JELENTÉS a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Carlos Coelho


Eljárás : 2016/0408(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0347/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0347/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0882),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0533/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0347/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Meg kell határozni a SIS céljait, műszaki felépítését és finanszírozását, meg kell állapítani a végponttól végpontig terjedő működésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, a felelősségi köröket, a rendszerbe rögzítendő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait, rögzítésük feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, a biometrikus azonosítók használatát, valamint az adatkezelésre vonatkozó további szabályokat.

(6)  Meg kell határozni a SIS céljait, műszaki felépítését és finanszírozását, meg kell állapítani a végponttól végpontig terjedő működésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, a felelősségi köröket, a rendszerbe rögzítendő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait, rögzítésük feltételeit, a figyelmeztető jelzések törlésére vonatkozó szabályokat, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, a biometrikus azonosítók használatát, valamint az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó további szabályokat.

Indokolás

A felesleges figyelmeztető jelzések törlésére és a SIS-hez kapcsolódó sajátos adatvédelmi kérdésekre vonatkozó szabályokról e rendeletben kell rendelkezni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy a SIS rendszerben a személyek bármilyen különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjelével kapcsolatos konkrét információt rögzítsenek. Ez az információ vonatkozhat piercingre, tetoválásra, jelölésre, hegre stb. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1a 9. cikke értelmében azonban a SIS rendszerbe bevitt adatok nem tárhatják fel egy személy érzékeny adatait, úgymint etnikai hovatartozását, vallását, fogyatékosságát, nemét vagy szexuális irányultságát.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A SIS a központi rendszerből (Központi SIS), valamint a SIS-adatbázis teljes vagy részleges másolatát tartalmazó nemzeti rendszerekből áll. Tekintve, hogy a SIS a legfontosabb információcsere-eszköz Európában, gondoskodni kell arról, hogy központi és nemzeti szinten egyaránt megszakítás nélkül üzemeljen. Ezért valamennyi tagállamnak el kell készítenie a SIS-adatbázis részleges vagy teljes másolatát, és készenléti rendszert kell létrehoznia.

(7)  A SIS a központi rendszerből (Központi SIS), valamint a nemzeti rendszerekből áll, amelyek a SIS-adatbázis teljes vagy részleges másolatát tartalmazhatják. Tekintve, hogy a SIS a legfontosabb információcsere-eszköz Európában, gondoskodni kell arról, hogy központi és nemzeti szinten egyaránt megszakítás nélkül üzemeljen. Ezért szükség van egy olyan megbízható közös készenléti Központi SIS rendszerre (aktív-aktív megoldás), amely biztosítja a SIS-adatok és egy készenléti kommunikációs infrastruktúra folyamatos rendelkezésre állását a végfelhasználók számára a központi rendszer meghibásodása, frissítése vagy karbantartása esetén. Jelentős beruházásokra van szükség a központi rendszer, annak készenléti rendszerei, valamint a kommunikációs infrastruktúra megerősítése és tökéletesítése érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Kézikönyvet kell fenntartani, amely részletes szabályokat tartalmaz a figyelmeztető jelzés alapján szükségessé váló intézkedésre vonatkozó kiegészítő információk cseréjére vonatkozóan. Valamennyi tagállam nemzeti hatóságainak (a SIRENE-irodáknak) biztosítaniuk kell ezen információk cseréjét.

(8)  Kézikönyvet kell fenntartani, amely részletes szabályokat tartalmaz a figyelmeztető jelzés alapján szükségessé váló intézkedésre vonatkozó kiegészítő információk cseréjére vonatkozóan (SIRENE-kézikönyv). Valamennyi tagállam nemzeti hatóságainak (a SIRENE-irodáknak) gyors és hatékony módon biztosítaniuk kell ezen információk cseréjét. Terrorista bűncselekményekre vagy gyermekekre vonatkozó figyelmeztető jelzések esetén a SIRENE-irodának azonnal intézkednie kell.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A figyelmeztető jelzésben megállapított, foganatosítandó intézkedéssel kapcsolatos kiegészítő információk hatékony cseréjének fenntartása érdekében helyénvaló megerősíteni a SIRENE-irodák működését az alábbiakra vonatkozó követelmények meghatározásával: a rendelkezésre álló erőforrások, a felhasználók képzése, valamint a többi SIRENE-irodától érkező megkeresések megválaszolásának ideje.

(9)  A figyelmeztető jelzésben megállapított, foganatosítandó intézkedéssel kapcsolatos kiegészítő információk hatékony cseréjének biztosítása érdekében helyénvaló megerősíteni a SIRENE-irodák működését az alábbiakra vonatkozó követelmények meghatározásával: a rendelkezésre álló erőforrások, a felhasználók képzése, valamint a többi SIRENE-irodától érkező megkeresések megválaszolásának ideje.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A SIS funkcióinak maradéktalan kihasználása érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a SIRENE-irodák végfelhasználói és személyzete rendszeres képzésben részesüljenek, többek között az adatbiztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatban is. A nemzeti SIRENE-irodával együttműködve ki kell alakítani a végfelhasználók adatminőségi alapelvekkel és gyakorlattal kapcsolatos képzésére vonatkozó nemzeti normákat. A tagállamoknak fel kell kérniük a SIRENE-irodák személyzetét arra, hogy segítsék a figyelmeztető jelzéseket rögzítő összes hatóság képzését, középpontba állítva az adatminőséget és a SIS II felhasználásának maximalizálását. A képzést a SIRENE képzési kézikönyv szerint kell lebonyolítani. A SIRENE-irodáknak emellett lehetőség szerint évente legalább egyszer lehetőséget kell kínálniuk a munkaerőcserére más SIRENE-irodákkal. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyzet fluktuációja miatt ne vesszen el a szaktudást és a tapasztalat.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A SIS-ben rögzített adatok pontosságáért viselt tagállami felelősség sérelme nélkül, az Ügynökségnek kell felelnie az adatminőség új adatminőség-ellenőrzési eszköz bevezetésével történő javításáért, valamint a tagállamoknak történő rendszeres időközönkénti jelentéstételért.

(11)  A SIS-ben rögzített adatok pontosságáért viselt tagállami felelősség sérelme nélkül, az Ügynökségnek kell felelnie az adatminőség új adatminőség-ellenőrzési eszköz bevezetésével történő javításáért, valamint a tagállamoknak történő rendszeres időközönkénti jelentéstételért. A SIS-ben rögzített adatok minőségének javítása érdekében az Ügynökségnek képzéseket kell kínálnia a SIS használatáról a nemzeti képzési szervek, valamint lehetőség szerint a SIRENE-személyzet és a végfelhasználók számára. E képzéseknek elsősorban a SIS adatai minőségének javítását szolgáló intézkedésekre kell összpontosítaniuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy az adatok sértetlenségének veszélyeztetése nélkül korszerű kapacitást dolgozzon ki a tagállamoknak, a Bizottságnak, az Europolnak és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek szóló statisztikai jelentéstétel tekintetében, hogy lehetővé tegye a SIS használatának megfelelőbb figyelemmel kísérését a migrációs nyomással és a határigazgatással kapcsolatos tendenciák elemzése céljából. Ezért központi statisztikai adatbázist kell létrehozni. Az elkészített statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

(12)  Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy az adatok sértetlenségének veszélyeztetése nélkül korszerű kapacitást dolgozzon ki a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Europolnak és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek szóló statisztikai jelentéstétel tekintetében, hogy lehetővé tegye a SIS használatának megfelelőbb figyelemmel kísérését a migrációs nyomással és a határigazgatással kapcsolatos tendenciák elemzése céljából. Ezért központi statisztikai adatbázist kell létrehozni. Az adatbázisban tárolt vagy az adatbázis segítségével elkészített statisztikák nem tartalmazhatnak a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a meghatározása szerinti személyes adatokat.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A SIS-nek további adatkategóriákat is kell tartalmaznia, hogy a végfelhasználók időveszteség nélkül megalapozott döntéseket hozhassanak az adott figyelmeztető jelzés alapján. Ezért a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéseknek tartalmazniuk kell a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra vonatkozó adatokat. Továbbá a személyazonosság megállapításának megkönnyítése és a többszörös személyazonosságok felderítése érdekében a figyelmeztető jelzésnek a személyazonosító okmányra vagy számra vonatkozó hivatkozást és ilyen okmány másolatát kell tartalmaznia, amennyiben az rendelkezésre áll.

(13)  A SIS-nek további adatkategóriákat is kell tartalmaznia, hogy a végfelhasználók időveszteség nélkül megalapozott döntéseket hozhassanak az adott figyelmeztető jelzés alapján. Ezért a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéseknek tartalmazniuk kell a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra vonatkozó adatokat. Továbbá a személyazonosság megállapításának megkönnyítése és a többszörös személyazonosságok felderítése érdekében a figyelmeztető jelzésnek a személyazonosító okmányra vagy számra vonatkozó hivatkozást és ilyen okmány színes másolatát kell tartalmaznia, amennyiben az rendelkezésre áll.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A SIS-nek lehetővé kell tennie a biometrikus adatok feldolgozását az érintett egyének megbízható azonosítása érdekében. A SIS-nek hasonlóképpen lehetővé kell tennie olyan személyek személyes adatainak kezelését is, akiknek a személyazonosságával visszaéltek (a személyazonosság téves megállapításával okozott kellemetlenség elkerülése érdekében), amit megfelelő biztosítékokhoz, mindenekelőtt az érintett egyén hozzájárulásához kell kötni, valamint szigorúan korlátozni kell azokat a célokat, amelyek érdekében ezek az adatok jogszerűen kezelhetők.

(15)  A SIS-nek lehetővé kell tennie a biometrikus adatok feldolgozását az érintett egyének megbízható azonosítása érdekében. A fényképek, arcképmások és daktiloszkópiai adatok bevitele és felhasználása nem terjedhet túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéken, annak az Unió jogszabályaiban megengedett módon kell történnie, tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, ezen belül a gyermek mindenek felett álló érdekét, és összhangban kell lennie a SIS jogi eszközeiben, az (EU) 2016/679 rendeletben és az (EU) 2016/680 irányelvben az adatvédelem tekintetében meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel. A SIS-nek hasonlóképpen lehetővé kell tennie olyan személyek személyes adatainak kezelését is, akiknek a személyazonosságával visszaéltek (a személyazonosság téves megállapításával okozott kellemetlenség elkerülése érdekében), amit megfelelő biztosítékokhoz, mindenekelőtt az érintett egyén hozzájárulásához kell kötni, valamint szigorúan korlátozni kell azokat a célokat, amelyek érdekében ezek a személyes adatok jogszerűen kezelhetők.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges technikai rendelkezést ahhoz, hogy minden olyan alkalommal, amikor a végfelhasználók jogosultak lekérdezni a nemzeti rendőrségi vagy bevándorlási adatbázist, egyidejűleg a SIS-t is lekérdezzék az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv44 4. cikkének megfelelően. Ennek révén szavatolni kell, hogy a SIS a belső határellenőrzés nélküli térségen belüli ellensúlyozó intézkedésként működjön, a tagállamok pedig megfelelőbben tudják kezelni a bűnözés uniós dimenzióját és a bűnözők mobilitását.

(16)  A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges technikai rendelkezést ahhoz, hogy minden olyan alkalommal, amikor a végfelhasználók jogosultak lekérdezni a nemzeti rendőrségi vagy bevándorlási adatbázist, egyidejűleg a SIS-t is lekérdezzék az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv44 4. cikkének, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 5. cikkének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. Ennek révén szavatolni kell, hogy a SIS a belső határellenőrzés nélküli térségen belüli ellensúlyozó intézkedésként működjön, a tagállamok pedig megfelelőbben tudják kezelni a bűnözés uniós dimenzióját és a bűnözők mobilitását.

__________________

__________________

44 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

 

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  E rendeletnek meg kell határoznia a daktiloszkópiai adatok és arcképmások személyazonosítási célú felhasználásának feltételeit. Az arcképmások személyazonosítási célú SIS-beli felhasználásának elő kell segítenie olyan határellenőrzési eljárások következetes megvalósítását, amelyek során a személyazonosság megállapításához és ellenőrzéséhez daktiloszkópiai adatok és arcképmások felhasználására van szükség. Ha kétség merül fel egy adott személy személyazonosságát illetően, kötelezővé kell tenni a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést. Arcképmások kizárólag rendszeres határforgalom-ellenőrzés keretében, önkiszolgáló termináloknál és elektronikus kapuknál használhatók a személyazonosság megállapítására.

(17)  E rendeletnek meg kell határoznia a daktiloszkópiai adatok, fényképek és arcképmások személyazonosítási célú felhasználásának feltételeit. A daktiloszkópiai adatok és arcképmások személyazonosítási célú SIS-beli felhasználásának elő kell segítenie olyan határellenőrzési eljárások következetes megvalósítását, amelyek során a személyazonosság megállapításához és ellenőrzéséhez ujjnyomatok és arcképmások felhasználására van szükség. Ha egy adott személy személyazonossága másképpen nem állapítható meg, kötelezővé kell tenni a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést. Új figyelmeztető jelzés bevitele előtt lehetővé kell tenni ujjnyomatkeresés elvégzését annak ellenőrzése érdekében, hogy a személy más személyazonosság vagy más figyelmeztető jelzés alatt szerepel-e már a SIS-ben. Arcképmások kizárólag rendszeres határforgalom-ellenőrzés keretében, önkiszolgáló termináloknál és elektronikus kapuknál használhatók a személyazonosság megállapítására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A SIS-en belüli automatikus ujjnyomat-azonosító szolgáltatás bevezetése kiegészíti a kijelölt nemzeti DNS-adatbázisokhoz és automatikus ujjnyomat-azonosító rendszerekhez való kölcsönös online hozzáférésre vonatkozó, meglévő prümi mechanizmust. A prümi mechanizmus lehetővé teszi a nemzeti ujjnyomat-azonosító rendszerek összekapcsolását, aminek révén a tagállamok kérelmet terjeszthetnek elő annak megállapítása céljából, hogy valamely másik tagállamban ismert-e a bűncselekmény elkövetője, akinek az ujjnyomatait megtalálták. A prümi mechanizmus azt ellenőrzi, hogy egy adott időpontban ismert-e az a személy, akitől az ujjnyomatok származnak, tehát ha a későbbiekben derül fény az elkövető kilétére az egyik tagállamban, akkor nem feltétlenül fogják elfogni. Az SIS daktiloszkópiai lekérdezése lehetővé teszi az elkövető aktív keresését.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Lehetővé kell tenni a bűncselekmények elkövetésének helyszínén talált ujjnyomatok összevetését a SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatokkal, ha nagy valószínűséggel megállapítható, hogy azok a súlyos bűncselekmény vagy terrorista bűncselekmény elkövetőjétől származnak. „Súlyos bűncselekmények”: a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban felsorolt bűncselekmények, valamint „terrorista bűncselekmény”: a 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban említett, nemzeti jog szerinti bűncselekmények46.

(18)  Lehetővé kell tenni a bűncselekmények elkövetésének helyszínén talált ujjnyomatok vagy tenyérnyomatok teljes vagy nem teljes körű sorozatainak összevetését a SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatokkal, ha igen nagy valószínűséggel megállapítható, hogy azok a súlyos bűncselekmény vagy terrorista bűncselekmény elkövetőjétől származnak, feltéve hogy az illetékes hatóságok semmilyen más nemzeti, uniós vagy nemzetközi adatbázis felhasználásával sem tudják megállapítani az adott személy személyazonosságát.

__________________

__________________

45 A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

 

46 A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Magasabb szintű hatékonyság. harmonizáció és következetesség valósítható meg azáltal, hogy e rendelet kötelezővé teszi a tagállamok illetékes hatóságai által kiadott valamennyi beutazási tilalom SIS-ben való rögzítését a 2008/115/EK irányelvet47 tiszteletben tartó eljárásoknak megfelelően, valamint közös szabályokat állapít meg az ilyen figyelmeztető jelzések rögzítésére a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérését követően. A tagállamoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne legyen időkülönbség a között, amikor a harmadik országbeli állampolgár elhagyja a schengeni térséget, és a között, amikor a figyelmeztető jelzést aktiválják a SIS-ben. Ennek révén szavatolni kell a beutazási tilalmak sikeres érvényesítését a külső határátkelőhelyeken, valamint a schengeni térségbe történő ismételt belépés eredményes megakadályozását.

(20)  Magasabb szintű hatékonyság. harmonizáció és következetesség valósítható meg azáltal, hogy e rendelet kötelezővé teszi a tagállamok illetékes hatóságai által kiadott valamennyi beutazási tilalom SIS-ben való rögzítését a 2008/115/EK irányelvet47 tiszteletben tartó eljárásoknak megfelelően, valamint közös szabályokat állapít meg az ilyen figyelmeztető jelzések rögzítésére a szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérését követően. A tagállamoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne legyen időkülönbség a között, amikor a harmadik országbeli állampolgár elhagyja a schengeni térséget, és a között, amikor a figyelmeztető jelzést aktiválják a SIS-ben. Ennek révén szavatolni kell a beutazási tilalmak érvényesítését a külső határátkelőhelyeken, valamint a schengeni térségbe történő ismételt belépés eredményes megakadályozását.

_________________

_________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Indokolás

A szöveg technikai okokból módosult.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E rendeletnek a nemzeti hatóságok közötti konzultációra vonatkozó kötelező szabályokat kell megállapítania abban az esetben, ha egy harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, vagy egy tagállamban tartózkodási jogot biztosítanak vagy engedélyeznek számára, és egy másik tagállam beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni vagy vitt már be az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben. Az ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz a határőröknek, a rendőrségnek és bevándorlási hatóságoknak. Ezért helyénvaló előírni a végleges eredményt biztosító, gyors konzultáció kötelező határidejét annak elkerülése érdekében, hogy veszélyt jelentő személyek léphessenek be a schengeni térségbe.

(21)  E rendeletnek a nemzeti hatóságok közötti konzultációra vonatkozó kötelező szabályokat kell megállapítania abban az esetben, ha egy harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, vagy egy tagállamban tartózkodási jogot biztosítanak vagy engedélyeznek számára, és egy másik tagállam beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni vagy vitt már be az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben. Az ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz a határőröknek, a rendőrségnek és bevándorlási hatóságoknak. Ezért helyénvaló egyértelmű iránymutatásokat és a végleges eredményt biztosító, gyors konzultáció kötelező határidejét előírni annak érdekében, hogy az Unió területén jogszerűen tartózkodni jogosult személyek nehézség nélkül jogosultak legyenek belépni az Unió területére, azok pedig, akik nem jogosultak belépni az Unió területére, ezt ne tehessék meg.

Indokolás

A preambulumnak semlegesnek kell maradnia a tagállamok közötti megbeszélések eredményét illetően. Egyes esetekben az egyén tartózkodási engedélyt kap. Más esetekben beutazási tilalmat lehet fenntartani egy egyénnel szemben.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A SIS-ben a figyelmeztető jelzéseket nem lehet a kiadásuk céljainak eléréséhez szükséges időnél tovább tárolni. Az egyének adatait különböző célokból kezelő hatóságok adminisztratív terhének csökkentése érdekében helyénvaló összehangolni a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzések maximális megőrzési időszakát a 2008/115/EK irányelvet tiszteletben tartó eljárásoknak megfelelően kiadott beutazási tilalmak lehető leghosszabb időtartamával. Ezért a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket maximum öt évig lehet megőrizni. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket főszabály szerint öt év elteltével automatikusan törölni kell a SIS-ből. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések rendszerben tartására vonatkozó határozatoknak átfogó egyedi elbíráláson kell alapulniuk. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a tagállamoknak a felülvizsgálati időtartamon belül felül kell vizsgálniuk, és statisztikát kell vezetniük azok személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések számáról, amelyek megőrzési időszakát meghosszabbították.

(23)  A SIS-ben a figyelmeztető jelzéseket nem lehet a kiadásuk konkrét céljainak eléréséhez szükséges időnél tovább tárolni. Ezért a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések felülvizsgálati ideje maximum három év lehet. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket főszabály szerint három év elteltével automatikusan törölni kell a SIS-ből. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések rendszerben tartására vonatkozó határozatoknak átfogó egyedi elbíráláson kell alapulniuk. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a tagállamoknak a felülvizsgálati időtartamon belül felül kell vizsgálniuk, és statisztikát kell vezetniük azok személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések számáról, amelyek megőrzési időszakát meghosszabbították.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A SIS figyelmeztető jelzések lejárati idejének bevitelét és meghosszabbítását a szükséges arányossági követelményhez kell kötni, megvizsgálva, hogy a konkrét eset kellően megalapozott-e, releváns-e és jelentős-e ahhoz, hogy indokolja SIS figyelmeztető jelzés bevitelét. Szem előtt tartva a magas szintű fenyegetést, és az e tevékenység nyomán keletkező esetlegesen általános negatív hatást, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat49 1., 2., 3. és 4. cikke szerinti bűncselekmények esetén mindig létre kell hozni az adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést.

(24)  A SIS figyelmeztető jelzések lejárati idejének bevitelét és meghosszabbítását a szükséges arányossági követelményhez kell kötni, megvizsgálva, hogy a konkrét eset kellően megalapozott-e, releváns-e és jelentős-e ahhoz, hogy indokolja SIS figyelmeztető jelzés bevitelét. Szem előtt tartva a magas szintű fenyegetést, és az e tevékenység nyomán keletkező esetlegesen általános negatív hatást, az (EU) 2017/541 irányelv szerinti bűncselekmények esetén – amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek – létre kell hozni az adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést. Ennek során figyelembe kell venni a közrendet vagy a nemzetbiztonságot érintő lehetséges fenyegetést, és tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogi kötelezettségeket, különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és a menekültek helyzetére vonatkozó egyezményt.

__________________

 

49 Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A SIS-adatok sértetlensége elsődleges fontosságú. Ezért a végponttól végpontig terjedő adatbiztonság érdekében megfelelő biztosítékokat kell előírni a SIS-adatok központi és nemzeti szintű kezelése tekintetében. E rendelet biztonsági előírásainak kötelező erejűnek kell lenniük az adatkezelésben részt vevő hatóságok számára, amelyeknek egységes eljárást kell alkalmazniuk a biztonsági incidensek bejelentkezésére.

(25)  A SIS-adatok sértetlensége elsődleges fontosságú. Ezért a végponttól végpontig terjedő adatbiztonság érdekében megfelelő biztosítékokat kell előírni a SIS-adatok központi és nemzeti szintű kezelése tekintetében. E rendelet biztonsági előírásainak kötelező erejűnek kell lenniük az adatkezelésben részt vevő hatóságok számára, amelyeknek e célra megfelelően képzettnek kell lenniük, egységes eljárást kell alkalmazniuk a biztonsági incidensek bejelentésére, és tájékoztatást kell kapniuk az e tekintetben esetlegesen elkövetett bűncselekményekről és kirótt büntetőjogi szankciókról.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az e rendelet alkalmazásában a SIS-ben kezelt adatok nem továbbíthatók harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára és nem bocsáthatók azok rendelkezésére.

(26)  Az e rendelet alkalmazásában a SIS-ben kezelt adatok és a kapcsolódó kicserélt kiegészítő információk nem továbbíthatók harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára és nem bocsáthatók azok rendelkezésére.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Helyénvaló, hogy a bevándorlási hatóságok munkájának fokozott hatékonysága érdekében e rendelet alapján hozzáférést biztosítsanak számukra a SIS-hez, amikor arról döntenek, hogy harmadik országbeli állampolgárok jogosultak-e a tagállamok területére belépni és ott tartózkodni, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos döntéseket hoznak.

(27)  Helyénvaló, hogy a bevándorlási hatóságok munkájának fokozott hatékonysága érdekében e rendelet alapján hozzáférést biztosítsanak számukra a SIS-hez, amikor arról döntenek, hogy harmadik országbeli állampolgárok jogosultak-e a tagállamok területére belépni és ott tartózkodni, valamint a szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos döntéseket hoznak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az (EU) 2016/679 rendeletet50 kell alkalmazni, amikor a tagállami hatóságok e rendelet alapján kezelnek személyes adatokat, és az (EU) 2016/680 irányelv51 nem alkalmazandó. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet52 kell alkalmazni a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelésére az e rendelet szerinti feladataik ellátása során. Szükség esetén e rendeletben tovább kell pontosítani az (EU) 2016/680 irányelv, az (EU) 2016/679 rendelet és a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseit. A személyes adatok Europol általi kezelése vonatkozásában a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről szóló (EU) 2016/794 rendelet53 (Europol rendelet) alkalmazandó

(28)  Az (EU) 2016/679 rendeletet50 kell alkalmazni, amikor a tagállami hatóságok e rendelet alapján kezelnek személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozást bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy büntetőeljárás alá vonása, büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem érdekében a tagállamok illetékes hatóságai végzik.

__________________

__________________

50 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

 

52 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

 

53 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.25., 53. o.).

 

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni a személyes adatoknak a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása vagy a vádeljárás lefolytatása, a büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem biztosítása céljából az illetékes tagállami hatóságok általi feldolgozása során. A SIS-ben tárolt adatok megtekintésére kizárólag a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséért, nyomozásáért vagy felderítéséért felelős kijelölt hatóságok jogosultak, amelyek esetében a tagállamok garantálni tudják e rendelet, valamint az (EU) 2016/680 irányelv rendelkezéseit azok nemzeti jogba átültetett formájában, az illetékes hatóságok – többek között az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság – ellenőrzésének alávetett módon, és e rendelet e kijelölt hatóságok általi alkalmazását a 1053/2013/EU tanácsi rendelet1a által létrehozott mechanizmus keretében történő értékelésnek vetik alá.

 

__________________

 

1a A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 259., 2013.11.6., 27. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b)  A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelésére az e rendelet szerinti feladataik ellátása során.

 

__________________

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28c)  A személyes adatok Europol általi, e rendelet alkalmazásában történő kezelésére az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a kell alkalmazni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.25., 53. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

28 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28d)  Szükség esetén e rendeletben tovább kell pontosítani az (EU) 2016/680 irányelv, az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/794 rendelet és a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseit.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A független nemzeti felügyeleti hatóságoknak ellenőrizniük kell a tagállamok e rendelettel összefüggő személyesadat-kezelésének jogszerűségét. Meg kell határozni az érintetteknek a SIS-ben tárolt személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogát, és az azt követő, nemzeti bíróságok előtti jogorvoslatokat, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerését. Ezért helyénvaló éves statisztikai adatok szolgáltatására kötelezni a tagállamokat.

(31)  Az (EU) 2016/679 rendelettel és az (EU) 2016/680 irányelvvel (felügyeleti hatóságok) összhangban létrehozott független nemzeti felügyeleti hatóságoknak ellenőrizniük kell a tagállamok e rendelettel összefüggő személyesadat-kezelésének jogszerűségét – a kiegészítő információk cseréjét is beleértve –, és e feladatra elegendő forrást kell a rendelkezésükre bocsátani. Meg kell határozni az érintetteknek a SIS-ben tárolt személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, feldolgozásának korlátozásához és törléséhez való jogát, és az azt követő, nemzeti bíróságok előtti jogorvoslatokat, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerését. Ezért helyénvaló éves statisztikai adatok szolgáltatására kötelezni a tagállamokat.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  Az európai adatvédelmi biztosnak felügyelnie kell az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok e rendelet értelmében végzett feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük a SIS felügyelete során.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az (EU) 2016/794 rendelet (Europol rendelet) úgy rendelkezik, hogy az Europol támogatja és erősíti a tagállamok illetékes hatóságainak fellépéseit, valamint együttműködésüket a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem terén, továbbá elemzéseket és fenyegetettség-értékeléseket biztosít. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az Europol számára feladatainak – különösen Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja keretében történő – végrehajtását, helyénvaló hozzáférést engedélyezni az Europolnak a figyelmeztető jelzések e rendeletben meghatározott kategóriáihoz. Az irreguláris migráció elősegítése elleni küzdelemben komoly stratégiai szerepet betöltő Europol Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjának hozzáférést kell kapnia az olyan személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez, akiknek valamely tagállam területére való beutazását vagy ottani tartózkodását bűncselekmény indokával vagy a beutazási és tartózkodási feltételek megsértése miatt tagadták meg.

(33)  Az (EU) 2016/794 rendelet (Europol rendelet) úgy rendelkezik, hogy az Europol támogatja és erősíti a tagállamok illetékes hatóságainak fellépéseit, valamint együttműködésüket a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem terén, továbbá elemzéseket és fenyegetettség-értékeléseket biztosít. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az Europol számára feladatainak – különösen Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja keretében történő – végrehajtását, helyénvaló hozzáférést engedélyezni az Europolnak a figyelmeztető jelzések e rendeletben meghatározott kategóriáihoz.

Indokolás

Nem világos, hogy a Bizottság milyen alapon feltételezi, hogy a beutazási tilalommal érintett személyek összefüggésbe hozhatók a szabálytalan migráció elősegítésével. Az ilyenfajta profilmeghatározás nem támogatható.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A terrorizmusra, mindenekelőtt a külföldi terrorista harcosokra vonatkozó információhiány áthidalása érdekében – amennyiben mozgásuk nyomon követése döntő jelentőségű – a tagállamoknak a figyelmeztető jelzés, valamint a találatok és a vonatkozó információk SIS-ben való rögzítésével egyidejűleg meg kell osztaniuk a terrorizmussal kapcsolatos információkat az Europollal. Ez lehetővé teszi az Europol Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja számára annak ellenőrzését, hogy rendelkezésre állnak-e további kapcsolódó információk az Europol-adatbázisban, továbbá hogy magas minőségű elemzésekkel segítse elő a terrorista hálózatok felszámolását, és lehetőség szerint támadásaik megakadályozását.

(34)  A terrorizmusra, mindenekelőtt a külföldi terrorista harcosokra vonatkozó információhiány áthidalása érdekében – amennyiben mozgásuk nyomon követése döntő jelentőségű – a tagállamoknak a figyelmeztető jelzés, valamint a találatok és a vonatkozó információk SIS-ben való rögzítésével egyidejűleg meg kell osztaniuk a terrorizmussal kapcsolatos információkat az Europollal, és tájékoztatást kell adniuk számára, amennyiben a meghozandó intézkedés nem hajtható végre. Ezen információmegosztásnak az (EU) 2016/679 rendeletben, az (EU) 2016/680 irányelvben és az (EU) 2016/794 rendeletben foglalt vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A SIS-adatok kezelése és letöltése tekintetében egyértelmű szabályokat kell meghatározni az Europol számára, hogy az a legátfogóbban használhassa a SIS-t, az e rendeletben és az (EU) 2016/794 rendeletben előírt adatvédelmi normák tiszteletben tartásával. Ha az Europol SIS-ben végzett lekérdezései során arra derül fény, hogy egy tagállam figyelmeztető jelzést adott ki, az Europol nem hozhatja meg a szükséges intézkedést. Ezért tájékoztatni kell az érintett tagállamot, hogy az nyomon követhesse az ügyet.

(35)  A SIS-adatok kezelése és letöltése tekintetében egyértelmű szabályokat kell meghatározni az Europol számára, hogy az a legátfogóbban használhassa a SIS-t, az e rendeletben és az (EU) 2016/794 rendeletben előírt adatvédelmi normák tiszteletben tartásával. Ha az Europol SIS-ben végzett lekérdezései során arra derül fény, hogy egy tagállam figyelmeztető jelzést adott ki, az Europol nem hozhatja meg a szükséges intézkedést. Ezért haladéktalanul tájékoztatni kell az érintett tagállamot, hogy az nyomon követhesse az ügyet.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet54 úgy rendelkezik, hogy e rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezi az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség csapatai vagy a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatok tagjainak, hogy betekinthessenek az olyan európai adatbázisokba, amelyekbe a betekintés a határforgalom-ellenőrzéssel, a határőrizettel és a visszaküldéssel kapcsolatos műveleti tervben meghatározott műveleti célok megvalósításához szükséges. Az egyéb érintett uniós ügynökségek, különösen az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Europol a migrációkezelést támogató csoportok keretében szintén kiküldhetnek olyan szakértőket, akik nem tagjai az említett uniós ügynökségek személyzetének. Az Európai Határ- és Parti Őrség csapatai, a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatok, és a migrációkezelést támogató csoportok kiküldésének célja, hogy technikai és műveleti megerősítést nyújtsanak a kérelmező tagállamoknak, kiváltképpen azoknak, amelyek aránytalan migrációs kihívásokkal kerülnek szembe. Az Európai Határ- és Parti Őrség csapatai, a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatok, és a migrációkezelést támogató csoportok számára kijelölt feladatok ellátása szükségessé teszi a SIS-hez való hozzáférést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség Központi SIS-hez kapcsolódó technikai interfészén keresztül. Ha a személyi állomány csapata vagy csapatai által a SIS-ben végzett lekérdezések során egy tagállam által kiadott figyelmeztető jelzésre derül fény, a csapat vagy személyzet tagja nem hozhatja meg a szükséges intézkedést, kivéve ha a fogadó tagállam felhatalmazza erre. Ezért tájékoztatni kell az érintett tagállamokat, hogy azok nyomon követhessék az ügyet.

(36)  Az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet54 úgy rendelkezik, hogy e rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezi az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által kiküldött, az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikke 8. pontjának fogalommeghatározása szerinti csapatok tagjainak, hogy betekinthessenek az olyan európai adatbázisokba, amelyekbe a betekintés a határforgalom-ellenőrzéssel, a határőrizettel és a visszaküldéssel kapcsolatos műveleti tervben meghatározott műveleti célok megvalósításához szükséges. Az egyéb érintett uniós ügynökségek, különösen az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Europol a migrációkezelést támogató csoportok keretében szintén kiküldhetnek olyan szakértőket, akik nem tagjai az említett uniós ügynökségek személyzetének. Az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikke 8.pontjának meghatározása szerinti csapatok és a migrációkezelést támogató csoportok kiküldésének célja, hogy technikai és műveleti megerősítést nyújtsanak a kérelmező tagállamoknak, kiváltképpen azoknak, amelyek aránytalan migrációs kihívásokkal kerülnek szembe. Az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikke 8. pontjának meghatározása szerinti csapatok és a migrációkezelést támogató csoportok számára kijelölt feladatok ellátása szükségessé teszi a SIS-hez való hozzáférést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség Központi SIS-hez kapcsolódó technikai interfészén keresztül. Ha a személyi állomány csapata vagy csapatai által a SIS-ben végzett lekérdezések során egy tagállam által kiadott figyelmeztető jelzésre derül fény, a csapat vagy személyzet tagja nem hozhatja meg a szükséges intézkedést, kivéve ha a fogadó tagállam felhatalmazza erre. Ezért tájékoztatni kell az érintett tagállamokat, hogy azok nyomon követhessék az ügyet.

_________________

_________________

54 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az (EU) 2016/1624 rendelet szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek kockázatelemzéseket kell készítenie. E kockázatelemzések kiterjednek az európai integrált határigazgatás szempontjából lényeges valamennyi szempontra, különös tekintettel azokra a fenyegetésekre, amelyek hatással lehetnek a külső határok működésére vagy biztonságára. Az e rendeletnek megfelelően a SIS-ben rögzített figyelmeztető jelzések, különösen a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzések lényeges információkat jelentenek a külső határokra esetlegesen kiható, lehetséges fenyegetések értékelése szempontjából, ennélfogva rendelkezésre kell állniuk az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által készítendő kockázatelemzések céljából. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kockázatelemzéssel kapcsolatos feladatai szükségessé teszik a SIS-hez való hozzáférést. Ezenfelül az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat55 szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ETIAS Központi Egysége az ETIAS útján ellenőrzéseket végez majd a SIS-ben a beutazás engedélyezése iránti kérelmek értékelése céljából, ami többek között szükségessé teszi annak megállapítását, hogy a beutazási engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll-e. Ebből a célból az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ETIAS Központi Egységének – a megbízatásának végrehajtásához szükséges mértékben – szintén hozzá kell férnie a SIS-hez, nevezetesen valamennyi olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében kiadott figyelmeztetőjelzés-kategóriához, akikkel szemben beutazási és tartózkodási célú figyelmeztető jelzés van érvényben, valamint akik olyan korlátozó intézkedések hatálya alatt állnak, amelynek célja a tagállamokba való beutazás vagy azokon való átutazás megakadályozása.

(37)  Az [Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló (EU) .../... rendelet] szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül létrehozott ETIAS Központi Egység az ETIAS útján ellenőrzéseket végez majd a SIS-ben a beutazás engedélyezése iránti kérelmek értékelése céljából, ami többek között szükségessé teszi annak megállapítását, hogy a beutazási engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll-e. Ebből a célból az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ETIAS Központi Egységének – szigorúan a megbízatásának végrehajtásához szükséges mértékben – szintén hozzá kell férnie a SIS-hez, nevezetesen valamennyi olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében kiadott figyelmeztetőjelzés-kategóriához, akikkel szemben beutazási és tartózkodási célú figyelmeztető jelzés van érvényben, valamint akik olyan korlátozó intézkedések hatálya alatt állnak, amelynek célja a tagállamokba való beutazás vagy azokon való átutazás megakadályozása.]

__________________

 

55 COM (2016)731.

 

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A SIS egyes vonatkozásait technikai jellegük, részletességük és rendszeres frissítésük szükségessége miatt e rendelet rendelkezései nem szabályozhatják kimerítően. Ezek közé tartoznak például az adatbevitelre, az adatok frissítésére, törlésére és lekérdezésére vonatkozó technikai szabályok, az adatminőség és biometrikus azonosítók lekérdezésére vonatkozó szabályok, a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére és fontossági sorrendjére, a megjelölés csatolására vonatkozó szabályok, a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok, a figyelmeztető jelzések lejárati idejének a maximális határidőn belüli meghatározása, valamint a kiegészítő információk cseréje. Az ilyen vonatkozások tekintetében a végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. A figyelmeztető jelzések lekérdezésére vonatkozó technikai szabályoknak figyelembe kell venniük a nemzeti alkalmazások zökkenőmentes működését.

(38)  A SIS egyes vonatkozásait technikai jellegük, részletességük és rendszeres frissítésük szükségessége miatt e rendelet rendelkezései nem szabályozhatják kimerítően. Ezek közé tartoznak például az adatbevitelre, az adatok frissítésére, törlésére és lekérdezésére vonatkozó technikai szabályok, a megjelölés csatolására vonatkozó szabályok és a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok. Az ilyen vonatkozások tekintetében a végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. A figyelmeztető jelzések lekérdezésére vonatkozó technikai szabályoknak figyelembe kell venniük a nemzeti alkalmazások zökkenőmentes működését.

Indokolás

A későbbi módosításokkal való összhang érdekében benyújtott módosítás.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  E rendelet helyes alkalmazása valamennyi tagállam érdeke, és szükséges a belső határellenőrzések nélküli schengeni térség fenntartásához. E rendelet tagállamok általi helyes alkalmazásának biztosítása érdekében különösen fontosak az 1053/2013/EU rendelet által létrehozott mechanizmuson keresztül végzett értékelések. A tagállamoknak ezért mielőbb foglalkozniuk kell a nekik címzett ajánlásokkal. Amennyiben az ajánlásokat nem követik, a Bizottságnak élnie kell a Szerződésekben meghatározott hatásköreivel.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az átláthatóság érdekében az Ügynökségnek kétévente jelentést kell készítenie a Központi SIS és a kommunikációs infrastruktúra gyakorlati működéséről –– többek között annak biztonságáról – és a kiegészítő információk cseréjéről. A Bizottságnak négyévente átfogó értékelést kell kiadnia.

(40)  Az átláthatóság érdekében az Ügynökségnek egy évvel a SIS működésének megkezdése után jelentést kell készítenie a Központi SIS és a kommunikációs infrastruktúra gyakorlati működéséről –– többek között annak biztonságáról – és a kiegészítő információk cseréjéről. A Bizottságnak kétévente átfogó értékelést kell kiadnia.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  A SIS zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak tekintetében:

 

- a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kézikönyv (SIRENE-kézikönyv) elfogadása;

 

- a biometrikus azonosítók SIS-ben történő rögzítésére vonatkozóan teljesítendő követelmények;

 

- a korlátozó intézkedések hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzések kibocsátásáért felelős tagállam kijelölésére irányuló eljárás elfogadása;

 

- a fényképek és arcképmások személyazonosítási célú felhasználása; és

 

- e rendelet alkalmazási dátumának módosítása.

 

Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

____________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája ismer el. E rendelet mindenekelőtt arra törekszik, hogy biztonságos környezetet szavatoljon az Európai Unió területén lakó valamennyi személynek, valamint védelmet nyújtson az irreguláris migránsoknak a kizsákmányolással és az emberkereskedelemmel szemben, lehetővé téve személyazonosságuk megállapítását, személyes adataik védelmének maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

(42)  Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája ismer el. E rendeletnek mindenekelőtt teljes mértékben tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelmét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikkével összhangban, és ugyanakkor arra kell törekednie, hogy biztonságos környezetet szavatoljon az Európai Unió területén lakó valamennyi személynek, valamint védelmet nyújtson az irreguláris migránsoknak a kizsákmányolással és az emberkereskedelemmel szemben. Minden gyermekeket érintő ügyben a gyermek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni.

Indokolás

Nyelvi átdolgozás a személyes adatok védelmének – amely alapvető jog – szükségességét megismétlendő. Az utolsó mondat utolsó része zavart okoz és félrevezető.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(42a)  A SIS-hez kapcsolódó minden intézkedésnek összhangban kell állnia az Európai Unió Alapjogi Chartájával. A tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által közösen megállapított és felügyelt iránymutatásokat kell alkalmazniuk, hogy közös, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által készített ellenőrző listára épülő gyakorlattal rendelkezzenek az irreguláris harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának levétele és arcképmásának rögzítése tekintetében. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmás rögzítésének ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a kiskorúak méltóságát és testi épségét. A tagállamok nem alkalmazhatnak kényszert az ujjnyomatvétel megvalósítására.

Indokolás

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban a gyermekkel emberségesen és tisztelettel, az életkoruknak megfelelő szükségleteket figyelembe véve kell bánni. Ezért külön figyelmet kell fordítani a kiskorúak különleges helyzetére. A gyermek mindenek felett álló érdekére mindig elsődleges figyelmet kell fordítani.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Bulgária és Románia tekintetében ez a rendelet a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül, és a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról szóló 2010/365/EU tanácsi határozattal66 függésben kell értelmezni.

(49)  Bulgária és Románia tekintetében ez a rendelet a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül, és ennek eredményeképpen módosítani kell a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról szóló 2010/365/EU tanácsi határozatot66 annak érdekében, hogy az említett két tagállam maradéktalanul alkalmazhassa és végrehajthassa e rendelet rendelkezéseit.

_________________

_________________

66 HL L 166., 2010.7.1, 17. o.

66 HL L 166., 2010.7.1, 17. o.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt,

(53)  Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos 2017. május 3-án nyilvánított véleményt.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(53a)  A rendelet semmilyen módosítása vagy új rendelkezése nem hozhat létre szükségtelen akadályokat azon tagállamok számára, amelyek a jövőben csatlakoznak a schengeni térséghez, vagy amelyek csatlakozása folyamatban van.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatály

Tárgy

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet megállapítja továbbá a SIS technikai felépítésére, a tagállamok és a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség feladataira, az általános adatkezelésre, valamint az érintett személyek jogaira és a felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

Hibajavítás

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „figyelmeztető jelzés”: a SIS-ben rögzített adatok halmaza, beleértve a 22. cikkben említett biometrikus azonosítókat is, amely az illetékes hatóságok számára lehetővé teszi, hogy egy foganatosítandó egyedi intézkedés céljából megállapítsák valamely személyt személyazonosságát;

a)  „figyelmeztető jelzés”: a SIS-ben rögzített adatok halmaza, amely az illetékes hatóságok számára lehetővé teszi, hogy egy foganatosítandó egyedi intézkedés céljából megállapítsák valamely személy személyazonosságát;

Indokolás

A „figyelmeztető jelzés” fogalommeghatározásában szükségtelen feltüntetni a figyelmeztető jelzésként rögzíthető adattípusok egyikét. Az adatok kategóriáiról szóló 20. cikk foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mely adatok vihetők be figyelmeztető jelzésként.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „kiegészítő információ”: a SIS-ben tárolt adatok részét nem képező, azonban a SIS figyelmeztető jelzésekkel összefüggő információ, amelynek cseréjére a következő esetekben kerül sor:

b)  „kiegészítő információ”: a SIS-ben tárolt adatok részét nem képező, azonban a SIS figyelmeztető jelzésekkel összefüggő információ, amelynek SIRENE-irodák általi cseréjére a következő esetekben kerül sor:

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „személyes adat”: a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („az érintett”) vonatkozó bármely információ;

e)  „személyes adat”: a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („az érintett”) vonatkozó bármely információ; e fogalommeghatározás alkalmazásában azonosítható természetes személy az a személy, akit – különösen bármilyen azonosító adat, például név, azonosító szám, tartózkodási információ, online azonosító jel vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző egy vagy több tényező alapján – közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  „felvett név”: olyan felvett személyazonosság, amelyet a más személyazonosság szerint ismert személy használ;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „azonosítható természetes személy”: az a személy, akit – különösen bármilyen azonosító adat, például név, azonosító szám, tartózkodási információ, online azonosító jel vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző egy vagy több tényező alapján – közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet;

törölve

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „személyes adatok kezelése”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, naplózás, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

g)  „személyes adatok kezelése”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, naplózás, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Indokolás

A Bizottság javaslata a SIS II-ről szóló hatályos tanácsi határozatban szereplő „rögzítés” szót a „naplózás” szóval helyettesíti. Bár a „naplózás” szót helyénvaló szerepeltetni a feldolgozásnak minősülő műveletek felsorolásában, ebben a „rögzítés” szót is meg kell tartani.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – h pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  a lekérdezés fényt derít egy másik tagállam által a SIS-ben rögzített figyelmeztető jelzésre,

(2)  a lekérdezés fényt derít egy tagállam által a SIS-ben rögzített figyelmeztető jelzésre,

Indokolás

A „találatra” akkor is sor kerülhet, ha a figyelmeztető jelzést a felhasználó tagállama vitte be.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  „biometrikus azonosítók”: egy természetes személy fizikai vagy fiziológiai jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adatok, amelyek lehetővé teszik vagy megerősítik az adott természetes személy egyedi azonosítását (arcképmások, daktiloszkópiai adatok);

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  „daktiloszkópiai adatok”: ujjnyomatokra és tenyérnyomatokra vonatkozó adatok, amelyek a rájuk egyedileg jellemző egyedülállóságnak és a bennük foglalt referenciapontoknak köszönhetően lehetővé teszik az adott személy személyazonosságával kapcsolatos pontos és meggyőző összehasonlításokat;

(A magyar változatot nem érinti.)  

 

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  „arcképmás”: az arcról készített, a biometrikus megfeleltetés céljából kielégítő felbontású és minőségű digitális kép;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  „súlyos bűncselekmények”: a 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározat68 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmények;

törölve

_________________

 

68 A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

 

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  „terrorista bűncselekmények”: a 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározat69 1–4. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is annak minősülő bűncselekmények.

p)  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3–12. és 14. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is annak minősülő bűncselekmények

__________________

 

69 A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

 

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Nemzeti Rész (N.SIS) minden egyes tagállamban, amelyek a Központi SIS-el kommunikáló nemzeti adatrendszerekből állnak. A SIS Nemzeti Rész a SIS adatbázisának teljes vagy részleges másolatából és a SIS Nemzeti Rész készenléti rendszeréből álló adatfájlt („nemzeti másolat”) tartalmazhat. A SIS Nemzeti Rész és annak készenléti rendszere egyidejűleg használható a végfelhasználók megszakítás nélküli hozzáférésének biztosításához;

b)  Nemzeti Rész (N.SIS) minden egyes tagállamban, amelyek a Központi SIS-el kommunikáló nemzeti adatrendszerekből állnak. A SIS Nemzeti Rész tartalmazhat a SIS adatbázisának teljes vagy részleges másolatából és a SIS Nemzeti Rész készenléti rendszeréből álló adatfájlt („nemzeti másolat”). A SIS Nemzeti Rész és annak készenléti rendszere egyidejűleg használható a végfelhasználók megszakítás nélküli hozzáférésének biztosításához;

Indokolás

Tekintettel az ezzel esetlegesen együtt járó adatbiztonsági kockázatokra, a tagállamokat nem indokolt kötelezni arra, hogy nemzeti másolattal rendelkezzenek a rendszer rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A teljes hozzáférhetőség elérése érdekében más megoldásokat kell előnyben részesíteni központi szinten.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A SIS megszakítás nélküli rendelkezésre állásának jobb biztosítása érdekében készenléti kommunikációs infrastruktúrát kell kifejleszteni. Az említett készenléti kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó részletes szabályokat az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedések útján kell elfogadni.

Indokolás

A SIS megszakítás nélküli hozzáférhetőségének további biztosítása érdekében egy második kommunikációs infrastruktúrának kell rendelkezésre állnia, és ezt kell használni a fő kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos problémák esetén.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A SIS-adatok bevitele, frissítése, törlése és lekérdezése a különféle SIS Nemzeti Részeken keresztül történik. A részleges vagy teljes nemzeti másolat az ilyen másolatot használó valamennyi tagállam területén való automatizált lekérdezések céljára szolgál. A részleges nemzeti másolat legalább az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a)–v) pontjában felsorolt adatokat tartalmazza.

(2)  A SIS-adatok bevitele, frissítése, törlése és lekérdezése a különféle SIS Nemzeti Részeken keresztül történik.

Indokolás

Tekintettel az ezzel együtt járó esetleges adatbiztonsági kockázatokra, a tagállamokat nem indokolt kötelezni arra, hogy nemzeti másolattal rendelkezzenek a rendszer hozzáférhetőségének biztosítása érdekében. A teljes hozzáférhetőség elérése érdekében más megoldásokat kell előnyben részesíteni központi szinten.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A CS-SIS látja el a műszaki felügyeleti és adminisztrációs feladatot, míg a készenléti CS-SIS rendszerhiba esetén képes biztosítani a CS-SIS fő részének összes funkcióját. A CS-SIS-t és a készenléti CS-SIS-t az 1077/2011/EU rendelettel70 létrehozott, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) két technikai helyszínén kell elhelyezni. A CS-SIS vagy a készenléti CS-SIS a SIS adatbázis további másolatát tartalmazhatja, és aktív működés közben egyidejűleg használható, amennyiben mindegyik képes elvégezni a SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos valamennyi műveletet.

(3)  A CS-SIS látja el a műszaki felügyeleti és adminisztrációs feladatot, míg a készenléti CS-SIS rendszerhiba esetén képes biztosítani a CS-SIS fő részének összes funkcióját. A CS-SIS-t és a készenléti CS-SIS-t az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) technikai helyszínein kell elhelyezni. A CS-SIS vagy a készenléti CS-SIS a SIS adatbázis további másolatát tartalmazza, és aktív működés közben egyidejűleg használható, amennyiben mindegyik képes elvégezni a SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos valamennyi műveletet.

__________________

__________________

70 Az eu-LISA-t a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) hozta létre.

70 Az eu-LISA-t a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) hozta létre.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jövőben több adat és felhasználó esetén is biztosítsuk a SIS megszakítás nélküli hozzáférhetőségét, központi szintű megoldásokra kell törekedni. A további másolat mellett aktív megoldást is meg kell valósítani. Nem indokolt a két jelenlegi technikai helyszínre korlátozni az Ügynökséget, amennyiben valamely megoldás egy újabb helyszín használatát követeli meg.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A CS-SIS biztosítja a szükséges szolgáltatásokat a SIS-adatok SIS adatbázisába történő beviteléhez és kezeléséhez, valamint az adatbázis lekérdezéséhez. A CS-SIS biztosítja az alábbiakat:

(4)  A CS-SIS biztosítja a szükséges szolgáltatásokat a SIS-adatok SIS adatbázisába történő beviteléhez és kezeléséhez, valamint az adatbázis lekérdezéséhez. Azon tagállamok számára, amelyek nemzeti másolatot használnak, a CS-SIS biztosítja az alábbiakat:

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes tagállamok felelnek a SIS Nemzeti Rész folyamatos működésének, az NI-SIS-szel történő összeköttetésének, valamint a SIS-adatok végfelhasználók számára való megszakítás nélküli hozzáférhetőségének biztosításáért.

Az egyes tagállamok felelnek a SIS Nemzeti Rész folyamatos működésének és az NI-SIS-szel történő összeköttetésének biztosításáért.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egyes tagállamok felelnek a SIS-adatok végfelhasználók számára való megszakítás nélküli hozzáférhetőségének biztosításáért, különösen az NI-SIS-szel létrehozott megkettőzött összeköttetés létrehozása révén.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Figyelmeztető jelzéseit minden egyes tagállam az N. SIS hivatalon keresztül továbbítja.

Figyelmeztető jelzéseit minden egyes tagállam az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi rendelkezésre álló információ alapján rögzíti, és az N. SIS hivatalon keresztül továbbítja.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöli a 8. cikkben említett összes kiegészítő információ cseréjét és hozzáférhetőségét biztosító hatóságot (SIRENE-iroda), a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően.

Minden egyes tagállam kijelöli a 8. cikkben említett összes kiegészítő információ cseréjét és hozzáférhetőségét biztosító, a hét minden napján napi 24 órában működőképes nemzeti hatóságot (SIRENE-iroda), a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően, a 8. cikkben foglaltak szerint. A SIRENE-iroda egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál a tagállamok számára a figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk cseréjére, és lehetővé teszi a megfelelő intézkedések meghozatalát, amikor a SIS-ben figyelmeztető jelzést adnak ki személyekre vagy tárgyakra vonatkozóan, majd egy találatot követően e személyeket vagy tárgyakat megtalálják.

Indokolás

A SIRENE-irodák felépítését és feladatait már a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további intézkedéseiről szóló 2013. február 26-i bizottsági végrehajtási rendelet is szabályozta.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kiegészítő információk cseréje a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseivel összhangban és a kommunikációs infrastruktúra felhasználásával történik. A tagállamok biztosítják a kiegészítő információk folyamatos hozzáférhetőségéhez és cseréjéhez szükséges műszaki és személyi erőforrásokat. Abban az esetben, ha a kommunikációs infrastruktúra nem áll rendelkezésre, a tagállamok más, kellően biztonságos műszaki eszközöket alkalmazhatnak a kiegészítő információk cseréjére.

(1)  A kiegészítő információk cseréje a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseivel összhangban és a kommunikációs infrastruktúra felhasználásával történik. A tagállamok biztosítják a kiegészítő információk folyamatos hozzáférhetőségéhez, valamint időben történő és eredményes cseréjéhez szükséges műszaki és emberi erőforrásokat. Abban az esetben, ha a kommunikációs infrastruktúra nem áll rendelkezésre, a tagállamok a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett készenléti kommunikációs infrastruktúrát használják. Végső eszközként más, kellően biztonságos műszaki eszközök – például a SIENA – alkalmazhatók a kiegészítő információk cseréjére.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A SIRENE-iroda gyorsan és hatékonyan végzi feladatait, különösen azáltal, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 12 órával a kérelem beérkezését követően megválaszolja a kéréseket.

(3)  A SIRENE-iroda gyorsan és hatékonyan végzi feladatait, különösen azáltal, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat órával a kiegészítő információk iránti kérelem beérkezését követően érdemben megválaszolja a kéréseket. A terrorista bűncselekményekre vonatkozó figyelmeztető jelzések esetén és a [rendőri együttműködésről szóló] rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, gyermekeket érintő figyelmeztető jelzések esetén a SIRENE-iroda haladéktalanul intézkedik.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A megkeresett SIRENE-iroda által a legnagyobb prioritással kezelendő SIRENE-formanyomtatványokon a „SÜRGŐS” megjelölés szerepelhet, a sürgősség okainak kifejtésével.

Indokolás

A SIRENE-kézikönyvben foglalt rendelkezés

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kiegészítő információk cseréjére vonatkozó részletes szabályokat az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedés révén, a „SIRENE-kézikönyvnek” nevezett kézikönyv formájában kell elfogadni.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kézikönyv (SIRENE-kézikönyv) elfogadására vonatkozóan.

Indokolás

A jelenlegi kézikönyv és a SIS II jogi keretrendszere alapján ítélve a SIRENE-kézikönyvet felhatalmazáson alapuló jogi aktusként kell elfogadni, miután helyenként inkább kiegészíti az alap-jogiaktusokat, semmint végrehajtja azokat. Példaként említhető a kézikönyv azon előírása, hogy a biztonságot fenyegető lehetséges komoly veszély esetén a találatokat „azonnal” jelenteni kell, míg a rendelet szerint ennek „amint lehetséges” kell megtörténnie. A kézikönyv (HL L44., 2015.2.18.) (6) preambulumbekezdése ki is mondja: „Elengedhetetlen új, gyorsított eljárást meghatározni a rejtett és célzott ellenőrzésekre kiadott figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos információcserére vonatkozóan [...]”

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a CS-SIS által nyújtott szolgáltatások révén biztosítják, hogy a nemzeti másolatban tárolt adatok – a 4. cikk (4) bekezdésében említett automatikus frissítések révén – megegyezzenek és összhangban álljanak a SIS adatbázisával, továbbá hogy a nemzeti másolatában végrehajtott lekérdezés azonos eredményt adjon a SIS adatbázisban végzett lekérdezéssel. A végfelhasználók megkapják a feladataik ellátásához szükséges adatokat, különösen az érintett személyazonosságának megállapításához és a szükséges intézkedés meghozatalához szükséges valamennyi adatot.

(2)  A tagállamok a CS-SIS által nyújtott szolgáltatások révén biztosítják, hogy a tagállamok által önkéntesen létrehozott nemzeti másolatban tárolt adatok – a 4. cikk (4) bekezdésében említett automatikus frissítések révén – megegyezzenek és összhangban álljanak a SIS adatbázisával, továbbá hogy az önkéntes nemzeti másolatában végrehajtott lekérdezés azonos eredményt adjon a SIS adatbázisban végzett lekérdezéssel. A végfelhasználók lehetőség szerint megkapják a feladataik ellátásához szükséges adatokat, különösen és szükség esetén az érintett személyazonosságának megállapítását és a szükséges intézkedés meghozatalát lehetővé tevő valamennyi rendelkezésre álló adatot.

Indokolás

A tagállamoknak nem minden információ áll rendelkezésére a figyelmeztető jelzéssel érintett személyekről. Az esetleg nem rendelkezésre álló információk végfelhasználók számára történő átadására vonatkozó, nyílt kötelezettség előírása megterhelő és nem logikus. Nem egyértelmű továbbá, kit terhel ez a kötelezettség.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 1053/2013/EU rendelettel létrehozott mechanizmus részeként rendszeresen ellenőrizni kell a nemzeti másolatok technikai és funkcionális megfelelését, különösen pedig azt, hogy a nemzeti másolatokban végzett lekérdezések ugyanolyan találatokat adnak-e, mint a SIS-adatbázisban végzett keresés.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a személyes adatok kezeléséhez használt adatkezelő berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetéktelen személy számára (hozzáférés-ellenőrzés);

b)  a személyes adatok kezeléséhez használt adatkezelő eszközökhöz és berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetéktelen személyek számára (eszköz, hozzáférés-ellenőrzés és a létesítményekbe való belépés ellenőrzése);

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a SIS-be bevitt adatok engedély nélküli feldolgozásának és a SIS-ben feldolgozott adatok engedély nélküli módosításának vagy törlésének megakadályozása (adatbevitel ellenőrzése);

Indokolás

Az Eurodac-rendelet 34. cikkében foglalt rendelkezés.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  annak biztosítása, hogy a SIS-hez vagy az adatkezelő eszközökhöz hozzáférési joggal rendelkező valamennyi hatóság dolgozza ki az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatok bevitelére, frissítésére, törlésére és lekérdezésére jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő munkaköri leírásokat, és ezeket kérelmükre haladéktalanul bocsássa a 50. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti ellenőrző hatóságok rendelkezésére (személyi biztonsági intézkedések);

g)  annak biztosítása, hogy a SIS-hez vagy az adatkezelő eszközökhöz hozzáférési joggal rendelkező valamennyi hatóság dolgozza ki az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatok bevitelére, frissítésére, törlésére és lekérdezésére jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő munkaköri leírásokat, és ezeket kérelmükre azonnal bocsássa a 50. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti ellenőrző hatóságok rendelkezésére (személyi biztonsági intézkedések);

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  annak biztosítása, hogy a telepített rendszert üzemzavar esetén helyre lehessen állítani (helyreállítás);

Indokolás

Az Eurodac-rendeletben foglalt rendelkezés.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb)  annak biztosítása, hogy a SIS megfelelően teljesítse feladatait, hogy a fellépő hibákról jelentés készüljön (megbízhatóság), és hogy a SIS-ben tárolt személyes adatok a rendszer hibás működése esetén ne sérüljenek (integritás);

Indokolás

Az Eurodac-rendeletben foglalt rendelkezés.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben valamely tagállam bármely SIS-szel összefüggő feladattal kapcsolatban külső alvállalkozókkal működik együtt, az érintett tagállam köteles szorosan nyomon követni az alvállalkozó tevékenységeit annak érdekében, hogy biztosítsa e rendelet valamennyi rendelkezésének betartását, többek között különösen a biztonság, a titoktartás és az adatvédelem tekintetében.

Indokolás

2012-ben Dániában egy külső alvállalkozón keresztül elkövetett támadás során sérült a SIS-adatok titkossága. A tagállamoknak meg kell erősíteniük az ilyen vállalatok nyomon követését.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A naplófájlok tartalmazzák különösen a figyelmeztető jelzés kiadásának korábbi adatait, az adatkezelési tevékenység dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adattípusokat, a továbbított adattípusokra való hivatkozást és az illetékes hatóság, valamint az adatkezelésért felelős személy nevét egyaránt.

(2)  A naplófájlok tartalmazzák különösen a figyelmeztető jelzés kiadásának korábbi adatait, az adatkezelési tevékenység dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adattípusokat, a feldolgozott adatokat, továbbá az illetékes hatóság, valamint a lekérdezést és az adatkezelést végző személy nevét egyaránt.

Indokolás

A (3) bekezdés egy kivételes naplózási rendet vezetett be az arcképmással vagy daktiloszkópiai adatokkal végzett keresésekre.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a lekérdezést a 22. cikk szerinti daktiloszkópiai adatokkal vagy arcképmással végezték, a naplófájlok tartalmazzák különösen a lekérdezéshez használt adattípusokat, a továbbított adattípusokra való hivatkozást és az illetékes hatóság, valamint az adatkezelésért felelős személy nevét egyaránt.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, ha a lekérdezést a 22. cikk szerinti daktiloszkópiai adatokkal vagy arcképmással végezték, a naplófájlok a tényleges adatok helyett a lekérdezéshez használt adattípusokat tartalmazzák.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A naplófájlokra vonatkozó szabályokat és a naplófájlok formátumát végrehajtási intézkedések útján kell meghatározni az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A naplófájlok kizárólag az (1) bekezdésben említett célra használhatók fel, és elkészítésük után legkorábban egy, legkésőbb pedig három évvel törölni kell azokat.

(4)  A naplófájlok kizárólag az (1) bekezdésben említett célra használhatók fel, és elkészítésük után két évvel törölni kell azokat.

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlásával összhangban módosított szövegezés. A jogbiztonság érdekében a naplófájlok megőrzésének időtartamát pontosan rögzíteni kell.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a SIS-adatokhoz való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítására, valamint hogy szükség esetén együttműködjön a nemzeti felügyeleti hatósággal.

A tagállamok biztosítják, hogy a SIS-adatokhoz való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítására, valamint hogy együttműködjön a nemzeti felügyeleti hatósággal.

Indokolás

A SIS-hez hozzáféréssel rendelkező nemzeti hatóságok kötelesek együttműködni a nemzeti felügyeleti hatósággal. Ez az előírás tagállami kötelezettség, ezért a tagállamok nem jogosultak eldönteni, hogy mikor működjenek együtt és mikor ne.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A SIS-hez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező hatóságok személyi állománya – mielőtt felhatalmazást kapna a SIS-ben tárolt adatok kezelésére, továbbá a SIS-adatokhoz való hozzáférés biztosítása után időszakosan – képzésben részesül az adatbiztonságról, az adatvédelmi szabályokról, valamint a SIRENE-kézikönyvben meghatározott adatkezelési eljárásokról. A személyi állományt tájékoztatni kell a vonatkozó bűncselekményekről és szankciókról.

(1)  A SIS-hez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező hatóságok személyi állománya – mielőtt felhatalmazást kapna a SIS-ben tárolt adatok kezelésére, továbbá a SIS-adatokhoz való hozzáférés biztosítása után időszakosan – képzésben részesül az adatbiztonságról, az alapvető jogokról, ezen belül az adatvédelmi szabályokról, valamint a SIRENE-kézikönyvben meghatározott adatkezelési eljárásokról. A személyi állományt tájékoztatni kell az e rendelet 53a. cikkével összhangban megállapított, vonatkozó bűncselekményekről és szankciókról.

 

(2)  A tagállamoknak rendelkezniük kell nemzeti SIS képzési programmal. E képzési programnak magában kell foglalnia a végfelhasználók, valamint a SIRENE-iroda személyi állománya számára biztosított képzést egyaránt.

 

(3)  Évente legalább egyszer közös tanfolyamokat kell szervezni, hogy erősödjön a SIRENE-irodák közötti együttműködés azáltal, hogy a személyzet tagjai találkozhatnak a többi SIRENE-iroda munkatársaival, nemzeti munkamódszerekkel kapcsolatos információkat oszthatnak meg, valamint következetes és egyenértékű ismereteket szerezhetnek.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség felelős a Központi SIS üzemeltetési igazgatásáért. Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a Központi SIS tekintetében – költség-haszon elemzést használva – a rendelkezésre álló mindenkori legjobb technológiát alkalmazzák.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

Hibajavítás

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok;

Indokolás

A kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért az Ügynökségnek kell felelnie. Nem lenne logikus fenntartani az Ügynökség és a Bizottság közötti feladatmegosztást.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  beszerzés és felújítás;

Indokolás

A kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért az Ügynökségnek kell felelnie. Nem lenne logikus fenntartani az Ügynökség és a Bizottság közötti feladatmegosztást.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  szerződéses ügyek.

Indokolás

A kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért az Ügynökségnek kell felelnie. Nem lenne logikus fenntartani az Ügynökség és a Bizottság közötti feladatmegosztást.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó minden egyéb feladatért, különösen a következőkért:

törölve

a)  a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok;

 

b)  beszerzés és felújítás;

 

c)  szerződéses ügyek.

 

Indokolás

A kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért az Ügynökségnek kell felelnie. Nem lenne logikus fenntartani az Ügynökség és a Bizottság közötti feladatmegosztást.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség mechanizmusokat és eljárásokat dolgoz ki és tart fenn a CS-SIS-ben szereplő adatok minőségellenőrzésének elvégzése céljából, és rendszeres jelentéseket tesz a tagállamoknak. Az Ügynökség a feltárt problémákra és az érintett tagállamokra kiterjedő rendszeres jelentést tesz a Bizottságnak. E mechanizmust, az adatminőségi megfelelés eljárásait és értelmezését az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedés révén kell megállapítani és fejleszteni.

(5)  Az Ügynökség mechanizmusokat és eljárásokat dolgoz ki és tart fenn a CS-SIS-ben szereplő adatok minőségellenőrzésének elvégzése céljából, és rendszeres jelentéseket tesz a tagállamoknak. Az Ügynökség a feltárt problémákra és az érintett tagállamokra kiterjedő rendszeres jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. E mechanizmust, az adatminőségi megfelelés eljárásait és értelmezését az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedés révén kell megállapítani és fejleszteni.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Ügynökség ellátja továbbá a SIS technikai használatára, valamint a SIS adatai minőségének javítását szolgáló intézkedésekre vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a személyes adatok kezeléséhez használt adatkezelő berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetéktelen személy számára (hozzáférés-ellenőrzés);

b)  a személyes adatok kezeléséhez használt adatkezelő eszközökhöz és berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetéktelen személyek számára (eszköz, hozzáférés-ellenőrzés és a létesítményekbe való belépés ellenőrzése);

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a SIS-be bevitt adatok engedély nélküli feldolgozásának és a SIS-ben feldolgozott adatok engedély nélküli módosításának vagy törlésének megakadályozása (adatbevitel ellenőrzése);

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az adatokhoz vagy az adatkezelő eszközökhöz való hozzáférésre jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő munkaköri leírások kidolgozása, és kérése esetén ezeknek a 51. cikkben említett európai adatvédelmi biztos számára való késedelem nélküli rendelkezésre bocsátása (személyi biztonsági intézkedések);

g)  az adatokhoz vagy az adatkezelő eszközökhöz való hozzáférésre jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő munkaköri leírások kidolgozása, és kérése esetén ezeknek a 51. cikkben említett európai adatvédelmi biztos számára való azonnali rendelkezésre bocsátása (személyi biztonsági intézkedések);

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  annak biztosítása, hogy a telepített rendszert üzemzavar esetén helyre lehessen állítani (helyreállítás);

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb)  annak biztosítása, hogy a SIS megfelelően teljesítse feladatait, hogy a fellépő hibákról jelentés készüljön (megbízhatóság), és hogy a SIS-ben tárolt személyes adatok a rendszer hibás működése esetén ne sérüljenek (integritás);

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – k c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kc)  technikai helyszínei biztonságának biztosítása.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az Ügynökség bármely SIS-szel összefüggő feladattal kapcsolatban külső alvállalkozókkal működik együtt, szorosan nyomon követi az alvállalkozó tevékenységeit annak érdekében, hogy biztosítsa e rendelet valamennyi rendelkezésének – többek között különösen a biztonság, a titoktartás és az adatvédelem – tiszteletben tartását.

Indokolás

2012-ben Dániában egy külső alvállalkozón keresztül elkövetett támadás során sérült a SIS-adatok titkossága. Az Ügynökségnek meg kell erősítenie az ilyen vállalatok nyomon követését.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A naplófájlok tartalmazzák különösen a figyelmeztető jelzések kiadásának korábbi adatait, az adatátadás dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adattípusokat, a továbbított adattípusokra való hivatkozást és az adatkezelését felelős, illetékes hatóság nevét.

(2)  A naplófájlok tartalmazzák különösen minden egyes figyelmeztető jelzés kiadásának korábbi adatait, minden adatkezelési tevékenység dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adattípusokat, a feldolgozott adatokat, továbbá az illetékes hatóság, valamint a lekérdezést és az adatkezelést végző személy nevét egyaránt.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a lekérdezést a 22. és a 28. cikk szerinti daktiloszkópiai adatokkal vagy arcképmással végezték, a naplófájlok tartalmazzák különösen a lekérdezéshez használt adattípusokat, a továbbított adattípusokra való hivatkozást és az illetékes hatóság, valamint az adatkezelésért felelős személy nevét egyaránt.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, ha a lekérdezést a 22. cikk szerinti daktiloszkópiai adatokkal vagy arcképmással végezték, a naplófájlok a tényleges adatok helyett a lekérdezéshez használt adattípusokat tartalmazzák.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A naplófájlokra vonatkozó szabályokat és a naplófájlok formátumát végrehajtási intézkedések útján kell meghatározni az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A naplófájlokat kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra lehet felhasználni, és elkészítésük után legkorábban egy, legkésőbb pedig három évvel törölni kell. A figyelmeztető jelzések kiadásának korábbi adatait tartalmazó naplófájlokat a figyelmeztető jelzések törlését követő egy–három év elteltével kell törölni.

(4)  A naplófájlokat kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra lehet felhasználni, és elkészítésük után két évvel törölni kell. A figyelmeztető jelzések kiadásának korábbi adatait tartalmazó naplófájlokat a figyelmeztető jelzések törlését követő két év elteltével kell törölni.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság – a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve – rendszeresen kampányokat folytat, tájékoztatva a közvéleményt a SIS célkitűzéseiről, a tárolt adatokról, a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az érintettek jogairól. A tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságaikkal együttműködésben kidolgozzák és végrehajtják a polgárok SIS-ről való általános tájékoztatásához szükséges politikákat.

E rendelet alkalmazásának megkezdésekor a Bizottság – a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve – kampányt folytat, tájékoztatva az Unió polgárait és a harmadik országbeli állampolgárokat a SIS célkitűzéseiről, a tárolt adatokról, a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az érintettek jogairól. A Bizottság – a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve – rendszeresen, legalább évente egyszer megismétli az említett kampányokat. A tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságaikkal együttműködésben kidolgozzák és végrehajtják a polgárok és lakosok SIS-ről való általános tájékoztatásához szükséges politikákat. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezekre a tájékoztatási politikákra elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 8. cikk (1) bekezdése vagy e rendeletnek a kiegészítő adatok tárolására vonatkozó rendelkezései sérelme nélkül a SIS csak az egyes tagállamok által szolgáltatott, és a 24. cikkben megállapított célokra megkövetelt adatkategóriákat tartalmazza.

(1)  A 8. cikk (1) bekezdése vagy e rendeletnek a kiegészítő adatok tárolására vonatkozó rendelkezései sérelme nélkül a SIS csak az egyes tagállamok által szolgáltatott, és a 24. és 27. cikkben megállapított célokra megkövetelt adatkategóriákat tartalmazza.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az olyan személyekre vonatkozó információk, akikkel szemben figyelmeztető jelzést adtak ki, kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatják:

(2)  Az olyan személyekre vonatkozó információk, akikkel szemben a beutazás vagy a tartózkodás megtagadásának céljából figyelmeztető jelzést adtak ki, kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatják:

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjel;

e)  bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjel, amely nem kapcsolódik a személyes adatoknak az (EU) 2016/679 rendelet 9. cikkében meghatározott különleges kategóriáihoz (például az etnikai hovatartozás, a vallás, a fogyatékosság, a nem vagy a szexuális irányultság);

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  nem;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az, hogy az adott személy, fel van-e fegyverkezve, erőszakos-e, megszökött-e vagy részt vett-e a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., 2., 3. és 4. cikkében említett tevékenységben;

j)  az, hogy az adott személy, fel van-e fegyverkezve, erőszakos-e, megszökött-e vagy részt vett-e az (EU) 2017/541 irányelv 3–12. és 14. cikkében említett tevékenységben;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  a SIS-ben kiadott egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kapcsolat(ok), a 38. cikkel összhangban;

o)  a SIS-ben kiadott egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kapcsolat(ok), a 43. cikkel összhangban;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – q pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 24. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett korábbi elítélés;

–  a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontjának i. alpontjában és (2b) bekezdésében említett korábbi elítélés;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – q pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 24. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett súlyos biztonsági fenyegetés;

–  a 24. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett súlyos biztonsági fenyegetés;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – q pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 24. cikk (3) bekezdésében említett beutazási tilalom; vagy

–  a 2008/115/EK irányelvnek megfelelő eljárások szerint elrendelt, a 24. cikk (3) bekezdésében említett beutazási tilalom; vagy

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  a bűncselekmény típusa (az e rendelet 24. cikkének (2) bekezdése alapján kiadott figyelmeztető jelzések esetében);

r)  a bűncselekmény típusa (az e rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján kiadott figyelmeztető jelzések esetében);

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

x)  daktiloszkópiai adatok;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ya)  a személy birtokában lévő érvényes személyazonosító okmány(ok)ból – az s)–v) pontban említett okmány kivételével – származó a)–d), f)–g) és i) pontban említett adatok, amennyiben ezek az adatok az utóbbi okmányban nem állnak rendelkezésre.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A technikai szabályok a 36. cikknek megfelelően hasonlóak a CS-SIS-ben, a nemzeti másolatokban és a technikai másolatokban végzett lekérdezések esetében. Ezeknek az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási intézkedés révén megállapított és kidolgozott közös szabványokon kell alapulniuk.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (2) bekezdésben említett adatok lekérdezéséhez szükséges technikai szabályokat az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani és fejleszteni. E technikai szabályoknak hasonlóaknak kell lenniük a 36. cikkben említett, a CS-SIS, a nemzeti másolatok és a technikai másolatok lekérdezésre vonatkozó szabályokhoz, és az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedés révén megállapított és fejlesztett közös szabványokon kell alapulniuk.

törölve

Indokolás

Ezt a rendelkezést a (3) bekezdés már tartalmazza.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 24. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok minden körülmények között létrehoznak ilyen figyelmeztető jelzést a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában, ha a bűncselekmény a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat71 1–4. cikkének hatálya alá tartozik.

törölve

__________________

 

71 A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

 

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fényképek, arcképmások és daktiloszkópiai adatok bevitelére vonatkozó különös szabályok

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a biometrikus azonosítók SIS-ben történő rögzítésére vonatkozóan e rendelet szerint teljesítendő követelmények tekintetében. E követelményeknek tartalmazniuk kell a rögzítendő ujjnyomatok számát, rögzítésük módját, valamint az összes biometrikus azonosító által teljesítendő minőségi minimumum-előírásokat.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Figyelmeztető jelzés a 20. cikk (2) bekezdésének a), g), k), m), n) és q) pontjában említett adatok hiányában nem vihető be. Ha egy figyelmeztető jelzés a 24. cikk (2) bekezdése szerint meghozott határozaton alapul, a 20. cikk (2) bekezdésének r) pontjában említett adatokat is be kell vinni.

(1)  Figyelmeztető jelzés a 20. cikk (2) bekezdésének a), b), g), h), i), k), m), n) és q) pontjában említett adatok hiányában nem vihető be. Ha egy figyelmeztető jelzés a 24. cikk (1) bekezdése szerint meghozott határozaton alapul, a 20. cikk (2) bekezdésének r) pontjában említett adatokat is be kell vinni.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben rendelkezésre állnak, a 20. cikk (2) bekezdésében felsorolt összes többi adatot be kell vinni.

(2)  A 22. cikk sérelme nélkül, amennyiben rendelkezésre állnak, és amennyiben fennállnak az adatok bevitelének feltételei, a 20. cikk (2) bekezdésében felsorolt többi adatot is be kell vinni.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége

 

(1)  Új figyelmeztető jelzés rögzítése előtt a kibocsátó tagállam ellenőrzi, hogy a SIS a személyre vonatkozóan tartalmaz-e már figyelmeztető jelzést.

 

(2)  A SIS II rendszerben csak személyenként vagy objektumonként egy figyelmeztető jelzés rögzíthető tagállamonként. Szükség esetén azonban egy másik tagállam is bevihet figyelmeztető jelzést ugyanazon személyre vagy tárgyra vonatkozóan, feltéve, hogy azok összeegyeztethetőek egymással. Az összeegyeztethetőséget a (3) bekezdésnek megfelelően kell biztosítani.

 

(3)  A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályokat a 8. cikk (4) bekezdésében említett SIRENE-kézikönyv határozza meg. Ha egy személyre vonatkozóan már szerepel figyelmeztető jelzés a SIS-ben, az új figyelmeztető jelzést kibocsátani kívánó tagállamnak ellenőriznie kell, hogy nincs-e összeegyeztethetetlenség a figyelmeztető jelzések között. Amennyiben nincs összeegyeztethetetlenség, úgy a tagállam beviszi az új figyelmeztető jelzést. Amennyiben a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetetlenek, kiegészítő információk cseréje révén egyeztetésekre kerül sor az érintett SIRENE-irodák között annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak a figyelmeztető jelzések SIRENE-kézikönyvben említett rangsornak megfelelően. Amennyiben alapvető nemzeti érdekekről van szó, a SIRENE-irodák közötti egyeztetést követően el lehet térni ettől a rangsortól.

Indokolás

Az aktuális SIRENE-kézikönyvben említett rendelkezések túl jelentősek ahhoz, hogy ne szerepeljenek a rendeletben.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó adatokat az illetékes közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti jogban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően – hozott határozatban elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés alapján rögzítik a SIS-ben. Az e határozatok elleni jogorvoslati kérelmeket a nemzeti jognak megfelelően kell benyújtani.

(1)  A tagállamok nemzeti határozat nyomán beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést kizárólag a következő feltételek ebben a sorrendben való teljesülése esetén adnak ki:

 

a)  figyelmeztető jelzést csak akkor lehet kiadni, ha a következő feltételek közül legalább az egyik teljesül:

 

i.  a harmadik országbeli állampolgárt valamely tagállamban legalább három évi szabadságvesztés-büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt elítéltek;

 

ii.  megalapozottan feltételezhető, hogy a harmadik országbeli állampolgár súlyos bűncselekményt vagy terrorista bűncselekményt követett el, vagy bizonyíték van arra, hogy ilyen bűncselekményeket szándékozik elkövetni valamelyik tagállam területén.

 

b)  a tagállam ebben az esetben:

 

i.  esetről esetre felméri, hogy a harmadik országbeli állampolgár jelenléte egy tagállam területén veszélyt jelent-e a közrendre, a közbiztonságra vagy a nemzetbiztonságra;

 

ii.  amennyiben a tagállam azt állapítja meg, hogy a harmadik országbeli állampolgár jelenléte fenyegetést jelent, közigazgatási vagy bírósági határozatot ad ki.

 

A tagállam csak ezt követően adja ki a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A figyelmeztető jelzést abban az esetben kell bevinni, ha az (1) bekezdésben említett határozat meghozatalára a közrendet, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot fenyegető olyan veszély alapján került sor, amelyet az érintett harmadik országbeli állampolgárnak egy tagállam területén való jelenléte idézhet elő. Ilyen helyzet különösen az alábbi esetekben fordul elő:

törölve

a)  olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akit valamely tagállamban legalább egy évi szabadságvesztés-büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt ítéltek el;

 

b)  olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akiről megalapozottan feltehető, hogy súlyos bűncselekményeket követett el, vagy egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy ilyen bűncselekményeket szándékozik elkövetni valamelyik tagállam területén.

 

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Azoknak a személyeknek, akikkel kapcsolatban az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontja értelmében határozatot hoznak, jogukban áll jogorvoslatért folyamodni. A jogorvoslati eljárást a nemzeti jognak megfelelően kell lefolytatni. Az említett jogorvoslati kérelemnek bíróság előtti hatékony jogorvoslat is része kell, hogy legyen.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgárt valamely tagállamban az (EU) 2017/541 irányelvben említett bűncselekmény elkövetése miatt legalább öt évre kiterjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással büntettek, a tagállamok nem kötelesek a (2) bekezdés szerinti felmérést elvégezniük, mielőtt kiadják az adott személyre vonatkozó közigazgatási vagy bírósági határozatot. A tagállamok csak abban az esetben adnak ki határozatot, ha ez nem alakít ki veszélyt a közrendre vagy a nemzetbiztonságra nézve, és ha az összhangban van nemzetközi jog szerinti kötelezettségeikkel.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Figyelmeztető jelzést kell bevinni, ha az (1) bekezdésben említett határozat a 2008/115/EK irányelvet tiszteletben tartó eljárásnak megfelelően kiadott beutazási tilalom. A kibocsátó tagállam gondoskodik arról, hogy a figyelmeztető jelzés az érintett harmadik országbeli állampolgár visszairányításakor hatályba lépjen SIS-ben. A kiutasítás megerősítését az (EU) 2018/xxx rendelet [kiutasítási rendelet] 6. cikkének megfelelően közölni kell a kibocsátó tagállammal.

(3)  Figyelmeztető jelzést kell bevinni, ha az e cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett határozat a 2008/115/EK irányelvet tiszteletben tartó eljárásnak megfelelően kiadott beutazási tilalom. A kibocsátó tagállam gondoskodik arról, hogy a figyelmeztető jelzés hatályba lépjen SIS-ben, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár elhagyja a tagállam területét. A kiutasítás megerősítését az (EU) 2018/xxx rendelet [kiutasítási rendelet] 6. cikkének megfelelően közölni kell a kibocsátó tagállammal.

Indokolás

A szöveg egyértelművé tételét célzó kiegészítés.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam tartózkodási engedély vagy egyéb tartózkodásra jogosító engedély kiadását mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár számára, aki egy másik tagállam által bevitt, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, először kiegészítő információk cseréje révén konzultál a kibocsátó tagállammal, és figyelembe veszi az említett tagállam érdekeit. A kibocsátó tagállam hét napon belül végleges választ küld. Amennyiben a tartózkodási engedély vagy egyéb tartózkodásra jogosító engedély kiadását mérlegelő tagállam úgy dönt, hogy kiadja az engedélyt, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést törölni kell.

(1)  Mielőtt egy tagállam tartózkodási engedély vagy egyéb tartózkodásra jogosító engedély kiadásáról hoz hivatalos határozatot olyan harmadik országbeli állampolgár számára, aki egy másik tagállam által bevitt, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, először kiegészítő információk cseréje révén konzultál a kibocsátó tagállammal, és figyelembe veszi az említett tagállam érdekeit. A kibocsátó tagállam hét napon belül végleges választ küld. A tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély valamely harmadik országbeli állampolgár számára történő kiadásáról a konzultálásra felkért tagállam hozza meg a végleges döntést. Amennyiben a tartózkodási engedély vagy a tartózkodásra jogosító egyéb engedély kiadásra kerül, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést haladéktalanul törölni kell.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy tagállam beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés bevitelét mérlegeli olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében, aki egy másik tagállam által kibocsátott érvényes tartózkodási engedély vagy egyéb tartózkodásra jogosító engedély birtokosa, először kiegészítő információk cseréje révén konzultál azzal a tagállammal, amely az engedélyt kibocsátotta, és figyelembe veszi az említett tagállam érdekeit. Az a tagállam, amely az engedélyt kibocsátotta hét napon belül végleges választ küld. Amennyiben az a tagállam, amely az engedélyt kibocsátotta az engedély fenntartása mellett dönt, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést nem lehet bevinni.

(2)  Mielőtt egy tagállam elrendeli a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés bevitelét olyan harmadik országbeli állampolgár tekintetében, aki egy másik tagállam által kibocsátott érvényes tartózkodási engedély vagy egyéb tartózkodásra jogosító engedély birtokosa, először kiegészítő információk cseréje révén konzultál azzal a tagállammal, amely az engedélyt kibocsátotta, és figyelembe veszi az említett tagállam véleményét. Az a tagállam, amely az engedélyt kibocsátotta hét napon belül végleges választ küld. Amennyiben az a tagállam, amely az engedélyt kibocsátotta az engedély fenntartása mellett dönt, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést nem lehet bevinni.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikkével összhangban hozott vonatkozó intézkedés elfogadásakor ki kell jelölni azt a tagállamot, amely az összes tagállam nevében beviszi, frissíti és törli e figyelmeztető jelzéseket. A felelős tagállam kijelölésére vonatkozó eljárást az 55. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelő végrehajtási intézkedés révén kell megállapítani és fejleszteni.

(2)   Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikkével összhangban hozott vonatkozó intézkedés elfogadásakor ki kell jelölni azt a tagállamot, amely az összes tagállam nevében beviszi, frissíti és törli e figyelmeztető jelzéseket.

Indokolás

Mivel az eljárás egyetlen elemét sem rögzíti az alapjogi aktus, az eljárás meghatározása inkább az aktus kiegészítése, mintsem a végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása. Ehhez felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, és nem végrehajtási aktusra van szükség.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az e cikk (2) bekezdése szerinti felelős tagállam kijelölésére vonatkozó eljárást illetően.

Indokolás

Mivel az eljárás egyetlen elemét sem rögzíti az alapjogi aktus, az eljárás meghatározása inkább az aktus kiegészítése, mintsem a végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása. Ehhez felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, és nem végrehajtási aktusra van szükség.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a. cikk

 

Figyelmeztető jelzéssel kapcsolatban foganatosítandó intézkedés

 

(1)  A 24. és 27. cikknek megfelelően jelzett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó találat esetén az illetékes hatóság:

 

a)  az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül, az (EU) 2016/399 rendelet 14. cikkével összhangban megtagadja a beléptetést;

 

b)  az (EU) 810/2009 rendelet 22. cikkének sérelme nélkül, az (EU) 810/2009 rendelet 32. cikkével összhangban megtagadja a vízum kiadását;

 

c)  a [határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 38. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 31. cikkével összhangban nem adja ki a beutazási engedélyt.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fényképek, arcképmások és daktiloszkópiai adatok segítségével történő ellenőrzésre vagy lekérdezésre vonatkozó különös szabályok

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Fényképeket, arcképmásokat és daktiloszkópiai adatokat kell lehívni a SIS-ből az olyan személyek személyazonosságának ellenőrzésére, akiket a SIS-ben végzett alfanumerikus keresés alapján találtak meg.

(1)  Ha a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzésben rendelkezésre állnak fényképek, arcképmások és daktiloszkópiai adatok, azokat le kell hívni a SIS-ből olyan személyek személyazonosságának megerősítésére, akiket a SIS-ben végzett alfanumerikus keresés alapján találtak meg.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Új figyelmeztető jelzés bevitele előtt ujjnyomatokkal történő lekérdezést lehet végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a személy más személyazonossággal szerepel-e már a SIS-ben.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Daktiloszkópiai adatok egy adott személy személyazonosságának megállapítására is használhatók. A SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatokat kell használni a személyazonosság megállapítása céljából, ha az adott személy személyazonossága más eszközökkel nem állapítható meg.

(2)  Daktiloszkópiai adatok egy adott személy személyazonosságának megállapítására is használhatók. Ha az adott személy személyazonossága alfanumerikus adatokkal nem állapítható meg, a személyazonosítás céljából fel kell használni a SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatokat.Ehhez a Központi SIS-nek automatikus ujjnyomat-azonosító rendszerrel (AFIS) kell rendelkeznie.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok a végfelhasználók számára legkésőbb két évvel e rendelet hatálybalépését követően rendelkezésre bocsátják az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszert. A tagállamok megteszik az ehhez szükséges intézkedéseket, többek között adott esetben kiigazítják az N.SIS-t.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 24. cikk alapján kiadott figyelmeztető jelzésekre vonatkozó, a SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatok lekérdezhetők a bűncselekmények elkövetésének helyszínén a nyomozás során felfedezett ujjnyomatok vagy tenyérnyomatok teljes vagy nem teljes körű sorozatai segítségével is, ha nagy valószínűséggel megállapítható, hogy azok a bűncselekmény elkövetőjétől származnak, feltéve hogy az illetékes hatóságok semmilyen más nemzeti, európai vagy nemzetközi adatbázis felhasználásával sem tudják megállapítani az adott személy személyazonosságát.

(3)  A 24. és a 27. cikk alapján kiadott figyelmeztető jelzésekre vonatkozó, a SIS-ben tárolt daktiloszkópiai adatok lekérdezhetők a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények elkövetésének helyszínén a nyomozás során felfedezett ujjnyomatok vagy tenyérnyomatok teljes vagy nem teljes körű sorozatai segítségével is, ha nagy valószínűséggel megállapítható, hogy azok a terrorista bűncselekmény vagy más súlyos bűncselekmény elkövetőjétől származnak, feltéve hogy az illetékes hatóságok semmilyen más nemzeti, európai vagy nemzetközi adatbázis felhasználásával sem tudják megállapítani az adott személy személyazonosságát.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben az e cikkel összhangban történő végleges azonosítás azt állapítja meg, hogy a központi rendszerből kapott összehasonlítás eredménye nem felel meg az összehasonlításra megküldött daktiloszkópiai adatokkal, a tagállamok azonnal törlik az összehasonlítás eredményét, és erről – a lehető leghamarabb, de legfeljebb három munkanapon belül – értesítik az ügynökséget.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amint ez műszakilag lehetségessé válik, és szavatolható a személyazonosítás nagy fokú megbízhatósága, fényképek és arcképmások is felhasználhatók egy adott személy személyazonosságának megállapítására. A fényképeken vagy arcképmásokon alapuló személyazonosítás csak olyan állandó határátkelőhelyeken alkalmazható, ahol önkiszolgáló rendszereket és automatizált határellenőrzést használnak.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a fényképek és arcképmások személyazonosítási célú felhasználásának és az ehhez alkalmazott technikai standardoknak – ideértve a lekérdezést, valamint az azonosítást és a személyazonosság megerősítését – a meghatározására vonatkozóan. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktust akkor fogadja el, amint ez műszakilag lehetségessé válik, és szavatolható a személyazonosítás nagy fokú megbízhatósága, fényképek és arcképmások is felhasználhatók egy adott személy személyazonosságának megállapítására. A fényképeken vagy arcképmásokon alapuló személyazonosítás csak olyan állandó határátkelőhelyeken alkalmazható, ahol önkiszolgáló rendszereket és automatizált határellenőrzést használnak.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az érintett tagállam területén belül a bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából végzett egyéb bűnüldözési tevékenységek;

c)  az érintett tagállam területén belül a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos olyan bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása, amelyekre az (EU) 2016/680 irányelv vonatkozik;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokkal összefüggő biztonsági ellenőrzések, amennyiben az említett hatóságok nem a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 2. cikke f) pontja értelmében vett „eljáró hatóságok”, és adott esetben a 377/2004/EU tanácsi rendelettel1b összhangban tanácsadást biztosítanak.

 

____________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

 

1bA Tanács 377/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról (HL L 64., 2004.3.2., 1. o.).

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 24. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 27. cikk alkalmazásában, a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének joga ugyanakkor feladataik gyakorlása során a nemzeti jogszabályokban meghatározott, többek között büntetőeljárásban a közvád emelésére és vádemelés előtti igazságügyi vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, valamint koordinációs hatóságaikat is megilleti.

(2)  A 24. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a 27. cikk alkalmazásában, a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének joga ugyanakkor feladataik gyakorlása során a nemzeti jogszabályokban meghatározott, többek között büntetőeljárásban a közvád emelésére és vádemelés előtti igazságügyi vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, valamint koordinációs hatóságaikat is megilleti.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett hatóságok szintén élhetnek az (EU) 2018/xxx [büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködési] rendelet 38. cikke (2) bekezdése j) és k) pontjának megfelelően rögzített, személyekkel kapcsolatos dokumentumokra vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogával, és az ilyen adatok lekérdezésének jogával. E hatóságoknak az adatokhoz való hozzáférésére az egyes tagállamok joga vonatkozik.

(3)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett hatóságok szintén élhetnek az (EU) 2018/xxx [büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködési] rendelet 38. cikke (2) bekezdése j) és k) pontjának megfelelően rögzített, személyekkel kapcsolatos dokumentumokra vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogával, és az ilyen adatok lekérdezésének jogával. E hatóságok hozzáférésére e rendelettel és az adatvédelemről szóló uniós joggal összhangban kerülhet sor.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) megbízatásának keretei között jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz, és lekérdezni azokat.

(1)  A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) megbízatásának teljesítése érdekében jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz, és lekérdezni azokat.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az Europol lekérdezése során az derül ki, hogy egy figyelmeztető jelzés van a SIS-ben, az Europol az (EU) 2016/794 rendeletben meghatározott csatornákon keresztül tájékoztatja a kibocsátó tagállamot.

(2)  Ha az Europol lekérdezése során az derül ki, hogy egy figyelmeztető jelzés van a SIS-ben, az Europol erről a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseivel összhangban és a kommunikációs infrastruktúra felhasználásával történő információcsere útján haladéktalanul értesíti a kibocsátó tagállamot. Addig, amíg az Europol nem képes a kiegészítő információk cseréjére szolgáló funkciókat használni, az (EU) 2016/794 rendeletben meghatározott csatornákon keresztül tájékoztatja a kibocsátó tagállamot.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A SIS-ben végzett lekérdezés révén szerzett információ felhasználásához az érintett tagállam hozzájárulása szükséges. Amennyiben a tagállam engedélyezi az ilyen információ felhasználását, annak Europol által kezelésére az (EU) 2016/794 rendelet az irányadó. Az Europol kizárólag az érintett tagállam hozzájárulásával továbbíthat ilyen információt harmadik országok vagy harmadik szervek részére.

(3)  A SIS-ben végzett lekérdezés révén szerzett információ felhasználásához az érintett kibocsátó tagállam hozzájárulása szükséges. Amennyiben a tagállam engedélyezi az ilyen információ felhasználását, annak Europol által kezelésére az (EU) 2016/794 rendelet az irányadó. Az Europol kizárólag a kibocsátó tagállam hozzájárulásával és az adatvédelemről szóló uniós jog maradéktalan tiszteletben tartása mellett továbbíthat ilyen információt harmadik országok vagy harmadik szervek részére.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Europol további információkat kérhet az érintett tagállamtól az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(4)  Az Europol további információkat kérhet a kibocsátó tagállamtól az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezéseivel összhangban.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférést az Europol erre külön engedéllyel rendelkező személyi állományára korlátozza;

b)  a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférést az Europol az erre külön engedéllyel rendelkező azon személyi állományára korlátozza, akiknek munkájuk végzéséhez erre szükségük van;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elfogadja és alkalmazza a 10. és 11. cikkben előírt intézkedéseket;

c)  elfogadja és alkalmazza a 10., 11., 13. és 14. cikkben előírt intézkedéseket;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Hálózaton kívüli adatbázis kialakításával járó, a (6) bekezdésben említett bármely másolat legfeljebb 48 órára hozható létre. Ez az időtartam rendkívüli helyzetben meghosszabbítható. A rendkívüli helyzet elmúltával e másolatokat meg kell semmisíteni. Az Europol e meghosszabbításokról jelentést tesz az európai adatvédelmi biztosnak.

(7)  Hálózaton kívüli adatbázis kialakításával járó, a (6) bekezdésben említett bármely másolat legfeljebb 48 órára hozható létre. Ha az Europol hálózaton kívüli adatbázist hoz létre a SIS adataival, akkor erről az adatbázis meglétét bejelenti az európai adatvédelmi biztosnak.

Indokolás

A bizottsági szöveg indokolatlanul jogosítja fel az Europolt a SIS-adatok offline adatbázisának fenntartására, amíg állítása szerint rendkívüli helyzet áll fenn. Azonban mivel az Europol hozzáfér a SIS-hez, egyáltalán nincs szükség arra, hogy az Europol az adatokat a kezdeti 48 órán túl további tárolja offline adatbázisban, és ezzel szükségtelen kockázatot teremtsen. Az Europol számára ezért elő kell írni, hogy tájékoztassa az európai adatvédelmi biztost, amennyiben ilyen offline adatbázist hoz létre.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Europol megkaphatja és kezelheti a megfelelő SIS figyelmeztető jelzésekre vonatkozó kiegészítő információkat, feltéve hogy megfelelően alkalmazzák a (2)–(7) bekezdésben említett adatkezelési szabályokat.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Europolnak naplófájlt kell vezetnie a SIS valamennyi hozzáféréséről és lekérdezéséről, az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok biztonsága és sértetlensége céljából. Az ilyen naplófájlok és dokumentáció nem tekinthető a SIS bármely része jogellenes letöltésének vagy másolásának.

(9)  Az Europolnak naplófájlt kell vezetnie a SIS valamennyi hozzáféréséről és lekérdezéséről, az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok biztonsága és sértetlensége céljából. E naplófájlok tartalmazzák különösen az adatkezelési tevékenység dátumát és időpontját, a feldolgozott adatok típusát és az adatkezelésért felelős személy nevét. Az ilyen naplófájlok és dokumentáció nem tekinthető a SIS bármely része jogellenes letöltésének vagy másolásának. E naplófájlok tartalmát, megőrzési idejét, formáit és a rájuk vonatkozó szabályokat a 12. cikknek megfelelően kell meghatározni.

Indokolás

A rendelkezést hozzá kell igazítani a tagállamok 12. cikkben meghatározott naplózási kötelezettségeihez.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamok azonnal tájékoztatják az Europolt a 34. cikknek megfelelően kiadott bármely figyelmeztető jelzésről és jelzéseket érintő találatokról, amikor valamely tagállam az (EU) 2017/541 irányelv hatálya alá tartozó bűncselekménnyel kapcsolatban keres egy személyt.

Indokolás

A rendelkezést hozzá kell igazítani a tagállamok 12. cikkben meghatározott naplózási kötelezettségeihez.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2016/1624 rendelet 40. cikke (8) bekezdésének megfelelően, az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak, illetve a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatoknak a tagjai, és a migrációkezelést támogató csoportok tagjai megbízatásuk keretei között jogosultak hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz, és lekérdezni azokat.

(1)  Az (EU) 2016/1624 rendelet 40. cikke (8) bekezdésének megfelelően az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott csapatok tagjai, és a migrációkezelést támogató csapatok tagjai megbízatásuk keretei között e rendeletnek megfelelően jogosultak hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz, és lekérdezni azokat. E jog a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve a konkrét műveletre készült operációs tervben előírtak szerint illeti meg őket.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak, illetve a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatoknak a tagjai, és a migrációkezelést támogató csoportok tagjai az (1) bekezdésnek megfelelően, a 32. cikk (2) bekezdésében említett, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által létrehozott és karbantartott technikai interfész útján férnek hozzá a SIS-ben rögzített adatokhoz, és kérdezik le azokat.

(2)  Az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott csapatok és a migrációkezelést támogató csapatok tagjai az (1) bekezdésnek megfelelően, a 32. cikk (2) bekezdésében említett, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által létrehozott és karbantartott technikai interfész útján férnek hozzá a SIS-ben rögzített adatokhoz, és kérdezik le azokat.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak, illetve a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatoknak egy tagja, vagy a migrációkezelést támogató csoportok egy tagja általi lekérdezés során az derül ki, hogy a SIS-ben figyelmeztető jelzés van, erről tájékoztatni kell a kibocsátó tagállamot. Az (EU) 2016/1624 rendelet 40. cikkének megfelelően, a csapatok tagjai csak a működési helyük szerinti fogadó tagállam határőreinek vagy a kiutasítási feladatokban közreműködő személyzetének utasítására és – főszabályként – azok jelenlétében járhatnak el a SIS-beli figyelmeztető jelzésre reagálva. A fogadó tagállam felhatalmazhatja a csapatok tagjait arra, hogy a nevében eljárjanak.

(3)  Ha az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott csapatok vagy a migrációkezelést támogató csapatok egy tagja általi lekérdezés során az derül ki, hogy a SIS-ben figyelmeztető jelzés van, erről tájékoztatni kell a kibocsátó tagállamot. Az (EU) 2016/1624 rendelet 40. cikkének megfelelően, a csapatok tagjai csak a működési helyük szerinti fogadó tagállam határőreinek vagy a kiutasítási feladatokban közreműködő személyzetének utasítására és – főszabályként – azok jelenlétében járhatnak el a SIS-beli figyelmeztető jelzésre reagálva. A fogadó tagállam felhatalmazhatja a csapatok tagjait arra, hogy a nevében eljárjanak.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak, illetve a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatoknak egy tagja, vagy a migrációkezelést támogató csoportok egy tagja által végzett valamennyi hozzáférést és valamennyi lekérdezést a 12. cikk rendelkezéseinek megfelelően naplózni kell, valamint rögzíteni kell minden alkalmat, amikor az említettek felhasználják azokat az adatokat, amelyekhez hozzáfértek.

(4)  Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok megfelelő szintű biztonságának és helytállóságának biztosítása érdekében az Európai Határ- és Parti Őrségnek az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott csapatok vagy a migrációkezelést támogató csapatok tagjainak a SIS-adatokhoz való valamennyi hozzáférését és lekérdezését naplóznia kell. E naplófájlok tartalmazzák különösen az adatkezelési tevékenység dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adattípusokat, a feldolgozott adattípusokra való hivatkozást és az adatkezelésért felelős személy nevét. Az ilyen naplófájlok és dokumentáció nem tekinthető a SIS bármely része jogellenes letöltésének vagy másolásának. E naplófájlok tartalmát, megőrzési idejét, formáit és a rájuk vonatkozó szabályokat a 12. cikknek megfelelően kell meghatározni.

Indokolás

A vonatkozó rendelkezéseknek meg kell egyezniük az Europol rendelkezéseivel.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférést az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak, illetve a kiutasítási feladatokban közreműködő személyi állományból álló csapatoknak egy tagjára, vagy a migrációkezelést támogató csoportok egy tagjára kell korlátozni, és az nem terjeszthető ki a csapat/csoport más tagjaira.

(5)  A SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférést az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott csapatok, vagy a migrációkezelést támogató csoportok egy tagjára kell korlátozni, feltéve, hogy megfelelő kiképzésben részesültek. A hozzáférés nem terjeszthető ki a csapat/csoport más tagjaira.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 10. és 11. cikkben előírt, a biztonságra és a titoktartásra irányuló intézkedéseket el kell fogadni és alkalmazni kell.

(6)  A 10., 11. 13. és 14. cikkben előírt, a biztonságra és a titoktartásra irányuló intézkedéseket el kell fogadni és alkalmazni kell.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a 24. és a 27. cikknek megfelelően jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz és lekérdezni azokat abból a célból, hogy elemezze az külső határok működésére vagy biztonságára esetlegesen kiható fenyegetéseket.

(1)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség erre felhatalmazott munkatársai az (EU) 2016/1624 rendelet 11. és 13. cikkében említett kockázatelemzések és sebezhetőségi értékelések elvégzéséhez hozzáféréssel rendelkeznek az 54. cikk (6) bekezdésében említett központi adatbázisban lévő statisztikai adatokhoz.

Indokolás

Az azon műveletekben való részvételen túlmenően, amelyek esetében a hozzáférést a 31. cikk lehetővé teszi, a Frontexnek nincs szüksége a SIS figyelmeztető jelzéseiben szereplő személyes adatokra. Az összesített statisztikai adatok teljesen elegendőek a Frontex megbízatásának teljesítéséhez.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 31. cikk (2) bekezdése és e cikk (1) bekezdése alkalmazásában, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség létrehoz és karbantart egy olyan technikai interfészt, amely közvetlen összeköttetést tesz lehetővé a Központi SIS-szel.

(2)  A 31. cikk (2) bekezdése alkalmazásában, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség létrehoz és karbantart egy olyan technikai interfészt, amely közvetlen összeköttetést tesz lehetővé a Központi SIS-szel.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség lekérdezése során az derül ki, hogy a SIS figyelmeztető jelzést tartalmaz, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség tájékoztatja a kibocsátó tagállamot.

törölve

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a 24. és a 27. cikknek megfelelően jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz és ellenőrizni azokat abból a célból, hogy ellássa az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelettel rábízott feladatokat.

(4)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül működő ETIAS központi egységének megfelelően felhatalmazott személyzete a 24. és a 27. cikknek megfelelően – indokolt mértékben – jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített adatokhoz és ellenőrizni azokat abból a célból, hogy ellássa az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelettel rábízott feladatokat.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az ETIAS SIS-hozzáférése nem az Ügynökség egészére, hanem csak az ETIAS központi egységre vonatkozik.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a (2) bekezdésben foglalt célokból végzett ellenőrzés során az derül ki, hogy a SIS figyelmeztető jelzést tartalmaz, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet 22. cikkében meghatározott eljárás alkalmazandó.

törölve

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség végzett minden egyes hozzáférést és minden lekérdezést naplózni kell a 12. cikk rendelkezéseinek megfelelően, valamint rögzíteni kell minden alkalmat, amikor felhasználják azokat az adatokat, amelyekhez az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség hozzáfért.

törölve

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tilos a SIS bármely részét adatgyűjtés és -kezelés céljából összekapcsolni bármilyen, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által vagy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél üzemeltetett számítógépes rendszerrel, valamint tilos átküldeni egy ilyen rendszerbe azokat a SIS-ben foglalt adatokat, amelyekhez az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség hozzáfér, kivéve ha az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet alkalmazásában erre a feladatok ellátása céljából van szükség. Tilos a SIS bármely részét letölteni. A hozzáférések és lekérdezések naplózása nem minősülhet a SIS-adatok jogellenes letöltésének vagy másolásának.

(8)  Tilos a SIS bármely részét adatgyűjtés és -kezelés céljából összekapcsolni bármilyen, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által vagy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél üzemeltetett számítógépes rendszerrel, valamint tilos átküldeni egy ilyen rendszerbe azokat a SIS-ben foglalt adatokat, amelyekhez az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség hozzáfér. Tilos a SIS bármely részét letölteni. A hozzáférések és lekérdezések naplózása nem minősülhet a SIS-adatok jogellenes letöltésének vagy másolásának.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 10. és 11. cikkben előírt, a biztonságra és a titoktartásra irányuló intézkedéseket el kell fogadni és alkalmazni kell.

(9)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek el kell fogadnia és alkalmaznia kell a 10., 11., 13. és 14. cikkben előírt, a biztonságra és a titoktartásra irányuló intézkedéseket.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A figyelmeztető jelzések megőrzési időtartama

A figyelmeztető jelzések felülvizsgálati rendszeressége

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A SIS-ben e rendelet alapján rögzített, személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket csak annyi ideig lehet tárolni, amennyi azon céloknak az eléréséhez szükséges, amelyek érdekében az adatokat rögzítették.

(1)  A SIS-ben e rendelet alapján rögzített, személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket legfeljebb annyi ideig lehet tárolni, amennyi azon céloknak az eléréséhez szükséges, amelyek érdekében az adatokat rögzítették.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a figyelmeztető jelzés SIS-ben való rögzítéstől számított öt éven belül felülvizsgálja megtartásának szükségességét.

(2)  A figyelmeztető jelzést kibocsátó tagállam a figyelmeztető jelzés SIS-ben való rögzítéstől számított három éven belül felülvizsgálja megtartásának szükségességét.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a SIRENE-iroda adatminőség koordinálásáért és ellenőrzéséért felelős személyi állománya számára világossá válik, hogy egy személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés elérte a célját és törölni kell a SIS-ből, a személyzet értesíti a figyelmeztető jelzést létrehozó hatóságot, hogy felhívja a hatóság figyelmét erre a kérdésre. A hatóság az említett értesítés beérkezésétől 30 nap áll rendelkezésére annak jelzéséhez, hogy a figyelmeztető jelzés törlésre került, illetve törölni kell, vagy hogy ismertesse a figyelmeztető jelzés megtartásának indokait. Ha a 30 napos időszak lejártáig nem érkezik ilyen válasz, a SIRENE-iroda személyzetének törölnie kell a figyelmeztető jelzést. A SIRENE-iroda beszámol a nemzeti felügyeleti hatóságának az e területen rendszeresen előforduló problémákról.

(4)  Amint a SIRENE-iroda adatminőség koordinálásáért és ellenőrzéséért felelős személyi állománya számára világossá válik, hogy egy személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés elérte a célját és törölni kell a SIS-ből, a személyzet haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést létrehozó hatóságot, hogy felhívja a hatóság figyelmét erre a kérdésre. A hatóság az említett értesítés beérkezésétől hét nap áll rendelkezésére annak jelzéséhez, hogy az adott figyelmeztető jelzés törlésre került, illetve törölni kell, vagy hogy ismertesse a figyelmeztető jelzés megtartásának indokait. Ha a hétnapos időszak lejártáig nem érkezik ilyen válasz, a SIRENE-iroda személyzetének törölnie kell a figyelmeztető jelzést. A SIRENE-iroda beszámol a nemzeti felügyeleti hatóságának az e területen rendszeresen előforduló problémákról.

Indokolás

Mivel a módosítás egyik célja a felesleges figyelmeztető jelzések törlése a SIS-ből, a SIRENE-irodáknak azonnal fel kell lépnie, amint tudomást szereznek egy figyelmeztető jelzés törléséről. Az érintett hatóságnak elvileg nincs szüksége egy hónapra ahhoz, hogy eldöntse, törölhető-e egy figyelmeztető jelzés, különösen mivel a SIRENE-iroda ezt már értékelte. Egy hétnapos időszak több mint elegendő a figyelmeztető jelzés megőrzésére vonatkozó határozat meghozatalára.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a felülvizsgálati időtartamon belül, a rendszerben rögzítendő átfogó egyedi elbírálás alapján határozhat úgy, hogy a figyelmeztető jelzést a rendszerben tartja, amennyiben ez a figyelmeztető jelzés kiadásának célja miatt szükségesnek bizonyul. Ilyen esetben a (2) bekezdést a meghosszabbításra is alkalmazni kell. A figyelmeztető jelzés meghosszabbítását közölni kell a CS-SIS-szel.

(5)  A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a felülvizsgálati időtartamon belül, a rendszerben rögzítendő átfogó egyedi elbírálás alapján határozhat úgy, hogy a figyelmeztető jelzést a rendszerben tartja, amennyiben ez a figyelmeztető jelzés kiadásának célja miatt szükségesnek és arányosnak bizonyul. Ilyen esetben a (2) bekezdést a meghosszabbításra is alkalmazni kell. A figyelmeztető jelzés meghosszabbítását közölni kell a CS-SIS-szel.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok statisztikát vezetnek azon figyelmeztető jelzések számáról, amelyek megőrzési időszakát az (5) bekezdéssel összhangban meghosszabbították.

(7)  A tagállamok statisztikát vezetnek azon figyelmeztető jelzések számáról, amelyek megőrzési időszakát az (5) bekezdéssel összhangban meghosszabbították, és azt az 50. cikkben említett nemzeti ellenőrző hatóságok rendelkezésére bocsátják.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 24. cikk szerinti, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéseket törölni kell, ha az illetékes hatóság – adott esetben a 26. cikkben említett konzultációs eljárást követően – visszavonta azon határozatát, amely alapján a figyelmeztető jelzést rögzítették.

(1)  A 24. cikk szerinti, beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéseket törölni kell, amint az illetékes hatóság – adott esetben a 26. cikkben említett konzultációs eljárást követően vagy pedig a figyelmeztető jelzés 34. cikk szerinti lejártakor – visszavonta azon határozatát, amely alapján a figyelmeztető jelzést rögzítették.

Indokolás

A rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos fájlokhoz hasonlóan rendelkeztek a figyelmeztető jelzések megőrzési időszakáról, amelynek értelmében egy figyelmeztető jelzés automatikusan lejár, ha egy tagállam úgy határoz, hogy nem hosszabbítja meg a figyelmeztető jelzést. A figyelmeztető jelzés lejárta egyértelműen annak törlését kell, hogy eredményezze.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 27. cikk szerinti, korlátozó intézkedések hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket törölni kell, ha a beutazási tilalmat végrehajtó intézkedést megszüntették, felfüggesztették vagy törölték.

(2)  A 27. cikk szerinti, korlátozó intézkedések hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket törölni kell, amint a beutazási tilalmat végrehajtó intézkedést megszüntették, felfüggesztették vagy törölték vagy pedig a figyelmeztető jelzés 34. cikk szerinti lejártakor.

Indokolás

A rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos fájlokhoz hasonlóan rendelkeztek a figyelmeztető jelzések megőrzési időszakáról, amelynek értelmében egy figyelmeztető jelzés automatikusan lejár, ha egy tagállam úgy határoz, hogy nem hosszabbítja meg a figyelmeztető jelzést. A figyelmeztető jelzés lejárta egyértelműen annak törlését kell, hogy eredményezze.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E cikk (1)–(3) bekezdésén túlmenően a figyelmeztető jelzést akkor is törölni kell, ha arra a 23a. cikkben előírt összeegyeztethetőségi vizsgálatot követően szükség van.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a területükre történő beutazás és az ottani tartózkodás tilalmának elrendelése céljából kezelhetik a 20. cikkben előírt adatokat.

(1)  A tagállamok csak a területükre történő beutazás és az ottani tartózkodás tilalmának elrendelése céljából kezelhetik a 20. cikkben előírt adatokat.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hálózaton kívüli adatbázist eredményező, a (2) bekezdésben említett technikai másolatok legfeljebb 48 órára hozhatók létre. Ez az időtartam rendkívüli helyzet esetén meghosszabbítható. A rendkívüli helyzet elmúltával e másolatokat meg kell semmisíteni.

A hálózaton kívüli adatbázist eredményező, a (2) bekezdésben említett technikai másolatok legfeljebb 48 órára hozhatók létre.

Indokolás

Más benyújtott módosításokkal összhangban az offline adatbázisok létrehozása egyértelműen további biztonsági kockázatot jelent a SIS-adatok tekintetében. Nem indokolt, hogy ilyen adatbázisok határozatlan ideig fennmaradjanak egy állítólagos rendkívüli helyzetre hivatkozva.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok naprakész nyilvántartást vezetnek ezekről másolatokról, e nyilvántartást a nemzeti felügyeleti hatóságaik rendelkezésére bocsátják, valamint gondoskodnak arról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket – különös tekintettel a 10. cikk rendelkezéseire – alkalmazzák az említett másolatokra.

A tagállamok naprakész nyilvántartást vezetnek ezekről másolatokról, e nyilvántartást a nemzeti felügyeleti hatóságaik és az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják, valamint gondoskodnak arról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket – különös tekintettel a 10. cikk rendelkezéseire – alkalmazzák az említett másolatokra.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az (1)–(6) bekezdésnek nem megfelelő adatfelhasználás az egyes tagállamok nemzeti jogának megfelelően rendeltetésellenes felhasználásnak minősül.

(7)  Az (1)–(6) bekezdésnek nem megfelelő adatfelhasználás az egyes tagállamok nemzeti jogának megfelelően rendeltetésellenes felhasználásnak minősül, és e rendelet 53a. cikkének megfelelő szankciókat von maga után.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az egyes tagállamok megküldik az Ügynökség számára azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS-ben található adatok e rendelet szerinti közvetlen lekérdezésére, valamint a jegyzék valamennyi módosítását. Ez a jegyzék az egyes hatóságok tekintetében meghatározza, hogy mely adatokat és milyen célra kérdezhetnek le. Az Ügynökség biztosítja, hogy a jegyzéket évente közzétegyék az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8)  Az egyes tagállamok megküldik az Ügynökség számára azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS-ben található adatok e rendelet szerinti közvetlen lekérdezésére, valamint a jegyzék valamennyi módosítását. Ez a jegyzék az egyes hatóságok tekintetében meghatározza, hogy mely adatokat és milyen célra kérdezhetnek le. Az Ügynökség biztosítja, hogy a jegyzéket évente közzétegyék az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság nyilvános weboldalt üzemeltet, amely tartalmazza ezeket az információkat. A Bizottság gondoskodik róla, hogy a weboldal mindig naprakész legyen.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tájékoztatás a figyelmeztető jelzés végre nem hajthatóságáról

A figyelmeztető jelzés végre nem hajthatósága esetén követendő eljárás

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy kért intézkedés nem hajtható végre, a megkeresett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kibocsátó tagállamot.

Amennyiben egy kért intézkedés nem hajtható végre, a következő eljárást kell alkalmazni:

 

a)  a megkeresett tagállam a SIRENE-kézikönyvnek megfelelően erről az okok megjelölésével közvetlenül, SIRENE-irodáján keresztül tájékoztatja a kibocsátó tagállamot;

 

b)  az érintett tagállamok ezt követően megállapodhatnak a SIS II jogi eszközeivel és saját nemzeti jogszabályaikkal összhangban lévő intézkedésről;

 

c)  amennyiben az (EU) 2017/541 rendeletben említett tevékenységben részt vevő személyre vonatkozóan foganatosítandó kért intézkedés nem hajtható végre, a megkeresett tagállam erről közvetlenül tájékoztatja az Europolt.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben egy kibocsátó tagállam a 20. cikk (2) bekezdésében felsorolt releváns kiegészítő vagy módosított adatokkal rendelkezik, úgy haladéktalanul kiegészíti vagy kijavítja az adott figyelmeztető jelzést.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Amennyiben egy másik tagállam a 20. cikk (2) bekezdésében felsorolt releváns kiegészítő vagy módosított alfanumerikus adatokkal rendelkezik, azokat haladéktalanul eljuttatja a kibocsátó tagállam részére, hogy lehetővé tegye a figyelmeztető jelzés kiegészítését.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a figyelmeztető jelzést kibocsátótól eltérő tagállam olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek alapján feltehető, hogy egy adat ténybeli tévedést tartalmaz, vagy azt jogellenesen tárolják, erről – a kiegészítő információk cseréje révén – a lehető leghamarabb tájékoztatja a kibocsátó tagállamot, de legkésőbb 10 nappal azt követően, hogy a tévedésre utaló említett bizonyítékok a tudomására jutottak. A figyelmeztető jelzést kibocsátó tagállam ellenőrzi a közlést, és szükség esetén a kérdéses adatot késedelem nélkül helyesbíti vagy törli.

(3)  Ha a figyelmeztető jelzést kibocsátótól eltérő tagállam olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek alapján feltehető, hogy egy adat ténybeli tévedést tartalmaz, vagy azt jogellenesen tárolják, erről – a kiegészítő információk cseréje révén – a lehető leghamarabb tájékoztatja a kibocsátó tagállamot, de legkésőbb két munkanappal azt követően, hogy a tévedésre utaló említett bizonyítékok a tudomására jutottak. A figyelmeztető jelzést kibocsátó tagállam ellenőrzi a közlést, és szükség esetén a kérdéses adatot az értesítéstől számított hét munkanapon belül helyesbíti vagy törli.

Indokolás

A SIS-ben található hibák helyesbítése mindenki számára prioritás kell, hogy legyen. Amennyiben egy tagállam tudomására jut egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzésben található hiba, nem kell 10 napot várnia, hogy tájékoztassa a kibocsátó tagállamot erről a hibáról. Erre azonnal és legkésőbb 48 órán belül sor kell, hogy kerüljön. Hasonlóképpen a kibocsátó tagállamnak hét nap kell, hogy rendelkezésére álljon az esetleges hibára vonatkozó értesítést követően, hogy azt kiigazítsa vagy pedig megindokolja, hogy miért nincs hiba. Ez összhangban van a 34. cikk (4) bekezdésére – amely a SIRENE-iroda által a feleslegessé vált figyelmeztető jelzésekről adott tájékoztatást követően e jelzések törlésére irányuló műveletekről szól – vonatkozóan javasolt módosítással.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a tagállamok nem tudnak megállapodásra jutni az azt követő két hónapon belül, hogy a (3) bekezdésben leírt bizonyíték először napvilágra került, az a tagállam, amely nem bocsátott ki figyelmeztető jelzést, döntéshozatal céljából az érintett nemzeti felügyeleti hatóságok elé terjeszti az ügyet.

(4)  Ha a tagállamok nem tudnak megállapodásra jutni az azt követő két hónapon belül, hogy a (3) bekezdésben leírt bizonyíték először napvilágra került, az a tagállam, amely nem bocsátott ki figyelmeztető jelzést, döntéshozatal céljából az érintett nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos elé terjeszti az ügyet az 52. cikkben említett együttműködésnek megfelelően.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok kiegészítő információkat cserélnek abban az esetben, ha egy személy panaszt tesz arról, hogy a figyelmeztető jelzés nem rá vonatkozik. Amennyiben az ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen két különböző személyről van szó, a panasztevő személyt tájékoztatni kell a 42. cikkben meghatározott intézkedésekről.

(5)  A tagállamok kiegészítő információkat cserélnek abban az esetben, ha egy személy panaszt tesz arról, hogy a figyelmeztető jelzés nem rá vonatkozik. Amennyiben az ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen két különböző személyről van szó, a panasztevő személyt tájékoztatni kell a 42. cikkben meghatározott intézkedésekről és a 49. cikk (1) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogáról.

Indokolás

Amennyiben egy személyt a SIS-ben tévesen azonosítanak, a 49. cikk (1) bekezdésével összhangban joga kell, hogy legyen a jogorvoslatra. Erről tájékoztatni kell, amint egyértelművé válik, hogy téves azonosításról volt szó.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha egy személy tekintetében a SIS már tartalmaz figyelmeztető jelzést, az újabb figyelmeztető jelzést rögzítő tagállam a figyelmeztető jelzés rögzítéséről megállapodik az első figyelmeztető jelzést rögzítő tagállammal. E megállapodásra a kiegészítő információk cseréje alapján kerül sor.

törölve

Indokolás

A „figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége” című 23b. cikkben már említett és jobban megmagyarázott rendelkezés.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Biztonsági incidensnek kell tekinteni bármely olyan eseményt, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a SIS biztonságát, és kárt vagy veszteséget okozhat a SIS-adatokban, különösen akkor, ha hozzáférés történhetett az adatokhoz, vagy az adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas jellege kárt szenvedett vagy szenvedhetett.

(1)  Biztonsági incidensnek kell tekinteni bármely olyan eseményt, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a SIS biztonságát, és kárt vagy veszteséget okozhat a SIS-adatokban, különösen akkor, ha jogosulatlan hozzáférés történhetett az adatokhoz, vagy az adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas jellege kárt szenvedett vagy szenvedhetett.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot, az Ügynökséget és az európai adatvédelmi biztost a biztonsági incidensekről. Az Ügynökség értesítik a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost a biztonsági incidensekről.

(3)  A személyes adatok megsértésének az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikke és/vagy az (EU) 2016/680 irányelv 30. cikke alapján történő értesítésének és közlésének sérelme nélkül a tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, az ügynökséget, a nemzeti felügyeleti hatóságot és az európai adatvédelmi biztost a rendszereikben észlelt biztonsági eseményekről. A SIS Központi Részt érintő biztonsági események előfordulásakor az Ügynökség haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok számára információkat kell szolgáltatni, és az Ügynökség által biztosított incidens-kezelési tervnek megfelelően be kell számolni azokról a biztonsági incidensekről, amelyek hatással voltak vagy lehettek a SIS egy tagállambeli vagy az Ügynökségen belüli működésére, vagy a többi tagállam által rögzített vagy küldött adatok elérhetőségére, sértetlenségére és bizalmas jellegére.

(4)  A tagállamok számára haladéktalanul információkat kell szolgáltatni, és az Ügynökség által biztosított incidens-kezelési tervnek megfelelően be kell számolni azokról a biztonsági incidensekről, amelyek hatással voltak vagy lehettek a SIS egy tagállambeli vagy az Ügynökségen belüli működésére, vagy a többi tagállam által rögzített vagy küldött adatok elérhetőségére, sértetlenségére és bizalmas jellegére.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok és az eu-LISA a biztonsági események bekövetkezte esetén együttműködnek.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Adatsértés esetén a 2016/679/EU rendelet 34. cikkével vagy a 2016/680/EU irányelv 31. cikkével összhangban tájékoztatják az érintetteket.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A Bizottság a súlyos incidenseket haladéktalanul jelenti az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  Amennyiben egy biztonsági incidens az adatokkal való visszaélésből származik, a tagállamok, az Europol, az Eurojust és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gondoskodnak arról, hogy az 53a. cikkel összhangban szankciókat szabjanak ki vagy fegyelmi intézkedéseket hozzanak.

Indokolás

Amennyiben a biztonsági incidenst a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező, az adatokkal visszaélő személy okozza, az említett személlyel szemben szankciókat kell alkalmazni.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a SIRENE-iroda kapcsolatba lép a megkereső hatósággal annak tisztázása érdekében, hogy a figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik-e;

a)  a SIRENE-iroda haladéktalanul kapcsolatba lép a megkereső hatósággal annak tisztázása érdekében, hogy a figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik-e;

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az új figyelmeztető jelzéssel érintett személy és a SIS-ben már szereplő személy azonos, a SIRENE-irodának a 39. cikk (6) bekezdésében említett, a több figyelmeztető jelzés bevitelére vonatkozó eljárást kell alkalmaznia. Amennyiben az ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen két különböző személyről van szó, a SIRENE-iroda jóváhagyja a második figyelmeztető jelzés bevitelére vonatkozó megkeresést, és kiegészíti azt a téves azonosítások elkerüléséhez szükséges adatokkal.

b)  amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az új figyelmeztető jelzéssel érintett személy és a SIS-ben már szereplő személy azonos, a SIRENE-irodának a 23a. cikkben említett, a több figyelmeztető jelzés bevitelére vonatkozó eljárást kell alkalmaznia. Amennyiben az ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen két különböző személyről van szó, a SIRENE-iroda jóváhagyja a második figyelmeztető jelzés bevitelére vonatkozó megkeresést, és kiegészíti azt a téves azonosítások elkerüléséhez szükséges adatokkal.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha az a személy, akire a figyelmeztető jelzés ténylegesen vonatkozik, összetéveszthető egy olyan személlyel, akinek a személyazonosságával visszaéltek, a kibocsátó tagállam – az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján – a figyelmeztető jelzést kiegészíti az utóbbi személyre vonatkozó adatokkal a téves személyazonosítások hátrányos következményeinek elkerülése érdekében.

(1)  Ha az a személy, akire a figyelmeztető jelzés ténylegesen vonatkozik, összetéveszthető egy olyan személlyel, akinek a személyazonosságával visszaéltek, a kibocsátó tagállam – az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján – a figyelmeztető jelzést kiegészíti az utóbbi személyre vonatkozó adatokkal a téves személyazonosítások hátrányos következményeinek elkerülése érdekében. Az a személy, akinek a személyazonosságával visszaéltek, jogosult az információk feldolgozásához való hozzájárulásának visszavonására.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E cikk alkalmazásában kizárólag a következő személyes adatokat lehet a SIS-ben rögzíteni és ott tovább kezelni:

(3)  E cikk alkalmazásában és azon személy az egyes adatkategóriák tekintetében adott kifejezett hozzájárulásával, akinek személyazonosságával visszaéltek, kizárólag a következő személyes adatokat lehet a SIS-ben rögzíteni és ott tovább kezelni;

Indokolás

Fontos megismételni, hogy az említett személyes adatokat csak azon személy kifejezett hozzájárulását követően lehet bevinni a SIS-be, akinek a személyazonosságával visszaéltek.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  nem;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdésben említett adatokat a megfelelő figyelmeztető jelzéssel egyidejűleg, vagy amennyiben a személy ezt kéri, korábban törölni kell.

(5)  A (3) bekezdésben említett adatokat a megfelelő figyelmeztető jelzéssel egyidejűleg, vagy azonnal, amint a személy, akinek a személyazonosságával visszaéltek, ezt kéri, törölni kell.

Indokolás

A bizottsági szöveg némileg félrevezető. Egyértelműbb azzal kezdeni, hogy annak a személynek, akinek a személyazonosságával visszaéltek, joga van az általa meghatározott időben adatainak törlését kérni. Ezt követően ilyen kérés hiányában az említett adatokat automatikusan törlik a megfelelő figyelmeztető jelzés törlésekor.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 45/2001/EK rendelet alkalmazandó az Ügynökség e rendeleten alapuló személyesadat-kezelésére.

(1)  A 45/2001/EK rendelet alkalmazandó az Ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség e rendeleten alapuló személyesadat-kezelésére.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó az e rendelet 29. cikkében említett hatóságok személyesadat-kezelésére, amennyiben az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezések nem alkalmazandók.

(2)  Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó a személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozására, kivéve, ha bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy büntetőeljárás alá vonása, büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem érdekében azt az illetékes tagállami hatóságok végzik.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazandók a személyes adatok e rendelet szerinti, a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy büntetőeljárás alá vonása, büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem érdekében az illetékes tagállami hatóságok általi feldolgozására.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az (EU) 2016/794 rendelet alkalmazandó a személyes adatoknak az Europol általi, e rendelet 30. cikke szerinti feldolgozására.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazandók az illetékes nemzeti hatóságok alábbi célokra irányuló személyesadat-kezelése tekintetében: a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve közbiztonság veszélyeztetésének megakadályozására vonatkozó biztosítékokat is.

törölve

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hozzáféréshez, a téves adatok helyesbítéséhez és a jogellenesen tárolt adatok törléséhez való jog

A hozzáféréshez, a téves adatok helyesbítéséhez és korlátozásához, valamint a jogellenesen tárolt adatok törléséhez való jog

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az érintetteknek azt a jogát, hogy hozzáférhessenek a SIS-ben e rendeletnek megfelelően rögzített, rájuk vonatkozó adatokhoz, és az ilyen adatok helyesbítését vagy törését kérjék, azon tagállam jogával összhangban kell gyakorolni, amely előtt erre a jogra hivatkoznak.

(1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 15., 16., 17. és 18. cikkének sérelme nélkül bármely harmadik országbeli állampolgárnak jogában áll tájékozódni a határregisztrációs rendszerben vele kapcsolatban rögzített adatokról, és azokhoz hozzáférni, továbbá kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék vagy kiegészítsék, a jogszerűtlenül rögzített adatokat pedig töröljék és azok feldolgozását korlátozzák.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Adott esetben az (EU) 2016/680 irányelv 14–18. cikke alkalmazandó.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ilyen esetben a tagállamok előírják, hogy az adatkezelőnek írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintettet a hozzáférés megtagadásáról vagy korlátozásáról, és a megtagadás vagy korlátozás indokairól. Az ilyen tájékoztatás elhagyható abban az esetben, ha e tájékoztatás nyújtása ellentétes lenne a jelen bekezdés szerinti valamely céllal. A tagállamok előírják, hogy az adatkezelő az érintettet tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok előírják, hogy az adatkezelőnek nyilván kell tartania a döntés ténybeli vagy jogi indokait. Ezeket az információkat a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ilyen esetben a tagállamok olyan rendelkezéseket fogadnak el, amelyek értelmében az érintett jogainak gyakorlására az illetékes felügyeleti hatóságok közreműködésével is sor kerülhet.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az érintett személyt a lehető legkorábban, de legkésőbb 60 nappal a hozzáférési kérelem benyújtását követően – illetve ha a nemzeti jog rövidebb időszakot határoz meg, ennek figyelembevételével – tájékoztatni kell.

(5)  Az érintett személyt a lehető legkorábban, de legkésőbb 30 nappal a hozzáférési kérelem benyújtását követően – illetve ha a nemzeti jog rövidebb időszakot határoz meg, ennek figyelembevételével – tájékoztatni kell, függetlenül attól, hogy az érintett személy az Unió területén tartózkodik-e.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az érintett személyt a lehető legkorábban, de legkésőbb a helyesbítési vagy törlési kérelme benyújtásától számított három hónapon belül – illetve ha a nemzeti jog rövidebb időtartamot határoz meg, ennek figyelembevételével – tájékoztatni kell a helyesbítéshez és törléshez való joga gyakorlását követően tett intézkedésekről.

(6)  Az érintett személyt a lehető legkorábban, de legkésőbb a helyesbítési, törlési vagy a kezelés korlátozására irányuló kérelme benyújtásától számított hatvan napon belül – illetve ha a nemzeti jog rövidebb időtartamot határoz meg, ennek figyelembevételével – tájékoztatni kell a helyesbítéshez és törléshez való joga gyakorlását követően tett intézkedésekről. E bekezdés értelmében az érintett személyt függetlenül attól kell tájékoztatni, hogy az Unió területén tartózkodik-e, vagy sem.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik vonatkozásában e rendeletnek megfelelően figyelmeztető jelzést bocsátottak ki, a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkének megfelelően tájékoztatni kell. A tájékoztatást írásban kell teljesíteni, ellátva azt a 24. cikk (1) bekezdésében említett, a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló nemzeti határozat egy csatolt példányával vagy a határozatra való hivatkozással.

(1)  Azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik vonatkozásában e rendeletnek megfelelően figyelmeztető jelzést bocsátottak ki, a kibocsátó tagállam a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb a rá vonatkozó figyelmeztető jelzés kibocsátása után 30 nappal tájékoztatja az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkének, valamint az (EU) 2016/680 rendelet 12. és 13. cikkének megfelelően. A tájékoztatást írásban kell teljesíteni, ellátva azt a 24. cikk (1) bekezdésében említett, a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló nemzeti határozat egy csatolt példányával vagy a határozatra való hivatkozással.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a tájékoztatást nem kell megadni:

(2)  Ezt a tájékoztatást akkor nem kell megadni, ha a nemzeti jog lehetővé teszi a tájékoztatáshoz való jog korlátozását, különösen a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának és üldözésének biztosítása érdekében.

f)  amennyiben:

 

i.  a személyes adatot nem az érintett harmadik országbeli állampolgártól szerezték be;

 

valamint

 

ii.  a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel járna;

 

g)  amennyiben az érintett harmadik országbeli állampolgár már rendelkezik az információval;

 

h)  amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi a tájékoztatáshoz való jog korlátozását, különösen a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderítésének és a vádeljárás lefolytatásának biztosítása érdekében.

 

(A pontok számozása helytelen a bizottsági javaslat angol nyelvű változatában)

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindenkinek jogában áll bármely tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog szerinti illetékes hatóságához keresetet benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kártérítés céljából.

(1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 77–82. cikkének, valamint az (EU) 2016/680 irányelv 52–56. cikkének sérelme nélkül mindenkinek jogában áll bármely tagállam jog szerinti illetékes bíróságához vagy hatóságához keresetet benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése, a kezelés korlátozása vagy kártérítés szerzése céljából.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy következetes áttekintés készüljön a jogorvoslatok működéséről, a nemzeti felügyeleti hatóságok felkérést kapnak arra, hogy egységes statisztikai rendszert dolgozzanak ki az alábbiakra vonatkozó éves beszámolás céljából:

Annak érdekében, hogy következetes áttekintés készüljön a jogorvoslatok működéséről, a nemzeti felügyeleti hatóságok egységes statisztikai rendszert dolgoznak ki az alábbiakra vonatkozó éves beszámolás céljából:

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a téves adatok helyesbítése és a jogellenesen tárolt adatok törlése iránti, az adatkezelőhöz intézett kérelmek száma, és azon esetek száma, amikor az adatokat helyreigazították vagy törölték;

c)  a téves adatok helyesbítése és a jogellenesen tárolt adatok törlése vagy kezelésük korlátozása iránti, az adatkezelőhöz intézett kérelmek száma, és azon esetek száma, amikor az adatokat helyreigazították vagy törölték;

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a téves adatok helyesbítése és a jogellenesen tárolt adatok törlése iránti, a nemzeti felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma;

d)  a téves adatok helyesbítése és a jogellenesen tárolt adatok törlése vagy kezelésük korlátozása iránti, a nemzeti felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma;

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a bíróság az ügy bármely vonatkozása tekintetében a felperes javára döntött;

f)  azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a bíróság az ügy bármely vonatkozása tekintetében a felperes javára döntött és azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben kártérítést nyújtottak;

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindegyik tagállam gondoskodik arról, hogy az egyes tagállamokban a kijelölt, és az (EU) 2016/680 irányelv VI. fejezetében vagy az (EU) 2016/679 rendelet VI. fejezetében említett hatáskörökkel rendelkező független nemzeti felügyeleti hatóság(ok) függetlenül ellenőrizze/ellenőrizzék a SIS személyes adatok területükön történő kezelésének vagy a területükről történő továbbításának jogszerűségét, beleértve a kiegészítő információk cseréjét és további kezelését.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti felügyeleti hatóság gondoskodik saját SIS Nemzeti Része keretében folytatott adatkezelési műveletek legalább négyévente történő, a nemzetközi ellenőrzési előírásoknak megfelelő ellenőrzéséről. Az ellenőrzést a nemzeti felügyeleti hatóság(ok)nak kell lefolytatnia/lefolytatniuk, vagy közvetlenül egy független adatvédelmi ellenőrtől kell az ellenőrzést megrendelnie/megrendelniük. A nemzeti felügyeleti hatóság mindenkor megtartja az ellenőrzést a független ellenőr tevékenysége felett, és felelősséget vállal azért.

(2)  A nemzeti felügyeleti hatóságok gondoskodnak a saját SIS Nemzeti Részük keretében folytatott adatkezelési műveletek legalább négyévente történő, a nemzetközi ellenőrzési előírásoknak megfelelő ellenőrzéséről. Az ellenőrzést a nemzeti felügyeleti hatóságoknak kell lefolytatniuk, vagy közvetlenül egy független adatvédelmi ellenőrtől kell az ellenőrzést megrendelniük. A nemzeti felügyeleti hatóságok mindenkor megtartják az ellenőrzést a független ellenőr tevékenysége felett, és felelősséget vállalnak azért.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságaik rendelkezzenek az e rendelet alapján rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti felügyeleti hatóságaik rendelkezzenek az e rendelet alapján rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti felügyeleti hatóságaik munkáját a biometrikus adatok terén szakértelemmel rendelkező személyek segítsék.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség felügyelete

Az Ügynökségek felügyelete

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az Ügynökség e rendelettel összhangban végezze a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységeit. A 45/2001/EK rendelet 46. és 47. cikkében említett feladatok és hatáskörök megfelelően alkalmazandók.

(1)  Az európai adatvédelmi biztos felelős az Ügynökség, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint az Europol személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységeinek felügyeletéért, valamint annak biztosításáért, hogy a tevékenységeket e rendelettel összhangban végezzék. A 45/2001/EK rendelet 46. és 47. cikkében említett feladatok és hatáskörök megfelelően alkalmazandók.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy legalább négyévente, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően ellenőrizzék az Ügynökség által folytatott, a személyes adatok kezelését érintő tevékenységeket. Az említett ellenőrzésről szóló jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Ügynökségnek, a Bizottságnak és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. A jelentés elfogadása előtt az Ügynökség számára lehetőséget kell biztosítani észrevételei megtételére.

(2)  Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy legalább négyévente, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően ellenőrizzék az Ügynökség, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint az Europol által folytatott, a személyes adatok kezelését érintő tevékenységeket. Az említett ellenőrzésről szóló jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Ügynökségnek, a Bizottságnak és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. A jelentés elfogadása előtt az Ügynökség számára lehetőséget kell biztosítani észrevételei megtételére.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az európai adatvédelmi biztos számára megfelelő forrásokat – egyebek mellett a biometrikus adatok terén szakértelemmel rendelkező személyek segítségét – kell biztosítani ahhoz, hogy teljesíteni tudja az e rendelet alapján ráruházott feladatokat.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – hatáskörükön belül eljárva – aktívan együttműködnek egymással felelősségi körük keretein belül, és biztosítják a SIS összehangolt felügyeletét.

(1)  A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – hatáskörükön belül eljárva – aktívan együttműködnek egymással felelősségi körük keretein belül, [az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló új rendelet] 62. cikkével összhangban

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (EU) 2016/679 rendelettel létrehozott Testületnek kétévente együttes jelentést kell küldenie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az összehangolt felügyelettel kapcsolatos tevékenységekről.

(4)  Az (EU) 2016/679 rendelettel létrehozott Testületnek évente együttes jelentést kell küldenie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az összehangolt felügyelettel kapcsolatos tevékenységekről.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

10 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

FELELŐSSÉG

FELELŐSSÉG ÉS SZANKCIÓK

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyes tagállamok felelősek a SIS Nemzeti Rész használata során bármely személynek okozott kárért. Ez vonatkozik a kibocsátó tagállam által okozott kárra is, ha ez utóbbi ténybeli tévedést tartalmazó adatokat vitt be a rendszerbe, vagy az adatokat jogellenesen tárolta.

(1)  Az egyes tagállamok és az eu-LISA felelősek a jogszerűtlen adatkezelésből vagy az e rendelettel összeegyeztethetetlen bármilyen intézkedésből adódóan vagy a SIS Nemzeti Rész használata során bármely személynek okozott anyagi vagy nem anyagi jellegű kárért. Ez vonatkozik a kibocsátó tagállam által okozott kárra is, ha ez utóbbi ténybeli tévedést tartalmazó adatokat vitt be a rendszerbe, vagy az adatokat jogellenesen tárolta.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A jogellenes kezelés vagy az e rendelettel össze nem egyeztethető cselekmény következtében anyagi vagy nem anyagi kárt szenvedett személy vagy tagállam kártérítésre jogosult az elszenvedett kárért felelős tagállamtól vagy az eu-LISA-tól, amennyiben ez utóbbi a felelős az elszenvedett kárért. Az állam vagy az eu-LISA részleges vagy teljes felmentést élvez e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár neki semmilyen módon sem róható fel. A valamely tagállam ellen indított kártérítési keresetek tekintetében az alperes tagállam nemzeti joga az irányadó az (EU) 2016/679 rendeletnek és az (EU) 2016/680 irányelvnek megfelelően.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

53a. cikk

 

Szankciók

 

A tagállamok biztosítják, hogy a SIS-be bevitt adatok felhasználására vagy a kiegészítő információknak e rendeletbe ütköző cseréjére a nemzeti joggal összhangban büntetőszankciók vonatkozzanak. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és magukban kell foglalniuk közigazgatási bírságokat és büntetőjogi szankciókat.

 

Az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gondoskodik arról, hogy a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező, az adatokat e rendeletbe ütközően kezelő személyzetének és csapatainak tagjait az Ügynökség – illetve csapattagok esetén a delegáló tagállam – fegyelmi intézkedéssel sújtsa.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség napi, havi és éves statisztikákat készít – beleértve a 26. cikkben említett konzultációs eljárásra vonatkozó statisztikákat is –, amelyek feltüntetik a figyelmeztető jelzések egyes kategóriáira jutó bejegyzések számát, a figyelmeztető jelzések egyes kategóriáira jutó találatok számát, továbbá azt, hogy a SIS-t hány alkalommal kérdezték le, és a SIS-be hány alkalommal léptek be figyelmeztető jelzések rögzítése, frissítése vagy törlése céljából, minden esetben megadva az összesített, valamint a tagállamok szerint lebontott számokat. Ezek a statisztikák személyes adatokat nem tartalmazhatnak. Az éves statisztikai jelentést közzé kell tenni.

(3)  Az Ügynökség napi, havi és éves statisztikákat készít – beleértve a 26. cikkben említett konzultációs eljárásra vonatkozó statisztikákat is –, amelyek feltüntetik a figyelmeztető jelzések egyes kategóriáira jutó bejegyzések számát, a figyelmeztető jelzések egyes kategóriáira jutó találatok számát, továbbá azt, hogy a SIS-t hány alkalommal kérdezték le, és a SIS-be hány alkalommal léptek be figyelmeztető jelzések rögzítése, kiegészítése, frissítése vagy törlése céljából, minden esetben megadva az összesített, valamint a tagállamok szerint lebontott számokat. Ezek a statisztikák személyes adatokat nem tartalmazhatnak. Az éves statisztikai jelentést közzé kell tenni.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok, valamint az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség benyújtják az Ügynökségnek és a Bizottságnak a (7) és a (8) bekezdésben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat.

(4)  A tagállamok, valamint az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség benyújtják az Ügynökségnek és a Bizottságnak a (3), (7) és a (8) bekezdésben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség az összes általa készített statisztikai jelentést eljuttatja a tagállamokhoz, a Bizottsághoz, az Europolhoz és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséghez. Az Unió jogi aktusai végrehajtásának nyomon követése érdekében a Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy rendszeresen vagy alkalmanként nyújtson be további egyedi statisztikai jelentéseket a SIS és a SIRENE-kommunikáció teljesítményéről vagy használatáról.

(5)  Az Ügynökség az összes általa készített statisztikai jelentést és bármely más külön kért statisztikai jelentést eljuttat az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a tagállamokhoz, a Bizottsághoz, az Europolhoz és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséghez, valamint az európai adatvédelmi biztoshoz. Az Unió jogi aktusai végrehajtásának nyomon követése érdekében a Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy rendszeresen vagy alkalmanként nyújtson be további egyedi statisztikai jelentéseket a SIS és a SIRENE-kommunikáció teljesítményéről vagy használatáról.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk (3)(5) bekezdésének és a 15. cikk (5) bekezdésének alkalmazásában, az Ügynökség a technikai helyszínein az e cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (5) bekezdésében említett adatokat tartalmazó központi adatbázist hoz létre, vezet be és üzemeltet, amely nem teszi lehetővé egyének személyazonosságának megállapítását, valamint lehetőséget nyújt a Bizottságnak és az (5) bekezdésben említett ügynökségeknek egyedi jelentések és statisztikák beszerzésére. Az Ügynökség a kommunikációs infrastruktúra keretében – amely kizárólag jelentéstételi és statisztikai célból ellenőrzi az egyedi felhasználói profilokat – biztonságos hozzáférési eszközök útján hozzáférést biztosít a központi adatbázishoz a tagállamok, a Bizottság, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára.

E cikk (3), (4) és (5) bekezdésének és a 15. cikk (5) bekezdésének alkalmazásában, az Ügynökség a technikai helyszínein az e cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (5) bekezdésében említett adatokat tartalmazó központi adatbázist hoz létre, vezet be és üzemeltet, amely nem teszi lehetővé egyének személyazonosságának megállapítását, valamint lehetőséget nyújt a Bizottságnak és az (5) bekezdésben említett ügynökségeknek egyedi jelentések és statisztikák beszerzésére. Az Ügynökség a kommunikációs infrastruktúra keretében – amely kizárólag jelentéstételi és statisztikai célból ellenőrzi az egyedi felhasználói profilokat – biztonságos hozzáférési eszközök útján kérésre hozzáférést biztosít a központi adatbázishoz, valamint konkrét tárgyakhoz és információkhoz a tagállamok, a Bizottság, az Europol, az Eurojust és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Két évvel azután, hogy a SIS megkezdte működését, majd ezt követően kétévente az Ügynökség az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést nyújt be a Központi SIS és a kommunikációs infrastruktúra gyakorlati működéséről – többek között annak biztonságáról – és a kiegészítő információknak a tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről.

(7)  Egy évvel azután, hogy a SIS megkezdte működését, majd ezt követően kétévente az Ügynökség az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést nyújt be a Központi SIS és a kommunikációs infrastruktúra gyakorlati működéséről – többek között annak biztonságáról –, az automatizált ujjnyomat-állomány funkció bevezetéséről és a kiegészítő információknak a tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Három évvel azután, hogy a SIS megkezdte működését, majd ezt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a Központi SIS-ről és a kiegészítő információknak a tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről. Ez az átfogó értékelés tartalmazza az elért eredményeknek a célok fényében történő vizsgálatát, és annak értékelését, hogy az alapul szolgáló megfontolások továbbra is érvényesek-e, e rendelet Központi SIS-re való alkalmazásának és a Központi SIS biztonságának vizsgálatát, valamint a jövőbeni működésre vonatkozó esetleges következtetéseket. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(8)  Egy évvel azután, hogy a SIS megkezdte működését, majd ezt követően kétévente a Bizottság átfogó értékelést készít a Központi SIS-ről és a kiegészítő információknak a tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről. Ez az átfogó értékelés figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos véleményét, tartalmazza az elért eredményeknek a célok fényében történő vizsgálatát, és annak értékelését, hogy az alapul szolgáló megfontolások továbbra is érvényesek-e, e rendelet Központi SIS-re való alkalmazásának és a Központi SIS biztonságának vizsgálatát, valamint a jövőbeni működésre vonatkozó esetleges következtetéseket. Ez az átfogó jelentés az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszer funkció bevezetését és a Bizottság által a 19. cikknek megfelelően szervezett, SIS-re vonatkozó tájékoztató kampányokat is tartalmazza. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (-1) bekezdése, a 27. cikk (2a) bekezdése, a 28. cikk (4) bekezdése és az 58. cikk (2a) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (4) bekezdésében, a 22. cikk (-1) bekezdésében, a 27. cikk (2a) bekezdésében, a 28. cikk (4) bekezdésében és az 58. cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 8. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (-1) bekezdése, a 27. cikk (2a) bekezdése, a 28. cikk (4) bekezdése és az 58. cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendelet a Bizottság által meghatározott időponttól alkalmazandó, miután:

(2)  A rendelet [a hatálybalépést követő egy év]-tól/től alkalmazandó, az 5. cikk, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése, a 15. cikk (5) és (6) bekezdése, a 20. cikk (3) és (4) bekezdése, a 22. cikk (-1) és (2) bekezdése, a 27. cikk (2a) bekezdése, a 28. cikk (4) bekezdése, a 42. cikk (4) bekezdése, az 54. cikk (6) bekezdése, az 54a. cikk, az 55. cikk és az 58. cikk (2a) bekezdése kivételével, amelyek e rendelet hatályba lépésétől alkalmazandók.

a)  elfogadták a szükséges végrehajtási intézkedéseket;

 

b)  a tagállamok értesítették a Bizottságot arról, hogy megtették a SIS-adatok kezeléséhez és a kiegészítő információk kicseréléséhez e rendelet alapján szükséges műszaki és jogi lépéseket;

 

c)  az Ügynökség értesítette a Bizottságot a CS-SIS-szel, valamint CS-SIS és a SIS Nemzeti Rész közötti együttműködéssel kapcsolatos tesztelési tevékenység befejezéséről.

 

Indokolás

Meg kell határozni az alkalmazás konkrét dátumát, azonban azt szükség esetén felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén módosítani lehet (lásd a (2a) bekezdéséhez fűzött módosítást). Mindeközben a végrehajtási intézkedésekhez és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz szükséges rendelkezéseknek közvetlenül alkalmazhatónak kell lenniük, hogy a hatálybalépéskor megkezdődhessen a munka ezen intézkedések kapcsán.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet hatálybalépési dátumának meghatározására vonatkozóan.

INDOKOLÁS

Háttér

A jelenlegi Schengeni Információs Rendszer II (SIS II) jogi keretéről ugyan 2006–2007-ben már megállapodtak, de az csak 2013. április 9-én lépett hatályba, amikorra a SIS II rendszer elkészült.

E rendkívül sajnálatos késedelmeket követően azonban – amelyekhez a tervezettet nyolcszorosan meghaladó beruházások párosultak – a SIS II európai sikertörténetté vált. Amint azt a Bizottság értékelő jelentése és a SIS II statisztikái igazolják, a figyelmeztető jelzések és a találatok száma folyamatosan növekszik.

A tagállamoknak azonban még mindig sok javítanivalójuk van. A jelenlegi javaslatokat kísérő vizsgálat, valamint a schengeni értékelési mechanizmusra vonatkozó értékelések és ajánlások időnként komoly problémákat mutatnak ki a SIS II jogi kerete végrehajtásának elmulasztása vagy hibás végrehajtása tekintetében. Ezek az adatminőségi problémáktól a végfelhasználók képzésének hiányán keresztül a figyelmeztető jelzésekre vonatkozó elégtelen tájékoztatásig és a SIRENE-iroda részéről a találatokat követően tapasztalható késlekedésekig terjednek. Ez a terrorizmus vonatkozásában különösen aggasztó.

A SIS-t rendszeresen értékelik, és az új javaslatok az e tervezetben található módosításokkal együtt tükrözik ezeket az értékeléseket. Az előadó ugyanakkor felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb hajtsák végre a nekik címzett valamennyi ajánlást, és hozzanak meg minden intézkedést annak érdekében, hogy késedelem nélkül teljes mértékben kihasználják a SIS II által a jogi keretének megfelelően kínált funkciókat.

Az előadó álláspontja az új javaslatokkal kapcsolatban

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatait, mivel azok tovább erősítik a SIS-t, kiemelve annak igazán európai jellegét, fenntartva fő jellemzőit, és kezelve egyes hiányosságait nemzeti szinten.

Az előadó mégis úgy véli, hogy a javaslat tovább tökéletesíthető, és e célból egy sor módosítást terjeszt elő ebben a jelentéstervezetben. A módosítások az alábbi fő témák alá sorolhatók be:

Felépítés

Az előadó teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a rendszert strukturálisan meg kell erősíteni annak érdekében, hogy képes legyen megbirkózni a bevitt adatok, különösen a biometrikus adatok mennyiségének állandó növekedésével, az új keresőfunkciókkal és a felhasználók számának növekedésével. Egyértelmű, hogy az európai bűnüldözéshez és határőrzéshez kulcsfontosságú hatalmas informatikai rendszernek megbízhatónak és mindenkor elérhetőnek kell lennie a végfelhasználók számára. Az előadó ugyanakkor kétli, hogy a Bizottság által javasolt megoldás – azaz a nemzeti másolatok kötelezővé tétele a tagállamok számára – a helyes út. A Parlament mindig is szkeptikus volt a nemzeti és a technikai másolatokkal kapcsolatban, elsősorban a velük járó, adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok miatt. Mindazonáltal a Parlament kompromisszumként elfogadta – és jelenleg is elfogadja –, hogy azok a tagállamok, amelyek kívánják, rendelkezhessenek nemzeti másolattal. Nem tudja viszont elfogadni, hogy azokat a tagállamokat is kötelezzék erre, amelyek ezt nem akarják. A SIS II jogi keretéről szóló megállapodást követően jelentős erőfeszítéseket és pénzt fordítottak egy megfelelően működő központi rendszer létrehozására. Az előadó határozottan úgy véli, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a rendszer megszakítás nélküli hozzáférhetőségének biztosítására ezen a szinten. Az előadó ezért több olyan módosítást javasol, amelynek célja, hogy tovább erősítse a központi rendszer végfelhasználóknak nyújtott hozzáférhetőségét és kapacitását. Konkrétan a CS-SIS-nek egy további másolatot kell tartalmaznia, és egy készenléti rendszernek kell folyamatosan egyidejű aktív működésben lennie. Ugyanebben a szellemben meg kell fontolni a SIS megbízhatóságának és biztonságának az architektúra valamennyi kulcsfontosságú elemének – a kommunikációs infrastruktúrát is beleértve – duplikálásával történő fokozását. Végezetül, az eu-LISA-nak kell a kommunikációs infrastruktúráért felelős egyedüli szereplőnek lennie.

A rendszerhez való hozzáférés

A Bizottság megerősített hozzáférési lehetőségek biztosítását javasolja több európai ügynökség számára. Amellett, hogy az előadó egyetért ezekkel a javaslatokkal, mégis egy sor módosítást javasol, amelyek – az egyes ügynökségek jelenlegi megbízatása fényében – pontosabban meghatározzák a SIS-adatokhoz való hozzáférés körülményeit. Az előadó továbbá a biztosítékok erősítését is javasolja e tekintetben, többek között az előzetes képzés, a naplózás és a felügyelet szempontjából.

Az előadó szilárdan hisz a rendszer hozzáadott értékében, és elismeri annak szükségességét, hogy kezeljük az új biztonsági kihívásokat, nevezetesen a hozzáférés biztosítását valamennyi illetékes nemzeti hatóság számára. Ezt a hozzáférést azonban ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi jogszabályi rendelkezés alkalmazandó legyen ezekre a hatóságokra, és hogy a felügyeleti hatóságoknak – többek között a schengeni értékelési mechanizmuson keresztül – lehetőségük legyen ellenőrizni a jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazását.

Adatbiztonság

A SIS-ben tárolt adatok jellegére tekintettel az adatbiztonságot az egyik fő célkitűzésnek kell tekinteni. Az előadó tudatában van, hogy az eu-LISA és a tagállamok jelentős erőfeszítéseket tesznek e tekintetben. Mindazonáltal az az eset, hogy egy dániai külső szolgáltatón keresztül meghekkelték a SIS-t, jó példa arra, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket ezen a téren. Az előadó üdvözli a biztonsági eseményekkel kapcsolatban a Bizottság által javasolt új rendelkezéseket, és néhány módosítást javasol ezekkel kapcsolatban, különösen ami a különböző intézményi szereplők és a tagállamok közötti együttműködést illeti. A dán esetet szem előtt tartva azt is javasolja, hogy a tagállamok és az eu-LISA szorosan kövesse nyomon a kivitelezők tevékenységét. Az előadó végezetül néhány további követelményt kíván bevezetni az adatbiztonságot illetően a nagyméretű informatikai rendszerekről szóló részben.

Adatvédelem

A SIS adatvédelmi összetettsége abból adódik, hogy migrációs és bűnüldözési adatbázisként kettős szerepet tölt be. Emellett különböző európai és nemzeti szintű felhasználóira a jogi rendelkezések széles skálája vonatkozik. Azonban minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre, amelyek eléggé stabilak ahhoz, hogy kiállják a napi szintű használat próbáját. Ennek elérése éppen annyira döntő fontosságú a rendszer integritása és legitimitása szempontjából, mint az eredményei. Ezért egy sor olyan módosítás van a javaslatok között, amelyek elsősorban azt akarják pontosítani, hogy melyek az alkalmazandó szabályok. Ezenkívül számos rendelkezés került megerősítésre és lett az uniós adatvédelmi kerettel még jobban összehangolt.

A belépés megtagadása céljából kiadott figyelmeztető jelzés

Az előadó üdvözli a konzultációs eljárásra irányuló bizottsági javaslatot, amelynek célja annak elkerülése, hogy ugyanazon harmadik országbeli állampolgár egyszerre legyen beutazási tilalom alatt és legyen birtokában egy tagállam által kibocsátott tartózkodási engedély. Az előadó támogat minden olyan erőfeszítést, amely a tagállamok közötti együttműködés javítására irányul. Az együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a schengeni térség, mint belső határok nélküli terület, működni tudjon.

Az előadó ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tett semmilyen erőfeszítést azon kritériumok harmonizálására, amelyek alapján a schengeni térségbe történő belépés megtagadását szolgáló figyelmeztető jelzést kiadják. A Parlament korábban, a SIS II jogi keretének tárgyalásakor már felszólított nagyobb fokú harmonizációra. Kompromisszumként a következő felülvizsgálati záradék került beillesztésre:

„E cikk alkalmazását az 55. cikk (2) bekezdésében említett időpontot követő három év elteltével a Bizottság felülvizsgálja. E felülvizsgálat alapján a Bizottság – a Szerződésnek megfelelően élve kezdeményezési jogával – előterjeszti a szükséges javaslatokat e cikk rendelkezéseinek a figyelmeztető jelzések bevitele kritériumainak magasabb szintű harmonizációja érdekében történő módosítására.”

Sajnálatos módon e tekintetben a Bizottság egyetlen javaslata az volt, hogy a bekezdést törölni kell.

Ezért az előadó néhány módosítást javasol, amelyek célja a nagyobb mértékű harmonizáció. Végezetül az előadó azt is javasolja, hogy a terrorizmus miatt elítélt személyek kerüljenek a jogi aktus hatálya alá a belépés megtagadása céljából.

Az új rendelkezések hatályba lépése

A schengeni térség jelenleg nehéz helyzetben van. A terrorizmus és a migráció miatt meghosszabbodtak a belső határellenőrzések és olyan kihívások álltak elő, amelyeket mielőbb kezelni kell. Ezért az előadó úgy véli, hogy a fenti célra tekintettel a SIS jelenleg kulcsfontosságú és nyújthat megoldásokat. A javaslatokat tehát amint lehet, el kell fogadni, hiszen a legnagyobb, legjobban megvalósított és leginkább alkalmazott központi európai információs rendszert tesszük naprakésszé, és így konkrét és azonnali megoldásokat szolgáltatunk az európai polgárokat érintő problémákra. Az előadó azt javasolja, hogy az új jogi keret a hatálybalépést követően egy évvel legyen alkalmazandó. Konkrét határidőt kell beilleszteni a hosszú késések elkerülése érdekében, amelyek a SIS II jogi kerete esetében bekövetkeztek.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (26.7.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

A vélemény előadója: Hilde Vautmans

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Különösen érzékeny biometrikus adatok kerülnek gyűjtésre. Érzékenységükre tekintettel gyűjtésüket és felhasználásukat gondosan elemezni kell, mielőtt döntés születik a SIS-ben való rögzítésükről. Biometrikus azonosítókat kell bevezetni és lekérdezést végezni csak sajátos körülmények között lehet bennük, ami eleget tesz az adatvédelmi jogi keretben foglalt arányossági követelményeknek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E rendeletnek a nemzeti hatóságok közötti konzultációra vonatkozó kötelező szabályokat kell megállapítania abban az esetben, ha egy harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, vagy egy tagállamban tartózkodási jogot biztosítanak vagy engedélyeznek számára, és egy másik tagállam beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni vagy vitt már be az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben. Az ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz a határőröknek, a rendőrségnek és bevándorlási hatóságoknak. Ezért helyénvaló előírni a végleges eredményt biztosító, gyors konzultáció kötelező határidejét annak elkerülése érdekében, hogy veszélyt jelentő személyek léphessenek be a schengeni térségbe.

(21)  E rendeletnek a nemzeti hatóságok közötti konzultációra vonatkozó kötelező szabályokat kell megállapítania abban az esetben, ha egy harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy azt szerezhet, vagy egy tagállamban tartózkodási jogot biztosítanak vagy engedélyeznek számára, és egy másik tagállam beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést szándékozik kiadni vagy vitt már be az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben. Az ilyen helyzet súlyos bizonytalanságot okoz a határőröknek, a rendőrségnek és bevándorlási hatóságoknak. Ezért helyénvaló előírni egyértelmű iránymutatásokat és a végleges eredményt biztosító, gyors konzultáció kötelező határidejét annak elkerülése érdekében, hogy veszélyt jelentő személyek léphessenek be a schengeni térségbe.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az e rendelet alkalmazásában a SIS-ben kezelt adatok nem továbbíthatók harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára és nem bocsáthatók azok rendelkezésére.

(26)  Az e rendelet alkalmazásában a SIS-ben kezelt és tárolt adatok, valamint a SIS-ben található, már az engedéllyel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátott információk nem továbbíthatók harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára és nem bocsáthatók azok rendelkezésére.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

42 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42a)  A kiszolgáltatott helyzetben lévő harmadik országbeli állampolgárok, például a gyermekek személyes adatainak kezelésére különleges biztosítékokat kell előírni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

42 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42b)  A gyermekekkel kapcsolatos esetekben e rendelet alkalmazása során elsődleges szempontként kell figyelembe venni a gyermek mindenek felett álló érdekékeit. Ha a SIS-be gyermekre vonatkozó adatot rögzítenek, azt csak eltűnt gyermekekkel kapcsolatos ügyek megelőzésének, észlelésének és kivizsgálásának, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekeinek védelme céljára szabad felhasználni, összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

42 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(42c)  A SIS-hez kapcsolódó minden intézkedésnek összhangban kell állnia az Európai Unió Alapjogi Chartájával. A tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által közösen megállapított és ellenőrzött iránymutatásokat kell alkalmazniuk, hogy közös gyakorlattal rendelkezzenek az irreguláris harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának levétele és arcképmásának rögzítése tekintetében. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmáskészítés ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a kiskorú méltóságát és testi épségét. A tagállamok nem alkalmazhatnak kényszert az ujjnyomatvétel megvalósítására.

Indokolás

Összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel a gyermekkel emberségesen és tisztelettel, a korából fakadó szükségleteket figyelembe véve kell bánni. Ezért külön figyelmet kell fordítani a kiskorúak különleges helyzetére. A gyermek mindenek felett álló érdekeire mindig elsődleges figyelmet kell fordítani.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(53a)  A rendelet semmilyen módosítása vagy új rendelkezése sem jelenthet szükségtelen akadályokat a schengeni térséghez a jövőben vagy jelenleg csatlakozó tagállamok számára.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság – a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve – rendszeresen kampányokat folytat, tájékoztatva a közvéleményt a SIS célkitűzéseiről, a tárolt adatokról, a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az érintettek jogairól. A tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságaikkal együttműködésben kidolgozzák és végrehajtják a polgárok SIS-ről való általános tájékoztatásához szükséges politikákat.

A Bizottság – a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve – rendszeresen kampányokat folytat, tájékoztatva a közvéleményt, többek között a harmadik országbeli állampolgárokat a SIS célkitűzéseiről, a tárolt adatokról, a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az érintettek jogairól. A tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságaikkal együttműködésben kidolgozzák és végrehajtják a polgárok, többek között a harmadik országbeli állampolgárok SIS-ről való általános tájékoztatásához szükséges politikákat.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  az adott személy személyazonosító okmányának típusa;

s)  az adott személy jelenlegi vagy korábbi személyazonosító okmányainak vagy eddig álnéven használt egyéb dokumentumainak típusa;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u)  az adott személy személyazonosító okmányának száma(i);

u)  az adott személy jelenlegi vagy korábbi személyazonosító okmányainak vagy eddig álnéven használt egyéb dokumentumainak száma;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó adatokat az illetékes közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti jogban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően – hozott határozatban elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés alapján rögzítik a SIS-ben. Az e határozatok elleni jogorvoslati kérelmeket a nemzeti jognak megfelelően kell benyújtani.

(1)  A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó adatokat az illetékes közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti jogban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően – hozott határozatban elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés alapján rögzítik a SIS-ben, tiszteletben tartva a non bis in idem elvét. Az (EU) 2016/679 rendeletnek való teljes körű megfelelés mellett biztosítani kell az e határozatok elleni hatékony jogorvoslati lehetőségeket, valamint a személyes adatokhoz való hozzáférés, és törlésük, kiegészítésük vagy megerősítésük jogát azon harmadik országbeli állampolgárok számára is, akik nem tartózkodnak az EU területén.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 24. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 27. cikk alkalmazásában, a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének joga ugyanakkor feladataik gyakorlása során a nemzeti jogszabályokban meghatározott, többek között büntetőeljárásban a közvád emelésére és vádemelés előtti igazságügyi vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, valamint koordinációs hatóságaikat is megilleti.

(2)  Csak kijelölt hatóságok jogszerű engedéllyel rendelkező személyi állománya férhet hozzá a SIS-hez megfelelő adatbiztonsági és adatvédelmi képzések után. A 24. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 27. cikk alkalmazásában, a SIS-ben rögzített adatokhoz való hozzáférés és az ilyen adatok közvetlen lekérdezésének joga ugyanakkor feladataik gyakorlása során a nemzeti jogszabályokban meghatározott, többek között büntetőeljárásban a közvád emelésére és vádemelés előtti igazságügyi vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, valamint koordinációs hatóságaikat is megilleti.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az érintetteknek azt a jogát, hogy hozzáférhessenek a SIS-ben e rendeletnek megfelelően rögzített, rájuk vonatkozó adatokhoz, és az ilyen adatok helyesbítését vagy törését kérjék, azon tagállam jogával összhangban kell gyakorolni, amely előtt erre a jogra hivatkoznak.

(1)  Az érintetteknek azt a jogát, hogy hozzáférhessenek a SIS-ben e rendeletnek megfelelően rögzített, rájuk vonatkozó adatokhoz, és az ilyen adatok helyesbítését vagy törését kérjék, azon tagállam jogával összhangban kell gyakorolni, amely előtt erre a jogra hivatkoznak, függetlenül attól, hogy az érintett az Unió területén tartózkodik-e.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindenkinek jogában áll bármely tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog szerinti illetékes hatóságához keresetet benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kártérítés céljából.

(1)  Mindenkinek jogában áll bármely tagállam bíróságához vagy a nemzeti jog szerinti illetékes hatóságához keresetet benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kártérítés céljából, függetlenül attól, hogy az Unió területén tartózkodik-e, amikor ezt a keresetet benyújtja.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a határellenőrzés területén történő létrehozása, működtetése és használata

Hivatkozások

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.4.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hilde Vautmans

15.5.2017

Az elfogadás dátuma

11.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

14

21

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Frank Engel

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a határellenőrzés területén történő létrehozása, működtetése és használata

Hivatkozások

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Az elfogadás dátuma

6.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Benyújtás dátuma

10.11.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik