Menetlus : 2016/0408(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0347/2017

Esitatud tekstid :

A8-0347/2017

Arutelud :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0412

RAPORT     ***I
PDF 1238kWORD 198k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Carlos Coelho

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0882),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 77 lõike 2 punkti b ja d ning artikli 79 lõike 2 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0533/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0347/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  On vaja täpsustada SISi eesmärke, tehnilist ülesehitust ja rahastamist, sätestada eeskirjad selle algusest lõpuni toimimise ja kasutamise kohta ning määrata kindlaks vastutus, süsteemi sisestatavate andmete kategooriad, andmete sisestamise eesmärgid, ja kriteeriumid, andmetele juurdepääsu omavad ametiasutused, biomeetriliste tunnuste kasutamine ja täiendavad andmetöötluseeskirjad.

(6)  On vaja täpsustada SISi eesmärke, tehnilist ülesehitust ja rahastamist, sätestada eeskirjad selle algusest lõpuni toimimise ja kasutamise kohta ning määrata kindlaks vastutus, süsteemi sisestatavate andmete kategooriad, andmete sisestamise eesmärgid ja kriteeriumid, hoiatusteadete kustutamise eeskirjad, andmetele juurdepääsu omavad ametiasutused, biomeetriliste tunnuste kasutamine ja täiendavad andmekaitse- ja andmetöötluseeskirjad.

Selgitus

Käesolevas määruses tuleks sätestada ka eeskirjad, mis käsitlevad tarbetuks muutunud hoiatusteadete kustutamist ja SISi puudutavaid andmekaitseküsimusi.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Pädevatel asutustel peaks olema võimalik sisestada SISi isiku mis tahes konkreetse objektiivse füüsilise omaduse kohta käivat eriteavet, mis ei ole ajas muutuv. Nimetatud teave võib puudutada selliseid tundemärke nagu iluaugustamised, tätoveeringud, märgid, armid jne. Teabest ei tohiks siiski ilmneda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/6791a artiklis 9 määratletud sellised tundlikud isikuandmed nagu etniline päritolu, usutunnistus, puue, sugu ja seksuaalne sättumus.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  SIS koosneb kesksest süsteemist (keskne SIS) ja SISi andmebaasi täieliku või osalise koopiaga riiklikest süsteemidest. Kuna SIS on kõige olulisem teabevahetusvahend Euroopas, on vaja tagada selle pidev toimimine nii kesksel kui ka riiklikul tasandil. Seepärast peaks iga liikmesriik looma SISi andmebaasi osalise või täieliku koopia ja selle varusüsteemi.

(7)  SIS võib koosneda kesksest süsteemist (keskne SIS) ja SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat sisaldada võivatest riiklikest süsteemidest. Kuna SIS on kõige olulisem teabevahetusvahend Euroopas, on vaja tagada selle pidev toimimine nii kesksel kui ka riiklikul tasandil. Seepärast peaks olemas olema ka keskse SISi ühine usaldusväärne varusüsteem (nn aktiivne-aktiivne lahendus), mis tagaks keskse süsteemi rikke, ajakohastamise või hoolduse korral SISi andmete pideva kättesaadavuse lõppkasutajatele ning varusideinfrastruktuuri. Keskse süsteemi, selle varusüsteemide ja sideinfrastruktuuri tugevdamiseks ja parandamiseks on vaja teha märkimisväärseid investeeringuid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Olemas peab olema käsiraamat, milles on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad teatava täiendava teabe vahetamise kohta seoses hoiatusteadetes nõutava meetmega. Iga liikmesriigi asutused (SIRENE bürood) peaksid tagama sellise teabe vahetamise.

(8)  Olemas peab olema käsiraamat, milles on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad teatava täiendava teabe vahetamise kohta seoses hoiatusteadetes nõutava meetmega (SIRENE käsiraamat). Iga liikmesriigi asutused (SIRENE bürood) peaksid tagama sellise teabe kiire ja tõhusa vahetamise. Terroriaktidega või lastega seotud hoiatusteadete korral peaksid SIRENE bürood viivitamata tegutsema.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et täiendava teabe vahetamine hoiatusteadetes täpsustatud nõutava meetme kohta oleks jätkuvalt tõhus, on asjakohane tõhustada SIRENE büroode toimimist, täpsustades nõuded kättesaadavate vahendite, kasutajate koolitamise ja muudelt SIRENE büroodelt saadud päringutele vastamise aja kohta.

(9)  Selleks et tagada täiendava teabe tõhus vahetamine hoiatusteadetes täpsustatud nõutava meetme kohta, on asjakohane tõhustada SIRENE büroode toimimist, täpsustades nõuded kättesaadavate vahendite, kasutajate koolitamise ja muudelt SIRENE büroodelt saadud päringutele vastamise aja kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9a)  Selleks et SISi funktsioone saaks täiel määral ära kasutada, peaksid liikmesriigid tagama lõppkasutajate ja SIRENE büroode töötajate korrapärase koolitamise, sealhulgas andmeturbe ja -kaitse valdkonnas. Koostöös riikliku SIRENE bürooga tuleb välja töötada riiklikud nõuded lõppkasutajate koolitamisele andmekvaliteedi põhimõtete ja tavade alal. Liikmesriigid peaksid kutsuma SIRENE büroode töötajaid üles abistama kõigi hoiatusteateid sisestavate asutuste koolitamisel, pöörates erilist tähelepanu andmete kvaliteedile ja SISi võimalikult ulatuslikule kasutamisele. Koolituse korraldamisel tuleks lähtuda SIRENE koolitajate käsiraamatust. SIRENE bürood peaksid võimaluste piires võimaldama vähemalt kord aastas töötajate vahetamist teiste SIRENE büroodega. Liikmesriikidel soovitatakse võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida tööjõu voolavusest tingitud oskuste ja kogemuste kaotsiminekut.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust SISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks amet vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

(11)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust SISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks amet vastutama andmete kvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest. SISi andmete kvaliteedi edasiseks parandamiseks peaks amet pakkuma SISi kasutamise alast koolitust ka riiklikele koolitusasutustele ja võimaluse korral SIRENE töötajatele ja lõppkasutajatele. Sellises koolituses tuleks eriti keskenduda SISi andmete kvaliteedi parandamise meetmetele.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et võimaldada SISi kasutamist rändesurve ja piirihalduse suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks amet suutma kujundada tehnika tasemele vastava suutlikkuse liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistiliste aruannete esitamiseks, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Statistika ei tohiks sisaldada isikuandmeid.

(12)  Selleks et SISi kasutamist kuritegudega seotud suundumuste analüüsimise eesmärgil saaks paremini jälgida, peaks amet suutma kujundada tehnika tasemele vastava suutlikkuse liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistiliste aruannete esitamiseks, seadmata ohtu andmeterviklust. Selleks tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Hoidlas säilitatav või seal toodetud statistika ei tohiks sisaldada isikuandmeid, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 45/20011a.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  SIS peaks sisaldama uusi andmete kategooriaid, et võimaldada lõppkasutajatel teha hoiatusteadete põhjal aega kaotamata teadlikke otsuseid. Seepärast peaksid riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmist käsitlevad hoiatusteated sisaldama teavet hoiatusteate aluseks oleva otsuse kohta. Tuvastamise lihtsustamiseks ja mitme identiteedi avastamiseks peaks hoiatusteade sisaldama viidet isikut tõendavale dokumendile või sellise dokumendi numbrit ja koopiat, kui need on kättesaadavad.

(13)  SIS peaks sisaldama uusi andmete kategooriaid, et võimaldada lõppkasutajatel teha hoiatusteadete põhjal aega kaotamata teadlikke otsuseid. Seepärast peaksid riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmist käsitlevad hoiatusteated sisaldama teavet hoiatusteate aluseks oleva otsuse kohta. Tuvastamise lihtsustamiseks ja mitme identiteedi avastamiseks peaks hoiatusteade sisaldama viidet isikut tõendavale dokumendile või sellise dokumendi numbrit ja värvikoopiat, kui need on kättesaadavad.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  SIS peaks võimaldama biomeetriliste andmete töötlemist, et toetada asjaomaste isikute usaldusväärset tuvastamist. Sellega seoses peaks SIS võimaldama ka nende isikute andmete töötlemist, kelle identiteeti on väärkasutatud (et vältida nende väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi); seejuures tuleb kohalda sobivaid kaitsemeetmeid, milleks on eelkõige asjaomase isiku nõusolek ja nende eesmärkide range piiritlemine, mille saavutamiseks kõnealuseid andmeid võib õiguspäraselt töödelda.

(15)  SIS peaks võimaldama biomeetriliste andmete töötlemist, et toetada asjaomaste isikute usaldusväärset tuvastamist. Fotode, näokujutiste või sõrme- ja peopesajälgede sisestamine ja kasutamine ei tohi minna eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, peab olema liidu õigusaktidega lubatud, toimuma põhiõigusi, sh lapse parimaid huve järgides ning kooskõlas asjakohaste andmekaitse sätetega, mis on kehtestatud SIS II õigusaktidega, määrusega (EL) 2016/679 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/6801a. Sellega seoses peaks SIS võimaldama ka nende isikute andmete töötlemist, kelle identiteeti on väärkasutatud (et vältida nende väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi); seejuures tuleb kohaldada sobivaid kaitsemeetmeid, milleks on eelkõige asjaomase isiku nõusolek ja nende eesmärkide range piiritlemine, mille saavutamiseks kõnealuseid isikuandmeid võib õiguspäraselt töödelda.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liikmesriigid peaksid tegema vajalikud tehnilised korraldused, et iga kord, kui lõppkasutajatel on riiklikus politsei- või immigratsiooniandmebaasis päringu tegemise õigus, teevad nad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68044 artikliga 4 paralleelselt päringu ka SISis. See peaks tagama, et SIS toimib sisepiirikontrollideta alal peamise tasakaalustava meetmena ja võtab rohkem arvesse kuritegevuse piiriülest mõõdet ja kurjategijate liikuvust.

(16)  Liikmesriigid peaksid tegema vajalikud tehnilised korraldused, et iga kord, kui lõppkasutajatel on riiklikus politsei- või immigratsiooniandmebaasis päringu tegemise õigus, teevad nad täielikus vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68044 artikliga 4 ning määruse (EL) 2016/679 artikliga 5 paralleelselt päringu ka SISis. See peaks tagama, et SIS toimib sisepiirikontrollideta alal peamise tasakaalustava meetmena ja võtab rohkem arvesse kuritegevuse piiriülest mõõdet ja kurjategijate liikuvust.

__________________

__________________

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

 

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolevas määruses tuleks sätestada tingimused sõrme- ja peopesajälgede andmete ning näokujutiste kasutamiseks tuvastamise eesmärgil. SISis tuvastamiseks näokujutiste kasutamine peaks ühtlasi aitama tagada järjekindluse piirikontrollimenetlustes, kus on vajalik tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine sõrme- ja peopesajälgede ning näokujutiste kasutamise abil. Sõrme- ja peopesajälgede andmete alusel päringu tegemine peaks olema kohustuslik, kui isikusamasuse suhtes on kahtlusi. Näokujutisi tuleks tuvastamiseks kasutada ainult tavapärase piirikontrolli puhul iseteeninduspunktide ja elektrooniliste väravate kasutamise korral.

(17)  Käesolevas määruses tuleks sätestada tingimused sõrme- ja peopesajälgede andmete, fotode andmete ning näokujutiste kasutamiseks tuvastamise eesmärgil. SISis tuvastamiseks sõrme- ja peopesajälgede andmete ja näokujutiste kasutamine peaks ühtlasi aitama tagada järjekindluse piirikontrollimenetlustes, kus on vajalik tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine sõrmejälgede ning näokujutiste kasutamise abil. Sõrme- ja peopesajälgede andmete alusel päringu tegemine peaks olema kohustuslik, kui isikusamasust ei ole võimalik muul viisil kindlaks teha. Enne uue hoiatusteate sisestamist peaks olema võimalik teha sõrmejälgedel põhinev päring, et kontrollida, kas isik on SISis juba erineva identiteedi või teise hoiatusteatega registreeritud. Näokujutisi tuleks tuvastamiseks kasutada ainult tavapärase piirikontrolli puhul iseteeninduspunktide ja elektrooniliste väravate kasutamise korral.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  SISi sõrmejälgede automaatse tuvastamise teenuse kasutuselevõtmine täiendab olemasolevat Prümi mehhanismi, mis puudutab vastastikust piiriülest sidusjuurdepääsu määratud siseriiklikele DNA-andmebaasidele ja sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidele. Prümi mehhanism võimaldab riiklike sõrmejälgede tuvastamise süsteemide koostalitlust, mille tulemusel saab liikmesriik esitada taotluse, et teha kindlaks, kas kuriteo toimepanija, kelle sõrmejäljed on leitud, on mõnes muus liikmesriigis teada. Prümi mehhanismi abil kontrollitakse, kas sõrmejälgede omanik on teataval ajahetke teada. Kui siis kuriteo toimepanija tehakse mõnes liikmesriigis kindlaks hiljem, ei pruugita teda enam üles leida. SISi sõrme- ja peopesajälgede andmete abil saab kuriteo sooritajat aktiivselt otsida.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Kuriteopaigast leitud sõrmejälgi peaks olema võimalik otsida SISis säilitatavate sõrme- ja peopesajälgede hulgast, kui on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega raske kuriteo või terrorikuriteo toimepanijale. Raskete kuritegudena tuleks käsitada nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK45 loetletud õigusrikkumisi ja terrorikuritegudena nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK46 osutatud õigusrikkumisi siseriikliku õiguse tähenduses.

(18)  Kuriteopaigast leitud täielikke või osalisi sõrmejälgi peaks olema võimalik otsida SISis säilitatavate sõrme- ja peopesajälgede andmete hulgast, kui on võimalik kindlaks teha, et need kuuluvad väga suure tõenäosusega raske kuriteo või terrorikuriteo toimepanijale, tingimusel et pädevad asutused ei suuda isikut tuvastada mingit muud riiklikku, liidu või rahvusvahelist andmebaasi kasutades.

__________________

__________________

45 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.07.2002, lk 1).

 

46 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Kui kõigi liikmesriikide pädevate asutuste poolt direktiivi 2008/115/EÜ47 järgiva menetluse kohaselt väljastatud sisenemiskeeldude sisestamine SISi muudetakse kohustuslikuks ning sätestatakse ühised eeskirjad kõnealuste hoiatusteadete sisestamiseks pärast ebaseaduslikult riigis viibiva kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmist, on võimalik saavutada suurem tulemuslikkus, ühtlus ja kooskõla. Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kolmanda riigi kodaniku Schengeni alalt lahkumise hetke ja SISis hoiatusteate aktiveerimise vahele ei jääks mingit ajavahemikku. See peaks tagama sisenemiskeeldude tulemusliku jõustamise välispiiripunktides, takistades tulemuslikult Schengeni alale naasmise.

(20)  Kui kõigi liikmesriikide pädevate asutuste poolt direktiivi 2008/115/EÜ47 järgiva menetluse kohaselt väljastatud sisenemiskeeldude sisestamine SISi muudetakse kohustuslikuks ning sätestatakse ühised eeskirjad kõnealuste hoiatusteadete sisestamiseks pärast seadusliku aluseta riigis viibiva kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmist, on võimalik saavutada suurem tulemuslikkus, ühtlus ja kooskõla. Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kolmanda riigi kodaniku Schengeni alalt lahkumise hetke ja SISis hoiatusteate aktiveerimise vahele ei jääks mingit ajavahemikku. See peaks tagama sisenemiskeeldude jõustamise välispiiripunktides, takistades tulemuslikult Schengeni alale naasmise.

_________________

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Selgitus

Keeletehniline muudatus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis käsitlevad riiklike asutustega konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi kodanikul on ühes liikmesriigis antud kehtiv elamisluba või muu luba või riigis viibimise õigus või ta võib selle saada ning muu liikmesriik kavatseb sisestada või on juba sisetanud asjaomase kolmanda riigi kodanikuga seoses hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. Seepärast on asjakohane näha ette kohustuslik ajakava lõpliku tulemuseni viivaks kiireks konsulteerimiseks, et tõkestada endast ohtu kujutavate isikute sisenemist Schengeni alale.

(21)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis käsitlevad riiklike asutustega konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi kodanikul on ühes liikmesriigis antud kehtiv elamisluba või muu luba või riigis viibimise õigus või ta võib selle saada ning muu liikmesriik kavatseb sisestada või on juba sisestanud asjaomase kolmanda riigi kodanikuga seoses hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. Seepärast on asjakohane näha ette selged suunised ja kohustuslik ajakava lõpptulemuseni viivateks kiirkonsultatsioonideks, nii et need, kellel on seaduslik õigus liidus elada, saaksid siseneda ELi raskusteta ja neil, kellel ei ole õigust ELi siseneda, ei lastaks seda teha.

Selgitus

Põhjendus peaks jääma liikmesriikidevahelise konsulteerimise tulemuste suhtes neutraalseks. Mõnel juhul antakse isikule elamisluba. Muudel juhtudel võidakse isiku suhtes kohaldada sisenemiskeeldu.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Hoiatusteateid ei tohiks säilitada SISis kauem, kui on vaja nende sisestamise eesmärkide saavutamiseks. Selleks et vähendada mitmesugustel eesmärkidel isikute andmete töötlemisse kaasatud asutuste halduskoormust, on asjakohane viia riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmist käsitlevate hoiatusteadete maksimaalne säilitamisaeg kooskõlla direktiivi 2008/115/EÜ järgiva menetluse kohaselt väljastatud sisenemiskeeldude maksimaalse võimaliku kestusega. Isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise aeg peaks seepärast olema maksimaalselt viis aastat. Üldiselt tuleks isikuid käsitlevad hoiatusteated SISist automaatselt kustutada pärast viie aasta möödumist. Otsused isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise kohta peaksid tuginema põhjalikule üksikjuhtumipõhisele hindamisele. Liikmesriigid peaksid isikuid käsitlevad hoiatusteated kindlaks määratud ajavahemiku jooksul läbi vaatama ja tegema statistikat selliste isikuid käsitlevate hoiatusteadete kohta, mille säilitamisaega on pikendatud.

(23)  Hoiatusteateid ei tohiks säilitada SISis kauem, kui on vaja nende sisestamise konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Isikuid käsitlevate hoiatusteadete läbivaatamise aeg peaks seepärast olema maksimaalselt kolm aastat. Üldjuhul tuleks isikuid käsitlevad hoiatusteated SISist automaatselt kustutada pärast kolme aasta möödumist. Otsused isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise kohta peaksid tuginema põhjalikule üksikjuhtumipõhisele hindamisele. Liikmesriigid peaksid isikuid käsitlevad hoiatusteated kindlaks määratud ajavahemiku jooksul läbi vaatama ja tegema statistikat selliste isikuid käsitlevate hoiatusteadete kohta, mille säilitamisaega on pikendatud.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  SISi hoiatusteate aegumistähtaja sisestamise ja pikendamise suhtes tuleks kohaldada vajalikku proportsionaalsuse põhimõtet, uurides, kas konkreetne juhtum on SISi hoiatusteate sisestamiseks piisavalt sobiv, asjakohane ja oluline. Pidades silmas, et nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK49 artiklite 1, 2, 3 ja 4 kohased õigusrikkumised on väga ohtlikud ja neil võib olla üldine negatiivne mõju, tuleks nende puhul alati sisestada SISi hoiatusteade kolmandate riikide kodanike riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta.

(24)  SISi hoiatusteate aegumistähtaja sisestamise ja pikendamise suhtes tuleks kohaldada vajalikku proportsionaalsuse põhimõtet, uurides, kas konkreetne juhtum on SISi hoiatusteate sisestamiseks piisavalt sobiv, asjakohane ja oluline. Direktiivi (EL) 2017/541 kohaste õigusrikkumiste ja teatavate kindlate tingimuste esinemise korral tuleks kolmandate riikide kodanike kohta sisestada hoiatusteade, et keelata neil riiki siseneda ja riigis viibida, põhjendades seda kõrge ohutaseme ja nende riiki sisenemise ja seal viibimise üldise negatiivse mõjuga. Seejuures tuleks võtta arvesse ohtu, mida nad võivad avaldada riigi poliitikale või riiklikule julgeolekule ning täita kohustused, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, eelkõige Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ning pagulasseisundi konventsioonist.

__________________

 

49 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  SISi andmete terviklus on esmatähtis. Seepärast tuleks SISi andmete töötlemiseks nii kesksel kui ka riiklikul tasandil näha ette asjakohased kaitsemeetmed, et tagada andmete turvalisus algusest lõpuni. Andmetöötlusse kaasatud asutuste suhtes peaksid käesoleva määruse turvanõuded olema siduvad ja nad peaksid järgima ühtset intsidentidest teatamise menetlust.

(25)  SISi andmete terviklus on esmatähtis. Seepärast tuleks SISi andmete töötlemiseks nii kesksel kui ka riiklikul tasandil näha ette asjakohased kaitsemeetmed, et tagada andmete turvalisus algusest lõpuni. Andmetöötlusse kaasatud asutuste suhtes peaksid käesoleva määruse turvanõuded olema siduvad, nende töötajad peaksid olema saanud nõuetekohase väljaõppe, nad peaksid järgima ühtset intsidentidest teatamise menetlust ning neid tuleks teavitada kõigist asjaomastest õigusrikkumistest ja kriminaalkaristustest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Käesoleva määruse kohaldamisel SISis töödeldavaid andmeid ei tohiks edastada kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele ega teha neile kättesaadavaks.

(26)  Käesoleva määruse kohaselt SISis töödeldavaid andmeid ja seonduvat täiendavat teavet ei tohiks kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edastada ega kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Selleks et suurendada immigratsiooniametnike töö tõhusust selliste otsuste tegemisel, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanike õigust liikmesriikide territooriumile siseneda ja seal viibida, ning ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, on asjakohane anda neile käesoleva määruse alusel SISile juurdepääs.

(27)  Selleks et suurendada immigratsiooniametnike töö tõhusust selliste otsuste tegemisel, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanike õigust liikmesriikide territooriumile siseneda ja seal viibida, ning seadusliku aluseta riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, on asjakohane anda neile käesoleva määruse alusel SISile juurdepääs.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kui direktiivi (EL) 2016/68050 ei kohaldata, tuleks käesoleva määruse alusel liikmesriikide asutustes isikuandmete töötlemise suhtes kohaldada määrust (EL) 2016/67951. Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel liidu institutsioonides ja asutustes isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200152. Direktiivi (EL) 2016/680, määruse (EL) 2016/679 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid tuleks käesolevas määruses vajaduse korral täpsustada. Europolis isikuandmete töötlemisel kohaldatakse määrust (EL) 2016/79453 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti kohta (Europoli määrus).

(28)  Käesoleva määruse alusel riiklikes asutustes isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada määrust (EL) 2016/67950, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi pädevad asutused teostavad sellist töötlemist eesmärgiga kuritegusid tõkestada, uurida või avastada või nende eest vastutusele võtta, kriminaalkaristusi täitmisele pöörata või võtta avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks kaitsemeetmeid.

__________________

__________________

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

 

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

 

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 25.5.2016, lk 53).

 

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Liikmesriikide pädevate asutuste poolt isikuandmete töötlemisel eesmärgiga kuritegusid tõkestada, avastada või uurida või nende eest vastutusele võtta, kriminaalkaristusi täitmisele pöörata või kaitsta avalikku julgeolekut seda ähvardavate ohtude eest tuleks kohaldada direktiivi (EL) 2016/680 ülevõtmiseks kasutatavaid siseriiklikke õigusnorme. Õigus tutvuda SISis säilitatavate andmetega peaks olema üksnes määratud asutustel, kes vastutavad terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eest ning kelle puhul liikmesriigid saavad tagada, et nad kohaldavad kõiki käesoleva määruse ja direktiivi (EL) 2016/680 sätteid, mis on üle võetud siseriiklikku õigusesse viisil, mida kontrollivad pädevad asutused, sealhulgas kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikega 1 asutatud järelevalveasutus, ja kelle puhul hinnatakse selle määruse kohaldamist nõukogu määrusega (EL) nr 1053/20131a loodud mehhanismi abil.

 

__________________

 

1a Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1053/2013, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquisʼ kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 259, 6.11.2013, lk 27).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 b)  Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel liidu institutsioonides ja asutustes toimuva isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada määrust (EÜ) nr 45/2001.

 

__________________

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 c)  Käesoleva määruse kohaldamisel teostatava isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 25.5.2016, lk 53).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 d)  Direktiivi (EL) 2016/680, määruse (EL) 2016/679, määruse (EL) 2016/794 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid tuleks käesolevas määruses vajaduse korral täpsustada.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Sõltumatud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, kas liikmesriigid töötlevad isikuandmeid seoses käesoleva määrusega õiguspäraselt. Sätestada tuleks andmesubjektide õigus pääseda juurde SISis säilitatavatele neid puudutavatele isikuandmetele, neid parandada ja kustutada, võimalikud õiguskaitsevahendid riiklikes kohtutes ja kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. Seepärast on asjakohane nõuda liikmesriikidelt aastast statistikat.

(31)  Määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 kohaselt loodud sõltumatud riiklikud järelevalveasutused (järelevalveasutused) peaksid jälgima, kas käesoleva määrusega seotud isikuandmete töötlemine, sealhulgas täiendava teabe vahetamine toimub õiguspäraselt, ning neile tuleks tagada selle ülesande täitmiseks piisavad vahendid. Sätestada tuleks andmesubjektide õigus pääseda juurde SISis säilitatavatele neid puudutavatele isikuandmetele, neid parandada, piirata nende töötlemist ja neid kustutada, võimalikud õiguskaitsevahendid riiklikes kohtutes ja kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. Seepärast on asjakohane nõuda liikmesriikidelt iga-aastast statistikat.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Euroopa Andmekaitseinspektor peaks teostama järelevalvet liidu institutsioonide ja asutuste tegevuse üle seoses käesoleva määruse kohase isikuandmete töötlemisega. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema SISi üle järelevalve teostamisel koostööd.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Määrusega (EL) 2016/794 (Europoli määrus) on nähtud ette, et Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste rakendatavaid meetmeid ning nende koostööd terrorismi ja raskete kuritegude vastu võitlemisel ning esitab analüüse ja ohuhinnanguid. Selleks et lihtsustada Europolil oma ülesannete täitmist, eelkõige sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastases Euroopa keskuses, on asjakohane anda Europolile juurdepääs käesolevas määruses kindlaks määratud hoiatusteadete kategooriatele. Europoli sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastasel Euroopa keskusel on oluline strateegiline roll ebaseaduslikule rändele kaasa aitamise vastu võitlemisel ning ta peaks saama juurdepääsu hoiatusteadetele selliste isikute kohta, kellele ei ole antud liikmesriigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise luba kas kriminaalõiguslikel põhjustel või riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimuste mittetäitmise tõttu.

(33)  Määrusega (EL) 2016/794 (Europoli määrus) nähakse ette, et Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste rakendatavaid meetmeid ning nende koostööd terrorismi ja raskete kuritegude vastu võitlemisel ning esitab analüüse ja ohuhinnanguid. Selleks et lihtsustada Europolil oma ülesannete täitmist, eelkõige sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastases Euroopa keskuses, on asjakohane anda Europolile juurdepääs käesolevas määruses kindlaks määratud hoiatusteadete kategooriatele.

Selgitus

Ei ole selge, mille põhjal komisjon eeldab, et sisenemiskeelu saanud isikud on seotud ebaseaduslikule rändele kaasa aitamisega. Seda profiili koostamise vormi ei tohiks toetada.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Selleks et täita lüngad teabe vahetamises terrorismi ja eelkõige terroristist välisvõitlejate kohta, kelle puhul on äärmiselt oluline nende liikumise jälgimine, peaksid liikmesriigid paralleelselt SISi hoiatusteate sisestamisega jagama Europoliga teavet terrorismiga seotud tegevuste kohta, samuti päringutabamusi ja seonduvat teavet. See peaks võimaldama Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskusel kontrollida, kas Europoli andmebaasides on täiendavat taustteavet, ja teha kvaliteetset analüüsi, mis aitab terrorismivõrgustike tegevust häirida ja võimaluse korral nende rünnakuid tõkestada.

(34)  Selleks et täita lüngad teabe vahetamises terrorismi ja eelkõige terroristist välisvõitlejate kohta, kelle puhul on äärmiselt oluline nende liikumise jälgimine, peaksid liikmesriigid paralleelselt SISi hoiatusteate sisestamisega jagama Europoliga teavet terrorismiga seotud tegevuste kohta, samuti päringutabamusi, seonduvat teavet ja teavet selle kohta, kui kavandatud meedet ei saa rakendada. Selline teabevahetus peaks toimuma kooskõlas määruse (EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja määruse (EL) 2016/794 kohaldatavate andmekaitsesätetega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Europoli jaoks on vaja sätestada ka selged eeskirjad SISi andmete töötlemise ja allalaadimise kohta eesmärgiga võimaldada SISi kõige laiahaardelisemalt kasutamist, tingimusel et järgitakse andmekaitsestandardeid, nagu käesolevas määruses ja määruses (EL) 2016/794 ette nähtud. Juhul kui Europoli poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa Europol nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta teavitama asjaomast liikmesriiki, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

(35)  SISi kõige laiahaardelisema kasutamise võimaldamiseks tuleb Europoli jaoks sätestada ka selged SISi andmete töötlemise ja allalaadimise eeskirjad, tingimusel et järgitakse käesolevas määruses ja määruses (EL) 2016/794 sätestatud andmekaitsenõudeid. Juhul kui Europoli poolt SISis tehtud päringu tulemusel leitakse liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa Europol nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta viivitamatult teavitama asjaomast liikmesriiki, et viimane saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/162454 kohaselt annab käesoleva määruse kohaldamisel vastuvõttev liikmesriik Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetele või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade liikmetele, kelle Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on lähetanud, loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piirivalve ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Ka muud asjaomased liidu ametid, eelkõige Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja Europol, võivad rändehalduse tugirühmade liikmetena lähetada spetsialiste, kes ei ole nende liidu ametite töötajad. Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühmade lähetamise eesmärk on pakkuda tehnilist ja operatiivtuge seda taotlenud liikmesriikidele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega. Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmadele, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmadele ja rändehalduse tugirühmadele määratud ülesannete täitmiseks on vaja juurdepääsu SISile Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tehnilise liidese kaudu, mis on ühendatud keskse SISiga. Juhul kui töötajate rühma või rühmade poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa rühma või isikkoosseisu liige nõutavat meedet rakendada, kui vastuvõttev liikmesriik ei ole selleks luba andud. Seepärast peaks ta teavitama asjaomaseid liikmesriike, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

(36)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624 kohaselt annab käesoleva määruse kohaldamisel vastuvõttev liikmesriik Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti lähetatud ja määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmade liikmetele loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piirivalve ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Ka muud asjaomased liidu ametid, eelkõige Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja Europol, võivad rändehalduse tugirühmade liikmetena lähetada spetsialiste, kes ei ole nende liidu ametite töötajad. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmade ja rändehalduse tugirühmade lähetamise eesmärk on pakkuda tehnilist ja operatiivtuge seda taotlenud liikmesriikidele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmadele ja rändehalduse tugirühmadele määratud ülesannete täitmiseks on vaja juurdepääsu SISile Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tehnilise liidese kaudu, mis on ühendatud keskse SISiga. Juhul kui töötajate rühma või rühmade poolt SISis tehtud päringute tulemusel leitakse liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa rühma või isikkoosseisu liige nõutavat meedet rakendada, kui vastuvõttev liikmesriik ei ole selleks luba andud. Seepärast peaks ta teavitama asjaomaseid liikmesriike, et nad saaksid võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

_________________

_________________

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Kooskõlas määrusega (EL) 2016/1624 koostab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet riskianalüüse. Riskianalüüsid hõlmavad kõiki Euroopa integreeritud piirihalduse seisukohast asjakohaseid aspekte, eelkõige välispiiride toimimist või julgeolekut mõjutada võivaid ohte. Kooskõlas käesoleva määrusega SISi sisestatud hoiatusteated, nimelt hoiatusteated riiki sisenemiseks ja seal viibimiseks loa andmata jätmise kohta, on välispiire mõjutada võivate ohtude hindamisel olulised ja peaksid järelikult olema kättesaadavad nende riskianalüüside jaoks, mida Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet peab koostama. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile määratud riskianalüüsiga seotud ülesannete täitmiseks on vaja juurdepääsu SISile. Nagu on ette nähtud komisjoni ettepanekus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS),55 hakkab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksus tegema ETIASe kaudu SISis kontrolle, et hinnata reisiloa taotlusi, mis eeldab muu hulgas selle välja selgitamist, kas reisiluba taotleva kolmanda riiki kodaniku kohta on SISis hoiatusteade. Seepärast peaks ka Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksusel olema SISile juurdepääs ulatuses, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, nimelt kõigile selliste hoiatusteadete kategooriatele, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade seoses riiki sisenemise ja riigis viibimisega ning kelle suhtes kohaldatakse piiravat meedet, mille eesmärk on ära hoida sisenemine liikmesriikidesse või transiit läbi nende.

(37)  Vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele .../..., millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)], hakkab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis moodustatav ETIASe kesküksus teostama ETIASe kaudu SISis kontrolle, et hinnata reisiloa taotlusi, mis eeldab muu hulgas selle väljaselgitamist, kas reisiluba taotleva kolmanda riiki kodaniku kohta on SISis hoiatusteade. Seepärast peaks ka Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksusel olema SISile juurdepääs ulatuses, mis on rangelt vajalik tema ülesannete täitmiseks, nimelt juurdepääs kõigile selliste hoiatusteadete kategooriatele, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade seoses riiki sisenemise ja riigis viibimisega ning kelle suhtes kohaldatakse piiravat meedet, mille eesmärk on ära hoida liikmesriikidesse sisenemine või transiit läbi liikmesriikide.

__________________

 

55 COM (2016)731 (final).

 

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Tehnilise laadi, üksikasjalikkuse ja korrapärase ajakohastamise vajaduse tõttu ei saa SISi teatavaid aspekte käesoleva määruse sätetega ammendavalt hõlmata. Nende hulgas on näiteks tehnilised eeskirjad andmete sisestamise, ajakohastamise, kustutamise ja otsimise kohta, andmete kvaliteedi ja otsimise eeskirjad seoses biomeetriliste tunnustega, eeskirjad ühilduvuse ja hoiatusteadete prioriteetsuse kohta, lippude lisamine, hoiatusteadetevahelised lingid, hoiatusteadete aegumistähtaja kehtestamine maksimaalse tähtaja piires ning täiendava teabe vahetamine. Seega tuleks nende aspektidega seotud rakendamisvolitused anda komisjonile. Hoiatusteadetes päringute tegemise tehnilistes eeskirjades tuleks arvesse võtta riiklike rakenduste tõrgeteta toimimist.

(38)  Tehnilise laadi, üksikasjalikkuse ja korrapärase ajakohastamise vajaduse tõttu ei saa SISi teatavaid aspekte käesoleva määruse sätetega ammendavalt hõlmata. Nende hulgas on näiteks tehnilised eeskirjad andmete sisestamise, ajakohastamise, kustutamise ja otsimise ning andmete kvaliteedi, lippude lisamise ja hoiatusteadete vaheliste linkide kohta. Seega tuleks nende aspektidega seotud rakendamisvolitused anda komisjonile. Hoiatusteadetes päringute tegemise tehnilistes eeskirjades tuleks arvesse võtta riiklike rakenduste tõrgeteta toimimist.

Selgitus

Esitatud kooskõla tagamiseks edasiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine on kõikide liikmesriikide huvides ja vajalik Schengeni ala säilitamiseks ilma sisepiirikontrollideta alana. Selle tagamiseks, et liikmesriigid kohaldaksid määrust nõuetekohaselt, on eriti tähtis hinnangute teostamine määrusega (EL) nr 1053/2013 loodud mehhanismi abil. Liikmesriigid peaksid seega kiiresti tegelema kõigi neile antud soovitustega. Seal, kus soovitusi ei järgita, peaks komisjon kasutama oma aluslepingutest tulenevaid volitusi.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Läbipaistvuse tagamiseks peaks amet koostama iga kahe aasta järel aruande keskse SISi ja sideinfrastruktuuri (sealhulgas selle turvalisus) tehnilise toimimise ning täiendava teabe vahetamise kohta. Komisjon peaks koostama üldhinnangu iga nelja aasta järel.

(40)  Läbipaistvuse tagamiseks peaks amet koostama üks aasta pärast SISi toimima hakkamist aruande keskse SISi ja sideinfrastruktuuri (sealhulgas selle turvalisus) tehnilise toimimise ning täiendava teabe vahetamise kohta. Komisjon peaks koostama üldhinnangu iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  SISi tõrgeteta toimimise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, milles käsitletakse järgmisi küsimusi:

 

– käsiraamatu vastuvõtmine, mis sisaldab üksikasjalikke eeskirju täiendava teabe vahetamise kohta (SIRENE käsiraamat);

 

– nõuded, mida tuleb täita biomeetriliste tunnuste sisestamisel SISi;

 

– menetluse vastuvõtmine pädeva liikmesriigi määramiseks, kes vastutab hoiatusteadete sisestamise eest kolmandate riikide kodanike kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid;

 

– fotode ja näokujutiste kasutamine isikute tuvastamise eesmärgil; ning

 

– käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva muutmine.

 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

____________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesoleva määrusega soovitakse eelkõige tagada kõigile Euroopa Liidu territooriumil elavatele isikutele turvaline keskkond ning ebaseaduslike rändajate kaitse ärakasutamise ja inimkaubanduse eest, võimaldades nende tuvastamist, järgides samal ajal täielikult isikuandmete kaitse põhimõtet.

(42)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesolev määrus peaks täielikult järgima isikuandmete kaitset kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 8, püüdes samas eelkõige tagada kõigile Euroopa Liidu territooriumil elavatele isikutele turvalise keskkonna ning ebaseaduslikele rändajatele kaitse ärakasutamise ja inimkaubanduse eest. Lastega seotud juhtudel peaksid lapse parimad huvid olema esmatähtsad.

Selgitus

Keeleline parandus, mille eesmärk on veel kord rõhutada vajadust kaitsta isikuandmeid, kuna see on põhiõigus. Viimase lause viimane osa on segadust tekitav ja eksitav.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(42 a)  Kõik SISiga seoses võetavad meetmed peaksid olema kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Liikmesriigid peaksid kohaldama suuniseid, mille koostamise ja jälgimise eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu Varjupaigaamet ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning milles käsitletakse seadusliku aluseta riiki sisenenud kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede võtmise ja näokujutiste jäädvustamise üldist tava, tuginedes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti koostatud kontrollnimekirjale. Liikmesriigid peavad sõrmejälgede võtmise ja näokujutise jäädvustamise käigus alati austama alaealise väärikust ja füüsilist puutumatust. Liikmesriigid ei tohi kasutada alaealiste sõrmejälgede võtmiseks sunnimeetmeid.

Selgitus

Kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga tuleb lapsi alati kohelda inimlikult ja austusega ning nende eakohaseid vajadusi arvestades. Seega tuleb erilist tähelepanu pöörata alaealiste eriolukorrale. Esmajärjekorras tuleb alati arvestada lapse parimate huvidega.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(49)  Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud vastavalt 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses ning seda tuleb tõlgendada koostoimes nõukogu otsusega 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias66.

(49)  Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses, ning selle tulemusena tuleks muuta nõukogu otsust 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias66, et need kaks liikmesriiki saaksid käesoleva määruse sätteid täielikult kohaldada ja rakendada.

_________________

_________________

66 ELT L 166, 1.7.2010, lk 17.

66 ELT L 166, 1.7.2010, lk 17.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(53)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse .,

(53)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 3. mail 2017.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 a)  Käesolevas määruses sisalduvad muudatusettepanekud või uued sätted ei tohiks tekitada asjatuid takistusi liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda või parasjagu ühinevad Schengeni alaga.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohaldamisala

Reguleerimisese

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevas määruses sätestatakse samuti SISi tehniline ülesehitus, liikmesriikide ning Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ülesanded, üldine andmetöötlus ning asjaomaste isikute õigused ja kohustused.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Parandab vea.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „hoiatusteade“ – SISi sisestatud andmekogum, sealhulgas artiklis 22 osutatud biomeetrilised tunnused, mis võimaldab pädevatel asutustel isiku vajaliku erimeetme võtmiseks tuvastada;

(a)  „hoiatusteade“ – SISi sisestatud andmekogum, mis võimaldab pädevatel asutustel isiku vajaliku erimeetme võtmiseks tuvastada;

Selgitus

Määratluses ei ole vaja viidata ühte tüüpi andmetele, mida võib hoiatusteate puhul sisestada. Küsimust, millised andmed sisestatakse hoiatusteatesse, käsitletakse artiklis 20 andmete kategooriate kohta.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „täiendav teave“ – teave, mis ei kuulu SISis säilitatavate hoiatusteadete andmete hulka, kuid mis on seotud SISi hoiatusteadetega ning mida vahetatakse järgmistel juhtudel:

(b)  „täiendav teave“ – teave, mis ei kuulu SISis säilitatavate hoiatusteadete andmete hulka, kuid mis on seotud SISi hoiatusteadetega ning mida SIRENE bürood vahetavad järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta;

(e)  „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta; käesoleva mõiste kohaldamisel on tuvastatav füüsiline isik selline isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või tema ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „varjunimi“ – väljamõeldud identiteet, mida kasutab teiste identiteetide all tuntud isik;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  „tuvastatav füüsiline isik“ – isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või ühe või mitme tema füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

välja jäetud

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, logimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

(g)  „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, salvestamine, logimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Selgitus

Komisjoni ettepanekus asendatakse praeguses SIS II käsitlevas nõukogu otsuses kasutatud „salvestamine“ sõnaga „logimine“. Töötlemistoimingute loendisse „logimise“ mõiste lisamine on küll asjakohane, kuid seal tuleks säilitada ka sõna „salvestamine“.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  päringu tulemusel leitakse muu liikmesriigi poolt SISi sisestatud hoiatusteade;

(2)  päringu tulemusel leitakse, et hoiatusteate on SISi sisestanud liikmesriik;

Selgitus

Päringutabamus võib ilmneda ka siis, kui hoiatusteate lisas kasutaja liikmesriik.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k a)  „biomeetrilised tunnused“ – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed füüsilise isiku füüsiliste või füsioloogiliste omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist (näokujutised, sõrme- ja peopesajälgede andmed);

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  „sõrme- ja peopesajälgede andmed“ – andmed sõrme- ja peopesajälgede kohta, mis võimaldavad tänu unikaalsusele ja võrdluspunktidele teha täpseid ja usaldusväärseid võrdlusi isiku identiteedi kohta;

(n)  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

 

(Horisontaalne muudatusettepanek, mida tuleb kohaldada kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

n a)  „näokujutis” – näo digitaalne kujutis, mille eraldusvõime ja kvaliteet on biomeetriliseks võrdlemiseks piisavad;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  „rasked kuriteod“ – 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK68 artikli 2 lõigetes 1 ja 2 loetletud õigusrikkumised;

välja jäetud

_________________

 

68 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.07.2002, lk 1).

 

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p)  „terrorikuriteod“ – 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK69 artiklites 14 osutatud õigusrikkumised siseriikliku õiguse tähenduses.

p)  „terrorikuriteod“ – direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 312 ja 14 osutatud õigusrikkumised siseriikliku õiguse tähenduses.

__________________

 

69 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga liikmesriigi Schengeni infosüsteemi riiklik süsteem (N.SIS), mis koosneb keskse SISiga ühenduses olevatest siseriiklikest andmesüsteemidest. N.SIS sisaldab andmefaili (riiklik koopia), mis omakorda sisaldab SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat ja N.SISi varusüsteemi. N.SISi ja selle varusüsteemi võib kasutada samal ajal, et tagada lõppkasutajatele pidev kättesaadavus;

b)  iga liikmesriigi Schengeni infosüsteemi riiklik süsteem (N.SIS), mis koosneb keskse SISiga ühenduses olevatest siseriiklikest andmesüsteemidest. N.SIS võib sisaldada andmefaili (riiklik koopia), mis omakorda sisaldab SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat ja N.SISi varusüsteemi. N.SISi ja selle varusüsteemi võib kasutada samal ajal, et tagada lõppkasutajatele pidev kättesaadavus;

Selgitus

Liikmesriikidel ei peaks olema süsteemi kättesaadavuse tagamiseks kohustust omada riiklikku koopiat, arvestades andmeturbega seotud riski, mis võib sellega kaasneda. Pideva kättesaadavuse saavutamiseks tuleks soodustada muid kesktasandi lahendusi.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Et tagada SISi pidev kättesaadavus, töötatakse välja varusideinfrastruktuur. Varusideinfrastruktuuri üksikasjalikud eeskirjad võetakse kooskõlas artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusmeetmete abil.

Selgitus

Et tagada SISi katkematu kättesaadavus, peaks olemas olema veel üks sideinfrastruktuur, mida tuleks kasutada, kui peamises sideinfrastruktuuris tekib probleeme.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  SISi andmeid sisestatakse, ajakohastatakse, kustutatakse ja otsitakse eri N.SISide kaudu. Osaline või täielik riiklik koopia on kättesaadav sellist koopiat kasutava liikmesriigi territooriumil automatiseeritud päringute tegemiseks. Osaline riiklik koopia sisaldab vähemalt käesoleva määruse artikli 20 lõike 2 punktides a–v loetletud andmeid. Teiste liikmesriikide N.SISi andmefailides ei ole võimalik päringuid teha.

2.  SISi andmeid sisestatakse, ajakohastatakse, kustutatakse ja otsitakse eri N.SISide kaudu.

Selgitus

Liikmesriikidel ei peaks olema süsteemi kättesaadavuse tagamiseks kohustust omada riiklikku koopiat, arvestades andmeturbega seotud riski, mis võib sellega kaasneda. Pideva kättesaadavuse saavutamiseks tuleks soodustada muid kesktasandi lahendusi.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  CS-SIS teeb tehnilist järelevalvet ja täidab haldusfunktsioone ning sellel on varusüsteem, mis suudab tagada põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid. CS-SIS ja selle varusüsteem asuvad määrusega (EL) nr 1077/201170 asutatud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) kahes tehnilises keskuses. CS-SIS ja selle varusüsteem võivad hõlmata SISi andmebaasi lisakoopiat ja neid võib käimasolevas operatsioonis kasutada korraga, tingimusel et nad mõlemad on suutelised töötlema kõiki SISi hoiatusteadetega seotud toiminguid.

3.  CS-SIS teeb tehnilist järelevalvet ja täidab haldusfunktsioone ning sellel on varusüsteem, mis suudab tagada põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid. CS-SIS ja selle varusüsteem asuvad määrusega (EL) nr 1077/201170asutatud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) tehnilistes keskustes. CS-SIS ja selle varusüsteem hõlmavad SISi andmebaasi lisakoopiat ja neid kasutatakse käimasolevas operatsioonis korraga, tingimusel et nad mõlemad on suutelised töötlema kõiki SISi hoiatusteadetega seotud toiminguid.

__________________

__________________

70 Loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

70 Loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

Selgitus

Et tagada SISi katkematu kättesaadavus ka tulevikus, kui andmeid ja kasutajaid on rohkem, tuleks edasi minna kesktasandi lahendustega. Lisaks lisakoopiale tuleks rakendada aktiivset lahendust. Ametile ei tohiks seada kahe praeguse tehnilise keskuse piirangut, kui lahendus nõuab muu keskuse kasutamist.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  CS-SIS osutab SISi andmete sisestamiseks ja töötlemiseks, sealhulgas SISi andmebaasis päringute tegemiseks vajalikke teenuseid. CS-SIS:

4.  CS-SIS osutab SISi andmete sisestamiseks ja töötlemiseks, sealhulgas SISi andmebaasis päringute tegemiseks vajalikke teenuseid. Riiklikku koopiat kasutavatel liikmesriikidel võimaldab CS-SIS:

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik vastutab N.SISi pideva toimimise, selle NI-SISiga ühendatuse ja lõppkasutajatele SISi andmete pideva kättesaadavuse tagamise eest.

Iga liikmesriik vastutab N.SISi pideva toimimise ja selle NI-SISiga ühendatuse eest.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga liikmesriik vastutab selle eest, SISi andmed on lõppkasutajatele kogu aeg kättesaadavad, ja eelkõige luuakse selleks NI-SISiga topeltühendus.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik edastab oma hoiatusteated N.SISi büroo kaudu.

Iga liikmesriik sisestab hoiatusteateid käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva kättesaadava teabe põhjal ja edastab oma hoiatusteated N.SISi büroo kaudu.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab asutuse, mis tagab kogu täiendava teabe vahetamise ja kättesaadavuse (edaspidi „SIRENE büroo“) vastavalt SIRENE käsiraamatu sätetele, nagu on osutatud artiklis 8.

Iga liikmesriik määrab riikliku asutuse, mis on avatud ööpäev läbi seitse päeva nädalas ja tagab kogu täiendava teabe vahetamise ja kättesaadavuse (edaspidi „SIRENE büroo“) vastavalt SIRENE käsiraamatu sätetele, nagu on osutatud artiklis 8. SIRENE büroo on liikmesriikide jaoks ainus kontaktpunkt, mille kaudu vahetada hoiatusteadete kohta täiendavat teavet ja mis võimaldab võtta asjakohaseid meetmeid, kui inimeste ja esemete kohta on SISi sisestatud hoiatusteade ning need inimesed ja esemed on päringutabamuse abil leitud.

Selgitus

SIRENE büroo struktuuri ja ülesannete üksikasjad on juba sätestatud komisjoni 26. veebruari 2013. aasta rakendusotsuses Sirene käsiraamatu ja muude teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi rakendusmeetmete kohta (SIS II).

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Täiendavat teavet vahetatakse kooskõlas SIRENE käsiraamatu sätetega ning kasutades sideinfrastruktuuri. Liikmesriigid eraldavad vajalikud tehnilised ja inimressursid, et tagada täiendava teabe pidev kättesaadavus ja vahetamine. Juhul kui sideinfrastruktuur ei ole kättesaadav, võivad liikmesriigid täiendava teabe vahetamiseks kasutada muid asjakohaselt turvatud tehnilisi vahendeid.

1.  Täiendavat teavet vahetatakse kooskõlas SIRENE käsiraamatu sätetega ning kasutades sideinfrastruktuuri. Liikmesriigid eraldavad vajalikud tehnilised ja inimressursid, et tagada täiendava teabe pidev kättesaadavus ning õigeaegne ja tõhus vahetamine. Juhul kui sideinfrastruktuur ei ole kättesaadav, kasutavad liikmesriigid artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud varusideinfrastruktuuri. Viimase abinõuna võib täiendava teabe vahetamiseks kasutada muid asjakohaselt turvatud tehnilisi vahendeid, nagu SIENA.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SIRENE bürood täidavad oma ülesandeid kiiresti ja tõhusalt, eelkõige vastates taotlustele võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui 12 tundi pärast taotluse saamist.

3.  SIRENE bürood täidavad oma ülesandeid kiiresti ja tõhusalt, eelkõige vastates peamiselt täiendava teabe taotlustele võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui kuus tundi pärast taotluse saamist. Kui sisestatakse hoiatusteade terrorikuritegude või [politseikoostöö] määruse artikli 32 lõike 1 punktis c osutatud laste kohta, tegutseb SIRENE büroo viivitamata.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  SIRENE vormidele, millega taotluse saanud SIRENE büroo peab tegelema esmajärjekorras, võib teha märke „URGENT“ (kiire), millele lisatakse kiireloomulisuse põhjus.

Selgitus

Sirene käsiraamatu säte.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Täiendava teabe vahetamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu rakendusmeetmetega artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt SIRENE käsiraamatu kujul.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 54 a vastu delegeeritud õigusakt, mis käsitleb täiendava teabe vahetamise üksikasjalikke eeskirju sisaldava käsiraamatu (SIRENE käsiraamat) vastuvõtmist.

Selgitus

Praeguse käsiraamatu ja SIS II õigusraamistiku põhjal hinnates tuleks Sirene käsiraamat vastu võtta delegeeritud õigusaktina, sest osaliselt see pigem täiendab alusakte kui rakendab neid. Näitena võib tuua käsiraamatu nõude teatada päringutabamustest võimalike „tõsiste julgeolekuohtude“ korral „viivitamata“, samal ajal kui määrus nõuab seda „võimalikult kiiresti“. Käsiraamatu põhjenduse 6 (ELT L44, 18.2.2015) kohaselt isegi: „Vaja on kehtesta uus kiirendatud menetlus teabe vahetamiseks hoiatusteadete kohta võimaldamaks diskreetset kontrollimist ja erikontrolli [...]“.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad CS-SISi osutatavate teenuste abil, et riiklikus koopias säilitatud andmed on artikli 4 lõikes 4 osutatud automaatsete ajakohastuste tulemusena SISi andmebaasi omadega identsed ja vastavuses ning et nende riiklikus koopias tehtud päring annab SISi andmebaasis tehtud päringuga samaväärse tulemuse. Lõppkasutajad peavad saama oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, eelkõige kõik andmed, mida on vaja andmesubjekti tuvastamiseks ja nõutud meetme võtmiseks.

2.  Liikmesriigid tagavad CS-SISi osutatavate teenuste abil, et riiklikus koopias, mille liikmesriik on vabatahtlikult loonud, säilitatud andmed on artikli 4 lõikes 4 osutatud automaatsete ajakohastuste tulemusena SISi andmebaasi omadega identsed ja vastavuses ning et vabatahtlikus riiklikus koopias tehtud päring annab SISi andmebaasis tehtud päringuga samaväärse tulemuse. Kui see on võimalik, peavad lõppkasutajad saama oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, eelkõige ja vajaduse korral kõiki vajalikke andmeid, mis võimaldavad tuvastada andmesubjekti ja võtta nõutud meetme.

Selgitus

Mitte kõik andmed isikute kohta, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade, ei ole liikmesriikidele kättesaadavad. Kehtestades täpselt kindlaks määramata kohustuse pakkuda lõppkasutajale teavet, mis ei pruugi olla kättesaadav, muudetakse see koormavaks ja ebaloogiliseks. Samuti on ebaselge, kellel see kohustus lasub.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Määruse (EL) 1053/2013 alusel loodud mehhanismis tehakse korrapäraseid teste, millega kontrollida riiklike koopiate tehnilist ja funktsionaalset vastavust ning eelkõige seda, kas riiklikus koopias tehtavad päringud annavad tulemusi, mis on samaväärsed SISi andmebaasis tehtud päringu tulemustega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusrajatistele (rajatistele juurdepääsu kontroll);

b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusseadmetele ja -rajatistele (seadmed, juurdepääsukontroll ja kontroll rajatistesse sisenemisel);

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  hoida ära andmete volitamata töötlemine SISis ja SISis töödeldavate andmete mis tahes volitamata muutmine või kustutamine (andmesisestuse kontroll);

Selgitus

Eurodaci määruse artikli 34 säte.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  tagada, et kõik SISile või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigust omavad asutused loovad kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on õigus pääseda andmetele juurde ning õigus andmeid sisestada, ajakohastada, kustutada ja sisestatud andmeid otsida, ning teevad need profiilid artikli 50 lõikes 1 osutatud riiklikele järelevalveasutustele nende taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

g)  tagada, et kõik SISile või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigusega asutused loovad isikute jaoks, kellel on õigus andmetele juurde pääseda, andmeid sisestada, ajakohastada, kustutada ja neis otsingut teha, vastavad profiilid, mis kirjeldavad nende isikute ülesandeid ja vastutust, ning teevad need profiilid artikli 50 lõikes 1 osutatud riiklikele järelevalveasutustele nende nõudmisel viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k a)  tagada, et paigaldatud süsteemi on võimalik katkestuse korral taastada (taastamine);

Selgitus

Eurodac-süsteemi käsitleva ettepaneku säte.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k b)  tagada, et SIS töötab korrektselt, et riketest teatatakse (usaldusväärsus) ja et süsteemi talitlushäired ei riku SISis talletatud isikuandmeid (terviklus);

Selgitus

Eurodac-süsteemi käsitleva ettepaneku säte.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui liikmesriik teeb SISiga seotud ülesannete täitmisel koostööd väliste töövõtjatega, valvab ta hoolikalt töövõtja tegevuse järele, tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva määruse sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust ja andmekaitset.

Selgitus

2012. aastal sattus SISi andmete turvalisus ohtu, kui välise töövõtja kaudu toimus Taanis häkkimine. Liikmesriigid peaksid selliste ettevõtete järelevalvet tugevdama.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logides on eelkõige näha hoiatusteate ajalugu, andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmed, viide edastatud andmete liigile ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

2.  Logides on eelkõige näha hoiatusteate ajalugu, andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmete liik, töödeldud andmed ning nii pädeva asutuse kui ka päringu teinud ja andmeid töödelnud isiku nimi.

Selgitus

Lõikega 3 loodi päringute logide jaoks erandlik kord, kasutades sõrmejälgede andmeid või näokujutisi.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artikliga 22 sõrme- ja peopesajälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema näha eelkõige päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artikliga 22 sõrmejälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema erandina lõikest 2 näha tegelike andmete asemel töödeldud andmete liik.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Logide eeskirjad ja vormingud kehtestatakse kooskõlas artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega rakendusmeetmete kaudu.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist.

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kaks aastat pärast nende loomist.

Selgitus

Sõnastust on muudetud kooskõlas Euroopa Andmekaitseinspektori soovitustega. Õiguskindluse huvides tuleks logide säilitusaeg täpselt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et iga SISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb vajaduse korral koostööd riikliku järelevalveasutusega.

Liikmesriigid tagavad, et iga SISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb koostööd riikliku järelevalveasutusega.

Selgitus

Riiklikud ametiasutused, kellel on juurdepääs SISile, peaksid olema kohustatud tegema riikliku järelevalveasutusega koostööd. Selline nõue on liikmesriigi kehtestatud kohustus ja seetõttu ei tohiks neil olla õigust valida, millal koostööd teha ja millal mitte.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste töötajad läbivad enne SISis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist ja korrapäraselt pärast SISi andmetele juurdepääsu saamist andmeturbe, andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluskorra alase nõuetekohase väljaõppe, nagu on nähtud ette SIRENE käsiraamatus. Töötajatele jagatakse teavet kõigi asjakohaste kuritegude ja karistuste kohta.

1.  SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste töötajad läbivad enne SISis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist ja korrapäraselt pärast SISi andmetele juurdepääsu saamist andmeturbe, põhiõiguste, sealhulgas andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluskorra alase nõuetekohase väljaõppe, nagu on nähtud ette SIRENE käsiraamatus. Töötajatele jagatakse teavet kõigi asjassepuutuvate kuritegude ja käesoleva määruse artikli 53 a kohaselt määratud karistuste kohta.

 

2.  Liikmesriikidel peab olema riigisisene SISi koolitusprogramm. Programm sisaldab nii lõppkasutajate kui ka SIRENE büroo töötajate koolitust.

 

3.  Vähemalt kord aastas korraldatakse ühiseid koolituskursusi, et edendada SIRENE büroode vahelist koostööd, võimaldades töötajatel kohtuda kolleegidega teistest SIRENE büroodest, jagada teavet riigis kasutatavate töömeetodite kohta ning ühtlustada ja võrdsustada teadmiste taset.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet vastutab keskse SISi operatiivjuhtimise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega ja kasutades tasuvusanalüüsi, et keskse SISi puhul kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  eelarve täitmisega seotud ülesanded;

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  soetamine ja uuendamine;

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c c)  lepinguküsimused.

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon vastutab kõigi muude sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete, eelkõige järgmiste ülesannete eest:

välja jäetud

(a)  eelarve täitmisega seotud ülesanded;

 

(b)  soetamine ja uuendamine;

 

(c)  lepinguküsimused.

 

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Amet töötab välja mehhanismi ja menetlused CS-SISi andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruandeid. Amet esitab komisjonile korrapäraselt aruandeid esinenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta. See mehhanism, menetlused ja andmekvaliteedi vastavuse tõlgendamine sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Amet töötab välja mehhanismi ja menetlused CS-SISi andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruandeid. Amet esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile korrapäraselt aruandeid esinenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta. See mehhanism, menetlused ja andmekvaliteedi vastavuse tõlgendamine sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Amet täidab ka ülesandeid, mis on seotud koolitamisega SISi tehnilise kasutamise ja SISi andmete kvaliteedi parandamise meetmete teemal.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusrajatistele (rajatistele juurdepääsu kontroll);

b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusseadmetele ja -rajatistele (seadmed, juurdepääsukontroll ja kontroll rajatistesse sisenemisel);

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  hoida ära andmete volitamata töötlemine SISis ja SISis töödeldavate andmete mis tahes volitamata muutmine või kustutamine (andmesisestuse kontroll);

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  luua kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on andmetele või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigus, ning teha need profiilid artiklis 51 osutatud Euroopa Andmekaitseinspektorile tema taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

g)  luua kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on andmetele või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigus, ning teha need profiilid artiklis 51 osutatud Euroopa Andmekaitseinspektorile tema taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k a)  tagada, et paigaldatud süsteemi on võimalik katkestuse korral taastada (taastamine);

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k b)  tagada, et SIS töötab korrektselt, et riketest teatatakse (usaldusväärsus) ja et süsteemi talitlushäired ei riku SISis talletatud isikuandmeid (terviklus);

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k c)  tagada oma tehniliste keskuste turvalisus.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui amet teeb SISiga seotud ülesannete täitmisel koostööd väliste töövõtjatega, valvab ta hoolikalt töövõtja tegevuse järele, tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva määruse sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust ja andmekaitset.

Selgitus

2012. aastal sattus SISi andmete turvalisus ohtu, kui välise töövõtja kaudu toimus Taanis häkkimine. Amet peaks selliste ettevõtete järelevalvet tugevdama.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logides on eelkõige näha hoiatusteadete ajalugu, andmete edastamise kuupäev ja kellaaeg, päringute tegemiseks kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja andmetöötluse eest vastutava pädeva asutuse nimi.

2.  Logides on eelkõige näha iga hoiatusteate ajalugu, kõikide andmetöötlustoimingute kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmete liik, töödeldud andmed ning nii pädeva asutuse kui ka päringu teinud ja andmeid töödelnud isiku nimi.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 22 ja 28 sõrme- ja peopesajälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema näha eelkõige päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 22 ja 28 sõrmejälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema erandina lõikest 2 näha tegelike andmete asemel töödeldud andmete liik.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Logide eeskirjad ja vormingud kehtestatakse kooskõlas artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega rakendusmeetmete kaudu.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 nimetatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist. Hoiatusteadete ajalugu sisaldavad logid kustutatakse ühe kuni kolme aasta möödumisel hoiatusteadete kustutamisest.

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 nimetatud otstarbel ning need kustutatakse kaks aastat pärast nende loomist. Hoiatusteadete ajalugu sisaldavad logid kustutatakse kahe aasta möödumisel hoiatusteadete kustutamisest.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt teavituskampaaniaid, mille käigus jagatakse üldsusele teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega tegevuspõhimõtted, mille alusel anda kodanikele SISi kohta üldist teavet.

Kui käesolevat määrust hakatakse kohaldama, korraldab komisjon koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga teavituskampaania, mille käigus jagatakse liidu kodanikele ja kolmandate riikide kodanikele teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Komisjon kordab koostöös riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga selliseid kampaaniaid regulaarselt, vähemalt kord aastas. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega meetmeid, millega anda kodanikele ja residentidele SISi kohta üldist teavet. Liikmesriigid tagavad, et teavitusmeetmete jaoks eraldatakse piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 1 või käesoleva määruse lisaandmete säilitamist reguleerivate sätete kohaldamist, sisaldab SIS ainult neid iga liikmesriigi esitatud andmete kategooriaid, mida vajatakse artiklis 24 sätestatud eesmärkidel.

1.  Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 1 või käesoleva määruse lisaandmete säilitamist reguleerivate sätete kohaldamist, sisaldab SIS ainult neid iga liikmesriigi esitatud andmete kategooriaid, mida vajatakse artiklis 24 ja artiklis 27 sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teave, mis käsitleb isikuid, kelle kohta on hoiatusteade sisestatud, sisaldab ainult järgmist:

2.  Teave, mis käsitleb isikuid, kelle kohta on hoiatusteade sisestatud riiki sisenemise ja selles viibimise keelamise eesmärgil, sisaldab ainult järgmist:

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  erilised muutumatud ja objektiivsed füüsilised tundemärgid;

e)  erilised muutumatud ja objektiivsed füüsilised tundemärgid, mis ei ole seotud määruse (EL) 2016/679 artiklis 9 sätestatud isikuandmete eriliikidega, nagu etniline kuuluvus, usk, puue, sugu või seksuaalne sättumus;

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  sugu;

h)  sugu;

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  kas asjaomane isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1, 2, 3 ja 4;

j)  kas isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–12 ja 14;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  link (lingid) muude SISi sisestatud hoiatusteadete juurde vastavalt artiklile 38;

o)  link (lingid) muude SISi sisestatud hoiatusteadete juurde vastavalt artiklile 43;

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt q – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  artikli 24 lõike 2 punktis a osutatud varasemal süüdimõistmisel;

–  artikli 24 lõike 1 punkti a alapunktis i ja lõikes 2 b osutatud varasemal süüdimõistmisel;

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt q – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  artikli 24 lõike 2 punktis b osutatud tõsisel julgeolekuohul;

–  artikli 24 lõike 1 punkti a alapunktis ii osutatud tõsisel julgeolekuohul;

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt q – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  artikli 24 lõikes 3 osutatud sisenemiskeelul või

–  artikli 24 lõikes 3 osutatud sisenemiskeelul, mis on väljastatud direktiiviga 2008/115/EÜ kooskõlas olevate menetluste alusel; või

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt r

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(r)  õigusrikkumise liik (käesoleva määruse artikli 24 lõike 2 kohaselt sisestatud hoiatusteated);

r)  õigusrikkumise liik (käesoleva määruse artikli 24 lõike 1 kohaselt sisestatud hoiatusteated);

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt x

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(x)  sõrme- ja peopesajälgede andmed;

x)  sõrmejälgede andmed;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt y a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

y a)  andmed, millele on osutatud punktides a–d, f–g ja i ning mis sisalduvad isikule kuuluvas isikut tõendavas dokumendis, mis ei ole punktides s–v osutatud dokument, kui neid andmeid viimati nimetatud dokumendis ei ole.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tehnilised eeskirjad on artiklis 36 osutatud CS-SISis, riiklikes koopiates ja tehnilistes koopiates tehtavate päringute jaoks ühesugused. Need põhinevad ühtsetel standarditel, mis on kooskõlas artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega kehtestatud ja välja töötatud rakendusmeetmete abil.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõikes 2 osutatud andmete otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Kõnealused tehnilised eeskirjad on CS-SISis, riiklikes koopiates ja tehnilistes koopiates tehtavate päringute puhul sarnased, nagu on osutatud artiklis 36, ning põhinevad ühistel standarditel, mis sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Säte on hõlmatud lõikega 3.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 24 lõike 2 kohaldamisel sisestavad liikmesriigid kolmandate riikide kodanike kohta igal juhul kõnealuse hoiatusteate, kui õigusrikkumine kuulub nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK71 artiklite 1–4 kohaldamisalasse.

välja jäetud

__________________

 

71 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieeskirjad fotode, näokujutiste ning sõrme- ja peopesajälgede sisestamiseks

Erieeskirjad fotode, näokujutiste ja sõrmejälgede sisestamiseks

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 54 a vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad nõudeid, mida tuleb täita, kui SISi sisestatakse kooskõlas käesoleva määrusega biomeetrilisi tunnuseid. Nõuetes on nimetatud, mitu sõrmejälge tuleb sisestada, millist meetodit nende võtmiseks kasutada ja milline on miinimumkvaliteet, mis kõigil biomeetrilistel tunnustel peab olema.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma andmeteta, millele on osutatud artikli 20 lõike 2 punktides a, g, k, m, n ja q. Kui hoiatusteade põhineb artikli 24 lõike 2 alusel tehtud otsusel, sisestatakse ka artikli 20 lõike 2 punktis r osutatud andmed.

1.  Hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma andmeteta, millele on osutatud artikli 20 lõike 2 punktides a, b, g, h, i, k, m, n ja q. Kui hoiatusteade põhineb artikli 24 lõike 1 alusel tehtud otsusel, sisestatakse ka artikli 20 lõike 2 punktis r osutatud andmed.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui need on kättesaadavad, sisestatakse ka kõik muud artikli 20 lõikes 2 loetletud andmed.

2.  Kui need on kättesaadavad ja kui andmete sisestamise tingimused on täidetud, sisestatakse ka muud artikli 20 lõikes 2 loetletud andmed, ilma et see piiraks artikli 22 kohaldamist.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 a

 

Hoiatusteadete ühilduvus

 

1.  Enne uue hoiatusteate sisestamist kontrollib liikmesriik, kas isiku kohta on SISi hoiatusteade juba sisestatud.

 

2.  Iga liikmesriik võib ühe isiku või eseme kohta sisestada SIS II ainult ühe hoiatusteate. Vajaduse korral võivad sama isiku kohta sisestada uusi hoiatusteateid teised liikmesriigid, kui need teated on ühilduvad. Ühilduvus tagatakse kooskõlas lõikega 3.

 

3.  Hoiatusteadete ühilduvuse eeskirjad sätestatakse SIRENE käsiraamatus, millele on osutatud artikli 8 lõikes 4. Kui isiku kohta on SISi hoiatusteade juba sisestatud, siis kontrollib liikmesriik, kes soovib sisestada uue hoiatusteate, kas hoiatusteated ühilduvad. Kui teated ühilduvad, võib liikmesriik uue hoiatusteate sisestada. Kui hoiatusteated on ühildamatud, konsulteerivad SIRENE bürood täiendavat teavet vahetades üksteisega, et jõuda kokkuleppele, mis on kooskõlas vastavalt SIRENE käsiraamatus sätestatud hoiatusteadete tähtsuse järjekorraga. Kui kaalukate riiklike huvide tõttu on vaja hoiatusteadete tähtsuse järjekorrast kõrvale kalduda, võib seda teha pärast SIRENE büroode vahelist konsulteerimist.

Selgitus

Praeguses SIRENE käsiraamatus ette nähtud sätted on liiga olulised, et need käesolevast määrusest välja jätta.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selliste kolmandate riikide kodanike andmed, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise eesmärgil, sisestatakse SISi siseriikliku hoiatusteate alusel, mis põhineb pädeva haldus- või õigusasutuse poolt vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud korrale tehtud otsusel, mis on tehtud üksikjuhtumi hindamise alusel. Selliste otsuste peale kaebamine toimub siseriikliku õiguse kohaselt.

1.  Liikmesriik sisestab riiki sisenemise ja selles viibimise keelamise eesmärgil riigis tehtud otsuse alusel hoiatusteate ainult siis, kui järgmised tingimused on sellises järjekorras täidetud:

 

a)  hoiatusteade sisestatakse ainult siis, kui vähemalt üks järgmistest tingimustest on täidetud:

 

i)  kolmanda riigi kodanik on mõistetud liikmesriigis süüdi õigusrikkumise eest ja ta kannab karistust, mis hõlmab vähemalt kolmeaastast vabadusekaotust;

 

ii)  on igati alust arvata, et kolmanda riigi kodanik on toime pannud raske kuriteo või terrorikuriteo või on tõendeid selle kohta, et kolmanda riigi kodanik kavatseb liikmesriigi territooriumil sellise kuriteo toime panna;

 

b)  sel juhul teeb liikmesriik järgmist:

 

i)  annab individuaalse hinnangu selle kohta, kas kõnealuse kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriigi territooriumil võib ohustada avalikku korda, avalikku julgeolekut või riigi julgeolekut;

 

ii)  kui liikmesriik jõuab järeldusele, et kolmanda riigi kodanik sellist ohtu ei tekita, teeb ta haldus- või kohtuotsuse.

 

Alles pärast seda sisestab liikmesriik riiki sisenemise ja selles viibimise keelamise eesmärgil hoiatusteate.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hoiatusteade sisestatakse, kui lõikes 1 osutatud otsus põhineb avalikku korda, avalikku julgeolekut või riiklikku julgeolekut ähvardaval ohul, mida asjaomase kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriigi territooriumil võib endast kujutada. Selline olukord tekib eelkõige järgmistel juhtudel:

välja jäetud

(a)  kui kolmanda riigi kodanik on mõistetud liikmesriigis süüdi õigusrikkumise eest ja ta kannab karistust, mis hõlmab vähemalt üheaastast vabadusekaotust;

 

(b)  kui tegemist on kolmanda riigi kodanikuga, kelle puhul on piisavalt alust arvata, et ta on toime pannud raske kuriteo, või kelle puhul on olemas selged märgid, et ta kavatseb sellise kuriteo mõne liikmesriigi territooriumil toime panna.

 

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Isikutel, kelle kohta on tehtud lõike 1 punkti b alapunkti ii kohane otsus, on edasikaebamise õigus. Edasikaebamine toimub siseriikliku õiguse kohaselt. Sellised kaebused hõlmavad tõhusaid kohtulikke õiguskaitsevahendeid.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Kui kolmanda riigi kodanik on liikmesriigis süüdi mõistetud õigusrikkumises, millele on osutatud direktiivis (EL) 2017/541 ja teda on karistatud vabadusekaotusega või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille pikkus on vähemalt viis aastat, siis liikmesriigilt ei nõuta, et ta annaks enne selle isiku kohta haldus- või kohtuotsuse tegemist lõike 2 või artikli 21 kohase hinnangu. Liikmesriigid väljastavad otsuse ainult siis, kui sellega ei seata ohtu avalikku korda ega riigi julgeolekut, ja täites kohutusi, mis neile on antud rahvusvahelise õigusega.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hoiatusteade sisestatakse, kui lõikes 1 osutatud otsus on sisenemiskeeld, mis on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ järgiva menetluse kohaselt. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik tagab, et hoiatusteade jõustub SISis asjaomase kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmise hetkel. Tagasipöördumise kinnitus edastatakse hoiatusteate sisestanud liikmesriigile kooskõlas määruse (EL) 2018/xxx [tagasisaatmismäärus] artikliga 6.

3.  Hoiatusteade sisestatakse, kui käesoleva artikli lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud otsus on sisenemiskeeld, mis on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ järgiva menetluse kohaselt. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik tagab, et hoiatusteade jõustub SISis, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik liikmesriigi territooriumilt lahkub. Tagasipöördumise kinnitus edastatakse hoiatusteate sisestanud liikmesriigile kooskõlas määruse (EL) 2018/xxx [tagasisaatmismäärus] artikliga 6.

Selgitus

Lisatud teksti täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liikmesriik kaalub elamisloa või riigis viibimise õigust andva muu loa andmist kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta on muu liikmesriik sisestanud hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta, konsulteerib ta kõigepealt hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga täiendava teabe vahetamise teel ning võtab arvesse viimase huve. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik annab lõpliku vastuse seitsme päeva jooksul. Kui liikmesriik, kes kaalub elamisloa või muu riigis viibimise õigust andva loa andmist, otsustab selle loa anda, siis hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta kustutatakse.

1.  Enne kui liikmesriik otsustab ametlikult anda elamisloa või riigis viibimise õigust andva muu loa kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta on muu liikmesriik sisestanud hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta, konsulteerib ta kõigepealt hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga täiendava teabe vahetamise teel ning võtab arvesse viimase huve. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik annab lõpliku vastuse seitsme päeva jooksul. Lõpliku otsuse kolmanda riigi kodanikule elamisloa või riigis viibimise õigust andva muu loa andmise kohta teeb konsulteeriv liikmesriik. Kui elamisluba või riigis viibimise õigust andev muu luba antakse, siis hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta kustutatakse viivitamata.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik kaalub riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta hoiatusteate sisestamist sellise kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on kehtiv elamisluba või muu riigis viibimise õigust andev luba, mille on väljastanud muu liikmesriik, konsulteerib ta kõigepealt loa andnud liikmesriigiga täiendava teabe vahetamise teel ning võtab arvesse viimase huve. Loa andnud liikmesriik annab lõpliku vastuse seitsme päeva jooksul. Kui loa andnud liikmesriik otsustab loa alles jätta, siis hoiatusteadet riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta ei sisestata.

2.  Enne kui liikmesriik otsustab sisestada riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta hoiatusteate sellise kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on kehtiv elamisluba või muu riigis viibimise õigust andev luba, mille on väljastanud muu liikmesriik, konsulteerib ta kõigepealt loa andnud liikmesriigiga täiendava teabe vahetamise teel ning võtab arvesse viimase arvamust. Loa andnud liikmesriik annab lõpliku vastuse seitsme päeva jooksul. Kui loa andnud liikmesriik otsustab loa alles jätta, siis hoiatusteadet riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta ei sisestata.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Liikmesriik, kes vastutab kõigi liikmesriikide eest kõnealuste hoiatusteadete sisestamise, ajakohastamise ja kustutamise eest, määratakse Euroopa Liidu lepingu artikli 29 kohaselt võetud asjakohase meetme vastuvõtmisel. Vastutava liikmesriigi määramise menetlus sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2.   Liikmesriik, kes vastutab kõigi liikmesriikide eest kõnealuste hoiatusteadete sisestamise, ajakohastamise ja kustutamise eest, määratakse Euroopa Liidu lepingu artikli 29 kohaselt võetud asjakohase meetme vastuvõtmisel.

Selgitus

Kuna alusaktis ei ole menetluse ühtegi osa sätestatud, siis meede, millega sätestatakse menetlus, pigem täiendab akti kui tagab ühetaolised rakendamistingimused. Seetõttu on vaja delegeeritud õigusakti ja mitte rakendusakti.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 54 a vastu delegeeritud õigusakt menetluse kohta, millega määratakse käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastutav liikmesriik.

Selgitus

Kuna alusaktis ei ole menetluse ühtegi osa sätestatud, siis meede, millega sätestatakse menetlus, pigem täiendab akti kui tagab ühetaolised rakendamistingimused. Seetõttu on vaja delegeeritud õigusakti ja mitte rakendusakti.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 27 a

 

Hoiatusteadete korral võetavad meetmed

 

1.  Päringutabamuse korral, mis on seotud kolmanda riigi kodanikuga, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade kooskõlas artiklitega 24 ja 27, teeb pädev asutus järgmist:

 

(a)  ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 5 kohaldamist, keelab riiki sisenemise kooskõlas määruse (EL) 2016/399 artikliga 14;

 

(b)  ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 22 kohaldamist, keeldub viisa andmisest kooskõlas määruse (EÜ) nr 810/2009 artikliga 32;

 

[(c)  ilma et see piiraks määruse [määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)] artikli 38 kohaldamist, keeldub reisiloa andmisest kooskõlas selle määruse artikliga 31.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieeskirjad fotode, näokujutiste ning sõrme- ja peopesajälgede kontrollimiseks või otsimiseks

Erieeskirjad fotode, näokujutiste ning sõrmejälgede kontrollimiseks või otsimiseks

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fotosid, näokujutisi ning sõrme- ja peopesajälgede andmeid otsitakse SISist sellise isiku tuvastamiseks, kes on leitud SISis tehtud tähtnumbrilise päringu tulemusel.

1.  Kui SISi sisestatud hoiatusteade sisaldab fotosid, näokujutisi ning sõrmejälgede andmeid, otsitakse SISist neid andmeid sellise isiku isikusamasuse kinnitamiseks, kes on leitud SISis tehtud tähtnumbrilise päringu tulemusel.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Selleks et kontrollida, kas teatav isik on juba SISi sisestatud muu identiteedi alusel, võib enne uue hoiatusteate sisestamist teha sõrmejäljepäringu.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isiku tuvastamiseks võib kasutada ka sõrme- ja peopesajälgede andmeid. SISis säilitatavaid sõrme- ja peopesajälgede andmeid kasutatakse tuvastamiseks juhul, kui isikusamasust ei saa kindlaks teha muul viisil.

2.  Isiku tuvastamiseks võib kasutada ka sõrmejälgede andmeid. SISis säilitatavaid sõrmejälgede andmeid kasutatakse tuvastamiseks ainult juhul, kui isikusamasust ei saa kindlaks teha tähtnumbriliste andmete alusel. Selleks sisaldab keskne SIS sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS).

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid teevad sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi lõppkasutajatele kättesaadavaks hiljemalt pärast kahe aasta möödumist käesoleva määruse jõustumisest. Nad võtavad selleks kõik vajalikud meetmed, kohandades sealhulgas vajaduse korral oma N.SISi.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SISis säilitatavates sõrme- ja peopesajälgede andmetes, mis on seotud artikli 24 alusel sisestatud hoiatusteadetega, võib samuti teha päringuid, kasutades täielikke või osalisi sõrme- või peopesajälgi, mis on leitud uuritavate kuritegude paikadest ja mille puhul on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega õigusrikkumise toimepanijale, tingimusel et pädevad asutused ei saa isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid riiklikke, Euroopa või rahvusvahelisi andmebaase.

3.  SISis säilitatavates sõrmejälgede andmetes, mis on seotud artiklite 24 ja 27 alusel sisestatud hoiatusteadetega, võib samuti teha päringuid, kasutades täielikke või osalisi sõrme- või peopesajälgi, mis on leitud uuritavate terrorikuritegude või muude raskete kuritegude paikadest ja mille puhul on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega terrorikuriteo või muu raske kuriteo toimepanijale, tingimusel et pädevad asutused ei saa isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid riiklikke, Euroopa või rahvusvahelisi andmebaase.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui käesoleva artikli kohane lõplik tuvastamine näitab, et kesksüsteemilt saadud võrdlustulemus ei lange võrdluseks saadetud sõrmejälgede andmetega kokku, kustutavad liikmesriigid viivitamata võrdlustulemuse ning teavitavad sellisest asjaolust võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ametit.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kohe, kui see on tehniliselt võimalik, võib isiku tuvastamiseks kasutada fotosid ja näokujutisi, tagades seejuures tuvastamise usaldusväärsuse. Fotode või näokujutiste alusel tuvastamist kasutatakse ainult tavapärastes piiripunktides, kus kasutatakse iseteenindussüsteeme ja automaatseid piirikontrollisüsteeme.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 54 a vastu delegeeritud õigusakt, milles määratakse kindlaks fotode ja näokujutiste kasutamine isikute tuvastamise eesmärgil ning tehnilised standardid selle teostamiseks, kaasa arvatud päringute tegemine ning isikusamasuse tuvastamine ja kinnitamine. Komisjon võtab selle delegeeritud õigusakti vastu kohe, kui isiku tuvastamiseks fotode ja näokujutiste kasutamine võimaldab tehniliselt tuvastamise suurt usaldusväärsust. Fotode või näokujutiste alusel tuvastamist kasutatakse ainult tavapärastes piiripunktides, kus kasutatakse iseteenindussüsteeme ja automaatseid piirikontrollisüsteeme.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  muud õiguskaitsealased tegevused, mida tehakse asjaomases liikmesriigis kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil;

(c)  terrorikuritegude või muude raskete kuritegude tõkestamine, avastamine ja uurimine asjaomases liikmesriigis vastavalt direktiivi (EL) 2016/680 kohaldamisalale;

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  julgeolekukontrollid menetlustes, mis on seotud rahvusvahelise kaitse taotlustega, kui kõnealuste asutuste puhul ei ole tegemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL1 a artikli 2 punktis f määratletud menetlevate ametiasutustega, ja asjakohasel juhul nõu andmine kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 377/20041 b;

 

____________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).

 

1 b Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 2.3.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 24 lõigete 2 ja 3 ning artikli 27 kohaldamisel võivad õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida kasutada oma siseriiklike õigusaktide kohaste ülesannete täitmiseks ka riiklikud õigusasutused, sealhulgas need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused.

2.  Artikli 24 lõigete 1 ja 3 ning artikli 27 kohaldamisel võivad õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida kasutada oma siseriiklike õigusaktide kohaste ülesannete täitmiseks ka riiklikud õigusasutused, sealhulgas need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Asutused, kes tegelevad lõike 1 punktis d osutatud tegevusega, võivad samuti kasutada õigust pääseda juurde määruse (EL) 2018/xxx [politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö] artikli 38 lõike 2 punktide j ja k kohaselt sisestatud andmetele isikutega seotud dokumentide kohta ja õigust neid andmeid otsida. Nende asutuste juurdepääsu andmetele reguleeritakse iga liikmesriigi õigusega.

3.  Asutused, kes tegelevad lõike 1 punktis d osutatud tegevusega, võivad samuti kasutada õigust pääseda juurde määruse (EL) 2018/xxx [politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö] artikli 38 lõike 2 punktide j ja k kohaselt sisestatud andmetele isikutega seotud dokumentide kohta ja õigust neid andmeid otsida. Need asutused pääsevad andmetele juurde kooskõlas käesoleva määrusega ja andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametil (Europol) on oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

1.  Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametil (Europol) on juhul, kui see on vajalik tema volituste täitmiseks, õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juhul, kui Europol leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta määruses (EL) 2016/794 kindlaks määratud kanalite kaudu hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

2.  Juhul, kui Europol leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta viivitamata sideinfrastruktuuri kaudu täiendava teabe vahetamise teel ja vastavalt SIRENE käsiraamatus esitatud sätetele hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Enne kui Europolil on võimalik kasutada täiendava teabe vahetamiseks ette nähtud funktsioone, teavitab ta hoiatusteate sisestanud liikmesriiki määruses (EL) 2016/794 kindlaks määratud kanalite kaudu.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SISis tehtud päringu tulemusel saadud teavet võib kasutada ainult asjaomase liikmesriigi nõusolekul. Kui liikmesriik lubab kõnealust teavet kasutada, reguleeritakse selle käsitlemist Europoli poolt määrusega (EL) 2016/794. Europol võib kõnealuse teabe edastada kolmandatele riikidele ja kolmandatele asutustele ainult asjaomase liikmesriigi nõusolekul.

3.  SISis tehtud päringu tulemusel saadud teavet võib kasutada ainult hoiatusteate sisestanud asjaomase liikmesriigi nõusolekul. Kui liikmesriik lubab kõnealust teavet kasutada, reguleeritakse selle käsitlemist Europoli poolt määrusega (EL) 2016/794. Europol võib kõnealuse teabe edastada kolmandatele riikidele ja kolmandatele asutustele ainult hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul ja andmekaitset käsitlevaid liidu õigusakte täielikult järgides.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Europol võib määruse (EL) 2016/794 kohaselt nõuda asjaomaselt liikmesriigilt lisateavet.

4.  Europol võib määruse (EL) 2016/794 kohaselt nõuda hoiatusteate sisestanud liikmesriigilt lisateavet.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  võimaldab juurdepääsu SISi sisestatud andmetele ainult selleks spetsiaalselt loa saanud Europoli personalile;

(b)  võimaldab juurdepääsu SISi sisestatud andmetele ainult selleks spetsiaalselt loa saanud Europoli personalile, kes vajab juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks;

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võtab vastu ja kohaldab artiklites 10 ja 11 sätestatud meetmeid;

(c)  võtab vastu ja kohaldab artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud meetmeid;

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Lõikes 6 osutatud koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Hädaolukorras võib seda ajavahemikku pikendada kuni hädaolukorra lõppemiseni. Europol teavitab sellistest pikendamistest Euroopa Andmekaitseinspektorit.

7.  Lõikes 6 osutatud koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Kui Europol loob SISi andmetega offline-andmebaasi, teavitab ta niisuguse andmebaasi olemasolust Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Selgitus

Komisjoni tekstiga antakse Europolile põhjendamatu õigus säilitada SISi andmete offline-andmebaasi seni, kuni tema väitel on olemas hädaolukord. Kuna aga Europolil on juurdepääs SISile, ei ole Europolil mingit vajadust säilitada andmeid offline-andmebaasis kauem kui esialgne ajavahemik, milleks on 48 tundi, sest see tekitaks tarbetut riski. Seepärast tuleks nõuda, et Europol teavitaks Euroopa Andmekaitseinspektorit alati, kui ta loob sellise offline-andmebaasi.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Europol võib saada ja töödelda täiendavat teavet vastavate SISi hoiatusteadete kohta, tingimusel et lõigetes 2–7 osutatud andmetöötluseeskirju kohaldatakse asjakohaselt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peaks Europol pidama logi iga SISile juurdepääsu ja selles tehtud päringu kohta. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena.

9.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peab Europol logi iga SISile juurdepääsu ja selles tehtud päringu kohta. Sellistes logides on eelkõige näha andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, töödeldud andmete liik ja andmetöötluse eest vastutava isiku nimi. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena. Logide sisu, säilitamise aeg ning eeskirjad ja vormingud määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 12.

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla artiklis 12 sätestatud liikmesriikide logimist käsitlevate kohustustega.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Liikmesriigid teavitavad viivitamata Europoli mis tahes hoiatusteadetest, mis on koostatud artikli 24 alusel, ja nende hoiatusteadetega seotud päringutabamustest, kui liikmesriik otsib isikut taga seoses direktiivis (EL) 2017/541 osutatud kuriteoga.

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla artiklis 12 sätestatud liikmesriikide logimist käsitlevate kohustustega.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikega 8 on Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühmade liikmetel oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

1.  Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikega 8 on määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmetel ning rändehalduse tugirühmade liikmetel oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida kooskõlas käesoleva määrusega. Neil on see õigus ainult juhul, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks ja kui seda nõutakse konkreetse operatsiooni operatsiooniplaanis.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühmade liikmed pääsevad SISi sisestatud andmetele juurde ja otsivaid neid kooskõlas lõikega 1 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loodud ja hooldatava tehnilise liidese kaudu, nagu on osutatud artikli 32 lõikes 2.

2.  Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmed ja rändehalduse tugirühmade liikmed pääsevad SISi sisestatud andmetele juurde ja otsivaid neid kooskõlas lõikega 1 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loodud ja hooldatava tehnilise liidese kaudu, nagu on osutatud artikli 32 lõikes 2.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul, kui Euroopa piiri- ja rannikuvalverühma või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühma või rändehalduse tugirühma liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitatakse sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikliga 40 võivad rühmade liikmed tegutseda SISis oleva hoiatusteate alusel ainult selle vastuvõtva liikmesriigi piirivalve või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate juhiste järgi, kus nad tegutsevad, ja üldjuhul nende juuresolekul. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

3.  Juhul, kui määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liige või rändehalduse tugirühma liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitatakse sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikliga 40 võivad rühmade liikmed tegutseda SISis oleva hoiatusteate alusel ainult selle vastuvõtva liikmesriigi piirivalve või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate juhiste järgi, kus nad tegutsevad, ja üldjuhul nende juuresolekul. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade või rändehalduse tugirühmade liikmete iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 12 sätetele ning iga nende leitud andmete kasutamine registreeritakse.

4.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet logi määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikme või rändehalduse tugirühmade liikme iga SISi sisenemise ja selles tehtud päringu kohta. Sellistes logides on eelkõige näha andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide töödeldud andmete liigile ja andmetöötluse eest vastutava isiku nimi. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena. Logide sisu, säilitamise aeg ning eeskirjad ja vormingud määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 12.

Selgitus

Asjakohased sätted peaksid olema samad mis Europoli puhul.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Juurdepääs SISi sisestatud andmetele on ainult Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade või rändehalduse tugirühmade liikmetel ja seda ei laiendata muude rühmade liikmetele.

5.  Juurdepääs SISi sisestatud andmetele on ainult määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmetel või rändehalduse tugirühmade liikmetel, eeldusel, et nad on saanud nõutud koolituse. Juurdepääsu ei laiendata muude rühmade liikmetele.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

6.  Artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on välispiiride toimimist või julgeolekut mõjutada võivate ohtude analüüsimiseks õigus pääseda koosõlas artiklitega 24 ja 27 juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

1.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti nõuetekohaselt volitatud töötajatel on juurdepääs artikli 54 lõikes 6 osutatud keskses andmehoidlas sisalduvatele statistilistele andmetele, et teha riskianalüüse ja haavatavuse hinnanguid, millele on osutatud määruse (EL) 2016/1624 artiklites 11 ja 13.

Selgitus

Lisaks tema kaasatusele operatsioonidesse, mille jaoks on juurdepääs süsteemile tagatud artiklis 31, ei vaja Frontex juurdepääsu SISi hoiatusteadetes sisalduvatele isikuandmetele. Statistilised koondandmed oleksid Frontexi jaoks oma volituste täitmiseks täielikult piisavad.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 31 lõike 2 ja käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel loob Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tehnilise liidese, mis võimaldab otseühendust keskse SISiga, ja hooldab seda.

2.  Artikli 31 lõike 2 kohaldamisel loob Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tehnilise liidese, mis võimaldab otseühendust keskse SISiga, ja hooldab seda.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul kui Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

välja jäetud

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on talle ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määrusega antud ülesannete täitmiseks õigus pääseda kooskõlas artiklitega 24 ja 27 juurde SISi sisestatud andmetele ja neid kontrollida.

[4.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis loodud ETIASe kesküksuse nõuetekohaselt volitatud töötajatel on juhul, kui see on vajalik neile ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määrusega antud mis tahes ülesannete täitmiseks, õigus pääseda kooskõlas artiklitega 24 ja 27 juurde SISi sisestatud andmetele ja neid kontrollida.]

Selgitus

Tuleks täpsustada, et ETIASega seotud juurdepääs SISile ei ole ette nähtud ametile tervikuna, vaid ETIASe kesküksusele.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Juhul, kui Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti lõike 2 kohase kontrolli tulemusel leitakse SISist hoiatusteade, kohaldatakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määruse artiklis 22 sätestatud menetlust.

välja jäetud

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 12 sätetele ning iga tema leitud andmete kasutamine registreeritakse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Välja arvatud juhul, kui seda on vaja ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks, ei ühendata ühtegi SISi osa ühegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis kasutatava andmete kogumiseks ja töötlemiseks ette nähtud arvutisüsteemiga ning SISis olevaid andmeid, millele Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on juurdepääs, ei edastata sellistele süsteemidele. Ühtegi SISi osa ei laadita alla. Juurdepääsu ja päringute logimist ei käsitata SISi andmete allalaadimise ega kopeerimisena.

8.  Ühtegi SISi osa ei ühendata ühegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis kasutatava andmete kogumiseks ja töötlemiseks ette nähtud arvutisüsteemiga ning SISis olevaid andmeid, millele Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on juurdepääs, ei edastata sellistele süsteemidele. Ühtegi SISi osa ei laadita alla. Juurdepääsu ja päringute logimist ei käsitata SISi andmete allalaadimise ega kopeerimisena.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

9.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võtab vastu artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed ja kohaldab neid.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hoiatusteadete säilitamise aeg

Hoiatusteadete läbivaatamise aeg

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud hoiatusteateid säilitatakse ainult niikaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteated sisestati.

1.  Käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud hoiatusteateid ei säilitata kauem, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteated sisestati.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vaatab selle säilitamise vajaduse läbi viie aasta jooksul alates hoiatusteate sisestamisest SISi.

2.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vaatab selle säilitamise vajaduse läbi kolme aasta jooksul alates hoiatusteate sisestamisest SISi.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui SIRENE büroos koordineerimise ja andmekvaliteedi kontrollimise eest vastutavatele töötajatele saab selgeks, et isikut käsitlev hoiatusteade on täitnud oma eesmärgi ja tuleks SISist kustutada, teavitavad töötajad sellest hoiatusteate sisestanud asutust. Asutusel on alates selle teate saamisest aega 30 kalendripäeva, et teatada, et hoiatusteade on kustutatud või kustutatakse, või esitada hoiatusteate säilitamise pikendamise põhjused. Kui 30päevase ajavahemiku möödudes ei ole vastust saadud, kustutavad hoiatusteate SIRENE büroo töötajad. SIRENE bürood teavitavad selle valdkonna võimalikest korduvatest probleemidest oma riiklikku järelevalveasutust.

4.  Kohe kui SIRENE büroos koordineerimise ja andmekvaliteedi kontrollimise eest vastutavatele töötajatele saab selgeks, et isikut käsitlev hoiatusteade on täitnud oma eesmärgi ja tuleks SISist kustutada, teavitavad töötajad sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud asutust. Asutusel on alates selle teate saamisest aega seitse kalendripäeva, et teatada, et hoiatusteade on kustutatud või kustutatakse, või esitada hoiatusteate säilitamise pikendamise põhjused. Kui seitsmepäevase ajavahemiku möödudes ei ole vastust saadud, kustutavad hoiatusteate SIRENE büroo töötajad. SIRENE bürood teavitavad selle valdkonna võimalikest korduvatest probleemidest oma riiklikku järelevalveasutust.

Selgitus

Kuna läbivaatamise üks eesmärk on eemaldada SISist üleliigsed hoiatusteated, peaksid SIRENE bürood tegutsema kohe, kui nad saavad teada, et hoiatusteade tuleks kustutada. Asjaomane asutus ei tohiks vajada ühte kuud, et otsustada, kas hoiatusteate võib kustutada, eriti kuna SIRENE büroo on sellise hinnangu juba andnud. Seitse päeva on rohkem kui piisav, et otsustada, kas hoiatusteade säilitada.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib läbivaatamisperioodi jooksul pärast põhjalikku üksikjuhtumipõhist hindamist, mis tuleb registreerida, otsustada hoiatusteadet kauem säilitada, kui see osutub vajalikuks eesmärkidel, milleks hoiatusteade sisestati. Sellisel juhul kohaldatakse lõiget 2 ka pikendamise suhtes. CS-SISile tuleb teatada igast hoiatusteate pikendamisest.

5.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib läbivaatamisperioodi jooksul pärast põhjalikku üksikjuhtumipõhist hindamist, mis tuleb registreerida, otsustada hoiatusteadet kauem säilitada, kui see osutub vajalikuks ja proportsionaalseks eesmärkidel, milleks hoiatusteade sisestati. Sellisel juhul kohaldatakse lõiget 2 ka pikendamise suhtes. CS-SISile tuleb teatada igast hoiatusteate pikendamisest.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid teevad statistikat selliste hoiatusteadete arvu kohta, mille säilitamisaega on pikendatud vastavalt lõikele 5.

7.  Liikmesriigid teevad statistikat selliste hoiatusteadete arvu kohta, mille säilitamisaega on pikendatud vastavalt lõikele 5, ja edastavad selle artiklis 50 osutatud järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 24 kohased hoiatusteated riiki sisenemiseks ja seal viibimiseks loa andmata jätmise kohta kustutatakse, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise otsuse tagasi võtnud, järgides artiklis 26 osutatud konsulteerimismenetlust, kui see on asjakohane.

1.  Artikli 24 kohased hoiatusteated riiki sisenemiseks ja seal viibimiseks loa andmata jätmise kohta kustutatakse kohe, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise otsuse tagasi võtnud, järgides asjakohasel juhul artiklis 26 osutatud konsulteerimismenetlust, või kui hoiatusteade on artikli 34 kohaselt aegunud.

Selgitus

Mis puudutab politsei- ja õigusalase koostöö faili, on olemas säte hoiatusteadete säilitamise aja kohta, millega nähakse ette hoiatusteate automaatne aegumine, kui liikmesriik otsustab hoiatusteadet mitte pikendada. On selge, et hoiatusteate aegumisega peaks kaasnema hoiatusteate kustutamine.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hoiatusteated selliste kolmanda riigi kodanike kohta, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 27 osutatud piiravat meedet, kustutatakse, kui reisikeeldu rakendav meede on lõpetatud, peatatud või tühistatud.

2.  Hoiatusteated selliste kolmanda riigi kodanike kohta, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 27 osutatud piiravat meedet, kustutatakse kohe, kui reisikeeldu rakendav meede on lõpetatud, peatatud või tühistatud, või siis, kui hoiatusteade on artikli 34 kohaselt aegunud.

Selgitus

Mis puudutab politsei- ja õigusalase koostöö faili, on olemas säte hoiatusteadete säilitamise aja kohta, millega nähakse ette hoiatusteate automaatne aegumine, kui liikmesriik otsustab hoiatusteadet mitte pikendada. On selge, et hoiatusteate aegumisega peaks kaasnema hoiatusteate kustutamine.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lisaks käesoleva artikli lõigetele 1–3 kustutatakse hoiatusteated ka siis, kui see on vajalik artiklis 23 a ette nähtud ühilduvuse kontrolli põhjal.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid võivad töödelda artiklis 20 osutatud andmeid nende territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks loa andmata jätmiseks.

1.  Liikmesriigid võivad töödelda artiklis 20 osutatud andmeid ainult nende territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks loa andmata jätmiseks.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 2 osutatud tehnilisi koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Hädaolukorras võib seda ajavahemikku pikendada kuni hädaolukorra lõppemiseni.

Lõikes 2 osutatud tehnilisi koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi.

Selgitus

Kooskõlas muude esitatud muudatusettepanekutega tekitab offline-andmebaaside loomine seoses SISi andmetega selge täiendava turvariski. Selliste andmebaaside tähtajatu olemasolu lubamisele väidetava hädaolukorra alusel ei ole mingit õigustust.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kõnealuste koopiate ajakohastatud registrit, teevad selle registri kättesaadavaks oma riiklikule järelevalveasutusele ning tagavad kõnealuste koopiate suhtes kõigi käeoleva määruse sätete, eriti artikli 10 kohaldamise.

Liikmesriigid peavad kõnealuste koopiate ajakohastatud registrit, teevad selle registri kättesaadavaks oma riiklikule järelevalveasutusele ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning tagavad kõnealuste koopiate suhtes kõigi käeoleva määruse sätete, eriti artikli 10 kohaldamise.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Andmekasutust, mis ei vasta lõigetele 1–6, käsitatakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt väärkasutusena.

7.  Andmekasutust, mis ei vasta lõigetele 1–6, käsitatakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt väärkasutusena ning selle suhtes kehtivad karistused vastavalt käesoleva määruse artiklile 53a.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Iga liikmesriik edastab ametile nende pädevate asutuste nimekirja, kellel on vastavalt käesolevale määrusele lubatud SISis sisalduvaid andmeid otse otsida, ning nimekirja mis tahes hilisemad muudatused. Selles nimekirjas on iga asutuse puhul märgitud, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil ta võib otsida. Amet tagab nimekirja iga-aastase avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

8.  Iga liikmesriik edastab ametile nende pädevate asutuste nimekirja, kellel on vastavalt käesolevale määrusele lubatud SISis sisalduvaid andmeid otse otsida, ning nimekirja mis tahes hilisemad muudatused. Selles nimekirjas on iga asutuse puhul märgitud, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil ta võib otsida. Amet tagab nimekirja iga-aastase avaldamise Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon hoiab alal seda teavet sisaldavat avalikku veebisaiti. Ta tagab, et asjaomane veebisait on alati ajakohane.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave hoiatusteate täitmata jätmise kohta

Menetlus hoiatusteate täitmata jätmise korral

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui taotletud meedet ei saa võtta, teavitab taotluse saanud liikmesriik sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

Kui taotletud meedet ei saa võtta, kohaldatakse järgmist menetlust:

 

(a)  taotluse saanud liikmesriik teavitab sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki oma riigi SIRENE büroo kaudu vastavalt SIRENE käsiraamatule, märkides ära, miks meedet ei saa võtta;

 

(b)  asjaomased liikmesriigid võivad kokku leppida, milliseid meetmeid võtta vastavalt SIS II õigusaktidele ja oma siseriiklikule õigusele;

 

(c)  kui taotletud meedet ei saa võtta isiku suhtes, kes on seotud tegevusega, millele on osutatud direktiivis (EL) 2017/541, teatab taotluse saanud liikmesriik sellest viivitamata Europolile.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigil on artikli 20 lõikes 2 loetletud täiendavaid andmeid või muudetud andmeid, täiendab ta asjaomast hoiatusteadet või parandab selle viivitamata.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kui mõnel teisel liikmesriigil on artikli 20 lõikes 2 loetletud täiendavad andmeid või muudetud tähtnumbrilisi andmeid, edastab see liikmesriik need viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriigile, et viimane saaks hoiatusteadet täiendada.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriigil, kes ei ole hoiatusteadet sisestanud, on tõendeid selle kohta, et teatav andmekirje on faktiliselt ebatäpne või et seda on ebaseaduslikult säilitatud, teavitab ta sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel tõendite saamisest täiendava teabe vahetamise teel. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kontrollib saadud teavet ja vajaduse korral parandab või kustutab kõnealuse andmekirje viivitamata.

3.  Kui liikmesriigil, kes ei ole hoiatusteadet sisestanud, on tõendeid selle kohta, et teatav andmekirje on faktiliselt ebatäpne või et seda on ebaseaduslikult säilitatud, teavitab ta sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui kahe tööpäeva möödumisel tõendite saamisest täiendava teabe vahetamise teel. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kontrollib saadud teavet ja vajaduse korral parandab või kustutab kõnealuse andmekirje seitsme tööpäeva jooksul alates teate saamisest.

Selgitus

SISis leiduvate vigade parandamine peaks olema kõigi jaoks prioriteet. Kui liikmesriik saab teada, et teise liikmesriigi sisestatud hoiatusteates on viga, ei tohiks ta enne hoiatusteate sisestanud liikmesriigi veast teavitamist 10 päeva oodata. Seda tuleks teha viivitamata ja hiljemalt 48 tunni jooksul. Samamoodi on hoiatusteate sisestanud riigil pärast võimaliku vea kohta teavitamist seitse päeva aega, et viga parandada või selgitada, mis ei ole tegemist veaga. See on kooskõlas artikli 34 lõike 4 muudatusettepanekuga, milles käsitletakse toiminguid hoiatusteadete kustutamiseks, kui Sirene büroo on teatanud, et need on kehtetud.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui liikmesriigid ei suuda kahe kuu jooksul lõikes 3 kirjeldatud tõendite saamisest jõuda kokkuleppele, esitab liikmesriik, kes hoiatusteadet ei sisestanud, küsimuse otsustamiseks asjaomastele riiklike järelevalveasutustele.

4.  Kui liikmesriigid ei suuda kahe kuu jooksul lõikes 3 kirjeldatud tõendite saamisest jõuda kokkuleppele, esitab liikmesriik, kes hoiatusteadet ei sisestanud, küsimuse otsustamiseks artiklis 52 osutatud koostöö korras asjaomastele riiklike järelevalveasutustele ja Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui isik kaebab, et ta ei ole see, keda hoiatusteate alusel otsitakse, vahetavad liikmesriigid täiendavat teavet. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on tõepoolest kahe erineva isikuga, teavitatakse kaebajat artiklis 42 sätestatud meetmetest.

5.  Kui isik kaebab, et ta ei ole see, keda hoiatusteate alusel otsitakse, vahetavad liikmesriigid täiendavat teavet. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on tõepoolest kahe erineva isikuga, teavitatakse kaebajat artiklis 42 sätestatud meetmetest ja tema õigusest õiguskaitsevahendile kooskõlas artikli 49 lõikega 1.

Selgitus

Kui isik on SISis valesti tuvastatud, peaks tal olema õigus õiguskaitsevahendile kooskõlas artikli 49 lõikega 1. Kui saab selgeks, et tegemist on väärtuvastamisega, tuleks teda selles suhtes nõustada.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui isiku kohta on juba sisestatud SISi hoiatusteade, lepib uut teadet sisestav liikmesriik teate sisestamises kokku esimese hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga. Kokkulepe saavutatakse täiendava teabe vahetamise alusel.

välja jäetud

Selgitus

Säte on juba esitatud ja paremini selgitatud artiklis 23 hoiatusteadete ühilduvuse kohta.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada SISi turvalisust ning mis võib põhjustada SISi andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada SISi turvalisust ning mis võib põhjustada SISi andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik volitamata juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teavitavad turvaintsidentidest komisjoni, ametit ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. Amet teavitab turvaintsidentidest komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

3.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 33 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 30 kohaselt isikuandmetega seotud rikkumisest teatamist ja selle kohta teabe vahetamist, teavitavad liikmesriigid turvaintsidentidest viivitamata komisjoni, ametit, riiklikku järelevalveasutust ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. Turvaintsidendi korral keskses SISis teavitab amet asjaomastest turvaintsidentidest viivitamata komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju SISi toimimisele liikmesriigis või ametis või muude liikmesriikide sisestatud või edastatud andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, antakse liikmesriikidele ja sellest antakse teada ameti intsidentide haldamise kava kohaselt.

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju SISi toimimisele liikmesriigis või ametis või muude liikmesriikide sisestatud või edastatud andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, antakse viivitamata liikmesriikidele ja sellest antakse teada ameti intsidentide haldamise kava kohaselt.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Turvaintsidendi korral teevad liikmesriigid ja eu-LISA omavahel koostööd.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Andmetega seotud rikkumise korral teavitatakse andmesubjekte kooskõlas määruse (EL) nr 2016/679 artikliga 34 või direktiivi (EL) nr 2016/680 artikliga 31.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Komisjon teavitab tõsistest intsidentidest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Kui turvaintsidendi on põhjustanud andmete väärkasutus, tagavad liikmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, et määratakse karistus või distsiplinaarmeetmed kooskõlas artikliga 53 a.

Selgitus

Kui turvaintsidendi põhjustab SISile juurdepääsu omav isik, kes andmeid väärkasutab, peaks järgnema karistus sellele isikule.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  SIRENE büroo võtab ühendust taotleva asutusega, et selgitada, kas hoiatusteade käsitleb sama isikut või mitte;

(a)  SIRENE büroo võtab kohe ühendust taotleva asutusega, et selgitada, kas hoiatusteade käsitleb sama isikut või mitte;

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui ristkontrollimise tulemusel selgub, et uus hoiatusteade käsitleb tõepoolest sama isikut, kes on juba SISis, kohaldab SIRENE büroo artikli 39 lõikes 6 osutatud mitme hoiatusteate sisestamise menetlust. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on kahe erineva isikuga, kiidab SIRENE büroo teise hoiatusteate sisestamise taotluse heaks, lisades vajalikud andmed valesti tuvastamise vältimiseks.

(b)  kui ristkontrollimise tulemusel selgub, et uus hoiatusteade käsitleb tõepoolest sama isikut, kes on juba SISis, kohaldab SIRENE büroo artiklis 23 a osutatud mitme hoiatusteate sisestamise menetlust. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on kahe erineva isikuga, kiidab SIRENE büroo teise hoiatusteate sisestamise taotluse heaks, lisades vajalikud andmed valesti tuvastamise vältimiseks.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui hoiatusteates tegelikult silmas peetud isikut on võimalik segamini ajada isikuga, kelle identiteeti on väärkasutatud, lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriik asjaomase isiku sõnaselgel nõusolekul hoiatusteatesse viimasega seotud andmed, et hoida ära valesti tuvastamise negatiivseid tagajärgi.

1.  Kui hoiatusteates tegelikult silmas peetud isikut on võimalik segamini ajada isikuga, kelle identiteeti on väärkasutatud, lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriik asjaomase isiku sõnaselgel nõusolekul hoiatusteatesse viimasega seotud andmed, et hoida ära valesti tuvastamise negatiivseid tagajärgi. Isikul, kelle identiteeti on väärkasutatud, on õigus teabe töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli kohaldamisel võib SISi sisestada ja seal edasi töödelda ainult järgmisi isikuandmeid:

3.  Käesoleva artikli kohaldamisel võib selle isiku sõnaselgel nõusolekul (iga andmekategooria puhul), kelle identiteeti väärkasutati, SISi sisestada ja seal edasi töödelda ainult järgmisi isikuandmeid:

Selgitus

Tähtis on korrata, et osutatud isikuandmed võib sisestada SISi alles pärast sõnaselge nõusoleku saamist isikult, kelle identiteeti kuritarvitati.

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  sugu;

(h)  sotsiaalne sugu;

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 3 osutatud andmed kustutatakse koos vastava hoiatusteate kustutamisega või varem, kui isik seda taotleb.

5.  Lõikes 3 osutatud andmed kustutatakse kohe, kui isik, kelle identiteeti väärkasutati, seda taotleb, või siis koos vastava hoiatusteate kustutamisega.

Selgitus

Komisjoni tekst on veidi eksitav. Selgem on alustada selle isiku õigusega, kelle identiteeti kuritarvitati, taotleda andmete kustutamist kohe, kui ta seda soovib. Seejärel, kui sellist taotlust ei tehta, kustutatakse need andmed tavapäraselt koos vastava hoiatusteate kustutamisega.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ametis käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

1.  Ametis ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva määruse artiklis 29 osutatud asutuste poolt isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust 2016/679, kui ei kohaldata direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid.

2.  Käesoleva määruse alusel asutuste poolt isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust 2016/6799, välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide pädevad asutused kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid peaksid kohaldama isikuandmete töötlemise suhtes käesoleva määruse alusel riiklikud pädevad asutused, et tõkestada, uurida või avastada kuritegusid või võtta nende eest vastutusele, pöörata täitmisele kriminaalkaristusi või hoida ära avalikku julgeolekut ähvardavaid ohte.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Isikuandmete töötlemisele Europolis vastavalt käesoleva määruse artiklile 30 kohaldatakse määrust (EL) nr 2016/794.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui riiklikud pädevad asutused töötlevad andmeid eesmärgiga tõkestada, uurida või avastada kuritegusid või võtta nende eest vastutusele või pöörata täitmisele kriminaalkaristusi, sealhulgas võttes avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks kaitsemeetmeid, kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigus, ebatäpsete andmete parandamine ja ebaseaduslikult säilitatavate andmete kustutamine

Juurdepääsuõigus, ebatäpsete andmete parandamine ja piiramine ning ebaseaduslikult säilitatavate andmete kustutamine

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmesubjektid rakendavad oma õigust omada juurdepääsu nendega seotud SISi sisestatud andmetele ja lasta kõnealuseid andmeid parandada või kustutada vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus nad seda õigust kasutavad.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 15, 16, 17 ja 18 kohaldamist, on igal kolmanda riigi kodanikul õigus pääseda juurde andmetele, mida SISis tema kohta salvestatakse, ja selliseid andmeid omandada ning nõuda, et temaga seotud ebatäpsed andmed parandataks või neid täiendataks ja et ebaseaduslikult salvestatud andmed kustutataks ning andmete töötlemist piirataks.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Asjaomasel juhul kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680 artikleid 14–18.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sellistel juhtudel näevad liikmesriigid ette, et vastutav töötleja teavitab andmesubjekti põhjendamatu viivituseta kirjalikult mis tahes keeldumisest juurdepääsu võimaldada või juurdepääsu piiramisest, samuti juurdepääsu keelamise või piiramise põhjustest. Sellist teavet ei pea andma, kui selle andmine kahjustaks käesoleva lõike kohast eesmärki. Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja teavitab andmesubjekti tema võimalusest esitada kaebus järelevalveasutusele või kasutada õiguskaitsevahendit.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja dokumenteerib otsuse faktilised ja õiguslikud alused. See teave tehakse järelevalveasutustele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sellistel juhtudel võtavad liikmesriigid meetmeid tagamaks, et andmesubjekti õigusi võivad kasutada ka pädevad järelevalveasutused.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Asjaomast isikut teavitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 60 päeva pärast kuupäeva, mil isik juurdepääsu taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud.

5.  Asjaomast isikut teavitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 30 päeva pärast kuupäeva, mil isik juurdepääsu taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud, sõltumata sellest, kas isik on liidu territooriumil või mitte.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Asjaomast isikut teavitatakse järelmeetmetest, mis võetakse, kui ta rakendab oma õigust parandada ja kustutada andmeid, nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast kuupäeva, mil isik parandamist või kustutamist taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud.

6.  Asjaomast isikut teavitatakse järelmeetmetest, mis võetakse, kui ta rakendab oma õigust parandada ja kustutada andmeid ning piirata nende töötlemist, nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 60 päeva pärast kuupäeva, mil isik parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud. Isikut teavitatakse käesoleva lõike alusel, sõltumata sellest, kas ta on liidu territooriumil või mitte.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta on kooskõlas käesoleva määrusega sisestatud hoiatusteade, teavitatakse vastavalt direktiivi 95/46/ artiklitele 10 ja 11. See teave esitatakse kirjalikult koos sellise artikli 24 lõikes 1 osutatud siseriikliku otsuse koopiaga, mille alusel hoiatusteade sisestati, või viitega sellele otsusele.

1.  Kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta on kooskõlas käesoleva määrusega sisestatud hoiatusteade, teavitab hoiatusteate sisestanud liikmesriik võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 30 päeva pärast nende kohta hoiatusteate sisestamist vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklitele 13 ja 14 või direktiivi (EL) 2016/680 artiklitele 12 ja 13. See teave esitatakse kirjalikult koos sellise artikli 24 lõikes 1 osutatud siseriikliku otsuse koopiaga, mille alusel hoiatusteade sisestati, või viitega sellele otsusele.

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sellist teavet ei esitata,

2.  Sellist teavet ei esitata, kui siseriiklike õigusaktide kohaselt on võimalik piirata õigust teavet saada, eelkõige riigi julgeoleku, riigikaitse ja avaliku korra kaitseks ning kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

(f)  kui

 

i)  asjaomaselt kolmanda riigi kodanikult ei ole saadud isikuandmeid

 

ning

 

ii)  teabe esitamine osutub võimatuks või eeldaks ülemääraseid jõupingutusi;

 

(g)  kui asjaomasel kolmanda riigi kodanikul on see teave juba olemas;

 

(h)  kui siseriikliku õiguse kohaselt on võimalik piirata õigust teavet saada, eelkõige riikliku julgeoleku, riigikaitse ja avaliku julgeoleku kaitsmiseks ning kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks ja avastamiseks ning nende eest vastutusele võtmiseks.

 

(Punktide numeratsioon ei ole COM ettepaneku ingliskeelses versioonis korrektne)

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga isik võib esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses kompensatsiooni saamiseks.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 77–82 ning direktiivi (EL) 2016/680 artiklite 52–56 kohaldamist, võib iga isik esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi siseriiklike õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses töötlemise piirangu või kompensatsiooni saamiseks.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õiguskaitsevahendite toimimisest tervikliku ülevaate saamiseks palutakse riiklikel järelevalveasutustel töötada välja standardne statistikasüsteem, et anda igal aastal aru järgmise kohta:

Õiguskaitsevahendite toimimisest tervikliku ülevaate saamiseks töötavad riiklikud järelevalveasutused välja standardse statistikasüsteemi, et anda igal aastal aru järgmise kohta:

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vastutavale töötlejale esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise taotluste arv ning andmete parandamise või kustutamise juhtumite arv;

(c)  vastutavale töötlejale esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise või töötlemise piiramise taotluste arv ning andmete parandamise või kustutamise juhtumite arv;

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  riiklikule järelevalveasutusele esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise taotluste arv;

(d)  riiklikule järelevalveasutusele esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise või nende töötlemise piiramise taotluste arv;

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõik 3 – lõige 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  selliste kohtuasjade arv, kus kohus on teinud juhtumi mõne aspekti kohta otsuse taotleja kasuks;

(f)  selliste kohtuasjade arv, kus kohus on teinud juhtumi mõne aspekti kohta otsuse taotleja kasuks, ja selliste kohtuasjade arv, kus on saadud kompensatsiooni;

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et sõltumatu riiklik järelevalveasutus / sõltumatud riiklikud järelevalveasutused, mille iga liikmesriik on määranud ning millel on direktiivi (EL) 2016/680 VI peatükis või määruse (EL) 2016/679 VI peatükis osutatud volitused, teeb/teevad sõltumatult järelevalvet SISis sisalduvate isikuandmete tema territooriumil töötlemise ja tema territooriumilt edastamise õiguspärasuse ning täiendava teabe vahetamise ja edasise töötlemise üle.

1.  Iga liikmesriik tagab, et sõltumatud riiklikud järelevalveasutused, mille iga liikmesriik on määranud ning millel on direktiivi (EL) 2016/680 VI peatükis või määruse (EL) 2016/679 VI peatükis osutatud volitused, teeb/teevad sõltumatult järelevalvet SISis sisalduvate isikuandmete tema territooriumil töötlemise ja tema territooriumilt edastamise õiguspärasuse ning täiendava teabe vahetamise ja edasise töötlemise üle.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Siseriiklik järelevalveasutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega N.SISis toimuvate andmetöötlustoimingute audit. Auditit teeb riiklik järelevalveasutus või selle tellib riiklik järelevalveasutus otse sõltumatult andmekaitseaudiitorilt. Riiklik järelevalveasutus säilitab alati kontrolli sõltumatu audiitori tegevuse üle ja vastutab selle eest.

2.  Siseriiklikud järelevalveasutused tagavad, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega N.SISis toimuvate andmetöötlustoimingute audit. Auditit teevad riiklikud järelevalveasutused või selle tellivad riiklikud järelevalveasutused otse sõltumatult andmekaitseaudiitorilt. Riiklikud järelevalveasutused säilitavad alati kontrolli sõltumatu audiitori tegevuse üle ja vastutab selle eest.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikul järelevalveasutusel on piisavalt ressursse talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikel järelevalveasutustel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks. Nad tagavad, et riiklikel järelevalveasutustel on võimalik saada abi isikutelt, kellel on eksperditeadmisi biomeetriliste andmete kohta.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Järelevalve ameti üle

Järelevalve ametite üle

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et isikuandmete töötlemise toiminguid tehakse ametis vastavalt käesolevale määrusele. Seoses sellega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47 osutatud kohustusi ja õigusi.

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab ametis, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis ja Europolis tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute järelevalve eest ja selle tagamise eest, et neid toiminguid tehakse vastavalt käesolevale määrusele. Seoses sellega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47 osutatud kohustusi ja õigusi.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ameti tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, ametile, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. Ametile antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ameti, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Europoli tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, ametile, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. Ametile antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Euroopa andmekaitseinspektorile antakse piisavalt ressursse talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas abi isikutelt, kellel on biomeetriliste andmete alaseid eksperditeadmisi.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes mõlemad oma pädevuse piirides, teevad üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ja tagavad SISi koordineeritud järelevalve.

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes mõlemad oma pädevuse piirides, teevad üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd kooskõlas [uus määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta] artikliga [62].

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Iga kahe aasta tagant edastatakse määrusega (EL) 2016/679 asutatud andmekaitsenõukogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ühine tegevusaruanne koordineeritud järelevalve kohta.

4.  Igal aastal edastatakse määrusega (EL) 2016/679 asutatud andmekaitsenõukogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ühine tegevusaruanne koordineeritud järelevalve kohta.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

10. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VASTUTUS

VASTUTUS JA KARISTUSED

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik vastutab mis tahes kahju eest, mida on põhjustatud isikule N.SISi kasutamisega. See kehtib ka juhul, kui kahju on põhjustanud hoiatusteate sisestanud liikmesriik, kes on sisestanud faktiliselt ebaõigeid andmeid või säilitanud andmeid ebaseaduslikult.

1.  Iga liikmesriik ja eu-LISA vastutavad mis tahes materiaalse või mittemateriaalse kahju eest, mida on põhjustatud isikule ebaseadusliku töötlemise või käesoleva määrusega vastuolus oleva mis tahes teo tagajärjel või N.SISi kasutamisega. See kehtib ka juhul, kui kahju on põhjustanud hoiatusteate sisestanud liikmesriik, kes on sisestanud faktiliselt ebaõigeid andmeid või säilitanud andmeid ebaseaduslikult.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kõikidel isikutel või liikmesriikidel, kes on kandnud materiaalset või mittemateriaalset kahju mitteõiguspärase andmetöötlustoimingu või mis tahes käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada hüvitist kahju tekitamise eest vastutavalt liikmesriigilt või eu-LISALt, kui viimane on kahju tekitamise eest vastutav. Asjaomane liikmesriik või eu-LISA on vastutusest täielikult või osaliselt vabastatud, kui ta tõendab, et kahju põhjustanud sündmust ei saa tema süüks pidada. Liikmesriigile esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse kostja liikmesriigi õigusnormide kohaselt vastavalt määrusele (EL) 2016/679 ja direktiivile (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 53 a

 

Karistused

 

Liikmesriigid tagavad, et SISis säilitatavate andmete mis tahes töötlemise või täiendava teabe vahetuse suhtes, mis on käesoleva määrusega vastuolus, kohaldatakse siseriikliku õigusega ette nähtud karistusi. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning need hõlmavad haldus- ja kriminaalkaristusi.

 

Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tagavad, et kui nende töötajad või nende järelevalve all olevad rühmade liikmed, kellel on juurdepääs SISile, töötlevad SISi andmeid ja rikuvad sellega käesolevat määrust, kohaldab amet – või rühmade liikmete korral nende päritoluliikmesriik – neile distsiplinaarmeetmeid.

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet teeb päevast, kuist ja aastast statistikat, millest nähtub nii terviksüsteemi kui ka liikmesriikide lõikes kirjete arv hoiatusteate kategooria kohta, päringutabamuste arv hoiatusteate kategooria kohta aastas ja see, kui mitu korda SISis päringuid tehti ja mitu korda seda kasutati hoiatusteadete sisestamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks, sealhulgas statistika artiklis 26 osutatud konsulteerimismenetluse kohta. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. Iga-aastane statistikaaruanne avaldatakse.

3.  Amet teeb päevast, kuist ja aastast statistikat, millest nähtub nii terviksüsteemi kui ka liikmesriikide lõikes kirjete arv hoiatusteate kategooria kohta, päringutabamuste arv hoiatusteate kategooria kohta aastas ja see, kui mitu korda SISis päringuid tehti ja mitu korda seda kasutati hoiatusteadete sisestamiseks, täiendamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks, sealhulgas statistika artiklis 26 osutatud konsulteerimismenetluse kohta. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. Iga-aastane statistikaaruanne avaldatakse.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid, Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet esitavad ametile ja komisjonile teabe, mida on vaja lõigetes 7 ja 8 osutatud aruannete koostamiseks.

4.  Liikmesriigid, Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet esitavad ametile ja komisjonile teabe, mida on vaja lõigetes 3, 7 ja 8 osutatud aruannete koostamiseks.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Amet esitab liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile enda koostatud statistilisi aruandeid. Liidu õigusaktide rakendamise jälgimiseks võib komisjon paluda, et amet esitaks korrapäraselt või erakorraliselt täiendavaid spetsiifilisi statistikaaruandeid SISi toimimise või kasutamise ja SIRENE teabevahetuse kohta.

5.  Amet esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ning Euroopa Andmekaitseinspektorile enda koostatud statistilisi aruandeid ning nõudmise korral konkreetseid statistilisi aruandeid. Liidu õigusaktide rakendamise jälgimiseks võib komisjon paluda, et amet esitaks korrapäraselt või erakorraliselt täiendavaid spetsiifilisi statistikaaruandeid SISi toimimise või kasutamise ja SIRENE teabevahetuse kohta.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 6 – lõik l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõigete 35 ning artikli 15 lõike 5 kohaldamisel loob amet oma tehnilistes keskustes keskse andmehoidla, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 3 ning artikli 15 lõikes 5 osutatud teavet, mis ei võimalda isikute tuvastamist, ning võtab selle kasutusele ja hostib seda ning võimaldab komisjonil ja lõikes 5 osutatud ametitel saada asjakohaseid aruandeid ja statistikat. Amet annab liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile kesksele andmehoidlale sideinfrastruktuuri kaudu turvalise juurdepääsu ning üksnes aruandmise ja statistika tegemise eesmärgil kontrolli juurdepääsu ja spetsiifiliste kasutajaprofiilide üle.

Käesoleva artikli lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 15 lõike 5 kohaldamisel loob amet oma tehnilistes keskustes keskse andmehoidla, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 3 ning artikli 15 lõikes 5 osutatud teavet, mis ei võimalda isikute tuvastamist, ning võtab selle kasutusele ja hostib seda ning võimaldab komisjonil ja lõikes 5 osutatud ametitel saada asjakohaseid aruandeid ja statistikat. Nõudmise korral annab amet liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile keskse andmehoidla konkreetsetele andmekirjetele ja teabele sideinfrastruktuuri kaudu turvalise juurdepääsu ning üksnes aruandmise ja statistika tegemise eesmärgil kontrolli juurdepääsu ja spetsiifiliste kasutajaprofiilide üle.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kaks aastat pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel esitab amet Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb keskse SISi ja sideinfrastruktuuri tehnilist toimimist, sealhulgas nende turvalisust, ning täiendava teabe kahe- ja mitmepoolset vahetamist liikmesriikide vahel.

7.  Aasta pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel esitab amet Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb keskse SISi ja sideinfrastruktuuri tehnilist toimimist, sealhulgas selle turvalisust, sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi kasutuselevõtmist ning täiendava teabe kahe- ja mitmepoolset vahetamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kolm aastat pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga nelja aasta järel annab komisjon kesksele SISile ja liikmesriikidevahelisele täiendava teabe kahe- ja mitmepoolsele vahetamisele üldhinnangu. Kõnealuses üldhinnangus käsitletakse eesmärkidega võrreldes saavutatud tulemusi ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist keskse SISi suhtes, keskse SISi turvalisust ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

8.  Aasta pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel annab komisjon kesksele SISile ja liikmesriikidevahelisele täiendava teabe kahe- ja mitmepoolsele vahetamisele üldhinnangu. Kõnealuses üldhinnangus võetakse arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust, käsitletakse eesmärkidega võrreldes saavutatud tulemusi ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist keskse SISi suhtes, keskse SISi turvalisust ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Üldhinnang hõlmab ka sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi funktsiooni kasutuselevõttu ja teavituskampaaniaid, mida komisjon korraldab kooskõlas artikliga 19. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 54 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 8 lõikes 4, artikli 22 lõikes -1, artikli 27 lõikes 2a, artikli 28 lõikes 4 ja artikli 58 lõikes 2a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4, artikli 22 lõikes -1, artikli 27 lõikes 2a, artikli 28 lõikes 4 ja artikli 58 lõikes 2a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetele iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 8 lõike 4, artikli 22 lõike -1, artikli 27 lõike 2a, artikli 28 lõike 4 ning artikli 58 lõike 2a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seda kohaldatakse alates komisjoni kindlaks määratud kuupäevast pärast seda, kui

2.  Seda kohaldatakse alates ... [üks aasta pärast jõustumise kuupäeva], välja arvatud artikkel 5, artikli 8 lõige 4, artikli 9 lõige 1, artikli 15 lõiked 5 ja 6, artikli 20 lõiked 3 ja 4, artikli 22 lõiked -1 ja 2, artikli 27 lõige 2a, artikli 28 lõige 4, artikli 42 lõige 4, artikli 54 lõige 6, artikkel 54a, artikkel 55 ja artikli 58 lõige 2a, mida kohaldatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(a)  on vastu võetud vajalikud rakendusmeetmed;

 

(b)  liikmesriigid on komisjonile teatanud, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed SISi andmete töötlemiseks ja täiendava teabe vahetamiseks vastavalt käesolevale määrusele;

 

(c)  amet on teavitanud komisjoni kõigi CS-SISi ning CS-SISi ja N.SISi koostalitlusega seotud testimistegevuste lõpuleviimisest.

 

Selgitus

Sisestada tuleks kindlaksmääratud kohaldamise kuupäev, mida võib vajaduse korral siiski kohandada delegeeritud õigusaktiga (vaata lõike 2a muudatusettepanek tagapool). Vahepeal peaksid rakendusmeetmete ja delegeeritud õigusaktide jaoks vajalikud sätted olema vahetult kohaldatavad, nii et töö nende meetmetega võib alata kohe jõustumisel.

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 54 a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva muutmise kohta.


SELETUSKIRI

Taustteave

Schengeni infosüsteemi II (SIS II) praegune õigusraamistik jõustus, kuigi lepiti kokku 2006.-2007. aastaks, alles 9. aprillil 2013. aastal, kui SIS II süsteem oli valmis.

Nende tohutult kahetsusväärsete viivituste järel, millega kaasnes algselt arvatust kaheksa korda suurem investeering, on SIS II aga kujunenud Euroopa edulooks. Nagu nähtub komisjoni hindamisaruandest ja SIS II statistikast, on hoiatusteadete ja päringutabamuste arv pidevalt tõusnud.

Siiski on liikmesriikide poolel veel palju ära teha. Hinnang, mis on lisatud käesolevatele ettepanekutele, ning hinnangud ja soovitused Schengeni hindamismehhanismi kohta viitavad vahel tõsistele probleemidele seoses SIS II õigusraamistiku rakendamata jätmise või valesti rakendamisega. Need ulatuvad andmekvaliteedi probleemidest ja lõppkasutajate koolituse puudumisest kuni ebapiisava teabeni hoiatusteadete kohta ning viivitusteni pärast SIRENE büroode päringutabamust. See on eriti murettekitav seoses terrorismiga.

SISi hinnatakse korrapäraselt ja need uued ettepanekud koos muudatusettepanekutega käesolevas projektis kajastavad seda. Siiski kutsub raportöör liikmesriike üles kiirelt rakendama neile suunatud kõiki soovitusi ja võtma kõik meetmed, et täielikult kasutada SIS II-s pakutud funktsioone selle õigusraamistiku kohaselt ilma viivitamata.

Raportööri seisukoht uute ettepanekute kohta

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle, sest need tugevdavad SISi veelgi, rõhutades selle tõelist euroopalikku olemust, säilitades selle peamised tunnused ja tegeledes mõnede puudujääkidega riiklikul tasandil.

Siiski leiab raportöör, et olukorda on võimalik veelgi parandada, ja esitab käesolevas raporti projektis rida asjakohaseid muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekud võib koondada järgmistesse põhivaldkondadesse:

Struktuur

Raportöör on täielikult teadlik asjaolust, et tugevdada tuleb süsteemi struktuuri, et võimaldada toimetulekut järjest rohkemate sisestatud andmetega, eelkõige biomeetriliste andmetega, uute päringufunktsioonidega ja rohkemate kasutajatega. On selge, et Euroopa õiguskaitse ja piirialase suuremahulise põhilise IT-süsteemina peab see olema lõppkasutajate jaoks igal ajal kindlalt kättesaadav. Raportöör kahtleb aga, et komisjoni pakutud lahendus, mille kohaselt peab kõigil liikmesriikidel olema siseriiklik koopia, on õige tee. Parlament on alati olnud siseriiklike ja ka tehniliste koopiate suhtes skeptiline, peamiselt sellega seonduvate ohtude tõttu andmekaitsele ja andmeturbele. Sellegipoolest aktsepteeris parlament kompromissina – ja aktsepteerib siiani – et need liikmesriigid, kes soovivad omada siseriiklikke koopiaid, võivad neid omada. Ta ei saa aktsepteerida seda, et seda kohustust rakendatakse neile, kes ei soovi. Pärast SIS II õigusraamistikus kokkuleppele jõudmist tehti nõuetekohaselt toimiva kesksüsteemi nimel palju jõupingutusi ja rahalisi kulutusi. Raportöör usub kindlalt, et tuleks teha edasisi jõupingutusi, et tagada süsteemi pidev kättesaadavus sellel tasandil. Raportöör teeb seetõttu rida muudatusettepanekuid, mille eesmärk on parandada kesksüsteemi kättesaadavust ja võimsust lõppkasutajate jaoks. Eelkõige peaks CS-SIS sisaldama täiendavat koopiat ja varusüsteem peaks kogu aeg samaaegselt aktiivselt toimima. Samas vaimus tuleks tähelepanu pöörata SISi usaldusväärsusele ja turvalisusele, dubleerides kõik struktuuri võtmeelemendid, sealhulgas sideinfrastruktuuri. Lõpuks peaks eu-LISAst saama ainus sideinfrastruktuuri eest vastutav osapool.

Juurdepääs süsteemile

Komisjon teeb ettepaneku tagada reale Euroopa ametitele suuremad juurdepääsuvõimalused. Raportöör nõustub nende ettepanekutega, kuid on samas esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mille eesmärk on määrata täpsemalt kindlaks, viidates asjaomaste ametite olemasolevatele volitustele, asjaolud, mille alusel võimaldatakse SISi andmetele juurdepääs. Ta teeb ühtlasi ettepaneku suurendada sellega seonduvalt kaitsemeetmeid, olgu selleks eelnev koolitus, logimine ja järelevalve.

Raportöör usub kindlalt süsteemi lisaväärtusesse ja tunnistab vajadust tegeleda uute julgeolekuprobleemidega. Tagada nimelt juurdepääs kõikidele asjaomastele pädevatele siseriiklikele asutustele. See juurdepääs peaks aga olema sõltuv neile asutustele kohaldatavatest andmekaitse alastest õigusaktidest ja järelevalveasutuste võimalusest kontrollida õigusaktide nõuetekohast kohaldamist, sealhulgas Schengeni hindamismehhanismi kaudu.

Andmeturve

Võttes arvesse SISi sisestatud andmete laadi, peab andmeturve olema põhieesmärk. Raportöör tunnistab, et selles osas teevad suuri jõupingutusi eu-LISA ja liikmesriigid. Siiski peab Taanis aset leidnud välise teenuseosutaja kaudu SISi häkkimise juhtum olema meeldetuletus asjaomaste jõupingutuste suurendamiseks. Raportöör väljendab heameelt komisjoni kavandatavate turvaintsidente käsitlevate uute sätete üle. Ta teeb selle sätte kohta mõned muudatusettepanekud, eelkõige koostöö kohta erinevate institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Ta soovitab ühtlasi, võttes arvesse Taani juhtumit, et liikmesriigid ja eu-LISA peaksid tähelepanelikult jälgima töövõtjate tegevust. Lõpuks lisatakse kooskõlas muude suuremahuliste IT-süsteemidega mõned andmeturvet käsitlevad lisanõuded.

Andmekaitse

SISi andmekaitse on keeruline oma duaalse olemuse tõttu rände- ja õiguskaitsealase andmebaasina. Lisaks sellele kohaldatakse selle erinevate kasutajate suhtes Euroopa tasandil ja siseriiklikul tasandil paljusid sätteid. Tuleb siiski teha kõik jõupingutused, et tagada piisavad kaitsemeetmed, mis on ühtlasi piisavalt tugevad, et pidada vastu igapäevase kasutamise testile. Selle saavutamine, nagu ka selle edusammud, on otsustava tähtsusega süsteemi andmetervikluse ja legitiimsuse jaoks. Seetõttu tehakse mitmed muudatusettepanekud, mille põhieesmärk on täpsustada, millised on kohaldatavad eeskirjad. Lisaks sellele tugevdatakse mitmeid sätteid ja need viiakse suuremasse kooskõlla ELi andmekaitse raamistikuga.

Hoiatusteated sisenemise keelamiseks

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle nõuandemenetluse kohta, mida tuleb kasutada selleks, et vältida, et ühe ja sama kolmanda riigi kodaniku puhul kohaldatakse sisenemiskeeldu ning samal ajal on tal liikmesriigilt dokument, mis annab talle õiguse jääda. Raportöör toetab kõiki jõupingutusi liikmesriikide vahelise koostöö parandamiseks. Koostöö on võti Schengeni ala toimimiseks ilma sisepiirideta alana.

Raportöör mõistab aga hukka, et komisjon ei ole teinud mistahes jõupingutusi, et üritada ühtlustada kriteeriumeid, mida tuleb kohaldada hoiatusteate sisestamisele sisenemiskeelu eesmärgil Schengeni alale. Parlament on minevikus kutsunud üles suuremale ühtlustamisele, kui olid SIS II õigusraamistiku läbirääkimised. Kompromissina lisati järgmine läbivaatamisklausel:

„Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaldamise läbi kolm aastat pärast artikli 55 lõikes 2 osutatud kuupäeva. Kasutades oma algatusõigust vastavalt asutamislepingule, esitab komisjon selle läbivaatamise alusel vajalikud ettepanekud käesoleva artikli sätete muutmise kohta, et saavutada hoiatusteadete sisestamiskriteeriumide suurem ühtlustatus.”

Kahjuks oli komisjoni ainus sellega seonduv ettepanek see lõige tühistada.

Raportöör teeb seetõttu mõne muudatusettepaneku, mille eesmärk on suurem ühtlustatus. Lõpuks soovitab ta ühtlasi, et terrorismis süüdi mõistetud isikud tuleks sisestada sisenemiskeelu eesmärgil.

Uute sätete jõustumine

Schengeni ala on praegu pandud raskesse olukorda. Terrorism ja ränne on viinud pikemate kontrollideni sisepiiridel, tuues kaasa uusi väljakutseid, millega tuleb kiiresti tegeleda. Raportöör leiab seetõttu, et SIS on täna selleks võtmetähtsusega ja võib pakkuda lahendusi. Ettepanekud tuleks seetõttu vastu võtta võimalikult kiiresti, kuna me uuendame suurimat, kõige paremini rakendatud ja kõige rohkem kasutatud keskset Euroopa teabesüsteemi ning pakume seega konkreetseid ja koheseid lahendusi probleemidele, mis mõjutavad Euroopa kodanikke. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku, et uus õigusraamistik peab saama kohaldatavaks üks aasta pärast jõustumist. Tuleb sisestada kindlaksmääratud tähtaeg, et vältida pikki viivitusi, nagu SIS II õigusraamistiku puhul.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (26.7.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Arvamuse koostaja: Hilde Vautmans

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Kogutakse väga tundlikke biomeetrilisi andmeid. Arvestades andmete tundlikkust, peab nende kogumist ja kasutamist enne, kui otsustatakse need SISis registreerida, rangelt analüüsima. Biomeetrilised tunnused tuleks kehtestada ja nende suhtes tuleks esitada päring ainult teatavatel tingimustel, mis vastavad andmekaitse õigusraamistiku proportsionaalsuse nõudele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis käsitlevad riiklike asutustega konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi kodanikul on ühes liikmesriigis antud kehtiv elamisluba või muu luba või riigis viibimise õigus või ta võib selle saada ning muu liikmesriik kavatseb sisestada või on juba sisestanud asjaomase kolmanda riigi kodanikuga seoses hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. Seepärast on asjakohane näha ette kohustuslik ajakava lõpliku tulemuseni viivaks kiireks konsulteerimiseks, et tõkestada endast ohtu kujutavate isikute sisenemist Schengeni alale.

(21)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis käsitlevad riiklike asutustega konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi kodanikul on ühes liikmesriigis antud kehtiv elamisluba või muu luba või riigis viibimise õigus või ta võib selle saada ning muu liikmesriik kavatseb sisestada või on juba sisestanud asjaomase kolmanda riigi kodanikuga seoses hoiatusteate riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. Seepärast on asjakohane näha ette selged suunised ja kohustuslik ajakava lõpliku tulemuseni viivaks kiireks konsulteerimiseks, et tõkestada endast ohtu kujutavate isikute sisenemist Schengeni alale.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Käesoleva määruse kohaldamisel SISis töödeldavaid andmeid ei tohiks edastada kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele ega teha neile kättesaadavaks.

(26)  Käesoleva määruse kohaldamisel SISis töödeldavaid ja salvestatud andmeid ning volitatud ametiasutustele juba kättesaadavaks tehtud SISi andmeid ei tohiks edastada kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele ega teha neile kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42 a)  Kaitset vajavate kolmandate riikide kodanike, näiteks laste isikuandmete töötlemise puhul tuleks nõuda konkreetseid kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42 b)  Lastega seotud juhtumite korral tuleks käesoleva määruse kohaldamisel esikohale seada lapse huvid. Kui SISi on sisestatud last puudutavad andmed, võib neid kasutada üksnes kadunud laste juhtumite ennetamise, avastamise ja uurimisega seotud eesmärkidel ning lapse huvide kaitseks kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(42 c)  Kõik SISiga seoses võetavad meetmed peaksid olema kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Liikmesriigid peaksid kohaldama suuniseid, mille koostamise ja jälgimise eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu Varjupaigaamet ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning milles käsitletakse seadusliku aluseta riiki sisenenud kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede võtmise ja näokujutiste jäädvustamise üldist tava, tuginedes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti koostatud kontrollnimekirjale. Liikmesriigid peavad sõrmejälgede võtmise ja näokujutise jäädvustamise käigus alati austama alaealise väärikust ja füüsilist puutumatust. Liikmesriigid ei tohi kasutada alaealiste sõrmejälgede võtmiseks sunnimeetmeid.

Selgitus

Kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga tuleb lapsi alati kohelda inimlikult ja austusega viisil, mis arvestab nende vanusepõhiste vajadustega. Seega tuleb erilist tähelepanu pöörata alaealiste eriolukorrale. Esmajärjekorras tuleks alati arvesse võtta lapse huve.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 a)  Käesolevas määruses sisalduvad muudatusettepanekud või uued sätted ei tohiks tekitada tarbetuid takistusi liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda või parasjagu ühinevad Schengeni alaga.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt teavituskampaaniaid, mille käigus jagatakse üldsusele teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega tegevuspõhimõtted, mille alusel anda kodanikele SISi kohta üldist teavet.

Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt teavituskampaaniaid, mille käigus jagatakse üldsusele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikele, teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega tegevuspõhimõtted, mille alusel anda kodanikele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikele, SISi kohta üldist teavet.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(s)  isiku isikut tõendava dokumendi kategooria;

(s)  isiku praeguse või vana isikut tõendava dokumendi või muude dokumentide (mida ta kasutas seni mingi muu nimel all) kategooria;

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt u

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(u)  isiku isikut tõendava dokumendi number (numbrid);

(u)  isiku praeguse või vana isikut tõendava dokumendi või muude dokumentide (mida ta kasutas seni mingi muu nimel all) number (numbrid);

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selliste kolmandate riikide kodanike andmed, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise eesmärgil, sisestatakse SISi siseriikliku hoiatusteate alusel, mis põhineb pädeva haldus- või õigusasutuse poolt vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud korrale tehtud otsusel, mis on tehtud üksikjuhtumi hindamise alusel. Selliste otsuste peale kaebamine toimub siseriikliku õiguse kohaselt.

1.  Selliste kolmandate riikide kodanike andmed, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa andmata jätmise eesmärgil, sisestatakse SISi siseriikliku hoiatusteate alusel, põhineb pädeva haldus- või õigusasutuse poolt vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud korrale tehtud otsusel, milles järgitakse ne bis in idem põhimõtet ja mis on tehtud üksikjuhtumi hindamise alusel. Järgides täielikult määrust 2016/679, tagatakse tulemuslikud õiguskaitsevahendid ja selliste otsuste peale kaebamine ning õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ning neid kustutada, täiendada või kinnitada, sealhulgas kolmandate riikide kodanikele, kes ei ole ELi territooriumil.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 24 lõigete 2 ja 3 ning artikli 27 kohaldamisel võivad õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida kasutada oma siseriiklike õigusaktide kohaste ülesannete täitmiseks ka riiklikud õigusasutused, sealhulgas need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused.

2.  SISile peab olema juurdepääs ainult määratud asutuste volitatud töötajatel pärast asjakohase andmeturvalisuse ja andmekaitse alase koolituse läbimist. Artikli 24 lõigete 2 ja 3 ning artikli 27 kohaldamisel võivad õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida kasutada oma siseriiklike õigusaktide kohaste ülesannete täitmiseks ka riiklikud õigusasutused, sealhulgas need, kes vastutavad kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse esitamist, ning nende koordineerivad asutused.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmesubjektid rakendavad oma õigust omada juurdepääsu nendega seotud SISi sisestatud andmetele ja lasta kõnealuseid andmeid parandada või kustutada vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus nad seda õigust kasutavad.

1.  Andmesubjektid rakendavad oma õigust omada juurdepääsu nendega seotud SISi sisestatud andmetele ja lasta kõnealuseid andmeid parandada või kustutada vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus nad seda õigust kasutavad, olenemata sellest, kas andmesubjekt on ELi territooriumil.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga isik võib esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses kompensatsiooni saamiseks.

1.  Iga isik võib esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses kompensatsiooni saamiseks, olenemata sellest, kas ta on hagi esitamise ajal ELi territooriumil.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas

Viited

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.4.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Hilde Vautmans

15.5.2017

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

14

21

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas

Viited

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Parlamendile esitamise kuupäev

22.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Raportöörid:

       Nimetamise kuupäev

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Esitamise kuupäev

10.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika