti let, nemusí členské státy před vydáním správního nebo soudního rozhodnutí týkajícího se této osoby provádět posouzení podle odstavce 2 nebo článku 21. Členské státy vydají rozhodnutí pouze tehdy, pokud tím nevznikne hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitrostátní bezpečnost a je to v souladu s jejich závazky podle mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Záznam se vloží, pokud rozhodnutí uvedené v odstavci 1 představuje zákaz vstupu vydaný v souladu s řízením v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Pořizující členský stát zajistí, že záznam nabude účinku v SIS v okamžiku navrácení dotčeného státního příslušníka třetí země. Potvrzení o navrácení je sděleno pořizujícímu členskému státu v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx [nařízení o navracení].

3.  Záznam se vloží, pokud rozhodnutí uvedené v odstavci 1 písm. b) ii) tohoto článku představuje zákaz vstupu vydaný v souladu s řízením v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Pořizující členský stát zajistí, že záznam nabude účinku v SIS v okamžiku, kdy dotčený státní příslušník třetí země opouští území členských států. Potvrzení o navrácení je sděleno pořizujícímu členskému státu v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx [nařízení o navracení].

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit text.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud členský stát hodlá vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu státnímu příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje záznam pro účely odepření vstupu a pobytu vložený jiným členským státem, nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje s pořizujícím členským státem, přičemž zohlední zájmy tohoto členského státu. Pořizující členský stát poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. Pokud členský stát, který hodlá vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu, rozhodne o jeho vydání, záznam pro účely odepření vstupu a pobytu se vymaže.

1.  Předtím než se členský stát formálně rozhodne vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu státnímu příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje záznam pro účely odepření vstupu a pobytu vložený jiným členským státem, nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje s pořizujícím členským státem, přičemž zohlední zájmy tohoto členského státu. Pořizující členský stát poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. Konečné rozhodnutí o tom, zda vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu příslušníku třetí země přísluší konzultujícímu členskému státu. Pokud je vydáno povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu, záznam pro účely odepření vstupu a pobytu se okamžitě vymaže.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud členský stát hodlá vložit záznam pro účely odepření vstupu a pobytu, jenž se vztahuje na státního příslušníka třetí země, který je držitelem platného povolení k pobytu či jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje členský stát, který povolení vydal, přičemž zohlední zájmy tohoto členského státu. Členský stát, který povolení vydal, poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. Pokud členský stát, který povolení vydal, rozhodne o jeho zachování, záznam pro účely odepření vstupu a pobytu se nevloží.

2.  Předtím než se členský stát rozhodne vložit záznam pro účely odepření vstupu a pobytu, jenž se vztahuje na státního příslušníka třetí země, který je držitelem platného povolení k pobytu či jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje členský stát, který povolení vydal, přičemž zohlední stanovisko tohoto členského státu. Členský stát, který povolení vydal, poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. Pokud členský stát, který povolení vydal, rozhodne o jeho zachování, záznam pro účely odepření vstupu a pobytu se nevloží.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Členský stát, který je odpovědný za vkládání, aktualizaci a výmaz těchto údajů jménem všech členských států, se určí v okamžiku přijetí příslušného opatření přijatého podle článku 29 Smlouvy o EU. Postup pro určení tohoto odpovědného členského státu se stanoví a vypracuje prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

2.   Členský stát, který je odpovědný za vkládání, aktualizaci a výmaz těchto údajů jménem všech členských států, se určí v okamžiku přijetí příslušného opatření přijatého podle článku 29 Smlouvy o EU.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v základním aktu se neuvádí žádný z prvků tohoto postupu, opatření stanovující postup je spíše doplňující akt než zajištění jednotných podmínek pro provádění. Proto je zapotřebí akt v přenesené pravomoci, a nikoli prováděcí akt.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise má v souladu s článkem 54a pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci týkající se postupu pro určení odpovědného členského státu podle odstavce 2 tohoto článku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v základním aktu se neuvádí žádný z prvků tohoto postupu, opatření stanovující postup je spíše doplňující akt než zajištění jednotných podmínek pro provádění. Proto je zapotřebí akt v přenesené pravomoci, a nikoli prováděcí akt.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 27a

 

Opatření požadovaná v souvislosti se záznamem

 

1.  V případě pozitivního nálezu záznamu o státním příslušníkovi třetí země, o němž byl vložen záznam v souladu s články 24 a 27, příslušný orgán:

 

a)  aniž je dotčen čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2016/399, odepře vstup v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/399;

 

b)  aniž je dotčen článek 22 nařízení (ES) 810/2009, odepře vydání víza v souladu s článkem 32 nařízení (ES) 810/2009;

 

c)  aniž je dotčen článek 38 nařízení [nařízení o zřízení systému ETIAS], odepře vydání cestovního povolení v souladu s článkem 31 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 28 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Netýká se českého znění

Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fotografie, zobrazení obličeje a daktyloskopické údaje se získávají ze SIS k potvrzení totožnosti osob, které byly nalezeny na základě alfanumerického vyhledávání v SIS.

1.  Pokud jsou fotografie, zobrazení obličeje a daktyloskopické údaje obsaženy v rámci záznamu v SIS, tyto údaje se získávají ze SIS k potvrzení totožnosti osob, které byly nalezeny na základě alfanumerického vyhledávání v SIS.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Před vložením nového záznamu je možné vyhledat otisky prstů s cílem ověřit, zda je osoba již v SIS hlášena pod jinou identitou.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Daktyloskopické údaje lze též použít k určení totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS se použijí pro účely určení totožnosti, jestliže nelze zjistit totožnost osoby jinými prostředky.

2.  Daktyloskopické údaje lze též použít k určení totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS se použijí pro účely určení totožnosti jedině v případě, že nelze zjistit totožnost osoby alfanumerickými údaji. Za tímto účelem obsahuje centrální SIS systém automatické identifikace otisků prstů (AFIS).

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy konečným uživatelům zpřístupní systém automatické identifikace otisků prstů nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Za tímto účelem přijmou všechna nezbytná opatření, včetně případných úprav jejich N.SIS.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, evropské či mezinárodní databáze, lze daktyloskopické údaje uložené v SIS týkající se záznamů pořízených podle článku 24 vyhledávat též s použitím úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli trestné činnosti.

3.  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, evropské či mezinárodní databáze, lze daktyloskopické údaje uložené v SIS týkající se záznamů pořízených podle článku 24 a článku 27 vyhledávat též s použitím úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na místě vyšetřovaného teroristického nebo jiného závažného trestného činu, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli teroristického nebo jiného závažného trestného činu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud z konečného určení totožnosti podle odstavce 4 vyplyne, že výsledek porovnávání obdržený z centrálního systému neodpovídá daktyloskopickým údajům zaslaným k porovnání, členské státy okamžitě vymažou výsledek porovnání a sdělí co nejrychleji, nejpozději však do tří pracovních dnů, tuto skutečnost agentuře.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Fotografie a zobrazení obličeje lze použít k určení totožnosti osoby, jakmile to bude z technického hlediska možné a bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti určení totožnosti. Určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení obličeje lze provádět pouze na řádných hraničních přechodech, kde se používají samoobslužné systémy a systémy automatizované hraniční kontroly.

4.  Komise je v souladu s článkem 54a zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podmínky používání fotografií a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti a technické normy pro tyto postupy, včetně vyhledávání, určení totožnosti a potvrzení totožnosti. Komise přijme tento akt v přenesené pravomoci, jakmile to bude z technického hlediska možné, přičemž fotografie a zobrazení obličeje lze použít k určení totožnosti osoby, bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti určení totožnosti. Určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení obličeje lze provádět pouze na řádných hraničních přechodech, kde se používají samoobslužné systémy a systémy automatizované hraniční kontroly.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jiné činnosti v oblasti prosazování práva prováděné za účelem prevence, vyšetřování, odhalování trestných činů na území dotčeného členského státu;

c)  prevence, vyšetřování a odhalování teroristických nebo jiných závažných trestných činů na území dotčeného členského státu, na něž se vztahuje směrnice (EU) 2016/680;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  bezpečnostní kontroly v rámci postupů souvisejících s žádostmi o mezinárodní ochranu, pokud tyto orgány nejsou „rozhodujícím orgánem“ ve smyslu čl. 2 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU1a, a případně poskytují poradenství v souladu s nařízením Rady (EU) 377/20041b;

 

____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1b Směrnice Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2. 3. 2004, s. 1).

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely čl. 24 odst. 2 a 3 a článku 27 mohou právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích přímo vyhledávat při plnění svých úkolů vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy, jakož i jejich koordinační orgány.

2.  Pro účely čl. 24 odst. 1 a 3 a článku 27 mohou právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích přímo vyhledávat při plnění svých úkolů vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy, jakož i jejich koordinační orgány.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právo na přístup k údajům týkajícím se osobních dokladů vloženým podle čl. 38 odst. 2 písm. j) a k) nařízení (EU) 2018/xxx [policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech] a právo v těchto údajích vyhledávat mohou též vykonávat orgány uvedené v odst. 1 písm. d). Přístup těchto orgánů k údajům se řídí právem každého členského státu.

3.  Právo na přístup k údajům týkajícím se osobních dokladů vloženým podle čl. 38 odst. 2 písm. j) a k) nařízení (EU) 2018/xxx [policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech] a právo v těchto údajích vyhledávat mohou též vykonávat orgány uvedené v odst. 1 písm. d). Přístup těchto orgánů k údajům musí být v souladu s tímto nařízením a s právními předpisy EU na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) má v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

1.  Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) plní, je-li to nezbytné, svůj mandát mít právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vyhledávání provedené Europolem odhalí existenci záznamu v SIS, Europol o tom informuje způsobem vymezeným v nařízení (EU) 2016/794 pořizující členský stát.

2.  Pokud vyhledávání provedené Europolem odhalí existenci záznamu v SIS, Europol o tom neprodleně informuje pořizující členský stát na základě výměny doplňujících informací prostřednictvím komunikační infrastruktury a v souladu s ustanoveními příručky SIRENE. Do doby, než bude Europol moci využívat funkcí pro výměnu doplňujících informací, informuje pořizující členský stát způsobem vymezeným v nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Použití informací získaných vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu dotyčného členského státu. Pokud členský stát povolí použití takové informace, Europol s ní nakládá v souladu s nařízením (EU) 2016/794. Europol může takovou informaci sdělit třetím zemím a třetím subjektům pouze se souhlasem dotyčného členského státu.

3.  Použití informací získaných vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu pořizujícího členského státu. Pokud členský stát povolí použití takové informace, Europol s ní nakládá v souladu s nařízením (EU) 2016/794. Europol může takovou informaci sdělit třetím zemím a třetím subjektům pouze se souhlasem pořizujícího členského státu a při plném dodržování práva Unie v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Europol může od dotyčného členského státu požadovat další informace v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/794.

4.  Europol může od pořizujícího členského státu požadovat další informace v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  omezí přístup k údajům vloženým do SIS na konkrétně oprávněné zaměstnance Europolu;

b)  omezí přístup k údajům vloženým do SIS na konkrétně oprávněné zaměstnance Europolu, pro něž přístup k údajům je nezbytný k plnění jejich úkolů;

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11;

c)  přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 13 14;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Kopie podle odstavce 6, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Tato doba může být prodloužena při mimořádné situaci, dokud tato situace neskončí. Europol oznámí každé takové prodloužení evropskému inspektorovi ochrany údajů.

7.  Kopie podle odstavce 6, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Pokud Europol vytváří offline databázi s údaji ze SIS, oznámí existenci této databáze evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Odůvodnění

V návrhu Komise se Europolu poskytuje neodůvodněné právo uchovávat offline databáze s údaji ze SIS po dobu, po kterou má trvat mimořádná situace. Avšak vzhledem k tomu, že Europol má přístup do SIS, není potřeba, aby Europol uchovával údaje offline databáze déle než prvních 48 hodin, a vytvářel tak zbytečné riziko. Europol by proto vždy, když vytvoří offline databázi, měl mít povinnost informovat evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Netýká se českého znění

8.  Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Za účelem ověření zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a pro zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti by měl Europol vést protokoly o každém přístupu do SIS a vyhledávání v tomto systému. Tyto protokoly a dokumentace nejsou považovány za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS.

9.  Za účelem ověření zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a pro zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti vede Europol protokoly o každém přístupu do SIS a vyhledávání v tomto systému. Protokoly obsahují zejména datum a čas zpracování údajů, typ zpracovaných údajů a jméno osoby odpovědné za zpracování údajů. Tyto protokoly a dokumentace nejsou považovány za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS. Obsah, doba uchovávání a podmínky a formáty těchto protokolů jsou definovány v souladu s článkem 12.

Odůvodnění

Ustanovení by mělo být sladěno s povinnostmi protokolování, které členské státy mají podle článku 12.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Europol je okamžitě informován členskými státy o všech záznamech vytvořených podle článku 24 a o nálezech těchto záznamů, pokud je určitá osoba hledaná členským státem v souvislosti s trestným činem uvedeným ve směrnici (EU) 2017/541.

Odůvodnění

Ustanovení by mělo být sladěno s povinnostmi protokolování, které členské státy mají podle článku 12.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 mají příslušníci jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a členové podpůrných týmů pro řízení migrace v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

1.  V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 mají příslušníci jednotek definovaných v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 i členové podpůrných týmů pro řízení migrace právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v souladu s tímto nařízením. Toto právo mají mít pouze v rozsahu, v jakém je nezbytné pro výkon jejich úkolů a v jakém je vyžaduje operační plán pro specifickou operaci.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušníci jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a členové podpůrných týmů pro řízení migrace mají v souladu s odstavcem 1 přístup k údajům vloženým do SIS a mohou v těchto údajích vyhledávat prostřednictvím technického rozhraní vytvořeného a spravovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle čl. 32 odst. 2.

2.  Příslušníci jednotek definovaných v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a členové podpůrných týmů pro řízení migrace mají v souladu s odstavcem 1 přístup k údajům vloženým do SIS a mohou v těchto údajích vyhledávat prostřednictvím technického rozhraní vytvořeného a spravovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle čl. 32 odst. 2.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vyhledávání provedené příslušníkem jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členem podpůrného týmu pro řízení migrace odhalí existenci záznamu v SIS, je o tom informován pořizující členský stát. V souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 mohou příslušníci jednotek a členové týmů jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu, v němž působí, nebo pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, tohoto státu. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.

3.  Pokud vyhledávání provedené příslušníkem jednotky definované v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členem podpůrného týmu pro řízení migrace odhalí existenci záznamu v SIS, je o tom okamžitě informován pořizující členský stát. V souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 mohou příslušníci jednotek a členové týmů jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu, v němž působí, nebo pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, tohoto státu. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý vstup a každé vyhledávání provedené příslušníkem jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členy podpůrných týmů pro řízení migrace se zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a každé jejich použití údajů, k nimž získali přístup, se zaeviduje.

4.  Za účelem ověření zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a pro zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti musí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vést protokoly o každém vstupu do SIS a vyhledávání v tomto systému příslušníkem jednotek definovaných v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členem podpůrných týmů pro řízení migrace. Protokoly obsahují zejména datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh zpracovaných údajů a jméno osoby odpovědné za zpracování údajů. Tyto protokoly a dokumentace nejsou považovány za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS. Obsah, doba uchovávání a podmínky a formáty těchto protokolů jsou definovány v souladu s článkem 12.

Odůvodnění

Příslušné ustanovení by mělo být stejné jako v případě Europolu.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přístup k údajům vloženým do SIS se omezuje na příslušníky jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členy podpůrných týmů pro řízení migrace a nelze jej rozšířit na jiné členy týmů.

5.  Přístup k údajům vloženým do SIS se omezuje na příslušníky jednotek definovaných v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členy podpůrných týmů pro řízení migrace, pod podmínkou, že absolvovali požadovanou odbornou přípravu. Přístup nelze rozšířit na jiné členy týmů.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 11.

6.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 13 a 14.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž za účelem analýzy hrozeb, které mohou ovlivnit fungování či bezpečnost vnějších hranic, právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat, a to v souladu s články 24 a 27.

1.  Řádně oprávnění pracovníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž mají za účelem provádění analýz rizik a hodnocení zranitelnosti ve smyslu článků 11 a 13 nařízení (EU) 2016/1624 přístup ke statistickým údajům obsaženým v centrálním úložišti podle čl. 54 odst. 6.

Odůvodnění

Kromě podílení se na operacích, pro něž je přístup do systému stanoven v článku 31, agentura Frontex nevyžaduje přístup k osobním údajům uloženým v záznamech SIS. Poskytnutí souhrnných statistických údajů by agentuře Frontex k plnění jejího mandátu plně postačovalo.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely čl. 31 odst. 2 a odstavce 1 tohoto článku Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vytvoří a spravuje technické rozhraní, které umožňuje přímé propojení s centrálním SIS.

2.  Pro účely čl. 31 odst. 2 Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vytvoří a spravuje technické rozhraní, které umožňuje přímé propojení s centrálním SIS.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vyhledávání provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž odhalí existenci záznamu v SIS, informuje o tom tato agentura pořizující členský stát.

vypouští se

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž má za účelem plnění úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v souladu s články 24 a 27.

[4.  Řádně způsobilý personál ústřední jednotky ETIAS zřízený v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž má za účelem plnění veškerých úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v souladu s články 24 a 27a v nezbytném rozsahu.]

Odůvodnění

Je třeba specifikovat, že přístup do SIS související s ETIAS není pro agenturu jako celek, ale pro ústřední jednotku ETIAS.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud ověření provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž pro účely odstavce 2 odhalí existenci záznamu v SIS, použije se postup podle článku 22 nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

vypouští se

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Každý vstup a každé vyhledávání provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a každé použití údajů, k nimž Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž získala přístup, se zaeviduje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Ledaže by to bylo nezbytné k plnění úkolů pro účely nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), se žádné části SIS nepropojí s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích ani se do takového systému nepřenesou údaje v SIS obsažené, k nimž má Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přístup. Žádná část SIS se nestáhne. Protokolování přístupu a vyhledávání není považováno za stahování nebo kopírování údajů SIS.

8.  Žádné části SIS se nepropojí s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích ani se do takového systému nepřenesou údaje v SIS obsažené, k nimž má Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přístup. Žádná část SIS se nestáhne. Protokolování přístupu a vyhledávání není považováno za stahování nebo kopírování údajů SIS.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

9.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 13 a 14.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doba uchovávání záznamů

Lhůty pro přezkoumání záznamů

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznamy vložené do SIS podle tohoto nařízení se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

1.  Záznamy vložené do SIS podle tohoto nařízení se neuchovávají déle než po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do pěti let od vložení záznamu do SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam pořídil, nutnost jej uchovávat.

2.  Do tří let od vložení záznamu do SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam pořídil, nutnost jej uchovávat.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případech, kdy je pracovníkům centrály SIRENE odpovědným za koordinaci a ověřování kvality údajů zřejmé, že záznam o určité osobě splnil svůj účel a měl být ze SIS vymazán, upozorní pracovníci na uvedenou skutečnost orgán, který záznam vytvořil. Daný orgán má 30 kalendářních dní od obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl důvody pro uchování záznamu. Pokud tato třicetidenní lhůta uplyne bez odpovědi, pracovníci centrály SIRENE záznam vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré opakující se problémy v této oblasti svému vnitrostátnímu orgánu dozoru.

4.  Jakmile je pracovníkům centrály SIRENE odpovědným za koordinaci a ověřování kvality údajů zřejmé, že záznam o určité osobě splnil svůj účel a měl být ze SIS vymazán, pracovníci na uvedenou skutečnost okamžitě upozorní orgán, který záznam vytvořil. Daný orgán má 7 kalendářních dní od obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl důvody pro uchování záznamu. Pokud tato sedmidenní lhůta uplyne bez odpovědi, pracovníci centrály SIRENE záznam vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré opakující se problémy v této oblasti svému vnitrostátnímu orgánu dozoru.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů revize je odstranit nadbytečné záznamy ze SIS, centrála SIRENE by měla jednat okamžitě, jakmile zjistí, že některý záznam by měl být odstraněn. Příslušný orgán by neměl potřebovat jeden měsíc na rozhodnutí, zda lze záznam odstranit, už proto, že centrála SIRENE už v tomto smyslu provedla hodnocení. Sedmidenní lhůta je více než dostačující pro rozhodnutí, zda má záznam zůstat zachován.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členský stát, jenž záznam pořídil, může v době pro přezkum na základě souhrnného individuálního posouzení, které zaznamená, rozhodnout o delším zachování záznamu, je-li to nezbytné pro účely, pro něž byl záznam pořízen. V tomto případě se použije odstavec 2 také na toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení záznamu musí být sděleno CS-SIS.

5.  Členský stát, jenž záznam pořídil, může v době pro přezkum na základě souhrnného individuálního posouzení, které zaznamená, rozhodnout o delším zachování záznamu, je-li to nezbytné a přiměřené pro účely, pro něž byl záznam pořízen. V tomto případě se použije odstavec 2 také na toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení záznamu musí být sděleno CS-SIS.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla doba uchovávání prodloužena v souladu s odstavcem 5.

7.  Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla doba uchovávání prodloužena v souladu s odstavcem 5, a předají je orgánům dozoru uvedeným v článku 50.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznamy o odepření vstupu a pobytu podle článku 24 jsou vymazány, jakmile je rozhodnutí, na jehož základě byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno, a to v případě potřeby po postupu konzultace uvedeném v článku 26.

1.  Záznamy o odepření vstupu a pobytu podle článku 24 jsou vymazány, jakmile je rozhodnutí, na jehož základě byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno, a to v případě potřeby po postupu konzultace uvedeném v článku 26 nebo po uplynutí lhůty konce platnosti záznamů podle článku 34.

Odůvodnění

Pokud jde o soubory policejní a justiční spolupráce, existuje ustanovení o lhůtě pro uchovávání záznamů, které předpokládá automatické ukončení platnosti záznamů, pokud se členský stát nerozhodne záznam prodloužit. Je zřejmé, že jakmile uplyne lhůta platnosti záznamu, záznam by měl být vymazán.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záznamy o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahují omezující opatření podle článku 27, se vymažou, pokud bylo opatření provádějící zákaz cestování ukončeno, pozastaveno nebo zrušeno.

2.  Záznamy o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahují omezující opatření podle článku 27, se vymažou, jakmile bylo opatření provádějící zákaz cestování ukončeno, pozastaveno nebo zrušeno nebo po uplynutí lhůty konce platnosti záznamů podle článku 34.

Odůvodnění

Pokud jde o soubory policejní a justiční spolupráce, existuje ustanovení o lhůtě pro uchovávání záznamů, které předpokládá automatické ukončení platnosti záznamů, pokud se členský stát nerozhodne záznam prodloužit. Je zřejmé, že jakmile uplyne lhůta platnosti záznamu, záznam by měl být vymazán.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Vedle odstavců 1 až 3 tohoto článku jsou záznamy v nezbytném případě mazány také na základě ověření slučitelnosti podle článku 23a.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou zpracovávat údaje uvedené v článku 20 za účelem odepření vstupu a pobytu na svých územích.

1.  Členské státy mohou zpracovávat údaje uvedené v článku 20 pouze za účelem odepření vstupu a pobytu na svých územích.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické kopie podle odstavce 2, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. V mimořádných situacích může být tato doba prodloužena až do konce mimořádné situace.

Technické kopie podle odstavce 2, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin.

Odůvodnění

V souladu s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy, jelikož vytváření off-line databází jednoznačně představuje dodatečné ohrožení bezpečnosti údajů v SIS. Není důvod umožňovat existenci těchto databází po neomezeně dlouhou dobu na základě údajně mimořádné situace.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uchovávají aktuální soupis těchto kopií, zpřístupňují tento soupis svým vnitrostátním orgánům dozoru a zajišťují, že se na tyto kopie použijí ustanovení tohoto nařízení, zejména článku 10.

Členské státy uchovávají aktuální soupis těchto kopií, zpřístupňují tento soupis svým vnitrostátním orgánům dozoru i evropskému inspektorovi ochrany údajů a zajišťují, že se na tyto kopie použijí ustanovení tohoto nařízení, zejména článku 10.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 až 6, je podle práva každého členského státu považováno za zneužití.

7.  Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 až 6, je podle práva každého členského státu považováno za zneužití a vztahují se na něj sankce podle článku 53a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Každý členský stát zašle agentuře seznam příslušných orgánů, které jsou podle tohoto nařízení oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS, a případné změny tohoto seznamu. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakými účely. Agentura zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

8.  Každý členský stát zašle agentuře seznam příslušných orgánů, které jsou podle tohoto nařízení oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS, a případné změny tohoto seznamu. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakými účely. Agentura zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie. Komise udržuje veřejné internetové stránky, které obsahují tyto informace. Zajistí, aby tyto internetové stránky byly vždy aktuální.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 38 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informování v případě nepoužití záznamu

Postup v případě nepoužití záznamu

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nemohou-li být požadovaná opatření provedena, uvědomí o tom dožádaný členský stát neprodleně členský stát, jenž záznam pořídil.

Nemohou-li být požadovaná opatření provedena, použije se následující postup:

 

a)  dožádaný členský stát prostřednictvím své centrály SIRENE neprodleně uvědomí pořizující členský stát a uvede důvody v souladu s ustanoveními příručky SIRENE;

 

b)  dotčené členské státy se pak mohou dohodnout na opatřeních, která mají být přijata v souladu s právními nástroji SIS II a jejich vlastními vnitrostátními právními předpisy;

 

c)  nemohou-li být požadovaná opatření týkající se osob účastnících se činností uvedených ve směrnici (EU) 2017/541 provedena, dožádaný členský stát o tom neprodleně uvědomí Europol.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud má pořizující členský stát k dispozici relevantní doplňující nebo pozměněné údaje vyjmenované v čl. 20 odst. 2, neprodleně dotčený záznam doplní nebo opraví.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pokud má jiný členský stát relevantní doplňující nebo pozměněné alfanumerické údaje vyjmenované v čl. 20 odst. 2, neprodleně je předá pořizujícímu členskému státu, aby mu umožnil záznam doplnit.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má-li některý z členských států, jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná nebo je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom co nejdříve a nejpozději do deseti dnů poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, pořizující členský stát prostřednictvím výměny doplňujících informací. Pořizující členský stát sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku neprodleně opraví nebo vymaže.

3.  Má-li některý z členských států, jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná nebo je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom co nejdříve a nejpozději do dvou pracovních dnů poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, pořizující členský stát prostřednictvím výměny doplňujících informací. Pořizující členský stát sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku do sedmi pracovních dní od oznámení opraví nebo vymaže.

Odůvodnění

Opravování chyb v SIS by mělo být pro všechny otázkou priority. Pokud některý členský stát odhalí chybu v záznamu pořízeném jiným členským státem, neměl by čekat 10 dní, než o této chybě informuje pořizující členský stát. Měl by tak učinit neprodleně, a to nejpozději do 48 hodin. Stejně tak, jakmile je pořizující členský stát informován o možné chybě, měl by mít sedm dní na to, aby chybu napravil, nebo vysvětlil, proč se o chybu nejedná. Tato úprava je v souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 34 odst. 4 o postupech při mazání záznamů, jakmile je centrála SIRENE informována, že nejsou potřebné.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, jak je popsáno v odstavci 3, předloží členský stát, jenž nepořídil záznam, věc příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru k rozhodnutí.

4.  Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, jak je popsáno v odstavci 3, předloží členský stát, jenž nepořídil záznam, věc příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru a evropskému inspektorovi ochrany údajů k rozhodnutí, prostřednictvím spolupráce stanovené v článku 52.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy si vymění doplňující informace v případě, že si dotyčná osoba stěžuje, že není osobou, k níž se má záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, bude osoba, která si stěžuje, informována o ustanoveních uvedených v článku 42.

5.  Členské státy si vymění doplňující informace v případě, že si dotyčná osoba stěžuje, že není osobou, k níž se má záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, bude osoba, která si stěžuje, informována o ustanoveních uvedených v článku 42 a o svém právu na výmaz podle čl. 49 odst. 1.

Odůvodnění

Pokud dojde k chybné identifikaci osoby v SIS, má mít právo na výmaz podle čl. 49 odst. 1. O této skutečnosti by měla být osoba informována, jakmile je zřejmé, že došlo k chybné identifikaci.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud je určitá osoba již předmětem záznamu v SIS, dohodne se o vložení dalšího záznamu členský stát, který vkládá tento záznam, s členským státem, který vložil první záznam. Dohody je dosaženo na základě výměny doplňujících informací.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení již existuje a lépe jej vysvětluje článek 23b o „slučitelnosti záznamů“

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost SIS a může údajům SIS způsobit škodu nebo újmu, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména v případě, mohlo-li dojít k přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

1.  Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost SIS a může údajům SIS způsobit škodu nebo újmu, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména v případě, mohlo-li dojít k neoprávněnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Agentura oznamuje bezpečnostní incidenty Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

3.  Aniž je dotčeno oznamování a sdělování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680, členské státy neprodleně oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, vnitrostátnímu orgánu dozoru a evropskému inspektorovi ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s centrálním SIS agentura tyto bezpečnostní incidenty neprodleně oznámí Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz SIS v členském státě či v rámci agentury, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou předány členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou.

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz SIS v členském státě či v rámci agentury, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou neprodleně předány členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě bezpečnostního incidentu členské státy a agentura eu-LISA spolupracují.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  V případě narušení bezpečnosti osobních údajů jsou informovány subjekty údajů v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 2016/679 nebo článkem 31 směrnice (EU) č. 2016/680.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Závažné incidenty Komise neprodleně nahlásí Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  Pokud je bezpečnostní incident způsoben zneužitím údajů, zajistí členské státy, Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, aby bylo možné uložit sankce nebo disciplinární opatření podle článku 53a.

Odůvodnění

Pokud byl bezpečnostní incident způsoben osobou, která má přístup do SIS a zneužila údaje, měly by být této osobě uloženy sankce.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  centrála SIRENE kontaktuje žádající orgán s cílem objasnit, zda se záznam týká stejné osoby, či nikoli;

a)  centrála SIRENE neprodleně kontaktuje žádající orgán s cílem objasnit, zda se záznam týká stejné osoby, či nikoli;

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prokáže-li kontrola, že osoba, jež je předmětem nového záznamu, a osoba, o níž již existuje záznam v SIS, je ve skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE použije postup vkládání vícenásobných záznamů uvedený v čl. 39 odst. 6. Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE schválí požadavek na vložení dalšího záznamu a to tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání jakýmkoli chybným určením totožnosti.

b)  prokáže-li kontrola, že osoba, jež je předmětem nového záznamu, a osoba, o níž již existuje záznam v SIS, je ve skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE použije postup vkládání vícenásobných záznamů uvedený v článku 23a. Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE schválí požadavek na vložení dalšího záznamu a to tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání jakýmkoli chybným určením totožnosti.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Může-li dojít k záměně mezi osobou, která má být ve skutečnosti předmětem záznamu, a osobou, jejíž totožnost byla zneužita, doplní pořizující členský stát tento záznam o údaje týkající se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za podmínky jejího výslovného souhlasu, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti.

1.  Může-li dojít k záměně mezi osobou, která má být ve skutečnosti předmětem záznamu, a osobou, jejíž totožnost byla zneužita, doplní pořizující členský stát tento záznam o údaje týkající se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za podmínky jejího výslovného souhlasu, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti. Každý, jehož totožnost byla zneužita, má právo vzít zpět svůj souhlas se zpracováním informací.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem naplnění tohoto článku lze vložit a dále zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje:

3.  Za účelem naplnění tohoto článku a s výslovným souhlasem osoby, jejíž totožnost byla zneužita, lze pro každou kategorii údajů vložit a dále zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje:

Odůvodnění

Je třeba opět zdůraznit, že uvedené osobní údaje mohou být vkládány do SIS pouze na základě výslovného souhlasu osoby, jejíž totožnost byla zneužita.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pohlaví;

h)  gender;

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Údaje uvedené v odstavci 3 se vymažou současně s odpovídajícím záznamem nebo dříve, pokud o to osoba požádá.

5.  Údaje uvedené v odstavci 3 se vymažou, jakmile o to požádá osoba, jejíž totožnost byla zneužita, nebo současně s vymazáním odpovídajícího záznamu.

Odůvodnění

Znění návrhu Komise je poněkud zavádějící. Je logičtější začít stanovením práva osoby, jejíž totožnost byla zneužita, požadovat vymazání údajů, jakmile o to požádá. Teprve následně, pokud není tato žádost podána, se data vymažou současně s odpovídajícím záznamem.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na zpracování osobních údajů agenturou podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

1.  Na zpracování osobních údajů agenturou nebo Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na zpracování osobních údajů orgány uvedenými v článku 29 tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 2016/679, ledaže by se na ně vztahovaly vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680.

2.  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 2016/679, ledaže by zpracování prováděly příslušné orgány členských států za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů nebo ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost se vztahují vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné Europolem podle článku 30 se vztahuje nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na zpracování osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, se vztahují vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680.

vypouští se

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 47 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů

Přístupové právo, oprava a omezení nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Právo subjektů údajů na přístup k údajům vloženým o nich v SIS a na opravu či výmaz těchto údajů se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují.

1.  Aniž jsou dotčeny články 15, 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679, má každý státní příslušník třetí země právo na přístup k údajům, které se ho týkají, zaznamenaným v systému SIS, na získání těchto údajů a na opravu nebo doplnění nepřesných údajů, které se ho týkají, na vymazání údajů, které byly zaznamenány v rozporu se zákonem, i na omezení zpracovávání údajů.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je to vhodné, uplatní se články 14 až 18 směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy v takových případech stanoví, že správce písemně a bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů o jakémkoli odepření nebo omezení přístupu a o důvodech tohoto odepření nebo omezení. Tyto informace není třeba uvádět, pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů podle tohoto odstavce. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost u orgánu dozoru nebo uplatnit opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy stanoví, že správce zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Tyto informace se zpřístupní kontrolním orgánům.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy pro takové případy přijmou opatření, jimiž stanoví, že práva subjektů údajů mohou též vykonávat příslušné orgány dozoru.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Dotčená osoba je vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo.

5.  Dotčená osoba je vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 30 dnů ode dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo, a to ať se nachází na území Unie, či nikoliv.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Dotčená osoba je o činnostech v návaznosti na výkon svých práv na opravu a vymazání vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do tří měsíců ode dne, kdy požádala o opravu nebo vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo.

6.  Dotčená osoba je o činnostech v návaznosti na výkon svých práv na opravu, vymazání a omezení zpracování vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode dne, kdy požádala o opravu, vymazání nebo o omezení zpracování, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo. Dotčená osoba je informována podle tohoto odstavce bez ohledu na to, zda se nachází na území Unie, či nikoli.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou předmětem záznamů pořízených v souladu s tímto nařízením, jsou vyrozuměni v souladu s články 10 a 11 směrnice 95/46/ES. Informace se poskytnou písemně, společně s kopií vnitrostátního rozhodnutí, na jehož základě byl záznam pořízen, nebo s odkazem na ně podle čl. 24 odst. 1.

1.  Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou předmětem záznamů pořízených v souladu s tímto nařízením, jsou vyrozuměni pořizujícím členským státem okamžitě a nejpozději 30 dnů po vložení záznamu, který se jich týká, v souladu s články 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 nebo články 12 a 13 směrnice (EU) 2016/680. Informace se poskytnou písemně, společně s kopií vnitrostátního rozhodnutí, na jehož základě byl záznam pořízen, nebo s odkazem na ně podle čl. 24 odst. 1.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto informace se neposkytnou:

2.  Tyto informace se neposkytnou v případech, kdy vnitrostátní právo umožňuje omezení práva na informace, zejména za účelem zajištění národní bezpečnosti, obrany, veřejné bezpečnosti a pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.

f)  pokud

 

i)  osobní údaje nebyly získány od dotyčného státního příslušníka třetí země

 

a

 

ii)  poskytnutí informací se ukáže jako nemožné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí;

 

g)  pokud dotyčný státní příslušník třetí země již informace má;

 

h)  pokud vnitrostátní právo umožňuje omezení práva na informace, zejména za účelem zajištění národní bezpečnosti, obrany, veřejné bezpečnosti a pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.

 

(Číslování bodů je v EN verzi návrhu Komise nesprávné.)

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

1.  Aniž jsou dotčeny články 77 až 82 nařízení (EU) 2016/679 a články 52 až 56 směrnice (EU) 2016/680, každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu, poskytnutí informace či omezení zpracování nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K získání uceleného přehledu o fungování opravných prostředků se vnitrostátní orgány dozoru vyzývají, aby vypracovaly standardní statistický systém za účelem každoročního podávání zpráv o:

K získání uceleného přehledu o fungování opravných prostředků vnitrostátní orgány dozoru vypracují standardní statistický systém za účelem každoročního podávání zpráv o:

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány správci údajů, a počtu případů, kdy byly údaje opraveny nebo vymazány;

c)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz nebo omezení zpracování protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány správci údajů, a počtu případů, kdy byly údaje opraveny nebo vymazány;

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány vnitrostátnímu orgánu dozoru;

d)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz nebo omezení zpracování protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány vnitrostátnímu orgánu dozoru;

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  počtu případů, kdy soud rozhodl ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu případu;

f)  počtu případů, kdy soud rozhodl ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu případu a počtu případů, kdy bylo možné dosáhnout odškodnění;

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby nezávislý vnitrostátní orgán dozoru nebo orgány dozoru, které byly v každém členském státě určeny a které mají pravomoci uvedené v kapitole VI směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole VI nařízení (EU) 2016/679, sledovaly nezávisle zákonnost zpracování osobních údajů v SIS na svých územích a jejich předávání mimo svá území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací.

1.  Každý členský stát zajistí, aby nezávislé vnitrostátní orgány dozoru, které byly v každém členském státě určeny a které mají pravomoci uvedené v kapitole VI směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole VI nařízení (EU) 2016/679, sledovaly nezávisle zákonnost zpracování osobních údajů v SIS na svých územích a jejich předávání mimo svá území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní orgán dozoru zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N.SIS. Audit provádí přímo vnitrostátní orgán dozoru či orgány dozoru, nebo si jej vnitrostátní orgán dozoru či orgány dozoru přímo vyžádají od nezávislého auditora pro ochranu údajů. Vnitrostátní orgán dozoru si za všech okolností zachová kontrolu nad nezávislým auditorem a přebírá za něj odpovědnost.

2.  Vnitrostátní orgány dozoru zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N.SIS. Audit provádí přímo vnitrostátní orgány dozoru, nebo si jej vnitrostátní orgány dozoru přímo vyžádají od nezávislého auditora pro ochranu údajů. Vnitrostátní orgány dozoru si za všech okolností zachovají kontrolu nad nezávislým auditorem a přebírají za něj odpovědnost.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgán dozoru měl dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které mu byly podle tohoto nařízení svěřeny.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány dozoru měly dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které jim byly podle tohoto nařízení svěřeny. Zajistí také, aby jejich vnitrostátní orgány dozoru měly přístup k pomoci odborníků na biometrické údaje.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 51 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dohled nad agenturou

Dohled nad agenturami

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byly činnosti agentury související se zpracováváním osobních údajů prováděny v souladu s tímto nařízením. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

1.  Evropský inspektor ochrany údajů nese odpovědnost za sledování činností agentury, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Europolu souvisejících se zpracováváním osobních údajů, a za zajištění toho, aby byly toto činnosti prováděny v souladu s tímto nařízením. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Europolu souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Evropskému inspektorovi ochrany údajů se přidělí dostatek zdrojů k plnění úkolů, které jsou mu svěřeny tímto nařízením, včetně pomoci odborníků na biometrické údaje.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý z nich v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajistí koordinovaný dohled nad SIS.

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý z nich v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně vzájemně spolupracují v rámci svých povinností v souladu s článkem [62] [nového nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů].

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sbor zřízený nařízením (EU) 2016/679 zasílá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi každé dva roky společnou zprávu o činnosti.

4.  Sbor zřízený nařízením (EU) 2016/679 zasílá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi každoročně společnou zprávu o činnosti.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Kapitola 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODPOVĚDNOST

ODPOVĚDNOST A SANKCE

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát odpovídá za škodu způsobenou kterékoli osobě při využívání N.SIS. To platí i v případě škody způsobené pořizujícím členským státem tím, že tento členský stát vložil věcně nepřesné údaje nebo údaje protiprávně uchovával.

1.  Každý členský stát a agentura eu-LISA odpovídají za hmotnou i nehmotnou škodu způsobenou kterékoli osobě v důsledku protiprávního zpracování údajů, v důsledku jakéhokoli aktu v rozporu s tímto nařízením nebo při využívání N.SIS. To platí i v případě škody způsobené pořizujícím členským státem tím, že tento členský stát vložil věcně nepřesné údaje nebo údaje protiprávně uchovával.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Každá osoba nebo členský stát, jimž byla způsobena hmotná či nehmotná újma následkem protiprávního zpracování údajů nebo jakéhokoli jednání v rozporu s tímto nařízením, jsou oprávněny obdržet náhradu škody od členského státu odpovědného za způsobenou škodu nebo od agentury eu-Lisa, pokud je odpovědná za způsobenou škodu. Tento členský stát nebo agentura eu-Lisa je částečně nebo zcela zbaven této povinnosti, pokud prokáže, že za způsobenou újmu nenese žádnou odpovědnost. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu se řídí vnitrostátními právními předpisy žalovaného členského státu v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53a

 

Sankce

 

Členské státy zajistí, aby jakékoli zpracovávání údajů vložených v SIS nebo jakákoli výměna doplňujících informací v rozporu s tímto nařízením podléhaly sankcím v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a zahrnovat jak správní, tak trestní sankce.

 

Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí, aby jejich zaměstnancům nebo členům jejich jednotek, kteří mají přístup do SIS na základě jejich zmocnění a kteří zpracovávají údaje ze SIS v rozporu s tímto nařízením, mohla agentura, nebo v případě členů jednotek domovský členský stát, uložit disciplinární opatření.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura zpracovává denní, měsíční a roční statistiky udávající počet evidovaných vstupů podle kategorie záznamů, počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů za rok, počet vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS za účelem vložení, aktualizace nebo výmazu záznamu, a to pro každý z těchto počtů celkem a pro každý členský stát jednotlivě, včetně statistik o postupu konzultace uvedeném v článku 26. Vypracované statistiky nesmí obsahovat osobní údaje. Roční statistická zpráva se zveřejní.

3.  Agentura zpracovává denní, měsíční a roční statistiky udávající počet evidovaných vstupů podle kategorie záznamů, počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů za rok, počet vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS za účelem vložení, doplnění, aktualizace nebo výmazu záznamu, a to pro každý z těchto počtů celkem a pro každý členský stát jednotlivě, včetně statistik o postupu konzultace uvedeném v článku 26. Vypracované statistiky nesmí obsahovat osobní údaje. Roční statistická zpráva se zveřejní.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy, jakož i Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž poskytnou agentuře a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 7 a 8.

4.  Členské státy, jakož i Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž poskytnou agentuře a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 3, 7 a 8.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura postoupí členským státům, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž všechny statistické zprávy, které vypracuje. Za účelem sledování toho, jak jsou prováděny právní akty Unie, může Komise požádat agenturu o předložení dalších konkrétních statistických zpráv, pravidelných nebo účelových, o výkonnosti nebo využívání SIS a komunikaci prostřednictvím centrál SIRENE.

5.  Agentura postoupí Evropskému parlamentu, Radě, členským státům, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a evropskému inspektorovi ochrany údajů všechny statistické zprávy, které vypracuje, a všechny požadované specifické statistické zprávy. Za účelem sledování toho, jak jsou prováděny právní akty Unie, může Komise požádat agenturu o předložení dalších konkrétních statistických zpráv, pravidelných nebo účelových, o výkonnosti nebo využívání SIS a komunikaci prostřednictvím centrál SIRENE.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 6 – pododstavec l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely odstavců 3 5 tohoto článku a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických prostorách centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 5, které neumožní individuální identifikaci a dovolí Komisi a agenturám uvedeným v odstavci 5 získat konkrétní zprávy a statistiky. Agentura udělí členským státům, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž přístup do centrálního úložiště přes zabezpečený přístup prostřednictvím komunikační infrastruktury, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistiky.

Pro účely odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických prostorách centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 5, které neumožní individuální identifikaci a dovolí Komisi a agenturám uvedeným v odstavci 5 získat konkrétní zprávy a statistiky. Agentura na požádání poskytne členským státům, Komisi, Europolu, Eurojustu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž přístup do centrálního úložiště přes zabezpečený přístup, ke specifickým prvkům a informacím prostřednictvím komunikační infrastruktury, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistiky.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dva roky po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech předloží agentura Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktury, včetně jejich zabezpečení, a o dvoustranné a mnohostranné výměně doplňujících informací mezi členskými státy.

7.  Jeden rok po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech předloží agentura Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktury, včetně jejich zabezpečení, o zavádění systému automatické identifikace otisků prstů a dvoustranné a mnohostranné výměně doplňujících informací mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Tři roky po spuštění provozu SIS a poté vždy po čtyřech letech vypracuje Komise celkové hodnocení centrálního SIS a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje přezkoumání dosažených výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, posouzení trvající platnosti důvodu pro vznik systému, použití tohoto nařízení ve vztahu k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího provozování. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

8.  Jeden rok po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech vypracuje Komise celkové hodnocení centrálního SIS a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Toto celkové hodnocení zohlední stanovisko evropského inspektora ochrany údajů a zahrnuje přezkoumání dosažených výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, posouzení trvající platnosti důvodu pro vznik systému, použití tohoto nařízení ve vztahu k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího provozování. Toto celkové hodnocení zahrnuje rovněž zavedení systému automatické identifikace otisků prstů a informačních kampaní o SIS organizovaných Komisí v souladu s článkem 19. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 54a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4, čl. 22 odst. -1, čl. 27 odst. 2a, čl. 28 odst. 4 a čl. 58 odst. 2a je Komisi svěřena na dobu neurčitou od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4, čl. 22 odst. -1, čl. 27 odst. 2a, čl. 28 odst. 4 a čl. 58 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 4, čl. 22 odst. -1, čl. 27 odst. 2a, čl. 28 odst. 4 a čl. 58 odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne stanoveného Komisí potom, co:

2.  Použije se ode dne ... [jeden rok od data vstupu v platnost] s výjimkou článku 5, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 1, čl. 15 odst. 5 a 6, čl. 20 odst. 3 a 4, čl. 22 odst. -1 a 2, čl. 27 odst. 2a, čl. 28 odst. 4, čl. 42 odst. 4, čl. 54 odst. 6, článku 54a, článku 55 a čl. 58 odst. 2a, které se použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

a)  byla přijata nezbytná prováděcí opatření;

 

b)  členské státy Komisi oznámí, že přijaly nezbytná technická a právní opatření pro zpracovávání údajů SIS a výměnu doplňujících informací podle tohoto nařízení;

 

c)  agentura oznámí Komisi ukončení veškerého testování v souvislosti s CS-SIS a s interakcí mezi CS-SIS a N.SIS.

 

Odůvodnění

Mělo by se vložit pevné datum použitelnosti, toto datum se však v případě potřeby může prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci změnit (viz PN k odstavci 2a níže v textu). Ustanovení nezbytná pro prováděcí opatření a akty v přenesené pravomoci by měla být v mezidobí přímo použitelná, tak aby činnost na těchto opatřeních mohla být zahájena okamžitě při vstupu v platnost.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise je v souladu s článkem 54a zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souvislosti se změnami data použitelnosti tohoto nařízení.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Současný právní rámec Schengenského informačního systému II (dále jen „SIS II“), třebaže byl schválen již v letech 2006/2007, je použitelný pouze od 9. dubna 2013, kdy byl hotov systém SIS II.

Po těchto velmi politováníhodných odkladech a investicích, které osmkrát převýšily předpokládanou částku, se však SIS II stal úspěšným evropským příběhem. Jak ukazují hodnoticí zpráva a statistika v rámci SIS II, počet záznamů a pozitivních nálezů se neustále navyšuje.

Je zde však stále prostor pro mnohá zlepšení ze strany členských států. Hodnocení, které je podkladem aktuálních návrhů, a hodnocení a doporučení vztahující se k schengenskému hodnotícímu mechanismu někdy poukazují na závažné problémy týkající se neprovedení nebo nesprávného provedení právního rámce SIS II. Jedná se o problémy s kvalitou údajů, nedostatečné proškolení koncových uživatelů až po nedostatečné informování o záznamech a průtahy v centrále SIRENE po pozitivním nálezu. To je obzvláště znepokojivé v souvislosti s terorismem.

SIS podléhá pravidelnému hodnocení a tyto nové návrhy spolu s pozměňovacími návrhy uvedenými v tomto návrhu zprávy na ně reagují. Zpravodaj však vyzývá členské státy, aby urychleně provedly veškerá doporučení, která jim byla sdělena, a aby přijaly veškerá opatření tak, aby bylo možné plně využít funkce, které systém SIS II s ohledem na svůj právní rámec nabízí, a to neprodleně.

Stanovisko zpravodaje k novým návrhům

Zpravodaj vítá návrhy Komise, jelikož tyto návrhy SIS dále posilují, zdůrazňují jeho skutečně evropskou povahu, zachovávají jeho hlavní charakteristiky a řeší některé jeho nedostatky na úrovni států.

Přesto se ale zpravodaj domnívá, že lze provést další zlepšení, a za tím účelem v tomto návrhu zprávy předkládá řadu pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy lze shrnout do níže uvedených hlavních skupin:

Struktura

Zpravodaj si je plně vědom toho, že po strukturální stránce je nutné systém posílit, aby se zvládl vypořádat s ještě větším objemem vložených dat, zejména biometrickými údaji, novými vyhledávacími funkcemi a větším počtem uživatelů. Je zřejmě, že vzhledem k tomu, že se jedná o významný informační systém prosazování evropského práva a rozsáhlý hraniční informační systém, musí být uživatelům spolehlivě kdykoli k dispozici. Zpravodaj má však pochyby o tom, zda je řešení navržené Komisí, tedy povinnost členských států mít vnitrostátní kopii systému, tou správnou cestou. Parlament byl vždy skeptický k vnitrostátním a rovněž technickým kopiím, a to zejména s ohledem na nevyhnutelné ohrožení ochrany dat a bezpečnosti, které je s tím spojeno. Nicméně Parlament jakožto kompromis akceptovat – a stále akceptuje –, že ty členské státy, které o vnitrostátní kopie mají zájem, je mít mohou. Co akceptovat nemůže, je, aby byla tato povinnost stanovena i těm, které zájem nemají. Na základě dohody o právním rámci SIS II bylo vynaloženo velké úsilí i finanční prostředky na vytvoření řádně fungujícího ústředního systému. Zpravodaj je pevně přesvědčen, že je nutné vynaložit další úsilí s cílem zajistit stálou dostupnost systému na této úrovni. Zpravodaj proto navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které mají dále posílit dostupnost a kapacitu ústředního systému pro koncové uživatele. Zejména by měl CS-SIS obsahovat další kopii a záložní systém by měl po celou dobu běžet v souběžném aktivním provozu. Ve stejném duchu by mělo být zváženo zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti SIS tím, že by byly zdvojené veškeré hlavní prvky systému, zejména komunikační infrastruktura. A konečně, jediným subjektem odpovědným za komunikační infrastrukturu by měla být eu-LISA.

Přístup do systému

Komise navrhuje stanovit možnosti rozšířeného přístupu pro řadu evropských agentur. Zpravodaj s těmito návrhy sice souhlasí, předložil však řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je přesněji definovat, s odkazem na stávající mandát příslušných agentur, okolnosti, za kterých budou moci mít přístup k údajům SIS. Dále navrhuje posílit v tomto směru záruky, ať už z hlediska předchozí odborné přípravy, protokolování nebo dohledu.

Zpravodaj je pevně přesvědčen o přidané hodnotě tohoto systému a uznává, že je třeba řešit nové bezpečnostní výzvy. Konkrétně zajištění přístupu ve vztahu ke všem příslušným vnitrostátním orgánům. Tento přístup by však měl být podmíněn veškerými zákonnými ustanoveními o ochraně údajů, kterým tyto orgány podléhají, a možností kontrolních orgánů prověřovat správné uplatňování zákonných ustanovení, a to zejména prostřednictvím schengenského hodnotícího mechanismu.

Zabezpečení údajů

S ohledem na povahu údajů uvedených v SIS musí být klíčovým tématem zabezpečení údajů. Zpravodaj uznává, že eu-LISA a členské státy v tomto ohledu vyvíjejí velké úsilí. Nicméně případ napadení SIS prostřednictvím externího poskytovatele služeb v Dánsku by měl být připomínkou, že je třeba úsilí v tomto ohledu ještě zvýšit. Zpravodaj vítá nová ustanovení související s bezpečnostními incidenty, která navrhla Komise. Předkládá několik pozměňovacích návrhů k tomuto ustanovení, zejména pokud se jedná o spolupráci mezi jednotlivými institucionálními aktéry a členskými státy. Dále s ohledem na dánský případ navrhuje, že členské státy a eu-LISA by měly podrobně sledovat činnosti dodavatelů. A konečně je doplněno několik dalších požadavků týkajících se bezpečnosti údajů v souladu s jinými rozsáhlými informačními systémy.

Ochrana údajů

Ochrana údajů u SIS je složitá kvůli jeho dvojí povaze, kdy slouží jako přistěhovalecká databáze a databáze pro prosazování práva. Kromě toho jeho jednotliví uživatelé na evropské i vnitrostátní úrovni podléhají široké škále zákonných ustanovení. Bylo však vyvinuto maximální úsilí ke stanovení náležitých záruk, které by byly současně dostatečně robustní, aby čelily zkoušce každodenním používáním. Dosažení tohoto stavu má zásadní význam z hlediska neporušenosti a legitimity systému, stejně jako je zapotřebí pro jeho úspěchy. Je proto navržena řada pozměňovacích návrhů, jejichž hlavním cílem je upřesnit, která pravidla jsou použitelná. Kromě toho je řada ustanovení posílena a dále sladěna s rámcem EU pro ochranu údajů.

Záznamy pro účel odepření vstupu

Zpravodaj vítá návrh Komise ohledně postupu konzultace, která má být využit, aby se předešlo tomu, že témuž státnímu příslušníku třetí země bude odepřen vstup a zároveň bude držitelem dokumentu vydaného členským státem, který mu udělí právo pobytu. Zpravodaj podporuje veškeré snahy o zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Spolupráce je pro to, aby schengenský prostor jakožto prostor bez vnitřních hranic fungoval, zásadní.

Zpravodaj však vyjadřuje politování nad tím, že Komise neusiluje o harmonizaci kritérií, která se mají uplatnit na případ vložení upozornění za účelem odepření vstupu do schengenského prostoru. Parlament v minulosti při projednávání právního rámce SIS II vyzýval k větší harmonizaci. Jako kompromis bylo vloženo následující ustanovení o přezkumu:

„Komise přezkoumá použití tohoto článku po uplynutí tří let ode dne uvedeného v čl. 55 odst. 2. Na základě tohoto přezkumu učiní Komise, s využitím svého práva iniciativy v souladu se Smlouvou, nezbytné návrhy na změnu ustanovení tohoto článku, aby bylo dosaženo vyšší úrovně harmonizace kritérií pro vkládání záznamů.“

Bohužel jediným návrhem Komise v tomto směru byl návrh na vypuštění tohoto odstavce.

Zpravodaj proto navrhuje několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je hlubší harmonizace. A konečně navrhuje, aby osoby usvědčené z terorismu byly vloženy za účelem odepření vstupu.

Vstup nových předpisů v platnost

Schengenský prostor se v současné době nachází v obtížné situaci. Terorismus a přistěhovalectví způsobily prodloužení hraničních kontrol, což představuje další výzvy, které je třeba urychleně řešit. Zpravodaj se proto domnívá, že SIS je dnes klíčem k této situaci a může nabídnout řešení. Návrhy by proto měly být přijaty co nejrychleji, neboť aktualizujeme největší, nejlépe provedený a nejvíce používaný centralizovaný evropský informační systém, a tedy nabízíme konkrétní a bezprostřední řešení problémů, jež se dotýkají evropských občanů. Zpravodaj proto navrhuje, aby se nový právní rámec stal použitelným po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost. Mělo by být stanoveno konkrétní datum, aby se předešlo dlouhým prodlením, ke kterým došlo v souvislosti s právním rámcem SIS II.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (26.7.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Zpravodajka: Hilde Vautmans

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Budou shromažďovány vysoce citlivé biometrické údaje. Vzhledem k jejich citlivosti by před rozhodnutím zaregistrovat je do SIS měla proběhnout podrobná analýza jejich shromažďování a používání. Biometrické identifikátory by měly být zavedeny a vyhledávány pouze za specifických podmínek, které splňují požadavek přiměřenosti stanovený právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Toto nařízení by mělo stanovit závazná pravidla pro konzultaci mezi vnitrostátními orgány v případě, že státní příslušník třetí země má nebo může získat platné povolení k pobytu nebo jiné oprávnění nebo právo k pobytu udělované v jednom členském státě, přičemž jiný členský stát má v úmyslu pořídit nebo již vložil záznam pro účely odepření vstupu nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi třetí země. Takové situace vytvářejí značnou nejistotu jak pro příslušníky pohraniční stráže, tak pro policejní a imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s konečným výsledkem, aby se zabránilo případnému vstupu osob představujících hrozbu do schengenského prostoru.

(21)  Toto nařízení by mělo stanovit závazná pravidla pro konzultaci mezi vnitrostátními orgány v případě, že státní příslušník třetí země má nebo může získat platné povolení k pobytu nebo jiné oprávnění nebo právo k pobytu udělované v jednom členském státě, přičemž jiný členský stát má v úmyslu pořídit nebo již vložil záznam pro účely odepření vstupu nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi třetí země. Takové situace vytvářejí značnou nejistotu jak pro příslušníky pohraniční stráže, tak pro policejní a imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit jednoznačné pokyny a závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s konečným výsledkem, aby se zabránilo případnému vstupu osob představujících hrozbu do schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Údaje zpracovávané v SIS za použití tohoto nařízení by neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

(26)  Údaje zpracovávané a uchovávané v SIS za použití tohoto nařízení a informace ze SIS, které již byly zpřístupněny orgánům s právem přístupu, by neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42a)  Měly by být požadovány specifické ochranné prvky, pokud jde o dodržování zásad zpracovávání osobních údajů zranitelných státních příslušníků třetích zemí, jako jsou děti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42b)  V případech týkajících se dětí je třeba při provádění tohoto nařízení dbát v prvé řadě na to, co je v nejlepším zájmu dítěte. Jsou-li do systému SIS vloženy údaje týkající se dítěte, by měly být využívány výhradně pro účely spojené s prevencí, odhalováním a vyšetřováním případů zmizení dětí a pro ochranu nejvlastnějšího zájmu dítěte v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42c)  Veškerá opatření přijatá v souvislosti se systémem SIS by měla být v souladu s Listinou základních práv Evropské unie. Členské státy by měly uplatňovat obecné pokyny, které společně vypracují a monitorují Agentura Evropské unie pro azyl a Agentura Evropské unie pro základní práva ohledně společné praxe při snímání otisků prstů a pořizování vyobrazení obličeje neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, přičemž jako základ poslouží kontrolní seznam vypracovaný Agenturou Evropské unie pro základní práva. Členské státy by měly při snímání otisků prstů a pořizování zobrazení obličeje za všech okolností respektovat důstojnost a fyzickou integritu nezletilé osoby. Členské státy by neměly k vynucení sejmutí otisků prstů nezletilé osoby používat nátlaku.

Odůvodnění

V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte musí být s každým dítětem zacházeno s lidskostí a s úctou a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost zvláštní situaci nezletilých osob. Zájem dítěte musí být vždy primárním kritériem.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53a)  Změnou tohoto nařízení ani doplněním nových ustanovení by neměly vznikat zbytečné překážky pro členské státy, jež hodlají vstoupit nebo právě vstupují do schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, které informují veřejnost o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany o SIS.

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, které informují veřejnost, včetně státních příslušníků třetích zemí, o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany a státní příslušníky třetích zemí o SIS.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  kategorie dokladu totožnosti;

s)  kategorie stávajících nebo předchozích dokladů totožnosti dané osoby nebo jiných dokladů, které dosud používala po svým vlastním jménem nebo pod jinými jmény;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. u

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

u)  číslo (čísla) dokladu totožnosti;

u)  čísla stávajících nebo předchozích dokladů totožnosti dané osoby nebo jiných dokladů, které dosud používala po svým vlastním jménem nebo pod jinými jmény;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, o kterých byl pořízen záznam pro účely odepření vstupu a pobytu, se vloží do SIS na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí přijatého příslušnými správními nebo justičními orgány v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právo, a učiněného pouze na základě posouzení jednotlivých případů. Odvolání proti těmto rozhodnutím se podávají v souladu s vnitrostátním právem.

1.  Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, o kterých byl pořízen záznam pro účely odepření vstupu a pobytu, se vloží do SIS na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí dodržujícího zásadu ne bis in idem a přijatého příslušnými správními nebo justičními orgány v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právo, a učiněného pouze na základě posouzení jednotlivých případů. V plném souladu s nařízením 2016/679 musí být zaručeny účinné opravné prostředky a odvolání proti těmto rozhodnutím a právo na přístup k vlastním osobním údajům a právo vymazávat je, doplňovat je a schvalovat je, a to i pro státní příslušníky třetích zemí, kteří se nenacházejí na území Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely čl. 24 odst. 2 a 3 a článku 27 mohou právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích přímo vyhledávat při plnění svých úkolů vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy, jakož i jejich koordinační orgány.

2.  Přístup do SIS mají pouze řádně oprávnění pracovníci určených orgánů, kteří jsou náležitě proškoleni v bezpečnosti údajů a ochrany osobních údajů. Pro účely čl. 24 odst. 2 a 3 a článku 27 mohou právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích přímo vyhledávat při plnění svých úkolů vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy, jakož i jejich koordinační orgány.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Právo subjektů údajů na přístup k údajům vloženým o nich v SIS a na opravu či výmaz těchto údajů se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují.

1.  Právo subjektů údajů na přístup k údajům vloženým o nich v SIS a na opravu či výmaz těchto údajů se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují, bez ohledu na to, zda se daný subjekt údajů nachází na území Unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

1.  Každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká, bez ohledu na to, zda se při podání této žaloby nachází na území Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol

Referenční údaje

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.4.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

14

21

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Frank Engel

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol

Referenční údaje

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum předložení

10.11.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se