Postup : 2016/0408(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0347/2017

Predkladané texty :

A8-0347/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0412

SPRÁVA     ***I
PDF 1368kWORD 219k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Carlos Coelho

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0882),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0533/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0347/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Je nevyhnutné vymedziť ciele SIS, jeho technickú architektúru a financovanie, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania medzi koncovými bodmi a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, využívanie biometrických identifikačných znakov a ďalšie pravidlá upravujúce spracúvanie údajov.

(6)  Je nevyhnutné vymedziť ciele SIS, jeho technickú architektúru a financovanie, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania medzi koncovými bodmi a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, pravidlá vymazávania zápisov, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, využívanie biometrických identifikačných znakov a ďalšie pravidlá upravujúce ochranu údajov a spracúvanie údajov.

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mali stanoviť aj pravidlá týkajúce sa vymazávania nadbytočných zápisov a otázok ochrany údajov špecifických pre SIS.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6 a)  Príslušné orgány by mali mať možnosť vkladať do SIS osobitné informácie týkajúce sa všetkých špecifických, objektívnych a telesných znakov osoby, ktoré sa nemenia. Tieto informácie môžu súvisieť s takými znakmi, ako sú pírsing, tetovanie, znamienka, jazvy atď. Podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a údaje vložené do SIS by však nemali odhaliť citlivé informácie o osobe, ako sú etnický pôvod, náboženské vyznanie, zdravotné postihnutie, rodová príslušnosť alebo sexuálna orientácia.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  SIS zahŕňa centrálny systém (centrálny SIS) a národné systémy s úplnou alebo čiastočnou kópiou databázy SIS. Keďže SIS je najdôležitejší nástroj na výmenu informácií v Európe, je potrebné zabezpečiť jeho neprerušenú prevádzku na centrálnej, ako aj na národnej úrovni. Každý členský štát by mal preto zriadiť čiastočnú alebo úplnú kópiu databázy SIS a vytvoriť svoj záložný systém.

(7)  SIS zahŕňa centrálny systém (centrálny SIS) a národné systémy, ktoré môžu obsahovať úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS. Keďže SIS je najdôležitejší nástroj na výmenu informácií v Európe, je potrebné zabezpečiť jeho neprerušenú prevádzku na centrálnej, ako aj na národnej úrovni. Z tohto dôvodu by mal existovať spoľahlivý spoločný záložný systém centrálneho SIS (aktívno-aktívne riešenie), ktorým by sa zaistila stála dostupnosť údajov SIS pre koncových používateľov v prípade zlyhania, modernizácie alebo údržby centrálneho systému, a záložná komunikačná infraštruktúra. Sú potrebné značné investície na posilneniezlepšenie centrálneho systému, jeho záložných systémov a komunikačnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Je nevyhnutné udržiavať príručku, v ktorej sa stanovia podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú vykonať na základe zápisov. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť národné orgány v každom členskom štáte (útvar SIRENE).

(8)  Je nevyhnutné udržiavať príručku, v ktorej sa stanovia podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú vykonať na základe zápisov (príručka SIRENE). Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť národné orgány v každom členskom štáte (útvary SIRENE) rýchlo a efektívne. V prípade zápisov týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo detí by útvary SIRENE mali konať okamžite.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa zachovala efektívna výmena doplňujúcich informácií týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať, uvedených v zápisoch, je vhodné posilniť fungovanie útvaru SIRENE stanovením požiadaviek, ktoré sa týkajú dostupných zdrojov, odbornej prípravy používateľov a času odozvy na žiadosti o informácie od iných útvarov SIRENE.

(9)  Aby sa zabezpečila efektívna výmena doplňujúcich informácií týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať, uvedených v zápisoch, je vhodné posilniť fungovanie útvaru SIRENE stanovením požiadaviek, ktoré sa týkajú dostupných zdrojov, odbornej prípravy používateľov a času odozvy na žiadosti o informácie od iných útvarov SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Aby bolo možné plne využiť funkcie SIS, členské štáty by mali zabezpečiť, že koncoví používatelia a zamestnanci útvarov SIRENE pravidelne absolvujú odbornú prípravu, a to aj v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. V spolupráci s národným útvarom SIRENE by sa mali vytvoriť vnútroštátne normy pre odbornú prípravu koncových používateľov v oblasti zásad kvality údajov a jej praktických aspektov. Členské štáty by mali požiadať zamestnancov útvarov SIRENE, aby pomohli vyškoliť všetky orgány, ktoré vkladajú zápisy, so zameraním na kvalitu údajov a maximálne využívanie SIS II. Odborná príprava by sa mala realizovať v súlade s príručkou školiteľov SIRENE. Útvary SIRENE by mali podľa možností organizovať aj výmeny zamestnancov s inými útvarmi SIRENE aspoň raz ročne. Členským štátom sa odporúča, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom zabrániť strate zručností a skúseností pre fluktuáciu zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do SIS, agentúra by mala prevziať zodpovednosť za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

(11)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do SIS, agentúra by mala prevziať zodpovednosť za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom. S cieľom ďalej zvyšovať kvalitu údajov v SIS by agentúra takisto mala poskytovať odbornú prípravu v oblasti používania SIS vnútroštátnym orgánom zodpovedným za odbornú prípravu a podľa možností zamestnancom útvaru SIRENE a koncovým používateľom. Takáto odborná príprava by sa mala zameriavať najmä na opatrenia na zvýšenie kvality údajov SIS.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Agentúra by mala byť schopná vybudovať moderné kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii, Europolu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania SIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby sa narušila integrita údajov. Preto by sa mal zriadiť centrálny štatistický register. Žiadne z vytvorených štatistík nesmú obsahovať osobné údaje.

(12)  Agentúra by mala byť schopná vybudovať moderné kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania SIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby sa narušila integrita údajov. Preto by sa mal zriadiť centrálny štatistický register. Žiadne zo štatistík uchovávaných v registri alebo vytvorených registrom nesmú obsahovať osobné údaje, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V SIS by mali byť uvedené ďalšie kategórie údajov, ktoré umožnia koncovým používateľom bezodkladne prijímať informované rozhodnutia na základe zápisu. Zápisy na účely odopretia vstupu a pobytu by preto mali obsahovať informácie o rozhodnutí, na ktorom je zápis založený. Zápis by mal okrem toho obsahovať odkaz na doklad totožnosti alebo osobné identifikačné číslo a kópiu takéhoto dokladu, ak je k dispozícii, aby sa zjednodušila identifikácia a zistili sa viacnásobné totožnosti.

(13)  V SIS by mali byť uvedené ďalšie kategórie údajov, ktoré umožnia koncovým používateľom bezodkladne prijímať informované rozhodnutia na základe zápisu. Zápisy na účely odopretia vstupu a pobytu by preto mali obsahovať informácie o rozhodnutí, na ktorom je zápis založený. Zápis by mal okrem toho obsahovať odkaz na doklad totožnosti alebo osobné identifikačné číslo a farebnú kópiu takéhoto dokladu, ak je k dispozícii, aby sa zjednodušilo zisťovanie totožnosti a zistili sa viacnásobné totožnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  SIS by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. Z toho istého hľadiska by mal SIS umožňovať spracovanie údajov týkajúcich sa osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá (s cieľom zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z nesprávneho určenia ich totožnosti), pričom sa musia stanoviť vhodné záruky – konkrétne súhlas dotknutej osoby a dôsledné obmedzenie účelov, na ktoré sa môžu takéto údaje v súlade s právnymi predpismi spracúvať.

(15)  SIS by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. Každé vloženie a použitie fotografií, podôb tváre alebo daktyloskopických údajov nesmie presiahnuť to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov, musí ho povoľovať právo Únie, musí rešpektovať základné práva vrátane záujmu dieťaťa a musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane údajov stanovenými v právnych nástrojoch SIS, nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801a. Z toho istého hľadiska by mal SIS umožňovať spracovanie údajov týkajúcich sa osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá (s cieľom zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z nesprávneho určenia ich totožnosti), pričom sa musia stanoviť vhodné záruky – konkrétne súhlas dotknutej osoby a dôsledné obmedzenie účelov, na ktoré sa môžu takéto osobné údaje v súlade s právnymi predpismi spracúvať.

 

_______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Členské štáty by mali vykonať potrebné technické opatrenia, aby vždy, keď sú koncoví používatelia oprávnení vykonávať vyhľadávanie vo vnútroštátnej policajnej alebo imigračnej databáze, takisto vyhľadávali súbežne v SIS v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68044. Tým sa zabezpečí fungovanie SIS ako hlavného kompenzačného opatrenia v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a umožní sa lepšie zohľadnenie cezhraničného rozmeru trestnej činnosti a mobility jej páchateľov.

(16)  Členské štáty by mali vykonať potrebné technické opatrenia, aby vždy, keď sú koncoví používatelia oprávnení vykonávať vyhľadávanie vo vnútroštátnej policajnej alebo imigračnej databáze, takisto vyhľadávali súbežne v SIS pri plnom dodržiavaní článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68044 a článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/679. Tým sa zabezpečí fungovanie SIS ako hlavného kompenzačného opatrenia v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a umožní sa lepšie zohľadnenie cezhraničného rozmeru trestnej činnosti a mobility jej páchateľov.

__________________

__________________

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky na používanie daktyloskopických údajov a podôb tváre na účely identifikácie. Využívanie podôb tváre v SIS na účely identifikácie by malo takisto prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti v rámci postupov pri hraničnej kontrole, pri ktorých sa vyžaduje zistenie a overenie totožnosti pomocou daktyloskopických údajov a podôb tváre. Vyhľadávanie pomocou daktyloskopických údajov by malo byť povinné v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa totožnosti osoby. Podoby tváre by sa mali používať na účely zistenia totožnosti len v kontexte riadnych hraničných kontrol v samoobslužných kioskoch a elektronických bránach.

(17)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky na používanie daktyloskopických údajov, fotografií a podôb tváre na účely zisťovania totožnosti. Využívanie daktyloskopických údajov a podôb tváre v SIS na účely zisťovania totožnosti by malo takisto prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti v rámci postupov pri hraničnej kontrole, pri ktorých sa vyžaduje zistenie a overenie totožnosti pomocou odtlačkov prstov a podôb tváre. Vyhľadávanie pomocou daktyloskopických údajov by malo byť povinné v prípade, ak totožnosť osoby nemožno zistiť žiadnym iným spôsobom. S cieľom overiť, či daná osoba už je zapísaná v SIS pod inou totožnosťou alebo iným zápisom, by sa pred vložením nového zápisu malo umožniť vyhľadávanie pomocou odtlačkov prstov. Podoby tváre by sa mali používať na účely zistenia totožnosti len v kontexte riadnych hraničných kontrol v samoobslužných kioskoch a elektronických bránach.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Zavedenie automatizovanej služby identifikácie odtlačkov prstov v rámci SIS dopĺňa existujúci prümský mechanizmus na vzájomný cezhraničný prístup online k určeným vnútroštátnym databázam DNA a automatizovaným systémom identifikácie odtlačkov prstov. Prümský mechanizmus umožňuje vzájomné prepojenie vnútroštátnych systémov identifikácie odtlačkov prstov, takže členský štát môže požiadať o zistenie, či je páchateľ trestného činu, ktorého odtlačky sa našli, známy v niektorom inom členskom štáte. V rámci prümského mechanizmu možno overiť, či je osoba, ktorej odtlačky prstov patria, známa v určitom časovom bode. Preto ak sa páchateľ stane známy v niektorom z členských štátov neskôr, nemusí ho vyhľadávanie nevyhnutne zachytiť. Vyhľadávanie daktyloskopických údajov v SIS umožňuje aktívne vyhľadávanie páchateľa.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Umožniť by sa malo porovnávanie odtlačkov prstov nájdených na mieste činu s daktyloskopickými údajmi uloženými v SIS, ak je možné s vysokou pravdepodobnosťou stanoviť, že patria páchateľovi závažného trestného činu alebo teroristického činu. Závažným trestným činom by mali byť trestné činy uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV45 a teroristickým trestným činom by mali byť trestné činy stanovené vo vnútroštátnom práve uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV46.

(18)  Malo by byť možné porovnať úplné alebo neúplné súbory odtlačkov prstov alebo odtlačkov dlaní nájdených na mieste činu s daktyloskopickými údajmi uloženými v SIS, ak je možné s veľmi vysokou pravdepodobnosťou stanoviť, že patria páchateľovi závažného trestného činu alebo teroristického činu, a to za predpokladu, že príslušné orgány nemajú možnosť stanoviť totožnosť osoby pomocou akejkoľvek inej vnútroštátnej databázy, databázy Únie alebo medzinárodnej databázy.

__________________

__________________

45 Rámcové rozhodnutie Rady (2002/584/SVV) z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

46 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vyššiu úroveň účinnosti, harmonizácie a jednotnosti možno dosiahnuť tým, že sa ustanoví povinnosť vkladať do SIS všetky zákazy vstupu vydané príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES47, a že sa stanovia spoločné pravidlá pre vkladanie takýchto zápisov po návrate neoprávnene sa zdržiavajúceho štátneho príslušníka tretej krajiny. Členské štáty by mali prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, aby sa daný zápis v SIS aktivoval v momente, keď štátny príslušník tretej krajiny opustí schengenský priestor. Tým by sa malo zabezpečiť úspešné presadzovanie zákazov vstupu na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a účinne tak zabraňovať opätovnému vstupu do schengenského priestoru.

(20)  Vyššiu úroveň účinnosti, harmonizácie a jednotnosti možno dosiahnuť tým, že sa ustanoví povinnosť vkladať do SIS všetky zákazy vstupu vydané príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES47, a že sa stanovia spoločné pravidlá pre vkladanie takýchto zápisov po návrate neoprávnene sa zdržiavajúceho štátneho príslušníka tretej krajiny. Členské štáty by mali prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, aby sa daný zápis v SIS aktivoval v momente, keď štátny príslušník tretej krajiny opustí schengenský priestor. Tým by sa malo zabezpečiť presadzovanie zákazov vstupu na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a účinne tak zabraňovať opätovnému vstupu do schengenského priestoru.

_________________

_________________

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Odôvodnenie

Úprava jazyka na technické účely.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť záväzné pravidlá pre konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny má alebo môže získať platné povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, v jednom členskom štáte, a iný členský štát už v súvislosti s týmto štátnym príslušníkom tretej krajiny vydal alebo zamýšľa vydať zápis na účely odopretia vstupu a pobytu. Takéto situácie vážne zneisťujú pohraničnú stráž, políciu a imigračné úrady. Preto je vhodné stanoviť povinný časový rámec na rýchlu poradu s konečným výsledkom s cieľom zabrániť tomu, aby osoby, ktoré predstavujú hrozbu, mohli vstupovať do schengenského priestoru.

(21)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť záväzné pravidlá pre konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny má alebo môže získať platné povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, v jednom členskom štáte, a iný členský štát už v súvislosti s týmto štátnym príslušníkom tretej krajiny vydal alebo zamýšľa vydať zápis na účely odopretia vstupu a pobytu. Takéto situácie vážne zneisťujú pohraničnú stráž, políciu a imigračné úrady. Preto je vhodné stanoviť jasné usmernenia a povinný časový rámec na rýchlu poradu s konečným výsledkom, aby osoby, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi oprávnené zdržiavať sa v Únii, mohli vstupovať do Únie bez problémov a aby sa osobám, ktoré nie sú oprávnené vstupovať do Únie, v tom zabraňovalo.

Odôvodnenie

Odôvodnenie by malo zostať neutrálne, pokiaľ ide o výsledok diskusií medzi členskými štátmi. V niektorých prípadoch sa osobe udelí povolenie na pobyt. V iných prípadoch sa na osobu môže naďalej vzťahovať zákaz vstupu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Zápisy by sa nemali uchovávať v SIS dlhšie, ako je čas potrebný na splnenie účelu, na ktorý boli vydané. V záujme zníženia administratívnej záťaže orgánov podieľajúcich sa na spracúvaní údajov o jednotlivcoch na rôzne účely je vhodné zosúladiť maximálne obdobie uchovávania zápisov na účely odopretia vstupu a pobytu s maximálnou možnou dĺžkou zákazov vstupu vydaných v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES. Obdobie uchovávania zápisov o osobách by preto malo byť najviac päť rokov. Všeobecnou zásadou je, že záznamy o osobách by sa mali z SIS automaticky vymazávať po piatich rokoch. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by mali vychádzať z komplexného posúdenia jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali preskúmať zápisy o osobách v rámci vymedzeného obdobia a viesť štatistiku o počte zápisov o osobách, v prípade ktorých sa predĺžila obdobie uchovávania.

(23)  Zápisy by sa nemali uchovávať v SIS dlhšie, ako je čas potrebný na splnenie konkrétneho účelu, na ktorý boli vydané. Lehota na preskúmanie zápisov o osobách by preto mala byť najviac tri roky. Všeobecnou zásadou je, že záznamy o osobách by sa mali z SIS vymazávať po troch rokoch. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by mali vychádzať z komplexného posúdenia jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali preskúmať zápisy o osobách v rámci vymedzeného obdobia a viesť štatistiku o počte zápisov o osobách, v prípade ktorých sa predĺžila obdobie uchovávania.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vloženie zápisu do SIS a predĺženie dátumu uplynutia platnosti by sa mali riadiť požiadavkou nevyhnutnej proporcionality, pričom by sa malo posúdiť, či je konkrétny prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý, aby sa vložil zápis do SIS. V prípade trestných činov podľa článkov 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV49 o boji proti terorizmu by s prihliadnutím na vysoký stupeň ohrozenia a celkový negatívny vplyv, ktorý tieto činnosti môžu mať za následok, by sa mal vždy vytvoriť zápis o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odopretia vstupu a pobytu.

(24)  Vloženie zápisu do SIS a predĺženie dátumu uplynutia platnosti by sa mali riadiť požiadavkou nevyhnutnej proporcionality, pričom by sa malo posúdiť, či je konkrétny prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý, aby sa vložil zápis do SIS. V prípade trestných činov podľa smernice (EÚ) 2017/541 s prihliadnutím na vysoký stupeň ohrozenia a celkový negatívny vplyv, ktorý tieto činnosti môžu mať za následok, by sa mal v prípade splnenia určitých podmienok vytvoriť zápis o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odopretia vstupu a pobytu.Pri tom by sa malo zohľadniť možné ohrozenie verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti a mali by sa dodržať povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva, najmä Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovor o právnom postavení utečencov.

__________________

 

49 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Integrita údajov v SIS má prvoradú dôležitosť. Preto by sa mali zaviesť primerané záruky pri spracúvaní údajov v SIS na centrálnej, ako aj na národnej úrovni, aby sa zaistila bezpečnosť údajov medzi koncovými bodmi. Úrady, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, by sa mali riadiť bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadenímali by uplatňovať jednotný postup pri hlásení incidentov.

(25)  Integrita údajov v SIS má prvoradú dôležitosť. Preto by sa mali zaviesť primerané záruky pri spracúvaní údajov v SIS na centrálnej, ako aj na národnej úrovni, aby sa zaistila bezpečnosť údajov medzi koncovými bodmi. Úrady, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, by sa mali riadiť bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, ich pracovníci by mali byť primerane vyškolení na tento účel, mali by uplatňovať jednotný postup pri hlásení incidentov a mali by byť informované o všetkých trestných činoch a trestných sankciách v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Údaje spracovávané v SIS by sa v rámci uplatňovania tohto nariadenia nemali prenášať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

(26)  Údaje spracovávané v SIS a súvisiace doplňujúce informácie vymieňané podľa tohto nariadenia by sa nemali prenášať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Na zlepšenie efektivity práce imigračných úradov pri rozhodovaní o práve štátnych príslušníkov tretích krajín na vstup na územie členských štátov a pobyt na ňom, ako aj pri ich rozhodovaní o návrate neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín je vhodné udeliť imigračným úradom prístup do SIS podľa tohto nariadenia.

(27)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Ak sa na spracúvanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia nevzťahuje smernica (EÚ) 2016/68051 malo by sa uplatňovať nariadenie (EÚ) 2016/67950. Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie pri vykonávaní ich povinností podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. V tomto nariadení by sa mali podľa potreby ďalej spresniť ustanovenia smernice (EÚ) 2016/680, nariadenia (EÚ) 2016/679 a nariadenia (ES) č. 45/2001. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov Europolom, uplatňuje sa nariadenie (EÚ) 2016/794 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (nariadenie o Europole)53.

(28)  Na spracúvanie osobných údajov orgánmi členských štátov podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) 2016/67950, pokiaľ toto spracúvanie nevykonávajú príslušné orgány členských štátov na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti.

__________________

__________________

50 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

50 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 25.5.2016, s. 53).

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Na spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti by sa mali vzťahovať vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680. Oprávnenie na nahliadnutie do údajov uložených v SIS by mali mať len určené orgány, ktoré zodpovedajú za predchádzanie teroristickým alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie a v prípade ktorých členské štáty dokážu zaručiť, že uplatňujú všetky ustanovenia tohto nariadenia a smernice (EÚ) 2016/680, ako sú transponované do vnútroštátneho práva, spôsobom, ktorý je predmetom overovania príslušnými orgánmi vrátane dozorného orgánu zriadeného v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, a ktorých uplatňovanie tohto nariadenia podlieha hodnoteniu prostredníctvom mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/20131a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 259, 6.11.2013, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie pri vykonávaní ich povinností podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie č. 45/2001.

 

__________________

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28c)  Na spracúvanie osobných údajov Europolom vykonávané podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 25.5.2016, p. 53).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28d)  V tomto nariadení by sa mali podľa potreby ďalej spresniť ustanovenia smernice (EÚ) 2016/680, nariadenia (EÚ) 2016/679, nariadenia (EÚ) 2016/794 a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Nezávislé národné dozorné orgány by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi vo vzťahu k tomuto nariadeniu. Mali by sa stanoviť práva dotknutých osôb na prístup k ich osobným údajom uloženým v SIS, ich opravu a vymazanie a následné prostriedky nápravy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj vzájomné uznávanie rozsudkov. Je preto vhodné vyžadovať od členských štátov každoročné štatistiky.

(31)  Nezávislé národné dozorné orgány zriadené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou (EÚ) 2016/680 (dozorné orgány) by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi vo vzťahu k tomuto nariadeniu vrátane výmeny doplňujúcich informácií, pričom by sa im na vykonávanie tejto úlohy mali poskytnúť dostatočné zdroje. Mali by sa stanoviť práva dotknutých osôb na prístup k ich osobným údajom uloženým v SIS, ich opravu, obmedzenie spracúvania a vymazanie a následné prostriedky nápravy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj vzájomné uznávanie rozsudkov. Je preto vhodné vyžadovať od členských štátov každoročné štatistiky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať činnosti inštitúcií a orgánov Únie v súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa tohto nariadenia. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní SIS spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V nariadení (EÚ) 2016/794 (nariadenie o Europole) sa uvádza, že Europol podporuje a posilňuje opatrenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov a ich spoluprácu v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a poskytuje analýzy a hodnotenia hrozieb. S cieľom uľahčiť Europolu plnenie jeho úloh, najmä v rámci Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu, je vhodné umožniť Europolu prístup ku kategóriám zápisov vymedzeným v tomto nariadení. Európske stredisko pre boj proti prevádzačstvu zohráva hlavnú úlohu v boji proti uľahčovaniu neregulárnej migrácie a malo by preto získať prístup k zápisom o osobách, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu a pobyt na ňom, buď z dôvodu trestnej činnosti, alebo z dôvodu nesplnenia podmienok vstupu a pobytu.

(33)  V nariadení (EÚ) 2016/794 (nariadenie o Europole) sa uvádza, že Europol podporuje a posilňuje opatrenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov a ich spoluprácu v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a poskytuje analýzy a hodnotenia hrozieb. S cieľom uľahčiť Europolu plnenie jeho úloh, najmä v rámci Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu, je vhodné umožniť Europolu prístup ku kategóriám zápisov vymedzeným v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Nie je jasné, na akom základe Komisia predpokladá, že osoby, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu, sú spojené s uľahčovaním neregulárnej migrácie. Táto forma profilovania by sa nemala podporovať.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Členské štáty by mali popri vložení zápisu do SIS zároveň zdieľať s Europolom informácie o aktivitách súvisiacich s terorizmom, a to vrátane pozitívnych lustrácií súvisiacich informácií, aby sa preklenuli medzery v spoločnom využívaní informácií o terorizme, najmä o zahraničných teroristických bojovníkoch, v prípade ktorých má monitorovanie ich pohybu kľúčový význam. Tým by Európske centrum Europolu pre boj proti terorizmu získalo možnosť overiť si, či sú v databázach Europolu dostupné nejaké ďalšie kontextuálne informácie, a vypracovať kvalitné analýzy, čo by prispelo k narušeniu teroristických sietí a podľa možností k tomu, aby sa predišlo útokom.

(34)  Členské štáty by mali popri vložení zápisu do SIS zároveň zdieľať s Europolom informácie o aktivitách súvisiacich s terorizmom, a to vrátane pozitívnych lustrácií, súvisiacich informácií a informácií v prípade nemožnosti vykonania opatrenia, aby sa preklenuli medzery v spoločnom využívaní informácií o terorizme, najmä o zahraničných teroristických bojovníkoch, v prípade ktorých má monitorovanie ich pohybu kľúčový význam. Takáto výmena informácií by sa mala uskutočňovať v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679, smernici (EÚ) 2016/680 a nariadení (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Je takisto potrebné stanoviť pre Europol jasné pravidlá upravujúce spracovanie a sťahovanie údajov zo SIS s cieľom umožniť komplexnejšie využívanie SIS za predpokladu, že sa dodržiavajú normy ochrany osobných údajov, ako sa stanovuje v tomto nariadení a nariadení (EÚ) 2016/794. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní Europolu v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, Europol nemôže vykonať požadované opatrenie. Mal by preto informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

(35)  Je takisto potrebné stanoviť pre Europol jasné pravidlá upravujúce spracovanie a sťahovanie údajov zo SIS s cieľom umožniť komplexnejšie využívanie SIS za predpokladu, že sa dodržiavajú normy ochrany osobných údajov, ako sa stanovuje v tomto nariadení a nariadení (EÚ) 2016/794. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní Europolu v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, Europol nemôže vykonať požadované opatrenie. Mal by preto okamžite informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162454 sa vo vzťahu k účelu tohto nariadenia uvádza, že hostiteľský členský štát má udeliť členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, nasadených Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž oprávnenie nahliadnuť do európskych databáz, ak je takéto nahliadnutie potrebné na plnenie operačných cieľov stanovených v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Iné príslušné agentúry Únie, konkrétne Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, môžu tiež ako súčasť podporných tímov pre riadenie migrácie nasadiť odborníkov, ktorí nie sú pracovníkmi týchto agentúr Únie. Cieľom nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, a podporného tímu pre riadenie migrácie je poskytnúť technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré o to požiadajú, najmä tým, ktoré čelia neúmerným migračným výzvam. Na plnenie úloh, ktorými sú poverené tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímy pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, a podporný tím pre riadenie migrácie, je potrebný prístup do SIS prostredníctvom technického rozhrania Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž prepojeného s centrálnym SIS. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní zo strany tímu alebo tímov pracovníkov v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, člen tímu alebo pracovník nemôže vykonať požadované opatrenie, ak jeho vykonanie neschváli hostiteľský členský štát. Mal by preto informovať príslušné členské štáty, aby im umožnil vo veci ďalej konať.

(36)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 sa vo vzťahu k účelu tohto nariadenia uvádza, že hostiteľský členský štát má udeliť členom tímov, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, nasadených Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž oprávnenie nahliadnuť do európskych databáz, ak je takéto nahliadnutie potrebné na plnenie operačných cieľov stanovených v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Iné príslušné agentúry Únie, konkrétne Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, môžu tiež ako súčasť podporných tímov pre riadenie migrácie nasadiť odborníkov, ktorí nie sú pracovníkmi týchto agentúr Únie. Cieľom nasadenia tímov, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, a podporného tímu pre riadenie migrácie je poskytnúť technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré o to požiadajú, najmä tým, ktoré čelia neúmerným migračným výzvam. Na plnenie úloh, ktorými sú poverené tímy, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 8 nariadenia 2016/1624, a podporný tím pre riadenie migrácie, je potrebný prístup do SIS prostredníctvom technického rozhrania Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž prepojeného s centrálnym SIS. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní zo strany tímu alebo tímov pracovníkov v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, člen tímu alebo pracovník nemôže vykonať požadované opatrenie, ak jeho vykonanie neschváli hostiteľský členský štát. Mal by preto informovať príslušné členské štáty, aby im umožnil vo veci ďalej konať.

_________________

_________________

54 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

54 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vypracúva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1624 analýzy rizika. Tieto analýzy rizika sa týkajú všetkých dôležitých aspektov európskeho integrovaného riadenia hraníc, najmä hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc. Zápisy vkladané do SIS v súlade s týmto nariadením, najmä zápisy na účely odopretia vstupu a pobytu, sú z hľadiska posudzovania možných hrozieb, ktoré môžu mať vplyv na vonkajšie hranice, dôležité informácie, a preto by mali byť k dispozícii na účely analýz rizika, ktoré musí vypracúvať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Plnenie úloh Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž si vo vzťahu k analýzam rizika vyžaduje prístup k SIS. Okrem toho, v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)55, predloženým Komisiou, bude centrálna jednotka pre ETIAS Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž overovať údaje v SIS prostredníctvom ETIAS-u s cieľom posúdiť žiadosti o cestovné povolenie, pri ktorých je okrem iného potrebné zistiť, či nie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o cestovné povolenie, predmetom zápisu v SIS. Na tento účel by prístup do SIS v rozsahu potrebnom na vykonávanie svojho mandátu mala mať aj centrálna jednotka pre ETIAS Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to konkrétne k všetkým kategóriám zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely vstupu a pobytu, a o tých, na ktorých sa vzťahujú reštriktívne opatrenia určené na zabránenie vstupu na územie členských štátov alebo tranzitu cezeň.

[(37)  V súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady .../..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)] bude centrálna jednotka ETIAS vytvorená v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž overovať údaje v SIS prostredníctvom ETIAS s cieľom posúdiť žiadosti o cestovné povolenie, pri ktorých je okrem iného potrebné zistiť, či nie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o cestovné povolenie, predmetom zápisu v SIS. Na tento účel by prístup do SIS v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vykonávanie mandátu mala mať centrálna jednotka pre ETIAS Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to konkrétne k všetkým kategóriám zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely vstupu a pobytu, a o tých, na ktorých sa vzťahujú reštriktívne opatrenia určené na zabránenie vstupu na územie členských štátov alebo tranzitu cezeň.]

__________________

 

55 COM (2016) 731 v konečnom znení.

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Vzhľadom na technickú povahu, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie nie je možné niektoré aspekty SIS vyčerpávajúco zahrnúť do tohto nariadenia. Patria medzi ne napríklad technické pravidlá vkladania údajov, aktualizácia, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, kvalita údajov a pravidlá vyhľadávania týkajúce sa biometrických identifikačných znakov, pravidlá o kompatibilite a priorite zápisov, pridávanie indikátora nevykonateľnosti, prepojenie medzi zápismi, stanovenie dátumu uplynutia platnosti zápisov v rámci maximálneho časového limitu a výmena doplňujúcich informácií. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali preniesť na Komisiu. V technických pravidlách vyhľadávania zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií.

(38)  Vzhľadom na technickú povahu, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie nie je možné niektoré aspekty SIS vyčerpávajúco zahrnúť do tohto nariadenia. Patria medzi ne napríklad technické pravidlá vkladania údajov, aktualizácia, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, kvalita údajov, pridávanie indikátora nevykonateľnosti prepojenie medzi zápismi. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali preniesť na Komisiu. V technických pravidlách vyhľadávania zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií.

Odôvodnenie

Predložené z dôvodu konzistentnosti s neskoršími pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Správne uplatňovanie tohto nariadenia je v záujme všetkých členských štátov a je potrebné na zachovanie schengenského priestoru ako priestoru bez kontroly vnútorných hraníc. V záujme správneho uplatňovania tohto nariadenia členskými štátmi majú mimoriadny význam hodnotenia vykonávané prostredníctvom mechanizmu zriadeného nariadením (EÚ) č. 1053/2013. Členské štáty by mali preto pružne riešiť všetky odporúčania, ktoré sú im predložené. Ak sa nepostupuje podľa odporúčaní, Komisia by mala využiť právomoci, ktoré sú jej zverené podľa zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala agentúra každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé štyri roky.

(40)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala agentúra jeden rok po začiatku prevádzky SIS vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé dva roky.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)  S cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie SIS by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o:

 

– prijatie príručky obsahujúcej podrobné pravidlá výmeny doplnkových informácií (príručka SIRENE);

 

– požiadavky, ktoré musia byť splnené na vkladanie biometrických identifikačných znakov do SIS;

 

– prijatie postupu na určenie členského štátu zodpovedajúceho za vloženie zápisu o príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú reštriktívne opatrenia;

 

– používanie fotografií a podôb tváre na účely zistenia totožnosti osôb; ako aj

 

– zmeny dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

 

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

____________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť bezpečné prostredie pre všetky osoby s pobytom na území Európskej únie a ochranu neregulárnych migrantov pred vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi tým, že sa umožní ich identifikácia, a to pri plnom rešpektovaní ochrany osobných údajov.

(42)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Týmto nariadením by sa mala predovšetkým plne rešpektovať ochrana osobných údajov v súlade s článkom 8 Charty základných práv Európskej únie a zároveň by sa malo usilovať o zabezpečenie bezpečného prostredia pre všetky osoby s pobytom na území Európskej únie a ochranu neregulárnych migrantov pred vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi. V prípadoch týkajúcich sa detí by prvoradým hľadiskom mal byť záujem dieťaťa.

Odôvodnenie

Jazyková revízia s cieľom opakovane zdôrazniť potrebu ochrany osobných údajov, keďže patrí k základným právam. Posledná časť poslednej vety je mätúca a zavádzajúca.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a)  Všetky opatrenia prijaté v súvislosti so SIS by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali uplatňovať usmernenia, ktoré má vytvoriť a monitorovať Agentúra Európskej únie pre azyl spolu s Agentúrou Európskej únie pre základné práva, k spoločnému postupu pri odoberaní odtlačkov prstov a zhotovovaní podôb tváre neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom budú vychádzať z kontrolného zoznamu vypracovaného Agentúrou Európskej únie pre základné práva. Členské štáty by mali pri odoberaní odtlačkov prstov a zhotovovaní podoby tváre vždy rešpektovať dôstojnosť a fyzickú integritu maloletých osôb. Členské štáty by nemali používať nátlak na vynútenie odobratia odtlačkov prstov maloletých osôb.

Odôvodnenie

V súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa sa s deťmi musí zaobchádzať s ľudskosťou, úctou a spôsobom, pri ktorom sa zohľadňujú potreby osoby daného veku. Osobitnú pozornosť preto treba venovať špecifickej situácii maloletých osôb. Prvoradým hľadiskom vždy musí byť záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a mal by sa vykladať v spojení s rozhodnutím Rady 2010/365/EÚ o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku66 .

(49)  Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a mal by viesť k zmene rozhodnutia Rady 2010/365/EÚ o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku66 s cieľom umožniť týmto dvom členským štátom, aby uplatňovali a vykonávali ustanovenia tohto nariadenia v plnom rozsahu.

_________________

_________________

66 Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17.

66 Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko ...

(53)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 3. mája 2017.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53a)  Žiadna zmena ani nové ustanovenie v tomto nariadení by nemali vytvárať zbytočné prekážky pre členské štáty, ktoré pristúpia alebo sú v procese pristúpenia k schengenskému priestoru.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie tiež obsahuje ustanovenia o technickej architektúre SIS, povinnostiach členských štátov a Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, o všeobecnom spracúvaní údajov, právach dotknutých osôb a zodpovednosti.

2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Oprava chyby.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „zápis“ je súbor údajov vložených do SIS vrátane biometrických znakov uvedených v článku 22, ktorý umožňuje príslušným orgánom zistiť totožnosť osoby na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

a)  „zápis“ je súbor údajov vložených do SIS, ktorý umožňuje príslušným orgánom zistiť totožnosť osoby na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

Odôvodnenie

Vo vymedzení „zápisu“ nie je nutné uviesť jeden typ údajov, ktorý možno vkladať do zápisu. Problematika toho, ktoré údaje možno vkladať do zápisu, je upravená v článku 20 o kategóriách údajov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú súčasťou údajov, ktoré tvoria zápis uložený v SIS, ale sú spojené so zápismi v SIS a majú sa vymieňať:

b)  „doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú súčasťou údajov, ktoré tvoria zápis uložený v SIS, ale sú spojené so zápismi v SIS a majú sa vymieňať prostredníctvom útvarov SIRENE:

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“);

e)  „osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je na účely tohto vymedzenia osoba, ktorej totožnosť možno zistiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného či viacerých prvkov, ktoré sú charakteristické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „prezývka“ je predpokladaná totožnosť používaná osobou, ktorá je známa pod inými totožnosťami;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „identifikovateľná fyzická osoba“ je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej fyzickej osoby;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „spracúvanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturalizácia, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, prepájanie alebo kombinovanie, obmedzovanie prístupu, vymazanie alebo zničenie, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo inými prostriedkami,

g)  „spracúvanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zapisovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturalizácia, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, prepájanie alebo kombinovanie, obmedzovanie prístupu, vymazanie alebo zničenie, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo inými prostriedkami,

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa slovo „zapisovanie“ zo súčasného rozhodnutie Rady o SIS II nahrádza slovom „zaznamenávanie“. Zatiaľ čo je vhodné pridať „zaznamenávanie“ do zoznamu činností, ktoré predstavujú spracúvanie, v tomto zozname by malo zostať aj „zapisovanie“.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  vyhľadávaním sa našiel zápis, ktorý do SIS vložil iný členský štát;

(2)  vyhľadávaním sa zistí, že zápis vložil do SIS členský štát;

Odôvodnenie

Pozitívna lustrácia sa môže zistiť aj v prípade, ak zápis vložil členský štát používateľa.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ka)  „biometrické identifikačné znaky“ sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania týkajúceho sa fyzických alebo fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečné zistenie totožnosti tejto fyzickej osoby (podoby tváre, daktyloskopické údaje);

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  „daktyloskopické údaje“ sú údaje o odtlačkoch prstov a odtlačkoch dlaní, ktoré vzhľadom na svoju jedinečnosť a referenčné body, ktoré obsahujú, umožňujú vykonávať presné a nespochybniteľné porovnávania s cieľom určiť totožnosť osoby;

n)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

 

(Prierezový pozmeňujúci návrh, ktorý sa má uplatňovať v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  „podoba tváre“ sú digitálne zobrazenia podoby tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite určené na používanie pri porovnávaní biometrických prvkov;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  „závažný trestný čin“ je ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV z 13. júna 200268;

vypúšťa sa

_________________

 

68 Rámcové rozhodnutie Rady (2002/584/SVV) z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 14 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV z 13. júna 2002 69 ;

p)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 312 a článku 14 smernice (EÚ) 2017/541.

__________________

 

69 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  národný systém („N.SIS“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z národných dátových systémov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS. N.SIS obsahuje súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS, ako aj záložnú kópiu N.SIS. N.SIS a jeho záložnú kópiu možno používať súčasne s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť pre koncových používateľov;

b)  národný systém („N.SIS“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z národných dátových systémov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS. N.SIS môže obsahovať súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS, ako aj záložnú kópiu N.SIS. N.SIS a jeho záložnú kópiu možno používať súčasne s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť pre koncových používateľov;

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali mať povinnosť vytvárať národnú kópiu na účely zabezpečenia dostupnosti systému vzhľadom na riziká pre bezpečnosť údajov, ktoré sa s tým spájajú. Na dosiahnutie úplnej dostupnosti by sa mali uprednostniť iné riešenia na centrálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na lepšie zabezpečenie nepretržitej dostupnosti SIS sa vyvinie záložná komunikačná infraštruktúra. Podrobné pravidlá týkajúce sa tejto záložnej komunikačnej infraštruktúry sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

OdôvodnenieL

V záujme lepšieho zabezpečenia nepretržitej dostupnosti SIS by sa mala sprístupniť druhá komunikačná infraštruktúra, ktorá by sa mala používať v prípade problémov s hlavnou komunikačnou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Údaje SIS sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS. Na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu je dostupná úplná alebo čiastočná národná kópia. Čiastočná národná kópia obsahuje aspoň údaje uvedené v článku 20 ods. 2 písm. a) až v) tohto nariadenia. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov, ktoré sú uložené v N.SIS iných členských štátov.

2.  Údaje SIS sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS.

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali mať povinnosť vytvárať národnú kópiu na účely zabezpečenia dostupnosti systému vzhľadom na riziká pre bezpečnosť údajov, ktoré sa s tým spájajú. Na dosiahnutie úplnej dostupnosti by sa mali uprednostniť iné riešenia na centrálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  CS-SIS vykonáva technický dohľad a správu a udržiava záložnú kópiu CS-SIS, ktorou možno zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému. CS-SIS a záložná kópia CS-SIS sa nachádzajú na dvoch technických pracoviskách Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá bola zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 70 (ďalej len „agentúra“). CS-SIS alebo záložná kópia CS-SIS môžu obsahovať ďalšiu kópiu databázy SIS a možno ich používať súčasne v aktívnej prevádzke za predpokladu, že obe z nich sú schopné spracovať všetky transakcie súvisiace so zápismi v SIS.

3.  CS-SIS vykonáva technický dohľad a správu a udržiava záložnú kópiu CS-SIS, ktorou možno zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému. CS-SIS a záložná kópia CS-SIS sa nachádzajú na technických pracoviskách Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá bola zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 70 (ďalej len „agentúra“). CS-SIS alebo záložná kópia CS-SIS obsahuje ďalšiu kópiu databázy SIS a používa sa súčasne v aktívnej prevádzke za predpokladu, že obe z nich sú schopné spracovať všetky transakcie súvisiace so zápismi v SIS.

__________________

__________________

70 Vytvorená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

70 Vytvorená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Odôvodnenie

Na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti SIS aj v budúcnosti, keď bude viac údajov a viac používateľov, by sa mali vytvoriť riešenia na centrálnej úrovni. Okrem ďalšej kópie by sa malo zaviesť aj aktívne riešenie. Agentúra by sa nemala obmedzovať na súčasné dve technické pracoviská, pokiaľ riešenie vyžaduje využitie ďalšieho pracoviska.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  CS-SIS poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS vrátane vyhľadávania v databáze SIS. CS-SIS zabezpečuje:

4.  CS-SIS poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS vrátane vyhľadávania v databáze SIS. Pre členské štáty, ktoré používajú národnú kópiu, CS-SIS zabezpečuje:

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej prevádzky N.SIS, jeho prepojenia s NI-SIS a nepretržitú dostupnosť údajov SIS pre konečných používateľov.

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej prevádzky N.SIS jeho prepojenia s NI-SIS.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej dostupnosti údajov SIS pre koncových používateľov, najmä vytvorením duplicitného prepojenia s NI-SIS.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS.

Každý členský štát vkladá zápisy na základe dostupných informácií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE uvedenej v článku 8 zabezpečovať výmenu a dostupnosť všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“).

Každý členský štát určí vnútroštátny orgán plne funkčný 24 hodín denne a sedem dní v týždni, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE uvedenej v článku 8 zabezpečovať výmenu a dostupnosť všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“). Útvar SIRENE slúži členským štátom ako jednotné kontaktné miesto, ktoré umožňuje výmenu doplňujúcich informácií týkajúcich sa zápisov a prijatie vhodných opatrení v prípadoch, keď sa zápisy o osobách alebo veciach vložia do SIS a tieto osoby alebo veci sa nájdu na základe pozitívnej lustrácie.

Odôvodnenie

Spresnenie štruktúry a úloh útvarov SIRENE, ako sa už uvádza vo vykonávacom rozhodnutí Komisie z 26. februára 2013 o príručke SIRENE a ostatných vykonávacích opatreniach pre Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Členské štáty poskytnú potrebné technické a personálne zdroje na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a výmeny doplňujúcich informácií. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

1.  Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Členské štáty poskytnú potrebné technické a ľudské zdroje na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a včasnej a účinnej výmeny doplňujúcich informácií. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty použijú záložnú komunikačnú infraštruktúru uvedenú v článku 4 ods. 1 písm. c). Ako posledná možnosť sa môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky, ako napr. SIENA.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Útvary SIRENE plnia svoje úlohy rýchlo a efektívne, najmä tým, že na žiadosť odpovedajú čo najskôr, najneskôr však do 12 hodín od doručenia žiadosti.

3.  Útvary SIRENE plnia svoje úlohy rýchlo a efektívne, najmä tým, že na žiadosť o doplňujúce informácie v zásade odpovedajú čo najskôr, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia žiadosti. V prípade zápisov o teroristických trestných činoch a v prípade zápisov týkajúcich sa detí, ako sa uvádza v článku 32 ods. 1 písm. c) nariadenia (policajná spolupráca), útvary SIRENE konajú okamžite.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Formuláre SIRENE, ktorým má požadovaný útvar SIRENE venovať najvyššiu pozornosť, sa môžu vo formulároch SIRENE označiť ako „NALIEHAVÉ“ s uvedením dôvodu naliehavosti.

Odôvodnenie

Ustanovenie uvedené v príručke SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2 v podobe príručky s názvom „príručka SIRENE“.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 54a prijať delegovaný akt týkajúci sa prijatia príručky obsahujúcej podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií (príručka SIRENE).

Odôvodnenie

Na základe skúseností so súčasnou príručkou a právnym rámcom pre SIS II by sa príručka SIRENE mala prijať ako delegovaný akt, keďže čiastočne skôr doplňuje základné akty, ako ich vykonáva. Ako príklad možno uviesť požiadavku príručky, aby sa pozitívne lustrácie v prípade možného vážneho ohrozenia bezpečnosti nahlasovali „okamžite“, zatiaľ čo v nariadení sa vyžaduje nahlasovanie „čo najskôr“. V odôvodnení 6 príručky (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2015, s. 75) sa dokonca uvádza: „Je nevyhnutné stanoviť nový zrýchlený postup pre výmenu informácií o zápisoch na účely diskrétnej a špecifickej kontroly...“

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje CS-SIS, a automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečia, aby boli údaje uložené v ich národných kópiách totožné a v súlade s databázou SIS a aby bol výsledok vyhľadávania v ich národných kópiách rovnocenný s výsledkom vyhľadávania v databáze SIS. Koncovým používateľom sa poskytnú údaje potrebné na plnenie ich úloh, najmä všetky údaje potrebné na identifikáciu dotknutej osoby a prijatie potrebných opatrení.

2.  Členské štáty prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje CS-SIS, a automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečia, aby boli údaje uložené v ich národných kópiách, ktoré dobrovoľne vytvárajú členské štáty, totožné a v súlade s databázou SIS a aby bol výsledok vyhľadávania v ich dobrovoľných národných kópiách rovnocenný s výsledkom vyhľadávania v databáze SIS. Pokiaľ je to možné, koncovým používateľom sa poskytnú údaje potrebné na plnenie ich úloh, najmä, a pokiaľ je to potrebné, všetky dostupné údaje umožňujúce zistiť totožnosť dotknutej osoby a prijať potrebné opatrenia.

Odôvodnenie

Členské štáty nebudú mať prístup ku všetkým informáciám o všetkých osobách, ktoré sú predmetom zápisu. Uloženie neobmedzenej povinnosti poskytnúť koncovému používateľovi informácie, ktoré by mohli byť nedostupné, je zaťažujúce a nelogické. Takisto je nejasné, komu táto povinnosť prislúcha.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V rámci mechanizmu vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1053/2013 sa vykonávajú pravidelné skúšky na overenie technickej a funkčnej zhody národných kópií a najmä toho, či vyhľadávanie v národnej kópii prináša rovnaké výsledky ako vyhľadávanie v databáze SIS.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vybaveniu na spracúvanie údajov a zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (vybavenie, kontrola prístupu k zariadeniam a kontrola vstupu do zariadení);

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v SIS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných v SIS (kontrola vkladania údajov);

Odôvodnenie

Ustanovenie uvedené v článku 34 nariadenia Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup k SIS alebo zariadeniam na spracúvanie údajov vytvárali profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených pristupovať k údajom, vkladať, aktualizovať, vymazávať a vyhľadávať v nich, a bezodkladne sprístupňovali tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 50 ods. 1 na ich žiadosť;

g)  zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup k SIS alebo zariadeniam na spracúvanie údajov vytvárali profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených pristupovať k údajom, vkladať, aktualizovať, vymazávať a vyhľadávať v nich, a okamžite sprístupňovali tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 50 ods. 1 na ich žiadosť;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  zabezpečiť, aby sa inštalovaný systém mohol v prípade prerušenia obnoviť (obnova);

Odôvodnenie

Ustanovenie uvedené v návrhu nariadenia Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  zabezpečiť, aby SIS vykonával svoje funkcie správne, prípadné chyby sa hlásili (spoľahlivosť) a pri poruche systému nemohlo dôjsť k poškodeniu osobných údajov uložených v SIS (integrita);

Odôvodnenie

Ustanovenie uvedené v návrhu nariadenia Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak členský štát spolupracuje na úlohách súvisiacich so SIS s externými dodávateľmi, daný členský štát starostlivo monitoruje činnosti dodávateľa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tohto nariadenia vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov.

Odôvodnenie

V roku 2012 došlo k ohrozeniu údajov SIS po hekerskom útoku prostredníctvom externého dodávateľa v Dánsku. Členské štáty by mali posilniť monitorovanie takýchto spoločností.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, spracované údaje a názov príslušného orgánu aj meno osoby, ktorá tieto údaje vyhľadala a spracovala.

Odôvodnenie

Odsekom 3 sa vytvoril výnimočný režim záznamov na vyhľadávanie s použitím daktyloskopických údajov alebo podôb tváre.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkom 22, v záznamoch sa uvádza predovšetkým druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

3.  Odchylne od odseku 2, ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkom 22, v záznamoch sa namiesto skutočných údajov uvádza druh spracúvaných údajov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia.

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa po dvoch rokoch od ich vytvorenia.

Odôvodnenie

Znenie je zmenené v súlade s odporúčaniami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Na účely právnej istoty by sa obdobie uchovávania záznamov malo určiť presne.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a prípadne spolupracoval s národným dozorným orgánom.

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s národným dozorným orgánom.

Odôvodnenie

Vnútroštátne orgány s prístupom k SIS by mali byť povinné spolupracovať s národným dozorným orgánom. Takáto požiadavka je povinnosť členského štátu, a preto by nemali mať právo vyberať si, kedy spolupracovať a kedy nie.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS, absolvujú predtým, ako dostanú oprávnenie na spracúvanie údajov uložených v SIS, a pravidelne po získaní prístupu k údajom SIS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa bezpečnosti údajov, pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov, ako sa uvádza v príručke SIRENE. Zamestnanci sú informovaní o všetkých relevantných trestných činoch a sankciách.

1.  Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS, absolvujú predtým, ako dostanú oprávnenie na spracúvanie údajov uložených v SIS, a pravidelne po získaní prístupu k údajom SIS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa bezpečnosti údajov, základných práv vrátane pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov, ako sa uvádza v príručke SIRENE. Zamestnanci sú informovaní o všetkých relevantných trestných činoch a sankciách stanovených v súlade s článkom 53a tohto nariadenia.

 

2.  Členské štáty musia mať národný program odbornej prípravy zameraný na SIS. Tento program odbornej prípravy zahŕňa odbornú prípravu koncových používateľov a zamestnancov útvarov SIRENE.

 

3.  Spoločné kurzy odbornej prípravy sa organizujú aspoň raz ročne s cieľom posilniť spoluprácu medzi útvarmi SIRENE tým, že zamestnancom umožnia stretnúť sa s kolegami z iných útvarov SIRENE, vymieňať si informácie o vnútroštátnych pracovných metódach a vytvárať konzistentnú a ekvivalentnú úroveň vedomostí.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho SIS. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa pre centrálny SIS po analýze nákladov a výnosov používali vždy najmodernejšie technológie.

1.  Agentúra je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho SIS. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Oprava chyby.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nebolo by logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  nadobúdanie a obnovovanie;

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nebolo by logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  zmluvné záležitosti.

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nebolo by logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

vypúšťa sa

a)  úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

 

b)  nadobúdanie a obnovovanie;

 

c)  zmluvné záležitosti.

 

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nebolo by logické zachovať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra vypracuje a uchováva mechanizmus a postupy na vykonávanie kontrol kvality údajov v CS-SIS a pravidelne podáva správy členským štátom. Agentúra podáva Komisii pravidelné správy o problémoch, ktoré sa vyskytli, a o členských štátoch, ktorých sa týkali. Tento mechanizmus, postupy a výklad súladu s požiadavkami na kvalitu údajov sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

5.  Agentúra vypracuje a uchováva mechanizmus a postupy na vykonávanie kontrol kvality údajov v CS-SIS a pravidelne podáva správy členským štátom. Agentúra podáva Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pravidelné správy o problémoch, ktoré sa vyskytli, a o členských štátoch, ktorých sa týkali. Tento mechanizmus, postupy a výklad súladu s požiadavkami na kvalitu údajov sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúra takisto plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním odbornej prípravy o technickom používaní SIS a opatreniach na zvyšovanie kvality údajov SIS.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vybaveniu na spracúvanie údajov a zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (vybavenie, kontrola prístupu a kontrola vstupu do zariadení);

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v SIS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných v SIS (kontrola vkladania údajov);

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a bezodkladne sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 51 na jeho žiadosť (personálne profily);

g)  vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a okamžite sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 51 na jeho žiadosť (personálne profily);

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  zabezpečiť, aby sa inštalovaný systém mohol v prípade prerušenia obnoviť (obnova);

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  zabezpečiť, aby SIS vykonával svoje funkcie správne, prípadné chyby sa hlásili (spoľahlivosť) a pri poruche systému nemohlo dôjsť k poškodeniu osobných údajov uložených v SIS (integrita);

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kc)  zaistiť bezpečnosť svojich technických pracovísk.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak agentúra spolupracuje na úlohách súvisiacich so SIS s externými dodávateľmi, starostlivo monitoruje činnosti dodávateľa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tohto nariadenia vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov.

Odôvodnenie

V roku 2012 došlo k ohrozeniu údajov SIS po hekerskom útoku prostredníctvom externého dodávateľa v Dánsku. Agentúra by mala posilniť monitorovanie takýchto spoločností.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenesených údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávania, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracovanie týchto údajov.

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história každého zápisu, dátum a čas každej činnosti spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, spracované údaje a názov príslušného orgánu aj meno osoby, ktorá tieto údaje vyhľadala a spracovala.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkom 22 a 28, v záznamoch sa uvádza predovšetkým druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

3.  Odchylne od odseku 2, ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkami 22 a 28, v záznamoch sa namiesto skutočných údajov uvádza druh spracúvaných údajov.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia. Záznamy, ktoré obsahujú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní týchto zápisov.

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa po dvoch rokoch od ich vytvorenia. Záznamy, ktoré obsahujú históriu zápisov, sa vymažú po dvoch rokoch po vymazaní týchto zápisov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov pravidelne realizuje kampane, ktorými informuje verejnosť o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS.

Keď sa toto nariadenie začne uplatňovať, Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov realizuje kampaň, ktorou informuje občanov Únie a štátnych príslušníkov tretích krajín o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov takéto kampane pravidelne opakuje, a to aspoň raz ročne. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov a obyvateľov o SIS. Členské štáty zabezpečia, že na takého informačné politiky sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto nariadenia o uchovávaní dodatočných údajov, obsahuje SIS výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodáva každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely ustanovené v článku 24.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto nariadenia o uchovávaní dodatočných údajov, obsahuje SIS výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodáva každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely ustanovené v článku 24 a 27.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie o osobách, o ktorých bol vydaný zápis, sa skladajú iba z týchto údajov:

2.  Informácie o osobách, o ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu a pobytu, sa skladajú iba z týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  všetky zvláštne, objektívne a nemenné fyzické znaky;

e)  všetky zvláštne, objektívne a nemenné fyzické znaky, ktoré nie sú spojené s osobitnými kategóriami osobných údajov, ako sú vymedzené v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679, napríklad s etnickou príslušnosťou, vierovyznaním, zdravotným postihnutím, rodom alebo so sexuálnou orientáciou;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  pohlavie;

h)  rod;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  skutočnosť, či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, na úteku alebo sa podieľa na činoch uvedených v článkoch 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu;

j)  skutočnosť, či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, na úteku alebo sa podieľa na činoch uvedených v článkoch 3  12 a článku 14 smernice (EÚ) 2017/541;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  prepojenie/prepojenia na iné zápisy vydané v SIS podľa článku 38;

o)  prepojenie/prepojenia na iné zápisy vydané v SIS podľa článku 43;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno q – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  odsúdenie v minulosti, ako sa uvádza v článku 24 ods. 2 písm. a);

–  odsúdenie v minulosti, ako sa uvádza v článku 24 ods. 1 písm. a) bode i) a ods. 2b;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno q – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  závažná bezpečnostná hrozba, ako sa uvádza v článku 24 ods. 2 písm. b);

–  závažná bezpečnostná hrozba, ako sa uvádza v článku 24 ods. 1 písm. a) bode ii);

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno q – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  zákaz vstupu, ako sa uvádza v článku 24 ods. 3; alebo

–  zákaz vstupu vydaný v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES, ako sa uvádza v článku 24 ods. 3; alebo

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  druh trestného činu (v prípade zápisov vydaných podľa článku 24 ods. 2 tohto nariadenia);

r)  druh trestného činu (v prípade zápisov vydaných podľa článku 24 ods. 1 tohto nariadenia);

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno x

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

x)  daktyloskopické údaje;

x)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno y a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ya)  údaje uvedené v písmenách a) až d), f) až g) a i) z platného dokladu (-ov) totožnosti, ktorý má dotknutá osoba pri sebe a ktorý je iný ako doklad uvedený v písmenách s) až v), pokiaľ nie sú takéto údaje dostupné v tomto doklade.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Technické pravidlá sú podobné v prípade vyhľadávania v CS-SIS, v národných kópiách a technických kópiách, ako sa uvádza v článku 36. Sú založené na spoločných normách, ktoré sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Technické pravidlá potrebné na vyhľadávanie v údajoch uvedených v odseku 2 sa stanovia a vypracujú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2. Tieto technické pravidlá sú podobné pre vyhľadávanie v CS-SIS, v národných kópiách a technických kópiách, ako sa uvádza v článku 36, a sú založené na spoločných normách, ktoré sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zahrnuté v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak ide o trestný čin uvedený v článku 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu, členské štáty pri uplatňovaní článku 24 ods. 2 vytvárajú takýto zápis týkajúci sa štátneho príslušníka tretej krajiny za akýchkoľvek okolností71.

vypúšťa sa

__________________

 

71 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 22 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné pravidlá pre vkladanie fotografií, podôb tváre a daktyloskopických údajov

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 54a prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na vkladanie biometrických identifikačných znakov do SIS v súlade s týmto nariadením. Uvedené požiadavky zahŕňajú počet odtlačkov prstov, ktoré sa majú vložiť, spôsob ich odoberania a minimálnu normu kvality, ktorú musia plniť všetky biometrické identifikačné znaky.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zápis sa nesmie vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a), g), k), m), n) a q). Ak je zápis založený na rozhodnutí prijatom podľa článku 24 ods. 2, vložia sa aj údaje uvedené v článku 20 ods. 2 písm. r).

1.  Zápis sa nesmie vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a), b), g), h), i), k), m), n) a q). Ak je zápis založený na rozhodnutí prijatom podľa článku 24 ods. 1, vložia sa aj údaje uvedené v článku 20 ods. 2 písm. r).

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vložia aj všetky ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 2, ak sú dostupné.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, vložia sa aj ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 2, ak sú dostupné a za predpokladu, že boli splnené podmienky na vloženie údajov.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 a

 

Zlučiteľnosť zápisov

 

1.  Členský štát pred vložením nového zápisu overí, či daná osoba už je predmetom zápisu v SIS.

 

2.  Každý členský štát môže do SIS II vložiť pre jednu osobu alebo jednu vec len jeden zápis. V prípade potreby však iné štáty môžu vložiť nové zápisy o tej istej osobe za predpokladu, že sú zlučiteľné. Zlučiteľnosť sa musí zaručiť v súlade s odsekom 3.

 

3.  Pravidlá zlučiteľnosti zápisov sú stanovené v príručke SIRENE uvedenej v článku 8 ods. 4. Ak už je daná osoba predmetom zápisu v SIS, členský štát, ktorý chce vložiť nový zápis, skontroluje, či sú zápisy zlučiteľné. Ak sú zlučiteľné, členský štát môže vložiť nový zápis. Ak sú zápisy nezlučiteľné, uskutoční sa medzi dotknutými útvarmi SIRENE konzultácia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií s cieľom dospieť k dohode v súlade s poradím priority zápisov uvedeným v príručke SIRENE. Od poradia priority zápisov sa možno po konzultácii medzi útvarmi SIRENE odchýliť, ak si to vyžadujú zásadné národné záujmy.

Odôvodnenie

Ustanovenia sú uvedené v aktuálnej príručke SIRENE a sú príliš dôležité na to, aby neboli uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu a pobytu, sa vkladajú do SIS na základe vnútroštátneho zápisu, ktorý je založený na rozhodnutí, ktoré po individuálnom posúdení prijali príslušné správne alebo justičné orgány v súlade s procesnými predpismi ustanovenými vo vnútroštátnom právne. Odvolania proti takýmto rozhodnutiam sa podávajú v súlade s vnútroštátnym právom.

1.  Členské štáty na základe vnútroštátneho rozhodnutia vydajú zápis na účely odopretia vstupu a pobytu len vtedy, ak sú postupne splnené tieto podmienky:

 

a)  zápis sa vydáva len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 

i)  štátny príslušník tretej krajiny bol v členskom štáte odsúdený za trestný čin, ktorý sa trestá trestom odňatia slobody v trvaní najmenej tri roky;

 

ii)  existujú vážne dôvody domnievať sa, že štátny príslušník tretej krajiny spáchal závažný trestný čin alebo teroristický trestný čin, alebo ak existujú dôkazy o tom, že štátny príslušník tretej krajiny má v úmysle spáchať takýto trestný čin na území členského štátu.

 

b)  Členský štát následne:

 

i)  vykonáva individuálne posúdenie toho, či prítomnosť štátneho príslušníka tretej krajiny na území členského štátu nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť;

 

ii)  ak členský štát dospeje k záveru, že štátny príslušník tretej krajiny predstavuje takúto hrozbu, prijíma správne alebo súdne rozhodnutie.

 

Členský štát až následne vydáva zápis na účely odopretia vstupu a pobytu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zápis sa vkladá, ak sa rozhodnutie uvedené v odseku 1 zakladá na hrozbe, ktorú môže predstavovať prítomnosť dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny na území členského štátu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť. Táto situácia vzniká najmä v prípade:

vypúšťa sa

a)  štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol v členskom štáte odsúdený za trestný čin, ktorý sa trestá trestom odňatia slobody v trvaní najmenej jeden rok;

 

b)  štátneho príslušníka tretej krajiny, v súvislosti s ktorým existujú vážne dôvody domnievať sa, že spáchal závažný trestný čin, alebo v súvislosti s ktorým existujú jasné náznaky úmyslu spáchať takýto trestný čin na území členského štátu.

 

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Osoby, voči ktorým bolo prijaté rozhodnutie v zmysle ods. 1 písm. b) bodu ii), majú právo odvolať sa. Odvolanie sa podáva v súlade s vnútroštátnym právom. Takéto odvolania zahŕňajú účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 24 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak bol štátny príslušník tretej krajiny odsúdený v členskom štáte za trestný čin uvedený v smernici (EÚ) 2017/541, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie v trvaní najmenej päť rokov, členské štáty nie sú povinné vykonať posúdenie podľa odseku 2 alebo článku 21 pred vydaním správneho alebo súdneho rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby. Členské štáty vydajú rozhodnutie len v prípade, že sa tým neohrozí verejný poriadok alebo národná bezpečnosť a je to v súlade s ich záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zápis sa vloží, ak v prípade rozhodnutia uvedeného v odseku 1 ide o zákaz vstupu vydaný v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES. Členský štát, ktorý vydal zápis, zabezpečí, aby pri návrate dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny už bol daný zápis vložený v SIS a aktívny. Potvrdenie o návrate sa oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis, v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/xxx [nariadenie o návrate].

3.  Zápis sa vloží, ak v prípade rozhodnutia uvedeného v odseku 1 písm. b bode i) tohto článku ide o zákaz vstupu vydaný v súlade s postupmi podľa smernice 2008/115/ES. Členský štát, ktorý vydal zápis, zabezpečí, aby bol daný zápis vložený v SIS a aktívny, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny opúšťa územie členských štátov. Potvrdenie o návrate sa oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis, v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/xxx [nariadenie o návrate].

Odôvodnenie

Doplnené v záujme objasnenia textu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak členský štát zvažuje udelenie povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu, ktorý vložil iný členský štát, najprv konzultuje s členským štátom, ktorý vydal zápis, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií a zohľadní jeho záujmy. Členský štát, ktorý vydal zápis, poskytne konkrétnu odpoveď do siedmich dní. Ak sa členský štát, ktorý zvažuje udelenie povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, rozhodne udeliť ho, zápis na účely odopretia vstupu a pobytu sa vymaže.

1.  Predtým ako členský štát formálne rozhodne o udelení povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu, ktorý vložil iný členský štát, najprv konzultuje s členským štátom, ktorý vydal zápis, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií a zohľadní jeho záujmy. Členský štát, ktorý vydal zápis, poskytne konkrétnu odpoveď do siedmich dní. Za konečné rozhodnutie o udelení povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny je zodpovedný konzultujúci členský štát. Ak sa povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, udelí, zápis na účely odopretia vstupu a pobytu sa okamžite vymaže.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak členský zvažuje vloženie zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu týkajúceho sa štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom platného povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa mu poskytuje právo zdržiavať sa, vydaného iným členským štátom, najprv konzultuje s členským štátom, ktorý vydal zápis, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií a zohľadní jeho záujmy. Členský štát, ktorý povolenie vydal, poskytne konkrétnu odpoveď do siedmich dní. Ak členský štát, ktorý povolenie vydal, rozhodne, že ho ponechá, zápis na účely odopretia vstupu a pobytu sa nevloží.

2.  Predtým ako členský štát rozhodne o vložení zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu týkajúceho sa štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom platného povolenia na pobyt alebo iného povolenia, ktorým sa mu poskytuje právo zdržiavať sa, vydaného iným členským štátom, najprv konzultuje s členským štátom, ktorý vydal zápis, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií a zohľadní jeho stanovisko. Členský štát, ktorý povolenie vydal, poskytne konkrétnu odpoveď do siedmich dní. Ak členský štát, ktorý povolenie vydal, rozhodne, že ho ponechá, zápis na účely odopretia vstupu a pobytu sa nevloží.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Členský štát, zodpovedný za vkladanie, aktualizáciu a výmaz takýchto zápisov v mene všetkých členských štátov, sa určí v čase prijatia príslušného opatrenia prijímaného v súlade s článkom 29 Zmluvy o Európskej únii. Postup na určenie zodpovedného členského štátu sa stanoví a vypracuje prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

2.   Členský štát, zodpovedný za vkladanie, aktualizáciu a výmaz takýchto zápisov v mene všetkých členských štátov, sa určí v čase prijatia príslušného opatrenia prijímaného v súlade s článkom 29 Zmluvy o Európskej únii.

Odôvodnenie

Keďže v základnom akte sa nestanovuje nijaký prvok postupu, opatrenie stanovujúce postup skôr dopĺňa akt, ako zabezpečuje jednotné podmienky jeho vykonávania. Preto je potrebný delegovaný, a nie vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 54a prijať delegovaný akt týkajúci sa postupu určenia členského štátu zodpovedného podľa odseku 2 tohto článku.

Odôvodnenie

Keďže v základnom akte sa nestanovuje nijaký prvok postupu, opatrenie stanovujúce postup skôr dopĺňa akt, ako zabezpečuje jednotné podmienky jeho vykonávania. Preto je potrebný delegovaný, a nie vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 27a

 

Opatrenia týkajúce sa zápisu

 

1.  V prípade pozitívnej lustrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, o ktorom bol vydaný zápis v súlade s článkami 24 a 27, príslušný orgán:

 

a)  bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/399, odoprie vstup v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2016/399;

 

b)  bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia (ES) č. 810/2009, zamietne žiadosť o udelenie víza v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 810/2009;

 

c)  bez toho, aby bol dotknutý článok 38 nariadenia [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém ETIAS], zamietne cestovné povolenie v súlade s článkom 31 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 28 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné pravidlá pre overovanie alebo vyhľadávanie pomocou fotografií, podôb tváre a daktyloskopických údajov

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fotografie, podoby tváre a daktyloskopické údaje sa získavajú SIS na overenie totožnosti osoby nájdenej na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS.

1.  Ak zápis v SIS obsahuje fotografie, podoby tváre a daktyloskopické údaje, takéto údaje sa získavajú zo SIS na účely potvrdenia totožnosti osoby, ktorá bola nájdená na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pred vydaním nového zápisu možno vykonať vyhľadávanie pomocou odtlačkov prstov s cieľom overiť, či daná osoba už nie je uvedená v SIS pod inou totožnosťou.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Daktyloskopické údaje možno takisto použiť na zistenie totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS sa používajú na účely identifikácie, ak totožnosť osoby nemožno zistiť iným spôsobom.

2.  Daktyloskopické údaje sa môžu použiť aj na zistenie totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS sa používajú na účely zistenia totožnosti iba vtedy, ak totožnosť osoby nie je možné zistiť pomocou alfanumerických údajov.Na tento účel centrálny SIS obsahuje automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS).

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty sprístupnia koncovým používateľom automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na tento účel by mali prijať všetky potrebné opatrenia vrátane úpravy svojich N.SIS, ak je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Daktyloskopické údaje uložené v SIS v súvislosti so zápismi vydanými podľa článku 24 možno tiež vyhľadávať pomocou úplného alebo neúplného súboru odtlačkov prstov alebo odtlačkov dlaní, ktoré sa odhalili na mieste vyšetrovaných trestných činov, a ak je možné s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že patria páchateľovi trestného činu, a to za predpokladu, že príslušné orgány nie sú schopné stanoviť totožnosť osoby pomocou akejkoľvek inej vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej databázy.

3.  V daktyloskopických údajoch uložených v SIS v súvislosti so zápismi vydanými podľa článkov 24 a 27 sa môže vyhľadávať aj s použitím úplných alebo neúplných súborov odtlačkov prstov alebo dlaní zaistených na mieste vyšetrovaných teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, v prípade ktorých možno s veľkou pravdepodobnosťou určiť, že patria páchateľovi teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu, za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu stanoviť totožnosť osoby pomocou žiadnej inej vnútroštátnej, európskej ani medzinárodnej databázy.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak z konečného zistenia totožnosti v súlade s týmto článkom vyplynie, že výsledok porovnania prijatý z centrálneho systému nezodpovedá daktyloskopickým údajom zaslaným na porovnanie, členské štáty ihneď vymažú výsledok porovnania a oznámia túto skutočnosť agentúre čo najskôr, najneskôr však do troch pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Fotografiepodoby tváre sa môžu používať na zistenie totožnosti osoby, hneď ako to bude technicky možné, pričom sa musí zároveň zabezpečiť vysoký stupeň spoľahlivosti identifikácie. Identifikácia na základe fotografií alebo podôb tváre sa používa len na riadnych hraničných priechodoch, na ktorých sa používajú samoobslužné systémy a automatizované systémy hraničnej kontroly.

4.  Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 54a, ktorým stanoví používanie fotografií a podôb tváre na účely zisťovania totožnosti osôb a technické normy vzťahujúce sa na takýto postup vrátane vyhľadávania, ako aj zistenia a potvrdenia totožnosti. Komisia prijme tento delegovaný akt hneď, ako bude technicky možné s vysokým stupňom spoľahlivosti identifikácie používať fotografie a podoby tváre na zistenie totožnosti osoby. Identifikácia na základe fotografií alebo podôb tváre sa používa len na riadnych hraničných priechodoch, na ktorých sa používajú samoobslužné systémy a automatizované systémy hraničnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ďalších činností v oblasti presadzovania práva vykonávaných na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov v dotknutom členskom štáte;

c)  predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania v dotknutom členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/680;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  bezpečnostnej kontroly v rámci konaní súvisiacich so žiadosťami o medzinárodnú ochranu, pokiaľ tieto orgány nepredstavujú „rozhodujúce orgány“, ako sú vymedzené v článku 2 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EU1a, a prípadne poskytnutia poradenstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 377/20041b;

 

____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1b Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely článku 24 ods. 2 a 3 a článku 27 môžu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia, ako aj koordinačné orgány takýchto vnútroštátnych justičných orgánov.

2.  Na účely článku 24 ods. 1 a 3 a článku 27 môžu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia, ako aj koordinačné orgány takýchto vnútroštátnych justičných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgány uvedené v odseku 1 písm. d) môžu vykonávať aj právo na prístup k údajom týkajúcim sa dokumentov, ktoré súvisia s osobami, ktoré boli vložené v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia (EÚ) č. 2018/xxx [policajná spolupráca a justičná spolupráca v trestných veciach] a právo vyhľadávať v takýchto údajoch. Prístup týchto orgánov k údajom sa riadi právnymi predpismi každého členského štátu.

3.  Orgány uvedené v odseku 1 písm. d) môžu vykonávať aj právo na prístup k údajom týkajúcim sa dokumentov, ktoré súvisia s osobami, ktoré boli vložené v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia (EÚ) č. 2018/xxx [policajná spolupráca a justičná spolupráca v trestných veciach] a právo vyhľadávať v takýchto údajoch. Prístup týchto orgánov k údajom musí byť v súlade s týmto nariadením a s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) má v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávanie v nich.

1.  Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) má v prípade potreby na naplnenie svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávanie v nich.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Europol pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje prostredníctvom kanálov vymedzených nariadením (EÚ) 2016/794 členský štát, ktorý vydal zápis.

2.  Ak Europol pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, okamžite o tom informuje členský štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií cez komunikačnú infraštruktúru a v súlade s ustanoveniami uvedenými v príručke SIRENE. Dokým Europol nebude schopný používať funkcie určené na výmenu doplňujúcich informácií, informuje členský štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom kanálov vymedzených nariadením (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak daný členský štát použitie takýchto informácií povolí, Europol s nimi nakladá podľa nariadenia (EÚ) 2016/794. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

3.  Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS podlieha súhlasu dotknutého členského štátu, ktorý zápis vydal. Ak daný členský štát použitie takýchto informácií povolí, Europol s nimi nakladá podľa nariadenia (EÚ) 2016/794. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vydal zápis, a pri plnom rešpektovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Europol môže požiadať dotknutý členský štát o ďalšie informácie v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794.

4.  Europol môže požiadať členský štát, ktorý vydal zápis, o ďalšie informácie v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

b)  obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu, ktorí potrebujú prístup na plnenie svojich úloh;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10 a 11;

c)  prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10, 11, 1314;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Všetky kópie uvedené v odseku 6, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa táto lehota môže predĺžiť, až pokiaľ mimoriadna situácia neskončí. Europol oznámi každé takéto predĺženie európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

7.  Všetky kópie uvedené v odseku 6, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. Ak Europol vytvorí offline databázu údajov zo SIS, oznámi vznik takejto databázy európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

V znení Komisie sa uvádza neodôvodnené právo Europolu uchovávať offline databázu údajov zo SIS tak dlho, ako podľa neho trvá núdzová situácia. Lenže Europol má prístup do SIS, takže vôbec nepotrebuje uchovávať údaje v offline databáze dlhšie než počas počiatočného obdobia 48 hodín, čím sa vytvára zbytočné riziko. Od Europolu by sa preto malo vyžadovať, aby informoval EDPS vždy, keď vytvorí takúto offline databázu.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Europol môže prijímať a spracúvať doplňujúce informácie k zodpovedajúcim zápisom SIS za predpokladu, že sa náležite uplatňujú pravidlá spracovávania údajov uvedené v odsekoch 2 až 7.

8.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia náležitej integrity a bezpečnosti údajov by mal Europol uchovávať záznamy o každom prístupe do SIS a vyhľadávaní v ňom. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS.

9.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia náležitej integrity a bezpečnosti údajov Europol uchováva záznamy o každom prístupe do SIS a vyhľadávaní v ňom. V takýchto záznamoch sa uvádza predovšetkým dátum a čas spracovania údajov, druh spracúvaných údajov a meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS. Obsah, obdobie uchovávania a pravidlá a formáty týchto záznamov sú vymedzené v súlade s článkom 12.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť so zodpovednosťami členských štátov za zaznamenávanie údajov, ako sú stanovené v článku 12.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Členské štáty okamžite informujú Europol o všetkých zápisoch vytvorených podľa článku 24 a prípadoch pozitívnej lustrácie týkajúcej sa zápisov, ktoré sa vzťahujú na osobu hľadanú členským štátom v súvislosti s trestným činom uvedeným v smernici (EÚ) 2017/541.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť so zodpovednosťami členských štátov za zaznamenávanie údajov, ako sú stanovené v článku 12.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 40 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624 majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie prístup k údajom SIS v rámci svojej právomoci právo na prístup a vyhľadávanie v údajoch vložených do SIS v rámci svojho mandátu.

1.  V súlade s článkom 40 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624 majú členovia tímov, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie prístup k údajom SIS v rámci svojej právomoci právo na prístup a vyhľadávanie v údajoch vložených do SIS v súlade s týmto nariadením. Toto ich právo platí len v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh a v rozsahu požadovanom na základe operačného plánu konkrétnej operácie.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie majú prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávajú v nich v súlade s odsekom 1 prostredníctvom technického rozhrania, ktoré vyvinie a spravuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako sa uvádza v článku 32 ods. 2.

2.  Členovia tímov, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie majú prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávajú v nich v súlade s odsekom 1 prostredníctvom technického rozhrania, ktoré vyvinie a spravuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako sa uvádza v článku 32 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak člen tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje sa o tom členský štát, ktorý vydal zápis. V súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) 2016/1624 môžu členovia uvedených tímov konať na základe zápisu v SIS len podľa pokynov a spravidla v prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, hostiteľského členského štátu, v ktorom takíto členovia tímov pôsobia. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

3.  Ak člen tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje sa o tom okamžite členský štát, ktorý vydal zápis. V súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) 2016/1624 môžu členovia uvedených tímov konať na základe zápisu v SIS len podľa pokynov a spravidla v prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, hostiteľského členského štátu, v ktorom takíto členovia tímov pôsobia. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý prípad prístupukaždé vyhľadávanie, ktoré uskutoční člen tímov európskej pohraničnejpobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a každý prípad, keď použili údaje, ku ktorým uskutočnili prístup, sa zaregistruje.

4.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, samostatného monitorovaniazaistenia riadnej bezpečnosti a integrity údajov vedie Európska agentúra pre pohraničnúpobrežnú stráž záznamy o každom prístupe do SIS a každom vyhľadávaní v SIS, ktoré uskutoční člen tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie. V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým dátum a čas spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh spracovaných údajov a názov meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS. Obsah, obdobie uchovávania a pravidlá a formáty týchto záznamov sú vymedzené v súlade s článkom 12.

Odôvodnenie

Príslušné ustanovenia by mali byť rovnaké ako v prípade Europolu.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Prístup k údajom vloženým do SIS sa obmedzí na členov tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo členov podporných tímov pre riadenie migrácie a nemožno ho rozšíriť na členov žiadnych iných tímov.

5.  Prístup k údajom vloženým do SIS sa obmedzí na členov tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo členov podporných tímov pre riadenie migrácie za predpokladu, že absolvovali požadovanú odbornú prípravu. Prístup nemožno rozšíriť na členov žiadnych iných tímov.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10 a 11.

6.  Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10, 11, 1314.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž má v súlade s článkami 24 a 27 na účely analýzy hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc, právo na prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávanie v nich.

1.  Riadne oprávnení zamestnanci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž musia mať prístup k štatistickým údajom obsiahnutým v centrálnom registri uvedenom v článku 54 ods. 6 na účely vykonávania analýz rizík a posúdení zraniteľnosti, ako sa uvádza v článkoch 11 a 13 nariadenia (EÚ) 2016/1624.

Odôvodnenie

Okrem účasti Frontexu na operáciách, pri ktorých má prístup do databázy zabezpečený podľa článku 31, nepotrebuje prístup k osobným údajom v zápisoch v SIS. Na splnenie jeho mandátu by mu mali úplne stačiť agregované štatistické údaje.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vyvinie a udržiava na účely článku 31 ods. 2 a na účely odseku 1 tohto článku technické rozhranie, ktoré umožňuje priame spojenie s centrálnym SIS.

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vyvinie a udržiava na účely článku 31 ods. 2 technické rozhranie, ktoré umožňuje priame spojenie s centrálnym SIS.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje o tom členský štát, ktorý vydal zápis.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkami 24 a 27 na účely plnenia svojich úloh, ktorými bola poverená nariadením, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), právo na prístup k údajom vloženým do SIS a na ich overovanie.

[4.  Riadne oprávnení zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS vytvorenej v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž musia mať v súlade s článkami 24 a 27 a v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia akýchkoľvek úloh, ktorými bola poverená nariadením, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), právo na prístup k údajom vloženým do SIS a na ich overovanie.]

Odôvodnenie

Malo by sa spresniť, že prístup do SIS v súvislosti s ETIAS neplatí pre celú agentúru, ale len pre centrálnu jednotku ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pri overovaní na účely odseku 2 zistí existenciu zápisu v SIS, uplatňuje sa postup stanovený v článku 22 nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a každý prípad, keď sa použili údaje, ku ktorým uskutočnil prístup, sa zaregistruje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Okrem prípadov, keď je to potrebné na plnenie úloh na účely nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), sa žiadne časti SIS nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté v SIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť SIS sa nesmie sťahovať. Zaznamenávanie prístupov a vyhľadávania sa nepovažuje za sťahovanie alebo kopírovanie údajov SIS.

8.  Žiadne časti SIS sa nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na získavanie a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté v SIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť SIS sa nesmie sťahovať. Zaznamenávanie prístupov a vyhľadávania sa nepovažuje za sťahovanie alebo kopírovanie údajov SIS.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Prijmúuplatňujú sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10 a 11.

9.  Európska agentúra pre pohraničnúpobrežnú stráž prijme a uplatňuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti stanovené v článkoch 10, 11, 1314.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 34 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obdobie uchovávania zápisov

Lehota na preskúmanie zápisov

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zápisy vložené do SIS podľa tohto nariadenia sa uchovávajú len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

1.  Zápisy vložené do SIS podľa tohto nariadenia sa neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do piatich rokov od vloženia zápisu do SIS, či je potrebné ďalej ho uchovávať.

2.  Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do troch rokov od vloženia zápisu do SIS, či je potrebné ďalej ho uchovávať.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípadoch, keď je pracovníkom útvaru SIRENE zodpovedným za koordináciu a overovanie kvality údajov zrejmé, že účel zápisu o osobe bol splnený a zápis by sa mal z SIS vymazať, oznámia to orgánu, ktorý zápis vytvoril, aby ho na túto skutočnosť upozornili. Daný orgán má 30 kalendárnych dní od doručenia takéhoto oznámenia na to, aby uviedol, že zápis vymazal alebo vymaže, alebo aby uviedol dôvody na uchovanie zápisu. V prípade, že táto 30-dňová lehota uplynie bez odpovede, zápis vymažú pracovníci útvaru SIRENE. Útvary SIRENE oznamujú akékoľvek opakujúce sa problémy v tejto oblasti svojmu národnému dozornému orgánu.

4.  Hneď ako je pracovníkom útvaru SIRENE zodpovedným za koordináciu a overovanie kvality údajov zrejmé, že účel zápisu o osobe bol splnený a zápis by sa mal z SIS vymazať, oznámia to okamžite orgánu, ktorý zápis vytvoril, aby ho na túto skutočnosť upozornili. Daný orgán má sedem kalendárnych dní od doručenia uvedeného oznámenia na to, aby uviedol, že zápis vymazal alebo vymaže, alebo aby uviedol dôvody na uchovanie zápisu. V prípade, že táto sedemdňová lehota uplynie bez odpovede, zápis vymažú pracovníci útvaru SIRENE. Útvary SIRENE oznamujú akékoľvek opakujúce sa problémy v tejto oblasti svojmu národnému dozornému orgánu.

Odôvodnenie

Keďže jedným z cieľov revízie je odstrániť nadbytočné zápisy zo SIS, útvary SIRENE by mali konať hneď, ako zistia, že zápis by sa mal vymazať. Príslušný orgán by nemal potrebovať jeden mesiac na to, aby rozhodol o tom, či zápis možno vymazať, najmä preto, že útvar SIRENE už toto posúdenie vykonal. Sedem dní je viac než dostatok času na rozhodnutie o tom, či zápis ponechať.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré sa zaznamená, rozhodnúť o tom, že zápis uchová dlhšie, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa zápis vydal. V takomto prípade sa odsek 2 uplatňuje aj na predĺženie uchovávania zápisu. Každé predĺženie uchovávania zápisu sa oznámi do CS-SIS.

5.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré sa zaznamená, rozhodnúť o tom, že zápis uchová dlhšie, ak je to potrebné a primerané na účely, na ktoré sa zápis vydal. V takomto prípade sa odsek 2 uplatňuje aj na predĺženie uchovávania zápisu. Každé predĺženie uchovávania zápisu sa oznámi do CS-SIS.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty vedú štatistiky o počte zápisov, pri ktorých sa predĺžilo obdobie uchovávania v súlade s odsekom 5.

7.  Členské štáty vedú štatistiky o počte zápisov, pri ktorých sa predĺžilo obdobie uchovávania v súlade s odsekom 5, a prenášajú ich dozorným orgánom uvedeným v článku 50.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zápisy o odopretí vstupu a pobytu podľa článku 24 sa vymažú, keď príslušný orgán vezme späť rozhodnutie, na základe ktorého sa zápis vydal, v prípade potreby po postupe konzultácií uvedenom v článku 26.

1.  Zápisy o odopretí vstupu a pobytu podľa článku 24 sa vymažú hneď, ako príslušný orgán vezme späť rozhodnutie, na základe ktorého sa zápis vydal, v prípade potreby po postupe konzultácií uvedenom v článku 26 alebo po uplynutí platnosti zápisu v súlade s článkom 34.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o policajnú a justičnú spoluprácu, existuje ustanovenie o lehotách uchovávania zápisov, v ktorom sa predpokladá automatické uplynutie platnosti zápisu, ak sa členský štát rozhodne nepredĺžiť platnosť zápisu. Je jasné, že uplynutie platnosti zápisu by malo viesť k vymazaniu tohto zápisu.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zápisy týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú reštriktívnemu opatreniu, ako je uvedené v článku 27, sa vymažú, ak sa opatrenie, ktorým sa vykonáva zákaz cestovania, skončí, pozastaví alebo zruší.

2.  Zápisy týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú reštriktívnemu opatreniu, ako je uvedené v článku 27, sa vymažú hneď, ako sa opatrenie, ktorým sa vykonáva zákaz cestovania, skončí, pozastaví alebo zruší, alebo po uplynutí platnosti zápisu v súlade s článkom 34.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o policajnú a justičnú spoluprácu, existuje ustanovenie o lehotách uchovávania zápisov, v ktorom sa predpokladá automatické uplynutie platnosti zápisu, ak sa členský štát rozhodne nepredĺžiť platnosť zápisu. Je jasné, že uplynutie platnosti zápisu by malo viesť k vymazaniu tohto zápisu.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zápisy sa nad rámec prípadov uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku takisto vymažú, ak je to potrebné na základe overenia zlučiteľnosti stanoveného v článku 23a.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu spracúvať údaje uvedené v článku 20 na účely odopretia vstupu na svoje územia a pobytu na nich.

1.  Členské štáty môžu spracúvať údaje uvedené v článku 20 len na účely odopretia vstupu na svoje územia a pobytu na nich.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa táto lehota môže predĺžiť, až pokiaľ sa mimoriadna situácia neskončí.

Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín.

Odôvodnenie

V súlade s ďalšími predloženými pozmeňujúcimi návrhmi vytváraním offline databáz vzniká jasné dodatočné bezpečnostné riziko týkajúce sa údajov v SIS. Umožnenie existencie takýchto databáz na neurčité obdobie na základe údajnej núdzovej situácie nemožno odôvodniť.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim národným dozorným orgánom a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim národným dozorným orgánom, ako aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Každé použitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu.

7.  Každé použitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu a podlieha sankciám v súlade s článkom 53a tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Každý členský štát pošle agentúre zoznam svojich príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto nariadenia oprávnené priamo vyhľadávať v údajoch obsiahnutých v SIS, ako aj akékoľvek zmeny tohto zoznamu. V tomto zozname sa pre každý orgán uvedú údaje, v ktorých môže vyhľadávať, a na aké účely. Agentúra zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.  Každý členský štát pošle agentúre zoznam svojich príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto nariadenia oprávnené priamo vyhľadávať v údajoch obsiahnutých v SIS, ako aj akékoľvek zmeny tohto zoznamu. V tomto zozname sa pre každý orgán uvedú údaje, v ktorých môže vyhľadávať, a na aké účely. Agentúra zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vedie verejné webové sídlo obsahujúce tieto informácie. Zabezpečí, aby toto webové sídlo bolo stále aktuálne.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie nevykonania opatrenia na základe zápisu

Postup v prípade nevykonania opatrenia na základe zápisu

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát to bezodkladne oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis.

Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, uplatňuje sa tento postup:

 

a)  dožiadaný členský štát okamžite informuje členský štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom jeho útvaru SIRENE o dôvodoch nevykonania opatrenia v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE;

 

b)  dotknuté členské štáty sa môžu dohodnúť na opatrení, ktoré prijmú v súlade s právnymi nástrojmi SIS II a ich vnútroštátnymi právnymi predpismi;

 

c)  ak požadované opatrenie nemožno vykonať so zreteľom na osoby zapojené do činnosti uvedenej v smernici (EÚ) 2017/541, dožiadaný členský štát o tom okamžite informuje Europol.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak členský štát, ktorý vydal zápis, má k dispozícii relevantné doplňujúce alebo pozmenené údaje, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2, príslušný zápis okamžite doplní alebo opraví.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 39 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak má iný členský štát relevantné doplňujúce alebo pozmenené alfanumerické údaje, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2, tento členský štát ich okamžite prenesie členskému štátu, ktorý vydal zápis, aby mu umožnil doplniť tento zápis.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak má iný členský štát, ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií to pri najbližšej príležitosti a najneskôr do desiatich dní od nadobudnutia uvedenej vedomosti oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, oznámenie overí, a ak je to potrebné, bezodkladne opraví alebo vymaže predmetný údaj.

3.  Ak má iný členský štát, ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií to pri najbližšej príležitosti a najneskôr do dvoch pracovných dní od nadobudnutia uvedenej vedomosti oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, oznámenie overí, a ak je to potrebné, opraví alebo vymaže predmetný údaj do siedmich pracovných dní od oznámenia.

Odôvodnenie

Oprava chýb v systéme SIS by mala byť pre všetkých prioritou. Ak členský štát zistí, že v zápise vloženom iným členským štátom je chyba, nemal by čakať desať dní, kým túto chybu oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis. Mal by to urobiť okamžite a najneskôr do 48 hodín. Keď je členský štát, ktorý vydal zápis, informovaný o možnej chybe, v tom istom duchu by mal mať sedem dní na odstránenie chyby alebo vysvetlenie, prečo to nie je chyba. Je to v súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 34 ods. 4 o opatreniach na vymazanie zápisov po informovaní zo strany útvarov Sirene, že zápisy sú nadbytočné.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov od objavenia dôkazu podľa odseku 3, členský štát, ktorý záznam nevydal, predloží vec na rozhodnutie dotknutým národným dozorným orgánom.

4.  Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov od objavenia dôkazu podľa odseku 3, členský štát, ktorý záznam nevydal, predloží vec dotknutým národným dozorným orgánom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na rozhodnutie na základe spolupráce v súlade s článkom 52.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osobou, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak sa výsledkom kontroly preukáže, že naozaj ide o dve rôzne osoby, sťažovateľovi sa oznámia ustanovenia článku 42.

5.  Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osobou, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak sa výsledkom kontroly preukáže, že naozaj ide o dve rôzne osoby, sťažovateľovi sa oznámia ustanovenia článku 42 a jeho právo na nápravu v súlade s článkom 49 ods. 1.

Odôvodnenie

Keď je totožnosť osoby nesprávne určená v SIS, má právo na nápravu v súlade s článkom 49 ods. 1. Mala by na to byť upozornená, akonáhle je jasné, že došlo k nesprávnemu určeniu totožnosti.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak už je osoba predmetom zápisu v SIS, členský štát, ktorý vkladá ďalší zápis, sa dohodne o vložení zápisu s členským štátom, ktorý vydal prvý zápis. Dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je už uvedené a lepšie vysvetlené v článku 23b o zlučiteľnosti zápisov.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť SIS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov SIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k prístupu k údajom, alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť SIS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov SIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom, alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznamujú bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Agentúra oznamuje bezpečnostné incidenty Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté upozornenia a oznámenia o porušení ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty okamžite oznamujú bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre, národným dozorným orgánom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. V prípade bezpečnostného incidentu v centrálnom SIS agentúra okamžite oznamuje tieto bezpečnostné incidenty Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku SIS v členskom štáte alebo v agentúre alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa poskytnú týmto členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra.

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku SIS v členskom štáte alebo v agentúre alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa okamžite poskytnú týmto členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade bezpečnostného incidentu členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracujú.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  V prípade porušenia ochrany osobných údajov musia byť dotknuté osoby informované v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článkom 31 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Komisia okamžite oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.  Ak bezpečnostný incident spôsobilo zneužitie údajov, členské štáty, Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby boli sankcie a disciplinárne opatrenia uložené v súlade s článkom 53a.

Odôvodnenie

Ak je bezpečnostný incident spôsobený zneužitím údajov osobou, ktorá má prístup do SIS, sankcie by mali byť uložené proti tejto osobe.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  útvar SIRENE sa skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby;

a)  útvar SIRENE sa okamžite skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby;

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak sa pri krížovej kontrole zistí, že predmet nového zápisu a osoba, ktorá už je v SIS, sa naozaj zhodujú, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 39 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom doplní prvky potrebné na to, aby sa zabránilo akejkoľvek nesprávnej identifikácii.

b)  ak sa pri krížovej kontrole zistí, že predmet nového zápisu a osoba, ktorá už je v SIS, sa naozaj zhodujú, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 23a. Ak sa pri kontrole zistí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom doplní prvky potrebné na to, aby sa zabránilo akejkoľvek nesprávnej identifikácii.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou, ktorá má byť skutočne predmetom zápisu, a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vydal zápis, doplní pod podmienkou výslovného súhlasu osoby so zneužitou totožnosťou do zápisu údaje o nej s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávnej identifikácie.

1.  Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou, ktorá má byť skutočne predmetom zápisu, a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vydal zápis, doplní pod podmienkou výslovného súhlasu osoby so zneužitou totožnosťou do zápisu údaje o nej s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávnej identifikácie. Každá osoba, ktorej totožnosť bola zneužitá, má právo stiahnuť svoj súhlas so spracovaním informácií.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely tohto článku sa do SIS môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

3.  Na účely tohto článku a pod podmienkou výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá v prípade každej kategórie údajov, sa do SIS môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

Odôvodnenie

Je dôležité opätovne zdôrazniť, že uvedené osobné údaje môžu byť vložené do SIS iba na základe výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  pohlavie;

h)  rod;

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Údaje uvedené v odseku 3 sa vymažú v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis alebo skôr, ak o to dotknutá osoba požiada.

5.  Údaje uvedené v odseku 3 sa vymažú hneď, ako o to požiada osoba, ktorej totožnosť bola zneužitá, alebo v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis.

Odôvodnenie

Znenie Komisie je mierne zavádzajúce. Je jasnejšie začať právom osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, požiadať o vymazanie údajov, akonáhle si to praje. Pokiaľ takúto žiadosť nepredloží, tieto údaje sa potom prirodzene odstránia pri vymazaní zodpovedajúceho zápisu.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

1.  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na spracúvanie osobných údajov orgánmi uvedenými v článku 29 tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie 2016/679 za predpokladu, že sa neuplatňujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

2.  Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie 2016/679 za predpokladu, že takéto spracúvanie nevykonávajú príslušné orgány členských štátov na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, na účely výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, na účely výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti sa vzťahujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 46 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Na spracovanie osobných údajov Europolom podľa článku 30 tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na spracúvanie údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu sa uplatňujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 47 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a vymazanie nezákonne uložených údajov

Právo na prístup, opravu a obmedzenie nesprávnych údajov a vymazanie nezákonne uložených údajov

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právo dotknutých osôb na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú a sú vložené v SIS, a právo na ich opravu alebo vymazanie sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáhajú.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679, má každý štátny príslušník tretej krajiny právo na prístup k údajom a získanie údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré zaznamenané v SIS, a na opravu alebo doplnenie údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú nesprávne, ako aj na vymazanie údajov, ktoré boli zaznamenané nezákonne, a na obmedzenie spracovania údajov.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak je to vhodné, uplatňujú sa články 14 až 18 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V takýchto prípadoch členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ bezodkladne písomne informuje dotknutú osobu o akomkoľvek zamietnutí či obmedzení prístupu a o dôvodoch zamietnutia alebo obmedzenia. Od takéhoto informovania možno upustiť, ak by poskytnutie takýchto informácií ohrozilo účel podľa tohto odseku. Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti podania sťažnosti dozornému orgánu alebo uplatnenia súdnych prostriedkov nápravy.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ zdokumentuje skutkové alebo právne dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá. Uvedené informácie sa sprístupnia dozorným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4 – pododsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V takýchto prípadoch členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné vykonať práva dotknutej osoby aj prostredníctvom príslušných dozorných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Dotknutej osobe sa informácie oznámia čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve.

5.  Dotknutej osobe sa informácie oznámia čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o prístup, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, bez ohľadu na to, či sa táto osoba nachádza na území Európskej únie alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Dotknutej osobe sa oznámi výsledok výkonu jej práva na opravu a vymazanie čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve.

6.  Dotknutej osobe sa oznámi výsledok výkonu jej práva na opravu, vymazanieobmedzenie spracúvania čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve. Dotknutej osobe sa poskytnú informácie podľa tohto odseku bez ohľadu na to, či sa nachádza alebo nenachádza na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú predmetom zápisu vydaného v súlade s týmto nariadením, sa informujú v súlade s článkami 1011 smernice 95/46/ES. Tieto informácie sa poskytujú písomne spolu s kópiou vnútroštátneho rozhodnutia, na základe ktorého sa zápis vydal, alebo s odkazom naň, ako je uvedené v článku 24 ods. 1.

1.  Štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú predmetom zápisu vydaného v súlade s týmto nariadením, informuje členský štát, ktorý zápis vydal, čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní od vytvorenia zápisu, ktorý sa ich týka, v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo s článkami 1213 smernice (EÚ) 2016/680. Tieto informácie sa poskytujú písomne spolu s kópiou vnútroštátneho rozhodnutia, na základe ktorého sa zápis vydal, alebo s odkazom naň, ako je uvedené v článku 24 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto informácie sa neposkytnú:

2.  Tieto informácie sa neposkytnú, ak vnútroštátne právo umožňuje obmedzenie práva na informácie, najmä s cieľom zaručiť národnú bezpečnosť, obranu, verejnú bezpečnosť, a predchádzanie trestnej činnosti, jej odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie.

f)  ak:

 

i)  sa osobné údaje nezískali od dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny;

 

ako aj

 

ii)  preukáže sa, že poskytnutie informácií nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie;

 

g)  ak už má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny tieto informácie k dispozícii;

 

h)  ak vnútroštátne právo umožňuje obmedzenie práva na informácie, najmä s cieľom zaručiť národnú bezpečnosť, obranu, verejnú bezpečnosť a predchádzanie trestnej činnosti, jej vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie.

 

(Číslovanie bodov je v anglickej verzii návrhu Komisie nesprávne.)

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, alebo vymazanie, alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 77 až 82 nariadenia (EÚ) 2016/679 a články 52 až 56 smernice (EÚ) 2016/680, každá osoba právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, vymazanie alebo o obmedzenie spracúvania a náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť konzistentný prehľad o tom, ako fungujú opravné prostriedky, sa národné dozorné orgány vyzvú, aby vypracovali štandardný štatistický systém na každoročné vykazovanie týchto údajov:

S cieľom dosiahnuť konzistentný prehľad o tom, ako fungujú opravné prostriedky, národné dozorné orgány vypracujú štandardný štatistický systém na každoročné vykazovanie týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet žiadostí o opravu nepresných údajov a vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré boli predložené prevádzkovateľovi, a počet prípadov, v ktorých sa údaje opravili alebo vymazali;

c)  počet žiadostí o opravu nepresných údajov a vymazanie alebo obmedzenie spracúvania nezákonne uložených údajov, ktoré boli predložené prevádzkovateľovi, a počet prípadov, v ktorých sa údaje opravili alebo vymazali;

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  počet žiadostí o opravu nepresných údajov a o vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa predložili národnému dozornému orgánu;

d)  počet žiadostí o opravu nepresných údajov a o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania nezákonne uložených údajov, ktoré sa predložili národnému dozornému orgánu;

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  počet vecí, v ktorých súd rozhodol v prospech navrhovateľa aspoň čiastočne;

f)  počet vecí, v ktorých súd rozhodol v prospech navrhovateľa aspoň čiastočne, a počet vecí, v ktorých bola získaná náhrada škody;

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS na jeho území, ich prenos z jeho územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií monitoroval nezávislý národný dozorný orgán alebo orgány, ktoré sám určí a ktorým udelí právomoci uvedené v kapitole VI smernice (EÚ) 2016/680 alebo v kapitole VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS na jeho území, ich prenos z jeho územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií monitorovali nezávislé národné dozorné orgány, ktoré sám určí a ktorým udelí právomoci uvedené v kapitole VI smernice (EÚ) 2016/680 alebo v kapitole VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národný dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit operácií spracúvania údajov v jeho N.SIS. Audit vykoná buď národný dozorný orgán, alebo ho priamo objedná od nezávislého audítora ochrany údajov. Národný dozorný orgán má vždy kontrolu nad nezávislým audítorom a preberá zaňho zodpovednosť.

2.  Národné dozorné orgány zabezpečia, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit operácií spracúvania údajov v ich N.SIS. Audit vykonajú buď národné dozorné orgány, alebo ho tieto orgány priamo objednajú od nezávislého audítora ochrany údajov. Národné dozorné orgány majú vždy kontrolu nad nezávislým audítorom a preberajú zaňho zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mal ich národný dozorný orgán dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mali ich národné dozorné orgány dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými sú poverené na základe tohto nariadenia. Takisto zabezpečia, aby ich národné dozorné orgány mali prístup k pomoci od osôb, ktoré majú odborné poznatky o biometrických údajoch.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 51 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dozor nad agentúrou

Dozor nad agentúrami

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa činnosti agentúry v oblasti spracovania osobných údajov vykonávali v súlade s týmto nariadením. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu v oblasti spracovania osobných údajov a za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s týmto nariadením. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit činnosti agentúry v oblasti spracovania osobných údajov. Správa o tomto audite sa pošle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a národným dozorným orgánom. Agentúra má pred prijatím správy príležitosť vyjadriť pripomienky.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit činnosti agentúry, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu v oblasti spracovania osobných údajov. Správa o tomto audite sa pošle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a národným dozorným orgánom. Agentúra má pred prijatím správy príležitosť vyjadriť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov sa poskytnú dostatočné zdroje na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia vrátane pomoci od osôb s odbornými poznatkami o biometrických údajov.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinnostízabezpečujú koordinovaný dozor nad SIS.

1.  Národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich úloh v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmiagentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov].

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výbor zriadený nariadením (EÚ) 2016/679 posiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii každé dva roky spoločnú správu o činnosti v oblasti koordinovaného dozoru.

4.  Výbor zriadený nariadením (EÚ) 2016/679 posiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii každý rok spoločnú správu o činnosti v oblasti koordinovaného dozoru.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Kapitola 10 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ZODPOVEDNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku používania N.SIS. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil nesprávne údaje alebo údaje uložil nezákonne.

1.  Každý členský štát a eu-LISA nesú zodpovednosť za akúkoľvek materiálnu či nemateriálnu škodu spôsobenú osobe v dôsledku nezákonného spracovania údajov alebo akéhokoľvek činu v rozpore s týmto nariadením alebo v dôsledku používania N.SIS. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil vecne nesprávne údaje alebo údaje uložil nezákonne.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Osoba, ktorá utrpela materiálnu alebo nemateriálnu škodu, alebo členský štát, ktorý utrpel materiálnu alebo nemateriálnu škodu, v dôsledku nezákonnej spracovateľskej operácie alebo akéhokoľvek činu v rozpore s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný, alebo od eu-LISA, ak nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu. Členský štát alebo eu-LISA sa úplne alebo čiastočne oslobodia od svojej zodpovednosti, ak preukážu, že im nemožno pripísať zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody. Žaloby o náhradu škody podané proti členskému štátu sa riadia ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov žalovaného členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 53 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 53 a

 

Sankcie

 

Členské štáty zabezpečia, aby každé spracovanie údajov vložených v SIS alebo každá výmena doplňujúcich informácií v rozpore s týmto nariadením podliehali sankciám v súlade s vnútroštátnym právom. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia zahŕňať správne a trestné sankcie.

 

Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby ich zamestnanci a členovia tímov, ktorí majú prístup do SIS v rámci svojej právomoci a ktorí spracúvajú údaje zo SIS v rozpore s týmto nariadením, podliehali disciplinárnym opatreniam zo strany agentúry alebo v prípade členov tímov zo strany domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra vypracúva denné, mesačné a ročné štatistiky, ktoré obsahujú počet záznamov na kategóriu zápisu, počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, počet vyhľadávaní v SIS a počet prístupov do SIS na účely vkladania, aktualizácie alebo vymazania zápisu celkom a za každý členský štát, ako aj štatistiky o postupe konzultácií uvedenom v článku 26. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Výročná štatistická správa sa uverejní.

3.  Agentúra vypracúva denné, mesačné a ročné štatistiky, ktoré obsahujú počet záznamov na kategóriu zápisu, počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, počet vyhľadávaní v SIS a počet prístupov do SIS na účely vkladania, dopĺňania, aktualizácie alebo vymazania zápisu celkom a za každý členský štát, ako aj štatistiky o postupe konzultácií uvedenom v článku 26. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Výročná štatistická správa sa uverejní.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytujú agentúre a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 7 a 8.

4.  Členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytujú agentúre a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra poskytuje členským štátom, Komisii, Europolu Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž všetky štatistické správy, ktoré vypracúva. Aby Komisia mohla monitorovať vykonávanie právnych aktov Únie, má možnosť požiadať agentúru, aby poskytla ďalšie osobitné pravidelné alebo ad-hoc štatistické správy o výkonnosti alebo používaní SIS a o komunikácii s útvarmi SIRENE.

5.  Agentúra poskytuje Európskemu parlamentu, Rade, členským štátom, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov všetky štatistické správy, ktoré vypracúva, a prípadné vyžiadané osobitné štatistické správy. Aby Komisia mohla monitorovať vykonávanie právnych aktov Únie, má možnosť požiadať agentúru, aby poskytla ďalšie osobitné pravidelné alebo ad-hoc štatistické správy o výkonnosti alebo používaní SIS a o komunikácii s útvarmi SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely odsekov 3 5 tohto článku a článku 15 ods. 5 agentúra vo svojich technických priestoroch vytvorí, zavedie a prevádzkuje centrálny register údajov uvedených v odseku 3 tohto článku a v článku 15 ods. 5, ktoré nesmú umožňovať identifikáciu jednotlivcov a ktoré Komisii a agentúram uvedeným v odseku 5 umožnia získať správy a štatistiky prispôsobené ich požiadavkám. Agentúra udelí členským štátom, Komisii, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup k centrálnemu registru prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez komunikačnú infraštruktúru s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracúvania správ a štatistík.

Na účely odsekov 3, 4 a 5 tohto článku a článku 15 ods. 5 agentúra vo svojich technických priestoroch vytvorí, zavedie a prevádzkuje centrálny register údajov uvedených v odseku 3 tohto článku a v článku 15 ods. 5, ktoré nesmú umožňovať identifikáciu jednotlivcov a ktoré Komisii a agentúram uvedeným v odseku 5 umožnia získať správy a štatistiky prispôsobené ich požiadavkám. Agentúra poskytne členským štátom, Komisii, Europolu, Eurojustu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž na požiadanie prístup k centrálnemu registru, určitým položkám a informáciám prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez komunikačnú infraštruktúru s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracúvania správ a štatistík.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Dva roky po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky predloží agentúra Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

7.  Jeden rok po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky predloží agentúra Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich bezpečnosti, o zavedení automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Tri roky po začiatku prevádzky SIS a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Takéto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie toho, či stále platia východiskové princípy, a posúdenie uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS, bezpečnosti centrálneho SIS a všetkých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

8.  Jeden rok po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Takéto celkové hodnotenie zohľadňuje stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie toho, či stále platia východiskové princípy, a posúdenie uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS, bezpečnosti centrálneho SIS a všetkých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na budúce operácie. Celková hodnotiaca správa zahŕňa aj vytvorenie funkcie automatizovaného katalógu odtlačkov prstov a informačné kampane o SIS organizované Komisiou v súlade s článkom 19. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 54 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4, článku 22 ods. -1, článku 27 ods. 2a, článku 28 ods. 4 a článku 58 ods. 2a sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4, článku 22 ods. -1, článku 27 ods. 2a, článku 28 ods. 4 a článku 58 ods. 2a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4, článku 22 ods. -1, článku 27 ods. 2a, článku 28 ods. 4 a článku 58 ods. 2a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa odo dňa, ktorý stanoví Komisia po tom, čo:

2.  Uplatňuje sa od ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti] s výnimkou článku 5, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 1, článku 15 ods. 5 a 6, článku 20 ods. 3 a 4, článku 22 ods. -1 a ods. 2, článku 27 ods. 2a, článku 28 ods. 4, článku 42 ods. 4, článku 54 ods. 6, článku 54a, článku 55 a článku 58 ods. 2a, ktoré platia od dátumu účinnosti tohto nariadenia.

a)  sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

 

b)  jej členské štáty oznámia, že prijali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov SIS a výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto nariadenia;

 

c)  jej agentúra oznámi ukončenie všetkých skúšobných činností, pokiaľ ide o CS-SIS a interakciu medzi CS-SIS a N.SIS.

 

Odôvodnenie

Mal by sa vložiť pevne stanovený dátum nadobudnutia účinnosti, ktorý by sa však mohol podľa potreby upraviť delegovaným aktom (pozri pozmeňujúci návrh k odseku 2a nižšie). Medzitým by sa ustanovenia potrebné na vykonávacie opatrenia a delegované akty mali priamo uplatňovať, aby sa práca na týchto opatreniach mohla začať hneď s nadobudnutím účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 54a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien dátumu uplatňovania tohto nariadenia.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Súčasný právny rámec Schengenského informačného systému II (ďalej len „SIS II“) bol síce dohodnutý v rokoch 2006/2007, ale účinnosť nadobudol až 9. apríla 2013, keď bol systém SIS II pripravený.

Po týchto veľmi odsúdeniahodných omeškaniach, ktoré sprevádzali investície osemkrát vyššie, než sa očakávalo, sa však SIS II vyvinul na európsky úspech. Ako vyplýva z hodnotiacej správy Komisie a štatistík SIS II, počet zápisov a pozitívnych lustrácií sa sústavne zvyšuje.

Vždy je však veľký priestor na zlepšenia zo strany členských štátov. Hodnotenia, ktoré tvoria sprievodné dokumenty k aktuálnym návrhom, ako aj posúdenia a odporúčania týkajúce sa schengenského hodnotiaceho mechanizmu niekedy poukazujú na závažné problémy v súvislosti s nevykonávaním alebo nesprávnym vykonávaním právneho rámca pre SIS II. Ide pritom napríklad o problémy s kvalitou údajov, nedostatočnú odbornú prípravu koncových používateľov alebo nedostatočné informovanie o zápisoch či omeškania útvarov SIRENE v nadväznosti na pozitívnu lustráciu. Práve to pritom vyvoláva obavy v súvislosti s terorizmom.

SIS je pravidelne predmetom hodnotení a tieto nové návrhy spolu s pozmeňujúcimi návrhmi v tomto návrhu správy sú odrazom týchto hodnotení. Spravodajca však vyzýva členské štáty, aby pružne vykonávali všetky odporúčania, ktoré im boli adresované, a aby prijali všetky opatrenia s cieľom bezodkladne naplno využívať funkčnosti ponúkané systémom SIS II v súlade s jeho právnym rámcom.

Stanovisko spravodajcu k novým návrhom

Spravodajca víta návrhy Komisie, lebo sa nimi ešte viac posilňuje SIS, pričom sa zdôrazňuje jeho skutočne európsky charakter, zachovávajú sa jeho hlavné znaky a riešia sa niektoré nedostatky na vnútroštátnej úrovni.

Napriek tomu sa však domnieva, že je možné dosiahnuť aj ďalšie zlepšenia, a v tomto návrhu správy na tento účel predkladá skupinu pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúce návrhy pritom možno zoskupiť do týchto hlavných tém:

Štruktúra

Spravodajca si v plnej miere uvedomuje, že zo štrukturálneho hľadiska je nutné systém posilniť, aby bol schopný prijímať čoraz viac vkladaných údajov, najmä biometrických údajov, nové funkcie vyhľadávania a viac používateľov. Je jasné, že ako kľúčový európsky systém na presadzovanie práva a kontrolu hraníc, ktorý je rozsiahlym IT systémom, musí byť kedykoľvek spoľahlivo dostupný pre koncových používateľov. Spravodajca však má pochybnosti, či riešenie navrhované Komisiou, teda určiť členským štátom povinnosť mať národnú kópiu, je správnou cestou. Parlament sa vždy skepticky staval k národným a aj technickým kópiám, najmä pre súvisiace riziká ochrany a bezpečnosti údajov. Ako kompromis však Parlament akceptoval – a stále akceptuje –, že členské štáty, ktoré chcú mať národné kópie, ich mať môžu. Čo však nemôže akceptovať, je povinnosť pre tie členské štáty, ktoré ich mať nechcú. Po dosiahnutí dohody o právnom rámci pre SIS II sa vynaložilo veľké úsilie a veľa peňazí na vybudovanie riadne fungujúceho centrálneho systému. Spravodajca je pevne presvedčený, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie o zabezpečenie nepretržitej dostupnosti systému na tejto úrovni. Preto navrhuje skupinu pozmeňujúcich návrhov, ktorých zámerom je ďalej rozšíriť dostupnosť a kapacitu centrálneho systému pre koncových používateľov. Konkrétne CS-SIS by mal obsahovať ďalšiu kópiu a záložný systém by mal byť po celý čas v súbežnej aktívnej prevádzke. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť aj zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti SIS formou duplikovania všetkých kľúčových prvkov štruktúry vrátane komunikačnej infraštruktúry. A napokon, agentúra eu-LISA by sa mala stať jediným subjektom zodpovedným za komunikačnú infraštruktúru.

Prístup do systému

Komisia navrhuje zabezpečiť rozšírené možnosti prístupu pre skupinu európskych agentúr. Spravodajca síce súhlasí s týmito návrhmi, napriek tomu však predložil skupinu pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je presnejšie vymedziť okolnosti, za akých možno pristupovať k údajom SIS, a to s ohľadom na existujúce mandáty príslušných agentúr. Takisto navrhuje zvýšiť záruky v tejto oblasti, či už formou predbežnej odbornej prípravy, zaznamenávania, alebo dohľadu.

Spravodajca je pevne presvedčený o pridanej hodnote systému a uznáva potrebu riešiť nové bezpečnostné výzvy. Konkrétne zabezpečenie prístupu pre všetky príslušné vnútroštátne orgány. Tento prístup by však mal byť podmienený splnením všetkých zákonných ustanovení o ochrane údajov zo strany týchto orgánov a možnosťou dozorných orgánov overovať správne uplatňovanie zákonných ustanovení, a to aj prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu.

Bezpečnosť údajov

Vzhľadom na údaje obsiahnuté v SIS musí byť bezpečnosť kľúčovým cieľom. Spravodajca uznáva, že agentúra eu-LISA a členské štáty v tejto súvislosti vyvíjajú veľké úsilie. Prípad hekerského útoku na SIS prostredníctvom externého poskytovateľa služieb v Dánsku by nám však mal pripomínať, že v tejto oblasti je potrebné urobiť viac. Spravodajca víta nové ustanovenia o bezpečnostných incidentoch, ktoré navrhla Komisia. Navrhol pritom niekoľko pozmeňujúcich návrhov, najmä v súvislosti so spoluprácou medzi rôznymi inštitucionálnymi aktérmi a členskými štátmi. S ohľadom na prípad z Dánska takisto navrhuje, aby členské štáty a agentúra eu-LISA pozorne sledovali činnosti dodávateľov. Napokon bolo pridaných aj niekoľko ďalších požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti údajov v súlade s inými rozsiahlymi IT systémami.

Ochrana údajov

Ochrana údajov pre SIS je zložitá vzhľadom na jeho dvojitý charakter, keďže slúži ako imigračná databáza a databáza na účely presadzovania práva. Jeho rôzni používatelia na európskej aj vnútroštátnej úrovni navyše podliehajú širokému spektru zákonných ustanovení. Treba však vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie primeraných záruk, ktoré zároveň budú dostatočne pevné, aby odolali testu každodenného používania. Dosiahnutie toho je také rozhodujúce pre integritu a legitímnosť systému ako jeho úspešnosť. Preto bola navrhnutá skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú predovšetkým zamerané na objasnenie platných pravidiel. Okrem toho bolo niekoľko ustanovení posilnených a lepšie zosúladených s rámcom EÚ pre ochranu údajov.

Záznamy na účely odoprenia vstupu

Spravodajca víta návrh Komisie, pokiaľ ide o postup konzultácií, ktorý by sa mal využiť, aby sa zabránilo tomu, že ten istý štátny príslušník tretej krajiny bude predmetom zápisu o odopretí vstupu a zároveň bude mať dokument členského štátu s povolením na pobyt. Spravodajca podporuje všetky snahy o zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi. Spolupráca je kľúčom k tomu, aby schengenský priestor fungoval ako priestor bez vnútorných hraníc.

Spravodajca však odsudzuje, že Komisia sa vôbec nepokúsila o harmonizáciu kritérií, ktoré by sa mali uplatňovať na vkladanie zápisu na účely odopretia vstupu do schengenského priestoru. Parlament už v minulosti, keď sa rokovalo o právnom rámci pre SIS II, vyzýval na väčšiu harmonizáciu. Ako kompromisné riešenie bola vložená táto doložka o preskúmaní:

„Komisia preskúma uplatňovanie tohto článku tri roky po dátume uvedenom v článku 55 ods. 2. Na základe tohto preskúmania a využitím svojho práva na podnet v súlade so zmluvou pripraví Komisia potrebné návrhy na zmenu ustanovení tohto článku s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň harmonizácie kritérií pre vkladanie zápisov.“

Jediným návrhom Komisie v tejto súvislosti však bol, žiaľ, návrh na obmedzenie tohto odseku.

Spravodajca preto navrhuje isté pozmeňujúce návrhy zamerané na väčšiu harmonizáciu. Napokon navrhuje aj to, aby osoby usvedčené z terorizmu boli vložené na účely odopretia vstupu.

Nadobudnutie účinnosti nových ustanovení

Schengenský priestor sa v súčasnosti ocitá v ťažkej situácii. Terorizmus a migrácia vedú k predlžovaniu kontrol na vnútorných hraniciach, čo predstavuje nové výzvy, ktoré je potrebné rýchlo riešiť. Spravodajca sa preto domnieva, že SIS je dnes v tomto smere kľúčový a môže priniesť riešenia. Návrhy by sa preto mali prijať čo najpružnejšie, keďže inovujeme najväčší, najlepšie zavedený a najpoužívanejší centralizovaný európsky informačný systém, a teda prinášame konkrétne a okamžité riešenia problémov ovplyvňujúcich európskych občanov. Spravodajca teda navrhuje, aby sa nový právny rámec začal uplatňovať jeden rok po nadobudnutí účinnosti. Mala by sa vložiť pevná lehota, aby sa zabránilo dlhým omeškaniam, ako to bolo v prípade právneho rámca pre SIS II.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (26.7.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Hilde Vautmans

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Budú sa zbierať mimoriadne citlivé biometrické údaje. Vzhľadom na citlivosť týchto údajov by rozhodnutiu o ich zaznamenaní v SIS mala predchádzať dôsledná analýza ich zberu a použitia. Biometrické identifikačné znaky by sa mali zaviesť a vyhľadávať len za osobitných podmienok, ktoré sú v súlade s požiadavkou primeranosti stanovenou v právnom rámci ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť záväzné pravidlá pre konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny má alebo môže získať platné povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, v jednom členskom štáte, a iný členský štát už v súvislosti s týmto štátnym príslušníkom tretej krajiny vydal alebo zamýšľa vydať zápis na účely odopretia vstupu a pobytu. Takéto situácie vážne zneisťujú pohraničnú stráž, políciu a imigračné úrady. Preto je vhodné stanoviť povinný časový rámec na rýchlu poradu s konečným výsledkom s cieľom zabrániť tomu, aby osoby, ktoré predstavujú hrozbu, mohli vstupovať do schengenského priestoru.

(21)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť záväzné pravidlá pre konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny má alebo môže získať platné povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktorým sa poskytuje právo zdržiavať sa, v jednom členskom štáte, a iný členský štát už v súvislosti s týmto štátnym príslušníkom tretej krajiny vydal alebo zamýšľa vydať zápis na účely odopretia vstupu a pobytu. Takéto situácie vážne zneisťujú pohraničnú stráž, políciu a imigračné úrady. Preto je vhodné stanoviť jasné usmernenia a povinný časový rámec na rýchlu poradu s konečným výsledkom s cieľom zabrániť tomu, aby osoby, ktoré predstavujú hrozbu, mohli vstupovať do schengenského priestoru.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Údaje spracovávané v SIS by sa v rámci uplatňovania tohto nariadenia nemali prenášať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

(26)  Údaje spracovávané a uložené v SIS v rámci uplatňovania tohto nariadenia, ako aj informácie v SIS, ktoré už sú sprístupnené oprávneným orgánom, by sa nemali prenášať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42a)  Mali by sa vyžadovať osobitné záruky upravujúce spracúvanie osobných údajov zraniteľných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sú napríklad deti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42b)  V prípadoch týkajúcich sa detí by pri uplatňovaní tohto nariadenia mal byť prvoradým hľadiskom záujem dieťaťa. Keď sa do SIS vložia údaje týkajúce sa dieťaťa, mali by sa používať len na účely súvisiace s prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním prípadov nezvestných detí a na ochranu záujmu dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42c)  Všetky opatrenia prijaté v súvislosti s SIS by mali byť v súlade s Chartou základných práv Únie. Členské štáty by sa mali riadiť usmerneniami, ktoré spoločne stanovia a budú monitorovať Agentúra Európskej únie pre azyl a Agentúra Európskej únie pre základné práva, pokiaľ ide o spoločný postup pri odoberaní odtlačkov prstov a zhotovovaní podoby tváre neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa bude vychádzať zo zoznamu vytvoreného Agentúrou Európskej únie pre základné práva. Členské štáty by vždy mali pri odoberaní odtlačkov prstov a zhotovovaní podoby tváre rešpektovať dôstojnosť a fyzickú integritu maloletých osôb. Členské štáty by nemali používať nátlak na vynútenie odobratia odtlačkov prstov maloletých osôb.

Odôvodnenie

V súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa sa s deťmi musí zaobchádzať s ľudskosťou a úctou, spôsobom, ktorý berie do úvahy potreby osoby daného veku. Osobitnú pozornosť preto treba venovať špecifickej situácii maloletých osôb. Prvoradým hľadiskom vždy musí byť záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53a)  Žiadna zmena ani nové ustanovenie v tomto nariadení by nemali vytvárať zbytočné prekážky pre členské štáty, ktoré pristúpia alebo sú v procese pristúpenia k schengenského priestoru.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov pravidelne realizuje kampane, ktorými informuje verejnosť o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS.

Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov pravidelne realizuje kampane, ktorými informuje verejnosť vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín o SIS.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  kategória dokladu totožnosti osoby;

s)  kategória aktuálnych alebo predchádzajúcich dokladov totožnosti osoby alebo iných dokladov, ktoré dosiaľ používala pod inými menami;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 20– odsek 2 – písmeno u

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

u)  číslo/čísla dokladu totožnosti osoby;

u)  číslo/čísla aktuálnych alebo predchádzajúcich dokladov totožnosti osoby alebo iných dokladov, ktoré dosiaľ používala pod inými menami;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu a pobytu, sa vkladajú do SIS na základe vnútroštátneho zápisu, ktorý je založený na rozhodnutí, ktoré po individuálnom posúdení prijali príslušné správne alebo justičné orgány v súlade s procesnými predpismi ustanovenými vo vnútroštátnom právne. Odvolania proti takýmto rozhodnutiam sa podávajú v súlade s vnútroštátnym právom.

1.  Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu a pobytu, sa vkladajú do SIS na základe vnútroštátneho zápisu, ktorý je založený na rozhodnutí dodržiavajúcom zásadu ne bis in idem, ktoré po individuálnom posúdení prijali príslušné správne alebo justičné orgány v súlade s procesnými predpismi ustanovenými vo vnútroštátnom právne. V plnom súlade s nariadením 2016/679 sa musia zaručiť účinné prostriedky nápravy a odvolania proti takýmto rozhodnutiam, ako aj právo na prístup k osobným údajom a na ich vymazanie, doplnenie alebo schválenie, a to aj v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nenachádzajú na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely článku 24 ods. 2 a 3 a článku 27 môžu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia, ako aj koordinačné orgány takýchto vnútroštátnych justičných orgánov.

2.  Prístup do SIS by majú len riadne oprávnení zamestnanci určených orgánov, ktorí absolvovali náležitú odbornú prípravu týkajúcu sa bezpečnosti údajov a ochrany údajov. Na účely článku 24 ods. 2 a 3 a článku 27 môžu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia, ako aj koordinačné orgány takýchto vnútroštátnych justičných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právo dotknutých osôb na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú a sú vložené v SIS, a právo na ich opravu alebo vymazanie sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáhajú.

1.  Právo dotknutých osôb na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú a sú vložené v SIS, a právo na ich opravu alebo vymazanie sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáhajú, bez ohľadu na to, či sa dotknutá osoba nachádza alebo nenachádza na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, alebo vymazanie, alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

1.  Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, alebo vymazanie, alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka, bez ohľadu na to, či sa v čase prijímania takéhoto opatrenia nachádza alebo nenachádza na území Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie, prevádzka a používanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol

Referenčné čísla

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.4.2017

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Hilde Vautmans

15.5.2017

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

27

14

21

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Frank Engel

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie, prevádzka a používanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol

Referenčné čísla

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

45

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Dátum predloženia

10.11.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia