RAPORT  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Carlos Coelho


Procedură : 2016/0408(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0347/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referito la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0882),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) litera (b) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0533/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0347/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Este necesar să se specifice obiectivele SIS, arhitectura tehnică și finanțarea acestuia, să se stabilească norme privind funcționarea și utilizarea acestuia de la un capăt la altul (end-to-end) și să se definească responsabilitățile, categoriile de date care trebuie introduse în sistem, scopurile și criteriile introducerii acestora, autoritățile autorizate să aibă acces la date, utilizarea elementelor biometrice de identificare și alte norme privind prelucrarea datelor.

(6)  Este necesar să se specifice obiectivele SIS, arhitectura tehnică și finanțarea acestuia, să se stabilească norme privind funcționarea și utilizarea acestuia de la un capăt la altul (end-to-end) și să se definească responsabilitățile, categoriile de date care trebuie introduse în sistem, scopurile și criteriile introducerii acestora, normele privind ștergerea semnalărilor, autoritățile autorizate să aibă acces la date, utilizarea elementelor biometrice de identificare și alte norme privind protecția datelor și prelucrarea datelor.

Justificare

În prezentul regulament ar trebui stabilite, de asemenea, norme privind ștergerea semnalărilor redundante și norme privind aspectele legate de protecția datelor specifice SIS.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6 a)  Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să introducă în SIS informații specifice referitoare la orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă a unei persoane. Aceste informații pot viza caracteristici precum piercinguri, tatuaje, semne, cicatrici etc. Cu toate acestea, în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a, datele introduse în SIS nu ar trebui să dezvăluie informații sensibile despre o persoană, precum etnia, religia, handicapul, genul sau orientarea sexuală.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  SIS cuprinde un sistem central (SIS central) și sisteme naționale cu o copie integrală sau parțială a bazei de date din SIS. Având în vedere faptul că SIS este cel mai important instrument de schimb de informații în Europa, este necesar să se asigure funcționarea neîntreruptă a acestuia, atât la nivel central, cât și la nivel național. Prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să realizeze o copie parțială sau integrală a bazei de date din SIS și ar trebui să înființeze un sistem propriu de rezervă.

(7)  SIS cuprinde un sistem central (SIS central) și sisteme naționale care ar putea conține o copie integrală sau parțială a bazei de date din SIS. Având în vedere faptul că SIS este cel mai important instrument de schimb de informații în Europa, este necesar să se asigure funcționarea neîntreruptă a acestuia, atât la nivel central, cât și la nivel național. Din acest motiv, ar trebui să existe un sistem de rezervă comun fiabil al SIS central (o soluție activ-activ), care să asigure disponibilitatea continuă a datelor din SIS pentru utilizatorii finali în cazul unei defecțiuni, al unor actualizări sau al unor lucrări de întreținere a sistemului central și o rezervă a infrastructurii de comunicare. Sunt necesare investiții considerabile pentru a consolida și a îmbunătăți sistemul central, sistemele sale de rezervă și infrastructura de comunicare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Este necesar să se mențină un manual care să stabilească normele detaliate privind schimbul de anumite informații suplimentare referitoare la acțiunea care trebuie întreprinsă ca urmare a semnalărilor. Autoritățile naționale din fiecare stat membru (birourile SIRENE) ar trebui să asigure schimbul acestor informații.

(8)  Este necesar să se mențină un manual care să stabilească normele detaliate privind schimbul de anumite informații suplimentare referitoare la acțiunea care trebuie întreprinsă ca urmare a semnalărilor (manualul SIRENE). Autoritățile naționale din fiecare stat membru (birourile SIRENE) ar trebui să asigure schimbul acestor informații în mod rapid și eficient. În cazul unor semnalări privind infracțiuni de terorism sau împotriva copiilor, birourile SIRENE ar trebui să acționeze imediat.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a se menține schimbul eficient de informații suplimentare privind acțiunea care trebuie întreprinsă specificată în semnalări, este oportun să se consolideze funcționarea birourilor SIRENE prin precizarea cerințelor referitoare la resursele disponibile, formarea utilizatorilor și timpul de răspuns la solicitările primite din partea altor birouri SIRENE.

(9)  Pentru a se asigura schimbul eficient de informații suplimentare privind acțiunea care trebuie întreprinsă specificată în semnalări, este oportun să se consolideze funcționarea birourilor SIRENE prin precizarea cerințelor referitoare la resursele disponibile, formarea utilizatorilor și timpul de răspuns la solicitările primite din partea altor birouri SIRENE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a fi în măsură să valorifice pe deplin funcționalitățile SIS, statele membre ar trebui să se asigure că utilizatorii finali și personalul birourilor SIRENE beneficiază periodic de cursuri de formare, inclusiv în domeniul securității și protecției datelor. Ar trebui să se stabilească standarde naționale pentru formarea utilizatorilor finali în ceea ce privește principiile și practicile legate de calitatea datelor, în cooperare cu biroul național SIRENE. Statele membre ar trebui să solicite personalului birourilor SIRENE să ajute la formarea tuturor autorităților care introduc semnalări, axându-se pe calitatea datelor și maximizând utilizarea SIS II. Formarea ar trebui să fie organizată în conformitate cu Manualul formatorilor SIRENE. Pe cât posibil, birourile SIRENE ar trebui să prevadă, în plus, organizarea de schimburi de personal cu celelalte birouri SIRENE cel puțin o dată pe an. Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a evita pierderea competențelor și a experienței ca urmare a fluctuației personalului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Fără a aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în SIS, agenția ar trebui să devină responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre, la intervale regulate.

(11)  Fără a aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în SIS, agenția ar trebui să devină responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre, la intervale regulate. Pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea datelor din SIS, agenția ar trebui să ofere, de asemenea, organismelor de formare naționale și, pe cât posibil, personalului SIRENE și utilizatorilor finali, cursuri de formare privind utilizarea SIS. Aceste cursuri ar trebui să vizeze, în special, măsurile de îmbunătățire a calității datelor din SIS.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării SIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, agenția ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem conform cu stadiul actual al tehnologiei în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru statistic central. Orice statistică întocmită nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.

(12)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării SIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, agenția ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem conform cu stadiul actual al tehnologiei în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru statistic central. Orice statistică păstrată în registrul central sau întocmită de registrul central nu ar trebui să conțină date cu caracter personal, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  SIS ar trebui să conțină categorii suplimentare de date pentru a permite utilizatorilor finali să ia decizii în cunoștință de cauză pe baza unei semnalări, fără a pierde timp. Prin urmare, semnalările în scopul refuzării intrării și a șederii ar trebui să conțină informații privind decizia pe care se bazează semnalarea. În plus, pentru a facilita identificarea și a depista identitățile multiple, semnalarea ar trebui să includă o trimitere la documentul de identificare personal sau la numărul acestuia și o copie a documentului respectiv, în cazul în care sunt disponibile.

(13)  SIS ar trebui să conțină categorii suplimentare de date pentru a permite utilizatorilor finali să ia decizii în cunoștință de cauză pe baza unei semnalări, fără a pierde timp. Prin urmare, semnalările în scopul refuzării intrării și a șederii ar trebui să conțină informații privind decizia pe care se bazează semnalarea. În plus, pentru a facilita identificarea și a depista identitățile multiple, semnalarea ar trebui să includă o trimitere la documentul de identificare personal sau la numărul acestuia și o copie color a documentului respectiv, în cazul în care sunt disponibile.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  SIS ar trebui să permită prelucrarea datelor biometrice pentru a facilita identificarea fiabilă a persoanelor în cauză. În aceeași perspectivă, SIS ar trebui, de asemenea, să permită prelucrarea datelor privind persoanele a căror identitate a fost uzurpată (pentru a evita inconvenientele cauzate de identificarea eronată a acestora), sub rezerva unor garanții adecvate, în special cu acordul persoanei în cauză și cu o limitare strictă a scopurilor în care aceste date pot fi prelucrate în mod legal.

(15)  SIS ar trebui să permită prelucrarea datelor biometrice pentru a facilita identificarea fiabilă a persoanelor în cauză. Orice introducere și utilizare de fotografii, imagini faciale sau date dactiloscopice nu poate depăși ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, trebuie să fie autorizată prin legislația Uniunii, să respecte drepturile fundamentale, inclusiv interesul superior al copilului, și să fie în conformitate cu dispozițiile pertinente privind protecția datelor prevăzute în instrumentele juridice ale SIS, în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului1a. În aceeași perspectivă, SIS ar trebui, de asemenea, să permită prelucrarea datelor privind persoanele a căror identitate a fost uzurpată (pentru a evita inconvenientele cauzate de identificarea eronată a acestora), sub rezerva unor garanții adecvate, în special cu acordul persoanei în cauză și cu o limitare strictă a scopurilor în care aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate în mod legal.

 

_______________

 

1a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Statele membre ar trebui să ia măsurile tehnice necesare astfel încât de fiecare dată când utilizatorii finali au dreptul de a efectua o căutare într-o bază de date națională a poliției sau în materie de imigrație, aceștia să efectueze, de asemenea, în paralel căutări în SIS, în conformitate cu articolul 4 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului44. Acest lucru ar trebui să asigure că SIS funcționează ca principala măsură compensatorie în spațiul fără controale la frontierele interne și să abordeze mai bine dimensiunea transfrontalieră a criminalității și mobilitatea infractorilor.

(16)  Statele membre ar trebui să ia măsurile tehnice necesare astfel încât de fiecare dată când utilizatorii finali au dreptul de a efectua o căutare într-o bază de date națională a poliției sau în materie de imigrație, aceștia să efectueze, de asemenea, în paralel căutări în SIS, cu deplina respectare a articolului 4 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului44 și a articolului 5 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acest lucru ar trebui să asigure că SIS funcționează ca principala măsură compensatorie în spațiul fără controale la frontierele interne și să abordeze mai bine dimensiunea transfrontalieră a criminalității și mobilitatea infractorilor.

__________________

__________________

44 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

 

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă condițiile de utilizare a datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale în scopul identificării. Utilizarea în SIS a imaginilor faciale în scopul identificării ar trebui, de asemenea, să contribuie la asigurarea coerenței în cadrul procedurilor de control la frontiere în cazul în care sunt necesare identificarea și verificarea identității cu ajutorul datelor dactiloscopice și al imaginilor faciale. Efectuarea de căutări cu ajutorul datelor dactiloscopice ar trebui să fie obligatorie în cazul în care există vreo îndoială privind identitatea unei persoane. Imaginile faciale ar trebui utilizate în scopul identificării doar în contextul controalelor obișnuite la frontiere în chioșcurile de control self-service și la porțile electronice.

(17)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă condițiile de utilizare a datelor dactiloscopice, a fotografiilor și a imaginilor faciale în scopul identificării. Utilizarea în SIS a datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale în scopul identificării ar trebui, de asemenea, să contribuie la asigurarea coerenței în cadrul procedurilor de control la frontiere în cazul în care sunt necesare identificarea și verificarea identității cu ajutorul amprentelor digitale și al imaginilor faciale. Efectuarea de căutări cu ajutorul datelor dactiloscopice ar trebui să fie obligatorie în cazul în care identitatea persoanei nu poate fi stabilită în niciun alt mod. Înainte de introducerea unei noi semnalări, ar trebui să fie posibil să se efectueze o căutare cu ajutorul amprentelor digitale, pentru a verifica dacă persoana este deja înregistrată în SIS sub o altă identitate sau sub o semnalare diferită. Imaginile faciale ar trebui utilizate în scopul identificării doar în contextul controalelor obișnuite la frontiere în chioșcurile de control self-service și la porțile electronice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Introducerea unui sistem automat de identificare a amprentelor digitale în cadrul SIS completează mecanismul Prüm existent privind accesul online transfrontalier reciproc la bazele de date ADN și sistemele automate de identificare a amprentelor digitale naționale desemnate. Mecanismul Prüm permite interconectarea sistemelor naționale de identificare a amprentelor digitale, un stat membru putând astfel să introducă o cerere pentru a verifica dacă autorul unei infracțiuni ale cărui amprente digitale au fost găsite este cunoscut în orice alt stat membru. Mecanismul Prüm verifică dacă persoana căreia îi aparțin respectivele amprente digitale este cunoscută la un anumit moment. Prin urmare, în cazul în care făptuitorul este cunoscut, în oricare dintre statele membre, ulterior, el nu va fi în mod necesar reținut. Verificarea în SIS a datelor dactiloscopice permite o căutare activă a autorului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Amprentele digitale găsite la locul unei infracțiuni ar trebui să poată fi confruntate cu datele dactiloscopice stocate în SIS, dacă se poate stabili cu un grad ridicat de probabilitate că acestea aparțin autorului unei infracțiuni grave sau al unei infracțiuni de terorism. Infracțiuni grave ar trebui să fie infracțiunile menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI45 a Consiliului și „infracțiune de terorism” ar trebui să fie infracțiunile prevăzute de dreptul național menționate în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului46.

(18)  Seturile complete sau incomplete de amprente digitale sau de amprente palmare găsite la locul unei infracțiuni ar trebui să poată fi verificate prin confruntarea cu datele dactiloscopice stocate în SIS, dacă se poate stabili cu un grad foarte ridicat de probabilitate că acestea aparțin autorului unei infracțiuni grave sau al unei infracțiuni de terorism, cu condiția ca autoritățile competentenu fie în măsură să stabilească identitatea persoanei în cauză utilizând orice altă bază de date națională, internațională sau a Uniunii.

__________________

__________________

45 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

 

46 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Un nivel mai ridicat de eficacitate, armonizare și coerență se poate realiza prin impunerea obligației de a introduce în SIS toate interdicțiile de intrare emise de autoritățile competente din statele membre în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE47 și prin stabilirea de norme comune pentru introducerea acestor semnalări în urma returnării resortisantului țării terțe aflat în situație de ședere ilegală. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării. Acest fapt ar trebui să garanteze asigurarea cu succes a respectării interdicțiilor de intrare la punctele de trecere a frontierelor externe, prevenind în mod eficace reintrarea în spațiul Schengen.

(20)  Un nivel mai ridicat de eficacitate, armonizare și coerență se poate realiza prin impunerea obligației de a introduce în SIS toate interdicțiile de intrare emise de autoritățile competente din statele membre în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE47 și prin stabilirea de norme comune pentru introducerea acestor semnalări în urma returnării resortisantului țării terțe aflat în situație de ședere neregulamentară. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării. Acest fapt ar trebui să garanteze asigurarea respectării interdicțiilor de intrare la punctele de trecere a frontierelor externe, prevenind în mod eficace reintrarea în spațiul Schengen.

_________________

_________________

47 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

47 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

Justificare

Formulare modificată în scopuri tehnice.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme obligatorii privind consultarea autorităților naționale în cazul în care un resortisant al unei țări terțe deține sau poate obține un permis de ședere valabil sau o altă autorizație ori un drept de ședere acordat într-un stat membru și un alt stat membru intenționează să emită sau a introdus deja o semnalare privind refuzul intrării și al șederii pentru resortisantul țării terțe în cauză. Aceste situații creează incertitudini grave pentru polițiștii de frontieră, pentru poliție și pentru autoritățile din domeniul imigrației. Prin urmare, este oportun să se prevadă un termen obligatoriu de consultare rapidă cu un rezultat precis pentru a se evita ca persoanele care reprezintă o amenințarepoată intra în spațiul Schengen.

(21)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme obligatorii privind consultarea autorităților naționale în cazul în care un resortisant al unei țări terțe deține sau poate obține un permis de ședere valabil sau o altă autorizație ori un drept de ședere acordat într-un stat membru și un alt stat membru intenționează să emită sau a introdus deja o semnalare privind refuzul intrării și al șederii pentru resortisantul țării terțe în cauză. Aceste situații creează incertitudini grave pentru polițiștii de frontieră, pentru poliție și pentru autoritățile din domeniul imigrației. Prin urmare, este oportun să se prevadă orientări clare și un termen obligatoriu de consultare rapidă cu un rezultat precis pentru a se evita ca persoanele care au drept de ședere legală în UEaibă dreptul să intre în UE fără dificultăți, iar persoanele care nu au dreptul să intre în UE sunt împiedicate să facă acest lucru.

Justificare

Acest considerent ar trebui să rămână neutru cu privire la rezultatul discuțiilor dintre statele membre. În anumite cazuri, o persoană va primi un permis de ședere. În alte cazuri, interdicția de intrare poate fi menținută împotriva unei persoane.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Semnalările nu ar trebui păstrate în SIS mai mult timp decât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost emise. În vederea reducerii sarcinii administrative suportate de autoritățile implicate în prelucrarea datelor privind persoane în diferite scopuri, este oportun să se alinieze perioada maximă de păstrare a semnalărilor privind refuzul intrării și al șederii cu durata maximă posibilă a interdicțiilor de intrare emise în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE. Prin urmare, perioada de păstrare a semnalărilor privind persoane ar trebui să fie de maximum cinci ani. Ca principiu general, semnalările privind persoane trebuie șterse în mod automat din SIS după o perioadă de cinci ani. Deciziile de a păstra semnalări privind persoane ar trebui să se bazeze pe o evaluare individuală cuprinzătoare. Statele membre ar trebui să reexamineze semnalările privind persoane în termenul stabilit și să întocmească statistici referitoare la numărul de semnalări privind persoane în cazul cărora care s-a prelungit perioada de păstrare.

(23)  Semnalările nu ar trebui păstrate în SIS mai mult timp decât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor specifice pentru care au fost emise. Prin urmare, perioada de reexaminare a semnalărilor privind persoane ar trebui să fie de maximum trei ani. Ca principiu general, semnalările privind persoane trebuie șterse în mod automat din SIS după o perioadă de trei ani. Deciziile de a păstra semnalări privind persoane ar trebui să se bazeze pe o evaluare individuală cuprinzătoare. Statele membre ar trebui să reexamineze semnalările privind persoane în termenul stabilit și să întocmească statistici referitoare la numărul de semnalări privind persoane în cazul cărora care s-a prelungit perioada de păstrare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Introducerea și prelungirea în SIS a datei de expirare a valabilității unei semnalări ar trebui să facă obiectul cerinței de proporționalitate necesare, examinându-se dacă un caz concret este suficient de adecvat, relevant și important pentru a se introduce o semnalare în SIS. În cazul infracțiunilor prevăzute la articolele 1, 2, 3 și 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului49, ar trebui să se creeze întotdeauna o semnalare privind resortisanții țărilor terțe în scopul refuzării intrării și a șederii, ținând seama de nivelul ridicat de amenințare și impactul negativ global pe care îl poate genera o astfel de activitate.

(24)  Introducerea și prelungirea în SIS a datei de expirare a valabilității unei semnalări ar trebui să facă obiectul cerinței de proporționalitate necesare, examinându-se dacă un caz concret este suficient de adecvat, relevant și important pentru a se introduce o semnalare în SIS. În cazul infracțiunilor prevăzute în Directiva (UE) 2017/541, în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, ar trebui să se creeze întotdeauna o semnalare privind resortisanții țărilor terțe în scopul refuzării intrării și a șederii, ținând seama de nivelul ridicat de amenințare și impactul negativ global pe care îl poate genera o astfel de activitate. Acest lucru ar trebui realizat ținând seama de posibilele amenințări la adresa ordinii publice sau a securității naționale, precum și în conformitate cu obligațiile prevăzute de dreptul internațional, în special cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Convenția privind statutul refugiaților.

__________________

 

49 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Integritatea datelor din SIS are o importanță majoră. Prin urmare, ar trebui prevăzute garanții corespunzătoare pentru prelucrarea datelor din SIS atât la nivel central, cât și la nivel național, în vederea asigurării securității datelor de la un capăt la altul. Autoritățile implicate în prelucrarea datelor ar trebui să respecte cerințele de securitate prevăzute în prezentul regulament și să aplice o procedură uniformă de raportare a incidentelor.

(25)  Integritatea datelor din SIS are o importanță majoră. Prin urmare, ar trebui prevăzute garanții corespunzătoare pentru prelucrarea datelor din SIS atât la nivel central, cât și la nivel național, în vederea asigurării securității datelor de la un capăt la altul. Autoritățile implicate în prelucrarea datelor ar trebui să respecte cerințele de securitate prevăzute în prezentul regulament, să beneficieze de o formare corespunzătoare în acest scop, să aplice o procedură uniformă de raportare a incidentelor și să fie informate în legătură cu eventualele infracțiuni și sancțiuni penale în materie.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Datele prelucrate în SIS în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să fie transferate sau puse la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.

(26)  Datele prelucrate în SIS și schimbul de informații suplimentare conexe în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să fie transferate sau puse la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a spori eficiența activității autorităților din domeniul imigrației atunci când decid cu privire la dreptul resortisanților țărilor terțe de a intra și a rămâne pe teritoriul statelor membre, precum și cu privire la returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, este oportun să se acorde acestor autorități acces la SIS prin prezentul regulament.

(27)  Pentru a spori eficiența activității autorităților din domeniul imigrației atunci când decid cu privire la dreptul resortisanților țărilor terțe de a intra și a rămâne pe teritoriul statelor membre, precum și cu privire la returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere neregulamentară, este oportun să se acorde acestor autorități acces la SIS prin prezentul regulament.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Regulamentul (UE) 2016/67950 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către autoritățile statelor membre atunci când nu se aplică Directiva (UE) 2016/68051. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului52 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii atunci când își exercită responsabilitățile care le revin în temeiul prezentului regulament. Dispozițiile Directivei (UE) 2016/680, ale Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 ar trebui să fie detaliate în prezentul regulament, în cazul în care este necesar. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol, se aplică Regulamentul (UE) 2016/794 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii53 (Regulamentul privind Europol).

(28)  Regulamentul (UE) 2016/67950 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către autoritățile statelor membre, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este realizată de autoritățile competente ale statelor membre în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, al executării pedepselor sau al protecției împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice.

__________________

__________________

50 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

50 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

51 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

 

52 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

 

53 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 25.5.2016, p. 53).

 

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către autoritățile statelor membre în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, al executării pedepselor sau al protecției împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice. Doar autoritățile desemnate care sunt responsabile pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave și pentru care statele membre pot garanta că aplică toate dispozițiile prezentului regulament și dispozițiile Directivei (UE) 2016/680 astfel cum sunt transpuse în dreptul național, într-un mod care face obiectul verificării de către autoritățile competente, inclusiv de către autoritatea de supraveghere înființată în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, și în cazul cărora aplicarea prezentului regulament face obiectul evaluării prin mecanismul instituit de Regulamentul (UE) nr. 1053/20131a al Consiliului ar trebui să aibă competența de a consulta datele stocate în SIS.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 259, 6.11.2013, p. 27).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii atunci când își exercită responsabilitățile care le revin în temeiul prezentului regulament.

 

__________________

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către Europol în temeiul prezentului regulament ar trebui să facă obiectul Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 25.5.2016, p. 53).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28d)  Dispozițiile Directivei (UE) 2016/680, ale Regulamentului (UE) 2016/679, ale Regulamentului (UE) 2016/794 și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 ar trebui să fie detaliate în prezentul regulament, în cazul în care este necesar.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Autoritățile naționale independente de supraveghere ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu prezentul regulament de către statele membre. Ar trebui să se stabilească drepturile persoanelor vizate de acces, rectificare și ștergere a datelor lor cu caracter personal stocate în SIS și căile de atac ulterioare în fața instanțelor judecătorești naționale, precum și recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Prin urmare, este oportun să se solicite statistici anuale din partea statelor membre.

(31)  Autoritățile naționale independente de supraveghere înființate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680 (autoritățile de supraveghere) ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu prezentul regulament de către statele membre, inclusiv schimbul de informații suplimentare, și ar trebui să li se acorde resurse suficiente pentru îndeplinirea acestei sarcini. Ar trebui să se stabilească drepturile persoanelor vizate de acces, rectificare, restricționarea prelucrării și ștergere a datelor lor cu caracter personal stocate în SIS și căile de atac ulterioare în fața instanțelor judecătorești naționale, precum și recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Prin urmare, este oportun să se solicite statistici anuale din partea statelor membre.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organismelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în cadrul activităților de monitorizare a SIS.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Regulamentul (UE) 2016/794 (Regulamentul privind Europol) prevede că Europol susține și consolidează acțiunile întreprinse de autoritățile competente ale statelor membre și cooperarea acestora în vederea combaterii terorismului și a altor forme grave de criminalitate și furnizează analize și evaluări ale amenințărilor. Pentru a facilita îndeplinirea de către Europol a sarcinilor care îi revin, în special în cadrul Centrului european privind introducerea ilegală de migranți, este oportun să se permită accesul Europol la categoriile de semnalări definite în prezentul regulament. Centrul european privind introducerea ilegală de migranți din cadrul Europol, care joacă un rol strategic fundamental în combaterea facilitării migrației neregulamentare, ar trebui să aibă acces la semnalările privind persoanele cărora li s-a refuzat intrarea și șederea pe teritoriul unui stat membru din motive ce țin de dreptul penal sau din cauza nerespectării condițiilor de intrare și de ședere.

(33)  Regulamentul (UE) 2016/794 (Regulamentul privind Europol) prevede că Europol susține și consolidează acțiunile întreprinse de autoritățile competente ale statelor membre și cooperarea acestora în vederea combaterii terorismului și a altor forme grave de criminalitate și furnizează analize și evaluări ale amenințărilor. Pentru a facilita îndeplinirea de către Europol a sarcinilor care îi revin, în special în cadrul Centrului european privind introducerea ilegală de migranți, este oportun să se permită accesul Europol la categoriile de semnalări definite în prezentul regulament.

Justificare

Nu este clar pe ce bază Comisia presupune că persoanele care fac obiectul unei interdicții de intrare sunt legate de facilitarea migrației neregulamentare. Nu ar trebui să fie sprijinită această formă de „creare de profiluri”.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În vederea eliminării lacunelor din domeniul schimbului de informații privind terorismul, în special privind luptătorii teroriști străini, în cazul în care monitorizarea deplasărilor acestora este extrem de importantă, statele membre ar trebui să facă schimb de informații privind activitățile legate de terorism cu Europol, în paralel cu introducerea unei semnalări în SIS, precum și privind rezultatele pozitive și informațiile conexe. Acest lucru ar trebui să permită Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol să verifice dacă în bazele de date ale Europol există informații contextuale suplimentare și să furnizeze analize de înaltă calitate care să contribuie la destrămarea rețelelor teroriste și, dacă este posibil, la prevenirea atacurilor acestora.

(34)  În vederea eliminării lacunelor din domeniul schimbului de informații privind terorismul, în special privind luptătorii teroriști străini, în cazul în care monitorizarea deplasărilor acestora este extrem de importantă, statele membre ar trebui să facă schimb de informații privind activitățile legate de terorism cu Europol, în paralel cu introducerea unei semnalări în SIS, precum și privind rezultatele pozitive, informațiile conexe și informațiile în cazul în care acțiunea necesară nu poate fi desfășurată. Acest schimb de informații ar trebui să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind protecția datelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, de Directiva (UE) 2016/680 și de Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Este necesar, de asemenea, să se stabilească norme clare privind prelucrarea și descărcarea datelor din SIS de către Europol pentru a permite o utilizare cât mai cuprinzătoare a SIS, cu condiția ca standardele de protecție a datelor să fie respectate, astfel cum se prevede în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) 2016/794. În cazurile în care căutările efectuate în SIS de Europol indică existența unei semnalări emise de un stat membru, Europol nu poate lua măsurile necesare. Prin urmare, acesta ar trebui să informeze statul membru în cauză care să îl autorizeze să se ocupe de caz.

(35)  Este necesar, de asemenea, să se stabilească norme clare privind prelucrarea și descărcarea datelor din SIS de către Europol pentru a permite o utilizare cât mai cuprinzătoare a SIS, cu condiția ca standardele de protecție a datelor să fie respectate, astfel cum se prevede în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) 2016/794. În cazurile în care căutările efectuate în SIS de Europol indică existența unei semnalări emise de un stat membru, Europol nu poate lua măsurile necesare. Prin urmare, acesta ar trebui să informeze imediat statul membru în cauză care să îl autorizeze să se ocupe de caz.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului54 prevede, în sensul prezentului regulament, că statul membru gazdă îi autorizează pe membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare, trimise de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, să consulte bazele de date europene, în cazul în care această consultare este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare. Alte agenții relevante ale Uniunii, în special Biroul European de Sprijin pentru Azil și Europol, pot, de asemenea, să trimită în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației experți care nu sunt membri ai personalului respectivelor agenții ale Uniunii. Obiectivul trimiterii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, a echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare și a echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației este de a oferi întăriri tehnice și operative statelor membre solicitante, în special celor care se confruntă cu provocări disproporționate legate de migrație. În vederea îndeplinirii sarcinilor atribuite echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare și echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației este necesar accesul la SIS prin intermediul unei interfețe tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă care să se conecteze la SIS central. În cazul în care căutările efectuate în SIS de echipa sau de echipele de personal indică existența unei semnalări emise de un stat membru, membrul echipei sau personalul nu poate întreprinde acțiunea necesară, cu excepția cazului în care este autorizat în acest sens de statul membru gazdă. Prin urmare, acesta ar trebui să informeze statul membru în cauză care să îl autorizeze să se ocupe de caz.

(36)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului prevede, în sensul prezentului regulament, că statul membru gazdă îi autorizează pe membrii echipelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, trimise de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, să consulte bazele de date europene, în cazul în care această consultare este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare. Alte agenții relevante ale Uniunii, în special Biroul European de Sprijin pentru Azil și Europol, pot, de asemenea, să trimită în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației experți care nu sunt membri ai personalului respectivelor agenții ale Uniunii. Obiectivul trimiterii echipelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, și a echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației este de a oferi întăriri tehnice și operative statelor membre solicitante, în special celor care se confruntă cu provocări disproporționate legate de migrație. În vederea îndeplinirii sarcinilor atribuite echipelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, și a echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației este necesar accesul la SIS prin intermediul unei interfețe tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă care să se conecteze la SIS central. În cazul în care căutările efectuate în SIS de echipa sau de echipele de personal indică existența unei semnalări emise de un stat membru, membrul echipei sau personalul nu poate întreprinde acțiunea necesară, cu excepția cazului în care este autorizat în acest sens de statul membru gazdă. Prin urmare, acesta ar trebui să informeze statul membru în cauză care să îl autorizeze să se ocupe de caz.

_________________

_________________

54 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

54 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă elaborează analize de risc. Aceste analize de risc acoperă toate aspectele relevante pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, în special amenințările susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe. Semnalările introduse în SIS în conformitate cu prezentul regulament, în special semnalările privind refuzul intrării și al șederii, constituie informații relevante pentru evaluarea eventualelor amenințări care pot afecta frontierele externe și ar trebui, prin urmare, să fie disponibile în vederea analizei de risc care trebuie să fie elaborată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în ceea ce privește analiza de risc este necesar accesul la SIS. De asemenea, în conformitate cu Propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)55, unitatea centrală a ETIAS din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va efectua verificări în SIS, prin intermediul ETIAS, pentru a analiza cererile de autorizații de călătorie în cazul cărora este necesar, printre altele, să se stabilească dacă resortisantul țării terțe care solicită o autorizație de călătorie face obiectul unei semnalări în SIS. În acest scop, unitatea centrală a ETIAS din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui, de asemenea, să aibă acces la SIS, în măsura necesară în vederea îndeplinirii mandatului său, și anume la toate categoriile de semnalări privind resortisanții țărilor terțe pentru care s-a emis o semnalare privind intrarea și șederea, precum și care fac obiectul unei măsuri restrictive menite să împiedice intrarea pe teritoriile statelor membre sau tranzitarea acestor teritorii.

[(37)  În conformitate cu [Regulamentul.../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)] unitatea centrală a ETIAS înființată în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va efectua verificări în SIS, prin intermediul ETIAS, pentru a analiza cererile de autorizații de călătorie în cazul cărora este necesar, printre altele, să se stabilească dacă resortisantul țării terțe care solicită o autorizație de călătorie face obiectul unei semnalări în SIS. În acest scop, unitatea centrală a ETIAS din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui, de asemenea, să aibă acces la SIS, în măsura strict necesară în vederea îndeplinirii mandatului său, și anume la toate categoriile de semnalări privind resortisanții țărilor terțe pentru care s-a emis o semnalare privind intrarea și șederea, precum și care fac obiectul unei măsuri restrictive menite să împiedice intrarea pe teritoriile statelor membre sau tranzitarea acestor teritorii.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Dată fiind natura lor tehnică, gradul lor de detaliu și necesitatea de a fi actualizate în mod regulat, anumite aspecte ale SIS nu pot fi reglementate în mod exhaustiv de dispozițiile prezentului regulament. Printre acestea se numără, de exemplu, normele tehnice privind introducerea, actualizarea și ștergerea datelor și efectuarea de căutări în date, calitatea datelor și normele de căutare referitoare la elementele biometrice de identificare, normele privind compatibilitatea și prioritatea semnalărilor, adăugarea indicatorilor de validitate, conexiunile dintre semnalări, stabilirea datei de expirare a valabilității semnalărilor în termenul maxim și schimbul de informații suplimentare. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare cu privire la aceste aspecte. Normele tehnice privind efectuarea de căutări în semnalări ar trebui să ia în considerare buna funcționare a aplicațiilor naționale.

(38)  Dată fiind natura lor tehnică, gradul lor de detaliu și necesitatea de a fi actualizate în mod regulat, anumite aspecte ale SIS nu pot fi reglementate în mod exhaustiv de dispozițiile prezentului regulament. Printre acestea se numără, de exemplu, normele tehnice privind introducerea, actualizarea și ștergerea datelor și efectuarea de căutări în date, calitatea datelor, adăugarea indicatorilor de validitate și conexiunile dintre semnalări. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare cu privire la aceste aspecte. Normele tehnice privind efectuarea de căutări în semnalări ar trebui să ia în considerare buna funcționare a aplicațiilor naționale.

Justificare

Amendamentul vizează asigurarea consecvenței cu amendamentele ulterioare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Aplicarea corectă a prezentului regulament este în interesul tuturor statelor membre și necesară în vederea menținerii spațiului Schengen ca spațiu fără controale la frontierele interne. Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament de către statele membre, sunt deosebit de importante evaluările realizate prin mecanismul instituit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia în considerare cu promptitudine toate recomandările primite. În cazul în care nu se urmează aceste recomandări, Comisia se va prevala de prerogativele sale prevăzute în tratate.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pentru a se asigura transparența, agenția ar trebui să elaboreze din doi în doi ani un raport privind funcționarea tehnică a SIS central și privind funcționarea infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acesteia, și privind schimbul de informații suplimentare. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare globală din patru în patru ani.

(40)  Pentru a se asigura transparența, agenția ar trebui să elaboreze la un an după intrarea în funcțiune a SIS un raport privind funcționarea tehnică a SIS central și privind funcționarea infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acesteia, și privind schimbul de informații suplimentare. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare globală la fiecare doi ani.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Pentru a asigura buna funcționare a SIS, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește:

 

- adoptarea unui manual cu normele detaliate privind schimbul de informații suplimentare (manualul SIRENE);

 

- cerințele care trebuie îndeplinite pentru introducerea elementelor biometrice de identificare în SIS;

 

- adoptarea procedurii de desemnare a statului membru responsabil pentru emiterea unei semnalări privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unor măsuri restrictive;

 

- utilizarea de fotografii și imagini faciale în scopul identificării persoanelor; și

 

- modificarea datei aplicării prezentului regulament.

 

Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar aceștia au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

____________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament vizează să asigure un mediu sigur pentru toate persoanele care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene și protecția migranților în situație neregulamentară împotriva exploatării și a traficului de persoane prin permiterea identificării lor, respectând în același timp pe deplin protecția datelor cu caracter personal.

(42)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament ar trebui să respecte pe deplin protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, vizând, în același timp, să asigure un mediu sigur pentru toate persoanele care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene și protecția migranților în situație neregulamentară împotriva exploatării și a traficului de persoane. În cazurile care privesc copii, interesul superior al copilului ar trebui să fie considerat primordial.

Justificare

Revizuire lingvistică menită să reitereze necesitatea de a proteja datele cu caracter personal, deoarece acesta este un drept fundamental. Ultima parte a ultimei teze este confuză și înșelătoare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a)  Toate măsurile întreprinse în legătură cu SIS ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să aplice liniile directoare care urmează a fi stabilite și monitorizate, în comun, de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru o practică comună în ceea ce privește prelevarea amprentelor digitale și a imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe în situație neregulamentară, pe baza listei de verificare elaborate de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte în permanență demnitatea și integritatea fizică a minorilor în timpul procedurii de prelevare a amprentelor digitale și a imaginii faciale. Statele membre nu ar trebui să utilizeze constrângerea pentru a obliga minorii să accepte să li se preleveze amprentele digitale.

Justificare

Potrivit Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, copiii trebuie tratați în mod uman și cu respect, într-un mod care să ia în considerare nevoile aferente vârstei lor. O atenție deosebită se acordă prin urmare situației specifice a minorilor. Interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care este conex acestuia în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și ar trebui coroborat cu Decizia 2010/365/UE a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România66.

(49)  În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care este conex acestuia în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și ar trebui să conducă la modificarea Deciziei 2010/365/UE a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România66 pentru a permite celor două state membre să aplice și să pună în aplicare în totalitate dispozițiile prezentului regulament.

_________________

_________________

66 JО L 166, 1.7.2010, p. 17.

66 JО L 166, 1.7.2010, p. 17.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la …,

(53)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 3 mai 2017.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  Nicio modificare sau nicio nouă dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să creeze obstacole inutile pentru statele membre care vor adera sau sunt în proces de aderare la spațiul Schengen,

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Domeniul de aplicare

Obiect

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispoziții privind arhitectura tehnică a SIS, responsabilitățile statelor membre și ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, norme generale de prelucrare a datelor, drepturile persoanelor vizate și răspunderea.

2.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispoziții privind arhitectura tehnică a SIS, responsabilitățile statelor membre și ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, norme generale de prelucrare a datelor, drepturile persoanelor vizate și răspunderea.

Justificare

Amendamentul corectează o eroare lingvistică.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „semnalare” înseamnă un set de date, inclusiv elementele biometrice de identificare astfel cum sunt menționate la articolul 22, introduse în SIS care permit autorităților competente să identifice o persoană în vederea întreprinderii unei acțiuni specifice;

(a)  „semnalare” înseamnă o serie de date introduse in SIS care permit autorităților competente să identifice o persoană în vederea luării unor măsuri specifice în ceea ce o privește;

Justificare

Nu este necesar să se indice în definiția „semnalării” un tip de date care pot fi introduse în cazul unei semnalări. Aspectul referitor la datele care se introduc în cazul unei semnalări este tratat la articolul 20 privind categoriile de date.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „informații suplimentare” înseamnă informațiile care nu fac parte din datele semnalării stocate în SIS, dar au legătură cu semnalările din SIS, și care urmează a fi transmise în cadrul unui schimb de informații:

(b)  „informații suplimentare” înseamnă informațiile care nu fac parte din datele semnalării stocate în SIS, dar au legătură cu semnalările din SIS, și care urmează a fi transmise de birourile SIRENE în cadrul unui schimb de informații:

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);

(e)  „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); în sensul prezentei definiții, persoană fizică identificabilă înseamnă o persoană fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare ori un identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „pseudonim” înseamnă o identitate de împrumut, utilizată de o persoană cunoscută sub alte identități;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „persoană fizică identificabilă” înseamnă o persoană fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare ori un identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice;

eliminat

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

(g)  „prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, consemnarea într-un registru, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Justificare

Propunerea Comisiei înlocuiește „înregistrarea” din actualul SIS II decizia Consiliului cu sintagma „consemnarea într-un registru”. Deși este corect să se adauge „consemnarea într-un registru” pe lista acțiunilor care constituie prelucrare, cuvântul „înregistrarea” trebuie păstrat, de asemenea, pe această listă.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  căutarea indică o semnalare introdusă în SIS de un alt stat membru;

(2)  căutarea indică faptul că un stat membru introduce o semnalare în SIS;

Justificare

Căutarea poate returna rezultate pozitive și în cazul introducerii unei semnalări de către statul membru al utilizatorului.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  „elemente biometrice de identificare” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice sau fiziologice ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane (imagini faciale, date dactiloscopice);

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  „date dactiloscopice” înseamnă datele privind amprentele digitale și amprentele palmare care, având în vedere unicitatea acestora și punctele de referință pe care le conțin, permit comparații fiabile și concludente referitoare la identitatea unei persoane;

(n)  (Nu privește versiunea în limba română.)

 

(Amendamentul orizontal se aplică întregului text.)

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  „imagine facială” înseamnă imagini digitale ale feței cu o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a fi utilizate în vederea comparării datelor biometrice;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  „infracțiune gravă” înseamnă infracțiunile menționate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 200268;

eliminat

_________________

 

68 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

 

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național menționate la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 200269.

(p)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național menționate la articolele 3-12 și 14 din Directiva (UE) 2017/541.

__________________

 

69 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

 

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un sistem național (N.SIS) în fiecare stat membru, care constă în sisteme naționale de date care comunică cu SIS central. Un N.SIS conține un fișier de date (o „copie națională”) care include o copie integrală sau parțială a bazei de date din SIS, precum și o copie de rezervă a N.SIS. În vederea asigurării disponibilității neîntrerupte pentru utilizatorii finali, N.SIS și copia sa de rezervă pot fi folosite simultan;

(b)  un sistem național (N.SIS) în fiecare stat membru, care constă în sisteme naționale de date care comunică cu SIS central. Un N.SIS ar putea conține un fișier de date (o „copie națională”) care include o copie integrală sau parțială a bazei de date din SIS, precum și o copie de rezervă a N.SIS.

Justificare

Dat fiind riscul pentru securitatea datelor pe care l-ar putea implica acest lucru, statele membre nu ar trebui să fie obligate să dețină o copie națională pentru a asigura disponibilitatea sistemului. Ar trebui să se acorde prioritate altor soluții la nivel central în scopul realizării unei disponibilități depline.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru asigurarea continuă a disponibilității neîntrerupte a SIS, se creează o infrastructură de comunicații de rezervă. Normele detaliate pentru aceste comunicații de rezervă se adoptă prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

Justificare

Pentru a asigura continuă a disponibilității neîntrerupte a SIS, ar trebui să fie disponibilă încă o infrastructură de comunicații, aceasta putând fi utilizată în cazul în care apar probleme la nivelul infrastructurii de comunicații principale.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Datele din SIS se introduc, se actualizează, se șterg și se consultă prin efectuarea de căutări prin intermediul diverselor N.SIS. O copie națională parțială sau integrală este disponibilă pentru efectuarea de căutări automate pe teritoriul fiecărui stat membru care utilizează o astfel de copie. Copia națională parțială conține cel puțin datele enumerate la articolul 20 alineatul (2) literele (a)-(v) din prezentul regulament. Nu este posibil să se efectueze căutări în fișierele de date din sistemul N.SIS al altor state membre.

2.  Datele din SIS se introduc, se actualizează, se șterg și se consultă prin efectuarea de căutări prin intermediul diverselor N.SIS.

Justificare

Dat fiind riscul pentru securitatea datelor pe care l-ar putea implica acest lucru, statele membre nu ar trebui să fie obligate să dețină o copie națională pentru a asigura disponibilitatea sistemului. Ar trebui să se acorde prioritate altor soluții la nivel central în scopul realizării unei disponibilități depline.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  CS-SIS îndeplinește funcțiile de supraveghere tehnică și de administrare și are o copie de rezervă care poate să asigure toate funcționalitățile CS-SIS principal, în cazul în care acesta încetează să funcționeze. CS-SIS și copia de rezervă a CS-SIS sunt amplasate în două sedii tehnice ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201170 („agenția”). CS-SIS sau copia de rezervă a CS-SIS poate conține o copie suplimentară a bazei de date din SIS și acestea pot fi utilizate simultan în modalitatea de funcționare activă, cu condiția ca fiecare dintre acestea să fie în măsură să prelucreze toate operațiunile referitoare la semnalările din SIS.

3.  CS-SIS îndeplinește funcțiile de supraveghere tehnică și de administrare și are o copie de rezervă care poate să asigure toate funcționalitățile CS-SIS principal, în cazul în care acesta încetează să funcționeze. CS-SIS și copia de rezervă a CS-SIS sunt amplasate în două sedii tehnice ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201170 („agenția”). CS-SIS sau copia de rezervă a CS-SIS conține o copie suplimentară a bazei de date din SIS și acestea sunt utilizate simultan în modalitatea de funcționare activă, cu condiția ca fiecare dintre acestea să fie în măsură să prelucreze toate operațiunile referitoare la semnalările din SIS.

__________________

__________________

70 Instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

70 Instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Justificare

Pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a SIS și în viitor, în condițiile în care baza va cuprinde mai multe date și va fi folosită de mai mulți utilizatori, ar trebui găsite soluții la nivel central. Pe lângă copia suplimentară, ar trebui pusă în aplicare o soluție activă. Agenția nu ar trebui să fie limitată la cele două sedii tehnice actuale în cazul în care o soluție ar necesita utilizarea unui alt sediu.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  CS-SIS furnizează serviciile necesare pentru introducerea și prelucrarea datelor din SIS, inclusiv căutările în baza de date din SIS. CS-SIS asigură:

4.  CS-SIS furnizează serviciile necesare pentru introducerea și prelucrarea datelor din SIS, inclusiv căutările în baza de date din SIS. Pentru statele membre care utilizează o copie națională, CS-SIS asigură:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru este responsabil să asigure funcționarea continuă a N.SIS, conectarea acestuia cu NI-SIS și disponibilitatea neîntreruptă a datelor din SIS pentru utilizatorii finali.

Fiecare stat membru este responsabil să asigure funcționarea continuă a N.SIS și conectarea acestuia la NI-SIS.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fiecare stat membru este responsabil să asigure disponibilitatea neîntreruptă a datelor din SIS pentru utilizatorii finali, în special prin stabilirea unei conexiuni dublate cu NI-SIS.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite semnalările sale prin intermediul oficiului său N.SIS.

Fiecare stat membru introduce semnalările pe baza tuturor informațiilor disponibile care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentului regulament și transmite semnalările sale prin intermediul oficiului său N.SIS.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie să asigure schimbul și disponibilitatea tuturor informațiilor suplimentare (biroul SIRENE) în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE, astfel cum se menționează la articolul 8.

Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională pe deplin operațională 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, care trebuie să asigure schimbul și disponibilitatea tuturor informațiilor suplimentare (biroul SIRENE) în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE, astfel cum se menționează la articolul 8. Biroul SIRENE servește statelor membre drept punct unic de contact pentru schimbul de informații suplimentare privind semnalările și pentru a permite adoptarea unor măsuri corespunzătoare atunci când sau fost înregistrate în SIS semnalări privind persoane sau obiecte, iar acestea au fost identificate ca urmare a unui răspuns pozitiv.

Justificare

Precizări privind structura și sarcinile birourilor SIRENE deja prevăzute prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 februarie 2013 privind Manualul Sirene și alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II)

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Schimbul de informații suplimentare se efectuează în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE și cu ajutorul infrastructurii de comunicare. Statele membre furnizează resursele tehnice și de personal necesare pentru a se asigura disponibilitatea continuă și schimbul de informații suplimentare. În cazul în care infrastructura de comunicare nu poate fi utilizată, statele membre pot folosi pentru schimbul de informații suplimentare alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător.

1.  Schimbul de informații suplimentare se efectuează în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE și cu ajutorul infrastructurii de comunicare. Statele membre furnizează resursele tehnice și umane necesare pentru a se asigura disponibilitatea continuă și schimbul prompt și eficace de informații suplimentare. În cazul în care infrastructura de comunicare nu poate fi utilizată, statele membre folosesc infrastructura de comunicații de rezervă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c). În ultimă instanță, se pot folosi pentru schimbul de informații suplimentare alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător, cum ar fi rețeaua pentru schimbul securizat de informații (SIENA).

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Birourile SIRENE își îndeplinesc sarcinile într-un mod rapid și eficient, în special prin formularea unui răspuns la o cerere cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 12 ore de la primirea cererii.

3.  Birourile SIRENE își îndeplinesc sarcinile într-un mod rapid și eficient, în special prin formularea unui răspuns cuprinzător la o cerere de informații suplimentare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de șase ore de la primirea cererii. În cazul unor semnalări pentru infracțiuni de terorism și în cazurile de alerte privind copiii, menționată la articolul 32 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul [cooperarea polițienească] birourile SIRENE acționează imediat.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Formularele SIRENE ce trebuie prelucrate cu prioritate absolută de către biroul SIRENE solicitat pot fi marcate cu indicația „URGENT” în formularele SIRENE, urmată de motivul urgenței.

Justificare

Dispoziție prevăzută în Manualul SIRENE.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Normele detaliate privind schimbul de informații suplimentare se adoptă prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2), sub forma unui manual intitulat „Manualul SIRENE”.

4.  Comisia are competența de a adopta un act delegat în conformitate cu articolul 54a în ceea ce privește adoptarea unui manual ce include normele detaliate privind schimbul de informații suplimentare (Manualul SIRENE).

Justificare

Având în vedere caracterul manualului actual și cadrul juridic SIS II, Manualul SIRENE ar trebui adoptat ca act delegat, deoarece anumite părți ale sale constituie mai degrabă completări ale actelor de bază decât dispoziții de punere în aplicare a acestora. Se poate menționa ca exemplu cerința prevăzută în manual potrivit căreia rezultatele pozitive ale căutărilor în sistem trebuie să fie raportate „imediat” în cazul unor „amenințări grave la adresa securității”, în timp ce regulamentul impune raportarea „cât mai curând posibil”. Considerentul (6) al manualului (JO L 44, 18.2.2015) dispune chiar: „Este indispensabil să se prevadă o nouă procedură accelerată pentru schimbul de informații privind semnalările referitoare la controalele discrete și specifice [...]”

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură, prin intermediul serviciilor furnizate de CS-SIS, că datele stocate în copia națională sunt identice și coerente cu baza de date din SIS, prin efectuarea actualizărilor automate menționate la articolul 4 alineatul (4), și că în urma efectuării unei căutări în copia lor națională se obține un rezultat echivalent cu cel generat de efectuarea unei căutări în baza de date din SIS. Utilizatorii finali primesc datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în special toate datele necesare pentru identificarea persoanei vizate și pentru întreprinderea acțiunii necesare.

2.  Statele membre se asigură, prin intermediul serviciilor furnizate de CS-SIS, că datele stocate în copia națională, creată în mod voluntar de către un stat membru, sunt identice și coerente cu baza de date din SIS, prin efectuarea actualizărilor automate menționate la articolul 4 alineatul (4), și că în urma efectuării unei căutări în copia lor națională voluntară se obține un rezultat echivalent cu cel generat de efectuarea unei căutări în baza de date din SIS. În măsura în care acest lucru este posibil, utilizatorii finali primesc datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în special și dacă este necesar, toate datele disponibile care permit identificarea persoanei vizate și întreprinderea acțiunii necesare.

Justificare

Nu vor fi puse la dispoziția statelor membre toate informațiile cu privire la toate persoanele. Impunerea unei obligații cu durată nedeterminată de a furniza utilizatorului final informații care ar putea să nu fie disponibile este împovărătoare și ilogică. De asemenea, este neclar cui îi revine această obligație.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Se efectuează teste regulate în cadrul mecanismului instituit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 pentru a verifica gradul de conformitate tehnică și funcțională a copiilor naționale și, în special, pentru a garanta că o căutare în copia națională produce rezultate echivalente unei căutări în baza de date SIS.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (controlul accesului la instalații);

(b)  a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele și la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (echipamente, controlul accesului și controlul la intrarea în instalații);

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  a împiedica prelucrarea neautorizată de date în SIS, precum și modificările sau ștergerile neautorizate ale datelor înregistrate în SIS (controlul introducerii datelor);

Justificare

Dispoziție preconizată la articolul 34 din Regulamentul Eurodac.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  a se asigura că toate autoritățile cu drept de acces la SIS sau la instalațiile de prelucrare a datelor creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze, să introducă, să actualizeze și să efectueze căutări în date și că pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziția autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 50 alineatul (1), la cererea acestora (profilurile membrilor personalului);

(g)  a se asigura că toate autoritățile cu drept de acces la SIS sau la instalațiile de prelucrare a datelor creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze, să introducă, să actualizeze și să efectueze căutări în date și că pun imediat aceste profiluri la dispoziția autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 50 alineatul (1), la cererea acestora (profilurile membrilor personalului);

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  a asigura posibilitatea restaurării sistemului instalat în cazul unei întreruperi (recuperarea);

Justificare

Dispoziție preconizată în propunerea Eurodac.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  a se asigura că SIS își îndeplinește funcția corect, că defecțiunile sunt raportate (fiabilitate) și că datele cu caracter personal stocate în SIS nu pot fi corupte în cazul unei defectări a sistemului (integritate);

Justificare

Dispoziție preconizată în propunerea Eurodac.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă un stat membru colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS, statul membru respectiv monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv și în special securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

Justificare

În anul 2012, datele din SIS au fost compromise în urma unui atac informatic asupra rețelei unui contractant extern din Danemarca. Statele membre ar trebui să întărească monitorizarea acestor societăți.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrările arată, în special, istoricul semnalării, data și ora activității de prelucrare a datelor, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la tipul de date transmise, denumirea autorității competente și numele persoanei responsabile cu prelucrarea datelor.

2.  Înregistrările arată, în special, istoricul semnalării, data și ora activității de prelucrare a datelor, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la tipul de date prelucrate și atât denumirea autorității competente, cât și numele persoanei care efectuează căutarea și prelucrează datele.

Justificare

Alineatul (3) a instituit un regim excepțional de înregistrare pentru căutările care utilizează date dactiloscopice sau imagini faciale.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care căutarea se efectuează cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al imaginilor faciale în conformitate cu articolul 22, înregistrările arată, în special, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la tipul de date transmise, denumirea autorității competente și numele persoanei responsabile cu prelucrarea datelor.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care căutarea se efectuează cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al imaginilor faciale în conformitate cu articolul 22, înregistrările arată tipul de date prelucrate în locul datelor efective.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Reglementările și formatul acestor consemnări într-un registru se stabilesc prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înregistrările se pot utiliza numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg cel mai devreme după un an și cel mai târziu după trei ani de la creare.

4.  Înregistrările se pot utiliza numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg după doi ani de la creare.

Justificare

Formularea a fost modificată în conformitate cu recomandările Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În scopul asigurării securității juridice, perioada de păstrare a înregistrărilor ar trebui specificată în mod clar.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la datele din SIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează, dacă este necesar, cu autoritatea națională de supraveghere.

Statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la datele din SIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează cu autoritatea națională de supraveghere.

Justificare

Autoritățile naționale care au acces la SIS ar trebui să fie obligate să coopereze cu autoritatea națională de supraveghere. O astfel de cerință reprezintă o obligație a statului membru și, prin urmare, acestea nu ar trebui să aibă dreptul de a alege când să coopereze și când nu.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele stocate în SIS și periodic după acordarea accesului la datele din SIS, personalul autorităților care au drept de acces la SIS beneficiază de o formare corespunzătoare privind securitatea datelor, normele de protecție a datelor și procedurile referitoare la prelucrarea datelor, astfel cum se prevede în Manualul SIRENE. Personalul este informat cu privire la toate infracțiunile și sancțiunile relevante.

1.  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele stocate în SIS și periodic după acordarea accesului la datele din SIS, personalul autorităților care au drept de acces la SIS beneficiază de o formare corespunzătoare privind securitatea datelor, drepturile fundamentale, inclusiv normele de protecție a datelor și procedurile referitoare la prelucrarea datelor, astfel cum se prevede în Manualul SIRENE. Personalul este informat cu privire la toate infracțiunile și sancțiunile relevante stabilite în conformitate cu articolul 53a din prezentul regulament.

 

2.  Statele membre dispun de un program de formare națională SIS. Acest program de formare include formarea utilizatorilor finali, precum și cea a personalului birourilor SIRENE.

 

3.  Cel puțin o dată pe an se organizează cursuri comune de formare pentru a întări cooperarea dintre birourile SIRENE, personalul putând astfel să întâlnească colegi din celelalte birouri SIRENE, să facă schimb de informații cu privire la metodele de lucru naționale și să constituie un corpus de cunoștințe omogen și echivalent.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este responsabilă cu gestionarea operațională a SIS central. Agenția se asigură, în cooperare cu statele membre și cu ajutorul unei analize cost-beneficiu, că pentru SIS central se utilizează în permanență cea mai bună tehnologie disponibilă.

1.  Agenția este responsabilă cu gestionarea operațională a SIS central. Agenția se asigură, în cooperare cu statele membre și cu ajutorul unei analize cost-beneficiu, că pentru SIS central se utilizează în permanență cea mai bună tehnologie disponibilă.

Justificare

Amendamentul corectează o eroare lingvistică.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sarcinile aferente execuției bugetare;

Justificare

Agenția ar trebui să fie responsabilă pentru toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații. Nu este logic să se mențină o împărțire a sarcinilor între agenție și Comisie.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  achiziții și reînnoire;

Justificare

Agenția ar trebui să fie responsabilă pentru toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații. Nu este logic să se mențină o împărțire a sarcinilor între agenție și Comisie.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  aspecte contractuale.

Justificare

Agenția ar trebui să fie responsabilă pentru toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații. Nu este logic să se mențină o împărțire a sarcinilor între agenție și Comisie.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este responsabilă cu toate celelalte sarcini legate de infrastructura de comunicare, în special:

eliminat

(a)  sarcinile aferente execuției bugetare;

 

(b)  achiziții și reînnoire;

 

(c)  aspecte contractuale.

 

Justificare

Agenția ar trebui să fie responsabilă pentru toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații. Nu este logic să se mențină o împărțire a sarcinilor între agenție și Comisie.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția dezvoltă și menține un mecanism și proceduri pentru verificarea calității datelor în CS-SIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Agenția furnizează Comisiei un raport periodic care abordează problemele întâmpinate și statele membre afectate. Acest mecanism, precum și procedurile și interpretarea respectării standardelor privind calitatea datelor se stabilesc și se precizează prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

5.  Agenția dezvoltă și menține un mecanism și proceduri pentru verificarea calității datelor în CS-SIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Agenția furnizează Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport periodic care abordează problemele întâmpinate și statele membre afectate. Acest mecanism, precum și procedurile și interpretarea respectării standardelor privind calitatea datelor se stabilesc și se precizează prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  De asemenea, agenția îndeplinește sarcini legate de formarea personalului în privința tehnicilor de utilizare a SIS și a măsurilor de îmbunătățire a calității datelor din SIS.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (controlul accesului la instalații);

(b)  a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele și la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (echipamente, controlul accesului și controlul la intrarea în instalații);

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  a împiedica prelucrarea neautorizată de date în SIS, precum și modificările sau ștergerile neautorizate ale datelor înregistrate în SIS (controlul introducerii datelor);

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  a crea profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor care sunt autorizate să acceseze datele sau instalațiile de prelucrare a datelor și de a pune fără întârziere aceste profiluri la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor menționate la articolul 51, la cererea acesteia (profilurile membrilor personalului);

(g)  a crea profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor care sunt autorizate să acceseze datele sau instalațiile de prelucrare a datelor și de a pune imediat aceste profiluri la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor menționate la articolul 51, la cererea acesteia (profilurile membrilor personalului);

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  a asigura posibilitatea restaurării sistemului instalat în cazul unei întreruperi (recuperarea);

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  a se asigura că SIS își îndeplinește funcția corect, că defecțiunile sunt raportate (fiabilitate) și că datele cu caracter personal stocate în SIS nu pot fi corupte în cazul unei defectări a sistemului (integritate);

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera kc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kc)  a asigura securitatea sediilor sale tehnice.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dacă agenția colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS, aceasta monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv și în special cele referitoare la securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

Justificare

În anul 2012, datele din SIS au fost compromise în urma unui atac informatic asupra rețelei unui contractant extern din Danemarca. Agenția ar trebui să întărească monitorizarea acestor societăți.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrările arată, în special, istoricul semnalărilor, data și ora la care au fost transmise datele, tipul de date utilizate pentru efectuarea de căutări, mențiunea cu privire la tipul de date transmise și denumirea autorității competente responsabile cu prelucrarea datelor.

2.  Înregistrările arată, în special, istoricul fiecărei semnalări, data și ora oricărei activități de prelucrare a datelor, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, datele prelucrate și atât denumirea autorității competente, cât și numele persoanei care efectuează căutarea și prelucrează datele.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care căutarea se efectuează cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al imaginilor faciale în conformitate cu articolele 22 și 28, înregistrările arată, în special, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la tipul de date transmise, denumirea autorității competente și numele persoanei responsabile cu prelucrarea datelor.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care căutarea se efectuează cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al imaginilor faciale în conformitate cu articolele 22 și 28, consemnările în registru arată tipul de date prelucrate în locul datelor efective.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Reglementările și formatul acestor consemnări într-un registru se stabilesc prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înregistrările se pot utiliza numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg cel mai devreme după un an și cel mai târziu după trei ani de la creare. Înregistrările care includ istoricul semnalărilor se șterg în termen de unu până la trei ani de la ștergerea semnalărilor.

4.  Înregistrările se pot utiliza numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg după doi ani de la creare. Înregistrările care includ istoricul semnalărilor se șterg în termen de doi ani de la ștergerea semnalărilor.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, efectuează periodic campanii de informare a publicului privind obiectivele SIS, datele stocate, autoritățile care au acces la SIS și drepturile persoanelor vizate. Statele membre, în cooperare cu propriile autorități naționale de supraveghere, elaborează și pun în aplicare politicile necesare de informare generală a cetățenilor lor cu privire la SIS.

La începutul aplicării prezentului regulament, Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, efectuează o campanie de informare a cetățenilor Uniunii și a resortisanților țărilor terțe, privind obiectivele SIS, datele stocate, autoritățile care au acces la SIS și drepturile persoanelor vizate. Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, repetă periodic aceste campanii, cel puțin o dată pe an. Statele membre, în cooperare cu propriile autorități naționale de supraveghere, elaborează și pun în aplicare politicile necesare de informare generală a cetățenilor și rezidenților lor cu privire la SIS. Statele membre se asigură că se pun la dispoziție fonduri suficiente pentru aceste politici de informare.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) sau dispozițiilor prezentului regulament care prevăd stocarea de date suplimentare, SIS conține doar categoriile de date care sunt furnizate de fiecare stat membru și care sunt necesare pentru scopurile prevăzute la articolul 24.

1.  Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) sau dispozițiilor prezentului regulament care prevăd stocarea de date suplimentare, SIS conține doar categoriile de date care sunt furnizate de fiecare stat membru și care sunt necesare pentru scopurile prevăzute la articolul 24 și la articolul 27.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile privind persoanele care fac obiectul unei semnalări conțin doar următoarele date:

2.  Informațiile privind persoanele care fac obiectul unei semnalări în scopul refuzării intrării și șederii conțin doar următoarele date:

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă;

(e)  orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă care nu este legată de categoriile speciale de date cu caracter personal definite la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679, cum ar fi etnia, religia, handicapul, sexul sau orientarea sexuală;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sexul;

(h)  genul;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  dacă persoana vizată este înarmată, este violentă, a evadat sau este implicată într-o activitate de tipul celor menționate la articolele 1, 2, 3 și 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului;

(j)  dacă persoana vizată este înarmată, este violentă, a evadat sau este implicată într-o activitate de tipul celor menționate la articolele 3-12 și 14 din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  conexiunea (conexiunile) cu alte semnalări emise în SIS în temeiul articolului 38;

(o)  conexiunea (conexiunile) cu alte semnalări emise în SIS în temeiul articolului 43;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera q – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  o condamnare anterioară, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (a);

–  o condamnare anterioară, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (a)(i) și (2b);

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera q – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  o amenințare gravă la adresa securității, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (b);

–  o amenințare gravă la adresa securității, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (a)(ii);

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera q – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  o interdicție de intrare, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (3) sau

-  o interdicție de intrare emisă în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (3); sau

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  tipul de infracțiune [pentru semnalările emise în temeiul articolului 24 alineatul (2) din prezentul regulament];

(r)  tipul de infracțiune [pentru semnalările emise în temeiul articolului 24 alineatul (1) din prezentul regulament];

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera x

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(x)  date dactiloscopice;

(x)  date dactiloscopice;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera ya (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ya)  datele menționate la literele (a) - (d), (f) - (g) și (i), dintr-unul sau mai multe documente de identificare valid(e) aflat(e) în posesia persoanei, altele decât documentele menționate la punctele (s) - (v), în măsura în care aceste date nu sunt disponibile în acest din urmă document.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Normele tehnice sunt similare celor aplicabile în cazul căutărilor în CS-SIS, în copiile naționale și în copiile tehnice, astfel cum se prevede la articolul 46. Acestea se bazează pe standarde comune stabilite și concepute prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Normele tehnice necesare pentru efectuarea de căutări în datele menționate la alineatul (2) se stabilesc și se precizează în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2). Aceste norme tehnice sunt similare în cazul căutărilor efectuate în CS-SIS, în copiile naționale și în copiile tehnice, astfel cum se menționează la articolul 36, și se bazează pe standarde comune stabilite și precizate prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Dispoziția este cuprinsă la alineatul (3).

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a aplica articolul 24 alineatul (2), statele membre trebuie să creeze în toate circumstanțele o astfel de semnalare privind resortisanții țărilor terțe dacă infracțiunea intră sub incidența articolelor 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului71.

eliminat

__________________

 

71 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

 

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Norme specifice privind introducerea fotografiilor, a imaginilor faciale și a datelor dactiloscopice

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 54a în ceea ce privește cerințele care trebuie îndeplinite pentru introducerea elementelor biometrice de identificare în SIS, în conformitate cu prezentul regulament. Aceste cerințe includ numărul amprentelor digitale care urmează a fi inserate, metoda de prelevare a acestora și standardul minim de calitate care trebuie să fie respectat de toate elementele biometrice de identificare.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O semnalare nu poate fi introdusă fără datele menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a), (g), (k), (m), (n) și (q). În cazul în care o semnalare se bazează pe o decizie luată în temeiul articolului 24 alineatul (2), se introduc, de asemenea, datele menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (r).

1.  O semnalare nu poate fi introdusă fără datele menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a), (b), (g), (h), (i), (k), (m), (n) și (q). În cazul în care o semnalare se bazează pe o decizie luată în temeiul articolului 24 alineatul (1), se introduc, de asemenea, datele menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (r).

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care sunt disponibile, se introduc, de asemenea, toate celelalte date menționate la articolul 20 alineatul (2).

2.  Fără a aduce atingere articolului 22, în cazul în care sunt disponibile și cu condiția îndeplinirii condițiilor de introducere a datelor, se introduc, de asemenea, celelalte date menționate la articolul 20 alineatul (2).

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Compatibilitatea semnalărilor

 

1.  Înainte de introducerea unei noi semnalări, statul membru verifică dacă persoana face deja obiectul unei semnalări în SIS.

 

2.  Un stat membru poate să introducă în SIS II numai o singură semnalare care vizează o persoană sau un obiect. Cu toate acestea, în cazul în care este necesar, alte state membre pot introduce noi semnalări cu privire la aceeași persoană, cu condiția ca ele să fie compatibile. Compatibilitatea semnalărilor este asigurată în conformitate cu alineatul (3).

 

3.  Normele privind compatibilitatea semnalărilor sunt stabilite în Manualul SIRENE menționat la articolul 8 alineatul (4). În cazul în care o persoană face deja obiectul unei semnalări în SIS, statul membru care dorește să introducă o nouă semnalare verifică dacă există incompatibilități între semnalări. În cazul în care nu există nicio incompatibilitate, statul membru poate introduce noua semnalare. În cazul în care semnalările sunt incompatibile, între birourile SIRENE implicate au loc consultări prin intermediul schimbului de informații suplimentare, pentru a se ajunge la un acord în conformitate cu ordinea priorităților semnalărilor prevăzută în manualul SIRENE. În cazul în care anumite interese naționale esențiale impun acest lucru, se pot face derogări de la ordinea priorităților semnalărilor, după o consultare între birourile SIRENE.

Justificare

Dispoziții prevăzute în actualul Manual SIRENE având o importanță prea mare pentru a nu fi incluse în regulament.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări în scopul refuzării intrării și a șederii se introduc în SIS pe baza unei semnalări naționale care este rezultatul unei decizii luate de autoritățile administrative sau judiciare competente în conformitate cu regulamentul de procedură prevăzut de dreptul național, pe baza unei evaluări individuale. Căile de atac împotriva acestor decizii se exercită în conformitate cu dreptul național.

1.  Statele membre, în urma adoptării unei decizii la nivel național, emit o semnalare în scopul refuzării intrării și a șederii numai în cazul în care sunt îndeplinite, în mod succesiv, următoarele condiții:

 

(a)  semnalarea este emisă numai în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

 

(i)  un resortisant al unei țări terțe a fost condamnat într-un stat membru pentru o infracțiune care se pedepsește cu privare de libertate de cel puțin trei ani;

 

(ii)  există motive serioase să se creadă că un resortisant al unei țări terțe a comis o infracțiune gravă sau o infracțiune de terorism sau există dovezi cu privire la faptul că resortisantul în cauză intenționează să comită o astfel de infracțiune pe teritoriul unui stat membru.

 

(b)  în acest caz, statul membru:

 

(i)  realizează o evaluare individuală pentru a stabili dacă prezența resortisantului țării terțe în cauză pe teritoriul unui stat membru constituie o amenințare la adresa ordinii publice, a securității publice sau a securității naționale;

 

(ii)  în cazul în care statul membru concluzionează că prezența resortisantului țării terțe în cauză constituie o astfel de amenințare, acesta adoptă o decizie administrativă sau judiciară.

 

Numai după ce condițiile susmenționate au fost îndeplinite, statul membru emite o semnalare în scopul refuzării intrării și a șederii.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se introduce o semnalare atunci când decizia menționată la alineatul (1) se bazează pe o amenințare la adresa ordinii publice sau a siguranței publice ori la adresa securității naționale pe care o poate constitui prezența resortisantului țării terțe în cauză pe teritoriul unui stat membru. Această situație apare în special în cazul:

eliminat

(a)  unui resortisant al unei țări terțe care a fost condamnat într-un stat membru pentru o infracțiune care se pedepsește cu privare de libertate de cel puțin un an;

 

(b)  unui resortisant al unei țări terțe despre care există motive întemeiate să se creadă că a comis o infracțiune gravă sau despre care există indicii clare că intenționează să comită o astfel de infracțiune pe teritoriul unui stat membru.

 

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Persoanele împotriva cărora se ia o decizie în temeiul alineatului (1) litera (b) punctul (ii) au dreptul la o cale de atac. Căile de atac sunt utilizate în conformitate cu dreptul național. Aceste căi de atac includ o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a fost condamnat într-un stat membru pentru o infracțiune la care se face referire în Directiva (UE) 2017/541 la o pedeapsă cu închisoarea sau o măsură privativă de libertate de cel puțin cinci ani, statele membre nu sunt obligate să efectueze o evaluare în temeiul alineatului (2) sau al articolul 21 înainte de emiterea unei decizii administrative sau judiciare referitoare la resortisantul în cauză. Statele membre emit o decizie numai în cazul în care acest demers nu constituie amenințare la adresa ordinii publice sau a securității naționale și în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se introduce o semnalare atunci când decizia menționată la alineatul (1) este o interdicție de intrare emisă în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE. Statul membru semnalant se asigură că semnalarea produce efecte în SIS la punctul de returnare a resortisantului țării terțe în cauză. Confirmarea returnării se comunică statului membru semnalant în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [Regulamentul privind returnarea].

3.  Se introduce o semnalare atunci când decizia menționată la alineatul (1) litera (b) punctul (ii) al prezentului articol este o interdicție de intrare emisă în conformitate cu proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE. Statul membru semnalant se asigură că semnalarea produce efecte în SIS atunci când resortisantul țării terțe în cauză părăsește teritoriul statelor membre. Confirmarea returnării se comunică statului membru semnalant în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [Regulamentul privind returnarea].

Justificare

Se urmărește clarificarea textului.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru are în vedere să acorde un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii introduse de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru semnalant și ține seama de interesele respectivului stat membru. Statul membru semnalant transmite un răspuns clar în termen de șapte zile. Dacă statul membru care are în vedere să acorde un permis sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere decide să acorde respectivul permis sau respectiva autorizație, semnalarea privind refuzul intrării și al șederii trebuie ștearsă.

1.  Înainte ca un stat membru să decidă în mod oficial să acorde un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii introduse de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru semnalant și ține seama de interesele respectivului stat membru. Statul membru semnalant transmite un răspuns clar în termen de șapte zile. Statului membru care efectuează consultarea îi revine responsabilitatea de a adopta decizia finală privind acordarea unui permis de ședere sau a unei alte autorizații care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe. Dacă se acordă un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere, semnalarea privind refuzul intrării și al șederii trebuie ștearsă fără întârziere.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru are în vedere să introducă o semnalare privind refuzul intrării și al șederii având ca obiect un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei alte autorizații care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a eliberat permisul și ține seama de interesele respectivului stat membru. Statul membru care a eliberat permisul transmite un răspuns clar în termen de șapte zile. Dacă statul membru care a eliberat permisul decide să îl mențină, nu se introduce semnalarea privind refuzul intrării și al șederii.

2.  Înainte ca un stat membru să adopte decizia de a introduce o semnalare privind refuzul intrării și al șederii având ca obiect un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei alte autorizații care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a eliberat permisul și ține seama de opinia respectivului stat membru. Statul membru care a eliberat permisul transmite un răspuns clar în termen de șapte zile. Dacă statul membru care a eliberat permisul decide să îl mențină, nu se introduce semnalarea privind refuzul intrării și al șederii.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Statul membru responsabil cu introducerea, actualizarea și ștergerea acestor semnalări în numele tuturor statelor membre este desemnat la momentul adoptării măsurii relevante luate în conformitate cu articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Procedura de desemnare a statului membru responsabil se stabilește și se precizează prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 55 alineatul (2).

2.   Statul membru responsabil cu introducerea, actualizarea și ștergerea acestor semnalări în numele tuturor statelor membre este desemnat la momentul adoptării măsurii relevante luate în conformitate cu articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Justificare

Întrucât în actul de bază nu se prevede niciun element al procedurii, o măsură de stabilire a procedurii mai degrabă completează actul decât asigură condiții uniforme de punere în aplicare. Prin urmare, este necesar un act delegat, nu un act de punere în aplicare.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 54a în ceea ce privește procedura de desemnare a statului membru responsabil menționat la alineatul (2) al prezentului articol.

Justificare

Întrucât în actul de bază nu se prevede niciun element al procedurii, o măsură de stabilire a procedurii mai degrabă completează actul decât asigură condiții uniforme de punere în aplicare. Prin urmare, este necesar un act delegat, nu un act de punere în aplicare.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 27a

 

Acțiuni care trebuie întreprinse în ceea ce privește semnalările

 

1.  În cazul obținerii unui rezultat pozitiv referitor la un resortisant al unei țări terțe pentru care a fost introdusă o semnalare în conformitate cu articolele 24 și 27, autoritatea competentă:

 

(a)  refuză intrarea respectivului resortisant al unei țări terțe în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399, fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/399;

 

(b)  refuză eliberarea unei vize, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, fără a aduce atingere articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;

 

[(c)  refuză autorizația de călătorie în conformitate cu articolul 31 din Regulament [Regulamentul de instituire a ETIAS], fără a aduce atingere articolului 38 din respectivul regulament.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Norme specifice privind verificarea sau efectuarea de căutări cu ajutorul fotografiilor, al imaginilor faciale și al datelor dactiloscopice

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fotografiile, imaginile faciale și datele dactiloscopice se extrag din SIS pentru a verifica identitatea unei persoane care a fost localizată în urma unei căutări alfanumerice efectuate în SIS.

1.  În cazul în care semnalarea în SIS conține fotografii, imagini faciale și date dactiloscopice, aceste date se extrag din SIS pentru a confirma identitatea unei persoane care a fost găsită în urma unei căutări alfanumerice efectuate în SIS.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Înainte de introducerea unei noi semnalări, poate fi efectuată o căutare după amprentele digitale pentru a verifica dacă persoana este deja înregistrată în SIS sub o altă identitate.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Datele dactiloscopice se pot utiliza, de asemenea, pentru identificarea unei persoane. Datele dactiloscopice stocate în SIS se utilizează în scopul identificării dacă identitatea persoanei nu poate fi stabilită prin alte mijloace.

2.  Datele dactiloscopice se pot utiliza, de asemenea, pentru identificarea unei persoane. Datele dactiloscopice stocate în SIS sunt folosite numai în scopul identificării dacă identitatea persoanei nu poate fi stabilită prin date alfanumerice. În acest scop, sistemul SIS central cuprinde un sistem automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS).

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pun la dispoziția utilizatorilor finali un sistem automat de identificare a amprentelor digitale, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Statele membre iau toate măsurile necesare în acest scop și, dacă este cazul, realizează ajustări ale sistemelor lor N.SIS.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În datele dactiloscopice stocate în SIS în legătură cu semnalări emise în temeiul articolului 24 se pot efectua, de asemenea, căutări cu ajutorul unor seturi complete sau incomplete de amprente digitale sau de amprente palmare descoperite la locurile unor infracțiuni în curs de investigare și în cazul în care se poate stabili cu un grad ridicat de probabilitate că acestea aparțin autorului infracțiunii, cu condiția ca autoritățile competente să nu fie în măsură să stabilească identitatea persoanei în cauză prin utilizarea niciunei alte baze de date naționale, europene sau internaționale.

3.  În datele dactiloscopice stocate în SIS în legătură cu semnalări emise în temeiul articolelor 24 și 27 se pot efectua, de asemenea, căutări cu ajutorul unor seturi complete sau incomplete de amprente digitale sau de amprente palmare descoperite la locurile infracțiunilor de terorism sau al altor infracțiuni grave în curs de investigare și în cazul în care se poate stabili cu un grad ridicat de probabilitate că acestea aparțin autorului infracțiunii de terorism sau al altor infracțiuni grave, cu condiția ca autoritățile competente să nu fie în măsură să stabilească identitatea persoanei în cauză prin utilizarea niciunei alte baze de date naționale, europene sau internaționale.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Când identificarea finală, în conformitate cu prezentul articol, arată că rezultatul comparării primite de la sistemul central SIS nu corespunde cu datele dactiloscopice transmise spre comparare, statele membre șterg imediat rezultatul comparării și comunică acest lucru agenției cât mai curând posibil, în termen de maximum trei zile lucrătoare.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  De îndată ce acest lucru devine posibil din punct de vedere tehnic, asigurând totodată un nivel ridicat de fiabilitate a identificării, se pot utiliza fotografii și imagini faciale pentru identificarea unei persoane. Identificarea pe baza fotografiilor sau a imaginilor faciale se utilizează doar în contextul punctelor obișnuite de trecere a frontierei în cazul în care se utilizează sistemele de control self-service și sistemele de control automat la frontieră.

4.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 54a pentru a stabili utilizarea fotografiilor și a imaginilor faciale în scopul identificării persoanelor și standardele tehnice în acest sens, inclusiv pentru căutarea, precum și pentru identificarea și confirmarea identității. De îndată ce acest lucru devine posibil din punct de vedere tehnic, asigurând un nivel ridicat de fiabilitate a identificării, Comisia adoptă respectivul act delegat și se pot utiliza fotografii și imagini faciale pentru identificarea unei persoane. Identificarea pe baza fotografiilor sau a imaginilor faciale se utilizează doar în contextul punctelor obișnuite de trecere a frontierei în cazul în care se utilizează sistemele de control self-service și sistemele de control automat la frontieră.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  alte activități de asigurare a respectării legii efectuate pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor pe teritoriul statului membru în cauză;

(c)  prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave pe teritoriul statului membru în cauză și cărora li se aplică Directiva (UE) 2016/680;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  controalele de securitate în contextul procedurilor legate de cererile de protecție internațională, în măsura în care aceste autorități nu constituie „autorități decizionale”, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (f) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, și, după caz, acordarea de consiliere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 377/20041b;

 

____________

 

1a Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul articolului 24 alineatele (2) și (3) și al articolului 27, dreptul de acces la datele introduse în SIS și dreptul de a efectua căutări în mod direct în aceste date pot fi exercitate și de către autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în cadrul acțiunilor penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, astfel cum se prevede în legislația națională, precum și de către autoritățile lor coordonatoare.

2.  În sensul articolului 24 alineatele (1) și (3) și al articolului 27, dreptul de acces la datele introduse în SIS și dreptul de a efectua căutări în mod direct în aceste date pot fi exercitate și de către autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în cadrul acțiunilor penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, astfel cum se prevede în legislația națională, precum și de către autoritățile lor coordonatoare.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dreptul de acces la datele privind documente referitoare la persoane, introduse în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) literele (j) și (k) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală], și dreptul de a efectua căutări în aceste date pot fi exercitate, de asemenea, de către autoritățile menționate la alineatul (1) litera (d). Accesul acestor autorități la date este reglementat de dreptul fiecărui stat membru.

3.  Dreptul de acces la datele privind documente referitoare la persoane, introduse în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) literele (j) și (k) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală], și dreptul de a efectua căutări în aceste date pot fi exercitate, de asemenea, de către autoritățile menționate la alineatul (1) litera (d). Accesul acestor autorități la date se realizează în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) are, în limitele mandatului său, dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în SIS.

1.  Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) are, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea mandatului său, dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în SIS.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când o căutare efectuată de Europol indică existența unei semnalări în SIS, Europol informează statul membru semnalant prin intermediul canalelor definite de Regulamentul (UE) 2016/794.

2.  Atunci când o căutare efectuată de Europol indică existența unei semnalări în SIS, Europol informează fără întârziere statul membru semnalant, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, cu ajutorul infrastructurii de comunicare și în conformitate cu dispozițiile prevăzute de manualul SIRENE. Până când Europol va putea utiliza funcțiile prevăzute în vederea schimbului de informații suplimentare, acesta informează statul membru semnalant prin intermediul canalelor definite de Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea informațiilor obținute în urma efectuării unei căutări în SIS este condiționată de acordul statului membru în cauză. Dacă statul membru autorizează utilizarea informațiilor respective, prelucrarea acestora de către Europol intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/794. Europol poate comunica aceste informații țărilor terțe și organismelor terțe numai cu acordul statului membru în cauză.

3.  Utilizarea informațiilor obținute în urma efectuării unei căutări în SIS este condiționată de acordul statului membru semnalant. Dacă statul membru autorizează utilizarea informațiilor respective, prelucrarea acestora de către Europol intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/794. Europol poate comunica aceste informații țărilor terțe și organismelor terțe numai cu acordul statului membru semnalant și cu respectarea deplină a dreptului Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Europol poate solicita informații suplimentare din partea statelor membre în cauză, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/794.

4.  Europol poate solicita informații suplimentare din partea statelor membre semnalante, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/794.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  limitează accesul la datele introduse în SIS la personalul său autorizat în mod expres în acest sens;

(b)  limitează accesul la datele introduse în SIS la personalul său autorizat în mod expres în acest sens și care are nevoie de acces la date pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  adoptă și aplică măsurile prevăzute la articolele 10 și 11;

(c)  adoptă și aplică măsurile prevăzute la articolele 10, 11, 13 și 14;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Orice copii, astfel cum se menționează la alineatul (6), care conduc la baze de date offline se pot păstra maximum 48 de ore. Această perioadă se poate prelungi în caz de urgență până la încetarea urgenței. Europol raportează Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice astfel de prelungiri.

7.  Orice copii, astfel cum se menționează la alineatul (6), care conduc la baze de date offline se pot păstra maximum 48 de ore. În cazul în care Europol creează o bază de date offline cu date din SIS, acesta raportează existența unei astfel de baze de date Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Justificare

Textul Comisiei prevede un drept nejustificat pentru Europol de a păstra o bază de date offline a datelor din SIS atât timp cât susține că există o situație de urgență. Cu toate acestea, având în vedere că Europol are acces la SIS, nu este deloc necesar ca Europol să păstreze datele într-o bază de date offline mai mult decât perioada inițială de 48 de ore, creând riscuri inutile. Prin urmare, Europol ar trebui să fie obligată să informeze AEPD ori de câte ori creează o astfel de bază de date offline.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Europol poate primi și prelucra informații suplimentare privind semnalările SIS corespunzătoare, cu condiția ca normele de prelucrare a datelor menționate la alineatele (2)-(7) să fie aplicate în mod adecvat.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității datelor, Europol păstrează înregistrările fiecărei accesări a SIS și ale fiecărei căutări efectuate în SIS. Aceste înregistrări și documentații nu se consideră a constitui o descărcare sau o copiere ilegală a niciunei părți din SIS.

9.  În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității datelor, Europol păstrează înregistrările fiecărei accesări a SIS și ale fiecărei căutări efectuate în SIS. Înregistrările arată în special data și ora activității de prelucrare a datelor, tipul de date prelucrate și numele persoanei responsabile de prelucrarea datelor. Aceste înregistrări și documentații nu se consideră a constitui o descărcare sau o copiere ilegală a niciunei părți din SIS. Conținutul, perioada de păstrare, normele și formatele acestor înregistrări sunt definite în conformitate cu articolul 12.

Justificare

Dispoziția ar trebui aliniată la responsabilitățile de înregistrare ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute la articolul 12.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Europol este informat imediat de către statele membre cu privire la orice semnalări create în temeiul articolului 24 și cu privire la indiciile privind semnalările respective, în cazul în care o persoană este căutată de către un stat membru în legătură cu o infracțiune prevăzută în Directiva (UE) 2017/541.

Justificare

Dispoziția ar trebui aliniată la responsabilitățile de înregistrare ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute la articolul 12.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare, precum și ai echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației au dreptul, în limitele mandatului lor, de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în SIS.

1.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, precum și ai echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației au dreptul, în limitele mandatului lor, de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în SIS, în conformitate cu prezentul regulament. Aceștia beneficiază de acest drept doar în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin și în măsura impusă de planul operațional pentru o anumită operațiune.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare, precum și ai echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației au acces și efectuează căutări în datele introduse în SIS în conformitate cu alineatul (1) prin intermediul interfeței tehnice înființate și întreținute de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (2).

2.  Membrii echipelor definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, precum și ai echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației au acces și efectuează căutări în datele introduse în SIS în conformitate cu alineatul (1) prin intermediul interfeței tehnice înființate și întreținute de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (2).

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o căutare efectuată de un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sau de un membru al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației indică existența unei semnalări în SIS, statul membru semnalant este informat cu privire la aceasta. În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor pot acționa ca răspuns la o semnalare în SIS numai dacă primesc instrucțiuni de la polițiștii de frontieră sau de la membrii personalului implicați în sarcini legate de returnare ai statului membru gazdă și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.

3.  În cazul în care o căutare efectuată de un membru al echipelor definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624 sau de un membru al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației indică existența unei semnalări în SIS, statul membru semnalant este informat imediat cu privire la aceasta. În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor pot acționa ca răspuns la o semnalare în SIS numai dacă primesc instrucțiuni de la polițiștii de frontieră sau de la membrii personalului implicați în sarcini legate de returnare ai statului membru gazdă și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sau de un membru al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 12 și fiecare utilizare de către membrul respectiv a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.

4.  În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării unei securități și integrități adecvate a datelor, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă păstrează înregistrările fiecărei accesări a datelor din SIS și ale fiecărei căutări în SIS efectuate de un membru al echipelor definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624 sau de un membru al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Înregistrările arată în special data și ora activității de prelucrare a datelor, tipul de date utilizate pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la tipul de date prelucrate și numele persoanei responsabile cu prelucrarea datelor. Aceste înregistrări și documentații nu se consideră a constitui o descărcare sau o copiere ilegală a niciunei părți din SIS. Conținutul, perioada de păstrare, normele și formatele acestor înregistrări sunt definite în conformitate cu articolul 12.

Justificare

Dispozițiile relevante trebuie să fie aceleași ca în cazul Europol.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Accesul la datele introduse în SIS se limitează la un singur membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sau al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației și nu se extinde la niciun alt membru al echipei.

5.  Accesul la datele introduse în SIS se limitează la un singur membru al echipelor definite la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624 sau al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, cu condiția ca persoana în cauză să fi beneficiat de formarea necesară. Accesul nu se extinde la niciun alt membru al echipei.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Se adoptă și se aplică măsuri de asigurare a securității și a confidențialității, astfel cum se prevede la articolele 10 și 11.

6.  Se adoptă și se aplică măsuri de asigurare a securității și a confidențialității, astfel cum se prevede la articolele 10, 11, 13 și 14.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în SIS, în conformitate cu articolele 24 și 27, în scopul de a analiza amenințările susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe.

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are acces la datele statistice conținute în registrul central menționat la articolul 54 alineatul (6), în scopul de a realiza analize de risc și evaluări ale vulnerabilităților, în conformitate cu articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624.

Justificare

În afara implicării sale în operațiuni pentru care articolul 31 îi asigură accesul la sistem, Frontex nu are nevoie de acces la datele cu caracter personal înregistrate în semnalările din SIS. Datele statistice agregate sunt suficiente pentru ca Frontex să își poată îndeplini mandatul.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul articolului 31 alineatul (2) și al prezentului articol alineatul (1), Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă creează și întreține o interfață tehnică care permite conectarea directă la SIS central.

2.  În sensul articolului 31 alineatul (2), Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă creează și întreține o interfață tehnică care permite conectarea directă la SIS central.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o căutare efectuată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă indică existența unei semnalări în SIS, aceasta informează statul membru semnalant.

eliminat

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are dreptul de a accesa și de a verifica datele introduse în SIS, în conformitate cu articolele 24 și 27, în scopul de a-și îndeplini sarcinile care i-au fost atribuite de Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

[4.  Personalul autorizat în mod corespunzător al unității centrale a ETIAS instituite în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are dreptul de a accesa și de a verifica datele introduse în SIS, în conformitate cu articolele 24 și 27, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini orice sarcini care i-au fost atribuite de Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

Justificare

Ar trebui să se precizeze că accesul la SIS legat de ETIAS nu se acordă agenției în ansamblu, ci doar unității centrale a ETIAS.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care o verificare efectuată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în sensul alineatului (2) indică existența unei semnalări în SIS, se aplică procedura prevăzută la articolul 22 din Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

eliminat

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 12 și fiecare utilizare de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.

eliminat

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Cu excepția cazurilor în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor în scopul aplicării Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), nicio parte a SIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din SIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a SIS nu se descarcă. Înregistrarea accesului și a căutărilor nu se consideră a constitui o descărcare ilegală sau o copiere ilegală a datelor din SIS.

8.  Nicio parte a SIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din SIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a SIS nu se descarcă. Înregistrarea accesului și a căutărilor nu se consideră a constitui o descărcare ilegală sau o copiere ilegală a datelor din SIS.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Se adoptă și se aplică măsuri de asigurare a securității și a confidențialității, astfel cum se prevede la articolele 10 și 11.

9.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă adoptă și aplică măsuri de asigurare a securității și a confidențialității, astfel cum se prevede la articolele 10, 11, 13 și 14.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada de păstrare a semnalărilor

Perioada de revizuire a semnalărilor

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Semnalările introduse în SIS în temeiul prezentului regulament se păstrează numai pe durata perioadei necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost introduse.

1.  Semnalările introduse în SIS în temeiul prezentului regulament nu se păstrează mai mult de perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost introduse.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru care emite o semnalare reexaminează, în termen de cinci ani de la introducerea acesteia în SIS, nevoia de a o păstra.

2.  Un stat membru care emite o semnalare reexaminează, în termen de trei ani de la introducerea acesteia în SIS, nevoia de a o păstra.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazurile în care devine clar pentru personalul biroului SIRENE, care este responsabil de coordonarea și verificarea calității datelor, că o semnalare privind o persoană și-a atins scopul și ar trebui să fie ștearsă din SIS, personalul notifică acest lucru autorității care a creat semnalarea. Autoritatea are la dispoziție 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării pentru a indica faptul că semnalarea a fost ștearsă sau va fi ștearsă ori pentru a motiva păstrarea semnalării. Dacă perioada de 30 de zile expiră fără un astfel de răspuns, semnalarea trebuie ștearsă de personalul biroului SIRENE. Birourile SIRENE raportează autorității lor naționale de supraveghere orice probleme recurente în acest domeniu.

4.  De îndată ce devine clar pentru personalul biroului SIRENE, care este responsabil de coordonarea și verificarea calității datelor, că o semnalare privind o persoană și-a atins scopul și ar trebui să fie ștearsă din SIS, personalul notifică imediat acest lucru autorității care a creat semnalarea. Autoritatea are la dispoziție șapte zile calendaristice de la data primirii notificării respective pentru a indica faptul că semnalarea a fost ștearsă sau va fi ștearsă ori pentru a motiva păstrarea semnalării. Dacă perioada de șapte zile expiră fără un astfel de răspuns, semnalarea trebuie ștearsă de personalul biroului SIRENE. Birourile SIRENE raportează autorității lor naționale de supraveghere orice probleme recurente în acest domeniu.

Justificare

Dat fiind că unul dintre obiectivele revizuirii este de a elimina semnalările redundante din SIS, birourile SIRENE ar trebui să acționeze de îndată ce iau cunoștință de faptul că o semnalare ar trebui ștearsă. Autoritatea relevantă nu ar trebui să aibă nevoie de o lună pentru a decide dacă o semnalare poate fi ștearsă, în special deoarece Biroul SIRENE a făcut deja o astfel de evaluare. O perioadă de șapte zile este mai mult decât suficientă pentru a decide dacă să se păstreze semnalarea.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În perioada de reexaminare, în urma unei evaluări individuale cuprinzătoare care se înregistrează, statul membru care a emis semnalarea poate decide să mențină semnalarea mai mult timp, dacă acest lucru se dovedește necesar pentru scopul în care a fost emisă. În acest caz, alineatul (2) se aplică, de asemenea, prelungirii termenului de păstrare. Orice prelungire a termenului de păstrare a unei semnalări se comunică CS-SIS.

5.  În perioada de reexaminare, în urma unei evaluări individuale cuprinzătoare care se înregistrează, statul membru care a emis semnalarea poate decide să mențină semnalarea mai mult timp, dacă acest lucru se dovedește necesar și proporțional în raport cu scopul în care a fost emisă. În acest caz, alineatul (2) se aplică, de asemenea, prelungirii termenului de păstrare. Orice prelungire a termenului de păstrare a unei semnalări se comunică CS-SIS.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre întocmesc statistici privind numărul semnalărilor a căror perioadă de păstrare a fost prelungită în conformitate cu alineatul (5).

7.  Statele membre întocmesc statistici privind numărul semnalărilor a căror perioadă de păstrare a fost prelungită în conformitate cu alineatul (5) și le transmit autorităților de supraveghere menționate la articolul 50.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Semnalările privind refuzul intrării și al șederii în temeiul articolului 24 trebuie șterse atunci când decizia care a stat la baza acestora a fost retrasă de autoritatea competentă, dacă este cazul în urma procedurii de consultare menționate la articolul 26.

1.  Semnalările privind refuzul intrării și al șederii în temeiul articolului 24 trebuie șterse de îndată ce decizia care a stat la baza acestora a fost retrasă de autoritatea competentă, dacă este cazul în urma procedurii de consultare menționate la articolul 26 sau după expirarea semnalării în conformitate cu articolul 34.

Justificare

În ceea ce privește fișierul de cooperare polițienească și judiciară, există o dispoziție privind perioadele de păstrare a semnalărilor care prevede expirarea automată a unei semnalări în cazul în care un stat membru decide să nu extindă semnalarea. În mod clar, expirarea unei semnalări ar trebui să conducă la ștergerea respectivei semnalări.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei măsuri restrictive, astfel cum se menționează la articolul 27, trebuie șterse atunci când măsura de punere în aplicare a interdicției de călătorie a încetat sau a fost suspendată ori anulată.

2.  Semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei măsuri restrictive, astfel cum se menționează la articolul 27, trebuie șterse de îndată ce măsura de punere în aplicare a interdicției de călătorie a încetat sau a fost suspendată ori anulată sau după expirarea semnalării în conformitate cu articolul 34.

Justificare

În ceea ce privește fișierul de cooperare polițienească și judiciară, există o dispoziție privind perioadele de păstrare a semnalărilor care prevede expirarea automată a unei semnalări în cazul în care un stat membru decide să nu extindă semnalarea. În mod clar, expirarea unei semnalări ar trebui să conducă la ștergerea respectivei semnalări.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În plus față de alineatele (1) și (3) de la prezentul articol, semnalările trebuie, de asemenea, să fie șterse în cazul în care este necesar în urma verificării compatibilității prevăzută la articolul 23a.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot prelucra datele menționate la articolul 20 în scopul refuzării intrării și a șederii pe teritoriile lor.

1.  Statele membre pot prelucra datele menționate la articolul 20 numai în scopul refuzării intrării și a șederii pe teritoriile lor.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Copiile tehnice, astfel cum se menționează la alineatul (2), care conduc la baze de date offline se pot păstra maximum 48 de ore. Această perioadă se poate prelungi în caz de urgență până la încetarea urgenței.

Copiile tehnice, astfel cum se menționează la alineatul (2), care conduc la baze de date offline se pot păstra maximum 48 de ore.

Justificare

În conformitate cu alte amendamente depuse, crearea de baze de date offline conduce la un risc clar de securitate suplimentar privind datele din SIS. Nu există nicio justificare pentru a permite existența unor astfel de baze de date pe o perioadă nelimitată pe baza unei situații de urgență declarate.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre țin un inventar actualizat al acestor copii, îl pun la dispoziția autorității lor naționale de supraveghere și se asigură că dispozițiile prezentului regulament, în special cele ale articolului 10, se aplică în cazul acestor copii.

Statele membre țin un inventar actualizat al acestor copii, îl pun la dispoziția autorității lor naționale de supraveghere și la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor și se asigură că dispozițiile prezentului regulament, în special cele ale articolului 10, se aplică în cazul acestor copii.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Orice utilizare a datelor care contravine alineatelor (1)-(6) se consideră a fi utilizare abuzivă în temeiul dreptului național al fiecărui stat membru.

7.  Orice utilizare a datelor care contravine alineatelor (1)-(6) se consideră a fi utilizare abuzivă în temeiul dreptului național al fiecărui stat membru și sub rezerva sancțiunilor prevăzute la articolul 53a din prezentul regulament.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Fiecare stat membru trimite agenției o listă a autorităților sale competente care sunt autorizate să efectueze în mod direct căutări în datele din SIS în temeiul prezentului regulament, precum și orice modificări aduse acestei liste. Lista specifică, pentru fiecare autoritate, datele în care aceasta poate efectua căutări și în ce scopuri. Agenția asigură publicarea anuală a listei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.  Fiecare stat membru trimite agenției o listă a autorităților sale competente care sunt autorizate să efectueze în mod direct căutări în datele din SIS în temeiul prezentului regulament, precum și orice modificări aduse acestei liste. Lista specifică, pentru fiecare autoritate, datele în care aceasta poate efectua căutări și în ce scopuri. Agenția asigură publicarea anuală a listei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia menține un site web public cu aceste informații. Comisia asigură actualizarea permanentă a site-ului web în cauză.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații în cazul neexecutării semnalării

Procedura în cazul neexecutării semnalării

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă o acțiune solicitată nu poate fi întreprinsă, statul membru solicitat informează imediat statul membru care a emis semnalarea.

Dacă o acțiune solicitată nu poate fi întreprinsă, se aplică următoarea procedură:

 

(a)  statul membru solicitat informează imediat statul membru semnalant, prin intermediul biroului său SIRENE, precizând motivele pentru care acțiunea nu poate fi întreprinsă, în conformitate cu Manualul SIRENE;

 

(b)  statele membre în cauză pot conveni asupra acțiunii care trebuie întreprinsă, în conformitate cu instrumentele juridice privind SIS II și cu dreptul lor național;

 

(c)  în cazul în care acțiunile solicitate nu pot fi întreprinse cu privire la persoanele implicate în desfășurarea unei activități menționate în Directiva (UE) 2017/541, statul membru solicitat informează imediat Europol.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care un stat membru semnalant deține date suplimentare sau modificate relevante, astfel cum sunt enumerate la articolul 20 alineatul (2), acesta completează sau corectează imediat semnalarea în cauză.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În cazul în care un alt stat membru deține date alfanumerice suplimentare sau modificate relevante, astfel cum sunt enumerate la articolul 20 alineatul (2), statul membru respectiv le transmite imediat statului membru semnalant pentru a-i permite acestuia din urmă să completeze semnalarea.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un stat membru, altul decât cel care a emis semnalarea, are probe care sugerează că un element al datelor conține erori de fapt sau a fost stocat ilegal, respectivul stat membru aduce acest fapt la cunoștința statului membru semnalant, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, cât mai curând posibil și în maximum 10 zile de la data la care a identificat probele respective. Statul membru semnalant verifică respectiva comunicare și, dacă este necesar, corectează sau șterge imediat elementul în cauză.

3.  În cazul în care un stat membru, altul decât cel care a emis semnalarea, are probe care sugerează că un element al datelor conține erori de fapt sau a fost stocat ilegal, respectivul stat membru aduce acest fapt la cunoștința statului membru semnalant, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, cât mai curând posibil și în maximum două zile lucrătoare de la data la care a identificat probele respective. Statul membru semnalant verifică respectiva comunicare și, dacă este necesar, corectează sau șterge elementul în cauză în termen de șapte zile lucrătoare de la notificare.

Justificare

Corectarea erorilor în SIS ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toți. În cazul în care un stat membru constată o eroare într-o semnalare introdusă de un alt stat membru, acesta nu ar trebui să aștepte zece zile înainte de a informa statul membru semnalant cu privire la eroarea respectivă. Acest lucru trebuie făcut imediat și cel târziu în termen de 48 de ore. În același spirit, odată informat despre posibila eroare, statul membru semnalant ar trebui să aibă la dispoziție șapte zile pentru a rectifica eroarea sau pentru a explica de ce nu există nicio eroare. Acest lucru este în conformitate cu amendamentul propus la articolul 34 alineatul (4) privind acțiunile de ștergere a semnalărilor după informarea din partea birourilor SIRENE că acestea sunt redundante.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord în termen de două luni de la data identificării inițiale a probelor, astfel cum se descrie la alineatul (3), statul membru care nu a emis semnalarea sesizează autoritățile naționale de supraveghere competente în scopul luării unei decizii.

4.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord în termen de două luni de la data identificării inițiale a probelor, astfel cum se descrie la alineatul (3), statul membru care nu a emis semnalarea sesizează autoritățile naționale de supraveghere competente și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în scopul luării unei decizii, în conformitate cu cooperarea prevăzută la articolul 52.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre fac schimb de informații suplimentare în cazul în care o persoană depune o plângere în care susține că nu este persoana vizată de o semnalare. În cazul în care rezultatul verificării arată că, de fapt, este vorba de două persoane diferite, reclamantul este informat cu privire la măsurile prevăzute la articolul 42.

5.  Statele membre fac schimb de informații suplimentare în cazul în care o persoană depune o plângere în care susține că nu este persoana vizată de o semnalare. În cazul în care rezultatul verificării arată că, de fapt, este vorba de două persoane diferite, reclamantul este informat cu privire la măsurile prevăzute la articolul 42 și la dreptul său la compensații, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1).

Justificare

În cazul în care o persoană este identificată în mod eronat în SIS, aceasta ar trebui să aibă dreptul la compensații, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1). Aceasta ar trebui să fie informată cu privire la acest lucru odată ce devine clar că a existat o identificare eronată.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care o persoană face deja obiectul unei semnalări în SIS, statul membru care introduce o nouă semnalare ajunge la un acord cu privire la introducerea semnalării cu statul membru care a introdus prima semnalare. Se ajunge la acord pe baza schimbului de informații suplimentare.

eliminat

Justificare

Dispoziție prevăzută deja și explicată mai bine la articolul 23b privind „compatibilitatea semnalărilor”.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității SIS și poate cauza daune sau pierderi datelor din SIS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

1.  Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității SIS și poate cauza daune sau pierderi datelor din SIS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre notifică incidentele de securitate Comisiei, agenției și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Agenția notifică incidentele de securitate Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

3.  Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre notifică imediat incidentele de securitate Comisiei, agenției, autorității naționale de supraveghere și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În cazul unui incident de securitate produs în SIS central, agenția notifică imediat respectivul incident Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate să aibă un impact asupra funcționării SIS într-un stat membru sau în cadrul agenției sau asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor introduse sau trimise de alte state membre se pun la dispoziția statelor membre și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de agenție.

4.  Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate să aibă un impact asupra funcționării SIS într-un stat membru sau în cadrul agenției sau asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor introduse sau trimise de alte state membre se pun imediat la dispoziția statelor membre și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de agenție.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  În cazul unei încălcări a securității datelor, persoanele vizate sunt informate în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 sau cu articolul 31 din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d.  În cazul în care un incident de securitate este cauzat de utilizarea abuzivă a datelor, statele membre, Europol, Eurojust și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că sunt impuse sancțiuni sau măsuri disciplinare, în conformitate cu articolul 53a.

Justificare

În cazul în care un incident de securitate este cauzat de o persoană care are acces la SIS și care utilizează datele în mod abuziv, trebuie aplicate sancțiuni împotriva acelei persoane.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 41 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  biroul SIRENE contactează autoritatea solicitantă pentru a clarifica dacă semnalarea se referă sau nu la aceeași persoană;

(a)  biroul SIRENE contactează imediat autoritatea solicitantă pentru a clarifica dacă semnalarea se referă sau nu la aceeași persoană;

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 41 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care verificarea încrucișată arată că persoana care face obiectul noii semnalări este într-adevăr persoana deja înregistrată în SIS, biroul SIRENE aplică procedura privind introducerea de semnalări multiple, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (6). În cazul în care rezultatul verificării arată că, de fapt, sunt două persoane diferite, biroul SIRENE aprobă cererea de introducere a celei de a doua semnalări, adăugând elementele necesare pentru a se evita orice identificare eronată.

(b)  în cazul în care verificarea încrucișată arată că persoana care face obiectul noii semnalări este într-adevăr persoana deja înregistrată în SIS, biroul SIRENE aplică procedura privind introducerea de semnalări multiple, astfel cum se menționează la articolul 23a. În cazul în care rezultatul verificării arată că, de fapt, sunt două persoane diferite, biroul SIRENE aprobă cererea de introducere a celei de a doua semnalări, adăugând elementele necesare pentru a se evita orice identificare eronată.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care pot apărea confuzii între o persoană care face, de fapt, obiectul unei semnalări și o persoană a cărei identitate a fost uzurpată, pentru a se evita consecințele negative ale identificării eronate, statul membru semnalant adaugă în semnalare, sub rezerva acordului explicit al respectivei persoane, date care o privesc.

1.  În cazul în care pot apărea confuzii între o persoană care face, de fapt, obiectul unei semnalări și o persoană a cărei identitate a fost uzurpată, pentru a se evita consecințele negative ale identificării eronate, statul membru semnalant adaugă în semnalare, sub rezerva acordului explicit al respectivei persoane, date care o privesc. Orice persoană a cărei identitate a fost uzurpată are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea informațiilor.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În sensul prezentului articol, se pot introduce și prelucra ulterior în SIS doar următoarele date cu caracter personal:

3.  În sensul prezentului articol și sub rezerva consimțământului explicit al persoanei a cărei identitate a fost uzurpată, pentru fiecare categorie de date, se pot introduce și prelucra ulterior în SIS doar următoarele date cu caracter personal:

Justificare

Este important să se reamintească faptul că datele cu caracter personal menționate pot fi introduse în SIS numai după obținerea acordului explicit al persoanei a cărei identitate a fost uzurpată.

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sexul;

(h)  genul;

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Datele menționate la alineatul (3) trebuie șterse în același timp cu semnalarea corespunzătoare sau mai devreme, dacă respectiva persoană solicită acest lucru.

5.  Datele menționate la alineatul (3) trebuie șterse de îndată ce acest lucru este solicitat de către persoana a cărei identitate a fost uzurpată sau în același timp cu ștergerea semnalării aferente.

Justificare

Textul Comisiei este puțin înșelător. Ar fi mai clar să se înceapă cu dreptul persoanei a cărei identitate a fost uzurpată de a cere ștergerea datelor de îndată ce dorește. Ulterior, dacă nu există o astfel de solicitare, acele date sunt șterse în mod natural atunci când semnalarea corespunzătoare este ștearsă.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către agenție în temeiul prezentului regulament.

1.  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către agenție și de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Regulamentul 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile menționate la articolul 29 din prezentul regulament, cu condiția să nu se aplice dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

2.  Regulamentul 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este realizată de autoritățile competente ale statelor membre în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, al executării pedepselor sau al protecției împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, al executării pedepselor sau al protecției împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul articolului 30 din prezentul regulament, se aplică Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru prelucrarea datelor de către autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor penale, inclusiv în scopul asigurării prevenirii amenințărilor la adresa siguranței publice, se aplică dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

eliminat

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul de accesare, de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal

Dreptul de accesare, de rectificare și de restricționare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dreptul persoanelor vizate de a avea acces la datele introduse în SIS care le privesc și de rectificare sau de ștergere a acestor date se exercită în conformitate cu dreptul statului membru în care invocă acest drept.

1.  Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolelor 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice resortisant al unei țări terțe are dreptul de a accesa și de a obține datele înregistrate în SIS care îl privesc și poate solicita ca datele sale personale care nu sunt exacte să fie rectificate sau completate, ca datele înregistrate ilegal să fie șterse și ca prelucrarea datelor să fie restricționată.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După caz, se aplică articolele 14-18 din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În astfel de cazuri, statele membre dispun ca operatorul de date să notifice persoanei vizate, în scris și fără întârzieri nejustificate, orice refuz sau restricționare a accesului, precum și motivele refuzului sau restricționării. Astfel de informații pot fi omise atunci când furnizarea lor ar contraveni unuia dintre scopurile de la prezentul alineat. Statele membre garantează că operatorul informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau de a introduce o cale de atac judiciară.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre garantează că operatorul justifică motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază decizia. Aceste informații se pun la dispoziția autorităților de supraveghere.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În astfel de cazuri, statele membre adoptă măsuri care să garanteze că drepturile persoanei vizate pot fi exercitate, de asemenea, prin autoritățile de supraveghere competente.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Persoana vizată este informată cât mai repede posibil și, în orice caz, în maximum 60 de zile de la data la care depune cererea de acces sau mai devreme, dacă dreptul național prevede acest lucru.

5.  Persoana vizată este informată cât mai repede posibil și, în orice caz, în maximum 30 de zile de la data la care depune cererea de acces sau mai devreme, dacă dreptul național prevede acest lucru, indiferent dacă persoana respectivă se află sau nu pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Persoana vizată este informată cu privire la rezultatul exercitării drepturilor sale de rectificare și ștergere cât mai repede posibil și, în orice caz, în maximum trei luni de la data la care a depus cererea de rectificare sau de ștergere ori mai devreme, dacă dreptul național prevede acest lucru.

6.  Persoana vizată este informată cu privire la rezultatul exercitării drepturilor sale de rectificare, de ștergere și de restricționare a prelucrării cât mai repede posibil și, în orice caz, în maximum 60 de zile de la data la care a depus cererea de rectificare, de ștergere sau de restricționare a prelucrării ori mai devreme, dacă dreptul național prevede acest lucru. Persoana este informată în conformitate cu prezentul alineat, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări emise în temeiul prezentului regulament sunt informați în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 95/46/CE. Această informare se efectuează în scris și este însoțită de o copie a deciziei naționale care a generat semnalarea sau o trimitere la aceasta, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1).

1.  Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări emise în temeiul prezentului regulament sunt informați de către statul membru semnalant, cât mai curând posibil și, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la introducerea semnalării care îi privește, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolele 12 și 13 din Directiva (UE) 2016/680. Această informare se efectuează în scris și este însoțită de o copie a deciziei naționale care a generat semnalarea sau o trimitere la aceasta, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1).

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Această informare nu se efectuează:

2.  Această informare nu se efectuează în cazul în care legislația națională permite dreptul de limitare a informațiilor, în special în scopul protejării siguranței naționale, al apărării, al protejării siguranței publice și al prevenirii, depistării, investigării și urmării penale a infracțiunilor.

(f)  în cazul în care:

 

i)  datele cu caracter personal nu au fost obținute de la resortisantul țării terțe în cauză

 

și

 

ii)  furnizarea informațiilor se dovedește a fi imposibilă sau ar implica un efort disproporționat;

 

(g)  în cazul în care resortisantul țării terțe în cauză deține deja informațiile;

 

(h)  în cazul în care dreptul național permite derogarea de la dreptul la informare, în special pentru a garanta securitatea națională și a asigura apărarea, siguranța publică și prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor.

 

(Numerotarea punctelor este incorectă în versiunea în limba engleză a propunerii COM.)

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice persoană poate introduce o acțiune în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în temeiul dreptului național al oricărui stat membru pentru accesarea, rectificarea sau ștergerea informațiilor sau pentru obținerea de compensații în legătură cu o semnalare care o privește.

1.  Fără a aduce atingere articolelor 77-82 din Regulamentul (UE) 2016/679 și articolelor 52-56 din Directiva (UE) 2016/680, orice persoană poate introduce o acțiune în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în temeiul dreptului național al oricărui stat membru pentru accesarea, rectificarea sau ștergerea informațiilor sau pentru obținerea unei restricții de prelucrare sau a unei compensații în legătură cu o semnalare care o privește.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se obține o imagine de ansamblu coerentă asupra funcționării căilor de atac, autoritățile naționale de supraveghere sunt invitate să elaboreze un sistem statistic standard pentru raportarea anuală cu privire la:

Pentru a se obține o imagine de ansamblu coerentă asupra funcționării căilor de atac, autoritățile naționale de supraveghere elaborează un sistem statistic standard pentru raportarea anuală cu privire la:

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal înaintate operatorului de date și numărul de cazuri în care datele au fost rectificate sau șterse;

(c)  numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere sau de restricționare a prelucrării datelor stocate în mod ilegal înaintate operatorului de date și numărul de cazuri în care datele au fost rectificate sau șterse;

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal înaintate autorității naționale de supraveghere;

(d)  numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere sau de restricționare a prelucrării datelor stocate în mod ilegal înaintate autorității naționale de supraveghere;

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  numărul de cauze în care o instanță judecătorească s-a pronunțat în favoarea reclamantului în oricare aspect al cauzei;

(f)  numărul de cauze în care o instanță judecătorească s-a pronunțat în favoarea reclamantului în oricare aspect al cauzei și numărul de cauze în care s-a obținut compensație;

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea (autoritățile) națională(e) de supraveghere desemnată(e) în fiecare stat membru și învestită(e) cu competențele menționate în capitolul VI din Directiva (UE) 2016/680 sau în capitolul VI din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează în mod independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal din SIS pe teritoriul său și transmiterea acestor date de pe teritoriul său, precum și schimbul de informații suplimentare și prelucrarea lor ulterioară.

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritățile naționale de supraveghere desemnate în fiecare stat membru și învestite cu competențele menționate în capitolul VI din Directiva (UE) 2016/680 sau în capitolul VI din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează în mod independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal din SIS pe teritoriul său și transmiterea acestor date de pe teritoriul său, precum și schimbul de informații suplimentare și prelucrarea lor ulterioară.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea națională de supraveghere se asigură că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul său N.SIS, efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit. Auditul fie se efectuează de autoritatea (autoritățile) națională(e) de supraveghere, fie autoritatea (autoritățile) națională(e) de supraveghere dispune (dispun) în mod direct efectuarea auditului de către un auditor independent în materie de protecție a datelor. Permanent, autoritatea națională de supraveghere păstrează controlul asupra auditorului independent și își asumă responsabilitățile acestuia.

2.  Autoritățile naționale de supraveghere se asigură că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul lor N.SIS, efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit. Auditul fie se efectuează de autoritățile naționale de supraveghere, fie autoritățile naționale de supraveghere dispun în mod direct efectuarea auditului de către un auditor independent în materie de protecție a datelor. Permanent, autoritățile naționale de supraveghere păstrează controlul asupra auditorului independent și își asumă responsabilitățile acestuia.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor națională de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

3.  Statele membre se asigură că autoritățile lor naționale de supraveghere au resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care le-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile lor naționale de supraveghere au acces la consiliere din partea unor persoane cu expertiză în domeniul datelor biometrice.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Supravegherea agenției

Supravegherea agențiilor

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă pentru monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și de Europol și pentru asigurarea faptului că aceste activități se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, în conformitate cu standardele internaționale de audit. Raportul de audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Agenției i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și de Europol în conformitate cu standardele internaționale de audit. Raportul de audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Agenției i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor beneficiază de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament, inclusiv de asistență din partea unor persoane cu expertiză în domeniul datelor biometrice.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, acționând fiecare în limitele competențelor deținute, cooperează în mod activ în cadrul responsabilităților care le revin și asigură supravegherea coordonată a SIS.

1.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, acționând fiecare în limitele competențelor deținute, cooperează în mod activ între ele în cadrul responsabilităților care le revin, în conformitate cu articolul 62 din [Noul Regulament privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date].

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Din doi în doi ani, comitetul instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 trimite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport comun privind activitățile de supraveghere coordonată.

4.  Comitetul instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 trimite anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport comun privind activitățile de supraveghere coordonată.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Capitolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RĂSPUNDEREA

RĂSPUNDEREA ȘI SANCȚIUNILE

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru răspunde pentru eventualele daune cauzate unei persoane ca urmare a utilizării N.SIS. Acest lucru se aplică și daunelor cauzate de statul membru semnalant, în cazul în care acesta din urmă a introdus date care conțin erori de fapt sau a stocat date în mod ilegal.

1.  Statele membre individuale și eu-LISA răspund pentru eventualele daune materiale sau morale cauzate unei persoane ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare, care este rezultatul oricărui act incompatibil cu prezentul regulament sau al utilizării N.SIS. Acest lucru se aplică și daunelor cauzate de statul membru semnalant, în cazul în care acesta din urmă a introdus date care conțin erori de fapt sau a stocat date în mod ilegal.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Orice persoană sau stat membru care a suferit daune materiale sau morale ca rezultat al unei operațiuni de prelucrare ilegală sau al unui act incompatibil cu prezentul regulament are dreptul la despăgubire din partea statului membru responsabil pentru daunele suferite sau din partea eu-LISA, în cazul în care aceasta este responsabilă pentru aceste daune. Statul membru sau eu-LISA este exonerat(ă) integral sau parțial de această răspundere dacă dovedește că nu este responsabil(ă) pentru faptul cauzator de daune. Acțiunile în despăgubiri introduse împotriva unui stat membru sunt reglementate de dispozițiile din dreptul național al statului membru împotriva căruia este introdusă acțiunea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 53a

 

Sancțiuni

 

Statele membre se asigură că orice prelucrare a datelor stocate în SIS sau orice schimb de informații suplimentare care contravine prezentului regulament se pedepsește potrivit legislației naționale. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive și includ sancțiuni administrative și penale.

 

Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că membrilor personalului sau membrilor echipelor acestora care accesează SIS sub autoritatea lor și care prelucrează datele stocate în SIS cu încălcarea prezentului regulament li se aplică sancțiuni de către agenție sau, în cazul membrilor echipei, de către statul lor membru de origine.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția întocmește zilnic, lunar și anual statistici care prezintă numărul de înregistrări pentru fiecare categorie de semnalări, numărul anual de rezultate pozitive pentru fiecare categorie de semnalări, numărul de căutări efectuate în SIS și numărul de accesări ale SIS în scopul introducerii, al actualizării sau al ștergerii unei semnalări, în total și pentru fiecare stat membru, inclusiv statistici privind procedura de consultare menționată la articolul 26. Statisticile întocmite nu conțin date cu caracter personal. Raportul statistic anual se publică.

3.  Agenția întocmește zilnic, lunar și anual statistici care prezintă numărul de înregistrări pentru fiecare categorie de semnalări, numărul anual de rezultate pozitive pentru fiecare categorie de semnalări, numărul de căutări efectuate în SIS și numărul de accesări ale SIS în scopul introducerii, al completării, al actualizării sau al ștergerii unei semnalări, în total și pentru fiecare stat membru, inclusiv statistici privind procedura de consultare menționată la articolul 26. Statisticile întocmite nu conțin date cu caracter personal. Raportul statistic anual se publică.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre, precum și Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă furnizează agenției și Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor menționate la alineatele (7) și (8).

4.  Statele membre, precum și Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă furnizează agenției și Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor menționate la alineatele (3), (7) și (8).

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția furnizează statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă toate rapoartele statistice pe care le elaborează. Pentru a monitoriza punerea în aplicare a actelor juridice ale Uniunii, Comisia este în măsură să solicite agenției să furnizeze rapoarte statistice specifice suplimentare, periodice sau ad-hoc, privind performanța sau utilizarea SIS și a comunicațiilor SIRENE.

5.  Agenția furnizează Parlamentului European, Consiliului, statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Autorității Europene pentru Protecția Datelor toate rapoartele statistice pe care le elaborează, precum și orice rapoarte statistice specifice solicitate. Pentru a monitoriza punerea în aplicare a actelor juridice ale Uniunii, Comisia este în măsură să solicite agenției să furnizeze rapoarte statistice specifice suplimentare, periodice sau ad-hoc, privind performanța sau utilizarea SIS și a comunicațiilor SIRENE.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 6 – paragraful l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol alineatele (3)-(5) și al articolului 15 alineatul (5), agenția creează, pune în aplicare și găzduiește în sediile sale tehnice un registru central care conține datele menționate la prezentului articol alineatul (3) și la articolul 15 alineatul (5) care nu fac posibilă identificarea persoanelor și care permite Comisiei și agențiilor menționate la alineatul (5) să obțină rapoarte și statistici speciale. Agenția acordă statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă un acces securizat la registrul central prin intermediul infrastructurii de comunicare cu un control al accesului și profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

În sensul prezentului articol alineatele (3), (4) și (5) și al articolului 15 alineatul (5), agenția creează, pune în aplicare și găzduiește în sediile sale tehnice un registru central care conține datele menționate la prezentul articol alineatul (3) și la articolul 15 alineatul (5) care nu fac posibilă identificarea persoanelor și care permite Comisiei și agențiilor menționate la alineatul (5) să obțină rapoarte și statistici speciale. Agenția acordă, la cerere, statelor membre, Comisiei, Europol, Eurojust și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă un acces securizat la registrul central, precum și la elementele și la informațiile specifice înregistrate, prin intermediul infrastructurii de comunicare cu un control al accesului și profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  La doi ani după intrarea în funcțiune a SIS și ulterior din doi în doi ani, agenția prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea tehnică a SIS central și privind funcționarea infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acesteia, și schimbul bilateral și multilateral de informații suplimentare dintre statele membre.

7.  La un an după intrarea în funcțiune a SIS și ulterior din doi în doi ani, agenția prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea tehnică a SIS central și privind funcționarea infrastructurii de comunicare, inclusiv securitatea acesteia, privind introducerea sistemului automatizat de identificare a amprentelor digitale și schimbul bilateral și multilateral de informații suplimentare dintre statele membre.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  La trei ani după intrarea în funcțiune a SIS și ulterior din patru în patru ani, Comisia efectuează o evaluare globală a SIS central și a schimbului bilateral și multilateral de informații suplimentare dintre statele membre. Această evaluare globală include o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și o analiză a menținerii valabilității raționamentului care stă la baza sistemului, a aplicării prezentului regulament în ceea ce privește SIS central, a securității SIS central și a oricăror implicații asupra viitoarelor operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

8.  La un an după intrarea în funcțiune a SIS și ulterior din doi în doi ani, Comisia efectuează o evaluare globală a SIS central și a schimbului bilateral și multilateral de informații suplimentare dintre statele membre. Această evaluare globală ține seama de avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor și include o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și o analiză a menținerii valabilității raționamentului care stă la baza sistemului, a aplicării prezentului regulament în ceea ce privește SIS central, a securității SIS central și a oricăror implicații asupra viitoarelor operațiuni. Raportul privind evaluarea globală include, de asemenea, introducerea funcționalității de sistem automatizat de identificare a amprentelor digitale și campaniile de informare privind SIS organizate de Comisie în conformitate cu articolul 19. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (4), articolul 22 alineatul (-1), articolul 27 alineatul (2a), articolul 28 alineatul (4) și la articolul 58 alineatul (2a) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată cu începere de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4), la articolul 22 alineatul (-1), la articolul 27 alineatul (2a), la articolul 28 alineatul (4) și la articolul 58 alineatul (2a) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4), al articolului 22 alineatul (-1), al articolului 27 alineatul (2a), al articolului 28 alineatul (4) și al articolului 58 alineatul (2a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de către Comisie după ce:

2.  Prezentul regulament se aplică de la [un an de la data intrării în vigoare], cu excepția următoarelor dispoziții: articolul 5, articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 15 alineatele (5) și (6), articolul 20 alineatele (3) și (4), articolul 22 alineatele (-1) și (2), articolul 27 alineatul (2a), articolul 28 alineatul (4), articolul 42 alineatul (4), articolul 54 alineatul (6), articolul 54a, articolul 55 și articolul 58 alineatul (2a), care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(a)  s-au adoptat măsurile necesare de punere în aplicare;

 

(b)  statele membre au notificat Comisiei faptul că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru prelucrarea datelor din SIS și efectuarea schimbului de informații suplimentare în temeiul prezentului regulament;

 

(c)  agenția a notificat Comisiei finalizarea tuturor activităților de testare în ceea ce privește CS-SIS și interacțiunea dintre C.SIS și N-SIS.

 

Justificare

Ar trebui inserată o dată fixă de aplicare, care să poată fi totuși ajustată, dacă este necesar, printr-un act delegat [a se vedea amendamentul privind alineatul (2a) de mai jos]. Până la data respectivă, dispozițiile necesare pentru măsurile de punere în aplicare și actele delegate ar trebui să fie direct aplicabile, astfel încât să se poată începe lucrul la aceste măsuri odată cu intrarea în vigoare.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 54a în ceea ce privește modificarea datei de aplicare a prezentului regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Deși a fost convenit în 2006/2007, actualul cadru juridic al Sistemului de informații Schengen II („SIS II”) a devenit aplicabil abia la 9 aprilie 2013, când sistemul SIS II era în sfârșit pregătit.

După ce a trecut acea perioadă extrem de regretabilă, la care s-a adăugat o investiție de opt ori mai mare decât se anticipase, SIS II a devenit totuși o poveste de succes europeană. După cum arată raportul de evaluare al Comisiei și statisticile SIS II, numărul de semnalări și de rezultate pozitive a crescut constant.

Cu toate acestea, statele membre mai au încă multe aspecte de îmbunătățit. Evaluarea care însoțește prezentele propuneri și rapoartele și recomandările privind mecanismul de evaluare Schengen indică uneori existența unor probleme semnificative legate de nepunerea în aplicare sau de punerea în aplicare eronată a cadrului juridic al SIS II. Problemele variază de la calitatea datelor și lipsa de formare a utilizatorilor finali la informații insuficiente privind semnalările și întârzierea cu care birourile SIRENE iau măsuri în urma găsirii unui rezultat pozitiv. Aceste probleme sunt îngrijorătoare mai ales din perspectiva amenințării terorismului.

SIS face obiectul unor evaluări regulate și noile propuneri, împreună cu amendamentele din cadrul prezentului proiect, reflectă acest aspect. Totuși, raportorul invită statele membre să pună în aplicare fără întârziere toate recomandările care le-au fost adresate și să ia toate măsurile necesare pentru a exploata pe deplin funcțiile oferite de SIS II în conformitate cu cadrul juridic al acestuia, cât mai curând.

Poziția raportorului cu privire la noile propuneri

Raportorul salută propunerile Comisiei, întrucât acestea consolidează și mai mult SIS, subliniindu-i caracterul european autentic, menținându-i caracteristicile principale și abordând câteva dintre carențele existente la nivel național.

Totuși, raportorul consideră că se pot efectua mai multe îmbunătățiri și prezintă în acest raport o serie de amendamente în acest sens. Respectivele amendamente pot fi grupate în următoarele categorii:

Arhitectură

Raportorul este pe deplin conștient de faptul că sistemul trebuie să fie consolidat structural pentru a putea face față cantității tot mai mari de date introduse, în special date biometrice, funcționalităților noi de căutare și numărului crescând de utilizatori. Este evident că, fiind cel mai important sistem informatic european la scară largă destinat domeniului aplicării legii și securității frontierelor, acesta trebuie să fie disponibil și să ofere fiabilitate utilizatorilor finali în orice moment. Cu toate acestea, raportorul se îndoiește că soluția propusă de Comisie, și anume obligarea tuturor statelor membre să păstreze o copie națională, ar fi abordarea potrivită. Parlamentul a privit dintotdeauna cu scepticism ideea realizării de copii naționale sau tehnice, în principal din cauza riscurilor inerente pentru protecția și securitatea datelor. Cu toate acestea, Parlamentul a acceptat – și încă acceptă – ca soluție de compromis posibilitatea ca statele membre care doresc să păstreze copii naționale să procedeze în acest sens. Ceea ce consideră însă inacceptabil este impunerea acestei practici ca obligație și pentru celelalte state membre. În urma acordului privind cadrul juridic al SIS II, s-au depus multe eforturi și s-au alocat multe fonduri pentru a putea avea un sistem central care să funcționeze corespunzător. Raportorul este ferm convins că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a sistemului la acest nivel. Prin urmare, raportorul propune o serie de amendamente care urmăresc îmbunătățirea disponibilității și a capacităților oferite de sistemul central utilizatorilor finali. În special, CS-SIS ar trebui să conțină o copie suplimentară și ar fi necesară funcționarea simultană permanentă a unui sistem de rezervă. În aceeași ordine de idei, ar trebui să se ia în considerare creșterea fiabilității și a securității SIS prin duplicarea tuturor elementelor fundamentale de arhitectură, inclusiv a infrastructurii de comunicare. În sfârșit, eu-LISA ar trebui să devină unicul actor responsabil pentru infrastructura de comunicare.

Accesul la sistem

Comisia propune asigurarea unor posibilități mai ample de acces pentru o serie de agenții europene. Deși raportorul este de acord cu aceste propuneri, a prezentat totuși o serie de amendamente care urmăresc definirea mai precisă, cu trimitere la mandatele existente ale respectivelor agenții, a împrejurărilor în care pot fi accesate datele din SIS. De asemenea, acesta propune sporirea garanțiilor în această privință, fie că este vorba despre formare prealabilă, înregistrare sau supraveghere.

Raportorul este ferm convins de valoarea adăugată a sistemului și recunoaște nevoia de a soluționa noile provocări din domeniul securității. Este vorba în mod precis de a asigura accesul la sistem pentru toate autoritățile naționale competente. Acest acces ar trebui să fie condiționat totuși de aplicarea, în cazul autorităților menționate, a tuturor dispozițiilor legale privind protecția datelor și de posibilitatea verificării, de către autoritățile de supraveghere, a aplicării corecte a dispozițiilor legale, inclusiv prin mecanismul de evaluare Schengen.

Securitatea datelor

Având în vedere natura datelor conținute în SIS, securitatea datelor trebuie să constituie un obiectiv fundamental. Raportorul recunoaște că eu-LISA și statele membre depun multe eforturi în această privință. Totuși, cazul atacului informatic asupra SIS prin rețeaua unui furnizor extern de servicii din Danemarca ar trebui să reprezinte un memento pentru nevoia de a intensifica eforturile în acest sens. Raportorul salută noile dispoziții propuse de Comisie în privința incidentelor legate de securitate. Raportorul propune câteva amendamente la aceste dispoziții, în special în ceea ce privește colaborarea dintre diferiții actori instituționali și statele membre. De asemenea, ținând seama de incidentul din Danemarca, raportorul propune ca statele membre și eu-LISA să monitorizeze îndeaproape activitățile contractanților. În sfârșit, se adaugă câteva cerințe suplimentare privind securitatea datelor în acord cu alte sisteme informatice la scară largă.

Protecția datelor

Protecția datelor din SIS este complexă datorită caracterului dual al acestui sistem, de bază de date destinată domeniului imigrației și al aplicării legii. În plus, diferiții utilizatori de la nivel european și național ai sistemului trebuie să respecte o serie amplă de dispoziții legale. Cu toate acestea, trebuie depuse toate eforturile pentru a oferi garanții adecvate, suficient de robuste pentru a trece cu succes testul utilizării cotidiene. Realizarea acestui deziderat este la fel de vitală pentru integritatea și legitimitatea sistemului pe cât sunt reușitele acestuia. Prin urmare, se propun o serie de amendamente care urmăresc în principal să clarifice care sunt normele aplicabile. În plus, o serie de dispoziții sunt consolidate și armonizate mai mult cu cadrul juridic european privind protecția datelor.

Semnalări emise cu scopul de a refuza intrarea

Raportorul salută propunerea Comisiei privind procedura de consultare care trebuie să fie utilizată pentru a evita cazurile în care un același resortisant al unei țări terțe face obiectul unei semnalări privind refuzul intrării și, în același timp, deține un document prin care un stat membru îi conferă un drept de ședere. Raportorul sprijină toate eforturile de îmbunătățire a colaborării dintre statele membre. Colaborarea este elementul esențial care poate face spațiul Schengen să funcționeze ca o zonă lipsită de frontiere interne.

Cu toate acestea, raportorul regretă faptul că Comisia nu a făcut niciun efort de armonizare a criteriilor care trebuie aplicate la emiterea unei semnalări cu scopul de a refuza intrarea în spațiul Schengen. În trecut, Parlamentul a solicitat o mai bună armonizare cu ocazia negocierii cadrului juridic al SIS II. Cu titlu de compromis, s-a introdus următoarea clauză de reexaminare:

„Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului articol la trei ani de la data prevăzută la articolul 55 alineatul (2). Pe baza acestei reexaminări, utilizând dreptul de inițiativă conferit de tratat, Comisia face propunerile necesare pentru modificarea dispozițiilor prezentului articol pentru a ajunge la un grad mai ridicat de armonizare a criteriilor de semnalare.”

Din păcate, singura propunere a Comisiei în acest sens a fost aceea de a se elimina acest paragraf.

Prin urmare, raportorul propune câteva amendamente care urmăresc obținerea unui grad mai mare de armonizare. În sfârșit, raportorul propune de asemenea ca persoanele condamnate pentru infracțiuni de terorism să fie semnalate în sistem cu scopul refuzării intrării.

Intrarea în vigoare a noilor dispoziții

În prezent, spațiul Schengen se află într-o situație dificilă. Actele de terorism și migrația au dus la controale prelungite la frontierele interne, creând provocări noi, care trebuie să fie abordate fără întârziere. Prin urmare, raportorul consideră că SIS constituie în prezent cheia găsirii unor soluții la aceste provocări. Propunerile ar trebui să fie adoptate, așadar, cât mai curând posibil, întrucât suntem în curs de a actualiza cel mai mare, mai bine implementat și mai utilizat sistem european centralizat de informații, oferind astfel soluții concrete și imediate la problemele care afectează cetățenii europeni. În consecință, raportorul propune ca noul cadru juridic să devină aplicabil la un an după intrarea în vigoare. Pentru a evita întârzierile substanțiale – cum s-a întâmplat în cazul cadrului juridic al SIS II – ar trebui prevăzut un termen fix.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (26.7.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Raportoare pentru aviz: Hilde Vautmans

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Vor fi colectate date biometrice foarte sensibile. Dată fiind sensibilitatea lor, colectarea și utilizarea acestora ar trebui să facă obiectul unei analize stricte înainte de a se decide asupra înregistrării lor în SIS. Elementele biometrice de identificare ar trebui să fie introduse și căutate doar în condiții specifice, care îndeplinesc cerința de proporționalitate a cadrului juridic privind protecția datelor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme obligatorii privind consultarea autorităților naționale în cazul în care un resortisant al unei țări terțe deține sau poate obține un permis de ședere valabil sau o altă autorizație ori un drept de ședere acordat într-un stat membru și un alt stat membru intenționează să emită sau a introdus deja o semnalare privind refuzul intrării și al șederii pentru resortisantul țării terțe în cauză. Aceste situații creează incertitudini grave pentru polițiștii de frontieră, pentru poliție și pentru autoritățile din domeniul imigrației. Prin urmare, este oportun să se prevadă un termen obligatoriu de consultare rapidă cu un rezultat precis pentru a se evita ca persoanele care reprezintă o amenințare să poată intra în spațiul Schengen.

(21)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme obligatorii privind consultarea autorităților naționale în cazul în care un resortisant al unei țări terțe deține sau poate obține un permis de ședere valabil sau o altă autorizație ori un drept de ședere acordat într-un stat membru și un alt stat membru intenționează să emită sau a introdus deja o semnalare privind refuzul intrării și al șederii pentru resortisantul țării terțe în cauză. Aceste situații creează incertitudini grave pentru polițiștii de frontieră, pentru poliție și pentru autoritățile din domeniul imigrației. Prin urmare, este oportun să se prevadă orientări clare și un termen obligatoriu de consultare rapidă cu un rezultat precis pentru a se evita ca persoanele care reprezintă o amenințare să poată intra în spațiul Schengen.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Datele prelucrate în SIS în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să fie transferate sau puse la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.

(26)  Datele prelucrate și stocate în SIS în conformitate cu prezentul regulament, precum și informațiile SIS puse deja la dispoziția autorităților competente, nu ar trebui să fie transferate sau puse la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42a)  Ar trebui să fie necesare garanții specifice care reglementează tratamentul datelor cu caracter personal ale resortisanților vulnerabili din țări terțe, cum ar fi copiii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 42 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42b)  În cazurile referitoare la copii, interesul superior al copilului ar trebui să primeze în aplicarea prezentului regulament. Atunci când datele referitoare la un copil sunt introduse în SIS, pot fi folosite numai în scopuri legate de prevenirea, depistarea și investigarea cazurilor de copii dispăruți și pentru protecția interesului superior al copilului, în conformitate cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 42 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42c)  Toate măsurile întreprinse în legătură cu SIS ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii. Statele membre ar trebui să aplice liniile directoare care urmează a fi stabilite și monitorizate, în comun, de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru o practică comună în ceea ce privește prelevarea amprentelor digitale și a imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe în situație neregulamentară, pe baza listei de verificare elaborate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte în permanență demnitatea și integritatea fizică a minorului în timpul procedurii de prelevare a amprentelor digitale și a imaginii faciale. Statele membre nu ar trebui să utilizeze constrângerea pentru a obliga minorii să li se preleveze amprentele digitale.

Justificare

Potrivit Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, copiii trebuie tratați în mod uman și cu respect, într-un mod care să ia în considerare nevoile aferente vârstei lor. O atenție deosebită se acordă prin urmare situației specifice a minorilor. Interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  Nicio modificare sau nicio nouă dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să creeze obstacole inutile pentru statele membre care vor adera sau sunt în proces de aderare la spațiul Schengen.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, efectuează periodic campanii de informare a publicului privind obiectivele SIS, datele stocate, autoritățile care au acces la SIS și drepturile persoanelor vizate. Statele membre, în cooperare cu propriile autorități naționale de supraveghere, elaborează și pun în aplicare politicile necesare de informare generală a cetățenilor lor cu privire la SIS.

Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, efectuează periodic campanii de informare a publicului, inclusiv a resortisanților țărilor terțe, privind obiectivele SIS, datele stocate, autoritățile care au acces la SIS și drepturile persoanelor vizate. Statele membre, în cooperare cu propriile autorități naționale de supraveghere, elaborează și pun în aplicare politicile necesare de informare generală a cetățenilor lor, inclusiv a resortisanților țărilor terțe, cu privire la SIS.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  categoria documentului de identificare al persoanei;

(s)  categoria actualelor sau fostelor documente de identificare ale persoanei sau alte documente utilizate până în prezent sub pseudonime;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  numărul (numerele) documentului de identificare al persoanei;

(u)  numărul (numerele) actualelor sau fostelor documente de identificare ale persoanei sau alte documente utilizate până în prezent sub pseudonime;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări în scopul refuzării intrării și a șederii se introduc în SIS pe baza unei semnalări naționale care este rezultatul unei decizii luate de autoritățile administrative sau judiciare competente în conformitate cu regulamentul de procedură prevăzut de dreptul național, pe baza unei evaluări individuale. Căile de atac împotriva acestor decizii se exercită în conformitate cu dreptul național.

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări în scopul refuzării intrării și a șederii se introduc în SIS pe baza unei semnalări naționale care este rezultatul unei decizii, care respectă principiul „ne bis in idem”, luate de autoritățile administrative sau judiciare competente în conformitate cu regulamentul de procedură prevăzut de dreptul național, pe baza unei evaluări individuale. În conformitate deplină cu Regulamentul nr. 2016/679, se garantează căi de atac și recursuri efective împotriva acestor decizii, precum și dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal și de a le șterge, completa sau ratifica, inclusiv pentru resortisanții țărilor terțe care nu se află pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul articolului 24 alineatele (2) și (3) și al articolului 27, dreptul de acces la datele introduse în SIS și dreptul de a efectua căutări în mod direct în aceste date pot fi exercitate și de către autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în cadrul acțiunilor penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, astfel cum se prevede în legislația națională, precum și de către autoritățile lor coordonatoare.

2.  Numai personalul autorizat în mod corespunzător al autorităților desemnate are acces la SIS, după o instruire adecvată privind securitatea și protecția datelor. În sensul articolului 24 alineatele (2) și (3) și al articolului 27, dreptul de acces la datele introduse în SIS și dreptul de a efectua căutări în mod direct în aceste date pot fi exercitate și de către autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în cadrul acțiunilor penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, astfel cum se prevede în legislația națională, precum și de către autoritățile lor coordonatoare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dreptul persoanelor vizate de a avea acces la datele introduse în SIS care le privesc și de rectificare sau de ștergere a acestor date se exercită în conformitate cu dreptul statului membru în care invocă acest drept.

1.  Dreptul persoanelor vizate de a avea acces la datele introduse în SIS care le privesc și de rectificare sau de ștergere a acestor date se exercită în conformitate cu dreptul statului membru în care invocă acest drept, indiferent dacă persoana vizată se află sau nu pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice persoană poate introduce o acțiune în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în temeiul dreptului național al oricărui stat membru pentru accesarea, rectificarea sau ștergerea informațiilor sau pentru obținerea de compensații în legătură cu o semnalare care o privește.

1.  Orice persoană poate introduce o acțiune în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în temeiul dreptului național al oricărui stat membru pentru accesarea, rectificarea sau ștergerea informațiilor sau pentru obținerea de compensații în legătură cu o semnalare care o privește, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul Uniunii când întreprinde o astfel de acțiune.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere

Referințe

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

6.4.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Hilde Vautmans

15.5.2017

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

14

21

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Frank Engel

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere

Referințe

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Data adoptării

6.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Data depunerii

10.11.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri