POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006

10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8‑0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Carlos Coelho


Postopek : 2016/0408(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0347/2017
Predložena besedila :
A8-0347/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8‑0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0882),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 77(2)(b) in (d) ter 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0533/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0347/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Treba je opredeliti cilje SIS, njegovo tehnično arhitekturo in financiranje, določiti pravila v zvezi z njegovim delovanjem od konca do konca in uporabo ter opredeliti naloge, kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namen vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, uporabo biometričnih identifikatorjev in dodatna pravila o obdelavi podatkov.

(6)  Treba je opredeliti cilje SIS, njegovo tehnično arhitekturo in financiranje, določiti pravila v zvezi z njegovim delovanjem od konca do konca in uporabo ter opredeliti naloge, kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namen vnosa podatkov, merila za njihov vnos, pravila o izbrisu ukrepov, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, uporabo biometričnih identifikatorjev in dodatna pravila o varstvu in obdelavi podatkov.

Obrazložitev

V teh uredbi bilo treba določiti tudi pravila o izbrisu odvečnih razpisov ukrepov in vprašanjih o varstvu podatkov, specifičnih za SIS.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Pristojnim organom bi bilo treba omogočiti, da v SIS vnesejo posebne informacije, ki se nanašajo na posebne in objektivne telesne značilnosti osebe, ki se ne spreminjajo. Te informacije se lahko nanašajo na značilnosti, kot so na primer pirsingi, tetovaže, znamenja, brazgotine itd., vendar v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a podatki, vneseni v SIS, ne smejo izdati občutljivih podatkov osebe, kot so etnična pripadnost, vera, invalidnost, spol ali spolna usmerjenost.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  SIS vključuje centralni sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni SIS) in nacionalne sisteme s popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS. Glede na to, da je SIS najpomembnejši instrument za izmenjavo informacij v Evropi, je treba zagotoviti njegovo neprekinjeno delovanje na centralni in nacionalni ravni. Zato bi morala vsaka država članica zagotoviti delno ali popolno kopijo podatkovne zbirke SIS ter vzpostaviti rezervni sistem.

(7)  SIS vključuje centralni sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni SIS) in nacionalne sisteme, ki lahko vsebujejo popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS. Glede na to, da je SIS najpomembnejši instrument za izmenjavo informacij v Evropi, je treba zagotoviti njegovo neprekinjeno delovanje na centralni in nacionalni ravni. Zato bi bilo treba imeti zanesljiv skupni rezervni centralni sistem SIS (rešitev dvojnega aktivnega delovanja), ki bi končnim uporabnikom zagotavljal nepretrgano razpoložljivost podatkov iz SIS v primeru odpovedi, nadgradnje ali vzdrževanja centralnega sistema, ter rezervno komunikacijsko infrastrukturo. Potrebne so izdatne naložbe za okrepitev in izboljšanje centralnega sistema, njegovih rezervnih sistemov in komunikacijske infrastrukture.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Treba je oblikovati priročnik s podrobnimi pravili za izmenjavo nekaterih dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki se zahteva zaradi razpisov ukrepov. Nacionalni organi v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: uradi SIRENE) bi morali zagotoviti izmenjavo teh informacij.

(8)  Treba je oblikovati priročnik s podrobnimi pravili za izmenjavo nekaterih dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki se zahteva zaradi razpisov ukrepov (Priročnik SIRENE). Nacionalni organi v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: uradi SIRENE) bi morali zagotoviti hitro in učinkovito izmenjavo teh informacij. Uradi SIRENE bi morali v primeru razpisov ukrepov za teroristična dejanja ali za otroke takoj ukrepati.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za vzpostavitev učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki ga je treba sprejeti, navedenim v razpisih ukrepov, je primerno okrepiti delovanje uradov SIRENE, in sicer z določitvijo zahtev glede razpoložljivih virov, usposabljanj uporabnikov in časa za odziv na vprašanja drugih uradov SIRENE.

(9)  Za zagotovitev učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki ga je treba sprejeti, navedenim v razpisih ukrepov, je primerno okrepiti delovanje uradov SIRENE, in sicer z določitvijo zahtev glede razpoložljivih virov, usposabljanj uporabnikov in časa za odziv na vprašanja drugih uradov SIRENE.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi lahko v celoti izkoristili funkcije SIS, bi morale države članice zagotoviti, da se končni uporabniki in osebje uradov SIRENE redno usposabljajo, tudi glede varnosti in varstva podatkov. Nacionalni standardi za usposabljanje končnih uporabnikov o načelih in praksi glede kakovosti podatkov bi morali biti določeni v sodelovanju z nacionalnim uradom SIRENE. Države članice bi se morale obrniti na osebje uradov SIRENE za pomoč pri usposabljanju vseh organov, ki vnašajo razpise ukrepov, s poudarkom na kakovosti podatkov in največjem izkoristku SIS II. Izvedba usposabljanja bi morala biti skladna s Priročnikom SIRENE za mentorje. Če je mogoče, bi morali uradi SIRENE vsaj enkrat letno zagotoviti možnost izmenjave osebja z drugimi uradi SIRENE. Priporočljivo je, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi se preprečita izguba veščin in izkušenj, ki ju povzroča menjavanje osebja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v SIS, bi morala Agencija prevzeti odgovornost za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo centralnega orodja za spremljanje kakovosti podatkov ter za redno pripravo obvestil za države članice.

(11)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v SIS, bi morala Agencija prevzeti odgovornost za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo centralnega orodja za spremljanje kakovosti podatkov ter za redno pripravo obvestil za države članice. Za nadaljnje izboljšanje kakovosti podatkov v SIS bi morala Agencija usposabljanje o uporabi SIS ponuditi tudi nacionalnim organom za usposabljanje in, kolikor je to mogoče, osebju uradov SIRENE in končnim uporabnikom. To usposabljanje bi se moralo osredotočati predvsem na ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov SIS.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se omogočilo boljše spremljanje uporabe SIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja, bi morala biti Agencija sposobna oblikovati najsodobnejše zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, ne da bi pri tem ogrožala celovitost podatkov. Zato je treba vzpostaviti centralno odložišče statističnih podatkov. Zbrani statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

(12)  Da bi se omogočilo boljše spremljanje uporabe SIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja, bi morala biti Agencija sposobna oblikovati najsodobnejše zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, ne da bi pri tem ogrožala celovitost podatkov. Zato je treba vzpostaviti centralno odložišče statističnih podatkov. Statistični podatki, ki so v odložišču shranjeni ali tam ustvarjeni, ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  SIS bi moral vsebovati tudi dodatne kategorije podatkov, ki bodo končnim uporabnikom omogočili, da brez odlašanja sprejmejo informirano odločitev na podlagi razpisa ukrepa. Zato bi morali razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja vsebovati informacijo o odločitvi, na kateri temelji razpis ukrepa. Za olajšanje identifikacije in odkrivanja več identitet bi moral razpis ukrepa vsebovati sklic na osebni identifikacijski dokument ali številko in kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

(13)  SIS bi moral vsebovati tudi dodatne kategorije podatkov, ki bodo končnim uporabnikom omogočili, da brez odlašanja sprejmejo informirano odločitev na podlagi razpisa ukrepa. Zato bi morali razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja vsebovati informacijo o odločitvi, na kateri temelji razpis ukrepa. Za olajšanje identifikacije in odkrivanja več identitet bi moral razpis ukrepa vsebovati sklic na osebni identifikacijski dokument ali številko in barvno kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  SIS bi moral dovoljevati obdelavo biometričnih podatkov, ki naj bi pripomogli k zanesljivi identifikaciji zadevnih oseb. Iz istega razloga bi moral SIS omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, katerih identiteta je bila zlorabljena (da se preprečijo neprijetnosti zaradi napačne identifikacije), za katero veljajo ustrezni zaščitni ukrepi, zlasti soglasje zadevnih oseb in stroga omejitev namenov, za katere se taki podatki lahko zakonito obdelujejo.

(15)  SIS bi moral dovoljevati obdelavo biometričnih podatkov, ki naj bi pripomogli k zanesljivi identifikaciji zadevnih oseb. Vsakršen vnos in uporaba fotografij, podob obraza ali daktiloskopskih podatkov ne sme presegati tistega, kar je potrebno za doseganje zadanih ciljev, mora biti dovoljeno pravu Unije, spoštovati mora temeljne pravice, vključno z največjo koristjo otroka, in mora biti v skladu z veljavnimi določbami na področju varstva podatkov iz pravnih instrumentov SIS, Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Iz istega razloga bi moral SIS omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, katerih identiteta je bila zlorabljena (da se preprečijo neprijetnosti zaradi napačne identifikacije), za katero veljajo ustrezni zaščitni ukrepi, zlasti soglasje zadevnih oseb in stroga omejitev namenov, za katere se taki osebni podatki lahko zakonito obdelujejo.

 

_______________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Države članice bi morale sprejeti potrebne tehnične ureditve, da vsakič, ko končni uporabniki opravijo poizvedbo v nacionalni policijski podatkovni zbirki ali podatkovni zbirki priseljencev, hkrati poizvedbo opravijo tudi v SIS v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta44. Na ta način se zagotovi, da SIS deluje kot glavni nadomestni ukrep na območju brez nadzora na notranjih mejah ter da bolje obravnava čezmejno razsežnost kriminalitete in mobilnosti storilcev kaznivih dejanj.

(16)  Države članice bi morale sprejeti potrebne tehnične ureditve, da vsakič, ko končni uporabniki opravijo poizvedbo v nacionalni policijski podatkovni zbirki ali podatkovni zbirki priseljencev, hkrati poizvedbo opravijo tudi v SIS, ob polnem upoštevanju člena 4 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta44 ter člena 5 Uredbe (EU) 2016/679. Na ta način se zagotovi, da SIS deluje kot glavni nadomestni ukrep na območju brez nadzora na notranjih mejah ter da bolje obravnava čezmejno razsežnost kriminalitete in mobilnosti storilcev kaznivih dejanj.

__________________

__________________

44 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba bi morala določati pogoje za uporabo daktilografskih podatkov in podob obraza za namene identifikacije. Uporaba podob obraza v SIS za namene identifikacije naj bi pripomogla tudi k zagotavljanju usklajenosti postopkov mejnega nadzora, pri katerem se za identifikacijo in preverjanje identitete zahteva uporaba daktilografskih podatkov in podob obraza. Opravljanje poizvedb na podlagi daktilografskih podatkov bi moralo biti obvezno, če obstaja dvom o identiteti osebe. Podobe obraza za namene identifikacije se lahko uporabljajo le v okviru rednega mejnega nadzora na samopostrežnih terminalih in elektronskih prehodih.

(17)  Ta uredba bi morala določati pogoje za uporabo daktiloskopskih podatkov, fotografij in podob obraza za namene identifikacije. Uporaba daktiloskopskih podatkov in podob obraza v SIS za namene identifikacije naj bi pripomogla tudi k zagotavljanju usklajenosti postopkov mejnega nadzora, pri katerem se za identifikacijo in preverjanje identitete zahteva uporaba prstnih odtisov in podob obraza. Opravljanje poizvedb na podlagi daktiloskopskih podatkov bi moralo biti obvezno, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na noben drug način. Poizvedba na podlagi prstnih odtisov lahko poteka pred vnosom novega razpisa ukrepa, da se preveri, ali je oseba že zabeležena v SIS pod drugim imenom ali drugim razpisom ukrepa. Podobe obraza za namene identifikacije se lahko uporabljajo le v okviru rednega mejnega nadzora na samopostrežnih terminalih in elektronskih prehodih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Uvedba storitve avtomatizirane identifikacije prstnih odtisov v SIS dopolnjuje že obstoječi prümski mehanizem o vzajemnem čezmejnem spletnem dostopu do določenih nacionalnih zbirk podatkov o DNK in sistemov za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov. Prümski mehanizem omogoča medsebojno povezovanje nacionalnih sistemov za identifikacijo prstnih odtisov, pri čemer lahko država članica na podlagi najdenih prstnih odtisov preveri, ali je storilec kaznivega dejanja znan v kateri drugi državi članici. S prümskim mehanizmom se preveri, ali so prstni odtisi znani v določenem trenutku. Če zatorej storilec kaznivega dejanja postane znan v kateri koli državi članici za tem trenutkom, ne bo nujno ujet. Daktiloskopska poizvedba v SIS omogoča aktivno iskanje storilca.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Prstne odtise, najdene na kraju izvršitve kaznivega dejanja, bi moralo bilo dovoljeno primerjati z daktilografskimi podatki, shranjenimi v SIS, če obstaja velika verjetnost, da pripadajo storilcu hudega ali terorističnega kaznivega dejanja. Kot hudo kaznivo dejanje bi se morala obravnavati kazniva dejanja, navedena v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ45, kot teroristično kaznivo dejanje pa kazniva dejanja po nacionalni zakonodaji iz Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ46.

(18)  Popolne ali nepopolne nize prstnih odtisov ali odtisov dlani, najdene na kraju izvršitve kaznivega dejanja, bi moralo bilo dovoljeno primerjati z daktiloskopskimi podatki, shranjenimi v SIS, če obstaja zelo velika verjetnost, da pripadajo storilcu hudega ali terorističnega kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne zbirke podatkov.

__________________

__________________

45 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

 

46 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Večjo učinkovitost, usklajenost in doslednost je mogoče doseči tako, da se zagotovi obvezen vnos v SIS vseh prepovedi vstopa, ki jih izdajo pristojni organi držav članic v skladu s postopki, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES47, in tako, da se določijo skupna pravila za vnos takih razpisov ukrepov po vrnitvi nezakonito prebivajočega državljana tretje države. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti schengensko območje, in aktivacijo razpisa ukrepa v SIS ni časovnega zamika. To bi moralo zagotoviti uspešno izvrševanje prepovedi vstopa na zunanjih mejnih prehodih, kar bi učinkovito preprečevalo ponovne vstope na schengensko območje.

(20)  Večjo učinkovitost, usklajenost in doslednost je mogoče doseči tako, da se zagotovi obvezen vnos v SIS vseh prepovedi vstopa, ki jih izdajo pristojni organi držav članic v skladu s postopki, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES47, in tako, da se določijo skupna pravila za vnos takih razpisov ukrepov po vrnitvi prebivajočega državljana tretje države brez urejenega statusa. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti schengensko območje, in aktivacijo razpisa ukrepa v SIS ni časovnega zamika. To bi moralo zagotoviti izvrševanje prepovedi vstopa na zunanjih mejnih prehodih, kar bi učinkovito preprečevalo ponovne vstope na schengensko območje.

_________________

_________________

47 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

47 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Obrazložitev

Besedilo spremenjeno iz tehničnih razlogov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ta uredba bi morala določati pravila za obvezno posvetovanje med nacionalnimi organi, kadar državljan tretje države ima ali lahko pridobi veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje ali pravico do prebivanja v eni državi članici, druga država članica pa namerava v zvezi z zadevnim državljanom tretje države izdati ali je že vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja. Take okoliščine povzročajo veliko negotovost za mejno stražo, policijo in organe za priseljevanje. Zato je primerno zagotoviti obvezen časovni okvir za hitro posvetovanje z dokončnim rezultatom, da se osebam, ki predstavljajo grožnjo, lahko prepreči vstop na schengensko območje.

(21)  Ta uredba bi morala določati pravila za obvezno posvetovanje med nacionalnimi organi, kadar državljan tretje države ima ali lahko pridobi veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje ali pravico do prebivanja v eni državi članici, druga država članica pa namerava v zvezi z zadevnim državljanom tretje države izdati ali je že vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja. Take okoliščine povzročajo veliko negotovost za mejno stražo, policijo in organe za priseljevanje, zato je primerno zagotoviti jasne smernice in obvezen časovni okvir za hitro posvetovanje z dokončnim rezultatom, da se osebam, ki imajo pravico, da zakonito bivajo v EU, dovoli neoviran vstop v EU, osebam, ki nimajo pravice vstopiti v EU, pa se to prepreči.

Obrazložitev

Uvodna izjava bi morala ostati nevtralna glede izida razprav med državami članicami. V nekaterih primerih se posamezniku izda dovoljenje za prebivanje, v drugih pa se morda vstop prepreči.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Razpisi ukrepov bi se morali hraniti v SIS le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili izdani. Da se zmanjša upravno breme za organe, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov o posameznikih za različne namene, je primerno, da se najdaljše obdobje hrambe razpisov ukrepov za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja uskladi z najdaljšim trajanjem prepovedi vstopa, izdanih v skladu s postopki, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Zato bi moralo obdobje hrambe razpisov ukrepov v zvezi z osebami trajati največ pet let. Načeloma bi bilo treba razpise ukrepov v zvezi z osebami iz SIS samodejno izbrisati po petih letih. Odločitve o hrambi razpisov ukrepov v zvezi z osebami bi morale temeljiti na celoviti posamični oceni. Države članice bi morale v določenem roku preveriti razpise ukrepov v zvezi z osebami in hraniti statistične podatke o številu razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano.

(23)  Razpisi ukrepov bi se morali hraniti v SIS le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev posebnega namena, za katerega so bili izdani. Zato bi moralo obdobje preverjanja razpisov ukrepov v zvezi z osebami trajati največ tri leta. Načeloma bi bilo treba razpise ukrepov v zvezi z osebami iz SIS izbrisati po treh letih. Odločitve o hrambi razpisov ukrepov v zvezi z osebami bi morale temeljiti na celoviti posamični oceni. Države članice bi morale v določenem roku preveriti razpise ukrepov v zvezi z osebami in hraniti statistične podatke o številu razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za vnašanje in podaljševanje obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v SIS bi morala veljati obvezna zahteva po sorazmernosti, na podlagi katere se preuči, ali je konkretna zadeva primerna, relevantna in dovolj pomembna, da se v SIS vnese razpis ukrepa. V primeru katerega koli kaznivega dejanja iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu49 bi bilo treba v zvezi z državljani tretjih držav vedno ustvariti razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, pri čemer se upošteva visoka stopnja tveganja in splošnega negativnega vpliva, ki ga lahko povzroči ta dejavnost.

(24)  Za vnašanje in podaljševanje obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v SIS bi morala veljati obvezna zahteva po sorazmernosti, na podlagi katere se preuči, ali je konkretna zadeva primerna, relevantna in dovolj pomembna, da se v SIS vnese razpis ukrepa. V primeru katerega koli kaznivega dejanja iz Direktive (EU) 2017/541 bi bilo treba v zvezi z državljani tretjih držav, če so izpolnjeni določeni pogoji, ustvariti razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, pri čemer se upošteva visoka stopnja tveganja in splošnega negativnega vpliva, ki ga lahko povzroči ta dejavnost. To bi morali storiti ob upoštevanju morebitnih groženj za javni red ali nacionalno varnost in v skladu z obveznostmi po mednarodnem pravu, zlasti Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Konvenciji o statusu beguncev.

__________________

 

49 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Celovitost podatkov SIS je ključnega pomena. Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za obdelavo podatkov SIS na centralni kot tudi na nacionalni ravni, da se zagotovi varnost podatkov od konca do konca. Organe, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, bi morale zavezovati varnostne zahteve te uredbe, hkrati pa bi moral zanje veljati enoten postopek poročanja o incidentih.

(25)  Celovitost podatkov SIS je ključnega pomena. Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za obdelavo podatkov SIS na centralni kot tudi na nacionalni ravni, da se zagotovi varnost podatkov od konca do konca. Organe, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, bi morale zavezovati varnostne zahteve te uredbe, hkrati pa bi morali biti ustrezno usposobljeni za ta namen, zanje bi moral veljati enoten postopek poročanja o incidentih, obveščeni pa bi morali biti tudi o morebitnih kršitvah in kazenskih sankcijah na tem področju.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS v okviru uporabe te uredbe, se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

(26)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS, in z njimi povezane dodatne izmenjane informacijeskladu s to uredbo se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Da bi organi za priseljevanje lahko učinkoviteje sprejemali odločitve o pravici državljanov tretjih držav do vstopa in prebivanja na ozemljih držav članic ter vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, je primerno, da se jim zagotovi dostop do SIS v skladu s to uredbo.

(27)  Da bi organi za priseljevanje lahko učinkoviteje sprejemali odločitve o pravici državljanov tretjih držav do vstopa in prebivanja na ozemljih držav članic ter vračanju prebivajočih državljanov tretjih držav brez urejenega statusa, je primerno, da se jim zagotovi dostop do SIS v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Organi držav članic bi morali uporabljati Uredbo (EU) 2016/67950 za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo, kadar se Direktiva (EU) 2016/68051 ne uporablja. Institucije in organi Unije bi morali uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta52 za obdelavo osebnih podatkov, kadar izvajajo svoje naloge v okviru te uredbe. V tej uredbi bi bilo treba po potrebi natančneje določiti določbe Direktive (EU) 2016/680, Uredbe (EU) 2016/679 in Uredbe (ES) št. 45/2001. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani Europola se uporablja Uredba (EU) 2016/794 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj53 (uredba o Europolu).

(28)  Organi držav članic bi morali uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo, razen če podatke obdelujejo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja ogrožanja javne varnosti.

__________________

__________________

50 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

50 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

51 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

 

52 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

53 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 25.5.2016, str. 53).

 

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Za obdelavo osebnih podatkov s strani pristojnih organov držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja groženj javni varnosti bi se morale uporabljati nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680. Do vpogleda v podatke, shranjene v SIS, bi morali biti upravičeni samo imenovani organi, ki so pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj in za katere lahko države članice zagotovijo, da uporabljajo vse določbe iz te uredbe in iz Direktive (EU) 2016/680, kakor so prenesene v nacionalno zakonodajo, na način, ki omogoča preverjanje s strani pristojnih organov, vključno z nadzornim organom, ustanovljenim v skladu s členom 41(1) Direktive (EU) 2016/680, njihovo izvajanje te uredbe pa se ocenjuje prek mehanizma, vzpostavljenega v Uredbi Sveta (EU) št. 1053/20131a.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 259, 6.11.2013, str. 27).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  Institucije in organi Unije bi morali uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 za obdelavo osebnih podatkov, kadar izvajajo svoje naloge v okviru te uredbe.

 

__________________

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28c)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru te uredbe, bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 25.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28d)  V tej uredbi bi bilo treba po potrebi natančneje določiti določbe Direktive (EU) 2016/680, Uredbe (EU) 2016/679,Uredbe (EU) 2016/794 in Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Neodvisni nacionalni nadzorni organi bi morali spremljati, ali države članice zakonito obdelujejo osebne podatke v zvezi s to uredbo. Treba bi bilo določiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov, popravkov in izbrisa njihovih podatkov, shranjenih v SIS, naknadna pravna sredstva pred nacionalnimi sodišči ter vzajemno priznavanje sodb. Zato je primerno, da se od držav članic zahtevajo letni statistični podatki.

(31)  Neodvisni nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680 (nadzorni organi), bi morali spremljati, ali države članice zakonito obdelujejo osebne podatke v zvezi s to uredbo, vključno z izmenjavo dopolnilnih podatkov, in bi morali prejeti zadostna sredstva za izvajanje te naloge. Treba bi bilo določiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov, popravkov, omejitev pri obdelavi in izbrisa njihovih podatkov, shranjenih v SIS, naknadna pravna sredstva pred nacionalnimi sodišči ter vzajemno priznavanje sodb. Zato je primerno, da se od držav članic zahtevajo letni statistični podatki.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral spremljati dejavnosti institucij in organov Unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju sistema SIS.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Uredba (EU) 2016/794 (uredba o Europolu) določa, da Europol podpira in krepi ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo sodelovanje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter zagotavlja analizo in ocene ogroženosti. Da se Europolu olajša izvajanje nalog, zlasti v okviru Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov, je primerno, da se Europolu omogoči dostop do kategorij razpisov ukrepov, določenih v tej uredbi. Europolov Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov ima pomembno strateško vlogo pri odpravljanju nedovoljene migracije, zato bi moral Europol pridobiti dostop do razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerim sta vstop in prebivanje na ozemlju države članice prepovedana bodisi zaradi kazenskih razlogov bodisi zaradi neupoštevanja pogojev za vstop in bivanje.

(33)  Uredba (EU) 2016/794 (uredba o Europolu) določa, da Europol podpira in krepi ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo sodelovanje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter zagotavlja analizo in ocene ogroženosti. Da se Europolu olajša izvajanje nalog, zlasti v okviru Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov, je primerno, da se Europolu omogoči dostop do kategorij razpisov ukrepov, določenih v tej uredbi.

Obrazložitev

Ni jasno, na podlagi česa Komisija sklepa, da so osebe, ki imajo prepoved vstopa, povezane s spodbujanjem nedovoljene migracije. Take oblike profiliranja ne bi smeli podpirati.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Za premostitev vrzeli pri izmenjavi informacij o terorizmu, zlasti v zvezi s tujimi terorističnimi bojevniki – pri čemer je spremljanje njihovega gibanja bistvenega pomena – bi morale države članice hkrati z vnosom razpisa ukrepa v SIS z Europolom izmenjati informacije v zvezi z dejavnostmi, povezanimi s terorizmom, zadetke in z njimi povezane podatke. Europolov Evropski center za boj proti terorizmu lahko tako preverja, ali v podatkovnih zbirkah Europola obstajajo kakršne koli dodatne spremne informacije, ter zagotavlja visokokakovostno analizo, ki prispeva k onemogočanju terorističnih mrež in, kjer je mogoče, preprečevanju napadov.

(34)  Za premostitev vrzeli pri izmenjavi informacij o terorizmu, zlasti v zvezi s tujimi terorističnimi bojevniki – pri čemer je spremljanje njihovega gibanja bistvenega pomena – bi morale države članice hkrati z vnosom razpisa ukrepa v SIS z Europolom izmenjati informacije v zvezi z dejavnostmi, povezanimi s terorizmom, zadetke in z njimi povezane podatke ter informacije v primeru, ko ukrepa ni mogoče izvesti. Te informacije bi se morale izmenjati v skladu z veljavnimi določbami o varstvu podatkov, ki so določene v Uredbi (EU) 2016/679, Direktivi (EU) 2016/680 in Uredbi (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Treba je določiti tudi jasna pravila za Europol o obdelavi in prenosu podatkov iz SIS, da se omogoči kar najbolj celovita uporaba SIS ob upoštevanju standardov varstva podatkov, kakor so določeni v tej uredbi in Uredbi (EU) 2016/794. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi Europol, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, Europol ne more izvesti zahtevanega ukrepa. Zato bi moral o tem obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

(35)  Treba je določiti tudi jasna pravila za Europol o obdelavi in prenosu podatkov iz SIS, da se omogoči kar najbolj celovita uporaba SIS ob upoštevanju standardov varstva podatkov, kakor so določeni v tej uredbi in Uredbi (EU) 2016/794. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi Europol, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, Europol ne more izvesti zahtevanega ukrepa. Zato bi moral o tem nemudoma obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta54 za namene te uredbe določa, da mora država članica gostiteljica članom skupin evropske mejne in obalne straže ali skupinam osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, napotenim s strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo, dovoliti vpogled v evropske podatkovne zbirke, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju. Druge zadevne agencije Unije, zlasti Evropski azilni podporni urad in Europol, lahko napotijo tudi strokovnjake v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, ki niso člani osebja navedenih agencij Unije. Namen napotitve skupin evropske mejne in obalne straže, skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in podpornih skupin za upravljanje migracij je zagotovitev tehnične in operativne okrepitve za države članice, ki jo zahtevajo, zlasti tiste, ki se srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi izzivi. Za izpolnitev nalog, dodeljenih skupinam mejne in obalne straže, skupinam osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in podpornim skupinam za upravljanje migracij, je treba tem skupinam zagotoviti dostop do SIS prek tehničnega vmesnika Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katerim se povežejo s centralnim SIS. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi ena ali več skupin osebja, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, član skupine ali osebja ne more izvesti zahtevanega ukrepa, razen če nima za to pooblastila države članice gostiteljice. Zato bi moral o tem obvestiti zadevne države članice, da bi lahko spremljale zadevo.

(36)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta za namene te uredbe določa, da mora država članica gostiteljica članom skupin, opredeljenih v členu 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624, napotenim s strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo, dovoliti vpogled v evropske podatkovne zbirke, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju. Druge zadevne agencije Unije, zlasti Evropski azilni podporni urad in Europol, lahko napotijo tudi strokovnjake v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, ki niso člani osebja navedenih agencij Unije. Namen napotitve skupin iz člena 2(8) Uredbe 2016/1624, in podpornih skupin za upravljanje migracij je zagotovitev tehnične in operativne okrepitve za države članice, ki jo zahtevajo, zlasti tiste, ki se srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi izzivi. Za izpolnitev nalog, dodeljenih skupinam iz člena 2(8) Uredbe 2016/1624 in podpornim skupinam za upravljanje migracij, je treba tem skupinam zagotoviti dostop do SIS prek tehničnega vmesnika Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katerim se povežejo s centralnim SIS. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi ena ali več skupin osebja, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, član skupine ali osebja ne more izvesti zahtevanega ukrepa, razen če nima za to pooblastila države članice gostiteljice. Zato bi moral o tem obvestiti zadevne države članice, da bi lahko spremljale zadevo.

_________________

_________________

54 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

54 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropska agencija za mejno in obalno stražo pripravi analize tveganja. Te analize tveganja pokrivajo vse vidike, pomembne za integrirano upravljanje zunanjih meja, zlasti grožnje, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja. Razpisi ukrepov, vneseni v SIS v skladu s to uredbo, zlasti razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, so pomembne informacije za oceno morebitnih groženj, ki bi lahko vplivale na zunanje meje, in bi zato morali biti na voljo, saj mora analizo tveganja pripraviti Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Za izpolnitev nalog, dodeljenih Evropski agenciji za mejno in obalno stražo v zvezi z analizo tveganja, je potreben dostop do SIS. Poleg tega bo v skladu s predlogom Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) centralna enota za ETIAS55 v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo v sistemu SIS prek sistema ETIAS opravljala preveritve, da se izvedejo ocene vlog za odobritev potovanja, za katero se med drugim zahteva preveritev, ali je za državljana tretje države, ki je zaprosil za potovalno odobritev, v SIS že razpisan ukrep. Zato bi morala tudi centralna enota za ETIAS v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo imeti dostop do SIS, kolikor je to potrebno za izvajanje njenih pristojnosti, in sicer do vseh kategorij razpisov ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za namene vstopa in prebivanja ter za katere velja omejevalni ukrep, ki jim preprečuje vstop v države članice ali tranzit prek njih.

[(37)  V skladu z [Uredba .../... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] bo centralna enota za ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, v sistemu SIS v okviru ETIAS opravljala preveritve, da se izvedejo ocene vlog za odobritev potovanja, za katero se med drugim zahteva preveritev, ali je za državljana tretje države, ki je zaprosil za potovalno odobritev, v SIS že izdan razpis ukrepa. Zato bi morala tudi centralna enota za ETIAS v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo imeti dostop do SIS, kolikor je to nujno potrebno za izvajanje njenih pristojnosti, in sicer do vseh kategorij razpisov ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za namene vstopa in prebivanja ter za katere velja omejevalni ukrep, ki jim preprečuje vstop v države članice ali tranzit prek njih.]

__________________

 

55 COM(2016)0731.

 

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Nekateri vidiki SIS ne morejo biti izčrpno zajeti z določbami te uredbe zaradi njihove tehnične narave, ravni podrobnosti in potrebe po rednem posodabljanju. To so na primer tehnična pravila v zvezi z vnosom, posodabljanjem, izbrisom in iskanjem podatkov ter kakovostjo podatkov, iskalna pravila v zvezi z biometričnimi identifikatorji, pravila o skladnosti in prednostni obravnavi razpisov ukrepov, dodajanju označitev, povezavah med razpisi ukrepov, določanju obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v okviru najdaljšega obdobja ter izmenjavi dopolnilnih podatkov. Zato bi bilo v zvezi s temi vidiki Komisiji treba podeliti izvedbena pooblastila. Pri tehničnih pravilih v zvezi z iskanjem razpisov ukrepov bi bilo treba upoštevati, da morajo nacionalne aplikacije nemoteno delovati.

(38)  Nekateri vidiki SIS ne morejo biti izčrpno zajeti z določbami te uredbe zaradi njihove tehnične narave, ravni podrobnosti in potrebe po rednem posodabljanju. To so na primer tehnična pravila v zvezi z vnosom, posodabljanjem, izbrisom in iskanjem podatkov ter kakovostjo podatkov, dodajanjem označitev in povezavami med razpisi ukrepov. Zato bi bilo v zvezi s temi vidiki Komisiji treba podeliti izvedbena pooblastila. Pri tehničnih pravilih v zvezi z iskanjem razpisov ukrepov bi bilo treba upoštevati, da morajo nacionalne aplikacije nemoteno delovati.

Obrazložitev

Vloženo zaradi uskladitve s kasnejšimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Pravilna uporaba te uredbe je v interesu vseh držav članic in je potrebna za ohranitev schengenskega območja kot območja brez nadzora na notranjih mejah. Za zagotovitev, da bodo države članice pravilno uporabljale to uredbo, je zlasti pomembno izvajanje ocenjevanja prek mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013. Zato bi morale države članice čim prej obravnavati vsa priporočila, ki so jih prejele. V primeru, da se priporočila ne upoštevajo, bi morala Komisija uporabiti pooblastila, ki jih ima na podlagi Pogodb.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Zaradi zagotovitve preglednosti bi morala Agencija vsaki dve leti pripraviti poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o izmenjavi dopolnilnih podatkov. Komisija bi morala vsake štiri leta pripraviti celovito oceno.

(40)  Zaradi zagotovitve preglednosti bi morala Agencija eno leto po začetku delovanja SIS pripraviti poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o izmenjavi dopolnilnih podatkov. Komisija bi morala vsaki dve leti pripraviti celovito oceno.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Za zagotovitev nemotenega delovanja SIS bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s:

 

- sprejetjem priročnika s podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih podatkov (Priročnik SIRENE);

 

- zahtevami, ki morajo biti izpolnjene pri vnosu biometričnih identifikatorjev v SIS;

 

- sprejetjem postopka za imenovanje države članice, odgovorne za vnos razpisa ukrepa za državljane tretjih držav, za katere veljajo omejevalni ukrepi;

 

- uporabo fotografij in podob obraza za namene ugotavljanja identitete oseb ter

 

- spremembami datuma začetka veljavnosti te uredbe.

 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

____________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Namen te uredbe je zlasti zagotoviti varno okolje za vse osebe, ki prebivajo na ozemlju Evropske unije, ter zaščititi migrante brez urejenega statusa pred izkoriščanjem in trgovino z ljudmi, tako da se omogoči njihova identifikacija, pri čemer se v celoti spoštuje varstvo osebnih podatkov.

(42)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta uredba bi morala zlasti v celoti spoštovati varstvo osebnih podatkov v skladu s členom 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, obenem pa zagotoviti varno okolje za vse osebe, ki prebivajo na ozemlju Evropske unije, ter zaščititi migrante brez urejenega statusa pred izkoriščanjem in trgovino z ljudmi. V primerih v zvezi z otroki bi moralo biti načelo največje koristi otroka glavno vodilo.

Obrazložitev

Jezikovna sprememba, katere namen je ponovno poudariti potrebo po varstvu osebnih podatkov, saj gre za temeljno pravico. Zadnji del zadnjega stavka je nejasen in zavajajoč.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a)  Vsi ukrepi, sprejeti v zvezi s SIS, bi morali biti skladni z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Države članice bi morale uporabljati smernice, ki jih bosta skupaj pripravili in spremljali Agencija Evropske unije za azil in Agencija Evropske unije za temeljne pravice, da bi zagotovili skupno prakso jemanja prstnih odtisov in pridobivanja podob obraza državljanov tretjih držav z neurejenim statusom, ki bo temeljila na kontrolnem seznamu, ki ga bo pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Države članice bi morale med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej spoštovati dostojanstvo in telesno nedotakljivost mladoletnika. Države članice za odvzem prstnih odtisov ne bi smele uporabiti prisile.

Obrazložitev

V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah se z otroki ravna humano in na način, ki upošteva njihove potrebe glede na starost. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti posebnemu položaju mladoletnikov. Največja korist otroka bi morala vedno biti najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 in ga je treba brati v povezavi s Sklepom Sveta 2010/365/EU o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji66.

(49)  Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005, čemur mora slediti sprememba Sklepa Sveta 2010/365/EU o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji66, da bi lahko ti državi članici uporabljali in izvajali vse določbe te uredbe.

_________________

_________________

66 UL L 166, 1.7.2010, str. 17.

66 UL L 166, 1.7.2010, str. 17.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal dne [...] –

(53)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal dne 3. maja 2017.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a)  Spremembe ali nove določbe v tej uredbi ne bi smele ustvarjati nepotrebnih ovir za države članice, ki se bodo pridružile schengenskemu območju ali ki so v postopku pridružitve –

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Področje uporabe

Predmet urejanja

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba vsebuje tudi določbe o tehnični arhitekturi SIS, nalogah držav članic in Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, splošni obdelavi podatkov ter pravicah zadevnih oseb in odškodninski odgovornosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „razpis ukrepa“ pomeni niz podatkov, vključno z biometričnimi identifikatorji iz člena 22, vnesenih v SIS, ki pristojnim organom omogoča identifikacijo osebe za namene sprejetja posebnega ukrepa;

(a)  „razpis ukrepa“ pomeni niz podatkov, vnesenih v SIS, ki pristojnim organom omogoča identifikacijo osebe za namene sprejetja posebnega ukrepa;

Obrazložitev

Pri opredelitvi pojma „razpis ukrepa“ ni treba navesti ene vrste podatkov, ki jih je mogoče vnesti kot razpis ukrepa. Vrste podatkov, ki se vnesejo v razpis ukrepa, se obravnavajo v členu 20 o kategorijah podatkov.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „dopolnilni podatki“ pomenijo podatke, ki niso del podatkov razpisa ukrepa, shranjenih v SIS, so pa povezani z razpisi ukrepov v SIS, in se izmenjujejo:

(b)  „dopolnilni podatki“ pomenijo podatke, ki niso del podatkov razpisa ukrepa, shranjenih v SIS, so pa povezani z razpisi ukrepov v SIS, in jih izmenjujejo uradi SIRENE:

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“);

(e)  „osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“); za namene te opredelitve določljiva fizična oseba pomeni osebo, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „drugo ime“ pomeni domnevno identiteto, ki jo uporablja oseba, poznana pod drugimi identitetami;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „določljiva fizična oseba“ je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto navedene fizične osebe;

črtano

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „obdelava osebnih podatkov“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

(g)  „obdelava osebnih podatkov“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, evidentiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

Obrazložitev

V predlogu Komisije je „evidentiranje“ iz sedanjega sklepa Sveta o SIS II nadomeščeno z „beleženjem“. Čeprav je primerno dodati „beleženje“ na seznam ukrepov, ki pomenijo obdelavo, bi bilo treba na tem seznamu ohraniti tudi „evidentiranje“.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  da poizvedba razkrije razpis ukrepa, ki ga je v SIS vnesla druga država članica,

(2)  da poizvedba razkrije, da je razpis ukrepa v SIS vnesla država članica,

Obrazložitev

Zadetek se lahko pojavi tudi, kadar je razpis ukrepa vnesla država članica uporabnika.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  „biometrični identifikatorji“ pomeni osebne podatke, ki so rezultat posebne tehnične obdelave v zvezi s fizičnimi ali fiziološkimi značilnostmi posameznika, ki omogočajo ali potrjujejo edinstveno identifikacijo tega posameznika (podobe obraza in daktiloskopski podatki);

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  „daktilografski podatki“ pomenijo podatke o prstnih odtisih in odtisih dlani, ki zaradi svojih edinstvenih značilnosti in vsebovanih referenčnih točk omogočajo točno in jasno preveritev identitete osebe;

(n)  „daktiloskopski podatki“ pomenijo podatke o prstnih odtisih in odtisih dlani, ki zaradi svojih edinstvenih značilnosti in vsebovanih referenčnih točk omogočajo točno in jasno preveritev identitete osebe;

 

(Horizontalni predlog spremembe, ki velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  „podoba obraza“ pomeni digitalno sliko obraza ustrezne ločljivosti in kakovosti slike, ki se bo uporabila pri ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  „hudo kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje iz člena 2(1) in (2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ z dne 13. junija 200268;

črtano

_________________

 

68 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

 

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje po nacionalni zakonodaji iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ z dne 13. junija 200269.

(p)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje po nacionalni zakonodaji iz členov 3, 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541.

__________________

 

69 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: N.SIS) v vsaki državi članici, ki je sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki komunicirajo s centralnim SIS. N.SIS vsebuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kopija), ki vsebuje popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS ter rezervno kopijo N.SIS. N.SIS in njegova rezervna kopija se lahko uporabljata hkrati, da se končnim uporabnikom zagotovi neprekinjena razpoložljivost;

(b)  nacionalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: N.SIS) v vsaki državi članici, ki je sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki komunicirajo s centralnim SIS. N.SIS lahko vsebuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kopija), ki vsebuje popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS ter rezervno kopijo N.SIS. N.SIS in njegova rezervna kopija se lahko uporabljata hkrati, da se končnim uporabnikom zagotovi neprekinjena razpoložljivost;

Obrazložitev

Države članice ne bi smele biti zavezane, da naredijo nacionalno kopijo za zagotovitev dostopnosti sistema, saj bi to lahko pomenilo tveganje za varnost podatkov. Za popolno dostopnost je treba iskati druge rešitve na centralni ravni.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vzpostavi se rezervna komunikacijska infrastruktura, da se dodatno zagotovi neprekinjena razpoložljivost SIS. Podrobna pravila o tej rezervni komunikacijski infrastrukturi se sprejmejo z izvedbenimi ukrepi v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

Obrazložitev

Za dodatno zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti SIS bi morala biti na voljo druga komunikacijska infrastruktura, ki bi se uporabljala v primeru težav z glavno komunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki SIS se vnašajo, posodabljajo, brišejo in iščejo prek različnih sistemov N.SIS. Delna ali popolna nacionalna kopija je dostopna za namen avtomatiziranega opravljanja poizvedb na ozemlju vsake države članice, ki uporablja tako kopijo. Delna nacionalna kopija mora vsebovati vsaj podatke, navedene v členu 20(2)(a) do (v) te uredbe. Onemogočeno mora biti opravljanje poizvedb v podatkovnih zbirkah N.SIS drugih držav članic.

2.  Podatki SIS se vnašajo, posodabljajo, brišejo in iščejo prek različnih sistemov N.SIS.

Obrazložitev

Države članice ne bi smele biti zavezane, da naredijo nacionalno kopijo za zagotovitev dostopnosti sistema, saj bi to lahko pomenilo tveganje za varnost podatkov. Za popolno dostopnost je treba iskati druge rešitve na centralni ravni.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  CS-SIS izvaja tehnični nadzor in upravljanje ter vsebuje rezervno kopijo CS-SIS, ki zagotavlja delovanje vseh funkcij glavnega CS-SIS v primeru okvare tega sistema. CS-SIS in rezervna kopija CS-SIS morata biti na dveh različnih tehničnih lokacijah Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1077/201170 (v nadaljnjem besedilu: Agencija). CS-SIS ali rezervna kopija CS-SIS lahko vsebuje dodatno kopijo podatkovne zbirke SIS, obe podatkovni zbirki pa se lahko uporabljata istočasno med aktivnim delovanjem, če je vsaka od njiju zmožna obdelati vse transakcije v zvezi z razpisi ukrepov v SIS.

3.  CS-SIS izvaja tehnični nadzor in upravljanje ter vsebuje rezervno kopijo CS-SIS, ki zagotavlja delovanje vseh funkcij glavnega CS-SIS v primeru okvare tega sistema. CS-SIS in rezervna kopija CS-SIS morata biti na tehničnih lokacijah Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1077/201170 (v nadaljnjem besedilu: Agencija). CS-SIS ali rezervna kopija CS-SIS vsebuje dodatno kopijo podatkovne zbirke SIS, obe podatkovni zbirki pa se uporabljata istočasno med aktivnim delovanjem, če je vsaka od njiju zmožna obdelati vse transakcije v zvezi z razpisi ukrepov v SIS.

__________________

__________________

70 Vzpostavljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

70 Vzpostavljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

Obrazložitev

Za zagotavljanje neprekinjene razpoložljivosti SIS tudi v prihodnosti, ko bo sistem vseboval več podatkov in imel več uporabnikov, bi bilo treba iskati rešitve na centralni ravni. Poleg dodatne kopije je treba uporabiti tudi aktivno rešitev. Agencija ne bi smela biti omejena na sedanji dve tehnični lokaciji, če rešitev zahteva uporabo druge lokacije.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  CS-SIS zagotavlja storitve, ki so potrebne za vnos in obdelavo podatkov SIS, vključno z opravljanjem poizvedb v podatkovni zbirki SIS. CS-SIS zagotavlja:

4.  CS-SIS zagotavlja storitve, ki so potrebne za vnos in obdelavo podatkov SIS, vključno z opravljanjem poizvedb v podatkovni zbirki SIS. Za države članice, ki uporabljajo nacionalno kopijo, CS-SIS zagotavlja:

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjenega delovanja N.SIS, njegove povezave z NI-SIS in neprekinjene razpoložljivosti podatkov SIS za končne uporabnike.

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjenega delovanja N.SIS in njegove povezave z NI-SIS.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjene razpoložljivosti podatkov SIS končnim uporabnikom, zlasti z vzpostavitvijo dvojne povezave z NI-SIS.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica svoje razpise ukrepov posreduje prek urada N.SIS.

Vsaka država članica vnaša razpise ukrepov na podlagi vseh razpoložljivih informacij, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, ter svoje razpise ukrepov posreduje prek urada N.SIS.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica določi organ, ki zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad SIRENE) v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8.

Vsaka država članica določi nacionalni organ, ki bo v celoti deloval 24 ur na dan vse dni v tednu in bo zagotavljal izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad SIRENE) v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8. Urad SIRENE je edina kontaktna točka v državah članicah za izmenjavo dodatnih informacij v zvezi z razpisi ukrepov ter omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov, ko so razpisi ukrepov za osebe ali predmete vpisani v SIS II in se te osebe ali predmete najde med zadetki ob iskanju.

Obrazložitev

Podrobnosti o strukturi in misijah uradov SIRENE, ki so že opredeljene v izvedbenem sklepu Komisije z dne 26. februarja 2013 o priročniku SIRENE in drugih izvedbenih ukrepih za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dopolnilni podatki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture v skladu z določbami Priročnika SIRENE. Države članice omogočijo potrebne tehnične in človeške vire za zagotavljanje stalne razpoložljivosti in izmenjave dopolnilnih podatkov. Če komunikacijska infrastruktura ni na voljo, lahko države članice uporabijo druga ustrezno zavarovana tehnična sredstva za izmenjavo dopolnilnih podatkov.

1.  Dopolnilni podatki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture v skladu z določbami Priročnika SIRENE. Države članice omogočijo potrebne tehnične in človeške vire za zagotavljanje stalne razpoložljivosti in pravočasne ter učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov. Če komunikacijska infrastruktura ni na voljo, države članice uporabijo rezervno komunikacijsko infrastrukturo iz člena 4(1)(c). Kot zadnje sredstvo lahko uporabijo druga ustrezno zavarovana tehnična sredstva, na primer aplikacijo SIENA, za izmenjavo dopolnilnih podatkov.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uradi SIRENE svoje naloge opravljajo hitro in učinkovito, zlasti tako, da na zahtevek odgovorijo čim prej, vendar najpozneje v 12 urah po prejetju zahtevka.

3.  Uradi SIRENE svoje naloge opravljajo hitro in učinkovito, zlasti tako, da na zahtevek za dopolnilne podatke odgovorijo izčrpno in čim prej, vendar najpozneje v 6 urah po prejetju zahtevka. V primerih razpisov ukrepov za teroristična kazniva dejanja in v primeru razpisov ukrepov v zvezi z otroki iz člena 32(1)(c) Uredbe [policijsko sodelovanje] uradi SIRENE takoj ukrepajo.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obrazci SIRENE, ki jih mora urad SIRENE, pri katerem je bila vložena zahteva, najhitreje prednostno obravnavati, imajo lahko oznako ‚URGENT‘ (nujno) in navedbo razloga za nujno obravnavo.

Obrazložitev

Določba iz priročnika SIRENE.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podrobna pravila za izmenjavo dopolnilnih podatkov se sprejmejo z izvedbenimi ukrepi v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2) v obliki priročnika z naslovom „Priročnik SIRENE“.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 54a o sprejetju priročnika s podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih podatkov (Priročnik SIRENE).

Obrazložitev

Glede na veljavni priročnik in pravni okvir SIS II je treba Priročnik SIRENE sprejeti z delegiranim aktom, saj je v nekaterih delih bolj namenjen dopolnjevanju temeljnih aktov kot njihovemu izvajanju. Primer je na primer zahteva iz Priročnika, da je treba v primeru „resne grožnje varnosti“ o zadetkih poročati „takoj“, medtem ko Uredba določa, da je to treba storiti „čim prej“. V uvodni izjavi 6 iz Priročnika (UL L 44, 18.2.2015) je celo zapisano: „Nujno je treba določiti nov pospešeni postopek za izmenjavo informacij o razpisih ukrepov zaradi prikrite in namenske kontrole [...]“.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice prek storitev CS-SIS s pomočjo samodejnih posodobitev iz člena 4(4) zagotovijo, da so podatki, shranjeni v nacionalni kopiji, identični in skladni s podatkovno zbirko SIS ter da opravljene poizvedbe v njihovi nacionalni kopiji dajo enakovredne rezultate kot poizvedbe v podatkovni zbirki SIS. Končni uporabniki prejmejo podatke, potrebne za opravljanje nalog, zlasti vse podatke za identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in podatke, potrebne za ustrezno ukrepanje.

2.  Države članice prek storitev CS-SIS s pomočjo samodejnih posodobitev iz člena 4(4) zagotovijo, da so podatki, shranjeni v nacionalni kopiji, ki jo prostovoljno vzpostavi država članica, identični in skladni s podatkovno zbirko SIS ter da opravljene poizvedbe v njihovi prostovoljni nacionalni kopiji dajo enakovredne rezultate kot poizvedbe v podatkovni zbirki SIS. Če je to mogoče, končni uporabniki prejmejo podatke, potrebne za opravljanje nalog, zlasti, in kjer je to potrebno, vse razpoložljive podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sprejetje potrebnih ukrepov.

Obrazložitev

Države članice ne bodo imele na voljo vseh informacij o vseh osebah, ki so predmet razpisa ukrepa. Uvedba splošne obveznosti, da se končnemu uporabniku zagotovijo podatki, ki morda niso na voljo, pomeni dodatno breme in je nesmiselna. Prav tako ni jasno, za koga ta obveznost velja.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V okviru mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, se bodo izvajala redna preskušanja za preverjanje tehnične in funkcionalne skladnosti nacionalnih kopij, še zlasti, ali opravljanje poizvedbe v nacionalni kopiji prinese enake rezultate kot opravljanje poizvedbe v podatkovni zbirki SIS.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do opreme za obdelavo podatkov in objektov za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (oprema, nadzor dostopa in nadzor vstopa v objekte);

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  preprečiti nepooblaščeno obdelavo podatkov v sistemu SIS in kakršno koli nepooblaščeno spreminjanje ali izbris podatkov, ki so bili obdelani v sistemu SIS (nadzor vnosa podatkov);

Obrazložitev

Določba iz člena 34 Uredbe Eurodac.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zagotoviti, da bodo vsi organi s pravico do dostopa do SIS ali objektov in opreme za obdelavo podatkov vzpostavili profile z opisi funkcij in pristojnosti oseb, ki imajo pravico do dostopa, vnašanja, posodabljanja, brisanja in iskanja podatkov, ter jih na zahtevo nemudoma dali na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 50(1) (profili zaposlenih);

(g)  zagotoviti, da bodo vsi organi s pravico do dostopa do SIS ali objektov in opreme za obdelavo podatkov vzpostavili profile z opisi funkcij in pristojnosti oseb, ki imajo pravico do dostopa, vnašanja, posodabljanja, brisanja in iskanja podatkov, ter jih na zahtevo takoj dali na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 50(1) (profili zaposlenih);

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zagotoviti, da je mogoče nameščeni sistem v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti (obnova);

Obrazložitev

Določba iz predloga Eurodac.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  zagotoviti, da funkcije SIS pravilno delujejo, da se napake sporočijo (zanesljivost) in da osebni podatki, shranjeni v SIS, ne morejo postati neuporabni zaradi okvare sistema (celovitost);

Obrazložitev

Določba iz predloga Eurodac.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar država članica pri nalogah, povezanih s SIS, sodeluje z zunanjimi izvajalci, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

Obrazložitev

Leta 2012 so bili podatki v SIS ogroženi zaradi vdora prek zunanjega izvajalca na Danskem. Države članice bi morale okrepiti nadzor nad temi podjetji.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisa ukrepa, datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisa ukrepa, datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, obdelane podatke ter ime pristojnega organa in osebe, ki opravi poizvedbo in obdelavo podatkov.

Obrazložitev

V odstavku 3 je določena posebna ureditev za beleženje poizvedb na podlagi daktiloskopskih podatkov ali podobe obraza.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se iskalna poizvedba opravi na podlagi daktilografskih podatkov ali podobo obraza v skladu s členom 22, morajo evidence vsebovati zlasti vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

3.  Če se iskalna poizvedba opravi na podlagi daktiloskopskih podatkov ali podobe obraza v skladu s členom 22, morajo, z odstopanjem od odstavka 2, evidence vsebovati vrsto obdelanih podatkov, namesto dejanskih podatkov.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Postopki in formati evidenc se določijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje tri leta od njihovega nastanka.

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo dve leti po njihovem nastanku.

Obrazložitev

Besedilo je spremenjeno v skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Zaradi pravne varnosti bi moral biti čas hrambe evidenc natančno določen.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov SIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in po potrebi sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov SIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Obrazložitev

Nacionalni organi z dostopom do SIS bi morali obvezno sodelovati z nacionalnim nadzornim organom. Pri tej zahtevi gre za obveznost države članice, zato organi ne bi smeli imeti pravice, da sami odločijo, kdaj sodelovati in kdaj ne.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden osebje organov s pravico do dostopa do SIS prejme pooblastilo za obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, in redno po odobritvi dostopa do podatkov SIS opravi ustrezno usposabljanje o varnosti podatkov, pravilih varstva podatkov ter postopkih za obdelavo podatkov, kakor je določeno v Priročniku SIRENE. Osebje se seznani z vsemi relevantnimi kaznivimi dejanji in kaznimi.

1.  Preden osebje organov s pravico do dostopa do SIS prejme pooblastilo za obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, in redno po odobritvi dostopa do podatkov SIS opravi ustrezno usposabljanje o varnosti podatkov, temeljnih pravicah, vključno s pravili varstva podatkov, ter postopkih za obdelavo podatkov, kakor je določeno v Priročniku SIRENE. Osebje se seznani z vsemi relevantnimi kaznivimi dejanji in kaznimi, določenimi v skladu s členom 53a te uredbe.

 

2.  Države članice imajo nacionalne programe usposabljanja za SIS. Ti programi usposabljanja vključujejo usposabljanje končnih uporabnikov ter osebja uradov SIRENE.

 

3.  Skupni tečaji usposabljanja so organizirani vsaj enkrat letno, da se tako okrepi sodelovanje med uradi SIRENE, pri čimer se osebju uradov omogoči srečanje s kolegi iz drugih uradov, izmenjava informacij o nacionalnih delovnih metodah ter ustvarjanje usklajene in enakovredne ravni znanja.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za operativno upravljanje centralnega SIS je odgovorna Agencija. Agencija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za centralni SIS vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je predmet analize stroškov in koristi.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  nabavo in posodabljanje;

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  pogodbena vprašanja.

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je odgovorna za vse druge naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti za:

črtano

(a)  naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

 

(b)  nabavo in posodabljanje;

 

(c)  pogodbena vprašanja.

 

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija razvije in vzdržuje mehanizme in postopke za preverjanje kakovosti podatkov v CS-SIS ter državam članicam zagotovi redna poročila. Agencija Komisiji redno predloži poročilo o težavah, ki so se pojavile, in zadevnih državah članicah. Ta mehanizem, postopki in razlaga uskladitve s kakovostjo podatkov se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

5.  Agencija razvije in vzdržuje mehanizme in postopke za preverjanje kakovosti podatkov v CS-SIS ter državam članicam zagotovi redna poročila. Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji redno predloži poročilo o težavah, ki so se pojavile, in zadevnih državah članicah. Ta mehanizem, postopki in razlaga uskladitve s kakovostjo podatkov se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencija izvaja tudi naloge, povezane z zagotavljanjem usposabljanja o tehnični uporabi SIS in o ukrepih za izboljšanje kakovosti podatkov v SIS.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do opreme za obdelavo podatkov in objektov za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (oprema, nadzor dostopa in nadzor vstopa v objekte);

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  preprečiti nepooblaščeno obdelavo podatkov v sistemu SIS in kakršno koli nepooblaščeno spreminjanje ali izbris podatkov, ki so bili obdelani v sistemu SIS (nadzor vnosa podatkov);

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  vzpostaviti profile z opisi funkcij in naloge oseb, ki imajo pooblastilo za dostop do podatkov ali objektov in opreme za obdelavo podatkov, in na zahtevo takoj zagotoviti te profile Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov iz člena 51 (profili zaposlenih);

(g)  vzpostaviti profile z opisi funkcij in nalog oseb, ki imajo pooblastilo za dostop do podatkov ali objektov in opreme za obdelavo podatkov, in na zahtevo nemudoma zagotoviti te profile Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov iz člena 51 (profili zaposlenih);

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zagotoviti, da je mogoče nameščeni sistem v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti (obnova);

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  zagotoviti, da funkcije SIS pravilno delujejo, da se napake sporočijo (zanesljivost) in da osebni podatki, shranjeni v SIS, ne morejo postati neuporabni zaradi okvare sistema (celovitost);

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kc)  zagotoviti varnost njegovih tehničnih lokacij.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar Agencija pri nalogah, povezanih s SIS, sodeluje z zunanjimi izvajalci, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

Obrazložitev

Leta 2012 so bili podatki v SIS ogroženi zaradi vdora prek zunanjega izvajalca na Danskem. Agencija bi morala okrepiti nadzor nad temi podjetji.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisov ukrepov, datum in čas prenesenih podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedb, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa, odgovornega za obdelavo podatkov.

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino vsakega razpisa ukrepa, datum in čas vsake obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, obdelane podatke ter ime pristojnega organa in osebe, ki opravi poizvedbo in obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se iskalna poizvedba opravi z daktilografskimi podatki ali podobo obraza v skladu s členoma 22 in 28, morajo evidence vsebovati zlasti vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

3.  Če se iskalna poizvedba opravi z daktiloskopskimi podatki ali podobo obraza v skladu s členom 22, morajo, z odstopanjem od odstavka 2, evidence vsebovati vrsto obdelanih podatkov, namesto dejanskih podatkov.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Postopki in formati evidenc se določijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje po treh letih od njihovega nastanka. Evidence, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po obdobju od enega do treh let po izbrisu razpisov ukrepov.

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo dve leti po njihovem nastanku. Evidence, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po dveh letih po izbrisu razpisov ukrepov.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno izvaja kampanje obveščanja javnosti o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov o SIS.

Komisija ob začetku uporabe te uredbe v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov izvede kampanjo obveščanja državljanov Unije in tretjih držav o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Komisija te kampanje v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno ponavlja vsaj enkrat letno. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov in prebivalcev o SIS. Države članice zagotovijo zadostna sredstva za te politike obveščanja.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 8(1) ali v določbe te uredbe, ki urejajo shranjevanje dodatnih podatkov, SIS vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih zagotovijo posamezne države članice, kot se zahteva za namene iz člena 24.

1.  Brez poseganja v člen 8(1) ali v določbe te uredbe, ki urejajo shranjevanje dodatnih podatkov, SIS vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih zagotovijo posamezne države članice, kot se zahteva za namene iz členov 24 in 27.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za osebe, v zvezi s katerimi je bil izdan razpis ukrepa, se navedejo samo naslednji podatki:

2.  Za osebe, v zvezi s katerimi je bil izdan razpis ukrepa zaradi zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja, se navedejo samo naslednji podatki:

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

(e)  morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo in niso vezane na posebne kategorije osebnih podatkov iz člena 9 Uredbe (EU) 2016/679, kot so etnična pripadnost, vera, invalidnost, spol ali spolna usmerjenost;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spol;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu;

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 3 do 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  povezava(-e) z drugimi razpisi ukrepov, izdanimi v SIS v skladu s členom 38;

(o)  povezava(-e) z drugimi razpisi ukrepov, izdanimi v SIS v skladu s členom 43;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka q – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  predhodni obsodbi iz člena 24(2)(a),

–  predhodni obsodbi iz člena 24(1)(a)(i) in (2b),

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka q – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  resnem varnostni grožnji iz člena 24(2)(b),

–  resni varnostni grožnji iz člena 24(1)(a)(ii),

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka q – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  prepovedi vstopa iz člena 24(3) ali

-  prepovedi vstopa, izrečeni po postopku v skladu z Direktivo 2008/115/ES iz člena 24(3), ali

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  vrsta kaznivega dejanja (za razpise ukrepov, izdane v skladu s členom 24(2) te uredbe);

(r)  vrsta kaznivega dejanja (za razpise ukrepov, izdane v skladu s členom 24(1) te uredbe);

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x)  daktilografski podatki;

(x)  daktiloskopski podatki;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka y a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya)  podatki iz točk (a) do (d), (f) do (g) in (i) iz veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki ga ima oseba pri sebi, ki ni dokument iz točk (s) do (v), če takšni podatki niso na voljo v tem drugem dokumentu.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Tehnična pravila so podobna pravilom za iskanje v CS-SIS, nacionalnih kopijah in tehničnih kopijah, kakor je opredeljeno v členu 36. Temeljijo na skupnih standardih, ki se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Tehnična pravila za iskanje podatkov iz odstavka 2 se določijo in oblikujejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2). Ta tehnična pravila morajo biti podobna tistim, ki se uporabljajo za opravljanje poizvedb v CS-SIS, nacionalnih kopijah in tehničnih kopijah, kakor je navedeno členu 36, ter temeljiti na skupnih standardih in biti oblikovana v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

črtano

Obrazložitev

Določba je zajeta v odstavku 3.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaradi uporabe člena 24(2) morajo države članice v vseh primerih ustvariti tak razpis ukrepa v zvezi z državljani tretjih držav, če kaznivo dejanje spada pod člene 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu71.

črtano

__________________

 

71Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna pravila za vnašanje fotografij, podob obraza in daktilografskih podatkov

Posebna pravila za vnašanje fotografij, podob obraza in daktiloskopskih podatkov

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 54a v zvezi z zahtevami, ki morajo biti izpolnjene pri vnosu biometričnih identifikatorjev v SIS v skladu s to uredbo. Te zahteve vključujejo število pristnih odtisov, ki naj se vnese, metodo odvzema prstnih odtisov in minimalne kakovostne standarde, ki jih morajo izpolnjevati vsi biometrični identifikatorji.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez podatkov iz člena 20(2)(a), (g), (k), (m), (n) in (q). Kadar razpis ukrepa temelji na odločitvi iz člena 24(2), se vnesejo tudi podatki iz člena 20(2)(r).

1.  Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez podatkov iz člena 20(2)(a), (b), (g), (h), (i), (k), (m), (n) in (q). Kadar razpis ukrepa temelji na odločitvi iz člena 24(1), se vnesejo tudi podatki iz člena 20(2)(r).

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar so na voljo, se vnesejo tudi vsi ostali podatki, našteti v členu 20(2).

2.  Kadar so na voljo in če so izpolnjeni pogoji za vnos podatkov, se ne glede na člen 22 vnesejo tudi ostali podatki, našteti v členu 20(2).

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

 

Združljivost razpisov ukrepov

 

1.  Država članica pred vnosom novega razpisa ukrepa preveri, ali je bil za osebo že vnesen razpis ukrepa v SIS.

 

2.  Za vsako osebo in za vsak predmet se lahko v SIS II vnese samo en razpis ukrepa na državo članico. Vendar lahko po potrebi druge države članice vnesejo nove razpise ukrepov za isto osebo, če so med seboj združljivi. Združljivost se zagotavlja v skladu z odstavkom 3.

 

3.  Pravila o združljivosti razpisov ukrepov se vključijo v priročnik SIRENE iz člena 8(4). Če je bil za osebo že izdan razpis ukrepa v SIS, država članica, ki želi vnesti nov razpis ukrepa, preveri, da so razpisi ukrepov združljivi. Če so združljivi, država članica lahko vnese nov razpis ukrepa. Če so razpisi nezdružljivi, se ustrezni uradi SIRENE medsebojno posvetujejo na podlagi izmenjave dodatnih informacij, da bi dosegli sporazum v skladu s prednostnim vrstnim redom razpisov iz priročnika SIRENE. Odstopanja od prednostnega vrstnega reda razpisov ukrepov so mogoča po medsebojnem posvetovanju držav članic, če gre za zaščito temeljnih nacionalnih interesov.

Obrazložitev

Določbe iz veljavnega priročnika SIRENE so preveč pomembne, da jih ne bi vključili v uredbo.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, se vnesejo v SIS na podlagi nacionalnega razpisa ukrepa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih ali pravosodnih organov na podlagi individualne ocene in v skladu s poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Postopki za pritožbo zoper take odločbe se izvedejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

1.  Države članice na podlagi nacionalne odločitve izdajo razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja le, če so zaporedno izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a)  razpis ukrepa se izda le, če je izpolnjen en od naslednjih pogojev:

 

(i)  državljan tretje držav je bil v državi članici obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen zapora najmanj treh let;

 

(ii)  obstajajo resni razlogi za prepričanje, da je državljan tretje države storil hudo ali teroristično kaznivo dejanje, ali obstajajo dokazi, da državljan tretje države namerava storiti tako kaznivo dejanje na ozemlju države članice.

 

(b)  država članica nato:

 

(i)  opravi individualno oceno o tem, ali prisotnost tega državljana tretje države na ozemlju države članice predstavlja grožnjo za javni red ali javno varnost ali nacionalno varnost;

 

(ii)  če država članica odloči, da državljan tretje države predstavlja tako grožnjo, sprejme upravno ali sodno odločitev.

 

Država članica le zatem izda razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razpis ukrepa se vnese, kadar odločitev iz odstavka 1 temelji na grožnji za javni red ali varnost ali grožnji za nacionalno varnost, ki jo lahko predstavlja prisotnost državljana tretje države na ozemlju države članice. To je zlasti mogoče, ko gre za:

črtano

(a)  državljana tretje države, ki je bil v državi članici obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti za najmanj eno leto;

 

(b)  državljana tretje države, za katerega se utemeljeno sumi, da je storil hudo kaznivo dejanje, ali zoper katerega obstajajo konkretni indici, da načrtuje taka dejanja na ozemlju države članice.

 

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Osebe, v zvezi s katerimi se sprejme odločitev iz člena 1(b)(ii), imajo pravico do pritožbe. Postopki za pritožbo se izvedejo v skladu z nacionalno zakonodajo. Te pritožbe vključujejo učinkovito pravno sredstvo pred sodiščem.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Če je bil državljan tretje države v državi članici obsojen za kaznivo dejanje iz Direktive (EU) 2017/541 na zaporno kazen ali ukrep odvzema prostosti najmanj petih let, se od držav članic se ne zahteva, da opravijo oceno iz odstavka 2 ali v skladu s členom 21 pred izdajo upravne ali sodne odločbe o tem posamezniku. Države članice izdajo odločbo le, če to ne pomeni grožnje za javni red ali javno varnost in je v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Razpis ukrepa se vnese, kadar je odločitev iz odstavka 1 prepoved vstopa, izdana v skladu s postopki, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Država članica izdajateljica zagotovi, da začne razpis ukrepa v SIS veljati takoj ob vrnitvi državljana tretje države. Vrnitev se sporoči državi člani izdajateljici v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2018/xxx [uredba o vračanju].

3.  Razpis ukrepa se vnese, kadar je odločitev iz odstavka 1(b)(ii) tega člena prepoved vstopa, izdana v skladu s postopki, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Država članica izdajateljica zagotovi, da začne razpis ukrepa v SIS veljati, ko zadevni državljan tretje države zapusti ozemlje držav članic. Vrnitev se sporoči državi člani izdajateljici v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2018/xxx [uredba o vračanju].

Obrazložitev

Namenjeno pojasnitvi besedila.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar namerava država članica izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do prebivanja državljanu tretje države, za katerega je druga država članica vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, se najprej na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov posvetuje z državo članico izdajateljico in upošteva njene interese. Država članica izdajateljica v sedmih dneh zagotovi jasen odgovor. Kadar se država članica, ki namerava izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do prebivanja, odloči, da ga izda, se razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja izbriše.

1.  Preden država članica formalno sklene izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do prebivanja državljanu tretje države, za katerega je druga država članica vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, se najprej na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov posvetuje z državo članico izdajateljico in upošteva njene interese. Država članica izdajateljica v sedmih dneh zagotovi jasen odgovor. Končno odločitev o tem, ali se izda dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki državljanu tretje države daje pravico do prebivanja, sprejme država članica, ki je zahtevala posvetovanje. Če se izda dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, se razpis ukrepa zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja takoj izbriše.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar namerava država članica vnesti razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja v zvezi z državljanom tretje države, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje druge države članice ali drugo dovoljenje druge države članice, ki mu daje pravico do prebivanja, se najprej na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov posvetuje z državo članico, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, in upošteva interese te države članice. Država članica, ki je izdala dovoljenje, v sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor. Če se država članica, ki je izdala dovoljenje, odloči za ohranitev dovoljenja, se razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja ne vnese.

2.  Preden država članica sklene vnesti razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja v zvezi z državljanom tretje države, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje druge države članice ali drugo dovoljenje druge države članice, ki mu daje pravico do prebivanja, se najprej na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov posvetuje z državo članico, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, in upošteva mnenje te države članice. Država članica, ki je izdala dovoljenje, v sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor. Če se država članica, ki je izdala dovoljenje, odloči za ohranitev dovoljenja, se razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja ne vnese.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Državo članico, odgovorno za vnos, posodobitev in izbris teh razpisov ukrepov v imenu vseh držav članic, se imenuje ob sprejetju ustreznega ukrepa na podlagi člena 29 Pogodbe o Evropski uniji. Postopek za imenovanje odgovorne države članice se določi in oblikuje v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 55(2).

2.   Državo članico, odgovorno za vnos, posodobitev in izbris teh razpisov ukrepov v imenu vseh držav članic, se imenuje ob sprejetju ustreznega ukrepa na podlagi člena 29 Pogodbe o Evropski uniji.

Obrazložitev

Ker v osnovnem aktu ni določen noben element postopka, ukrep, ki določa postopek, le dopolnjuje akt in ne zagotavlja enotnih pogojev za izvajanje. Zato je potreben delegirani in ne izvedbeni akt.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 54a v zvezi s postopkom za imenovanje odgovorne države članice iz odstavka 2 tega člena.

Obrazložitev

Ker v osnovnem aktu ni določen noben element postopka, ukrep, ki določa postopek, le dopolnjuje akt in ne zagotavlja enotnih pogojev za izvajanje. Zato je potreben delegirani in ne izvedbeni akt.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 27a

 

Postopek v zvezi z razpisom ukrepa

 

1.  V primeru zadetka v zvezi z državljanom tretje države, zoper katerega je bil razpisan ukrep v skladu s členoma 24 in 27, pristojni organ:

 

(a)  ne glede na člen 6(5) Uredbe (EU) 2016/399 zavrne vstop v skladu s členom 14 Uredbe (EU) (2016/399);

 

(b)  ne glede na člen 22 Uredbe (EU) 810/2009 zavrne izdajo vizuma v skladu s členom 32 Uredbe (EU) (810/2009);

 

[(c)  ne glede na člen 38 Uredbe [Uredbe o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] zavrne potovalno odobritev v skladu s členom 31 navedene uredbe.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna pravila za preverjanje in opravljanje poizvedb na podlagi fotografij, podob obraza in daktilografskih podatkov

Posebna pravila za preverjanje in opravljanje poizvedb na podlagi fotografij, podob obraza in daktiloskopskih podatkov

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Fotografije, podobe obraza in daktilografski podatki se pridobijo iz SIS, da se preveri identiteta osebe, ki je bila izsledena na podlagi alfanumerične poizvedbe v SIS.

1.  Če razpis ukrepa v SIS vsebuje fotografije, podobe obraza in daktiloskopske podatke, se ti podatki pridobijo iz SIS, da se potrdi identiteta osebe, ki je bila najdena na podlagi alfanumerične poizvedbe v SIS.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Poizvedba na podlagi prstnih odtisov se lahko opravi pred vnosom novega razpisa ukrepa, da se preveri, ali je oseba že zabeležena v SIS pod drugim imenom.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Daktilografski podatki se lahko uporabijo tudi za identifikacijo osebe. Daktilografski podatki, shranjeni v SIS, se za identifikacijo uporabijo, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na drug način.

2.  Daktiloskopski podatki se lahko uporabijo tudi za identifikacijo osebe. Daktiloskopski podatki, shranjeni v SIS, se za identifikacijo uporabijo, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na podlagi alfanumeričnih podatkov.V ta namen SIS vsebuje sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov (AFIS).

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice dajo končnim uporabnikom na voljo sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe. V ta namen sprejmejo vse potrebne ukrepe, tudi po potrebi prilagoditev svojih N.SIS.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Iskanje po daktilografskih podatkih v zvezi z razpisi ukrepov na podlagi člena 24, shranjenih v SIS, se lahko opravi s popolnimi ali nepopolnimi nizi prstnih odtisov ali z odtisi dlani, odkritimi na kraju izvršitve kaznivega dejanja, ki se preiskuje, in kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke.

3.  Iskanje po daktiloskopskih podatkih v zvezi z razpisi ukrepov na podlagi členov 24 in 27, shranjenih v SIS, se lahko opravi s popolnimi ali nepopolnimi nizi prstnih odtisov ali z odtisi dlani, odkritimi na kraju izvršitve terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja, ki se preiskuje, in kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar dokončna identifikacija v skladu s tem členom pokaže, da rezultati primerjave iz centralnega sistema ne ustrezajo daktiloskopskim podatkom, ki so bili poslani za primerjavo, države članice te rezultate primerjave takoj izbrišejo in o tem čim prej, najpozneje pa v treh delovnih dneh, obvestijo Agencijo.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Fotografije in podobe obraza se lahko uporabijo za identifikacijo osebe, takoj ko to postane tehnično izvedljivo in ob zagotovitvi visoke stopnje zanesljivosti identifikacije. Identifikacija na podlagi fotografij ali podob obraza se lahko uporabi le v okviru rednih mejnih prehodov, kjer se uporabljajo samopostrežni sistemi in avtomatizirani sistemi mejnega nadzora.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 54a, ki določa uporabo fotografij in podob obraza za namene ugotavljanja istovetnosti oseb in tehnične standarde za to, vključno z iskanjem, pa tudi identifikacijo in potrditev istovetnosti. Komisija sprejme ta delegirani akt, fotografije in podobe obraza pa se lahko uporabijo za identifikacijo osebe, takoj ko to postane tehnično izvedljivo z visoko stopnjo zanesljivosti identifikacije. Identifikacija na podlagi fotografij ali podob obraza se lahko uporabi le v okviru rednih mejnih prehodov, kjer se uporabljajo samopostrežni sistemi in avtomatizirani sistemi mejnega nadzora.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  drugih dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega pregona v zadevni državi članici;

(c)  preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj v zadevni državi članici, za katera velja Direktiva (EU) 2016/680;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  varnostnega preverjanja v okviru postopkov v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, če ti organi niso „organi za presojo“ v smislu člena 2(f) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a, in po potrebi za namene nudenja nasvetov v skladu z Uredbo (EU) 377/20041b;

 

____________

 

1a Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

 

1b Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1).

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene člena 24(2) in (3) ter člena 27 imajo tudi nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so v okviru svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovi usklajevalni organi pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS.

2.  Za namene člena 24(1) in (3) ter člena 27 imajo tudi nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so v okviru svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovi usklajevalni organi pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pravico do dostopa do podatkov o dokumentih oseb, vnesenih v skladu s členom 38(2)(j) in (k) Uredbe (EU) 2018/xxx [policijsko sodelovanje in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah], ter pravico do iskanja teh podatkov lahko uveljavljajo tudi organi iz odstavka 1(d). Dostop teh organov do podatkov ureja zakonodaja vsake države članice.

3.  Pravico do dostopa do podatkov o dokumentih oseb, vnesenih v skladu s členom 38(2)(j) in (k) Uredbe (EU) 2018/xxx [policijsko sodelovanje in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah], ter pravico do iskanja teh podatkov lahko uveljavljajo tudi organi iz odstavka 1(d). Dostop teh organov je urejen v skladu s to uredbo in zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ima, v okviru svojih pristojnosti, pravico do dostopa do SIS in iskanja podatkov v njem.

1.  Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ima pravico do dostopa do SIS in iskanja podatkov v njem, če je to potrebno za izvajanje njenih nalog.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar Europol na podlagi poizvedbe v SIS odkrije razpis ukrepa, obvesti državo članico izdajateljico na načine, določene v Uredbi (EU) 2016/794.

2.  Kadar Europol na podlagi poizvedbe v SIS odkrije razpis ukrepa, nemudoma obvesti državo članico izdajateljico na podlagi izmenjave dodatnih informacij z uporabo komunikacijske infrastrukture in v skladu z določbami iz priročnika SIRENE. Dokler Europol ne bo zmožen uporabljati funkcije za izmenjavo dodatnih informacij, državo članico izdajateljico obvešča na načine, določene v Uredbi (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podatki, pridobljeni na podlagi poizvedbe v SIS, se lahko uporabijo le s soglasjem zadevne države članice. Če država članica dovoli uporabo teh podatkov, ravnanje z njimi s strani Europola ureja Uredba (EU) 2016/794. Europol lahko te podatke posreduje tretjim državam in tretjim organom le s soglasjem zadevne države članice.

3.  Podatki, pridobljeni na podlagi poizvedbe v SIS, se lahko uporabijo le s soglasjem države članice izdajateljice. Če država članica dovoli uporabo teh podatkov, ravnanje z njimi s strani Europola ureja Uredba (EU) 2016/794. Europol lahko te podatke posreduje tretjim državam in tretjim organom le s soglasjem države članice izdajateljice in ob popolnem spoštovanju prava Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Europol lahko zadevno državo članico zaprosi za dodatne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/794.

4.  Europol lahko državo članico izdajateljico zaprosi za dodatne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  omeji dostop do podatkov, vnesenih v SIS, samo na za to posebej pooblaščeno osebje Europola;

(b)  omeji dostop do podatkov, vnesenih v SIS, samo na za to posebej pooblaščeno osebje Europola, ki potrebuje dostop za izvajanje svojih nalog;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sprejme in uporablja ukrepe iz členov 10 in 11;

(c)  sprejme in uporablja ukrepe iz členov 10, 11, 13 in 14;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vse kopije iz odstavka 6, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. To obdobje se v izrednih razmerah lahko podaljša do konca izrednih razmer. Europol o vseh takih podaljšanjih poroča Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

7.  Vse kopije iz odstavka 6, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. Kadar Europol ustvari nepriključeno podatkovno zbirko s podatki SIS, o njenem obstoju poroča Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Besedilo Komisije Europolu daje neupravičeno pravico, da nepriključeno podatkovno zbirko SIS hrani tako dolgo, dokler ocenjuje, da obstajajo izredne razmere. Ker pa ima Europol dostop do SIS, ni nobene potrebe, da bi podatke v nepriključeni podatkovni zbirki hranil dlje od začetnih 48 ur, saj bi s tem povzročil nepotrebno tveganje. Zato bi moral biti Europol dolžan, da vedno, ko ustvari tako nepriključeno podatkovno zbirko, o tem obvesti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Europol lahko sprejema in obdeluje dopolnilne podatke o ustreznih razpisih ukrepov v SIS, če se pravila za obdelavo podatkov iz odstavkov 2 do 7 ustrezno uporabljajo.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne celovitosti in varnosti podatkov bi moral Europol voditi evidenco za vsak dostop do SIS in v njem opravljeno poizvedbo. Take evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS.

9.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne celovitosti in varnosti podatkov Europol vodi evidenco za vsak dostop do SIS in v njem opravljeno poizvedbo. Te evidence vsebujejo zlasti datum in čas obdelave podatkov, vrsto obdelanih podatkov in ime osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Take evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS. Vsebina, obdobje hrambe ter pravila in formati teh evidenc se določijo v skladu s členom 12.

Obrazložitev

Določba bi morala biti usklajena z obveznostmi držav članic glede vodenja evidenc iz člena 12.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Države članice nemudoma obvestijo Europol o vseh razpisih ukrepov, izdanih v skladu s členom 24 in zadetkih v zvezi s temi razpisi ukrepov, ko država članica išče osebo v zvezi s kaznivim dejanjem iz Direktive (EU) 2017/541.

Obrazložitev

Določba bi morala biti usklajena z obveznostmi držav članic glede vodenja evidenc iz člena 12.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 40(8) Uredbe (EU) 2016/1624 imajo člani skupin evropske mejne in obalne straže, skupine osebja, ki opravljajo za naloge v zvezi z vračanjem, in člani podpornih skupin za upravljanje migracij v okviru svojih pristojnosti pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem.

1.  V skladu s členom 40(8) Uredbe (EU) 2016/1624 imajo člani skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 in člani podpornih skupin za upravljanje migracij v okviru svojih pristojnosti pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem v skladu s to uredbo. To pravico imajo le, kolikor je to potrebno za izvajanje njihovih nalog in kolikor to zahteva operativni načrt za posamezno operacijo.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani skupin evropske mejne in obalne straže, skupine osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in člani podpornih skupin za upravljanje migracij dostopajo do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljajo poizvedbe v njem v skladu z odstavkom 1 prek tehničnega vmesnika, ki ga vzpostavi in vzdržuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, kakor je določeno v členu 32(2).

2.  Člani skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 in člani podpornih skupin za upravljanje migracij dostopajo do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljajo poizvedbe v njem v skladu z odstavkom 1 prek tehničnega vmesnika, ki ga vzpostavi in vzdržuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, kakor je določeno v členu 32(2).

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi član skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki je zadolženo za naloge v zvezi z vračanjem, ali član podpornih skupin za upravljanje migracij, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se o tem obvesti država članica izdajateljica. V skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2016/1624 lahko člani skupin ukrepajo le v odziv na razpis ukrepa v SIS po navodilih in praviloma ob prisotnosti mejnih policistov ali osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, iz države članice gostiteljice, v kateri delujejo. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti, da delujejo v njenem imenu.

3.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi član skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali član podpornih skupin za upravljanje migracij, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se o tem nemudoma obvesti država članica izdajateljica. V skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2016/1624 lahko člani skupin ukrepajo le v odziv na razpis ukrepa v SIS po navodilih in praviloma ob prisotnosti mejnih policistov ali osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, iz države članice gostiteljice, v kateri delujejo. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti, da delujejo v njenem imenu.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsak dostop in vsaka poizvedba, ki jo opravi član skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, ali član podpornih skupin za upravljanje migracij, se evidentira v skladu z določbami člena 12, zabeleži p se tudi uporaba podatkov, do katerih so dostopili.

4.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne varnosti ter celovitosti podatkov evropska mejna in obalna straža vodi evidenco za vsak dostop do SIS in vsako poizvedbo, ki jo v njem opravi član skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali član podpornih skupin za upravljanje migracij. Te evidence vsebujejo zlasti datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedb, sklic na vrsto obdelanih podatkov ter ime osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Take evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS. Vsebina, obdobje hrambe ter pravila in formati teh evidenc se določijo v skladu s členom 12.

Obrazložitev

Ustrezne določbe bi morale biti enake kot za Europol.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dostop do podatkov, vnesenih v SIS, je omejen na člana skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, ali člana podpornih skupin za upravljanje migracij in se ne razširi na nobenega drugega člana skupine.

5.  Dostop do podatkov, vnesenih v SIS, je omejen na člana skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali člana podpornih skupin za upravljanje migracij, če opravi ustrezno usposabljanje. Dostop se ne razširi na nobenega drugega člana skupine.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10 in 11.

6.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10, 11,13 in 14.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo ima zaradi analiz groženj, ki bi lahko vplivale na delovanje ali varnost zunanjih meja, pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in iskanja teh podatkov v skladu s členoma 24 in 27.

1.  Ustrezno pooblaščeno osebje Evropske agencije za mejno in obalno stražo ima dostop do statističnih podatkov iz centralnega odložišča podatkov iz člena 54(6) za namen izvajanja analiz tveganja in ocen ranljivosti iz členov 11 in 13 Uredbe (EU) 2016/1624.

Obrazložitev

Frontex razen za sodelovanje v operacijah, pri katerih je dostop do sistema zagotovljen s členom 31, ne potrebuje dostopa do osebnih podatkov v razpisih ukrepov v SIS. Združeni statistični podatki bi popolnoma zadostovali za izvajanje nalog Frontexa.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene člena 31(2) in odstavka 1 tega člena Evropska agencija za mejno in obalno stražo vzpostavi in vzdržuje tehnični vmesnik, ki omogoča neposredno povezavo s centralnim SIS.

2.  Za namene člena 31(2) Evropska agencija za mejno in obalno stražo vzpostavi in vzdržuje tehnični vmesnik, ki omogoča neposredno povezavo s centralnim SIS.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi Evropska agencija za mejno in obalno stražo, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, o tem obvesti državo članico izdajateljico.

črtano

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo ima za namene opravljanja nalog, ki so ji dodeljene na podlagi uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in preverjanja teh podatkov v skladu s členoma 24 in 27.

[4.  Ustrezno pooblaščeno osebje centralne enote ETIAS, ustanovljene v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo ima, kolikor je to potrebno za opravljanje katere koli od nalog, ki so ji dodeljene na podlagi uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in preverjanja teh podatkov v skladu s členoma 24 in 27.]

Obrazložitev

Opredeliti bi bilo treba, da dostop do sistema SIS, povezan s sistemom ETIAS, ni namenjen Agenciji kot celoti, ampak centralni enoti za ETIAS.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar preverjanje, ki ga opravi Evropska agencija za mejno in obalno stražo za namene iz odstavka 2, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se uporabi postopek iz člena 22 uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS).

črtano

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vsak dostop in vsaka poizvedba, ki jo opravi Evropska agencija za mejno in obalno stražo, se evidentira v skladu z določbami člena 12, zabeleži pa se tudi vsaka uporaba podatkov, do katerih je dostopila.

črtano

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Razen kadar je to nujno za opravljanje nalog za namene uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), se noben del SIS ne sme povezati z nobenim računalniškim sistemom za zbiranje in obdelavo podatkov, ki ga upravlja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, prav tako se podatki iz SIS, do katerih ima dostop Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ne smejo prenesti v tak sistem. Noben del SIS se ne sme prenesti. Vodenje evidenc o dostopu in iskalnih poizvedbah ne šteje za prenos ali kopiranje podatkov SIS.

8.  Noben del SIS se ne sme povezati z nobenim računalniškim sistemom za zbiranje in obdelavo podatkov, ki ga upravlja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, prav tako se podatki iz SIS, do katerih ima dostop Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ne smejo prenesti v tak sistem. Noben del SIS se ne sme prenesti. Vodenje evidenc o dostopu in iskalnih poizvedbah ne šteje za prenos ali kopiranje podatkov SIS.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10 in 11.

9.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo sprejme in uporablja ukrepe za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10, 11, 13 in 14.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdobje hrambe razpisov ukrepov

Čas pregleda razpisov ukrepov

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpisi ukrepov, vneseni v SIS na podlagi te uredbe, se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili vneseni.

1.  Razpisi ukrepov, vneseni v SIS na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje, kot je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili vneseni.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v petih letih po vnosu takega razpisa ukrepa v SIS preveri, ali je razpis ukrepa še treba hraniti.

2.  Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v treh letih po vnosu takega razpisa ukrepa v SIS preveri, ali je razpis ukrepa še treba hraniti.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ko osebje urada SIRENE, odgovorno za usklajevanje in preverjanje kakovosti podatkov, ugotovi, da je razpis ukrepa v zvezi z osebo dosegel svoj namen in bi ga bilo treba izbrisati iz SIS, v obvestilu na to opozori organ, ki je izdal razpis ukrepa. Organ ima na voljo 30 koledarskih dni od prejema tega obvestila, da sporoči, da je bil razpis ukrepa izbrisan ali bo izbrisan, ali navede razloge, da ga ohrani. Če organ ne odgovori v 30 dneh, osebje urada SIRENE izbriše razpis ukrepa. Uradi SIRENE sporočijo vse ponavljajoče se težave na tem področju svojim nacionalnim nadzornim organom.

4.  Takoj ko osebje urada SIRENE, odgovorno za usklajevanje in preverjanje kakovosti podatkov, ugotovi, da je razpis ukrepa v zvezi z osebo dosegel svoj namen in bi ga bilo treba izbrisati iz SIS, v obvestilu na to nemudoma opozori organ, ki je izdal razpis ukrepa. Organ ima na voljo sedem koledarskih dni od prejema tega obvestila, da sporoči, da je bil razpis ukrepa izbrisan ali bo izbrisan, ali navede razloge, da ga ohrani. Če organ ne odgovori v sedmih dneh, osebje urada SIRENE izbriše razpis ukrepa. Uradi SIRENE sporočijo vse ponavljajoče se težave na tem področju svojim nacionalnim nadzornim organom.

Obrazložitev

Glede na to, da je eden od ciljev revizije iz SIS izbrisati odvečne razpise ukrepov, bi morali uradi SIRENE ukrepati takoj, ko izvedo, da bi bilo treba določen razpis ukrepa izbrisati. Pristojni organ ne bi smel potrebovati en mesec, da odloči o tem, ali se lahko določen razpis ukrepa izbriše, zlasti zato ne, ker je urad SIRENE predhodno že podal oceno v zvezi s tem. Obdobje sedmih dni je več kot dovolj za odločitev o tem, ali naj se razpis ukrepa ohrani ali ne.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Država članica izdajateljica se lahko v roku za preverjanje na podlagi celostne posamične ocene, ki se zabeleži, odloči še nekaj časa obdržati razpis ukrepa, če se to izkaže kot potrebno za namene, za katere je bil izdan razpis ukrepa. V tem primeru se smiselno uporabi odstavek 2 tudi za podaljšanje. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa se sporoči CS-SIS.

5.  Država članica izdajateljica se lahko v roku za preverjanje na podlagi celostne posamične ocene, ki se zabeleži, odloči še nekaj časa obdržati razpis ukrepa, če se to izkaže kot potrebno in sorazmerno za namene, za katere je bil izdan razpis ukrepa. V tem primeru se smiselno uporabi odstavek 2 tudi za podaljšanje. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa se sporoči CS-SIS.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano v skladu z odstavkom 5.

7.  Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano v skladu z odstavkom 5, in jih posredujejo nadzornim organom iz člena 50.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja v skladu s členom 24 se izbrišejo, ko pristojni organ prekliče odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa, če je to ustrezno po postopku posvetovanja iz člena 26.

1.  Razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja v skladu s členom 24 se izbrišejo takoj, ko pristojni organ prekliče odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa, če je to ustrezno po postopku posvetovanja iz člena 26, ali po izteku veljavnosti razpisa ukrepa v skladu s členom 34.

Obrazložitev

Kar zadeva policijsko in pravosodno sodelovanje, obstaja določba o obdobjih hrambe razpisov ukrepov, v kateri je določeno, da razpis ukrepa samodejno preneha veljati, če se država članica odloči, da ga ne bo podaljšala. Jasno je, da bi moral biti razpis ukrepa po izteku veljavnosti izbrisan.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razpisi ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za katere velja omejevalni ukrep iz člena 27, se izbrišejo, ko se izvedbeni ukrep za prepoved potovanja odpravi, je prekinjen ali razveljavljen.

2.  Razpisi ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za katere velja omejevalni ukrep iz člena 27, se izbrišejo takoj, ko se izvedbeni ukrep za prepoved potovanja odpravi, je prekinjen ali razveljavljen ali po izteku veljavnosti razpisa ukrepa v skladu s členom 34.

Obrazložitev

Kar zadeva policijsko in pravosodno sodelovanje, obstaja določba o obdobjih hrambe razpisov ukrepov, v kateri je določeno, da razpis ukrepa samodejno preneha veljati, če se država članica odloči, da ga ne bo podaljšala. Jasno je, da bi moral biti razpis ukrepa po izteku veljavnosti izbrisan.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Poleg v primerih iz odstavkov 1 do 3 tega člena se razpisi ukrepov izbrišejo po potrebi tudi po preverjanju združljivosti iz člena 23a.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko obdelujejo podatke iz člena 20 za namene zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja na njihovem ozemlju.

1.  Države članice lahko obdelujejo podatke iz člena 20 le za namene zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične kopije iz odstavka 2, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. To obdobje se v izrednih razmerah lahko podaljša do konca izrednih razmer.

Tehnične kopije iz odstavka 2, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur.

Obrazložitev

V skladu z drugimi predlogi sprememb ustvaritev nepriključene podatkovne zbirke jasno predstavlja dodatno varnostno tveganje glede podatkov SIS. Ni razloga za to, da se dovoli, da takšne podatkovne zbirke zaradi domnevno nujnih razmer obstajajo za nedoločen čas.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vzdržujejo posodobljen seznam navedenih kopij, ki je na voljo njihovim nacionalnim nadzornim organom, in zagotovijo, da se v zvezi z navedenimi kopijami uporabljajo določbe te uredbe, zlasti tiste iz člena 10.

Države članice vzdržujejo posodobljen seznam navedenih kopij, ki je na voljo njihovim nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, in zagotovijo, da se v zvezi z navedenimi kopijami uporabljajo določbe te uredbe, zlasti tiste iz člena 10.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 6, pomeni zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake države članice.

7.  Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 6, pomeni zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake države članice in se kaznuje v skladu s členom 53a te uredbe.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vsaka država članica Agenciji pošlje seznam pristojnih organov, ki so v skladu s to uredbo pooblaščeni za neposredno opravljanje poizvedb o podatkih, shranjenih v SIS, in morebitne spremembe tega seznama. Ta seznam za vsak organ določa, o katerih podatkih lahko opravlja poizvedbe in za katere namene. Agencija zagotovi, da se seznam vsako leto objavi v Uradnem listu Evropske unije.

8.  Vsaka država članica Agenciji pošlje seznam pristojnih organov, ki so v skladu s to uredbo pooblaščeni za neposredno opravljanje poizvedb o podatkih, shranjenih v SIS, in morebitne spremembe tega seznama. Ta seznam za vsak organ določa, o katerih podatkih lahko opravlja poizvedbe in za katere namene. Agencija zagotovi, da se seznam vsako leto objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija vzdržuje javno spletno mesto, ki vsebuje te informacije, ter zagotovi, da se spletno mesto stalno posodablja.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveščanje v primeru neizvršitve razpisa ukrepa

Postopek v primeru neizvršitve razpisa ukrepa

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, zaprošena država članica o tem takoj obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa.

Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, se uporabi naslednji postopek:

 

(a)  zaprošena država članica o tem takoj obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa, prek svojega urada SIRENE, pri čemer jasno navede razloge v skladu s priročnikom SIRENE;

 

(b)  zadevne države članice se lahko dogovorijo o ukrepanju v skladu s pravnimi instrumenti, ki se nanašajo na SIS II, in z njihovo nacionalno zakonodajo;

 

(c)  če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti v zvezi z osebami, vključenimi v dejavnosti iz Direktive (EU) 2017/541, zaprošena država članica o tem nemudoma obvesti Europol.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če država članica, ki je izdala razpis ukrepa, razpolaga s pomembnimi dodatnimi ali spremenjenimi podatki, kot so navedeni v členu 20(2), jih v zadevnem razpisu nemudoma doda ali spremeni.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Če druga država članica razpolaga s pomembnimi dodatnimi ali spremenjenimi alfanumeričnimi podatki, kot so navedeni v členu 20(2), jih nemudoma posreduje državi članici, ki je izdala razpis ukrepa, da ga lahko dopolni.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar ima država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem s pomočjo izmenjave dopolnilnih podatkov ob prvi priložnosti, vendar najpozneje v desetih dneh po tem, ko se je seznanila s temi dokazi, obvesti državo članico izdajateljico. Država članica izdajateljica preveri sporočilo in po potrebi nemudoma popravi ali izbriše sporni podatek.

3.  Kadar ima država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem s pomočjo izmenjave dopolnilnih podatkov ob prvi priložnosti, vendar najpozneje v dveh delovnih dneh po tem, ko se je seznanila s temi dokazi, obvesti državo članico izdajateljico. Država članica izdajateljica preveri sporočilo in po potrebi v sedmih delovnih dneh od prejetja popravi ali izbriše sporni podatek.

Obrazložitev

Odpravljanje napak v SIS bi morala biti za vse prednostna naloga. Če država članica odkrije napako v razpisu ukrepa, ki ga je vnesla druga država članica, ne bi smela čakati deset dni, preden jo obvesti o tej napaki. To bi morala storiti takoj, najpozneje pa v 48 urah. Podobno bi morala država članica, ki je vpisala razpis ukrepa, po sporočilu o napaki imeti na voljo sedem dni, da napako odpravi ali obrazloži, zakaj ne gre za napako. To je v skladu s predlogom spremembe k členu 34(4) o ukrepih za izbris razpisov ukrepa po prejetju sporočila urada SIREN, da so odvečni.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar državi članici ne moreta doseči dogovora v dveh mesecih od takrat, ko sta se prvič seznanili z dokazi, kakor je opisano v odstavku 3, država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, predloži zadevo v odločitev zadevnim nacionalnim nadzornim organom.

4.  Kadar državi članici ne moreta doseči dogovora v dveh mesecih od takrat, ko sta se prvič seznanili z dokazi, kakor je opisano v odstavku 3, država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, predloži zadevo v odločitev zadevnim nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v skladu s sodelovanjem, kot je predvideno v členu 52.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice izmenjajo dopolnilne podatke, kadar se oseba pritoži, da ni oseba, za katero je bil izdan razpis ukrepa. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, se osebo, ki se je pritožila, obvesti o ukrepih iz člena 42.

5.  Države članice izmenjajo dopolnilne podatke, kadar se oseba pritoži, da ni oseba, za katero je bil izdan razpis ukrepa. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, se osebo, ki se je pritožila, obvesti o ukrepih iz člena 42 in o njeni pravici do uporabe pravnih sredstev v skladu s členom 49(1).

Obrazložitev

Če je v SIS navedena napačna identiteta posamezne osebe, lahko ta uporabi pravna sredstva v skladu s členom 49(1). Osebo je treba o tem obvestiti, takoj ko se izkaže, da je v sistemu navedena napačna identiteta.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če je bil za osebo že izdan razpis ukrepa v SIS, se država članica, ki vnese nov razpis ukrepa, z državo članico, ki je vnesla prvi razpis ukrepa, dogovori glede vnosa razpisa ukrepa. Dogovor o tem se doseže na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Ta določba je že predvidena in bolje razložena v členu 23b o „združljivosti razpisov ukrepov“.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost SIS in bi lahko povzročil škodo za podatke SIS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

1.  Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost SIS in bi lahko povzročil škodo za podatke SIS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega nepooblaščenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice o varnostnih incidentih obvestijo Komisijo, Agencijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Agencija o varnostnih incidentih obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.  Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 30 Direktive (EU) 2016/680 države članice o varnostnih incidentih nemudoma obvestijo Komisijo, Agencijo, nacionalni nadzorni organ in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V primeru varnostnega incidenta v centralnem SIS Agencija o teh varnostnih incidentih nemudoma obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje SIS v državi članici ali v Agenciji ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, ki so jih vnesle ali poslale druge države članice, se zagotovijo državam članicam, o njem pa se poroča v skladu z načrtom obvladovanja incidentov, ki ga zagotovi Agencija.

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje SIS v državi članici ali v Agenciji ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, ki so jih vnesle ali poslale druge države članice, se nemudoma zagotovijo državam članicam, o njem pa se poroča v skladu z načrtom obvladovanja incidentov, ki ga zagotovi Agencija.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice in eu-LISA v primeru varnostnega incidenta medsebojno sodelujejo.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  V primeru kršitve varstva podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 31 Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Komisija o resnih incidentih nemudoma poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.  Če do varnostnega incidenta pride zaradi zlorabe podatkov, države članice, Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotovijo, da se izrečejo kazni ali disciplinski ukrepi v skladu s členom 53a.

Obrazložitev

Če varnostni incident povzroči oseba, ki ima dostop do SIS in zlorabi podatke, bi morale biti zoper njo izrečene sankcije.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  urad SIRENE naveže stik z organom, ki je zahteval vnos, da se pojasni, ali je razpis ukrepa izdan za isto osebo ali ne;

(a)  urad SIRENE nemudoma naveže stik z organom, ki je zahteval vnos, da se pojasni, ali je razpis ukrepa izdan za isto osebo ali ne;

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar se z navzkrižnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, na katero se nanaša nov razpis ukrepa, v resnici ista oseba, ki je že vpisana v SIS, urad SIRENE uporabi postopek za vnos več razpisov ukrepov iz člena 39(6). Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, urad SIRENE odobri zahtevek za vnos novega razpisa ukrepa in doda potrebne elemente, da ne bi prišlo do napačne identifikacije.

(b)  kadar se z navzkrižnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, na katero se nanaša nov razpis ukrepa, v resnici ista oseba, ki je že vpisana v SIS, urad SIRENE uporabi postopek za vnos več razpisov ukrepov iz člena 23a. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, urad SIRENE odobri zahtevek za vnos novega razpisa ukrepa in doda potrebne elemente, da ne bi prišlo do napačne identifikacije.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar bi lahko prišlo do zamenjave med osebo, za katero se je razpis ukrepa dejansko nameraval izdati, in osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, država članica izdajateljica razpisu ukrepa doda podatke o slednji, pod pogojem izrecne privolitve te osebe, da se preprečijo negativne posledice napačne identifikacije.

1.  Kadar bi lahko prišlo do zamenjave med osebo, za katero se je razpis ukrepa dejansko nameraval izdati, in osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, država članica izdajateljica razpisu ukrepa doda podatke o slednji, pod pogojem izrecne privolitve te osebe, da se preprečijo negativne posledice napačne identifikacije. Vsaka oseba, katere identiteta je bila zlorabljena, ima pravico, da umakne svojo privolitev za obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za namen tega člena se lahko v SIS vnesejo in nadalje obdelajo samo naslednji osebni podatki:

3.  Za namen tega člena in z izrecno privolitvijo osebe, katere identiteta je bila zlorabljena, za vsako kategorijo podatkov, se lahko v SIS vnesejo in nadalje obdelajo samo naslednji osebni podatki:

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je mogoče zadevne osebne podatke v SIS vnesti samo z izrecno privolitvijo osebe, katere identiteta je bila zlorabljena.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spol;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Podatki iz odstavka 3 se izbrišejo istočasno z ustreznim razpisom ukrepa ali prej, če zadevna oseba tako želi.

5.  Podatki iz odstavka 3 se izbrišejo takoj, ko to zahteva oseba, katere identiteta je bila zlorabljena, ali istočasno z izbrisom ustreznega razpisa ukrepa.

Obrazložitev

Besedilo Komisije je nekoliko zavajajoče. Enostavneje je začeti s tem, da ima oseba, katere identiteta je bila zlorabljena, pravico, da kadar koli želi zahteva izbris podatkov. Če te zahteve ni, se podatki nato samodejno izbrišejo skupaj z izbrisom ustreznega razpisa ukrepa.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uredba (ES) št. 45/2001 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvaja Agencija.

1.  Uredba (ES) št. 45/2001 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajata Agencija in Evropska agencija za mejno in obalno stražo.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uredba 2016/679 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi iz člena 29 te uredbe, pod pogojem da se ne uporabljajo nacionalne določbe za prenos Direktive (EU) 2016/680.

2.  Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo se uporablja Uredba 2016/679, razen če podatke obdelujejo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja groženj javni varnosti.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja groženj javni varnosti se uporabljajo nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol v skladu s členom 30 te uredbe, se uporablja Uredba (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za obdelavo podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno s preprečevanjem ogrožanja javne varnosti, se uporabljajo nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

črtano

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 47 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do dostopa, popravka netočnih podatkov in izbrisa nezakonito shranjenih podatkov

Pravica do dostopa, popravka in omejitve netočnih podatkov in izbrisa nezakonito shranjenih podatkov

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pravica posameznikov do dostopa do podatkov v SIS, ki se nanašajo nanje, in do popravka ali izbrisa takih podatkov se izvaja v skladu z zakonodajo države članice, pri kateri uveljavljajo to pravico.

1.  Brez poseganja v člene 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 ima vsak državljan tretje države pravico do dostopa in pridobitve podatkov v SIS, ki se nanašajo nanj, pa tudi pravico, da se podatki, ki se nanašajo nanj in so napačni, popravijo ali dopolnijo, nezakonito zabeleženi podatki izbrišejo, obdelava podatkov pa omeji.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Po potrebi se uporabljajo členi od 14 do 18 Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V takih primerih države članice določijo, da upravljavec podatkov brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsaki zavrnitvi ali omejitvi dostopa ter o razlogih za zavrnitev ali omejitev. Te informacije se lahko izpustijo, če bi njihova zagotovitev ogrozila namen iz tega odstavka. Države članice določijo, da upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o možnosti za vložitev pritožbe pri nadzornem organu ali obstoju pravnega sredstva.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice določijo, da upravljavec dokumentira dejansko stanje ali pravne razloge, na katerih temelji odločitev. Te informacije so na voljo nadzornim organom.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V teh primerih države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje pravice uveljavlja tudi prek pristojnih nadzornih organov.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Zadevna oseba se obvesti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 60 dneh od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

5.  Zadevna oseba se obvesti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 30 dneh od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča, ne glede na to, ali se oseba nahaja na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Zadevna oseba se v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v treh mesecih od datuma, ko zaprosi za popravek ali izbris, obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njenih pravic do popravka in izbrisa, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

6.  Zadevna oseba se v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 60 dneh od datuma, ko zaprosi za popravek, izbris ali omejitev obdelave, obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njenih pravic do popravka, izbrisa in omejitve obdelave, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča. Oseba se obvesti v skladu s tem odstavkom ne glede na to, ali se nahaja na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Državljani tretjih držav, za katere je bil v skladu s to uredbo izdan razpis ukrepa, se obvestijo v skladu s členoma 10 in 11 Direktive 95/46/ES. To obvestilo je pisno, priložena mu je kopija ali sklic na nacionalno odločitev, na podlagi katerega je bil izdan razpis ukrepa, kakor je določeno v členu 24(1).

1.  Državljane tretjih držav, za katere je bil v skladu s to uredbo izdan razpis ukrepa, država članica, ki je izdala razpis ukrepa, obvesti čim prej in v vsakem primeru najpozneje 30 dni po uvedbi razpisa ukrepa, ki jih zadeva, v skladu s členoma 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 ali s členoma 12 in 13 Direktive (EU) 2016/680. To obvestilo je pisno, priložena mu je kopija ali sklic na nacionalno odločitev, na podlagi katerega je bil izdan razpis ukrepa, kakor je določeno v členu 24(1).

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije se ne posredujejo:

2.  Te informacije se ne zagotovijo, če nacionalna zakonodaja dovoljuje omejitev pravice do obveščenosti, zlasti z namenom varovanja nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti ter preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj.

(a)  kadar:

 

i)  osebni podatki niso bili pridobljeni od zadevnega državljana tretje države;

 

in

 

ii)  se izkaže, da informacij ni mogoče zagotoviti ali bi to zahtevalo nesorazmeren napor;

 

(b)  kadar zadevni državljan tretje države že ima te informacije;

 

(c)  kadar nacionalna zakonodaja dovoljuje omejitev pravice do obveščenosti, zlasti z namenom varovanja nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti in preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

 

(Oštevilčenje točk v angleški različici predloga COM ni pravilno.)

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka oseba lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris ali pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

1.  Brez poseganja v člene od 77 do 82 Uredbe (EU) 2016/679 in člene od 52 do 56 Direktive (EU) 2016/680 lahko vsaka oseba na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris, omejitev obdelave podatkov in pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev doslednega pregleda nad delovanjem pravnih sredstev je treba nacionalne nadzorne organe pozvati, da razvijejo standardni statistični sistem letnega poročanja o:

Za zagotovitev doslednega pregleda nad delovanjem pravnih sredstev nacionalni organi razvijejo standardni statistični sistem letnega poročanja o:

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  številu zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris nezakonito shranjenih podatkov, predloženih upravljavcu podatkov, in številu primerov, v katerih so bili podatki popravljeni ali izbrisani;

(c)  številu zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris ali omejitev obdelave nezakonito shranjenih podatkov, predloženih upravljavcu podatkov, in številu primerov, v katerih so bili podatki popravljeni ali izbrisani;

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  število zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris nezakonito shranjenih podatkov, predloženih nacionalnim nadzornim organom;

(d)  število zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris ali omejitev obdelave nezakonito shranjenih podatkov, predloženih nacionalnim nadzornim organom;

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  številu zadev, v katerih je sodišče v kateri koli točki obtožbe odločilo v prid vlagatelju;

(f)  številu zadev, v katerih je sodišče v kateri koli točki obtožbe odločilo v prid vlagatelju, in številu zadev, v katerih je bila pridobljena odškodnina;

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da neodvisni nacionalni nadzorni organi, imenovani v vsaki posamezni državi članici, ki jim je bila podeljena pristojnost iz poglavja VI Direktive (EU) 2016/680 ali poglavja VI Uredbe (EU) 2016/679, neodvisno nadzirajo zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS na svojem ozemlju in njihovega prenosa s svojega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da neodvisni nacionalni nadzorni organi, imenovani v vsaki državi članici, ki jim je bila podeljena pristojnost iz poglavja VI Direktive (EU) 2016/680 ali poglavja VI Uredbe (EU) 2016/679, neodvisno nadzirajo zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS na svojem ozemlju in njihovega prenosa s svojega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni nadzorni organ zagotovi, da se vsaj na štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov v njihovem N.SIS v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijo izvedejo nacionalni nadzorni organi oziroma jo naročijo neposredno pri neodvisnem revizorju za varstvo podatkov. Nacionalni nadzorni organ prevzame naloge neodvisnega revizorja in ohrani stalen nadzor nad njim.

2.  Nacionalni nadzorni organi zagotovijo, da se vsaj na štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov v njihovem N.SIS v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijo izvedejo nacionalni nadzorni organi oziroma jo naročijo neposredno pri neodvisnem revizorju za varstvo podatkov. Nacionalni nadzorni organi prevzamejo naloge neodvisnega revizorja in ohranijo stalen nadzor nad njim.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svojemu nacionalnemu nadzornemu organu zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki mu jih nalaga ta uredba.

3.  Države članice svojim nacionalnim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki jim jih nalaga ta uredba. Zagotovijo tudi, da imajo njihovi nacionalni nadzorni organi možnost pridobiti pomoč oseb s strokovnim znanjem na področju biometričnih podatkov.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 51 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzor nad Agencijo

Nadzor nad agencijami

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se dejavnosti Agencije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajajo v skladu s to uredbo. Pri tem se uporabljajo dolžnosti in pooblastila iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti Agencije, Evropske agencije za mejno in obalno stražo in Europola v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter za zagotavljanje, da se te dejavnosti izvajajo v skladu s to uredbo. Pri tem se uporabljajo dolžnosti in pooblastila iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti Agencije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o taki reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Agencija ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti Agencije, Evropske agencije za mejno in obalno stražo in Europola v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o taki reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Agencija ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se dodeli dovolj virov za izpolnjevanje nalog, ki so mu poverjene na podlagi te uredbe, vključno s pomočjo oseb s strokovnim znanjem na področju biometričnih podatkov.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v skladu s svojimi nalogami in zagotavljajo usklajen nadzor nad SIS.

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo med seboj v okviru svojih pristojnosti v skladu s členom [62] [nove uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov].

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Skupno poročilo o dejavnostih glede usklajenega nadzora Odbor, ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679, vsaki dve leti pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

4.  Odbor, ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679, vsako leto pošlje skupno poročilo o dejavnostih glede usklajenega nadzora Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Poglavje 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IN KAZNI

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica je odgovorna za vsako škodo, ki jo z uporabo N.SIS povzroči posamezniku. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči država članica izdajateljica, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.

1.  Vsaka država članica in eu-LISA je odgovorna za vsako materialno ali nematerialno škodo, ki jo zaradi nezakonite obdelave podatkov ali zaradi drugega dejanja, ki je nezdružljivo s to uredbo, ali z uporabo N.SIS povzroči posamezniku. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči država članica izdajateljica, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsaka oseba ali država članica, ki je utrpela materialno ali nematerialno škodo zaradi nezakonite obdelave podatkov ali drugega dejanja, ki je nezdružljivo s to uredbo, ima pravico prejeti odškodnino od države članice, ki je odgovorna za nastalo škodo, ali od eu-LISA, če je ta odgovorna za nastalo škodo. Ta država članica ali eu-LISA je v celoti ali delno oproščena odgovornosti, če dokaže, da za okoliščine, ki so povzročile škodo, nikakor ni odgovorna. Zahtevke za odškodnino, naslovljene na državo članico, urejajo določbe nacionalnega prava obtožene države članice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 53a

 

Kazni

 

Države članice zagotovijo, da se za vsako obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, ali vsako izmenjavo dopolnilnih podatkov, ki je v nasprotju s to uredbo, predvidijo kazni v skladu z nacionalnim pravom. Predvidene kazni, so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter vključujejo upravne in kazenske sankcije.

 

Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotovita, da za člane njunega osebja oziroma člane njunih skupin, ki dostopajo do SIS v okviru njunih pristojnosti in obdelujejo podatke SIS v nasprotju s to uredbo, veljajo disciplinski ukrepi Agencije oziroma, ko gre za člane skupin, njihove matične države članice.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke, ki kažejo število evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, letno število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa, število opravljenih poizvedb v SIS in število vseh dostopov do sistema za namene vnosa, posodobitve ali izbrisa razpisa ukrepa skupaj in za vsako državo članico, vključno s statističnimi podatki o postopku posvetovanja iz člena 26. Ti pripravljeni statistični podatki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Letno statistično poročilo se objavi.

3.  Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke, ki kažejo število evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, letno število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa, število opravljenih poizvedb v SIS in število vseh dostopov do sistema za namene vnosa, dopolnitve, posodobitve ali izbrisa razpisa ukrepa skupaj in za vsako državo članico, vključno s statističnimi podatki o postopku posvetovanja iz člena 26. Ti pripravljeni statistični podatki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Letno statistično poročilo se objavi.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice ter Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo Agenciji in Komisiji zagotovijo podatke, potrebne za pripravo poročil iz odstavkov 7 in 8.

4.  Države članice ter Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo Agenciji in Komisiji zagotovijo podatke, potrebne za pripravo poročil iz odstavkov 3, 7 in 8.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo zagotovi vsa statistična poročila, ki jih pripravi. Za spremljanje izvajanja pravnih aktov Unije lahko Komisija Agencijo zaprosi, naj zagotovi dodatna posebna statistična poročila o delovanju ali uporabi SIS in komunikacijo med uradi SIRENE, bodisi redno bodisi ad hoc.

5.  Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu, državam članicam, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo ter Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zagotovi vsa statistična poročila, ki jih pripravi, pa tudi morebitna zahtevana posebna statistična poročila. Za spremljanje izvajanja pravnih aktov Unije lahko Komisija Agencijo zaprosi, naj zagotovi dodatna posebna statistična poročila o delovanju ali uporabi SIS in komunikacijo med uradi SIRENE, bodisi redno bodisi ad hoc.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 6 – pododstavek l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene odstavkov 3 do 5 tega člena in člena 15(5) Agencija vzpostavi, izvaja in gosti centralno odložišče podatkov na svojih tehničnih lokacijah, ki vsebuje podatke iz odstavka 3 tega člena in iz člena 15(5), ki ne omogočajo identifikacije posameznikov, temveč Komisiji in agencijam iz odstavka 5 omogočajo pridobitev navedenih poročil in statističnih podatkov. Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo dovoli dostop do centralnega odložišča podatkov s pomočjo zaščitenega dostopa prek komunikacijske infrastrukture, in sicer z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili izključno za namene poročanja in statistične namene.

Za namene odstavkov 3, 4 in 5 tega člena in člena 15(5) Agencija vzpostavi, izvaja in gosti centralno odložišče podatkov na svojih tehničnih lokacijah, ki vsebuje podatke iz odstavka 3 tega člena in iz člena 15(5), ki ne omogočajo identifikacije posameznikov, temveč Komisiji in agencijam iz odstavka 5 omogočajo pridobitev navedenih poročil in statističnih podatkov. Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu, Eurojustu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo na zahtevo omogoči dostop do določenih predmetov in informacij centralnega odložišča podatkov s pomočjo zaščitenega dostopa prek komunikacijske infrastrukture, in sicer z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili izključno za namene poročanja in statistične namene.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija Evropskemu parlamentu in Svetu dve leti po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti predloži poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o dvostranski in večstranski izmenjavi dopolnilnih podatkov med državami članicami.

7.  Agencija Evropskemu parlamentu in Svetu eno leto po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti predloži poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, o vpeljavi sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov ter o dvostranski in večstranski izmenjavi dopolnilnih podatkov med državami članicami.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Komisija tri leta po začetku delovanja SIS in nato vsake štiri leta pripravi celovito oceno centralnega SIS ter dvostranske in večstranske izmenjave dopolnilnih podatkov med državami članicami. V okviru navedene celovite ocene se preučijo rezultati glede na zastavljene cilje, presodi se, ali so temeljna načela še naprej veljavna, in ovrednotijo se uporaba te uredbe glede na centralni SIS, varnost centralnega SIS in morebitne posledice za prihodnje dejavnosti. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

8.  Komisija eno leto po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti pripravi celovito oceno centralnega SIS ter dvostranske in večstranske izmenjave dopolnilnih podatkov med državami članicami. V okviru navedene celovite ocene se upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, preučijo se rezultati glede na zastavljene cilje, presodi se, ali so temeljna načela še naprej veljavna, in ovrednotijo se uporaba te uredbe glede na centralni SIS, varnost centralnega SIS in morebitne posledice za prihodnje dejavnosti. Ta celovita ocena vključuje tudi uvedbo funkcionalnosti sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov in informacijskih kampanj o SIS, ki jih organizira Komisija v skladu s členom 19. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(4), člena 22(-1), člena 27(2a), člena 28(4) in člena 58(2a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 8(4), člena 22(-1), člena 27(2a), člena 28(4) in člena 58(2a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(4), člena 22(-1), člena 27(2a), člena 28(4) in člena 58(2a), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uporablja se od datuma, ki ga določi Komisija, potem ko:

2.  Uporablja se od ... [eno leto po dnevu začetka veljavnosti], razen člena 5, člena 8(4), člena 9(1), člena 15(5) in (6), člena 20(3) in (4), člena 22(-1) in (2), člena 27(2a), člena 28(4), člena 42(4), člena 54(6), člena 54a, člena 55 in člena 58(2a), ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(a)  se sprejmejo potrebni izvedbeni ukrepi;

 

(b)  države članice uradno obvestijo Komisijo, da so sprejele potrebne tehnične in pravne ureditve za obdelavo podatkov SIS in izmenjavo dopolnilnih podatkov v skladu s to uredbo;

 

(c)  Agencija Komisijo uradno obvesti o dokončanju vseh dejavnosti preskušanja glede CS-SIS in interakcije med CS-SIS in N.SIS.

 

Obrazložitev

Vstaviti je treba določen datum začetka uporabe, ki pa se lahko po potrebi prilagodi z delegiranim aktom (glej predlog spremembe odstavka 2a spodaj). Medtem bi se morale določbe, ki so potrebne za izvedbene ukrepe in delegirane akte, neposredno uporabljati, da se lahko delo v zvezi s temi ukrepi začne takoj ob začetku veljavnosti.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 54a v zvezi s spremembami datuma začetka veljavnosti te uredbe.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Čeprav je bil sedanji pravni okvir za schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) dogovorjen že v letih 2006/2007, je začel veljati šele 9. aprila 2013, ko je bil pripravljen sistem SIS II.

Po teh dolgih in obžalovanja vrednih zamudah, ki so jih spremljale naložbe v osemkratniku predvidenih vlaganj, se je SIS II razvil v evropsko zgodbo o uspehu. Iz poročila o oceni Komisije in statističnih podatkov SIS II je razvidno, da se število razpisov ukrepov in zadetkov nenehno povečuje.

Vendar imajo države članice še vedno na voljo veliko možnosti za izboljšave. V oceni sedanjih predlogov ter v ocenah in priporočilih o schengenskem ocenjevalnem mehanizmu se občasno pojavljajo resna vprašanja v zvezi z neizvajanjem ali nepravilnim izvajanjem pravnega okvira SIS II. To zajema vse od težav s kakovostjo podatkov in pomanjkljive usposobljenosti končnih uporabnikov pa do nezadostnih podatkov o razpisu ukrepov in zamud v uradu SIRENE, ki sledijo po zadetku. To še zlasti vzbuja skrb zaradi terorizma.

SIS se nenehno ocenjuje in ti novi predlogi, skupaj s predlogi sprememb v tem osnutku, so del tega procesa. Poročevalec poziva države članice, naj hitro začnejo z izvajanjem priporočil, ki so jih prejele, in brez odlašanja sprejmejo vse ukrepe, da bi v celoti izkoristile funkcionalnosti, ki jih ponuja SIS II v skladu z njegovim pravnim okvirom.

Stališče poročevalca glede novega predloga

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije, saj dodatno krepijo SIS, pri čemer poudarjajo njegovo resnično evropsko naravo in ohranjajo njegove glavne značilnosti ter obravnavajo nekatere pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na nacionalni ravni.

Meni pa, da so možne nadaljnje izboljšave, v zvezi s katerimi v tem osnutku poročila predlaga številne spremembe, ki jih je mogoče združiti v naslednje glavne naslove:

Arhitektura

Poročevalec se popolnoma zaveda potrebe po okrepitvi strukture sistema, da bo lahko deloval z vse obsežnejšimi podatki, zlasti biometričnimi, novimi funkcijami za iskanje in več uporabniki. Jasno je, da morajo imeti končni uporabniki vedno zanesljiv dostop do ključnega evropskega informacijskega sistema za kazenski pregon in nadzor meje, ki vsebuje obsežne podatke. Vendar pa poročevalec dvomi, da je predlog Komisije, ki predvideva obveznost za vse države članice, da zagotovijo nacionalno kopijo, ustrezna rešitev. Parlament je bil vedno nezaupljiv do nacionalnih in tudi tehničnih kopij, zlasti zaradi tveganj za varstvo podatkov in varnost, ki so z njimi povezani. Kljub temu pa je Parlament sprejel kompromis, da lahko države članice, ki to želijo, ustvarijo nacionalne kopije. Ne more pa sprejeti take obveznosti za države članice, ki tega ne želijo. Po sporazumu o pravnem okviru SIS II je bilo vloženega veliko truda in denarja za dobro delujoč centralni sistem. Poročevalec je trdno prepričan, da si je treba še naprej prizadevati za zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti sistema na tej ravni. Zato predlaga več sprememb, ki bi dodatno povečale razpoložljivost centralnega sistema za končne uporabnike in njegovo zmogljivost. Zlasti CS-SIS bi moral imeti dodatno kopijo, sistem za varnostno kopiranje pa bi moral nenehno istočasno delovati. Prav tako bi bilo treba razmisliti o povečanju zanesljivosti in varnosti SIS s podvojitvijo vseh ključnih elementov arhitekture, vključno s komunikacijsko infrastrukturo. Nazadnje bi morala agencija eu-LISA postati edini odgovorni organ za komunikacijsko infrastrukturo.

Dostop do sistema

Komisija predlaga, da se več evropskim agencijam zagotovijo boljše možnosti za dostop. Čeprav se poročevalec strinja s temi predlogi, je predložil vrsto predlogov sprememb, s katerimi ob upoštevanju veljavnih pooblastil teh agencij poskuša natančneje opredeliti okoliščine, v katerih se omogoči dostop do podatkov v SIS. V zvezi s tem predlaga tudi povečanje zaščitnih ukrepov, na primer predhodno usposabljanje, vodenje evidenc in nadzor.

Poročevalec trdno verjame v dodano vrednost sistema in priznava, da se je treba soočiti z novimi varnostnimi izzivi. To pomeni, da je treba zagotoviti dostop vsem ustreznim nacionalnim pristojnim organom. Ta dostop pa bi moral temeljiti na pravnih določbah o varstvu podatkov, ki bi veljale za te organe, in možnosti, da nadzorni organi preverjajo pravilno uporabo pravnih določb, med drugim prek schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

Varnost podatkov

Glede na naravo podatkov v SIS je treba kot ključni cilj določiti njihovo varnost. Poročevalec priznava, da so agencija eu-LISA in države članice vložile veliko truda za uresničitev tega cilja. Vendar pa vdor v SIS prek zunanjega izvajalca storitev na Danskem dokazuje, da je treba prizadevanja v zvezi s tem še naprej krepiti. Poročevalec pozdravlja nove določbe o varnostnih incidentih, ki jih je predlagala Komisija. Predlaga nekatere spremembe teh določb, zlasti v zvezi s sodelovanjem med različnimi institucionalnimi akterji in državami članicami. Ob upoštevanju danskega primera tudi predlaga, naj države članice in eu-LISA pozorno spremljajo dejavnosti izvajalcev. Nazadnje so dodane še nekatere dodatne zahteve v zvezi z varnostjo podatkov v skladu z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi.

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov za SIS je zapleteno zaradi njegove dvojne narave, saj je SIS hkrati podatkovna zbirka o priseljevanju in podatkovna zbirka o kazenskem pregonu. Poleg tega za njegove različne uporabnike na evropski in nacionalni ravni velja veliko različnih pravnih določb. Vendar pa si je treba z vsemi silami prizadevati, da se zagotovijo ustrezna jamstva, ki bodo dovolj zanesljiva, da bodo zagotavljala varnost ob vsakodnevni uporabi. To je za integriteto in legitimnost sistema enako pomembno kot njegova učinkovitost. Zato je predlaganih več sprememb, ki naj bi predvsem pojasnile, katera pravila se uporabljajo. Poleg tega je več določb okrepljenih in dodatno usklajenih z okvirom EU za varstvo podatkov.

Razpisi ukrepov za namen zavrnitve vstopa

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije v zvezi s postopkom posvetovanja, s katerim naj bi preprečili, da bi za nekega državljana tretje države veljal razpis ukrepa za zavrnitev vstopa, hkrati pa bi mu dokument države članice podeljeval pravico, da ostane. Poročevalec podpira vsa prizadevanja za izboljšanje sodelovanja med državami članicami. Sodelovanje je ključno za uspešno delovanje schengenskega območja kot območja brez notranjih meja.

Vendar poročevalec obžaluje, da si Komisija sploh ni prizadevala za uskladitev meril, ki se bodo uporabljala za vnos razpisa ukrepa z namenom zavrnitve vstopa na schengensko območje. Parlament je v preteklosti med pogajanji o pravnem okviru SIS II pozval k večji usklajenosti, zato je bila vstavljena naslednja kompromisna klavzula o pregledu:

„Komisija pregleda uporabo tega člena tri leta po datumu iz člena 55(2). Na podlagi tega pregleda Komisija v skladu s Pogodbo uporabi pravico do pobude in pripravi predloge, potrebne za spremembo tega člena, da se zagotovi večja usklajenost meril za vnašanje razpisov ukrepov.“

Žal je bilo v edinem predlogu Komisije v zvezi s tem predlagano, da se ta odstavek črta.

Poročevalec zato predlaga nekaj predlogov sprememb, namenjenih večji usklajenosti. Nazadnje predlaga tudi, da bi za namen zavrnitve vstopa v sistem SIS vnesli osebe, obsojene zaradi terorizma.

Začetek veljavnosti novih določb

Schengensko območje je sedaj v težkem položaju. Zaradi terorizma in migracij je bil vzpostavljen dolgotrajni nadzor na notranjih mejah, kar pomeni nove izzive, ki jih je treba hitro obravnavati. Po mnenju poročevalca ima SIS ključno vlogo pri tem vprašanju in lahko zagotovi rešitve. Zato bi bilo treba predloge sprejeti čim prej, da se največji, najbolj uveljavljen in najširše uporabljan centraliziran evropski informacijski sistem nadgradi in se tako zagotovijo konkretne ter takojšnje rešitve za težave, ki vplivajo na evropske državljane. Poročevalec zato predlaga, da se novi pravni okvir začne uporabljati eno leto po začetku veljavnosti. Določiti je treba rok, da se preprečijo dolge zamude, značilne za pravni okvir SIS II.

MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE (26.7.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Pripravljavka mnenja: Hilde Vautmans

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Zbirali se bodo izredno občutljivi biometrični podatki. Glede na njihovo občutljivost je treba zbiranje in uporabo pred odločitvijo o vpisu v SIS temeljito preučiti. Biometrične identifikatorje bi bilo treba vpisati in iskati samo pod posebnimi pogoji, ki bi izpolnjevali zahtevo sorazmernosti pravnega okvira za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ta uredba bi morala določati pravila za obvezno posvetovanje med nacionalnimi organi, kadar državljan tretje države ima ali lahko pridobi veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje ali pravico do prebivanja v eni državi članici, druga država članica pa namerava v zvezi z zadevnim državljanom tretje države izdati ali je že vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja. Take okoliščine povzročajo veliko negotovost za mejno stražo, policijo in organe za priseljevanje. Zato je primerno zagotoviti obvezen časovni okvir za hitro posvetovanje z dokončnim rezultatom, da se osebam, ki predstavljajo grožnjo, lahko prepreči vstop na schengensko območje.

(21)  Ta uredba bi morala določati pravila za obvezno posvetovanje med nacionalnimi organi, kadar državljan tretje države ima ali lahko pridobi veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje ali pravico do prebivanja v eni državi članici, druga država članica pa namerava v zvezi z zadevnim državljanom tretje države izdati ali je že vnesla razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja. Take okoliščine povzročajo veliko negotovost za mejno stražo, policijo in organe za priseljevanje. Zato je primerno zagotoviti jasne smernice in obvezen časovni okvir za hitro posvetovanje z dokončnim rezultatom, da se osebam, ki predstavljajo grožnjo, lahko prepreči vstop na schengensko območje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS v okviru uporabe te uredbe, se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

(26)  Podatki, ki se obdelujejo in hranijo v SIS v okviru uporabe te uredbe ter podatki iz SIS, ki so že bili dani na voljo pristojnim organom, se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42a)  Posebna varovala za obravnavo osebnih podatkov ranljivih državljanov tretjih držav, na primer otrok, bi morala biti obvezna.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42b)  V primerih, ki zadevajo otroke, bi morali pri uveljavljanju te uredbe predvsem upoštevati največje koristi otroka. Podatki o otrocih, vneseni v SIS, se lahko uporabljajo le za namene, povezane s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem primerov pogrešanih otrok in z zaščito največjih koristi otroka, v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42c)  Vsi ukrepi, sprejeti v zvezi s SIS, bi morali biti skladni z Listino Unije o temeljnih pravicah. Države članice bi morale uporabljati smernice, ki jih bosta skupaj pripravili in spremljali Agencija Evropske unije za azil in Agencija Evropske unije za temeljne pravice, da bi zagotovili skupno prakso jemanja prstnih odtisov in pridobivanja podob obraza državljanov tretjih držav z neurejenim statusom, ki bo temeljila na kontrolnem seznamu, ki ga bo pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Države članice bi med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej morale spoštovati dostojanstvo in telesno celovitost mladoletnika. Države članice za odvzem prstnih odtisov ne uporabijo prisile.

Obrazložitev

V skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah se z otroki ravna humano in na način, ki upošteva njihove potrebe glede na starost. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti posebnemu položaju mladoletnikov. Največja korist otroka bi morala vedno biti najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a)  Spremembe ali nove določbe v tej uredbi ne bi smele ustvarjati nepotrebnih ovir za države članice, ki se bodo pridružile schengenskemu območju ali ki so v postopku pridružitve.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno izvaja kampanje obveščanja javnosti o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov o SIS.

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno izvaja kampanje obveščanja javnosti, vključno z državljani tretjih držav, o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov, tudi državljanov tretjih držav, o SIS.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  vrsta identifikacijskega dokumenta osebe;

(s)  vrsta veljavnih ali predhodnih identifikacijskih dokumentov osebe ali drugih dokumentov, ki jih je oseba doslej uporabljala pod svojimi privzetimi imeni;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u)  številka(-e) identifikacijskega dokumenta osebe;

(u)  številka(-e) veljavnih ali predhodnih identifikacijskih dokumentov osebe ali drugih dokumentov, ki jih je oseba doslej uporabljala pod svojimi privzetimi imeni;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, se vnesejo v SIS na podlagi nacionalnega razpisa ukrepa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih ali pravosodnih organov na podlagi individualne ocene in v skladu s poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Postopki za pritožbo zoper take odločbe se izvedejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja, se vnesejo v SIS na podlagi nacionalnega razpisa ukrepa, ki upošteva načelo prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari in temelji na odločitvi pristojnih upravnih ali pravosodnih organov na podlagi individualne ocene in v skladu s poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Ob doslednem upoštevanju Uredbe št. 2016/679 se zagotovijo učinkovita pravna sredstva in postopki za pritožbo zoper take odločbe ter pravica do dostopa do osebnih podatkov ter do izbrisa, dopolnitve ali potrditve tudi za državljane tretjih držav, ki se ne nahajajo na ozemlju EU.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene člena 24(2) in (3) ter člena 27 imajo tudi nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so v okviru svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovi usklajevalni organi pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS.

2.  Dostop do SIS ima le pooblaščeno osebje pristojnih organov, ki opravi ustrezno usposabljanje o varnosti podatkov in varstvu podatkov. Za namene člena 24(2) in (3) ter člena 27 imajo tudi nacionalni pravosodni organi, vključno s tistimi, ki so v okviru svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovi usklajevalni organi pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pravica posameznikov do dostopa do podatkov v SIS, ki se nanašajo nanje, in do popravka ali izbrisa takih podatkov se izvaja v skladu z zakonodajo države članice, pri kateri uveljavljajo to pravico.

1.  Pravica posameznikov do dostopa do podatkov v SIS, ki se nanašajo nanje, in do popravka ali izbrisa takih podatkov se izvaja v skladu z zakonodajo države članice, pri kateri uveljavljajo to pravico, ne glede na to, ali se posameznik nahaja na ozemlju EU.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka oseba lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris ali pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

1.  Vsaka oseba lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris ali pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo, ne glede na to, ali se ob vložitvi tožbe nahaja na ozemlju EU.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol

Referenčni dokumenti

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.4.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

14

21

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol

Referenčni dokumenti

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum predložitve

10.11.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani