Menettely : 2016/0408(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0347/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0347/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0412

MIETINTÖ     ***I
PDF 1183kWORD 163k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

(COM(2016)0882 – C8–0533/2017 – 2016/0408(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Carlos Coelho

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

(COM(2016)0882 – C8–0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0882),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0533/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0347/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  On välttämätöntä määrittää SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä alusta loppuun saakka, ja määritellä vastuualueet, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, tallentamista koskevat kriteerit, ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä.

(6)  On välttämätöntä määrittää SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä alusta loppuun saakka, ja määritellä vastuualueet, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, tallentamista koskevat kriteerit, kuulutusten poistamista koskevat säännöt, ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö sekä tarkemmat säännöt tietosuojasta ja tietojen käsittelystä.

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi säädettävä myös säännöistä, jotka koskevat SIS-järjestelmälle ominaisia tarpeettomia kuulutuksia ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tallentaa SIS-järjestelmään erityistietoja, jotka koskevat henkilön objektiivisia fyysisiä erityistuntomerkkejä, jotka eivät muutu. Nämä tiedot voivat koskea lävistysten, tatuointien, syntymämerkkien, arpien ynnä muiden kaltaisia tuntomerkkejä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a 9 artiklan mukaan SIS-järjestelmään tallennetuista tiedoista ei kuitenkaan saa käydä ilmi henkilöä koskevia arkaluonteisia tietoja, kuten etnisyys, uskonto, vammaisuus, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  SIS sisältää keskusjärjestelmän (Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, joissa on täydellinen tai osittainen kopio SIS-tietokannasta. Koska SIS-järjestelmä on tärkein tietojenvaihdon väline Euroopassa, on tarpeen varmistaa sen keskeytymätön toiminta sekä keskustasolla että kansallisella tasolla. Sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi luotava osittainen tai täydellinen kopio SIS-tietokannasta ja perustettava sille varajärjestelmä.

(7)  SIS sisältää keskusjärjestelmän (Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, joissa voi olla täydellinen tai osittainen kopio SIS-tietokannasta. Koska SIS-järjestelmä on tärkein tietojenvaihdon väline Euroopassa, on tarpeen varmistaa sen keskeytymätön toiminta sekä keskustasolla että kansallisella tasolla. Näin ollen SIS-keskusjärjestelmässä olisi oltava luotettava yhteinen varajärjestelmä (aktiivi–aktiivi-ratkaisu), jolla varmistetaan SIS-tietojen jatkuva saatavuus loppukäyttäjille keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmän mahdollisissa häiriöissä ja niiden päivitys- tai huoltotilanteissa. Tarvitaan merkittäviä investointeja, jotta voidaan vahvistaa ja parantaa keskusjärjestelmää, sen varajärjestelmiä ja viestinnän infrastruktuuria.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  On välttämätöntä pitää yllä käsikirjaa, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia tietoja voidaan vaihtaa.

(8)  On välttämätöntä pitää yllä käsikirjaa, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten edellyttämästä toiminnasta (SIRENE-käsikirja). Kansallisten viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja tehokkaasti. Terrorismirikoksia tai lapsia koskevissa kuulutuksissa SIRENE-toimistojen olisi toimittava välittömästi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta voidaan pitää yllä kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa tehokasta lisätietojen vaihtoa, on aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa määrittelemällä vaatimukset, jotka koskevat käytettävissä olevia resursseja, käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista saatuihin tiedusteluihin.

(9)  Jotta voidaan varmistaa kuulutuksissa määritettyjä toimia koskeva tehokas lisätietojen vaihto, on aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa määrittelemällä vaatimukset, jotka koskevat käytettävissä olevia resursseja, käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista saatuihin tiedusteluihin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jotta SIS-järjestelmän toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että loppukäyttäjät ja SIRENE-toimistojen henkilöstö saavat säännöllisesti koulutusta, myös tietoturvasta ja -suojasta. Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä kansallisen SIRENE-toimiston kanssa vahvistettava kansalliset vaatimukset koulutukselle, jota annetaan loppukäyttäjille tietojen laatua koskeviin periaatteisiin ja käytäntöihin tutustumista varten. Jäsenvaltioiden olisi kehotettava SIRENE-toimistojen henkilöstöä auttamaan kaikkien kuulutuksia tekevien viranomaisten koulutuksessa keskittyen tietojen laatuun ja SIS II -järjestelmän maksimaaliseen käyttöön. Koulutus olisi toteutettava SIRENE-kouluttajan käsikirjan mukaisesti. SIRENE-toimistojen olisi mahdollisuuksien mukaan järjestettävä henkilöstövaihtoja muiden SIRENE-toimistojen kanssa vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltioita kannustetaan ryhtymään asianmukaisiin toimiin, joilla vältetään taitojen ja kokemuksen katoaminen henkilöstön vaihtuessa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Virastolle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

(11)  Virastolle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä. SIS-järjestelmän tietojen laadun parantamiseksi viraston olisi tarjottava SIS-järjestelmän käyttöä koskevaa koulutusta myös kansallisille koulutuslaitoksille ja mahdollisuuksien mukaan SIRENE-toimistojen henkilöstölle ja loppukäyttäjille. Koulutuksessa olisi keskityttävä erityistoimiin, joilla parannetaan SIS-tietojen laatua.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta SIS-järjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin muuttopaineita ja rajaturvallisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, viraston olisi voitava kehittää korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää henkilötietoja.

(12)  Jotta SIS-järjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin muuttopaineita ja rajaturvallisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, viraston olisi voitava kehittää korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. Keskusrekisterissä säilytettävät tai keskusrekisterissä tuotetut tilastot eivät saisi sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/20011 a määritettyjä henkilötietoja.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  SIS-järjestelmään olisi sisällytettävä lisää tietoluokkia, jotta loppukäyttäjät voivat viipymättä tehdä kuulutuksen perusteella tietoon perustuvia päätöksiä. Sen vuoksi maahantulon ja maassa oleskelun epäämiseksi tehdyissä kuulutuksissa olisi oltava tietoa päätöksestä, johon kuulutus perustuu. Lisäksi tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien eri henkilöllisyyksien havaitsemiseksi kuulutukseen olisi sisällytettävä viittaus henkilötodistukseen tai -numeroon ja kyseisen asiakirjan jäljennös, jos sellainen on saatavilla.

(13)  SIS-järjestelmään olisi sisällytettävä lisää tietoluokkia, jotta loppukäyttäjät voivat viipymättä tehdä kuulutuksen perusteella tietoon perustuvia päätöksiä. Sen vuoksi maahantulon ja maassa oleskelun epäämiseksi tehdyissä kuulutuksissa olisi oltava tietoa päätöksestä, johon kuulutus perustuu. Lisäksi tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien eri henkilöllisyyksien havaitsemiseksi kuulutukseen olisi sisällytettävä viittaus henkilötodistukseen tai -numeroon ja kyseisen asiakirjan värillinen jäljennös, jos sellainen on saatavilla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  SIS-järjestelmässä olisi voitava käsitellä biometrisiä tietoja, joiden avulla kyseessä olevat henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti. SIS-järjestelmässä olisi myös voitava käsitellä niitä henkilöitä koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin (jotta vältyttäisiin virheellisten tunnistusten aiheuttamilta haitoilta). Tällöin olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, joihin tietoja saadaan lainmukaisesti käyttää.

(15)  SIS-järjestelmässä olisi voitava käsitellä biometrisiä tietoja, joiden avulla kyseessä olevat henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti. Valokuvien, kasvokuvien tai sormenjälkien tallentaminen ja käyttö eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen asetettuihin tavoitteisiin nähden, niiden on oltava sallittua unionin oikeudessa, kunnioitettava perusoikeuksia, myös lapsen etua, ja oltava SIS-säädöksissä, asetuksessa (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/6801 a vahvistettujen tietoturvasäännösten mukaisia. SIS-järjestelmässä olisi myös voitava käsitellä niitä henkilöitä koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin (jotta vältyttäisiin virheellisten tunnistusten aiheuttamilta haitoilta). Tällöin olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, joihin henkilötietoja saadaan lainmukaisesti käyttää.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä hakuja jäsenvaltion poliisi- tai maahanmuuttotietokannasta, he tekevät samalla haun myös SIS-järjestelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68044 4 artiklan mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden tuomaan haasteeseen.

(16)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä hakuja jäsenvaltion poliisi- tai maahanmuuttotietokannasta, he tekevät samalla haun myös SIS-järjestelmästä täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68044 4 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden tuomaan haasteeseen.

__________________

__________________

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä SIS-järjestelmässä kasvokuvia tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös auttaa varmistamaan rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus silloin, kun edellytetään tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista käyttämällä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen tekemisen olisi oltava pakollista, jos henkilön henkilöllisyydestä vallitsee epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana säännönmukaisia rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja automaattiporteilla.

(17)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset sormenjälkitietojen, valokuvien ja kasvokuvien käytölle tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä SIS-järjestelmässä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös auttaa varmistamaan rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus silloin, kun edellytetään tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista käyttämällä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen tekemisen olisi oltava pakollista, jos henkilön henkilöllisyyttä ei voida varmistaa muulla tavalla. Olisi oltava mahdollista tehdä sormenjälkihaku ennen uuden kuulutuksen tekemistä, jotta voidaan varmistaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä eri henkilöllisyydellä tai eri kuulutuksessa. Kasvokuvia olisi käytettävä tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana säännönmukaisia rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja automaattiporteilla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän käyttöönotto SIS-järjestelmässä täydentää nykyistä Prüm-mekanismia, joka koskee tiettyjen kansallisten DNA-tietokantojen ja sormenjälkien automaattisten tunnistusjärjestelmien rajatylittävää vastavuoroista online-käyttöä. Prüm-mekanismi mahdollistaa kansallisten sormenjälkien tunnistusjärjestelmien yhteenliittämisen niin, että kukin jäsenvaltio voi tehdä haun tarkistaakseen, tunnetaanko tietty rikoksentekijä, jonka sormenjäljet on löydetty, jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Prüm-mekanismilla tarkistetaan, onko sormenjälkien haltija tunnettu tiettynä ajankohtana. Näin ollen jos rikoksentekijä tunnistetaan jossakin jäsenvaltiossa myöhemmin, häntä ei välttämättä saada kiinni. SIS-sormenjälkihaun avulla rikoksentekijää voidaan etsiä aktiivisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Olisi oltava sallittua verrata rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä SIS-järjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen syyllistyneelle henkilölle. Vakavina rikoksina olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS46 tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja.

(18)  Olisi oltava sallittua verrata rikospaikalta löytyneitä täydellisiä tai epätäydellisiä sormenjälkiä tai kämmenjälkiä SIS-järjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen syyllistyneelle henkilölle edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, unionin tai kansainvälisen tietokannan avulla..

__________________

__________________

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta voidaan lisätä velvoittamalla tallentamaan SIS-järjestelmään kaikki maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat määrännet direktiivin 2008/115/EY47 mukaisia menettelyjä noudattaen, ja vahvistamalla yhteiset säännöt tällaisten kuulutusten tekemiselle laittomasti maassa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä sen jälkeen kun kolmannen maan kansalainen on poistunut Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus varmistaa maahantulokieltojen tehokas täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla ja estää siten paluu Schengen-alueelle.

(20)  Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta voidaan lisätä velvoittamalla tallentamaan SIS-järjestelmään kaikki maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat määrännet direktiivin 2008/115/EY47 mukaisia menettelyjä noudattaen, ja vahvistamalla yhteiset säännöt tällaisten kuulutusten tekemiselle laittomasti maassa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä sen jälkeen kun kolmannen maan kansalainen on poistunut Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus varmistaa maahantulokieltojen täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla ja estää siten paluu Schengen-alueelle.

_________________

_________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Perustelu

Sanamuotoa muutettu teknisistä syistä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava pakottavat säännökset, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kuulemista siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen on saanut tai hän voi saada yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja maahanmuuttoviranomaisille vakavaa epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista säätää velvoittava aikataulu nopeille kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, jotta uhkan muodostavat henkilöt eivät saa lupaa tulla Schengen-alueelle.

(21)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava pakottavat säännökset, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kuulemista siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen on saanut tai hän voi saada yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja maahanmuuttoviranomaisille vakavaa epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista säätää selkeät ohjeet ja velvoittava aikataulu nopeille kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, jotta ne, joilla on oikeus oleskella laillisesti unionissa, voivat tulla unioniin vaikeuksitta ja että niitä, joilla ei ole oikeutta tulla unioniin, estetään tekemästä niin.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen pitäisi pysyä neutraalina jäsenvaltioiden välisten keskustelujen tulosten osalta. Joissakin tapauksissa henkilölle annetaan oleskelulupa. Toisissa tapauksissa henkilölle voidaan antaa maahantulokielto.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollista rasitusta, jota viranomaisille aiheutuu henkilötietojen käsittelystä eri tarkoituksia varten, on aiheellista yhdenmukaistaa maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevien kuulutusten enimmäissäilytysaika direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen annettujen maahantulokieltojen enimmäispituuden kanssa. Sen vuoksi henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämisajan olisi oltava enintään viisi vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat kuulutukset olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämistä koskevien päätösten olisi perustuttava kattavaan yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä koskevien kuulutusten lukumäärästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu.

(23)  Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin erityistarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Sen vuoksi henkilöitä koskevien kuulutusten tarkistamisajan olisi oltava enintään kolme vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat kuulutukset olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti kolmen vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämistä koskevien päätösten olisi perustuttava kattavaan yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä koskevien kuulutusten lukumäärästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  SIS-kuulutuksen voimassaoloajan päättymispäivän tallentamiseen ja pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, jonka yhteydessä tarkastellaan, onko kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun kyseessä on terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS49 1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettu rikos, kolmansien maiden kansalaisista olisi aina tehtävä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, kun otetaan huomioon tällaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuva suuri uhka ja kielteiset kokonaisvaikutukset.

(24)  SIS-kuulutuksen voimassaoloajan päättymispäivän tallentamiseen ja pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, jonka yhteydessä tarkastellaan, onko kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun kyseessä on direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitettu rikos, kolmansien maiden kansalaisista olisi tiettyjen ehtojen täyttyessä tehtävä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, kun otetaan huomioon tällaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuva suuri uhka ja kielteiset kokonaisvaikutukset. Tätä tehtäessä olisi otettava huomioon yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat mahdolliset uhat ja noudatettava kansainvälisen oikeuden velvoitteita, joista mainittakoon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus sekä pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus.

__________________

 

49 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  SIS-järjestelmän tietojen eheys on ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa tietojen koko käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen turvallisuusvaatimusten olisi sidottava tietojen käsittelyyn osallistuvia viranomaisia, joiden olisi myös sovellettava häiriöiden raportointia koskevaa yhtenäistä menettelyä.

(25)  SIS-järjestelmän tietojen eheys on ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa tietojen koko käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen turvallisuusvaatimusten olisi sidottava tietojen käsittelyyn osallistuvia viranomaisia, jotka on asianmukaisesti koulutettu tätä tarkoitusta varten, joiden olisi sovellettava häiriöiden raportointia koskevaa yhtenäistä menettelyä ja joille olisi tiedotettava kaikista asiaan liittyvistä rikoksista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

(26)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ja niihin liittyviä, tämän asetuksen nojalla vaihdettuja lisätietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jotta voidaan tehostaa maahanmuuttoviranomaisten toimintaa niiden päättäessä kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta tulla jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä sekä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta, niille on aiheellista myöntää pääsy SIS-järjestelmään tämän asetuksen nojalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jäsenvaltioiden viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 2016/680. Henkilötietojen käsittelyyn, jota unionin toimielimet ja elimet suorittavat tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200152. Direktiivin (EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679 ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä asetuksessa. Europolin suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta annettua asetusta (EU) 2016/79453 (Europol-asetus).

(28)  Jäsenvaltioiden viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 paitsi, jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset toteuttavat kyseisen käsittelyn rikosten estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelemiseksi.

__________________

__________________

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 25.5.2016, s. 53).

 

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosten estämistä, paljastamista, tutkimista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua varten, olisi sovellettava kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vain nimetyillä viranomaisilla, jotka ovat vastuussa terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten estämisestä, paljastamisesta tai tutkimisesta ja joiden jäsenvaltiot voivat taata noudattavan kaikkia tämän asetuksen ja direktiivin (EU) 2016/680 säännöksiä sellaisina kuin ne on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä tavalla, jonka toimivaltaiset viranomaiset, muun muassa direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu valvontaviranomainen, voivat tarkistaa ja joiden tämän asetuksen soveltaminen arvioidaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/20131 a nojalla perustetulla mekanismilla, olisi oltava oikeus tutustua SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 259, 6.11.2013, s. 27).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  Henkilötietojen käsittelyyn, jota unionin toimielimet ja elimet suorittavat tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

 

__________________

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794 1 a olisi sovellettava Europolin tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 25.5.2016, s. 53).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 d)  Direktiivin (EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679, asetuksen (EU) 2016/794 ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä asetuksessa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Riippumattomien kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden tämän asetuksen yhteydessä suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Olisi vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, ja tämän jälkeiset oikeussuojakeinot kansallisissa tuomioistuimissa sekä tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja.

(31)  Asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti perustettujen riippumattomien kansallisten valvontaviranomaisten (valvontaviranomaisten) olisi valvottava jäsenvaltioiden tämän asetuksen yhteydessä suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien lisätietojen vaihto, ja niille olisi myönnettävä riittävästi varoja tämän tehtävän hoitamiseksi. Olisi vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne sekä rajoittaa niiden käsittelyä, ja tämän jälkeiset oikeussuojakeinot kansallisissa tuomioistuimissa sekä tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava unionin toimielinten ja elinten toimia tämän asetuksen mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä keskinäistä yhteistyötä SIS-järjestelmän valvonnassa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä terrorismin ja vakavan rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On asianmukaista antaa Europolille pääsy tässä asetuksessa määriteltyihin kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti ihmisten salakuljetusta tutkivaan eurooppalaiseen keskukseen. Europolin yhteydessä toimivalla ihmisten salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella keskuksella on tärkeä strateginen rooli torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen avustamista, joten sen olisi päästävä tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, joilta on evätty maahantulo jäsenvaltion alueelle ja oleskelu siellä joko rikosoikeudellisin perustein tai maahantulon ja oleskelun edellytysten täyttymättä jäämisen vuoksi.

(33)  Asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä terrorismin ja vakavan rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On asianmukaista antaa Europolille pääsy tässä asetuksessa määriteltyihin kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti ihmisten salakuljetusta tutkivaan eurooppalaiseen keskukseen.

Perustelu

Ei ole selvää, millä perusteella komissio olettaa, että henkilöt, joille on määrätty maahantulokielto, liittyvät laittoman muuttoliikkeen järjestämiseen. Tällaista profilointia ei pitäisi tukea.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Jotta voitaisiin korjata puutteet terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden liikkumisen seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava Europolin kanssa tietoja terrorismiin liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin yhteydessä toimiva Euroopan terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, onko Europolin tietokannoissa käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota korkealaatuisia analyysejä, jotka edistäisivät terroristiverkostojen hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan niiden iskujen estämistä.

(34)  Jotta voitaisiin korjata puutteet terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden liikkumisen seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava Europolin kanssa tietoja terrorismiin liittyvästä toiminnasta sekä osumista, niihin liittyvistä tiedoista ja tietoja siitä, ettei aiottuja toimia voida toteuttaa. Tällainen tietojen jakaminen olisi toteutettava asetuksessa (EU) 2016/679, direktiivissä (EU) 2016/680 ja asetuksessa (EU) 2016/794 vahvistettujen sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen käsittelystä ja lataamisesta, jotta mahdollistetaan SIS-järjestelmän mahdollisimman kattava käyttö, edellyttäen, että tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä tietosuojavaatimuksia noudatetaan. Jos Europolin SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

(35)  Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen käsittelystä ja lataamisesta, jotta mahdollistetaan SIS-järjestelmän mahdollisimman kattava käyttö, edellyttäen, että tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä tietosuojavaatimuksia noudatetaan. Jos Europolin SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/162454 säädetään, että tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenet tai Euroopan raja- ja merivartioviraston palveluksessa olevien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat unionin virastot, erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto ja Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien osana myös asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden unionin virastojen henkilöstöön. Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien mukanaolon tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Euroopan raja- ja merivartioryhmille, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmille sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmille osoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä käyttöliittymää, josta on yhteys SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen vuoksi asiasta olisi ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä voivat seurata tapausta.

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/162454 säädetään, että tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen, Euroopan raja- ja merivartioviraston palveluksessa olevien ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat unionin virastot, erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto ja Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien osana myös asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden unionin virastojen henkilöstöön. Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien mukanaolon tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määritellyille ryhmille sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmille osoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä käyttöliittymää, josta on yhteys SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen vuoksi asiasta olisi ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä voivat seurata tapausta.

_________________

_________________

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen. SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tehdyt kuulutukset, erityisesti kuulutukset, jotka koskevat maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä, ovat olennaisia tietoja arvioitaessa mahdollisia ulkorajoihin vaikuttavia uhkia, minkä vuoksi niiden olisi oltava saatavilla Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtävänä olevan riskianalyysin laatimista varten. Euroopan raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen riskianalyysiin liittyvien tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään. Lisäksi komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia SIS-järjestelmästä suorittaakseen matkustuslupaa koskevien hakemusten arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään muun muassa sen tarkistamista, onko matkustuslupaa hakevasta kolmannen maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. Tätä varten myös Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluvalla ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskeviin kuulutusluokkiin, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus tai joihin sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää pääsy jäsenvaltioihin tai kauttakulku jäsenvaltioiden kautta.

[(37)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa .../... EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta esitetään, että Euroopan raja- ja merivartiovirastoon perustettu ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia SIS-järjestelmästä suorittaakseen matkustuslupaa koskevien hakemusten arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään muun muassa sen tarkistamista, onko matkustuslupaa hakevasta kolmannen maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. Tätä varten myös Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluvalla ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on ehdottomasti tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskeviin kuulutusluokkiin, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus tai joihin sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää pääsy jäsenvaltioihin tai kauttakulku jäsenvaltioiden kautta.]

__________________

 

55 COM (2016)0731 final.

 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tämän asetuksen säännöksillä ei voida kattaa tyhjentävästi eräitä SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka koskevat tietojen tallentamista, päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen laatu, biometrisiin tunnisteisiin liittyvät hakusäännöt sekä säännöt, jotka koskevat kuulutusten yhteensopivuutta ja ensisijaisjärjestystä, liputuksen lisäämistä, kuulutusten välisiä linkkejä, kuulutusten voimassaolon päättymispäivän määrittämistä ja lisätietojen vaihtamista. Näitä osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. Kuulutusten hakemista koskevissa teknisissä säännöissä olisi otettava huomioon kansallisten sovellusten moitteeton toiminta.

(38)  Tämän asetuksen säännöksillä ei voida kattaa tyhjentävästi eräitä SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka koskevat tietojen tallentamista, päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen laatu, liputuksen lisäämistä ja kuulutusten välisiä linkkejä. Näitä osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. Kuulutusten hakemista koskevissa teknisissä säännöissä olisi otettava huomioon kansallisten sovellusten moitteeton toiminta.

Perustelu

Tarkistuksella tavoitellaan johdonmukaisuutta jäljempänä esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Tämän asetuksen asianmukainen soveltaminen on kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaista ja välttämätöntä Schengenin alueen pitämiseksi alueena, jolla ei tehdä sisäisiä rajatarkastuksia. Jotta tämän asetuksen asianmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa voidaan varmistaa, on erittäin tärkeää toteuttaa asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustettuun mekanismiin kuuluvat arvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi siksi käsiteltävä ripeästi kaikki niille annetut suositukset. Jos suosituksia ei noudateta, komission olisi käytettävä perussopimuksissa vahvistettua toimivaltaansa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Avoimuuden varmistamiseksi viraston olisi esitettävä kahden vuoden välein kertomus keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä lisätietojen vaihdosta. Komission olisi esitettävä yleinen arviointi neljän vuoden välein.

(40)  Avoimuuden varmistamiseksi viraston olisi esitettävä vuoden kuluttua SIS-järjestelmän käyttöönotosta kertomus keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä lisätietojen vaihdosta. Komission olisi esitettävä yleinen arviointi kahden vuoden välein.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  SIS-järjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä

 

– lisätietojen vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältävän käsikirjan (SIRENE-käsikirja) hyväksymisestä;

 

– vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta biometriset tunnisteet voidaan tallentaa SIS-järjestelmään;

 

– sellaisen menettelyn hyväksymisestä, jossa nimetään jäsenvaltio, joka on vastuussa kuulutuksen tekemisestä niistä kolmansien maiden kansalaisista, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä;

 

– valokuvien ja kasvokuvien käyttämisestä henkilöiden tunnistamiseksi; ja

 

– tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää koskevista muutoksista.

 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

____________________

 

1 a   EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tällä asetuksella pyritään varmistamaan turvallinen ympäristö kaikille Euroopan unionin alueella asuville henkilöille ja laittomien muuttajien suojaaminen hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta mahdollistamalla heidän tunnistamisensa; tässä yhteydessä noudatetaan täysimääräisesti henkilötietojen suojaa.

(42)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tässä asetuksessa olisi kunnioitettava kaikilta osin henkilötietojen suojaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti ja pyrittävä varmistamaan turvallinen ympäristö kaikille Euroopan unionin alueella asuville henkilöille ja laittomien muuttajien suojaaminen hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta. Lapsia koskevissa tapauksissa lapsen etu on aina asetettava etusijalle.

Perustelu

Kielellinen tarkistus, jonka tarkoituksena on toistaa henkilötietojen suojaamisen välttämättömyys, sillä se on perusoikeus. Virkkeen viimeinen osa on epäselvä ja harhaanjohtava.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a)  Kaikkien SIS-järjestelmää koskevien toimenpiteiden olisi oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston yhdessä laatimia ja valvomia suuntaviivoja yhteisistä käytännöistä, joita sovelletaan otettaessa laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkiä ja kasvokuvia ja jotka perustuvat Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimaan tarkistuslistaan. Jäsenvaltioiden olisi sormenjälkien ja kasvokuvan ottamisen yhteydessä kunnioitettava aina alaikäisen ihmisarvoa ja fyysistä koskemattomuutta. Jäsenvaltiot eivät saisi käyttää pakkokeinoja alaikäisten sormenjälkien ottamisessa.

Perustelu

Lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti lapsia on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittavasti ja siten, että otetaan huomioon heidän ikäänsä liittyvät tarpeet. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisten erityistilanteeseen. Lapsen etu on aina asetettava etusijalle.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa annetun neuvoston päätöksen 2010/365/EU66 kanssa.

(49)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, jonka tulisi johtaa Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa annetun neuvoston päätöksen 2010/365/EU66 muuttamiseen, jotta kyseiset jäsenvaltiot voisivat soveltaa ja panna täytäntöön tämän asetuksen säännöksiä täysimääräisesti.

_________________

_________________

66 EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17.

66 UVL L 166, 1.7.2010, s. 17.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...],

(53)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 3 päivänä toukokuuta 2017,

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a)  Tämän asetuksen tarkistamisella tai uusilla säännöksillä ei saa luoda tarpeettomia esteitä niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liittymässä tai liittyvät jatkossa Schengen-alueeseen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Soveltamisala

Kohde

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä asetuksessa säädetään myös SIS-järjestelmän teknisestä rakenteesta, jäsenvaltioiden ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston velvollisuuksista sekä yleisestä tietojenkäsittelystä, asianomaisten henkilöiden oikeuksista ja korvausvastuusta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Perustelu

Korjataan virhe englanninkielisessä tekstissä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, että SIS-järjestelmään tallennetaan joukko tietoja, mukaan luettuina 22 artiklassa tarkoitettuja biometrisiä tunnisteita, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tietyn toimenpiteen toteuttamiseksi;

a)  ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, että SIS-järjestelmään tallennetaan joukko tietoja, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tietyn toimenpiteen toteuttamiseksi;

Perustelu

Kuulutuksen määritelmässä ei ole tarpeen ilmoittaa yhtä tietotyyppiä, joka voi sisältyä kuulutukseen. Sitä, mitä tietoja kuulutukseen sisältyy, käsitellään tietoluokkia koskevassa 20 artiklassa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita vaihdetaan, a)

b)  ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita SIRENE-toimistot vaihtavat,

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja;

e)  ’henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tämän määritelmän mukaan tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’peitenimellä’ tarkoitetaan keksittyä henkilöllisyyttä, jota muilla nimillä tunnettu henkilö käyttää;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilönumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Poistetaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’henkilötietojen käsittelyllä’ tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä tai niihin kirjautumista, tietojen järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, muokkaamista tai muuttamista, hakua, tietoihin tutustumista tai niiden käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,

g)  ’henkilötietojen käsittelyllä’ tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista tai niihin kirjautumista, tietojen järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, tietoihin tutustumista tai niiden käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,

Perustelu

Komission ehdotuksessa korvataan neuvoston nykyisen SIS II -päätöksen ilmaisu ”tallentaminen” (englanniksi ”recording”) ilmaisulla ”niihin kirjautuminen”. On asianmukaista lisätä käsittelyä koskevien toimien luetteloon ”niihin kirjautuminen”, mutta myös ”tallentaminen” olisi säilytettävä kyseisessä luettelossa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  haussa löytyy kuulutus, jonka toinen jäsenvaltio on tehnyt SIS-järjestelmässä,

2)  haku paljastaa, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen SIS-järjestelmässä,

Perustelu

”Osuma” voidaan saada myös, jos käyttäjän jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  ’biometrisillä tunnisteilla’ tarkoitetaan luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin liittyvällä erityisellä teknisellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten kasvokuvia ja sormenjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  ’sormenjälkitiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat sormen- ja kämmenjälkiä, joiden ainutlaatuisuus ja joihin sisältyvät vertailupisteet mahdollistavat henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi tehtävät tarkat ja kumoamattomat vertailut;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

 

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  ’kasvokuvalla’ tarkoitetaan digitaalista kasvokuvaa, jossa kuvan resoluutio ja laatu ovat riittäviä käytettäväksi biometrisessa tunnistuksessa;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS68 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuja rikoksia;

Poistetaan.

_________________

 

68 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS69 1–4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja.

p)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan direktiivin (EU) 2017/541 3–12 ja 14 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

__________________

 

69 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kunkin jäsenvaltion kansallinen tietojärjestelmä, jäljempänä ’N.SIS-järjestelmä’, joka sisältää SIS-keskusjärjestelmään yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät. N.SIS-järjestelmään voi sisältyä tiedosto, jäljempänä ’kansallinen kopio’, joka sisältää täydellisen tai osittaisen kopion SIS-tietokannasta ja N.SIS-järjestelmän varajärjestelmän; N.SIS-järjestelmää ja sen varajärjestelmää voidaan käyttää samanaikaisesti, jotta varmistetaan keskeytymätön saatavuus loppukäyttäjille;

b)  kunkin jäsenvaltion kansallinen tietojärjestelmä, jäljempänä ’N.SIS-järjestelmä’, joka sisältää SIS-keskusjärjestelmään yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät. N.SIS-järjestelmään saattaa sisältyä tiedosto, jäljempänä ’kansallinen kopio’, joka sisältää täydellisen tai osittaisen kopion SIS-tietokannasta ja N.SIS-järjestelmän varajärjestelmän; N.SIS-järjestelmää ja sen varajärjestelmää voidaan käyttää samanaikaisesti, jotta varmistetaan keskeytymätön saatavuus loppukäyttäjille;

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa hankkimaan kansallista kopiota järjestelmän saatavuuden varmistamiseksi, koska se voi aiheuttaa tietoturvariskin. Täydellisen saatavuuden takaamiseksi keskustasolla olisi suosittava muita ratkaisuja.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

SIS-järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden varmistamiseksi on kehitettävä edelleen viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää. Tätä viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

SIS-järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden varmistamiseksi saatavilla olisi oltava toinen viestintäinfrastruktuuri, jota käytetään, jos pääviestintäinfrastruktuurissa on ongelmia.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  SIS-järjestelmän tietoja tallennetaan, päivitetään ja haetaan eri N.SIS-järjestelmien kautta. Täydellistä tai osittaista kansallista kopiota voidaan käyttää automaattisten hakujen suorittamiseen kunkin tällaista kopiota käyttävän jäsenvaltion alueella. Osittaisen kansallisen kopion on sisällettävä vähintään tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdan a–v alakohdassa tarkoitetut tiedot. Muiden jäsenvaltioiden N.SIS-järjestelmien tiedostoihin ei saa olla mahdollisuutta tehdä hakuja.

2.  SIS-järjestelmän tietoja tallennetaan, päivitetään, poistetaan ja haetaan eri N.SIS-järjestelmien kautta.

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa hankkimaan kansallista kopiota järjestelmän saatavuuden varmistamiseksi, koska se voi aiheuttaa tietoturvariskin. Täydellisen saatavuuden takaamiseksi keskustasolla olisi suosittava muita ratkaisuja.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  CS-SIS-keskus huolehtii teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä, ja sillä on varakeskus, joka voi huolehtia kaikista pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika. CS-SIS-keskus ja sen varakeskus sijaitsevat asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston, jäljempänä ’virasto’, kahdessa teknisessä toimipaikassa. CS-SIS-keskukseen ja sen varakeskukseen voidaan tallentaa SIS-tietokannan ylimääräinen kopio, ja niitä voidaan käyttää aktiivisesti yhtä aikaa edellyttäen, että kumpikin niistä kykenee käsittelemään kaikki SIS-kuulutuksiin liittyvät tapahtumat.

3.  CS-SIS-keskus huolehtii teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä, ja sillä on varakeskus, joka voi huolehtia kaikista pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika. CS-SIS-keskus ja sen varakeskus sijaitsevat asetuksella (EU) N:o 1077/201170 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston, jäljempänä ’virasto’, teknisessä toimipaikassa. CS-SIS-keskukseen ja sen varakeskukseen tallennetaan SIS-tietokannan ylimääräinen kopio, ja niitä käytetään aktiivisesti yhtä aikaa edellyttäen, että kumpikin niistä kykenee käsittelemään kaikki SIS-kuulutuksiin liittyvät tapahtumat.

__________________

__________________

70 Perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

70 Perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Perustelu

Keskustason ratkaisuja olisi edistettävä, jotta SIS-järjestelmän keskeytymätön käytettävyys voidaan turvata myös tulevaisuudessa, kun tietoja ja käyttäjiä on enemmän. Lisäkopion lisäksi olisi otettava käyttöön aktiivinen ratkaisu. Viraston ei pitäisi rajoittua nykyiseen kahteen tekniseen toimipaikkaan, jos ratkaisu edellyttää toisen paikan käyttöä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  CS-SIS-keskus tarjoaa tarvittavat palvelut SIS-järjestelmän tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, mukaan lukien hakujen tekeminen SIS-tietokannasta. CS-SIS-keskus huolehtii

4.  CS-SIS-keskus tarjoaa tarvittavat palvelut SIS-järjestelmän tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, mukaan lukien hakujen tekeminen SIS-tietokannasta. CS-SIS-keskus huolehtii kansallista kopiota käyttävien jäsenvaltioiden puolesta

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa N.SIS-järjestelmän jatkuva toiminta, sen yhdistäminen NI-SIS-liittymään ja SIS-tietojen keskeytymätön käytettävyys loppukäyttäjille.

Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa N.SIS-järjestelmän jatkuva toiminta ja sen yhdistäminen NI-SIS-liittymään.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kunkin jäsenvaltion on vastattava SIS-järjestelmän keskeytymättömästä käytettävyydestä loppukäyttäjille, erityisesti perustamalla kaksinkertainen yhteys NI-SIS-liittymään.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa välityksellä.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä kuulutukset kaikkien saatavilla olevien, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen perusteella ja toimitettava kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa välityksellä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jäljempänä ’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa toiminnassa oleva kansallinen viranomainen, jäljempänä ’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti. SIRENE-toimisto toimii jäsenvaltioiden keskitettynä yhteyspisteenä ja vastaa kuulutuksia koskevien lisätietojen vaihdosta ja mahdollistaa asianmukaisten toimien toteuttamisen sen jälkeen, kun henkilöitä tai esineitä koskevat kuulutukset on rekisteröity SIS-järjestelmään ja kyseiset henkilöt tai esineet löydetty osuman ansiosta.

Perustelu

SIRENE-toimistojen rakenteen ja tehtävien yksityiskohdista on jo säädetty SIRENE-käsikirjasta ja muista toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteistä 26. helmikuuta 2013 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lisätietoja vaihdetaan SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva saatavuus ja vaihto. Jollei viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja teknisiä keinoja.

1.  Lisätietoja vaihdetaan SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva, oikea-aikainen ja tehokas saatavuus ja vaihto. Jollei viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, jäsenvaltioiden on käytettävä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää. Viimeisenä keinona lisätietojen vaihtoon voidaan käyttää muita asianmukaisesti suojattuja teknisiä keinoja, kuten SIENAa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIRENE-toimistojen on suoritettava tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti, erityisesti vastaamalla pyyntöön mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

3.  SIRENE-toimistojen on suoritettava tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti, erityisesti vastaamalla lisätietopyyntöön kattavasti, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Asetuksen [poliisiyhteistyö] 32 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja terrorismirikoksia ja lapsia koskevissa kuulutuksissa SIRENE-toimistojen on ryhdyttävä toimiin välittömästi.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sellaisiin SIRENE-lomakkeisiin, jotka SIRENE-toimiston on käsiteltävä mahdollisimman kiireellisesti, voidaan merkitä ilmaisu ”URGENT” (kiireellinen) sekä kiireellisyyden syy.

Perustelu

SIRENE-käsikirjan säännös.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yksityiskohtaiset säännöt lisätietojen vaihdosta vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti käsikirjan, jäljempänä ’SIRENE-käsikirja’, muodossa.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 54 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös lisätietojen vaihdon yksityiskohtaiset säännöt sisältävän käsikirjan (SIRENE-käsikirja) hyväksymisestä.

Perustelu

Nykyisen käsikirjan ja SIS II -järjestelmän oikeudellisen kehyksen perusteella SIRENE‑käsikirja olisi hyväksyttävä delegoituna säädöksenä, koska osittain sillä pikemminkin täydennetään perussäädöksiä kuin pannaan niitä täytäntöön. Esimerkkinä voidaan mainita käsikirjan vaatimus siitä, että osumista on raportoitava ”välittömästi”, jos kyse on mahdollisista ”vakavista turvallisuusuhista”, kun taas asetuksessa edellytetään sen tapahtuvan ”mahdollisimman pian”. Käsikirjan (EUVL L 44, 18.2.2015) johdanto-osan 6 kappaleessa jopa todetaan, että ”On välttämätöntä vahvistaa uusi nopeutettu menettely tietojen vaihtamiseksi kuulutuksista salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia varten [...]”

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla varmistettava, että kansalliseen kopioon tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen automaattisten päivitysten avulla samat ja yhdenmukaiset SIS-tietokannan kanssa ja että niiden kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin SIS-tietokannassa suoritettu haku. Loppukäyttäjien on saatava tarvittavat tiedot tehtäviensä suorittamiseksi, erityisesti kaikki rekisteröidyn tunnistamiseen ja pyydetyn toimenpiteen suorittamiseen tarvittavat tiedot.

2.  Jäsenvaltioiden on CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla varmistettava, että jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti laatimaan kansalliseen kopioon tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen automaattisten päivitysten avulla samat ja yhdenmukaiset SIS-tietokannan kanssa ja että niiden vapaaehtoiseen kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin SIS-tietokannassa suoritettu haku. Jos se on mahdollista, loppukäyttäjien on saatava tarvittavat tiedot tehtäviensä suorittamiseksi, erityisesti ja tarvittaessa kaikki käytettävissä olevat tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa rekisteröity ja toteuttaa vaadittavat toimet.

Perustelu

Kaikki kuulutuksen kohteena olevia henkilöitä koskevat tiedot eivät ole jäsenvaltioiden saatavilla. Määrittelemättömän velvoitteen asettaminen sellaisten tietojen tarjoamisesta loppukäyttäjälle, jotka eivät ehkä ole saatavilla, on kuormittavaa ja epäloogista. On myös epäselvää, ketä tämä velvoite koskee.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustetun mekanismin osana suoritetaan säännöllisiä testauksia, joilla tarkistetaan kansallisten kopioiden tekninen ja toiminnallinen yhteensopivuus ja erityisesti se, saadaanko kansallisissa kopioissa tehdyistä hauista samanlaisia tuloksia kuin SIS-tietokannan hauista.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden käytön valvonta);

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteistoa ja laitteita (laitteisto, laitteiden käytön valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta);

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  estää tietojen luvaton käsittely SIS-järjestelmässä ja siinä käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen (tietojen käsittelyn valvonta);

Perustelu

Eurodac-asetuksen 34 artiklan säännös.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  varmistaa, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy SIS-järjestelmään tai tietojenkäsittelylaitteisiin, laativat profiilit, joissa kuvataan niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, ja toimittavat kyseiset profiilit pyynnöstä viipymättä 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille (henkilöstöprofiilit);

g)  varmistaa, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy SIS-järjestelmään tai tietojenkäsittelylaitteisiin, laativat profiilit, joissa kuvataan niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, ja toimittavat kyseiset profiilit pyynnöstä välittömästi 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille (henkilöstöprofiilit);

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  varmistaa, että käytetty järjestelmä voidaan häiriön tapahtuessa palauttaa entiselleen (toimintakunnon palauttaminen);

Perustelu

Eurodac-asetuksen säännös.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  varmistaa, että SIS-järjestelmä suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti, että vioista ilmoitetaan (luotettavuus) ja että SIS-järjestelmään tallennetut henkilötiedot eivät voi vahingoittua järjestelmän häiriön vuoksi (eheys);

Perustelu

Eurodac-asetuksen säännös.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltio tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin SIS-järjestelmään liittyvässä tehtävässä, kyseisen jäsenvaltion on seurattava tiiviisti toimeksisaajan toimia, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen kaikkien säännösten noudattaminen ja erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.

Perustelu

Vuonna 2012 SIS-järjestelmän tiedot vaarantuivat Tanskassa ulkopuolisen toimittajan kautta tehdyn tietomurron vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi tehostettava tällaisiin yrityksiin kohdistamaansa valvontaa.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, siirrettyjen tietojen tyyppi sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, käsitellyt tiedot sekä toimivaltaisen viranomaisen ja haun tekevän ja tietoja käsittelevän henkilön nimi.

Perustelu

Artiklan 3 kohdassa luotiin lokitietojen poikkeuksellinen järjestelmä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia käyttäviä hakuja varten.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 22 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, siirrettyjen tietojen tyyppi sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 22 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava todellisten tietojen sijasta käsiteltyjen tietojen tyyppi.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lokitietoja koskevat säännöt ja formaatit vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on poistettava aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne on luotu.

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on poistettava kahden vuoden kuluttua siitä, kun ne on luotu.

Perustelu

Muutettu sanamuoto on sopusoinnussa Euroopan tietosuojavaltuutetun suositusten kanssa. Oikeudellisen selkeyden vuoksi lokitietojen säilytysaika olisi esitettävä täsmällisesti.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää SIS-tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää SIS-tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

Perustelu

Kansallisilta viranomaisilta, joilla on pääsy SIS-järjestelmään, olisi edellytettävä yhteistyön tekemistä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa. Tällainen vaatimus on jäsenvaltion velvoite, ja siksi niillä ei saisi olla oikeutta valita, milloin yhteistyötä tehdään ja milloin ei.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja säännöllisin väliajoin kyseisen oikeuden antamisen jälkeen, henkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista tietojenkäsittelymenettelyistä. Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

1.  Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja säännöllisin väliajoin kyseisen oikeuden antamisen jälkeen, henkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä, perusoikeuksista, myös SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista tietojenkäsittelymenettelyistä. Henkilöstölle on annettava tietoa tämän asetuksen 53 a artiklassa tarkoitetuista asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

 

2.  Jäsenvaltioilla on oltava kansallinen SIS-järjestelmää koskeva koulutusohjelma. Koulutusohjelmassa on annettava koulutusta sekä loppukäyttäjille että SIRENE-toimistojen henkilöstölle.

 

3.  Yhteistä koulutusta on järjestettävä vähintään kerran vuodessa SIRENE-toimistojen välisen yhteistyön edistämiseksi antamalla henkilöstölle mahdollisuus tavata kollegoitaan muista SIRENE-toimistoista, vaihtaa tietoa kansallisista työmenetelmistä sekä luoda yhtenäinen ja vastaava osaamistaso.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto vastaa SIS-keskusjärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Virasto varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että SIS-keskusjärjestelmän osalta käytetään aina kustannuksiin ja hyötyihin nähden parasta saatavilla olevaa teknologiaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Perustelu

Korjataan virhe englanninkielisessä tekstissä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät,

Perustelu

Viraston olisi vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Tehtävien jakaminen virastolle ja komissiolle ei olisi järkevää.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  hankinnat ja uudistukset,

Perustelu

Viraston olisi vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Tehtävien jakaminen virastolle ja komissiolle ei olisi järkevää.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  sopimusasiat.

Perustelu

Viraston olisi vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Tehtävien jakaminen virastolle ja komissiolle ei olisi järkevää.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio vastaa kaikista muista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, joihin kuuluvat erityisesti

Poistetaan.

a)  talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät,

 

b)  hankinnat ja uudistukset,

 

c)  sopimusasiat.

 

Perustelu

Viraston olisi vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Tehtävien jakaminen virastolle ja komissiolle ei olisi järkevää.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto kehittää mekanismin ja menettelyt CS-SIS-keskuksen tietojen laaduntarkastusten toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Virasto raportoi säännöllisesti komissiolle kohdatuista ongelmista ja siitä, mitä jäsenvaltioita ne koskevat. Laatuvaatimusten noudattamista koskevasta mekanismista, menettelyistä ja tulkinnasta säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Virasto kehittää mekanismin ja menettelyt CS-SIS-keskuksen tietojen laaduntarkastusten toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Virasto raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kohdatuista ongelmista ja siitä, mitä jäsenvaltioita ne koskevat. Laatuvaatimusten noudattamista koskevasta mekanismista, menettelyistä ja tulkinnasta säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Virasto hoitaa myös SIS-järjestelmän teknistä käyttöä ja SIS-tietojen laatua parantavia toimia koskevaan koulutukseen liittyvät tehtävät.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden käytön valvonta);

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteistoa ja laitteita (laitteisto, laitteiden käytön valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta);

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  estää tietojen luvaton käsittely SIS-järjestelmässä ja siinä käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen (tietojen käsittelyn valvonta);

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  laatia profiilit, joissa esitetään niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on valtuudet käyttää tietoja ja tietojenkäsittelylaitteita, ja saattaa heidän käyttäjäprofiilinsa pyynnöstä viipymättä 51 artiklassa tarkoitetun Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön (henkilöstöprofiilit);

g)  laatia profiilit, joissa esitetään niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on valtuudet käyttää tietoja ja tietojenkäsittelylaitteita, ja saattaa heidän käyttäjäprofiilinsa pyynnöstä välittömästi 51 artiklassa tarkoitetun Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön (henkilöstöprofiilit);

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  varmistaa, että käytetty järjestelmä voidaan häiriön tapahtuessa palauttaa entiselleen (toimintakunnon palauttaminen);

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  varmistaa, että SIS-järjestelmä suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti, että vioista ilmoitetaan (luotettavuus) ja että SIS-järjestelmään tallennetut henkilötiedot eivät voi vahingoittua järjestelmän häiriön vuoksi (eheys);

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k c)  varmistaa teknisten toimipaikkojensa turvallisuus.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos virasto tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin SIS-järjestelmään liittyvässä tehtävässä, sen on seurattava tiiviisti toimeksisaajien toimia, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen kaikkien säännösten noudattaminen, ja erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.

Perustelu

Vuonna 2012 SIS-järjestelmän tiedot vaarantuivat Tanskassa ulkopuolisen toimittajan kautta tehdyn tietomurron vuoksi. Viraston olisi tehostettava tällaisiin yrityksiin kohdistamaansa valvontaa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, hakujen suorittamisessa käytetyt tiedot, siirrettyjen tietojen tyyppi sekä tietojen käsittelystä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi.

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kunkin kuulutuksen historia, jokaisen tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, käsitellyt tiedot sekä toimivaltaisen viranomaisen ja haun tekevän ja tietoja käsittelevän henkilön nimi.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 22 ja 28 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, siirrettyjen tietojen tyyppi sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 22 ja 28 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava todellisten tietojen sijasta käsiteltyjen tietojen tyyppi.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lokitietoja koskevat säännöt ja formaatit vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on poistettava yhdestä kolmeen vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on poistettava kahden vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa säännöllisesti tiedotuskampanjoja SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä.

Tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta lähtien komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa unionin ja kolmansien maiden kansalaisille kohdistetun tiedotuskampanjan SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Komissio toistaa kyseiset kampanjat säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille ja asukkaille tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisiä tiedotustoimenpiteitä varten myönnetään riittävä rahoitus.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  SIS-järjestelmä sisältää ainoastaan ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio toimittaa ja jotka ovat tarpeen 24 artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien tietojen tallentamista koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista.

1.  SIS-järjestelmä sisältää ainoastaan ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio toimittaa ja jotka ovat tarpeen 24 artiklassa ja 27 artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien tietojen tallentamista koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilöistä, joista on tehty kuulutus, saadaan tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot:

2.  Henkilöistä, joista on tehty maahantulon ja oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, saadaan tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot:

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  mahdolliset muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit;

e)  mahdolliset muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit, jotka eivät liity asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa määritettyihin erityisiin henkilötietoluokkiin, kuten etniseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen;

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  sukupuoli

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai osallistuu terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettuun toimintaan;

j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen tai karannut tai osallistuu direktiivin (EU) 2017/541 3‑12 ja 14 artiklassa tarkoitettuun toimintaan;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  linkittäminen muihin kuulutuksiin SIS-järjestelmässä 38 artiklan mukaisesti;

o)  linkittäminen muihin kuulutuksiin SIS-järjestelmässä 43 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun aiempaan tuomioon;

–  24 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun aiempaan tuomioon;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vakavaan turvallisuusuhkaan;

–  24 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun vakavaan turvallisuusuhkaan;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun maahantulokieltoon; tai

–  direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen määrättyyn 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun maahantulokieltoon; tai

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  rikoksen laji (24 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen kuulutusten osalta);

r)  rikoksen laji (24 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen kuulutusten osalta);

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – x alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x)  sormenjälkitiedot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – y a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

y a)  edellä a–d, f–g ja i alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka on saatu muista henkilön hallussa olevista voimassa olevista asiakirjoista kuin s–v alakohdassa tarkoitetusta asiakirjasta, sikäli kuin tällaisia tietoja ei ole viimeksi mainitussa asiakirjassa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

CS-SIS:ssä, kansallisissa kopioissa ja teknisissä kopioissa tehtäviä hakuja koskevien teknisten sääntöjen on oltava samanlaiset, kuten 36 artiklassa todetaan. Niiden on perustuttava yhteisiin vaatimuksiin, jotka vahvistetaan ja joita kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Näiden teknisten sääntöjen on oltava samanlaiset 36 artiklassa tarkoitetuille CS-SIS-keskuksen tietokannassa sekä kansallisissa ja teknisissä kopioissa tehtäville hauille, ja niiden on perustuttava yhteisiin standardeihin, joista säädetään ja joita kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös on katettu 3 kohdassa.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 2 kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan kansalaisista, jos rikos kuuluu terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS71 1–4 artiklan soveltamisalaan.

Poistetaan.

__________________

 

71 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valokuvien, kasvokuvien ja sormenjälkitietojen tallentamista koskevat erityissäännöt

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa 54 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta SIS-järjestelmään voidaan tallentaa biometrisiä tunnisteita tämän asetuksen mukaisesti. Näihin vaatimuksiin on sisällytettävä tallennettavien sormenjälkien lukumäärä, menetelmä niiden ottamiseksi sekä vähimmäislaatuvaatimukset, jotka kaikkien biometristen tunnisteiden on täytettävä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuulutusta ei saa tehdä ilman 20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan nojalla tehtyyn päätökseen, myös 20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa tarkoitetut tiedot on tallennettava.

1.  Kuulutusta ei saa tehdä ilman 20 artiklan 2 kohdan a, b, g, h, i, k, m, n ja q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos kuulutus perustuu 24 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyyn päätökseen, myös 20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa tarkoitetut tiedot on tallennettava.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaikki muut 20 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla.

2.  Rajoittamatta 22 artiklan soveltamista muut 20 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla ja jos tietojen tallentamisen ehdot täyttyvät.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Kuulutusten yhteensopivuus

 

1.  Ennen uuden kuulutuksen tekemistä jäsenvaltio varmentaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä.

 

2.  SIS II -järjestelmään voidaan tallentaa samasta henkilöstä tai esineestä vain yksi kuulutus jäsenvaltiota kohden. Muut jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarpeen vaatiessa tallentaa samasta henkilöstä uusia kuulutuksia edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia. Yhteensopivuus varmistetaan 3 kohdan mukaisesti.

 

3.  Kuulutusten yhteensopivuutta koskevat säännöt vahvistetaan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa SIRENE-käsikirjassa. Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä, jäsenvaltio, joka haluaa tehdä uuden kuulutuksen, tarkistaa, että kuulutukset eivät ole yhteensopimattomia. Jos yhteensopimattomuutta ei ilmene, jäsenvaltio voi tehdä uuden kuulutuksen. Jos kuulutukset eivät ole yhteensopivia, asianomaiset SIRENE-toimistot kuulevat toisiaan ja vaihtavat lisätietoja, jotta päästään sopimukseen SIRENE-käsikirjassa vahvistetun kuulutuksien tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Kuulutuksien tärkeysjärjestyksestä voidaan poiketa SIRENE-toimistojen keskinäisten neuvottelujen jälkeen, jos se on keskeisten kansallisten etujen mukaista.

Perustelu

Nykyisessä SIRENE-käsikirjassa olevat säännökset ovat liian tärkeitä, jotta ne voisi jättää pois asetuksesta.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen perusteella, joka perustuu toimivaltaisten hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä menettelytapasääntöjä noudattaen ja yksilöllisen arvioinnin perusteella tekemään päätökseen. Tällaisia päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä.

1.  Jäsenvaltiot tekevät kansallisen päätöksen mukaisen maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutuksen vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät tässä järjestyksessä:

 

a)  kuulutus tehdään vain, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 

i)  kolmannen maan kansalainen on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, josta seuraa vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus;

 

ii)  voidaan perustellusti olettaa, että kolmannen maan kansalainen on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen tai on näyttöä siitä, että kolmannen maan kansalainen aikoo tehdä tällaisen rikoksen jonkin jäsenvaltion alueella.

 

b)  Jäsenvaltion on tällöin

 

i)  tehtävä yksilöllinen arvio siitä, aiheuttaako kyseisen kolmannen maan kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan;

 

ii)  kun jäsenvaltio katsoo, että kolmannen maan kansalainen aiheuttaa tällaisen uhan, sen on tehtävä hallinnollinen tai oikeudellinen päätös.

 

Jäsenvaltio saa vasta sen jälkeen tehdä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös perustuu yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, jonka kolmannen maan kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella aiheuttaa. Tämä pätee erityisesti, jos on kyse

Poistetaan.

a)  kolmannen maan kansalaisesta, joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, josta seuraa vähintään vuoden vapausrangaistus;

 

b)  kolmannen maan kansalaisesta, jonka voidaan perustellusti olettaa syyllistyneen vakavaan rikokseen tai jonka osalta on olemassa selviä viitteitä siitä, että hän aikoo tehdä tällaisen rikoksen jonkin jäsenvaltion alueella.

 

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  1 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla tehdyn päätöksen kohteena olevilla henkilöillä on muutoksenhakuoikeus. Muutoksenhaku on tehtävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseisisiin muutoksenhakuihin on sisällyttävä tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos kolmannen maan kansalainen on tuomittu jäsenvaltiossa direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetusta rikoksesta, josta on määrätty vähintään viiden vuoden vapausrangaistus tai vapaudenriiston käsittävä turvaamistoimenpide, jäsenvaltioiden ei tarvitse tehdä 2 kohdassa tai 21 artiklassa tarkoitettua arviota ennen kyseistä henkilöä koskevan hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemistä. Jäsenvaltiot tekevät päätöksen vain, jos sen tekeminen ei aiheuta yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa ja se noudattaa niiden kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös on direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen annettu maahantulokielto. Kuulutuksen tekevän jäsenvaltion on varmistettava, että kuulutus tulee voimaan SIS-järjestelmässä asianomaisen kolmannen maan kansalaisen palauttamispaikassa. Kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle on toimitettava vahvistus paluun toteutumisesta asetuksen (EU) 2018/xxx [palauttamisasetus] 6 artiklan mukaisesti.

3.  Kuulutus tehdään, kun tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu päätös on direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen annettu maahantulokielto. Kuulutuksen tekevän jäsenvaltion on varmistettava, että kuulutus tulee voimaan SIS-järjestelmässä, kun asianomainen kolmannen maan kansalainen poistuu jäsenvaltioiden alueelta. Kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle on toimitettava vahvistus paluun toteutumisesta asetuksen (EU) 2018/xxx [palauttamisasetus] 6 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selkeyttää tekstiä.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltio harkitsee oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion edut. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämistä harkitseva jäsenvaltio päättää myöntää luvan, maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus on poistettava.

1.  Ennen kuin jäsenvaltio päättää virallisesti myöntää oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan kolmannen maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion edut. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. Lopullinen päätös oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle kuuluu kuulemisen suorittavalle jäsenvaltiolle. Jos oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa myönnetään, maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus on poistettava välittömästi.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun jäsenvaltio harkitse maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen tekemistä sellaisesta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, sen on ensin kuultava luvan myöntänyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion edut. Luvan myöntäneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. Jos luvan myöntänyt jäsenvaltio päättää pitää sen voimassa, maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevaa kuulutusta ei tehdä.

2.  Ennen kuin jäsenvaltio päättää tehdä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen sellaisesta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, sen on ensin kuultava luvan myöntänyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion näkemys. Luvan myöntäneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. Jos luvan myöntänyt jäsenvaltio päättää pitää sen voimassa, maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevaa kuulutusta ei tehdä.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Kyseisten kuulutusten tekemisestä, päivittämisestä ja poistamisesta kaikkien jäsenvaltioiden puolesta vastaava jäsenvaltio nimetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaisesti toteutetun asiaa koskevan toimenpiteen hyväksymisen yhteydessä. Vastuussa olevan jäsenvaltion nimittämistä koskevasta menettelystä säädetään ja sitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Kyseisten kuulutusten tekemisestä, päivittämisestä ja poistamisesta kaikkien jäsenvaltioiden puolesta vastaava jäsenvaltio nimetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaisesti toteutetun asiaa koskevan toimenpiteen hyväksymisen yhteydessä.

Perustelu

Koska menettelystä ei säädetä perussäädöksessä, menettelyn vahvistavalla säännöksellä pikemminkin täydennetään säädöstä kuin varmistetaan täytäntöönpanon yhtenäiset edellytykset. Siksi tarvitaan delegoitua säädöstä eikä täytäntöönpanosäädöstä.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 54 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös vastuussa olevan jäsenvaltion nimittämistä koskevasta menettelystä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Koska menettelystä ei säädetä perussäädöksessä, menettelyn vahvistavalla säännöksellä pikemminkin täydennetään säädöstä kuin varmistetaan täytäntöönpanon yhtenäiset edellytykset. Siksi tarvitaan delegoitua säädöstä eikä täytäntöönpanosäädöstä.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

27 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a artikla

 

Kuulutukseen liittyvät toimet

 

1.  Kun saadaan osuma, joka koskee sellaista kolmannen maan kansalaista, josta on tehty kuulutus 24 ja 27 artiklan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on

 

a)  evättävä maahantulo asetuksen (EU) N:o 2016/399 14 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 2016/399 6 artiklan 5 kohdan soveltamista;

 

b)  evättävä viisumi asetuksen (EU) N:o 810/2009 32 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 810/2009 22 artiklan soveltamista;

 

[c)  evättävä matkustuslupa asetuksen [ETIAS-järjestelmän perustamisesta annettu asetus] 31 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 38 artiklan soveltamista.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valokuvien, kasvokuvien ja sormenjälkitietojen avulla tapahtuvia todentamisia ja hakuja koskevat erityissäännöt

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valokuvia, kasvokuvia ja sormenjälkitietoja saadaan hakea SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön henkilöllisyyden todentamiseen, joka on löydetty järjestelmään tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena.

1.  Kun SIS-järjestelmässä olevaan kuulutukseen sisältyy valokuvia, kasvokuvia ja sormenjälkitietoja, tällaisia tietoja saadaan hakea SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön henkilöllisyyden vahvistamiseksi, joka on löydetty järjestelmään tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen uuden kuulutuksen tekemistä voidaan tehdä sormenjälkihaku, jotta voidaan tarkistaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä eri henkilöllisyydellä.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sormenjälkitietoja saadaan käyttää myös henkilön tunnistamiseen. SIS-järjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja saadaan käyttää tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei voida selvittää millään muulla tavalla.

2.  Sormenjälkitietoja saadaan käyttää myös henkilön tunnistamiseen. SIS-järjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja saadaan käyttää tunnistamiseen vain, jos henkilöllisyyttä ei voida selvittää alfanumeeristen tietojen avulla.Tätä varten SIS-keskusjärjestelmään on sisällyttävä automaattinen sormenjälkien tunnistusjärjestelmä.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on asetettava automaattinen sormenjälkien tunnistusjärjestelmä loppukäyttäjien saataville viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on ryhdyttävä kaikkiin sen edellyttämiin tarvittaviin toimiin, mukaan lukien tarvittaessa mukautukset N.SIS-järjestelmään.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIS-järjestelmään 24 artiklan mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä tallennettuihin sormenjälkitietoihin voidaan tehdä hakuja rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten sormenjälkien tai kämmenjälkien perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat rikoksentekijälle ja edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla.

3.  SIS-järjestelmään 24 ja 27 artiklan mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä tallennettuihin sormenjälkitietoihin voidaan tehdä hakuja terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten sormenjälkien tai kämmenjälkien perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijälle ja edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos tässä artiklassa tarkoitettu lopullinen tunnistus osoittaa, että keskusjärjestelmästä saatu vertailutulos ei vastaa vertailtavaksi lähetettyjä sormenjälkiä, jäsenvaltioiden on välittömästi poistettava vertailun tulokset ja ilmoitettava tästä virastolle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valokuvia ja kasvokuvia saadaan käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se on teknisesti mahdollista edellyttäen, että varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden taso. Valokuviin tai kasvokuviin perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen rajavalvontajärjestelmä.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 54 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa määritellään valokuvien ja kasvokuvien käyttö henkilöiden tunnistamiseen sekä tekniset standardit tätä varten, mukaan lukien haku sekä tunnistaminen ja henkilöllisyyden vahvistaminen. Komissio antaa delegoidun säädöksen heti, kun valokuvien ja kasvokuvien käyttäminen henkilön tunnistamiseen on teknisesti mahdollista ja tunnistaminen on erittäin luotettavaa. Valokuviin tai kasvokuviin perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen rajavalvontajärjestelmä.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  asianomaisessa jäsenvaltiossa rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi ja paljastamiseksi toteutettaviin muihin lainvalvontatoimiin;

c)  asianomaisessa jäsenvaltiossa direktiivin (EU) 2016/680 soveltamisalaan kuuluvien terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi ja paljastamiseksi;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  turvatarkastuksiin, jotka tehdään kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin sovellettavissa menettelyissä, sikäli kuin kyseiset viranomaiset eivät ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 a 2 artiklan alakohdassa tarkoitettuja ”määrittäviä viranomaisia” , ja edellyttäen, että tarvittaessa annetaan neuvoja neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/20041 b mukaisesti.

 

____________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1 b   Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 24 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 27 artiklan soveltamiseksi myös kansallisilla lainkäyttöviranomaisilla, mukaan lukien niillä, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaisilla on tehtäviään suorittaessaan kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan.

2.  Edellä olevan 24 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 27 artiklan soveltamiseksi myös kansallisilla lainkäyttöviranomaisilla, mukaan lukien niillä, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaisilla on tehtäviään suorittaessaan kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Oikeus käyttää asetuksen (EU) 2018/xxx [poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosoikeudellisissa asioissa] 38 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdan mukaisesti tallennettuja, henkilöihin liittyviä asiakirjoja koskevia tietoja ja tehdä niihin hakuja on myös 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla. Näiden viranomaisten oikeus käyttää tietoja määräytyy kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

3.  Oikeus käyttää asetuksen (EU) 2018/xxx [poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosoikeudellisissa asioissa] 38 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdan mukaisesti tallennettuja, henkilöihin liittyviä asiakirjoja koskevia tietoja ja tehdä niihin hakuja on myös 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla. Näiden viranomaisten oikeus käyttää tietoja määräytyy tämän asetuksen ja unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolla (Europol) on toimeksiantonsa puitteissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja.

1.  Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolla (Europol) on toimeksiantonsa hoitamiseksi tarpeen vaatiessa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos Europolin tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, Europol ilmoittaa siitä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä tavalla.

2.  Jos Europolin tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, Europol ilmoittaa siitä välittömästi kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle vaihtamalla lisätietoja viestintäinfrastruktuuria käyttäen ja SIRENE-käsikirjassa vahvistettuja säännöksiä noudattaen. Siihen asti, kunnes Europol voi käyttää lisätietojen vaihtoon tarkoitettuja toimintoja, sen on annettava ilmoitus kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä tavalla.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIS-järjestelmään tehdyn haun kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää asianomaisen jäsenvaltion hyväksyntää. Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen käytön, niiden käsittelyyn Europolissa sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja kolmansille maille ja osapuolille ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella.

3.  SIS-järjestelmään tehdyn haun kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää kuulutuksen tehneen jäsenvaltion hyväksyntää. Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen käytön, niiden käsittelyyn Europolissa sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja kolmansille maille ja osapuolille ainoastaan kuulutuksen tehneen jäsenvaltion suostumuksella ja tietosuojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Europol voi pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta lisätietoja asetuksen (EU) 2016/794 säännösten mukaisesti.

4.  Europol voi pyytää kuulutuksen tehneeltä jäsenvaltiolta lisätietoja asetuksen (EU) 2016/794 säännösten mukaisesti.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  rajaa oikeuden päästä SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin koskemaan vain erityisluvan saaneita Europolin henkilöstön jäseniä;

b)  rajaa oikeuden päästä SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin koskemaan vain erityisluvan saaneita Europolin henkilöstön jäseniä, jotka pyytävät pääsyä tehtäviensä suorittamiseksi;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyy ja toteuttaa 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet;

c)  hyväksyy ja toteuttaa 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen päättymiseen asti. Europol ilmoittaa kaikista tällaisista määräajan pidennyksistä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Jos Europol luo offline-tietokannan SIS-tiedoista, sen on ilmoitettava tällaisen tietokannan olemassaolosta Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Perustelu

Komission tekstissä ehdotetaan Europolille perusteetonta oikeutta säilyttää SIS-tietoja sisältävä offline-tietokanta niin kauan kuin se väittää hätätilanteen kestävän. Koska Europolilla on pääsyoikeus SIS-järjestelmään, ei ole mitään tarvetta siihen, että se säilyttää tietoja offline-tietokannassa yhtään alkuperäistä 48 tuntia kauempaa, sillä se saisi aikaan tarpeettoman riskin. Europolia on siksi pyydettävä ilmoittamaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle aina, kun se luo tällaisen offline-tietokannan.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Europol voi vastaanottaa ja käsitellä vastaavia SIS-kuulutuksia koskevia lisätietoja edellyttäen, että 2–7 kohdassa tarkoitettuja tietojenkäsittelysääntöjä sovelletaan asianmukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Europolin olisi tallennettava lokiin jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja jokainen järjestelmässä tehty haku tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja asianmukaisen tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden varmistamiseksi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

9.  Europolin on tallennettava lokiin jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja jokainen järjestelmässä tehty haku tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja asianmukaisen tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden varmistamiseksi. Lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojen käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, käsiteltyjen tietojen tyyppi, sekä tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. Näiden lokitietojen sisältö, säilytysaika, säännöt ja formaatit määritetään 12 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Säännöstä pitäisi yhdenmukaistaa 12 artiklassa vahvistettujen jäsenvaltioiden lokitietoja koskevien velvollisuuksien kanssa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi Europolille kaikista 24 artiklan mukaisista kuulutuksista ja niihin liittyvistä osumista, kun jäsenvaltio etsii henkilöä direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetun rikoksen vuoksi.

Perustelu

Säännöstä pitäisi yhdenmukaistaa 12 artiklassa vahvistettujen jäsenvaltioiden lokitietoja koskevien velvollisuuksien kanssa.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenillä, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenillä sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenillä on toimeksiantonsa puitteissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

1.  Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenillä sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenillä on tämän asetuksen mukaisesti oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Heillä on tämä oikeus ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä heidän tehtäviensä suorittamiseksi ja siinä määrin kuin asiaankuuluvan operaation toimintasuunnitelma sitä edellyttää.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenten, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenten sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja niihin hakuja tehdessään käytettävä 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamaa ja ylläpitämää teknistä käyttöliittymää.

2.  Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenten sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja niihin hakuja tehdessään käytettävä 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamaa ja ylläpitämää teknistä käyttöliittymää.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, siitä on ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Ryhmien jäsenet saavat toimia SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan mukaisesti ainoastaan toimipaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.

3.  Jos asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenen ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, siitä on välittömästi ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Ryhmien jäsenet saavat toimia SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan mukaisesti ainoastaan toimipaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jokainen Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenen suorittama tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa he ovat käyttäneet saamiaan tietoja, on rekisteröitävä.

4.  Tietojenkäsittelyn ja sisäisen valvonnan lainmukaisuuden todentamiseksi ja asianmukaisen tietoturvan ja tietojen eheyden varmistamiseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston on tallennettava lokitiedot jokaisesta asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenen tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenen suorittamasta hausta ja tietojenkäsittelytapahtumasta SIS-järjestelmässä. Kyseisissä lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus käsiteltyjen tietojen tyyppiin sekä tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. Näiden lokitietojen sisältö, säilytysaika, säännöt ja formaatit määritetään 12 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Asiaankuuluvien säännösten pitäisi olla samat kuin Europolin tapauksessa.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan yhtä Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsentä, eikä sitä saa antaa yhdellekään toiselle ryhmien jäsenelle.

5.  Oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan yhtä asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsentä tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsentä, edellyttäen, että he ovat saaneet vaadittavan koulutuksen. Tietojenkäyttöoikeutta ei saa antaa yhdellekään toiselle ryhmien jäsenelle.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi on hyväksyttävä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet, ja niitä on sovellettava.

6.  Turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi on hyväksyttävä 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet, ja niitä on sovellettava.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien uhkien analysoimiseksi oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 24–27 artiklan mukaisesti.

1.  Euroopan raja- ja merivartioviraston asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oikeus käyttää 54 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa keskusrekisterissä olevia tilastotietoja asetuksen (EU) 2016/1624 11 ja 13 artiklassa tarkoitettujen riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekemiseen.

Perustelu

Frontex ei tarvitse pääsyä SIS-kuulutusten henkilötietoihin lukuun ottamatta sen osallistumista operaatioihin, joiden osalta järjestelmään pääsystä säädetään 31 artiklassa. Kootut tilastotiedot riittävät Frontexin toimeksiannon täyttämiseen mainiosti.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto perustaa 31 artiklan 2 kohdan ja tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi teknisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa suoran yhteyden SIS-keskusjärjestelmään, ja ylläpitää käyttöliittymää.

2.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto perustaa 31 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi teknisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa suoran yhteyden SIS-keskusjärjestelmään, ja ylläpitää käyttöliittymää.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos Euroopan raja- ja merivartioviraston tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, se ilmoittaa asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

Poistetaan.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on sille EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetussa asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 2427 artiklan mukaisesti.

[4.  Euroopan raja- ja merivartiovirastoon perustetun ETIAS-keskusyksikön asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on siinä määrin kun se on tarpeen sille EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetussa asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24 ja 27 artiklan mukaisesti.]

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että ETIAS-tietoihin liittyvä pääsy SIS-järjestelmään ei koske koko virastoa vaan ETIAS-keskusyksikköä.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos Euroopan raja- ja merivartioviraston 2 kohdan soveltamiseksi suorittamasta tarkistuksesta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, sovelletaan EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen 22 artiklassa säädettyä menettelyä.

Poistetaan.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jokainen Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittama tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on käytetty Euroopan raja- ja merivartioviraston saamia tietoja, on rekisteröitävä.

Poistetaan.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on suoritettava tehtäviä EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen soveltamiseksi, mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttämään tai virastossa käytettävään tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia SIS-järjestelmään sisältyviä tietoja, joihin Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa ladata verkon kautta. Tietojenkäsittelytapahtumien ja hakujen tallentamista lokiin ei katsota SIS-tietojen laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

8.  Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttämään tai virastossa käytettävään tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia SIS-järjestelmään sisältyviä tietoja, joihin Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa ladata verkon kautta. Tietojenkäsittelytapahtumien ja hakujen tallentamista lokiin ei katsota SIS-tietojen laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi on hyväksyttävä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet, ja niitä on sovellettava.

9.  Euroopan raja- ja merivartioviraston on hyväksyttävä 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja sovellettava niitä.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuulutusten säilyttämisaika

Kuulutusten tarkistamisaika

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjä kuulutuksia saadaan säilyttää ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty.

1.  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjä kuulutuksia ei saa säilyttää kauemmin kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  SIS-järjestelmässä kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on viiden vuoden kuluessa kuulutuksen tekemisestä tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää.

2.  SIS-järjestelmässä kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden kuluessa kuulutuksen tekemisestä tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos koordinoinnista ja tietojen laadun varmistamisesta vastaavalle SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, että henkilöä koskeva kuulutus on saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle viranomaiselle. Viranomaisella on ilmoituksen vastaanottamisesta 30 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että kuulutus on poistettu tai poistetaan tai ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. Jos vastausta ei ole saatu 30 päivän määräajan päättymiseen mennessä, SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on ilmoitettava mahdollisista toistuvista ongelmista tällä alalla kansalliselle valvontaviranomaiselleen.

4.  Heti, kun koordinoinnista ja tietojen laadun varmistamisesta vastaavalle SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, että henkilöä koskeva kuulutus on saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö ilmoittaa tästä välittömästi kuulutuksen tehneelle viranomaiselle. Viranomaisella on ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että kuulutus on poistettu tai poistetaan tai ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. Jos vastausta ei ole saatu seitsemän päivän määräajan päättymiseen mennessä, SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on ilmoitettava mahdollisista toistuvista ongelmista tällä alalla kansalliselle valvontaviranomaiselleen.

Perustelu

Koska tarkistuksen yhtenä tarkoituksena on turhien kuulutusten poistaminen SIS‑järjestelmästä, SIRENE-toimistojen olisi toimittava heti, kun niiden tietoon tulee, että kuulutus pitäisi poistaa. Asiaankuuluvalta viranomaiselta ei pitäisi kestää kuukautta päättää, voidaanko kuulutus poistaa etenkin, kun SIRENE-toimisto on jo tehnyt kyseisen arvioinnin. Seitsemän päivää riittää mainiosti päätöksen tekemiseen kuulutuksen säilyttämisestä tai sen poistamisesta.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on tarpeen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten kuulutus tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös voimassaolon jatkamisen osalta. Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on ilmoitettava CS-SIS-keskukseen.

5.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on tarpeen ja oikeasuhteista niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten kuulutus tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös voimassaolon jatkamisen osalta. Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on ilmoitettava CS-SIS-keskukseen.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten määrästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu 5 kohdan mukaisesti.

7.  Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten määrästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu 5 kohdan mukaisesti, ja välitettävä ne 50 artiklassa tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevan 24 artiklan mukaiset maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevat kuulutukset on poistettava, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut päätöksen, johon kuulutus perustui, tarvittaessa 26 artiklassa tarkoitetun kuulemismenettelyn jälkeen.

1.  Edellä olevan 24 artiklan mukaiset maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevat kuulutukset on poistettava heti, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut päätöksen, johon kuulutus perustui, tarvittaessa 26 artiklassa tarkoitetun kuulemismenettelyn jälkeen, tai kun kuulutus vanhenee 34 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tapaan säädetään kuulutusten säilytysajoista ja niiden automaattisesta vanhenemisesta, jos jäsenvaltio ei halua pidentää kuulutuksen voimassaoloa. Kuulutuksen vanhenemisen pitäisi johtaa selkeästi kuulutuksen poistamiseen.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kuulutukset sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa toimenpidettä, on poistettava, kun matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on päättynyt, keskeytetty tai kumottu.

2.  Kuulutukset sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa toimenpidettä, on poistettava heti, kun matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on päättynyt, keskeytetty tai kumottu, tai kun kuulutus vanhenee 34 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tapaan säädetään kuulutusten säilytysajoista ja niiden automaattisesta vanhenemisesta, jos jäsenvaltio ei halua pidentää kuulutuksen voimassaoloa. Kuulutuksen vanhenemisen pitäisi johtaa selkeästi kuulutuksen poistamiseen.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän artiklan 1–3 kohdan lisäksi kuulutukset on tarvittaessa poistettava myös, kun 23 a artiklassa tarkoitettu yhteensopivuus on tarkastettu.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat käsitellä 20 artiklassa tarkoitettuja tietoja maahantulon ja maassa oleskelun epäämiseksi.

1.  Jäsenvaltiot voivat käsitellä 20 artiklassa tarkoitettuja tietoja ainoastaan maahantulon ja maassa oleskelun epäämiseksi.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen päättymiseen asti.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi.

Perustelu

Yhdenmukaisuus niiden tarkistusten kanssa, joissa katsotaan, että offline-tietokantojen luominen luo selkeästi lisäturvallisuusriskin SIS-tietojen osalta. Ei ole perusteltua antaa kyseisten tietokantojen olla olemassa loputtomiin väitetyn hätätilanteen perusteella.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa näistä kopioista, asetettava luettelo kansallisen valvontaviranomaisensa saataville ja varmistettava, että näihin kopioihin sovelletaan tämän asetuksen ja erityisesti 10 artiklan säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa näistä kopioista, asetettava luettelo kansallisen valvontaviranomaisensa sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville ja varmistettava, että näihin kopioihin sovelletaan tämän asetuksen ja erityisesti 10 artiklan säännöksiä.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

7.  Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siihen sovelletaan seuraamuksia tämän asetuksen 53 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava virastolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen mukaisesti lupa hakea suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava virastolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen mukaisesti lupa hakea suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio pitää yllä nämä tiedot sisältävää julkista verkkosivustoa. Se varmistaa , että verkkosivusto on aina ajan tasalla.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitus kuulutuksen täytäntöönpanematta jättämisestä

Kuulutuksen täytäntöönpanematta jättämistä koskeva menettely

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa, pyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä viipymättä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

 

a)  pyynnön saaneen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle SIRENE-toimistonsa välityksellä ja SIRENE-käsikirjan mukaisesti ilmoittaen, miksi toimenpidettä ei voida toteuttaa;

 

b)  kyseiset jäsenvaltiot voivat sopia toteutettavista toimenpiteistä SIS II -järjestelmän oikeudellisten välineiden ja omien kansallisten lakiensa mukaisesti;

 

c)  pyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi Europolille, jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat mukana direktiivissä (EU) 2017/1541 tarkoitetussa toiminnassa.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä tai muutettuja tietoja, sen on välittömästi täydennettävä tai korjattava kuulutusta.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Kun toisella jäsenvaltiolla on 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä tai muutettuja alfanumeerisia tietoja, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi siirrettävä ne kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, jotta se voi täydentää kuulutusta.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos muulla kuin kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että jossakin tiedossa on asiavirhe tai että se on tallennettu oikeudettomasti, sen on lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa kyseiset todisteet. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava se viipymättä.

3.  Jos muulla kuin kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että jossakin tiedossa on asiavirhe tai että se on tallennettu oikeudettomasti, sen on lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa kyseiset todisteet. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava se seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksesta.

Perustelu

SIS-järjestelmän virheiden korjaamisen pitäisi olla kaikkien ensisijainen tavoite. Jos jäsenvaltio havaitsee virheen toisen jäsenvaltion tekemässä kuulutuksessa, sen ei pitäisi odottaa kymmentä päivää ennen kuin se ilmoittaa kyseisestä virheestä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Tämä olisi tehtävä välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa. Kun kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa tiedon mahdollisesta virheestä, sillä pitäisi vastaavasti olla seitsemän päivää aika korjata virhe tai selittää, miksei ole kyse virheestä. Tämä vastaa 34 artiklan 4 kohtaan ehdotettua tarkistusta toimista, joilla poistetaan kuulutukset, kun SIRENE-toimistot ovat ilmoittaneet niiden olevan turhia.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on saatettava asia toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten ratkaistavaksi.

4.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on saatettava asia toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 52 artiklassa tarkoitetun yhteistyön mukaisesti.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos henkilö väittää, ettei hän ole kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä todella on kaksi eri henkilöä, väitteen esittäneelle henkilölle ilmoitetaan 42 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä.

5.  Jos henkilö väittää, ettei hän ole kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä todella on kaksi eri henkilöä, väitteen esittäneelle henkilölle ilmoitetaan 42 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä ja hänen muutoksenhakuoikeudestaan 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Jos henkilö tunnistetaan SIS-järjestelmässä virheellisesti, hänellä pitäisi olla muutoksenhakuoikeus 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hänelle pitäisi kertoa siitä heti, kun käy ilmi, että kyseessä on virheellinen tunnistus.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä, jäsenvaltion, joka tekee uuden kuulutuksen, on sovittava kuulutuksen tekemisestä ensimmäisen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion kanssa. Sopiminen tapahtuu lisätietojen vaihdon avulla.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös on vahvistettu ja selitetty paremmin kuulutuksien yhteensopivuutta koskevassa 23 b artiklassa .

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi luvattomasti tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava turvallisuushäiriöistä komissiolle, virastolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Virasto ilmoittaa turvallisuushäiriöistä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi turvallisuushäiriöistä komissiolle, virastolle, kansalliselle valvontaviranomaiselle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) N:o 2016/679 33 artiklan mukaisesti tai direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan mukaisesti. Jos SIS-keskusjärjestelmässä tapahtuu turvallisuushäiriö, virasto ilmoittaa näistä turvallisuushäiriöistä välittömästi komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän toimintaan jäsenvaltiossa tai virastossa taikka muiden jäsenvaltioiden tallentamien tai toimittamien tietojen saatavuuteen, eheyteen tai luottamuksellisuuteen, tiedotetaan jäsenvaltioille ja raportoidaan viraston toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän toimintaan jäsenvaltiossa tai virastossa taikka muiden jäsenvaltioiden tallentamien tai toimittamien tietojen saatavuuteen, eheyteen tai luottamuksellisuuteen, tiedotetaan jäsenvaltioille välittömästi ja raportoidaan viraston toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot ja eu-LISA tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapahtuessa.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Tietoturvahäiriötapauksessa rekisteröidyille tiedotetaan asetuksen (EU) 2016/679 34 artiklan tai direktiivin (EU) 2016/680 31 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Komissio raportoi vakavista tietoturvaloukkauksista välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Jos turvallisuushäiriö johtuu tietojen väärinkäytöstä, jäsenvaltioiden, Europolin, Eurojustin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava, että seuraamuksia tai kurinpitotoimenpiteitä määrätään 53 a artiklan nojalla.

Perustelu

Jos turvallisuushäiriö johtuu siitä, että henkilö, jolla on käyttöoikeudet SIS-järjestelmään, käyttää tietoja väärin, seuraamukset pitäisi määrätä kyseiselle henkilölle.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  SIRENE-toimisto ottaa yhteyttä pyynnön esittäneeseen viranomaiseen sen tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa henkilöä;

a)  SIRENE-toimisto ottaa välittömästi yhteyttä pyynnön esittäneeseen viranomaiseen sen tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa henkilöä;

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos ristiintarkastus osoittaa, että henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja SIS-järjestelmässä jo oleva henkilö ovat todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-toimisto soveltaa 39 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimisto hyväksyy toisen kuulutuksen tekemistä koskevan pyynnön ja lisää kuulutukseen tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

b)  jos ristiintarkastus osoittaa, että henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja SIS-järjestelmässä jo oleva henkilö ovat todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-toimisto soveltaa 23 a artiklassa tarkoitettua päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimisto hyväksyy toisen kuulutuksen tekemistä koskevan pyynnön ja lisää kuulutukseen tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kyseisen henkilön nimenomaisella suostumuksella lisättävä kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta voidaan välttää virheellisten tunnistusten aiheuttamat kielteiset seuraukset.

1.  Kun kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kyseisen henkilön nimenomaisella suostumuksella lisättävä kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta voidaan välttää virheellisten tunnistusten aiheuttamat kielteiset seuraukset. Kaikilla henkilöillä, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin, on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ainoastaan seuraavat henkilötiedot saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän artiklan soveltamiseksi:

3.  Ainoastaan seuraavat henkilötiedot saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän artiklan soveltamiseksi ainoastaan silloin, kun henkilö, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, antaa nimenomaisen suostumuksensa kunkin tietoluokan osalta:

Perustelu

On tärkeää toistaa, että kyseiset henkilötiedot voidaan tallentaa SIS-järjestelmään vain sen henkilön nimenomaisella luvalla, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  sukupuoli

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava samanaikaisesti kuin vastaava kuulutus tai kyseisen henkilön sitä vaatiessa jo aikaisemmin.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava heti, kun henkilö, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, pyytää sitä, tai samanaikaisesti kuin vastaava kuulutus poistetaan.

Perustelu

Komission teksti on hieman harhaanjohtava. On selkeämpää aloittaa sen henkilön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, oikeudesta pyytää tietojen poistamista heti, kun hän haluaa. Jos kyseistä pyyntöä ei tule, sen jälkeen tiedot poistetaan luonnollisesti silloin, kun vastaava kuulutus poistetaan.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

1.  Viraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen 29 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta 2016/679, ellei sovelleta kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.  Tämän asetuksen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta 2016/679 paitsi, jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kyseisen käsittelyn rikosten estämistä, paljastamista, tutkimista tai niistä syyttämistä varten, rikoksista annettujen rangaistusten täytäntöönpanoa varten tai yleiselle turvallisuudelle aiheutuvilta uhilta suojaamista varten.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kansallisia säännöksiä, joilla saatetaan direktiivi (EU) 2016/680 osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, kun käsittelyn tarkoituksena on rikosten estäminen, paljastaminen, tutkiminen tai niistä syyttäminen, rikoksista annettujen rangaistusten täytäntöönpano ja yleiselle turvallisuudelle aiheutuvilta uhilta suojaaminen.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Europolin tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaan tietojenkäsittelyyn rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten, sovelletaan kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Poistetaan.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetuiksi

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi ja rajoitetuiksi ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetuiksi

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rekisteröidyn oikeus tutustua SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän oikeuteen.

1.  Jokaisella kolmannen maan kansalaisella on oikeus saada tietoonsa ja haltuunsa häntä itseään koskevat SIS-järjestelmään tallennetut tiedot ja oikeus siihen, että häntä itseään koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai niitä täydennetään ja että oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan ja tietojen käsittelyä rajoitetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan soveltamista.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tarvittaessa sovelletaan direktiivin (EU) 2016/680 14–18 artiklaa.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä tiedottaa rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti kaikista tietoihin pääsyn epäämisistä tai rajoituksista ja syyt epäämiseen tai rajoitukseen. Tällaiset tiedot voidaan jättää pois, jos niiden ilmoittaminen vaarantaisi tämän kohdan mukaisen tarkoituksen. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä dokumentoi ne seikat tai oikeudelliset syyt, joihin päätös perustuu. Nämä tiedot on asetettava valvontaviranomaisten saataville.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joiden nojalla rekisteröidyn oikeuksia voidaan käyttää myös toimivaltaisten valvontaviranomaisten kautta.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Asianomaiselle henkilölle on vastattava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

5.  Asianomaiselle henkilölle on vastattava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, riippumatta siitä, oleskeleeko henkilö unionin alueella.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista tai poistamista, tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

6.  Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin toimenpiteisiin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään. Henkilölle on annettava ilmoitus tämän kohdan mukaisesti riippumatta siitä, oleskeleeko henkilö unionin alueella.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kolmansien maiden kansalaisille, joista on tehty tämän asetuksen mukainen kuulutus, on ilmoitettava asiasta direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja niihin on liitettävä jäljennös 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta päätöksestä, jonka perusteella kuulutus on tehty, tai sitä koskeva viite.

1.  Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta kolmansien maiden kansalaisille, joista on tehty tämän asetuksen mukainen kuulutus, mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua heitä koskevan kuulutuksen tekemisestä asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan tai direktiivin (EU) 2016/680 12 ja 13 artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja niihin on liitettävä jäljennös 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta päätöksestä, jonka perusteella kuulutus on tehty, tai sitä koskeva viite.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietoja ei kuitenkaan anneta

2.  Tietoja ei kuitenkaan anneta, jos kansallisessa lainsäädännössä sallitaan tiedonsaantioikeuden rajoittaminen erityisesti valtion turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi tai jos on kyse rikosten ehkäisemisestä, paljastamisesta, tutkimisesta ja syyteharkinnasta.

f)  jos

 

i)  henkilötietoja ei ole saatu kyseiseltä kolmannen maan kansalaiselta,

 

ja

 

ii)  tietojen antaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi suhteettoman paljon työtä;

 

g)  jos kyseinen kolmannen maan kansalainen on jo saanut tiedon;

 

h)  jos kansallisessa lainsäädännössä sallitaan tiedonsaantioikeuden rajoittaminen erityisesti kansallisen turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi tai jos on kyse rikosten ennalta estämisestä, tutkimisesta, paljastamisesta ja rikoksiin liittyvistä syytetoimista.

 

(Kohdat on numeroitu väärin komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa.)

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta.

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi ja vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 77–82 artiklan ja direktiivin (EU) 2016/680 52–56 artiklan soveltamista.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jotta saataisiin johdonmukainen yleiskuva oikeussuojakeinojen toimivuudesta, kansallisia valvontaviranomaisia kehotetaan laatimaan vakiomuotoinen tilastojärjestelmä, jolla raportoidaan vuosittain seuraavista seikoista:

Jotta saataisiin johdonmukainen yleiskuva oikeussuojakeinojen toimivuudesta, kansalliset valvontaviranomaiset laativat vakiomuotoisen tilastojärjestelmän, jolla raportoidaan vuosittain seuraavista seikoista:

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  virheellisten tietojen oikaisemista ja oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista koskevien rekisterinpitäjälle esitettyjen pyyntöjen määrä ja niiden tapausten määrä, joissa tiedot on oikaistu tai poistettu;

c)  virheellisten tietojen oikaisemista ja oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevien rekisterinpitäjälle esitettyjen pyyntöjen määrä ja niiden tapausten määrä, joissa tiedot on oikaistu tai poistettu;

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  virheellisten tietojen oikaisemista tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista koskevien kansalliselle valvontaviranomaiselle esitettyjen pyyntöjen määrä;

d)  virheellisten tietojen oikaisemista tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevien kansalliselle valvontaviranomaiselle esitettyjen pyyntöjen määrä;

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  niiden asioiden määrä, joissa tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin näkökohdan kantajan hyväksi;

f)  niiden asioiden määrä, joissa tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin näkökohdan kantajan hyväksi, ja niiden asioiden määrä, joissa vahingonkorvaus on saatu;

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen nimeämä yksi tai useampi riippumaton kansallinen valvontaviranomainen, jolla on direktiivin (EU) 2016/680 VI luvussa tai asetuksen (EU) 2016/679 VI luvussa tarkoitetut valtuudet, valvoo itsenäisesti SIS-järjestelmässä olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta sekä lisätietojen vaihtoa ja edelleenkäsittelyä.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen nimeämät riippumattomat kansalliset valvontaviranomaiset, joilla on direktiivin (EU) 2016/680 VI luvussa tai asetuksen (EU) 2016/679 VI luvussa tarkoitetut valtuudet, valvovat itsenäisesti SIS-järjestelmässä olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta sekä lisätietojen vaihtoa ja edelleenkäsittelyä.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että N.SIS-järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Kansallisten valvontaviranomaisten on joko suoritettava tarkastus itse, tai niiden on tilattava tarkastus suoraan joltakin riippumattomalta tietosuojan tarkastajalta. Riippumattoman tarkastajan on toimittava aina kansallisen valvontaviranomaisen valvonnassa ja vastuulla.

2.  Kansallisten valvontaviranomaisten on varmistettava, että N.SIS-järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Kansallisten valvontaviranomaisten on joko suoritettava tarkastus itse, tai niiden on tilattava tarkastus suoraan joltakin riippumattomalta tietosuojan tarkastajalta. Riippumattoman tarkastajan on toimittava aina kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa ja vastuulla.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät resurssit sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi. Niiden on myös varmistettava, että niiden kansallisilla valvontaviranomaisilla on mahdollisuus saada apua henkilöiltä, joilla on asiantuntemusta biometrisistä tiedoista.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Viraston valvonta

Virastojen valvonta

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että virasto suorittaa henkilötietojen käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa sen valvonnasta ja varmistamisesta, että virasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Europol suorittavat henkilötietojen käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, virastolle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Virastolle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston, Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Europolin suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, virastolle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Virastolle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan tietosuojavaltuutetulle on annettava riittävät resurssit sille tämän asetuksen mukaisesti annettujen tehtävien hoitamiseen, mukaan lukien apu henkilöiltä, joilla on asiantuntemusta biometrisistä tiedoista.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät aktiivisesti yhteistyötä toimivaltansa rajoissa ja varmistavat SIS-järjestelmän koordinoidun valvonnan.

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät toistensa kanssa aktiivisesti yhteistyötä toimivaltansa rajoissa 62 artiklan mukaisesti [uusi asetus yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta].

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksella (EU) 2016/679 perustettu tietosuojaneuvosto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle joka toinen vuosi koordinoitua valvontaa koskevan yhteisen toimintakertomuksen.

4.  Asetuksella (EU) 2016/679 perustettu tietosuojaneuvosto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosittain koordinoitua valvontaa koskevan yhteisen toimintakertomuksen.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

10 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KORVAUSVASTUU

KORVAUSVASTUU JA SEURAAMUKSET

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltio on vastuussa kaikista vahingoista, joita on aiheutunut henkilölle N.SIS-järjestelmän käytöstä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vahingot on aiheuttanut kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, joka on tallentanut järjestelmään asiavirheitä sisältäviä tietoja tai joka on tallentanut järjestelmään tietoja oikeudettomasti.

1.  Kukin jäsenvaltio ja eu-LISA on vastuussa kaikista aineellisista ja aineettomista vahingoista, joita on aiheutunut henkilölle lainvastaisen tietojenkäsittelyn tai jonkin tämän asetuksen vastaisen teon seurauksena tai N.SIS-järjestelmän käytöstä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vahingot on aiheuttanut kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, joka on tallentanut järjestelmään asiavirheitä sisältäviä tietoja tai joka on tallentanut järjestelmään tietoja oikeudettomasti.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa lainvastaisen tietojenkäsittelyn tai jonkin tämän asetuksen vastaisen teon seurauksena, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta tai eu-LISAlta, jos se on vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio tai eu-LISA vapautetaan tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos jompikumpi osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Jäsenvaltiota vastaan nostettuja vahingonkorvausvaateita säännellään asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti vastaajana olevan jäsenvaltion kansallisella lainsäädännöllä.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

53 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 a artikla

 

Seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen vastaisesta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelystä tai lisätietojen vaihtamisesta määrätään seuraamus kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja niihin on kuuluttava hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

 

Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava, että kaikkeen SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelyyn, joka ei ole tämän asetuksen mukaista ja johon niiden henkilöstö tai ryhmien jäsenet syyllistyvät käyttäessään SIS-järjestelmää niiden alaisuudessa, sovelletaan viraston määräämiä kurinpitoseuraamuksia tai ryhmän jäsenten tapauksessa näiden kotijäsenvaltion määräämiä kurinpitoseuraamuksia.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan osalta vuosittain saatu osumien määrä, SIS-järjestelmään tehtyjen hakujen määrä sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen, mukaan lukien 26 artiklassa tarkoitettua kuulemismenettelyä koskevat tilastotiedot. Tuotettuihin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Vuotuinen tilastokertomus julkaistaan.

3.  Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan osalta vuosittain saatu osumien määrä, SIS-järjestelmään tehtyjen hakujen määrä sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tekeminen, täydentäminen, päivittäminen tai poistaminen, mukaan lukien 26 artiklassa tarkoitettua kuulemismenettelyä koskevat tilastotiedot. Tuotettuihin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Vuotuinen tilastokertomus julkaistaan.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot sekä Europol ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittavat virastolle ja komissiolle 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

4.  Jäsenvaltiot sekä Europol ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittavat virastolle ja komissiolle 3, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto toimittaa jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle kaikki laatimansa tilastokertomukset. Komissio voi unionin säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti erityisiä tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai käytöstä.

5.  Virasto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kaikki laatimansa tilastokertomukset ja kaikki pyydetyt erityiset tilastokertomukset. Komissio voi unionin säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti erityisiä tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai käytöstä.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 35 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suojatun pääsyn keskusrekisteriin viestintäinfrastruktuurin kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten siten, että pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää pyynnöstä jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Eurojustille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suojatun pääsyn keskusrekisteriin, erityisvälineisiin ja tietoihin viestintäinfrastruktuurin kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten siten, että pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen SIS-keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kahden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

7.  Virasto antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen SIS-keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän käyttöönotosta sekä jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio laatii yleisarvioinnin SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän vuoden välein. Yleisarvioinnissa tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista SIS-keskusjärjestelmään, SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

8.  Komissio laatii yleisarvioinnin SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen kahden vuoden välein. Yleisarvioinnissa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ja tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista SIS-keskusjärjestelmään, SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Yleisarviointi sisältää myös sormenjälkien automaattisen tunnistusrekisterin käyttöönoton ja komission 19 artiklan mukaisesti toteuttamat SIS-tiedotuskampanjat. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

54 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

54 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen valta antaa 8 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan -1 kohdassa, 27 artiklan 2 a kohdassa, 28 artiklan 4 kohdassa ja 58 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan -1 kohdassa, 27 artiklan 2 a kohdassa, 28 artiklan 4 kohdassa ja 58 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan, 22 artiklan -1 kohdan, 27 artiklan 2 a kohdan, 28 artiklan 4 kohdan tai 58 artiklan 2 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan päivästä, jonka komissio vahvistaa sen jälkeen, kun

2.  Sitä sovelletaan [yksi vuosi voimaantulon jälkeen] lukuun ottamatta 5 artiklaa, 8 artiklan 4 kohtaa, 9 artiklan 1 kohtaa, 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 20 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 22 artiklan -1 ja 2 kohtaa, 27 artiklan 2 a kohtaa, 28 artiklan 4 kohtaa, 42 artiklan 4 kohtaa, 54 artiklan 6 kohtaa, 54 a artiklaa, 55 artikla ja 58 artiklan 2 a kohtaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulospäivästä alkaen.

a)  tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet on hyväksytty;

 

b)  jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne ovat suorittaneet tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt SIS-järjestelmän tietojen käsittelemiseksi ja lisätietojen vaihtamiseksi tämän asetuksen mukaisesti;

 

c)  virasto on ilmoittanut komissiolle, että kaikki CS-SIS-keskukseen liittyvät testaustoimet sekä CS-SIS-keskuksen ja N.SIS-järjestelmän välisen vuorovaikutuksen testaustoimet on saatettu päätökseen.

 

Perustelu

Olisi otettava käyttöön kiinteä soveltamispäivä, jota voidaan kuitenkin tarvittaessa mukauttaa delegoidulla säädöksellä (katso jäljempänä 2 a kohtaa koskeva tarkistus). Täytäntöönpanotoimenpiteille ja delegoiduille säädöksille tarvittavien säännösten olisi sillä välin oltava suoraan sovellettavissa, jotta näitä toimenpiteitä koskeva työ voidaan aloittaa suoraan voimaantulon myötä.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle 54 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen soveltamispäivän muuttamisesta.


PERUSTELUT

Tausta

Schengenin toisen sukupolven tietojärjestelmän (SIS II) nykyisestä oikeudellisesta kehyksestä sovittiin jo vuosina 2006–2007, mutta sitä alettiin soveltaa vasta 9. huhtikuuta 2013, kun SIS II -järjestelmä oli valmis.

Näiden erittäin valitettavien viivästysten ja kahdeksan kertaa odotettuja suurempien investointien jälkeen SIS II -järjestelmästä on kuitenkin kehittynyt eurooppalainen menestystarina. Kuten komission arviointikertomus ja SIS II -tilastot osoittavat, kuulutusten ja osumien määrä on kasvanut jatkuvasti.

Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen paljon parantamisen varaa. Nykyisiin ehdotuksiin liitetyssä arviossa ja Schengenin arviointimekanismia koskevissa arvioissa ja suosituksissa nostetaan toisinaan esiin vakavia ongelmia, jotka johtuvat SIS II -järjestelmän oikeudellisen kehyksen epäasianmukaisesta täytäntöönpanosta tai täytäntöön panematta jättämisestä. Ne vaihtelevat tietojen laatua koskevista ongelmista ja loppukäyttäjien koulutuksen puutteesta kuulutuksia koskeviin puutteellisiin tietoihin ja SIRENE-toimistojen viipeisiin osumien seurannassa. Tämä on erityisen huolestuttavaa terrorismin kannalta.

SIS-järjestelmää arvioidaan jatkuvasti, ja nämä uudet ehdotukset sekä tässä luonnoksessa esitettävät tarkistukset perustuvat kyseiseen arviointiin. Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita kuitenkin panemaan ripeästi täytäntöön kaikki niille annetut suositukset ja toteuttamaan kaikki toimenpiteet, jotta SIS II -järjestelmän tarjoamia toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja viipymättä sen oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Esittelijän kanta uusiin ehdotuksiin

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin, koska niissä SIS-järjestelmää vahvistetaan entisestään korostamalla sen aitoa eurooppalaista luonnetta, säilyttämällä sen tärkeimmät ominaisuudet ja puuttumalla joihinkin kansallisen tason puutteisiin.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että parannuksia voidaan tehdä enemmänkin, ja esittää siksi tässä mietintöluonnoksessa joukon tarkistuksia. Tarkistukset voidaan ryhmitellä seuraavien pääotsikkojen mukaan:

Rakenne

Esittelijä on täysin tietoinen siitä, että järjestelmää on vahvistettava rakenteellisesti, jotta se voi käsitellä jatkuvasti kasvavaa tietomäärää, erityisesti siihen syötettäviä biometrisiä tietoja, uusia hakutoimintoja ja useampia käyttäjiä. On selvää, että EU:n lainvalvonnan ja rajavalvonnan keskeisenä laaja-alaisena tietojärjestelmänä sen on oltava luotettavasti loppukäyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Esittelijä kuitenkin epäilee, että komission ehdottama ratkaisu, jonka mukaan kaikilla jäsenvaltioilla on oltava kansallinen kopio, olisi oikea tapa toimia. Parlamentti on aina suhtautunut epäillen kansallisiin ja myös teknisiin kopioihin, etupäässä niihin luonnostaan sisältyvän tietoturva- ja tietosuojariskin vuoksi. Kompromissiratkaisuna parlamentti kuitenkin hyväksyi – ja hyväksyy edelleen – sen, että jäsenvaltioilla voi niiden niin halutessa olla kansalliset kopiot. Se ei kuitenkaan voi hyväksyä, että ne, jotka eivät kansallista kopiota halua, velvoitettaisiin siihen. SIS II -järjestelmän oikeudellisesta kehyksestä sopimisen jälkeen on toteutettu paljon toimenpiteitä ja käytetty paljon varoja moitteettomasti toimivan keskusjärjestelmän aikaansaamiseen. Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden takaamiseksi on toteutettava lisää toimenpiteitä tällä tasolla. Esittelijä ehdottaa siksi monia tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan edelleen keskusjärjestelmän saatavuutta ja kapasiteettia loppukäyttäjien kannalta. Erityisesti CS-SIS-keskukseen olisi sisällyttävä lisäkopio, ja varajärjestelmän olisi oltava aktiivisesti käytössä jatkuvasti ja samanaikaisesti. Samoin olisi otettava huomioon SIS‑järjestelmän luotettavuuden ja varmuuden lisääminen tekemällä kaksoiskappaleet kaikista arkkitehtuurin keskeisistä osista, myös viestintäinfrastruktuurista. Tietotekniikkavirastosta (eu-LISA) olisi myös tehtävä ainoa viestintäinfrastruktuurista vastaava toimija.

Pääsy järjestelmään

Komissio ehdottaa joidenkin EU:n virastojen pääsymahdollisuuksien parantamista. Esittelijä on samaa mieltä näistä ehdotuksista, mutta on kuitenkin esittänyt joukon tarkistuksia, joilla pyritään määrittämään aiempaa täsmällisemmin, missä olosuhteissa SIS-tietoihin voidaan päästä, viittaamalla kyseisten virastojen nykyisiin toimeksiantoihin. Hän ehdottaa myös tähän liittyvien suojatoimien lisäämistä esimerkiksi etukäteen annettavan koulutuksen, lokitietojen ja valvonnan avulla.

Esittelijä uskoo vahvasti järjestelmän tuomaan lisäarvoon ja on tietoinen, että uusiin turvallisuushaasteisiin on puututtava erityisesti varmistamalla pääsy kaikille asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Pääsyn edellytyksenä olisi kuitenkin oltava kaikkien kyseisiin viranomaisiin sovellettavien oikeudellisten tietosuojasäännösten noudattaminen ja se, että valvontaviranomaiset voivat tarkistaa oikeudellisten säännösten asianmukaisen soveltamisen, myös Schengenin arviointimekanismin avulla.

Tietoturva

SIS-järjestelmän sisältämien tietojen luonteen vuoksi tietoturvan on oltava keskeinen tavoite. Esittelijä on tietoinen, että eu-LISA ja jäsenvaltiot ovat tehneet sen hyväksi paljon työtä. Tanskassa SIS-järjestelmään ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta tapahtuneen tietomurron olisi kuitenkin oltava muistutus siitä, että näitä toimenpiteitä on tehostettava edelleen. Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin turvallisuushäiriöitä koskeviin uusiin säännöksiin. Hän ehdottaa näihin säännöksiin joitakin tarkistuksia erityisesti eri institutionaalisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön suhteen. Hän ehdottaa myös Tanskan tapauksen perusteella, että jäsenvaltioiden ja eu-LISAn olisi seurattava tiiviisti alihankkijoiden toimintaa. Lopuksi lisätään joitakin tietoturvallisuutta koskevia lisävaatimuksia muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien mukaisesti.

Tietosuoja

SIS-järjestelmän tietosuoja on monimutkainen kysymys sen kaksitahoisen luonteen vuoksi, sillä se on sekä muuttoliikettä että lainvalvontaa käsittelevä tietokanta. Lisäksi sen eri käyttäjiin EU:n ja kansallisella tasolla sovelletaan monia eri oikeudellisia säännöksiä. Kaikki mahdollinen on kuitenkin tehtävä, jotta voidaan tarjota asianmukaiset suojatoimenpiteet, jotka ovat riittävän lujatekoisia jokapäiväiseen käyttöön. Tämän aikaansaaminen on yhtä tärkeää järjestelmän eheyden ja legimiteetin kannalta kuin sen onnistumisetkin. Siksi ehdotetaan monia tarkistuksia, joilla pyritään etupäässä selkeyttämään sovellettavia sääntöjä. Lisäksi monia säännöksiä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n tietosuojakehyksen kanssa.

Maahantulon epäämistä koskevat kuulutukset

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen kuulemismenettelystä, jota on määrä käyttää sen välttämiseksi, että kolmannen maan kansalaisesta tehdään maahantulon epäämistä koskeva kuulutus, kun tällä on kuitenkin jäsenvaltion antama todistus oleskeluun oikeuttavasta luvasta. Esittelijä tukee kaikkia toimenpiteitä, joilla parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Yhteistyö on keskeistä, jotta Schengenin alue voi pysyä alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja.

Esittelijä pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei ole tehnyt mitään yhdenmukaistaakseen perusteita, joita on määrä soveltaa Schengen-alueelle pääsyn epäämistä koskevan kuulutuksen tekemiseksi. Parlamentti on aiemmin kehottanut lisäämään yhdenmukaistamista, kun SIS II -järjestelmän oikeudellisesta kehyksestä neuvoteltiin. Kompromissina sisällytettiin seuraava tarkastuslauseke:

Komissio tarkastelee uudelleen tämän artiklan säännösten soveltamista kolmen vuoden kuluttua 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Komissio tekee perustamissopimuksen mukaista aloiteoikeuttaan käyttäen tarkastelun perusteella tarvittavat ehdotukset tämän artiklan säännösten muuttamisesta kuulutusten tekemisen perusteiden yhdenmukaistamiseksi laajemmin.

Valitettavasti komission ainoa ehdotusoli tämän kohdan poistaminen.

Esittelijä ehdottaa siksi joitakin tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään yhdenmukaisuutta. Lopuksi hän ehdottaa, että terrorismista tuomitut henkilöt olisi tallennettava järjestelmään maahantulon epäämiseksi.

Uusien säännösten voimaantulo

Schengen-alue on joutunut vaikeaan tilanteeseen. Terrorismi ja muuttoliike ovat johtaneet sisäisten rajatarkastusten pitkittymiseen, mikä aiheuttaa uusia haasteita, joihin on puututtava nopeasti. Esittelijä katsoo siksi, että tällä hetkellä SIS-järjestelmä on tässä suhteessa olennaisen tärkeä ja sen avulla voidaan saada ratkaisuja aikaan. Ehdotukset pitäisi siksi hyväksyä mahdollisimman ripeästi, koska olemme parantamassa suurinta, parhaiten täytäntöönpantua ja eniten käytettyä keskitettyä eurooppalaista tietojärjestelmää ja siten toteuttamassa konkreettisia ja välittömiä ratkaisuja EU:n kansalaisiin vaikuttaviin ongelmiin. Esittelijä ehdottaa siksi, että uutta oikeudellista kehystä aletaan soveltaa vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Kiinteä määräaika olisi otettava käyttöön, jotta voidaan välttää pitkiä viivästyksiä, kuten tapahtui SIS II -järjestelmän oikeudellisessa kehyksessä.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.7.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Valmistelija: Hilde Vautmans

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Arkaluonteisia biometrisia tietoja kerätään. Tietojen arkaluonteisuuden vuoksi niiden keräämistä ja käyttöä olisi analysoitava huolellisesti ennen kuin ne päätetään rekisteröidä SIS-järjestelmään. Biometriset tunnisteet olisi otettava käyttöön ja niihin olisi tehtävä hakuja vain tietyin edellytyksin, jotka täyttävät oikeudellisen tietosuojakehyksen oikeasuhteisuusvaatimuksen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava pakottavat säännökset, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kuulemista siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen on saanut tai hän voi saada yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja maahanmuuttoviranomaisille vakavaa epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista säätää velvoittava aikataulu nopeille kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, jotta uhkan muodostavat henkilöt eivät saa lupaa tulla Schengen-alueelle.

(21)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava pakottavat säännökset, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kuulemista siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen on saanut tai hän voi saada yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskevan kuulutuksen asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja maahanmuuttoviranomaisille vakavaa epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista säätää selvät suuntaviivat ja velvoittava aikataulu nopeille kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, jotta uhkan muodostavat henkilöt eivät saa lupaa tulla Schengen-alueelle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

(26)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä ja tallennettuja tietoja sekä SIS-järjestelmän tietoja, jotka on jo annettu viranomaisille, joilla on oikeus käyttää tietoja, ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(42 a)  Erityisiä turvatakeita olisi edellytettävä käsiteltäessä haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten, kuten lasten, henkilötietoja.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(42 b)  Lapsia koskevissa tapauksissa lapsen etu olisi aina asetettava etusijalle tätä asetusta sovellettaessa. Kun SIS-järjestelmään syötetään lasta koskevia tietoja, niitä olisi käytettävä ainoastaan lasten katoamisen estämiseen, kadonneiden lasten löytämiseen ja kadonneita lapsia koskevien tapausten tutkimiseen sekä lapsen edun suojelemiseen lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 c)  Kaikkien SIS-järjestelmää koskevien toimenpiteiden olisi oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston yhdessä laatimia ja valvomia suuntaviivoja yhteisistä käytännöistä, joita sovelletaan otettaessa laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkiä ja kasvokuvia ja jotka perustuvat Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimaan tarkistuslistaan. Jäsenvaltioiden olisi sormenjälkien ja kasvokuvan ottamisen yhteydessä kunnioitettava aina alaikäisen ihmisarvoa ja fyysistä koskemattomuutta. Jäsenvaltiot eivät saisi käyttää pakkokeinoja alaikäisten sormenjälkien ottamisessa.

Perustelu

Lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti lapsia on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittavasti ja siten, että otetaan huomioon heidän ikäänsä liittyvät tarpeet. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisten erityistilanteeseen. Lapsen etu on aina asetettava etusijalle.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a)  Tämän asetuksen tarkistamisella tai uusilla säännöksillä ei saa luoda tarpeettomia esteitä niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liittymässä tai liittyvät jatkossa Schengen-alueeseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa säännöllisesti tiedotuskampanjoja SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä.

Komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa säännöllisesti tiedotuskampanjoja, myös kolmansien maiden kansalaisille, SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille, myös kolmansien maiden kansalaisille, tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  henkilötodistuksen luokka;

s)  nykyisten tai vanhojen henkilötodistusten tai henkilön peitenimillä tähän mennessä käyttämien muiden asiakirjojen luokka;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – u alakohta

Komission teksti

Tarkistus

u)  henkilötodistuksen numero (numerot);

u)  nykyisten tai vanhojen henkilötodistusten tai henkilön peitenimillä tähän mennessä käyttämien muiden asiakirjojen numero (numerot);

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen perusteella, joka perustuu toimivaltaisten hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä menettelytapasääntöjä noudattaen ja yksilöllisen arvioinnin perusteella tekemään päätökseen. Tällaisia päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä.

1.  Sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen perusteella, joka perustuu toimivaltaisten hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä menettelytapasääntöjä noudattaen ja yksilöllisen arvioinnin perusteella tekemään päätökseen, jossa sovelletaan ne bis in idem -periaatetta. Myös kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät oleskele unionin alueella, on asetusta 2016/679 täysimääräisesti noudattaen taattava tehokkaat oikeussuojakeinot ja tällaisia päätöksiä koskeva muutoksenhaku sekä kansalaisten oikeus tutustua henkilötietoihinsa, poistaa ja täydentää niitä tai hyväksyä ne.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 24 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 27 artiklan soveltamiseksi myös kansallisilla lainkäyttöviranomaisilla, mukaan lukien niillä, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaisilla on tehtäviään suorittaessaan kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan.

2.  Ainoastaan nimettyjen viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oltava pääsy SIS-järjestelmään sen jälkeen, kun sille on annettu tietoturvaa ja tietosuojaa koskevaa asianmukaista koulutusta. Edellä olevan 24 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 27 artiklan soveltamiseksi myös kansallisilla lainkäyttöviranomaisilla, mukaan lukien niillä, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaisilla on tehtäviään suorittaessaan kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rekisteröidyn oikeus tutustua SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän oikeuteen.

1.  Rekisteröidyn oikeus tutustua SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän oikeuteen riippumatta siitä, oleskeleeko rekisteröity unionin alueella.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta.

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta riippumatta siitä, oleskeleeko hän unionin alueella tällaisia toimia toteuttaessaan.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengen-tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa

Viiteasiakirjat

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.4.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hilde Vautmans

15.5.2017

Hyväksytty (pvä)

11.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

14

21

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Frank Engel

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustaminen, toiminta ja käyttö rajavalvonnassa

Viiteasiakirjat

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö